OGIFT SAMBOENDE OCH ÄKTENSKAPSFREKVENSER - "GIFTA"
               SSD 0125

              Primärforskare:
             Jan Trost, Bo Lewin
           Sociologiska Institutionen
            Järnvägspromenaden 19
              753 20 Uppsala

             Första SSD-upplagan
                1987

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
        i OGIFT SAMBOENDE OCH ÄKTENSKAPSFREKVENSER
        - "GIFTA" samlades ursprungligen in av Jan
        Trost och Bo Lewin, Sociologiska Inst.,
        Uppsala.
        Varken SSD eller primärforskarna
        bär ansvar för analyser och tolkningar
        som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Under år 1974 utfördes standardiserade och strukturerade
  intervjuer med vardera maken separat i 101 nygifta par samt
  med vardera partnern i 111 samboende ogifta par. Alla
  intervjuer är utförda i Gävle under tiden september-oktober
  1974. Valet av Gävle är betingat av praktiska orsaker.
  Eftersom undersökningsledningen finns i Uppsala borde orten
  för punktundersökningen vara inom relativt kort avstånd.
  Uppsala är dels "ut-intervjuat", dels är näringsgrens- och
  befolkningsstrukturen atypisk för Sverige. Till nackdelarna
  med valet av Gävle hör att all icke tätortsbefolkning på så
  sätt har uteslutits.

  Med hjälp av pastorsämbetena i de två församlingarna (Heliga
  Trefaldighets- och Staffans församlingar) insamlades
  uppgifter om alla par som i respektive församling gift sig
  sedan 1 januari 1974. 150 av dessa (utplockade bakifrån i
  tidsordning) utgjorde bruttourvalet. Av dessa har 23 flyttat
  från Gävle och 29 män och 27 kvinnor vägrade att låta sig
  intervjuas. Detta innebär ett bortfall på 56 personer och
  nettourvalet är således 98 män och 100 kvinnor.
  Bruttobortfallet blir då 34 % och nettobortfallet (flyttare
  bortdefinieras) 22 %.

  Föreliggande undersökning benämd OGIFT SAMBOENDE OCH
  ÄKTENSKAPSFREKVENSER - "GIFTA" omfattar 101 par där
  åtminstone den ene intervjuats (97 par där båda makarna
  intervjuats, ett par där endast mannen intervjuats och tre
  par där endast kvinnan intervjuats). Dessa utgör 78 % av
  nettorvalet.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

             SSDdokumentation

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0125 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-Nummer MANLIGA INTERVJUDELTAGARE: VARIABEL 5-93 5 Intervjuare Personuppgifter 6 Kön 7 Födelseår 8 Tidigare civilstånd 9 Skol- och yrkesutbildning 10 Yrke (grupp enligt SCB) 11 Sysselsatt inom det yrke som angavs i F.M4 12 Gemensamma barn 13 Egna barn 14 Har vårdnaden om egna barn 15 Väntar barn 16 Har för avsikt att skaffa barn 17 Hushållsstorlek Bakgrund till giftermål och sammanboende 18 Antal syndyasmos 19 Förlovade i nuvarande syndyasmos 20 Klassindelning av händelseordning 21 Barn före/efter giftermål i nuvarande syndyasmos 22 Tidigare erfarenhet påverkat inställning till äktenskap/sammanboende 23 Tidigare erfarenhet påverkat valet att gifta sig 24 Giftermål bestämt vid sammanflyttning 25 Bekantskapstid före sammanflyttning 26 Sammanboendetid före giftermål 27 Varför ej giftermål vid sammanflyttning 28 Hur gick det till vid sammanflyttning 29 Orsak till sammanflyttning 30 Initiativtagare till sammanflyttning 31 Boende före sammanflyttning 1 32 Boende före sammanflyttning 2 33 Lever föräldrar 34 Levde föräldrar vid giftermål 35 Var bor/bodde föräldrar 36 Möjligt besöka föräldrar under veckoslut 37 Annan kontakt med föräldrar 38 Pratat med föräldrar om samboende-giftermål 39 Påtryckning från föräldrar att gifta sig 40 Påtryckning från andra att gifta sig 41 Något i "tiden" påverkar val att gifta sig Om förlovning och giftermål 42 Vad innebär förlovning 43 Första samtal om giftermål 44 När bestämdes giftermål 45 Vem ville giftermål 46 Speciell tidpunkt för giftermål 47 Giftermål vid speciell händelse 48 Hade lysning/kungörelse i kyrkan 49 Hade lysningsmottagning 50 Hade lysmottagning,fest e.d. 51 Kyrklig eller borgerlig vigsel 52 Varför kyrkligt respektive borgerligt 53 Middag eller fest efter vigsel 54 Funderat på ekonomiska/juridiska aspekter på äktenskap 55 Större trygghet som gift 56 Trodde på förändringar genom giftermål 57 Annan behandling efter giftermål 58 Ekonomiska/juridiska fördelar med att vara gift 59 Ekonomiska/juridiska nackdelar med att vara gift 60 Andra fördelar med att vara gift 61 Andra nackdelar med att vara gift 62 Enklare skilsmässa som gift/ogift Kunskapsfrågor 63 Vad säger lagen om bodelning för ogifta 64 Vad säger lagen om bodelning för gifta 65 Vem får bostaden om ogifta med barn 66 Vem får bostaden om ogifta utan barn 67 Vem får bostaden om gifta med barn 68 Vem får bostaden om gifta utan barn 69 Vem får vårdnad om ogift moder avlider 70 Vem får vårdnad om ogift fader avlider 71 Vem får vårdnad om ogifta skiljer sig 72 Vem får vårdnad om gift moder avlider 73 Vem får vårdnad om gift fader avlider 74 Vem får vårdnad om gifta skiljer sig 75 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta med barn 76 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta utan barn 77 Vem ärver om ogifta med barn 78 Vem ärver om ogifta utan barn 79 Vem ärver om gifta med barn 80 Vem ärver om gifta utan barn 81 Får ogift kvinna med barn änkepension (folkpension) 82 Får ogift kvinna med barn änkepension (ATP) 83 Får ogift kvinna utan barn änkepension (folkpension) 84 Får ogift kvinna utan barn änkepension (ATP) 85 Gäller samma villkor för livförsäkring gifta och ogifta 86 Har bekanta som gift sig under året 87 Var gifta bekanta sammanboende före vigsel 88 Giftermål om lagen jämställde gifta/ogifta 89 Ger samhället fördelar åt gifta par 90 Äktenskapets innebörd:Idag och för 30 år sedan 91 Varför vanligare att inte gifta sig 92 Vad menas med sammanboende 93 Känner sammanboende som vill intervjuas KVINNLIGA INTERVJUDELTAGARE: VARIABEL 94-182 94 Intervjuare Personuppgifter 95 Kön 96 Födelseår 97 Tidigare civilstånd 98 Skol- och yrkesutbildning 99 Yrke (grupp enligt SCB) 100 Sysselsatt inom det yrke som angavs i F.K4 101 Gemensamma barn 102 Egna barn 103 Har vårdnaden om egna barn 104 Väntar barn 105 Har för avsikt att skaffa barn 106 Hushållsstorlek Bakgrund till giftermål och sammanboende 107 Antal syndyasmos 108 Förlovade i nuvarande syndyasmos 109 Klassindelning av händelseordning 110 Barn före/efter giftermål i nuvarande syndyasmos 111 Tidigare erfarenhet påverkat inställning till äktenskap/sammanboende 112 Tidigare erfarenhet påverkat valet att gifta sig 113 Giftermål bestämt vid sammanflyttning 114 Bekantskapstid före sammanflyttning 115 Sammanboendetid före giftermål 116 Varför ej giftermål vid sammanflyttning 117 Hur gick det till vid sammanflyttning 118 Orsak till sammanflyttning 119 Initiativtagare till sammanflyttning 120 Boende före sammanflyttning 1 121 Boende före sammanflyttning 2 122 Lever föräldrar 123 Levde föräldrar vid giftermål 124 Var bor/bodde föräldrar 125 Möjligt besöka föräldrar under veckoslut 126 Annan kontakt med föräldrar 127 Pratat med föräldrar om samboende-giftermål 128 Påtryckning från föräldrar att gifta sig 129 Påtryckning från andra att gifta sig 130 Något i "tiden" påverkar val att gifta sig Om förlovning och giftermål 131 Vad innebär förlovning 132 Första samtal om giftermål 133 När bestämdes giftermål 134 Vem ville giftermål 135 Speciell tidpunkt för giftermål 136 Giftermål vid speciell händelse 137 Hade lysning/kungörelse i kyrkan 138 Hade lysningsmottagning 139 Hade lysmottagning,fest e.d. 140 Kyrklig eller borgerlig vigsel 141 Varför kyrkligt respektive borgerligt 142 Middag eller fest efter vigsel 143 Funderat på ekonomiska/juridiska aspekter på äktenskap 144 Större trygghet som gift 145 Trodde på förändringar genom giftermål 146 Annan behandling efter giftermål 147 Ekonomiska/juridiska fördelar med att vara gift 148 Ekonomiska/juridiska nackdelar med att vara gift 