Mediebarometern 1982
                SSD 0121

               Huvudansvarig
             PUB, Sveriges Radio

           Publik- och programforskning

             Första SSD-upplagan
                Maj 2000

  
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i MEDIAUNDERSÖKNINGEN 1982 har insamlats av SR/PUB.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                Bakgrund

  Mediabarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser
  att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en
  genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal
  enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett,
  grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning,
  vecko-/månadstidning, tidskrift och bok. Från 1995 omfattas
  även direktreklam och ny medieteknologi. Ett särskilt område
  rör internetanvändning. Syftet är att beskriva tendenser och
  förändringar i människors nyttjande av massmedier.
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
  slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år (3-99 år för
  åren 1990-1993). Mediebarometern genomfördes första gången
  1979 och har sedan dess genomförts varje år.

  Tanken med Mediebarometern var redan från starten att
  långsiktigt följa mediepubliken. Det gällde således inte att
  skapa en studie där resultaten ett enskilt år skulle vara
  avgörande. En följd av detta var bedömningen att mått på många
  medier var viktigare än förfinade mått på några få medier.

  Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska
  räckvidd. Undersökningen avser således inte människors
  medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod.
  Tekniskt brukar detta nämnas 'recency', i motsats till
  'frequency', som avser regelbundenhet eller vanan.

  Mediebarometern var ursprungligen inriktad på radio och TV och
  inte på enskilda kanaler respektive på morgon- och kvällspress
  och inte på enskilda tidningar. Utvidgningar till mer
  specifika enheter och fler medier har dock genomförts som en
  konsekvens av medieutvecklingen, både totalt och för vissa
  perioder. Nya frågeområden har också tillkommit, t ex vad
  gäller persondatorer- och internetanvändning.
  Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för
  mediekonsumtionen.
  Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om
  man tittade på video eller lyssnade på CD. För vissa av
  medierna har gårdagen uppfattats som ett något missvisande
  mått. Detta har i första hand gällt veckopress, tidskrifter
  och bio. De personer som där svarar att de inte läst eller
  tittat i en veckotidning eller tidskrift igår får följdfrågan
  om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex
  dagarna. På så sätt kan mediebarometern för dessa medier
  redovisa en veckoräckvidd. Numera kan veckoräckvidd anges för
  samtliga medier.

  För vissa medier - morgonpress, kvällspress,
  vecko-/månadstidningar, tidskrifter och böcker - ställs det
  också en fråga om antalet man tagit del av. Därmed kan andelen
  exponerade för två eller fler morgontidningar etc redovisas.

  Till dem som har tagit del av ett medium under den givna
  tidsrymden ställs frågan om hur lång tid de ägnat åt mediet.

  Undersökningen genomfördes till en början under en höstvecka
  varje år, men 1983 utökades insamlingsperioden till två veckor
  på hösten. Mediebarometern blev årsrepresentativ först 1985
  genom att de 14 undersökningsdagarna slumpmässigt spreds ut
  över året. Från och med 1988 har Mediebarometern genomförts
  över ett kalenderår med första mätdagen i januari och den
  sista i december. Under sommarmånaderna har emellertid aldrig
  några intervjuer gjorts. Undersökningsperioden utökades 1990
  till 21 dagar utspridda över året. Redan från starten har
  intervjuerna genomförts alla veckodagar, vilket betyder att
  antalet måndagar, tisdagar, onsdagar o s v alltid varit lika
  stort.

  Sedan starten 1979 har frågor om allmänhetens användning av
  radio, TV, morgonpress, kvällspress, grammofonskivor,
  kassettband, video och böcker ställts till svarspersonerna.
  Året därefter inkluderades frågor om populärpress och
  tidskrifter. Mediabarometern innefattar vidare mellan 1985 och
  1995 även serietidningar.

  Mediabarometern har sedan 1990, utöver frågorna om
  medieanvändning under en genomsnittlig dag, även ställt frågor
  om användning av olika massmedier en genomsnittlig vecka,
  månad och under senaste året.

  I Mediebarometern 1979-1992 har frågor om TV- och
  videotittande samt om radiolyssnande inte ställts tillsammans
  med frågorna om användning av andra medier. Uppgifterna om
  radio, TV och video har istället hämtats från PUB:s
  kontinuerliga publikräkningar. Svarspersonerna har här mer i
  detalj fått ange vilka program de tittat respektive lyssnat på
  under gårdagen. Från dessa svar har tittar- och lyssnartiden
  räknats ut för varje svarsperson genom att summera tiden för
  de program de tittat på.

