VALDATAARKIVET 1948 - 1970
               SSD 0148

              Primärforskare
             Göran Gustavsson
           Sociologiska institutionen
             Lunds universitet

             Första SSD-upplagan
              Februari 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materia-
       let i VALDATAARKIVET 1948-1970 samlades
       ursprungligen in av Göran Gustavsson,
       sociologiska institutionen vid Lunds
       universitet. Varken SSD eller primär-
       forskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna
       (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Göran Gustavsson och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får VALDATARKIVET 1948-1970
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser, behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar             II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Grunderna till Valdataarkivet lades i samband med det
  Datakonfrontationsseminarium som hölls i Ann Arbor, Michigan
  i april 1969. Deltagarna kom från Japan, Indien, USA och en
  rad europeiska länder. En förutsättning för deltagande var
  att man bidrog med en uppsättning data, som kunde användas
  vid seminariet. I Sverige saknades arkiv med aggregerade
  data, varifrån material kunde hämtas till seminariet.
  Professor Gösta Carlsson, som inbjudits till seminariet,
  erhöll anslag från Statens Råd för Samhällsforskning för
  insamling av data till ett "Data Confrontation Seminar".

  De uppgifter, som vid inbjudan till seminariet
  efterfrågades, var data från minst två
  forlkräkningstilfällen och vid minst fyra valtillfällen.
  Ansvarig för insamlingen av dessa data var Göran Gustavsson,
  som också deltog i seminariet.

  Uppgifterna var specificerade till att gälla:
  a) total in urban settlement, b) total populations, c) sex
  ratio, d) total economically active, e) total in
  agriculture, f) total in forestry, g) total in fisheries, h)
  total in manufacturing and mining, i) total in construction,
  j) total in services, k) total educated beyond primary
  school, l) for each election: total electorate m) for each
  election: total votes cast, n) for each election: votes for
  each party, o) total in given denominations, p) total
  registrated as active in selected religious or cultural
  bodies.

  De efterfrågade uppgifterna kunde tas fram och redovisas för
  1012 kommunenheter. Uppgifterna om religiositet täcktes till
  viss del av kyrkobesöksfrekvens samt data om den andel av
  befolkningen, som är medlemmar av fri- och lågkyrkliga
  organisationer.
  Förutom de uppgifter, som efterfrågades till seminariet,
  insamlades också data över hur den ekonomiskt aktiva
  befolkningen fördelade sig på kategorierna företagare inom
  jordbruk med binäringar, övriga företagare, tjänstemän och
  arbetare.

  Efter ansökan av Göran Gustavsson 1970 tilldelade Statens
  Råd för Samhällsforskning, sociologiska institutionen i
  Lund, anslag för fortsättning av det påbörjade materialet.
  Anslag beviljades även 1971 och 1972. Dessa gjorde det

  
  möjligt att till den befintliga datamängden lägga data från
  andrakammarvalen 1958, 1964, 1968, landstingsvalen 1950-66,
  folkräkningarna 1965 och 1970 samt ytterligare vissa data.
  Avsikten med detta valarkiv är att andra forskare skall ha
  tillgång till en samlad datamängd där ursprunget,
  bearbetningen och inte minst avvikelser och oklarheter
  utförligt redovisas.

  
                 II

            ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

                ENHETER

  De geografiska enheter som ligger till grund för
  registrering av datamängden är i princip de kommuner som
  tillkom efter sammanslagningen till storkommuner 1952.01.01.
  Principen är att enheterna skall vara desamma hela tiden.
  Därför har en del justeringar gjorts, t ex kommuner som
  nybildades före 1952 har lagts samman med sin tidigare
  kommun och kommuner som blivit inkorporerade efter 1952 har
  förts tillbaka till sin gamla kommun.
  Under 1960-talet genomfördes ytterligare
  kommunsammanslagningar. Dessa har dock varit lättare att
  urskilja och lägga samman genom ett system för numrering av
  valdistrikten, som infördes under denna tid.
  Uppgifterna om näringsgrenar och yrkesgrupper är hämtade ur
  folkräkningsmaterialet. I några fall har man gjort
  skattningar av uppgifter om näringsgrenar, för att kunna
  bibehålla den ursprungliga enhetsuppfattningen.
  Materialet har varit ganska entydigt och obetydliga
  oklarheter har hittats, men bör ändå betraktas med
  försiktighet.
  Det finns således 1012 kommunenheter i materialet, vilket
  stämmer med antal kommuner vid kommunsammanslagningen 1952.

              GRUNDMATERIAL

  Materialet har i huvudsak hämtats från SOS-publikationerna
  Allmänna Val.
  Ur dessa har man erhållit uppgifter för varje kommunenhet om
  antal röstberättigade, antal avgivna röster, antal godkända
  röster samt antal godkända röster på varje i respektive val
  deltagande etablerat parti, samt på övriga partier. Av de
  olika kommunala valresultaten har de som hänför sig till
  landstingsvalen registrerats och för de kommuner som inte
  ingått i landsting, har resultaten från valen till
  stadsfullmäktige använts.

  Vid flertalet val förekommer i ett eller flera valdistrikt
  att samtliga avgivna röster eller samtliga röster för ett
  parti kasserats på grund av fel som begåtts av
  valförrättaren eller andra orsaker. I den mån sådana fall
  noterats i texten till valstatistiken eller upptäckts under
  arbetets gång har man gått till lokalpressen för att få
  uppgifter om hur de kasserade rösterna fördelat sig på
  partierna vid den preliminära sammanräkningen.

  
  Vid de val under 1960-talet då olika samlingsrörelser
  framträdde i landet, är det inte möjligt att ur den tryckta
  statistiken få fram hur samlingsrörelserna fördelade sig på
  partierna. Även i dessa fall har lokalpressen i viss
  utsträckning kommit till användning och i de fall detta
  gäller anges det i de avsnitt där man redovisar speciella
  förhållanden i samband med de olika valen.
  Poströsterna har från att varit en obetydlig andel ökat
  under denna tidsperiod till en större omfattning, varvid
  korrigering har vidtagits för att kunna approximera den
  verkliga röstfördelningen i kommunenheterna.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Gustavsson, Göran   Valdataarkivet 1948-1970,
              en redovisning av ett
              politiskt-ekologiskt dataarkiv.
              Sociologiska institutionen,
              Lund 1973

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1)VAR 9 (2)ANT RÖSTER FOLKP 1948 (3)NO MISSING DATA CODES
    REF 9 (4) LOC 43 WIDTH 6   (5) NUMERIC

     (6)  Antal avgivna röster för folkpartiet
        i andrakammarvalet 1948

     (7)  ............................

