THE SWEDISH ELECTORATE 1887-1968
          Poströster 1964, 1966 och 1968
               på länsnivå
               SSD 0140

              Primärforskare
               Leif Lewin
         Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1991

         Go to variable list

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i THE SWEDISH ELECTORATE 1987-1968 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Uppsala universitet, under ledning av Leif
       Lewin. Varken SSD eller primärforskaren bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Leif Lewin och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får THE SWEDISH ELECTORATE
  1887-1968 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 7   (2) ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1964  (3) MD=999999
    REF 7   (4) LOC 17 WIDTH 6       (5) NUMERIC

   (6) Antalet röstberättigade vid 1964 års riksdagsmannaval

   (7) ......................

     Faktiska värdet är kodat

  (8)Valid-n=910 Min=0 Max=104725 Mean=5591.6 St.Dev=0.0

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0140 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 003 4 Län RIKSDAGSMANNAVALET 1964 5 Totala antalet poströster 6 Högerpartiet 7 Centerpartiet 8 Folkpartiet 9 Kristen demokratisk samling 10 Socialdemokraterna 11 Kommunisterna 12 Övriga partier RIKSDAGSMANNAVALET 1968 13 Totala antalet poströster 14 Högerpartiet 15 Centerpartiet 16 Folkpartiet 17 Kristen demokratisk samling 18 Socialdemokraterna 19 Kommunisterna 20 Övriga partier

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0140              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0140


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 003 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. Valresultat 1887-1970 på länsnivå 002. Valresultat 1964, 1966 och 1968 på kommunnivå 003. Poströster 1964, 1966 och 1968 på länsnivå 004. Yrken 1890-1960
VAR 4 LÄN Loc 9 width 2 Län 1 01. Stockholms stad 1 02. Stockholms län 1 03. Uppsala län 1 04. Södermanlands län 1 05. Östergötlands län 1 06. Jönköpings län 1 07. Kronobergs län 1 08. Kalmar län 1 09. Gotlands län 1 10. Blekinge län 1 11. Kristianstads län 1 12. Malmöhus län 1 13. Hallands län 1 14. Göteborgs och Bohus län 1 15. Älvsborgs län 1 16. Skaraborgs län 1 17. Värmlands län 1 18. Örebro län 1 19. Västmanlands län 1 20. Kopparbergs län 1 21. Gävleborgs län 1 22. Västernorrlands län 1 23. Jämtlands län 1 24. Västerbottens län 1 25. Norrbottens län
VAR 5 POSTRÖSTER TOTALT 1964 Loc 11 width 5 Poströster totalt 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=1122 Max=27777 Mean=7106.4 St.Dev=5615.3
VAR 6 POSTRÖSTER HÖGERN 1964 Loc 16 width 5 Poströster högerpartiet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=288 Max=10593 Mean=2132.6 St.Dev=2312.9
VAR 7 POSTRÖSTER CENTERN 1964 Loc 21 width 3 Poströster centerpartiet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=223 Max=845 Mean=479.4 St.Dev=152.8
VAR 8 POSTRÖSTER FOLKP 1964 Loc 24 width 4 Poströster folkpartiet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=253 Max=7233 Mean=1771.0 St.Dev=1619.9
VAR 9 POSTRÖSTER KDS 1964 Loc 28 width 3 Poströster kristen demokratisk samling 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=0 Max=469 Mean=152.4 St.Dev=140.6
VAR 10 POSTRÖSTER SOCDEM 1964 Loc 31 width 4 Poströster socialdemokraterna 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=356 Max=8128 Mean=2411.7 St.Dev=1605.6
VAR 11 POSTRÖSTER KOMMUNIST -64 Loc 35 width 3 Poströster kommunisterna 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=0 Max=754 Mean=150.4 St.Dev=179.3
VAR 12 POSTRÖSTER ÖVRIGA 1964 Loc 38 width 2 Poströster övriga partier 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=0 Max=49 Mean=8.8 St.Dev=10.5
VAR 13 POSTRÖSTER TOTALT 1968 Loc 40 width 5 Poströster totalt 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=1378 Max=45738 Mean=10781.1 St.Dev=0.0
VAR 14 POSTRÖSTER HÖGERN 1968 Loc 45 width 5 Poströster högerpartiet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=414 Max=15193 Mean=2868.8 St.Dev=3322.0
VAR 15 POSTRÖSTER CENTERN 1968 Loc 50 width 4 Poströster centerpartiet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=343 Max=2438 Mean=1127.2 St.Dev=499.8
VAR 16 POSTRÖSTER FOLKP 1968 Loc 54 width 5 Poströster folkpartiet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=388 Max=10346 Mean=2531.4 St.Dev=2597.7
VAR 17 POSTRÖSTER KDS 1968 Loc 59 width 3 Poströster kristen demokratisk samling 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=7 Max=396 Mean=165.5 St.Dev=97.4
VAR 18 POSTRÖSTER SOCDEM 1968 Loc 62 width 5 Poströster socialdemokraterna 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=596 Max=16159 Mean=4223.8 St.Dev=3302.2
VAR 19 POSTRÖSTER KOMMUNIST -68 Loc 67 width 4 Poströster kommunisterna 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=0 Max=1155 Mean=220.4 St.Dev=256.3
VAR 20 POSTRÖSTER ÖVRIGA 1968 Loc 71 width 2 Poströster övriga partier 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=25 Min=0 Max=51 Mean=14.8 St.Dev=12.8