OGIFT SAMBOENDE OCH ÄKTENSKAPSFREKVENSER - "SAMBO"
               SSD 0125

              Primärforskare:
             Jan Trost, Bo Lewin
           Sociologiska Institutionen
            Järnvägspromenaden 19
              753 20 Uppsala

             Första SSD-upplagan
                1987

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
        i OGIFT SAMBOENDE OCH ÄKTENSKAPSFREKVENSER
        - "SAMBO" samlades ursprungligen in av Jan
        Trost och Bo Lewin, Sociologiska Inst.,
        Uppsala.
        Varken SSD eller primärforskarna
        bär ansvar för analyser och tolkningar
        som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Under år 1974 utfördes standardiserade och strukturerade
  intervjuer med vardera maken separat i 101 nygifta par samt
  med vardera partnern i 111 samboende ogifta par. Alla
  intervjuer är utförda i Gävle (Heliga Trefaldighets- och
  Staffans församlingar) under september - oktober 1974. Valet
  av Gävle är betingat av praktiska orsaker. Eftersom
  undersökningsledningen finns i Uppsala borde orten för
  punktundersökningen vara inom relativt kort avstånd. Uppsala
  är dels "ut-intervjuat", dels är näringsgrens- och
  befolkningsstrukturen atypisk för Sverige. Till nackdelarna
  med valet av Gävle hör att all icke tätortsbefolkning på så
  sätt har uteslutits.

  Tre metoder har använts för att skapa ett material av
  samboende ogifta. Via befolkningsregistret drogs ett
  systematiskt slumpmässigt urval omfattande ca 900 icke gifta
  kvinnor (ogifta,änkor och frånskilda) i ålder 18 till 75 år.
  Till dessa sändes ett brev med en svarstalong där den som
  fick brevet ombads att i den mån hon var samboende ogift och
  var villig att ställa upp för intervju meddela detta. Svar
  inkom från 18 kvinnor och intervju genomfördes med dessa och
  deras samboende partner.

  Samtliga enligt 1974 års taxering samtaxerade som icke är
  gifta med varandra togs ut med hjälp av dataenheten vid
  länsstyrelsen i Gävle. För att få tillräcklig variation i
  urvalet användes en metod utarbetad av Trost (1973), som i
  korthet innebär att något fall skall finnas i var och en av
  de 54 celler som bildas av parametrarna inkomst,ålder på den
  äldste, åldersskillnad och civilstånd. Bruttourvalet blev 77
  par. Av dessa hade 14 par gift sig, ett par hade separerat
  och 4 hade flyttat. Av de 58 återstående har 9 par ej kunnat
  återfinnas. De 49 återstående kontaktades, 20 män och 16
  kvinnor vägrade, dvs 33 kvinnor och 29 män (samtaxerade)
  intervjuades.

  Den tredje metoden var att som sista fråga i intervjuerna
  med såväl samboende ogifta som med de nygifta fråga om de
  kände någon samboende ogift som de trodde skulle vilja
  ställa upp på en intervju. På detta sätt kontaktades och
  intervjuades 60 par. Alla kvinnor ställde upp men tre män
  vägrade.

  Det bör påpekas att vägrarna bland de samtaxerade har en
  viss övervikt av äldre personer (Fem av nio över 50 år,
  ungefär hälften mellan 30-50 år men nästan inga under
  trettio år vägrade).

  Föreliggande undersökning benämd OGIFT SAMBOENDE OCH
  ÄKTENSKAPSFREKVENSER - "SAMBO" omfattar 111 par där
  åtminstone den ene intervjuats (104 par där båda makarna
  intervjuats och sju par där endast kvinnan intervjuats).
  Någon egentlig bortfallsanalys kan inte göras på grund av
  den använda metoden.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

             SSDdokumentation

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0125 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 ID-Nummer MANLIGA INTERVJUDELTAGARE: VARIABEL 5-111 5 Intervjuare Personuppgifter 6 Kön 7 Födelseår 8 Civilstånd 9 Skol- och yrkesutbildning 10 Yrke (grupp enligt SCB) 11 Sysselsatt inom det yrke som angavs i F.M4 12 Gemensamma barn 13 Egna barn 14 Har vårdnaden om egna barn 15 Väntar barn 16 Har för avsikt att skaffa barn 17 Hushållsstorlek Om sammanboende 18 Antal syndyasmos 19 Förlovade i nuvarande syndyasmos 20 Klassindelning av händelseordning 21 Tidigare erfarenhet påverkat inställning till äktenskap/sammanboende 22 Tidigare erfarenhet påverkat valet att sammanbo ogift 23 Hur gick det till vid sammanflyttning 24 Orsak till sammanflyttning 25 Initiativtagare till sammanflyttning 26 Bekantskapstid före sammanflyttning 27 Sammanboendetid 28 Vad innebär förlovning 29 Boende före sammanflyttning 1 30 Boende före sammanflyttning 2 31 Bott i samma bostad 32 Boendeform 33 Ägare till bostaden 34 Kontrakt på bostaden 35 Har inbördes bostadskontrakt 36 Hur omnämner ip sammanboende 37 Fest vid sammanflyttning 38 Följer sambo med till Ip:s föräldrar 39 Har gemensam hushållskassa 40 Vem betalar möbler och husgeråd 41 Sparar kvitton 42 Avbetalningskontrakt 43 Inbördes kontrakt 44 Testamente Om giftermål 45 Talat om giftermål 46 Planerar giftermål 47 Varför giftermål 48 Giftermål vid speciellt tillfälle 49 Vem vill gifta sig 50 Blir vigseln kyrklig eller borgerlig 51 Fest vid giftermål 52 Giftermål:Hur går man till väga 53 Förändring vid giftermål 54 Överens om att inte gifta Er 55 Överens hela tiden om att ej gifta Er 56 Varför inte giftermål 57 När bestämdes ej giftermål 58 Omständighet som möjliggör giftermål 59 I så fall kyrklig eller borgerlig vigsel 60 Förhållandet jämförbart med äktenskap Om föräldrar 61 Lever föräldrar 62 Levde föräldrar vid sammanflyttning 63 Var bor/bodde föräldrar 64 Möjligt besöka föräldrar under veckoslut 65 Annan kontakt med föräldrar 66 Moders reaktion vid sammanflyttning 67 Faders reaktion vid sammanflyttning 68 Pratat med föräldrar om samboende före samflytt 69 Pratat med föräldrar om samboende nuförtiden 70 Moders åsikt om förhållande 71 Faders åsikt om förhållande 72 Påtryckning från föräldrar att gifta sig 73 Påtryckning från andra att gifta sig 74 Något i "tiden" påverkar val att sammanbo ogift Kunskapsfrågor 75 Ekonomiska/juridiska fördelar med att vara ogift 76 Ekonomiska/juridiska nackdelar med att vara ogift 77 Andra fördelar med att vara ogift 78 Andra nackdelar med att vara ogift 79 Enklare skilsmässa som gift/ogift 80 Vad säger lagen om bodelning för ogifta 81 Vad säger lagen om bodelning för gifta 82 Vem får bostaden om ogifta med barn 83 Vem får bostaden om ogifta utan barn 84 Vem får bostaden om gifta med barn 85 Vem får bostaden om gifta utan barn 86 Vem får vårdnad om ogift moder avlider 87 Vem får vårdnad om ogift fader avlider 88 Vem får vårdnad om ogifta skiljer sig 89 Vem får vårdnad om gift moder avlider 90 Vem får vårdnad om gift fader avlider 91 Vem får vårdnad om gifta skiljer sig 92 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta med barn 93 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta utan barn 94 Vem ärver om ogifta med barn 95 Vem ärver om ogifta utan barn 96 Vem ärver om gifta med barn 97 Vem ärver om gifta utan barn 98 Får ogift kvinna med barn änkepension (folkpension) 99 Får ogift kvinna med barn änkepension (ATP) 100 Får ogift kvinna utan barn änkepension (folkpension) 101 Får ogift kvinna utan barn änkepension (ATP) 102 Gäller samma villkor för livförsäkring gifta och ogifta 103 Giftermål om lagen jämställde gifta/ogifta 104 Ger samhället fördelar åt gifta par 105 Äktenskapets innebörd:Idag och för 30 år sedan 106 Varför vanligare att inte gifta sig 107 Vad menas med sammanboende 108 Enkel registrering istället för vigsel 109 Har bekanta som gift sig under året 110 Var gifta bekanta sammanboende före vigsel 111 Känner sammanboende som vill intervjuas KVINNLIGA INTERVJUDELTAGARE: VARIABEL 112-218 112 Intervjuare Personuppgifter 113 Kön 114 Födelseår 115 Civilstånd 116 Skol- och yrkesutbildning 117 Yrke (grupp enligt SCB) 118 Sysselsatt inom det yrke som angavs i F.K4 119 Gemensamma barn 120 Egna barn 121 Har vårdnaden om egna barn 122 Väntar barn 123 Har för avsikt att skaffa barn 124 Hushållsstorlek Om sammanboende 125 Antal syndyasmos 126 Förlovade i nuvarande syndyasmos 127 Klassindelning av händelseordning 128 Tidigare erfarenhet påverkat inställning till äktenskap/sammanboende 129 Tidigare erfarenhet påverkat valet att sammanbo ogift 130 Hur gick det till vid sammanflyttning 131 Orsak till sammanflyttning 132 Initiativtagare till sammanflyttning 133 Bekantskapstid före sammanflyttning 134 Sammanboendetid 135 Vad innebär förlovning 136 Boende före sammanflyttning 1 137 Boende före sammanflyttning 2 138 Bott i samma bostad 139 Boendeform 140 Ägare till bostaden 141 Kontrakt på bostaden 142 Har inbördes bostadskontrakt 143 Hur omnämner ip sammanboende 144 Fest vid sammanflyttning 145 Följer sambo med till Ip:s föräldrar 146 Har gemensam hushållskassa 147 Vem betalar möbler och husgeråd 148 Sparar kvitton 149 Avbetalningskontrakt 150 Inbördes kontrakt 151 Testamente Om giftermål 152 Talat om giftermål 153 Planerar giftermål 154 Varför giftermål 155 Giftermål vid speciellt tillfälle 156 Vem vill gifta sig 157 Blir vigseln kyrklig eller borgerlig 158 Fest vid giftermål 159 Giftermål:Hur går man till väga 160 Förändring vid giftermål 161 Överens om att inte gifta Er 162 Överens hela tiden om att ej gifta Er 163 Varför inte giftermål 164 När bestämdes ej giftermål 165 Omständighet som möjliggör giftermål 166 I så fall kyrklig eller borgerlig