TV:S UTLANDSRAPPORTERING 1975
                SSD 0144

              Primärforskare
              Rutger Lindahl
             Jörgen Westerståhl
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i TV:S UTLANDSRAPPORTERING 1975 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Rutger Lindahl och Jörgen Westerståhl. Varken SSD
  eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
  som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  På uppdrag av 1974 års Radioutredning genomfördes under hösten
  1975 och våren 1976 vid statsvetenskapliga institutionen,
  Göteborgs universitet, en undersökning av den svenska
  televisionens utlandsrapportering. Syftet med undersökningen
  var att granska utlandsrapporteringen med utgångspunkt från de
  regler för programverksamheten som finns i Radiolagen och
  avtalet mellan Sveriges Radio och staten, dock inte att
  studera enskilda program eller programserier utan att
  undersöka hela utlandsrapporteringen under en längre period
  för att kunna ge en generell karaktäristik av denna.
  Undersökningen har genomförts under ledning av Rutger Lindahl
  och Jörgen Westerståhl tillsammans med Claes Lundgren, Sonja
  Gybrant och Lennart Blomqvist. Jan Strid och Hans Wessberg har
  medverkat vid materialinsamlingen.

  Huvuddelen av det undersökta materialet är hämtat ur
  TV-utbudet efter klockan 18 under perioden 1 februari 1975
  till 1 juli 1975. Avsikten var ursprungligen att inkludera
  även januari månad men som en följd av tekniska svårigheter
  fick denna månad uteslutas. Avgränsingen av
  utlandsrapporteringen har gjorts till program som belyser
  aktuella förhållanden och samhällslivet i vid mening i andra
  länder.

  Förutom de båda TV-kanalernas utlandsrapportering har också de
  i Centralredaktionens nyhetssammandrag i ljudradions program 3
  förekommande utlandsnyheterna medtagits i undersökningen
  liksom motsvarande telegrammaterial i TT:s utgående material
  under månaderna februari-april.
  En första grovsortering av programutbudet har gjorts med hjälp
  av de sk 'dagen eferlistorna' från Sveriges Radio vilka
  redovisar det faktiska programutbudet för varje sändningsdag.
  Kodningen har sedan skett direkt från ljudbandsupptagningar av
  programmen.

  Nyhetstelegrammen i TV-nytts sändningar liksom ljudradions
  nyhetssammandrag har analyserats med utgångspunkt från de
  arkiverade telegramblanketterna. TT:s telegram har studerats
  med hjälp av arkivkopior.

  Sammanlagt har drygt 150 timmars programtid i TV analyserats,
  samt mer än 6 500 TT-telegram.

  
               PUBLIKATIONER

  Lindahl, R. & Westerståhl, J. (1976): 'TV:s
  utlandsrapportering'. Ds U 1976:13, Statsvetenskapliga
  institutionens rapportserie 1976:4. Göteborg:
  Statsvetenskapliga institutionen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 5  (2)SÄNDARE           (3)LOC 14 WIDTH 1
                        (4)MD=

   (6) Sändare

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2638 1.  Aktuellt, TV1
     2297 2.  Rapport, TV2
     1297 3.  Centralredaktionen, TV1 (TV-nytt)
     1137 4.  Centralredaktionen, TV2 (TV-nytt)
     1332 5.  Centralredaktionen, P3 kl 23.00
     1107 6.  Samhällsredaktionen, övriga TV 1
     1030 7.  Faktaredaktionen, övriga TV2
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0144 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sändare 6 Månad 7 Datum 8 Löpnummer 9 Materialtyp 10 Refererad aktör 11 Refererad aktör - specifikation 12 Valens 1 - Relationen mellan refererad och behandlad aktör 13 Behandlad aktör 14 Behandlad aktör - specifikation 15 Valens 2 - Behandlingen av behandlad aktör 16 Arena 17 Sakområde 18 Vikt