  Faktiska värdet är kodat

  (8)Valid-n=1012 Min=28 Max=152131 Mean=873.1 St.Dev.=0.0

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset sv en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0148 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Kommunnummer 1948 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 5 Antal röstberättigade 1948 6 Antal röster 1948 7 Antal godkända röster 1948 8 Antal röster: Högern 9 Antal röster: Bondeförbundet 10 Antal röster: Folkpartiet 11 Antal röster: Socialdemokraterna 12 Antal röster: Kommunisterna 13 Antal röster: Övriga partier 1950 ÅRS LANDSTINGSVAL 14 Antal röstberättigade 1950 15 Antal röster 1950 16 Antal godkända röster 1950 17 Antal röster: Högerpartiet 18 Antal röster: Bondeförbundet 19 Antal röster: Folkpartiet 20 Antal röster: Socialdemokraterna 21 Antal röster: Kommunisterna 22 Antal röster: Övriga partier 1952 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 23 Antal röstberättigade 1952 24 Antal röster 1952 25 Antal godkända röster 1952 26 Antal röster: Högern 27 Antal röster: Bondeförbundet 28 Antal röster: Folkpartiet 29 Antal röster: Socialdemokraterna 30 Antal röster: Kommunisterna 31 Antal röster: Övriga partier 1954 ÅRS LANDSTINGSVAL 32 Antal röstberättigade 1954 33 Antal röster 1954 34 Antal godkända röster 1954 35 Antal röster: Högerpartiet 36 Antal röster: Bondeförbundet 37 Antal röster: Folkpartiet 38 Antal röster: Socialdemokraterna 39 Antal röster: Kommunisterna 40 Antal röster: Övriga partier 1956 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 41 Antal röstberättigade 1956 42 Antal röster 1956 43 Antal godkända röster 1956 44 Antal röster: Högerpartiet 45 Antal röster: Bondeförbundet 46 Antal röster: Folkpartiet 47 Antal röster: Socialdemokraterna 48 Antal röster: Kommunisterna 49 Antal röster: Övriga partier 1958 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 50 Antal röstberättigade 1958R 51 Antal röster 1958R 52 Antal godkända röster 1958R 53 Antal röster: Högerpartiet 54 Antal röster: Centerpartiet 55 Antal röster: Folkpartiet 56 Antal röster: Socialdemokraterna 57 Antal röster: Kommunisterna 58 Antal röster: Övriga partier 1958 ÅRS LANDSTINGSVAL 59 Antal röstberättigade 1958L 60 Antal röster 1958L 61 Antal godkända röster 1958L 62 Antal röster: Högerpartiet 63 Antal röster: Centerpartiet 64 Antal röster: Folkpartiet 65 Antal röster: Socialdemokraterna 66 Antal röster: Kommunisterna 67 Antal röster: Övriga partier 1960 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 68 Antal röstberättigade 1960 69 Antal röster 1960 70 Antal godkända röster 1960 71 Antal röster: Högerpartiet 72 Antal röster: Centerpartiet 73 Antal röster: Folkpartiet 74 Antal röster: Socialdemokraterna 75 Antal röster: Kommunisterna 76 Antal röster: Övriga partier 1962 ÅRS LANDSTINGSVAL 77 Antal röstberättigade 1962 78 Antal röster 1962 79 Antal godkända röster 1962 80 Antal röster: Högerpartiet 81 Antal röster: Centerpartiet 82 Antal röster: Folkpartiet 83 Antal röster: Socialdemokraterna 84 Antal röster: Kommunisterna 85 Antal röster: Övriga partier 1964 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 86 Antal röstberättigade 1964 87 Antal röster 1964 88 Antal godkända röster 1964 89 Antal röster: Högerpartiet 90 Antal röster: Centerpartiet 91 Antal röster: Folkpartiet 92 Antal röster: Kristen demokratisk samling 93 Antal röster: Socialdemokraterna 94 Antal röster: Kommunisterna 95 Antal röster: Övriga partier 96 Antal röster: Medborgerlig samling 97 Kommun där KDS och/eller MBS ställde upp 1966 ÅRS LANDSTINGSVAL 98 Antal röstberättigade 1966 99 Antal röstande 1966 100 Antal godkända röster 1966 101 Antal röster: Högerpartiet 102 Antal röster: Centerpartiet 103 Antal röster: Folkpartiet 104 Antal röster: Kristen demokratisk samling 105 Antal röster: Socialdemokraterna 106 Antal röster: Kommunisterna 107 Antal röster: Övriga partier 108 Antal röster: Borgerliga samlingsrörelser av olika slag 109 Kommun med olika slags borgerliga samlingsrörelser 1968 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 110 Antal röstberättigade 1968 111 Antal röster 1968 112 Antal godkända röster 1968 113 Antal röster: Högerpartiet 114 Antal röster: Centerpartiet 115 Antal röster: Folkpartiet 116 Antal röster: Kristen demokratisk samling 117 Antal röster: Socialdemokraterna 118 Antal röster: Vänsterpartiet kommunisterna 119 Antal röster: Övriga partier 120 Antal röster: Samling 68 121 Kommun där Samling 68 deltog 1970 ÅRS LANDSTINGSVAL 122 Antal röstberättigade 1970 123 Antal röster 1970 124 Antal godkända röster 1970 125 Antal röster: Moderata samlingspartiet 126 Antal röster: Centerpartiet 127 Antal röster: Folkpartiet 128 Antal röster: Kristen demokratisk samling 129 Antal röster: Socialdemokraterna 130 Antal röster: Vänsterpartiet kommunisterna 131 Antal röster: Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 132 Antal röster: Övriga partier NÄRINGSGRENAR 1950 133 Antal ekonomiskt aktiva 134 Antal sysselsatta inom jordbruk 135 