vigsel 167 Förhållandet jämförbart med äktenskap Om föräldrar 168 Lever föräldrar 169 Levde föräldrar vid sammanflyttning 170 Var bor/bodde föräldrar 171 Möjligt besöka föräldrar under veckoslut 172 Annan kontakt med föräldrar 173 Moders reaktion vid sammanflyttning 174 Faders reaktion vid sammanflyttning 175 Pratat med föräldrar om samboende före samflytt 176 Pratat med föräldrar om samboende nuförtiden 177 Moders åsikt om förhållande 178 Faders åsikt om förhållande 179 Påtryckning från föräldrar att gifta sig 180 Påtryckning från andra att gifta sig 181 Något i "tiden" påverkar val att sammanbo ogift Kunskapsfrågor 182 Ekonomiska/juridiska fördelar med att vara ogift 183 Ekonomiska/juridiska nackdelar med att vara ogift 184 Andra fördelar med att vara ogift 185 Andra nackdelar med att vara ogift 186 Enklare skilsmässa som gift/ogift 187 Vad säger lagen om bodelning för ogifta 188 Vad säger lagen om bodelning för gifta 189 Vem får bostaden om ogifta med barn 190 Vem får bostaden om ogifta utan barn 191 Vem får bostaden om gifta med barn 192 Vem får bostaden om gifta utan barn 193 Vem får vårdnad om ogift moder avlider 194 Vem får vårdnad om ogift fader avlider 195 Vem får vårdnad om ogifta skiljer sig 196 Vem får vårdnad om gift moder avlider 197 Vem får vårdnad om gift fader avlider 198 Vem får vårdnad om gifta skiljer sig 199 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta med barn 200 Skillnader i socialbidrag mellan gifta/ogifta utan barn 201 Vem ärver om ogifta med barn 202 Vem ärver om ogifta utan barn 203 Vem ärver om gifta med barn 204 Vem ärver om gifta utan barn 205 Får ogift kvinna med barn änkepension (folkpension) 206 Får ogift kvinna med barn änkepension (ATP) 207 Får ogift kvinna utan barn änkepension (folkpension) 208 Får ogift kvinna utan barn änkepension (ATP) 209 Gäller samma villkor för livförsäkring gifta och ogifta 210 Giftermål om lagen jämställde gifta/ogifta 211 Ger samhället fördelar åt gifta par 212 Äktenskapets innebörd:Idag och för 30 år sedan 213 Varför vanligare att inte gifta sig 214 Vad menas med sammanboende 215 Enkel registrering istället för vigsel 216 Har bekanta som gift sig under året 217 Var gifta bekanta sammanboende före vigsel 218 Känner sammanboende som vill intervjuas

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0125              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0125


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. GIFTA INTERVJUPERSONER="GIFTA" 002. OGIFTA INTERVJUPERSONER="SAMBO"
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-Nummer Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 4
VAR 5 INTERVJUARE Loc 12 width 1 MD=9 Intervjuare Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 5 38 1. Leif 21 2. Bosse 6 3. Ulla W 3 4. Ewy 24 5. Kerstin 9 6. Birgitta 3 7. Ulla J 7 9. Ej svar
VAR 6 KÖN Loc 13 width 1 Kön Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 6 111 1. Man 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 14 width 1 MD=9 F.M1. Födelseår Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 7 1 1. 1900-1910 3 2. 1911-1920 4 3. 1921-1930 11 4. 1931-1940 12 5. 1941-1945 55 6. 1946-1950 22 7. 1951-1955 8. 1956- 3 9. Ej svar
VAR 8 CIVILSTÅND Loc 15 width 1 MD=9 F.M2. Civilstånd Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 8 96 1. Ogift 12 3. Frånskild 4. Änka/Änkling 3 9. Ej svar
VAR 9 UTBILDNING Loc 16 width 2 MD=99 F.M3. Skol- och yrkesutbildning Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 9 18 01. Folkskola 17 02. Grundskola 4 03. Realskola/Flickskola 28 04. Yrkesskola 4 05. Folkhögskola 4 06. Fackskola 11 07. Gymnasium/motsv. 8 08. Universitet/motsv. 10 09. Speciell yrkesutbildning 7 99. Ej svar
VAR 10 YRKE Loc 18 width 1 MD=9 F.M4. Yrke (grupp enligt SCB) Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 10 1 1. I 28 2. II 62 3. III 13 4. Studerande 5. Hemmaarbetande 7 9. Ej svar
VAR 11 SYSSELSATT I ANG. YRKE Loc 19 width 1 MD=9 F.M5. Är Du sysselsatt inom det yrket nu? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 11 92 1. Ja Om Nej, vilket yrke: 2. I 3. II 5 4. III 2 5. Studerande 3 6. Pensionär 7. Hemmaarbetande 1 8. Inget 8 9. Ej svar
VAR 12 GEMENSAMMA BARN Loc 20 width 1 MD=9 F.M6. Har Du och Din sammanboende några gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 12 62 0. Nej Om ja, hur många? 30 1. 1 barn 9 2. 2 barn 3 3. 3 barn 7 9. Ej svar
VAR 13 EGNA BARN Loc 21 width 1 MD=9 F.M7.a. Har Du dessutom några egna barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 13 90 0. Nej Om ja, hur många? 9 1. 1 barn 4 2. 2 barn 1 3. 3 barn 4. 4 barn 5. 5 barn 6. 6 barn 7 9. Ej svar
VAR 14 VÅRDNAD OM EGNA BARN Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 F.M7.b. Har Du vårdnaden om dem? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 14 3 1. Ja 9 2. Nej 3. Barnet/barnen vuxna 91 0. Frågan ej tillämplig (Inga barn enligt F.M7.a) 8 9. Ej svar
VAR 15 VÄNTAR BARN Loc 23 width 1 MD=9 F.M8. Väntar Du och Din sammanboende barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 15 12 1. Ja 92 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 16 TÄNKER SKAFFA BARN Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 F.M9. Har Ni för avsikt att skaffa barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 16 35 1. Ja 14 2. Nej 2 8. Vet ej 51 0. Frågan ej tillämplig (Har barn enl. F.M6 eller väntar barn enl. F.M8) 9 9. Ej svar
VAR 17 HUSHÅLLSSTORLEK Loc 25 width 1 MD=9 F.M10. Hur många personer (inkl. Dig själv och Dina barn) ingår i Ditt hushåll? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 17 58 2. 2 personer 29 3. 3 personer 10 4. 4 personer 3 5. 5 personer 3 6. 6 personer 1 7. 7 personer 7 9. Ej svar
VAR 18 ANTAL SYNDYASMOS Loc 26 width 1 MD=9 F.M11. Antal syndyasmos? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 18. Syndyasmos(Gr.)=Parförhållande. 83 1. 1 syndyasmos 18 2. 2 syndyasmos 2 3. 3 syndyasmos 1 4. 4 syndyasmos 7 9. Ej svar
VAR 19 FÖRLOVADE Loc 27 width 1 MD=9 F.M12. Förlovade eller ej i nuvarande syndyasmos? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 19 65 1. Ja 39 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 20 HÄNDELSEORDNING Loc 28 width 2 MD=99 F.M13. Klassindelning av händelseordning Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 20 24 01. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade 7 02. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade, c) Barn 19 03. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade, c) Förlovning, d) Barn 2 04. a) Flyttade hemifrån, a) Sammanflyttade, b) Barn 8 05. a)a)a) Flyttade hemifrån, b)b)b) Förlovning, c)b)c) Sammanflyttade, c)d) Barn 14 06. a)a) Förlovning, b)b) Flyttade hemifrån, b)b) Sammanflyttade, c)c) Barn 10 07. a)a) Flyttade hemifrån, a)a) Sammanflyttade, b) Förlovning 08. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade, b) Barn 20 09. Övriga 7 99. Ej svar
VAR 21 ERF.PÅV.INST.T.SAMBOENDE Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 F.M14. Har tidigare erfarenhet av äktenskap/sammanboende påverkat inställning till äktenskap/sammanboende överhuvudtaget? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 22 11 1. Ja 8 2. Nej 83 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.M11) 9 9. Ej svar
VAR 22 TID.ERF.PÅV.INST.T.SAMBO Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.M15. Har tidigare erfarenhet påverkat Ditt val att sammanbo ogift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 23 9 1. Ja 10 2. Nej 83 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.M11) 9 9. Ej svar
VAR 23 HUR SAMFLYTT GICK TILL Loc 32 width 1 MD=9 F.M16. Hur gick det till när Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 28 49 1. Fick bostad och flyttade in gemensamt 54 2. Den ene hade bostad och den andre flyttade in 8 9. Ej svar
VAR 24 ORSAK TILL SAMFLYTT Loc 33 width 1 MD=9 F.M17. Hur kom det sig att Ni flyttade samman (speciell händelse)? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 29 11 1. Ville flytta samman av känslomässiga skäl 11 2. Skulle ha barn 5 3. Flyttade till samma ort 18 4. Fick bostad 3 5. Ville komma hemifrån 7 6. Praktiska skäl 3 7. Något hinder borta 41 8. Ingen speciell händelse 12 9. Ej svar
VAR 25 INITIATIV TILL SAMFLYTT Loc 34 width 1 MD=9 F.M18. Vem föreslog att Ni skulle flytta samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 30 17 1. Intervjupersonen 11 2. Sammanboenden 55 3. Båda 21 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 26 BEKANT FÖRE SAMFLYTT Loc 35 width 2 MD=99 F.M19. Hur länge hade Ni känt varandra innan Ni flyttade samman för gott? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 25 15 01. 0-6 månader 18 02. 6-12 månader 14 03. 1-1.5 år 10 04. 1.5-2 år 14 05. 2-3 år 11 06. 3-4 år 11 07. 4-6 år 8 08. 6-10 år 3 09. 11-20 år 7 99. Ej svar
VAR 27 SAMMANBOENDETID Loc 37 width 2 MD=99 F.M20. Hur länge har Ni bott tillsammans? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 26 9 01. 0-6 månader 7 02. 6-12 månader 15 03. 1-1.5 år 5 04. 1.5-2 år 16 05. 2-3 år 17 06. 3-4 år 18 07. 4-6 år 8 08. 6-10 år 9 09. 10-30 år 7 99. Ej svar