VAR 1 SSD STUDY NR 0144              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0144


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 TV:s utlandsrapportering 1975
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SÄNDARE Loc 14 width 1 Sändare 2638 1. Aktuellt, TV1 2297 2. Rapport, TV2 1297 3. Centralredaktionen, TV1 (TV-nytt) 1137 4. Centralredaktionen, TV2 (TV-nytt) 1332 5. Centralredaktionen, P3 kl 23.00 1107 6. Samhällsredaktionen, övriga TV1 1030 7. Faktaredaktionen, övriga TV2
VAR 6 MÅNAD Loc 15 width 1 Månad 2194 2. Februari 2646 3. Mars 2383 4. April 1972 5. Maj 1643 6. Juni
VAR 7 DATUM Loc 16 width 3 Datum 201. 1 februari 1975 . . 630. 30 juni 1975 Kod: 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Frek: 160 141 74 124 101 68 74 58 128 144 169 73 63 Kod: 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Frek: 82 95 92 93 67 26 33 55 42 43 31 45 31 Kod: 227 228 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 Frek: 46 36 38 89 70 152 75 150 136 90 131 83 96 Kod: 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 Frek: 62 53 94 84 59 139 134 67 95 47 61 114 93 Kod: 325 326 327 328 329 330 331 401 402 403 404 405 406 Frek: 85 76 79 34 43 48 69 62 74 60 41 53 55 Kod: 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 Frek: 65 42 78 49 112 75 48 42 104 73 112 94 64 Kod: 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 501 502 Frek: 130 96 65 38 100 67 55 63 174 141 151 107 68 Kod: 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 Frek: 102 78 81 65 51 68 64 107 56 53 96 76 34 Kod: 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 Frek: 39 64 40 60 44 34 47 49 72 71 53 112 26 Kod: 529 530 531 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 Frek: 70 54 31 52 79 61 52 54 44 63 80 57 72 Kod: 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 Frek: 41 49 58 64 59 54 52 46 32 58 28 44 89 Kod: 624 625 626 627 628 629 630 Frek: 63 63 44 45 55 46 39
VAR 8 LÖPNUMMER Loc 19 width 3 Löpnummer Denna variabel har använts för att numrera varje sändningsinslag = kodningsenhet som noterats för respektive sändare, under var och en av de 150 undersökta dagarna. Numreringen för de olika sändarna är oberoende av varandra. Brytning för registrering av ny kodningsenhet har skett så snart värdet på någon av variablerna materialtyp, refererad aktör, refererad aktör - specifikation, valens 1, behandlad aktör, behandlad aktör - specifikation, valens 2, arena, respektive sakområde har förändrats. För att i datamängden snabbt kunna lokalisera nyhetsinslagen i TV-nytt respektive nyhetssammandraget i P3 har dessa kodats på så sätt att de angivna löpnumrens första siffra motsvarar det nummer som inslaget har vid uppläsningen. Om exempelvis det första telegrammet som rör utlandet i en TV-nytt sändning får nummer 4 har den fått löpnummer 40. Eventuella 'delinslag' har därefter fått löpnumren 41, 42, osv. 001. . . 221. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 296 295 293 287 282 279 272 265 254 430 352 282 225 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 203 189 180 166 160 149 291 203 150 136 123 108 100 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 90 86 83 250 170 121 89 79 72 69 65 60 57 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 263 164 91 71 50 39 36 33 29 28 262 142 65 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 41 30 26 23 21 20 19 259 129 57 31 17 13 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 12 12 11 11 226 101 42 26 11 9 8 4 4 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 3 183 69 29 10 4 1 1 1 1 1 138 51 Kod: 92 93 94 100 101 102 103 110 111 112 113 120 121 Frek: 12 4 1 110 39 8 3 91 23 5 1 79 24 Kod: 122 123 124 130 131 132 133 140 141 142 150 151 160 Frek: 4 1 1 69 12 2 2 50 10 1 36 4 23 Kod: 161 162 170 171 180 181 190 191 200 210 221 Frek: 2 1 13 2 6 1 4 1 2 1 1