  Efter PUB:s avveckling halvårsskiftet 1993 fanns det inte
  längre möjlighet att använda samma metod som tidigare för
  mätning av den tid som ägnats åt TV, video och radio. I 1993
  års Mediabarometer har svarspersonerna istället på samma vis
  som de tidigare år gjort med övriga medier, fått göra en
  uppskattning av hur lång tid de ägnat åt radio, TV och video
  under gårdagen.

  Det byte av insamlingsmetod för radio, TV och video som
  genomfördes 1993 har huvudsakligen haft två konsekvenser. För
  det första innebär det att den tid som ägnats åt olika medier
  nu mäts med samma metod för samtliga medier. Det innebär att
  den tid som ägnats åt respektive medium är direkt jämförbar
  mellan olika medier fr o m 1993. Tidigare år har radio-, TV-
  och video-tiden mätts med en metod och tiden som ägnats åt
  samtliga övriga medier med en annan metod. För det andra
  innebär bytet av metod att den tid som avsätts för radio, TV
  och video 1993 och därefter inte kan jämföras fullt ut med
  tittar- och lyssnartiden mellan 1979 och 1992.

  Mediebarometern 1994 utökades med frågor som gäller användning
  av text-TV och biobesök. I 1994 års Mediebarometer
  presenterade för första gången sedan starten 1979 helt
  jämförbar statistik över hur lång tid svenskarna ägnar sig åt
  olika massmedier. Samma mått användes för samtliga medier för
  att mäta läs-, tittar- och lyssnartid, vilket inte varit
  fallet tidigare år.

  Nordicom-Sverige har sedan 1994 haft samordningsansvar för
  Mediabarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig
  upphandling genomförts av Gallup.

  Nordicom har knutit ett vetenskapligt råd till undersökningen
  Mediebarometern för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och
  oberoende. I detta ingår professor Karl Erik Rosengren, Lunds
  universitet, professor Stig Hadenius, Stockholms universitet
  och professor Olle Findahl, Umeå universitet.

  Den modell för Mediebarometerns organisation och finansiering
  som Nordicom arbetat efter bygger på en tredelning:

  1  Huvudansvaret för genomförandet ligger hos en oberoende
  institution, NORDICOM-Sverige, som fungerar som beställare och
  dataansvarig samt ansvarar för en årlig presentation.

  2  Ansvaret för datainsamlingen läggs ut på ett
  undersökningsföretag efter sedvanlig upphandling.

  3  Grundanslaget kommer från Kulturdepartementet men
  genomförandet av undersökningen möjliggörs av intressenters
  och bidragsgivares medverkan till finansiering.

  Kulturdepartementet har anslagit medel motsvarande 30% av
  kostnaderna för Mediebarometern. Övrig finansiering står
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare för.

  Nordicom arrangerar vartannat år ett seminarium för
  Mediebarometerns intressenter och bidragsgivare. Här redovisas
  aktuella forskningsresultat och olika mätfrågor diskuteras.
  Tanken är att skapa en mötesplats där forskare från
  universitet/högskolor och medieanalytiker från mediebranschen
  träffas för att utveckla kunskapen om medier och
  mediemätningar.

             Mediebarometern 1982

  Uppgifterna i denna undersökning har, med undantag för TV och
  radio, insamlats 18 oktober - 24 oktober 1982 i samband med
  SR/PUB:s ordinarie publikräkningar. Urvalet är riksomfattande
  och slumpmässigt, draget från registret över
  totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1903-1973.
  Intervjuerna utfördes per telefon.

  I urvalet ingick 1204 personer. Av dem kunde 1115 intervjuas.
  Bortfallet uppgår därmed till 7.4%.

  Uppgifterna om TV och radio är hämtade från de
  publikräkningar som kontinuerligt genomförs vid PUB. Urvalet
  är även här riksomfattande och slumpmässigt, men genom den mer
  utförliga och till olika programkanaler anpassade
  frågetekniken erhålls mer exakta data.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

   ............................................................

  (1) VAR 21 (2) LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 2 (3) LOC 36 WIDTH 1
  (4) MD=9

  (5) 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA)
    Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår?

