THE SWEDISH ELECTORATE 1887-1968
          Valresultat 1964, 1966 och 1968
              på kommunnivå
               SSD 0140

              Primärforskare
               Leif Lewin
         Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1991

         Go to variable list

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i THE SWEDISH ELECTORATE 1987-1968 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Uppsala universitet, under ledning av Leif
       Lewin. Varken SSD eller primärforskaren bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Leif Lewin och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får THE SWEDISH ELECTORATE
  1887-1968 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 7   (2) ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1964  (3) MD=999999
    REF 7   (4) LOC 17 WIDTH 6       (5) NUMERIC

   (6) Antalet röstberättigade vid 1964 års riksdagsmannaval

   (7) ......................

     Faktiska värdet är kodat

  (8)Valid-n=910 Min=0 Max=104725 Mean=5591.6 St.Dev=0.0

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0140 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 Kommun och distrikt 5 Län 6 Distrikt RIKSDAGSMANNAVALET 1964 7 Antal röstberättigade 8 Antal giltiga valsedlar 9 Antal poströster 10 Antal röster på högerpartiet 11 Antal röster på centerpartiet 12 Antal röster på folkpartiet 13 Antal röster på kristen demokratisk samling 14 Antal röster på socialdemokraterna 15 Antal röster på kommunistpartiet 16 Antal röster på övriga partier KOMMUNALVALET 1966 17 Antal röstberättigade 18 Antal giltiga valsedlar 19 Antal poströster 20 Antal röster på högerpartiet 21 Antal röster på centerpartiet 22 Antal röster på folkpartiet 23 Antal röster på kristen demokratisk samling 24 Antal röster på socialdemokraterna 25 Antal röster på kommunistpartiet 26 Antal röster på övriga partier RIKSDAGSMANNAVALET 1968 27 Antal röstberättigade 28 Antal giltiga valsedlar 29 Antal poströster 30 Antal röster på högerpartiet 31 Antal röster på centerpartiet 32 Antal röster på folkpartiet 33 Antal röster på kristen demokratisk samling 34 Antal röster på socialdemokraterna 35 Antal röster på vänsterpartiet kommunisterna 36 Antal röster på övriga partier 37 Folkmängd 1 januari 1970 38 Skattekraft 39 Mobilitet 40 Sysselsatta inom jordbruk 41 LO-medlemmar 1960-1961 42 Arbetslöshet 43 Medlemmar i fria samfund 44 Kommunnamn

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0140              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0140