149 Andra fördelar med att vara gift 150 Andra nackdelar med att vara gift 151 Enklare skilsmässa som gift/ogift Kunskapsfrågor 152 Vad säger lagen om bodelning för ogifta 153 Vad säger lagen om bodelning för gifta 154 Vem får bostaden om ogifta med barn 155 Vem får bostaden om ogifta utan barn 156 Vem får bostaden om gifta med barn 157 Vem får bostaden om gifta utan barn 158 Vem får vårdnad om ogift moder avlider 159 Vem får vårdnad om ogift fader avlider 160 Vem får vårdnad om ogifta skiljer sig 161 Vem får vårdnad om gift moder avlider 162 Vem får vårdnad om gift fader avlider 163 Vem får vårdnad om gifta skiljer sig 164 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta med barn 165 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta utan barn 166 Vem ärver om ogifta med barn 167 Vem ärver om ogifta utan barn 168 Vem ärver om gifta med barn 169 Vem ärver om gifta utan barn 170 Får ogift kvinna med barn änkepension (folkpension) 171 Får ogift kvinna med barn änkepension (ATP) 172 Får ogift kvinna utan barn änkepension (folkpension) 173 Får ogift kvinna utan barn änkepension (ATP) 174 Gäller samma villkor för livförsäkring gifta och ogifta 175 Har bekanta som gift sig under året 176 Var gifta bekanta sammanboende före vigsel 177 Giftermål om lagen jämställde gifta/ogifta 178 Ger samhället fördelar åt gifta par 179 Äktenskapets innebörd:Idag och för 30 år sedan 180 Varför vanligare att inte gifta sig 181 Vad menas med sammanboende 182 Känner sammanboende som vill intervjuas

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0125              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0125


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. GIFTA INTERVJUPERSONER="GIFTA" 002. OGIFTA INTERVJUPERSONER="SAMBO"
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-Nummer Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 4
VAR 5 INTERVJUARE Loc 12 width 1 MD=9 Intervjuare Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 5 29 1. Leif 41 2. Bosse 7 3. Ulla W 1 4. Ewy 18 5. Kerstin 6. Birgitta 2 7. Ulla J 3 9. Ej svar
VAR 6 KÖN Loc 13 width 1 Kön Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 6 101 1. Man 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 14 width 1 F.M1. Födelseår Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 7 2 2. 1911-1920 4 3. 1921-1930 6 4. 1931-1940 21 5. 1941-1945 56 6. 1946-1950 12 7. 1951-1955
VAR 8 TIDIGARE CIVILSTÅND Loc 15 width 1 F.M2. Tidigare civilstånd Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 8 87 1. Ogift 12 3. Frånskild 2 4. Änka/Änkling
VAR 9 UTBILDNING Loc 16 width 2 MD=99 F.M3. Skol- och yrkesutbildning Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 9 23 01. Folkskola 6 02. Grundskola 03. Realskola/Flickskola 15 04. Yrkesskola 1 05. Folkhögskola 11 06. Fackskola 15 07. Gymnasium/motsv. 9 08. Universitet/motsv. 18 09. Speciell yrkesutbildning 3 99. Ej svar
VAR 10 YRKE Loc 18 width 1 MD=9 F.M4. Yrke (grupp enligt SCB) Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 10 10 1. I 34 2. II 50 3. III 4 4. Studerande 5. Hemmaarbetande 3 9. Ej svar
VAR 11 SYSSELSATT I ANG. YRKE Loc 19 width 1 MD=9 F.M5. Är Du sysselsatt inom det yrket nu? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 11 85 1. Ja Om Nej, vilket yrke: 2 2. I 2 3. II 3 4. III 5 5. Studerande 6. Pensionär 7. Hemmaarbetande 1 8. Inget 3 9. Ej svar
VAR 12 GEMENSAMMA BARN Loc 20 width 1 MD=9 F.M6. Har Du och Din make/maka några gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 12 51 0. Nej Om ja, hur många? 41 1. 1 barn 5 2. 2 barn 1 3. 3 barn 3 9. Ej svar
VAR 13 EGNA BARN Loc 21 width 1 MD=9 F.M7.a. Har Du dessutom några egna barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 13 87 0. Nej Om ja, hur många? 7 1. 1 barn 4 2. 2 barn 3. 3 barn 4. 4 barn 5. 5 barn 6. 6 barn 3 9. Ej svar
VAR 14 VÅRDNAD OM EGNA BARN Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 F.M7.b. Har Du vårdnaden om dem? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 14 1 1. Ja 8 2. Nej 2 3. Barnet/barnen vuxna 87 0. Frågan ej tillämplig (Inga barn enligt F.M7.a) 3 9. Ej svar
VAR 15 VÄNTAR BARN Loc 23 width 1 MD=9 F.M8. Väntar Du och Din make/maka barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 15 22 1. Ja 75 2. Nej 1 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 16 TÄNKER SKAFFA BARN Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 F.M9. Har Du för avsikt att skaffa barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 16 34 1. Ja 4 2. Nej 8. Vet ej 60 0. Frågan ej tillämplig (Har barn enl. F.M6 eller väntar barn enl. F.M8) 3 9. Ej svar
VAR 17 HUSHÅLLSSTORLEK Loc 25 width 1 MD=9 F.M10. Hur många personer (inkl. Dig själv och ev. barn) ingår i Ditt hushåll? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 17 46 2. 2 personer 39 3. 3 personer 11 4. 4 personer 2 5. 5 personer 3 9. Ej svar
VAR 18 ANTAL SYNDYASMOS Loc 26 width 1 MD=9 F.M11. Antal syndyasmos? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 18. Syndyasmos(Gr.)=Parförhållande. 75 1. 1 syndyasmos 22 2. 2 syndyasmos 1 3. 3 syndyasmos 3 9. Ej svar
VAR 19 FÖRLOVADE Loc 27 width 1 MD=9 F.M12. Förlovade eller ej i nuvarande syndyasmos? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 19 88 1. Ja 10 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 20 HÄNDELSEORDNING Loc 28 width 2 MD=99 F.M13. Klassindelning av händelseordning Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 20 15 01. a)a) Flyttat hemifrån, b)b) Sammanflyttning, c)c) Förlovning, d)d) Giftermål, e) Barn 7 02. a) Flyttat hemifrån, b) Sammanflyttning, c) Förlovning, d) Barn, e) Giftermål 11 03. a) Flyttat hemifrån, a) Sammanflyttning, b) Förlovning, c) Barn, d) Giftermål 10 04. a)a) Flyttat hemifrån, b)b) Förlovning, b)c) Sammanflyttning, c)d) Barn, d)e) Giftermål 8 05. a) Förlovning, b) Flyttat hemifrån, b) Sammanflyttning, c) Giftermål 10 06. a)a) Flyttat hemifrån, a)a) Sammanflyttning, b)b) Förlovning, c)c) Giftermål, d) Barn 10 07. a) Flyttat hemifrån, a)b) Förlovning, b)c) Sammanflyttning, c)d) Giftermål 6 08. a) Förlovning, b) Flyttat hemifrån, b) Sammanflyttning, c) Barn, d) Giftermål 21 09. Övriga 3 99. Ej svar
VAR 21 BARN FÖRE/EFTER G.MÅL Loc 30 width 1 MD=9 F.M14. Syndyasmos (barn före/efter giftermål eller inte alls i NUVARANDE syndyasmos) 42 1. Barn före giftermål men ej efter 51 2. Inga barn i nuvarande syndyasmos 5 3. Endast barn efter giftermål 3 9. Ej svar
VAR 22 ERF.PÅV.INST.T.SAMBOENDE Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.M15. Har tidigare erfarenhet av äktenskap/sammanboende påverkat inställning till äktenskap/sammanboende överhuvudtaget? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 21 4 1. Ja 16 2. Nej 76 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.M11) 5 9. Ej svar
VAR 23 TID.ERF.PÅV.INST.T.GIFTE Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.M16. Har tidigare erfarenhet påverkat valet att gifta sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 22 6 1. Ja 14 2. Nej 76 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.M11) 5 9. Ej svar
VAR 24 GIFTE BEST. VID SAMFLYTT Loc 33 width 1 MD=4 or GE 9 F.M17. När Du flyttade samman hade Ni då bestämt Er för att gifta Er? 29 1. Ja 20 2. Nej skulle inte gifta oss 48 3. Nej hade inte diskuterat frågan 1 4. Odokumenterad kod 3 9. Ej svar
VAR 25 BEKANT FÖRE SAMFLYTT Loc 34 width 2 MD=12 or GE 99 F.M18. Hur länge hade Ni känt varandra innan Ni flyttade samman för gott? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 26 20 01. 0-6 månader 14 02. 6-12 månader 20 03. 1-1.5 år 2 04. 1.5-2 år 14 05. 2-3 år 8 06. 3-4 år 9 07. 4-6 år 9 08. 6-10 år 1 09. 11-20 år 1 12. Odokumenterad kod 3 99. Ej svar
VAR 26 SAMBO FÖRE GIFTERMÅL Loc 36 width 2 MD=12 or GE 99 F.M19. Hur länge hade Ni bott samman innan Ni gifte Er? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 27 2 01. 0-6 månader 8 02. 6-12 månader 12 03. 1-1.5 år 11 04. 1.5-2 år 26 05. 2-3 år 18 06. 3-4 år 16 07. 4-6 år 2 08. 6-10 år 2 09. 11-20 år 1 12. Odokumenterad kod 3 99. Ej svar