VAR 9 MATERIALTYP Loc 22 width 1 Materialtyp 3777 1. Nyheter: De inslag som förekommer i sändningarna från TV-nytt och i nyhetssammandraget i ljudradions program 3. 13 2. Telegram: Korta inslag av typ: "Just nu meddelas att ..." som förekommit i sändningar från Aktuellt- respektive Rapport-redaktionerna. Kravet har varit att 'telegrammet' inte förekommit i direkt anslutning till längre inslag. 2920 3. Studioingress, -kommentar: Inslag där kommentar sker direkt från plats i studion. 2334 4. Reportage/kommentar: Inslaget skall vara gjort 'på plats' utanför studion. Telefonrapporter från utlandet har förts till denna kategori. 1566 5. Reportage/intervju: Intervjun skall vara gjord utanför studion. 166 6. Dokumentär bakgrund: Inslag där bakgrundsfakta till ett aktuellt reportage har givits. 62 7. Övrigt
VAR 10 REFERERAD AKTÖR Loc 23 width 3 Refererad aktör 'Refererad aktör' har använts för att registrera de fall då aktörer uttalar sig om andra aktörer, deras agerande, politiska eller ekonomiska ställning, etc. 8182 000. Okodbart 5 100. Afrika 7 101. Algeriet 51 108. Etiopien 63 109. Förenade Arabrepubliken 11 111. Gambia 1 114. Kamerun 1 118. Liberia 1 119. Libyen 2 120. Malagasy 41 129. Rhodesia 1 132. Sierra Leone 7 133. Somalia 2 134. Sudan 7 136. Sydafrikanska republiken 7 137. Tanzania 2 138. Tchad 9 141. Uganda 6 143. Zambia 9 145. Portugisiska besittningar 9 207. Cypern 4 209. Filippinerna 30 211. Indien 1 212. Indonesien 8 213. Irak 10 214. Iran 115 215. Israel 7 216. Japan 1 217. Jordanien 65 218. Kambodja 8 219. Folkrepubliken Kina 2 220. Kuwait 22 221. Laos 20 222. Libanon 1 223. Malaysia 5 227. Nordkorea 32 228. Nordvietnam 1 229. Oman 1 230. Pakistan 2 233. Singapore 3 235. Sydjemen 2 236. Sydkorea 179 237. Sydvietnam 16 238. Syrien 39 239. Thailand 13 240. Turkiet 1 242. Brittiska besittningar 2 300. Europa 1 303. Belgien 53 305. Danmark 85 306. Finland 32 307. Frankrike 83 308. Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) 23 309. Grekland 3 310. Irland (Eire) 6 311. Island 42 312. Italien 10 313. Jugoslavien 1 318. Nederländerna 37 319. Norge 14 320. Polen 165 321. Portugal 1 322. Rumänien 96 325. Sovjetunionen 43 326. Spanien 116 327. Storbritannien 297 328. Sverige 8 329. Tjeckoslovakien 3 330. Östtyskland (Tyska demokratiska republiken) 1 331. Ungern 2 332. Vatikanstaten 12 333. Västberlin 2 334. Österrike 2 360. 28 404. Cuba 2 410. Mexico 1 415. Trinidad och Tobago 449 416. USA 5 500. Sydamerika 5 501. Argentina 7 503. Brasilien 20 504. Chile 8 506. Ecuador 4 509. Peru 1 510. Uruguay 1 511. Venezuela 2 601. Australien 3 604. Nya Zealand 17 701. FN 6 702. "Väst" 14 704. EG 15 707. NATO 6 709. "Norden" 45 710. "Palestina" 5 712. "Arabstaterna" 42 750.