Antal sysselsatta inom skogsbruk 136 Antal sysselsatta inom fiske 137 Antal sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 138 Antal sysselsatta inom byggnadsindustri 139 Antal sysselsatta inom tjänster 140 Antal sysselsatta inom metallindustrin 141 Antal sysselsatta inom samfärdsel 142 Antal sysselsatta inom handel 143 Antal sysselsatta inom övriga tjänster NÄRINGSGRENAR 1960 144 Antal ekonomiskt aktiva 145 Antal sysselsatta inom jordbruk 146 Antal sysselsatta inom skogsbruk 147 Antal sysselsatta inom fiske 148 Antal sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 149 Antal sysselsatta inom byggnadsindustri 150 Antal sysselsatta inom tjänster 151 Antal sysselsatta inom metallindustri 152 Antal sysselsatta inom samfärdsel 153 Antal sysselsatta inom handel 154 Antal sysselsatta inom övriga tjänster NÄRINGSGRENAR 1965 155 Antal ekonomiskt aktiva 156 Antal sysselsatta inom jordbruk 157 Antal sysselsatta inom skogsbruk 158 Antal sysselsatta inom fiske 159 Antal sysselsatta inom metallindustri 160 Antal sysselsatta inom övrig tillverkningsindustri samt gruvdrift 161 Antal sysselsatta inom byggnadsindustri 162 Antal sysselsatta inom handel 163 Antal sysselsatta inom samfärdsel 164 Antal sysselsatta inom övriga tjänster NÄRINGSGRENAR 1970 165 Antal invånare 166 Antal ekonomiskt aktiva 167 Antal inom jordbruk med binäringar 168 Antal inom gruvdrift, tillverkningsindustri m.m. samt el-, gas- och vatten- försörjning 169 Antal inom byggnadsverksamhet 170 Antal inom samfärdsel 171 Antal inom handel 172 Antal inom övriga tjänster YRKESGRUPPER 1950 173 Antal företagare inom jordbruk med binäringar 174 Antal övriga företagare 175 Antal tjänstemän 176 Antal arbetare YRKESGRUPPER 1960 177 Antal företagare inom jordbruk med binäringar 178 Antal övriga företagare 179 Antal tjänstemän 180 Antal arbetare YRKESGRUPPER 1965 181 Antal företagare inom jordbruk med binäringar 182 Antal övriga företagare 183 Antal anställda inom jordbruk med binäringar 184 Antal anställda inom övriga näringsgrenar BEFOLKNINGSFÖRDELNING 1950 185 Total befolkning 1950 186 Antal män 1950 187 Antal kvinnor 1950 BEFOLKNINGSFÖRDELNING 1960 188 Total befolkning 1960 189 Antal män 1960 190 Antal kvinnor 1960 RELIGIONSSTATISTIK 1960 191 Kyrksamhetstalet 192 Antal medlemmar i fria kristna samfund BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 193 Antal bosatta i tätorter med mera än 200 invånare 1950 194 Antal bosatta i tätorter med mera än 2000 invånare 1950 195 Antal bosatta i tätorter med mera än 200 invånare 1960 196 Antal bosatta i tätorter med mera än 2000 invånare 1960 RELATIV PARTISTYRKA 1948 197 Valdeltagande i procent 198 Högerns röstandel 199 Bondeförbundets röstandel 200 Folkpartiets röstandel 201 Socialdemokraternas röstandel 202 Kommunisternas röstandel 203 Övriga partiers röstandel 204 De borgerliga partiernas röstandel 205 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1950 206 Valdeltagande i procent 207 Högerpartiets röstandel 208 Bondeförbundets röstandel 209 Folkpartiets röstandel 210 Socialdemokraternas röstandel 211 Kommunisternas röstandel 212 Övriga partiers röstandel 213 De borgerliga partiernas röstandel 214 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1952 215 Valdeltagande i procent 216 Högerpartiets röstandel 217 Bondeförbundets röstandel 218 Folkpartiets röstandel 219 Socialdemokraternas röstandel 220 Kommunisternas röstandel 221 Övriga partiers röstandel 222 De borgerliga partiernas röstandel 223 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1954 224 Valdeltagande i procent 225 Högerpartiets röstandel 226 Bondeförbundets röstandel 227 Folkpartiets röstandel 228 Socialdemokraternas röstandel 229 Kommunisternas röstandel 230 Övriga partiers röstandel 231 De borgerliga partiernas röstandel 232 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1956 233 Valdeltagande i procent 234 Högerpartiets röstandel 235 Bondeförbundets röstandel 236 Folkpartiets röstandel 237 Socialdemokraternas röstandel 238 Kommunisternas röstandel 239 Övriga partiers röstandel 240 De borgerliga partiernas röstandel 241 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1958 ÅRS ANDRAKAMMARVAL 242 Valdeltagande i procent 243 Högerpartiets röstandel 244 Centerpartiets röstandel 245 Folkpartiets röstandel 246 Socialdemokraternas röstandel 247 Kommunisternas röstandel 248 Övriga partiers röstandel 249 De borgerliga partiernas röstandel 250 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1958 ÅRS LANDSTINGSVAL 251 Valdeltagande i procent 252 Högerpartiets röstandel 253 Centerpartiets röstandel 254 Folkpartiets röstandel 255 Socialdemokraternas röstandel 256 Kommunisternas röstandel 257 Övriga partiers röstandel 258 De borgerliga partiernas röstandel 259 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1960 260 Valdeltagande i procent 261 Högerpartiets röstandel 262 Centerpartiets röstandel 263 Folkpartiets röstandel 264 Socialdemokraternas röstandel 265 Kommunisternas röstandel 266 Övriga partiers röstandel 