VAR 27 EJ GIFT VID SAMFLYTT Loc 38 width 2 MD=12 or GE 99 F.M20. Varför gifte Du och Din make/maka Er ej i samband med att Ni flyttade samman? 29 01. Pröva först 19 02. Ingen tanke på det 1 03. Etiska skäl 18 04. Gick bra ändå 11 05. Praktiska/ekonomiska skäl 1 06. Ej mogen 15 07. Kände ej varann tillräckligt 2 08. Vet ej 1 12. Odokumenterad kod 4 99. Ej svar
VAR 28 HUR SAMFLYTT GICK TILL Loc 40 width 1 MD=3 or GE 9 F.M21. Hur gick det till när Ni flyttade samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 23 44 1. Sökte bostad och flyttade in gemensamt 53 2. Den ene maken hade bostad och den andre flyttade in 1 3. Odokumenterad kod 3 9. Ej svar
VAR 29 ORSAK TILL SAMFLYTT Loc 41 width 2 MD=12 or GE 99 F.M22. Hur kom det sig att Ni flyttade samman (speciell händelse)? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 24 9 01. Ville flytta samman av känslomässiga skäl 15 02. Skulle ha barn 9 03. Flyttade till samma ort 19 04. Fick bostad 6 05. Ville komma hemifrån 14 06. Praktiska skäl 4 07. Något hinder borta 15 08. Ej speciellt skäl 1 12. Odokumenterad kod 9 99. Ej svar
VAR 30 INITIATIV TILL SAMFLYTT Loc 43 width 1 MD=6 or GE 9 F.M23. Vem föreslog att Ni skulle flytta samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 25 16 1. Intervjupersonen 11 2. Make/maka 61 3. Båda 1 4. Annan 8 8. Vet ej 1 6. Odokumenterad kod 3 9. Ej svar
VAR 31 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 1 Loc 44 width 1 MD=3 or GE 9 F.M24.a. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 29 8 1. Nuvarande bostad 89 2. Ej nuvarande bostad 1 3. Odokumenterad kod 3 9. Ej svar
VAR 32 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 2 Loc 45 width 1 MD=7 or GE 9 F.M24.b. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 30 39 1. Hemma hos föräldrar 5 2. Inackorderad 10 3. Eget hyrt rum 37 4. Egen lägenhet 2 5. Eget hus 3 6. Annat 1 7. Odokumenterad kod 4 9. Ej svar
VAR 33 LEVER FÖRÄLDRAR Loc 46 width 1 MD=9 F.M25.a. Lever Dina föräldrar? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 61 73 1. Ja, båda 7 2. Endast fadern 12 3. Endast modern 6 4. Nej, ingen 3 9. Ej svar
VAR 34 LEVDE FÖR. VID GIFTERMÅL Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.M25.b. Om en eller ingen förälder lever nu (enl. F.M25.a): Levde han/hon/de vid tidpunkten för giftermålet? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 62 2 1. Ja 22 2. Nej 73 0. Frågan ej tillämplig (Båda föräldrar lever enl. F.M25.a) 4 9. Ej svar
VAR 35 VAR BOR FÖRÄLDRAR Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.M26. Om någon av föräldrarna lever (enl. F.M25.a) eller någon av föräldrarna levde vid tidpunkten för giftermålet (enl. F.M25.b): Var bor/bodde föräldrarna? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 63 46 1. Gävle 10 2. Annan ort nära Gävle 37 3. Annan ort på avstånd 5 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.M25.b) 3 9. Ej svar
VAR 36 MÖJLIGT BESÖKA FÖRÄLDRAR Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.M27.a. Är/var det möjligt för Dig att under ett veckoslut besöka föräldrarna/fadern/ modern ur t.ex. tidsmässig och ekonomisk synvinkel? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 64 77 1. Ja 16 2. Nej 5 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.M25.b) 3 9. Ej svar
VAR 37 ANNAN FÖRÄLDRAKONTAKT Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.M27.b. Annan kontakt med föräldrar? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 65 20 1. Mycket ofta 48 2. Ofta 16 3. Mindre ofta 7 4. Regelbunden, ej närmare preciserad 1 5. Ej kontakt 5 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.M25.b) 4 9. Ej svar
VAR 38 FÖRÄLDR.ÅSIKT OM SAMFL. Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.M28. Pratade Du och Dina föräldrar/Din far/Din mor om för- och nackdelar med att vara sammanboende ogift respektive vara gift innan Du gifte Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 68 12 1. Ja 81 2. Nej 5 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.M25.b) 3 9. Ej svar
VAR 39 PÅTRYCKN. FRÅN FÖRÄLDRAR Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.M29. Upplevde Du någon form av påtryckning från Dina föräldrar att Du skulle gifta Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 72 12 1. Ja 81 2. Nej 5 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.M25.b) 3 9. Ej svar
VAR 40 PÅTRYCKNING FRÅN ANDRA Loc 53 width 2 MD=99 F.M30. Upplevde Du någon form av påtryckning från andra personer i Din omgivning att Du skulle gifta Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 73 12 01. Ja, från svärföräldrar 2 02. Ja, från make/maka 1 03. Ja, från syskon 2 04. Ja, från övrig släkt 1 05. Ja, från arbetskamrater 06. Ja, från grannar 1 07. Ja, från vänner och bekanta 08. Ja, från övrig person 79 09. Nej 3 99. Ej svar
VAR 41 TIDSANDA-GIFTERMÅL Loc 55 width 1 MD=9 F.M31. Tror Du att något i "tiden" har påverkat Ditt val att gifta Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 74 17 1. Ja 81 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 42 FÖRLOVNING:INNEBÖRD Loc 56 width 2 MD=99 F.M32. Vad innebär förlovning för Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 28 21 01. Ett steg mot äktenskap 19 02. Nonsens 7 03. En prövotid 7 04. "Legalisering" 7 05. Traditionell handling 15 06. Ansvar mot varandra 17 07. Samhörighet 3 08. Övrigt 2 98. Vet ej 3 99. Ej svar
VAR 43 GIFTERMÅL:FÖRSTA SAMTAL Loc 58 width 2 MD=99 F.M33. När talade Ni om giftermål första gången? 2 01. Vid sammanflyttningen 13 02. I samband med förlovningen (före,efter eller vid) 7 03. I samband med första barnet (-s födelse) (före eller efter) 2 04. I samband med andra barnet (-s födelse) (före eller efter) 5 05. Övrig händelse 5 06. Ingen speciell händelse 0-2 månader före vigsel 18 07. Ingen speciell händelse 2-6 månader före vigsel 38 08. Ingen speciell händelse 6- månader före vigsel 8 98. Minns ej, vet ej 3 99. Ej svar
VAR 44 GIFTERMÅL:BESTÄMT Loc 60 width 1 MD=9 F.M34. När bestämde Ni Er definitivt för att gifta Er? 20 1. Speciell händelse 36 2. 0-2 månader före vigsel 29 3. 2-6 månader före vigsel 8 4. 6-12 månader före vigsel 3 5. 12- månader före vigsel 2 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 45 VEM VILLE GIFTERMÅL Loc 61 width 1 MD=9 F.M35. Vem av Er ville gifta sig? 5 1. Intervjupersonen 24 2. Make/maka 69 3. Båda 3 9. Ej svar
VAR 46 GIFTERMÅL:TIDPUNKT Loc 62 width 1 MD=9 F.M36. Hade Ni bestämt någon speciell tidpunkt då Ni skulle gifta Er? 47 1. Ej speciell tidpunkt 8 2. Ja, speciell dag 19 3. Ja, speciell helg 5 4. Ja, speciell månad 19 5. Ja, speciell årstid 3 9. Ej svar
VAR 47 GIFTERMÅL:SP.HÄNDELSE Loc 63 width 1 MD=9 F.M37. Skulle giftermålet ske i samband med någon speciell händelse? 63 1. Ej speciell händelse 25 2. Semester 3 3. Resa 7 4. Annan händelse 3 9. Ej svar
VAR 48 LYSNING I KYRKAN Loc 64 width 1 MD=9 F.M38.a. Hade Ni lysning/kungörelse i kyrkan? 23 1. Ja 75 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 49 LYSNINGSMOTTAGNING Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.M38.b. Hade Ni någon lysningsmottagning? 10 1. Ja, en 3 2. Ja, två eller flera 10 3. Nej 75 0. Frågan ej tillämplig (Nej F.M38.a) 3 9. Ej svar
VAR 50 LYSMOTTAGNING,FEST Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.M38.c. Hade Ni någon lysmottagning, fest eller dylikt? 7 1. Ja 66 2. Nej 23 0. Frågan ej tillämplig (Ja F.M38.a) 5 9. Ej svar
VAR 51 KYRKLIG/BORGERLIG VIGSEL Loc 67 width 1 MD=9 F.M39.a. Vigde Ni Er kyrkligt eller borgerligt? 68 1. Kyrkligt 19 2. Kort borgerligt 10 3. Långt borgerligt 1 4. Borgerlig 3 9. Ej svar
VAR 52 VARFÖR:KYRKL./BORGERL. Loc 68 width 1 MD=9 F.M39.b. Varför gifte Ni Er kyrkligt respektive borgerligt? 26 1. Minne, status 15 2. Tradition 10 3. Påverkan 26 4. Enklast, tillfällighet 5 5. Religiösa moraliska skäl 6 6. Etiska skäl 3 8. Vet ej 10 9. Ej svar
