Mediebarometern 1981
                SSD 0120

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIAUNDERSÖKNINGEN 1981 har insamlats av SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1981

  Uppgifterna i denna undersökning har, med undantag för TV och
  radio, insamlats 11 oktober - 17 oktober 1981 i samband med
  SR/PUB:s ordinarie publikräkningar. Urvalet är riksomfattande
  och slumpmässigt, draget från registret över
  totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1902-1972.
  Intervjuerna utfördes per telefon.

  I urvalet ingick 1191 personer. Av dem kunde 1099 intervjuas.
  Bortfallet uppgår därmed till 7.7%.

  Uppgifterna om TV och radio är hämtade från de
  publikräkningar som kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet
  är även här riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer
  utförliga och till olika programkanaler anpassade
  frågetekniken erhålls mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 21 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 2 (3) LOC 36 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

  (7)  (8)   (9)
  
   32  1. Ja, mer än 2 timmar
   64  2. Ja, 1 - 2 timmar
   95  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   37  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  858  5. Nej
  
   4  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0120 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Ålder 9 Kön 10 TV-innehav 11 Intervjudag 12 Utbildning 13 Sysselsättning 14 Hushållets sammansättning: Antal barn 15 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 18 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 19 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 20 Tittat på video 21 Lyssnat på grammofon 22 Lyssnat på ljudkassett 23 Läst morgontidning 24 Tid läst morgontidning 25 Läst kvällstidning 26 Tid läst kvällstidning 27 Läst veckotidning 28 Tid läst veckotidning 29 Läst annan tidskrift 30 Tid läst annan tidskrift 31 Läst bok 32 Tid läst bok 33 Lyssnat på radio 34 Lyssnat på morgon-ekot 35 Lyssnat på lunch-ekot 36 Lyssnat på kvälls-ekot 37 Lyssnat på lokalradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0120              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0120


