PRESSENS FUNKTIONER:
           LÄSARSTUDIEN - ALLMÄNHETEN
               SSD 0135

              Primärforskare
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i PRESSENS FUNKTIONER samlades ursprungligen
       in av ett forskningsprojekt vid statsveten-
       skapliga institutionen vid Göteborgs
       universitet, under ledning av Lennart Weibull.
       Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
       för analyser och tolkningar som presenteras
       i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Weibull och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får PRESSENS FUNKTIONER
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på
  uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala
  frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället:
  för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll
  i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse
  var massmedias förmedling av information och opinioner.
  Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress,
  organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress
  och tidskriftspress.

  Inom forskningsprogrammet genomfördes fem
  huvudundersökningar: (1) innehållsanalysen, (2)
  läsarstudien, (3) fullmäktigestudien, (4)
  organisationsstudien och (5) journaliststudien.

  Innehållsanalysen består av fem delundersökningar:
  totalanalysen (SSD 0197), förstasidesanalysen (SSD 0195),
  ledarsidesanalysen (SSD 0196), valstudien (SSD 0194) samt en
  specialstudie av Sveriges Radios regionala radio- och
  TV-sändningar (SSD 0192 och 0193).

  Läsarstudien utgörs av fyra delundersökningar:
  allmänhetsstudien (SSD 0135), kommunfullmäktigestudien (SSD
  0136), endagsstudien samt inflyttarstudien (SSD 0128).

  Organisationsstudien har genomförts som postal enkät till
  ett urval på omkring 1600 organisationer i de aktuella
  undersökningsområdena. Dessa utgörs av politiska, fackliga,
  ekonomiska och ideella organisationer, företag, kommunala
  nämnder och myndigheter (SSD 0131, 0132 och 0134).

  Journaliststudien består av en undersökning (SSD 0133).

  Denna kodbok behandlar delstudien "Pressens funktioner:
  Läsarundersökningen - allmänheten". Syftet med
  undersökningen var att studera konsumtionen av olika typer
  av massmedia; dagspress, populär- och fackpress samt radio
  och TV. För att göra det möjligt att sätta in
  konsumtionsvanorna i ett större perspektiv ställdes också
  frågor kring bl a politiskt intresse och engagemang,
  fritidsaktiviteter och kunskaper om olika samhällsfrågor.
  För att möjliggöra parallella analyser med övriga studier
  inom forskningsprojektet ställdes också frågor om vad som
  ansågs ha dominerat den lokala samhällsdebatten och om
  aktuella händelser.

  

  I stort sett identiska undersökningar har gjorts i "Pressens
  funktioner: Läsarundersökningen - inflyttade till Malmö" och
  "Pressens funktioner: Läsarundersökningen -
  kommunfullmäktigeledamöter".

  Huvuddelen av undersökningarna inom projektet Pressens
  funktioner genomfördes vid statsvetenskapliga institutionen,
  Göteborgs universitet. Enda undantaget var delstudien om
  journalisternas roll, vilken genomfördes vid Ekonomiska
  forskningsinstitutet (EFI), Handelshögskolan i Stockholm.
  Intervju- och enkätundersökningarnas fältarbete utfördes av
  Statistiska Centralbyrån.

  Verksamheten inleddes under våren 1973. Projektledare var
  Lennart Weibull och biträdande projektledare Lars Aldemark.
  Inom projektgruppen medverkade vidare Jan Strid, som arbetat
  med projektets innehållsanalyser samt Nils Essle som svarat
  för databearbetningen. Undersökningen vid EFI har letts av
  Björn Fjaestad i samarbete med PG Holmlöv. Ansvariga vid SCB
  var Joachim Vogel och Lars Häll.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska
  områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa
  bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför
  att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken.
  Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade
  studier på kommunnivå.

  Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först
  uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre
  huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation
  och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och
  lokalt.
  Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från
  tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur
  bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt
  (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på
  borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan
  riksdagsrepresentation togs ej.
  Med utgångspunkt från graden av lokal och regional
  konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en
  indelning av de 70 blockregionerna.

  Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som
  preliminära undersökningsenheter. Hänsyn togs härvidlag till
  kravet på en regional fördelning av områdena i landet och
  att storstäderna ansågs givna i undersökningen. Målet var
  inte att undersöka ett stort antal regioner. I stället
  eftersträvades ett fåtal typområden som skilde sig åt
  framför allt genom olikhet i socio-ekonomisk/politiskt
  avseende och i fråga om mediesituation.

  Utifrån den socio-ekonomiska och politiska strukturen (som i
  stort sett sammanfaller) valdes två regioner med borgerlig
  och två med socialistisk (s+vpk) majoritet i valmanskåren.
  Inom respektive block valdes ett område med
  tidningskonkurrens och ett med monopol. Slutligen knöts
  urvalet till två kommuner inom varje region för att
  ytterligare renodla situationen.

  Följande regioner valdes:

  FALUN/LEKSAND      (borg. maj + konkurrens)
  MALMÖ/TRELLEBORG     (soc. maj + konkurrens)
  GÖTEBORG/LERUM      (borg. maj + monopol)
  VÄSTERÅS/HALLSTAHAMMAR  (soc. maj + monopol)

  

  I de fyra kommunerna Leksand, Malmö, Göteborg och Västerås
  har samtliga delstudier inom projektet genomförts. De övriga
  kommunerna förekommer i vissa delstudier, dock inte i
  delstudien "Pressens funktioner: Läsarundersökningen -
  allmänheten".

  Allmänhetsstudien består av intervjuer i ett urval om cirka
  400 personer i var och en av de fyra kommunerna Malmö,
  Göteborg, Västerås och Leksand. Urvalet togs fram genom SCB
  och skedde genom ett systematiskt urvalsförfarande. Inom
  vart och ett av områdena (=undersökningskommunerna)
  avgränsades en undersökningspopulation varur ett
  slumpmässigt urval drogs. Urvalet fördelades enligt nedan:

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM

                   Antal Procentuell andel
                      av nettourvalet
  TOTALT:

  Bruttourval            1993
  Övertäckning            116

  Nettourval            1877
  Intervjuer            1595    85.0
  Bortfall              282    15.0

  MALMÖ:

  Bruttourval            491
  Övertäckning            23

  Nettourval             468
  Intervjuer             385    82.3
  Bortfall              83    17.7

  GÖTEBORG:

  Bruttourval            500
  Övertäckning            33

  Nettourval             467
  Intervjuer             376    80.5
  Bortfall              91    19.5

  
  VÄSTERÅS:

  Bruttourval            500
  Övertäckning            21

  Nettourval             469
  Intervjuer             397    84.7
  Bortfall              72    15.3

  LEKSAND:

  Bruttourval            502
  Övertäckning            29

  Nettourval             473
  Intervjuer             437    92.4
  Bortfall              36     7.6

  Övertäckningen utgörs av de personer som ingick i
  bruttopopulationen men som av olika anledningar (flyttat
  från kommunen, avlidit, ej svensktalande) ej studerades.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   SOU 1975:78  Svensk press
           Pressens funktioner i samhället

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (1-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det interna bortfallet (uppgift
  saknas).

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 287  (2) INTRESSE FÖR POLITIK 58    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 363 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.58 Hur pass intresserad anser Ni Er vara av politik?
       Ni kan ange svaret med hjälp av det här kortet?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    117  1.  Mycket intresserad
    521  2.  Ganska intresserad
    715  3.  Inte särskilt intresserad
    236  4.  Mycket ointresserad
     3  8.  Vet ej

     3  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0135 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 UP:s "huvudtidning" 7 Bortfall 8 Telefonintervju 9 Kön 10 Födelseår 11 Inkomst 12 Boendeform 13 Boendetid i kommunen 14 Uppväxtort 15 Civilstånd 16 Hemmavarande barn 17 Självuppskattad yrkeskategori 18 Yrkesklassificering (SCB) 19 Arbetstid 20 Kvällsarbete 21 Trivsel med arbetsuppgifter 22 Trivsel på arbetsplats 23 Faderns yrke 24 Utbildning DELTAGANDE I STUDIECIRKEL 25 Deltagit i studiecirkel 26 Samhällskunskap/politik 27 Fackliga frågor 28 Konsumentfrågor 29 Internationella frågor 30 Språk 31 Matematik/naturvetenskap 32 Kultur 33 Sport/idrott 34 Teknik/hobby 35 Annat DAGSTIDNINGAR 36 Läser dagstidning 37 Dagstidning 1 38 Dagstidning 2 39 Dagstidning 3 40 Dagstidning 4 41 Dagstidning 5 42 Prenumeration tidning 1 43 Prenumeration tidning 2 44 Prenumeration tidning 3 45 Prenumeration tidning 4 46 Prenumeration tidning 5 47 Antal nummer per vecka, tidning 1 48 Antal nummer per vecka, tidning 2 49 Antal nummer per vecka, tidning 3 50 Antal nummer per vecka, tidning 4 51 Antal nummer per vecka, tidning 5 52 Lästid tidning 1 53 Lästid tidning 2 54 Lästid tidning 3 55 Lästid tidning 4 56 Lästid tidning 5 57 Politisk inriktning, tidning 1 58 Politisk inriktning, tidning 2 59 Politisk inriktning, tidning 3 60 Politisk inriktning, tidning 4 61 Politisk inriktning, tidning 5 62 Tidning 1 stöder särskilt parti 63 Tidning 2 stöder särskilt parti 64 Tidning 3 stöder särskilt parti 65 Tidning 4 stöder särskilt parti 66 Tidning 5 stöder särskilt parti TIDNINGAR I FÖRÄLDRARHEMMET 67 Tidning i föräldrarhem, 1 68 Tidning i föräldrarhem, 2 69 Tidning i föräldrarhem, 3 70 Tidning i föräldrarhem, 4 71 Tidning i föräldrarhem, 5 72 Annan tidning i föräldrahemmet 73 Annan tidning i föräldrahemmet, 1 74 Annan tidning i föräldrahemmet, 2 TIDIGARE PRENUMERATIONER 75 Tidigare tidningsprenumeration 76 Tidigare prenumeration, tidning 1 77 Tidigare prenumeration, tidning 2 KÄNNEDOM ÖVRIGA LOKALA TIDNINGAR 78 Känner andra lokala tidningar 79 Annan lokal dagstidning, 1 80 Annan lokal dagstidning, 2 81 Annan lokal dagstidning, 3 82 Annan lokal dagstidning, 4 83 Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 1 84 Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 2 85 Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 3 86 Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 4 87 Kännedom om lokaltidning med störst upplaga VECKOTIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 88 Läser veckotidning 89 Läser tidskrift 90 Veckotidning/tidskrift 1 91 Veckotidning/tidskrift 2 92 Veckotidning/tidskrift 3 93 Veckotidning/tidskrift 4 94 Veckotidning/tidskrift 5 95 Veckotidning/tidskrift 6 96 Veckotidning/tidskrift 7 97 Veckotidning/tidskrift 8 98 Veckotidning/tidskrift 9 99 Veckotidning/tidskrift 10 100 Veckotidning/tidskrift 11 101 Veckotidning/tidskrift 12 102 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 1 103 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 2 104 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 3 105 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 4 106 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 5 107 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 6 108 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 7 109 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 8 110 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 9 111 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 10 112 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 11 113 Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 12 114 Läsmängd veckotidning/tidskrift 1 115 Läsmängd veckotidning/tidskrift 2 116 Läsmängd veckotidning/tidskrift 3 117 Läsmängd veckotidning/tidskrift 4 118 Läsmängd veckotidning/tidskrift 5 119 Läsmängd veckotidning/tidskrift 6 120 Läsmängd veckotidning/tidskrift 7 121 Läsmängd veckotidning/tidskrift 8 122 Läsmängd veckotidning/tidskrift 9 123 Läsmängd veckotidning/tidskrift 10 124 Läsmängd veckotidning/tidskrift 11 125 Läsmängd veckotidning/tidskrift 12 LÄSER I LOKAL TIDNING 126 Sport 127 Familjenyheter 128 Utrikesnyheter 129 Ledare och politiska kommentarer 130 Statliga och kommunala annonser 131 Serier 132 Kultur- och debattartiklar 133 Lokala nyheter 134 Lokala affärsannonser 135 Inrikesnyheter 136 Lätta sidan 137 Insändare 138 Handelsnyheter 139 Småannonser MER ELLER MINDRE TIDNINGSUTRYMME 140 Sport 141 Familjenyheter 142 Utrikesnyheter 143 Ledare och politiska kommentarer 144 Statliga och kommunala annonser 145 Serier 146 Kultur- och debattartiklar 147 Lokala nyheter 148 Lokala affärsannonser 149 Inrikesnyheter 150 Lätta sidan 151 Insändare 152 Handelsnyheter 153 Småannonser TIDNINGSINNEHÅLLET 154 Ledarsidans påverkan på kommunpolitiken 155 Politiska åsikter märks på nyhetssidorna 156 Annonsintäkter i procent av tidningens inkomster LÄSMÄNGD OLIKA ÄMNESOMRÅDEN 157 Miljöfrågor 158 Olyckor och brott 159 Kommunalpolitik 160 Nöjen 161 Energikrisen 162 Lokal arbetsmarknad 163 Hem och hushåll samt konsumentupplysning 164 Rikspolitik 165 Lokala politiska organisationer och föreningar 166 Krigshändelser 167 Utvecklingen i u-länderna 168 Religiösa frågor 169 Radio och tv 170 Familjenyheter 171 Ledare 172 Insändare 173 Sporten ÅSIKTER OM DAGSTIDNINGAR 174 Skriver om sådant man redan hört om i radio/TV 175 Skriver om sådant som saknar betydelse för UP 176 Bör satsa på att bli mer lättförståeliga 177 Förhållandevis billigt att prenumerera på en tidning RADIOLYSSNANDE 178 Program 3 (Melodiradion) 179 Program 2 180 Program 1 181 Det skall vi fira 182 Kulturkvarten 183 Regionalradion 184 Sportextra 185 Dagens eko/Morgonekot 186 Familjespegeln 187 Go'morron TV-TITTANDE 188 Mängd TV-tittande 189 Aktuellt 190 Rapport 191 Regionala nyheter 192 Sveriges magasin 193 Naturprogram 194 Barnprogram 195 Diskussions- och debattprogram 196 Kvällsöppet 197 Deckare och vilda western ANSLAGSTAVLAN 198 Brukar titta på Anslagstavlan 199 Kännedom om Anslagstavlans innehåll FRITIDSAKTIVITETER 200 Biobesök 201 Umgänge med vänner och bekanta 202 Bokläsning 203 Biblioteksbesök 204 Extraarbete 205 Nöjesliv 206 Kyrklig verksamhet 207 Hobbyverksamhet 208 Idrottsverksamhet 209 Idrottsevenemang ORGANISATIONSAKTIVITETER 210 Medlem i facklig organisation 211 Medlem i politisk organisation 212 Medlem i annan förening 213 Medlem i intresseförening 214 Uppdrag i facklig organisation 215 Uppdrag i politisk organisation 216 Uppdrag i annan förening 217 Uppdrag i intresseförening 218 Mötesdeltagande facklig organisation 219 Mötesdeltagande politisk organisation 220 Mötesdeltagande annan förening 221 Mötesdeltagande intresseförening ÅSIKTER 222 Politiska händelser i allmänhet betydelselösa 223 Politikerna gör ett gott arbete 224 Stat och kommuns inflytande på privatlivet 225 Inga möjligheter att påverka samhällsutvecklingen 226 Parti som företräder UP:s intresse 227 Bättre förr trots ökad levnadsstandard 228 Partierna är bara intresserade av röster 229 Partimedlemskap enda möjlighet att påverka samhället 230 Vid myndighetskontakt försvinner man i papperskvarnen 231 Sämre att bo i kommunen AKTUELLA LOKALA HÄNDELSER 232 Aktuell lokal händelse 233 Lokal fråga 1 234 Lokal fråga 2 235 Lokal fråga 3 INFORMATIONSSÄTT: AKTUELLA LOKALA HÄNDELSER 236 Vänner och bekanta, 1 237 Vänner och bekanta, 2 238 Vänner och bekanta, 3 239 Tidningsartiklar, 1 240 Tidningsartiklar, 2 241 Tidningsartiklar, 3 242 Föreningars och organisationers informationsblad, 1 243 Föreningars och organisationers informationsblad, 2 244 Föreningars och organisationers informationsblad, 3 245 Radio/regionalradio, 1 246 Radio/regionalradio, 2 247 Radio/regionalradio, 3 248 Arbetskamrater, 1 249 Arbetskamrater, 2 250 Arbetskamrater, 3 251 Television, 1 252 Television, 2 253 Television, 3 254 Olika myndigheter, 1 255 Olika myndigheter, 2 256 Olika myndigheter, 3 257 Tidningsannonser, 1 258 Tidningsannonser, 2 259 Tidningsannonser, 3 260 Kommunal informationstidning, 1 261 Kommunal informationstidning, 2 262 Kommunal informationstidning, 3 263 Bästa informationssätt för lokal fråga 1 264 Bästa informationssätt för lokal fråga 2 265 Bästa informationssätt för lokal fråga 3 INFORMATIONSSÄTT: ENERGIRANSONERINGEN 266 Vänner och bekanta 267 Tidningsartiklar 268 Informationsblad från föreningar och organisationer 269 Radio/regionalradio 270 Arbetskamrater 271 Television 272 Olika myndigheter 273 Tidningsannonser 274 Kommunal informationstidning 275 Bästa informationssätt för energiransoneringen 276 Regringens sätt att sköta energiransoneringen EGNA AKTIVITETER 277 Artikel i tidning 278 Kontakt med tidningen 279 Fått in material i tidningen 280 Uppmanar andra läsa artiklar 281 Kontakt med representant för kommunen 282 Kontakt med förtroendevald eller tjänsteman 283 Vänner frågar om artiklar 284 Vänner frågar om varor 285 Vänner frågar om politik 286 Diskussion om lokala frågor POLITISKT INTRESSE OCH PREFERENS 287 Intresse för politik 288 Partianhängare 289 Partipreferens 290 Partidentifikitation 291 Bästa parti 292 Näst bästa parti 293 Lokal tidnings behandling av bästa partiet 294 Tidning som stöder bästa partiet 295 Tidningsstöd underlättar genomförande av partiets politik POLITISK INFORMATION 296 Majoritet i kommunfullmäktige 297 Nästa kommunalval 298 Socialdemokraternas partiledare 299 Centerpartiets partiledare 300 Vänsterpartiets kommunisternas partiledare 301 Moderata samlingspartiets partiledare 302 Folkpartiets partiledare 303 Partiledare - antal korrekta svar 304 Riksdagens mandatfördelning 305 Läste Vestmanlands Läns Tidning dagen innan intervjun