VAR 28 FÖRLOVNING:INNEBÖRD Loc 39 width 1 MD=9 F.M21. Vad innebär förlovning för Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 42 13 1. Ett steg mot äktenskap 48 2. Nonsens 3. En prövotid 3 4. "Legalisering" 5 5. Traditionell handling 14 6. Ansvar mot varandra 14 7. Samhörighet 7 8. Övrigt 7 9. Ej svar
VAR 29 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 1 Loc 40 width 1 MD=9 F.M22.a. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 31 6 1. Nuvarande bostad 98 2. Ej nuvarande bostad 7 9. Ej svar
VAR 30 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 2 Loc 41 width 1 MD=9 F.M22.b. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 32 54 1. Hemma hos föräldrar 4 2. Inackorderad 15 3. Eget hyrt rum 29 4. Egen lägenhet 1 5. Eget hus 1 6. Annat 7 9. Ej svar
VAR 31 SAMMA BOSTAD Loc 42 width 1 MD=9 F.M23.a. Har Ni bott i denna bostad hela tiden sedan Ni flyttade samman? 39 1. Ja 65 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 32 BOENDEFORM Loc 43 width 1 MD=9 F.M23.b. Bor ni i... 70 1. Hyreslägenhet 13 2. Insatslägenhet 19 3. Radhus/Villa 2 4. Annat 7 9. Ej svar
VAR 33 BOSTADSÄGARE Loc 44 width 1 MD=9 F.M23.c. Vem äger bostaden? 10 1. Intervjupersonen 5 2. Sammanboende 6 3. Båda 2 4. Föräldrar 4 5. Svärföräldrar 46 6. Annan 31 7. Gavlegårdarna 7 9. Ej svar
VAR 34 BOSTADSKONTRAKT Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.M23.d. Vem har hyreskontraktet på lägenheten? 39 1. Intervjupersonen 26 2. Sammanboende 5 3. Båda 13 4. Ingen 21 0. Frågan ej tillämplig (Ip,sammanboende eller båda äger bostaden enl. F.M23.c) 7 9. Ej svar
VAR 35 INBÖRDES BOSTADSKONTRAKT Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.M23.e. Har Ni något inbördes kontrakt? 1 1. Ja, muntligt 2 2. Ja, skriftligt 85 3. Nej 11 0. Frågan ej tillämplig (Båda har kontrakt enl. F.M23.d) 12 9. Ej svar
VAR 36 HUR OMNÄMNS SAMBO Loc 47 width 1 MD=9 F.M24. Hur omnämner Du Din sammanboende inför andra människor? 17 1. Fru/Man 44 2. Fästmö/Fästman 21 3. Tjej/Kille, Flickvän/Pojkvän 11 4. Namnet 8 5. Sammanboende 1 6. Kvinna/Karl 2 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 37 SAMFLYTTNINGSFEST Loc 48 width 1 MD=9 F.M25. Hade Ni någon fest med anledning av att Ni flyttade samman? 17 1. Ja 87 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 38 SAMBO-TILL FÖRÄLDRAR Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.M26. Följer Din sammanboende med när Du hälsar på Dina föräldrar? 97 1. Ja 1 2. Nej 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M49) 7 9. Ej svar
VAR 39 GEMENSAM HUSHÅLLSKASSA Loc 50 width 1 MD=9 F.M27. Har Ni gemensam hushållskassa? 86 1. Ja, helt gemensam 8 2. Ja, delvis 10 3. Nej, helt skild 7 9. Ej svar
VAR 40 VEM BETALAR MÖBLER Loc 51 width 1 MD=9 F.M28. Vem betalar möbler och husgeråd? 19 1. Intervjupersonen 11 2. Sammanboende 60 3. Båda 11 4. Varierar 10 9. Ej svar
VAR 41 SPARAR KVITTON Loc 52 width 1 MD=9 F.M29. Sparar Ni kvitton? 7 1. Ja, intervjupersonen 4 2. Ja, sammanboende 58 3. Ja, båda 17 4. Ja, ibland 9 5. Nej 16 9. Ej svar
VAR 42 AVBETALNINGSKONTRAKT Loc 53 width 1 MD=9 F.M30. Avbetalningskontrakt 28 1. På intervjupersonen 6 2. På sammanboende 3 3. På båda 6 4. Varierar 2 5. Den som betalar 49 6. Har inga 17 9. Ej svar
VAR 43 INBÖRDES KONTRAKT Loc 54 width 1 MD=9 F.M31. Inbördes kontrakt (skriftligt) 1 1. Ja 101 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 44 TESTAMENTE Loc 55 width 1 MD=4 or GE 9 F.M32. Testamente 1 1. Ja 99 2. Nej 1 4. Odokumenterad kod 10 9. Ej svar
VAR 45 TALAT OM GIFTERMÅL Loc 56 width 1 MD=9 F.M33. Har Ni talat om att gifta Er någon gång? 82 1. Ja 22 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 46 PLANERAR GIFTERMÅL Loc 57 width 1 MD=9 F.M34. Tänker Ni, eller tror Du att Ni kommer att gifta Er? 68 1. Ja 30 2. Nej 6 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 47 VARFÖR GIFTERMÅL Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.M35. Varför tänker Ni gifta Er/varför tror Du att Ni kommer att gifta er? 26 1. För barns och eventuella barns skull 10 2. Tradition 6 3. Påtryckning 11 4. Juridiska,ekonomiska eller sociala orsaker 2 5. Praktiska skäl 6 6. Känslomässiga skäl 2 7. Övriga skäl 5 8. Vet ej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej F.M34) 7 9. Ej svar
VAR 48 GIFTERMÅL:SPEC.TILLFÄLLE Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.M36. Kommer det att ske vid något speciellt tillfälle? 10 1. Ja 53 2. Nej 2 8. Vet ej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M34) 10 9. Ej svar
VAR 49 VEM VILL GIFTERMÅL Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.M37. Vem är det som vill gifta sig? 11 1. Intervjupersonen 17 2. Sammanboende 34 3. Båda 6 8. Vet ej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M34) 7 9. Ej svar
VAR 50 KYRKLIG/BORGERLIG VIGSEL Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.M38. Kommer Ni att gifta Er kyrkligt eller borgerligt? 30 1. Kyrkligt 17 2. Borgerligt kort 3 3. Borgerligt långt 1 4. Borgerligt 17 8. Vet ej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M34) 7 9. Ej svar
VAR 51 GIFTERMÅL:FEST Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.M39. Kommer Ni att ha någon fest i samband med vigseln? 64 1. Ja 2 2. Nej 2 8. Vet ej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M34) 7 9. Ej svar
VAR 52 GIFTERMÅL:HUR GÖR MAN Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.M40. Vet Du hur man praktiskt går till väga när man gifter sig? 38 1. Ja, rätt 2 2. Ja, fel 28 3. Nej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M34) 7 9. Ej svar
VAR 53 GIFTERMÅL:FÖRÄNDRING Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.M41. Tror Du att det kommer att ske någon förändring mellan Er två när/om Ni gifter Er? 3 1. Ja 63 2. Nej 2 8. Vet ej 36 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M34) 7 9. Ej svar
VAR 54 EJ GIFTERMÅL:ÖVERENS Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.M42. Är båda överens om att Ni inte ska gifta Er? 26 1. Ja 2. Nej, intervjupersonen vill 3. Nej, sammanboenden vill 3 8. Vet ej 74 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.M34) 8 9. Ej svar
VAR 55 EJ GIFTE:ALLTID ÖVERENS Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.M43. Har Ni varit överens hela tiden (om att inte gifta Er)? 23 1. Ja 2 2. Nej 77 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl.F.M34, Nej eller Vet ej enl.F.M42) 9 9. Ej svar
VAR 56 EJ GIFTERMÅL:VARFÖR Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.M44. Varför tänker Du/Ni inte gifta Dig/Er? 11 1. Finns ingen anledning 1 2. Motvilja mot formaliteter och traditioner 5 3. Emot bindningen av känslomässiga skäl 1 4. Dåliga erfarenheter 7 5. Politiska,ekonomiska orsaker 6. Vill ej/Fel partner 4 7. Övrigt 74 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.M34) 8 9. Ej svar
VAR 57 EJ GIFTERMÅL:NÄR BESLUT Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.M45. När bestämde Ni/Du det (att inte gifta Er)? 7 1. Alltid tänkt så 6 2. Ej bestämt det ännu 1 3. En speciell händelse avgörande 10 4. Vid början av sammanboendet 1 5. Ungefärlig tidpunkt angiven 4 8. Vet ej 74 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.M34) 8 9. Ej svar
VAR 58 GIFTERMÅL:IFALL... Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.M46. Finns det någon omständighet under vilken Du skulle kunna tänka Dig att gifta Dig? 17 1. Nej 13 2. Ja 8. Vet ej 70 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.M34) 11 9. Ej svar
VAR 59 IFALL:KYRKLIGT/BORGERL. Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.M47. Tror Du att Ni i så fall skulle gifta Er kyrkligt eller borgerligt? 1 1. Kyrkligt 8 2. Borgerligt 1 8. Vet ej 87 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.M46) 14 9. Ej svar
VAR 60 JÄMFÖRBART MED ÄKTENSKAP Loc 71 width 1 MD=9 F.M48. Anser Du att Ert förhållande är fullt jämförbart med ett äktenskap? 99 1. Ja 4 2. Nej 1 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 61 LEVER FÖRÄLDRAR Loc 72 width 1 MD=9 F.M49. Lever Dina föräldrar? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 33 78 1. Ja, båda 4 2. Endast fadern 16 3. Endast modern 6 4. Nej, ingen 7 9. Ej svar
VAR 62 LEVDE FÖR. VID SAMFLYTT Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.M50. Levde Din far/mor/båda när Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 34 3 1. Ja, fadern 13 2. Ja, modern 7 3. Ja, båda 3 4. Nej, ingen 78 0. Frågan ej tillämplig (Båda föräldrar lever enl. F.M49) 7 9. Ej svar
VAR 63 VAR BOR FÖRÄLDRAR Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.M51. Var bodde/bor Dina föräldrar/Din far/Din mor? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 35 63 1. Gävle stad 3 2. Strax utanför Gävle 35 3. Annan ort 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.M50) 7 9. Ej svar
VAR 64 MÖJLIGT BESÖKA FÖRÄLDRAR Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.M52.a. Var/är det möjligt för Dig att över ett veckoslut besöka Dina föräldrar/Din far/ Din mor exempelvis ur tidsmässig och ekonomisk synvinkel? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 36 91 1. Ja 10 2. Nej 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.M50) 7 9. Ej svar
VAR 65 ANNAN FÖRÄLDRAKONTAKT Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.M52.b. Annan kontakt med föräldrar? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 37 23 1. Mycket ofta 37 2. Ofta 17 3. Mindre ofta, sällan 21 4. Regelbunden, ej närmare preciserad 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.M50) 10 9. Ej svar
