OPINIONSLEDARES VÄRLDSBILD
         En studie av lokala eliters syn på
            sig själva och världen
               SSD 0126

              Primärforskare
               Lowe Hedman
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              Februari 1989

         Go to variable list

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i OPINIONSLEDARES VÄRLDSBILD samlades
       ursprungligen in av Lowe Hedman,
       sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       forskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lowe Hedman och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får OPINIONSLEDARES
  VÄRLDSBILD förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

  Hedman, Lowe Svenskarna och U-hjälpen
         En studie av den svenska allmänheten, lokala
         opinionsbildare och journalister
         Akademisk avhandling, Sociologiska
         institutionen, Uppsala 1978

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 50   (2) DISK VÄRLDSPOLITIK   6    (3) MD=9
    REF 50   (4) LOC 62 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.6 Händer det att Ni diskuterar politiken i världen
       och förhållandena i de fattiga länderna med andra
       människor som familjemedlemmar, arbetskamrater,
       vänner osv?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
     2  1.  Aldrig
    32  2.  Sällan
    199  3.  Ibland
    193  4.  Ofta
     3  8.  Vet ej

    111  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0126 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Ort 6 Kön 7 Födelseår 8 Utbildning 9 Studerande 10 Svar INTRESSE FÖR OLIKA ÄMNESOMRÅDEN I MASSMEDIA 11 Matpriserna 12 Konflikten i Mellanöstern 13 Kungafamiljer, artister och andra "kändisar" 14 Utvecklingen på arbetsmarknaden 15 Jordens naturtillgångar 16 Den politiska utvecklingen i Afrika 17 Lokala problem 18 Brott och olyckor 19 Sporthändelser 20 Miljöfrågor 21 U-länderna och deras problem 22 Diskussionen om den framtida energiförsörjningen 23 Den militära kapprustningen UPPFATTNING OM OLIKA MÄNNISKORS FRAMTID 24 Människor i UP:s situation 25 Sverige som nation 26 Världen som helhet 27 Icke yrkesutbildade arbetare 28 Lägre tjänstemän 29 Aktieägare 30 Småföretagare 31 Akademiker 32 Yrkesutbildade 33 Storföretagare 34 Arbetslösa HOT MOT FRAMTIDEN 35 Skillnader i levnadsstandard 36 Miljöförstöring 37 Kommunismens inflytande i världen 38 Utbyggandet av kärnkraften 39 Befolkningsökningen 40 Internationella företags utveckling 41 Fördelningen av jordens tillgångar 42 Ökad mekanisering 43 Kapitalismens inflytande i världen 44 Militär kapprustning 45 Socialismens inflytande i världen 46 Råvaru- och energibrist 47 Statens växande inflytande över samhällslivet 48 Arbetslösheten i världen EGNA AKTIVITETER 49 Tänker på utvecklingen i fattiga länder 50 Diskuterar världspolitik och förhållanderna i de fattiga länderna 51 Deltagit i aktivitet som rör u-länder 52 Intresse för u-landsfrågor 53 Besökt gudstjänst eller liknande sammankomst 54 Medlem i facklig eller politisk förening ORSAKER TILL ATT VISSA LÄNDER ÄR FATTIGA 55 Folket saknar företagsamhet 56 För lite kapital och för få industrier 57 Världshandeln missgynnar u-länderna 58 Överbefolkningen 59 Utländska storbolag kontrollerar råvarutillgångar 60 Brist på utbildning 61 U-länderna har tidigare varit kolonier 62 Ogynnsamt klimat 63 Rika vill behålla sin makt och sina privilegier 64 Undernäring omöjliggör hårt arbete 65 Religionen passiviserar OLIKA HJÄLPFORMERS VÄRDE 66 Leverans av mat och sjukvårdsmaterial 67 Främja utbildningsverksamheten 68 Utveckla familjeplanering och barnbegränsning 69 Stödja väpnat uppror 70 Stödja privata näringslivets investeringar i u-länderna 71 Sprida information i Sverige om u-länderna 72 Stödja missionen 73 Driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik 74 Stödja regeringar som strävar efter social utjämning 75 Yrke 76 TV-innehav ARGUMENTERA FÖR SAK MAN TROR PÅ 77 Tala inför en stor grupp okända personer 78 Tala inför en mindre grupp okända personer 79 Tala inför en grupp bekanta 80 Tala med myndigheter 81 Skriva insändare BEDÖMNING AV DE POLITISKA PARTIERNAS POLITIK 82 Socialdemokraternas politik 83 Folkpartiets politik 84 Centers politik 85 Moderata samlingspartiets politik 86 Vänsterpartiet kommunisternas politik KUNSKAP OM U-LÄNDER 87 FN:s nuvarande generalsekreterare 88 Mördad latinamerikansk president 89 Organ som sköter u-hjälpen i Sverige 90 Land i vilket Dar-es-Salaam är huvudstad 91 Antal år innan jordens befolkning fördubblats 92 President i Tanzania 93 U-hjälpens procentandel av BNP 94 Öst-Pakistans nya namn 95 Djurpark i Tanzania 96 Land FRELIMO verkar i 97 Andel av jordens befolkning bosatt i u-länder 98 Politisk inrikting i Tanzania ATTITYDER 99 Massmedias behandling av u-länder 100 Orsaken till framgång i livet 101 Avhjälpa bristerna inom landet viktigare än u-hjälp 102 Samarbete mellan rika och fattiga länder 103 Skapar bekymmer att fundera över situationen i u-länder 104 Skattehöjning för ökad u-hjälp 105 TV och radio bör främst ge avkoppling 106 Sveriges och u-ländernas öden hänger ihop 107 Sverige bör inte blanda sig i andra länders problem 108 U-länderna måste sluta sig samman 109 Knappast möjligt för svenskar att bidra till att folk i fattiga länder får det bättre 110 Världen kan aldrig bli bättre så länge var och en bara är upptagen med sitt 111 U-landsproblemen för komplicerade för vanliga människor 112 Tv och radio bör informera mer om händelser i världen 113 Svensk u-hjälp tjänar inget till 114 I-länderna har insett att u-ländernas problem angår alla 115 Hög levnadsstandard viktigast 116 Utvecklingen i Sverige beror på händelser utanför landet MASSMEDIAAKTIVITET 117 TV-tittande 118 Radiolyssnande 119 Läsning riks-morgontidning 120 Läsning kvällstidning 121 Läsning lokaltidning 122 Läsning facktidskrift 123 Läsning veckotidning HJÄLP TILL FATTIGA LÄNDER 124 Inställning till hjälp till fattiga länder 125 Finansiering av u-hjälp 126 U-hjälpens storlek MOTTAGARE AV SVENSK U-HJÄLP 127 Bangladesh 128 Botswana 129 Cuba 130 Etiopien 131 Indien 132 Kenya 133 Nordvietnam 134 Tanzania 135 Tunisien 136 Zambia 137 Annat land ANLEDNING TILL ENGAGEMANG 138 Få egna problem 139 Kunskap om u-länder och u-hjälp 140 Inflytande från kamrater och andra personer 141 Samvete och medlidande med u-länders folk 142 Ger gott anseende i bekantskapskretsen 143 Tagit politisk ställning i u-landsfrågorna 144 Påverkan från massmedia ANLEDNING TILL ICKE-ENGAGEMANG 145 U-ländernas problem är avlägsna och olika våra egna 146 Politikernas och experternas sak att sköta 147 Slöhet och likgiltighet inför andra folks problem 148 Inte tagit politisk ställning ifråga om u-länderna 149 Ingen tid eller ork för andra länders problem 150 Skillnad i levnadsstandard år 2000 FÖRÄNDRINGAR I VÄRLDEN UNDER DE SENASTE ÅRTIONDENA 151 Medvet 1 152 Förändring 1 153 Ämne 1 154 Riktning 1 155 Område 1 156 Medvet 2 157 Förändring 2 158 Ämne 2 159 Riktning 2 160 Område 2 161 Medvet 3 162 Förändring 3 163 Ämne 3 164 Riktning 3 165 Område 3 166 Medvet 4 167 Förändring 4 168 Ämne 4 169 Riktning 4 170 Område 4 171 Medvet 5 172 Förändring 5 173 Ämne 5 174 Riktning 5 175 Område 5 176 Medvet 6 177 Förändring 6 178 Ämne 6 179 Riktning 6 180 Område 6 181 Inställning till de 10-20 senaste årens utveckling 182 Tillförlitligast informationskälla om utrikeshändelser TIDNINGAR 183 Regelbundet tidningsläsande 184 Tidning 1 185 Tidning 2 186 Tidning 3 187 Tidning 4 188 Tidning 5 189 Tidning 6 190 Tidning 7 191 Tidning 8 192 Tidning 9 193 Tidning 10 194 Politisk inriktning, tidning 1 195 Politisk inriktning, tidning 2 196 Politisk inriktning, tidning 3 197 Politisk inriktning, tidning 4 198 Politisk inriktning, tidning 5 199 Politisk inriktning, tidning 6 200 Politisk inriktning, tidning 7 201 Politisk inriktning, tidning 8 202 Politisk inriktning, tidning 9 203 Presstyp, tidning 1 204 Presstyp, tidning 2 205 Presstyp, tidning 3 206 Presstyp, tidning 4 207 Presstyp, tidning 5 208 Presstyp, tidning 6 209 Presstyp, tidning 7 210 Presstyp, tidning 8 211 Presstyp, tidning 9 OPINIONSGRUPPER 212 Klassamhörighet 213 Klass med största inflytandet i Sverige 214 Aktiv opinionsgrupp 215 Opinionsgrupp 1 216 Opinionsgrupp 2 217 Opinionsgrupp 3 218 Opinionsgrupp 4 219 Opinionsgrupp 5 220 Opinionsbildare 221 Sammanlagd inkomst 1973 222 Civilstånd 223 Organisationstillhörighet 224 Yrkesgrupp 225 Nyposition

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0126              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0126


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Februari 1989
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6
VAR 5 ORT Loc 15 width 2 Ort 47 00. Borlänge 39 01. Örnsköldsvik 28 02. Oxelösund 37 03. Kungälv 41 04. Östersund 44 05. Västervik 38 06. Vetlanda 40 07. Falköping 60 08. Västerås 47 09. Södertälje 47 10. Karlstad 72 20. Norrköping
VAR 6 KÖN REG Loc 17 width 1 Kön 506 1. Man 34 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=77 Födelseår 00. 1900 . . 60. 1960 1 99. 1899 96 77. Uppgift saknas Kod: 0 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 4 7 3 7 4 5 16 11 9 12 12 11 7 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 22 11 9 9 20 24 8 12 11 8 11 7 10 7 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 5 11 6 6 12 6 9 11 10 9 6 4 7 2 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 77 99 Frek: 4 4 3 1 5 7 4 6 5 3 16 3 96 1
VAR 8 UTBILDNING Loc 20 width 1 MD=9 Utbildning 221 1. Hög 153 2. Mellan 59 3. Låg 2 7. Svar går ej att kategorisera 46 8. Vägran 59 9. Bortfall
VAR 9 STUDERANDE REG Loc 21 width 1 MD=9 Studerande 483 0. Ej studerande 4 1. Universitets- eller högskolestuderande 18 2. Gymnasiestuderande 22 3. Övriga studerande 13 9. Bortfall
VAR 10 SVAR Loc 22 width 1 Svar 430 1. Svar 1 3. Tillfälligt sjuk 6 5. Vägran 103 9. Ej svar
VAR 11 INTR MATPRISER 1 Loc 23 width 1 MD=9 F.1. Tidningar, radio och tv innehåller artiklar och nyheter om en mängd olika saker. Vad skulle Ni vilja säga att Ni själva ägnar särskilt intresse åt av de nedan uppräknade exemplen? Till höger om varje exempel finns en skala som går från "ägnar inget intresse alls" (=1) till "ägnar mycket stort intresse" (=7). Markera Ert svar för varje alternativ genom att sätta ett kryss i någon av de 7 punkterna på skalan. Ju längre till höger desto mer intresse. F.1(1). Matpriserna 23 1. Inget intresse alls 57 2. 52 3. 103 4. Varken stort eller litet intresse 112 5. 40 6. 41 7. Mycket stort intresse 112 9. Bortfall