267 De borgerliga partiernas röstandel 268 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1962 269 Valdeltagande i procent 270 Högerpartiets röstandel 271 Centerpartiets röstandel 272 Folkpartiets röstandel 273 Socialdemokraternas röstandel 274 Kommunisternas röstandel 275 Övriga partiers röstandel 276 De borgerliga partiernas röstandel 277 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1964 278 Valdeltagande i procent 279 Högerpartiets röstandel 280 Centerpartiets röstandel 281 Folkpartiets röstandel 282 Kristen demokratisk samling röstandel 283 Socialdemokraternas röstandel 284 Kommunisternas röstandel 285 Övriga partiers röstandel 286 Medborgerlig samling röstandel 287 De borgerliga partiernas röstandel 288 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1966 289 Valdeltagande i procent 290 Högerpartiets röstandel 291 Centerpartiets röstandel 292 Folkpartiets röstandel 293 Kristen demokratisk samlings röstandel 294 Socialdemokraternas röstandel 295 Kommunisternas röstandel 296 Övriga partiers röstandel 297 De borgerliga samlingsrörelsernas röstandel 298 De borgerliga partiernas röstandel 299 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1968 300 Valdeltagande i procent 301 Högerpartiets röstandel 302 Centerpartiets röstandel 303 Folkpartiets röstandel 304 Kristen demokratisk samlings röstandel 305 Socialdemokraternas röstandel 306 Vänsterpartiet kommunisternas röstandel 307 Övriga partiers röstandel 308 Samling 68:s röstandel 309 De borgerliga partiernas röstandel 310 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV PARTISTYRKA 1970 311 Valdeltagande i procent 312 Moderata samlingspartiets röstandel 313 Centerpartiets röstandel 314 Folkpartiets röstandel 315 Kristen demokratisk samlings röstandel 316 Socialdemokraternas röstandel 317 Vänsterpartiet kommunisternas röstandel 318 Kommunistiska förbundet marxist-leninisternas röstandel 319 Övriga partiers röstandel 320 De borgerliga partiernas röstandel 321 Vänsterpartiernas röstandel RELATIV FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGRENAR 1950 322 Andel sysselsatta inom jordbruk 323 Andel sysselsatta inom skogsbruk 324 Andel sysselsatta inom fiske 325 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 326 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 327 Andel sysselsatta inom tjänster 328 Andel sysselsatta inom metallindustri 329 Andel sysselsatta inom samfärdsel 330 Andel sysselsatta inom handel 331 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 332 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 333 Andel sysselsatta inom industri RELATIV FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGRENAR 1960 334 Andel sysselsatta inom jordbruk 335 Andel sysselsatta inom skogsbruk 336 Andel sysselsatta inom fiske 337 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 338 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 339 Andel sysselsatta inom tjänster 340 Andel sysselsatta inom metallindustri 341 Andel sysselsatta inom samfärdsel 342 Andel sysselsatta inom handel 343 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 344 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 345 Andel sysselsatta inom industri RELATIV FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGRENAR 1965 346 Andel sysselsatta inom jordbruk 347 Andel sysselsatta inom skogsbruk 348 Andel sysselsatta inom fiske 349 Andel sysselsatta inom metallindustri 350 Andel sysselsatta inom övrig tillverkningsindustri samt gruvbrytning 351 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 352 Andel sysselsatta inom handel 353 Andel sysselsatta inom samfärdsel 354 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 355 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 356 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 357 Andel sysselsatta inom industri 358 Andel sysselsatta inom tjänster RELATIV FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGRENAR 1970 359 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 360 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 361 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 362 Andel sysselsatta inom samfärdsel 363 Andel sysselsatta inom handel 364 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 365 Andel sysselsatta inom industri 366 Andel sysselsatta inom tjänster RELATIV FÖRDELNING PÅ YRKESGRUPPER 1950 367 Andel jordbrukare 368 Andel övriga företagare 369 Andel tjänstemän 370 Andel arbetare 371 Andel jordbruksarbetare 372 Andel övriga arbetare RELATIV FÖRDELNING PÅ YRKESGRUPPER 1960 373 Andel jordbrukare 374 Andel övriga företagare 375 Andel tjänstemän 376 Andel arbetare 377 Andel jordbruksarbetare 378 Andel övriga arbetare RELATIV FÖRDELNING PÅ YRKESGRUPPER 1965 379 Andel jordbrukare 380 Andel övriga företagare 381 Andel anställda inom jordbruk med binäringar 382 Andel anställda inom övriga näringsgrenar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0148              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0148