VAR 11 AKTÖRSPECIFIKATION Loc 26 width 3 Närmare specifikation av refererad aktör 8181 000. Okodbart 7 001. Förenade Arabrepubliken: Stat, ospecificerat 51 002. Förenade Arabrepubliken: Regering 5 004. Förenade Arabrepubliken: Övrig officiell 1 005. Förenade Arabrepubliken: Icke officiell 1 008. Israel: Stat, ospecificerat 67 009. Israel: Regering 10 011. Israel: Krigsmakt 30 012. Israel: Övrig officiell 5 013. Israel: Icke officiell 1 016. Kambodja: Stat, ospecificerat 6 017. Kambodja: Lon Nol/regering 21 018. Kambodja: Shianouk/regering 9 019. Kambodja: Khmer Rouge/regering 3 020. Kambodja: Lon Nol-styrkor 19 021. Kambodja: Khmer Rouge-styrkor 2 022. Kambodja: Övrig officiell, Lon Nol-sidan 1 023. Kambodja: Övrig officiell, Khmer Rouge-sidan 4 024. Kambodja: Icke officiell 2 025. Nordvietnam: Stat, ospecificerat 23 026. Nordvietnam: Partiledning/regering 2 027. Nordvietnam: Krigsmakt 3 028. Nordvietnam: Övrig officiell 2 029. Nordvietnam: Icke officiell 20 033. Sydvietnam: Thieu/regering 2 034. Sydvietnam: General "Big Minh" 64 035. Sydvietnam: PRR (Provisoriska revolutionära regeringen) 6 036. Sydvietnam: "Tredje kraften" 27 037. Sydvietnam: Saigon-styrkor 16 038. Sydvietnam: PRR-styrkor 6 039. Sydvietnam: Övrigt officiellt, Saigonsidan 6 040. Sydvietnam: Övrigt officiellt, PRR-sidan 32 041. Sydvietnam: Icke officiell 2 044. Danmark: Stat, ospecificerat 10 045. Danmark: Regering 1 046. Danmark: Socialdemokraterna 2 048. Danmark: Venstre 21 055. Danmark: Övrig officiell 14 056. Danmark: Icke officiell 26 060. Finland: Regering 13 061. Finland: Socialdemokraterna 1 062. Finland: Samlingspartiet 6 063. Finland: Folkdemokraterna 3 064. Finland: Centerpartiet 26 066. Finland: Övrig officiell 13 067. Finland: Icke officiell 1 070. Frankrike: Stat, ospecificerat 14 071. Frankrike: Regering 1 073. Frankrike: Socialisterna 1 074. Frankrike: Kommunisterna 13 075. Frankrike: Övrig officiell 1 076. Frankrike: Icke officiell 1 079. Västtyskland: Stat, ospecificerat 16 080. Västtyskland: Regering 9 081. Västtyskland: SPD 1 082. Västtyskland: FDP 7 083. Västtyskland: CDU/CSU 7 084. Västtyskland: "Utomparlamentarisk opposition" 30 085. Västtyskland: Övrig officiell 8 086. Västtyskland: Icke officiell 1 089. Norge: Stat, ospecificerat 6 090. Norge: Regering 6 091. Norge: Arbeiderpartiet 20 096. Norge: Övrig officiell 4 097. Norge: Icke officiell 35 102. Portugal: Regering 23 103. Portugal: MFA 2 104. Portugal: MFA moderat falang 3 105. Portugal: MFA kommunistisk falang 5 106. Portugal: MFA vänsterradikal falang 12 107. Portugal: Kommunisterna 44 108. Portugal: Socialisterna 6 109. Portugal: Övriga vänstergrupper 2 110. Portugal: PPD 1 111. Portugal: Katolikerna 2 112. Portugal: Gamla regimens anhängare 8 113. Portugal: Övriga högergrupper 16 114. Portugal: Övrig officiell 5 115. Portugal: Icke officiell 14 118. Sovjetunionen: Stat, ospecificerat 33 119. Sovjetunionen: Regering/partiledning 4 120. Sovjetunionen: Opposition 20 121. Sovjetunionen: Övrig officiell 23 122. Sovjetunionen: Icke officiell 5 125. Storbritannien: Stat, ospecificerat 25 126. Storbritannien: Regering 13 127. Storbritannien: Labour 2 128. Storbritannien: Liberalerna 11 129. Storbritannien: Tories 38 130. Storbritannien: Övrig officiell 13 131. Storbritannien: Icke officiell 2 135. Västberlin: Regering 5 138. Västberlin: CDU/CSU 1 139. Västberlin: "Utomparlamentarisk opposition" 4 140. Västberlin: Övrig officiell 1 142. 17 144. USA: Stat, ospecificerat 153 145. USA: President/regering 63 146. USA: Henry Kissinger 16 147. USA: Parlamentarisk opposition 158 148. USA: Övrig officiell 40 149. USA: Icke officiell 1 153. Chile: Militärjuntan 1 154. Chile: Opposition/inom landet 17 155. Chile: Opposition/utom landet 2 156. Chile: Övrig officiell 1 157. Chile: Icke officiell 67 200. Alla övriga: Stat, ospecificerat 865 201. Alla övriga: Officiell 139 202. Alla övriga: Icke officiell
VAR 12 VALENS 1 Loc 29 width 1 Valens 1 - Relationen mellan refererad och behandlad aktör 8175 0. Okodbar/saknas 599 1. Positiv 1260 3. Neutral 804 5. Negativ