VAR 53 VIGSEL:FEST Loc 69 width 1 MD=9 F.M40. Hade Ni lunch/middag eller annan fest efter vigseln? 10 1. Liten fest 38 2. Liten familjefest 34 3. Släktmiddag 12 4. Stor fest 4 5. Ingen fest 3 9. Ej svar
VAR 54 ÄKTENSKAP:EK.JUR.ASP. Loc 70 width 1 MD=9 F.M41. Hade Du funderat över ekonomiska och juridiska för- och nackdelar med äktenskap innan Du gifte Dig? 58 1. Ja 40 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 55 TRYGGARE SOM GIFT Loc 71 width 1 MD=9 F.M42. Känner Du större trygghet och säkerhet inför framtiden nu som gift än tidigare? 15 1. Ja,juridiskt 22 2. Ja,känslomässigt 2 3. Ja,bättre för barnen 6 4. Ja,svårare att skiljas 48 5. Nej 5 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 56 GIFTERMÅL:FÖRÄNDRING Loc 72 width 1 MD=9 F.M43. Trodde Du innan Du gifte Dig att det skulle bli några förändringar genom giftermålet? 13 1. Ja 84 2. Nej 1 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 57 GIFTERMÅL:BEHANDLING Loc 73 width 1 MD=9 F.M44. Tycker Du att omgivningen behandlar Dig annorlunda nu än innan Du gifte Dig? 1 1. Ja,mera respekterad hos myndigheter 7 2. Ja,mera respekterad på arbetet och bland släkt och vänner 89 3. Nej 1 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 58 GIFT:EK.JUR.FÖRDEL Loc 74 width 1 MD=9 F.M45. Har Du märkt några ekonomiska och juridiska fördelar med att vara gift jämfört med att vara ogift/sammanboende? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 75 17 1. Ja,ekonomiska ex. bidrag 5 2. Ja,juridiska 76 3. Nej 3 9. Ej svar
VAR 59 GIFT:EK.JUR.NACKDEL Loc 75 width 1 MD=9 F.M46. Har Du märkt några nackdelar (ekonomiska och juridiska)? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 76 2 1. Ja,ekonomiska 2. Ja,juridiska 96 3. Nej 3 9. Ej svar
VAR 60 GIFT:ANNAN FÖRDEL Loc 76 width 1 MD=9 F.M47. Har Du märkt några andra fördelar med att vara gift jämfört med att vara sammanboende ogift? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 77 20 1. Ja 78 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 61 GIFT:ANNAN NACKDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.M48. Har Du märkt några andra nackdelar? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 78 1 1. Ja 97 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 62 SKILSMÄSSA:GIFT/OGIFT Loc 78 width 1 MD=7 or GE 9 F.M49. Tror Du att det är enklare att skilja sig när man bor tillsammans utan att vara gift jämfört med att vara gift? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 79 37 1. Ja,man slipper inblandning av andra 17 2. Ja,det är bara att gå ifrån varann 5 3. Ja,övrigt 12 4. Nej,inga direktiv 3 5. Nej,övrigt 19 6. Lika 3 8. Vet ej 2 7. Odokumenterad kod 3 9. Ej svar
VAR 63 OGIFT:BODELNING Loc 79 width 1 MD=9 F.M50. Om ett sammanboende ogift par skiljer sig,flyttar isär,säger lagen något om hur deras ägodelar ska delas dem emellan? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 80 4 1. Ja 6 2. Ja,50/50 3. Ja,kvinnan får allt 16 4. Ja,var och en tar sitt 49 5. Nej 23 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 64 GIFT:BODELNING Loc 80 width 1 MD=9 F.M51. Om ett par skiljer sig säger lagen då någonting om hur makarnas ägodelar ska delas dem emellan? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 81 56 1. Ja,rätt 27 2. Ja,fel 3 3. Nej 12 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 65 OGIFT M.BARN:BOSTAD Loc 81 width 1 MD=9 F.M52.a. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par separerar och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 82 16 1. Kontraktsinnehavaren 41 2. Den som får barnen 3. Komma överens 6 4. Prövas av domstol 27 6. Kvinnan 8 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 66 OGIFT U.BARN:BOSTAD Loc 82 width 1 MD=9 F.M52.b. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par separerar och de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 83 71 1. Kontraktsinnehavaren 4 2. Komma överens 2 3. Prövas av domstol 5 4. Den som bäst behöver den 3 6. Kvinnan 13 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 67 GIFT M.BARN:BOSTAD Loc 83 width 1 MD=9 F.M53.a. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 84 2 1. Kontraktsinnehavaren 47 2. Den som får barnen 2 4. Prövas av domstol 8 5. Den som bäst behöver den 35 7. Kvinnan 4 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 68 GIFT U.BARN:BOSTAD Loc 84 width 1 MD=9 F.M53.b. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 85 28 1. Kontraktsinnehavaren 9 2. Komma överens 11 3. Prövas av domstol 21 4. Den som bäst behöver den 7 6. Kvinnan 22 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 69 VÅRDNAD:OG.MOD.AVL. Loc 85 width 1 MD=9 F.M54.a. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen i ett ogift, sammanboende förhållande om modern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 86 74 1. Automatiskt fadern 10 2. Fadern efter ansökan 9 3. Moderns föräldrar 2 4. Myndighet 3 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 70 VÅRDNAD:OG.FAD.AVL. Loc 86 width 1 MD=9 F.M54.b. Vem tror Du blir vårdnadshavare för gemensamma barn i ett ogift sammanboende förhållande om fadern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 87 96 1. Modern 2 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 71 VÅRDNAD:OG.SKILSMÄSSA Loc 87 width 1 MD=9 F.M54.c. Vem tror Du blir vårdnadshavare för gemensamma barn i ett ogift sammanboende förhållande om föräldrarna skiljer sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 88 61 1. Modern 2 2. Fadern om modern är olämplig 7 3. Prövas av domstol 25 5. Mest lämplig 3 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 72 VÅRDNAD:G.MOD.AVL. Loc 88 width 1 MD=9 F.M55.a. Vem får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varann och modern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 89 96 1. Fadern 1 2. Annan 1 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 73 VÅRDNAD:G.FAD.AVL. Loc 89 width 1 MD=9 F.M55.b. Vem får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och fadern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 90 96 1. Modern 2 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 74 VÅRDNAD:G.SKILSMÄSSA Loc 90 width 1 MD=9 F.M55.c. Vem får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och skiljer sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 91 27 1. Modern 6 2. Fadern om modern är klart olämplig 63 3. Den mest lämpliga 2 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 75 SOC.BIDR.:G/OG M.BARN Loc 91 width 1 MD=9 F.M56.a. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjer tror Du då det är någon skillnad mellan gifta och samboende ogifta om parterna har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 92 72 1. Nej,ingen skillnad 7 2. Skillnad till giftas fördel 9 3. Skillnad till ogiftas fördel 4 5. Ospecificerad skillnad 6 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 76 SOC.BIDR.:G/OG U.BARN Loc 92 width 1 MD=9 F.M56.b. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjen tror Du då det är någon skillnad mellan gifta och samboende ogifta om parterna inte har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 93 63 1. Nej,ingen skillnad 11 2. Skillnad till giftas fördel 3 3. Skillnad till ogiftas fördel 14 5. Ospecificerad skillnad 7 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 77 ARV:OGIFT MED BARN Loc 93 width 1 MD=9 F.M57.a. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du då vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 94 74 1. Barnen 4 2. Barn och sammanboenden 4 3. Sammanboenden 4 4. Barn och föräldrar 3 5. Föräldrar 9 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 78 ARV:OGIFT UTAN BARN Loc 94 width 1 MD=9 F.M57.b. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du vem som ärver honom/henne om de inte har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 95 9 1. Sammanboenden 81 2. Föräldrar eller syskon 8 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 79 ARV:GIFT MED BARN Loc 95 width 1 MD=9 F.M58.a. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 96 77 1. Barn hälften och make/maka hälften 8 2. Barn endast 11 3. Make/maka endast 2 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 80 ARV:GIFT UTAN BARN Loc 96 width 1 MD=9 F.M58.b. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du vem som ärver honom/henne om de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 97 95 1. Make/maka 1 2. Make/maka och föräldrar eller syskon 2 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 81 F-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 97 width 1 MD=9 F.M59.a. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 98 51 1. Ja 33 2. Nej 14 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 82 AT-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 98 width 1 MD=9 F.M59.b. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 99 40 1. Ja 37 2. Nej 21 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 83 F-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 99 width 1 MD=9 F.M59.c. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret inte har några barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 100 36 1. Ja 50 2. Nej 12 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 84 AT-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 100 width 1 MD=9 F.M59.d. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret inte har några barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 101 27 1. Ja 58 2. Nej 13 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 85 LIVFÖRSÄKRING:OG/G Loc 101 width 1 MD=9 F.M60. Om den ene maken i ett äktenskap avlider så utfaller grupplivförsäkring till efterlevande make och eventuella barn. Tror Du samma gäller för ogifta människor? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 102 42 1. Ja, samma gäller 9 2. Nej, samma gäller ej (rätt) 20 3. Nej, samma gäller ej (fel) 20 4. Nej, samma gäller ej (ej motiv) 7 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 86 BEKANTA SOM GIFT SIG Loc 102 width 1 MD=9 F.M61.a. Har Ni vänner eller bekanta som gift sig under det senaste året? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 109 17 1. Ja, flera 47 2. Ja, någon 34 3. Nej, inga 3 9. Ej svar
VAR 87 GIFTA BEKANTA:SAMBO Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.M61.b. Om Ni har vänner eller bekanta som gift sig under det senaste året (enl. F.M61.a): Hade de varit sammanboende före vigseln? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 110 62 1. Ja 1 2. Nej 34 0. Frågan ej tillämplig (Nej,inga enl. F.M61.a) 4 9. Ej svar
VAR 88 GIFTERMÅL:G/OG JÄMST. Loc 104 width 2 MD=99 F.M62. Om lagstiftningen ändrades så att sammanboende ogifta i alla avseenden jämställdes med gifta skulle Du ändå gift Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 103 24 01. Ja, tradition 21 02. Ja, äktenskapet det enda riktiga 10 03. Ja, samma namn 9 04. Ja, trygghet 2 05. Ja, romantik 2 06. Ja, sammanhållning 8 07. Ja, påtryckning från andra 12 08. Nej 9 98. Vet ej 4 99. Ej svar
VAR 89 SAMH. GER FÖRDEL ÅT GIFT Loc 106 width 1 MD=9 F.M63. Anser Du att samhället ger fördelar åt par som är gifta? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 104 52 1. Ja Om Nej: jämfört med sammanboende ogifta? 5 2. Ja 38 3. Nej 1 8. Vet ej 5 9. Ej svar
VAR 90 ÄKTENSKAP:IDAG/30 ÅR SEN Loc 107 width 1 MD=9 F.M64. Anser Du att äktenskapet idag har samma innebörd som det hade för 30 år sedan? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 105 21 1. Ja, innebörden densamma 33 2. Nej, äktenskapet friare nu 7 3. Nej, kvinnans ställning förändrad 20 4. Nej, äktenskapet utan alternativ förut 12 5. Övrigt 5 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 91 VANL.INTE GIFTA SIG Loc 108 width 1 MD=9 F.M65. Varför tror Du att det blivit vanligare att folk INTE gifter sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 106 41 1. Accepterat att bo samman, modernt 20 2. Juridiska, sociala, ekonomiska aspekter 3 3. Pröva 8 4. Blir inte av 14 5. Större frihet i relationen 8 6. Övrigt 4 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 92 INNEBÖRD:SAMMANBOENDE Loc 109 width 1 MD=9 F.M66. Vad menar Du med att vara sammanboende? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 107 44 1. Som att vara gift 31 2. Indirekt gift 10 3. Som gift långvarigt 4 4. Prov 8 5. Övrigt 1 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 93 KÄNNER SAMMANBOENDE Loc 110 width 1 MD=9 F.M67. Känner Du någon sammanboende ogift som Du tror skulle vilja ställa upp på en intervju? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 111 29 1. Ja 16 2. Nej 56 9. Ej svar
VAR 94 INTERVJUARE Loc 111 width 1 MD=9 Intervjuare Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 112 32 1. Leif 8 2. Bosse 34 3. Ulla W 1 4. Ewy 18 5. Kerstin 6. Birgitta 7 7. Ulla J 1 9. Ej svar
VAR 95 KÖN Loc 112 width 1 Kön Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 113 1. Man 101 2. Kvinna
VAR 96 FÖDELSEÅR Loc 113 width 1 F.K1. Födelseår Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 114 2. 1911-1920 4 3. 1921-1930 6 4. 1931-1940 15 5. 1941-1945 35 6. 1946-1950 40 7. 1951-1955 1 8. 1956-
VAR 97 TIDIGARE CIVILSTÅND Loc 114 width 1 F.K2. Tidigare civilstånd Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 115 93 1. Ogift 8 3. Frånskild 4. Änka/Änkling
VAR 98 UTBILDNING Loc 115 width 2 MD=99 F.K3. Skol- och yrkesutbildning Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 116 11 01. Folkskola 24 02. Grundskola 6 03. Realskola/Flickskola 7 04. Yrkesskola 1 05. Folkhögskola 8 06. Fackskola 15 07. Gymnasium/motsv. 6 08. Universitet/motsv. 22 09. Speciell yrkesutbildning 1 99. Ej svar
VAR 99 YRKE Loc 117 width 1 MD=9 F.K4. Yrke (grupp enligt SCB) Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 117 1 1. I 63 2. II 29 3. III 2 4. Studerande 5 5. Hemmaarbetande 1 9. Ej svar
VAR 100 SYSSELSATT I ANG. YRKE Loc 118 width 1 MD=9 F.K5. Är Du sysselsatt inom det yrket nu? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 118 76 1. Ja Om Nej, vilket yrke: 2. I 2 3. II 1 4. III 1 5. Studerande 6. Pensionär 20 7. Hemmaarbetande 8. Inget 1 9. Ej svar
VAR 101 GEMENSAMMA BARN Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.K6. Har Du och Din make/maka några gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 119 42 1. 1 barn 6 2. 2 barn 1 3. 3 barn 51 0. Nej 1 9. Ej svar
VAR 102 EGNA BARN Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.K7.a. Har Du dessutom några egna barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 120 8 1. 1 barn 4 2. 2 barn 3. 3 barn 4. 4 barn 5. 5 barn 1 6. 6 barn 87 0. Nej 1 9. Ej svar
VAR 103 VÅRDNAD OM EGNA BARN Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 F.K7.b. Har Du vårdnaden om dem? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 121 11 1. Ja 2. Nej 2 3. Barnet/barnen vuxna 87 0. Frågan ej tillämplig (Inga barn enligt F.K7.a) 1 9. Ej svar
VAR 104 VÄNTAR BARN Loc 122 width 1 MD=9 F.K8. Väntar Du och Din make/maka barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 122 21 1. Ja 78 2. Nej 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 105 TÄNKER SKAFFA BARN Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 F.K9. Har Du för avsikt att skaffa barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 123 33 1. Ja 3 2. Nej 1 8. Vet ej 62 0. Frågan ej tillämplig (Har barn enl. F.K6 eller väntar barn enl. F.K8) 2 9. Ej svar
VAR 106 HUSHÅLLSSTORLEK Loc 124 width 1 MD=9 F.K10. Hur många personer (inkl. Dig själv och ev. barn) ingår i Ditt hushåll? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 124 45 2. 2 personer 41 3. 3 personer 12 4. 4 personer 2 5. 5 personer 1 9. Ej svar
VAR 107 ANTAL SYNDYASMOS Loc 125 width 1 MD=9 F.K11. Antal syndyasmos? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 125. Syndyasmos(Gr.)=Parförhållande. 82 1. 1 syndyasmos 18 2. 2 syndyasmos 3. 3 syndyasmos 1 9. Ej svar
