THE SWEDISH ELECTORATE 1887-1968
            Valresultat 1887-1970
               på länsnivå
               SSD 0140

              Primärforskare
               Leif Lewin
         Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1991

         Go to variable list

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i THE SWEDISH ELECTORATE 1987-1968 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Uppsala universitet, under ledning av Leif
       Lewin. Varken SSD eller primärforskaren bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Leif Lewin och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får THE SWEDISH ELECTORATE
  1887-1968 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 7   (2) ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1964  (3) MD=999999
    REF 7   (4) LOC 17 WIDTH 6       (5) NUMERIC

   (6) Antalet röstberättigade vid 1964 års riksdagsmannaval

   (7) ......................

     Faktiska värdet är kodat

  (8)Valid-n=910 Min=0 Max=104725 Mean=5591.6 St.Dev=0.0

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0140 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Parti 6 Valnummer samma år 7 Valår 8 Stockholms stad 9 Stockholms län 10 Uppsala län 11 Södermanlands län 12 Östergötlands län 13 Jönköpings län 14 Kronobergs län 15 Kalmar län 16 Gotlands län 17 Blekinge län 18 Kristianstads län 19 Malmö län 20 Hallands län 21 Göteborgs och Bohus län 22 Älvsborgs län 23 Skaraborgs län 24 Värmlands län 25 Örebro län 26 Västmanlands län 27 Kopparbergs län 28 Gävleborgs län 29 Västernorrlands län 30 Jämtlands län 31 Västerbottens län 32 Norrbottens län

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0140              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0140


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. Valresultat 1887-1970 på länsnivå 002. Valresultat 1964, 1966 och 1968 på kommunnivå 003. Poströster 1964 och 1968 004. Yrken 1890-1960
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer De två första siffrorna i ID-numret består av partikod (V5), den tredje siffran står för valnummer (V6) och de två sista siffrorna representerar valår (V7).
VAR 5 PARTI Loc 14 width 2 Parti 10 01. Bondeförbundet 5 02. Centerpartiet 11 03. Folkpartiet 3 04. Frihandlare 17 05. Högerpartiet/Konservativa 14 06. Kommunistpartiet 2 07. Kristen Demokratisk Samling 11 08. Liberala Samlingspartiet 2 09. Lantmannapartiet 1 10. Moderata Samlingspartiet 6 11. Moderata Frihandlare 5 12. Protektionister 1 13. Socialdemokraterna 19 14. Socialdemokraterna 3 15. Socialdemokraterna 4 16. Vänstern 2 17. Vänstersocialisterna 1 18. Bondeförbundet & Jordbrukarnas Riksförbund 1 19. Bondeförbundet & Jordbrukarnas Riksförbund 1 20. Kommunistpartiet & Vänstersocialisterna 2 21. Liberala & Frisinnade 19 30. Övriga 1 50. Röstberättigade
VAR 6 VALNUMMER SAMMA ÅR Loc 16 width 1 Valnummer samma år 129 0. Endast ett val under året 6 1. 1:a valet 6 2. 2:a valet
VAR 7 VALÅR Loc 17 width 2 De två sista siffrorna i årtalet 4 87. 1887 2 90. 1890 3 93. 1893 3 96. 1896 2 99. 1899 4 02. 1902 4 05. 1905 3 08. 1908 4 11. 1911 8 14. 1914 6 17. 1917 6 20. 1920 6 21. 1921 6 24. 1924 6 28. 1928 6 32. 1932 6 36. 1936 6 40. 1940 6 44. 1944 6 48. 1948 6 52. 1952 6 56. 1956 6 58. 1958 6 60. 1960 7 64. 1964 7 68. 1968 6 70. 1970
VAR 8 STOCKHOLMS STAD Loc 19 width 6 Antal avgivna röster i Stockholms stad Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=50847.7 St.Dev=0.0
VAR 9 STOCKHOLMS LÄN Loc 25 width 6 Antal avgivna röster i Stockholms län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=31474.6 St.Dev=0.0
VAR 10 UPPSALA LÄN Loc 31 width 6 Antal avgivna röster i Uppsala län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=17280.1 St.Dev=0.0
VAR 11 SÖDERMANLANDS LÄN Loc 37 width 6 Antal avgivna röster i Södermanlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=20891.1 St.Dev=0.0
VAR 12 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Loc 43 width 6 Antal avgivna röster i Östergötlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=29095.7 St.Dev=0.0
VAR 13 JÖNKÖPINGS LÄN Loc 49 width 6 Antal avgivna röster i Jönköpings län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=24435.2 St.Dev=0.0
VAR 14 KRONOBERGS LÄN Loc 55 width 6 Antal avgivna röster i Kronobergs län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=17026.6 St.Dev=0.0
VAR 15 KALMAR LÄN Loc 61 width 6 Antal avgivna röster i Kalmar län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=21388.5 St.Dev=0.0
VAR 16 GOTLANDS LÄN Loc 67 width 6 Antal avgivna röster i Gotlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=10589.5 St.Dev=0.0
VAR 17 BLEKINGE LÄN Loc 73 width 6 Antal avgivna röster i Blekinge län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=15774.8 St.Dev=0.0
VAR 18 KRISTIANSTADS LÄN Loc 79 width 6 Antal avgivna röster i Kristianstads län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=22957.3 St.Dev=0.0
VAR 19 MALMÖHUS LÄN Loc 85 width 6 Antal avgivna röster i Malmöhus län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=46632.4 St.Dev=0.0
VAR 20 HALLANDS LÄN Loc 91 width 6 Antal avgivna röster i Hallands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=23772.4 St.Dev=0.0
VAR 21 GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Loc 97 width 6 Antal avgivna röster i Göteborgs och Bohus län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=45181.4 St.Dev=0.0
VAR 22 ÄLVSBORGS LÄN Loc 103 width 6 Antal avgivna röster i Älvsborgs län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=34282.5 St.Dev=0.0
VAR 23 SKARABORGS LÄN Loc 109 width 6 Antal avgivna röster i Skaraborgs län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=28525.2 St.Dev=0.0
VAR 24 VÄRMLANDS LÄN Loc 115 width 6 Antal avgivna röster i Värmlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=30466.4 St.Dev=0.0
VAR 25 ÖREBRO LÄN Loc 121 width 6 Antal avgivna röster i Örebro län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=28271.5 St.Dev=0.0
VAR 26 VÄSTMANLANDS LÄN Loc 127 width 6 Antal avgivna röster i Västmanlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=25565.9 St.Dev=0.0
VAR 27 KOPPARBERGS LÄN Loc 133 width 6 Antal avgivna röster i Kopparbergs län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=29025.2 St.Dev=0.0
VAR 28 GÄVLEBORGS LÄN Loc 139 width 6 Antal avgivna röster i Gävleborgs län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=30099.2 St.Dev=0.0
VAR 29 VÄSTERNORRLANDS LÄN Loc 145 width 6 Antal avgivna röster i Västernorrlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=29930.3 St.Dev=0.0
VAR 30 JÄMTLANDS LÄN Loc 151 width 6 Antalet avgivna röster i Jämtlands län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=21654.5 St.Dev=0.0
VAR 31 VÄSTERBOTTENS LÄN Loc 157 width 6 Antal avgivna röster i Västerbottens län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=25791.7 St.Dev=0.0
VAR 32 NORRBOTTENS LÄN Loc 163 width 6 Antal avgivna röster i Norrbottens län Faktiska värdet är kodat. Valid-n=141 Min=0 Max=999999 Mean=24928.3 St.Dev=0.0