VAR 13 BEHANDLAD AKTÖR Loc 30 width 3 Behandlad aktör 'Behandlad aktör' är det land, den organisation, som intresset koncentreras till i inslaget. 10 100. Afrika 15 101. Algeriet 241 108. Etiopien 170 109. Förenade Arabrepubliken 10 111. Gambia 1 112. Ghana 2 113. Guinea 3 114. Kamerun 9 115. Kenya 1 117. Lesotho 13 119. Libyen 4 120. Malagasy 5 123. Marocko 2 124. Mauritanien 2 126. Namibia 5 127. Niger 1 128. Nigeria 106 129. Rhodesia 7 132. Sierra Leone 36 133. Somalia 6 134. Sudan 42 136. Sydafrikanska republiken 33 137. Tanzania 7 138. Tchad 3 139. Togo 2 140. Tunisien 28 141. Uganda 2 142. Zaire 16 143. Zambia 142 145. Portugisiska besittningar 5 146. Spanska besittningar 4 200. Asien 1 201. Abu Dhabi 4 202. Afghanistan 1 203. Bahrein 29 204. Bangla Desh 74 207. Cypern 3 209. Filippinerna 9 210. Republiken Kina (Taiwan) 158 211. Indien 1 212. Indonesien 51 213. Irak 56 214. Iran 302 215. Israel 54 216. Japan 10 217. Jordanien 525 218. Kambodja 41 219. Folkrepubliken Kina 6 220. Kuwait 104 221. Laos 89 222. Libanon 3 223. Malaysia 10 226. Nepal 14 227. Nordkorea 101 228. Nordvietnam 3 229. Oman 24 230. Pakistan 2 231. Qatar 46 232. Saudi-Arabien 1 234. Sri Lanka 6 235. Sydjemen 16 236. Sydkorea 987 237. Sydvietnam 71 238. Syrien 55 239. Thailand 53 240. Turkiet 12 241. Yemen 1 242. Brittiska besittningar 1 243. Portugisiska besittningar 16 300. Europa 66 303. Belgien 3 304. Bulgarien 409 305. Danmark 247 306. Finland 105 307. Frankrike 410 308. Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) 143 309. Grekland 7 310. Irland (Eire) 19 311. Island 162 312. Italien 85 313. Jugoslavien 2 316. Malta 24 318. Nederländerna 154 319. Norge 67 320. Polen 898 321. Portugal 4 322. Rumänien 9 324. Schweiz 355 325. Sovjetunionen 195 326. Spanien 537 327. Storbritannien 499 328. Sverige 23 329. Tjeckoslovakien 15 330. Östtyskland (Tyska demokratiska republiken) 4 331. Ungern 1 332. Vatikanstaten 121 333. Västberlin 18 334. Österrike 6 335. Färöarna, Grönland (Danmark) 1 400. Nordamerika, Mellanamerika 9 402. Canada 27 404. Cuba 1 405. Dominikanska republiken 7 406. Guatemala 3 407. Haiti 1 408. Honduras 4 409. Jamaica 14 410. Mexico 3 412. Panama 4 415. Trinidad och Tobago 1386 416. USA 2 500. Sydamerika 35 501. Argentina 1 502. Bolivia 9 503. Brasilien 68 504. Chile 3 505. Colombia 13 506. Ecuador 11 509. Peru 1 510. Uruguay 12 511. Venezuela 6 601. Australien 70 701. FN 19 702. "Väst" 4 703. "Öst" 89 704. EG 1 705. EFTA 4 706. COMECON 50 707. NATO 4 708. Warszawapakten 17 709. "Norden" 134 710. "Palestina" 14 711. "Indokina" 34 712. "Arabstaterna" 1 713. Nordirland 315 750.
VAR 14 BEHANDLAD AKTÖR SPECIFIK Loc 33 width 3 Närmare specifikation av behandlad aktör 3 000. Okodbart 11 001. Förenade Arabrepubliken: Stat, ospecificerat 148 002. Förenade Arabrepubliken: Regering 10 003. Förenade Arabrepubliken: Krigsmakt 3 004. Förenade Arabrepubliken: Övrig officiell 4 005. Förenade Arabrepubliken: Icke officiell 35 008. Israel: Stat, ospecificerat 169 009. Israel: Regering 38 011. Israel: Krigsmakt 21 012. Israel: Övrig officiell 26 013. Israel: Icke officiell 21 016. Kambodja: Stat, ospecificerat 94 017. Kambodja: Lon Nol/regering 73 018. Kambodja: Shianouk/regering 50 019. Kambodja: Khmer Rouge/regering 72 020. Kambodja: Lon Nol-styrkor 148 021. Kambodja: Khmer Rouge-styrkor 7 022. Kambodja: Övrig officiell, Lon Nol-sidan 22 023. Kambodja: Övrig officiell, Khmer Rouge-sidan 38 024. Kambodja: Icke officiell 6 025. Nordvietnam: Stat, ospecificerat 33 026. Nordvietnam: Partiledning/regering 56 027. Nordvietnam: Krigsmakt 2 028. Nordvietnam: Övrig officiell 1 029. Nordvietnam: Icke officiell 45 032. Sydvietnam: Stat, ospecificerat 161 033. Sydvietnam: Thieu/regering 33 034. Sydvietnam: General "Big Minh" 184 035. Sydvietnam: PRR (Provisoriska revolutionära regeringen) 9 036. Sydvietnam: "Tredje kraften" 150 037. Sydvietnam: Saigon-styrkor 170 038. Sydvietnam: PRR-styrkor 39 039. Sydvietnam: Övrigt officiellt, Saigonsidan 14 040. Sydvietnam: Övrigt officiellt, PRR-sidan 178 041. Sydvietnam: Icke officiell 29 044. Danmark: Stat, ospecificerat 78 045. Danmark: Regering 46 046. Danmark: Socialdemokraterna 25 047. Danmark: Framstegspartiet 34 048. Danmark: Venstre 8 049. Danmark: Radikale venstre 8 050. Danmark: Konservativa folkpartiet 5 051. Danmark: Centrumdemokraterna 7 053. Danmark: Kristeligt folkeparti 117 055. Danmark: Övrig officiell 48 056. Danmark: Icke officiell 10 059. Finland: Stat, ospecificerat 57 060. Finland: Regering 33 061. Finland: Socialdemokraterna 3 062. Finland: Samlingspartiet 17 063. Finland: Folkdemokraterna 4 064. Finland: Centerpartiet 80 066. Finland: Övrig officiell 39 067. Finland: Icke officiell 16 070. Frankrike: Stat, ospecificerat 22 071. Frankrike: Regering 2 073. Frankrike: Socialisterna 4 074. Frankrike: Kommunisterna 40 075. Frankrike: Övrig officiell 20 076. Frankrike: Icke officiell 16 079. Västtyskland: Stat, ospecificerat 52 080. Västtyskland: Regering 24 081. Västtyskland: SPD 13 082. Västtyskland: FDP 53 083. Västtyskland: CDU/CSU 91 084. Västtyskland: "Utomparlamentarisk opposition" 114 085. Västtyskland: Övrig officiell 37 086. Västtyskland: Icke officiell 10 089. Norge: Stat, ospecificerat 34 090. Norge: Regering 29 091. Norge: Arbeiderpartiet 1 092. Norge: Höyre 1 093. Norge: Kristeligt folkeparti 1 094. Norge: Senterpartiet 13 095. Norge: Socialistiskt Valgforbund 35 096. Norge: Övrig officiell 23 097. Norge: Icke officiell 36 101. Portugal: Stat, ospecificerat 130 102. Portugal: Regering 177 103. Portugal: MFA 6 104. Portugal: MFA moderat falang 9 105. Portugal: MFA kommunistisk falang 9 106. Portugal: MFA vänsterradikal falang 107 107. Portugal: Kommunisterna 116 108. Portugal: Socialisterna 31 109. Portugal: Övriga vänstergrupper 12 110. Portugal: PPD 5 111. Portugal: Katolikerna 13 112. Portugal: Gamla regimens anhängare 66 113. Portugal: Övriga högergrupper 111 114. Portugal: Övrig officiell 64 115. Portugal: Icke officiell 36 118. Sovjetunionen: Stat, ospecificerat 155 119. Sovjetunionen: Regering/partiledning 4 120. Sovjetunionen: Opposition 118 121. Sovjetunionen: Övrig officiell 49 122. Sovjetunionen: Icke officiell 44 125. Storbritannien: Stat, ospecificerat 105 126. Storbritannien: Regering 23 127. Storbritannien: Labour 1 128. Storbritannien: Liberalerna 70 129. Storbritannien: Tories 122 130. Storbritannien: Övrig officiell 137 131. Storbritannien: Icke officiell 4 135. Västberlin: Regering 11 136. Västberlin: SPD 4 137. Västberlin: FDP 19 138. Västberlin: CDU/CSU 25 139. Västberlin: "Utomparlamentarisk opposition" 55 140. Västberlin: Övrig officiell 3 141. Västberlin: Icke officiellt 79 144. USA: Stat, ospecificerat 375 145. USA: President/regering 193 146. USA: Henry Kissinger 19 147. USA: Parlamentarisk opposition 634 148. USA: Övrig officiell 80 149. USA: Icke officiell 4 152. Chile: Stat, ospecificerat 29 153. Chile: Militärjuntan 24 154. Chile: Opposition/inom landet 1 155. Chile: Opposition/utom landet 5 156. Chile: Övrig officiell 4 157. Chile: Icke officiell 416 200. Alla övriga: Stat, ospecificerat 3077 201. Alla övriga: Officiell 645 202. Alla övriga: Icke officiell 1 206. 2 241.