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Februari 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 KOMMUNNUMMER Loc 9 width 4 Kommunnummer Kommunenheterna har i materialet registrerats genom en fyrsiffrig kod, där de två första anger inom vilken andrakammarvalkrets (1960) som kommunen är belägen och där de två sista siffrorna anger vilken kommun inom valkretsen det är fråga om.
VAR 5 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -48 Loc 13 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=240 Max=528004 Mean=4651.9 St.Dev=0.0
VAR 6 ANTAL RÖSTANDE 1948 Loc 19 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=163 Max=444844 Mean=3849.1 St.Dev=0.0
VAR 7 ANT GODKÄNDA RÖSTER -48 Loc 25 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=163 Max=441276 Mean=3835.6 St.Dev=0.0
VAR 8 ANT RÖSTER HÖGERN 1948 Loc 31 width 6 Antal avgivna röster för högern i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=73631 Mean=474.5 St.Dev=0.0
VAR 9 ANT RÖSTER BONDEF 1948 Loc 37 width 6 Antal avgivna röster för bondeförbundet i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 3 Valid-n=1012 Min=0 Max=3442 Mean=473.5 St.Dev=347.9
VAR 10 ANT RÖSTER FOLKP 1948 Loc 43 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=28 Max=152131 Mean=873.1 St.Dev=0.0
VAR 11 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1948 Loc 49 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=26 Max=169713 Mean=1769.5 St.Dev=0.0
VAR 12 ANT RÖSTER KOM 1948 Loc 55 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 44 Valid-n=1012 Min=0 Max=42159 Mean=242.1 St.Dev=0.0
VAR 13 ANT RÖSTER ÖVR PART -48 Loc 61 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1948 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 923 Valid-n=1012 Min=0 Max=2377 Mean=3.0 St.Dev=75.0
VAR 14 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -50 Loc 67 width 6 Antal röstberättigade i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=233 Max=532836 Mean=4709.3 St.Dev=0.0
VAR 15 ANTAL RÖSTANDE 1950 Loc 73 width 6 Antal avgivna röster i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=159 Max=433809 Mean=3790.4 St.Dev=0.0
VAR 16 ANT GODKÄNDA RÖSTER -50 Loc 79 width 6 Antal godkända röster i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=159 Max=431491 Mean=3778.7 St.Dev=0.0
VAR 17 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1950 Loc 85 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=70951 Mean=464.1 St.Dev=0.0
VAR 18 ANTAL RÖSTER BONDEF 1950 Loc 91 width 6 Antal avgivna röster för bondeförbundet i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 4 Valid-n=1012 Min=0 Max=2529 Mean=462.6 St.Dev=332.5
VAR 19 ANTAL RÖSTER FOLKP 1950 Loc 97 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=18 Max=142038 Mean=822.3 St.Dev=630.0
VAR 20 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1950 Loc 103 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=53 Max=183262 Mean=1837.6 St.Dev=0.0
VAR 21 ANTAL RÖSTER KOM 1950 Loc 109 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 102 28 Valid-n=1012 Min=0 Max=32540 Mean=185.9 St.Dev=1293.1
VAR 22 ANT RÖSTER ÖVR PART 1950 Loc 115 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i landstingsvalet 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 569 77 Valid-n=1012 Min=0 Max=2549 Mean=6.2 St.Dev=80.7
VAR 23 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1952 Loc 121 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=207 Max=539414 Mean=4748.3 St.Dev=0.0
VAR 24 ANTAL RÖSTANDE 1952 Loc 127 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=151 Max=435090 Mean=3755.9 St.Dev=0.0
VAR 25 ANT GODKÄNDA RÖSTER 1952 Loc 133 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=152 Max=431880 Mean=3741.2 St.Dev=0.0
VAR 26 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1952 Loc 139 width 6 Antal avgivna röster för högern i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=78559 Mean=533.6 St.Dev=0.0
VAR 27 ANTAL RÖSTER BONDEF 1952 Loc 145 width 6 Antal avgivna röster för bondeförbundet i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 3 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=1834 Mean=400.6 St.Dev=289.9
VAR 28 ANTAL RÖSTER FOLKP 1952 Loc 151 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=35 Max=156768 Mean=920.0 St.Dev=0.0
VAR 29 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1952 Loc 157 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=33 Max=167709 Mean=1719.4 St.Dev=0.0
VAR 30 ANTAL RÖSTER KOM 1952 Loc 163 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 87 41 Valid-n=1012 Min=0 Max=27912 Mean=165.3 St.Dev=1159.2
VAR 31 ANT RÖSTER ÖVR PART 1952 Loc 169 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1952 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 995 10 Valid-n=1012 Min=0 Max=2305 Mean=2.3 St.Dev=72.5
VAR 32 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -54 Loc 175 width 6 Antal röstberättigade i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=219 Max=547348 Mean=4794.1 St.Dev=0.0
VAR 33 ANTAL RÖSTANDE 1954 Loc 181 width 6 Antal avgivna röster i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=140 Max=436674 Mean=3791.8 St.Dev=0.0
VAR 34 ANT GODKÄNDA RÖSTER 1954 Loc 187 width 6 Antal godkända röster i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=140 Max=434789 Mean=3778.8 St.Dev=0.0
VAR 35 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1954 Loc 193 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=2 Max=88639 Mean=594.0 St.Dev=1181.2
VAR 36 ANTAL RÖSTER BONDEF 1954 Loc 199 width 6 Antal avgivna röster för bondeförbundet i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 10 2 Valid-n=1012 Min=0 Max=1937 Mean=387.8 St.Dev=283.3
VAR 37 ANTAL RÖSTER FOLKP 1954 Loc 205 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=33 Max=135298 Mean=821.2 St.Dev=0.0
VAR 38 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1954 Loc 211 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=40 Max=177143 Mean=1789.5 St.Dev=0.0
VAR 39 ANTAL RÖSTER KOM 1954 Loc 217 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 73 49 Valid-n=1012 Min=0 Max=33430 Mean=182.9 St.Dev=1310.9
VAR 40 ANT RÖSTER ÖVR PART 1954 Loc 223 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i landstingsvalet 1954 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 732 61 Valid-n=1012 Min=0 Max=1572 Mean=3.4 St.Dev=50.3