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0135              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0135


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KOMMUN Loc 13 width 1 Kommun 385 1. Malmö 376 2. Göteborg 397 3. Västerås 437 4. Leksand
VAR 6 UP:S HUVUDTIDNING Loc 14 width 2 UP:s "huvudtidning" 66 00. Ingen "huvudtidning" 245 21. Sydsvenska Dagbladet/Snällposten 6 22. Skånska Dagbladet 114 26. Arbetet/Skåne 348 30. Göteborgsposten 12 46. Arbetet/Väst 377 50. Vestmanlands Läns Tidning 331 60. Falu Kuriren 12 62. Mora Tidning 84 68. Dala-Demokraten
VAR 7 BORTFALL Loc 16 width 1 Bortfall Kod: 0 1 2 3 Frek: 78 351 155 1011
VAR 8 TELEFONINTERVJU Loc 17 width 1 Telefonintervju Anm. Då besöksintervju inte var möjlig, genomfördes istället intervjun per telefon. De vid telefonintervjuer prioriterade frågorna var 1-3,6,12,14,16-17,19-20,23,26-28,30-31,35, 37-40, 70 1. Telefonintervju 1525 5. Ej telefonintervju
VAR 9 KÖN REG Loc 18 width 1 Kön 792 1. Man 803 2. Kvinna
VAR 10 FÖDELSEÅR REG Loc 19 width 2 Födelseår 09. 1909 . . 59. 1959 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 19 26 25 32 37 22 32 32 33 25 30 27 32 38 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 39 34 30 35 22 26 28 21 24 26 34 21 28 28 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 20 27 35 36 34 34 30 39 37 44 37 49 40 34 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 25 38 34 25 34 37 29 28 43
VAR 11 INKOMST REG Loc 21 width 3 Inkomst i tusental kronor 384 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor . . 230. 230 000 kronor Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 384 18 27 17 11 21 19 24 25 28 33 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 16 24 19 28 31 24 23 27 20 33 25 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 33 35 28 21 27 36 31 42 30 35 41 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 27 31 21 25 18 19 24 12 18 10 9 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 21 11 11 7 8 4 7 3 4 7 4 Kod: 55 57 58 60 61 62 63 64 66 69 70 Frek: 4 3 5 3 2 2 1 1 1 1 3 Kod: 72 73 74 75 76 79 82 83 85 86 88 Frek: 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 89 92 93 99 100 101 102 114 121 125 135 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 141 170 215 230 Frek: 1 1 1 1
VAR 12 BOENDEFORM REG Loc 24 width 1 MD=9 Boendeform 674 1. En- eller tvåfamiljshus (Villa, radhus, kedjehus eller liknande) 501 2. Flerfamiljshus, låghus (3 våningar eller lägre) 366 3. Flerfamiljshus, höghus (4 våningar eller högre) 17 4. Annan typ 37 9. Uppgift saknas
VAR 13 BOENDETID I KOMMUNEN 1 Loc 25 width 1 MD=9 F.1. Den här undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån. Intervjun handlar i första hand om vad Ni brukar läsa i tidningarna och vad Ni anser om olika slags innehåll. Till att börja med vill jag dock ställa några frågor om Er själv och Ert hushåll. Först vill jag fråga hur länge Ni har bott här i kommunen? 74 1. Två år eller mindre 142 2. Mellan två och fem år 200 3. Mellan fem och tio år 1178 4. Mer än tio år 1 9. Uppgift saknas
VAR 14 UPPVÄXTORT 2 Loc 26 width 1 MD=9 F.2. Var har Ni vuxit upp någonstans? (EJ NUVARANDE KOMMUN:) Om Ni ser på alternativen här på kortet - vilken av beskrivningarna passar bäst in på ... (DEN UPPGIVNA ORTEN) 685 1. Här i kommunen 294 2. Landsbygd 161 3. Samhälle med minst 500 inv. 104 4. Småstad med upp till 10 000 inv. 163 5. Mellanstor stad 99 6. Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö 87 7. Utomlands 2 9. Uppgift saknas
VAR 15 CIVILSTÅND 3 Loc 27 width 1 MD=9 F.3. Är Ni ensamstående, sammanboende eller gift? (OM ENSAMSTÅENDE:) Har Ni tidigare varit gift? 1040 1. Sammanboende/Gift 77 2. Ja, frånskild 44 3. Ja, änka (änkling) 430 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 16 HEMMAVARANDE BARN 4 Loc 28 width 1 MD=9 F.4. Har Ni några hemmavarande barn under 16 år? 545 1. Ja 1012 5. Nej 38 9. Uppgift saknas
VAR 17 SJÄLVUPPSK YRKESKAT 5 Loc 29 width 1 MD=9 F.5. Vilken av följande kategorier tycker Ni själv att Ni tillhör? (VISA SVARSKORT) 189 1. Studerande 567 2. Arbetare 431 3. Tjänsteman 93 4. Egen företagare, fri yrkesutövare 228 5. Hemmafru/man 42 6. Pensionär 14 7. Arbetslös sedan mer än tre månader 25 8. Annat svar 6 9. Uppgift saknas
VAR 18 YRKESKLASSIFICERING SCB Loc 30 width 2 MD=99 Yrkesklassificering. SCB-kod där första siffran står för utbildningsnivå (skala 1-6) och andra siffran för en klassificering av yrke (1 = yrke där man normalt är LO-medlem, 2 = övriga yrken) 216 11. Arbetare, lågutbildad 12 12. Tjänsteman, lågutbildad 247 21. Arbetare, lågutbildad 132 22. Tjänsteman, lågutbildad 289 31. Arbetare, högutbildad 116 32. Tjänsteman, högutbildad 24 41. Arbetare, högutbildad 235 42. Tjänsteman, högutbildad 108 52. Tjänsteman, akademiker 4 62. Tjänsteman, akademiker 9 78. Studerande 4 79. Hemmafru 199 99. Uppgift saknas
VAR 19 ARBETSTID PER VECKA 7 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. (FÖRVÄRVSARBETAR) Ungefär hur många timmar arbetar Ni en normal arbetsvecka? 24 1. 0-15 tim/vecka 85 2. 16-25 tim/vecka 75 3. 26-35 tim/vecka 754 4. 36-45 tim/vecka 59 5. 46-55 tim/vecka 53 6. 56- 505 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 20 KVÄLLSARBETE PER VECKA 8 Loc 33 width 2 MD=99 F.8. (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur många kvällar har Ni under de senaste 14 dagarna arbetat på kvällstid, dvs efter klockan 18.00? 1135 00. Ingen kväll 35 01. 1 kväll 67 02. 2 kvällar 35 03. 3 kvällar 54 04. 4 kvällar 55 05. 5 kvällar 34 06. 6 kvällar 33 07. 7 kvällar 22 08. 8 kvällar 10 09. 9 kvällar 44 10. 10 kvällar 2 11. 11 kvällar 7 12. 12 kvällar 1 13. 13 kvällar 21 14. 14 kvällar 40 99. Uppgift saknas
VAR 21 TRIVSEL ARBETSUPPGIFT 9 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. (FÖRVÄRVSARBETAR) När det gäller Era arbetsuppgifter, anser Ni att dessa i huvudsak är omväxlande eller enformiga? Ni kan svara med hjälp av alternativen på detta kort. (VISA SVARSKORT) 435 1. Mycket omväxlande 479 2. Ganska omväxlande 104 3. Ganska enformiga 31 4. Mycket enformiga 506 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 22 TRIVSEL ARBETSPLATS 10 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.10. (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur trivs Ni på det hela taget med Er arbetsplats? Vi tänker då både på Er arbetssituation, Er arbetsmiljö och Era arbetskamrater. Ni kan svara med hjälp av alternativen på detta kort. (VISA SVARSKORT) 585 1. Mycket bra 381 2. Ganska bra 67 3. Varken bra/dåligt 14 4. Ganska dåligt 3 5. Mycket dåligt 505 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 23 FADERNS YRKESGRUPP 11 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. (FÖDD 1955 ELLER TIDIGARE) Om Ni ser tillbaka på Er egen uppväxt - låt oss säga fram till dess att Ni var 18 år - till vilken yrkesgrupp tycker Ni att Er far hörde? (VISA SVARSKORT) 634 1. Arbetare 316 2. Tjänsteman 227 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 167 4. Egen företagare utan jordbruk 50 5. Annat svar 137 0. Frågan ej tillämplig 64 9. Uppgift saknas
VAR 24 UTBILDNING 12 Loc 38 width 1 MD=9 F.12. Vad har Ni själv för skolutbildning? Ange Er högsta utbildning med hjälp av något av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) 580 1. Folkskola, fortsättningsskola eller liknande, 7 år eller mindre i grundskola eller enhetsskola 258 2. Folkskola (eller liknande) samt därutöver yrkesutbildning i minst ett år (t ex yrkesskola, lanthushållsskola, hushållsskola) 301 3. Realexamen (även praktisk), mer än 7-årig grundskola eller enhetsskola, högre folkskola, flickskola, folkhögskola 234 4. Realexamen, (grundskola, högre folkskola) samt därutöver yrkesutbildning, folkskoleseminarium, teknisk utbildning 85 5. Studentexamen (även fackgymnasium) 66 6. Studentexamen samt därutöver yrkesutbildning i minst ett år (t ex folkskollärarexamen, högskola eller universitet utan examen) 64 7. Examen från universitet eller högskola 7 9. Uppgift saknas
VAR 25 DELTAGIT STUDIECIRKEL 13 Loc 39 width 1 MD=9 F.13. Har Ni under de senaste tre åren deltagit i studiecirklar av något slag? (OM JA:) Inom vilket eller vilka av de områden som finns på det här kortet? (VISA SVARSKORT) 539 1. Ja 993 5. Nej 63 9. Uppgift saknas
VAR 26 STUDIECIRKEL:SAMHÄLLE 13 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(1). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Samhällskunskap/politik <Se F.13 för fullständig frågetext> 92 1. Ja 444 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 27 STUDIECIRKEL:FACKLIGT 13 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(2). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Fackliga frågor <Se F.13 för fullständig frågetext> 104 1. Ja 433 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 28 STUDIECIRKEL: KONS 13 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(3). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Konsumentfrågor <Se F.13 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 516 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 29 STUDIECIRKEL:INTERNAT 13 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(4). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Internationella frågor <Se F.13 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 517 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 30 STUDIECIRKEL: SPRÅK 13 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(5). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Språk <Se F.13 för fullständig frågetext> 208 1. Ja 329 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 31 STUDIECIRKEL:NATURVET 13 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(6). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Matematik/naturvetenskap <Se F.13 för fullständig frågetext> 39 1. Ja 498 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 32 STUDIEIRKEL: KULTUR 13 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(7). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Kultur, (teater, musik, etc) <Se F.13 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 491 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 33 STUDIECIRKEL: IDROTT 13 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(8). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Sport/idrott <Se F.13 för fullständig frågetext> 73 1. Ja 463 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 34 STUDIECIRKEL: HOBBY 13 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(9). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Teknik/hobby <Se F.13 för fullständig frågetext> 141 1. Ja 394 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 35 STUDIECIRKEL: ANNAT 13 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(10). (DELTAGIT I STUDIECIRKEL) Annat <Se F.13 för fullständig frågetext> 113 1. Ja 424 5. Nej 1055 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 36 LÄSER DAGSTIDNING 14 Loc 50 width 1 F.14. Om vi nu går över till att tala om dagstidningar och Er inställning till dessa, skulle jag till att börja med vilja fråga vilken eller vilka dagstidningar Ni brukar läsa eller titta i regelbundet. Jag menar då minst en gång per vecka. 1579 1. Läser tidning 16 5. Läser ej tidning
VAR 37 DAGSTIDNING 1 14 Loc 51 width 2 MD= 0 F.14(1). (LÄSER MINST EN DAGSTIDNING) Dagstidning 1 <Se F.14 för fullständig frågetext> 34 01. Dagens Nyheter 11 02. Svenska Dagbladet 30 03. Expressen 04. Dagen 05. Idrottsbladet 1 06. Land 11. Folkets Dagblad 29 12. Aftonbladet 13. Ny Dag 14. Arbetaren 15. Stockholm-Tidningen 16. Aftontidningen 17. Morgontidningen (Stockholm), Socialdemokraten 20. Trelleborgs Allehanda 238 21. Sydsvenska Dagbladet/Snällposten 4 22. Skånska Dagbladet 26 23. Kvällsposten 24. Trelleborgs-Tidningen 25. Skånska Aftonbladet 108 26. Arbetet Skåne 27. Annonsbladet Helsingborg, Blekinge Läns Tidning, Engelholms Tidning, Eslövs Tidning, Helsingborgs Dagblad, Höganäs Tidning, Karlshamns Allehanda, Klippans Tidning, Kristianstadsbladet, Laholms Tidning, Landskrona-Posten, Mellersta Skåne, Nordvästra Skånes Tidningar, Norra Skåne, Sydöstra Götalands Tidningar, Södra Sveriges Tidningar, Sölvesborgs-Tidningen, Växjöbladet, Ystads Allehanda, Öresunds-Posten 28. Helsinborgs Posten, Kvälls-Nytt, Lunds Dagblad, Lunds Veckoblad 29. Aurora, Kristianstads Läns-Demokraten, Nya Dagligt Allehanda, Nyheterna 333 30. Göteborgsposten 11 31. GT (Göteborgs Tidningen) 32. Alingsås Tidning, Elfsborgs Läns Tidning, Lerums Tidning 36. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Handelstidningens veckoblad, Morgontidningen (Göteborg) 37. Afton-Posten 40. Arbetartidningen 41. Ny tid 42. Bohuslänningen, Borås Tidning, Elfsborgs Läns Annonsblad, Falköpings Tidning, Hallands Nyheter, Hallands-Posten, Lilla Edet-Posten, Lysekils-Posten, Nya Lidköpingstidningen, Nya Länstidningen (Lidköping), Orust-Tjörn, Sjuhäradsbygdens Tidning, Skara Tidning, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden Tidning, Trollhättans Tidning, Ulricehamns Tidning, 43. Bengtsforstidningen, Provinstidningen Dalsland, Åmålstidningen 44. Västgöta-Demokraten 11 46. Arbetet Väst 342 50. Vestmanlands Läns Tidning 51. Västmanlands Nyheter 52. Wästmanlands Allehanda 53. Västmanlands Folkblad 1 55. Arboga Tidning, Bergslagsposten, Bärgslagsbladet, Enköpings-Posten, Eskilstuna Posten, Eskilstuna Kuriren, Fagersta Posten, Sala Allehanda, Strengnäs Tidning, Upsala Nya Tidning 56. Köpings-Posten, Sala-Posten 57. Folket 313 60. Falu-Kuriren 61. Dala-Bygden 9 62. Mora Tidning 63. Borlänge Tidning 64. Ludvika Tidning 66. Dala-Tidningen 67. Falu Läns Tidning 78 68. Dala-Demokraten 70. Avesta Tidning, Gefle Dagblad, Hudiksvalls Nyheter, Ljusnan, Sandvikens Tidning, Säters Tidning, Södra Dalarnes Tidning 71. Avesta Posten 72. Arbetarbladet, Dagbladet, Nya samhället, Sydöstra Sveriges Dagblad 80. Dagbladet, Länstidningen Östersund, Norrländska Socialdemokraten, Norrskensflamman, Nya Norrland, Piteå-Tidningen, Söderhamns Hälsinge-Kuriren, Västerbottens Folkblad 81. Haparandabladet, Hudiksvalls-Tidningen, Hälsinglands Tidning, Ljusdals Posten, Norra Västerbotten, Norrbottens-Kuriren, Skelleftebladet, Sundsvalls Tidning, Västerbottens-Kuriren, Västernorrlands Allehanda, Örnsköldsviks Allehanda, Östersunds-Posten 82. Karlskoga-Kuriren, Värmlands Folkblad, Örebro-Kuriren 83. Arvika Nyheter, Degerfors Tidning, Filipstads Tidning, Fryksdals Posten, Karlsborgs-Tidningen, Karlskoga Tidning, Karlstads-Tidningen, Katrineholms Kuriren, Läns-Posten Örebro, Mariestads-Tidningen, Nerikes Allehanda, Nya Kristinehamns-Posten, Nya Wermlandstidningen, Skaraborgs Läns Annonsblad, Skövde Nyheter, Säffle-Tidningen, Värmlands-Posten 85. Motala Tidning, Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad, Norrtelje Tidning, Söderköpings-Posten, Södermanlands Nyheter, Västerviks Tidningen, Östergötlands Dagblad, östgöta Correspondenten, Östgöta-Bladet 86. Gotlands Folkblad, Kronobergaren, Oskarhamns-Nyheterna, Smålands Folkblad, östra Småland 87. Barometern, Gotlands Allehanda, Gotlänningen, Jönköpingsposten, Ljungbytidningen, Smålänningen, Oskarshamns-Tidningen, Smålands Allehanda, Smålands Dagblad, Smålands Tidningen, Smålandsposten, Tranås Tidning, Vetlanda Posten, Vimmerby Tidning, Värnamo Tidningen, Älmhults Tidning, Ölandsbladet 88. Tidningskod saknas 90. Utländsk tidning 16 00. Frågan ej tillämplig
VAR 38 DAGSTIDNING 2 14 Loc 53 width 2 MD= 0 F.14(2). (LÄSER MINST TVÅ DAGSTIDNINGAR) Dagstidning 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 402 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 6 12 14 16 21 22 Frek: 402 94 26 306 6 3 205 1 1 33 3 Kod: 23 26 27 30 31 37 42 43 46 50 51 Frek: 143 46 3 21 132 1 5 1 17 30 1 Kod: 53 55 56 60 61 62 63 64 68 70 80 Frek: 6 3 1 34 4 11 2 1 42 1 1 Kod: 81 83 85 87 88 90 Frek: 1 2 2 2 1 1
VAR 39 DAGSTIDNING 3 14 Loc 55 width 2 MD= 0 F.14(3). (LÄSER MINST TRE DAGSTIDNINGAR) Dagstidning 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 1094 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 12 13 14 20 Frek: 1094 43 20 148 1 120 1 1 1 Kod: 21 22 23 26 27 30 31 32 46 Frek: 9 8 26 14 4 3 28 1 3 Kod: 50 51 53 60 61 62 63 64 68 Frek: 5 5 5 15 3 12 1 1 14 Kod: 70 80 81 83 90 Frek: 1 1 1 1 5
VAR 40 DAGSTIDNING 4 14 Loc 57 width 2 MD= 0 F.14(4). (LÄSER MINST FYRA DAGSTIDNINGAR) Dagstidning 4 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 1434 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 12 21 22 23 Frek: 1434 23 10 30 1 48 2 2 8 Kod: 25 26 27 30 31 46 55 56 60 Frek: 1 1 1 1 5 4 2 1 4 Kod: 61 62 63 64 68 81 88 90 Frek: 3 2 1 1 5 1 1 3
VAR 41 DAGSTIDNING 5 14 Loc 59 width 2 MD= 0 F.14(5). (LÄSER MINST FEM DAGSTIDNINGAR) Dagstidning 5 <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 1548 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 5 12 21 23 26 Frek: 1548 9 3 9 2 11 1 6 1 Kod: 27 31 57 62 Frek: 1 1 1 2