VAR 108 FÖRLOVADE Loc 126 width 1 MD=9 F.K12. Förlovade eller ej i nuvarande syndyasmos? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 126 90 1. Ja 10 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 109 HÄNDELSEORDNING Loc 127 width 2 MD=99 F.K13. Klassindelning av händelseordning Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 127 14 01. a)a) Flyttat hemifrån, b)b) Sammanflyttning, c)c) Förlovning, d)d) Giftermål, e) Barn 14 02. a) Flyttat hemifrån, b) Sammanflyttning, c) Förlovning, d) Barn, e) Giftermål 7 03. a) Flyttat hemifrån, a) Sammanflyttning, b) Förlovning, c) Barn, d) Giftermål 8 04. a)a) Flyttat hemifrån, b)b) Förlovning, b)c) Sammanflyttning, c)d) Barn, d)e) Giftermål 8 05. a) Förlovning, b) Flyttat hemifrån, b) Sammanflyttning, c) Giftermål 14 06. a)a) Flyttat hemifrån, a)a) Sammanflyttning, b)b) Förlovning, c)c) Giftermål, d) Barn 8 07. a) Flyttat hemifrån, a)b) Förlovning, b)c) Sammanflyttning, c)d) Giftermål 8 08. a) Förlovning, b) Flyttat hemifrån, b) Sammanflyttning, c) Barn, d) Giftermål 19 09. Övriga 1 99. Ej svar
VAR 110 BARN FÖRE/EFTER G.MÅL Loc 129 width 1 MD=9 F.K14. Syndyasmos (barn före/efter giftermål eller inte alls i NUVARANDE syndyasmos) 47 1. Barn före giftermål men ej efter 50 2. Inga barn i nuvarande syndyasmos 3 3. Endast barn efter giftermål 1 9. Ej svar
VAR 111 ERF.PÅV.INST.T.SAMBOENDE Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.K15. Har tidigare erfarenhet av äktenskap/sammanboende påverkat inställning till äktenskap/sammanboende överhuvudtaget? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 128 13 1. Ja 4 2. Nej 82 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.K11) 2 9. Ej svar
VAR 112 TID.ERF.PÅV.INST.T.GIFTE Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.K16. Har tidigare erfarenhet påverkat valet att gifta sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 129 7 1. Ja 9 2. Nej 82 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.K11) 3 9. Ej svar
VAR 113 GIFTE BEST. VID SAMFLYTT Loc 132 width 1 MD=4 or GE 9 F.K17. När Du flyttade samman hade Ni då bestämt Er för att gifta Er? 32 1. Ja 24 2. Nej skulle inte gifta oss 43 3. Nej hade inte diskuterat frågan 1 4. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 114 BEKANT FÖRE SAMFLYTT Loc 133 width 2 MD=12 or GE 99 F.K18. Hur länge hade Ni känt varandra innan Ni flyttade samman för gott? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 133 18 01. 0-6 månader 20 02. 6-12 månader 15 03. 1-1.5 år 3 04. 1.5-2 år 16 05. 2-3 år 8 06. 3-4 år 9 07. 4-6 år 8 08. 6-10 år 2 09. 11-20 år 1 12. Odokumenterad kod 1 99. Ej svar
VAR 115 SAMBO FÖRE GIFTERMÅL Loc 135 width 2 MD=12 or GE 99 F.K19. Hur länge hade Ni bott samman innan Ni gifte Er? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 134 2 01. 0-6 månader 6 02. 6-12 månader 10 03. 1-1.5 år 7 04. 1.5-2 år 32 05. 2-3 år 21 06. 3-4 år 17 07. 4-6 år 3 08. 6-10 år 1 09. 11-20 år 1 12. Odokumenterad kod 1 99. Ej svar
VAR 116 EJ GIFT VID SAMFLYTT Loc 137 width 2 MD=12 or GE 99 F.K20. Varför gifte Du och Din make/maka Er ej i samband med att Ni flyttade samman? 45 01. Pröva först 11 02. Ingen tanke på det 03. Etiska skäl 15 04. Gick bra ändå 8 05. Praktiska/ekonomiska skäl 8 06. Ej mogen 12 07. Kände ej varann tillräckligt 08. Vet ej 1 12. Odokumenterad kod 1 99. Ej svar
VAR 117 HUR SAMFLYTT GICK TILL Loc 139 width 1 MD=3 or GE 9 F.K21. Hur gick det till när Ni flyttade samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 130 47 1. Sökte bostad och flyttade in gemensamt 52 2. Den ene maken hade bostad och den andre flyttade in 1 3. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 118 ORSAK TILL SAMFLYTT Loc 140 width 2 MD=12 or GE 99 F.K22. Hur kom det sig att Ni flyttade samman (speciell händelse)? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 131 14 01. Ville flytta samman av känslomässiga skäl 17 02. Skulle ha barn 13 03. Flyttade till samma ort 20 04. Fick bostad 3 05. Ville komma hemifrån 10 06. Praktiska skäl 4 07. Något hinder borta 11 08. Ej speciellt skäl 1 12. Odokumenterad kod 8 99. Ej svar
VAR 119 INITIATIV TILL SAMFLYTT Loc 142 width 1 MD=6 or GE 9 F.K23. Vem föreslog att Ni skulle flytta samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 132 6 1. Intervjupersonen 12 2. Make/maka 71 3. Båda 4. Annan 10 8. Vet ej 1 6. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 120 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 1 Loc 143 width 1 MD=3 or GE 9 F.K24.a. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 136 2 1. Nuvarande bostad 97 2. Ej nuvarande bostad 1 3. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 121 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 2 Loc 144 width 1 MD=7 or GE 9 F.K24.b. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 137 38 1. Hemma hos föräldrar 7 2. Inackorderad 8 3. Eget hyrt rum 39 4. Egen lägenhet 2 5. Eget hus 5 6. Annat 1 7. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 122 LEVER FÖRÄLDRAR Loc 145 width 1 MD=9 F.K25.a. Lever Dina föräldrar? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 168 86 1. Ja, båda 2 2. Endast fadern 9 3. Endast modern 3 4. Nej, ingen 1 9. Ej svar
VAR 123 LEVDE FÖR. VID GIFTERMÅL Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.K25.b. Om en eller ingen förälder lever nu (enl. F.K25.a): Levde han/hon/de vid tidpunkten för giftermålet? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 169 1. Ja 13 2. Nej 86 0. Frågan ej tillämplig (Båda föräldrar lever enl. F.K25.a) 2 9. Ej svar
VAR 124 VAR BOR FÖRÄLDRAR Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.K26. Om någon av föräldrarna lever (enl. F.K25.a) eller någon av föräldrarna levde vid tidpunkten för giftermålet (enl. F.K25.b): Var bor/bodde föräldrarna? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 170 49 1. Gävle 8 2. Annan ort nära Gävle 40 3. Annan ort på avstånd 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.K25.b) 1 9. Ej svar
VAR 125 MÖJLIGT BESÖKA FÖRÄLDRAR Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 F.K27.a. Är/var det möjligt för Dig att under ett veckoslut besöka föräldrarna/fadern/ modern ur t.ex. tidsmässig och ekonomisk synvinkel? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 171 86 1. Ja 11 2. Nej 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.K25.b) 1 9. Ej svar
VAR 126 ANNAN FÖRÄLDRAKONTAKT Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 F.K27.b. Annan kontakt med föräldrar? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 172 33 1. Mycket ofta 42 2. Ofta 9 3. Mindre ofta 13 4. Regelbunden, ej närmare preciserad 5. Ej kontakt 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.K25.b) 1 9. Ej svar
VAR 127 FÖRÄLDR.ÅSIKT OM SAMFL. Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 F.K28. Pratade Du och Dina föräldrar/Din far/Din mor om för- och nackdelar med att vara sammanboende ogift respektive vara gift innan Du gifte Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 175 43 1. Ja 54 2. Nej 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.K25.b) 1 9. Ej svar
VAR 128 PÅTRYCKN. FRÅN FÖRÄLDRAR Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 F.K29. Upplevde Du någon form av påtryckning från Dina föräldrar att Du skulle gifta Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 179 19 1. Ja 78 2. Nej 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K25.a eller ingen levde vid tidpunkten för giftermålet enl. F.K25.b) 1 9. Ej svar
VAR 129 PÅTRYCKNING FRÅN ANDRA Loc 152 width 2 MD=99 F.K30. Upplevde Du någon form av påtryckning från andra personer i Din omgivning att Du skulle gifta Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 180 8 01. Ja, från svärföräldrar 02. Ja, från make/maka 2 03. Ja, från syskon 8 04. Ja, från övrig släkt 2 05. Ja, från arbetskamrater 06. Ja, från grannar 07. Ja, från vänner och bekanta 1 08. Ja, från övrig person 79 09. Nej 1 99. Ej svar
VAR 130 TIDSANDA-GIFTERMÅL Loc 154 width 1 MD=9 F.K31. Tror Du att något i "tiden" har påverkat Ditt val att gifta Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 181 16 1. Ja 84 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 131 FÖRLOVNING:INNEBÖRD Loc 155 width 2 MD=99 F.K32. Vad innebär förlovning för Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 135 22 01. Ett steg mot äktenskap 22 02. Nonsens 7 03. En prövotid 9 04. "Legalisering" 5 05. Traditionell handling 11 06. Ansvar mot varandra 21 07. Samhörighet 3 08. Övrigt 98. Vet ej 1 99. Ej svar
VAR 132 GIFTERMÅL:FÖRSTA SAMTAL Loc 157 width 2 MD=99 F.K33. När talade Ni om giftermål första gången? 8 01. Vid sammanflyttningen 10 02. I samband med förlovningen (före,efter eller vid) 11 03. I samband med första barnet (-s födelse) (före eller efter) 4 04. I samband med andra barnet (-s födelse) (före eller efter) 6 05. Övrig händelse 3 06. Ingen speciell händelse 0-2 månader före vigsel 12 07. Ingen speciell händelse 2-6 månader före vigsel 36 08. Ingen speciell händelse 6- månader före vigsel 10 98. Minns ej, vet ej 1 99. Ej svar
VAR 133 GIFTERMÅL:BESTÄMT Loc 159 width 1 MD=9 F.K34. När bestämde Ni Er definitivt för att gifta Er? 18 1. Speciell händelse 41 2. 0-2 månader före vigsel 28 3. 2-6 månader före vigsel 11 4. 6-12 månader före vigsel 1 5. 12- månader före vigsel 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 134 VEM VILLE GIFTERMÅL Loc 160 width 1 MD=9 F.K35. Vem av Er ville gifta sig? 24 1. Intervjupersonen 9 2. Make/maka 67 3. Båda 1 9. Ej svar
VAR 135 GIFTERMÅL:TIDPUNKT Loc 161 width 1 MD=9 F.K36. Hade Ni bestämt någon speciell tidpunkt då Ni skulle gifta Er? 7 1. Ja, speciell dag 19 2. Ja, speciell helg 5 3. Ja, speciell månad 24 4. Ja, speciell årstid 44 5. Ej speciell tidpunkt 2 9. Ej svar
VAR 136 GIFTERMÅL:SP.HÄNDELSE Loc 162 width 1 MD=9 F.K37. Skulle giftermålet ske i samband med någon speciell händelse? 23 1. Semester 5 2. Resa 10 3. Annan händelse 62 4. Ej speciell händelse 1 9. Ej svar
VAR 137 LYSNING I KYRKAN Loc 163 width 1 MD=9 F.K38.a. Hade Ni lysning/kungörelse i kyrkan? 24 1. Ja 76 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 138 LYSNINGSMOTTAGNING Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.K38.b. Hade Ni någon lysningsmottagning? 11 1. Ja, en 1 2. Ja, två eller flera 12 3. Nej 76 0. Frågan ej tillämplig (Nej F.K38.a) 1 9. Ej svar
VAR 139 LYSMOTTAGNING,FEST Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.K38.c. Hade Ni någon lysmottagning, fest eller dylikt? 4 1. Ja 69 2. Nej 24 0. Frågan ej tillämplig (Ja F.K38.a) 4 9. Ej svar
VAR 140 KYRKLIG/BORGERLIG VIGSEL Loc 166 width 1 MD=9 F.K39.a. Vigde Ni Er kyrkligt eller borgerligt? 69 1. Kyrkligt 18 2. Kort borgerligt 13 3. Långt borgerligt 4. Borgerlig 1 9. Ej svar
VAR 141 VARFÖR:KYRKL./BORGERL. Loc 167 width 1 MD=9 F.K39.b. Varför gifte Ni Er kyrkligt respektive borgerligt? 35 1. Minne, status 10 2. Tradition 9 3. Påverkan 28 4. Enklast, tillfällighet 10 5. Religiösa moraliska skäl 3 6. Etiska skäl 1 8. Vet ej 5 9. Ej svar
VAR 142 VIGSEL:FEST Loc 168 width 1 MD=9 F.K40. Hade Ni lunch/middag eller annan fest efter vigseln? 10 1. Liten fest 44 2. Liten familjefest 20 3. Släktmiddag 19 4. Stor fest 7 5. Ingen fest 1 9. Ej svar
VAR 143 ÄKTENSKAP:EK.JUR.ASP. Loc 169 width 1 MD=9 F.K41. Hade Du funderat över ekonomiska och juridiska för- och nackdelar med äktenskap innan Du gifte Dig? 61 1. Ja 39 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 144 TRYGGARE SOM GIFT Loc 170 width 1 MD=9 F.K42. Känner Du större trygghet och säkerhet inför framtiden nu som gift än tidigare? 30 1. Ja,juridiskt 18 2. Ja,känslomässigt 1 3. Ja,bättre för barnen 5 4. Ja,svårare att skiljas 42 5. Nej 4 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 145 GIFTERMÅL:FÖRÄNDRING Loc 171 width 1 MD=9 F.K43. Trodde Du innan Du gifte Dig att det skulle bli några förändringar genom giftermålet? 10 1. Ja 90 2. Nej 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 146 GIFTERMÅL:BEHANDLING Loc 172 width 1 MD=9 F.K44. Tycker Du att omgivningen behandlar Dig annorlunda nu än innan Du gifte Dig? 4 1. Ja,mera respekterad hos myndigheter 6 2. Ja,mera respekterad på arbetet och bland släkt och vänner 89 3. Nej 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 147 GIFT:EK.JUR.FÖRDEL Loc 173 width 1 MD=9 F.K45. Har Du märkt några ekonomiska och juridiska fördelar med att vara gift jämfört med att vara ogift/sammanboende? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 182 13 1. Ja,ekonomiska ex. bidrag 8 2. Ja,juridiska 79 3. Nej 1 9. Ej svar
VAR 148 GIFT:EK.JUR.NACKDEL Loc 174 width 1 MD=9 F.K46. Har Du märkt några nackdelar (ekonomiska och juridiska)? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 183 7 1. Ja,ekonomiska 2 2. Ja,juridiska 91 3. Nej 1 9. Ej svar
VAR 149 GIFT:ANNAN FÖRDEL Loc 175 width 1 MD=9 F.K47. Har Du märkt några andra fördelar med att vara gift jämfört med att vara sammanboende ogift? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 184 13 1. Ja 87 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 150 GIFT:ANNAN NACKDEL Loc 176 width 1 MD=9 F.K48. Har Du märkt några andra nackdelar? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 185 2 1. Ja 98 2. Nej 1 9. Ej svar
VAR 151 SKILSMÄSSA:GIFT/OGIFT Loc 177 width 1 MD=7 or GE 9 F.K49. Tror Du att det är enklare att skilja sig när man bor tillsammans utan att vara gift jämfört med att vara gift? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 186 41 1. Ja,man slipper inblandning av andra 15 2. Ja,det är bara att gå ifrån varann 2 3. Ja,övrigt 11 4. Nej,inga direktiv 1 5. Nej,övrigt 21 6. Lika 4 8. Vet ej 5 7. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 152 OGIFT:BODELNING Loc 178 width 1 MD=9 F.K50. Om ett sammanboende ogift par skiljer sig,flyttar isär,säger lagen något om hur deras ägodelar ska delas dem emellan? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 187 4 1. Ja 8 2. Ja,50/50 1 3. Ja,kvinnan får allt 18 4. Ja,var och en tar sitt 54 5. Nej 15 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 153 GIFT:BODELNING Loc 179 width 1 MD=6 or GE 9 F.K51. Om ett par skiljer sig säger lagen då någonting om hur makarnas ägodelar ska delas dem emellan? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 188 69 1. Ja,rätt 22 2. Ja,fel 2 3. Nej 6 8. Vet ej 1 6. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 154 OGIFT M.BARN:BOSTAD Loc 180 width 1 MD=9 F.K52.a. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par separerar och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 189 22 1. Kontraktsinnehavaren 48 2. Den som får barnen 3. Komma överens 9 4. Prövas av domstol 16 6. Kvinnan 5 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 155 OGIFT U.BARN:BOSTAD Loc 181 width 1 MD=9 F.K52.b. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par separerar och de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 190 76 1. Kontraktsinnehavaren 1 2. Komma överens 3. Prövas av domstol 9 4. Den som bäst behöver den 3 6. Kvinnan 11 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 156 GIFT M.BARN:BOSTAD Loc 182 width 1 MD=9 F.K53.a. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 191 1 1. Kontraktsinnehavaren 62 2. Den som får barnen 4. Prövas av domstol 9 5. Den som bäst behöver den 22 7. Kvinnan 6 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 157 GIFT U.BARN:BOSTAD Loc 183 width 1 MD=7 or GE 9 F.K53.b. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 192 34 1. Kontraktsinnehavaren 8 2. Komma överens 2 3. Prövas av domstol 22 4. Den som bäst behöver den 6 6. Kvinnan 27 8. Vet ej 1 7. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 158 VÅRDNAD:OG.MOD.AVL. Loc 184 width 1 MD=9 F.K54.a. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen i ett ogift, sammanboende förhållande om modern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 193 71 1. Automatiskt fadern 18 2. Fadern efter ansökan 7 3. Moderns föräldrar 2 4. Myndighet 2 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 159 VÅRDNAD:OG.FAD.AVL. Loc 185 width 1 MD=4 or GE 9 F.K54.b. Vem tror Du blir vårdnadshavare för gemensamma barn i ett ogift sammanboende förhållande om fadern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 194 98 1. Modern 8. Vet ej 2 4. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 160 VÅRDNAD:OG.SKILSMÄSSA Loc 186 width 1 MD=9 F.K54.c. Vem tror Du blir vårdnadshavare för gemensamma barn i ett ogift sammanboende förhållande om föräldrarna skiljer sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 195 59 1. Modern 5 2. Fadern om modern är olämplig 9 3. Prövas av domstol 27 5. Mest lämplig 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 161 VÅRDNAD:G.MOD.AVL. Loc 187 width 1 MD=9 F.K55.a. Vem får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varann och modern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 196 99 1. Fadern 2. Annan 8. Vet ej 2 9. Ej svar