  (6) ......................

  (7)  (8)   (9)
  
   38  1. Ja, mer än 2 timmar
   55  2. Ja, 1 - 2 timmar
  125  3. Ja, 1/2 - 1 timmar
   44  4. Ja, mindre än 1/2-timme
  835  5. Nej
  
   1  9. Vet ej/ej svar

   .........................................................

   (1) Variabelnummer
   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
   (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.
   (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
   (7) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.
   (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
   (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0121 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Län 6 Kommun 7 Urval 8 Ålder 9 Kön 10 TV-innehav 11 Intervjudag 12 Utbildning 13 Sysselsättning 14 Hushållets sammansättning: Antal barn 15 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 16 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 17 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 18 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 19 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 20 Tittat på video 21 Lyssnat på grammofon 22 Lyssnat på ljudkassett 23 Läst morgontidning 24 Tid läst morgontidning 25 Läst kvällstidning 26 Tid läst kvällstidning 27 Läst veckotidning 28 Tid läst veckotidning 29 Läst veckotidning senaste veckan 30 Läst annan tidskrift 31 Tid läst annan tidskrift 32 Läst annan tidskrift senaste veckan 33 Läst bok 34 Tid läst bok 35 Lyssnat på radio 36 Lyssnat på lokalradio

VAR 1 SSD STUDY NR 0121              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0121