VAR 42 PRENUMERATION TIDN1 15 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Prenumrerar Ni på... (TIDNINGENS NAMN) eller köper Ni själv eller någon i Ert hushåll lösnummer eller har Ni tillgång till tidningen på annat sätt? F.15(1). (LÄSER MINST EN DAGSTIDNING) Prenumeration, köper lösnummer eller annan tillgång till tidning 1 1232 1. Prenumererar 189 2. Lösnummer 141 3. Annat sätt 16 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 43 PRENUMERATION TIDN2 15 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). (LÄSER MINST TVÅ DAGSTIDNINGAR) Prenumeration, köper lösnummer eller annan tillgång till tidning 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 145 1. Prenumererar 843 2. Lösnummer 190 3. Annat sätt 402 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 44 PRENUMERATION TIDN3 15 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). (LÄSER AMINST TRE DAGSTIDNINGAR) Prenumeration, köper lösnummer eller annan tillgång till tidning 3 <Se F.15 för fullständig frågetext> 40 1. Prenumererar 341 2. Lösnummer 107 3. Annat sätt 1094 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 45 PRENUMERATION TIDN4 15 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). (LÄSER MINST FYRA DAGSTIDNINGAR) Prenumeration, köper lösnummer eller annan tillgång till tidning 4 <Se F.15 för fullständig frågetext> 9 1. Prenumererar 105 2. Lösnummer 37 3. Annat sätt 1434 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 46 PRENUMERATION TIDN5 15 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(5). (LÄSER MINST FEM DAGSTIDNINGAR) Prenumeration, köper lösnummer eller annan tillgång till tidning 5 <Se F.15 för fullständig frågetext> 1. Prenumererar 26 2. Lösnummer 18 3. Annat sätt 1548 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 47 ANTAL NR/VECKA TIDN1 16 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Hur många nummer av ... (TIDNINGENS NAMN) brukar Ni läsa eller titta i per vecka? F.16(1). (LÄSER MINST EN DAGSTIDNING) Antal nummer per vecka, tidning 1 10 1. 1 nummer per vecka 30 2. 2 nummer per vecka 47 3. 3 nummer per vecka 31 4. 4 nummer per vecka 47 5. 5 nummer per vecka 741 6. 6 nummer per vecka 667 7. 7 nummer per vecka 16 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 48 ANTAL NR/VECKA TIDN2 16 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). (LÄSER MINST TVÅ DAGSTIDNINGAR) Antal nummer per vecka, tidning 2 <Se F.16 för fullständig frågetext> 160 1. 1 nummer per vecka 141 2. 2 nummer per vecka 189 3. 3 nummer per vecka 97 4. 4 nummer per vecka 100 5. 5 nummer per vecka 130 6. 6 nummer per vecka 370 7. 7 nummer per vecka 402 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 49 ANTAL NR/VECKA TIDN3 16 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(3). (LÄSER MINST TRE DAGSTIDNINGAR) Antal nummer per vecka, tidning 3 <Se F.16 för fullständig frågetext> 97 1. 1 nummer per vecka 90 2. 2 nummer per vecka 88 3. 3 nummer per vecka 29 4. 4 nummer per vecka 29 5. 5 nummer per vecka 47 6. 6 nummer per vecka 115 7. 7 nummer per vecka 1094 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 50 ANTAL NR/VECKA TIDN4 16 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(4). (LÄSER MINST FYRA DAGSTIDNINGAR) Antal nummer per vecka, tidning 4 <Se F.16 för fullständig frågetext> 39 1. 1 nummer per vecka 22 2. 2 nummer per vecka 28 3. 3 nummer per vecka 6 4. 4 nummer per vecka 16 5. 5 nummer per vecka 10 6. 6 nummer per vecka 38 7. 7 nummer per vecka 1434 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 51 ANTAL NR/VECKA TIDN5 16 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(5). (LÄSER MINST FEM DAGSTIDNINGAR) Antal nummer per vecka, tidning 5 <Se F.16 för fullständig frågetext> 10 1. 1 nummer per vecka 5 2. 2 nummer per vecka 6 3. 3 nummer per vecka 3 4. 4 nummer per vecka 9 5. 5 nummer per vecka 6. 6 nummer per vecka 12 7. 7 nummer per vecka 1548 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 52 TIDNING 1: TID 17 Loc 71 width 3 MD= 0 or GE 999 F.17. När det gäller ... (TIDNINGENS NAMN), ungefär hur lång tid brukar Ni läsa eller titta i ett nummer? F.17(1). (LÄSER MINST EN DAGSTIDNING) Lästid, tidning 1 005. 5 minuter . . 200. 200 minuter 16 000. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 7 10 13 15 20 25 30 35 40 Frek: 16 33 2 143 1 234 174 30 426 15 49 Kod: 45 50 60 70 75 80 90 100 105 110 115 Frek: 108 14 259 3 5 2 36 1 1 1 2 Kod: 120 150 180 200 999 Frek: 28 1 1 1 9
VAR 53 TIDNING 2: TID 17 Loc 74 width 3 MD= 0 or GE 999 F.17(2). (LÄSER MINST TVÅ DAGSTIDNINGAR) Lästid tidning 2 <Se F.17 för fullständig frågetext> 005. 5 minuter . . 180. 180 minuter 402 000. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 10 13 15 20 25 30 35 40 45 Frek: 402 51 193 1 224 152 18 318 6 13 57 Kod: 50 60 65 70 90 110 120 180 999 Frek: 5 123 1 2 11 1 7 1 9
VAR 54 TIDNING 3: TID 17 Loc 77 width 3 MD= 0 or GE 999 F.17(3). (LÄSER MINST TRE DAGSTIDNINGAR) LÄstid, tidning 3 <Se F.17 för fullständig frågetext> 005. 5 minuter . . 120. 120 minuter 1094 000. Frågan ej tillämplig 9 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 7 10 15 20 25 30 35 Frek: 1094 30 1 90 107 70 2 123 4 Kod: 40 45 60 70 90 120 999 Frek: 10 17 33 1 2 2 9
VAR 55 TIDNING 4: TID 17 Loc 80 width 3 MD= 0 or GE 999 F.17(4). (LÄSER MINST FYRA DAGSTIDNINGAR) Lästid tidning 4 <Se F.17 för fullständig frågetext> 005. 5 minuter . . 180. 180 minuter 1433 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 7 9 10 15 20 25 30 Frek: 1433 11 1 1 27 36 28 1 27 Kod: 40 45 50 60 120 180 999 Frek: 4 10 1 10 1 1 3
VAR 56 TIDNING 5: TID 17 Loc 83 width 3 MD= 0 or GE 999 F.17(5). (LÄSER MINST FEM DAGSTIDNINGAR) Lästid tidning 5 <Se F.17 för fullständig frågetext> 005. 5 minuter . . 060. 60 minuter 1547 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 5 10 15 20 30 40 45 60 Frek: 1547 1 16 9 4 11 1 1 2 Kod: 999 Frek: 3
VAR 57 TIDN1: POLITISK FÄRG 18 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18. Känner Ni till vilket eller vilka politiska partier ... (TIDNING) anses stödja? F.18(1). (LÄSER MINST EN DAGSTIDNING) Politisk inriktning, tidning 1 51 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 29 02. Centerpartiet 1 03. Frisinnad 583 04. Folkpartiet 105 05. Moderata samlingspartiet, "konservativ" 38 06. Liberal 91 07. Oberoende liberal 6 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 09. Socialistisk 232 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 1 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 4 13. Övrigt 390 88. Vet ej 16 00. Frågan ej tillämplig 48 99. Uppgift saknas
VAR 58 TIDN2: POLITISK FÄRG 18 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(2). (LÄSER MINST TVÅ DAGSTIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> 62 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 23 02. Centerpartiet 1 03. Frisinnad 269 04. Folkpartiet 99 05. Moderata samlingapartiet, "konservativ" 29 06. Liberal 52 07. Oberoende liberal 12 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 2 09. Socialistisk 269 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistik 1 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 11 13. Övrigt 331 88. Vet ej 402 00. Frågan ej tillämplig 32 99. Uppgift saknas
VAR 59 TIDN3: POLITISK FÄRG 18 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(3). (LÄSER MINST TRE DAGSTIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> 26 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 22 02. Centerpartiet 03. Frisinnad 104 04. Folkpartiet 51 05. Moderata samlingspartiet 11 06. Liberal 16 07. Oberoende liberal 6 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 2 09. Socialistisk 122 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 1 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 1 13. Övrigt 126 88. Vet ej 1094 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Uppgift saknas
VAR 60 TIDN4: POLITISK FÄRG 18 Loc 92 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(4). (LÄSER MINST FYRA DAGSTIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 4 <Se F.18 för fullständig frågetext> 5 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 3 02. Centerpartiet 1 03. Frisinnad 27 04. Folkpartiet 19 05. Moderata samlingspartiet 4 06. Liberal 8 07. Oberoende liberal 3 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 09. Socialistisk 53 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 1 13. Övrigt 30 88. Vet ej 1434 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 61 TIDN5: POLITISK FÄRG 18 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(5). (LÄSER MINST FEM DAGSTIDNINGAR) Politisk inriktning, tidning 5 <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 02. Centerpartiet 03. Frisinnad 12 04. Folkpartiet 1 05. Moderata samlingspartiet, "konservativ" 3 06. Liberal 7 07. Oberoende liberal 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 09. Socialistisk 12 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 13. Övrigt 5 88. Vet ej 1548 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 62 TIDN 1: STÖDER PARTI 19 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. Anser Ni själv att ... (TIDNING) direkt stöder något särskilt parti? F.19(1). (LÄSER MINST EN DAGSTIDNING) Tidning 1 stöder särskilt parti 597 1. Ja 610 5. Nej 370 8. Vet ej 16 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 63 TIDN 2: STÖDER PARTI 19 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(2). (LÄSER MINST TVÅ DAGSTIDNINGAR) Tidning 2 stöder särskilt parti <Se F.19 för fullständig frågetext> 474 1. Ja 425 5. Nej 284 8. Vet ej 402 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 64 TIDN 3: STÖDER PARTI 19 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(3). (LÄSER MINST TRE DAGSTIDNINGAR) Tidning 3 stöder särskilt parti <Se F.19 för fullständig frågetext> 247 1. Ja 146 5. Nej 100 8. Vet ej 1094 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 65 TIDN 4: STÖDER PARTI 19 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(4). (LÄSER MINST FYRA DAGSTIDNINGAR) Tidning 4 stöder särskilt parti <Se F.19 för fullständig frågetext> 85 1. Ja 42 5. Nej 29 8. Vet ej 1434 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 66 TIDN 5: STÖDER PARTI 19 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(5). (LÄSER MINST FEM DAGSTIDNINGAR) Tidning 5 stöder särskilt parti <Se F.19 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 13 5. Nej 5 8. Vet ej 1548 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 67 UPPVÄXT: TIDNING 1 20 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. Hade Ni någon av tidningarna också i Ert föräldrarhem under Er uppväxt? F.20(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Tidning 1 fanns i UP:s föräldrarhem under UP:s uppväxttid 756 1. Ja 759 5. Nej 22 8. Minns ej 16 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 68 UPPVÄXT: TIDNING 2 20 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 fanns i UP:s föräldrarhem under UP:s uppväxttid <Se F.20 för fullständig frågetext> 349 1. Ja 779 5. Nej 19 8. Minns ej 402 0. Frågan ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 69 UPPVÄXT: TIDNING 3 20 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 fanns i Up:s föräldrarhem under UP:s uppväxttid <Se F.20 för fullständig frågetext> 134 1. Ja 333 5. Nej 10 8. Minns ej 1093 0. Frågan ej tillämplig 25 9. Uppgift saknas
VAR 70 UPPVÄXT: TIDNING 4 20 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 fanns i UP:s föräldrarhem under UP:s uppväxttid <Se F.20 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 108 5. Nej 2 8. Minns ej 1433 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 71 UPPVÄXT: TIDNING 5 20 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.20(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 fanns i UP:s föräldrarhem under UP:s uppväxttid <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Ja 33 5. Nej 1 8. Minns ej 1547 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 72 ANNAN TIDN I HEMMET 2 Loc 106 width 1 MD=9 F.21. Hade Ni någon (annan) dagstidning i Ert föräldrahem? 928 1. Ja 540 5. Nej 54 8. Minns ej 73 9. Uppgift saknas
VAR 73 UPPVÄXT: ANNAN TIDN 1 21 Loc 107 width 2 MD= 0 or GE 99 F.21(1). (ANNAN TIDNING I FÖRÄLDRAHEMMET) Annan tidning i föräldrahemmet, 1 <Se F.21 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. . . 90. 667 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 8 11 12 13 15 16 Frek: 667 41 28 6 3 2 2 13 3 33 1 Kod: 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 5 5 29 60 2 1 1 40 47 2 1 Kod: 30 31 32 36 40 41 42 43 44 50 51 Frek: 13 11 1 50 3 30 44 1 2 10 4 Kod: 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 66 Frek: 2 26 30 3 4 33 2 24 7 1 11 Kod: 67 68 70 71 72 80 81 82 83 85 86 Frek: 1 40 19 1 5 12 42 5 24 19 2 Kod: 87 88 90 99 Frek: 24 20 66 11
VAR 74 UPPVÄXT: ANNAN TIDN 2 21 Loc 109 width 2 MD= 0 or GE 99 F.21(2). (TVÅ ANDRA TIDNINGAR I FÖRÄLDRAHEMMET) Annan tidning i föräldrahemmet, 2 <Se F.21 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. . . 90. 1401 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 12 15 17 Frek: 1401 17 8 3 1 1 2 11 2 Kod: 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Frek: 2 2 4 2 7 8 1 1 7 Kod: 31 32 36 41 42 44 45 48 50 Frek: 7 3 6 6 9 3 2 1 2 Kod: 51 52 53 55 56 57 60 62 68 Frek: 2 1 1 9 3 1 2 1 3 Kod: 70 71 72 80 81 82 83 85 86 Frek: 2 1 2 4 3 3 8 8 2 Kod: 87 88 90 99 Frek: 8 1 8 3
VAR 75 TIDIGARE TIDNINGSPREN 22 Loc 111 width 1 MD=9 F.22. Har Ni själv tidigare prenumererat på någon (annan) dagstidning (än den/de Ni nu har)? (OM JA:) Vilken/vilka? 477 1. Ja 1052 5. Nej 4 8. Minns ej 62 9. Uppgift saknas
VAR 76 TIDIGARE PREN: TIDN1 22 Loc 112 width 2 MD= 0 F.22(1). Tidigare prenumeration, tidning 1 <Se F.22 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. . . 90. 7 99. 1118 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 4 15 17 20 21 22 Frek: 1118 65 21 3 9 1 1 34 13 Kod: 26 27 30 32 36 39 40 41 42 Frek: 68 2 12 1 49 2 1 15 3 Kod: 50 53 55 57 60 61 62 63 64 Frek: 13 14 13 4 25 2 10 6 2 Kod: 66 68 70 72 80 81 82 83 85 Frek: 1 34 1 2 4 14 1 2 7 Kod: 87 88 90 99 Frek: 9 4 2 7
VAR 77 TIDIGARE PREN: TIDN2 22 Loc 114 width 2 MD= 0 F.22(2). Tidigare prenumeration, tidning 2 <Se F.22 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. . . 90. 1 99. 1506 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 4 13 15 17 21 22 Frek: 1506 12 9 1 1 7 1 2 1 Kod: 26 27 30 31 36 41 42 43 50 Frek: 1 1 4 1 7 4 2 1 1 Kod: 55 57 60 62 64 68 70 80 81 Frek: 6 2 2 3 1 5 2 1 2 Kod: 83 85 86 87 99 Frek: 2 4 1 1 1
VAR 78 KÄNNER ANDRA LOK TIDN 23 Loc 116 width 1 MD=9 F.23. Känner Ni till vilken eller vilka lokala dagstidningar som förekommer här i kommunen (utöver den/de som Ni redan nämnt)? 1233 1. Ja 361 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 79 ANNAN LOKAL DAGSTIDN1 22 Loc 117 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(1). Annan lokal dagstidning, 1 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 362 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 12 20 21 22 23 25 Frek: 362 3 2 15 1 32 1 84 114 18 1 Kod: 26 27 28 30 31 32 36 37 40 41 42 Frek: 223 1 1 24 54 1 1 1 1 1 2 Kod: 46 47 50 51 52 53 55 56 57 60 62 Frek: 1 2 29 18 1 113 9 1 51 99 103 Kod: 63 68 72 81 82 86 88 99 Frek: 12 194 1 1 1 1 8 7
VAR 80 ANNAN LOKAL DAGSTIDN2 22 Loc 119 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(2). Annan lokal dagstidning, 2 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 836 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 12 20 21 22 23 25 26 30 Frek: 836 8 21 55 1 21 129 35 1 86 2 Kod: 31 32 36 42 50 51 52 53 55 56 57 Frek: 28 1 2 2 1 22 1 12 5 2 8 Kod: 60 61 62 63 68 80 83 88 99 Frek: 23 4 166 19 94 1 1 7 1
VAR 81 ANNAN LOKAL DAGSTIDN3 22 Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(3). Annan lokal dagstidning, 3 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 1315 00. Frågan ej tillämplig 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 11 12 21 Frek: 1315 5 1 26 2 1 1 36 6 Kod: 22 23 26 31 53 60 61 62 63 Frek: 27 32 13 6 2 2 6 55 38 Kod: 68 72 88 Frek: 17 1 3
VAR 82 ANNAN LOKAL DAGSTIDN4 22 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 F.23(4). Annan lokal dagstidning, 4 <Se F.23 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 37 01. Dagens Nyheter . . 90. Utländsk tidning 1525 00. Frågan ej tillämplig 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 12 14 21 22 23 Frek: 1525 4 1 14 13 1 1 5 15 Kod: 26 30 62 63 68 Frek: 4 1 3 7 1
VAR 83 ANNAN TIDN1: POL FÄRG 24 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24. Känner Ni till vilket eller vilka politiska partier ... (TIDNING) brukar stödja? F.24(1). Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 1 21 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 108 02. Centerpartiet 03. Frisinnad 125 04. Folkpartiet 45 05. Moderata samlingspartiet, "konservativ" 11 06. Liberal 23 07. Oberoende liberal 4 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 4 09. Socialistisk 471 10. Socialdemokraterna 1 11. Syndikalistisk 5 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 1 13. Övrigt 370 88. Vet ej 362 00. Frågan ej tillämplig 44 99. Uppgift saknas
VAR 84 ANNAN TIDN2: POL FÄRG 24 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(2). Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 11 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 108 02. Centerpartiet 03. Frisinnad 59 04. Folkpartiet 33 05. Moderata samlingspartiet, "konservativ" 5 06. Liberal 10 07. Oberoende liberal 7 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 1 09. Socialistisk 193 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 13. Övrigt 313 88. Vet ej 836 00. Frågan ej tillämplig 19 99. Uppgift saknas
VAR 85 ANNAN TIDN3: POL FÄRG 24 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(3). Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 2 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 27 02. Centerpartiet 03. Frisinnad 19 04. Folkpartiet 13 05. Moderata samlingspartiet, "konservativ" 5 06. Liberal 11 07. Oberoende liberal 2 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 09. Socialistisk 58 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 1 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 1 13. Övrigt 135 88. Vet ej 1315 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 86 ANNAN TIDN4: POL FÄRG 24 Loc 131 width 2 MD= 0 or GE 99 F.24(4). Politisk inriktning, annan lokal dagstidning 4 <Se F.24 för fullständig frågetext> 1 01. Borgerlig, "mittenpartierna" 5 02. Centerpartiet 03. Frisinnad 4 04. Folkpartiet 6 05. Moderata samlingspartiet, "konservativ" 5 06. Liberal 8 07. Oberoende liberal 1 08. Oberoende, opolitisk, "inget parti", "fri" 09. Socialistisk 11 10. Socialdemokraterna 11. Syndikalistisk 12. Vänsterpartiet kommunisterna, kommunistisk 13. Övrigt 29 88. Vet ej 1525 00. Frågan ej tillämplig 99. Uppgift saknas
