KOMMUNALPOLITIK I ORTSPRESSEN 1979
               SSD 0113

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18

         Go to variable list
             S-411 22 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KOMMUNALPOLITIK I ORTSPRESSEN 1979 samlades
       ursprungligen in av Lennart Brantgärde vid
       statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KOMMUNALPOLITIK I
  ORTSPRESSEN 1979 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Den
  kommunala självstyrelsen - en utvärdering av
  kommunindelningsreformen". I undersökningen ingår de
  tidningar som 1979 hade en hushållstäckning på fem procent
  eller mer i kommunerna Grästorp, Lidköping, Sjöbo, Kävlinge
  och Luleå. Sammanlagt var detta tolv tidningar, men eftersom
  det inte gick att få fram exemplar av Sydsvenska Dagbladets
  Kävlingeupplaga för den aktuella tiden, har denna tidning
  uteslutits. Av de elva tidningarna täcker sex två kommuner.

  De aktuella tidningarna är för respektive kommun:

  Grästorp: Skaraborgsbygden, Skaraborgs Läns Tidning, Nya
  Lidköpingstidningen och Elfsborgs Läns Annonsblad.

  Lidköping: Skaraborgsbygden, Skaraborgs Läns Tidning och
  Nya Lidköpingstidningen.

  Sjöbo: Arbetet, Skånska Dagbladet, Ystads Allehanda och
  Kvällsposten.

  Kävlinge: Arbetet, Skånska Dagbladet, Nordvästra Skånes
  Tidningar - Landskronaposten och Kvällsposten.

  Luleå: Norrländska Socialdemokraten och Norrbottenskuriren.

  Av dessa tidningar utkommer Skaraborgsbygden med ett nummer
  per vecka, Nya Lidköpingstidningen och Elfsborgs Läns
  Annonsblad utkommer med tre nummer per vecka, Skaraborgs
  Läns Tidning, Ystads Allehanda, Landskronaposten,
  Norrländska Socialdemokraten och Norrbottenskuriren är
  sexdagarstidningar, medan Arbetet, Skånska Dagbladet och
  Kvällsposten utkommer med sju nummer per vecka.

  Tidningarna har undersökts under en tremånadersperiod,
  januari - mars 1979. Samtliga utkomna nummer av en- och
  tredagarstidningarna har undersökts, medan sex- och
  sjudagarstidningarna har undersökts växelvis måndag - onsdag
  - fredag samt tisdag - torsdag - lördag under perioden. De
  undersökta dagarna (med undantag för vissa helgdagar då
  tidningar ej utkommer) är för sex- och sjudagarstidningarna:
  Januari: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31
  Februari: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28
  Mars: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30

  

  Samtliga artiklar som på något vis behandlar någon av de fem
  kommunerna har undersökts. Detta innebär att såväl artiklar
  med kommunalpolitiskt material som artiklar om andra
  händelser i kommunen finns med i materialet. De annonser som
  medtagits gäller dock enbart kommunala myndigheter eller
  politiska partier. Samtliga artiklar mäts i spaltcentimeter,
  rubriker och eventuella bilder medtagna.

  De artiklar som behandlar flera olika sakområden delas upp
  på dessa områden om den totala artikellängden överstiger fem
  spaltcentimeter. Artiklar som behandlar flera områden, men
  som är kortare än fem spaltcentimeter, förs till sakområdet
  blandat.

  Artiklarna klassificeras med avseende på placering,
  redaktionell typ, sakinnehåll, berörd myndighet, berört
  parti och tendens. Denna indelning följer den Bengt-Owe
  Birgersson tillämpade i sin undersökning om lokalpressen
  1966, presenterad i licentiatsavhandlingen "Det kommunala
  kommunikationssystemet. En undersökning av den kommunala
  informationen via massmedia under icke-valtid".

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Brantgärde, L., Alfredsson, I. och Sjölin, M. (1981):
  Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. DsKn 1981:13.
  Stockholm: Liber.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 13  (2) BERÖRD MYNDIGHET       (3) MD=0
    REF 13  (4) LOC 33 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) Berörd myndighet

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
   1949  1.  Kommun
    143  2.  Landsting
     4  3.  Kommunalförbund
     1  4.  Samarbetsnämnd (-delegation)
     1  5.  Övrig samverkan

   3834  0.  Ej tillämplig

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0113 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Tidning 6 Datum 7 Artikelnummer 8 Artikelns längd 9 Kommun 10 Artikelns placering 11 Redaktionell typ 12 Artikelns sakinnehåll 13 Berörd myndighet 14 Berört parti 15 Intervjuperson 16 Tendens

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0113              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0113