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Maj 2000
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Mediebarometern 1982
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 LÄN Loc 13 width 2 Län 204 01. Stockholms län 46 03. Uppsala län 29 04. Södermanlands län 45 05. Östergötlands län 33 06. Jönköpings län 26 07. Kronobergs län 35 08. Kalmar län 8 09. Gotlands län 22 10. Blekinge län 38 11. Kristianstads län 87 12. Malmöhus län 31 13. Hallands län 97 14. Göteborgs och Bohus län 55 15. Älvsborgs län 26 16. Skaraborgs län 40 17. Värmlands län 46 18. Örebro län 37 19. Västmanlands län 38 20. Kopparbergs län 42 21. Gävleborgs län 36 22. Västernorrlands län 13 23. Jämtlands län 26 24. Västerbottens län 38 25. Norrbottens län
VAR 6 KOMMUN Loc 15 width 4 Kommun 4 0114. Upplands-Väsby 3 0115. Vallentuna 2 0120. Värmdö 8 0123. Järfälla 1 0125. Ekerö 8 0126. Huddinge 7 0127. Botkyrka 8 0136. Haninge 4 0138. Tyresö 2 0139. Upplands-Bro 9 0160. Täby 6 0162. Danderyd 6 0163. Sollentuna 92 0180. Stockholm 13 0181. Södertälje 6 0182. Nacka 1 0183. Sundbyberg 5 0184. Solna 4 0186. Lidingö 7 0187. Vaxholm 2 0188. Norrtälje 5 0191. Sigtuna 1 0192. Nynäshamn 7 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 4 0360. Tierp 24 0380. Uppsala 7 0381. Enköping 3 0382. Östhammar 7 0480. Nyköping 5 0481. Oxelösund 2 0482. Flen 3 0483. Katrineholm 10 0484. Eskilstuna 2 0486. Strängnäs 1 0513. Kinda 2 0561. Åtvidaberg 2 0562. Finspång 2 0563. Valdemarsvik 17 0580. Linköping 11 0581. Norrköping 2 0582. Söderköping 3 0583. Motala 1 0584. Vadstena 4 0586. Mjölby 1 0617. Gnosjö 1 0662. Gislaved 10 0680. Jönköping 4 0682. Nässjö 4 0683. Värnamo 2 0684. Sävsjö 6 0685. Vetlanda 3 0686. Eksjö 2 0687. Tranås 2 0760. Uppvidinge 2 0761. Lessebo 2 0763. Tingsryd 4 0764. Alvesta 2 0765. Älmhult 1 0767. Markaryd 8 0780. Växjö 5 0781. Ljungby 3 0840. Mörbylånga 2 0860. Hultsfred 1 0861. Mönsterås 2 0862. Emmaboda 5 0880. Kalmar 4 0881. Nybro 6 0882. Oskarshamn 7 0883. Västervik 2 0884. Vimmerby 3 0885. Borgholm 8 0980. Gotland 1 1060. Olofström 7 1080. Karlskrona 2 1081. Ronneby 11 1082. Karlshamn 1 1083. Sölvesborg 1 1121. Östra Göinge 4 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 2 1163. Osby 1 1165. Perstorp 4 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 1 1168. Båstad 7 1180. Kristianstad 3 1181. Simrishamn 5 1182. Ängelholm 8 1183. Hässleholm 1 1214. Svalöv 3 1230. Staffanstorp 3 1231. Burlöv 2 1233. Vellinge 2 1260. Bjuv 2 1261. Kävlinge 4 1262. Lomma 3 1263. Svedala 3 1264. Skurup 2 1265. Sjöbo 29 1280. Malmö 7 1281. Lund 4 1282. Landskrona 9 1283. Helsingborg 2 1284. Höganäs 3 1285. Eslöv 3 1286. Ystad 5 1287. Trelleborg 1 1315. Hylte 10 1380. Halmstad 1 1381. Laholm 7 1382. Falkenberg 7 1383. Varberg 5 1384. Kungsbacka 5 1401. Härryda 4 1402. Partille 2 1407. Öckerö 4 1415. Stenungsund 2 1419. Tjörn 1 1421. Orust 2 1435. Tanum 62 1480. Göteborg 3 1481. Mölndal 2 1482. Kungälv 1 1484. Lysekil 6 1485. Uddevalla 3 1486. Strömstad 2 1507. Färgelanda 3 1521. Ale 6 1524. Lerum 1 1561. Mellerud 4 1562. Lilla Edet 3 1563. Mark 3 1565. Svenljunga 1 1566. Herrljunga 5 1580. Vänersborg 5 1581. Trollhättan 1 1582. Alingsås 15 1583. Borås 2 1584. Ulricehamn 4 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 1 1623. Habo 1 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 2 1660. Vara 1 1661. Götene 1 1662. Tibro 2 1663. Töreboda 4 1680. Mariestad 4 1681. Lidköping 2 1682. Skara 3 1683. Skövde 1 1684. Hjo 2 1686. Falköping 1 1715. Kil 3 1730. Eda 1 1737. Torsby 1 1760. Storfors 4 1763. Forshaga 2 1764. Grums 1 1765. Årjäng 2 1766. Sunne 10 1780. Karlstad 1 1781. Kristinehamn 3 1782. Filipstad 2 1783. Hagfors 5 1784. Arvika 4 1785. Säffle 1 1860. Laxå 4 1861. Hallsberg 1 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 14 1880. Örebro 3 1881. Kumla 2 1882. Askersund 10 1883. Karlskoga 3 1884. Nora 7 1885. Lindesberg 1 1907. Surahammar 1 1960. Kungsör 19 1980. Västerås 2 1981. Sala 2 1982. Fagersta 9 1983. Köping 3 