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. Valresultat 1887-1970 på länsnivå 002. Valresultat 1964, 1966 och 1968 på kommunnivå 003. Poströster 1964 och 1968 004. Yrken 1890-1960
VAR 4 KOMMUN + DISTRIKT Loc 9 width 5 Kommun och distrikt De fyra första siffrorna utgör kommunkod i enlighet med "Läns- och kommunkoder enligt indelning den 1 januari 1964" (SCB, statistiktjänsten). Kodnyckel 7.12.1966. Sista siffran utgör distrikt inom kommunen, se variabel 6.
VAR 5 LÄN Loc 14 width 2 Län 7 01. Stockholms stad 48 02. Stockholms län 22 03. Uppsala län 36 04. Södermanlands län 41 05. Östergötlands län 51 06. Jönköpings län 41 07. Kronobergs län 44 08. Kalmar län 14 09. Gotlands län 12 10. Blekinge län 52 11. Kristianstads län 62 12. Malmöhus län 37 13. Hallands län 40 14. Göteborgs och Bohus län 61 15. Älvsborgs län 50 16. Skaraborgs län 48 17. Värmlands län 25 18. Örebro län 23 19. Västmanlands län 38 20. Kopparbergs län 38 21. Gävleborgs län 37 22. Västernorrlands län 33 23. Jämtlands län 27 24. Västerbottens län 23 25. Norrbottens län
VAR 6 DISTRIKT Loc 16 width 1 Distrikt inom kommunen. Stockholm uppdelat på distrikt 1-7, Malmö på distrikt 1-3 och Göteborg på distrikt 1-3. Övriga kommuner, distrikt = 0. 897 0. Distrikt 0 (samtliga kommuner förutom Stockholm, Göteborg, Malmö) 3 1. Distrikt 1 (Stockholm, Göteborg, Malmö) 3 2. Distrikt 2 (Stockholm, Göteborg, Malmö) 3 3. Distrikt 3 (Stockholm, Göteborg, Malmö) 1 4. Distrikt 4 (Stockholm) 1 5. Distrikt 5 (Stockholm) 1 6. Distrikt 6 (Stockholm) 1 7. Distrikt 7 (Stockholm)
VAR 7 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1964 Loc 17 width 6 Antalet röstberättigade vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=104725 Mean=5591.6 St.Dev=0.0
VAR 8 ANT GILTIGA VALSEDLAR-64 Loc 23 width 5 Antalet giltiga valsedlar vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=80124 Mean=4461.5 St.Dev=0.0
VAR 9 ANTAL POSTRÖSTER 1964 Loc 28 width 4 Antalet poströster vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=9199 Mean=210.2 St.Dev=621.2
VAR 10 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1964 Loc 32 width 5 Antalet röster på högerpartiet vid 1964 års rikdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=26037 Mean=627.6 St.Dev=0.0
VAR 11 ANT RÖSTER CENTERN 1964 Loc 37 width 4 Antalet röster på centerpartiet vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=4806 Mean=617.7 St.Dev=485.9
VAR 12 ANTAL RÖSTER FOLKP 1964 Loc 41 width 5 Antalet röster på folkpartiet vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=29132 Mean=762.8 St.Dev=0.0
VAR 13 ANTAL RÖSTER KDS 1964 Loc 46 width 4 Antalet röster på kristen demokratisk samling vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=1816 Mean=78.5 St.Dev=176.6
VAR 14 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1964 Loc 50 width 5 Antalet röster på socialdemokraterna vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=36459 Mean=2135.7 St.Dev=0.0
VAR 15 ANT RÖSTER KOMMUNIST -64 Loc 55 width 4 Antal röster på kommunistpartiet vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=9138 Mean=239.1 St.Dev=699.4
VAR 16 ANTAL RÖSTER ÖVRIGA 1964 Loc 59 width 2 Antalet röster på övriga partier vid 1964 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=24 Mean=0.2 St.Dev=1.5
VAR 17 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1966 Loc 61 width 6 Antalet röstberättigade vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=102965 Mean=5758.0 St.Dev=0.0
VAR 18 ANT GILTIGA VALSEDLAR-66 Loc 67 width 5 Antalet giltiga valsedlar vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=85500 Mean=4821.1 St.Dev=0.0
VAR 19 ANTAL POSTRÖSTER 1966 Loc 72 width 4 Antalet poströster vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=7886 Mean=194.8 St.Dev=548.9
VAR 20 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1966 Loc 76 width 5 Antalet röster på högerpartiet vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=31777 Mean=786.9 St.Dev=0.0
VAR 21 ANT RÖSTER CENTERN 1966 Loc 81 width 5 Antalet röster på centerpartiet vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 10 Valid-n=910 Min=0 Max=5461 Mean=695.6 St.Dev=603.9
VAR 22 ANTAL RÖSTER FOLKP 1966 Loc 86 width 5 Antalet röster på folkpartiet vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=29725 Mean=903.0 St.Dev=0.0
VAR 23 ANTAL RÖSTER KDS 1966 Loc 91 width 4 Antalet röster på kristen demokratisk samling vid 1966 års kommmunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=1647 Mean=73.1 St.Dev=171.4
VAR 24 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1966 Loc 95 width 5 Antalet röster på socialdemokraterna vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=34400 Mean=2040.4 St.Dev=0.0
VAR 25 ANT RÖSTER KOMMUNIST -66 Loc 100 width 5 Antalet röster på kommunistpartiet vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=11430 Mean=290.0 St.Dev=915.6
VAR 26 ANTAL RÖSTER ÖVRIGA 1966 Loc 105 width 4 Antalet röster på övriga partier vid 1966 års kommunalval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=1778 Mean=32.1 St.Dev=122.2
VAR 27 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1968 Loc 109 width 6 Antalet röstberättigade vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=159 Max=112700 Mean=5981.1 St.Dev=0.0
VAR 28 ANT GILTIGA VALSEDLAR-68 Loc 115 width 5 Antalet giltiga valsedlar vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=93 Max=90513 Mean=4999.7 St.Dev=0.0
VAR 29 ANTAL POSTRÖSTER 1968 Loc 120 width 5 Antalet poströster vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=11462 Mean=315.5 St.Dev=881.2
VAR 30 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1968 Loc 125 width 5 Antalet röster på högerpartiet vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=10 Max=23892 Mean=668.7 St.Dev=0.0
VAR 31 ANT RÖSTER CENTERN 1968 Loc 130 width 4 Antalet röster på centerpartiet vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=19 Max=6551 Mean=819.9 St.Dev=785.4
VAR 32 ANTAL RÖSTER FOLKP 1968 Loc 134 width 5 Antalet röster på folkpartiet vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=12 Max=28710 Mean=738.8 St.Dev=0.0
VAR 33 ANTAL RÖSTER KDS 1968 Loc 139 width 4 Antalet röster på kristen demokratisk samling vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=1213 Mean=75.0 St.Dev=129.9
VAR 34 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1968 Loc 143 width 5 Antalet röster på socialdemokraterna vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=32 Max=47920 Mean=2543.6 St.Dev=0.0
VAR 35 ANT RÖSTER KOMMUNIST -68 Loc 148 width 4 Antalet röster på vänsterpartiet kommunisterna vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=5877 Mean=153.5 St.Dev=461.7
VAR 36 ANTAL RÖSTER ÖVRIGA 1968 Loc 152 width 3 Antalet röster på övriga partier vid 1968 års riksdagsmannaval Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=553 Mean=1.2 St.Dev=18.6
VAR 37 FOLKMÄNGD 1 JANUARI 1970 Loc 155 width 6 Folkmängden den 1 januari 1970 Källa: Årsbok för Sveriges kommuner, 1970. Tabell 57, sid. 72-107 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=747490 Mean=15284.6 St.Dev=0.0
VAR 38 SKATTEKRAFT Loc 161 width 3 Antalet skattekronor i procent av medelskattekraften Källa: Årsbok för Sveriges kommuner, 1967. Tabell 57 sid. 68-107 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=31 Max=196 Mean=77.8 St.Dev=19.6
VAR 39 MOBILITET Loc 164 width 5 Inrikes flyttningsöverskott Källa: SOS, Befolkningsförändringar 1968. Del 1. Tabell 1, sid. 7-50 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=-9795 Max=2176 Mean=-69.2 St.Dev=927.0
VAR 40 SYSSELSATTA I JORDBRUK Loc 169 width 2 Andelen i promille av den förvärvsarbetande dagbefolkningen som är sysselsatt inom jordbruk mm Källa: Årsbok för Sveriges kommuner, 1967. Sid. 12 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=2 Max=82 Mean=31.9 St.Dev=19.3
VAR 41 LO-MEDLEMMAR 1960-1961 Loc 171 width 6 LO-medlemmar 1960-1961 Källa: Landsorganisationens medlemsantal 1960/61, sid. 230 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=198302 Mean=3025.2 St.Dev=0.0
VAR 42 ARBETSLÖSHET Loc 177 width 4 Antal till arbetslöshetskassa anmälda arbetslösa Källa: Meddelanden 29.2.1968, Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=366 Max=2482 Mean=911.8 St.Dev=385.5
VAR 43 MEDLEMMAR FRIA SAMFUND Loc 181 width 3 Antal medlemmar i de fria samfunden Källa: Smärre meddelanden 1966, 1 och 3, Religionssociologiska Institutet, Stockholm Faktiska värdet är kodat. Valid-n=910 Min=0 Max=312 Mean=49.4 St.Dev=47.8
VAR 44 KOMMUNNAMN Loc 184 width 8 alphabetic De 8 första bokstäverna i kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.