VAR 162 VÅRDNAD:G.FAD.AVL. Loc 188 width 1 MD=9 F.K55.b. Vem får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och fadern avlider? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 197 99 1. Modern 8. Vet ej 2 9. Ej svar
VAR 163 VÅRDNAD:G.SKILSMÄSSA Loc 189 width 1 MD=9 F.K55.c. Vem får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och skiljer sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 198 31 1. Modern 11 2. Fadern om modern är klart olämplig 56 3. Den mest lämpliga 1 8. Vet ej 2 9. Ej svar
VAR 164 SOC.BIDR.:G/OG M.BARN Loc 190 width 1 MD=9 F.K56.a. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjer tror Du då det är någon skillnad mellan gifta och samboende ogifta om parterna har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 199 7 1. Skillnad till giftas fördel 12 2. Skillnad till ogiftas fördel 1 3. Ospecificerad skillnad 75 4. Nej,ingen skillnad 5 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 165 SOC.BIDR.:G/OG U.BARN Loc 191 width 1 MD=9 F.K56.b. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjen tror Du då det är någon skillnad mellan gifta och samboende ogifta om parterna inte har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 200 20 1. Skillnad till giftas fördel 4 2. Skillnad till ogiftas fördel 4 3. Ospecificerad skillnad 61 4. Nej,ingen skillnad 11 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 166 ARV:OGIFT MED BARN Loc 192 width 1 MD=9 F.K57.a. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du då vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 201 87 1. Barnen 5 2. Barn och sammanboenden 2 3. Sammanboenden 3 4. Barn och föräldrar 1 5. Föräldrar 2 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 167 ARV:OGIFT UTAN BARN Loc 193 width 1 MD=9 F.K57.b. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du vem som ärver honom/henne om de inte har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 202 10 1. Sammanboenden 86 2. Föräldrar eller syskon 4 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 168 ARV:GIFT MED BARN Loc 194 width 1 MD=9 F.K58.a. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 203 81 1. Barn hälften och make/maka hälften 13 2. Barn endast 6 3. Make/maka endast 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 169 ARV:GIFT UTAN BARN Loc 195 width 1 MD=9 F.K58.b. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du vem som ärver honom/henne om de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 204 95 1. Make/maka 4 2. Make/maka och föräldrar eller syskon 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 170 F-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 196 width 1 MD=9 F.K59.a. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 205 29 1. Ja 58 2. Nej 13 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 171 AT-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 197 width 1 MD=9 F.K59.b. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 206 21 1. Ja 61 2. Nej 18 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 172 F-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 198 width 1 MD=9 F.K59.c. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret inte har några barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 207 15 1. Ja 71 2. Nej 14 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 173 AT-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 199 width 1 MD=9 F.K59.d. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret inte har några barn? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 208 9 1. Ja 77 2. Nej 14 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 174 LIVFÖRSÄKRING:OG/G Loc 200 width 1 MD=9 F.K60. Om den ene maken i ett äktenskap avlider så utfaller grupplivförsäkring till efterlevande make och eventuella barn. Tror Du samma gäller för ogifta människor? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 209 28 1. Ja, samma gäller 24 2. Nej, samma gäller ej (rätt) 18 3. Nej, samma gäller ej (fel) 28 4. Nej, samma gäller ej (ej motiv) 2 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 175 BEKANTA SOM GIFT SIG Loc 201 width 1 MD=9 F.K61.a. Har Ni vänner eller bekanta som gift sig under det senaste året? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 216 18 1. Ja, flera 47 2. Ja, någon 35 3. Nej, inga 1 9. Ej svar
VAR 176 GIFTA BEKANTA:SAMBO Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.K61.b. Om Ni har vänner eller bekanta som gift sig under det senaste året (enl. F.K61.a): Hade de varit sammanboende före vigseln? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 217 60 1. Ja 4 2. Nej 35 0. Frågan ej tillämplig (Nej,inga enl. F.K61.a) 2 9. Ej svar
VAR 177 GIFTERMÅL:G/OG JÄMST. Loc 203 width 2 MD=99 F.K62. Om lagstiftningen ändrades så att sammanboende ogifta i alla avseenden jämställdes med gifta skulle Du ändå gift Dig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 210 16 01. Ja, tradition 27 02. Ja, äktenskapet det enda riktiga 8 03. Ja, samma namn 15 04. Ja, trygghet 3 05. Ja, romantik 6 06. Ja, sammanhållning 07. Ja, påtryckning från andra 13 08. Nej 12 98. Vet ej 1 99. Ej svar
VAR 178 SAMH. GER FÖRDEL ÅT GIFT Loc 205 width 1 MD=9 F.K63. Anser Du att samhället ger fördelar åt par som är gifta? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 211 54 1. Ja Om Nej: jämfört med sammanboende ogifta? 2 2. Ja 43 3. Nej 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 179 ÄKTENSKAP:IDAG/30 ÅR SEN Loc 206 width 1 MD=9 F.K64. Anser Du att äktenskapet idag har samma innebörd som det hade för 30 år sedan? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 212 18 1. Ja, innebörden densamma 28 2. Nej, äktenskapet friare nu 24 3. Nej, kvinnans ställning förändrad 18 4. Nej, äktenskapet utan alternativ förut 8 5. Övrigt 4 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 180 VANL.INTE GIFTA SIG Loc 207 width 1 MD=9 F.K65. Varför tror Du att det blivit vanligare att folk INTE gifter sig? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 213 41 1. Accepterat att bo samman, modernt 6 2. Juridiska, sociala, ekonomiska aspekter 13 3. Pröva 8 4. Blir inte av 18 5. Större frihet i relationen 5 6. Övrigt 9 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 181 INNEBÖRD:SAMMANBOENDE Loc 208 width 1 MD=9 F.K66. Vad menar Du med att vara sammanboende? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 214 31 1. Som att vara gift 40 2. Indirekt gift 12 3. Som gift långvarigt 1 4. Prov 11 5. Övrigt 5 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 182 KÄNNER SAMMANBOENDE Loc 209 width 1 MD=3 or GE 9 F.K67. Känner Du någon sammanboende ogift som Du tror skulle vilja ställa upp på en intervju? Motsvaras i "Sambo"-materialet av variabel 218 31 1. Ja 19 2. Nej 1 3. Odokumenterad kod 50 9. Ej svar