VAR 12 INTR MELLANÖSTERNKONFL 1 Loc 24 width 1 MD=9 F.1(2). Konflikten i Mellanöstern <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Inget intresse alls 8 2. 24 3. 55 4. Varken stort eller litet intresse 94 5. 113 6. 131 7. Mycket stort intresse 113 9. Bortfall
VAR 13 INTR KÄNDISNYHETER 1 Loc 25 width 1 MD=9 F.1(3). Kungafamiljer, artister och andra "kändisar" <Se F.1 för fullständig frågetext> 163 1. Inget intresse alls 139 2. 54 3. 49 4. Varken stort eller litet intresse 11 5. 7 6. 5 7. Mycket stort intresse 112 9. Bortfall
VAR 14 INTR ARBETSMARKNAD 1 Loc 26 width 1 MD=9 F.1(4). Utvecklingen på arbetsmarknaden <Se F.1 för fullständig frågetext> 4 1. Inget intresse alls 4 2. 14 3. 38 4. Varken stort eller litet intresse 78 5. 117 6. 174 7. Mycket stort intresse 111 9. Bortfall
VAR 15 INTR NATURTILLGÅNGAR 1 Loc 27 width 1 MD=9 F.1(5). Hushållningen med jordens naturtillgångar <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 1. Inget intresse alls 5 2. 13 3. 41 4. Varken stort eller litet intresse 101 5. 136 6. 130 7. Mycket stort intresse 113 9. Bortfall
VAR 16 INTR AFRIKANSK POLITIK 1 Loc 28 width 1 MD=9 F.1(6). Den politiska utvecklingen i Afrika. <Se F.1 för fullständig frågetext> 12 1. Inget intresse alls 35 2. 65 3. 88 4. Varken stort eller litet intresse 97 5. 85 6. 47 7. Mycket stort intresse 111 9. Bortfall
VAR 17 INTR LOKALA PROBLEM 1 Loc 29 width 1 MD=9 F.1(7). Lokala problem som stadsplanering och liknande. <Se F.1 för fullständig frågetext> 8 1. Inget intresse alls 26 2. 40 3. 84 4. Varken stort eller litet intresse 97 5. 98 6. 75 7. Mycket stort intresse 112 9. Bortfall
VAR 18 INTR BROTT OCH OLYCKOR 1 Loc 30 width 1 MD=9 F.1(8). Brott och olyckor. <Se F.1 för fullständig frågetext> 32 1. Inget intresse alls 79 2. 96 3. 107 4. Varken stort eller litet intresse 72 5. 26 6. 16 7. Mycket stort intresse 112 9. Bortfall
VAR 19 INTR SPORTHÄNDELSER 1 Loc 31 width 2 MD= 9 F.1(9). Sporthändelser <Se F.1 för fullständig frågetext> 58 01. Inget intresse alls 54 02. 65 03. 49 04. Varken stort eller litet intresse 82 05. 64 06. 56 07. Mycket stort intresse 112 09. Bortfall
VAR 20 INTR MILJÖFRÅGOR 1 Loc 33 width 1 MD=9 F.1(10). Miljöfrågor <Se F.1 för fullständig frågetext> 1 1. Inget intresse alls 3 2. 9 3. 52 4. Varken stort eller litet intresse 103 5. 143 6. 119 7. Mycket stort intresse 110 9. Bortfall
VAR 21 U-LANDSPROBLEM 1 Loc 34 width 1 MD=9 F.1(11). U-länderna och deras problem. <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 1. Inget intresse alls 12 2. 19 3. 81 4. Varken stort eller litet intresse 108 5. 116 6. 88 7. Mycket stort intresse 114 9. Bortfall
VAR 22 INTR ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 35 width 1 MD=9 F.1(12). Diskussioner om den framtida energiförsörjningen. <Se F.1 för fullständig frågetext> 1. Inget intresse alls 6 2. 12 3. 46 4. Varken stort eller litet intresse 90 5. 132 6. 143 7. Mycket stort intresse 111 9. Bortfall
VAR 23 INTR KAPPRUSTNINGEN 1 Loc 36 width 1 MD=9 F.1(13). Den militära kapprustningen. <Se F.1 för fullständig frågetext> 22 1. Inget intresse alls 44 2. 50 3. 110 4. Varken stort eller litet intresse 110 5. 64 6. 30 7. Mycket stort intresse 110 9. Bortfall
VAR 24 FRAMTID: EGEN 2A Loc 37 width 1 MD=9 F.2. Mycket händer ju som gör att somliga människor ser väldigt mörkt på framtiden, andra ser betydligt ljusare på den. Vad är Er uppfattning? Hur kommer den närmaste 10-20 årsperioden att gestalta sig för människor i Er egen situation, för Sverige som nation och för världen som helhet? Svara för en grupp i taget genom att sätta ett kryss för det alternativ som bäst motsvarar Er uppfattning. F.2A. Människor i min egen situation kommer att gå mot: 30 1. Mycket sämre tider 118 2. Något sämre tider 156 3. Det kommer att gå upp och ned 93 4. Något bättre tider 18 5. Mycket bättre tider 14 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 25 FRAMTID: SVERIGE 2B Loc 38 width 1 MD=9 F.2B. Sverige som nation kommer att gå mot: <Se F.2 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket sämre tider 157 2. Något sämre tider 121 3. Det kommer att gå upp och ned 104 4. Något bättre tider 7 5. Mycket bättre tider 8 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 26 FRAMTID: VÄRLDEN 2C Loc 39 width 1 MD=9 F.2C. Världen som helhet kommer att gå mot: <Se F.2 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket sämre tider 137 2. Något sämre tider 88 3. Det kommer att gå upp och ned 67 4. Något bättre tider 7 5. Mycket bättre tider 12 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 27 FRAMTID: ICKE YRKESUTB 3 Loc 40 width 1 MD=9 F.3. Ser man till olika grupper i dagens svenska samhälle, vilka tror Ni kommer att gå mot bättre tider och vilka går mot sämre tider om Ni ser en 10-20 år framåt? F.3(1). Icke yrkesutbildade arbetare 140 1. Mycket sämre tider 132 2. Något sämre tider 74 3. Det kommer att gå upp och ned 63 4. Något bättre tider 9 5. Mycket bättre tider 10 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 28 FRAMTID:LÄGRE TJÄNSTEM 3 Loc 41 width 1 MD=9 F.3(2). Lägre tjänstemän <Se F.3 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket sämre tider 173 2. Något sämre tider 103 3. Det kommer att gå upp och ned 101 4. Något bättre tider 6 5. Mycket bättre tider 15 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 29 FRAMTID: AKTIEÄGARE 3 Loc 42 width 1 MD=9 F.3(3). Aktieägare <Se F.3 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket sämre tider 145 2. Något sämre tider 157 3. Det kommer att gå upp och ned 34 4. Något bättre tider 11 5. Mycket bättre tider 23 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 30 FRAMTID: SMÅFÖRETAGARE 3 Loc 43 width 1 MD=9 F.3(4). Småföretagare <Se F.3 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket sämre tider 126 2. Något sämre tider 132 3. Det kommer att gå upp och ned 53 4. Något bättre tider 3 5. Mycket bättre tider 13 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 31 FRAMTID: AKADEMIKER 3 Loc 44 width 1 MD=9 F.3(5). Akademiker <Se F.3 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket sämre tider 141 2. Något sämre tider 124 3. Det kommer att gå upp och ned 96 4. Något bättre tider 7 5. Mycket bättre tider 18 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 32 FRAMTID:YRKESUTBILDADE 3 Loc 45 width 1 MD=9 F.3(6). Yrkesutbildade arbetare <Se F.3 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket sämre tider 25 2. Något sämre tider 51 3. Det kommer att gå upp och ned 236 4. Något bättre tider 104 5. Mycket bättre tider 7 8. Ingen åsikt 114 9. Bortfall
VAR 33 FRAMTID:STORFÖRETAGARE 3 Loc 46 width 1 MD=9 F.3(7). Storföretagare <Se F.3 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket sämre tider 80 2. Något sämre tider 144 3. Det kommer att gå upp och ned 98 4. Något bättre tider 59 5. Mycket bättre tider 18 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 34 FRAMTID: ARBETSLÖSA 3 Loc 47 width 1 MD=9 F.3(8). Arbetslösa <Se F.3 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket sämre tider 90 2. Något sämre tider 124 3. Det kommer att gå upp och ned 116 4. Något bättre tider 8 5. Mycket bättre tider 28 8. Ingen åsikt 115 9. Bortfall
VAR 35 HOT:SKILLNAD STANDARD 4 Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Det talas i vår tid om olika faktorer som kan HOTA "vår framtid". Nedan finns några sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot mot framtiden Ni tror den utgör. Liksom på fråga 1 kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto större hot. Om Ni inte har någon uppfattning ange det som svar. F.4(1). Skillnader i levnadsstandard mellan fattiga och rika 14 1. Inget hot alls 31 2. 141 3. Ett visst hot 114 4. 122 5. Mycket stort hot 5 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 36 HOT: MILJÖFÖRSTÖRING 4 Loc 49 width 1 MD=9 F.4(2). Förstöring av vatten, luft och jord <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 1. Inget hot alls 21 2. 64 3. Ett visst hot 110 4. 231 5. Mycket stort hot 1 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 37 HOT: KOMMUNISMEN 4 Loc 50 width 1 MD=9 F.4(3). Kommunismens inflytande i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 65 1. Inget hot alls 93 2. 132 3. Ett visst hot 60 4. 61 5. Mycket stort hot 18 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 38 HOT: KÄRNKRAFTEN 4 Loc 51 width 1 MD=9 F.4(4). Utbyggandet av kärnkraften <Se F.4 för fullständig frågetext> 52 1. Inget hot alls 82 2. 140 3. Ett visst hot 70 4. 72 5. Mycket stort hot 13 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 39 HOT: BEFOLKNINGSÖKNING 4 Loc 52 width 1 MD=9 F.4(5). Befolkningsökningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 9 1. Inget hot alls 12 2. 66 3. Ett visst hot 119 4. 219 5. Mycket stort hot 3 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 40 HOT: INT.FÖRETAG 4 Loc 53 width 1 MD=9 F.4(6). De internationella företagens utveckling <Se F.4 för fullständig frågetext> 47 1. Inget hot alls 78 2. 137 3. Ett visst hot 81 4. 65 5. Mycket stort hot 16 8. Ingen åsikt 116 9. Bortfall
VAR 41 HOT:JORDENS TILLGÅNGAR 4 Loc 54 width 1 MD=9 F.4(7). Fördelningen av jordens tillgångar <Se F.4 för fullständig frågetext> 14 1. Inget hot alls 27 2. 107 3. Ett visst hot 131 4. 129 5. Mycket stort hot 16 8. Ingen åsikt 116 9. Bortfall
VAR 42 HOT: ÖKAD MEKANISERING 4 Loc 55 width 1 MD=9 F.4(8). Den ökade mekaniseringen <Se F.4 för fullständig frågetext> 132 1. Inget hot alls 110 2. 109 3. Ett visst hot 47 4. 23 5. Mycket stort hot 7 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 43 HOT: KAPITALISMEN 4 Loc 56 width 1 MD=9 F.4(9). Kapitalismens inflytande i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 51 1. Inget hot alls 108 2. 124 3. Ett visst hot 68 4. 60 5. Mycket stort hot 17 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 44 HOT: KAPPRUSTNINGEN 4 Loc 57 width 1 MD=9 F.4(10). Den militära kapprustningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 10 1. Inget hot alls 29 2. 98 3. Ett visst hot 107 4. 173 5. Mycket stort hot 8 8. Ingen åsikt 115 9. Bortfall