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1981
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 212 01. Stockholms län 21 03. Uppsala län 39 04. Södermanlands län 59 05. Östergötlands län 43 06. Jönköpings län 23 07. Kronobergs län 34 08. Kalmar län 5 09. Gotlands län 19 10. Blekinge län 30 11. Kristianstads län 95 12. Malmöhus län 38 13. Hallands län 84 14. Göteborgs och Bohus län 53 15. Älvsborgs län 48 16. Skaraborgs län 35 17. Värmlands län 32 18. Örebro län 29 19. Västmanlands län 37 20. Kopparbergs län 37 21. Gävleborgs län 39 22. Västernorrlands län 14 23. Jämtlands län 32 24. Västerbottens län 32 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 4 0114. Upplands-Väsby 2 0115. Vallentuna 4 0120. Värmdö 9 0123. Järfälla 1 0125. Ekerö 7 0126. Huddinge 7 0127. Botkyrka 15 0136. Haninge 3 0138. Tyresö 1 0139. Upplands-Bro 10 0160. Täby 6 0162. Danderyd 4 0163. Sollentuna 87 0180. Stockholm 11 0181. Södertälje 9 0182. Nacka 3 0183. Sundbyberg 4 0184. Solna 3 0186. Lidingö 5 0187. Vaxholm 10 0188. Norrtälje 4 0191. Sigtuna 3 0192. Nynäshamn 2 0360. Tierp 9 0380. Uppsala 7 0381. Enköping 3 0382. Östhammar 8 0480. Nyköping 4 0481. Oxelösund 6 0482. Flen 4 0483. Katrineholm 11 0484. Eskilstuna 6 0486. Strängnäs 1 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 2 0513. Kinda 1 0561. Åtvidaberg 6 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 18 0580. Linköping 21 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 5 0583. Motala 1 0586. Mjölby 1 0617. Gnosjö 6 0662. Gislaved 2 0665. Vaggeryd 11 0680. Jönköping 2 0682. Nässjö 6 0683. Värnamo 2 0684. Sävsjö 6 0685. Vetlanda 2 0686. Eksjö 5 0687. Tranås 1 0761. Lessebo 1 0763. Tingsryd 3 0764. Alvesta 2 0765. Älmhult 10 0780. Växjö 6 0781. Ljungby 3 0821. Högsby 2 0834. Torsås 3 0840. Mörbylånga 2 0861. Mönsterås 5 0880. Kalmar 1 0881. Nybro 2 0882. Oskarshamn 9 0883. Västervik 6 0884. Vimmerby 1 0885. Borgholm 5 0980. Gotland 2 1060. Olofström 4 1080. Karlskrona 4 1081. Ronneby 5 1082. Karlshamn 4 1083. Sölvesborg 4 1160. Tomelilla 5 1162. Bromölla 2 1163. Osby 1 1166. Klippan 2 1167. Åstorp 9 1180. Kristianstad 1 1181. Simrishamn 2 1182. Ängelholm 4 1183. Hässleholm 1 1214. Svalöv 2 1230. Staffanstorp 1 1231. Burlöv 3 1233. Vellinge 2 1260. Bjuv 3 1261. Kävlinge 1 1262. Lomma 6 1263. Svedala 1 1264. Skurup 3 1265. Sjöbo 3 1266. Hörby 29 1280. Malmö 10 1281. Lund 3 1282. Landskrona 13 1283. Helsingborg 4 1284. Höganäs 3 1285. Eslöv 2 1286. Ystad 5 1287. Trelleborg 1 1315. Hylte 12 1380. Halmstad 8 1381. Laholm 9 1382. Falkenberg 6 1383. Varberg 2 1384. Kungsbacka 5 1401. Härryda 5 1402. Partille 1 1407. Öckerö 2 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 2 1421. Orust 2 1430. Munkedal 1 1435. Tanum 43 1480. Göteborg 4 1481. Mölndal 5 1482. Kungälv 10 1485. Uddevalla 3 1486. Strömstad 1 1507. Färgelanda 4 1521. Ale 7 1524. Lerum 2 1527. Vårgårda 3 1552. Tranemo 2 1560. Bengtsfors 2 1562. Lilla Edet 4 1563. Mark 2 1565. Svenljunga 7 1580. Vänersborg 5 1581. Trollhättan 3 1582. Alingsås 10 1583. Borås 1 1584. Ulricehamn 1 1622. Mullsjö 3 1637. Karlsborg 3 1660. Vara 4 1661. Götene 1 1662. Tibro 2 1663. Töreboda 3 1680. Mariestad 10 1681. Lidköping 4 1682. Skara 9 1683. Skövde 1 1684. Hjo 1 1685. Tidaholm 6 1686. Falköping 2 1715. Kil 1 1730. Eda 1 1737. Torsby 1 1762. Munkfors 1 1763. Forshaga 4 1764. Grums 1 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 13 1780. Karlstad 5 1781. Kristinehamn 2 1782. Filipstad 2 1783. Hagfors 1 1785. Säffle 1 1860. Laxå 1 1861. Hallsberg 2 1863. Hällefors 14 1880. Örebro 2 1881. Kumla 1 1882. Askersund 8 1883. Karlskoga 3 1885. Lindesberg 2 1904. Skinnskatteberg 3 1907. Surahammar 1 1917. Heby 1 1960. Kungsör 18 1980. Västerås 1 1982. Fagersta 3 1983. Köping 1 2021. Vansbro 2 2023. Malung 1 2026. Gagnef 3 2029. Leksand 2 2031. Rättvik 1 2061. Smedjebacken 2 2062. Mora 7 2080. Falun 7 2081. Borlänge 1 2082. Säter 2 2083. Hedemora 4 2084. Avesta 4 2085. Ludvika 2 2104. Hofors 3 2121. Ovanåker 4 2161. Ljusdal 10 2180. Gävle 7 2181. Sandviken 3 2182. Söderhamn 5 2183. Bollnäs 3 2184. Hudiksvall 1 2260. Ånge 1 2262. Timrå 4 2280. Härnösand 10 2281. Sundsvall 3 2282. Kramfors 4 2283. Sollefteå 16 2284. Örnsköldsvik 2 2305. Bräcke 3 2309. Krokom 1 2313. Strömsund 1 2321. Åre 7 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 1 2409. Robertsfors 3 2417. Norsjö 1 2422. Sorsele 1 2425. Dorotea 1 2460. Vännäs 1 2462. Vilhelmina 14 2480. Umeå 9 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 3 2514. Kalix 1 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 7 2580. Luleå 7 2581. Piteå 4 2582. Boden 2 2583. Haparanda 4 2584. Kiruna
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 Urval 155 211. Paket 211 150 212. Paket 212 162 213. Paket 213 155 214. Paket 214 155 215. Paket 215 150 216. Paket 216 163 217. Paket 217
VAR 8 ÅLDER Loc 22 width 2 Ålder 09. 9 år . . 79. 79 år Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 29 18 14 8 39 4 34 1 20 23 23 5 24 7 10 29 12 24 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 12 21 3 30 19 12 25 25 17 19 20 24 14 27 5 20 22 5 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 26 15 8 7 15 13 17 6 23 7 11 23 17 12 11 11 36 13 Kod: 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 Frek: 7 7 7 36 9 23 13 7 3 26 14 6 12 4 1
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 563 1. Man 527 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 MD=9 TV-innehav 1044 1. Ja 45 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 11 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 810 1. Intervjun genomförd dag 1 201 2. Intervjun genomförd dag 2 78 3. Intervjun genomförd dag 3 1 4. Intervjun genomförd dag 4
VAR 12 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=9 Utbildning 112 1. UP är barn i skolåldern 467 2. Mindre än åtta års utbildning 61 3. Cirka nio års utbildning 259 4. Medelhög utbildning 186 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre) 5 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING Loc 28 width 1 Sysselsättning 112 0. UP är barn under 15 år 475 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 129 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 88 3. Studerande 15 år och äldre 65 4. Hemarbetande 182 5. Pensionerad 39 6. Övrigt
VAR 14 HUSHÅLL: ANTAL BARN Loc 29 width 1 Hushållets sammansättning: Antal barn 114 0. Inga barn 475 1. Ett barn 129 2. Två barn 88 3. Tre barn 65 4. Fyra barn 182 5. Fem barn 37 6. Sex barn
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 72 1. Ja 1018 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 90 1. Ja 1000 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 32 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 160 1. Ja 930 5. Nej
VAR 18 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 139 1. Ja 951 5. Nej
VAR 19 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 34 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 168 0. UP är barn under 18 år 192 1. En vuxen 730 2. Två vuxna
VAR 20 TITTAT PÅ VIDEO 1 Loc 35 width 1 MD=9 Sveriges Radio är också intresserade av att få veta hur man använder andra medier än TV. Vi vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Använde ni och tittade på video (alltså TV-bandspelare) igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade ni på er video? 13 1. Ja, mer än 2 timmar 18 2. Ja, 1 - 2 timmar 15 3. Ja, 1/2 - 1 timme 5 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1038 5. Nej 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 21 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 32 1. Ja, mer än 2 timmar 64 2. Ja, 1 - 2 timmar 95 3. Ja, 1/2 - 1 timme 37 4. Ja, mindre än 1/2 timme 858 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 22 LYSSN PÅ LJUDKASSETT 3 Loc 37 width 1 MD=9 3 Lyssnade ni på kassettband (ljudkassett) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassettband igår? 66 1. Ja, mer än 2 timmar 95 2. Ja, 1 - 2 timmar 134 3. Ja, 1/2 - 1 timme 70 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 718 5. Nej 7 9. Vet ej/ej svar
VAR 23 LÄST MORGONTIDNING 4 Loc 38 width 1 MD=9 4(1) Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 14 1. Ja, tre eller fler 87 2. Ja, två 701 3. Ja, en 286 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 24 TID MORGONTIDNING 4 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen (-arna) igår? 4 1. Mer än 2 timmar 64 2. 1 - 2 timmar 224 3. 1/2-timme - 1 timme 330 4. 15 min - 1/2-timme 177 5. Mindre än 15 min 286 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 LÄST KVÄLLSTIDNING 5 Loc 40 width 1 MD=9 5(1) Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 4 1. Ja, tre eller fler 39 2. Ja, två 354 3. Ja, en 691 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 26 TID KVÄLLSTIDNING 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen (-arna) igår? 3 1. Mer än 2 timmar 23 2. 1 - 2 timmar 112 3. 1/2-timme - 1 timme 167 4. 15 min - 1/2-timme 90 5. Mindre än 15 min 693 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 27 LÄST VECKOTIDNING 6 Loc 42 width 1 MD=9 6(1) Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då både på vanliga veckotidningar och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 12 1. Ja, tre eller fler 41 2. Ja, två 198 3. Ja, en 837 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 28 TID VECKOTIDNING 6 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna)? 9 1. Mer än 2 timmar 26 2. 1 - 2 timmar 104 3. 1/2-timme - 1 timme 111 4. Mindre än 1/2-timme 836 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 29 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 7 Loc 44 width 1 MD=9 7(1) Läste ni någon annan tidskrift igår - Jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 12 1. Ja, tre eller fler 21 2. Ja, två 202 3. Ja, en 854 5. Nej 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 30 TID ANNAN TIDSKRIFT 7 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 7(2) (LÄST ANNAN TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna)? 2 1. Mer än 2 timmar 13 2. 1 - 2 timmar 84 3. 1/2-timme - 1 timme 134 4. Mindre än 1/2-timme 855 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 31 LÄST BOK 8 Loc 46 width 1 MD=9 8(1) Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 14 1. Ja, tre eller fler 14 2. Ja, två 289 3. Ja, en 771 5. Nej 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 32 TID BOK 8 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 42 1. Mer än 2 timmar 64 2. 1 - 2 timmar 135 3. 1/2-timme - 1 timme 75 4. Mindre än 1/2-timme 770 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 33 LYSSNAT PÅ RADIO 9 Loc 48 width 1 MD=9 9 Lyssnade ni på radio igår? 800 1. Ja 284 5. Nej 6 9. Vet ej/ej svar
VAR 34 LYSSNAT PÅ MORGONEKOT 10 Loc 49 width 1 MD=9 10 Lyssnade ni på radions morgon-eko kl 7.30 igår? 159 1. Ja 918 5. Nej 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 35 LYSSNAT PÅ LUNCHEKOT 11 Loc 50 width 1 MD=9 11 Lyssnade ni på radions lunch-eko kl 12.30 igår? 166 1. Ja 911 5. Nej 13 9. Vet ej/ej svar
VAR 36 LYSSNAT PÅ KVÄLLSEKOT 12 Loc 51 width 1 MD=9 12 Lyssnade ni på radions kvälls-eko kl 18 igår? 79 1. Ja 993 5. Nej 18 9. Vet ej/ej svar
VAR 37 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 13 Loc 52 width 1 MD=9 13 Lyssnade ni på någon av lokalradions sändningar igår? 437 1. Ja 621 5. Nej 32 9. Vet ej/ej svar