VAR 66 MORS REAKTION Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.M53.a. Hur reagerade Din mor när Ni flyttade samman? 15 1. Reagerade inte alls 69 2. Positivt 10 3. Negativt 4 4. Visste inte om det 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast fadern levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.M50) 7 9. Ej svar
VAR 67 FARS REAKTION Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.M53.b. Hur reagerade Din far när Ni flyttade samman? 17 1. Reagerade inte alls 65 2. Positivt 4 3. Negativt 2 4. Visste inte om det 16 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast modern levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.M50) 7 9. Ej svar
VAR 68 FÖRÄLDR.ÅSIKT OM SAMFL.1 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.M54.a. Pratade Du och Dina föräldrar/Din far/Din mor om för- och nackdelar med att vara sammanboende ogift innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 38 10 1. Ja 91 2. Nej 3 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M49 eller ingen levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.M50) 7 9. Ej svar
VAR 69 FÖRÄLDR.ÅSIKT OM SAMFL.2 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.M54.b. Pratar Ni om det (för- och nackdelar med samboende) nuförtiden? 4 1. Ja, med modern 4 2. Ja, med fadern 10 3. Ja, med båda 80 4. Nej, inte alls 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M49) 7 9. Ej svar
VAR 70 MORS ÅSIKT Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.?55.a. Vad anser Din mor i dag om Ert förhållande? 83 1. Positivt 3 2. Negativt 7 8. Vet ej 10 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast fadern lever enl. F.M49) 8 9. Ej svar
VAR 71 FARS ÅSIKT Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.M55.b. Vad anser Din far i dag om Ert förhållande? 75 1. Positivt 2. Negativt 7 8. Vet ej 22 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast modern lever enl. F.M49) 7 9. Ej svar
VAR 72 PÅTRYCKN. FRÅN FÖRÄLDRAR Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.M56.a. Upplever Du någon form av påtryckning från Dina föräldrar/Din far/Din mor att gifta Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 39 7 1. Ja 91 2. Nej 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.M49) 7 9. Ej svar
VAR 73 PÅTRYCKNING FRÅN ANDRA Loc 84 width 2 MD=99 F.M56.b. Upplever Du någon form av påtryckningar från andra personer i Din omgivning att gifta Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 40 7 01. Ja, från svärföräldrar 2 02. Ja, från sammanboenden 2 03. Ja, från syskon 3 04. Ja, från övrig släkt 05. Ja, från arbetskamrater 06. Ja, från grannar 3 07. Ja, från vänner och bekanta 08. Ja, från annan person 87 09. Nej 7 99. Ej svar
VAR 74 TIDSANDA-SAMBOENDE Loc 86 width 1 MD=9 F.M57. Tror Du att något i "tiden" har påverkat Dig i Ditt val av att sammanbo ogift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 41 51 1. Ja 52 2. Nej 1 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 75 OGIFT:EK.JUR.FÖRDEL Loc 87 width 1 MD=9 F.M58.a. Har Du märkt några ekonomiska och juridiska fördelar med att vara ogift sammanboende jämfört med att vara gift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 58 7 1. Ja,ekonomiska ex. bidrag 7 2. Ja,juridiska 90 3. Nej 7 9. Ej svar
VAR 76 OGIFT:EK.JUR.NACKDEL Loc 88 width 1 MD=9 F.M58.b. Har Du märkt några nackdelar (ekonomiska och juridiska)? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 59 12 1. Ja,ekonomiska 7 2. Ja,juridiska 84 3. Nej 8 9. Ej svar
VAR 77 OGIFT:ANNAN FÖRDEL Loc 89 width 1 MD=9 F.M58.c. Har Du märkt några andra fördelar med att vara ogift sammanboende jämfört med att vara gift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 60 26 1. Ja 78 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 78 OGIFT:ANNAN NACKDEL Loc 90 width 1 MD=9 F.M58.d. Har Du märkt några andra nackdelar? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 61 7 1. Ja 97 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 79 SKILSMÄSSA:GIFT/OGIFT Loc 91 width 1 MD=9 F.M59. Tror Du att det är enklare att skilja sig när man bor tillsammans utan att vara gift jämfört med om man är gift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 62 62 1. Ja, man slipper inblandning av andra 13 2. Ja, det är bara att gå ifrån varandra 3 3. Ja, man slipper inblandning av andra och det är bara att gå ifrån varandra 2 4. Ja, resterande motiv 3 5. Nej, inga direktiv 6. Nej, resterande motiv 17 7. Lika 4 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 80 OGIFT:BODELNING Loc 92 width 1 MD=9 F.M60.a. Om ett sammanboende ogift par flyttar isär säger då lagen något om hur deras ägodelar ska delas dem emellan? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 63 9 1. Ja 11 2. Ja,50/50 16 4. Ja,var och en tar sitt 40 5. Nej 28 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 81 GIFT:BODELNING Loc 93 width 1 MD=9 F.M60.b. Om ett gift par skiljer sig,säger lagen då något om hur makarnas ägodelar ska fördelas dem emellan? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 64 67 1. Ja,rätt 25 2. Ja,fel 3 3. Nej 9 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 82 OGIFT M.BARN:BOSTAD Loc 94 width 1 MD=9 F.M61.a. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par skiljer sig och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 65 22 1. Kontraktsinnehavaren 45 2. Den som får barnet/barnen 1 3. Komma överens 4 4. Prövas av domstol 25 6. Kvinnan/modern 7 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 83 OGIFT U.BARN:BOSTAD Loc 95 width 1 MD=9 F.M61.b. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par skiljer sig och de inte har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 66 73 1. Kontraktsinnehavaren 3 2. Komma överens 1 3. Prövas av domstol 8 4. Den som bäst behöver den 6 6. Kvinnan 13 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 84 GIFT M.BARN:BOSTAD Loc 96 width 1 MD=9 F.M61.c. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 67 1 1. Kontraktsinnehavaren 66 2. Den som får barnet/barnen 3. Komma överens 1 4. Prövas av domstol 3 5. Den som bäst behöver den 30 7. Modern/Kvinnan 3 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 85 GIFT U.BARN:BOSTAD Loc 97 width 1 MD=9 F.M61.d. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 68 38 1. Kontraktsinnehavaren 5 2. Komma överens 3 3. Prövas av domstol 18 4. Den som bäst behöver den 15 6. Kvinnan 24 8. Vet ej 8 9. Ej svar
VAR 86 VÅRDNAD:OG.MOD.AVL. Loc 98 width 1 MD=9 F.M62.a. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen i ett ogift, sammanboende förhållande om modern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 69 84 1. Fadern 11 2. Fadern efter ansökan 3 3. Moderns föräldrar 1 4. Myndighet 5 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 87 VÅRDNAD:OG.FAD.AVL. Loc 99 width 1 MD=9 F.M62.b. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnen/barnet i ett ogift sammanboende förhållande om fadern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 70 103 1. Modern 1 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 88 VÅRDNAD:OG.SKILSMÄSSA Loc 100 width 1 MD=9 F.M62.c. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen i ett ogift sammanboende förhållande om föräldrarna skiljer sig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 71 59 1. Modern 15 2. Fadern om modern är olämplig 4 3. Prövas av domstol 23 5. Mest lämplig 3 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 89 VÅRDNAD:G.MOD.AVL. Loc 101 width 1 MD=9 F.M62.d. Vem tror Du får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och modern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 72 104 1. Fadern 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 90 VÅRDNAD:G.FAD.AVL. Loc 102 width 1 MD=9 F.M62.e. Vem tror Du får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och fadern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 73 104 1. Modern 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 91 VÅRDNAD:G.SKILSMÄSSA Loc 103 width 1 MD=9 F.M62.f. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen om ett gift par skiljer sig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 74 37 1. Modern 18 2. Fadern om modern är olämplig 49 3. Den mest lämpliga 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 92 SOC.BIDR.:G/OG M.BARN Loc 104 width 1 MD=9 F.M63.a. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjen tror Du då att det är några skillnader mellan gifta och sammanboende ogifta om parterna har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 75 84 1. Nej,ingen skillnad 5 2. Skillnad till giftas fördel 6 3. Skillnad till ogiftas fördel 7 5. Ospecificerad skillnad 2 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 93 SOC.BIDR.:G/OG U.BARN Loc 105 width 1 MD=9 F.M63.b. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjen tror Du då att det är några skillnader mellan gifta och sammanboende ogifta om parterna ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 76 58 1. Nej,ingen skillnad 20 2. Skillnad till giftas fördel 3 3. Skillnad till ogiftas fördel 16 5. Ospecificerad skillnad 7 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 94 ARV:OGIFT MED BARN Loc 106 width 1 MD=9 F.M64.a. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du då vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 77 74 1. Barnen 9 2. Barn och sammanboenden 10 3. Sammanboenden 3 4. Barn och föräldrar 5. Föräldrar 7 8. Vet ej 8 9. Ej svar