VAR 87 STÖRST UPPLAGA LOKALT 25 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. (KÄNNER TILL LOKAL DAGSTIDNING ENLIGT FRÅGA 23) Känner Ni till vilken lokal morgontidning som har störst upplaga här på orten, dvs som trycks i flest exemplar per nummer? (1)=Kodalternativ för LEKSAND, (2)=Kodalternativ för VÄSTERÅS, (3)=Kodalternativ för GÖTEBORG, (4)=Kodalternativ för MALMÖ 1053 1. (1) Falu-Kuriren (2) Vestmanlands Läns Tidning (3) Göteborgs-Posten (4) Sydsvenska Dagbladet 79 2. (1) Dala-Demokraten (2) Västmanlands Folkblad (3) Arbetet (4) Arbetet 2 3. (1) Mora Tidning (2) Västmanlands Nyheter (3) Västerbygden (4) Skånska Dagbladet 5 4. Annan tidning 104 8. Vet ej 304 0. Frågan ej tillämplig 48 9. Uppgift saknas
VAR 88 LÄSER VECKOTIDNING 26 Loc 134 width 1 MD=9 F.26. Jag skulle nu vilja ställa några frågor om veckotidningar. Jag tänker då inte bara på tidningar som kommer ut en gång per vecka utan också på tidningar som kommer ut t.ex varannan vecka eller en gång per månad. Brukar Ni regelbundet läsa eller titta i någon eller några veckotidningar? 407 1. Ja 1177 5. Nej 11 9. Uppgift saknas
VAR 89 LÄSER TIDSKRIFT 27 Loc 135 width 1 MD=9 F.27. Brukar Ni regelbundet läsa eller titta i någon eller några andra tidningar eller tidskrifter? Jag tänker då på sådana tidningar som ges ut av olika fackföreningar, politiska partier och andra organisationer, men också på t.ex konsumenttidningar och tekniska tidskrifter. 584 1. Ja 961 5. Nej 50 9. Uppgift saknas
VAR 90 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 1 27 Loc 136 width 3 MD= 0 F.26-27(1). (LÄSER VECKOTIDNING/TIDSKRIFT) Veckotidning/tidskrift 1 <Se F.26 för fullständig frågetext> 005. Sågverken/Trävaruindustrin 2 009. Teknisk Information 4 010. Teknisk Tidskrift 015. Svinskötsel 026. Traktor-Journalen 11 031. Veckans Affärer 1 033. Verkstäderna 2 038. VVS 041. Väg- och Vattenbyggaren 043. Yrke och Utbildning 047. Grävmaskinisten 048. Hotell-Revyn 049. Branschtidskrifter, ej specificerade 051. Vår Bank 052. Kyrkomusikernas Tidning 060. Bi-Tidningen 1 061. Köpmannatidningen 1 076. SIAB 082. Stadsbyggnad 086. Nyheter från Riksarkivet 087. Vi Kommunalarbetare 088. Värme Ventilation Sanitet 1 090. Detergenten 6 101. Aktuellt i Politik och Samhälle 104. Budkavle till Sveriges Kvinnor 106. Frihet 1 108. Gnistan 112. Medborgaren 113. Morgonbris 115. Politisk tidskrift 116. Proletären 118. Ung Center 1 120. Stormklockan 1 201. Accent 202. Alkoholfrågan 1 203. Barn i Hem - Skola - Samhälle 1 206. Barn och Kultur 209. Fönstret 1 214. Hertha 217. Lundagård 3 218. Mål och Medel 221. Nutida Musik 222. Nya Perspektiv/Lantbruksförbundets Idetidskrift 228. Social-Medicinsk Tidskrift 3 231. Sunt Förnuft 234. Svensk Politik 239. Utbildningstidningen 250. Hyresgäst i Väster 253. Fakta 254. Marxistiskt Forum 262. Fakta och Synpunkter 263. Norrlandsförbundets Tidskrift 1 301. Apoteksteknikern 6 302. Arbetsledaren 303. Arbetsteurapeuten 1 304. Bankvärlden 1 305. Beklädnadsfolket 9 306. Byggnadsarbetaren 307. Agrifack 3 309. Elektrikern 4 310. Fabriksarbetaren 2 311. Fackföreningsrörelsen 312. Fackläraren 313. Fastighetsfolket 315. Försäkringsanställd 4 317. HTF-Tidningen, Handelstjänstemannen 2 318. Industritjänstemannen 1 319. Journalisten 8 321. Kommunalarbetaren 3 323. Kommunaltjänstemannen 327. Lantmätaren 1 328. Läkartidningen 2 329. Lärartidningen/Svensk Skoltidning 330. Maskinbefälet 17 331. Metallarbetaren 1 333. Musikern 2 334. Målaren 1 335. Officersförbundsbladet 1 336. Polistidningen 1 337. Psykolognytt 2 339. SACO-Tidningen 2 342. SIA/Skogsindustriarbetaren 344. Sjömannen 345. Skogsmannen 2 346. Skolvärlden 1 350. Socionomen 6 352. Statsanställd 4 354. Statstjänstemannen 1 361. TCO-Tidningen Tjänstemannarörelsen 2 365. Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor 3 367. Transportarbetaren 1 368. Svensk Farmaceutisk Tidskrift 1 369. Handelsanställda 1 370. Studenttidningar, ej specificerade 371. Facktidskrifter, ej specificerade 372. Militära fackföreningstidskrifter, ej specificerade 373. SIF-Tidningen 374. SIF-Tjänstemannen 375. Sjukskötersketidning 1 376. Verket och Vi 377. Bygg 2:an 378. Handelsettan 1 379. Sjöfolksförbundets Blad 387. Skogsägarföreningen 389. Litografen 390. Järn och Metall 391. Sjukgymnasten 401. Affärsekonomi 2 402. Affärsvärlden - Finanstidningen 1 405. Annonsblad till Tidskrift för Lantmän 2 408. Arbetsgivaren 1 409. Arbetsmarknaden 1 410. Arbetsmiljö 411. Arkitekttidningen 2 412. Arkitektur 420. Byggmästaren 2 423. Byggnadsindustrin 2 426. Byggnads-Tidningen 1 429. Comple' 432. Databehandling 433. Den Svenska Marknaden 1 435. Ekonomen 5 439. Elektroniknyheterna 440. El-Installatören 2 441. Elteknik 1 442. Entrepenad 1 443. Era 2 444. Farmacevtisk Revy 1 447. Form 448. Forskning och Framsteg 450. Fri Köpenskap 452. Företagaren 1 453. Företagsekonomi, Bokföraren, Revisorn 455. Försäkrings-Tidningen 459. Grafia 1 461. Grafiskt Forum 462. Grafisk Revy 3 466. Handels-Nytt 1 469. Hemslöjden 472. Hushållsläraren 1 474. ICA-Nyheter och Debatt 1 477. Industria 1 478. Industriell Teknik/Industritidningen Norden 480. Info 481. Information 489. Jord och Skog/Traktorjournalen 1 490. Justitia 493. Kemisk Tidskrift 499. Kooperatören 1 503. Köpmannen 505. Lantbruksnytt 1 506. Lantbrukstidskrift för Dalarna 507. Lantmannen/Svenskt Land 508. Lastbilen - Svensk Åkeritidning 12 510. Land 1 514. Livs 1 522. Modern Elektronik 525. Moderna Transporter 1 530. Nautisk Tidskrift 1 540. Pack 1 541. Pappershandlaren 1 544. Plastvärlden 1 545. Petroleumhandeln 546. Plastforum 547. Plåtslageri 549. Praktiskt Butiksarbete/ICA-Tidningen 564. Skogen 1 565. Skogsägaren 574. Supermarket 580. Svensk Fastighetstidning 2 587. Svensk Industritidning 593. Svensk Sjöfarts-Tidning 1 595. Svensk Snickeritidskrift/Träförädling 597. Svensk Trafiktidning 598. Svensk Trävaru- och Pappersmassetidning 603. Brukshunden 4 604. Båt för Alla 4 605. Båtnytt 608. Elektronik i Teori och Praktik 609. Flygrevyn 610. Flyg-Horisont 5 611. Foto och Filmteknik 613. Hundjournalen 7 614. Hundsport 1 615. Husdjur 2 616. Hästen 617. I Alla Väder 2 621. Jaktmarker och Fiskevatten 2 622. Jaktjournalen 623. Järnvägs-Teknik 2 626. MC-Nytt för Skoter och Moped 628. MC-Sport 5 629. Motor 3 631. Motorföraren 632. Motor-Sport 636. Nordisk Tidskrift för Fotografi 4 637. Ny Teknik 638. Populär Fotografi 1 639. PM (Popular Mechanics) 1 640. Till Rors 3 642. Radio och Television 1 644. Rally i Bild 649. Start & Speed 3 650. Svensk Jakt 651. Svensk Motor-Tidning/SMT 653. Svensk Golf 654. Svensk Idrott 1 656. Svenskt Fiske/Sportfiskaren 5 657. Teknik för Alla 1 659. Till Rors med Segel och Motor 660. Turist 14 661. Vi Bilägare 662. Vi i Villa 1 664. Villa och Hem i Sverige med Svenska Hem 2 665. Villaägaren 666. Viola - Trädgårdsvärlden 2 667. Vi Båtägare 1 668. Villa-Specialen 669. Hobby- och Fritidstidskrifter, ej specificerade 1 670. Idrottstidskrifter, ej specificerade 1 671. Motor-, Racing- och Tekniska Tidskrifter 672. Allt om Handarbete 674. Frimärkskatalog 675. Hästsport 676. Svenska Mejeritidningen 1 691. Pappersteknik 692. Krysset 1 693. Nötknäpparen 694. Populär Mekanik 1 695. Vi Villaägare 1 697. Djurens Rätt 699. Film och TV 12 701. Allas Veckotidning 47 702. Allers 13 703. Allt i Hemmet 15 704. Allt om Mat 2 705. BLM 1 707. Chaplin 48 708. Damernas Värld 16 709. Det Bästa 25 710. Femina 36 711. Fib/Aktuellt 713. Grönköpings Veckoblad 54 715. Hemmets Journal 45 716. Hemmets Veckotidning 12 717. Hem och Fritid 13 718. Hennes 36 719. Husmodern 21 720. Hänt i Veckan 66 721. ICA-Kuriren 1 722. Kamratposten 47 723. Lektyr 21 724. Min Värld 7 726. Mitt Livs Novell 5 728. Röster i Radio-TV 24 729. Saxons Veckotidning 19 731. Se 13 732. Svensk Damtidning 1 733. Svenska Journalen 9 736. Teknikens Värld 2 737. Triumf 14 739. Vecko-Journalen 24 740. Vecko-Revyn 35 741. Vi 7 742. Vi Föräldrar 73 743. Året Runt 7 744. Serietidningar 1 745. Novell- och Kriminaltidningar, ej specificerade 746. Tiffany 1 747. Kaktus 811. Kommunal Tidskrift 1 812. Landstingens Tidskrift 7 818. Råd och RÖn 2 820. SJ-Nytt 821. Sjukhuset 823. Skolledaren 824. Socialnytt 825. Socialt Forum 835. Vår Stad 836. Vårt Göteborg 837. Vårt Malmö 1 840. Personaltidningar, förvaltningar 1 851. Skattenytt 94 888. Tidskriftskod saknas 13 900. Utländska tidningar 903. Blå Bandet 906. Aktiespararen 1 910. Evangelii Härold 915. FVI/Fack Vetande Information 916. Församlings- och Pastoratsförvaltning 920. Habit 2 921. Hemmets Vän 922. Historisk Tidskrift 936. Kyrkobröderna 943. Missionsbaneret 945. Paletten 950. Psykisk Hälsa 952. Han och Hon 956. Stridsropet 958. Studiekamraten 959. Svensk Handikapptidskrift 961. Svensk Pastoraltidskrift 5 962. Svensk Veckotidning 1 963. Svenska Posten 965. Sveriges Natur 972. Vecko-Posten 6 975. Vår Bostad 1 977. Vår Kyrka 979. Vår Näring 980. Vår Tidning 982. Vårt Röda Kors 6 986. Övrigt övrigt 2 987. Annonsblad, lokala 988. Personaltidningar, ej förvaltningar 3 989. Övrigt 3 991. Religiösa tidskrifter, ej specificerade 2 992. Utländska tidskrifter 1 996. Aktuellt för Historiker 997. Ferlinsällskapet 999. Ej kodbart 385 000. Frågan ej tillämplig
VAR 91 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 2 27 Loc 139 width 3 MD= 0 F.26-27(2). (LÄSER MINST 2 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 683 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 5 10 26 31 33 47 49 51 52 60 Frek: 683 1 3 1 12 1 1 1 1 1 1 Kod: 61 86 87 90 101 104 116 118 120 201 217 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 221 231 239 254 262 263 301 302 303 304 305 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 Kod: 306 309 310 311 312 313 315 317 318 321 323 Frek: 8 1 2 2 2 1 2 5 5 16 1 Kod: 327 328 329 331 334 336 339 342 344 346 352 Frek: 1 1 5 25 1 3 2 4 1 1 9 Kod: 354 361 365 368 370 373 375 378 390 401 402 Frek: 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 405 408 411 423 435 441 450 452 459 461 466 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 469 474 478 489 507 508 510 546 565 604 605 Frek: 2 2 1 1 1 1 15 1 1 1 3 Kod: 611 613 614 616 622 629 631 636 637 642 644 Frek: 1 1 2 1 1 8 2 1 7 2 1 Kod: 649 650 651 653 659 660 661 662 664 665 667 Frek: 1 1 1 2 1 3 12 3 1 1 3 Kod: 669 670 671 672 674 692 701 702 703 704 708 Frek: 1 1 2 2 1 1 6 25 13 13 23 Kod: 709 710 711 713 715 716 717 718 719 720 721 Frek: 14 17 16 1 23 27 7 9 23 21 52 Kod: 723 724 726 728 729 731 732 733 736 739 740 Frek: 22 16 5 5 11 16 13 1 9 4 21 Kod: 741 742 743 744 745 746 811 818 836 837 888 Frek: 29 8 40 4 2 1 1 8 1 1 94 Kod: 900 906 910 916 921 952 972 975 977 980 986 Frek: 9 1 1 1 1 1 1 11 1 1 3 Kod: 987 989 991 997 Frek: 1 4 1 1
VAR 92 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 3 27 Loc 142 width 3 MD= 0 or GE 999 F.26-27(3). (LÄSER MINST 3 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 910 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Odokumenterad kod Kod: 0 10 31 51 61 82 101 116 206 221 231 Frek: 910 1 10 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 306 312 328 329 331 336 342 346 352 510 598 Frek: 1 2 1 2 4 1 1 2 1 7 1 Kod: 605 611 622 629 637 649 650 653 656 657 661 Frek: 4 2 2 4 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 662 701 702 703 704 705 708 709 710 711 715 Frek: 1 8 41 4 3 1 20 9 36 30 48 Kod: 716 717 718 719 720 721 723 724 726 728 729 Frek: 46 1 6 41 18 28 25 7 1 7 12 Kod: 731 732 736 739 740 741 742 743 744 818 888 Frek: 20 9 8 15 33 27 6 71 1 3 19 Kod: 900 921 962 986 989 999 Frek: 5 3 3 2 1 1
VAR 93 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 4 27 Loc 145 width 3 MD= 0 F.26-27(4). (LÄSER MINST 4 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 4 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 993 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 10 15 31 43 90 101 104 106 112 116 Frek: 993 2 1 9 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 201 206 209 218 222 302 305 306 309 310 315 Frek: 1 5 2 1 1 3 2 7 3 2 1 Kod: 317 318 319 321 323 328 329 330 331 334 336 Frek: 2 4 2 11 1 4 1 1 16 1 3 Kod: 342 345 346 352 354 361 367 369 370 372 373 Frek: 3 1 2 6 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 374 375 391 402 411 420 423 435 440 441 443 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 448 450 459 466 480 481 499 507 508 510 522 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 Kod: 525 547 549 564 574 580 593 604 605 608 610 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 Kod: 611 614 615 621 623 626 629 631 632 637 638 Frek: 2 1 2 3 1 2 5 2 1 2 1 Kod: 642 649 650 657 661 662 671 673 676 701 702 Frek: 2 1 1 1 23 3 1 1 2 3 13 Kod: 703 704 708 709 710 711 715 716 717 718 719 Frek: 13 5 15 8 4 13 13 13 4 2 10 Kod: 720 721 723 724 726 728 729 731 732 736 739 Frek: 8 26 4 10 3 2 5 7 7 5 5 Kod: 740 741 742 743 744 811 818 835 888 900 915 Frek: 12 21 6 20 6 1 3 1 79 9 1 Kod: 920 922 943 945 958 965 972 975 979 986 988 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 8 1 4 1 Kod: 989 991 Frek: 1 1
VAR 94 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 5 27 Loc 148 width 3 MD= 0 F.26-27(5). (LÄSER MINST 5 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 5 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1233 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 10 31 41 48 49 101 104 113 Frek: 1233 1 7 1 1 1 1 1 1 Kod: 115 116 118 206 209 218 231 234 253 Frek: 1 1 2 1 2 1 4 1 1 Kod: 302 304 305 306 312 318 321 323 329 Frek: 1 1 1 4 2 1 6 3 2 Kod: 331 336 339 352 354 370 371 372 373 Frek: 11 2 1 4 1 1 2 1 1 Kod: 377 389 408 412 432 433 440 442 453 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 455 459 462 466 474 505 507 510 522 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 9 1 Kod: 544 574 580 597 603 609 615 616 617 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 621 626 629 631 637 639 640 649 650 Frek: 1 1 6 4 1 1 2 1 2 Kod: 654 660 661 665 666 667 671 676 699 Frek: 1 2 12 1 1 2 1 1 1 Kod: 701 702 703 704 707 708 709 710 711 Frek: 2 6 6 1 1 6 2 2 2 Kod: 715 716 717 718 719 720 721 723 726 Frek: 6 2 4 3 6 3 16 5 1 Kod: 728 729 731 732 736 740 741 742 743 Frek: 2 4 3 5 4 2 9 3 11 Kod: 744 818 820 824 888 900 936 945 950 Frek: 5 4 1 2 58 4 1 1 1 Kod: 952 959 961 962 965 975 977 986 992 Frek: 1 1 1 1 1 6 2 2 2
VAR 95 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 6 27 Loc 151 width 3 MD= 0 F.26-27(6). (LÄSER MINST 6 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 6 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1 999. Ej kodbar 1386 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 9 10 26 31 112 209 218 307 Frek: 1386 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 312 317 321 323 329 331 339 346 352 Frek: 1 3 2 1 2 2 2 1 1 Kod: 371 401 405 423 442 443 447 450 461 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 462 472 493 503 505 510 549 593 617 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 621 622 626 628 629 631 637 657 660 Frek: 1 2 1 1 3 2 2 1 1 Kod: 661 662 665 669 702 703 704 708 709 Frek: 9 2 1 1 2 3 3 3 3 Kod: 710 711 715 716 717 718 719 720 721 Frek: 1 2 3 2 7 1 1 4 11 Kod: 723 724 726 729 731 732 740 741 742 Frek: 2 1 1 2 3 3 1 11 3 Kod: 743 744 818 820 821 825 836 837 851 Frek: 2 2 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 888 900 906 956 975 982 986 992 999 Frek: 33 4 1 1 5 1 2 2 1
VAR 96 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 7 27 Loc 154 width 3 MD= 0 F.26-27(7). (LÄSER MINST 7 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 7 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1475 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 31 88 101 228 231 250 304 321 Frek: 1475 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 323 329 331 339 426 439 455 474 478 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 499 505 510 525 574 605 615 616 621 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 629 637 642 649 656 660 661 664 675 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 694 702 709 710 711 713 715 716 717 Frek: 1 1 2 1 3 1 2 1 1 Kod: 718 720 721 723 728 731 739 740 741 Frek: 1 1 4 3 1 1 1 2 3 Kod: 744 818 820 823 837 888 900 921 965 Frek: 1 2 1 1 1 27 4 1 1 Kod: 975 979 986 988 992 Frek: 4 1 2 1 1
VAR 97 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 8 27 Loc 157 width 3 MD= 0 F.26-27(8). (LÄSER MINST 8 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 8 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1538 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 31 201 302 306 323 328 331 342 Frek: 1538 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 352 354 373 437 439 466 481 549 617 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 629 640 654 661 667 668 671 703 709 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 710 711 715 717 723 729 736 739 741 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 743 818 837 888 900 922 959 992 Frek: 1 1 1 9 1 1 1 1
VAR 98 VECKOTIDN/TIDSKRIFT 9 27 Loc 160 width 3 MD= 0 F.26-27(9). (LÄSER MINST 9 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 9 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1566 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 202 329 331 375 376 387 453 611 Frek: 1566 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 669 671 717 721 723 728 741 744 818 Frek: 1 1 2 4 1 1 2 1 1 Kod: 888 900 988 Frek: 3 3 1
VAR 99 VECKOTID/TIDSKRIFT 10 27 Loc 163 width 3 MD= 0 F.26-27(10). (LÄSER MINST 10 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 1O <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1580 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 217 321 337 629 661 669 719 739 Frek: 1580 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 744 888 900 977 987 Frek: 1 2 1 1 1