VAR 45 HOT: SOCIALISMEN 4 Loc 58 width 1 MD=9 F.4(11). Det socialistiska inflytandet i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 123 1. Inget hot alls 104 2. 108 3. Ett visst hot 43 4. 30 5. Mycket stort hot 21 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 46 HOT: ENERGIBRIST 4 Loc 59 width 1 MD=9 F.4(12). Råvaru- och energibrist <Se F.4 för fullständig frågetext> 8 1. Inget hot alls 30 2. 93 3. Ett visst hot 144 4. 150 5. Mycket stort hot 2 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 47 HOT:STATENS INFLYTANDE 4 Loc 60 width 1 MD=9 F.4(13). Statens växande inflytande över samhällslivet <Se F.4 för fullständig frågetext> 82 1. Inget hot alls 74 2. 123 3. Ett visst hot 79 4. 61 5. Mycket stort hot 8 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 48 HOT: ARBETSLÖSHETEN 4 Loc 61 width 1 MD=9 F.4(14). Arbetslösheten i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 7 1. Inget hot alls 34 2. 153 3. Ett visst hot 131 4. 92 5. Mycket stort hot 12 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 49 UTVECKL FATTIGA LÄNDER 5 Loc 62 width 1 MD=9 F.5. Händer det att Ni tänker över hur utvecklingen i den fattiga delen av världen kan tänkas bli under de närmaste årtiondena? 1 1. Aldrig 27 2. Sällan 226 3. Ibland 175 4. Ofta 1 8. Vet ej 110 9. Bortfall
VAR 50 DISK VÄRLDSPOLITIK 6 Loc 63 width 1 MD=9 F.6. Händer det att Ni diskuterar politiken i världen och förhållandena i de fattiga länderna med andra människor som familjemedlemmar, arbetskamrater, vänner osv? 2 1. Aldrig 32 2. Sällan 199 3. Ibland 193 4. Ofta 3 8. Vet ej 111 9. Bortfall
VAR 51 FÖREDRAG U-LANDSFRÅGOR 7 Loc 64 width 1 MD=9 F.7. Har Ni någon gång varit med på ett föredrag, en utställning, ett opinionsmöte, en demonstration eller liknande som rört ett u-land eller u-landsfrågor i allmänhet? 78 1. Aldrig 200 3. Någon gång 138 5. Många gånger 14 8. Minns ej 110 9. Bortfall
VAR 52 INTR U-LANDSFRÅGOR 8 Loc 65 width 1 MD=9 F.8. Om Ni jämför Er med folk i allmänhet, tror Ni då att Ni när det gäller u-landsfrågor intresserar Er mer, ungefär lika mycket eller mindre än folk i allmänhet? 2 1. Betydligt mindre 16 2. Något mindre 155 3. Ungefär lika mycket 176 4. Något mer 75 5. Betydligt mer 6 8. Vet ej 110 9. Bortfall
VAR 53 GUDSTJÄNSTBESÖK 9 Loc 66 width 1 MD=9 F.9. Händer det att Ni besöker gudstjänster eller andra sammankomster med religiös anknytning? 146 1. Sällan eller aldrig 74 2. Någon enstaka gång per år 49 3. 2-3 gånger per år 15 4. Var tredje eller varannan månad 145 5. Oftare än varannan månad 111 9. Bortfall
VAR 54 MEDLEM I FACK/POLORG 10 Loc 67 width 1 MD=9 F.10a. Är Ni medlem i någon facklig eller politisk förening eller organisation? F.10b. (OM JA:) Brukar Ni gå på föreningsmöten? 103 0. Nej 37 1. Sällan eller aldrig 42 2. Någon enstaka gång per år 28 3. 2-3 gånger per år 35 4. Var tredje eller varannan månad 180 5. Oftare än varannan månad 115 9. Bortfall
VAR 55 FÖRETAGSAMHETEN 11 Loc 68 width 1 MD=9 F.11. Det finns ju många uppfattningar om ORSAKERNA till att vissa länder är fattiga. Nedan räknas några tänkbara orsaker upp. Ange för var och en av dem hur pass viktig Ni tror den är. Liksom tidigare kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto viktigare orsak. F.11(1). Folken i u-länderna är till sin natur inte tillräckligt företagsamma och flitiga 214 1. Ingen orsak alls 69 2. 84 3. En orsak av viss vikt 27 4. 17 5. Mycket viktig orsak 13 8. Ingen åsikt 116 9. Bortfall
VAR 56 KAPITALBRIST I U-LAND 11 Loc 69 width 1 MD=9 F.11(2). U-länderna har för lite kapital och för få industrier för att en utveckling skall komma igång <Se F.11 för fullständig frågetext> 7 1. Ingen orsak alls 13 2. 80 3. En orsak av viss vikt 139 4. 186 5. Mycket viktig orsak 2 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 57 VÄRLDSHANDELN 11 Loc 70 width 1 MD=9 F.11(3). Världshandeln är så utformad att u-länderna missgynnas <Se F.11 för fullständig frågetext> 13 1. Ingen orsak alls 26 2. 95 3. En orsak av viss vikt 105 4. 173 5. Mycket viktig orsak 15 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 58 ÖVERBEFOLKNING 11 Loc 71 width 1 MD=9 F.11(4). Överbefolkningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 11 1. Ingen orsak alls 21 2. 88 3. En orsak av viss vikt 120 4. 187 5. Mycket viktig orsak 2 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 59 STORBOLAGENS KONTROLL 11 Loc 72 width 1 MD=9 F.11(5). Utländska storbolag kontrollerar ofta u-ländernas viktigaste råvarutillgångar <Se F.11 för fullständig frågetext> 14 1. Ingen orsak alls 29 2. 99 3. En orsak av viss vikt 109 4. 168 5. Mycket viktig orsak 8 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 60 BRIST PÅ UTBILDNING 11 Loc 73 width 1 MD=9 F.11(6). Bristen på utbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 5 1. Ingen orsak alls 3 2. 33 3. En orsak av viss vikt 100 4. 289 5. Mycket viktig orsak 8. Ingen åsikt 110 9. Bortfall
VAR 61 TIDIGARE KOLONIER 11 Loc 74 width 1 MD=9 F.11(7). Många u-länder har tidigare varit kolonier till främst europeiska länder. <Se F.11 för fullständig frågetext> 33 1. Ingen orsak alls 67 2. 141 3. En orsak av viss vikt 104 4. 73 5. Mycket viktig orsak 11 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 62 OGYNNSAMT KLIMAT 11 Loc 75 width 1 MD=9 F.11(8). U-länderna har ofta ett ogynnsamt klimat 113 1. Ingen orsak alls 129 2. 124 3. En orsak av viss vikt 33 4. 21 5. Mycket viktig orsak 7 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 63 RIKAS PRIVILEGIER 11 Loc 76 width 1 MD=9 F.11(9). Rika människor i u-länderna försöker på olika sätt behålla sin makt och sina privilegier <Se F.11 för fullständig frågetext> 12 1. Ingen orsak alls 27 2. 81 3. En orsak av viss vikt 133 4. 167 5. Mycket viktig orsak 7 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 64 UNDERNÄRING 11 Loc 77 width 1 MD=9 F.11(10). Undernäring gör att folk i u-länderna inte kan arbeta så hårt <Se F.11 för fullständig frågetext> 15 1. Ingen orsak alls 50 2. 136 3. En orsak av viss vikt 125 4. 98 5. Mycket viktig orsak 5 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 65 RELIGION 11 Loc 78 width 1 MD=9 F.11(11). Många u-länder har en religion som bidrar till passivitet <Se F.11 för fullständig frågetext> 49 1. Ingen orsak alls 63 2. 123 3. En orsak av viss vikt 85 4. 88 5. Mycket viktig orsak 18 8. Ingen åsikt 114 9. Bortfall
VAR 66 MAT OCH SJUKVÅRD 12 Loc 79 width 1 MD=9 F.12. Hjälp till u-länderna kan ju ges i många olika former. Här nedan räknar vi upp upp några. Ange för var och en hur pass värdefull Ni tror HJÄLPFORMEN ifråga är för u-länderna själva. Svara genom att kryssa för i skalorna. Ju längre till höger Ni sätter Ert kryss desto mer värdefull anser Ni respektive hjälpform vara. F.12(1). Att lindra omedelbar nöd genom att leverera mat och sjukvårdsmaterial 13 1. Av inget som helst värde 21 2. 139 3. Av visst värde 80 4. 171 5. Av mycket stort värde 1 8. Ingen åsikt 115 9. Bortfall
VAR 67 FRÄMJA UTBILDNING 12 Loc 80 width 1 MD=9 F.12(2). Att främja utbildningsverksamheten t.ex genom att bygga skolor och utbilda lärare/tekniker i u-land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1 1. Av inget som helst värde 2 2. 21 3. Av visst värde 91 4. 312 5. Av mycket stort värde 2 8. Ingen åsikt 111 9. Bortfall
VAR 68 FAMILJEPLANERING 12 Loc 81 width 1 MD=9 F.12(3). Att utveckla familjeplanering och barnbegränsning <Se F.12 för fullständig frågetext> 9 1. Av inget som helst värde 29 2. 78 3. Av visst värde 102 4. 209 5. Av mycket stort värde 3 8. Ingen åsikt 110 9. Bortfall
VAR 69 STÖD BEFRIELSERÖRELSE 12 Loc 82 width 1 MD=9 F.12(4). Att stödja rörelser som genom väpnat uppror vill genomföra sociala förändringar i u-länderna <Se F.12 för fullständig frågetext> 177 1. Av inget som helst värde 89 2. 77 3. Av visst värde 31 4. 32 5. Av mycket stort värde 19 8. Ingen åsikt 115 9. Bortfall
VAR 70 STÖDJA NÄRINGSLIVET 12 Loc 83 width 1 MD=9 F.12(5). Att stödja det privata näringslivet och dess investeringar i u-länderna <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Av inget som helst värde 90 2. 150 3. Av visst värde 67 4. 38 5. Av mycket stort värde 17 8. Ingen åsikt 115 9. Bortfall
VAR 71 SPRIDA INFORMATION 12 Loc 84 width 1 MD=9 F.12(6). Att sprida information hemma i Sverige om u-länderna och deras problem <Se F.12 för fullständig frågetext> 17 1. Av inget som helst värde 59 2. 129 3. Av visst värde 117 4. 100 5. Av mycket stort värde 6 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 72 STÖDJA MISSIONEN 12 Loc 85 width 1 MD=9 F.12(7). Att stödja missionen <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Av inget som helst värde 69 2. 87 3. Av visst värde 54 4. 124 5. Av mycket stort värde 5 8. Ingen åsikt 113 9. Bortfall
VAR 73 HANDELSPOLITIK 12 Loc 86 width 1 MD=9 F.12(8). Att driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik <Se F.12 för fullständig frågetext> 4 1. Av inget som helst värde 10 2. 56 3. Av visst värde 131 4. 226 5. Av mycket stort värde 3 8. Ingen åsikt 110 9. Bortfall
VAR 74 SOCIAL UTJÄMNING 12 Loc 87 width 1 MD=9 F.12(9). Att stödja sådana u-länder vars regeringar strävar efter större social utjämning <Se F.12 för fullständig frågetext> 14 1. Av inget som helst värde 40 2. 101 3. Av visst värde 103 4. 155 5. Av mycket stort värde 15 8. Ingen åsikt 112 9. Bortfall
VAR 75 YRKE 13 Loc 88 width 2 MD=99 F.13. Yrke. Obs! Om Ni är hemmafru, studerande eller pensionär ange även tidigare yrke. Skriv t ex Hemmafru + sjukvårdsbiträde, sjukpensionär + snickare. Om Ni är studerande, ange vilken typ av studier, t ex gymnasiestuderande. 56 01. Storföretagare 23 02. Högre tjänstemän 132 03. Fria yrken 1 9 04. Småföretagare 72 05. Tjänstemän 93 06. Fria yrken 2 24 07. Hantverkare 25 08. Ej facklärda arbetare 26 09. Lägre tjänstemän 15 10. Yrke av okänd tjänsteställning 65 99. Bortfall
VAR 76 TV-INNEHAV 14 Loc 90 width 1 MD=9 F.14. TV-innehav i bostaden. 1 1. Har bara tillgång till TV1 417 2. Har tillgång till både TV1 och TV2 10 5. Har ej TV i bostaden 112 9. Bortfall
VAR 77 TALA INFÖR OKÄNDA 15 Loc 91 width 1 MD=9 F.15. Hur pass troligt eller otroligt anser Ni det vara att Ni själv i nedanstående situationer skulle ta till orda och argumentera för en sak Ni tror mycket på? F.15(1). Inför en stor församling okända personer. 22 1. Ytterst otroligt 77 2. Ganska otroligt 184 3. Ganska troligt 137 4. Ytterst troligt 11 8. Vet ej 109 9. Bortfall
VAR 78 TALA INFÖR FÅ OKÄNDA 15 Loc 92 width 1 MD=9 F.15(2). Inför en grupp på 5-10 okända personer <Se F.15 för fullständig frågetext> 8 1. Ytterst otroligt 33 2. Ganska otroligt 150 3. Ganska troligt 232 4. Ytterst troligt 6 8. Vet ej 111 9. Bortfall
VAR 79 TALA INFÖR BEKANTA 15 Loc 93 width 1 MD=9 F.15(3). Inför en grupp på 5-10 bekanta personer. <Se F.15 för fullständig frågetext> 1. Ytterst otroligt 8 2. Ganska otroligt 73 3. Ganska troligt 344 4. Ytterst troligt 2 8. Vet ej 113 9. Bortfall