VAR 15 VALENS 2 Loc 36 width 1 Valens 2 - Beskriver behandlingen av behandlad aktör 4 0. Okodbar/saknas 1400 1. Positiv 4046 3. Neutral 5388 5. Negativ
VAR 16 ARENA Loc 37 width 3 Arena - Det geografisk område där den behandlade aktörens agerande äger rum 1 000. Okodbart 8 100. Afrika 52 101. Algeriet 262 108. Etiopien 171 109. Förenade Arabrepubliken 4 110. Gabon 24 111. Gambia 1 112. Ghana 2 113. Guinea 3 114. Kamerun 20 115. Kenya 12 119. Libyen 4 120. Malagasy 3 123. Marocko 2 124. Mauritanien 5 126. Namibia 6 127. Niger 1 128. Nigeria 103 129. Rhodesia 3 131. Senegal 4 132. Sierra Leone 39 133. Somalia 5 134. Sudan 57 136. Sydafrikanska republiken 45 137. Tanzania 12 138. Tchad 3 139. Togo 3 140. Tunisien 37 141. Uganda 3 142. Zaire 27 143. Zambia 157 145. Portugisiska besittningar 2 146. Spanska besittningar 11 200. Asien 3 201. Abu Dhabi 5 202. Afghanistan 1 203. Bahrein 29 204. Bangla Desh 78 207. Cypern 5 209. Filippinerna 9 210. Republiken Kina (Taiwan) 161 211. Indien 1 212. Indonesien 43 213. Irak 53 214. Iran 277 215. Israel 44 216. Japan 11 217. Jordanien 660 218. Kambodja 30 219. Folkrepubliken Kina 6 220. Kuwait 130 221. Laos 134 222. Libanon 4 223. Malaysia 10 226. Nepal 8 227. Nordkorea 61 228. Nordvietnam 4 229. Oman 26 230. Pakistan 2 231. Qatar 47 232. Saudi-Arabien 3 233. Singapore 1 234. Sri Lanka 16 235. Sydjemen 23 236. Sydkorea 1120 237. Sydvietnam 83 238. Syrien 83 239. Thailand 41 240. Turkiet 12 241. Yemen 2 242. Brittiska besittningar 1 243. Portugisiska besittningar 35 300. Europa 1 302. Andorra 106 303. Belgien 4 304. Bulgarien 409 305. Danmark 236 306. Finland 135 307. Frankrike 400 308. Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) 136 309. Grekland 37 310. Irland (Eire) 31 311. Island 176 312. Italien 92 313. Jugoslavien 2 316. Malta 22 318. Nederländerna 161 319. Norge 64 320. Polen 908 321. Portugal 6 322. Rumänien 47 324. Schweiz 305 325. Sovjetunionen 209 326. Spanien 399 327. Storbritannien 357 328. Sverige 23 329. Tjeckoslovakien 14 330. Östtyskland (Tyska demokratiska republiken) 5 331. Ungern 2 332. Vatikanstaten 126 333. Västberlin 71 334. Österrike 5 335. Färöarna, Grönland (Danmark) 1 400. Nordamerika, Mellanamerika 1 401. Barbados 9 402. Canada 39 404. Cuba 1 405. Dominikanska republiken 7 406. Guatemala 3 407. Haiti 1 408. Honduras 9 409. Jamaica 34 410. Mexico 3 412. Panama 4 415. Trinidad och Tobago 902 416. USA 1 417. 3 500. Sydamerika 38 501. Argentina 1 502. Bolivia 19 503. Brasilien 77 504. Chile 3 505. Colombia 13 506. Ecuador 13 509. Peru 3 510. Uruguay 17 511. Venezuela 6 601. Australien 42 701. FN 14 702. "Väst" 5 703. "Öst" 54 704. EG 25 707. NATO 3 708. Warszawapakten 20 709. "Norden" 25 711. "Indokina" 22 712. "Arabstaterna" 111 713. Nordirland 266 714. Mellersta Östern 200 750.
VAR 17 SAKOMRÅDE Loc 40 width 3 Sakområde 1 081. 1061 110. Internationellt: Allmän utrikespolitisk verksamhet 424 111. Internationellt: Freds- och säkerhetsfrågor, nedrustning 149 112. Internationellt: Samarbete, solidaritet 335 113. Internationellt: Konflikter, även ideologiska 194 114. Internationellt: Militära sammanstötningar 150 115. Internationellt: Vålds- och terroristhandlingar 130 116. Internationellt: Stats-, diplomat- och delegationsbesök 2 117. Internationellt: 1 119. Internationellt: 309 120. Internationellt: Ekonomisk verksamhet/d:o förhållanden 179 121. Internationellt: Ekonomiskt samarbete 49 122. Internationellt: Ekonomiska konflikter 137 123. Internationellt: Energi- och råvarufrågor 374 130. Internationellt: Social/humanitär verksamhet/d:o frågor 1 131. Internationellt: 145 140. Internationellt: Teknisk/vetenskaplig verksamhet 61 150. Internationellt: Kommunikationsverksamhet/d:o förhållanden 36 160. Internationellt: Kulturell verksamhet/d:o förhållanden 467 170. Internationellt: Militär verksamhet/d:o förhållanden 127 180. Internationellt: Övrigt 21 181. Internationellt: Olyckor, naturkatastrofer 2 200. Nationellt: 1888 210. Nationellt: Allmän inrikespolitisk verksamhet/d:o förhållanden 1346 211. Nationellt: Politiska organisationers verksamhet 791 212. Nationellt: Inbördes strider 422 220. Nationellt: Ekonomisk verksamhet/d:o förhållanden 54 221. Nationellt: Energi- och råvarufrågor 447 222. Nationellt: Arbetsmarknad 693 230. Nationellt: Social verksamhet/d:o förhållanden 64 240. Nationellt: Teknisk/vetenskaplig verksamhet 46 250. Nationellt: Kommunikationsverksamhet/d:o förhållanden 107 260. Nationellt: Kulturell verksamhet/d:o förhållanden 123 270. Nationellt: Militär verksamhet/d:o förhållanden 411 280. Nationellt: Övrigt 91 281. Nationellt: Olyckor, naturkatastrofer
VAR 18 VIKT Loc 43 width 4 Vikt - Varaktigheten i sekunder av varje inslag 0001. 1 sekund . . 2440. 2 440 sekunder Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 15 79 92 222 190 221 278 196 430 252 295 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 222 209 447 237 198 223 155 447 162 194 117 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 205 331 133 107 161 96 368 65 120 90 97 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 211 63 81 101 47 217 37 48 61 64 151 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 51 45 62 28 178 23 50 51 31 89 37 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 24 45 20 159 14 26 33 24 69 22 31 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 21 8 85 13 21 16 28 69 12 23 20 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Frek: 11 71 12 14 18 15 49 16 25 12 4 Kod: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Frek: 65 14 14 10 13 33 8 17 19 8 46 Kod: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Frek: 8 6 11 9 29 10 9 9 7 27 8 Kod: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Frek: 13 6 3 23 7 8 8 4 52 5 10 Kod: 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Frek: 8 5 20 6 9 8 5 24 6 12 3 Kod: 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Frek: 2 26 6 12 8 4 26 4 2 9 5 Kod: 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Frek: 21 2 6 13 2 28 3 6 6 4 16 Kod: 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Frek: 4 7 3 2 13 5 6 7 1 18 4 Kod: 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Frek: 5 5 4 14 3 4 4 4 10 4 1 Kod: 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 Frek: 1 2 18 2 6 3 3 2 6 1 2 Kod: 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Frek: 10 2 4 1 2 4 8 2 3 1 11 Kod: 201 202 203 204 205 206 208 210 211 212 213 Frek: 3 4 1 2 7 4 1 7 1 1 2 Kod: 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 Frek: 3 7 1 2 1 6 1 1 1 2 6 Kod: 226 227 228 229 230 232 233 237 238 239 240 Frek: 1 3 4 1 6 3 1 1 2 1 4 Kod: 241 242 243 245 247 250 251 252 253 255 257 Frek: 1 1 2 1 1 6 1 1 1 4 2 Kod: 258 260 262 265 267 268 269 270 271 272 275 Frek: 2 2 2 2 2 1 2 5 1 1 3 Kod: 277 278 279 280 285 288 289 290 291 292 293 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 Kod: 294 295 296 297 300 301 302 305 306 307 308 Frek: 2 2 3 1 4 1 1 2 1 3 1 Kod: 310 312 314 315 320 323 325 327 330 335 340 Frek: 1 1 1 2 3 1 2 2 6 2 1 Kod: 341 343 347 350 351 354 358 359 360 362 365 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 367 370 375 376 377 379 380 381 388 389 390 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 395 397 400 403 404 405 410 414 416 417 418 Frek: 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 Kod: 420 423 426 430 431 433 434 440 445 446 448 Frek: 4 3 1 2 1 1 1 2 5 1 1 Kod: 450 453 455 456 457 460 469 474 475 478 483 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 485 488 490 495 498 500 503 508 510 515 516 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 519 532 534 536 543 548 560 570 575 580 588 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 Kod: 591 594 615 616 620 621 625 635 636 650 675 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 677 690 700 710 723 737 745 750 770 775 795 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 815 825 867 880 900 932 939 942 987 1050 1056 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1080 1089 1095 1100 1130 1157 1227 1232 1247 1258 1269 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 1285 1310 1357 1451 1497 1514 1604 1630 1658 1690 1692 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1725 1730 1930 2012 2199 2440 Frek: 1 1 1 1 1 1