VAR 100 VECKOTID/TIDSKRIFT 11 27 Loc 166 width 3 MD= 0 F.26-27(11). (LÄSER MINST 11 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 11 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1 999. Ej kodbar 1587 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 660 661 721 731 888 903 987 999 Frek: 1587 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 101 VECKOTID/TIDSKRIFT 12 27 Loc 169 width 3 MD= 0 F.26-27(12). (LÄSER MINST 12 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Veckotidning/tidskrift 12 <Se F.27 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 90 FÖR FULLSTÄNDIG BESKRIVNING 005. Sågverken/Trävaruindustrin . . 997. Ferlinsällskapet 1591 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 371 711 888 989 Frek: 1591 1 1 1 1
VAR 102 LÄSFREKVENS TIDSKR 1 28 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Ungefär hur ofta brukar Ni läsa ... (TIDNINGENS NAMN)? Läser eller tittar Ni i varje nummer, ungefär vartannat nummer, var tredje nummer eller tittar Ni i den mera sällan? F.28(1). (LÄSER VECKOTIDNING/TIDSKRIFT) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 1 881 1. Varje nummer 127 2. Ungefär vartannat nummer 86 3. Ungefär vart tredje nummer 114 4. Mera sällan 385 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 103 LÄSFREKVENS TIDSKR 2 28 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(2). (LÄSER MINST 2 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 2 <Se F.28 för fullständig frågetext> 661 1. Varje nummer 83 2. Ungefär vartannat nummer 65 3. Ungefär vart tredje nummer 100 4. Mera sällan 683 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 104 LÄSFREKVENS TIDSKR 3 28 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(3). (LÄSER MINST 3 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 3 <Se F.28 för fullständig frågetext> 537 1. Varje nummer 67 2. Ungefär vartannat nummer 36 3. Ungefär vart tredje nummer 43 4. Mera sällan 910 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 105 LÄSFREKVENS TIDSKR 4 28 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(4). (LÄSER MINST 4 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 4 <Se F.28 för fullständig frågetext> 425 1. Varje nummer 62 2. Ungefär vartannat nummer 34 3. Ungefär vart tredje nummer 78 4. Mera sällan 993 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 106 LÄSFREKVENS TIDSKR 5 28 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(5). (LÄSER MINST 5 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 5 <Se F.28 för fullständig frågetext> 291 1. Varje nummer 17 2. Ungefär vartannat nummer 15 3. Ungefär vart tredje nummer 37 4. Mera sällan 1233 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 107 LÄSFREKVENS TIDSKR 6 28 Loc 177 width 1 MD=0 F.28(6). (LÄSER MINST 6 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 6 <Se F.28 för fullständig frågetext> 165 1. Varje nummer 19 2. Ungefär vartannat nummer 5 3. Ungefär vart tredje nummer 20 4. Mera sällan 1386 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 LÄSFREKVENS TIDSKR 7 28 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(7). (LÄSER MINST 7 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 7 <Se F.28 för fullständig frågetext> 98 1. Varje nummer 11 2. Ungefär vartannat nummer 2 3. Ungefär vart tredje nummer 8 4. Mera sällan 1475 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 109 LÄSFREKVENS TIDSKR 8 28 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(8). (LÄSER MINST 8 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 8 <Se F.28 för fullständig frågetext> 50 1. Varje nummer 2 2. Ungefär vartannat nummer 2 3. Ungefär vart tredje nummer 2 4. Mera sällan 1538 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 110 LÄSFREKVENS TIDSKR 9 28 Loc 180 width 1 MD=0 F.28(9). (LÄSER MINST 9 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 9 <Se F.28 för fullständig frågetext> 22 1. Varje nummer 3 2. Ungefär vartannat nummer 3 3. Ungefär vart tredje nummer 1 4. Mera sällan 1566 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 LÄSFREKVENS TIDSKR 10 28 Loc 181 width 1 MD=0 F.28(10). (LÄSER MINST 10 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 10 <Se F.28 för fullständig frågetext> 12 1. Varje nummer 2. Ungefär vartannat nummer 1 3. Ungefär vart tredje nummer 2 4. Mera sällan 1580 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 LÄSFREKVENS TIDSKR 11 28 Loc 182 width 1 MD=0 F.28(11). (LÄSER MINST 11 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 11 <Se F.28 för fullständig frågetext> 7 1. Varje nummer 2. Ungefär vartannat nummer 3. Ungefär vart tredje nummer 1 4. Mera sällan 1587 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 LÄSFREKVENS TIDSKR 12 28 Loc 183 width 1 MD=0 F.28(12). (LÄSER MINST 12 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsfrekvens veckotidning/tidskrift 12 <Se F.28 för fullständig frågetext> 3 1. Varje nummer 2. Ungefär vartannat nummer 1 3. Ungefär vart tredje nummer 4. Mera sällan 1591 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 1 29 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. Ungefär hur mycket läser eller tittar Ni i ... (TIDNINGENS NAMN)? Ni kan svara med hjälp av detta kort. (LÄMNA SVARSKORT) F.29(1). (LÄSER VECKOTIDNING/TIDSKRIFT) Läsmängd veckotidning/tidskrift 1 472 1. Läser i stort sett hela innehållet 286 2. Läser ungefär hälften av innehållet 353 3. Läser enstaka artiklar 78 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 384 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 115 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 2 29 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(2). (LÄSER MINST 2 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 326 1. Läser i stort sett hela innehållet 190 2. Läser ungefär hälften av innehållet 269 3. Läser enstaka artiklar 107 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 683 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 116 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 3 29 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(3). (LÄSER MINST 3 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 3 <Se F.29 för fullständig frågetext> 277 1. Läser i stort sett hela innehållet 160 2. Läser ungefär hälften av innehållet 194 3. Läser enstaka artiklar 40 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 910 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 117 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 4 29 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(4). (LÄSER MINST 4 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 4 <Se F.29 för fullständig frågetext> 197 1. Läser i stort sett hela innehållet 111 2. Läser ungefär hälften av innehållet 215 3. Läser enstaka artiklar 68 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 993 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 118 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 5 29 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(5). (LÄSER MINST 5 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 5 <Se F.29 för fullständig frågetext> 123 1. Läser i stort sett hela innehållet 71 2. Läser ungefär hälften av innehållet 120 3. Läser enstaka artiklar 41 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1233 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 6 29 Loc 189 width 1 MD=0 F.29(6). (LÄSER MINST 6 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 6 <Se F.29 för fullständig frågetext> 69 1. Läser i stort sett hela innehållet 39 2. Läser ungefär hälften av innehållet 77 3. Läser enstaka artiklar 25 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1385 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 7 29 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(7). (LÄSER MINST 7 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 7 <Se F.29 för fullständig frågetext> 38 1. Läser i stort sett hela innehållet 28 2. Läser ungefär hälften av innehållet 38 3. Läser enstaka artiklar 15 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1475 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 121 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 8 29 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.29(8). (LÄSER MINST 8 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 8 <Se F.29 för fullständig frågetext> 14 1. Läser i stort sett hela innehållet 14 2. Läser ungefär hälften av innehållet 22 3. Läser enstaka artiklar 6 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1538 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 122 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 9 29 Loc 192 width 1 MD=0 F.29(9). (LÄSER MINST 9 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 9 <Se F.29 för fullständig frågetext> 9 1. Läser i stort sett hela innehållet 7 2. Läser ungefär hälften av innehållet 8 3. Läser enstaka artiklar 5 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1566 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 10 29 Loc 193 width 1 MD=0 F.29(10). (LÄSER MINST 10 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 10 <Se F.29 för fullständig frågetext> 7 1. Läser i stort sett hela innehållet 3 2. Läser ungefär hälften av innehållet 4 3. Läser enstaka artiklar 1 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1580 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 11 29 Loc 194 width 1 MD=0 F.29(11). (LÄSER MINST 11 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 11 <Se F.29 för fullständig frågetext> 5 1. Läser i stort sett hela innehållet 1 2. Läser ungefär hälften av innehållet 1 3. Läser enstaka artiklar 1 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1587 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 LÄSMÄNGD TIDSKRIFT 12 29 Loc 195 width 1 MD=0 F.29(12). (LÄSER MINST 12 VECKOTIDNINGAR/TIDSKRIFTER) Läsmängd veckotidning/tidskrift 12 <Se F.29 för fullständig frågetext> 1 1. Läser i stort sett hela innehållet 1 2. Läser ungefär hälften av innehållet 2 3. Läser enstaka artiklar 4. Hinner oftast bara bläddra igenom tidningen 1591 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 MÄNGD SPORT 30 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.30. (LÄSER LOKAL DAGSTIDNING) Vi har hittills talat om hur mycket Ni brukar läsa i olika tidningar. Nu kommer jag att ställa ett par frågor om vad Ni brukar läsa i .....(LOKAL TIDNING). Jag har här några olika exmpel på sådant som brukar stå i .....(DEN LOKALA DAGSTIDNINGEN). Så här brukar t.ex sportsidan se ut i tidningen. (VISA TYPTIDNINGEN). Hur mycket brukar Ni läsa eller titta på sportsidan? Ni kan svara med hjälp av alternativen på detta kort. (VISA SVARSKORT) F.30(1). Sport Frågorna 30-34 ställdes endast till UP som läser någon lokal dagstidning enligt fråga 14. Om UP där angav fler än en lokal dagstidning valdes den som UP prenumererade på. Om UP prenumererare på mer än en lokal tidning eller inte på någon av dessa, ställdes frågorna för den lokala tidning UP ägnade mest tid åt enligt frågorna 16-17. 313 1. Allt/I stort sett allt 360 2. Ganska mycket 406 3. Inte särskilt mycket 448 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 127 MÄNGD FAMILJENYHETER 30 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(2). Familjenyheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 314 1. Allt/stort sett allt 358 2. Ganska mycket 468 3. Inte särskilt mycket 387 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 128 MÄNGD UTRIKESNYHETER 30 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(3). Utrikesnyheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 208 1. Allt/I stort sett allt 530 2. Ganska mycket 584 3. Inte särskilt mycket 206 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 129 MÄNGD LEDARE 30 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(4). Ledare och politiska kommentarer <Se F.30 för fullständig frågetext> 176 1. Allt/I stort sett allt 294 2. Ganska mycket 498 3. Inte särskilt mycket 551 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej 68 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 130 MÄNGD OFF ANNONSER 30 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(5). Statliga och kommunala annonser <Se F.30 för fullständig frågetext> 181 1. Allt/I sort sett allt 388 2. Ganska mycket 553 3. Inte särskilt mycket 403 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 131 MÄNGD SERIER 30 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(6). Serierna <Se F.30 för fullständig frågetext> 324 1. Allt/I stort sett allt 196 2. Ganska mycket 250 3. Inte särskilt mycket 752 4. Ingenting/Nästan ingenting 5 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 132 MÄNGD KULTUR-DEBATT 30 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(7). Kultur- och debattartiklar <Se F.30 för fullständig frågetext> 110 1. Allt/I stort sett allt 371 2. Ganska mycket 586 3. Inte särskilt mycket 455 4. Ingenting/Nästan ingenting 4 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 133 MÄNGD LOKALA NYHETER 30 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(8). Lokala nyheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 724 1. Allt/I stort sett allt 616 2. Ganska mycket 156 3. Inte särskilt mycket 29 4. Ingenting/Nästan ingenting 1 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 134 MÄNGD LOKALA ANNONS S30 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(9). Lokala affärsannonser <Se F.30 för fullständig frågetext> 346 1. Allt/I stort sett allt 429 2. Ganska mycket 433 3. Inte särskilt mycket 315 4. Ingenting/Nästan ingenting 3 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 135 MÄNGD INRIKESNYHETER 30 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(10). Inrikesnyheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 305 1. Allt/I stort sett allt 733 2. Ganska mycket 409 3. Inte särskilt mycket 79 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 136 MÄNGD LÄTTA SIDAN 30 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(11). Lätta sidan <Se F.30 för fullständig frågetext> 215 1. Allt/I stort sett allt 399 2. Ganska mycket 571 3. Inte särskilt mycket 331 4. Ingenting/Nästan ingenting 7 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 137 MÄNGD INSÄNDARE 30 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(12). Insändare <Se F.30 för fullständig frågetext> 382 1. Allt/I stort sett allt 456 2. Ganska mycket 433 3. Inte särskilt mycket 255 4. Ingenting/Nästan ingenting 1 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 138 MÄNGD HANDELSNYHETER 30 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(13). Handelsnyheter <Se F.30 för fullständig frågetext> 83 1. Allt/I stort sett allt 176 2. Ganska mycket 460 3. Inte särskilt mycket 803 4. Ingenting/Nästan ingenting 5 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 139 MÄNGD SMÅANNONSER 30 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.30(14). Småannonser <Se F.30 för fullständig frågetext> 304 1. Allt/I stort sett allt 515 2. Ganska mycket 450 3. Inte särskilt mycket 257 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 140 UTRYMME SPORT 31 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.31. (LÄSER LOKAL DAGSTIDNING) Jag skulle också vilja fråga om Ni personligen tycker att det borde ägnas mer eller mindre utrymme åt de här olika typerna av innehåll. F.31(1). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre sportnyheter i ... (TIDNINGENS NAMN)? 128 1. Mer 1069 3. Lagom 201 5. Mindre 81 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 50 9. Uppgift saknas
VAR 141 UTRYMME FAM.NYHETER 31 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(2). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre familjnyheter i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 65 1. Mer 1246 3. Lagom 70 5. Mindre 91 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 142 UTRYMME UTR.NYHETER 31 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(3). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre utrikesnyheter i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 160 1. Mer 1128 3. Lagom 82 5. Mindre 98 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 143 UTRYMME LEDARE 31 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(4). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre ledare och politiska kommentarer i ... (TIDNINGENS NAMN) <Se F.31 för fullständig frågetext> 79 1. Mer 1145 3. Lagom 96 5. Mindre 144 8. Vet ej 68 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 144 UTRYMME ANNONSER 31 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(5). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre statliga och kommunala annonser i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 113 1. Mer 1140 3. Lagom 60 5. Mindre 156 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 60 9. Uppgift saknas
VAR 145 UTRYMME SERIER 31 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(6). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre serier ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 108 1. Mer 1073 3. Lagom 187 5. Mindre 103 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 58 9. Uppgift saknas
VAR 146 UTRYMME KULTUR-DEBATT 31 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(7). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre kultur-debattartiklar i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 195 1. Mer 1061 3. Lagom 74 5. Mindre 138 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 147 UTRYMME LOKAL NYHET 31 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(8). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre lokala nyheter i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 570 1. Mer 851 3. Lagom 23 5. Mindre 28 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 148 UTRYMME LOK.AFFÄRSANN 31 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(9). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre lokala affärsannonser i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 101 1. Mer 1104 3. Lagom 189 5. Mindre 73 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 62 9. Uppgift saknas