VAR 41 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1956 Loc 229 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=199 Max=552902 Mean=4829.4 St.Dev=0.0
VAR 42 ANTAL RÖSTANDE 1956 Loc 235 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=137 Max=446486 Mean=3855.8 St.Dev=0.0
VAR 43 ANT GODKÄNDA RÖSTER 1956 Loc 241 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=137 Max=440116 Mean=3835.9 St.Dev=0.0
VAR 44 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1956 Loc 247 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=6 Max=92001 Mean=657.2 St.Dev=0.0
VAR 45 ANTAL RÖSTER BONDEF 1956 Loc 253 width 6 Antal avgivna röster för bondeförbundet i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2 2 Valid-n=1012 Min=0 Max=1673 Mean=361.6 St.Dev=260.6
VAR 46 ANTAL RÖSTER FOLKP 1956 Loc 259 width 6 Antal avgivna röster för folkaprtiet i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=35 Max=156694 Mean=913.9 St.Dev=0.0
VAR 47 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1956 Loc 265 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=45 Max=160496 Mean=1709.4 St.Dev=0.0
VAR 48 ANTAL RÖSTER KOM 1956 Loc 271 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 29 24 Valid-n=1012 Min=0 Max=30575 Mean=191.9 St.Dev=1237.8
VAR 49 ANT RÖSTER ÖVR PART 1956 Loc 277 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1956 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 958 7 Valid-n=1012 Min=0 Max=1252 Mean=1.9 St.Dev=39.7
VAR 50 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -58R Loc 283 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=195 Max=563775 Mean=4932.9 St.Dev=0.0
VAR 51 ANTAL RÖSTANDE 1958R Loc 289 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=145 Max=432050 Mean=3818.4 St.Dev=0.0
VAR 52 ANT GODKÄNDA RÖSTER -58R Loc 295 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=145 Max=429753 Mean=3803.0 St.Dev=0.0
VAR 53 ANT RÖSTER HÖGERN 1958R Loc 301 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=13 Max=114061 Mean=744.0 St.Dev=0.0
VAR 54 ANT RÖSTER CENTERN 1958R Loc 307 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=6 Max=7529 Mean=480.0 St.Dev=387.7
VAR 55 ANT RÖSTER FOLKP 1958R Loc 313 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=25 Max=101288 Mean=693.0 St.Dev=0.0
VAR 56 ANT RÖSTER SOCDEM 1958R Loc 319 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=22 Max=180978 Mean=1757.1 St.Dev=0.0
VAR 57 ANT RÖSTER KOM 1958R Loc 325 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 441 11 Valid-n=1012 Min=0 Max=25887 Mean=127.9 St.Dev=1014.9
VAR 58 ANT RÖSTER ÖVR PART -58R Loc 331 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 987 14 Valid-n=1012 Min=0 Max=1008 Mean=1.0 St.Dev=31.7
VAR 59 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -58L Loc 337 width 6 Antal röstberättigade i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=209 Max=556817 Mean=4866.8 St.Dev=0.0
VAR 60 ANTAL RÖSTANDE 1958L Loc 343 width 6 Antal avgivna röster i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=140 Max=438474 Mean=3852.8 St.Dev=0.0
VAR 61 ANT GODKÄNDA RÖSTER -58L Loc 349 width 6 Antal godkända röster i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=140 Max=436381 Mean=3838.9 St.Dev=0.0
VAR 62 ANT RÖSTER HÖGERN 1958L Loc 355 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=125527 Mean=783.9 St.Dev=0.0
VAR 63 ANT RÖSTER CENTERN 1958L Loc 361 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 3 Valid-n=1012 Min=0 Max=7708 Mean=503.5 St.Dev=404.3
VAR 64 ANTAL RÖSTER FOLKP 1958L Loc 367 width 6 Antal avgivna röster för folkapartiet i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=15 Max=84617 Mean=597.3 St.Dev=0.0
VAR 65 ANT RÖSTER SOCDEM 1958L Loc 373 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=26 Max=189982 Mean=1798.0 St.Dev=0.0
VAR 66 ANTAL RÖSTER KOM 1958L Loc 379 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 87 38 Valid-n=1012 Min=0 Max=27084 Mean=153.3 St.Dev=1072.4
VAR 67 ANT RÖSTER ÖVR PART -58L Loc 385 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 759 66 Valid-n=1012 Min=0 Max=1463 Mean=2.9 St.Dev=46.4
VAR 68 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -60 Loc 391 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=204 Max=560276 Mean=4913.2 St.Dev=0.0
VAR 69 ANTAL RÖSTANDE 1960 Loc 397 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=148 Max=476068 Mean=4221.1 St.Dev=0.0
VAR 70 ANT GODKÄNDA RÖSTER -60 Loc 403 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=147 Max=473970 Mean=4206.9 St.Dev=0.0
VAR 71 ANT RÖSTER HÖGERN 1960 Loc 409 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=1 Max=110432 Mean=697.6 St.Dev=0.0
VAR 72 ANT RÖSTER CENTERN 1960 Loc 415 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=15 Max=13051 Mean=570.5 St.Dev=560.0
VAR 73 ANTAL RÖSTER FOLKP 1960 Loc 421 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=23 Max=114020 Mean=736.9 St.Dev=0.0
VAR 74 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1960 Loc 427 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=36 Max=203542 Mean=2010.6 St.Dev=0.0
VAR 75 ANTAL RÖSTER KOM 1960 Loc 433 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 29 29 Valid-n=1012 Min=0 Max=31449 Mean=188.4 St.Dev=1229.5
VAR 76 ANT RÖSTER ÖVR PART -60 Loc 439 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 909 20 Valid-n=1012 Min=0 Max=1476 Mean=3.0 St.Dev=53.0
VAR 77 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -62 Loc 445 width 6 Antal röstberättigade i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=190 Max=559219 Mean=4964.5 St.Dev=0.0
VAR 78 ANTAL RÖSTANDE 1962 Loc 451 width 6 Antal avgivna röster i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=131 Max=438907 Mean=4020.3 St.Dev=0.0
VAR 79 ANT GODKÄNDA RÖSTER -62 Loc 457 width 6 Antal godkända röster i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=130 Max=436723 Mean=4008.6 St.Dev=0.0
VAR 80 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1962 Loc 463 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=10 Max=96727 Mean=622.5 St.Dev=0.0
VAR 81 ANT RÖSTER CENTERN 1962 Loc 469 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=7 Max=9100 Mean=521.9 St.Dev=444.3
VAR 82 ANTAL RÖSTER FOLKP 1962 Loc 475 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=15 Max=102418 Mean=687.8 St.Dev=0.0