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 2 2023. Malung 1 2026. Gagnef 3 2031. Rättvik 6 2039. Älvdalen 3 2062. Mora 9 2080. Falun 4 2081. Borlänge 4 2083. Hedemora 3 2084. Avesta 2 2085. Ludvika 3 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 1 2121. Ovanåker 2 2132. Nordanstig 4 2161. Ljusdal 14 2180. Gävle 4 2181. Sandviken 3 2182. Söderhamn 2 2183. Bollnäs 8 2184. Hudiksvall 1 2260. Ånge 4 2280. Härnösand 14 2281. Sundsvall 3 2282. Kramfors 2 2283. Sollefteå 12 2284. Örnsköldsvik 1 2303. Ragunda 1 2305. Bräcke 1 2313. Strömsund 10 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 1 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2425. Dorotea 1 2462. Vilhelmina 10 2480. Umeå 2 2481. Lycksele 9 2482. Skellefteå 2 2505. Arvidsjaur 1 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 4 2514. Kalix 2 2521. Pajala 4 2523. Gällivare 2 2560. Älvsbyn 16 2580. Luleå 3 2581. Piteå 2 2582. Boden 1 2584. Kiruna
VAR 7 URVAL Loc 19 width 3 Urval 153 319. Paket 319 158 320. Paket 320 160 321. Paket 321 158 322. Paket 322 151 323. Paket 323 162 324. Paket 324 156 325. Paket 325
VAR 8 ÅLDER Loc 22 width 2 Ålder 09. 9 år . . 79. 79 år Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 8 15 18 33 20 26 35 24 13 31 17 2 1 21 23 20 20 9 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 19 18 12 13 21 11 23 13 25 25 17 30 12 25 12 25 22 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 22 3 21 9 16 17 15 1 20 14 18 13 11 15 12 6 16 27 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Frek: 7 8 24 9 15 4 16 6 18 14 9 11 8 6 12 5 1
VAR 9 KÖN Loc 24 width 1 Kön 574 1. Man 524 2. Kvinna
VAR 10 TV-INNEHAV Loc 25 width 1 MD=9 TV-innehav 1050 1. Ja 47 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 11 INTERVJUDAG Loc 26 width 1 Intervjudag 832 1. Intervjun genomförd dag 1 199 2. Intervjun genomförd dag 2 65 3. Intervjun genomförd dag 3 2 4. Intervjun genomförd dag 4
VAR 12 UTBILDNING Loc 27 width 1 Utbildning 120 1. UP är barn i skolåldern 465 2. Mindre än åtta års utbildning 70 3. Cirka nio års utbildning 283 4. Medelhög utbildning 160 5. Hög utbildning (studentexamen eller högre)
VAR 13 SYSSELSÄTTNING Loc 28 width 1 MD=9 Sysselsättning 118 0. UP är barn under 15 år 479 1. Förvärvsarbete heltid (minst 35 tim/vecka) 131 2. Förvärvsarbete deltid (minst 16 tim/vecka) 105 3. Studerande 15 år och äldre 57 4. Hemarbetande 180 5. Pensionerad 26 6. Övrigt 2 9. Uppgift saknas
VAR 14 HUSHÅLL: ANTAL BARN Loc 29 width 1 Hushållets sammansättning: Antal barn 119 0. Inga barn 479 1. Ett barn 131 2. Två barn 107 3. Tre barn 57 4. Fyra barn 180 5. Fem barn 25 6. Sex barn
VAR 15 HUSHÅLL: BARN 0-2 ÅR Loc 30 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 0-2 år 65 1. Ja 1033 5. Nej
VAR 16 HUSHÅLL: BARN 3-6 ÅR Loc 31 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 3-6 år 104 1. Ja 994 5. Nej
VAR 17 HUSHÅLL: BARN 7-12 ÅR Loc 32 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 7-12 år 151 1. Ja 947 5. Nej
VAR 18 HUSHÅLL: BARN 13-17 ÅR Loc 33 width 1 Hushållets sammansättning: Barn 13-17 år 158 1. Ja 940 5. Nej
VAR 19 HUSHÅLL: ANTAL VUXNA Loc 34 width 1 Hushållets sammansättning: Antal vuxna 194 0. UP är barn under 18 år 174 1. En vuxen 730 2. Två vuxna
VAR 20 TITTAT PÅ VIDEO 1 Loc 35 width 1 Sveriges Radio är också intresserade av att få veta hur man använder andra medier än TV. Vi vill därför ställa några frågor om bl a bandspelare, kassetter och tidningar 1 Använde ni och tittade på video (alltså TV-bandspelare) igår? (OM JA) Ungefär hur länge tittade ni på video? 13 1. Ja, mer än 2 timmar 16 2. Ja, 1 - 2 timmar 9 3. Ja, 1/2 - 1 timme 7 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 1053 5. Nej
VAR 21 LYSSNAT PÅ GRAMMOFON 2 Loc 36 width 1 MD=9 2 Lyssnade ni på grammofon (spelade skivor) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på grammofon igår? 38 1. Ja, mer än 2 timmar 55 2. Ja, 1 - 2 timmar 125 3. Ja, 1/2 - 1 timme 44 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 835 5. Nej 1 9. Vet ej/ej svar