VAR 149 UTRYMME INRIKES NYHET 31 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(10). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre inrikesnyheter i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 257 1. Mer 1128 3. Lagom 21 5. Mindre 63 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 60 9. Uppgift saknas
VAR 150 UTRYMME LÄTTA SIDAN 31 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(11). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre lätta sidan i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 94 1. Mer 1202 3. Lagom 84 5. Mindre 88 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 151 UTRYMME INSÄNDARE 31 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(12). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre insändare i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 232 1. Mer 1086 3. Lagom 84 5. Mindre 68 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 152 UTRYMME HANDELSNYH. 31 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(13). Skulle ni själv vilja att det fanns mer eller mindre handelsnyheter i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 76 1. Mer 1075 3. Lagom 105 5. Mindre 213 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 60 9. Uppgift saknas
VAR 153 UTRYMME SMÅANNONSER 31 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.31(14). Skulle Ni själv vilja att det fanns mer eller mindre småannonser i ... (TIDNINGENS NAMN)? <Se F.31 för fullständig frågetext> 125 1. Mer 1226 3. Lagom 62 5. Mindre 59 8. Vet ej 66 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 154 LEDARSIDANS PÅVERKAN 32 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. (LÄSER LOKAL DAGSTIDNING) Jag skulle nu vilja ställa ett par frågor som rör era åsikter om ledarsidan i ..... (SAMMA LOKALA DAGSTIDNING SOM I FRÅGA 30-31). På den här sidan uttrycker ju tidningen sina åsikter om vad som händer här på orten. I hur hög grad tror Ni att de åsikter som tidningen framför på denna sida påverkar de politiska besluten här i kommunen? Ni kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) 32 1. I mycket hög grad 304 2. Ganska hög grad 721 3. I mindre grad 160 4. Inte alls 246 8. Vet ej 70 0. Frågan ej tillämplig 62 9. Uppgift saknas
VAR 155 POL ÅSIKTER I NYHETER 33 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 F.33. Det finns delade meningar om huruvida de åsikter som en tidning har i sina ledare också märks på de vanliga nyhetssidorna. Anser Ni att Er tidning på något sätt brukar visa sina politiska åsikter på nyhetsssidorna? (VISA SVARSKORT) 53 1. I mycket hög grad 336 2. I ganska hög grad 560 3. I mindre grad 259 4. Inte alls 259 8. Vet ej 69 0. Frågan ej tillämplig 59 9. Uppgift saknas
VAR 156 ANNONSINTÄKTER I PROC 34 Loc 226 width 2 F.34. Förutom nyheter av olika slag innehåller ju tidningarna en hel del annonser, som tillsammans med prenumerationsavgifter ger tidningen dess inkomster. När det gäller den dagstidningen Ni själv läser, vilken betydelse för tidningens ekonomi tror Ni att annonserna har? Ungefär hur många procent av tidningens inkomster tror Ni kommer från annonser? 00. 0 procent . . 99. 99 procent Kod: 0 1 2 3 4 5 10 11 12 21 22 Frek: 16 91 588 693 168 5 3 4 3 5 1 Kod: 31 32 41 42 91 92 Frek: 6 3 1 4 1 3
VAR 157 LÄSER MILJÖFRÅGOR 35 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.35. (LÄSER DAGSTIDNING) Jag har här en lista med exempel på olika saker som man kan läsa om i dagstidningarna. Hur mycket av det som handlar om miljöfrågor brukar Ni läsa eller titta på? Ni kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) F.35(1). Miljöfrågor 265 1. Allt/I stort sett allt 724 2. Ganska mycket 509 3. Inte särskilt mycket 76 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 158 LÄSER OLYCKOR-BROTT 35 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(2). Olyckor och brott <Se F.35 för fullständig frågetext> 317 1. Allt/I stort sett allt 805 2. Ganska mycket 414 3. Inte särskilt mycket 40 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 159 LÄSER KOMMUNALPOLITIK 35 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(3). Vad som händer i kommunalpolitiken <Se F.35 för fullständig frågetext> 147 1. Allt/I stort sett allt 443 2. Ganska mycket 674 3. Inte särskilt mycket 312 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 160 LÄSER NÖJEN 35 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(4). Nöjen <Se F.35 för fullständig frågetext> 115 1. Allt/I sort sett allt 395 2. Ganska mycket 726 3. Inte särskilt mycket 337 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 161 LÄSER ENERGIKRISEN 35 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(5). Energikrisen <Se F.35 för fullständig frågetext> 488 1. Allt/I stort sett allt 795 2. Ganska mycket 250 3. Inte särskilt mycket 43 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 162 LÄSER ARBETSMARKNAD 35 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(6). De lokala arbetsmarknaden, företag osv. <Se F.35 för fullständig frågetext> 207 1. Allt/I stort sett allt 513 2. Ganska mycket 620 3. Inte särskilt mycket 232 4. Ingenting/Nästan ingenting 3 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 163 LÄSER HEM OCH HUSHÅLL 35 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(7). Hem och hushåll samt konsumentupplysning <Se F.35 för fullständig frågetext> 164 1. Allt/I stort sett allt 429 2. Ganska mycket 639 3. Inte särskilt mycket 344 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 164 LÄSER RIKSPOLITIK 35 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(8). Riksdag och regeringen och andra rikspolitiska frågor <Se F.35 för fullständig frågetext> 107 1. Allt/I stort sett allt 485 2. Ganska mycket 663 3. Inte särskilt mycket 319 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 165 LÄSER LOKALA POL 35 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(9). Lokala politiska organisationer och föreningar <Se F.35 för fullständig frågetext> 65 1. Allt/I stort sett allt 255 2. Ganska mycket 766 3. Inte särskilt mycket 486 4. Ingenting/Nästan ingenting 1 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 166 LÄSER KRIGSHÄNDELSER 35 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(10). Krigshändelser <Se F.35 för fullständig frågetext> 198 1. Allt/I stort sett allt 622 2. Ganska mycket 586 3. Inte särskilt mycket 164 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 167 LÄSER U-LÄNDER 35 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(11). Vad som händer i u-länderna <Se F.35 för fullständig frågetext> 143 1. Allt/I stort sett allt 645 2. Ganska mycket 635 3. Inte särskilt mycket 150 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 168 LÄSER RELIGION 35 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(12). Religiösa frågor <Se F.35 för fullständig frågetext> 38 1. Allt/I stort sett allt 153 2. Ganska mycket 532 3. Inte särskilt mycket 848 4. Ingenting/Nästan ingenting 2 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 169 LÄSER RADIO OCH TV 35 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(13). Radio och TV <Se F.35 för fullständig frågetext> 333 1. Allt/I stort sett allt 714 2. Ganska mycket 390 3. Inte särskilt mycket 139 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 18 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 170 LÄSER FAMILJENYHETER 35 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(14). (ENDAST TILL UP SOM EJ BESVARAT FRÅGORNA 30-34) Familjenyheter <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Allt/I stort sett allt 2 2. Ganska mycket 10 3. Inte särskilt mycket 14 4. Ingenting/Nästan ingenting 1 8. Vet ej 1561 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 171 LÄSER LEDARE 35 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(15). (ENDAST TILL UP SOM EJ BESVARAT FRÅGORNA 30-34) Ledare och politiska kommentarer <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Allt/I stort sett allt 7 2. Ganska mycket 8 3. Inte särskilt mycket 12 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 1561 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 172 LÄSER INSÄNDARE 35 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(16). (ENDAST TILL UP SOM EJ BESVARAT FRÅGORNA 30-34) Insändare <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 1. Allt/I stort sett allt 10 2. Ganska mycket 7 3. Inte särskilt mycket 9 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 1561 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 173 LÄSER SPORTEN 35 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.35(17). (ENDAST TILL UP SOM EJ BESVARAT FRÅGORNA 30-34) Sporten <Se F.35 för fullständig frågetext> 10 1. Allt/I stort sett allt 6 2. Ganska mycket 9 3. Inte särskilt mycket 5 4. Ingenting/Nästan ingenting 8. Vet ej 1561 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 174 REDAN HÖRT I RADIO/TV 36 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 9 F.36. (LÄSER DAGSTIDNING) Jag skall nu läsa upp ett antal åsikter som man hör i debatten om dagstidningarna. Vill Ni för varje sådan åsikt som jag läser upp säga om ni instämmer eller ej. Svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (LÄMNA SVARSKORT) F.36A. Tidningen skriver alldeles för mycket om sådant som man redan fått höra tillräckligt om i radio och TV 290 1. Instämmer helt 670 2. Instämmer delvis 349 3. Instämmer knappast 169 4. Instämmer inte alls 34 8. Vet ej 16 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 175 SAKNAR BETYDELSE 36B Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B. Mycket av vad som står i tidningen saknas betydelse för mig <Se F.36 för fullständig frågetext> 309 1. Instämmer helt 659 2. Instämmer delvis 336 3. Instämmer knappast 182 4. Instämmer inte alls 26 8. Vet ej 16 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 176 LÄTTARE ATT FÖRSTÅ 36C Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.36C. På tidningen borde man lägga ner mer arbete på att utforma nyheterna så att de blir lättare att förstå <Se F.36 för fullständig frågetext> 374 1. Instämmer helt 403 2. Instämmer delvis 393 3. Instämmer knappast 314 4. Instämmer inte alls 28 8. Vet ej 16 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 177 TIDN.PREN PRISVÄRT 36D Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.36D. Jämfört med vad man får är det ganska billigt att prenumerera på en tidning <Se F.36 för fullständig frågetext> 701 1. Instämmer helt 340 2. Instämmer delvis 231 3. Instämmer knappast 175 4. Instämmer inte alls 66 8. Vet ej 16 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 178 LYSSNAR PÅ P3 37 Loc 249 width 1 MD=9 F.37. Jag tänker nu ställla några frågor om hur ofta Ni brukar lyssna på radio. Hur ofta brukar Ni lyssna på P3, dvs Melodiradion? Svara med något av alternativen på kortet. (VISA SVARSKORT) F.37A. P3, Melodiradion 919 1. Varje dag 135 2. 4-6 dagar i veckan 265 3. 1-3 dagar i veckan 75 4. Några gånger i månaden 131 5. Mera sällan 68 6. Aldrig 2 9. Uppgift saknas
VAR 179 LYSSNAR PÅ P2 37 Loc 250 width 1 MD=9 F.37B. P2 <Se F.37 för fullständig frågetext> 59 1. Varje dag 30 2. 4-6 dagar i veckan 178 3. 1-3 dagar i veckan 264 4. Några gånger i månaden 567 5. Mera sällan 493 6. Aldrig 1 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 180 LYSSNAR PÅ P1 37 Loc 251 width 1 MD=9 F.37C. P1 <Se F.37 för fullständig frågetext> 356 1. Varje dag 85 2. 4-6 dagar i veckan 231 3. 1-3 dagar i veckan 180 4. Några gånger i månaden 408 5. Mera sällan 332 6. Aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 181 DET SKALL VI FIRA 38 Loc 252 width 1 MD=9 F.38. När det gäller enskilda radioprogram, hur ofta brukar Ni lyssna på ..... (VISA SVARSKORT) F.38A. Det skall vi fira 230 1. Varje dag 104 2. 4-6 dagar i veckan 421 3. 1-3 dagar i veckan 238 4. Några gånger i månaden 338 5. Mera sällan 258 6. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 182 OBS-KULTURKVARTEN 38 Loc 253 width 1 MD=9 F.38B. OBS-kulturkvarten <Se F.38 för fullständig frågetext> 31 1. Varje dag 38 2. 4-6 dagar i veckan 175 3. 1-3 dagar i veckan 213 4. Några gånger i månaden 522 5. Mera sällan 596 6. Aldrig 11 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 183 REGIONALRADION 38 Loc 254 width 1 MD=9 F.38C. Regionalradio, dvs. (GÖTEBORG) västkvarten, (MALMÖ) sydkvarten, (LEKSAND) gävle- dala-kvarten, (VÄSTERÅS) mellansvenska nyheter <Se F.38 för fullständig frågetext> 519 1. Varje dag 261 2. 4-6 dagar i veckan 340 3. 1-3 dagar i veckan 144 4. Några gånger i månaden 167 5. Mera sällan 151 6. Aldrig 13 9. Uppgift saknas
VAR 184 SPORTEXTRA 38 Loc 255 width 1 MD=9 F.38D. Sportextra <Se F.38 för fullständig frågetext> 164 1. Varje dag 144 2. 4-6 dagar i veckan 424 3. 1-3 dagar i veckan 198 4. Några gånger i månaden 298 5. Mera sällan 360 6. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 185 DAGENS EKO/MORGONEKOT 38 Loc 256 width 1 MD=9 F.38E. Dagens eko/Morgonekot <Se F.38 för fullständig frågetext> 272 1. Varje dag 103 2. 4-6 dagar i veckan 161 3. 1-3 dagar i veckan 133 4. Några gånger i månaden 428 5. Mera sällan 488 6. Aldrig 2 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 186 FAMILJESPEGELN 38 Loc 257 width 1 MD=9 F.38F. Familjespegeln <Se F.38 för fullständig frågetext> 51 1. Varje dag 67 2. 4-6 dagar i veckan 177 3. 1-3 dagar i veckan 213 4. Några gånger i månaden 489 5. Mera sällan 588 6. Aldrig 4 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 187 GO'MORRON 38 Loc 258 width 1 MD=9 F.38G. Go'morron <Se F.38 för fullständig frågetext> 374 1. Varje dag 161 2. 4-6 dagar i veckan 182 3. 1-3 dagar i veckan 106 4. Några gånger i månaden 310 5. Mera sällan 452 6. Aldrig 2 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 188 FREKVENS TV-TITTANDE 39 Loc 259 width 1 MD=9 F.39. Hur ofta brukar Ni titta på TV? (VISA SVARSKORT) 972 1. Varje dag 307 2. 4-6 dagar i veckan 245 3. 1-3 dagar i veckan 28 4. Några gånger i månaden 33 5. Mera sällan 5 6. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 189 AKTUELLT 40 Loc 260 width 1 MD=9 F.40. Jag skulle också vilja ställa några frågor om hur ofta Ni brukar titta på några olika TV-program. Brukar Ni se Aktuellt? Ni kan svara med något av alternativen på kortet. (VISA SVARSKORT) F.40(1). Aktuellt 648 1. Varje dag 370 2. 4-6 dagar i veckan 401 3. 1-3 dagar i veckan 65 4. Några gånger i månaden 84 5. Mera sällan 20 6. Aldrig 7 9. Uppgift saknas
VAR 190 RAPPORT 40 Loc 261 width 1 MD=9 F.40(2). Rapport <Se F.40 för fullständig frågetext> 541 1. Varje dag 403 2. 4-6 dagar i veckan 427 3. 1-3 dagar i veckan 76 4. Några gånger i månaden 105 5. Mera sällan 37 6. Aldrig 1 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 191 REGIONALA NYHETER 40 Loc 262 width 1 MD=9 F.40(3). Regionala nyheter (MALMÖ) Syd-nytt, (GÖTEBORG) Väst-nytt, (LEKSAND) Allehanda <Se F.40 för fullständig frågetext> 242 1. Varje dag 183 2. 4-6dagar i veckan 385 3. 1-3 dagar i veckan 196 4. Några gånger i månaden 347 5. Mera sällan 220 6. Aldrig 3 8. Vet ej 19 9. Uppgift saknas
VAR 192 SVERIGES MAGASIN 40 Loc 263 width 1 MD=9 F.40(4). Sveriges magasin <Se F.40 för fullständig frågetext> 318 1. Varje dag 293 2. 4-6 dagar i veckan 403 3. 1-3 dagar i veckan 169 4. Några gånger i månaden 269 5. Mera sällan 135 6. Aldrig 1 8. Vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 193 NATURPROGRAM 40 Loc 264 width 1 MD=9 F.40(5). Naturprogram <Se F.40 för fullständig frågetext> 84 1. Varje dag 96 2. 4-6 dagar i veckan 520 3. 1-3 dagar i veckan 634 4. Några gånger i månaden 216 5. Mera sällan 39 6. Aldrig 1 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 194 BARNPROGRAM 40 Loc 265 width 1 MD=9 F.40(6). Barnprogram <Se F.40 för fullständig frågetext> 95 1. Varje dag 74 2. 4-6 dagar i veckan 186 3. 1-3 dagar i veckan 206 4. Några gånger i månaden 598 5. Mera sällan 428 6. Aldrig 2 8. Vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 195 DISKUSIONER-DEBATTER 40 Loc 266 width 1 MD=9 F.40(7). Diskussions- och debattprogram <Se F.40 för fullständig frågetext> 42 1. Varje dag 77 2. 4-6 dagar i veckan 320 3. 1-3 dagar i veckan 529 4. Några gånger i månaden 434 5. Mera sällan 183 6. Aldrig 1 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 196 KVÄLLSÖPPET 40 Loc 267 width 1 MD=9 F.40(8). Kvällsöppet <Se F.40 för fullständig frågetext> 74 1. Varje dag 160 2. 4-6 dagar i veckan 494 3. 1-3 dagar i veckan 386 4. Några gånger i månaden 339 5. Mera sällan 138 6. Aldrig 4 9. Uppgift saknas
VAR 197 DECKARE-WILDA WESTERN 40 Loc 268 width 1 MD=9 F.40(9). Deckare och vilda western <Se F.40 för fullständig frågetext> 70 1. Varjr dag 79 2. 4-6 dagar i veckan 513 3. 1-3 dagar i veckan 451 4. Några gånger i månaden 281 5. Mera sällan 191 6. Aldrig 1 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 198 ANSLAGSTAVLAN 41 Loc 269 width 1 MD=9 F.41. Anslagstavlan är ett program som då och då sänds i TV. Brukar Ni titta på detta program? 822 1. Ja 676 2. Nej 39 8. Vet ej 58 9. Uppgift saknas
VAR 199 INNEHÅLL ANSLAGSTAVL 41 Loc 270 width 1 F.41(1). (OM JA): Vet Ni vad detta program brukar handla om? <Se F.41 för fullständig frågetext> KODVÄRDEN SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 1595 9. Uppgift saknas