VAR 83 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1962 Loc 481 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=33 Max=203704 Mean=2021.9 St.Dev=0.0
VAR 84 ANTAL RÖSTER KOM 1962 Loc 487 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 73 37 Valid-n=1012 Min=0 Max=24718 Mean=153.5 St.Dev=986.1
VAR 85 ANT RÖSTER ÖVR PART -62 Loc 493 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i landstingsvalet 1962 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 859 46 Valid-n=1012 Min=0 Max=87 Mean=1.0 St.Dev=5.0
VAR 86 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -64 Loc 499 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=183 Max=556977 Mean=5035.4 St.Dev=0.0
VAR 87 ANTAL RÖSTANDE 1964 Loc 505 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=125 Max=460332 Mean=4222.9 St.Dev=0.0
VAR 88 ANT GODKÄNDA RÖSTER -64 Loc 511 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=124 Max=457202 Mean=4197.8 St.Dev=0.0
VAR 89 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1964 Loc 517 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=11 Max=91575 Mean=577.3 St.Dev=1095.2
VAR 90 ANT RÖSTER CENTERN 1964 Loc 523 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=13 Max=13930 Mean=561.2 St.Dev=564.8
VAR 91 ANTAL RÖSTER FOLKP 1964 Loc 529 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=16 Max=110190 Mean=717.3 St.Dev=0.0
VAR 92 ANTAL RÖSTER KDS 1964 Loc 535 width 6 Antal avgivna röster för kristen demokratisk samling i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 361 10 Valid-n=1012 Min=0 Max=7975 Mean=74.3 St.Dev=296.7
VAR 93 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1964 Loc 541 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=36 Max=199912 Mean=1984.0 St.Dev=0.0
VAR 94 ANTAL RÖSTER KOM 1964 Loc 547 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 43 14 Valid-n=1012 Min=0 Max=33477 Mean=219.2 St.Dev=1324.0
VAR 95 ANT RÖSTER ÖVR PART -64 Loc 553 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 980 9 Valid-n=1012 Min=0 Max=143 Mean=0.3 St.Dev=4.6
VAR 96 ANT RÖSTER MBS 1964 Loc 559 width 6 Antal avgivna röster för medborgerlig samling i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1008 Valid-n=1012 Min=0 Max=46845 Mean=64.1 St.Dev=0.0
VAR 97 KDS OCH MBS DELT -64 Loc 565 width 1 Kommun där KDS och/eller MBS ställde upp i andrakammarvalet 1964 Faktiska värdet är kodat. 573 1. Kommun i valkrets där Kds ställde upp och där Mbs ej fick röster 434 2. Kommun i valkrets där Kds ej ställde upp och där Mbs ej fick röster 4 3. Kommun i valkrets där Kds ej ställde upp och där Mbs fick röster Valid-n=1012 Min=1 Max=9 Mean=1.4 St.Dev=0.6
VAR 98 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -66 Loc 566 width 6 Antal röstberättigade i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=176 Max=569515 Mean=5280.0 St.Dev=0.0
VAR 99 ANTAL RÖSTANDE 1966 Loc 572 width 6 Antal röstande i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=126 Max=457913 Mean=4372.7 St.Dev=0.0
VAR 100 ANT GODKÄNDA RÖSTER -66 Loc 578 width 6 Antal godkända röster i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=122 Max=455041 Mean=4352.6 St.Dev=0.0
VAR 101 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1966 Loc 584 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 4 Valid-n=1012 Min=0 Max=104001 Mean=640.6 St.Dev=64.7
VAR 102 ANT RÖSTER CENTERN 1966 Loc 590 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 57 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=6164 Mean=593.5 St.Dev=493.5
VAR 103 ANTAL RÖSTER FOLKP 1966 Loc 596 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 58 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=126106 Mean=729.5 St.Dev=1254.5
VAR 104 ANT RÖSTER KDS 1966 Loc 602 width 6 Antal avgivna röster för kristen demokratisk samling i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 48 18 Valid-n=1012 Min=0 Max=7154 Mean=78.0 St.Dev=263.4
VAR 105 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1966 Loc 608 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=34 Max=171733 Mean=1836.7 St.Dev=0.0
VAR 106 ANTAL RÖSTER KOM 1966 Loc 614 width 6 Antal avgivna röster för kommunisterna i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 37 14 Valid-n=1012 Min=0 Max=44000 Mean=280.1 St.Dev=0.0
VAR 107 ANT RÖSTER ÖVR PART -66 Loc 620 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 792 35 Valid-n=1012 Min=0 Max=283 Mean=2.3 St.Dev=12.1
VAR 108 ANT RÖSTER BORG SAML-66 Loc 626 width 6 Antal avgivna röster för borgerliga samlingsrörelser av olika slag i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 946 Valid-n=1012 Min=0 Max=68879 Mean=191.8 St.Dev=1173.8
VAR 109 KOM MED SAMLRÖRELSE -66 Loc 632 width 1 Kommun med olika slags borgerliga samlingsrörelser i landstingsvalet 1966 Faktiska värdet är kodat. 949 0. Kommun utan samlingsrörelse 63 1. Kommun med samlingsrörelse Valid-n=1012 Min=0 Max=1 Mean=0.1 St.Dev=0.2
VAR 110 ANT RÖSTBERÄTTIGADE -68 Loc 633 width 6 Antal röstberättigade i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=159 Max=566370 Mean=5380.8 St.Dev=0.0
VAR 111 ANTAL RÖSTANDE 1968 Loc 639 width 6 Antal avgivna röster i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=130 Max=495063 Mean=4805.4 St.Dev=0.0
VAR 112 ANT GODKÄNDA RÖSTER -68 Loc 645 width 6 Antal godkända röster i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=129 Max=492100 Mean=4775.9 St.Dev=0.0
VAR 113 ANTAL RÖSTER HÖGERN 1968 Loc 651 width 6 Antal avgivna röster för högerpartiet i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=96379 Mean=615.9 St.Dev=0.0
VAR 114 ANT RÖSTER CENTERN 1968 Loc 657 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=32083 Mean=756.4 St.Dev=1176.3
VAR 115 ANTAL RÖSTER FOLKP 1968 Loc 663 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=98096 Mean=686.5 St.Dev=0.0
VAR 116 ANTAL RÖSTER KDS 1968 Loc 669 width 6 Antal avgivna röster för kristen demokratisk samling i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 8 12 Valid-n=1012 Min=0 Max=5726 Mean=71.5 St.Dev=212.1
VAR 117 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1968 Loc 675 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=36 Max=235279 Mean=2393.5 St.Dev=0.0
VAR 118 ANTAL RÖSTER VPK 1968 Loc 681 width 6 Antal avgivna röster för vänsterpartiet kommunisterna i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 44 23 Valid-n=1012 Min=0 Max=24259 Mean=143.5 St.Dev=911.5