VAR 95 ARV:OGIFT UTAN BARN Loc 107 width 1 MD=9 F.M64.b. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du då vem som ärver honom/henne om de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 78 20 1. Sammanboenden 71 2. Föräldrar eller syskon 12 8. Vet ej 8 9. Ej svar
VAR 96 ARV:GIFT MED BARN Loc 108 width 1 MD=9 F.M64.c. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du då vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 79 69 1. Barn hälften och make/maka hälften 15 2. Barn endast 17 3. Make/maka endast 2 8. Vet ej 8 9. Ej svar
VAR 97 ARV:GIFT UTAN BARN Loc 109 width 1 MD=9 F.M64.d. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du då vem som ärver honom/henne om de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 80 95 1. Make/maka 6 2. Make/maka och föräldrar eller syskon 2 8. Vet ej 8 9. Ej svar
VAR 98 F-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 110 width 1 MD=9 F.M65.a. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 81 54 1. Ja 41 2. Nej 9 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 99 AT-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 111 width 1 MD=9 F.M65.b. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 82 44 1. Ja 46 2. Nej 14 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 100 F-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 112 width 1 MD=9 F.M65.c. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret inte har några barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 83 38 1. Ja 55 2. Nej 11 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 101 AT-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 113 width 1 MD=9 F.M65.d. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret inte har några gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 84 27 1. Ja 59 2. Nej 18 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 102 LIVFÖRSÄKRING:OG/G Loc 114 width 1 MD=9 F.M66. Om den ene maken i ett äktenskap avlider så utfaller grupplivförsäkring till efterlevande make och eventuella barn. Tror Du samma gäller för ogift sammanboende? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 85 41 1. Ja, samma gäller 21 2. Nej, samma gäller ej (rätt) 15 3. Nej, samma gäller ej (fel) 20 4. Nej, samma gäller ej (ej motiv) 7 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 103 GIFTERMÅL:G/OG JÄMST. Loc 115 width 2 MD=99 F.M67. Om lagstiftningen ändrades så att sammanboende ogifta i alla avseenden jämställdes med gifta skulle Du då gifta Dig/skulle Du ändå gifta Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 88 11 01. Ja, tradition 15 02. Ja, äktenskapet det enda riktiga 3 03. Ja, samma namn 3 04. Ja, trygghet 05. Ja, romantik 1 06. Ja, sammanhållning 3 07. Ja, påtryckning från andra 61 08. Nej 7 98. Vet ej 7 99. Ej svar
VAR 104 SAMH. GER FÖRDEL ÅT GIFT Loc 117 width 1 MD=9 F.M68. Anser Du att samhället ger fördelar åt par som är gifta? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 89 56 1. Ja Om Nej: jämfört med sammanboende ogifta? 3 2. Ja 42 3. Nej 3 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 105 ÄKTENSKAP:IDAG/30 ÅR SEN Loc 118 width 1 MD=9 F.M69. Anser Du att äktenskapet idag har samma innebörd som det hade för 30 år sedan? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 90 20 1. Ja, innebörden densamma 31 2. Nej, äktenskapet friare nu 7 3. Nej, kvinnans ställning har förändrats 20 4. Nej, äktenskapet utan alternativ förut 9 5. Nej, lagstiftningen har förändrat innebörden i äktenskapet 7 6. Nej, inflytande från föräldrar och kyrka större förr 8 7. Nej, övrigt 2 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 106 VANL.INTE GIFTA SIG Loc 119 width 1 MD=9 F.M70. Varför tror Du att det har blivit vanligare att folk inte gifter sig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 91 32 1. Accepterat att sammanbo ogift, modernt 10 2. Juridiska, sociala, ekonomiska aspekter 4 3. Vill pröva 6 4. Blir inte av, enklare 10 5. Större frihet i relationerna 26 6. Går lika bra ändå 7 7. Övrigt 9 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 107 INNEBÖRD:SAMMANBOENDE Loc 120 width 1 MD=9 F.M71. Vad menar Du med sammanboende ogift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 92 40 1. Som att vara gift 35 2. Indirekt gift 11 3. Gift, stadigvarande 12 5. Övrigt 6 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 108 VIGSEL:ENKEL REGISTR. Loc 121 width 1 MD=9 F.M72. Om man istället för vigsel hade en enkel registreringsprocedur skulle Du då ha gift Dig? 33 1. Ja 44 2. Nej, ej proceduren avgörande 12 3. Nej, utan motiv 15 8. Vet ej 7 9. Ej svar
VAR 109 BEKANTA SOM GIFT SIG Loc 122 width 1 MD=9 F.M73.a. Har Du eller Din sammanboende vänner eller bekanta som har gift sig under det senaste året? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 86 17 1. Ja, flera 49 2. Ja, någon 38 3. Nej, inga 7 9. Ej svar
VAR 110 GIFTA BEKANTA:SAMBO Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 F.M73.b. Om Ni har vänner eller bekanta som gift sig under det senaste året (enl. F.M73.a): Hade de varit sammanboende före vigseln? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 87 63 1. Ja 3 2. Nej 38 0. Frågan ej tillämplig (Nej,inga enl. F.M73.a) 7 9. Ej svar
VAR 111 KÄNNER SAMMANBOENDE Loc 124 width 1 MD=9 F.M74. Känner Du några sammanboende ogifta som Du tror skulle vilja ställa upp på en intervju? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 93 35 1. Ja 16 2. Nej 60 9. Ej svar
VAR 112 INTERVJUARE Loc 125 width 1 Intervjuare Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 94 40 1. Leif 10 2. Bosse 17 3. Ulla W 5 4. Ewy 25 5. Kerstin 9 6. Birgitta 5 7. Ulla J
VAR 113 KÖN Loc 126 width 1 Kön Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 95 1. Man 111 2. Kvinna
VAR 114 FÖDELSEÅR Loc 127 width 1 MD=9 F.K1. Födelseår Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 96 1 1. 1900-1910 2 2. 1911-1920 5 3. 1921-1930 8 4. 1931-1940 9 5. 1941-1945 35 6. 1946-1950 47 7. 1951-1955 4 8. 1956- 9. Ej svar
VAR 115 CIVILSTÅND Loc 128 width 1 MD=9 F.K2. Civilstånd Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 97 96 1. Ogift 12 3. Frånskild 3 4. Änka/Änkling 9. Ej svar
VAR 116 UTBILDNING Loc 129 width 2 MD=99 F.K3. Skol- och yrkesutbildning Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 98 22 01. Folkskola 23 02. Grundskola 7 03. Realskola/Flickskola 7 04. Yrkesskola 3 05. Folkhögskola 4 06. Fackskola 14 07. Gymnasium/motsv. 12 08. Universitet/motsv. 19 09. Speciell yrkesutbildning 99. Ej svar
VAR 117 YRKE Loc 131 width 1 MD=9 F.K4. Yrke (grupp enligt SCB) Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 99 4 1. I 45 2. II 34 3. III 15 4. Studerande 13 5. Hemmaarbetande 9. Ej svar
VAR 118 SYSSELSATT I ANG. YRKE Loc 132 width 1 MD=9 F.K5. Är Du sysselsatt inom det yrket nu? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 100 93 1. Ja Om Nej, vilket yrke: 2. I 2 3. II 3 4. III 5. Studerande 1 6. Pensionär 12 7. Hemmaarbetande 8. Inget 9. Ej svar
VAR 119 GEMENSAMMA BARN Loc 133 width 1 MD=9 F.K6. Har Du och Din sammanboende några gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 101 64 0. Nej Om ja, hur många? 31 1. 1 barn 12 2. 2 barn 4 3. 3 barn 9. Ej svar
VAR 120 EGNA BARN Loc 134 width 1 MD=9 F.K7.a. Har Du dessutom några egna barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 102 87 0. Nej Om ja, hur många? 12 1. 1 barn 8 2. 2 barn 1 3. 3 barn 2 4. 4 barn 5. 5 barn 1 6. 6 barn 9. Ej svar
VAR 121 VÅRDNAD OM EGNA BARN Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.K7.b. Har Du vårdnaden om dem? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 103 12 1. Ja 4 2. Nej 5 3. Barnet/barnen vuxna 89 0. Frågan ej tillämplig (Inga barn enligt F.K7.a) 1 9. Ej svar
VAR 122 VÄNTAR BARN Loc 136 width 1 MD=9 F.K8. Väntar Du och Din sammanboende barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 104 11 1. Ja 100 2. Nej 9. Ej svar
VAR 123 TÄNKER SKAFFA BARN Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.K9. Har Ni för avsikt att skaffa barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 105 38 1. Ja 13 2. Nej 5 8. Vet ej 55 0. Frågan ej tillämplig (Har barn enl. F.K6 eller väntar barn enl. F.K8) 9. Ej svar
VAR 124 HUSHÅLLSSTORLEK Loc 138 width 1 MD=9 F.K10. Hur många personer (inkl. Dig själv och Dina barn) ingår i Ditt hushåll? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 106 60 2. 2 personer 32 3. 3 personer 11 4. 4 personer 3 5. 5 personer 4 6. 6 personer 1 7. 7 personer 9. Ej svar
VAR 125 ANTAL SYNDYASMOS Loc 139 width 1 MD=9 F.K11. Antal syndyasmos? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 107. Syndyasmos(Gr.)=Parförhållande. 86 1. 1 syndyasmos 25 2. 2 syndyasmos 3. 3 syndyasmos 4. 4 syndyasmos 9. Ej svar
VAR 126 FÖRLOVADE Loc 140 width 1 MD=9 F.K12. Förlovade eller ej i nuvarande syndyasmos? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 108 71 1. Ja 40 2. Nej 9. Ej svar
VAR 127 HÄNDELSEORDNING Loc 141 width 2 MD=99 F.K13. Klassindelning av händelseordning Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 109 25 01. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade 5 02. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade, c) Barn 18 03. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade, c) Förlovning, d) Barn 2 04. a) Flyttade hemifrån, a) Sammanflyttade, b) Barn 8 05. a)a)a) Flyttade hemifrån, b)b)b) Förlovning, c)b)c) Sammanflyttade, c)d) Barn 14 06. a)a) Förlovning, b)b) Flyttade hemifrån, b)b) Sammanflyttade, c)c) Barn 13 07. a)a) Flyttade hemifrån, a)a) Sammanflyttade, b) Förlovning 2 08. a) Flyttade hemifrån, b) Sammanflyttade, b) Barn 24 09. Övriga 99. Ej svar
VAR 128 ERF.PÅV.INST.T.SAMBOENDE Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 F.K14. Har tidigare erfarenhet av äktenskap/sammanboende påverkat inställning till äktenskap/sammanboende överhuvudtaget? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 111 11 1. Ja 11 2. Nej 86 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.K11) 3 9. Ej svar
VAR 129 TID.ERF.PÅV.INST.T.SAMBO Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.K15. Har tidigare erfarenhet påverkat Ditt val att sammanbo ogift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 112 10 1. Ja 12 2. Nej 85 0. Frågan ej tillämplig (1 syndyasmos F.K11) 4 9. Ej svar
VAR 130 HUR SAMFLYTT GICK TILL Loc 145 width 1 MD=9 F.K16. Hur gick det till när Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 117 54 1. Fick bostad och flyttade in gemensamt 57 2. Den ene hade bostad och den andre flyttade in 9. Ej svar
VAR 131 ORSAK TILL SAMFLYTT Loc 146 width 1 MD=9 F.K17. Hur kom det sig att Ni flyttade samman (speciell händelse)? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 118 15 1. Ville flytta samman av känslomässiga skäl 15 2. Skulle ha barn 9 3. Flyttade till samma ort 22 4. Fick bostad 3 5. Ville komma hemifrån 7 6. Praktiska skäl 3 7. Något hinder borta 32 8. Ingen speciell händelse 5 9. Ej svar
VAR 132 INITIATIV TILL SAMFLYTT Loc 147 width 1 MD=4 or GE 9 F.K18. Vem föreslog att Ni skulle flytta samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 119 10 1. Intervjupersonen 18 2. Sammanboenden 63 3. Båda 18 8. Vet ej 1 4. Odokumenterad kod 1 9. Ej svar
VAR 133 BEKANT FÖRE SAMFLYTT Loc 148 width 2 MD=99 F.K19. Hur länge hade Ni känt varandra innan Ni flyttade samman för gott? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 114 13 01. 0-6 månader 21 02. 6-12 månader 15 03. 1-1.5 år 9 04. 1.5-2 år 23 05. 2-3 år 6 06. 3-4 år 13 07. 4-6 år 6 08. 6-10 år 5 09. 11-20 år 99. Ej svar
VAR 134 SAMMANBOENDETID Loc 150 width 2 MD=99 F.K20. Hur länge har Ni bott tillsammans? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 115 11 01. 0-6 månader 7 02. 6-12 månader 13 03. 1-1.5 år 5 04. 1.5-2 år 19 05. 2-3 år 14 06. 3-4 år 22 07. 4-6 år 8 08. 6-10 år 12 09. 10-30 år 99. Ej svar
VAR 135 FÖRLOVNING:INNEBÖRD Loc 152 width 1 MD=9 F.K21. Vad innebär förlovning för Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 131 10 1. Ett steg mot äktenskap 49 2. Nonsens 1 3. En prövotid 9 4. "Legalisering" 5 5. Traditionell handling 12 6. Ansvar mot varandra 16 7. Samhörighet 9 8. Övrigt 9. Ej svar
VAR 136 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 1 Loc 153 width 1 MD=9 F.K22.a. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 120 10 1. Nuvarande bostad 101 2. Ej nuvarande bostad 9. Ej svar
VAR 137 BOENDE FÖRE SAMFLYTT 2 Loc 154 width 1 MD=9 F.K22.b. Hur bodde Du innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 121 51 1. Hemma hos föräldrar 5 2. Inackorderad 12 3. Eget hyrt rum 37 4. Egen lägenhet 5. Eget hus 6 6. Annat 9. Ej svar
VAR 138 SAMMA BOSTAD Loc 155 width 1 MD=9 F.K23.a. Har Ni bott i denna bostad hela tiden sedan Ni flyttade samman? 48 1. Ja 63 2. Nej 9. Ej svar
VAR 139 BOENDEFORM Loc 156 width 1 MD=9 F.K23.b. Bor ni i... 77 1. Hyreslägenhet 13 2. Insatslägenhet 19 3. Radhus/Villa 2 4. Annat 9. Ej svar
VAR 140 BOSTADSÄGARE Loc 157 width 1 MD=9 F.K23.c. Vem äger bostaden? 6 1. Intervjupersonen 9 2. Sammanboende 6 3. Båda 4 4. Föräldrar 3 5. Svärföräldrar 48 6. Annan 35 7. Gavlegårdarna 9. Ej svar
VAR 141 BOSTADSKONTRAKT Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 F.K23.d. Vem har hyreskontraktet på lägenheten? 31 1. Intervjupersonen 42 2. Sammanboende 6 3. Båda 13 4. Ingen 19 0. Frågan ej tillämplig (Ip,sammanboende eller båda äger bostaden enl. F.K23.c) 9. Ej svar
VAR 142 INBÖRDES BOSTADSKONTRAKT Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.K23.e. Har Ni något inbördes kontrakt? 3 1. Ja, muntligt 3 2. Ja, skriftligt 89 3. Nej 13 0. Frågan ej tillämplig (Båda har kontrakt enl. F.K23.d) 3 9. Ej svar
VAR 143 HUR OMNÄMNS SAMBO Loc 160 width 1 MD=9 F.K24. Hur omnämner Du Din sammanboende inför andra människor? 14 1. Fru/Man 38 2. Fästmö/Fästman 31 3. Tjej/Kille, Flickvän/Pojkvän 16 4. Namnet 3 5. Sammanboende 7 6. Kvinna/Karl 2 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 144 SAMFLYTTNINGSFEST Loc 161 width 1 MD=9 F.K25. Hade Ni någon fest med anledning av att Ni flyttade samman? 17 1. Ja 94 2. Nej 9. Ej svar
VAR 145 SAMBO-TILL FÖRÄLDRAR Loc 162 width 1 MD=0 or GE 3 F.K26. Följer Din sammanboende med när Du hälsar på Dina föräldrar? 103 1. Ja 2 2. Nej 5 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K49) 1 3. Odokumenterad kod 9. Ej svar
VAR 146 GEMENSAM HUSHÅLLSKASSA Loc 163 width 1 MD=9 F.K27. Har Ni gemensam hushållskassa? 93 1. Ja, helt gemensam 8 2. Ja, delvis 10 3. Nej, helt skild 9. Ej svar
VAR 147 VEM BETALAR MÖBLER Loc 164 width 1 MD=9 F.K28. Vem betalar möbler och husgeråd? 16 1. Intervjupersonen 19 2. Sammanboende 56 3. Båda 15 4. Varierar 5 9. Ej svar
VAR 148 SPARAR KVITTON Loc 165 width 1 MD=9 F.K29. Sparar Ni kvitton? 5 1. Ja, intervjupersonen 4 2. Ja, sammanboende 68 3. Ja, båda 17 4. Ja, ibland 9 5. Nej 8 9. Ej svar
VAR 149 AVBETALNINGSKONTRAKT Loc 166 width 1 MD=9 F.K30. Avbetalningskontrakt 9 1. På intervjupersonen 26 2. På sammanboende 5 3. På båda 4 4. Varierar 3 5. Den som betalar 54 6. Har inga 10 9. Ej svar
VAR 150 INBÖRDES KONTRAKT Loc 167 width 1 MD=9 F.K31. Inbördes kontrakt (skriftligt) 4 1. Ja 107 2. Nej 9. Ej svar
VAR 151 TESTAMENTE Loc 168 width 1 MD=3 or GE 9 F.K32. Testamente 2 1. Ja 108 2. Nej 1 3. Odokumenterad kod 9. Ej svar
VAR 152 TALAT OM GIFTERMÅL Loc 169 width 1 MD=9 F.K33. Har Ni talat om att gifta Er någon gång? 84 1. Ja 27 2. Nej 9. Ej svar
VAR 153 PLANERAR GIFTERMÅL Loc 170 width 1 MD=9 F.K34. Tänker Ni, eller tror Du att Ni kommer att gifta Er? 58 1. Ja 44 2. Nej 8 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 154 VARFÖR GIFTERMÅL Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.K35. Varför tänker Ni gifta Er/varför tror Du att Ni kommer att gifta er? 32 1. För barns och eventuella barns skull 8 2. Tradition 3 3. Påtryckning 8 4. Juridiska,ekonomiska eller sociala orsaker 5. Praktiska skäl 6 6. Känslomässiga skäl 7. Övriga skäl 2 8. Vet ej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej F.K34) 9. Ej svar
VAR 155 GIFTERMÅL:SPEC.TILLFÄLLE Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.K36. Kommer det att ske vid något speciellt tillfälle? 10 1. Ja 47 2. Nej 8. Vet ej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K34) 2 9. Ej svar
VAR 156 VEM VILL GIFTERMÅL Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.K37. Vem är det som vill gifta sig? 20 1. Intervjupersonen 3 2. Sammanboende 29 3. Båda 6 8. Vet ej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K34) 1 9. Ej svar
VAR 157 KYRKLIG/BORGERLIG VIGSEL Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.K38. Kommer Ni att gifta Er kyrkligt eller borgerligt? 24 1. Kyrkligt 19 2. Borgerligt kort 3 3. Borgerligt långt 3 4. Borgerligt 10 8. Vet ej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K34) 9. Ej svar
VAR 158 GIFTERMÅL:FEST Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.K39. Kommer Ni att ha någon fest i samband med vigseln? 49 1. Ja 7 2. Nej 3 8. Vet ej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K34) 9. Ej svar
VAR 159 GIFTERMÅL:HUR GÖR MAN Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.K40. Vet Du hur man praktiskt går till väga när man gifter sig? 32 1. Ja, rätt 3 2. Ja, fel 24 3. Nej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K34) 9. Ej svar
VAR 160 GIFTERMÅL:FÖRÄNDRING Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.K41. Tror Du att det kommer att ske någon förändring mellan Er två när/om Ni gifter Er? 4 1. Ja 54 2. Nej 1 8. Vet ej 52 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K34) 9. Ej svar
VAR 161 EJ GIFTERMÅL:ÖVERENS Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.K42. Är båda överens om att Ni inte ska gifta Er? 36 1. Ja 2 2. Nej, intervjupersonen vill 3 3. Nej, sammanboenden vill 2 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.K34) 2 9. Ej svar
VAR 162 EJ GIFTE:ALLTID ÖVERENS Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.K43. Har Ni varit överens hela tiden (om att inte gifta Er)? 29 1. Ja 2 2. Nej 72 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl.F.K34, Nej eller Vet ej enl.F.K42) 8 9. Ej svar
VAR 163 EJ GIFTERMÅL:VARFÖR Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.K44. Varför tänker Du/Ni inte gifta Dig/Er? 19 1. Finns ingen anledning 2 2. Motvilja mot formaliteter och traditioner 7 3. Emot bindningen av känslomässiga skäl 6 4. Dåliga erfarenheter 3 5. Politiska,ekonomiska orsaker 2 6. Vill ej/Fel partner 4 7. Övrigt 66 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.K34) 2 9. Ej svar
VAR 164 EJ GIFTERMÅL:NÄR BESLUT Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.K45. När bestämde Ni/Du det (att inte gifta Er)? 11 1. Alltid tänkt så 7 2. Ej bestämt det ännu 4 3. En speciell händelse avgörande 8 4. Vid början av sammanboendet 3 5. Ungefärlig tidpunkt angiven 8 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.K34) 4 9. Ej svar
VAR 165 GIFTERMÅL:IFALL... Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.K46. Finns det någon omständighet under vilken Du skulle kunna tänka Dig att gifta Dig? 25 1. Nej 19 2. Ja 1 8. Vet ej 62 0. Frågan ej tillämplig (Ja eller Vet ej enl. F.K34) 4 9. Ej svar
VAR 166 IFALL:KYRKLIGT/BORGERL. Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.K47. Tror Du att Ni i så fall skulle gifta Er kyrkligt eller borgerligt? 6 1. Kyrkligt 9 2. Borgerligt 3 8. Vet ej 88 0. Frågan ej tillämplig (Nej eller Vet ej enl. F.K46) 5 9. Ej svar
VAR 167 JÄMFÖRBART MED ÄKTENSKAP Loc 184 width 1 MD=9 F.K48. Anser Du att Ert förhållande är fullt jämförbart med ett äktenskap? 100 1. Ja 8 2. Nej 2 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 168 LEVER FÖRÄLDRAR Loc 185 width 1 MD=9 F.K49. Lever Dina föräldrar? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 122 88 1. Ja, båda 3 2. Endast fadern 14 3. Endast modern 6 4. Nej, ingen 9. Ej svar
VAR 169 LEVDE FÖR. VID SAMFLYTT Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.K50. Levde Din far/mor/båda när Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 123 4 1. Ja, fadern 6 2. Ja, modern 11 3. Ja, båda 2 4. Nej, ingen 88 0. Frågan ej tillämplig (Båda föräldrar lever enl. F.K49) 9. Ej svar
VAR 170 VAR BOR FÖRÄLDRAR Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.K51. Var bodde/bor Dina föräldrar/Din far/Din mor? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 124 53 1. Gävle stad 5 2. Strax utanför Gävle 50 3. Annan ort 2 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.K50) 1 9. Ej svar
VAR 171 MÖJLIGT BESÖKA FÖRÄLDRAR Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.K52.a. Var/är det möjligt för Dig att över ett veckoslut besöka Dina föräldrar/Din far/ Din mor exempelvis ur tidsmässig och ekonomisk synvinkel? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 125 97 1. Ja 12 2. Nej 2 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.K50) 9. Ej svar
VAR 172 ANNAN FÖRÄLDRAKONTAKT Loc 189 width 1 MD=0 or GE 5 F.K52.b. Annan kontakt med föräldrar? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 126 35 1. Mycket ofta 41 2. Ofta 9 3. Mindre ofta, sällan 20 4. Regelbunden, ej närmare preciserad 2 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.K50) 1 5. Odokumenterad kod 3 9. Ej svar
VAR 173 MORS REAKTION Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.K53.a. Hur reagerade Din mor när Ni flyttade samman? 21 1. Reagerade inte alls 65 2. Positivt 18 3. Negativt 1 4. Visste inte om det 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast fadern levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.K50) 9. Ej svar
VAR 174 FARS REAKTION Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.K53.b. Hur reagerade Din far när Ni flyttade samman? 23 1. Reagerade inte alls 54 2. Positivt 20 3. Negativt 3 4. Visste inte om det 8 0. Frågan e tillämplig (Ingen förälder eller endast modern levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.K50) 3 9. Ej svar
VAR 175 FÖRÄLDR.ÅSIKT OM SAMFL.1 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.K54.a. Pratade Du och Dina föräldrar/Din far/Din mor om för- och nackdelar med att vara sammanboende ogift innan Ni flyttade samman? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 127 25 1. Ja 84 2. Nej 2 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K49 eller ingen levde vid tidpunkten för sammanflyttningen enl. F.K50) 9. Ej svar
VAR 176 FÖRÄLDR.ÅSIKT OM SAMFL.2 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.K54.b. Pratar Ni om det (för- och nackdelar med samboende) nuförtiden? 6 1. Ja, med modern 2 2. Ja, med fadern 16 3. Ja, med båda 81 4. Nej, inte alls 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K49) 9. Ej svar
VAR 177 MORS ÅSIKT Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 F.K55.a. Vad anser Din mor i dag om Ert förhållande? 96 1. Positivt 1 2. Negativt 5 8. Vet ej 9 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast fadern lever enl. F.K49) 9. Ej svar
VAR 178 FARS ÅSIKT Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.K55.b. Vad anser Din far i dag om Ert förhållande? 83 1. Positivt 1 2. Negativt 5 8. Vet ej 20 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder eller endast modern lever enl. F.K49) 2 9. Ej svar
VAR 179 PÅTRYCKN. FRÅN FÖRÄLDRAR Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.K56.a. Upplever Du någon form av påtryckning från Dina föräldrar/Din far/Din mor att gifta Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 128 7 1. Ja 98 2. Nej 6 0. Frågan ej tillämplig (Ingen förälder lever enl. F.K49) 9. Ej svar
VAR 180 PÅTRYCKNING FRÅN ANDRA Loc 197 width 2 MD=99 F.K56.b. Upplever Du någon form av påtryckningar från andra personer i Din omgivning att gifta Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 129 12 01. Ja, från svärföräldrar 02. Ja, från sammanboenden 03. Ja, från syskon 2 04. Ja, från övrig släkt 1 05. Ja, från arbetskamrater 06. Ja, från grannar 2 07. Ja, från vänner och bekanta 2 08. Ja, från annan person 92 09. Nej 99. Ej svar
VAR 181 TIDSANDA-SAMBOENDE Loc 199 width 1 MD=9 F.K57. Tror Du att något i "tiden" har påverkat Dig i Ditt val av att sammanbo ogift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 130 51 1. Ja 58 2. Nej 2 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 182 OGIFT:EK.JUR.FÖRDEL Loc 200 width 1 MD=9 F.K58.a. Har Du märkt några ekonomiska och juridiska fördelar med att vara ogift sammanboende jämfört med att vara gift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 147 6 1. Ja,ekonomiska ex. bidrag 1 2. Ja,juridiska 104 3. Nej 9. Ej svar
VAR 183 OGIFT:EK.JUR.NACKDEL Loc 201 width 1 MD=9 F.K58.b. Har Du märkt några nackdelar (ekonomiska och juridiska)? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 148 16 1. Ja,ekonomiska 12 2. Ja,juridiska 83 3. Nej 9. Ej svar
VAR 184 OGIFT:ANNAN FÖRDEL Loc 202 width 1 MD=9 F.K58.c. Har Du märkt några andra fördelar med att vara ogift sammanboende jämfört med att vara gift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 149 26 1. Ja 85 2. Nej 9. Ej svar
VAR 185 OGIFT:ANNAN NACKDEL Loc 203 width 1 MD=9 F.K58.d. Har Du märkt några andra nackdelar? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 150 9 1. Ja 102 2. Nej 9. Ej svar
VAR 186 SKILSMÄSSA:GIFT/OGIFT Loc 204 width 1 MD=9 F.K59. Tror Du att det är enklare att skilja sig när man bor tillsammans utan att vara gift jämfört med om man är gift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 151 56 1. Ja, man slipper inblandning av andra 10 2. Ja, det är bara att gå ifrån varandra 2 3. Ja, man slipper inblandning av andra och det är bara att gå ifrån varandra 5 4. Ja, resterande motiv 9 5. Nej, inga direktiv 3 6. Nej, resterande motiv 24 7. Lika 2 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 187 OGIFT:BODELNING Loc 205 width 1 MD=9 F.K60.a. Om ett sammanboende ogift par flyttar isär säger då lagen något om hur deras ägodelar ska delas dem emellan? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 152 3 1. Ja 3 2. Ja,50/50 10 4. Ja,var och en tar sitt 73 5. Nej 22 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 188 GIFT:BODELNING Loc 206 width 1 MD=9 F.K60.b. Om ett gift par skiljer sig,säger lagen då något om hur makarnas ägodelar ska fördelas dem emellan? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 153 70 1. Ja,rätt 28 2. Ja,fel 6 3. Nej 7 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 189 OGIFT M.BARN:BOSTAD Loc 207 width 1 MD=9 F.K61.a. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par skiljer sig och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 154 28 1. Kontraktsinnehavaren 42 2. Den som får barnet/barnen 1 3. Komma överens 10 4. Prövas av domstol 22 6. Kvinnan/modern 8 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 190 OGIFT U.BARN:BOSTAD Loc 208 width 1 MD=9 F.K61.b. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett sammanboende ogift par skiljer sig och de inte har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 155 87 1. Kontraktsinnehavaren 2 2. Komma överens 1 3. Prövas av domstol 7 4. Den som bäst behöver den 4 6. Kvinnan 10 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 191 GIFT M.BARN:BOSTAD Loc 209 width 1 MD=9 F.K61.c. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 156 3 1. Kontraktsinnehavaren 69 2. Den som får barnet/barnen 1 3. Komma överens 4. Prövas av domstol 8 5. Den som bäst behöver den 26 7. Modern/Kvinnan 4 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 192 GIFT U.BARN:BOSTAD Loc 210 width 1 MD=9 F.K61.d. Vet Du vem som får rätten till bostaden om ett gift par skiljer sig och de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 157 57 1. Kontraktsinnehavaren 7 2. Komma överens 1 3. Prövas av domstol 16 4. Den som bäst behöver den 11 6. Kvinnan 19 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 193 VÅRDNAD:OG.MOD.AVL. Loc 211 width 1 MD=9 F.K62.a. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen i ett ogift, sammanboende förhållande om modern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 158 80 1. Fadern 12 2. Fadern efter ansökan 11 3. Moderns föräldrar 1 4. Myndighet 7 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 194 VÅRDNAD:OG.FAD.AVL. Loc 212 width 1 MD=9 F.K62.b. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnen/barnet i ett ogift sammanboende förhållande om fadern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 159 110 1. Modern 1 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 195 VÅRDNAD:OG.SKILSMÄSSA Loc 213 width 1 MD=9 F.K62.c. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen i ett ogift sammanboende förhållande om föräldrarna skiljer sig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 160 58 1. Modern 16 2. Fadern om modern är olämplig 3 3. Prövas av domstol 30 5. Mest lämplig 4 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 196 VÅRDNAD:G.MOD.AVL. Loc 214 width 1 MD=3 or GE 9 F.K62.d. Vem tror Du får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och modern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 161 110 1. Fadern 8. Vet ej 1 3. Odokumenterad kod 9. Ej svar
VAR 197 VÅRDNAD:G.FAD.AVL. Loc 215 width 1 MD=9 F.K62.e. Vem tror Du får vårdnaden om gemensamma barn om paret varit gifta med varandra och fadern avlider? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 162 110 1. Modern 1 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 198 VÅRDNAD:G.SKILSMÄSSA Loc 216 width 1 MD=9 F.K62.f. Vem tror Du blir vårdnadshavare för det/de gemensamma barnet/barnen om ett gift par skiljer sig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 163 34 1. Modern 22 2. Fadern om modern är olämplig 53 3. Den mest lämpliga 2 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 199 SOC.BIDR.:G/OG M.BARN Loc 217 width 1 MD=9 F.K63.a. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjen tror Du då att det är några skillnader mellan gifta och sammanboende ogifta om parterna har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 164 15 1. Skillnad till giftas fördel 3 2. Skillnad till ogiftas fördel 10 3. Ospecificerad skillnad 73 4. Nej,ingen skillnad 10 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 200 SOC.BIDR.:G/OG U.BARN Loc 218 width 1 MD=9 F.K63.b. När det gäller rätt till sociala bidrag till familjen tror Du då att det är några skillnader mellan gifta och sammanboende ogifta om parterna ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 165 26 1. Skillnad till giftas fördel 1 2. Skillnad till ogiftas fördel 12 3. Ospecificerad skillnad 54 4. Nej,ingen skillnad 18 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 201 ARV:OGIFT MED BARN Loc 219 width 1 MD=9 F.K64.a. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du då vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 166 98 1. Barnen 6 2. Barn och sammanboenden 2 3. Sammanboenden 2 4. Barn och föräldrar 2 5. Föräldrar 1 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 202 ARV:OGIFT UTAN BARN Loc 220 width 1 MD=9 F.K64.b. Om ett par bor tillsammans utan att vara gifta och den ene avlider vet Du då vem som ärver honom/henne om de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 167 12 1. Sammanboenden 88 2. Föräldrar eller syskon 11 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 203 ARV:GIFT MED BARN Loc 221 width 1 MD=9 F.K64.c. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du då vem som ärver honom/henne om de har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 168 86 1. Barn hälften och make/maka hälften 11 2. Barn endast 13 3. Make/maka endast 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 204 ARV:GIFT UTAN BARN Loc 222 width 1 MD=9 F.K64.d. Om någon av makarna i ett äktenskap skulle avlida, vet Du då vem som ärver honom/henne om de ej har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 169 104 1. Make/maka 6 2. Make/maka och föräldrar eller syskon 1 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 205 F-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 223 width 1 MD=9 F.K65.a. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 170 41 1. Ja 46 2. Nej 24 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 206 AT-PENSION:OG.KV.M.BARN Loc 224 width 1 MD=9 F.K65.b. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret har gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 171 31 1. Ja 51 2. Nej 29 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 207 F-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 225 width 1 MD=9 F.K65.c. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (folkpension) om paret inte har några barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 172 22 1. Ja 66 2. Nej 23 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 208 AT-PENSION:OG.KV.U.BARN Loc 226 width 1 MD=9 F.K65.d. Tror Du att sammanboende ogift kvinna har rätt till änkepension (ATP) om paret inte har några gemensamma barn? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 173 14 1. Ja 72 2. Nej 25 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 209 LIVFÖRSÄKRING:OG/G Loc 227 width 1 MD=9 F.K66. Om den ene maken i ett äktenskap avlider så utfaller grupplivförsäkring till efterlevande make och eventuella barn. Tror Du samma gäller för ogift sammanboende? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 174 34 1. Ja, samma gäller 21 2. Nej, samma gäller ej (rätt) 17 3. Nej, samma gäller ej (fel) 29 4. Nej, samma gäller ej (ej motiv) 10 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 210 GIFTERMÅL:G/OG JÄMST. Loc 228 width 2 MD=99 F.K67. Om lagstiftningen ändrades så att sammanboende ogifta i alla avseenden jämställdes med gifta skulle Du då gifta Dig/skulle Du ändå gifta Dig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 177 8 01. Ja, tradition 14 02. Ja, äktenskapet det enda riktiga 6 03. Ja, samma namn 5 04. Ja, trygghet 3 05. Ja, romantik 1 06. Ja, sammanhållning 07. Ja, påtryckning från andra 63 08. Nej 11 98. Vet ej 99. Ej svar
VAR 211 SAMH. GER FÖRDEL ÅT GIFT Loc 230 width 1 MD=9 F.K68. Anser Du att samhället ger fördelar åt par som är gifta? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 178 59 1. Ja Om Nej: jämfört med sammanboende ogifta? 7 2. Ja 41 3. Nej 2 8. Vet ej 2 9. Ej svar
VAR 212 ÄKTENSKAP:IDAG/30 ÅR SEN Loc 231 width 1 MD=9 F.K69. Anser Du att äktenskapet idag har samma innebörd som det hade för 30 år sedan? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 179 14 1. Ja, innebörden densamma 29 2. Nej, äktenskapet friare nu 18 3. Nej, kvinnans ställning har förändrats 19 4. Nej, äktenskapet utan alternativ förut 7 5. Nej, lagstiftningen har förändrat innebörden i äktenskapet 3 6. Nej, inflytande från föräldrar och kyrka större förr 14 7. Nej, övrigt 6 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 213 VANL.INTE GIFTA SIG Loc 232 width 1 MD=9 F.K70. Varför tror Du att det har blivit vanligare att folk inte gifter sig? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 180 33 1. Accepterat att sammanbo ogift, modernt 7 2. Juridiska, sociala, ekonomiska aspekter 8 3. Vill pröva 9 4. Blir inte av, enklare 11 5. Större frihet i relationerna 28 6. Går lika bra ändå 7 7. Övrigt 7 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 214 INNEBÖRD:SAMMANBOENDE Loc 233 width 1 MD=9 F.K71. Vad menar Du med sammanboende ogift? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 181 42 1. Som att vara gift 45 2. Indirekt gift 9 3. Gift, stadigvarande 8 5. Övrigt 6 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 215 VIGSEL:ENKEL REGISTR. Loc 234 width 1 MD=9 F.K72. Om man istället för vigsel hade en enkel registreringsprocedur skulle Du då ha gift Dig? 37 1. Ja 49 2. Nej, ej proceduren avgörande 15 3. Nej, utan motiv 10 8. Vet ej 9. Ej svar
VAR 216 BEKANTA SOM GIFT SIG Loc 235 width 1 MD=9 F.K73.a. Har Du eller Din sammanboende vänner eller bekanta som har gift sig under det senaste året? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 175 22 1. Ja, flera 54 2. Ja, någon 35 3. Nej, inga 9. Ej svar
VAR 217 GIFTA BEKANTA:SAMBO Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.K73.b. Om Ni har vänner eller bekanta som gift sig under det senaste året (enl. F.K73.a): Hade de varit sammanboende före vigseln? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 176 70 1. Ja 6 2. Nej 35 0. Frågan ej tillämplig (Nej,inga enl. F.K73.a) 9. Ej svar
VAR 218 KÄNNER SAMMANBOENDE Loc 237 width 1 MD=9 F.K74. Känner Du några sammanboende ogifta som Du tror skulle vilja ställa upp på en intervju? Motsvaras i "Gifta"-materialet av variabel 182 38 1. Ja 15 2. Nej 58 9. Ej svar