THE SWEDISH ELECTORATE 1887-1968
              Yrken 1890-1960
               SSD 0140

              Primärforskare
               Leif Lewin
         Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i THE SWEDISH ELECTORATE 1987-1968 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Uppsala universitet, under ledning av Leif
       Lewin. Varken SSD eller primärforskaren bär
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Leif Lewin och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får THE SWEDISH ELECTORATE
  1887-1968 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 7   (2) ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1964  (3) MD=999999
    REF 7   (4) LOC 17 WIDTH 6       (5) NUMERIC

   (6) Antalet röstberättigade vid 1964 års riksdagsmannaval

   (7) ......................

     Faktiska värdet är kodat

  (8)Valid-n=910 Min=0 Max=104725 Mean=5591.6 St.Dev=0.0

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0140 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 004 4 ID-nummer 5 Yrke 6 Socialgrupp ANTAL YRKESVERKSAMMA 7 Stockholms stad 8 Stockholms län 9 Uppsala län 10 Södermanlands län 11 Östergötlands län 12 Jönköpings län 13 Kronobergs län 14 Kalmar län 15 Gotlands län 16 Blekinge län 17 Kristianstads län 18 Malmöhus län 19 Hallands län 20 Göteborgs och Bohus län 21 Älvsborgs län 22 Skaraborgs län 23 Värmlands län 24 Örebro län 25 Västmanlands län 26 Kopparbergs län 27 Gävleborgs län 28 Västernorrlands län 29 Jämtlands län 30 Västerbottens län 31 Norrbottens län 32 År

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0140              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0140