VAR 200 FRITID: BIOBESÖK 42 Loc 271 width 1 MD=9 F.42. Jag skulle nu vilja ställa några frågor om vad Ni i övrigt brukar göra på Er fritid. Om Ni tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur ofta har Ni i genomsnitt ägnat Er åt följande saker på er fritid? Ni kan svara med något av alternativen på kortet. (VISA SVARSKORT) F.42(1). Hur ofta har Ni gått på bio under det senaste halvåret? 1. Nästan varje dag 50 2. 1-2 gånger i veckan 223 3. 1-2 gånger i månaden 489 4. Någon enstaka gång 828 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 201 FRITID: UMGÅS VÄNNER 42 Loc 272 width 1 MD=9 F.42(2). Hur ofta har Ni umgåtts med vänner och bekanta under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 315 1. Nästan varje dag 740 2. 1-2 gånger i veckan 385 3. 1-2 gånger i månaden 139 4. Någon enstaka gång 10 5. Aldrig 6 9. Uppgift saknas
VAR 202 FRITID: LÄSA BÖCKER 42 Loc 273 width 1 MD=9 F.42(3). Hur ofta har Ni läst böcker under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 371 1. Nästan varje dag 251 2. 1-2 gånger i veckan 215 3. 1-2 gånger i månaden 441 4. Någon enstaka gång 309 5. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 203 FRITID: BIBLIOTEK 42 Loc 274 width 1 MD=9 F.42(4). Hur ofta har Ni gått på biblioteket under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 15 1. Nästan varje dag 102 2. 1-2 gånger i veckan 247 3. 1-2 gånger i månaden 357 4. Någon enstaka gång 865 5. Aldrig 9 9. Uppgift saknas
VAR 204 FRITID: EXTRAARBETE 42 Loc 275 width 1 MD=9 F.42(5). Hur ofta har Ni tagit arbete med hem, utfört extraarbeten eller arbetat på övertid under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 140 1. Nästan varje dag 196 2. 1-2 gånger i veckan 137 3. 1-2 gånger i månaden 202 4. Någon enstaka gång 891 5. Aldrig 29 9. Uppgift saknas
VAR 205 FRITID: NÖJESLIV 42 Loc 276 width 1 MD=9 F.42(6). Hur ofta har Ni gått på pub, diskotek dans eller deltagit i annat nöjesliv under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 4 1. Nästan varje dag 165 2. 1-2 gånger i veckan 279 3. 1-2 gånger i månaden 440 4. Någon enstaka gång 699 5. Aldrig 8 9. Uppgift saknas
VAR 206 FRITID: KYRKA ETC 42 Loc 277 width 1 MD=9 F.42(7). Hur ofta har Ni gått i kyrkan eller deltagit i religiöst församlingsarbete under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 6 1. Nästan varje dag 77 2. 1-2 gånger i veckan 84 3. 1-2 gånger i månaden 386 4. Någon enstaka gång 1037 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 207 FRITID: HOBBIES 42 Loc 278 width 1 MD=9 F.42(8). Hur ofta har Ni utövat hobbyverksamhet som handarbete, vävning, måleri, slöjd, fotografering och liknande under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 331 1. Nästan varje dag 353 2. 1-2 gånger i veckan 183 3. 1-2 gånger i månaden 238 4. Någon enstaka gång 485 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 208 FRITID: IDROTT 42 Loc 279 width 1 MD=9 F.42(9). Hur ofta har Ni deltagit i idrotts-, fritids- eller motionsverksamhet under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 125 1. Nästan varje dag 431 2. 1-2 gånger i veckan 113 3. 1-2 gånger i månaden 159 4. Någon enstaka gång 762 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 209 FRITID: IDROTTSÅSKÅD 42 Loc 280 width 1 MD=9 F.42(10). Hur ofta har Ni gått på idrottsevengemang som åskadare under det senaste halvåret? <Se F.42 för fullständig frågetext> 4 1. Nästan varje dag 156 2. 1-2 gånger i veckan 216 3. 1-2 gånger i månaden 341 4. Någon enstaka gång 873 5. Aldrig 5 9. Uppgift saknas
VAR 210 MEDLEM FACKLIG ORG 43A Loc 281 width 1 MD=9 F.43. Är Ni medlem i någon facklig organisation eller förening? 814 1. Ja 776 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 211 MEDLEM POLITISK ORG 43B Loc 282 width 1 MD=9 F.43A. Är Ni medlem i någon politisk organisation eller förening? 115 1. Ja 1474 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 212 MEDLEM ÖVRIG FÖRENING 43 Loc 283 width 1 MD=9 F.43C. Är Ni medlem i någon annan förening, som t.ex idrotts- eller nykterhetsrörelsen eller något religiöst samfund eller hobbyförening? 574 1. Ja 1015 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 213 MEDLEM INTRESSEORG 43D Loc 284 width 1 MD=9 F.43D. Är Ni medlem i någon intresseförening, som t.ex hyresgästförening, lantbruksorganisation, konsum eller föräldraförening? 636 1. Ja 952 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 214 UPPDRAG FACKLIG ORG 44 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 F.44. Har Ni något förtroendeuppdrag i föreningen/någon eller några av föreningarna? F.44A. (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION) Förtroendeupprag i facklig organisation eller förening 116 1. Ja 697 5. Nej 776 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 215 UPPDRAG POLITISK ORG 44 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B. (MEDLEM I POLITISK ORGANISATION) Förtroendeuppdrag i politisk organisation eller förening <Se F.44 för fullständig frågetext> 30 1. Ja 84 5. Nej 1474 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 216 UPPDRAG ÖVR FÖRENING 44 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 F.44C. (MEDLEM I ANNAN FÖRENING) Förtroendeuppdrag i annan förening, som t.ex idrotts- eller nykterhetsrörelsen något samfund eller hobbyförening <Se F.44 för fullständig frågetext> 178 1. Ja 395 5. Nej 1015 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 217 UPPDRAG INTRESSEORG 44 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 F.44D. (MEDLEM I INTRESSEFÖRENING) Förtroendeuppdrag i intresseförening, som t.ex hyresgästförening, lantbruksorganisation, konsum eller föräldraförening <Se F.44 för fullständig frågetext> 73 1. Ja 558 5. Nej 952 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 218 MÖTEN FACKLIG ORG 45 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.45. Har Ni varit på något möte under de sex senaste månaderna? F.45A. (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION) Möte med facklig organisation eller förening de senaste sex månaderna 332 1. Ja 476 5. Nej 776 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 219 MÖTEN POLITISK ORG 45 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B. (MEDLEM I POLITISK ORGANISATION) Möte med politisk organisation eller förening de senaste sex månaderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 68 1. Ja 47 5. Nej 1474 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 220 MÖTEN ÖVRIG FÖRENING 45 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 F.45C. (MEDLEM I ANNAN FÖRENING) Möte med annan förening, som t.ex idrotts- eller nykterhetsrörelsen eller något religiöst samfund eller hobbyförening de senaste sex månaderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 364 1. Ja 204 5. Nej 1 8. Vet ej 1015 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 221 MÖTEN INTRESSEORG 45 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 F.45D. (MEDLEM I INTRESSEFÖRENING) Möte med intresseförening, som t.ex hyresgästförening, lantbruksorganisation, konsum eller föräldraförening de senaste sex månaderna <Se F.45 för fullständig frågetext> 177 1. Ja 451 5. Nej 952 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 222 POL BETYDELSELÖS 46 Loc 293 width 1 MD=9 F.46. Vi har också ställt samman några åsikter som man ibland hör diskuteras. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på det här kortet. (VISA SVARSKORT) F.46(1). Det som händer i politiken har sällan någon större betydelse för mig 254 1. Instämmer helt 442 2. Instämmer i stort sett 433 4. I stort sett motsatt åsikt 340 5. Helt motsatt åsikt 53 8. Vet inte/vill ej svara 73 9. Uppgift saknas
VAR 223 POLITIKER GOTT ARBETE 46 Loc 294 width 1 MD=9 F.46(2). De flesta politiker gör ett gott arbete för att förbättra det svenska samhället <Se F.46 för fullständig frågetext> 102 1. Helt motsatt åsikt 223 2. I stort sett motsatt åsikt 879 4. Instämmer i stort sett 238 5. Instämmer helt 80 8. Vet inte/vill ej svara 73 9. Uppgift saknas
VAR 224 STATLIGT INFLYTANDE 46 Loc 295 width 1 MD=9 F.46(3). Stat och kommun lägger sig alldeles för mycket i ens privatliv <Se F.46 för fullständig frågetext> 315 1. Instämmer helt 377 2. Instämmer i sort sett 477 4. I sort sett motsatt åsikt 249 5. Helt motsatt åsikt 103 8. Vet inte/vill ej svara 74 9. Uppgift saknas
VAR 225 OMÖJLIGT PÅVERKA 46 Loc 296 width 1 MD=9 F.46(4). Jag tycker inte att jag har någon som helst möjlighet att påverka samhällets utveckling <Se F.46 för fullständig frågetext> 623 1. Instämmer helt 474 2. Instämmer i stort sett 258 4. I stort sett motsatt åsikt 116 5. Helt motsatt åsikt 51 8. Vet inte/vill ej svara 73 9. Uppgift saknas
VAR 226 PARTI FÖRETRÄDER UP 46 Loc 297 width 1 MD=9 F.46(5). Det finns åtmistone något parti, som alltid försöker tillvarata mina intressen <Se F.46 för fullständig frågetext> 118 1. Helt motsatt åsikt 206 2. I stort sett motsatt åsikt 664 4. Instämmer i stort sett 366 5. Instämmer helt 168 8. Vet inte/vill ej svara 73 9. Uppgift saknas
VAR 227 BÄTTRE FÖRR 46 Loc 298 width 1 MD=9 F.46(6). Trots den ökade levnadsstandarden var folk lyckligare förr <Se F.46 för fullständig frågetext> 546 1. Instämmer helt 359 2. Instämmer i stort sett 285 4. I stort sett motsatt åsikt 200 5. Helt motsatt åsikt 132 8. Vet inte/vill ej svara 73 9. Uppgift saknas
VAR 228 ENDAST RÖSTER 46 Loc 299 width 1 MD=9 F.46(7). Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter <Se F.46 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer helt 464 2. Instämmer i stort sett 418 4. I stort sett motsatt åsikt 172 5. Helt motsatt åsikt 119 8. Vet inte/vill ej svara 74 9. Uppgift saknas
VAR 229 PÅVERKA GENOM PARTI 46 Loc 300 width 1 MD=9 F.46(8). Vill man ha något att säga till om i samhället, skall man gå med i ett politiskt parti <Se F.46 för fullständig frågetext> 99 1. Helt motsatt åsikt 182 2. I stort sett motsatt åsikt 472 4. Instämmer i stort sett 643 5. Instämmer helt 125 8. Vet inte/vill ej svara 74 9. Uppgift saknas
VAR 230 MYNDIGHETSKONTAKTER 46 Loc 301 width 1 MD=9 F.46(9). Om man kontaktar någon myndighet försvinner man bara i papperskvarnen <Se F.46 för fullständig frågetext> 453 1. Instämmer helt 506 2. Instämmer i stort sett 328 4. I stort sett motsatt åsikt 107 5. Helt motsatt åsikt 129 8. Vet inte/vill ej svara 72 9. Uppgift saknas
VAR 231 SÄMRE BO I KOMMUNEN 46 Loc 302 width 1 MD=9 F.46(10). Som jag ser det har det blivit allt sämre att bo i den här kommunen <Se F.46 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer helt 155 2. Instämmer i stort sett 579 4. I stort sett motsatt åsikt 572 5. Helt motsatt åsikt 116 8. Vet inte/vill ej svara 74 9. Uppgift saknas
VAR 232 AKTUELL LOK HÄNDELSE 47 Loc 303 width 1 MD=9 F.47. Om Ni tänker på vad som hänt och diskuterats här i kommunen under det senaste året - är det då några särskilda lokala händelser eller frågor som Ni tycker varit aktuella? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor tänker Ni på? Någonting annat? (UP FÅR NÄMNA HÖGST TRE FRÅGOR) 878 1. Ja 711 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 233 AKTUELL LOKAL FRÅGA 1 47 Loc 304 width 2 MD= 0 or GE 99 F.47(1). (AKTUELL LOKAL FRÅGA) Aktuell lokal händelse eller fråga, 1 <Se F.47 för fullständig frågetext> 184 11. Planfrågor och lokaliseringsfrågor 60 12. Bostad/boende 89 13. Kommunikationsfrågor 15 14. Kollektivtrafik 176 15. Trafikmiljö 43 16. Miljöfrågor 16 17. Almänna servicefrågor 1 18. Partipolitiska frågor 7 19. Övriga politiska frågor 6 20. Nationalekonomiska frågor/ekonomisk politik 16 21. Kommunalekonomiska frågor 3 22. Företagsekonomiska frågor/produktionsfrågor 1 23. Lokal affärsverksamhet 8 24. Arbetsmarknad 2 25. Arbetsförhållanden 1 26. Fackliga frågor 1 27. Jordbruk/skogsbruk/fiske/försörjning 19 28. Energiförsörjning 1 29. Övriga ekonomiska frågor 15 31. Sjukvård/sjukhus/medicin 4 32. Handikapp och åldringsvård 1 33. Kriminalvård 13 34. Nykterhetsfrågor/narkotikafrågor 42 35. Barntillsyn 1 36. Invandrarfrågor 2 37. Ungdomsproblem 38. Övriga sociala frågor 39. Social aktivitet 16 41. Skola/utbildning 2 42. Mediafrågor 43. Kyrka och religion 44. Vetenskap 45. Litteratur 91 46. Övriga kulturella frågor 5 51. Underhållning 3 52. Sport 23 53. Idrott och friluftsliv 7 54. Övriga fritidsfrågor 55. Social aktivitet: Idrottsföreningar etc. 1 81. Olyckor 1 82. Brott 1 88. Övrigt 717 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 234 AKTUELL LOKAL FRÅGA 2 47 Loc 306 width 2 MD= 0 or GE 90 F.47(2). (TVÅ AKTUELLA LOKALA FRÅGOR) Aktuell lokal händelse eller fråga, 2 <Se F.47 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 233 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 11. Planfrågor och lokaliseringsfrågor . . 88. Övrigt 717 00. Frågan ej tillämplig 471 90. Frågan ej tillämplig (endast en fråga) 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 717 51 38 52 17 56 23 7 1 1 1 Kod: 21 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 Frek: 5 1 6 5 2 1 9 2 15 4 1 Kod: 34 35 37 38 41 46 51 52 53 54 82 Frek: 12 16 3 3 17 22 3 1 24 4 1 Kod: 88 90 99 Frek: 2 471 1
VAR 235 AKTUELL LOKAL FRÅGA 3 47 Loc 308 width 2 MD= 0 or GE 90 F.47(3). (TRE AKTUELLA LOKALA FRÅGOR) Aktuell lokal händelse eller fråga, 3 <Se F.47 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 233 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 11. Planfrågor och lokaliseringsfrågor . . 88. Övrigt 717 00. Frågan ej tillämplig 691 90. Frågan ej tillämplig (högst två frågor) 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 717 24 14 17 6 23 11 4 1 3 3 Kod: 21 23 24 28 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 7 2 4 3 13 3 1 2 5 2 1 Kod: 38 41 43 46 51 52 53 54 82 90 99 Frek: 2 11 1 12 2 2 4 2 1 691 1
VAR 236 LOKAL INFO:VÄNNER 1 48 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 F.48. Har Ni själv fått information om ... (LOKAL SAMHÄLLSFRÅGA) på något eller några av de här sätten? Något annat? (OM UP NÄMNER MER ÄN ETT SÄTT:) På vilket sätt tycker Ni att Ni har fått den bästa informationen? F.48A(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom vänner och bekanta, 1 393 1. Ja 461 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 237 LOKAL INFO:VÄNNER 2 48 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 F.48A(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom vänner och bekanta, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 180 1. Ja 221 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 238 LOKAL INFO:VÄNNER 3 48 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 F.48A(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom vänner och bekanta, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 92 1. Ja 94 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 239 LOKAL INFO:ARTIKLAR 1 48 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 F.48B(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom artiklar i tidningarna, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 775 1. Ja 81 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 240 LOKAL INFO:ARTIKLAR 2 48 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 F.48B(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom artiklar i tidningarna, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 359 1. Ja 42 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 241 LOKAL INFO:ARTIKLAR 3 48 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 F.48B(3). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom artiklar i tidningarna, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 165 1. Ja 21 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 242 LOKAL INFO:INFOBLAD 1 48 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 F.48C(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom informationsblad från föreningar och organisationer, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 177 1. Ja 675 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Uppgift saknas
VAR 243 LOKAL INFO:INFOBLAD 2 48 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 F.48C(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom informationsblad från föreningar och organisationer, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 352 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 244 LOKAL INFO:INFOBLAD 3 48 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 F.48C(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom informationsblad från föreningar och organisationer, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 162 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 245 LOKAL INFO:RADIO 1 48 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 F.48D(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom radio/regionalradio, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 336 1. Ja 520 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Uppgift saknas