VAR 22 LYSSN PÅ LJUDKASSETT 3 Loc 37 width 1 MD=9 3 Lyssnade ni på kassettband (ljudkassett) igår? (OM JA) Ungefär hur länge lyssnade ni på kassettband igår? 60 1. Ja, mer än 2 timmar 82 2. Ja, 1 - 2 timmar 171 3. Ja, 1/2 - 1 timme 93 4. Ja, mindre än en 1/2-timme 689 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 23 LÄST MORGONTIDNING 4 Loc 38 width 1 4(1) Läste ni någon morgontidning igår? (OM JA) Hur många? 16 1. Ja, tre eller fler 111 2. Ja, två 688 3. Ja, en 283 5. Nej
VAR 24 TID MORGONTIDNING 4 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 4(2) (LÄST MORGONTIDNING) Ungefär hur länge läste ni morgontidningen(-arna) igår? 4 1. Mer än 2 timmar 66 2. 1 - 2 timmar 225 3. 1/2-timme - 1 timme 317 4. 15 min - 1/2-timme 199 5. Mindre än 15 minuter 283 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 25 LÄST KVÄLLSTIDNING 5 Loc 40 width 1 5(1) Läste ni någon kvällstidning igår? (OM JA) Hur många? 2 1. Ja, tre eller fler 23 2. Ja, två 368 3. Ja, en 705 5. Nej
VAR 26 TID KVÄLLSTIDNING 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) (LÄST KVÄLLSTIDNING) Ungefär hur länge läste ni kvällstidningen (-arna) igår? 0 1. Mer än 2 timmar 16 2. 1 - 2 timmar 112 3. 1/2-timme - 1 timme 174 4. 15 min - 1/2-timme 89 5. Mindre än 15 minuter 705 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej/ej svar
VAR 27 LÄST VECKOTIDNING 6 Loc 42 width 1 MD=9 6(1) Läste ni någon veckotidning igår - Jag tänker då både på vanliga veckotidningarna och tidningar med konsumentinnehåll som t ex ICA-Kuriren och tidningen VI? (OM JA) Hur många? 16 1. Ja, tre eller fler 24 2. Ja, två 201 3. Ja, en 853 5. Nej 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 28 TID VECKOTIDNING 6 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 6(2) (LÄST VECKOTIDNING) Ungefär hur länge läste ni veckotidningen(-arna)? 2 1. Mer än 2 timmar 26 2. 1 - 2 timmar 90 3. 1/2-timme - 1 timme 122 4. Mindre än en 1/2-timme 854 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 29 VECKOTIDN SEN VECKA 7 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 7 (EJ LÄST VECKOTIDNING IGÅR) Har ni läst någon veckotidning under de senaste sju dagarna? 431 1. Ja 419 5. Nej 239 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Vet ej/ej svar
VAR 30 LÄST ANNAN TIDSKRIFT 8 Loc 45 width 1 MD=9 8(1) Läste ni någon annan tidskrift igår - Jag tänker på tidskrifter utgivna av organisationer, t ex fackliga tidningar och andra medlemstidningar och på månadstidningar och facktidskrifter? (OM JA) Hur många? 22 1. Ja, tre eller fler 25 2. Ja, två 242 3. Ja, en 806 5. Nej 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 31 TID ANNAN TIDSKRIFT 8 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 8(2) (LÄST ANNAN TIDSKRIFT) Ungefär hur länge läste ni tidskriften(-erna) ? 6 1. Mer än 2 timmar 12 2. 1 - 2 timmar 96 3. 1/2-timme - 1 timme 173 4. Mindre än en 1/2-timme 807 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej/ej svar
VAR 32 ANNAN TIDSKR SEN VECKA 9 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 9 (EJ LÄST ANNAN TIDSKRIFT IGÅR) Har ni läst någon annan tidskrift under de senaste sju dagarna? 336 1. Ja 461 5. Nej 291 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Vet ej/ej svar
VAR 33 LÄST BOK 10 Loc 48 width 1 10(1) Läste ni någon bok igår? (OM JA) Hur många? 17 1. Ja, tre eller fler 27 2. Ja, två 317 3. Ja, en 737 5. Nej
VAR 34 TID BOK 10 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 10(2) (LÄST BOK) Ungefär hur länge läste ni boken (böckerna) igår? 40 1. Mer än 2 timmar 82 2. 1 - 2 timmar 145 3. 1/2-timme - 1 timme 91 4. Mindre än en 1/2-timme 737 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Vet ej/ej svar
VAR 35 LYSSNAT PÅ RADIO 11 Loc 50 width 1 MD=9 11 Lyssnade ni på radio igår? 835 1. Ja 258 5. Nej 5 9. Vet ej/ej svar
VAR 36 LYSSNAT PÅ LOKALRADIO 12 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 12 (LYSSNAT PÅ RADIO) Lyssnade ni på någon av lokalradions sändningar igår? 455 1. Ja 487 5. Nej 114 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Vet ej/ej svar