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 004 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. Valresultet 1887-1970 på länsnivå 002. Valresultat 1964, 1966 och 1968 på kommunnivå 003. Poströster 1964, 1966 och 1968 på länsnivå 004. Yrken 1890-1960
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 Ett femsiffrigt indentikationsnummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 YRKE Loc 14 width 3 Yrke 6 001. Godsägare 6 002. Företagare i egentligt jordbruk och boskapsskötsel 6 003. Hemmansägares och nybyggares hemmavarande barn och mågar 6 004. Arrendatorer 6 005. Brukares hemmavarande barn och mågar 6 006. Lantbruksinspektorer och -ingenjörer 6 007. Rättare, mejerister 6 008. Jordtorpare 6 009. Jordtorpares hemmavarande barn och mågar 8 010. Företagare i pälsdjursskötsel, annan djurskötsel, veterinärverksamhet, ej specificerat jordbruk 6 011. Små jordbruksföretagares hemmavarande barn och mågar 8 012. Arbetare i jordbruk och boskapsskötsel 6 013. Ladugårdsbiträden, mejerskor 8 014. Trädgårgdsmästare 8 015. Trägårdsarbetare 8 016. Fiskare 6 017. Fiskares hemmavarande barn (över 15 år) och mågar 8 018. Nomadlappar 8 019. Arbetare i skogsbruk 6 020. Sågverksarbetare 8 021. Tjänstemän inom skogsbruk 6 022. Tjänstemän (lägre) i skogsbruk 8 023. Arbetare i pappers- och grafisk industri 8 024. Arbetare i kemisk-teknisk industri 8 025. Arbetare i bleck-och plåtvarutillverkning 8 026. Arbetare i galvanisering, förnickling o dyl 8 027. Arbetare i metall-, järn- och stålmanufaktur 8 028. Arbetare vid skeppsvarv och båtbyggeri 8 029. Malmgruvarbetare 4 030. Kolgruvarbetare 6 031. Arbetare vid järn- och stålverk 6 032. Arbetare i cellulosafabriker 8 033. Arbetare i snickerier, svarverier och möbelfabriker 8 034. Större företagare 8 035. Mindre företagare 8 036. Målare 8 037. Måleriarbetare 8 038. Arbetare i beklädnadsindustri mm 8 039. Arbetare i jord- och stenindustri 8 040. Snickare, svarvare, möbeltillverkare 8 041. Företagare i grafisk industri, förlagsverksamhet mm 6 042. Arbetare och företagare i några hantverksyrken 8 043. Byggmästare och arkitekter 3 044. Företagare i el-, gas- och vattenverk mm, vägbyggnad och annan byggnadsverksamhet 8 045. Företagare i bleck- och plåtvarutillverkning 8 046. Byggnadsarbetare 8 047. Arbetare vid väg- och vattenbyggnad, övrig byggnadsverksamhet, el-, gas- och vattenverk 8 048. Företagare i livsmedelsindustri 8 049. Arbetare i livsmedelsindustri 8 050. Arbetare i textilindustri 8 051. Guldsmeder, urmakare m fl 8 052. Arbetare hos guldsmeder mm 6 053. Arbetare i maskin- och elektroindustri 8 054. Arbetare i ej specificerbar tillverkningsindustri 7 055. Teknisk personal i industri och hantverk 7 056. Kontorspersonal i industri 8 057. Företagare i handel och skeppsmäkleri 8 058. Tjänstemän i handel 8 059. Handelsarbetare 8 060. Företagare och tjänstemän i bank- och försäkringsverksamhet 8 061. Lägre befattningshavare vid post- och telekommunikationer, bank och försäkringsverksamhet 8 062. Tjänstemän i luftfart, skeppsmäkleri, lots- och fyrväsen mm 8 063. Företagare och tjänstemän i sjöfart 8 064. Arbetare i sjöfart 8 065. Företagare i hotell- och restaurangrörelse 8 066. Arbetare i hotell- och restaurangrörelse 8 067. Företagare i landstransport 8 068. Arbetare i spårvägs-, buss-, personbils- och annan landtransport 8 069. Arbetare i fastighetsförvaltning 6 070. Företagare och tjänstemän i hygien och diverse personliga tjänster 8 071. Svenska kyrkans präster 8 072. Kyrkobetjäning 8 073. Prästerskap i andra trossamfund 8 074. Tjänstemän i statlig förvaltning 8 075. Tjänstemän i kommunal förvaltning 8 076. Arbetarpersonal i förvaltning 8 077. Företagare och tjänstemän i litterär och konstnärlig versamhet mm 6 078. Officerare 6 079. Underofficerare 6 080. Arbetarpersonal inom försvaret 6 081. Lärare 8 082. Arbetare i litterär och konstnärlig verksamhet, rekreationsverksamhet mm 8 083. Läkare, tandläkare, sjuksköterskor 6 084. Tandläkare, veterinärer, gymnaster 7 085. Apotekare 8 086. Arbetare i sjukvård, friser- och skönhetssalonger, badinrättningar, golvboning, fönsterputsning mm 8 087. Tjänstemän och arbetare i husligt arbete (ej jordbruk) mm 6 088. Understödstagare 6 089. Fd yrkesutövare i jordbruk 6 090. Fd yrkesutövare inom industri och hantverk 6 091. Fd yrkesutövare i handel och samfärdsel 6 092. Fd yrkesutövare i allmän tjänst mm 8 093. Företagare i fastighetsförvaltning mm 8 094. Studerande 8 095. Tjänstefolk inom jordbruk 2 096. Medhjälpande familjemedlemmar utom jordbruk 3 097. Änkor i staden 3 098. Änkor på landet 8 099. Arbetare i ej specificerad verksamhet 1 100. Gifta samboende kvinnor till företagare i jordbruk 1 101. Gifta samboende kvinnor till förvaltningspersonal i jordbruk 1 102. Gifta samboende kvinnor till arbetare i jordbruk 1 103. Gifta samboende kvinnor till företagare och förvaltningspersonal i skogsbruk 1 104. Gifta samboende kvinnor till arbetare i skogsbruk 1 105. Gifta samboende kvinnor till företagare i gruvdrift och mineralbrytning, tillverkningsindustri, byggnads- och anläggningsverksamhet, el-, gas- och 1 106. vattenverk mm 1 107. Gifta samboende kvinnor till arbetare i gruvdrift och mineralbrytning, tillverkningsindustri, byggnads- och anläggningsverksamhet 1 108. Gifta samboende kvinnor till företagare och förvaltningspersonal i fiske 1 109. Gifta samboende kvinnor till arbetare i fiske 1 110. Gifta samboende kvinnor till företagare i handel, samfärdsel, tjänster mm, ej specificerbar verksamhet 1 111. Gifta samboende kvinnor till förvaltningspersonal i handel, samfärdsel, tjänster mm, ej specificerbar verksamhet 1 112. Gifta samboende kvinnor till arbetare i el-, gas- och vattenverk, handel, samfärdsel, tjänster mm, ej specificerbar verksamhet 1 113. Företagare i större jordbruk 1 114. Medhjälpande familjemedlemmar inom jordbruk med binäringar 2 115. Övriga familjemedlemmar i jordbruk 2 116. Tjänstemän i jordbruk 2 117. Statares hemmavarande barn (över 15 år) och mågar 2 118. Arbetare i fiske 1 119. Arbetare i transportmedelindustri 2 120. Företagare i textil- och beklädnadsindustri 5 121. Maskinister och eldare 1 122. Tjänstemän i gruv- och tillverkningsindustri 5 123. Tjänstemän i järnväg-, spårvägs-, buss-, personbils-, annan landstransport; tjänstemän inom post och telekommunikation 2 124. Järnvägsarbetare 2 125. Tjänstemän i hotell- och restaurangrörelse 2 126. Tjänstemän i försvaret 2 127. Lärare vid folk- och försöksskolor 2 128. Lärare vid universitet och högskolor, seminarier, läroverk, tjänstemän vid skolförvaltning 2 129. Lärare och tjänstemän i annan undervisning 1 130. Fd företagare (män) i jordbruk 1 131. Fd förvaltningspersonal (män) i jordbruk 1 132. Fd arbetarpersonal (män) i jordbruk 1 133. Fd företagare (män) i alla huvudgrupper utom jordbruk 1 134. Fd förvaltningspersonal (män) i alla huvudgrupper utom jordbruk 1 135. Fd arbetare (män) i alla huvudgrupper utom jordbruk 1 136. Pensionärer 1 137. Fd företagare (kvinnor), husmödrar till fd företagare och änkor till företagsre i huvudgrupperna utom jordbruk 1 138. Fd förvaltningspersonal (kvinnor), husmödrar till fd förvaltningspersonal och änkor till förvaltningspersonal i huvudgrupperna utom jordbruk 1 139. Fd arbetare (kvinnor), husmödrar till fd arbetare i huvudgrupperna utom jordbruk 1 140. Fd företagare (kvinnor), husmödrar till fd företagare och änkor till företagare i jordbruk med binäringar 1 141. Fd förvaltningspersonal (kvinnor), husmödrar till fd förvaltningspersonal i jordbruk med binäringar 1 142. Fd arbetare (kvinnor), husmödrar till arbetare och änkor till arbetare i jordbruk med binäringar 2 143. Övriga familjemedlemmar i huvudgrupperna utom jordbruk
VAR 6 SOCIALGRUPP Loc 17 width 1 Socialgrupp 90 1. Bönder 309 2. Arbetsgivare och tjänstemän 300 3. Arbetare 71 4. Lantarbetare
VAR 7 STOCKHOLMS STAD Loc 18 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Stockholms stad Faktiska värdet är kodat. 46 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=67148 Mean=2852.1 St.Dev=0.0
VAR 8 STOCKHOLMS LÄN Loc 24 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Stockholms län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=30496 Mean=1456.7 St.Dev=0.0
VAR 9 UPPSALA LÄN Loc 30 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Uppsala län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=16145 Mean=707.9 St.Dev=1309.7
VAR 10 SÖDERMANLANDS LÄN Loc 36 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Södermanlands län Faktiska värdet är kodat. 15 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=20297 Mean=976.8 St.Dev=0.0
VAR 11 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Loc 42 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Östergötlands län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=32837 Mean=1581.5 St.Dev=0.0
VAR 12 JÖNKÖPINGS LÄN Loc 48 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Jönköpings län Faktiska värdet är kodat. 17 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=28080 Mean=1182.8 St.Dev=1113.8
VAR 13 KRONOBERGS LÄN Loc 54 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Kronobergs län Faktiska värdet är kodat. 23 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=22619 Mean=777.8 St.Dev=0.0
VAR 14 KALMAR LÄN Loc 60 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Kalmar län Faktiska värdet är kodat. 18 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=24160 Mean=1139.3 St.Dev=0.0
VAR 15 GOTLANDS LÄN Loc 66 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Gotlands län Faktiska värdet är kodat. 44 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=8569 Mean=275.5 St.Dev=733.2
VAR 16 BLEKINGE LÄN Loc 72 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Blekinge län Faktiska värdet är kodat. 17 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=14984 Mean=712.1 St.Dev=1327.5
VAR 17 KRISTIANSTADS LÄN Loc 78 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Kristianstads län Faktiska värdet är kodat. 19 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=28692 Mean=1215.6 St.Dev=1111.5
VAR 18 MALMÖHUS LÄN Loc 84 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Malmöhus län Faktiska värdet är kodat. 17 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=59635 Mean=2606.4 St.Dev=0.0
VAR 19 HALLANDS LÄN Loc 90 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Hallands län Faktiska värdet är kodat. 18 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=19113 Mean=755.3 St.Dev=0.0
VAR 20 GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Loc 96 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Göteborgs och Bohus län Faktiska värdet är kodat. 15 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=51747 Mean=2328.7 St.Dev=0.0
VAR 21 ÄLVSBORGS LÄN Loc 102 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Älvsborgs län Faktiska värdet är kodat. 15 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=37541 Mean=1602.3 St.Dev=0.0
VAR 22 SKARABORGS LÄN Loc 108 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Skaraborgs län Faktiska värdet är kodat. 15 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=39064 Mean=1230.1 St.Dev=0.0
VAR 23 VÄRMLANDS LÄN Loc 114 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Värmlands län Faktiska värdet är kodat. 14 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=28057 Mean=1346.1 St.Dev=0.0
VAR 24 ÖREBRO LÄN Loc 120 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Örebro län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=23874 Mean=1135.6 St.Dev=0.0
VAR 25 VÄSTMANLANDS LÄN Loc 126 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Västmanlands län Faktiska värdet är kodat. 14 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=18046 Mean=880.8 St.Dev=0.0
VAR 26 KOPPARBERGS LÄN Loc 132 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Kopparbergs län Faktiska värdet är kodat. 11 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=25609 Mean=1229.1 St.Dev=0.0
VAR 27 GÄVLEBORGS LÄN Loc 138 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Gävleborgs län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Ingen 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=27038 Mean=1295.7 St.Dev=1006.3
VAR 28 VÄSTERNORRLANDS LÄN Loc 144 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Västernorrlands län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Inget 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=26328 Mean=1284.4 St.Dev=0.0
VAR 29 JÄMTLANDS LÄN Loc 150 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Jämtlands län Faktiska värdet är kodat. 20 000000. Inget 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=16484 Mean=641.5 St.Dev=0.0
VAR 30 VÄSTERBOTTENS LÄN Loc 156 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Västerbottens län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Inget 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=32493 Mean=922.4 St.Dev=1034.2
VAR 31 NORRBOTTENS LÄN Loc 162 width 6 MD=999999 Antalet yrkesverksamma i Norrbottens län Faktiska värdet är kodat. 13 000000. Inget 000001. . . 999998. 1 999999. Uppgift saknas Valid-n=769 Min=0 Max=26800 Mean=899.0 St.Dev=0.0
VAR 32 ÅR Loc 168 width 4 Årtal Kod: 1890 1900 1910 1920 1930 1945 1960 Frek: 90 90 98 196 99 101 96