VAR 246 LOKAL INFO:RADIO 2 48 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 F.48D(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom radio/regionalradio, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 125 1. Ja 277 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 247 LOKAL INFO:RADIO 3 48 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 F.48D(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom radio/regionalradio, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 56 1. Ja 130 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 248 LOKAL INFO:ARB.KAMR 1 48 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 F.48E(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom arbetskamrater, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 274 1. Ja 577 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 249 LOKAL INFO:ARB.KAMR 2 48 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 F.48E(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom arbetskamrater, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 132 1. Ja 268 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 250 LOKAL INFO:ARB.KAMR 3 48 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 F.48E(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom arbetskamrater, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 65 1. Ja 121 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 251 LOKAL INFO:TV 1 48 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 F.48F(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom TV, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 196 1. Ja 657 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 252 LOKAL INFO:TV 2 48 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 F.48F(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom TV, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 304 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 253 LOKAL INFO:TV 3 48 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 F.48F(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom TV, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 140 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 254 LOKAL INFO:MYND 1 48 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 F.48G(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom olika myndigheter, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 164 1. Ja 689 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 255 LOKAL INFO:MYND 2 48 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 F.48G(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom olika myndigheter, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 70 1. Ja 331 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 256 LOKAL INFO:MYND 3 48 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 F.48G(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom olika myndigheter, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 39 1. Ja 147 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 257 LOKAL INFO:ANNONSER 1 48 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 F.48H(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom annonser i tidningarna, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 195 1. Ja 659 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 258 LOKAL INFO:ANNONSER 2 48 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 F.48H(2). (NÄMNT MINST TVÅ LOKALA FRÅGOR) Information genom annonser i tidningarna, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 49 1. Ja 352 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 259 LOKAL INFO:ANNONSER 3 48 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 F.48H(3). (NÄMNT MINST TRE LOKALA FRÅGOR) Information genom annonser i tidningarna, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 162 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 260 LOKAL INFO: INFOTIDN1 48 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 F.48I(1). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom kommunal informationstidning, 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 153 1. Ja 701 5. Nej 715 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 261 LOKAL INFO: INFOTIDN2 48 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 F.48I(2). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom kommunal informationstidning, 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 65 1. Ja 336 5. Nej 1187 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 262 LOKAL INFO: INFOTIDN3 48 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 F.48I(3). (NÄMNT LOKAL FRÅGA) Information genom kommunal informationstidning, 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 157 5. Nej 1408 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 263 BÄSTA INFO LOK FRÅGA1 48 Loc 337 width 2 MD= 0 or GE 99 F.48AA. (NÄMNT MER ÄN ETT INFORMATIONSSÄTT) Bästa informationssätt för lokal fråga 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> 109 01. Vänner och bekanta 480 02. Artiklar i tidningarna 50 03. Informationsblad från föreringar och organisationer 40 04. Radio/Regionalradio 33 05. Arbetskamrater 42 06. TV 41 07. Olika myndigheter 11 08. Annonser i tidningarna 38 09. Kommunal informationstidning 715 00. Frågan ej tillämplig 36 99. Uppgift saknas
VAR 264 BÄSTA INFO LOK FRÅGA2 48 Loc 339 width 2 MD= 0 or GE 99 F.48AB. (NÄMNT MER ÄN ETT INFORMATIONSSÄTT) Bästa informationssätt för lokal fråga 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> 57 01. Vänner och bekanta 235 02. Artiklar i tidningarna 11 03. Informationsblad från föreningar och organisationer 20 04. Radio/Regionalradio 18 05. Arbetskamrater 13 06. TV 18 07. Olika myndigheter 6 08. Annonser i tidningarna 9 09. Kommunal informationstidning 1187 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas
VAR 265 BÄSTA INFO LOK FRÅGA3 48 Loc 341 width 2 MD= 0 or GE 99 F.48AC. (NÄMNT MER ÄN ETT INFORMATIONSSÄTT) Bästa informationssätt för lokal fråga 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> 22 01. Vänner och bekanta 117 02. Artiklar i tidningarna 6 03. Informationsblad från föreningar och organisationer 5 04. Radio/Regionalradio 7 05. Arbetskamrater 3 06. TV 9 07. Olika myndigheter 1 08. Annonser i tidningarna 6 09. Kommunal informationstidning 1408 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 266 RANSINFO: VÄNNER 49 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. (TILL UP SOM EJ NÄMNT RANSONERINGAR I FRÅGA 48) När det gäller de ransoneringar som orsakats av den s k energikrisen, på vilket eller vilka sätt har Ni själv fått information? (VISA SVARSKORT) F.49(1). Vänner och bekanta 437 1. Ja 1070 5. Nej 22 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 267 RANSINFO: ARTIKLAR 49 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(2). Artiklar i tidningarna <Se F.49 för fullständig frågetext> 1397 1. Ja 117 5. Nej 20 0. Frågan ej tillämplig 61 9. Uppgift saknas
VAR 268 RANSINFO: INFO BLAD 49 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(3). Informationsblad från föreningar och organisationer <Se F.49 för fullständig frågetext> 319 1. Ja 1190 5. Nej 21 0. Frågan ej tillämplig 65 9. Uppgift saknas
VAR 269 RANSINFO: RADIO 49 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(4). Radio/regionalradio <Se F.49 för fullständig frågetext> 1235 1. Ja 278 5. Nej 19 0. Frågan ej tillämplig 63 9. Uppgift saknas
VAR 270 RANSINFO: ARBETSKAMR 49 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(5). Arbetskamrater <Se F.49 för fullständig frågetext> 398 1. Ja 1094 5. Nej 28 0. Frågan ej tillämplig 75 9. Uppgift saknas
VAR 271 RANSINFO: TELEVISION 49 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(6). TV <Se F.49 för fullständig frågetext> 1448 1. Ja 63 5. Nej 19 0. Frågan ej tillämplig 65 9. Uppgift saknas
VAR 272 RANSINFO: MYNDIGHETER 49 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(7). Olika myndigheter <Se F.49 för fullständig frågetext> 404 1. Ja 1106 5. Nej 20 0. Frågan ej tillämplig 65 9. Uppgift saknas
VAR 273 RANSINFO: ANNONSER 49 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(8). Annonser i tidningarna <Se F.49 för fullständig frågetext> 884 1. Ja 626 5. Nej 21 0. Frågan ej tillämplig 64 9. Uppgift saknas
VAR 274 RANSINFO:KOM INFOTIDN 49 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(9). Kommunal informationstidning <Se F.49 för fullständig frågetext> 249 1. Ja 1260 5. Nej 20 0. Frågan ej tillämplig 66 9. Uppgift saknas
VAR 275 BÄST RANSINFO 49 Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 F.49(10). På vilket av dessa sätt tycker ni att Ni har fått den bästa informationen? <Se F.49 för fullständig frågetext> 24 01. Vänner och bekanta 299 02. Artiklar i tidningarna 22 03. Informationsblad från föreningar och organisationer 97 04. Radio/Regionalradio 18 05. Arbetskamrater 939 06. TV 40 07. Olika myndigheter 45 08. Annonser i tidningarna 12 09. Kommunal informationstidning 21 00. Frågan ej tillämplig 78 99. Uppgift saknas
VAR 276 REG SKÖTT RANSONERING 50 Loc 354 width 1 MD=9 F.50. Når det gäller bensinransoneringen, anser Ni att regeringen skött den frågan på ett riktig sätt? Ni kan svara med hjälp av detta kort. (VISA SVARSKORT) 84 1. Ja, absolut 374 2. Ja, i stort sett 510 3. Nej, knappast 488 4. Nej, absolut inte 78 8. Vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 277 ARTIKEL ETC I TIDNING 51 Loc 355 width 1 MD=9 F.51. Har Ni för egen räkning eller som representant för t.ex en förening någon gång försökt få in en notis, artikel, insändare eller annat i någon tidning eller tidskrift? 248 1. Ja 1282 5. Nej 2 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 278 KONTAKT MED TIDNING 52 Loc 356 width 1 MD=9 F.52. Har Ni någon gång tagit kontakt med en journalist eller redaktion för att be tidningen skriva om något som Ni tyckt vara viktigt? 221 1. Ja 1313 5. Nej 61 9. Uppgift saknas
VAR 279 LYCKATS FÅ IN MTRL 53 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 F.53. (KONTAKT MED TIDNING) Lyckades det, dvs skrev tidningen något om det som Ni föreslog? 177 1. Ja 41 5. Nej 2 8. Vet ej 1373 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 280 UPPMANAR ANDRA LÄSA 54 Loc 358 width 1 MD=9 F.54. Händer det någon gång att Ni uppmanar Era bekanta att läsa artiklar som Ni själv sett i tidningen? Ni kan svara med hjälp av alternativen på detta kort. (VISA SVARSKORT) 94 1. Mycket ofta 445 2. Ganska ofta 493 3. Ganska sällan 336 4. Mycket sällan 220 5. Aldrig 3 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 281 KONT KOM TJÄNSTEMAN 55 Loc 359 width 1 MD=9 F.55(1). Har Ni själv tagit kontakt med någon kommunal tjänsteman eller förtroendevald för att personligen försöka påverka ett beslut eller någon kommunal åtgärd? För kommunalt anställda räknas ej kontakter i tjänsten. 175 1. Ja 1411 5. Nej 4 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 282 KONTAKTPERSON 55 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 F.55(2). (OM JA): Vem har Ni då tagit kontakt med? <Se F.55(1) för fullständig frågetext> 90 1. Kommunal tjänsteman 28 2. Förtroendeman 39 3. Bådadera 8 4. Är själv kommunal tjänsteman 1420 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 283 VÄNNER FR OM ARTIKLAR 56 Loc 361 width 1 MD=9 F.56(1). Händer det att Era vänner frågar Er till råds om t.ex sådant som stått i tidningen? (VISA SVARSKORT) 23 1. Mycket ofta 205 2. Ganska ofta 366 3. Ganska sällan 466 4. Mycket sällan 515 5. Aldrig 11 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 284 VÄNNER FR OM VAROR 56 Loc 362 width 1 MD=9 F.56(2). Händer det att Era vänner frågar Er till råds om t.ex var man bäst kan köpa olika varor? (VISA SVARSKORT) 46 1. Mycket ofta 382 2. Ganska ofta 432 3. Ganska sällan 366 4. Mycket sällan 353 5. Aldrig 8 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas
VAR 285 VÄNNER FR OM POLITIK 56 Loc 363 width 1 MD=9 F.56(3). Händer det att era vänner frågar er till råds om t.ex politiska frågor som rör kommunen? (VISA SVARSKORT) 10 1. Mycket ofta 90 2. Ganska ofta 225 3. Ganska sällan 332 4. Mycket sällan 918 5. Aldrig 10 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 286 DISK OM LOKALA FRÅGOR 57 Loc 364 width 1 MD=9 F.57. Hur ofta förekommer det att det blir diskussion om lokala frågor som rör orten, när Ni träffar Era vänner och arbetskamrater? Vill Ni svara med något av alternativen på kortet. (VISA SVARSKORT) 107 1. Mycket ofta 481 2. Ganska ofta 417 3. Ganska sällan 421 4. Mycket sällan 159 5. Aldrig 5 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 287 INTRESSE FÖR POLITIK 58 Loc 365 width 1 MD=9 F.58. Hur pass intresserad anser Ni Er vara av politik? Ni kan ange svaret med hjälp av det här kortet. (VISA SVARSKORT) 117 1. Mycket intresserad 521 2. Ganska intresserad 715 3. Inte särskilt intresserad 236 4. Mycket ointresserad 3 8. Vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 288 PARTIANHÄNGARE 59 Loc 366 width 1 F.59. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t.ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 832 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 710 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 25 8. Vet ej 28 9. Vill ej svara
VAR 289 PARTIPREFERENS 60 Loc 367 width 2 MD= 0 F.60. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? 28 01. Vänsterpartiet kommunisterna 399 02. Socialdemokraterna 199 03. Centerpartiet 56 04. Folkpartiet 93 05. Moderata samlingspartiet 6 06. Kristen demokratisk samling 2 07. Sveriges kommunistiska parti 5 08. Annat parti 2 88. Vet ej 42 99. Vill ej svara 763 00. Frågan ej tillämplig
VAR 290 ÖVERTYGAD PARTIANHÄNG 61 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 F.61. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade anhängare av Ert parti? 310 1. Ja, starkt övertygad 467 5. Nej, inte starkt övertygad 6 8. Vet ej 807 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 291 BÄSTA PARTI 62 Loc 370 width 2 MD= 0 F.62. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (VILKET PARTI?) 13 01. Vänsterpartiet kommunisterna 174 02. Socialdemokraterna 120 03. Centerpartiet 36 04. Folkpartiet 59 05. Moderata samlingspartiet 5 06. Kristen demokratisk samling 4 07. Sveriges kommunistiska parti 6 08. Annat parti 250 88. Vet ej 96 99. Vill ej svara 832 00. Frågan ej tillämplig
VAR 292 NÄST BÄSTA PARTI 63 Loc 372 width 2 MD= 0 F.63. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) Jag skulle också vilja fråga vilket av de politiska partierna som Ni tycker bäst om? 66 01. Västerpartiet kommunisterna 80 02. Socialdemokraterna 242 03. Centerpartiet 128 04. Folkpartiet 62 05. Moderata samlingspartiet 4 06. Kristen demokratisk samling 10 07. Sveriges kommunistiska parti 3 08. Annat parti 159 88. Vet ej 34 99. Vill ej svara 807 00. Frågan ej tillämplig
VAR 293 PARTIS BEHANDL I TIDN 64 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) Anser Ni det parti som Ni tycker bäst om får en rättvis behandling av ..... (LOKAL DAGSTIDNING SOM I FRÅGA 30)? Ni kan svara med något av dessa alternativ. (VISA SVARSKORT) 94 1. Ja, i mycket hög grad 322 2. Ja, i ganska hög grad 135 3. Ja, i mindre grad 93 5. Nej 109 8. Vet ej 813 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 294 TIDN STÖDER PARTIET 65 Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 F.65(1). (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) Anser Ni att det finns någon tidning här i kommunen, som direkt stödjer det parti som Ni tycker bäst om? (OM JA:) Vilken tidning? 1 03. Expressen 5 12. Aftonbladet 20 21. Sydsvenska Dagbladet 24 22. Skånska Dagbladet 127 26. Arbetet Skåne 16 30. Göteborgsposten 4 31. GT 1 35. Västerbygden 22 50. Vestmanlands Läns Tidning 13 51. Västmanlands Nyheter 31 53. Västmanlands Folkblad 14 57. Folket 21 60. Falu Kuriren 19 61. Dala-Bygden 4 62. Mora Tidning 1 63. Borlänge Tidning 81 68. Dala-Demokraten 1 82. Karlskoga-Kuriren, Värmlands Folkblad, Örebro-Kuriren 1188 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 295 LÄTTARE OM TIDN STÖD 65 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 9 F.65(2). (PARTIET HAR EJ LOKAL TIDNINGS STÖD) Tror Ni att partiet skulle ha lättare genomföra sin politik om man hade en sådan tidning här i kommunen? 180 1. Ja 124 5. Nej 102 8. Vet ej 1185 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 296 KF-MAJORITET 66 Loc 378 width 1 MD=9 F.66. Känner Ni till om det är borgerlig eller socialistisk majoritet i kommumfullmäktige här i kommunen? 518 1. Socialistisk 646 2. Borgerlig 371 8. Vet ej 60 9. Uppgift saknas
VAR 297 NÄSTA KOMMUNALVAL 67 Loc 379 width 1 MD=9 F.67. Känner Ni till när nästa kommunalval hålls? 609 1. 1976 (rätt svar) 114 2. Senare än 1976 70 3. Tidigare än 1976 739 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 298 PARTILEDARE SOCIALDEM 68 Loc 380 width 1 MD=9 F.68. Känner Ni till vad partiledarna för riksdagspartierna heter? Vi kan börja med socialdemokraterna. F.68(1). Socialdemokraternas partiledare 1457 1. Olof Palme 6 2. Annat svar 70 8. Vet ej 62 9. Uppgift saknas
VAR 299 PARTILEDARE CENTERN 68 Loc 381 width 1 MD=9 F.68(2). Centerpartiets partiledare <Se F.68 för fullständig frågetext> 1255 1. Torbjörn Fälldin 46 2. Annat svar 229 8. Vet ej 65 9. Uppgift saknas
VAR 300 PARTILEDARE VPK 68 Loc 382 width 1 MD=9 F.68(3). Vänsterpartiet kommunisterna partiledare <Se F.68 för fullständig frågetext> 1258 1. C H Hermansson 26 2. Annat svar 248 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 301 PARTILEDARE MODERATER 68 Loc 383 width 1 MD=9 F.68(4). Moderata samlingspartiets partiledare <Se F.68 för fullständig frågetext> 1110 1. Gösta Bohman 54 2. Annat svar 362 8. Vet ej 69 9. Uppgift saknas
VAR 302 PARTILEDARE FOLKPARTI 68 Loc 384 width 1 MD=9 F.68(5). Folkpartiets partiledare <Se F.68 för fullständig frågetext> 1164 1. Gunnar Helen 38 2. Annat svar 329 8. Vet ej 64 9. Uppgift saknas
VAR 303 ANTAL RÄTT PARTILEDARE Loc 385 width 1 MD=9 F.68(6). Partiledare - antal korrekta svar <Se F.68 för fullständig frågetext> 100 0. Känner inte till någon 101 1. Känner till en partiledare 109 2. Känner till två partiledare 133 3. Känner till tre partiledare 168 4. Känner till fyra partiledare 972 5. Känner till fem partiledare 12 9. Uppgift saknas
VAR 304 MANDATFÖRDELN RIKSDAG 69 Loc 386 width 1 MD=9 F.69. Känner Ni till hur mandatfördelningen är mellan det borgerliga och det socialistiska blocket i riksdagen? 1270 1. Rätt svar (175-175) 35 2. Felaktigt svar 229 8. Vet ej 61 9. Uppgift saknas
VAR 305 LÄSTE VLT DAGEN INNAN 70 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 F.70. (UP I VÄSTERÅS KOMMUN) Till sist skulle jag vilja fråga om Ni läste eller tittade i Vestmanlands Läns Tidning igår? (OM JA:) Jag har här ett exemplar av gårdagens tidning. Om vi tillsammans bläddrar igenom tidningen, skulle Ni vilja ange vilka artiklar Ni kommer ihåg att Ni läst eller tittat i? Ni behöver inte ange artiklar som Ni bara observerat rubriken till. 312 1. Ja 59 5. Nej 1198 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas