EKONOMISK ÅTSTRAMNING
                 OCH
             KOMMUNAL FÖRNYELSE
                SSD 0137

              Primärforskare
              Lars Strömberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i EKONOMISK ÅTSTRAMNING OCH KOMMUNAL FÖRNYELSE
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Lars Strömberg. Varken SSD eller primärforskarna
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I början av 1980-talet inleddes ett internationellt
  forskningssamarbete som kom att kallas 'Fiscal Austerity and
  Urban Innovation' (FAUI). Två sidor av den kommunala ekonomin
  bildade utgångspunkt för projektet, dels den kärvare ekonomin,
  dels de förändringar som uppkommit på lokal nivå, bland annat
  som ett resultat av de förändrade ekonomiska
  förutsättningarna. Projektet, som syftar till internationella
  jämförelser av hur kommunerna i olika länder agerat, bygger på
  enkätundersökningar av kommunala beslutsfattare. Totalt deltar
  forskare från ett femtiotal länder. Under hösten 1986 startade
  det svenska projektet 'Ekonomisk åtstramning och kommunal
  förnyelse'. Projektet finansierades av civildepartementets
  forskningsdelegation och leddes av Lars Strömberg,
  statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
  Övriga till projektet knutna forskare var Håkan Magnusson,
  statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och
  Cecilia Bokenstrand, statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet. Vid årsskiftet 1986/1987 skickades en
  enkät ut till ekonomicheferna i landets kommuner. Enkäten
  omfattade frågor rörande kommunernas ekonomiska situation och
  utveckling, planering och budgetering samt vilka typer av
  kommunalekonomiska åtgärder som vidtagits i kommunerna.

  
               PUBLIKATIONER

  Strömberg, L. & Bokenstrand, C. (1987): 'The Swedish Fiscal
  Austerity and Urban Innovation Project - Mail Survey with
  Chief Economic Administrators of Swedish Municipalities. Code
  Book and Frequencies'. Göteborg: Statsvetenskapliga
  institutionen.
  Bokenstrand, C. (1991): 'Om krisen kommer ...
  Kommunalekonomisk åtstramning ur ett svenskt perspektiv.
  Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 92  (2)EK UTVECKL 1980-TALET 19 (3)LOC 159 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (6) 19 Vilket av påståendena nedan är mest lämpligt för att
    beskriva Din kommuns ekonomiska utveckling under 1980-talet

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      80 1.  Kommunens ekonomi har förbättrats under
           1980-talet
      48 3.  Kommunens ekonomi har varken blivit bättre
           eller sämre under 1980-talet
      95 5.  Kommunens ekonomi har försämrats under
           1980-talet

      56 0.  Bortfall
       5 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0137 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Svarsdatum 7 Bortfall 8 Överensstämmelse mellan ramar och förslag 9 Överskridande av kommunstyrelsens ramar 10 Överskridande nämnd/förvaltning 1 11 Nämnd 1: Verksamhet 1 12 Nämnd 1: Verksamhet 2 13 Överskridande nämnd/förvaltning 2 14 Nämnd 2: Verksamhet 1 15 Nämnd 2: Verksamhet 2 16 Överskridande nämnd/förvaltning 3 17 Nämnd 3: Verksamhet 1 18 Nämnd 3: Verksamhet 2 19 Överskridanden accepterade: Verksamhet 1 20 Överskridanden accepterade: Verksamhet 2 21 Överskridanden accepterade: Verksamhet 3 22 Utformning av kommunstyrelsen budgetdirektiv 23 Budgetdirektiv innehåller krav på alternativ 24 Årsbudgetens överensstämmelse med avseende på intäkter 25 Årsbudgetens överensstämmelse med avseende på driftsutgifter 26 Årsbudgetens överensstämmelse med avseende på investeringar 27 Tidpunkt beslut flerårsbudget 28 Flerårsbudget, beslutsmånad 29 Antal tilläggsanslag verksamhetsåret 1986 30 Tilläggsanslag 1: Verksamhet 31 Tilläggsanslag 1: Belopp 32 Tilläggsanslag 2: Verksamhet 33 Tilläggsanslag 2: Belopp 34 Tilläggsanslag 3: Verksamhet 35 Tilläggsanslag 3: Belopp 36 Anledning tilläggsanslag 37 Partipolitiskt omdebatterade tilläggsanslag 38 Omdebatterat tilläggsanslag, 1 39 Gruppering omdebatterat tilläggsanslag, 1 40 Omdebatterat tilläggsanslag, 2 41 Gruppering omdebatterat tilläggsanslag, 2 42 Omdebatterat tilläggsanslag, 3 43 Gruppering omdebatterat tilläggsanslag, 3 44 Nedskurna anslag 1986 45 Nedskurna anslag, nämnd/förvaltning 1 46 Nedskurna anslag, nämnd/förvaltning 2 47 Försök med nollbasbudgetering 48 Försök med nollbasbudgetering, område 1 49 Försök med nollbasbudgetering, område 2 50 Första år med nollbasbudgetering 51 Använder nollbasbudgetering 52 Anledning ej använda nollbasbudgetering 53 Nollbasbudgetering: Bättre beslutsunderlag 54 Nollbasbudgetering: Kostnader större än besparingar 55 Nollbasbudgetering: Kostnadsmedveten personal 56 Nollbasbudgetering: Leder till kortsiktighet 57 Nollbasbudgetering: Tvingar politikerna till medvetna prioriteringar 58 Nollbasbudgetering: Underlättar upptäckt av ineffektiva arbetsrutiner och onödiga utgifter 59 Nysatsningar 60 Nysatsning: Område 1 61 Nysatsning: Område 2 62 Ökade satsningar 63 Ökad satsning: Område 1 64 Ökad satsning: Område 2 65 Nedskärningar 66 Nedskärning: Område 1 67 Nedskärning: Område 2 68 Avvecklingar 69 Avveckling: Område 1 70 Avveckling: Område 2 71 Grundläggande omprövning av kommunal verksamhet 72 Område där grundläggande omprövning skett, 1 73 Område där grundläggande omprövning skett, 2 74 Område där grundläggande omprövning skett, 3 75 Planering: Bättre samordning 76 Planering: Tillgodoser informationskrav 77 Planering: Hävda sig gentemot statliga organ 78 Planering: Tvingar politikerna att preciserar sig 79 Planering: Stärker kommunstyrelsen på nämndernas bekostnad 80 Planering: För stort inflytande för tjänstemännen 81 Planering: Driver upp ambitionsnivån 82 Planering: Värdet motsvarar inte kostnaderna 83 Planering: För inriktad på behovstäckning 84 Planering: Skapar ökad partipolitisering i kommunala organ 85 Kommunens arbete: Beräkning av intäkter 86 Kommunens arbete: Rapport om förvaltningsutgifter 87 Kommunens arbete: Utvärdering av verksamhet 88 Kommunens arbete: Näringslivets utveckling 89 Kommunens arbete: Rapportering om ekonomiskt läge till kommunstyrelsen 90 Kommunens arbete: Rapportering om ekonomiskt läge till kommunfullmäktige 91 Kommunens ekonomiska situation 92 Kommunens ekonomiska utveckling under 1980-talet 93 År kommunens ekonomi förändrades 94 Krisartad kommunal ekonomi 95 Krisartat i den kommunala ekonomin, 1 96 Krisartat i den kommunala ekonomin, 2 97 Enskild händelse som utlöst betydelsefull förändring 98 Enskild händelse 1: År 99 Enskild händelse 1 100 Enskild händelse 2: År 101 Enskild händelse 2 102 Påverkan 1985-1986: Storleksförändring av statsbidrag 103 Påverkan 1985-1986: Förändringar i statens krav 104 Påverkan 1985-1986: Förändringar av skatteunderlaget 105 Påverkan 1985-1986: Befolkningsutvecklingen i kommunen 106 Påverkan 1985-1986: Näringslivets utveckling 107 Påverkan 1985-1986: Personalkostnadsutvecklingen 108 Påverkan 1985-1986: Pris- och kostnadsutvecklingen 109 Påverkan 1985-1986: Sysselsättningsutvecklingen 110 Påverkan 1985-1986: Förändrade upplåningsmöjligheter 111 Påverkan 1987-1988: Storleksförändring av statsbidrag 112 Påverkan 1987-1988: Förändringar i statens krav 113 Påverkan 1987-1988: Förändringar av skatteunderlaget 114 Påverkan 1987-1988: Befolkningsutvecklingen i kommunen 115 Påverkan 1987-1988: Näringslivets utveckling 116 Påverkan 1987-1988: Personalkostnadsutvecklingen 117 Påverkan 1987-1988: Pris- och kostnadsutvecklingen 118 Påverkan 1987-1988: Sysselsättningsutvecklingen 119 Påverkan 1987-1988: Förändrade upplåningsmöjligheter 120 Betydelse för ekonomin: Personskiften på ledande politiska poster 121 Betydelse för ekonomin: Personskiften på ledande administrativa poster 122 Betydelse för ekonomin: Förändring i medborgaropinion 123 Betydelse för ekonomin: Förändringar av politisk sammansättning i beslutande organ 124 Betydelse för ekonomin: Ståndpunktsförändringar hos majoriteten 125 Betydelse för ekonomin: Ståndpunktsförändringar hos oppositionen 126 Betydelse för ekonomin: Förändring av tjänstemännens anpassningsvilja 127 Ändrad utdebitering 1986 128 Ändrad utdebitering 1987 129 Höja avgifterna 1986 130 Höja avgifterna 1987 131 Avgiftsbelägga kommunala tjänster 1986 132 Avgiftsbelägga kommunala tjänster 1987 133 Ta i anspråk kommunens fonder 1986 134 Ta i anspråk kommunens fonder 1987 135 Avyttra kommunal egendom 1986 136 Avyttra kommunal egendom 1987 137 Aktiv upplåningspolitik 1986 138 Aktiv upplåningspolitik 1987 139 Aktiv placeringspolitik 1986 140 Aktiv placeringspolitik 1987 141 Omläggning av betalningsrutiner 1986 142 Omläggning av betalningsrutiner 1987 143 Användning av internprissättning 1986 144 Användning av internprissättning 1987 145 Aktiv budgetuppföljning 1986 146 Aktiv budgetuppföljning 1987 147 Stimulera företagsetablering i kommunen 1986 148 Stimulera företagsetablering i kommunen 1987 149 Riktade besparingar på enskilda verksamheter 1986 150 Riktade besparingar på enskilda verksamheter 1987 151 Procentuella besparingar på samtliga verksamheter 1986 152 Procentuella besparingar på samtliga verksamheter 1987 153 Riktade besparingar på administrationen 1986 154 Riktade besparingar på administrationen 1987 155 Minskade inköp av utrustning och material 1986 156 Minskade inköp av utrustning och material 1987 157 Anslag utan full kompensation för kostnadsökning 1986 158 Anslag utan full kompensation för kostnadsökning 1987 159 Minskat underhåll 1986 160 Minskat underhåll 1987 161 Uppskjuta planerade investeringar 1986 162 Uppskjuta planerade investeringar 1987 163 Uppskjuta planerad utbyggnad av verksamhet 1986 164 Uppskjuta planerad utbyggnad av verksamhet 1987 165 Helt avveckla vissa verksamheter 1986 166 Helt avveckla vissa verksamheter 1987 167 Uppsägning 1986 168 Uppsägning 1987 169 Anställningsstopp 1986 170 Anställningsstopp 1987 171 Prövning av tjänster innan de återbesätts 1986 172 Prövning av tjänster innan de återbesätts 1987 173 Minskad tillsättning av vikarier 1986 174 Minskad tillsättning av vikarier 1987 175 Förtidspensionering 1986 176 Förtidspensionering 1987 177 Minskning av arbete på övertid 1986 178 Minskning av arbete på övertid 1987 179 Begränsning av kurs- och konferensdeltagande 1986 180 Begränsning av kurs- och konferensdeltagande 1987 181 Ökad satsning på personalutbildning 1986 182 Ökad satsning på personalutbildning 1987 183 Aktiv chefspolitik 1986 184 Aktiv chefspolitik 1987 185 Ökad internrekrytering och omplacering 1986 186 Ökad internrekrytering och omplacering 1987 187 Ökad externrekrytering 1986 188 Ökad externrekrytering 1987 189 Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi 1986 190 Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi 1987 191 Sammanslagning av nämnder 1986 192 Sammanslagning av nämnder 1987 193 Användande av lokala organ 1986 194 Användande av lokala organ 1987 195 Ökat brukarinflytande 1986 196 Ökat brukarinflytande 1987 197 Decentralisering av budgetansvar 1986 198 Decentralisering av budgetansvar 1987 199 Utflyttning av administrativa funktioner 1986 200 Utflyttning av administrativa funktioner 1987 201 Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" 1986 202 Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" 1987 203 Ökad samverkan med statliga organ 1986 204 Ökad samverkan med statliga organ 1987 205 Ökad samverkan med landstinget 1986 206 Ökad samverkan med landstinget 1987 207 Överföra ansvar till organisationer/föreningar 1986 208 Överföra ansvar till organisationer/föreningar 1987 209 Privatisering 1986 210 Privatisering 1987 211 Mindre egenregi och mer entreprenad 1986 212 Mindre egenregi och mer entreprenad 1987 213 Samverkan med andra kommuner 1986 214 Samverkan med andra kommuner 1987 215 Omorganisering av centrala förvaltningen 1986 216 Omorganisering av centrala förvaltningen 1987 217 Andra åtgärder 1, 1986 218 Andra åtgärder 1, 1987 219 Andra åtgärder 2, 1986 220 Andra åtgärder 2, 1987 221 Antal vidtagna åtgärder 1986 222 Betydelsefull åtgärd för kommunens ekonomi 1986, 1 223 Betydelsefull åtgärd för kommunens ekonomi 1986, 2 224 Betydelsefull åtgärd för kommunens ekonomi 1986, 3 225 Betydelsefull åtgärd för kommunens ekonomi 1987, 1 226 Betydelsefull åtgärd för kommunens ekonomi 1987, 2 227 Betydelsefull åtgärd för kommunens ekonomi 1987, 3 228 Särskilt omdebatterad kommunalekonomisk åtgärd 229 Omdebatterad åtgärd 1 230 Omdebatterad åtgärd 2 231 Omdebatterad åtgärd 3 232 Grupper mellan vilka debatten förts, 1 233 Grupper mellan vilka debatten förts, 2 234 Grupper mellan vilka debatten förts, 3 235 Jämförelse med andra kommuner 236 Jämförelse med andra kommuner, exempel 1 237 Jämförelse med andra kommuner, exempel 2 238 Jämförelse med andra kommuner, exempel 3 239 Födelseår 240 Utbildning 241 Anställningstid 242 Nuvarande befattning 243 Antal år innehaft nuvarande befattning 244 Kommunnamn 245 Kommunerna i alfabetisk ordning 246 Län 247 Landsdel 248 Folkmängd 1986 249 Folkmängd 1984 250 Folkmängd 1983 251 Folkmängd 1986 - fyra storleksgrupper 252 Folkmängd 1984 - fyra storleksgrupper 253 Andel av befolkningen under 15 år 1986 254 Andel av befolkningen över 65 år 1986 255 Andel av befolkningen under 15 år 1984 256 Andel av befolkningen över 65 år 1984 257 Andel av befolkningen under 15 år 1983 258 Andel av befolkningen över 65 år 1983 259 Befolkningsförändring från 1976 till 1986 260 Tätortsgrad 1986 261 Tätortsgrad 1984 262 Tätortsgrad 1983 263 Politisk majoritet 1985 - 3 grupper 264 Politisk majoritet 1985 - 2 grupper 265 Majoritet 1985 266 Procent mandat för socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 1985 267 Procent mandat för socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 1982 268 Skattesats 1986 269 Skattesats 1985 270 Utgift per invånare 1986 271 Utgift per invånare 1985 272 Kommunernas utgifter 1986 273 Kommunernas utgifter 1984 274 Kommunernas utgifter 1983 275 Kommunanställda 1985 276 Kommunanställda 1984 277 Kommunanställda 1983 278 Likviditet 1986 279 Likvida medel 1986 280 Likvida medel 1984 281 Likvida medel 1983 282 Skatteintäkter 1986 283 Skatteintäkter 1984 284 Skatteintäkter 1983 285 Primärkommunal utdebitering 1987 286 Primärkommunal utdebitering 1986 287 Primärkommunal utdebitering 1985 288 Primärkommunal utdebitering 1984 289 Primärkommunal utdebitering 1983 290 Skatteändringar 1986 till 1987 291 Skatteändringar 1985 till 1986 292 Finansiering 1986: Procent skatteintäkter 293 Finansiering 1986: Procent skatteutjämningsbidrag 294 Finansiering 1986: Procent avgifter och ersättningar 295 Finansiering 1986: Procent övriga bidrag från staten 296 Finansiering 1984: Procent skatteintäkter 297 Finansiering 1984: Procent skatteutjämningsbidrag 298 Finansiering 1984: Procent avgifter och ersättningar 299 Finansiering 1984: Procent övriga bidrag från staten 300 Finansiering 1983: Procent skatteintäkter 301 Finansiering 1983: Procent skatteutjämningsbidrag 302 Finansiering 1983: Procent avgifter och ersättningar 303 Finansiering 1983: Procent övriga bidrag från staten 304 Finansiering 1982: Procent skatteutjämningsbidrag 305 Finansiering 1982: Procent övriga bidrag från staten 306 Egen skattekraft 1986 307 Egen skattekraft 1985 308 Egen skattekraft 1984 309 Egen skattekraft 1983 310 Egen skattekraft 1986, 4 klasser 311 Egen skattekraft 1984, 4 klasser 312 Skatteutjämningsbidrag 1986 313 Skatteutjämningsbidrag 1984 314 Skatteutjämningsbidrag 1983 315 Skatteutjämningsbidrag 1986 - 4 klasser 316 Driftskostnader per invånare 1985 317 Driftskostnader per invånare 1982 318 Skattekraft i procent av medelskattekraften 1985 319 Skattekraft i procent av medelskattekraften 1984 320 Skattekraft i procent av medelskattekraften 1983 321 Skattekraft i procent av medelskattekraften 1985, 4 klasser 322 Grundgaranti 1986 323 Grundgaranti 1984 324 Grundgaranti 1983 325 Statligt driftbidrag 1983 326 Fiscal stress incl NEED, 4 klasser 327 Totala statsbidraget 1986 - 4 klasser

VAR 1 SSD STUDY NR 0137              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0137


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1995
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Ekonomisk åtstramning och kommunal förnyelse
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN Loc 12 width 4 Kommun 1 0114. Upplands-Väsby 1 0115. Vallentuna 1 0117. Österåker 1 0120. Värmdö 1 0123. Järfälla 1 0125. Ekerö 1 0126. Huddinge 1 0127. Botkyrka 1 0128. Salem 1 0136. Haninge 1 0138. Tyresö 1 0139. Upplands-Bro 1 0160. Täby 1 0162. Danderyd 1 0163. Sollentuna 1 0180. Stockholm 1 0181. Södertälje 1 0182. Nacka 1 0183. Sundbyberg 1 0184. Solna 1 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 1 0188. Norrtälje 1 0191. Sigtuna 1 0192. Nynäshamn 1 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 1 0360. Tierp 1 0380. Uppsala 1 0381. Enköping 1 0382. Östhammar 1 0428. Vingåker 1 0480. Nyköping 1 0481. Oxelösund 1 0482. Flen 1 0483. Katrineholm 1 0484. Eskilstuna 1 0486. Strängnäs 1 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 1 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 1 0561. Åtvidaberg 1 0562. Finspång 1 0563. Valdemarsvik 1 0580. Linköping 1 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 1 0583. Motala 1 0584. Vadstena 1 0586. Mjölby 1 0604. Aneby 1 0617. Gnosjö 1 0662. Gislaved 1 0665. Vaggeryd 1 0680. Jönköping 1 0682. Nässjö 1 0683. Värnamo 1 0684. Sävsjö 1 0685. Vetlanda 1 0686. Eksjö 1 0687. Tranås 1 0760. Uppvidinge 1 0761. Lessebo 1 0763. Tingsryd 1 0764. Alvesta 1 0765. Älmhult 1 0767. Markaryd 1 0780. Växjö 1 0781. Ljungby 1 0821. Högsby 1 0834. Torsås 1 0840. Mörbylånga 1 0860. Hultsfred 1 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 1 0880. Kalmar 1 0881. Nybro 1 0882. Oskarshamn 1 0883. Västervik 1 0884. Vimmerby 1 0885. Borgholm 1 0980. Gotland 1 1060. Olofström 1 1080. Karlskrona 1 1081. Ronneby 1 1082. Karlshamn 1 1083. Sölvesborg 1 1121. Östra Göinge 1 1137. Örkelljunga 1 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 1 1163. Osby 1 1165. Perstorp 1 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 1 1168. Båstad 1 1180. Kristianstad 1 1181. Simrishamn 1 1182. Ängelholm 1 1183. Hässleholm 1 1214. Svalöv 1 1230. Staffanstorp 1 1231. Burlöv 1 1233. Vellinge 1 1260. Bjuv 1 1261. Kävlinge 1 1262. Lomma 1 1263. Svedala 1 1264. Skurup 1 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 1 1267. Höör 1 1280. Malmö 1 1281. Lund 1 1282. Landskrona 1 1283. Helsingborg 1 1284. Höganäs 1 1285. Eslöv 1 1286. Ystad 1 1287. Trelleborg 1 1315. Hylte 1 1380. Halmstad 1 1381. Laholm 1 1382. Falkenberg 1 1383. Varberg 1 1384. Kungsbacka 1 1401. Härryda 1 1402. Partille 1 1407. Öckerö 1 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 1 1421. Orust 1 1427. Sotenäs 1 1430. Munkedal 1 1435. Tanum 1 1480. Göteborg 1 1481. Mölndal 1 1482. Kungälv 1 1484. Lysekil 1 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad 1 1504. Dals-Ed 1 1507. Färgelanda 1 1521. Ale 1 1524. Lerum 1 1527. Vårgårda 1 1552. Tranemo 1 1560. Bengtsfors 1 1561. Mellerud 1 1562. Lilla Edet 1 1563. Mark 1 1565. Svenljunga 1 1566. Herrljunga 1 1580. Vänersborg 1 1581. Trollhättan 1 1582. Alingsås 1 1583. Borås 1 1584. Ulricehamn 1 1585. Åmål 1 1602. Grästorp 1 1603. Essunga 1 1622. Mullsjö 1 1623. Habo 1 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 1 1660. Vara 1 1661. Götene 1 1662. Tibro 1 1663. Töreboda 1 1680. Mariestad 1 1681. Lidköping 1 1682. Skara 1 1683. Skövde 1 1684. Hjo 1 1685. Tidaholm 1 1686. Falköping 1 1715. Kil 1 1730. Eda 1 1737. Torsby 1 1760. Storfors 1 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 1 1763. Forshaga 1 1764. Grums 1 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 1 1780. Karlstad 1 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 1 1783. Hagfors 1 1784. Arvika 1 1785. Säffle 1 1860. Laxå 1 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 1 1880. Örebro 1 1881. Kumla 1 1882. Askersund 1 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 1 1885. Lindesberg 1 1904. Skinnskatteberg 1 1907. Surahammar 1 1917. Heby 1 1960. Kungsör 1 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 1 1980. Västerås 1 1981. Sala 1 1982. Fagersta 1 1983. Köping 1 1984. Arboga 1 2021. Vansbro 1 2023. Malung 1 2026. Gagnef 1 2029. Leksand 1 2031. Rättvik 1 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 1 2061. Smedjebacken 1 2062. Mora 1 2080. Falun 1 2081. Borlänge 1 2082. Säter 1 2083. Hedemora 1 2084. Avesta 1 2085. Ludvika 1 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 1 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 1 2161. Ljusdal 1 2180. Gävle 1 2181. Sandviken 1 2182. Söderhamn 1 2183. Bollnäs 1 2184. Hudiksvall 1 2260. Ånge 1 2262. Timrå 1 2280. Härnösand 1 2281. Sundsvall 1 2282. Kramfors 1 2283. Sollefteå 1 2284. Örnsköldsvik 1 2303. Ragunda 1 2305. Bräcke 1 2309. Krokom 1 2313. Strömsund 1 2321. Åre 1 2326. Berg 1 2361. Härjedalen 1 2380. Östersund 1 2401. Nordmaling 1 2403. Bjurholm 1 2404. Vindeln 1 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2418. Malå 1 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 1 2425. Dorotea 1 2460. Vännäs 1 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 1 2480. Umeå 1 2481. Lycksele 1 2482. Skellefteå 1 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 1 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 1 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 1 2521. Pajala 1 2523. Gällivare 1 2560. Älvsbyn 1 2580. Luleå 1 2581. Piteå 1 2582. Boden 1 2583. Haparanda 1 2584. Kiruna
VAR 6 SVARSDATUM Loc 16 width 4 MD= 0 Svarsdatum 0102. 2 januari 1987 . . 0430. 30 april 1987 1122. 22 november 1986 . . 1230. 30 december 1986 56 0000. Bortfall Kod: 102 107 108 109 112 114 116 121 128 129 130 Frek: 2 1 1 3 4 4 1 1 2 6 1 Kod: 202 203 204 205 206 210 218 226 304 305 306 Frek: 7 1 4 1 3 4 1 3 1 1 4 Kod: 309 310 311 313 316 319 320 331 403 410 429 Frek: 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 430 1122 1124 1125 1126 1127 1128 1201 1202 1203 1204 Frek: 1 10 1 1 16 16 10 8 6 9 7 Kod: 1205 1208 1209 1211 1215 1216 1218 1221 1229 1230 0 Frek: 5 5 9 9 2 13 6 7 9 7 56 Kod: 1205 1208 1209 1211 1215 1216 1218 1221 1229 1230 0 Frek: 5 5 9 9 2 13 6 7 9 7 56
VAR 7 BORTFALL Loc 20 width 1 Bortfall 228 1. Enkäten besvarad 56 5. Enkäten ej besvarad
VAR 8 ÖVERENSST KS RAMAR 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 Här följer en rad frågor (fr. 1-13) som handlar om budgetering och budgetarbete 1 Om Du ser tillbaka på årets budgetarbete..... Hur vill Du bedöma överensstämmelsen mellan kommunstyrelsens ramar å ena sidan och nämndernas/förvaltningarnas budgetförslag å andra sidan? Har överensstämmelsen varit: 32 1. Mycket god 117 2. Ganska god 63 3. Ganska dålig 7 4. Mycket dålig 3 6. Kommunstyrelse utfärdar ej ramar 3 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 9 NÄMND ÖVERSKRID RAMAR 2 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 2 Har någon nämnd/förvaltning i sitt budgetförslag inför 1987 överskridit kommunstyrelsens ramar? 198 1. Ja 25 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 10 ÖVERSKRIDANDE: NÄMND 1 2 Loc 23 width 2 MD= 0 or GE 90 2A (OM JA) Vilken/vilka nämnder/förvaltningar har haft de mest betydande överskridandena av kommunstyrelsens ramar? 2Aa(1) Överskridande nämnd/förvaltning 1 Kod 1-25 gäller primärkommunala nämnder/förvaltningar, kod 30-46 gäller landstingskommunala nämnder/förvaltningar 0 01. Biblioteksstyrelse 0 02. Brandstyrelse/brandkår 1 03. Byggnadsnämnd 0 04. Civilförsvarsnämnd 4 05. Fastighetsnämnd, -förvaltning, -kontor, stadsbyggnadskontor 6 06. Fritidsnämnd, -förvaltning 3 07. Gatunämnd, -förvaltning, -kontor 0 08. Hamnstyrelse 8 09. Kommunstyrelse, central förvaltning, ekonomikontor, personalkontor 0 10. Konsumentnämnd 5 11. Kulturnämnd, -förvaltning 0 12. Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN), hälsovårdsnämnd, -förvaltning 0 13. Näringslivsdelegation, -sekretariat 0 14. Park- och naturvårdsnämnd, -förvaltning 1 15. Personal- och organisationsnämnd (PON) 32 16. Skolstyrelse, -förvaltning 122 17. Socialnämnd, -förvaltning (inkl. sociala distriktsnämnder) 8 18. Teknisk nämnd, -förvaltning, tekniskt utskott 0 19. Trafiknämnd 0 20. Trafiksäkerhetsnämnd 0 21. Turistnämnd 0 22. Vägnämnd, -förvaltning 2 25. Kommundelsnämnder (Kdn), lokala kommunala organ, kommunala distriktsnämnder ej sociala 0 30. Besvärsnämnd 0 31. Byggnads- och upphandlingsnämnd 0 32. Central byggnadsnämnd 0 33. Folkhögskolestyrelse 0 34. Förvaltningsutskott (FU) 2 35. Hälso- och sjukvårdsnämnd 0 36. Informationsnämnd 0 37. Kulturnämnd 0 38. Näringslivsnämnd 0 39. Omsorgsnämnd 0 40. Personalnämnd 0 41. Primärvårdsnämnd 0 42. Semesterhemsnämnd 0 43. Social nämnd 0 44. Tandvårdsnämnd 0 45. Turistnämnd 0 46. Utbildningsnämnd 1 60. Övrigt 3 77. Annat svar 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 11 NÄMND 1: VERKSAMHET 1 2 Loc 25 width 2 MD= 0 or GE 90 2Aa(2) Överskridande nämnd/förvaltning 1: Verksamhet 1 <Se F.2A för fullständig frågetext> 5 01. All verksamhet 1 02. Viss, varierande verksamhet 1 03. Arbetslöshetsåtgärder, sysselsättningsåtgärder 1 04. Näringslivsbefrämjande åtgärder, industrisatsningar 2 05. Driftskostnader allmänt samt material etc. 4 06. Personalkostnader, löner, förtroendemannaarvoden, personalutbildning 0 07. Nyrekrytering av personal, inrättande av nya tjänster 1 08. Investeringar allmänt 2 09. Lokaler allmänt 8 10. Fastighetsförvaltning, renovering och underhåll av förvaltnings- och verksamhetslokaler 1 11. Nybyggnation av förvaltnings- och verksamhetslokaler tex skolor, fritidsanläggningar, bibliotek, kommunkontor 0 12. Bostadsbyggnation, underhåll av bostäder 0 13. Fastighetsinköp, markförvärv 3 14. Täckning av statsbidragsbortfall 0 15. Införande av ADB, utökning av ADB, ADB-utbildning 2 16. Kommunikationer, lokaltrafik 0 17. Flyktingverksamhet 0 18. Aktieköp, stöd åt kommunala bolag 0 19. Inlösen av borgensförbindelser 1 20. Fritidsverksamhet allmänt 1 21. Föreningsstöd, -bidrag, -anslag, Folkets husbidrag 1 22. Turistverksamhet 0 23. Kulturverksamhet allmänt 2 24. Teater-, konst- och biblioteksverksamhet 11 30. Social verksamhet allmänt 16 31. Socialbidrag, socialhjälp, familje- och individomsorg, åtgärder mot drogmissbruk etc 0 32. Bostadsbidrag 1 33. Institutionsvård, institutionsplaceringar 46 34. Barnomsorg, förskoleverksamhet 26 35. Äldreomsorg, hemtjänst, färdtjänst, kommunalt bostadstillägg (KBT) 15 40. Skolverksamhet allmänt 4 41. Läromedel, skolskjutsar, skolmat, städning etc. 1 42. Inter-kommunal ersättning 0 50. Teknisk verksamhet allmänt 3 51. Gator, vägar, grönområden, underhåll och byggnation av, snöröjning, VA-nät 0 52. Renhållning 0 53. Energiförsörjning 0 54. Miljövård 2 60. Övrigt 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas
VAR 12 NÄMND 1: VERKSAMHET 2 2 Loc 27 width 2 MD= 0 or GE 90 2Aa(3) Överskridande nämnd/förvaltning 1: Verksamhet 2 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 132 99. Uppgift saknas Kod: 4 6 9 14 16 20 30 31 33 34 35 40 41 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 6 3 9 37 1 2 Kod: 51 52 0 90 99 Frek: 2 1 56 25 132
VAR 13 ÖVERSKRIDANDE: NÄMND 2 2 Loc 29 width 2 MD= 0 or GE 90 2Ab(1) Överskridande nämnd/förvaltning 2 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 10 01. Biblioteksstyrelse . . 46. Utbildningsnämnd 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 80 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 7 9 11 15 16 17 18 19 21 22 25 44 0 Frek: 1 4 1 6 7 8 9 15 2 33 25 6 1 1 1 2 1 56 Kod: 90 99 Frek: 25 80
VAR 14 NÄMND 2: VERKSAMHET 1 2 Loc 31 width 2 MD= 0 or GE 90 2Ab(2) Överskridande nämnd/förvaltning 2: verksamhet 1 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 2 60. Övrigt 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 106 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 14 16 20 21 Frek: 2 1 2 1 3 4 1 4 10 1 1 2 4 Kod: 22 23 24 30 31 34 35 40 41 42 50 51 52 Frek: 2 3 6 5 4 6 6 7 5 1 3 10 1 Kod: 60 0 90 99 Frek: 2 56 25 106
VAR 15 NÄMND 2: VERKSAMHET 2 2 Loc 33 width 2 MD= 0 or GE 90 1Ab(3) Överskridande nämnd/förvaltning 2: Verksamhet 2 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 181 99. Uppgift saknas Kod: 6 8 11 14 21 22 24 31 34 35 41 51 52 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 5 1 1 Kod: 0 90 99 Frek: 56 25 181
VAR 16 ÖVERSKRIDANDE: NÄMND 3 2 Loc 35 width 2 MD= 0 or GE 90 2Ac(1) Överskridande nämnd/förvaltning 3 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 10 01. Biblioteksstyrelse . . 46. Utbildningsnämnd 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 145 99. Uppgift saknas Kod: 2 5 6 7 9 11 12 15 16 17 18 21 25 Frek: 1 7 7 1 2 6 3 6 11 7 3 1 1 Kod: 39 77 0 90 99 Frek: 1 1 56 25 145
VAR 17 NÄMND 3: VERKSAMHET 1 2 Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 90 2Ac(2) Överskridande nämnd/förvaltning 3: Verksamhet 1 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 3 60. Övrigt 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 159 99. Uppgift saknas Kod: 2 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 Frek: 1 3 4 1 1 3 5 1 3 2 2 2 1 Kod: 31 34 35 40 41 51 53 54 60 0 90 99 Frek: 1 3 1 2 1 2 1 1 3 56 25 159
VAR 18 NÄMND 3: VERKSAMHET 2 Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 90 2Ac(3) Överskridande nämnd/förvaltning 3: Verksamhet 2 <Se F.2A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 11 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 56 00. Bortfall 25 90. Frågan ej tillämplig 195 99. Uppgift saknas Kod: 7 9 10 34 35 41 0 90 99 Frek: 2 1 1 1 2 1 56 25 195
VAR 19 ACCEPTERATS: VERKS. A 2 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 2B Har de överskridanden som Du angett ovan accepterats av budgetberedningen/kommunstyrelsen? 2B(1) Verksamhet a) ovan 47 1. Har helt accepterats 124 3. Har delvis accepterats 24 5. Har inte accepterats 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 31 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 20 ACCEPTERATS: VERKS. B 2 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 2B(2) Verksamhet b) ovan <Se F.2B för fullständig frågetext> 29 1. Har helt accepterats 72 3. Har delvis accepterats 24 5. Har inte accepterats 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 102 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 21 ACCEPTERATS: VERKS. C 2 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 2B(3) Verksamhet c) ovan <Se F.2B för fullständig frågetext> 8 1. Har helt accepterats 34 3. Har delvis accepterats 17 5. Har inte accepterats 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 168 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 22 UTFORMN KS BUDGETDIR. 3 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 3 Kommunstyrelsens budgetdirektiv kan vara mer eller mindre preciserade. Vilket av nedanstående alternativ är mest lämpligt för att beskriva utformningen av kommunstyrelsens budgetdirektiv i Din kommun? 198 1. Direktiven anger endast de ekonomiska ramarna för det fortsatta budgetarbetet. Prioriteringar och resursfördelning inom respektive nämnds/förvaltnings verksamhetsområde överlåts till nämnden/förvaltningen 24 2. Direktiven omfattar utöver de ekonomiska ramarna direkta anvisningar för prioriteringar och resursfördelning 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 23 KRAV PÅ ALTERNATIV 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 4 Innehåller kommunstyrelsens budgetdirektiv krav på att berörda nämnder och förvaltningar skall utarbeta alternativa förslag för olika utgiftsnivåer (tex vid 2 procent under respektive över tilldelad ram)? 51 1. Ja, budgetdirektiven innehåller krav på utarbetande av alternativa förslag för olika utgiftsnivåer 173 5. Nej, budgetdirektiven innehåller inga krav på utarbetande av alternativa förslag för olika utgiftsnivåer 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 24 FLERÅRSBUDG: INTÄKTER 5 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 5 Om Du jämför den nyligen utarbetade årsbudgeten för 1987 med den närmast föregående flerårsbudgeten. Hur väl överensstämmer årsbudgeten med flerårsbudgeten med avseende på intäkter, driftsutgifter och investeringar? 5(1) Vad avser intäkterna 75 1. Flerårsbudgeten har så gott som helt följts 85 3. Enstaka större avvikelser har skett 29 5. Flera större avvikelser har skett 18 7. Flerårsbudget görs ej 56 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 25 FLERÅRSBUDG: DRIFTSUTG 5 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 5(2) Vad avser driftsutgifterna <Se F.5 för fullständig frågetext> 36 1. Flerårsbudgeten har så gott som helt följts 110 3. Enstaka större avvikelser har skett 50 5. Flera större avvikelser har skett 20 7. Flerårsbudget görs ej 56 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 26 FLERÅRSBUDG: INVEST 5 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 5(3) Vad avser investeringarna <Se F.5 för fullständig frågetext> 55 1. Flerårsbudgeten har så gott som helt följts 79 3. Enstaka större avvikelser har skett 63 5. Flera större avvikelser har skett 17 7. Flerårsbudget görs ej 56 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 27 TIDPUNKT FLERÅRSBUDG. 6 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 6(1) När på året fattar man i Din kommun beslut om flerårsbudgeten? 139 1. Samtidigt med årsbudgeten 71 2. Vid annan tidpunkt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 28 BESLUTSMÅNAD 6B Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 90 6(2) Vid annan tidpunkt, under ... månad 3 01. Januari 2 02. Februari 21 03. Mars 22 04. April 17 05. Maj 2 06. Juni 1 07. Juli 2 12. December 3 77. Annat svar 56 00. Bortfall 138 90. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 29 ANTAL TILLÄGGSANSLAG 7 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 7 Under ett verksamhetsår inträffar vanligen förändringar som kräver ändringar av den ursprungliga budgeten. Tilläggsanslag kan ibland bli nödvändiga. I vissa kommuner accepteras tilläggsanslag medan man i andra kommuner är mer avvisande. Ungefär hur många tilläggsanslag har kommunfullmäktige i Din kommun beviljat det innevarande verksamhetsåret 1986? 3 1. Inga tilläggsanslag 58 2. 1-10 tilläggsanslag 138 3. 11-50 tilläggsanslag 27 4. Mer än 50 tilläggsanslag 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 30 STORT TILLÄGGSANSLAG 1 8 Loc 53 width 2 MD= 0 or GE 90 Följande tre frågor (fr. 8-10) besvaras endast om tilläggsanslag utgått. 8 Vilka områden/verksamheter har fått de största tilläggsanslagen under det innevarande verksamhetsåret och ungefär hur stora belopp har dessa tilläggsanslag rört sig om? 8(1.1) Stora tilläggsanslag har utgått till, 1 0 01. All verksamhet 0 02. Viss, varierande verksamhet 7 03. Arbetslöshetsåtgärder, sysselsättningsåtgärder 4 04. Näringslivsbefrämjande åtgärder, industrisatsningar 0 05. Driftskostnader allmänt samt material etc. 24 06. Personalkostnader, löner, förtroendemannaarvoden 2 07. Nyrekrytering av personal, inrättande av nya tjänster 5 08. Investeringar allmänt 0 09. Lokaler allmänt 14 10. Fastighetsförvaltning, renovering och underhåll av förvaltnings- och verksamhetslokaler 9 11. Nybyggnation av förvaltnings- och verksamhetslokaler tex skolor, fritidsanläggningar, bibliotek, kommunkontor 1 12. Bostadsbyggnation, underhåll av bostäder 12 13. Fastighetsinköp, markförvärv 0 14. Täckning av statsbidragsbortfall 3 15. Införande av ADB, utökning av ADB, ADB-utbildning 3 16. Kommunikationer, lokaltrafik 1 17. Flyktingverksamhet 11 18. Aktieköp, stöd åt kommunala bolag 3 19. Inlösen av borgensförbindelser 5 20. Fritidsverksamhet allmänt 6 21. Föreningsstöd, -bidrag, -anslag, Folkets Hus-bidrag 3 22. Turistverksamhet 1 23. Kulturverksamhet allmänt 0 24. Teater- konst- och biblioteksverksamhet 16 30. Social verksamhet allmänt 5 31. Socialbidrag, socialhjälp, familje- och individomsorg, åtgärder mot drogmissbruk etc 0 32. Bostadsbidrag 0 33. Institutionsvård, institutionsplaceringar 21 34. Barnomsorg, förskoleverksamhet 10 35. Äldreomsorg, hemtjänst, färdtjänst, kommunalt bostadstillägg (KBT) 8 40. Skolverksamhet allmänt 1 41. Läromedel, skolskjutsar, skolmat, städning etc 0 42. Inter-kommunal ersättning 2 50. Teknisk verksamhet allmänt 10 51. Gator, vägar, grönområden, underhåll och byggnation av, snöröjning, VA-nät 0 52. Renhållning 6 53. Energiförsörjning 0 54. Miljövård 7 60. Övrigt 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 3 90. Frågan ej tillämplig 24 99. Uppgift saknas
VAR 31 BELOPP TILLÄGGSANSL 1 8 Loc 55 width 8 8(1.2) Ungefärligt belopp, tilläggsanslag 1 <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 00000000. Frågan ej tillämplig 56 90000000. Bortfall 37 99999999. Uppgift saknas Valid-n=247 Min=0 Max=9e+07 Mean=23077517.2 St.Dev=36817780.2
VAR 32 STORT TILLÄGGSANSLAG 2 8 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 90 8(2.1) Stora tilläggsanslag har utgått till, 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 30 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 10 60. Övrigt 56 00. Bortfall 3 90. Frågan ej tillämplig 62 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 6 9 3 1 1 14 12 1 4 2 1 1 10 3 5 7 3 Kod: 30 31 32 34 35 40 50 51 52 53 54 60 0 90 99 Frek: 15 5 1 10 4 9 3 13 1 3 1 10 56 3 62
VAR 33 BELOPP TILLÄGGSANSL 2 8 Loc 65 width 8 8(2.2) Ungefärligt belopp, tilläggsanslag 2 <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 00000000. Frågan ej tillämplig 56 90000000. Bortfall 67 99999999. Uppgift saknas Valid-n=217 Min=0 Max=9e+07 Mean=24578796.4 St.Dev=38765254.0
VAR 34 STORT TILLÄGGSANSLAG 3 8 Loc 73 width 2 MD= 0 or GE 90 8(3.1) Stora tilläggsanslag har utgått till, 3 <Se F.8 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 30 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 8 60. Övrigt 56 00. Bortfall 3 90. Frågan ej tillämplig 111 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 2 6 2 5 1 1 1 8 5 1 7 1 1 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 24 30 31 34 35 40 Frek: 3 1 7 2 4 3 1 1 5 1 7 7 3 Kod: 41 46 50 51 53 54 60 0 90 99 Frek: 2 1 2 12 2 1 8 56 3 111
VAR 35 BELOPP TILLÄGGSANSL 3 8 Loc 75 width 8 8(3.2) Ungefärligt belopp, tilläggsanslag 3 <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 00000000. Frågan ej tillämplig 56 90000000. Bortfall 113 99999999. Uppgift saknas Valid-n=171 Min=0 Max=9e+07 Mean=30465541.5 St.Dev=41716401.4
VAR 36 ORSAK TILLÄGGSANSLAG 9 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 8 9 Tilläggsanslag har huvudsak utgått för att: 84 1. Täcka ökade utgifter för tidigare beslutade åtaganden 106 2. Finansiera nya eller utvidgade åtaganden 28 3. Båda alternativen 56 0. Bortfall 3 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 37 DEBATT TILLÄGGSANSLAG 10 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 10(1) Har några av de tilläggsanslag som utgått under verksamhetsåret 1986 varit partipolitiskt omdebatterade eller partipolitiskt kontroversiella? 46 1. Ja 171 5. Nej 56 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 38 DEBATTERAT ANSLAG 1 10 Loc 85 width 2 MD= 0 or GE 90 10(2) (OM JA) Vilka tilläggsanslag avser Du och mellan vilka grupperingar har debatten förts? 10a(1) Omdebatterat tilläggsanslag, 1 1 01. All verksamhet 0 02. Viss, varierande verksamhet 0 03. Arbetslöshetsåtgärder, sysselsättningsåtgärder 1 04. Näringslivsbefrämjande åtgärder, industrisatsningar 0 05. Driftkostnader allmänt, samt material etc. 2 06. Personalkostnader, löner, förtroendemannaarvoden 2 07. Nyrekrytering av personal, inrättande av nya tjänster 0 08. Investeringar allmänt 3 09. Lokaler allmänt 3 10. Fastighetsförvaltning, renovering och underhåll av förvaltnings- och verksamhetslokaler 3 11. Nybyggnation av förvaltnings- och verksamhetslokaler tex skolor, fritidsanläggningar, bibliotek, kommunkontor 0 12. Bostadsbyggnation, underhåll av bostäder 1 13. Fastighetsinköp, markförvärv 0 14. Täckning av statsbidragsbortfall 0 15. Införande av ADB, utökning av ADB, ADB-utbildning 0 16. Kommunikationer, lokaltrafik 0 17. Flyktingverksamhet 4 18. Aktieköp, stöd åt kommunala bolag 0 19. Inlösen av borgensförbindelser 0 20. Fritidsverksamhet allmänt 9 21. Föreningsstöd, -bidrag, -anslag, Folkets Hus-bidrag 0 22. Turistverksamhet 0 23. Kulturverksamhet allmänt 0 24. Teater- konst- och biblioteksverksamhet 1 30. Social verksamhet allmänt 1 31. Socialbidrag, socialhjälp, familje- och individomsorg, åtgärder mot drogmissbruk etc 0 32. Bostadsbidrag 0 33. Institutionsvård, institutionsplaceringar 3 34. Barnomsorg, förskoleverksamhet 3 35. Äldreomsorg, hemtjänst, färdtjänst, kommunalt bostadstillägg (KBT) 1 40. Skolverksamhet allmänt 0 41. Läromedel, skolskjutsar, skolmat, städning etc. 0 42. Inter-kommunal ersättning 0 50. Teknisk verksamhet allmänt 3 51. Gator, vägar, grönområden, underhåll och byggnation av, snöröjning, VA-nät 0 52. Renhållning 1 53. Energiförsörjning 0 54. Miljövård 3 60. Övrigt 56 00. Bortfall 173 90. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 39 ANSLAG 1: GRUPPERING 10 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 8 10a(2) Tilläggsanslag 1: Gruppering <Se F.10(2) för fullständig frågetext> 31 1. Mellan det socialistiska och det borgerliga blocket 16 2. Mellan andra grupperingar än blockvis 56 0. Bortfall 174 8. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 40 DEBATTERAT ANSLAG 2 10 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 90 10b(1) Omdebatterat tilläggsanslag, 2 <Se F.10(2) för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 2 60. Övrigt 56 00. Bortfall 175 90. Frågan ej tillämplig 46 99. Uppgift saknas Kod: 5 10 11 22 60 0 90 99 Frek: 1 2 1 1 2 56 175 46
VAR 41 ANSLAG 2: GRUPPERING 10 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 8 10b(2) Tilläggsanslag 2: Gruppering <Se F.10(2) för fullständig frågetext> 2 1. Mellan det socialistiska och det borgerliga blocket 5 2. Mellan andra grupperingar än blockvis 56 0. Bortfall 175 8. Frågan ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 42 DEBATTERAT ANSLAG 3 10 Loc 91 width 2 MD= 0 or GE 90 10c(1) Omdebatterat tilläggsanslag, 3 <Se F.10(2) för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 38 01. All verksamhet . . 54. Miljövård 56 00. Bortfall 175 90. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas Kod: 18 21 0 90 99 Frek: 1 1 56 175 51
VAR 43 ANSLAG 3: GRUPPERING 10 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 8 10c(2) Tilläggsanslag 3: Gruppering <Se F.10(2) för fullständig frågetext> 1 1. Mellan det socialistiska och det borgerliga blocket 1 2. Mellan andra grupperingar än blockvis 56 0. Bortfall 175 8. Frågan ej tillämplig 51 9. Uppgift saknas
VAR 44 NEDSKURNA ANSLAG 1986 11 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 11(1) Har någon nämnd/förvaltning i Din kommun fått nedskurna anslag under det löpande verksamhetsåret 1986? 12 1. Ja 215 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 45 MINSK ANSLAG: NÄMND 1 11 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 90 11(2) (OM JA) Vilka nämnder/förvaltningar har under det löpande verksamhetsåret 1986 fått nedskurna anslag? 11a Nedskurna anslag, nämnd/förvaltning 1 0 01. Biblioteksstyrelse 0 02. Brandstyrelse/brandkår 0 03. Byggnadsnämnd 0 04. Civilförsvarsnämnd 0 05. Fastighetsnämnd, -förvaltning, -kontor, stadsbyggnadskontor 0 06. Fritidsnämnd, -förvaltning 2 07. Gatunämnd, -förvaltning, -kontor 0 08. Hamnstyrelse 0 09. Kommunstyrelse, central förvaltning, ekonomikontor, personalkontor 0 10. Konsumentnämnd 0 11. Kulturnämnd, -förvaltning 0 12. Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN), hälsovårdsnämnd, -förvaltning 0 13. Näringslivsdelegation, -sekretariat 0 14. Park- och naturvårdsnämnd, -förvaltning 0 15. Personal- och organisationsnämnd (PON) 1 16. Skolstyrelse, -förvaltning 0 17. Socialnämnd, -förvaltning (inkl. sociala distriktsnämnder) 1 18. Teknisk nämnd, -förvaltning, tekniskt utskott 0 19. Trafiknämnd 0 20. Trafiksäkerhetsnämnd 0 21. Turistnämnd 0 22. Vägnämnd, -förvaltning 0 25. Kommundelsnämnder (Kdn), lokala kommunala organ, kommunala distriktsnämnder ej sociala 0 30. Besvärsnämnd 0 31. Byggnads- och upphandlingsnämnd 0 32. Central byggnadsnämnd 0 33. Folkhögskolestyrelse 0 34. Förvaltningsutskott (FU) 0 35. Hälso- och sjukvårdsnämnd 0 36. Informationsnämnd 0 37. Kulturnämnd 0 38. Näringslivsnämnd 0 39. Omsorgsnämnd 0 40. Personalnämnd 0 41. Primärvårdsnämnd 0 42. Semesterhemsnämnd 0 43. Social nämnd 0 44. Tandvårdsnämnd 0 45. Turistnämnd 0 46. Utbildningsnämnd 8 50. Samtliga/alla nämnder/förvaltningar 56 00. Bortfall 215 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 46 MINSK ANSLAG: NÄMND 2 11 Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 90 11b Nedskurna anslag, nämnd/förvaltning 2 <Se F.11(1) för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 45 01. Biblioteksstyrelse . . 50. Samtliga/alla nämnder/förvaltningar 56 00. Bortfall 216 90. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas Kod: 16 18 0 90 99 Frek: 1 1 56 216 10
VAR 47 FÖRSÖK NOLLBASBUDGET 12 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 12 Nya ekonomiska metoder lanseras till och från. En av de mest uppmärksammade metoderna under senare år är nollbasbudgetering eller, som metoden ibland också kallas, förnyelsebudgetering. Har några försök med nollbasbudgetering gjorts i Din kommun? 21 1. Ja, försök med nollbasbudgetering har gjorts för hela den kommunala verksamheten 50 3. Ja, försök med nollbasbudgetering har gjorts på vissa områden 157 5. Nej, inga försök med nollbasbudgetering har gjorts 56 0. Bortfall
VAR 48 NOLLBASBUDG. OMRÅDE 1 12 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 90 12(1) Försök med nollbasbudgetering, område 1 <Se F.12 för fullständig frågetext> 0 01. Biblioteksstyrelse 0 02. Brandstyrelse/brandkår 0 03. Byggnadsnämnd 0 04. Civilförsvarsnämnd 1 05. Fastighetsnämnd, -förvaltning, -kontor, stadsbyggnadskontor 10 06. Fritidsnämnd, -förvaltning 2 07. Gatunämnd, -förvaltning, -kontor 0 08. Hamnstyrelse 3 09. Kommunstyrelse, central förvaltning, ekonomikontor, personalkontor 0 10. Konsumentnämnd 3 11. Kulturnämnd, -förvaltning 0 12. Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN), hälsovårdsnämnd, -förvaltning 0 13. Näringslivsdelegation, -sekretariat 1 14. Park- och naturvårdsnämnd, -förvaltning 0 15. Personal- och organisationsnämnd (PON) 4 16. Skolstyrelse, -förvaltning 6 17. Socialnämnd, -förvaltning (inkl. sociala distriktsnämnder) 6 18. Teknisk nämnd, -förvaltning, tekniskt utskott 0 19. Trafiknämnd 0 20. Trafiksäkerhetsnämnd 0 21. Turistnämnd 0 22. Vägnämnd, -förvaltning 0 25. Kommundelsnämnder (Kdn), lokala kommunala organ, kommunala distriktsnämnder ej sociala 0 30. Besvärsnämnd 0 31. Byggnads- och upphandlingsnämnd 0 32. Central byggnadsnämnd 0 33. Folkhögskolestyrelse 0 34. Förvaltningsutskott (FU) 0 35. Hälso- och sjukvårdsnämnd 0 36. Informationsnämnd 0 37. Kulturnämnd 0 38. Näringslivsnämnd 0 39. Omsorgsnämnd 0 40. Personalnämnd 0 41. Primärvårdsnämnd 0 42. Semesterhemsnämnd 0 43. Social nämnd 0 44. Tandvårdsnämnd 0 45. Turistnämnd 0 46. Utbildningsnämnd 3 77. Annat svar 56 00. Bortfall 179 90. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 49 NOLLBASBUDG. OMRÅDE 2 12 Loc 102 width 2 MD= 0 or GE 90 12(2) Försök med nollbasbudgetering, område 2 <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 48 01. Biblioteksstyrelse . . 46. Utbildningsnämnd 56 00. Bortfall 179 90. Frågan ej tillämplig 27 99. Uppgift saknas Kod: 2 5 6 7 9 11 14 16 17 18 0 90 99 Frek: 1 1 5 2 2 3 2 2 3 1 56 179 27 Kod: 2 5 6 7 9 11 14 16 17 18 0 90 99 Frek: 1 1 5 2 2 3 2 2 3 1 56 179 27
VAR 50 ÅR NOLLBASBUDGETERING 12 Loc 104 width 2 MD= 0 or GE 90 12A (OM JA) När togs nollbasbudgetering i bruk för första gången? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2 79. 1979 1 80. 1980 4 81. 1981 7 82. 1982 11 83. 1983 10 84. 1984 13 85. 1985 11 86. 1986 3 87. 1987 56 00. Bortfall 157 90. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 51 ANVÄNDER NOLLBASBUDG. 12 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 12B(1) Används nollbasbudgetering i kommunen idag <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 30 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 161 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 52 ANLED EJ NOLLBASBUDG 12 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 12B(2) (OM NEJ) Varför? <Se F.12 för fullständig frågetext> 9 1. Metoden är alltför resurs-, tids-, arbetskrävande, dess nytta motsvarar ej kostnaderna 4 2. Bristande intresse/förmåga hos politiker eller i allmänhet 3 4. Kommunen tillämpar andra metoder 4 6. Övrigt 8 7. Annat svar 56 0. Bortfall 200 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 53 BÄTTRE BESLUTSUNDERL. 13 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 Besvaras endast om nollbasbudgetering används eller har använts 13 Hur väl överensstämmer följande påståenden med Dina erfarenheter av nollbasbudgetering? 13(1) Nollbasbudgetering har lett till att beslutsunderlaget blivit bättre 25 1. Instämmer helt 36 2. Instämmer i stort sett 2 3. I stort sett motsatt uppfattning 0 4. Helt motsatt uppfattning 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 163 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 54 KOSTNAD VS. BESPARING 13 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Kostnaderna för nollbasbudgetering har varit större än besparingarna <Se F.13 för fullständig frågetext> 4 1. Instämmer helt 14 2. Instämmer i stort sett 33 3. I stort sett motsatt uppfattning 7 4. Helt motsatt uppfattning 3 7. Annat svar 56 0. Bortfall 167 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 55 KOSTNADSMEDVETEN PERS 13 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 13(3) Nollbasbudgetering har lett till att personalen blivit mer kostnadsmedveten <Se F.13 för fullständig frågetext> 22 1. Instämmer helt 33 2. Instämmer i stort sett 4 3. I stort sett motsatt uppfattning 0 4. Helt motsatt uppfattning 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 168 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 56 KORTSIKTIGHET 13 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 13(4) Nollbasbudgetering har lett till alltför stor kortsiktighet <Se F.13 för fullständig frågetext> 2 1. Instämmer helt 14 2. Instämmer i stort sett 32 3. I stort sett motsatt uppfattning 9 4. Helt motsatt uppfattning 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 170 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 57 MEDV. PRIORITERINGAR 13 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 13(5) Nollbasbudgetering har tvingat politikerna till mer medvetna prioriteringar <Se F.13 för fullständig frågetext> 11 1. Instämmer helt 36 2. Instämmer i stort sett 9 3. I stort sett motsatt uppfattning 2 4. Helt motsatt uppfattning 3 7. Annat svar 56 0. Bortfall 167 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 58 UPPTÄCK INEFFEKTIV. 13 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 13(6) Nollbasbudgetering har underlättat upptäckten av ineffektiva arbetsrutiner och onödiga utgifter <Se F.13 för fullständig frågetext> 9 1. Instämmer helt 33 2. Instämmer i stort sett 15 3. I stort sett motsatt uppfattning 1 4. Helt motsatt uppfattning 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 169 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 59 NYSATSNINGAR 14 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 Frågorna 14 och 15 handlar om verksamhetsförändringar i kommunen. 14 Planeras eller pågår det för närvarande några mer omfattande verksamhetsförändringar av nedanstående slag i Din kommun? 14(1) Nysatsningar 81 1. Ja 144 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 60 NYSATSNING: OMRÅDE 1 14 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 90 14(1.1) Nysatsningar 1: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6 01. Barnomsorg - utökning, full behovstäckning 12 02. Äldreomsorg - hemtjänst, KBT 2 03. Övriga sociala nysatsningar (ej barn- och äldreomsorg) 7 04. Skola och utbildning - nya lokaler, nya utbildningslinjer 7 05. Fritid - fritidsverksamhet, fritidsanläggningar 4 06. Kultur - biblioteks-, teater-, museiverksamhet 3 07. Turistverksamhet - satsningar för att locka turister 2 08. Teknisk verksamhet allmänt 2 09. Fastigheter, gator, vägar, parker - underhåll och byggnation av 3 10. Energi - energiteknik, energiförsörjning 1 11. Bostadsbyggnation 0 12. Fastighetsinnehav - ökat kommunalt 0 13. Miljö - miljövårdande åtgärder 0 14. Kommunikationer, lokaltrafik 0 15. Flyktingverksamhet, flyktingmottagning 1 16. Personal - personalförstärkning, personalutbildning 0 17. Administration 2 18. Sysselsättningsåtgärder, åtgärder mot arbetslöshet, ungdomslag 12 19. Näringslivsfrämjande åtgärder 9 20. ADB, data - införa, utöka, utbilda 4 21. Organisatoriska satsningar - kommundelsnämnder (kdn) lokala organ, distriktsnämnder, decentralisering av ansvar och befogenheter 2 60. Övrigt 56 00. Bortfall 144 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 61 NYSATSNING: OMRÅDE 2 14 Loc 117 width 2 MD= 0 or GE 90 14(1.2) Nysatsningar 2: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 60 01. Barnomsorg - utökning, full behovstäckning . . 60. Övrigt 56 00. Bortfall 144 90. Frågan ej tillämplig 57 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 5 6 8 9 15 16 17 19 20 21 Frek: 1 5 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 3 Kod: 60 0 90 99 Frek: 2 56 144 57
VAR 62 ÖKADE SATSNINGAR 14 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) Ökade satsningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 173 1. Ja 53 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 63 ÖKAD SATSN: OMRÅDE 1 14 Loc 120 width 2 MD= 0 or GE 90 14(2.1) Ökade satsningar 1: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> 83 01. Barnomsorg - utökning, full behovstäckning 39 02. Äldreomsorg - hemtjänst, KBT 5 03. Övriga sociala ökade satsningar (ej barn- och äldreomsorg) 10 04. Skola och utbildning - nya lokaler, nya utbildningslinjer 2 05. Fritid - fritidsverksamhet, fritidsanläggningar 3 06. Kultur - biblioteks-, teater-, museiverksamhet 2 07. Turistverksamhet - satsningar för att locka turister 0 08. Teknisk verksamhet allmänt 2 09. Fastigheter, gator, vägar, parker - underhåll och byggnation av 0 10. Energi - energiteknik, energiförsörjning 1 11. Bostadsbyggnation 0 12. Fastighetsinnehav - ökat kommunalt 0 13. Miljö - miljövårdande åtgärder 1 14. Kommunikationer, lokaltrafik 1 15. Flyktingverksamhet, flyktingmottagning 1 16. Personal - personalförstärkning, personalutbildning 0 17. Administration 1 18. Sysselsättningsåtgärder, åtgärder mot arbetslöshet, ungdomslag 8 19. Näringslivsbefrämjande åtgärder 7 20. ADB, data - införa, utöka, utbilda 1 21. Organisatoriska satsningar - kommundelsnämnder (kdn) lokala organ, distriktsnämnder, decentralisering av ansvar och befogenheter 4 60. Övrigt 56 00. Bortfall 53 90. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 64 ÖKADE SATSNINGAR 2 14 Loc 122 width 2 MD= 0 or GE 90 14(2.2) Ökade satsningar 2: Om JA vad anser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Barnomsorg - utökning, full behovstäckning . . 21. Organisatoriska satsningar - kommundelsnämnder (kdn) lokala organ, distriktsnämnder, decentralisering av ansvar och befogenheter 56 00. Bortfall 53 90. Frågan ej tillämplig 63 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 18 19 20 21 0 90 99 Frek: 17 65 2 8 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 56 53 63
VAR 65 NEDSKÄRNINGAR 14 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) Nedskärningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 81 1. Ja 147 5. Nej 56 0. Bortfall
VAR 66 NEDSKÄRNING: OMRÅDE 1 14 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 90 14(3.1) Nedskärningar 1: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1 01. Barnomsorg - ökat antal barn/daghem, nedskärning av antalet barnsamariter 1 02. Äldreomsorg - nedläggning av ålderdomshem, KBT, fotvårdssubventioner 0 03. Övriga sociala nedskärningar (ej barn- och äldreomsorg) 17 04. Skola och utbildning - nedläggning av skolor, samlad skoldag 3 05. Fritidsverksamhet 1 06. Kulturverksamhet 0 07. Turistverksamhet 4 08. Teknisk verksamhet allmänt 9 09. Fastigheter, gator, vägar, parker - minskat underhåll av 0 10. Energi 0 11. Bostadsbyggnation minskad 2 12. Fastighetsinnehav, minskat kommunalt, bostäder och lokaler 0 13. Miljö 0 14. Kommunikationer, lokaltrafik 0 15. Flyktingverksamhet, flyktingmottagning 4 16. Personal - personalnedskärningar, minska lunchsubventioner 8 17. Administrativa nedskärningar 1 18. Sysselsättningsåtgärder, åtgärder mot arbetslöshet 0 19. Näringslivsbefrämjande åtgärder 0 20. ADB, data 3 21. Organisatoriska förändringar, sammanslagningar av nämnder/förvaltningar 0 22. Överlåta kommunal verksamhet och drift till privatpersoner, föreningar, bolag etc. Lägga ut verksamhet på entrepenad 21 50. Generella nedskärningar, nedskärningar alla nämnder/förvaltningarnas verksamhet 4 60. Övrigt 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 147 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 67 NEDSKÄRNING: OMRÅDE 2 14 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 90 14(3.2) Nedskärningar 2: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 66 01. Barnomsorg - ökat antal barn/daghem, nedskärning av antalet barnsamariter . . 60. Övrigt 56 00. Bortfall 147 90. Frågan ej tillämplig 62 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 8 9 17 19 50 60 0 90 Frek: 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 56 147 Kod: 99 Frek: 62
VAR 68 AVVECKLING 14 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) Avveckling <Se F.14 för fullständig frågetext> 45 1. Ja 183 5. Nej 56 0. Bortfall
VAR 69 AVVECKLING: OMRÅDE 1 14 Loc 130 width 2 MD= 0 or GE 90 14(4.1) Avveckling 1: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3 01. Barnomsorg - ökat antal barn/daghem, nedskärning av antalet barnsamariter 5 02. Äldreomsorg - nedläggning av ålderdomshem, KBT, fotvårdssubventioner 4 03. Övriga sociala nedskärningar (ej barn- och äldreomsorg) 5 04. Skola och utbildning - nedläggning av skolor, samlad skoldag 2 05. Fritidsverksamhet 2 06. Kulturverksamhet 2 07. Turistverksamhet 0 08. Teknisk verksamhet allmänt 2 09. Fastigheter, gator, vägar, parker - minskat underhåll av 2 10. Energi 0 11. Bostadsbyggnation minskad 5 12. Fastighetsinnehav, minskat kommunalt, bostäder och lokaler 0 13. Miljö 0 14. Kommunikationer, lokaltrafik 0 15. Flyktingverksamhet, flyktingmottagning 0 16. Personal - personalnedskärningar, minska lunchsubventioner 0 17. Administrativa nedskärningar 0 18. Sysselsättningsåtgärder, åtgärder mot arbetslöshet 0 19. Näringslivsbefrämjande åtgärder 0 20. ADB, data 0 21. Organisatoriska förändringar, sammanslagningar av nämnder/förvaltningar 6 22. Överlåta kommunal verksamhet och drift till privatpersoner, föreningar, bolag etc. Lägga ut verksamhet på entrepenad 0 50. Generella nedskärningar, nedskärningar alla nämnder/förvaltningarnas verksamhet 5 60. Övrigt 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 183 90. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 70 AVVECKLING: OMRÅDE 2 14 Loc 132 width 2 MD= 0 or GE 90 14(4.2) Avveckling 2: Om JA vad avser Du? <Se F.14 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 69 01. Barnomsorg - avveckling barnsamariter . . 60. Övrigt 56 00. Bortfall 183 90. Frågan ej tillämplig 32 99. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 12 22 60 0 90 99 Frek: 1 3 2 2 3 1 1 56 183 32
VAR 71 GRUNDLÄGGANDE OMPRÖVN 15 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 15 Om Du ser till den kommunala verksamhetens organisation, omfattning och inriktning i Din kommun. Finns det områden där det, enligt Din mening, under 1980-talet skett en mer grundläggande omprövning? 93 1. Ja, förändringar har varit särskilt påtagliga i följande avseenden 135 5. Nej, något särskilt område kan inte lyftas fram 56 0. Bortfall
VAR 72 FÖRÄNDR KOM VERKS 1 15 Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 90 15(1) Påtaglig förändring: Område 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 5 01. Äldreomsorg allmänt, samt ej närmare angiven utökning eller satsning 15 02. Omstrukturering av äldreomsorg från sluten till öppen vård. Hemtjänst, servicehus 0 03. Överföring av ansvaret för äldreomsorgen från landsting till kommun 8 04. Barnomsorg allmänt samt ej närmare angiven utökning eller satsning 3 05. Omstrukturering av barnomsorgen i nya former t ex heltidsförskola, familjedaghem, minidaghem 5 06. Övriga sociala förändringar (ej barn- eller äldreomsorg) 2 10. Expansion allmänt t ex till följd av befolkningstillväxt 1 11. Satsningar på fritidsverksamhet 0 12. Satsningar på turistverksamhet 5 13. Näringslivsbefrämjande åtgärder 2 14. Sysselsättningsåtgärder 3 15. ADB-satsningar, datorisering 2 16. Serviceförbättrande satsningar 1 17. Satsningar på skolområdet 2 18. Personalsatsningar, personalutbildning 0 19. Organisationsför. 1 20. Nedskärningar, ekonomisk sparsamhet allmänt 1 21. Cash-management. Översyn av kommunens betalningsströmmar 1 22. Effektivisering av den kommunala verksamheten. Mer "affärsmässiga" principer i den kommunala verksamheten 1 23. Omläggningar, förändringar av budgetprocessen 0 24. Personalnedskärningar allmänt 4 25. Nedskärningar av administrationen, administrativ personal 3 26. Nedskärningar inom tekniska verksamheter, teknisk personal 0 27. Nedskärningar inom skolområdet 8 30. Decentralisering av ansvar och befogenheter, decentralisering, utflyttning av administrativa funktioner 0 31. Frikommunförsök 6 32. Införande av/försöksverksamhet med/utredningar om lokala organ, kommundelsnämnder (kdn), stadsdelsnämnder 0 33. Sociala distriktsnämnder, omläggning av distriktsindelning 4 34. Sammanlagningar av nämnder/förvaltningar, blockindelning, centralisering 5 35. Överföring av kommunal verksamhet till privatpersoner, föreningar, organisationer 1 36. Utförsäljning av kommunala fastigheter, kommunala anläggningar 0 37. Kommunal verksamhet bedrivs i bolagsform 0 40. Omprioritering mellan kommunala verksamheter ej närmare angiven 3 41. Omprioritering till sociala sektorn eller skolsektorn från teknisk verksamhet, eller från övrig verksamhet 3 60. Övrigt 56 00. Bortfall 133 90. Frågan ej tillämplig
VAR 73 FÖRÄNDR KOM VERKS 2 15 Loc 137 width 2 MD= 0 or GE 90 15(2) Påtaglig förändring: Område 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODBESKRIVNING SE VARIABEL 72 01. Äldreomsorg allmänt, samt ej närmare angiven utökning eller satsning . . 60. Övrigt 56 00. Bortfall 133 90. Frågan ej tillämplig 40 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 5 6 12 13 14 15 18 21 22 23 Frek: 7 9 5 4 1 1 1 1 5 1 1 2 1 Kod: 30 32 33 34 35 36 37 60 0 90 99 Frek: 3 2 2 1 1 1 1 5 56 133 40
VAR 74 FÖRÄNDR KOM VERKS 3 15 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 90 15(3) Påtaglig förändring: Område 3 <Se F.15 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIGT KODBESKRIVNING SE VARIABEL 72 01. Äldreomsorg allmänt, samt ej närmare angiven utökning eller satsning . . 60. Övrigt 56 00. Bortfall 133 90. Frågan ej tillämplig 72 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 11 12 13 15 22 27 30 32 34 60 0 Frek: 1 3 1 1 1 1 2 1 4 1 1 6 56 Kod: 90 99 Frek: 133 72
VAR 75 PLAN: BÄTTRE SAMORDN 16 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 De följande två frågorna (fr. 16-17) handlar om planering och arbetssätt 16 För alla sektorer av den kommunala verksamheten förekommer planering. Här nedan följer olika påståenden om planeringen. Markera för vart och ett av dessa i vilken mån de stämmer överens med Din egen inställning. 16(1) Planeringen har förbättrat samordningen mellan olika nämnder/förvaltningar 31 1. Instämmer helt 157 2. Instämmer i stort sett 15 3. I stort sett motsatt åsikt 2 4. Helt motsatt åsikt 19 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 76 PLAN: INFO KRAV 16 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 16(2) Planeringen har väsentligen skett för att tillgodose statliga myndigheters krav på information <Se F.16 för fullständig frågetext> 5 1. Instämmer helt 45 2. Instämmer i stort sett 92 3. I stort sett motsatt åsikt 42 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 35 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 77 PLAN:HÄVDA SIG STATEN 16 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 16(3) Planeringen har varit nödvändig för att kommunen skall kunna hävda sig gentemot statliga organ <Se F.16 för fullständig frågetext> 7 1. Instämmer helt 70 2. Instämmer i stort sett 54 3. I stort sett motsatt åsikt 25 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 64 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 78 PLAN: PRECISERA SIG 16 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 16(4) Planeringen har tvingat politikerna att precisera sina ståndpunkter <Se F.16 för fullständig frågetext> 27 1. Instämmer helt 136 2. Instämmer i stort sett 21 3. I stort sett motsatt åsikt 5 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 34 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 79 PLAN: STÄRKER KS 16 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 16(5) Planeringen har stärkt kommunstyrelsens ställning på nämndernas bekostnad <Se F.16 för fullständig frågetext> 24 1. Instämmer helt 94 2. Instämmer i stort sett 54 3. I stort sett motsatt åsikt 10 4. Helt motsatt åsikt 42 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 80 PLAN: TJM INFLYTANDE 16 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 16(6) Planeringen har lett till att tjänstemännens inflytande blivit alltför stort <Se F.16 för fullständig frågetext> 1 1. Instämmer helt 18 2. Instämmer i stort sett 101 3. I stort sett motsatt åsikt 40 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 59 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 81 PLAN: AMBITIONSNIVÅ 16 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 16(7) Planeringen är orsak till att ambitionsnivån i den kommunala verksamheten drivits upp <Se F.16 för fullständig frågetext> 12 1. Instämmer helt 82 2. Instämmer i stort sett 68 3. I stort sett motsatt åsikt 31 4. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 27 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 82 PLAN: KOSTAR FÖR MKT 16 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 16(8) Värdet av planeringen har inte motsvarat de kostnader och arbetsinsatser den inneburit <Se F.16 för fullständig frågetext> 14 1. Instämmer helt 36 2. Instämmer i stort sett 95 3. I stort sett motsatt åsikt 43 4. Helt motsatt åsikt 34 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 83 PLAN: BEHOVSTÄCKNING 16 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 16(9) Planeringen har varit alltför inriktad på behovstäckning utan att tillräckligt uppmärksamma kostnaderna för genomförandet <Se F.16 för fullständig frågetext> 43 1. Instämmer helt 83 2. Instämmer i stort sett 67 3. I stort sett motsatt åsikt 15 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 13 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 84 PLAN: POLITISERING 16 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 16(10) Planeringen har skapat en ökad partipolitisering i de kommunala organen <Se F.16 för fullständig frågetext> 14 1. Instämmer helt 46 2. Instämmer i stort sett 50 3. I stort sett motsatt åsikt 30 4. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 79 8. Ingen åsikt 56 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 85 BERÄKNING AV INTÄKTER 17 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 17 Vilka påstående anser Du vara mest tillämpliga för att beskriva hur man arbetar i Din kommun? 17A Beräkning av intäkter 58 1. Intäkterna beräknas utifrån föregående års räkenskaper med smärre justeringar t ex för prisökningar 128 2. Separata beräkningar görs för varje intäktskälla, med särskilda beräkningsgrunder för varje intäktskälla 32 3. Långsiktiga, fleråriga såväl som kortsiktiga, ettåriga intäktsberäkningar görs 8 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 86 RAPPORT FÖRV.UTGIFTER 17 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 9 17B Rapportering om förvaltningarnas utgifter <Se F.17 för fullständig frågetext> 1 1. Det sker ingen rapportering mellan förvaltning och nämnd om förvaltningens utgifter 79 2. Förvaltningens utgifter rapporteras till berörd nämnd ett par gånger per år 146 3. Förvaltningens utgifter rapporteras till nämnden kvartalsvis eller oftare 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 87 UTVÄRDERING AV VERKS. 17 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 17C Utvärdering av kommunal verksamhet <Se F.17 för fullständig frågetext> 183 1. Enklare utvärdering görs t ex beräkning av antal utförda tjänster och styckkostnadspris 32 2. Utöver beräkning av enklare produktivitetsmått görs utvärdering av verksamhetens kvalitet 7 3. Årligen görs en mer omfattande effektivitetsanalys av en eller flera verksamheter 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 88 NÄRINGSLIVETS UTVECKL 17 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 17D Näringslivets utveckling i kommunen <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. Det görs inga analyser av näringslivets utveckling i kommunen 106 2. Förändringar i näringslivet fångas upp genom politikernas personkontakter i det lokala näringslivet 106 3. Näringslivssekreteraren (eller motsvarande) gör fortlöpande analyser av näringslivets utveckling i kommunen 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 89 RAPPORTERING OM LÄGE 17 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 17E Rapportering om kommunens ekonomiska/finansiella läge till kommunstyrelsen <Se F.17 för fullständig frågetext> 17 1. Rapportering sker enbart i samband med behandlingen av års- och flerårsbudgeten 112 2. Därutöver sker rapportering då avvikelser konstaterats 77 3. Fortlöpande information till kommunstyrelsen vid så gott som varje sammanträde 15 7. Annat svar 56 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 90 RAPPORTERING TILL KOM 17 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 17F Rapportering om kommunens ekonomiska/finansiella läge till kommunfullmäktige <Se F.17 för fullständig frågetext> 158 1. Rapportering sker enbart i samband med behandlingen av års- och flerårsbudgeten 55 2. Rapportering till fullmäktige sker ungefär en gång i kvartalet 8 3. Rapportering till fullmäktige sker så gott som vid varje sammanträde 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 91 KOM EKON SITUATION 18 Loc 157 width 2 MD=98 or GE 99 De följande sju frågorna (fr. 18-24) handlar om Din kommuns ekonomiska situation 18 Vi vill be Dig att med hjälp av nedanstående skala ge ett sammanfattande omdöme om Din kommuns ekonomiska situation idag. Var någonstans på skalan skulle Du placera Din kommun? Markera med kryss i tillämplig ruta 00. Kommunens ekonomi är helt oproblematisk . . 90. Kommunens ekonomi är mycket problematisk 56 98. Bortfall 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 10 20 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 98 99 Frek: 5 15 26 40 1 36 1 26 29 26 1 13 7 56 2
VAR 92 EK UTVECKL 1980-TALET 19 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 19(1) Vilket av påståendena nedan är mest lämpligt för att beskriva Din kommuns ekonomiska utveckling under 1980-talet? 80 1. Kommunens ekonomi har förbättrats under 1980-talet 48 3. Kommunens ekonomi har varken blivit bättre eller sämre under 1980-talet 95 5. Kommunens ekonomi har försämrats under 1980-talet 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 93 ÅR FÖRÄNDR KOM EKON 19 Loc 160 width 2 MD= 0 or GE 90 19(2) Ungefär när (vilket år) började kommunens ekonomi förbättras/försämras? 67. 1967 . . 86. 1986 56 00. Bortfall 48 90. Frågan ej tillämplig 26 99. Bortfall Kod: 67 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 0 90 99 Frek: 1 1 2 6 7 15 18 23 24 27 26 4 56 48 26
VAR 94 KRISARTAD KOM EKONOMI 20 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 20(1) Under de senaste åren har det talats mycket om kommunernas kärva ekonomiska situation. "Kris" är ett ord som ofta använts för att beskriva det allvarliga läget. Om Du ser tillbaka på 1980-talet... Har partiernas ledande företrädare i Din kommun menat att kommunens ekonomi varit krisartad? 40 1. Ja 186 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 95 KRISARTAT KOM EKON 1 20 Loc 163 width 2 MD= 0 or GE 90 20(2) (Om JA) Vad avser partiernas ledande företrädare när de talar om kommunens ekonomi som krisartad? 20(2.1) Krisartat i den kommunala ekonomin, 1 5 01. Problem att finansiera den kommunala verksamheten allmänt 7 02. Budgetunderskott, intäkterna understiger kostnaderna, kostn. stiger snabbare än int 1 03. Inflation 5 04. Likviditetsproblem, dålig likviditet 1 05. Hög grad av lånefinansiering 0 06. Utdöma fonder och reserver 1 07. Låg resurstillväxt 4 08. Sjunkande skatteunderlag, minskande befolkning, utflyttning 0 09. Företagsnedläggning, arbetslöshet 1 10. Minskade statsbidrag, minskade transfereringar från stat till kommun.. Beroende av skatteutjämningsbidrag 1 11. Statliga sparkrav på kommunerna 3 12. Skattehöjningar eller risk för skattehöjningar 1 13. Låg behovstäckning, kommuninvånarnas önskemål/behov serviceefterfrågan ej tillgodosedd 3 50. Endast oppositionen talar om ekonomisk kris. Begreppet kris används som politiskt slagträ mot majoritet/statsmakt 3 60. Övrigt 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 186 90. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 96 KRISARTAT KOM EKON 2 20 Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 90 20(2.2) Krisartat i den kommunala ekonomin, 2 <Se F.20(2) för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 95 01. Problem att finansiera den kommunala verksamheten allmänt . . 50. Endast oppositionen talar om ekonomisk kris. Begreppet kris används som politiskt slagträ mot majoritet/statsmakt 3 60. Övrigt 56 00. Bortfall 186 90. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 60 0 90 Frek: 1 5 2 2 2 1 1 1 2 1 3 56 186 Kod: 99 Frek: 21
VAR 97 ENSKILD HÄNDELSE 21 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 21 Finns det någon eller några enskilda faktorer eller "händelser" under 1980-talet som utlöst mer betydande förändringar av politiken i Din kommun? 59 1. Ja, följande händelser har varit av stor betydelse för förändringar i politiken. 163 5. Nej, någon särskild faktor eller händelse kan inte framhållas 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 98 ÅR ENSKILD HÄNDELSE 1 21 Loc 168 width 2 MD= 0 or GE 90 21(1.1) <Enskild faktor som utlöst betydande förändring av politiken> År, händelse 1 <Se F.21 för fullständig frågetext> 72. 1972 . . 86. 1986 56 00. Bortfall 161 90. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas Kod: 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 0 90 99 Frek: 1 3 2 5 2 2 12 7 14 7 56 161 12 Kod: 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 0 90 99 Frek: 1 3 2 5 2 2 12 7 14 7 56 161 12
VAR 99 ENSKILD HÄNDELSE 1 21 Loc 170 width 2 MD= 0 or GE 90 21(1.2) <Enskild faktor som utlöst betydande förändring av politiken> Händelse 1 <Se F.21 för fullständig frågetext> 1 01. Strukturomvandling allmänt 10 02. Nedläggning av industrier, företag, arbetsplatser. Kriser i huvudnäringar 1 03. Befolkningstillväxt, inflyttning 2 04. Befolkningsminskning, avflyttning 1 05. Outhyrda lägenheter 1 10. Organisatoriska förändringar allmänt 1 11. Kommundelsreform 4 12. Kommundelning 3 20. Majoritetsskifte, riktning ej angiven 1 21. Majoritetsskifte, från socialistiskt till borgerlig majoritet 1 22. Majoritetsskifte, från borgerlig till socialistisk majoritet 3 23. Majoritetsskifte som lett till oklart majoritetsläge 3 24. Enstaka personskifte på viktig politisk post 1 25. Enstaka personskifte på viktig tjänstemannapost 2 26. Förändrar ålderssammansättning 2 30. Minskade statsbidrag, uteblivna statsbidrag 3 31. Statliga besparingskrav på kommunerna 1 33. Skattehöjning 4 34. Skattesänkning 1 35. Ökade personalkostnader 11 50. UP nämner ej händelser som utlöst förändringar utan talar i termer av förändringar, effekter. Dvs redogör för politikens innehåll och riktning snarare än vad som påverkat politikens dito 4 60. Övrigt 56 00. Bortfall 161 90. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 100 ÅR ENSKILD HÄNDELSE 2 21 Loc 172 width 2 MD= 0 or GE 90 21(2.1) <Enskild faktor som utlöst betydande förändring av politiken> År, händelse 2 <Se F.21 för fullständig frågetext> 50. 1950 . . 86. 1986 1 87. Annat svar 56 00. Bortfall 161 90. Frågan ej tillämplig 50 99. Uppgift saknas Kod: 50 77 81 82 83 84 85 86 87 0 90 99 Frek: 1 1 2 2 1 1 4 4 1 56 161 50
VAR 101 ENSKILD HÄNDELSE 2 21 Loc 174 width 2 MD= 0 or GE 90 21(2.2) <Enskild faktor som utlöst betydande förändring av politiken> Händelse 2 <Se F.21 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 99 01. Strukturomvandling allmänt . . 35. Ökade personalkostnader 4 50. UP nämner ej händelser som utlöst förändringar utan talar i termer av förändringar, effekter. Dvs redogör för politikens innehåll och riktning snarare än vad som påverkat politikens dito 56 00. Bortfall 161 90. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas Kod: 2 5 21 23 30 33 34 50 0 90 99 Frek: 4 1 2 1 2 1 1 4 56 161 51
VAR 102 PÅV85-86: STATSBIDRAG 22 Loc 176 width 1 MD=0 22 Nedanstående lista omfattar en rad faktorer som kan ha betydelse för kommunens ekonomi. Hur har dessa faktorer påverkat Din kommuns ekonomi under åren 1985 och 1986? 22(1) Förändringar av statsbidragens storlek 0 1. Mycket positivt 4 2. Positivt 21 3. Varken positivt eller negativt 165 4. Negativt 37 5. Mycket negativt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall
VAR 103 PÅV85-86: STATL KRAV 22 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 22(2) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Förändringar i statens krav på den kommunala verksamheten <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 9 2. Positivt 84 3. Varken positivt eller negativt 118 4. Negativt 11 5. Mycket negativt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 104 PÅV85-86: SKATTEUND. 22 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 22(3) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Förändringar av skatteunderlaget <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket positivt 85 2. Positivt 47 3. Varken positivt eller negativt 76 4. Negativt 14 5. Mycket negativt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 105 PÅV85-86: BEF.UTVECKL 22 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 22(4) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Befolkningsutvecklingen i kommunen <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket positivt 50 2. Positivt 54 3. Varken positivt eller negativt 83 4. Negativt 37 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 106 PÅV85-86: NÄRINGSLIV 22 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 22(5) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Näringslivets utveckling i kommunen <Se F.22 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket positivt 61 2. Positivt 93 3. Varken positivt eller negativt 46 4. Negativt 14 5. Mycket negativt 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 107 PÅV85-86: PERS.KOSTN 22 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 22(6) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Personalkostnadsutvecklingen <Se F.22 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 6 2. Positivt 95 3. Varken positivt eller negativt 119 4. Negativt 5 5. Mycket negativt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 108 PÅV85-86: PRISUTVECKL 22 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 22(7) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Pris- och kostnadsutvecklingen (ej personalkostnader) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket positivt 24 2. Positivt 96 3. Varken positivt eller negativt 101 4. Negativt 4 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 109 PÅV85-86: SYSSELSÄTTN 22 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 22(8) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Sysselsättningsutvecklingen i kommunen <Se F.22 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket positivt 58 2. Positivt 76 3. Varken positivt eller negativt 65 4. Negativt 21 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 110 PÅV85-86: UPPLÅN.MÖJL 22 Loc 184 width 1 MD=0 22(9) <Påverkan kommunens ekonomi 1985 och 1986> Förändringar i kommunens upplåningsmöjligheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket positivt 91 2. Positivt 109 3. Varken positivt eller negativt 3 4. Negativt 0 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall
VAR 111 PÅV87-88: STATSBIDRAG 23 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 23 Vi vill nu be Dig göra en framtidsbedömning. Hur tror Du att faktorerna nedan kommer att påverka Din kommuns ekonomi under de närmaste två åren, dvs under 1987 och 1988? 23(1) Förändringar av statsbidragens storlek 0 1. Mycket positivt 1 2. Positivt 15 3. Varken positivt eller negativt 161 4. Negativt 50 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 112 PÅV87-88: STATL KRAV 23 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 23(2) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Förändringar i statens krav på den kommunala verksamheten <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 16 2. Positivt 52 3. Varken positivt eller negativt 134 4. Negativt 24 5. Mycket negativt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 113 PÅV87-88: SKATTEUND. 23 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 23(3) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Förändringar av skatteunderlaget <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 60 2. Positivt 59 3. Varken positivt eller negativt 89 4. Negativt 19 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 114 PÅV87-88: BEF.UTVECKL 23 Loc 188 width 1 MD=0 23(4) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Befolkningsutvecklingen i kommunen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 51 2. Positivt 72 3. Varken positivt eller negativt 82 4. Negativt 22 5. Mycket negativt 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall
VAR 115 PÅV87-88: NÄRINGSLIV 23 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 23(5) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Näringslivets utveckling i kommunen <Se F.23 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket positivt 70 2. Positivt 102 3. Varken positivt eller negativt 44 4. Negativt 5 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 116 PÅV87-88: PERS.KOSTN 23 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 23(6) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Personalkostnadsutvecklingen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 8 2. Positivt 103 3. Varken positivt eller negativt 107 4. Negativt 6 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 117 PÅV87-88: PRISUTVECKL 23 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 23(7) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Pris- och kostnadsutvecklingen (ej personalkostnader) <Se F.23 för fullständig frågetext> 0 1. Mycket positivt 18 2. Positivt 121 3. Varken positivt eller negativt 83 4. Negativt 2 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 118 PÅV87-88: SYSSELSÄTTN 23 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 23(8) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Sysselsättningsutvecklingen i kommunen <Se F.23 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket positivt 68 2. Positivt 88 3. Varken positivt eller negativt 58 4. Negativt 11 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 119 PÅV87-88: UPPLÅN.MÖJL 23 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 23(9) <Påverkan kommunens ekonomi 1987 och 1988> Förändringar i kommunens upplåningsmöjligheter <Se F.23 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket positivt 65 2. Positivt 147 3. Varken positivt eller negativt 7 4. Negativt 0 5. Mycket negativt 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 120 POL PERSONSKIFTEN 24 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 24 Vilken betydelse har förändringar av nedanstående slag haft för Din kommuns ekonomi under de senaste två åren? 24(1) <Betydelse för kommunens ekonomi> Personskiften på ledande politiska poster 17 1. Stor betydelse 64 3. Viss betydelse 36 5. Saknar betydelse 110 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 121 ADM PERSONSKIFTEN 24 Loc 195 width 1 MD=0 24(2) <Betydelse för kommunens ekonomi> Personskiften på ledande administrativa poster <Se F.24 för fullständig frågetext> 18 1. Stor betydelse 74 3. Viss betydelse 49 5. Saknar betydelse 87 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall
VAR 122 FÖRÄNDR MEDBORGAROPIN 24 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 24(3) <Betydelse för kommunens ekonomi> Förändringar i medborgaropinionen <Se F.24 för fullständig frågetext> 5 1. Stor betydelse 85 3. Viss betydelse 53 5. Saknar betydelse 82 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 123 POL BESLUTANDE ORG 24 Loc 197 width 1 MD=0 24(4) <Betydelse för kommunens ekonomi> Förändringar av den politiska sammansättningen i kommunens beslutande organ <Se F.24 för fullständig frågetext> 15 1. Stor betydelse 62 3. Viss betydelse 40 5. Saknar betydelse 111 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall
VAR 124 MAJ STÅNDPUNKTSFÖRÄND 24 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 24(5) <Betydelse för kommunens ekonomi> Ståndpunktsförändringar hos majoritetspartiet/partierna <Se F.24 för fullständig frågetext> 17 1. Stor betydelse 70 3. Viss betydelse 41 5. Saknar betydelse 99 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 125 OPP STÅNDPUNKTSFÖRÄND 24 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 24(6) <Betydelse för kommunens ekonomi> Ståndpunktsförändringar hos oppositionspartiet/partierna <Se F.24 för fullständig frågetext> 8 1. Stor betydelse 55 3. Viss betydelse 68 5. Saknar betydelse 96 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 TJM ANPASSNINGSVILJA 24 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 24(7) <Betydelse för kommunens ekonomi> Förändringar av tjänstemännens anpassningsvilja <Se F.24 för fullständig frågetext> 15 1. Stor betydelse 102 3. Viss betydelse 42 5. Saknar betydelse 66 7. Ej aktuellt 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 127 ÄNDRAD UTDEB 1986 25 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 De följande fyra frågorna (fr. 25-28) behandlar olika kommunalekonomiska åtgärder 25 Nedanstående lista omfattar en rad åtgärder som i varierande utsträckning kan vidtas för att åstadkomma balans i den kommunala budgeten. Åtgärderna gäller kommunens finansiering, verksamhet, personal och organisation. Ange för var och en av åtgärderna (1) om den vidtagits i Din kommun under det innevarande verksamhetsåret 1986 och (2) om den kommer att vidtas under det kommande verksamhetsåret Vi är främst intresserade av åtgärder som enligt kommunens årsbudget eller flerårsplaner utgör viktiga delar av kommunens kort- och långsiktiga ekonomiska strategier. 25(1.1) Vidtas 1986: Ändrad utdebitering 38 1. Ja 189 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 128 ÄNDRAD UTDEB 1987 25 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 25(1.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Ändrad utdebitering <Se F.25 för fullständig frågetext> 33 1. Ja 194 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 129 HÖJDA AVGIFTER 1986 25 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Höja avgifterna för redan avgiftsbelagda kommunala tjänster (utöver index) <Se F.25 för fullständig frågetext> 66 1. Ja 159 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 130 HÖJDA AVGIFTER 1987 25 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 25(2.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Höja avgifterna för redan avgiftsbelagda kommunala tjänster (utöver index) <Se F.25 för fullständig frågetext> 97 1. Ja 129 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 131 AVGIFTSBELÄGGN 1986 25 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Avgiftsbelägga kommunala tjänster som tidigare inte varit avgiftsbelagda <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 215 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 132 AVGIFTSBELÄGGN 1987 25 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 25(3.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Avgiftsbelägga kommunala tjänster som tidigare inte varit avgiftsbelagda <Se F.25 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 203 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 133 ANVÄNDA RESERVER 1986 25 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 25(4.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Ta i anspråk kommunens fonder, reserver etc <Se F.25 för fullständig frågetext> 113 1. Ja 109 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 134 ANVÄNDA RESERVER 1987 25 Loc 208 width 1 MD=0 25(4.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Ta i anspråk kommunens fonder, reserver etc <Se F.25 för fullständig frågetext> 125 1. Ja 102 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall
VAR 135 AVYTTRA EGENDOM 1986 25 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 25(5.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Avyttra kommunal egendom <Se F.25 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 123 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 136 AVYTTRA EGENDOM 1987 25 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 25(5.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Avyttra kommunal egendom <Se F.25 för fullständig frågetext> 127 1. Ja 96 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 137 UPPLÅNINGSPOL. 1986 25 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 25(6.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Aktiv upplåningspolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 130 1. Ja 94 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 138 UPPLÅNINGSPOL. 1987 25 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 25(6.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Aktiv upplåningspolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 140 1. Ja 85 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 139 PLACERINGSPOL. 1986 25 Loc 213 width 1 MD=0 25(7.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Aktiv placeringspolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 183 1. Ja 45 5. Nej 56 0. Bortfall
VAR 140 PLACERINGSPOL. 1987 25 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 25(7.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Aktiv placeringspolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 199 1. Ja 28 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 141 BETALNINGSRUTIN 1986 25 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 25(8.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Omläggning av betalningsrutiner 1986 <Se F.25 för fullständig frågetext> 80 1. Ja 143 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 142 BETALNINGSRUTIN 1987 25 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 25(8.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Omläggning av betalningsrutiner <Se F.25 för fullständig frågetext> 96 1. Ja 129 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 143 INTERNPRISSÄTTN 1986 25 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 25(9.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Användning av internprissättning <Se F.25 för fullständig frågetext> 78 1. Ja 146 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 144 INTERNPRISSÄTTN 1987 25 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 25(9.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Användning av internprissättning <Se F.25 för fullständig frågetext> 92 1. Ja 130 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 145 BUDGETUPPFÖLJN. 1986 25 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 25(10.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Aktiv budgetuppföljning <Se F.25 för fullständig frågetext> 176 1. Ja 48 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 146 BUDGETUPPFÖLJN. 1987 25 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 25(10.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Aktiv budgetuppföljning <Se F.25 för fullständig frågetext> 215 1. Ja 10 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 147 FÖRETAGSETABL. 1986 25 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 25(11.1) <Åtgärder som gäller finansiering> Vidtas 1986: Stimulera företagsetablering i kommunen <Se F.25 för fullständig frågetext> 181 1. Ja 41 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 148 FÖRETAGSETABL. 1987 25 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 25(11.2) <Åtgärder som gäller finansiering> Kommer att vidtas 1987: Stimulera företagsetablering i kommunen <Se F.25 för fullständig frågetext> 188 1. Ja 35 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 149 RIKTAD BESPARING 1986 25 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 25(12.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Riktade besparingar på enskilda verksamheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 136 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 150 RIKTAD BESPARING 1987 25 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 25(12.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Riktade besparingar på enskilda verksamheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 119 1. Ja 107 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 151 PROC BESPARING 1986 25 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 25(13.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Procentuella besparingar på samtliga verksamheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 77 1. Ja 146 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 152 PROC BESPARING 1987 25 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 25(13.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Procentuella besparingar på samtliga verksamheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 91 1. Ja 132 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 153 RIKTAD BESP ADM 1986 25 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 25(14.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Riktade besparingar på administrationen <Se F.25 för fullständig frågetext> 64 1. Ja 160 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 154 RIKTAD BESP ADM 1987 25 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 25(14.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Riktade besparingar på administrationen <Se F.25 för fullständig frågetext> 86 1. Ja 139 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 155 MINSKADE INKÖP 1986 25 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 9 25(15.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Minskade inköp av utrustning och material <Se F.25 för fullständig frågetext> 51 1. Ja 172 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 156 MINSKADE INKÖP 1987 25 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 25(15.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Minskade inköp av utrustning och material <Se F.25 för fullständig frågetext> 66 1. Ja 158 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 157 UTAN FULL KOMP. 1986 25 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 25(16.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Anslag utan full kompensation för kostnadsökningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 112 1. Ja 111 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 158 UTAN FULL KOMP. 1987 25 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 25(16.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Anslag utan full kompensation för kostnadsökningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 137 1. Ja 86 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 159 MINSK UNDERHÅLL 1986 25 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 25(17.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Minskat underhåll av fastigheter, VA-nät etc <Se F.25 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 178 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 160 MINSK UNDERHÅLL 1987 25 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 25(17.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Minskat underhåll av fastigheter, VA-nät etc <Se F.25 för fullständig frågetext> 59 1. Ja 165 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 161 UPPSKJUTA INVEST 1986 25 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 25(18.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Uppskjuta tidigare planerade investeringar <Se F.25 för fullständig frågetext> 85 1. Ja 140 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 162 UPPSKJUTA INVEST 1987 25 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 25(18.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Uppskjuta tidigare planerade investeringar <Se F.25 för fullständig frågetext> 105 1. Ja 120 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 163 UPPSKJUTA UTBYGG 1986 25 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 25(19.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Uppskjuta tidigare planerad utbyggnad av verksamheten <Se F.25 för fullständig frågetext> 53 1. Ja 172 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 164 UPPSKJUTA UTBYGG 1987 25 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 25(19.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Uppskjuta tidigare planerad utbyggnad av verksamheten <Se F.25 för fullständig frågetext> 73 1. Ja 150 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 165 AVVECKLA VERKS. 1986 25 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 25(20.1) <Åtgärder som gäller verksamheten> Vidtas 1986: Helt avveckla vissa verksamheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 204 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 166 AVVECKLA VERKS. 1987 25 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 25(20.2) <Åtgärder som gäller verksamheten> Kommer att vidtas 1987: Helt avveckla vissa verksamheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 38 1. Ja 186 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 167 UPPSÄGNING 1986 25 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 25(21.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Uppsägning <Se F.25 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 223 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 168 UPPSÄGNING 1987 25 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 25(21.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Uppsägning <Se F.25 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 218 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 169 ANSTÄLLN.STOPP 1986 25 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 25(22.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Anställningsstopp <Se F.25 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 204 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 170 ANSTÄLLN.STOPP 1987 25 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 25(22.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Anställningsstopp <Se F.25 för fullständig frågetext> 24 1. Ja 200 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 171 PRÖVN TJÄNSTER 1986 25 Loc 245 width 1 MD=0 25(23.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Prövning av tjänster innan de återbesätts <Se F.25 för fullständig frågetext> 179 1. Ja 48 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall
VAR 172 PRÖVN TJÄNSTER 1987 25 Loc 246 width 1 MD=0 25(23.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Prövning av tjänster innan de återbesätts <Se F.25 för fullständig frågetext> 191 1. Ja 36 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall
VAR 173 MINSKN VIKARIER 1986 25 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 25(24.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Minskad tillsättning av vikarier <Se F.25 för fullständig frågetext> 123 1. Ja 103 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 174 MINSKN VIKARIER 1987 25 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 25(24.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Minskad tillsättning av vikarier <Se F.25 för fullständig frågetext> 142 1. Ja 83 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 175 FÖRTIDSPENS. 1986 25 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 25(25.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Förtidspensionering <Se F.25 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 210 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 176 FÖRTIDSPENS. 1987 25 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 25(25.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Förtidspensionering <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 209 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 177 MINSKAD ÖVERTID 1986 25 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 25(26.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Minskning av arbete på övertid <Se F.25 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 187 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 178 MINSKAD ÖVERTID 1987 25 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 25(26.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Minskning av arbete på övertid <Se F.25 för fullständig frågetext> 44 1. Ja 180 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 179 BEGR. KURSDELTAG 1986 25 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 25(27.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Begränsning av de anställdas deltagande på kurser och konferenser <Se F.25 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 196 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 180 BEGR. KURSDELTAG 1987 25 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 25(27.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Begränsning av de anställdas deltagande på kurser och konferenser 1987 <Se F.25 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 192 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 181 SATSN PERS. UTB 1986 25 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 25(28.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Ökad satsning på personalutbildning <Se F.25 för fullständig frågetext> 112 1. Ja 113 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 182 SATSN PERS. UTB 1987 25 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 25(28.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Ökad satsning på personalutbildning <Se F.25 för fullständig frågetext> 154 1. Ja 73 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 183 AKTIV CHEFSPOL. 1986 25 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 9 25(29.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Aktiv chefspolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 120 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 184 AKTIV CHEFSPOL. 1987 25 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 25(29.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Aktiv chefspolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 133 1. Ja 88 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 185 ÖKAD INTERNREKR 1986 25 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 25(30.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Ökad internrekrytering och omplacering <Se F.25 för fullständig frågetext> 86 1. Ja 137 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 186 ÖKAD INTERNREKR 1987 25 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 25(30.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Ökad internrekrytering och omplacering <Se F.25 för fullständig frågetext> 108 1. Ja 116 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 187 ÖKAD EXTERNREKR 1986 25 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 25(31.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Ökad externrekrytering <Se F.25 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 215 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 188 ÖKAD EXTERNREKR 1987 25 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 (31.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Ökad externrekrytering <Se F.25 för fullständig frågetext> 9 1. Ja 214 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 189 DATORISERING 1986 25 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 25(32.1) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Vidtas 1986: Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi t ex datorisering <Se F.25 för fullständig frågetext> 154 1. Ja 71 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 190 DATORISERING 1987 25 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 25(32.2) <Åtgärder som gäller kommunens personal> Kommer att vidtas 1987: Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi t ex datorisering <Se F.25 för fullständig frågetext> 208 1. Ja 19 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 191 NÄMNDSAMMANSLAGN 1986 25 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 25(33.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Sammanslagning av nämnder <Se F.25 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 197 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 192 NÄMNDSAMMANSLAGN 1987 25 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 25(33.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Sammanslagning av nämnder <Se F.25 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 204 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 193 ANV LOKALA ORGAN 1986 25 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 25(34.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Användande av lokala organ <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 194 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 194 ANV LOKALA ORGAN 1987 25 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 25(34.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Användande av lokala organ 1987 <Se F.25 för fullständig frågetext> 37 1. Ja 189 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 195 ÖKA BRUKARINFLYT 1986 25 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 25(35.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Ökat brukarinflytande <Se F.25 för fullständig frågetext> 42 1. Ja 182 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 196 ÖKA BRUKARINFLYT 1987 25 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 25(35.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Ökat brukarinflytande <Se F.25 för fullständig frågetext> 64 1. Ja 162 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 197 DEC BUDGETANSVAR 1986 25 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 9 25(36.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Decentralisering av budgetansvar till lägre nivåer <Se F.25 för fullständig frågetext> 115 1. Ja 110 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 198 DEC BUDGETANSVAR 1987 25 Loc 272 width 1 MD=0 25(36.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Decentralisering av budgetansvar till lägre nivåer <Se F.25 för fullständig frågetext> 181 1. Ja 46 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall
VAR 199 UTFLYTTNING ADM 1986 25 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 9 25(37.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Geografisk utflyttning av administrativa funktioner <Se F.25 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 197 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 200 UTFLYTTNING ADM 1987 25 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 25(37.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Geografisk utflyttning av administrativa funktioner <Se F.25 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 190 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 201 AVREGLERING 1986 25 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 25(38.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" <Se F.25 för fullständig frågetext> 74 1. Ja 149 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 202 AVREGLERING 1987 25 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 25(38.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" <Se F.25 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 124 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 203 SAMVERKAN STAT 1986 25 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 25(39.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Ökad samverkan med statliga organ om vissa uppgifter <Se F.25 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 194 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 204 SAMVERKAN STAT 1987 25 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 25(39.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Ökad samverkan med statliga organ om vissa uppgifter <Se F.25 för fullständig frågetext> 27 1. Ja 195 5. Nej 2 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 205 SAMVERKAN LANDST 1986 25 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 25(40.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Ökad samverkan med landstinget om vissa uppgifter <Se F.25 för fullständig frågetext> 140 1. Ja 82 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 206 SAMVERKAN LANDST 1987 25 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 25(40.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Ökad samverkan med landstinget om vissa uppgifter <Se F.25 för fullständig frågetext> 159 1. Ja 64 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 207 UPPG. TILL ORG 1986 25 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 9 25(41.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Helt eller delvis överföra ansvaret för vissa uppgifter till organisationer/föreningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 83 1. Ja 142 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 208 UPPG. TILL ORG 1987 25 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 25(41.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Helt eller delvis överföra ansvaret för vissa uppgifter till organisationer/föreningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 108 1. Ja 118 5. Nej 1 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 209 PRIVATISERING 1986 25 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 9 25(42.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Privatisering <Se F.25 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 201 5. Nej 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 210 PRIVATISERING 1987 25 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 25(42.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Privatisering <Se F.25 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 194 5. Nej 56 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 211 MER ENTREPRENAD 1986 25 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 25(43.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Mindre egenregi och mer entreprenad <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 192 5. Nej 56 0. Bortfall 5 9. Uppgift saknas
VAR 212 MER ENTREPRENAD 1987 25 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 25(43.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Mindre egenregi och mer entreprenad <Se F.25 för fullständig frågetext> 49 1. Ja 176 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 213 KOMMUNSAMVERKAN 1986 25 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 25(44.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Samverkan med andra kommuner om inköp, lagerhållning m m <Se F.25 för fullständig frågetext> 64 1. Ja 161 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 214 KOMMUNSAMVERKAN 1987 25 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 25(44.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Samverkan med andra kommuner om inköp, lagerhållning m m <Se F.25 för fullständig frågetext> 76 1. Ja 151 5. Nej 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 215 OMORG CENTR FÖRV 1986 25 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 25(45.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning <Se F.25 för fullständig frågetext> 50 1. Ja 172 5. Nej 3 7. Annat svar 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 216 OMORG CENTR FÖRV 1986 25 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 25(45.2) Kommer att vidtas 1987: Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning <Se F.25 för fullständig frågetext> 96 1. Ja 128 5. Nej 3 7. Annat svar 56 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 217 ANNAN ÅTGÄRD 1 1986 25 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 25(46.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Andra åtgärder 1 <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 1 5. Nej 56 0. Bortfall 217 9. Uppgift saknas
VAR 218 ANNAN ÅTGÄRD 1 1987 25 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 25(46.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Andra åtgärder 1 <Se F.25 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 2 5. Nej 56 0. Bortfall 216 9. Uppgift saknas
VAR 219 ANNAN ÅTGÄRD 2 1986 25 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 25(47.1) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Vidtas 1986: Andra åtgärder 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 0 5. Nej 56 0. Bortfall 225 9. Uppgift saknas
VAR 220 ANNAN ÅTGÄRD 1 1987 25 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 25(47.2) <Åtgärder som gäller kommunens organisation> Kommer att vidtas 1987: Andra åtgärder 2, 1987 <Se F.25 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 1 5. Nej 56 0. Bortfall 224 9. Uppgift saknas
VAR 221 ANTAL ÅTGÄRDER 1986 Loc 295 width 2 MD= 0 25(48) Antal vidtagna åtgärder 1986 <Se F.25 för fullständig frågetext> 03. 3 vidtagna åtgärder . . 33. 33 vidtagna åtgärder 56 00. Bortfall Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 2 6 10 4 5 6 10 12 17 18 12 11 15 16 10 17 11 8 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 0 Frek: 8 10 2 3 3 5 1 1 1 2 1 1 56
VAR 222 KOMEK ÅTGÄRD 1986, 1 26 Loc 297 width 2 MD= 0 or GE 99 26 Vilka anser Du vara de i kommunalekonomiskt avseende mest betydelsefulla åtgärderna som vidtagits i Din kommun under 1986? Med utgångspunkt från de åtgärder som Du markerat i föregående fråga: (1) ange de åtgärder som Du anser varit särskilt betydelsefulla för kommunens ekonomi under 1986 och (2) ange mer exakt vilka förändringar Du avser med de olika åtgärderna 26(1) Särskilt betydelsefulla åtgärder 1986, 1 24 01. Ändrad utdebitering 3 02. Höja avgifterna för redan avgiftsbelagda kommunala tjänster (utöver index) 0 03. Avgiftsbelägga kommunala tjänster som tidigare inte varit avgiftsbelagda 11 04. Ta i anspråk kommunens fonder, reserver etc 22 05. Avyttra kommunal egendom 18 06. Aktiv upplåningspolitik 15 07. Aktiv placeringspolitik 9 08. Omläggning av betalningsrutiner 0 09. Användning av internprissättning 12 10. Aktiv budgetuppföljning 8 11. Stimulera företagsetablering i kommunen 6 12. Riktade besparingar på enskilda verksamheter 4 13. Procentuella besparingar på samtliga verksamheter 0 14. Riktade besparingar på administrationen 0 15. Minskade inköp av utrustning och material 4 16. Anslag utan full kompensation för kostnadsökningar 1 17. Minskat underhåll av fastigheter, VA-nät etc 5 18. Uppskjuta tidigare planerade investeringar 0 19. Uppskjuta tidigare planerad utbyggnad av verksamheten 0 20. Helt avveckla vissa verksamheter 0 21. Uppsägning 0 22. Anställningsstopp 1 23. Prövning av tjänster innan de återbesätts 1 24. Minskad tillsättning av vikarier 0 25. Förtidspensionering 0 26. Minskning av arbete på övertid 0 27. Begränsning av de anställdas deltagande på kurser och konferenser 2 28. Ökad satsning på personalutbildning 2 29. Aktiv chefspolitik 0 30. Ökad internrekrytering och omplacering 0 31. Ökad externrekrytering 5 32. Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi 0 33. Sammanslagning av nämnder 2 34. Användande av lokala organ 1 35. Ökat brukarinflytande 15 36. Decentralisering av budgetansvar till lägre nivåer 0 37. Geografisk utflyttning av administrativa funktioner 0 38. Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" 0 39. Ökad samverkan med statliga organ om vissa uppgifter 4 40. Ökad samverkan med landstinget om vissa uppgifter 1 41. Helt eller delvis överföra ansvaret för vissa uppgifter till organisationer/föreningar 0 42. Privatisering 0 43. Mindre egenregi och mer entrepenad 1 44. Samverkan med andra kommuner om inköp, lagerhållning m m 0 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 4 46. Andra åtgärder, 1 0 47. Andra åtgärder, 2 4 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 5 77. Annat svar 56 00. Bortfall 38 99. Uppgift saknas
VAR 223 KOMEK ÅTGÄRD 1986, 2 26 Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 26(2) Särskilt betydelsefulla åtgärder 1986, 2 <Se F.26 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 221 01. Ändrad utdebitering . . 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 1 46. Andra åtgärder, 1 1 47. Andra åtgärder, 2 3 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 2 77. Annat svar 56 00. Bortfall 79 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 Frek: 1 3 1 6 7 12 17 4 1 12 3 5 7 3 4 3 3 1 Kod: 22 23 24 28 29 30 32 34 35 36 40 42 44 46 47 60 77 0 Frek: 1 1 1 5 4 2 11 1 1 10 7 4 1 1 1 3 2 56 Kod: 99 Frek: 79
VAR 224 KOMEK ÅTGÄRD 1986, 3 26 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 26(3) Särskilt betydelsefulla åtgärder 1986, 3 <Se F.26 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 221 01. Ändrad utdebitering . . 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 2 46. Andra åtgärder, 1 3 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 2 77. Annat svar 56 00. Bortfall 130 99. Uppgift saknas Kod: 1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 Frek: 1 1 4 8 6 4 11 6 1 2 3 3 2 Kod: 18 19 23 28 29 32 36 37 40 41 43 44 45 Frek: 3 2 1 3 4 11 6 1 1 1 1 4 1 Kod: 46 60 77 0 99 Frek: 2 3 2 56 130
VAR 225 KOMEK ÅTGÄRD 1987, 1 26 Loc 303 width 2 MD= 0 or GE 99 27 I föregående fråga fick Du ange åtgärder som varit särskilt betydelsefulla för kommunens ekonomi under 1986. I den här frågan ber vi Dig istället att rikta blicken framåt i tiden. Med utgångspunkt från de åtgärder Du markerat i fråga 25: (1) ange de åtgärder som Du bedömer kommer att bli särskilt betydelsefulla för Din kommuns ekonomi under 1987 och (2) ange mer exakt vad Du avser med de olika åtgärderna 27(1) Särskilt betydelsefulla åtgärder 1987, 1 14 01. Ändrad utdebitering 5 02. Höja avgifterna för redan avgiftsbelagda kommunala tjänster (utöver index) 0 03. Avgiftsbelägga kommunala tjänster som tidigare inte varit avgiftsbelagda 11 04. Ta i anspråk kommunens fonder, reserver etc 16 05. Avyttra kommunal egendom 7 06. Aktiv upplåningspolitik 2 07. Aktiv placeringspolitik 3 08. Omläggning av betalningsrutiner 0 09. Användning av internprissättning 18 10. Aktiv budgetuppföljning 7 11. Stimulera företagsetablering i kommunen 7 12. Riktade besparingar på enskilda verksamheter 3 13. Procentuella besparingar på samtliga verksamheter 2 14. Riktade besparingar på administrationen 0 15. Minskade inköp av utrustning och material 5 16. Anslag utan full kompensation för kostnadsökningar 1 17. Minskat underhåll av fastigheter, VA-nät etc 0 18. Uppskjuta tidigare planerade investeringar 1 19. Uppskjuta tidigare planerad utbyggnad av verksamheten 0 20. Helt avveckla vissa verksamheter 0 21. Uppsägning 1 22. Anställningsstopp 2 23. Prövning av tjänster innan de återbesätts 1 24. Minskad tillsättning av vikarier 0 25. Förtidspensionering 0 26. Minskning av arbete på övertid 0 27. Begränsning av de anställdas deltagande på kurser och konferenser 5 28. Ökad satsning på personalutbildning 1 29. Aktiv chefspolitik 0 30. Ökad internrekrytering och omplacering 0 31. Ökad externrekrytering 15 32. Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi 1 33. Sammanslagning av nämnder 1 34. Användande av lokala organ 1 35. Ökat brukarinflytande 24 36. Decentralisering av budgetansvar till lägre nivåer 0 37. Geografisk utflyttning av administrativa funktioner 0 38. Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" 0 39. Ökad samverkan med statliga organ om vissa uppgifter 7 40. Ökad samverkan med landstinget om vissa uppgifter 1 41. Helt eller delvis överföra ansvaret för vissa uppgifter till organisationer/föreningar 0 42. Privatisering 1 43. Mindre egenregi och mer entrepenad 4 44. Samverkan med andra kommuner om inköp, lagerhållning m m 2 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 6 46. Andra åtgärder, 1 0 47. Andra åtgärder, 2 4 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 5 70. Annat svar. IP nämnder ej kommunalekonomiska åtgärder utan talar tex om problem som kommunen står inför 6 77. Annat svar 56 00. Bortfall 38 99. Uppgift saknas
VAR 226 KOMEK ÅTGÄRD 1987, 2 26 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 27(2) Särskilt betydelsefulla åtgärder 1987, 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 01. Ändrad utdebitering . . 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 6 46. Andra åtgärder, 1 2 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 4 77. Annat svar 56 00. Bortfall 84 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 Frek: 4 7 2 4 5 7 6 1 1 8 4 5 2 2 5 2 1 2 Kod: 21 23 28 29 30 32 34 35 36 38 40 44 45 46 60 77 0 99 Frek: 1 1 3 6 1 15 2 4 16 2 4 5 4 6 2 4 56 84 Kod: 21 23 28 29 30 32 34 35 36 38 40 44 45 46 60 77 0 99 Frek: 1 1 3 6 1 15 2 4 16 2 4 5 4 6 2 4 56 84
VAR 227 KOMEK ÅTGÄRD 1987, 3 26 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 27(3) Särskilt betydelsefulla åtgärder 1987, 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 01. Ändrad utdebitering . . 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 3 77. Annat svar 56 00. Bortfall 137 99. Uppgift saknas Kod: 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 Frek: 1 1 1 2 3 5 3 4 3 2 1 1 2 Kod: 17 18 19 23 24 28 29 30 32 35 36 37 38 Frek: 2 2 2 3 1 1 3 1 7 1 13 1 3 Kod: 40 41 42 43 44 45 77 0 99 Frek: 8 1 1 3 3 3 3 56 137
VAR 228 SÄRSK OMDEBATT ÅTGÄRD 28 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 28 Har någon/några kommunalekonomiska åtgärder varit speciellt omdebatterade under årets budgetarbete? 94 1. Ja 127 5. Nej 56 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 229 OMDEBATTERAD ÅTGÄRD 1 28 Loc 310 width 2 MD= 0 or GE 90 28A (OM JA) Vilka tre kommunalekonomiska åtgärder har varit mest omdebatterade under årets budgetprocess? 28Aa Omdebatterad åtgärd 1 23 01. Ändrad utdebitering 7 02. Höja avgifterna för redan avgiftsbelagda kommunala tjänster (utöver index) 2 03. Avgiftsbelägga kommunala tjänster som tidigare inte varit avgiftsbelagda 2 04. Ta i anspråk kommunens fonder, reserver etc 3 05. Avyttra kommunal egendom 2 06. Aktiv upplåningspolitik 0 07. Aktiv placeringspolitik 0 08. Omläggning av betalningsrutiner 0 09. Användning av internprissättning 1 10. Aktiv budgetuppföljning 0 11. Stimulera företagsetablering i kommunen 7 12. Riktade besparingar på enskilda verksamheter 8 13. Procentuella besparingar på samtliga verksamheter 0 14. Riktade besparingar på administrationen 0 15. Minskade inköp av utrustning och material 0 16. Anslag utan full kompensation för kostnadsökningar 1 17. Minskat underhåll av fastigheter, VA-nät etc 1 18. Uppskjuta tidigare planerade investeringar 0 19. Uppskjuta tidigare planerad utbyggnad av verksamheten 0 20. Helt avveckla vissa verksamheter 2 21. Uppsägning 0 22. Anställningsstopp 1 23. Prövning av tjänster innan de återbesätts 0 24. Minskad tillsättning av vikarier 0 25. Förtidspensionering 0 26. Minskning av arbete på övertid 0 27. Begränsning av de anställdas deltagande på kurser och konferenser 0 28. Ökad satsning på personalutbildning 0 29. Aktiv chefspolitik 0 30. Ökad internrekrytering och omplacering 0 31. Ökad externrekrytering 0 32. Satsning på arbetskraftsbesparande teknologi 0 33. Sammanslagning av nämnder 0 34. Användande av lokala organ 0 35. Ökat brukarinflytande 0 36. Decentralisering av budgetansvar till lägre nivåer 0 37. Geografisk utflyttning av administrativa funktioner 0 38. Avreglering för att minska byråkratiskt "krångel" 0 39. Ökad samverkan med statliga organ om vissa uppgifter 0 40. Ökad samverkan med landstinget om vissa uppgifter 1 41. Helt eller delvis överföra ansvaret för vissa uppgifter till organisationer/föreningar 0 42. Privatisering 0 43. Mindre egenregi och mer entrepenad 0 44. Samverkan med andra kommuner om inköp, lagerhållning m m 0 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 0 46. Andra åtgärder, 1 0 47. Andra åtgärder, 2 5 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 30 70. Annat svar. IP nämner ej kommunalekonomiska åtgärder utan talar tex om problem som kommunen står inför 2 77. Annat svar 56 00. Bortfall 123 90. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 230 OMDEBATTERAD ÅTGÄRD 2 28 Loc 312 width 2 MD= 0 or GE 90 28Ab Omdebatterad åtgärd 2 <Se F.28A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 01. Ändrad utdebitering . . 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 7 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 28 70. Annat svar. IP nämner ej kommunalekonomiska åtgärder utan talar tex om problem som kommunen står inför 2 77. Annat svar 56 00. Bortfall 123 90. Frågan ej tillämplig 29 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 17 18 23 Frek: 5 5 2 1 2 1 1 1 10 2 2 1 1 Kod: 36 40 42 43 60 70 77 0 90 99 Frek: 2 1 1 1 7 28 2 56 123 29
VAR 231 OMDEBATTERAD ÅTGÄRD 3 28 Loc 314 width 2 MD= 0 or GE 90 28Ac Omdebatterad åtgärd 3 <Se F.28A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 236 01. Ändrad utdebitering . . 45. Omorganisering av den centrala förvaltningen - mer stöd än styrning 1 46. Andra åtgärder, 1 5 60. Övrig kommunalekonomisk åtgärd 15 70. Annat svar. IP nämner ej kommunalekonomiska åtgärder utan talar tex om problem som kommunen står inför 2 77. Annat svar 56 00. Bortfall 123 90. Frågan ej tillämplig 51 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 5 6 9 12 13 14 17 18 32 42 43 Frek: 6 1 3 2 1 6 3 1 1 2 1 2 2 Kod: 46 60 70 77 0 90 99 Frek: 1 5 15 2 56 123 51
VAR 232 GRUPPER FÖRT DEBATT 1 28 Loc 316 width 2 MD= 0 or GE 90 28B Mellan vilka grupper har debatten om dessa åtgärder förts? 28B(1) Grupper mellan vilka debatten förts, åtgärd 1 2 01. Mellan fackförvaltningar och central förvaltning 38 02. Mellan det socialistiska och det borgerliga blocket 11 03. Mellan andra grupperingar än blockvis 0 04. Mellan företrädare för olika kommundelar 2 05. Mellan kommunen som arbetsgivare och de kommunalt anställda 4 06. Mellan kommunstyrelsen och facknämnder 4 07. Mellan kommunledningen och kommunmedborgare 2 08. Mellan andra grupper 56 00. Bortfall 123 90. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas
VAR 233 GRUPPER FÖRT DEBATT 2 28 Loc 318 width 2 MD= 0 or GE 90 28B(2) Grupper mellan vilka debatten förts, åtgärd 2 <Se F.28B för fullständig frågetext> 4 01. Mellan fackförvaltningar och central förvaltning 31 02. Mellan det socialistiska och det borgerliga blocket 6 03. Mellan andra grupperingar än blockvis 0 04. Mellan företrädare för olika kommundelar 3 05. Mellan kommunen som arbetsgivare och de kommunalt anställda 2 06. Mellan kommunstyrelsen och facknämnder 2 07. Mellan kommunledningen och kommunmedborgare 2 08. Mellan andra grupper 56 00. Bortfall 123 90. Frågan ej tillämplig 55 99. Uppgift saknas
VAR 234 GRUPPER FÖRT DEBATT 3 28 Loc 320 width 2 MD= 0 or GE 90 28B(3) Grupper mellan vilka debatten förts, åtgärd 3 <Se F.28B för fullständig frågetext> 2 01. Mellan fackförvaltningar och central förvaltning 14 02. Mellan det socialistiska och det borgerliga blocket 7 03. Mellan andra grupperingar än blockvis 2 04. Mellan företrädare för olika kommundelar 2 05. Mellan kommunen som arbetsgivare och de kommunalt anställda 4 06. Mellan kommunstyrelsen och facknämnder 6 07. Mellan kommunledningen och kommunmedborgare 1 08. Mellan andra grupper 56 00. Bortfall 123 90. Frågan ej tillämplig 67 99. Uppgift saknas
VAR 235 JÄMFÖRELSER ANDRA KOM 29 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 Den här frågan handlar om jämförelser med andra kommuner 29 Brukar Ni göra jämförelser mellan Er kommun och någon/några andra kommuner vad avser verksamhetens omfattning, kostnader, organisation etc? 135 1. Ja 90 5. Nej 56 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 236 EXEMPEL JÄMFÖRELSE 1 29 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 8 29(1) Jämförelse med andra kommuner, exempel 1 <Se F.29 för fullständig frågetext> 21 1. 78 2. 2 3. 12 4. 7 5. 7 6. 1 7. 56 0. Bortfall 86 8. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 237 EXEMPEL JÄMFÖRELSE 2 29 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 8 29(2) Jämförelse med andra kommuner, exempel 2 <Se F.29 för fullständig frågetext> 14 1. 7 2. 1 3. 16 4. 2 5. 2 6. 0 7. 56 0. Bortfall 86 8. Frågan ej tillämplig 100 9. Uppgift saknas
VAR 238 EXEMPEL JÄMFÖRELSE 3 29 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 8 29(2) Jämförelse med andra kommuner, exempel 3 <Se F.29 för fullständig frågetext> 9 1. 3 2. 1 3. 3 4. 0 5. 5 6. 0 7. 56 0. Bortfall 86 8. Frågan ej tillämplig 121 9. Uppgift saknas
VAR 239 FÖDELSEÅR 31 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 99 Till sist ber vi Dig som fyller i enkäten att lämna några uppgifter om Dig själv. 31 Vilket år är du född? 23. 1923 . . 63. 1963 56 00. Bortfall 5 99. Uppgift saknas Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 2 9 6 9 4 10 4 2 6 7 5 5 5 6 3 5 1 2 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 10 10 13 16 14 10 6 7 6 9 7 6 3 2 6 2 2 1 Kod: 62 63 0 99 Frek: 1 1 56 5
VAR 240 UTBILDNING 32 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 32 Vilken utbildning har du? 144 1. Socionomutbildning 9 2. Civilekonomutbildning 27 3. Annan akademisk utbildning 32 4. Annan utbildning 12 7. Annat svar 56 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 241 ANSTÄLLNINGSTID 33 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 99 33 I hur många år har du varit anställd i kommunen? 01. 1 år . . 43. 43 år 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 4 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 11 17 8 7 7 12 4 11 8 10 3 3 8 4 9 18 13 4 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 Frek: 9 7 8 6 4 4 8 1 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1 Kod: 40 42 43 77 0 99 Frek: 1 1 1 1 56 4
VAR 242 NUVARANDE BEFATTNING 34 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 99 34 Vilken är din nuvarande befattning och hur många år har Du innehaft den? 34(1) Nuvarande befattning 164 01. Ekonomichef 6 02. Ekonomidirektör 12 03. Drätselkamrer 7 04. Drätselchef 3 05. Drätseldirektör 3 06. Budgetsekreterare 6 07. Budgetkamrer 2 08. Budgetchef 1 09. Finanschef 2 10. Planeringssekreterare 1 11. Planeringsledare 1 12. Planeringschef 1 13. Förvaltningskamrer 2 14. Administrativ 5 15. Kanslichef 1 17. 2 18. 2 20. Annan befattning 5 30. Respondenten har två av ovanstående befattningar 56 00. Bortfall 2 99. Uppgift saknas
VAR 243 ÅR NUVARANDE BEFATTN 34 Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 99 34(2) Antal år innehaft nuvarande befattning <Se F.34 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 32. 32 år 1 77. Annat svar 56 00. Bortfall 8 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 23 41 15 15 9 16 7 9 5 9 2 7 11 1 13 11 4 3 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 27 29 32 77 0 99 Frek: 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 56 8
VAR 244 KOMMUNNAMN Loc 335 width 8 alphabetic KNAMN - Kommunnamn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 245 KOM I ALFABETISK ORDNING Loc 343 width 3 KOMMUNNR - Kommunerna i alfabetisk ordning 1 001. Ale 1 002. Alingsås 1 003. Alvesta 1 004. Aneby 1 005. Arboga 1 006. Arjeplog 1 007. Arvidsjaur 1 008. Arvika 1 009. Askersund 1 010. Avesta 1 011. Bengtsfors 1 012. Berg 1 013. Bjursholm 1 014. Bjuv 1 015. Boden 1 016. Bollnäs 1 017. Borgholm 1 018. Borlänge 1 019. Borås 1 020. Botkyrka 1 021. Boxholm 1 022. Bromölla 1 023. Bräcke 1 024. Burlöv 1 025. Båstad 1 026. Dals-Ed 1 027. Danderyd 1 028. Degerfors 1 029. Dorotea 1 030. Eda 1 031. Ekerö 1 032. Eksjö 1 033. Emmaboda 1 034. Enköping 1 035. Eskilstuna 1 036. Eslöv 1 037. Essunga 1 038. Fagersta 1 039. Falkenberg 1 040. Falköping 1 041. Falun 1 042. Filipstad 1 043. Finspång 1 044. Flen 1 045. Forshaga 1 046. Färgelanda 1 047. Gagnef 1 048. Gislaved 1 049. Gnosjö 1 050. Gotland 1 051. Grums 1 052. Grästorp 1 053. Gullspång 1 054. Gällivare 1 055. Gävle 1 056. Göteborg 1 057. Götene 1 058. Habo 1 059. Hagfors 1 060. Hallsberg 1 061. Hallstahammar 1 062. Halmstad 1 063. Hammarö 1 064. Haninge 1 065. Haparanda 1 066. Heby 1 067. Hedemora 1 068. Helsingborg 1 069. Herrljunga 1 070. Hjo 1 071. Hofors 1 072. Huddinge 1 073. Hudiksvall 1 074. Hultsfred 1 075. Hylte 1 076. Håbo 1 077. Hällefors 1 078. Härjedalen 1 079. Härnösand 1 080. Härryda 1 081. Hässleholm 1 082. Höganäs 1 083. Högsby 1 084. Hörby 1 085. Höör 1 086. Jokkmokk 1 087. Järfälla 1 088. Jönköping 1 089. Kalix 1 090. Kalmar 1 091. Karlsborg 1 092. Karlshamn 1 093. Karlskoga 1 094. Karlskrona 1 095. Karlstad 1 096. Katrineholm 1 097. Kil 1 098. Kinda 1 099. Kiruna 1 100. Klippan 1 101. Kramfors 1 102. Kristianstad 1 103. Kristinehamn 1 104. Krokom 1 105. Kumla 1 106. Kungsbacka 1 107. Kungsör 1 108. Kungälv 1 109. Kävlinge 1 110. Köping 1 111. Laholm 1 112. Landskrona 1 113. Laxå 1 114. Leksand 1 115. Lerum 1 116. Lessebo 1 117. Lidingö 1 118. Lidköping 1 119. Lilla Edet 1 120. Lindesberg 1 121. Linköping 1 122. Ljungby 1 123. Ljusdal 1 124. Ljusnarsberg 1 125. Lomma 1 126. Ludvika 1 127. Luleå 1 128. Lund 1 129. Lycksele 1 130. Lysekil 1 131. Malmö 1 132. Malung 1 133. Mariestad 1 134. Markaryd 1 135. Mark 1 136. Malå 1 137. Mellerud 1 138. Mjölby 1 139. Mora 1 140. Motala 1 141. Mullsjö 1 142. Munkedal 1 143. Munkfors 1 144. Mölndal 1 145. Mönsterås 1 146. Mörbylånga 1 147. Nacka 1 148. Nora 1 149. Norberg 1 150. Nordanstig 1 151. Nordmalin 1 152. Norrköping 1 153. Norrtälje 1 154. Norsjö 1 155. Nybro 1 156. Nyköping 1 157. Nynäshamn 1 158. Nässjö 1 159. Ockelbo 1 160. Olofström 1 161. Orsa 1 162. Orust 1 163. Osby 1 164. Oskarshamn 1 165. Ovanåker 1 166. Oxelösund 1 167. Pajala 1 168. Partille 1 169. Perstorp 1 170. Piteå 1 171. Ragunda 1 172. Robertsfors 1 173. Ronneby 1 174. Rättvik 1 175. Sala 1 176. Salem 1 177. Sandviken 1 178. Sigtuna 1 179. Simrishamn 1 180. Sjöbo 1 181. Skara 1 182. Skellefteå 1 183. Skinnskatteberg 1 184. Skurup 1 185. Skövde 1 186. Smedjebacken 1 187. Sollefteå 1 188. Sollentuna 1 189. Solna 1 190. Sorsele 1 191. Sotenäs 1 192. Staffanstorp 1 193. Stenungsund 1 194. Stockholm 1 195. Storfors 1 196. Storuman 1 197. Strängnäs 1 198. Strömstad 1 199. Strömsund 1 200. Sundbyberg 1 201. Sundsvall 1 202. Sunne 1 203. Surahammar 1 204. Svalöv 1 205. Svedala 1 206. Svenljunga 1 207. Säffle 1 208. Säter 1 209. Sävsjö 1 210. Söderhamn 1 211. Söderköping 1 212. Södertälje 1 213. Sölvesborg 1 214. Tanum 1 215. Tibro 1 216. Tidaholm 1 217. Tierp 1 218. Timrå 1 219. Tingsryd 1 220. Tjörn 1 221. Tomelilla 1 222. Torsby 1 223. Torsås 1 224. Tranemo 1 225. Tranås 1 226. Trelleborg 1 227. Trollhättan 1 228. Tyresö 1 229. Täby 1 230. Töreboda 1 231. Uddevalla 1 232. Ulricehamn 1 233. Umeå 1 234. Upplands-Bro 1 235. Upplands-Väsby 1 236. Uppsala 1 237. Uppvidinge 1 238. Vadstena 1 239. Vaggeryd 1 240. Valdemarsvik 1 241. Vallentuna 1 242. Vansbro 1 243. Vara 1 244. Varberg 1 245. Vaxholm 1 246. Vellinge 1 247. Vetlanda 1 248. Vilhelmina 1 249. Vimmerby 1 250. Vindeln 1 251. Vingåker 1 252. Vårgårda 1 253. Vänersborg 1 254. Vännäs 1 255. Värmdö 1 256. Värnamo 1 257. Västervik 1 258. Västerås 1 259. Växjö 1 260. Ydre 1 261. Ystad 1 262. Åmål 1 263. Ånge 1 264. Åre 1 265. Årjäng 1 266. Åsele 1 267. Åstorp 1 268. Åtvidaberg 1 269. Älmhult 1 270. Älvdalen 1 271. Älvkarleby 1 272. Älvsbyn 1 273. Ängelholm 1 274. Öckerö 1 275. Ödeshög 1 276. Örebro 1 277. Örkelljunga 1 278. Örnsköldsvik 1 279. Östersund 1 280. Österåker 1 281. Östhammar 1 282. Östra Göinge 1 283. Överkalix 1 284. Övertorneå
VAR 246 LÄN Loc 346 width 2 LAEN - Län 25 01. Stockholms län 6 03. Uppsala län 7 04. Södermanlands län 13 05. Östergötlands län 11 06. Jönköpings län 8 07. Kronobergs län 12 08. Kalmar län 1 09. Gotlands län 5 10. Blekinge län 13 11. Kristianstads län 20 12. Malmöhus län 6 13. Hallands län 15 14. Göteborgs och Bohus län 18 15. Älvsborgs län 17 16. Skaraborgs län 16 17. Värmlands län 11 18. Örebro län 11 19. Västmanlands län 15 20. Kopparbergs län 10 21. Gävleborgs län 7 22. Västernorrlands län 8 23. Jämtlands län 15 24. Västerbottens län 14 25. Norrbottens län
VAR 247 LANDSDEL Loc 348 width 1 LAENGR - Landsdel 139 1. Götaland 91 2. Svealand 54 3. Norrland
VAR 248 FOLKMÄNGD 1986 Loc 349 width 6 BEF86 - Folkmängd 1 januari 1986 Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1986 Valid-n=284 Min=3070 Max=659030 Mean=29430.1 St.Dev=51912.7
VAR 249 FOLKMÄNGD 1984 Loc 355 width 6 BEF84 - Folkmängd 1 januari 1984 Valid-n=284 Min=3215 Max=650952 Mean=29311.8 St.Dev=51403.1
VAR 250 FOLKMÄNGD 1983 Loc 361 width 6 BEF83 - Folkmängd 1 januari 1983 Valid-n=284 Min=3255 Max=649686 Mean=29322.1 St.Dev=51380.2
VAR 251 FOLKMÄNGD 1986 - 4 GRUPP Loc 367 width 1 BEF86GR - Folkmängd januari 1986, fyra storleksgrupper 66 1. - 9 999 invånare 122 2. 10 000 - 24 999 invånare 78 3. 25 000 - 74 999 invånare 18 4. 75 000 invånare eller fler
VAR 252 FOLKMÄNGD 1984 - 4 GRUPP Loc 368 width 1 BEF84GR - Folkmängd januari 1984, fyra storleksgrupper 66 1. - 9 999 invånare 122 2. 10 000 - 24 999 invånare 78 3. 25 000 - 74 999 invånare 18 4. 75 000 invånare eller fler
VAR 253 ANDEL UNDER 15 ÅR 1986 Loc 369 width 2 BEF01586 - Andel av befolkningen under 15 år 1986 13. 13 procent . . 29. 29 procent Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 Frek: 1 2 2 4 19 33 48 60 39 34 14 13 5 6 3 1
VAR 254 ANDEL ÖVER 65 ÅR 1986 Loc 371 width 2 BEFPEN86 - Andel av befolkningen över 65 år 1986 05. 5 procent . . 27. 27 procent Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 1 3 5 1 6 6 5 8 5 9 9 16 26 34 30 40 26 16 Kod: 23 24 25 26 27 Frek: 14 9 7 6 2
VAR 255 ANDEL UNDER 15 ÅR 1984 Loc 373 width 2 BEF01584 - Andel av befolkningen under 15 år 1984 13. 13 procent . . 30. 30 procent Kod: 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 3 5 13 33 31 60 50 32 24 7 7 7 6 1 4 1
VAR 256 ANDEL ÖVER 65 ÅR 1984 Loc 375 width 2 BEFPEN84 - Andel av befolkningen över 65 år 1984 05. 5 procent . . 26. 26 procent Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 2 6 2 4 4 6 8 7 5 11 8 24 31 31 40 27 23 13 Kod: 23 24 25 26 Frek: 14 11 2 5
VAR 257 ANDEL UNDER 15 ÅR 1983 Loc 377 width 2 BEF01583 - Andel av befolkningen under 15 år 1983 12. 12 procent . . 33. 33 procent Kod: 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 1 3 2 3 6 33 29 48 57 35 27 13 7 4 6 6 1 1 Kod: 31 33 Frek: 1 1
VAR 258 ANDEL ÖVER 65 ÅR 1983 Loc 379 width 2 BEFPEN83 - Andel av befolkningen över 65 år 1983 05. 5 procent . . 26. 26 procent Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 4 4 2 4 7 4 7 7 5 11 14 21 33 30 40 32 17 13 Kod: 23 24 25 26 Frek: 14 7 6 2
VAR 259 BEFOLK.FÖRÄNDR FRÅN 1976 Loc 381 width 2 BEF7686 - Befolkningsförändring från 1976 till 1986 i procent Valid-n=284 Min=-9 Max=39 Mean=2.8 St.Dev=8.4
VAR 260 TÄTORTSGRAD 1986 Loc 383 width 3 TAET86 - Tätortsgrad i procent 1986 Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1986 029. 29 procent . . 100. 100 procent Kod: 29 32 34 35 39 40 41 42 43 44 45 47 48 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 5 1 3 2 1 3 Kod: 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 2 3 2 4 3 4 3 1 6 5 6 1 5 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 4 4 6 5 5 11 7 6 1 9 10 7 6 Kod: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 5 8 6 6 9 3 14 7 6 7 7 4 7 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Frek: 3 5 4 2 6 4 2 3 4 4 5 3
VAR 261 TÄTORTSGRAD 1984 Loc 386 width 3 TAET84 - Tätortsgrad i procent 1984 029. 29 procent . . 100. 100 procent Kod: 29 32 34 35 39 40 41 42 43 44 45 47 48 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 5 1 3 2 1 3 Kod: 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 2 3 2 4 3 4 3 1 6 5 6 1 5 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 4 4 6 5 5 11 7 6 1 9 10 7 6 Kod: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 5 8 6 6 9 3 14 7 6 7 6 4 7 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Frek: 4 5 4 2 6 4 2 3 4 4 5 3
VAR 262 TÄTORTSGRAD 1983 Loc 389 width 3 MD=999 TAET83 - Tätortsgrad i procent 1983 029. 29 procent . . 100. 100 procent 1 999. Uppgift saknas Kod: 29 32 34 35 39 40 41 42 43 44 45 47 48 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 5 1 3 2 1 3 Kod: 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 2 3 2 4 3 4 3 1 6 4 6 1 5 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 4 4 6 5 5 11 7 6 1 9 10 7 6 Kod: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 5 8 6 6 9 3 14 7 6 5 7 5 7 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 999 Frek: 4 5 4 2 6 4 2 3 4 4 5 3 1 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 999 Frek: 4 5 4 2 6 4 2 3 4 4 5 3 1
VAR 263 POL MAJ 1985 - 3 GRUPP Loc 392 width 1 Politisk majoritet i kommunfullmäktige 1985 Källa: Allmänna valen 1985, del 2 128 1. Socialistisk majoritet 127 2. Borgerlig majoritet 29 3. Oklart majoritetsläge (Om varken det borgerliga blocket, M+Fp+C+Kds eller det socialistiska blocket S+Vpk bildar egen majoritet i KF)
VAR 264 POL MAJ 1985 - 2 GRUPP Loc 393 width 1 MAKT85 - Politisk majoritet 1985 145 1. Borgerlig 139 2. Socialdemokratisk
VAR 265 MAJORITET 1985 Loc 394 width 1 ROD85GR - Majoritet 1985. Tudelning av RODAND85 127 1. Socialistisk majoritet 157 2. Borgerlig majoritet
VAR 266 S+VPK MANDAT 1985 Loc 395 width 2 RODAND85 - Procent mandat för socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 1985 18. 18 procent . . 76. 76 procent Kod: 18 20 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 1 1 2 1 8 1 6 2 4 4 5 3 2 10 1 15 2 12 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 1 11 6 10 11 9 12 16 1 16 5 13 12 5 5 4 7 8 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 76 Frek: 3 14 2 5 2 5 2 2 3 3 5 2 1 2 1
VAR 267 S+VPK MANDAT 1982 Loc 397 width 2 RODAND82 - Procent mandat för socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 1982 20. 20 procent . . 78. 78 procent Kod: 20 23 24 26 27 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 2 1 1 1 4 6 5 2 2 6 4 2 7 1 12 2 10 3 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 4 10 6 6 9 3 25 13 6 13 10 6 9 7 6 7 4 8 Kod: 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 76 78 Frek: 5 10 6 4 8 5 4 2 5 2 3 5 1 1
VAR 268 SKATTESATS 1986 Loc 399 width 5 Skattesats 1986 Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1986 Valid-n=284 Min=11 Max=29 Mean=16.5 St.Dev=1.7
VAR 269 SKATTESATS 1985 Loc 404 width 5 Skattesats 1985 Valid-n=284 Min=10 Max=29 Mean=16.5 St.Dev=1.7
VAR 270 UTGIFT PER INVÅNARE 1986 Loc 409 width 5 MD=99999 Utgift per invånare 1986 Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1986 36 99999. Uppgift saknas Valid-n=248 Min=13500 Max=39300 Mean=18478.2 St.Dev=3056.2
VAR 271 UTGIFT PER INVÅNARE 1985 Loc 414 width 5 Utgift per invånare 1985 Valid-n=284 Min=12800 Max=37400 Mean=17708.1 St.Dev=3377.9
VAR 272 KOMMUNUTGIFTER 1986 Loc 419 width 5 KOMUTG86 - Kommunernas utgifter, kronor/invånare enligt budget 1986 Valid-n=284 Min=13800 Max=96000 Mean=19546.8 St.Dev=5726.6
VAR 273 KOMMUNUTGIFTER 1984 Loc 424 width 5 KOMUTG84 - Kommunernas utgifter, kronor/invånare enligt budget 1984 Valid-n=284 Min=11200 Max=33000 Mean=16227.1 St.Dev=3023.5
VAR 274 KOMMUNUTGIFTER 1983 Loc 429 width 5 KOMUTG83 - Kommunernas utgifter, kronor/invånare enligt budget 1983 Valid-n=284 Min=10900 Max=55000 Mean=15111.6 St.Dev=3594.2
VAR 275 KOMMUNANSTÄLLDA 1985 Loc 434 width 3 KARB85 - Kommunanställda, årsarb/1000 inv inkl lärare 1985 Valid-n=284 Min=36 Max=112 Mean=53.2 St.Dev=9.0
VAR 276 KOMMUNANSTÄLLDA 1984 Loc 437 width 3 KARB84 - Kommunanställda, årsarb/1000 inv 1984 Valid-n=284 Min=6 Max=109 Mean=51.0 St.Dev=9.2
VAR 277 KOMMUNANSTÄLLDA 1983 Loc 440 width 3 KARB83 - Kommunanställda, årsarb/1000 inv 1983 Valid-n=284 Min=0 Max=512 Mean=48.8 St.Dev=30.8
VAR 278 LIKVIDITET 1986 Loc 443 width 3 MD=999 Likviditet 1986 Källa: Kommunaktuellt nr 27 1986 10 999. Uppgift saknas Valid-n=274 Min=-21 Max=88 Mean=13.8 St.Dev=10.1
VAR 279 LIKVIDA MEDEL 1986 Loc 446 width 5 LIKVID86 - Likvida medel december 1986 kronor/invånare Valid-n=284 Min=-1300 Max=10600 Mean=1573.2 St.Dev=1452.9
VAR 280 LIKVIDA MEDEL 1984 Loc 451 width 4 LIKVID84 - Likvida medel december 1984, kronor/invånare Valid-n=284 Min=0 Max=6600 Mean=1791.2 St.Dev=1244.7
VAR 281 LIKVIDA MEDEL 1983 Loc 455 width 4 LIKVID83 - Likvida medel december 1983, kronor/invånare Valid-n=284 Min=0 Max=7500 Mean=1825.0 St.Dev=1274.9
VAR 282 SKATTEINTÄKTER 1986 Loc 459 width 5 SKINT86 - Skatteintäkter 1986, kronor/invånare Valid-n=284 Min=5824 Max=17412 Mean=8211.6 St.Dev=1161.7
VAR 283 SKATTEINTÄKTER 1984 Loc 464 width 5 SKINT84 - Skatteintäkter 1984, kronor/invånare Valid-n=284 Min=4829 Max=14990 Mean=6784.9 St.Dev=1117.5
VAR 284 SKATTEINTÄKTER 1983 Loc 469 width 5 SKINT83 - Skatteintäkter 1983, kronor/invånare Valid-n=284 Min=4354 Max=14011 Mean=6361.8 St.Dev=1103.9
VAR 285 PRIMÄRKOM UTDEB 1987 Loc 474 width 4 2 decimal places KOMUTD87 - Primärkommunal utdebitering 1987 exklusive församlingsskatt Valid-n=284 Min=10.9 Max=30.5 Mean=16.4 St.Dev=1.7
VAR 286 PRIMÄRKOM UTDEB 1986 Loc 478 width 4 2 decimal places KOMUTD86 - Primärkommunal utdebitering 1986 exklusive församlingsskatt Valid-n=284 Min=11.3 Max=29.75 Mean=16.4 St.Dev=1.7
VAR 287 PRIMÄRKOM UTDEB 1985 Loc 482 width 4 2 decimal places KOMUTD85 - Primärkommunal utdebitering 1985 exklusive församlingsskatt Valid-n=284 Min=9.7 Max=29.2 Mean=16.4 St.Dev=1.7
VAR 288 PRIMÄRKOM UTDEB 1984 Loc 486 width 4 2 decimal places KOMUTD84 - Primärkommunal utdebitering 1984 exklusive församlingsskatt Valid-n=284 Min=10.4 Max=30.04 Mean=16.4 St.Dev=1.9
VAR 289 PRIMÄRKOM UTDEB 1983 Loc 490 width 4 2 decimal places KOMUTD83 - Primärkommunal utdebitering 1983 exklusive församlingsskatt Valid-n=284 Min=10.6 Max=29.2 Mean=16.4 St.Dev=1.7
VAR 290 SKATTEÄND 1986 TILL 1987 Loc 494 width 4 2 decimal places UTD8687 - Skatteändringar 1986 till 1987 (1987 minus 1986) Valid-n=284 Min=-1 Max=1.35 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 291 SKATTEÄND 1985 TILL 1986 Loc 498 width 4 2 decimal places UTD8586 - Skatteändringar 1985 till 1986 (1986 minus 1985) Valid-n=284 Min=-1.6 Max=1.6 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 292 FIN86: PROC SKATTEINTÄKT Loc 502 width 2 FINSK86 - Finansiering 1986: Procent skatteintäkter 26. 26 procent . . 70. 70 procent Kod: 26 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 1 1 2 1 3 5 2 14 7 17 9 13 18 21 20 16 17 21 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 70 Frek: 22 6 15 13 16 12 3 4 3 1 1
VAR 293 FIN86: PROC SKATTEUTJBID Loc 504 width 2 FINB86 - Finansiering 1986: Procent skatteutjämningsbidrag 00. 0 procent . . 62. 62 procent Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 35 5 22 10 12 24 23 25 13 18 17 8 20 9 6 9 6 5 Kod: 18 19 20 21 22 62 Frek: 9 4 1 1 1 1
VAR 294 FIN86: PROC AVGIFTER Loc 506 width 2 FINA86 - Finansiering 1986: Procent avgifter och ersättningar 03. 3 procent . . 36. 36 procent Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 1 3 17 19 41 24 27 17 17 9 5 4 13 8 8 8 6 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 36 Frek: 8 10 8 5 6 5 4 2 3 2 1 1 1
VAR 295 FIN86: PROC ÖV STAT BIDR Loc 508 width 2 FINOB86 - Finansiering 1986: Procent övriga bidrag från staten 08. 8 procent . . 31. 31 procent Kod: 8 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 2 1 2 1 2 10 20 30 40 33 30 29 28 19 17 5 5 8 Kod: 31 Frek: 2
VAR 296 FIN84: PROC SKATTEINTÄKT Loc 510 width 2 FINSK84 - Finansiering 1984: Procent skatteintäkter 26. 26 procent . . 56. 56 procent Kod: 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 1 1 2 1 3 3 2 8 16 11 14 20 32 26 17 18 19 19 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 Frek: 16 12 14 8 7 4 4 4 1 1
VAR 297 FIN84: PROC SKATTEUTJBID Loc 512 width 2 FINB84 - Finansiering 1984: Procent skatteutjämningsbidrag 00. 0 procent . . 23. 23 procent Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 25 9 13 11 15 12 21 23 19 22 15 17 10 15 10 12 10 8 Kod: 18 19 20 21 22 23 Frek: 5 4 2 2 1 3
VAR 298 FIN84: PROC AVGIFTER Loc 514 width 2 FINA84 - Finansiering 1984: Procent avgifter och ersättningar 04. 4 procent . . 36. 36 procent Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 3 7 11 18 30 30 30 21 13 12 7 7 8 9 13 4 9 7 Kod: 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 36 Frek: 8 10 3 6 5 6 2 1 2 1 1
VAR 299 FIN84: PROC ÖV STAT BIDR Loc 516 width 2 FINOB84 - Finansiering 1984: Procent övriga bidrag från staten 00. 0 procent . . 33. 33 procent Kod: 0 1 2 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 6 7 10 23 34 39 40 23 38 17 12 Kod: 28 29 30 31 32 33 Frek: 9 3 6 4 2 1
VAR 300 FIN83: PROC SKATTEINTÄKT Loc 518 width 2 FINSK83 - Finansiering 1983: Procent skatteintäkter 28. 28 procent . . 58. 58 procent Kod: 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 2 2 1 1 1 6 2 9 12 24 18 16 25 22 26 26 17 22 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 Frek: 13 9 11 5 4 3 3 1 2 1
VAR 301 FIN83: PROC SKATTEUTJBID Loc 520 width 2 FINB83 - Finansiering 1983: Procent skatteutjämningsbidrag 00. 0 procent . . 22. 22 procent Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 20 11 17 8 15 15 22 27 22 12 20 20 9 14 16 9 9 6 Kod: 18 19 20 21 22 Frek: 4 1 3 3 1
VAR 302 FIN83: PROC AVGIFTER Loc 522 width 2 FINA83 - Finansiering 1983: Procent avgifter och ersättningar 03. 3 procent . . 46. 46 procent Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 1 6 12 22 35 28 25 20 16 13 8 9 8 8 7 11 10 Kod: 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 46 Frek: 4 5 8 6 10 5 1 1 2 1 1
VAR 303 FIN83: PROC ÖV STAT BIDR Loc 524 width 2 FINOB83 - Finansiering 1983: Procent övriga bidrag från staten 15. 15 procent . . 35. 35 procent Kod: 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 1 4 9 22 27 33 40 42 27 30 18 11 6 1 5 3 2 1 Kod: 34 35 Frek: 1 1
VAR 304 FIN82: PROC SKATTEUTJBID Loc 526 width 2 MD=99 FINBP82 - Finansiering 1982: Procent skatteutjämningsbidrag 00. 0 procent . . 25. 25 procent 10 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 24 6 9 18 11 13 20 13 26 18 24 17 6 12 14 8 9 10 Kod: 18 19 20 21 22 23 25 99 Frek: 3 5 2 2 1 2 1 10
VAR 305 FIN82: PROC ÖV STAT BIDR Loc 528 width 2 MD=99 FINPO82 - Finansiering 1982: Procent övriga bidrag från staten 14. 14 procent . . 34. 34 procent 10 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 2 2 4 11 19 26 36 35 33 28 22 20 14 8 4 2 3 Kod: 32 33 34 99 Frek: 1 1 2 10
VAR 306 EGEN SKATTEKRAFT 1986 Loc 530 width 3 Egen skattekraft, skattekr/inv 1986 Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1986 Valid-n=284 Min=325 Max=719 Mean=422.4 St.Dev=50.7
VAR 307 EGEN SKATTEKRAFT 1985 Loc 533 width 5 2 decimal places EKRAFT86 - Egen skattekraft, skattekr/inv 1985 Valid-n=284 Min=325.38 Max=718.77 Mean=422.4 St.Dev=50.7
VAR 308 EGEN SKATTEKRAFT 1984 Loc 538 width 5 2 decimal places EKRAFT84 - Egen skattekraft, skattekr/inv 1984 Valid-n=284 Min=265.32 Max=623.11 Mean=352.1 St.Dev=47.0
VAR 309 EGEN SKATTEKRAFT 1983 Loc 543 width 6 EKRAFT83 - Egen skattekraft, kronor/invånare 1983 Valid-n=284 Min=0 Max=571 Mean=317.9 St.Dev=60.3
VAR 310 EGEN SKATTEKR 1986-4 KL Loc 549 width 1 EKRA86GR - Egen skattekraft 1986, 4 klasser 69 1. - 387.99 73 2. 388 - 414.99 69 3. 415 - 444.99 73 4. 445 -
VAR 311 EGEN SKATTEKR 1984-4 KL Loc 550 width 1 EKRA84GR - Egen skattekraft 1984, 4 klasser 72 1. - 321.99 69 2. 322 - 344.99 71 3. 345 - 371.99 72 4. 372 -
VAR 312 SKATTEUTJÄMN.BIDRAG 1986 Loc 551 width 4 SKUTJ86 - Skatteutjämningsbidrag 1986, kronor/invånare Valid-n=284 Min=0 Max=5320 Mean=1439.1 St.Dev=1087.6
VAR 313 SKATTEUTJÄMN.BIDRAG 1984 Loc 555 width 4 SKUTJ84 - Skatteutjämningsbidrag 1984, kronor/invånare Valid-n=284 Min=0 Max=4483 Mean=1360.4 St.Dev=929.6
VAR 314 SKATTEUTJÄMN.BIDRAG 1983 Loc 559 width 4 SKATTB83 - Skatteutjämningsbidrag, kronor per invånare 1983 Valid-n=284 Min=-1 Max=3939 Mean=1155.2 St.Dev=841.7
VAR 315 SKATTEUTJ.BIDR 1986-4 KL Loc 563 width 1 SKUTJ86G - Skatteutjämningsbidrag 1986, kronor/invånare, 4 klasser 71 1. 71 2. 71 3. 71 4.
VAR 316 DRIFTSKOSTN PER INV 1985 Loc 564 width 5 TKOSTC85 - Driftskostnader per invånare 1985 Valid-n=284 Min=11390 Max=39021 Mean=17544.5 St.Dev=3178.1
VAR 317 DRIFTSKOSTN PER INV 1982 Loc 569 width 5 TKOSTC82 - Driftskostnader per invånare 1982 Valid-n=284 Min=0 Max=24500 Mean=11001.8 St.Dev=2889.3
VAR 318 SKATTEKRAFT 1985 Loc 574 width 3 RINK86 - Skattekraft/invånare i procent av medelskattekraften 1985 071. 71 procent . . 156. 156 procent Kod: 71 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 1 1 1 1 2 8 5 12 6 10 7 18 16 Kod: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Frek: 15 8 13 11 11 13 13 16 10 5 7 6 12 Kod: 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 113 119 Frek: 6 4 7 2 6 5 3 3 5 2 1 3 1 Kod: 121 123 126 130 135 147 156 Frek: 2 1 1 1 1 1 1
VAR 319 SKATTEKRAFT 1984 Loc 577 width 3 RINK84 - Skattekraft/invånare i procent av medelskattekraften 1984 068. 68 procent . . 160. 160 procent Kod: 68 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 1 3 1 5 4 5 7 7 10 9 7 13 11 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Frek: 19 7 13 11 8 17 12 13 11 11 2 5 7 Kod: 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Frek: 12 3 2 6 3 9 2 1 3 3 2 1 2 Kod: 110 111 112 113 120 122 123 124 128 138 142 147 160 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 110 111 112 113 120 122 123 124 128 138 142 147 160 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
VAR 320 SKATTEKRAFT 1983 Loc 580 width 3 MD=999 RINK83 - Skattekraft/invånare i procent av medelskattekraften 1983 068. 68 procent . . 193. 193 procent 1 999. Uppgift saknas Kod: 68 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Frek: 1 1 5 5 3 6 7 8 12 6 8 10 23 Kod: 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Frek: 11 9 11 10 14 19 9 14 6 7 6 8 8 Kod: 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Frek: 5 2 5 7 5 4 2 1 4 2 3 1 1 Kod: 111 112 120 121 122 131 132 139 142 146 160 193 999 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 111 112 120 121 122 131 132 139 142 146 160 193 999 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 321 SKATTEKR/INV 1985 - 4 KL Loc 583 width 1 RINK86GR - Skattekraft/invånare 1985 i procent av medelskattekraften, 4 klasser 72 1. - 84 63 2. 85 - 89 75 3. 90 - 96 74 4. 97 -
VAR 322 GRUNDGARANTI 1986 Loc 584 width 3 GARAN86 - Grundgaranti, garanterad andel av medelskattekraften, 1986 Valid-n=284 Min=102 Max=135 Mean=106.4 St.Dev=7.7
VAR 323 GRUNDGARANTI 1984 Loc 587 width 3 GARAN84 - Grundgaranti, garanterad andel av medelskattekraften, 1984 Valid-n=284 Min=103 Max=136 Mean=107.4 St.Dev=7.7
VAR 324 GRUNDGARANTI 1983 Loc 590 width 3 GARAN83 - Grundgaranti, garanterad andel av medelskattekraften, 1983 Valid-n=284 Min=34 Max=206 Mean=107.5 St.Dev=10.6
VAR 325 STATLIGT DRIFTBIDRAG1983 Loc 593 width 4 DRIFTB83 - Statligt driftbidrag, kronor per invånare 1983 Valid-n=284 Min=-1 Max=5059 Mean=3116.7 St.Dev=903.0
VAR 326 FISC STRESS INCL NEED Loc 597 width 1 MD=9 FIST86GR - Fiscal stress incl NEED, 4 klasser 49 1. - 1.04 37 2. 1.05 - 1.06 38 3. 1.07 - 1.08 46 4. 1.09 - 114 9. Uppgift saknas
VAR 327 TOTALA STATSBIDRAG 1986 Loc 598 width 1 GRANT86G - Totala statsbidraget 1986, enligt Norman, 4 klasser 71 1. 71 2. 71 3. 71 4.