VAR 80 TALA MED MYNDIGHETER 15 Loc 94 width 1 MD=9 F.15(4). Genom att ta kontakt med berörd myndighet/organisation <Se F.15 för fullständig frågetext> 13 1. Ytterst otroligt 59 2. Ganska otroligt 197 3. Ganska troligt 145 4. Ytterst troligt 15 8. Vet ej 111 9. Bortfall
VAR 81 TALA GENOM INSÄNDARE 15 Loc 95 width 1 MD=9 F.15(5). Genom att skriva insändare i någon tidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 90 1. Ytterst otroligt 132 2. Ganska otroligt 125 3. Ganska troligt 57 4. Ytterst troligt 22 8. Vet ej 114 9. Bortfall
VAR 82 SOCIALDEM:S POLITIK 16 Loc 96 width 1 MD=9 F.16. Vad anser Ni om våra politiska partier? Försök ange en allmän uppfattning om den politik som vart och ett av de nedan uppräknade partierna för. F.16(1). Socialdemokraterna 8 1. Alltigenom dålig 25 2. Till största delen dålig 75 3. Det som är dåligt överväger något 90 4. Lika ofta bra som dålig 92 5. Det som är bra överväger något 111 6. Till största delen bra 11 7. Alltigenom bra 11 8. Vet ej 117 9. Bortfall
VAR 83 FOLKPARTIETS POLITIK 16 Loc 97 width 1 MD=9 F.16(2). Folkpartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 13 1. Alltigenom dålig 55 2. Till största delen dålig 84 3. Det som är dåligt överväger något 129 4. Lika ofta bra som dålig 94 5. Det som är bra överväger något 30 6. Till största delen bra 2 7. Alltigenom bra 16 8. Vet ej 117 9. Bortfall
VAR 84 CENTERNS POLITIK 16 Loc 98 width 1 MD=9 F.16(3). Centern <Se F.16 för fullständig frågetext> 13 1. Alltigenom dålig 48 2. Till största delen dålig 52 3. Det som är dåligt överväger något 110 4. Lika ofta bra som dålig 123 5. Det som är bra överväger något 58 6. Till största delen bra 3 7. Alltigenom bra 16 8. Vet ej 117 9. Bortfall
VAR 85 MODERATERNAS POLITIK 16 Loc 99 width 1 MD=9 F.16(4). Moderata samlingspartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 48 1. Alltigenom dålig 68 2. Till största delen dålig 60 3. Det som är dåligt överväger något 93 4. Lika ofta bra som dålig 67 5. Det som är bra överväger något 62 6. Till största delen bra 8 7. Alltigenom bra 17 8. Vet ej 117 9. Bortfall
VAR 86 VPK:S POLITIK 16 Loc 100 width 1 MD=9 F.16(5). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 56 1. Alltigenom dålig 137 2. Till största delen dålig 91 3. Det som är dåligt överväger något 72 4. Lika ofta bra som dålig 32 5. Det som är bra överväger något 11 6. Till största delen bra 7. Alltigenom bra 23 8. Vet ej 118 9. Bortfall
VAR 87 FN:S GENERALSEKR. 17A Loc 101 width 1 MD=9 F.17. Här följer några kunskapsfrågor som rör u-land.Somliga av frågorna är ganska lätta, andra ganska svåra.De flesta människor kan inte svara på alla utan bara några stycken. Ni får gärna gissa och stavfel spelar heller ingen roll. Däremot är det för värdet av undersökningen ytterligt viktigt att ni försöker svara direkt och utan hjälp i någon form. F.17a. Vad heter FN:s nuvarande generalsekreterare? 398 1. Rätt (Waldheim) 19 5. Fel 123 9. Bortfall
VAR 88 MORD I LATINAMERIKA 17B Loc 102 width 1 MD=9 F.17b. Hösten 1973 genomfördes en militärkupp i ett latinamerikanskt land varvid den socialistiske presidenten Allende dödades. I vilket land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 416 1. Rätt (Chile) 9 5. Fel 115 9. Bortfall
VAR 89 BISTÅNDSORGAN 17C Loc 103 width 1 MD=9 F.17c. Hur lyder i förkortning namnet på det ämbetsverk som sköter huvudparten av den svenska u-hjälpen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 390 1. Rätt (SIDA) 31 5. Fel 119 9. Bortfall
VAR 90 AFRIKANSK HUVUDSTAD 17D Loc 104 width 1 MD=9 F.17d. I vilket land är Dar-es-Saalam huvudstad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 299 1. Rätt (Tanzania; även Tanganyika) 104 5. Fel 137 9. Bortfall
VAR 91 FÖRDUBBLAD FOLKMÄNGD 17E Loc 105 width 1 MD=9 F.17e. Hur många år räknar man med att det tar innan jordens befolkning fördubblats? <Se F.17 för fullständig frågetext> 263 1. Rätt (20-40 år) 142 5. Fel 135 9. Bortfall
VAR 92 TANZANIAS PRESIDENT 17F Loc 106 width 1 MD=9 F.17f. Vad heter presidenten i Tanzania? <Se F.17 för fullständig frågetext> 248 1. Rätt (Nyerere) 150 5. Fel 142 9. Bortfall
VAR 93 U-HJÄLPS PROCENT 17G Loc 107 width 1 MD=9 F.17g. Sverige har som mål att i en nära framtid kunna ge en viss procent av den s.k bruttonationalprodukten till u-hjälp. Hur stor procent har man som mål? <Se F.17 för fullständig frågetext> 386 1. Rätt (1 procent) 37 5. Fel 117 9. Bortfall
VAR 94 NAMNBYTE ÖST-PAKISTAN 17 Loc 108 width 1 MD=9 F.17h. Vad heter det land som till för några år sedan kallades Öst-Pakistan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 388 1. Rätt (Bangla Desh) 31 5. Fel 121 9. Bortfall
VAR 95 AFRIKANSK DJURPARK 17I Loc 109 width 1 MD=9 F.17i. I Tanzania finns en stor nationalpark, berömd bl.a för sitt djurliv. Vad heter den? <Se F.17 för fullständig frågetext> 50 1. Rätt (Zerengeti) 298 5. Fel 192 9. Bortfall
VAR 96 FRELIMOS HEMLAND 17J Loc 110 width 1 MD=9 F.17j. I vilket land verkar den afrikanska befrielserörelsen FRELIMO. <Se F.17 för fullständig frågetext> 286 1. Rätt (Mocambique) 126 5. Fel 128 9. Bortfall
VAR 97 ANDEL FOLK I U-LAND 17K Loc 111 width 1 MD=9 F.17k. Ungefär hur många procent av jordens befolkning bor i vad man brukar kalla u-länder? <Se F.17 för fullständig frågetext> 305 1. Rätt (60-80 procent) 108 5. Fel 127 9. Bortfall
VAR 98 IDEOLOGI I TANZANIA 17L Loc 112 width 1 MD=9 F.17l. Man brukar skilja mellan länder med kapitalistisk politik och länder med socialistisk politik. Vad gäller för Tanzania - har det huvudsakligen en kapitalistisk eller socialistisk inriktning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 348 1. Rätt (socialistisk) 70 5. Fel 122 9. Bortfall
VAR 99 MASSMEDIA - U-LÄNDER 18 Loc 113 width 1 MD=9 F.18. Nedan följer också ett antal påståenden som hämtats från tidningar, radio/Tv och olika personer som uttalat sig. Meningen är att Ni ska ange hur det stämmer med Er åsikt. Det gör Ni genom att kryssa för i poängskalan till höger om varje påstående. Ett kryss till höger om mittpunkten innebär att Ni mer eller mindre tar avstånd från påståendet. Ju längre till höger desto mer instämmer Ni. Ju längre till vänster desto mer tar Ni avstånd. F.18(1). Tidningar och radio/TV behandlar alltför sällan hur folk i u-länderna har det. 70 1. Instämmer absolut inte 83 2. 74 3. 79 4. Tveksam 69 5. 26 6. 25 7. Instämmer absolut 114 9. Bortfall
VAR 100 ORSAK TILL FRAMGÅNG 18 Loc 114 width 1 MD=9 F.18(2). Om man skall få det bra eller dåligt här i livet hänger mest på en själv. <Se F.18 för fullständig frågetext> 72 1. Instämmer absolut inte 58 2. 48 3. 82 4. Tveksam 75 5. 54 6. 36 7. Instämmer absolut 115 9. Bortfall
VAR 101 AVHJÄLPA BRIST HEMMA 18 Loc 115 width 1 MD=9 F.18(3). Vi borde ha avhjälpt bristerna här hemma innan vi satte igång med u-hjälp. <Se F.18 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer absolut inte 90 2. 58 3. 40 4. Tveksam 25 5. 10 6. 17 7. Instämmer absolut 114 9. Bortfall
VAR 102 RIKA - FATTIGA LÄNDER 18 Loc 116 width 1 MD=9 F.18(4). Samarbete mellan rika och fattiga länder är nödvändigt för utvecklingen i de fattiga länderna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Instämmer absolut inte 4 2. 2 3. 11 4. Tveksam 29 5. 82 6. 293 7. Instämmer absolut 113 9. Bortfall
VAR 103 BARA ORO MED U-LÄNDER 18 Loc 117 width 1 MD=9 F.18(5). Det skapar bara oro och bekymmer att hålla på och fundera över hur folk har det i u-länderna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 257 1. Instämmer absolut inte 74 2. 27 3. 35 4. Tveksam 17 5. 7 6. 12 7. Instämmer absolut 111 9. Bortfall
VAR 104 SKATTEÖKN FÖR U-HJÄLP 18 Loc 118 width 1 MD=9 F.18(6). De flesta svenskar skulle säkert acceptera en skattehöjning på 500:- om året om man visste att pengarna gick till ökad u-hjälp. <Se F.18 för fullständig frågetext> 80 1. Instämmer absolut inte 64 2. 47 3. 164 4. Tveksam 32 5. 17 6. 25 7. Instämmer absolut 111 9. Bortfall
VAR 105 TV/RADIO AVKOPPLING 18 Loc 119 width 1 MD=9 F.18(7). TV/radio bör först och främst inrikta sig på sådant som ger en stunds avkoppling från alla bekymmer. <Se F.18 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer absolut inte 73 2. 57 3. 66 4. Tveksam 35 5. 23 6. 14 7. Instämmer absolut 113 9. Bortfall
VAR 106 SAMHÖRIGHET U-LÄNDER 18 Loc 120 width 1 MD=9 F.18(8). Vårt lands och u-ländernas öden hänger intimt samman. <Se F.18 för fullständig frågetext> 25 1. Instämmer absolut inte 22 2. 33 3. 70 4. Tveksam 70 5. 80 6. 129 7. Instämmer absolut 111 9. Bortfall
VAR 107 SVERIGE-ANDRA LÄNDER 18 Loc 121 width 1 MD=9 F.18(9). Ett litet land som Sverige gör klokast i att sköta sina egna angelägenheter och inte befatta sig med andra problem. <Se F.18 för fullständig frågetext> 252 1. Instämmer absolut inte 64 2. 31 3. 32 4. Tveksam 20 5. 15 6. 12 7. Instämmer absolut 114 9. Bortfall
VAR 108 SAMARBETE U-LÄNDER 18 Loc 122 width 1 MD=9 F.18(10). U-länderna måste sluta sig samman och kämpa gemensamt för bättre förhållanden. <Se F.18 för fullständig frågetext> 16 1. Instämmer absolut inte 16 2. 23 3. 119 4. Tveksam 80 5. 83 6. 88 7. Instämmer absolut 115 9. Bortfall
VAR 109 VI KAN INGET GÖRA 18 Loc 123 width 1 MD=9 F.18(11). Vanligt folk i Sverige kan knappast alls bidra till att folk i fattiga länder får det bättre. 177 1. Instämmer absolut inte 93 2. 50 3. 41 4. Tveksam 31 5. 21 6. 15 7. Instämmer absolut 112 9. Bortfall
VAR 110 EGOISM HINDRAR UTVECK.18 Loc 124 width 1 MD=9 F.18(12). Världen kan aldrig förändras till det bättre om var och en bara upptas av sig och sitt. <Se F.18 för fullständig frågetext> 31 1. Instämmer absolut inte 13 2. 9 3. 15 4. Tveksam 27 5. 62 6. 271 7. Instämmer absolut 112 9. Bortfall
VAR 111 PROBLEMEN OGREPPBARA 18 Loc 125 width 1 MD=9 F.18(13). U-landsproblemen är så stora och svåra att det inte tjänar något till att vanliga människor försöker sätta sig in i dem. <Se F.18 för fullständig frågetext> 250 1. Instämmer absolut inte 83 2. 31 3. 25 4. Tveksam 23 5. 8 6. 8 7. Instämmer absolut 112 9. Bortfall
VAR 112 TV/RADIO INFORMATION 18 Loc 126 width 1 MD=9 F.18(14). Nyheter och information om vad som händer i världen borde uppta en mycket större del av utrymmet i radio och Tv. <Se F.18 för fullständig frågetext> 28 1. Instämmer absolut inte 41 2. 39 3. 135 4. Tveksam 92 5. 44 6. 47 7. Instämmer absolut 114 9. Bortfall
VAR 113 INGEN IDE MED U-HJÄLP 18 Loc 127 width 1 MD=9 F.18(15). Det tjänar inte mycket till att ett litet land som Sverige ger u-hjälp. <Se F.18 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer absolut inte 76 2. 27 3. 22 4. Tveksam 11 5. 10 6. 9 7. Instämmer absolut 113 9. Bortfall
VAR 114 INSIKT - ÖKAD HJÄLP 18 Loc 128 width 1 MD=9 F.18(16). I världens rika länder inser man numera så väl att u-ländernas problem angår oss alla att allt kommer att göras för att hjälpa u-länderna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 72 1. Instämmer absolut inte 74 2. 47 3. 127 4. Tveksam 42 5. 31 6. 33 7. Instämmer absolut 114 9. Bortfall
VAR 115 HÖG LEVNADSSTANDARD 18 Loc 129 width 1 MD=9 F.18(17). Det angelägnaste för varje människa är att skaffa sig själv och sina närmaste en hög levnadsstandard. <Se F.18 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer absolut inte 72 2. 46 3. 62 4. Tveksam 34 5. 13 6. 15 7. Instämmer absolut 112 9. Bortfall
VAR 116 VI PÅVERKAS UTIFRÅN 18 Loc 130 width 1 MD=9 F.18(18). Utvecklingen i Sverige är för det mesta beroende av händelser utanför landets gränser. <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 1. Instämmer absolut inte 31 2. 59 3. 80 4. Tveksam 99 5. 89 6. 49 7. Instämmer absolut 113 9. Bortfall
VAR 117 FREKV TV-TITTANDE 19 Loc 131 width 1 MD=9 F.19. Om Ni tänker på en vanlig vecka hur många dagar händer det att Ni ägnar Er åt nedanstående aktiviteter? F.19(1). Se på TV. 70 1. Mer än en timme per dag 79 2. 6-7 dagar 115 3. 4-5 dagar 145 4. 1-3 dagar 10 5. Ingen dag 4 8. Vet ej 117 9. Bortfall
VAR 118 FREKV RADIOLYSSNANDE 19 Loc 132 width 1 MD=9 F.19(2). Lyssna på radio. <Se F.19 för fullständig frågetext> 52 1. Mer än en timme per dag 167 2. 6-7 dagar 66 3. 4-5 dagar 106 4. 1-3 dagar 23 5. Ingen dag 6 8. Vet ej 120 9. Bortfall
VAR 119 FREKV LÄSN MORGONTIDN 19 Loc 133 width 1 MD=9 F.19(3). Läsa en riks-morgontidning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 35 1. Mer än en timme per dag 229 2. 6-7 dagar 28 3. 4-5 dagar 54 4. 1-3 dagar 70 5. Ingen dag 4 8. Vet ej 120 9. Bortfall
VAR 120 FREKV LÄSN KVÄLLSTIDN 19 Loc 134 width 1 MD=9 F.19(4). Läsa en kvällstidning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 16 1. Mer än en timme per dag 135 2. 6-7 dagar 48 3. 4-5 dagar 110 4. 1-3 dagar 97 5. Ingen dag 5 8. Vet ej 129 9. Bortfall
VAR 121 FREKV LÄSN LOKALTIDN 19 Loc 135 width 1 MD=9 F.19(5). Läsa en lokaltidning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 30 1. Mer än en timme per dag 288 2. 6-7 dagar 43 3. 4-5 dagar 57 4. 1-3 dagar 5 5. Ingen dag 3 8. Vet ej 114 9. Bortfall
VAR 122 FREKV LÄSN FACKTIDSKR 19 Loc 136 width 1 MD=9 F.19(6). Läsa facktidskrifter. <Se F.19 för fullständig frågetext> 22 1. Mer än en timme per dag 52 2. 6-7 dagar 75 3. 4-5 dagar 241 4. 1-3 dagar 28 5. Ingen dag 6 8. Vet ej 116 9. Bortfall
VAR 123 FREKV LÄSN VECKOTIDN 19 Loc 137 width 1 MD=9 F.19(7). Läsa veckotidningar. <Se F.19 för fullständig frågetext> 5 1. Mer än en timme per dag 8 2. 6-7 dagar 6 3. 4-5 dagar 181 4. 1-3 dagar 211 5. Ingen dag 8 8. Vet ej 121 9. Bortfall
VAR 124 U-LANDSHJÄLP T1 Loc 138 width 1 MD=9 F.T:1. Den här undersökning rör bl a förhållandena ute i världen och det är ju något som alltmer tycks komma i blickpunkten. Ser man t ex på studieförbundens kursverksamhet och Sveriges Radio och TV:s programutbud så satsas rätt mycket på internationella frågor. Det är därför intressant att veta vad det finns för olika uppfattningar i bla u-landsfrågor. Därför skulle jag vilja ställa några frågor som främst gäller u-länder. Det finns ju olika uppfattningar om vi i den rika delen av världen ska ge hjälp till de fattiga länderna. Tycker Ni att vi i Sverige överhuvud taget ska hjälpa dom här länderna? 428 1. Ja 55 2. Ja, med förbehåll 4 5. Nej 53 9. Bortfall
VAR 125 BETALNINGSSÄTT T2 Loc 139 width 1 MD=9 F.T:2a. (JA TILL U-HJÄLP) Hur tycker Ni att den här hjälpen ska betalas? Ska den huvudsakligen betalas via skatten? Eller ska det huvudsakligen ske genom frivilliga insamlingar och liknande? F.T:2b. (NEJ TILL U-HJÄLP) Om vi nu skall hjälpa - hur tycker Ni då att den här hjälpen ska betalas? Ska den huvudsakligen betalas via skatten? Eller ska det huvudsakligen ske genom frivilliga insamlingar och liknande? 36 1. Huvudsakligen genom frivilliga insamlingar 218 3. Både genom skatt och frivilliga insamlingar 225 5. Huvudsakligen genom skatt 1 7. Övriga svar 8 8. Vet ej/Ej svar 52 9. Bortfall
VAR 126 U-HJÄLPENS STORLEK T3 Loc 140 width 1 MD=9 F.T:3. Som Ni kanske vet lämnar svenska staten u-hjälp. Och den uppgår idag till omkring 3 procent av statens utgifter. Tycker Ni att storleken på den svenska u-hjälpen är bra som den är? Eller bör den ökas eller minskas eller kanske slopas helt? 2 1. Bör slopas helt 9 2. Bör minskas 127 3. Är ungefär lagom 323 4. Bör ökas 1 7. Övriga svar 26 8. Vet ej/Ej svar 52 9. Bortfall
VAR 127 U-HJÄLP: BANGLADESH T4 Loc 141 width 1 MD=9 F.T:4. Svenska staten försöker ju inrikta u-hjälpen på ett mindre antal länder - dom man brukar kalla huvudmottagarländer. Kan Ni komma ihåg något eller några av de länder som får en stor del av den svenska u-hjälpen? Ni får gärna fundera en stund. (NÄMNER ETT ELLER FLERA LÄNDER:) Kanske kommer Ni ihåg något mera? F.T:4(1). Bangladesh 186 1. Nämnt 302 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 128 U-HJÄLP: BOTSWANA T4 Loc 142 width 1 MD=9 F.T:4(2). Botswana <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 5 1. Nämnt 483 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 129 U-HJÄLP: CUBA T4 Loc 143 width 1 MD=9 F.T:4(3). Cuba <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 130 1. Nämnt 358 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 130 U-HJÄLP: ETIOPIEN T4 Loc 144 width 1 MD=9 F.T:4(4). Etiopien <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 287 1. Nämnt 201 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 131 U-HJÄLP: INDIEN T4 Loc 145 width 1 MD=9 F.T:4(5). Indien <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 146 1. Nämnt 342 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 132 U-HJÄLP: KENYA T4 Loc 146 width 1 MD=9 F.T:4(6). Kenya <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 27 1. Nämnt 461 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 133 U-HJÄLP: NORDVIETNAM T4 Loc 147 width 1 MD=9 F.T:4(7). Nordvietnam <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 242 1. Nämnt 246 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 134 U-HJÄLP: TANZANIA T4 Loc 148 width 1 MD=9 F.T:4(8). Tanzania <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 323 1. Nämnt 165 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 135 U-HJÄLP: TUNISIEN T4 Loc 149 width 1 MD=9 F.T:4(9). Tunisien <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 39 1. Nämnt 449 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 136 U-HJÄLP: ZAMBIA T4 Loc 150 width 1 MD=9 F.T:4(10). Zambia <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 26 1. Nämnt 462 5. Ej nämnt 52 9. Bortfall
VAR 137 U-HJÄLP: ANNAT LAND T4 Loc 151 width 1 MD=9 F.T:4(11). Annat land (felaktigt svar) <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 329 0. Inget annat land 112 1. Ett annat land 34 2. Två andra länder 10 3. Tre andra länder 3 4. Fyra andra länder 52 9. Bortfall
VAR 138 FÄRRE EGNA PROBLEM T5A Loc 152 width 1 MD=9 F.T:5A. Några personer har ju till yrke att syssla med u-landsfrågor - det gäller t.ex vissa politiker och experter. Men bortsett från dom här personerna finns ju också rätt många s.k vanliga människor i vårt land som följer med och engagerar sig i u-landsfrågor. Det kan ju finnas många förklaringar till ett sådant intresse hos vanliga människor. Jag tänkte därför läsa upp några tänkbara förklaringar och ber Er för varje ange om Ni tror den är mycket trolig, ganska trolig eller inte alls trolig. F.T:5A(1). Man har färre egna problem än många andra människor 349 1. Inte alls trolig 107 3. Ganska trolig 20 5. Mycket trolig 10 8. Vet ej 54 9. Bortfall
VAR 139 MER KUNSKAP ÄN ANDRA T5A Loc 153 width 1 MD=9 F.T:5A(2). Man vet mer om u-länder och u-hjälp än andra <Se F.T:5A för fullständig frågetext> 50 1. Inte alls trolig 215 3. Ganska trolig 221 5. Mycket trolig 1 8. Vet ej 53 9. Bortfall
VAR 140 PÅVERKAN FRÅN ANDRA T5A Loc 154 width 1 MD=9 F.T:5A(3). Det beror på inflytande från kamrater och andra personer <Se F.T:5A för fullständig frågetext> 115 1. Inte alls trolig 299 3. Ganska trolig 65 5. Mycket trolig 6 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 141 SAMVETSFRÅGA T5A Loc 155 width 1 MD=9 F.T:5A(4). Det beror på samvete och medlidande med u-länders folk. <Se F.T:5A för fullständig frågetext> 51 1. Inte alls trolig 218 3. Ganska trolig 208 5. Mycket trolig 8 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 142 GER GOTT ANSEENDE T5A Loc 156 width 1 MD=9 F.T:5A(5). Det ger gott anseende i bekantskapskretsen. <Se F.T:5A för fullständig frågetext> 389 1. Inte alls trolig 72 3. Ganska trolig 15 5. Mycket trolig 9 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 143 POLITISK STÄLLNING T5A Loc 157 width 1 MD=9 F.T:5A(6). Man har tagit politisk ställning i u-landsfrågorna. <Se F.T:5A för fullständig frågetext> 61 1. Inte alls trolig 226 3. Ganska trolig 181 5. Mycket trolig 16 8. Vet ej 56 9. Bortfall
VAR 144 MEDIAPÅVERKAN T5A Loc 158 width 1 MD=9 F.T:5A(7). Det är TV, tidningar och andra massmedier som påverkar. <Se F.T:5A för fullständig frågetext> 28 1. Inte alls trolig 258 3. Ganska trolig 191 5. Mycket trolig 8 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 145 AVLÄGSNA PROBLEM T5B Loc 159 width 1 MD=9 F.T:5B. Nu finns det ju också människor i Sverige som inte följer med och engagerar sig i u-landsfrågor. Precis som nyss läser jag upp några tänkbara förklaringar och jag ber Er för varje tala om om Ni tror den mycket trolig, ganska trolig eller inte alls trolig som orsak till lågt u-landsintresse. F.T:5B(1). U-ländernas problem är så avlägsna och olika våra egna. 42 1. Inte alls trolig 247 3. Ganska trolig 184 5. Mycket trolig 12 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 146 BÖR SKÖTAS AV PROFFS T5B Loc 160 width 1 MD=9 F.T:5B(2). Man tycker att det är politikernas och experternas sak att sköta. <Se F.T:5B för fullständig frågetext> 68 1. Inte alls trolig 252 3. Ganska trolig 153 5. Mycket trolig 11 8. Vet ej 56 9. Bortfall
VAR 147 SLÖHET/LIKGILTIGHET T5B Loc 161 width 1 MD=9 F.T:5B(3). Det beror på slöhet och likgiltighet inför andra folks problem. <Se F.T:5B för fullständig frågetext> 86 1. Inte alls trolig 217 3. Ganska trolig 170 5. Mycket trolig 10 8. Vet ej 57 9. Bortfall
VAR 148 OPOLITISKT INTRESSE T5B Loc 162 width 1 MD=9 F.T:5B(4). Man har inte tagit någon politisk ställning ifråga om u-länderna. <Se F.T:5B för fullständig frågetext> 139 1. Inte alls trolig 211 3. Ganska trolig 116 5. Mycket trolig 19 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 149 TIDSBRIST T5B Loc 163 width 1 MD=9 F.T:5B(5). Man har varken tid eller ork över för andra länders problem. <Se F.T:5B för fullständig frågetext> 106 1. Inte alls trolig 237 3. Ganska trolig 127 5. Mycket trolig 13 8. Vet ej 57 9. Bortfall
VAR 150 LEVNADSSTANDARD 2000 T6 Loc 164 width 1 MD=9 F.T:6. Den skillnad i levnadsstandard som nu finns mellan fattiga och rika länder, tror Ni den kommer att vara ungefär lika stor omkring år 2000? Eller kommer skillnaden att bli större eller mindre? (OM STÖRRE ELLER MINDRE:) Tror Ni att den blir mycket större/mindre eller något större/mindre? 52 1. Mycket mindre 144 2. Något mindre 90 3. Ungefär som nu 82 4. Något större 89 5. Mycket större 28 8. Vet ej 55 9. Bortfall
VAR 151 MEDVET 1 T7 Loc 165 width 1 MD=9 F.T:7. Jag skulle också vilja ställa en fråga som kanske inte är så väldigt lätt att besvara. Den gäller hur förhållandena i världen har förändrats under de senaste årtiondena. Under så där en 10-20 år sker ju en hel del förändringar på många olika områden och min fråga är nu: Har Ni någon uppfattning om vad som ändrat sig mest under de senaste 10-20 åren om Ni ser till världen i dess helhet? Frågan gäller alltså inget speciellt område, utan helt allmänt vad som ändrat sig mest i världen från 50-talet och framåt. (OM UP SVARAR MYCKET VAGT OCH UNDANGLIDANDE:) Är det något särskilt Ni tänker på när Ni säger att.......? F.T:7(1A). Medvet 1 400 0. Vet ej 34 1. Allmänt ospec. 31 2. Världens 7 3. U-land 3 4. I-land 1 5. Andra länder 8 6. Sverige 2 7. Grupper 54 9. Bortfall
VAR 152 FÖRÄNDRING 1 T7 Loc 166 width 1 MD=9 F.T:7(1B). Förändring 1 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 390 0. Vet ej 4 1. Inflytande 66 2. Medvetande 5 3. Inställning 3 4. Positiv inställning 1 5. Negativ inställning 1 6. Arbete 14 7. Information 56 9. Bortfall
VAR 153 ÄMNE 1 T7 Loc 167 width 2 MD=99 F.T:7(1C). Ämne 1 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 00. . . 98. 55 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 18 19 Frek: 54 69 2 9 3 3 1 45 4 13 6 1 13 5 Kod: 20 22 23 27 28 30 32 35 37 42 43 44 45 46 Frek: 3 7 1 5 1 2 1 2 3 6 3 2 38 2 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 66 67 71 72 Frek: 21 2 7 2 6 14 13 4 12 4 3 1 2 4 Kod: 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 91 93 98 99 Frek: 6 2 22 22 10 1 6 1 3 4 2 2 5 55
VAR 154 RIKTNING 1 T7 Loc 169 width 1 MD=5 or GE 7 F.T:7(1D). Riktning 1 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 38 0. Vet ej 67 1. Ospec 350 2. Tillv 28 3. Minskn 1 5. Odokumenterad kod 2 7. Odokumenterad kod 54 9. Bortfall
VAR 155 OMRÅDE 1 T7 Loc 170 width 1 F.T:7(1E). Område 1 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 410 0. Vet ej 16 1. I-land 37 2. U-land 5 3. Andra 5 4. Sverige 1 5. Spec Grp 2 6. Spec Ind 4 7. Oljeland 1 8. Rika-fattiga 59 9. Ost-Väst
VAR 156 MEDVET 2 T7 Loc 171 width 1 MD=9 F.T:7(2A). Medvet 2 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 430 0. Vet ej 24 1. Allmänt ospec 19 2. Världens 5 3. U-land 2 4. I-land 2 5. Andra land 3 6. Sverige 1 7. Grupper 54 9. Bortfall
VAR 157 FÖRÄNDRING 2 T7 Loc 172 width 1 MD=9 F.T:7(2B). Förändring 2 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 420 0. Vet ej 4 1. Inflytande 43 2. Medvetande 5 3. Inställning 1 4. Positiv inställning 5. Negativ inställning 2 6. Arbete 11 7. Information 54 9. Bortfall
VAR 158 ÄMNE 2 T7 Loc 173 width 2 MD=99 F.T:7(2C). Ämne 2 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 00. . . 98. 54 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 18 Frek: 203 26 3 6 5 8 18 2 14 5 16 Kod: 19 20 21 22 23 24 27 28 35 37 40 Frek: 2 1 2 6 3 1 8 3 1 1 1 Kod: 42 43 45 46 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 8 1 14 2 20 4 7 3 3 4 6 Kod: 58 60 61 62 66 72 73 74 76 77 78 Frek: 1 10 3 1 4 1 2 2 12 10 8 Kod: 80 81 82 85 86 87 91 92 93 98 99 Frek: 1 6 1 1 7 1 3 1 1 3 54
VAR 159 RIKTNING 2 T7 Loc 175 width 1 MD=4 or GE 6 F.T:7(2D). Riktning 2 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 193 0. Vet ej 52 1. Ospec 207 2. Tillv 32 3. Minskning 1 4. Odokumenterad kod 1 6. Odokumenterad kod 54 9. Bortfall
VAR 160 OMRÅDE 2 T7 Loc 176 width 1 F.T:7(2E). Område 2 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 430 0. Vet ej 15 1. I-land 22 2. U-land 3 3. Andra 3 4. Sverige 2 5. Spec Grp 6. Spec Ind 2 7. Oljeland 3 8. Rika-fattiga 60 9. Ost-Väst
VAR 161 MEDVET 3 T7 Loc 177 width 1 MD=9 F.T:7(3A). Medvet 3 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 464 0. Vet ej 12 1. Allmänt ospec. 6 2. Världens 3 3. U-land 1 4. I-land 5. Andra länder 6. Sverige 7. Grupper 54 9. Bortfall
VAR 162 FÖRÄNDRING 3 T7 Loc 178 width 1 MD=9 F.T:7(3B). Förändring 3 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 462 0. Vet ej 2 1. Inflytande 15 2. Medvetande 1 3. Inställning 1 4. Positiv inställning 5. Negativ inställning 6. Arbete 5 7. Information 54 9. Bortfall
VAR 163 ÄMNE 3 T7 Loc 179 width 2 MD=99 F.T:7(3C). Ämne 3 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 00. . . 98. 54 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Frek: 348 11 3 1 3 2 2 2 1 5 1 Kod: 18 19 22 23 27 28 35 37 42 43 45 Frek: 4 2 4 3 3 1 1 1 2 3 6 Kod: 46 51 52 53 56 57 58 59 60 61 66 Frek: 3 6 1 4 2 4 1 1 5 2 1 Kod: 72 74 76 77 78 80 81 82 83 85 86 Frek: 3 1 8 7 10 2 3 2 1 1 7 Kod: 93 98 99 Frek: 1 1 54
VAR 164 RIKTNING 3 T7 Loc 181 width 1 MD=5 or GE 9 F.T:7(3D). Riktning 3 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 344 0. Vet ej 31 1. Ospec 99 2. Tillv 11 3. Minskning 1 5. Odokumenterad kod 54 9. Bortfall
VAR 165 OMRÅDE 3 T7 Loc 182 width 1 F.T:7(3E). Område 3 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 451 0. Vet ej 4 1. I-land 18 2. U-land 4 3. Andra 2 4. Sverige 1 5. Spec Grp 6. Spec Ind 4 7. Oljeland 1 8. Rika-fattiga 55 9. Ost-Väst
VAR 166 MEDVET 4 T7 Loc 183 width 1 MD=9 F.T:7(4A). Medvet 4 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 476 0. Vet ej 7 1. Allmänt ospec. 2 2. Världens 1 3. U-land 4. I-land 5. Andra länder 6. Sverige 7. Grupper 54 9. Bortfall
VAR 167 FÖRÄNDRING 4 T7 Loc 184 width 1 MD=9 F.T:7(4B). Förändring 4 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 477 0. Vet ej 1 1. Inflytande 6 2. Medvetande 3. Inställning 4. Positiv inställning 5. Negativ inställning 6. Arbete 2 7. Information 54 9. Bortfall
VAR 168 ÄMNE 4 T7 Loc 185 width 2 MD=99 F.T:7(4C). Ämne 4 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 00. . . 98. 54 99. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 9 10 18 20 22 37 Frek: 448 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 43 51 54 55 60 61 69 74 76 77 78 Frek: 1 2 1 1 4 2 1 1 1 2 4 Kod: 81 86 91 99 Frek: 1 1 1 54
VAR 169 RIKTNING 4 T7 Loc 187 width 1 MD=6 or GE 9 F.T:7(4D). Riktning 4 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 444 0. Vet ej 7 1. Ospec 28 2. Tillv 6 3. Minskning 1 6. Odokumenterad kod 54 9. Bortfall
VAR 170 OMRÅDE 4 T7 Loc 188 width 1 F.T:7(4E). Område 4 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 477 0. Vet ej 2 1. I-land 5 2. U-land 1 3. Andra 4. Sverige 5. Spec Grp 6. Spec Ind 7. Oljeland 8. Rika-fattiga 55 9. Ost-Väst
VAR 171 MEDVET 5 T7 Loc 189 width 1 MD=9 F.T:7(5A). Medvet 5 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 480 0. Vet ej 2 1. Allmänt ospec. 1 2. Världens 1 3. U-land 4. I-land 5. Andra länder 2 6. Sverige 7. Grupper 54 9. Bortfall
VAR 172 FÖRÄNDRING 5 T7 Loc 190 width 1 MD=9 F.T:7(5B). Förändring 5 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 483 0. Vet ej 1. Inflytande 3 2. Medvetande 3. Inställning 4. Positiv inställning 5. Negativ inställning 6. Arbete 7. Information 54 9. Bortfall
VAR 173 ÄMNE 5 T7 Loc 191 width 2 MD=99 F.T:7(5C). Ämne 5 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 00. . . 98. 54 99. Bortfall Kod: 0 1 9 22 27 28 31 42 61 93 99 Frek: 475 3 1 1 1 1 1 1 1 1 54
VAR 174 RIKTNING 5 T7 Loc 193 width 1 MD=9 F.T:7(5D). Riktning 5 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 476 0. Vet ej 2 1. Ospec 7 2. Tillv 1 3. Minskning 54 9. Bortfall
VAR 175 OMRÅDE 5 T7 Loc 194 width 1 F.T:7(5E). Område 5 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 485 0. Vet ej 1. I-land 1 2. U-land 3. Andra 4. Sverige 5. Spec Grp 6. Spec Ind 7. Oljeland 8. Rika-fattiga 54 9. Ost-Väst
VAR 176 MEDVET 6 T7 Loc 195 width 1 MD=9 F.T:7(6A). Medvet 6 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 485 0. Vet ej 1. Allmänt ospec. 1 2. Världens 3. U-land 4. I-land 5. Andra länder 6. Sverige 7. Grupper 54 9. Bortfall
VAR 177 FÖRÄNDRING 6 T7 Loc 196 width 1 MD=9 F.T:7(6B). Förändring 6 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 484 0. Vet ej 1. Inflytande 2 2. Medvetande 3. Inställning 4. Positiv inställning 5. Negativ inställning 6. Arbete 7. Information 54 9. Bortfall
VAR 178 ÄMNE 6 T7 Loc 197 width 2 MD=99 F.T:7(6C). Ämne 6 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 00. . . 98. 54 99. Bortfall Kod: 0 1 21 22 43 76 99 Frek: 481 1 1 1 1 1 54
VAR 179 RIKTNING 6 T7 Loc 199 width 1 MD=9 F.T:7(6D). Riktning 6 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 483 0. Vet ej 1 1. Ospec 2 2. Tillv 3. Minskn 54 9. Bortfall
VAR 180 OMRÅDE 6 T7 Loc 200 width 2 MD=10 F.T:7(6E). Område 6 <Se F.T:7 för fullständig frågetext> 482 00. Vet ej 01. I-land 02. U-land 03. Andra 04. Sverige 05. Spec Grp 06. Spec Ind 07. Oljeland 08. Rika-fattiga 54 09. Ost-Väst 4 10. Odokumenterad kod
VAR 181 SAMHÄLLSUTVECKLING T8 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8. Innebär dessa förändringar, enligt Er uppfattning, att samhället har utvecklats till det bättre eller till det sämre, totalt sett? 99 1. Till det sämre 135 3. Både och 222 5. Till det bättre 28 8. Vet ej 2 0. Frågan ej tillämplig 54 9. Bortfall
VAR 182 BÄSTA INFOKÄLLA T9 Loc 203 width 1 MD=9 F.T:9. Om Ni vill ha information om händelser eller utveckling i andra länder vilken av följande källor anser Ni mest tillförlitlig? (INTERVJUAREN RÄKNAR UPP: RADIO, TV, MORGONTIDNINGAR, KVÄLLSTIDNINGAR, PERSONLIGA KÄLLOR SAMT FRÅGAR OM ANNAN KÄLLA) 170 1. Etermedia: radio/TV 121 2. Dagspress: morgon-/kvällstidningar 21 3. Veckopress, populärpress 6 4. Facktidningar, facklitteratur 13 5. SIDA 126 6. Personliga källor 18 7. Annan källa 11 8. Vet ej 54 9. Bortfall
VAR 183 LÄSER DAGSTIDNINGAR T10 Loc 204 width 2 MD=99 F.T:10. Läser Ni någon eller några dagstidningar mer regelbundet, dvs var eller varannan dag? (OM JA:) Vilken eller vilka? 14 00. Nej 01. En dagstidning . . 40. 40 dagstidningar 1 77. Ospecifierad 55 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 30 Frek: 14 86 167 113 53 26 12 7 1 3 1 Kod: 40 77 99 Frek: 1 1 55
VAR 184 TIDNING 1 T10 Loc 206 width 3 MD=889 or GE 999 F.T:10(1a). (LÄSER TIDNING) Tidning 1 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 19 000. Läser ingen tidning 1 001. Odokumenterad kod 24 011. Aftonbladet 5 012. Dagen 96 013. Dagens Nyheter 12 014. Expressen 50 015. Svenska Dagbladet 8 017. Länstidningen Södertälje 6 051. Södermanlands Nyheter med Trosa Annonsblad 1 061. Katrineholms-Kuriren 062. Sörmlandsbygden 6 073. Folket 093. Östgöta Correspondenten 4 101. Folkbladet Östgöten 41 102. Norrköpings Tidningar 1 130. Odokumenterad kod 2 131. Smålands-Tidningen 20 133. Vetlanda-Posten 142. Smålands Folkblad 1 151. Smålänningen 1 161. Kronobergaren 162. Smålandsposten 25 171. Västerviks-Tidningen 1 172. Västerviks-Demokraten 181. Vimmerby Tidning 191. Oskarshamns-Tidningen 192. Oskarshamns-Nyheterna 201. Barometern 3 281. Arbetet 282. Kvällsposten 284. Sydsvenska Dagbladet 33 331. Göteborgs-Posten 1 332. Göteborgs-Tidningen 341. Bohuslänningen 1 352. Trollhättans Tidning 4 381. Falköpings Tidning 19 421. Nya Wermlands-Tidningen 5 422. Värmlands Folkblad 441. Arvika Nyheter 452. Nerikes Allehanda-Nerikes Tidningen 27 481. Västmanlands Folkblad 492. Arboga Tidning 9 521. Borlänge Tidning 552. Dalabygden 11 553. Dala-Demokraten 3 554. Falu-Kuriren 562. Gefle Dagblad 572. Söderhamns-Hälsinge Kuriren 592. Sundsvalls Tidning 601. Västernorrlands Allehanda 1 612. Nya Norrland 30 621. Örnsköldsviks Allehanda 630. Odokumenterad kod 3 631. Länstidningen 11 632. Östersunds-Posten 641. Västerbottens Folkblad 642. Västerbottens-Kuriren 671. Piteå Tidning 681. Norrbottens Kuriren 682. Norrskensflamman 1 888. Ospecificerad 2 889. Odokumenterad kod 52 999. Bortfall
VAR 185 TIDNING 2 T10 Loc 209 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(2a). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 108 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 17 51 62 73 100 Frek: 108 23 16 65 45 55 12 6 1 1 1 Kod: 101 102 133 142 154 171 172 181 281 331 332 Frek: 14 13 3 2 1 8 6 2 5 8 8 Kod: 341 381 421 422 441 481 492 521 553 554 601 Frek: 1 8 3 10 1 12 1 7 5 3 4 Kod: 612 621 631 632 642 710 888 999 Frek: 7 3 3 13 1 2 1 52
VAR 186 TIDNING 3 T10 Loc 212 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(3a). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 274 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 17 51 73 101 102 Frek: 274 32 6 24 37 17 4 2 3 5 6 Kod: 133 142 171 172 214 281 282 284 331 332 341 Frek: 6 1 4 4 1 4 1 1 3 1 1 Kod: 381 421 422 481 521 552 553 554 601 612 631 Frek: 7 2 1 10 9 1 4 3 2 3 2 Kod: 632 641 888 999 Frek: 5 1 1 52
VAR 187 TIDNING 4 T10 Loc 215 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(4a). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 001. . . 888. 386 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 11 13 14 15 17 51 73 101 102 162 Frek: 386 20 10 21 6 2 3 3 5 2 1 Kod: 172 181 192 220 281 284 341 381 422 481 521 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 3 Kod: 553 554 592 601 631 888 999 Frek: 3 2 1 1 3 1 52
VAR 188 TIDNING 5 T10 Loc 218 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(5a). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 440 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 10 11 12 13 14 15 17 51 101 181 Frek: 440 1 10 1 2 9 3 3 3 1 1 Kod: 191 281 284 331 553 554 601 632 682 888 999 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 52
VAR 189 TIDNING 6 T10 Loc 221 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(6a). (LÄSER MINST SEX TIDNINGAR) Tidning 6 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 466 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 11 14 15 51 102 281 332 452 601 671 Frek: 466 1 6 2 3 3 1 1 2 1 1 Kod: 888 999 Frek: 1 52
VAR 190 TIDNING 7 T10 Loc 224 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(7a). (LÄSER MINST SJU TIDNINGAR) Tidning 7 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 478 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 11 41 93 201 331 421 572 592 888 999 Frek: 478 1 1 2 1 1 1 1 1 1 52
VAR 191 TIDNING 8 T10 Loc 227 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(8a). (LÄSER MINST ÅTTA TIDNINGAR) Tidning 8 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 484 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 93 642 888 999 Frek: 484 1 2 1 52
VAR 192 TIDNING 9 T10 Loc 230 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(9a). (LÄSER MINST NIO TIDNINGAR) Tidning 9 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 184 001. . . 888. 484 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 281 562 681 888 999 Frek: 484 1 1 1 1 52
VAR 193 TIDNING 10 T10 Loc 233 width 3 MD= 0 or GE 999 F.T:10(10a). (LÄSER MINST TIO TIDNINGAR) Tidning 10 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNIN SE VARIABEL184 001. . . 888. 483 000. Frågan ej tillämplig 52 999. Bortfall Kod: 0 1 41 880 999 Frek: 483 3 1 1 52
VAR 194 POLSIGN TIDNING 1 T10 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:10(1b). (LÄSER TIDNING) Politisk inriktning, tidning 1 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 58 1. Socialdemokratisk 135 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 7 3. Centerpartistisk 137 4. Borgerlig/konservativ/moderat 119 5. Opolitisk/politiskt oberoende 12 6. Oberoende liberal 19 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Odokumenterad kod 52 9. Bortfall
VAR 195 POLSIGN TIDNING 2 T10 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(2b). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 2 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 75 1. Socialdemokratisk 96 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 10 3. Centerpartistisk 97 4. Borgerlig/konservativ/moderat 88 5. Opolitisk/politiskt oberoende 13 6. Oberoende liberal 109 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Bortfall
VAR 196 POLSIGN TIDNING 3 T10 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(3b). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 3 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 59 1. Socialdemokratisk 61 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 4 3. Centerpartistisk 39 4. Borgerlig/konservativ/moderat 42 5. Opolitisk/politiskt oberoende 7 6. Oberoende liberal 275 0. Frågan ej tillämplig 53 9. Bortfall
VAR 197 POLSIGN TIDNING 4 T10 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(4b). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 4 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 38 1. Socialdemokratisk 27 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 5 3. Centerpartistisk 14 4. Borgerlig/konservativ/moderat 12 5. Opolitisk/politiskt oberoende 4 6. Oberoende liberal 388 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Bortfall
VAR 198 POLSIGN TIDNING 5 T10 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(5b). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 5 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 13 1. Socialdemokratisk 18 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 3 3. Centerpartistisk 5 4. Borgerlig/konservativ/moderat 4 5. Opolitisk/politiskt oberoende 3 6. Oberoende liberal 440 0. Frågan ej tillämplig 54 9. Bortfall
VAR 199 POLSIGN TIDNING 6 T10 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(6b). Den sjätte tidningens signatur <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 4 1. Socialdemokratisk 12 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 3. Centerpartistisk 6 4. Borgerlig/konservativ/moderat 5. Opolitisk/politiskt oberoende 6. Oberoende liberal 466 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Bortfall
VAR 200 POLSIGN TIDNING 7 T10 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(7b). Den sjunde tidningens signatur <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 3 1. Socialdemokratisk 3 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 3. Centerpartistisk 4 4. Borgerlig/konservativ/moderat 5. Opolitisk/politiskt oberoende 6. Oberoende liberal 478 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Bortfall
VAR 201 POLSIGN TIDNING 8 T10 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(8b). Den åttonde tidningens signatur <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 1 1. Socialdemokratisk 2 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 3. Centerpartistisk 1 4. Borgerlig/konservativ/moderat 5. Opolitisk/politiskt oberoende 6. Oberoende liberal 484 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Bortfall
VAR 202 POLSIGN TIDNING 9 T10 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(9b). Den nionde tidningens signatur <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 2 1. Socialdemokratisk 1 2. Folkpartistisk/frisinnad/liberal 3. Centerpartistisk 1 4. Borgerlig/konservativ/moderat 5. Opolitisk/politiskt oberoende 6. Oberoende liberal 484 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Bortfall
VAR 203 PRESSTYP TIDNING 1 T10 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(1c). (Läser tidning) Presstyp, tidning 1 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 231 1. Storstad 238 2. Landsort 19 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 204 PRESSTYP TIDNING 2 T10 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(2c). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Presstyp, tidning 2 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 228 1. Storstad 150 2. Landsort 110 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 205 PRESSTYP TIDNING 3 T10 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(3c). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Presstyp, tidning 3 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 125 1. Storstad 87 2. Landsort 275 0. Uppgift saknas 53 9. Bortfall
VAR 206 PRESSTYP TIDNING 4 T10 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(4c). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Presstyp, tidning 4 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 60 1. Storstad 40 2. Landsort 388 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 207 PRESSTYP TIDNING 5 T10 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 8 F.T:10(5c). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Presstyp, tidning 5 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 30 1. Storstad 17 2. Landsort 440 0. Uppgift saknas 1 8. Odokumenterad kod 52 9. Bortfall
VAR 208 PRESSTYP TIDNING 6 T10 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(6c). (LÄSER MINST SEX TIDNINGAR) Presstyp, tidning 6 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 12 1. Storstad 10 2. Landsort 466 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 209 PRESSTYP TIDNING 7 T10 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(7c). (LÄSER MINST SJU TIDNINGAR) Presstyp, tidning 7 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 3 1. Storstad 7 2. Landsort 478 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 210 PRESSTYP TIDNING 8 T1B Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(8c). (LÄSER MINST ÅTTA TIDNINGAR) Presstyp, tidning 8 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 1 1. Storstad 3 2. Landsort 484 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 211 PRESSTYP TIDNING 9 T10 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10(9c). (LÄSER MINST NIO TIDNINGAR) Presstyp, tidning 9 <Se F.T:10 för fullständig frågetext> 2 1. Storstad 2 2. Landsort 484 0. Uppgift saknas 52 9. Bortfall
VAR 212 KLASSAMHÖRIGHET T11A Loc 254 width 1 MD=9 F.T:11A. Man brukar ibland tala om olika samhällsklasser. Vilken av följande samhällsklasser känner Ni mest samhörighet med? (LÄS UPP ALTERNATIVEN) 173 1. Arbetarklassen 153 2. Medelklassen 17 3. Överklassen 100 7. Man kan ej tala om samhällsklasser 39 8. Vet ej 58 9. Bortfall
VAR 213 KLASSINFLYTANDE T11B Loc 255 width 2 MD= 0 or GE 99 F.T:11B. Vilken av dessa samhällsklasser har, enligt er uppfattning, det största inflytandet i Sverige? <Se F.T:11A för fullständig frågetext> 134 01. Arbetarklassen 48 02. Medelklassen 116 03. Överklassen 3 04. Arbetar- och medelklassen 4 05. Arbetar- och överklassen 2 06. Medel- och överklassen 2 07. Alla lika 1 08. Olika info. 75 88. Vet ej 96 00. Frågan ej tillämplig 59 99. Bortfall
VAR 214 AKTIV OPINIONSGRUPP T12 Loc 257 width 1 MD=9 F.T:12. Kan Ni nämna någon eller några individer, grupper eller organisationer på Er ort som är mer aktiva än andra när det gäller att sprida sina åsikter om vissa förhållanden i samhället? 364 1. Känner till opinionsgrupp 115 5. Känner ej till opinionsgrupp 61 9. Bortfall
VAR 215 OPINIONSGRUPP 1 T12 Loc 258 width 2 MD= 0 or GE 99 F.T:12(1). (NÄMNT OPINIONSGRUPP) Opinionsgrupp 1 <Se F.T:12 för fullständig frågetext> 12 01. Statskyrkan 2 02. Svenska Baptistförbundet 1 03. Frälsningsarmen 04. Svenska Missionsförbundet 05. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 4 06. Pingstvännerna 1 07. Jehovas Vittnen 1 08. Övriga frireligiösa samfund 3 09. Frireligiösa samfund (inget speciellt samfund nämnt) 62 10. Socialdemokraterna (inkl. ungdomsorganisation) 6 11. Centerpartiet (inkl. ungdomsorganisation) 4 12. Folkpartiet (inkl. ungdomsorganisation) 5 13. Moderaterna (inkl. ungdomsorganisation) 6 14. Vänsterpartiet kommunisterna (inkl. ungdomsorganisation) 15. Kristen demokratisk samling (inkl. ungdomsorganisation) 3 16. Sveriges kommunistiska parti (inkl. ungdomsorganisation) 27 17. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna revolutionärerna inkl. ungdomsorganisation) 29 18. Politiska partier (inget speciellt parti nämnt) 77 19. "Vänsterorienterade", "samhällsomstörtande" grupper eller liknande 20. "Samhällsbevarande", "borgerliga" grupper eller liknande 1 21. "Ytterlighetsgrupper" 15 22. Politiska grupper med ej direkt partianknytning som t ex. FNL-grupperna 9 23. Grupper med anknytning till arbetarrörelsen som t ex ABF, FCO, LO, olika namngivna fackförbund inom LO 24. Grupper med anknytning till tjänstemannarörelsen, TBV, TCO, SALF, SACO 18 25. "Fackföreningsrörelsen", fackföreningar 26. Grupper representerande företagsintressen, "företagare", "industrin" mm 38 27. Miljögrupper av olika slag. Fältbiologer, bystämmor, allaktivitetsgrupper mm 5 28. Skolan, "studieförbunden" (exkl. ABF, TBV, NBV) 5 29. Pressen, massmedia eler liknande 4 30. Frivillighetsorganisationer av typ Röda Korset, Rädda Barnen 2 31. Nykterhetsorganisationer; IOGT, NTO, SGU, NBV 32. Alla grupper eller organisationer lämnar dålig information 1 33. Odokumenterad kod 7 34. Odokumenterad kod 5 40. Odokumenterad kod 5 41. Övriga 1 90. Odokumenterad kod 127 00. Frågan ej tillämplig 54 99. Uppgift saknas
VAR 216 OPINIONSGRUPP 2 T12 Loc 260 width 2 MD= 0 or GE 99 F.T:12(2). (NÄMNT MINST TVÅ OPINIONSGRUPPER) Opinionsgrupp 2 <Se F.T:12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 215 01. . . 90. 324 00. Frågan ej tillämplig 54 99. Bortfall Kod: 0 1 4 6 7 9 10 11 12 13 14 Frek: 324 8 3 2 3 14 15 11 2 2 2 Kod: 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 Frek: 2 13 3 18 1 6 7 2 12 1 13 Kod: 28 29 30 31 33 34 41 99 Frek: 1 3 2 1 2 8 5 54
VAR 217 OPINIONSGRUPP 3 T12 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 99 F.T:12(3). (NÄMNT MINST TVÅ OPINIONSGRUPPER) Opinionsgrupp 3 <Se F.T:12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 215 01. . . 90. 416 00. Frågan ej tillämplig 54 99. Bortfall Kod: 0 1 4 7 9 10 11 12 13 14 16 Frek: 416 3 1 1 10 5 4 3 4 2 3 Kod: 17 18 19 21 22 23 25 27 28 29 33 Frek: 1 2 7 1 3 2 3 6 2 1 1 Kod: 34 41 90 99 Frek: 2 2 1 54
VAR 218 OPINIONSGRUPP 4 T12 Loc 264 width 2 MD= 0 or GE 99 F.T:12(4). (NÄMNT MINST TVÅ OPINIONSGRUPPER) Opinionsgrupp 4 <Se F.T:12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 215 01. . . 90. 462 00. Frågan ej tillämplig 55 99. Bortfall Kod: 0 1 4 6 9 11 13 17 22 23 25 Frek: 462 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 30 31 34 41 90 99 Frek: 1 2 2 4 1 55
VAR 219 OPINIONSGRUPP 5 T12 Loc 266 width 2 MD= 0 or GE 99 F.T:12(5). (NÄMNT MINST TVÅ OPINIONSGRUPPER) Opinionsgrupp 5 <Se F.T:12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 215 01. . . 90. 483 00. Frågan ej tillämplig 55 99. Bortfall Kod: 0 6 41 99 Frek: 483 1 1 55
VAR 220 OPINIONSBILDARE T12B Loc 268 width 1 MD=9 F.T:12(6). (NÄMNER INTE NÅGOT NAMN) Kan Ni nämna namnet på någon/några av de personer som tillhör denna grupp/organisation? <Se F.T:12 för fullständig frågetext> 157 1. Har nämnt namn 318 5. Har ej nämnt namn 65 9. Bortfall
VAR 221 INKOMST 1973 T13 Loc 269 width 2 MD=99 F.T:13. Slutligen skulle jag vilja veta ungefär hur stor Er och Er eventuella makas/makes sammanlagda inkomst inklusive ränta, pensioner och liknande, var under 1973 innan skatten dragits? 35 01. 0 - 9 999 kronor 10 02. 10 000 - 19 999 kronor 20 03. 20 000 - 29 999 kronor 42 04. 30 000 - 39 999 kronor 37 05. 40 000 - 49 999 kronor 55 06. 50 000 - 59 999 kronor 43 07. 60 000 - 69 999 kronor 49 08. 70 000 - 79 999 kronor 40 09. 80 000 - 89 000 kronor 26 10. 90 000 - 99 000 kronor 31 11. 100 000 kronor eller mer (endast då uppgift om exakt inkomst över 100 000 saknas) 34 12. 100 000 - 124 999 kronor 12 13. 125 000 - 149 999 kronor 6 14. 150 000 - 174 999 kronor 15. 175 000 - 199 999 kronor 11 16. 200 000 eller mer 15 88. Vet ej 74 99. Bortfall
VAR 222 CIVILSTÅND Loc 271 width 1 MD=9 Civilstånd 354 1. Gift/sammanboende 70 2. Ogift 7 3. Frånskild 3 4. Änka/änkling 106 9. Bortfall
VAR 223 ORGANISATION Loc 272 width 2 Organisations- och institutionstillhörighet 61 01. Statskyrkan 9 02. Svenska Baptistsamfundet 10 03. Frälsningsarmen 26 04. Svenska Missionsförbundet 5 05. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 17 06. Pingstvännerna 23 07. Socialdemokraterna 22 08. Centerpartiet 20 09. Folkpartiet 24 10. Moderata samlingspartiet 19 12. Kristen demokratisk samling 28 13. Gymnasieskola 49 14. Grundskola 4 15. AB Ce-Jis Kolonial 3 16. AB Kollin & Ström 4 17. Kvarnsvedens Pappersbruk 4 18. Stora Kopparbergs Bergslags AB 1 19. Tiab Tage Israelssons Byggnads AB 3 20. AB Hägglund & Söner 4 21. Mo & Domsjö AB 3 22. MoDoMekan AB 3 23. AB Bröderna Ekbergs Verkstäder 7 25. AB Oxelösunds Svets & Smide 4 27. Wassenius Bil AB 3 28. AB Bröderna Claesson, ABC Fabrikerna 4 29. Göteborgs Kexfabriks AB 3 30. ABC Reseffekt AB 4 31. Göteborgs Offset Tryckeri AB 5 32. AB Berner & Co 4 33. AB Mästerbagarna 3 35. Bilbolaget Östersund 2 36. Fjällkedjans otell AB 4 37. Järnförädlings Västerviksfabrik AB 4 38. Westerviks Pappersbruks AB 4 39. Slipmaterial-Naxos 4 40. Paragon AB 4 41. AB Elektrolux 4 42. AB Åsedahus 3 43. AB Lindshammars Glasbruk 3 44. AB Fribohus 2 45. AB Holsbyverken 2 46. Myresjöfönster AB 3 47. Haglund Söner 1 48. AB Falbygdens Ostnederlag 4 49. Aspens Konfektionsfabrik AB 3 50. Svenska Arkivator AB 3 51. AB Kinnarps Kontorsmöbler 1 52. ESAB 6 53. AB Asea Atom 5 54. Gränges Metallverken 3 55. Byggpaul AB 4 56. Linden-Alimak AB 4 57. AB Astra 4 58. Svenska Volkswagen AB 3 59. Gränges Weda 4 60. Saab-Scania AB 4 61. Siporex AB 4 62. AB Karlstads Mek. Verkstad 3 63. CJ Wennerberg AB 3 64. Skogsägarnas Vänerindustrier AB 2 66. AB A Huse & Co 4 67. Telefon AB L M Ericsson 5 68. Holmens Bruk AB 4 69. Goodyear Gummi Fabriks AB 4 70. Philips Norrköpingsindustrier AB 3 71. AB Celloplast 3 72. Borlänge Tidning 3 73. Örnsköldsviks Allehanda 4 74. Södermanlands Nyheter 3 75. Länstidningen 2 76. Västerviks-Tidningen 1 77. Vetlanda-Posten 10 78. Falköpings Tidning 7 79. Västmanlands Läns Tidning 3 80. Länstidningen Södertälje 2 81. Nya Wermlandstidningen 3 82. Värmlands Folkblad
VAR 224 YRKESGRUPP Loc 274 width 2 MD=99 Yrkesgrupp 23 01. Kyrkoherde 38 02. Kommunister 45 03. Pastor eller motsvarande i frikyrka 21 04. Ungdomsinstruktör i frikyrka 63 05. Ordförande i parti 47 06. Ordförande i ungdomsförbund 45 07. Rektor 31 08. Elevrådsordförande 50 09. VD, platschef, divisionschef, direktör 40 10. Informationschef 94 11. Ordförande i fackförening 13 12. Chefredaktör 23 13. Redaktionschef, redaktionssekreterare, politisk redaktör, biträdande redaktionschef 14. Journalist 5 15. Redigerare 2 99. Uppgift saknas
VAR 225 NYPOSITION Loc 276 width 2 Nyposition Registerdata 23 01. Kyrkoherde 38 02. Kommunister 45 03. Pastor eller motsvarande i frikyrka 22 04. Ungdomsinstruktör i frikyrka 63 05. Ordförande i parti 45 06. Ordförande i ungdomsförbund 45 07. Rektor 32 08. Elevrådsordförande 50 09. VD, platschef, divisionschef, direktör 40 10. Informationschef 96 11. Ordförande i fackförening 13 12. Chefredaktör 23 13. Redaktionschef, redaktionssekreterare, politisk redaktör, biträdande redaktionschef 14. Journalist 5 15. Redigerare