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 TIDNING Loc 14 width 2 Tidning 96 01. Arbetet 02. Sydsvenska Dagbladet 339 03. Skånska Dagbladet 444 04. Ystads Allehanda 213 05. NST - Landskronaposten 3 06. Kvällsposten 164 07. Skaraborgsbygden 594 08. Skaraborgs Läns Tidning 2012 09. Nya Lidköpingstidningen 276 10. Elfsborgs Läns Annonsblad 830 11. Norrländska Socialdemokraten 961 12. Norrbottenskuriren
VAR 6 DATUM Loc 16 width 3 Datum 101. 1 januari . . 331. 31 mars Kod: 102 103 104 105 108 109 110 111 112 113 115 Frek: 25 105 4 137 37 84 46 97 51 112 123 Kod: 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127 Frek: 6 126 15 154 8 52 95 41 96 64 99 Kod: 129 130 131 141 201 202 203 205 206 207 208 Frek: 129 8 161 1 9 163 7 53 83 53 115 Kod: 209 210 212 213 214 215 216 217 219 220 221 Frek: 87 113 120 9 126 5 150 10 44 107 56 Kod: 222 223 224 226 227 228 301 302 303 305 306 Frek: 97 70 103 140 9 168 8 192 18 33 83 Kod: 307 308 309 310 312 313 314 315 316 317 319 Frek: 68 122 79 109 146 9 125 7 185 7 67 Kod: 320 321 322 323 324 326 327 328 329 330 331 Frek: 100 45 88 65 112 148 4 174 9 148 8
VAR 7 ARTIKELNUMMER Loc 19 width 2 Artiklarna i varje nummer numreras från 1 och framåt Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 362 353 361 320 309 289 263 240 226 209 194 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 178 172 162 146 133 123 115 105 100 94 83 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 82 80 73 64 63 60 60 54 48 50 43 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 39 42 36 35 34 34 33 32 31 34 32 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 31 29 28 27 25 21 20 17 16 16 15 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 13 11 9 8 7 7 6 6 5 4 2 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 Frek: 2 2 2 2 2 1 1 1
VAR 8 ARTIKELNS LÄNGD Loc 21 width 3 Artikelns längd mäts i spaltcentimeter. Rubriker och bilder inkluderas. Artiklar där flera olika sakområden behandlas delas upp om den totala artikellängden överstiger 5 spaltcentimeter. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=5932 Min=1 Max=924 Mean=38.4 St.Dev=49.3
VAR 9 KOMMUN Loc 24 width 4 Kommun 393 1261. Kävlinge 702 1265. Sjöbo 909 1602. Grästorp 2137 1681. Lidköping 1791 2580. Luleå
VAR 10 ARTIKELNS PLACERING Loc 28 width 1 Artikelns placering 417 0. Paradsida 5515 1. Insida
VAR 11 REDAKTIONELL TYP Loc 29 width 2 Redaktionell typ 3166 01. Nyhetsartikel utan intervju 1477 02. Nyhetsartikel med intervju 320 03. Sammanträdesreferat myndighet 265 04. Sammanträdesreferat politiskt parti 36 05. Redaktionellt material 139 06. Insändare 54 07. Signerad artikel 198 08. Annons myndighet 203 09. Annons politiskt parti 35 10. "Information" myndighet 39 11. "Information" politiskt parti 12. Övrigt
VAR 12 ARTIKELNS SAKINNEHÅLL Loc 31 width 2 Artikelns sakinnehåll 257 01. Mark- och planfrågor 142 02. Bostadsfrågor 104 03. Gator, vägar, trafikfrågor 53 04. Vatten och avlopp 297 05. Sysselsättning och lokaliseringspolitik 27 06. Åldringsvård 73 07. Familjepolitik 16 08. Utskänkningsärende, tillstånd för roulette 61 09. Socialvård 213 10. Hälso- och sjukvård 124 11. Skola 222 12. Kultur 190 13. Fritid och turism 26 14. Brandförsvar 131 15. Kommunal organisation 8 16. Samarbete, kommunal indelning 44 17. Kommunala bolag och verk för el- och gasförsörjning, trafikbolag, hamnförvaltning 113 18. Lokala partiorganisationer, nomineringar 524 19. Lokala partiorganisationer, övrigt 13 20. Kommunal ekonomi 37 21. Blandat 68 22. Övrigt 3184 23. Icke lokalkommunalt material (behandlar inte kommunala organ eller lokala partiorganisationer) 5 24. Kärnkraft (Barsebäck, Kävlinge kommun)
VAR 13 BERÖRD MYNDIGHET Loc 33 width 1 MD=0 Berörd myndighet 1949 1. Kommun 143 2. Landsting 4 3. Kommunalförbund 1 4. Samarbetsnämnd (-delegation) 1 5. Övrig samverkan 3834 0. Ej tillämplig
VAR 14 BERÖRT PARTI Loc 34 width 2 MD= 0 Berört parti 94 01. Moderata samlingspartiet 41 02. Folkpartiet 274 03. Centerpartiet 168 04. Socialdemokraterna 22 05. Vänsterpartiet kommunisterna 15 06. Kristen demokratisk samling 07. Sveriges kommunistiska parti 3 08. Arbetarepartiet kommunisterna 16 09. Lokalt parti 2 10. Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet 1 11. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 12. Folkpartiet och centerpartiet 3 13. Centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Centerpartiet och socialdemokraterna 1 15. Moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 4 16. Centerpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och kristen demokratisk samling 5287 00. Ej tillämplig
VAR 15 INTERVJUPERSON Loc 36 width 2 MD= 0 Intervjuperson(er) 160 01. Kommunal tjänsteman 7 02. Ordförande i kommunstyrelse (ej heltidsanställd) 43 03. Kommunalråd, landstingsråd 24 04. Ordförande i kommunal nämnd 21 05. Annan förtroendevald 1 06. Ordförande i kommunstyrelsen och kommunal tjänsteman 1 07. Kommunalråd/landstingsråd och kommunal tjänsteman 2 08. Ordförande i kommunal nämnd och kommunal tjänsteman 4 09. Annan förtroendevald och kommunal tjänsteman 1156 10. Annan person 4513 00. Ej tillämplig
VAR 16 ARTIKELNS TENDENS Loc 38 width 1 Tendens 5578 0. Ej missförhållande 354 1. Missförhållande