VAR 119 ANT RÖSTER ÖVR PART -68 Loc 687 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 924 21 Valid-n=1012 Min=0 Max=552 Mean=1.3 St.Dev=19.6
VAR 120 ANTAL RÖSTER S 68 1968 Loc 693 width 6 Antal avgivna röster för Samling 68 i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1005 Valid-n=1012 Min=0 Max=64128 Mean=107.2 St.Dev=722.8
VAR 121 KOM DÄR S 68 DELTOG -68 Loc 699 width 1 Kommun där Samling 68 deltog i andrakammarvalet 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 2 Frek: 1005 7 Valid-n=1012 Min=1 Max=2 Mean=1.0 St.Dev=0.1
VAR 122 ANT RÖSTBERÄTTIGADE 1970 Loc 700 width 6 Antal röstberättigade i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=152 Max=569832 Mean=5577.7 St.Dev=0.0
VAR 123 ANTAL RÖSTANDE 1970 Loc 706 width 6 Antal avgivna röster i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=114 Max=492170 Mean=4923.7 St.Dev=0.0
VAR 124 ANT GODKÄNDA RÖSTER -70 Loc 712 width 6 Antal godkända röster i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=115 Max=490884 Mean=4913.6 St.Dev=0.0
VAR 125 ANT RÖSTER MODERAT 1970 Loc 718 width 6 Antal avgivna röster för moderata samlingspartiet i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=82152 Mean=568.8 St.Dev=255.2
VAR 126 ANT RÖSTER CENTERN 1970 Loc 724 width 6 Antal avgivna röster för centerpartiet i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=25 Max=49183 Mean=970.3 St.Dev=0.0
VAR 127 ANTAL RÖSTER FOLKP 1970 Loc 730 width 6 Antal avgivna röster för folkpartiet i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=9 Max=103170 Mean=801.1 St.Dev=0.0
VAR 128 ANTAL RÖSTER KDS 1970 Loc 736 width 6 Antal avgivna röster för kristen demokratisk samling i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=5869 Mean=87.0 St.Dev=232.5
VAR 129 ANTAL RÖSTER SOCDEM 1970 Loc 742 width 6 Antal avgivna röster för socialdemokraterna i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=30 Max=208967 Mean=2230.2 St.Dev=0.0
VAR 130 ANTAL RÖSTER VPK 1970 Loc 748 width 6 Antal avgivna röster för vänsterpartiet kommunisterna i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 8 10 Valid-n=1012 Min=0 Max=36084 Mean=233.7 St.Dev=1365.1
VAR 131 ANTAL RÖSTER KFML 1970 Loc 754 width 6 Antal avgivna röster för kommunistiska förbundet marxist-leninisterna i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 395 100 Valid-n=1012 Min=0 Max=5311 Mean=21.2 St.Dev=194.5
VAR 132 ANT RÖSTER ÖVR PART -70 Loc 760 width 6 Antal avgivna röster för övriga partier i landstingsvalet 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 904 26 Valid-n=1012 Min=0 Max=375 Mean=1.4 St.Dev=14.8
VAR 133 ANTAL EKON AKTIVA 1950 Loc 766 width 6 Antal ekonomiskt aktiva Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=139 Max=379766 Mean=3067.9 St.Dev=0.0
VAR 134 JORDBRUK 1950 Loc 772 width 6 Antal sysselsatta inom jordbruk, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=2 Max=2625 Mean=533.2 St.Dev=348.7
VAR 135 SKOGSBRUK 1950 Loc 778 width 6 Antal sysselsatta inom skogsbruk, 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 60 43 Valid-n=1012 Min=0 Max=1240 Mean=76.3 St.Dev=139.8
VAR 136 FISKE 1950 Loc 784 width 6 Antal sysselsatta inom fiske, 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 543 94 Valid-n=1012 Min=0 Max=1385 Mean=14.5 St.Dev=64.3
VAR 137 GRUVBRYTN O TILLVERK -50 Loc 790 width 6 Antal sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=109140 Mean=1010.9 St.Dev=0.0
VAR 138 BYGGNADSINDUSTRI 1950 Loc 796 width 6 Antal sysselsatta inom byggnadsindustri, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=25360 Mean=241.4 St.Dev=948.3
VAR 139 TJÄNSTER 1950 Loc 802 width 6 Antal sysselsatta inom tjänster, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=43 Max=243050 Mean=1191.6 St.Dev=0.0
VAR 140 METALLINDUSTRI 1950 Loc 808 width 6 Antal sysselsatta inom metallindustrin, 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=49928 Mean=381.1 St.Dev=0.0
VAR 141 SAMFÄRDSEL 1950 Loc 814 width 6 Antal sysselsatta inom samfärdsel, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=15 Max=38932 Mean=247.6 St.Dev=0.0
VAR 142 HANDEL 1950 Loc 820 width 6 Antal sysselsatta inom handel, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=6 Max=115039 Mean=491.5 St.Dev=0.0
VAR 143 ÖVRIGA TJÄNSTER 1950 Loc 826 width 6 Antal sysselsatta inom övriga tjänster, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=14 Max=83778 Mean=429.6 St.Dev=0.0
VAR 144 ANTAL EKON AKTIVA 1960 Loc 832 width 6 Antal ekonomiskt aktiva, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=102 Max=394982 Mean=3205.6 St.Dev=0.0
VAR 145 JORDBRUK 1960 Loc 838 width 6 Antal sysselsatta inom jordbruk 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=1734 Mean=350.0 St.Dev=235.8
VAR 146 SKOGSBRUK 1960 Loc 844 width 6 Antal sysselsatta inom skogsbruk 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 53 27 Valid-n=1012 Min=0 Max=1128 Mean=82.3 St.Dev=135.7
VAR 147 FISKE 1960 Loc 850 width 6 Antal sysselsatta inom fiske, 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 571 107 Valid-n=1012 Min=0 Max=1128 Mean=9.3 St.Dev=49.3
VAR 148 GRUVBRYTN O TILLVERK -60 Loc 856 width 6 Antal sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri, 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=120191 Mean=1154.0 St.Dev=0.0
VAR 149 BYGGNADSINDUSTRI 1960 Loc 862 width 6 Antal sysselsatta inom byggnadsindustri, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=16 Max=29135 Mean=291.5 St.Dev=1093.3
VAR 150 TJÄNSTER 1960 Loc 868 width 6 Antal sysselsatta inom tjänster, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=43 Max=243318 Mean=1318.4 St.Dev=0.0
VAR 151 METALLINDUSTRI 1960 Loc 874 width 6 Antal sysselsatta inom metallindustri, 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1 2 Valid-n=1012 Min=0 Max=56345 Mean=501.1 St.Dev=1269.1
VAR 152 SAMFÄRDSEL 1960 Loc 880 width 6 Antal sysselsatta inom samfärdsel, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=7 Max=85215 Mean=433.3 St.Dev=771.6
VAR 153 HANDEL 1960 Loc 886 width 6 Antal sysselsatta inom handel, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=13 Max=37124 Mean=239.0 St.Dev=1410.4
VAR 154 ÖVRIGA TJÄNSTER 1960 Loc 892 width 6 Antal sysselsatta inom övriga tjänster, 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=17 Max=120979 Mean=646.1 St.Dev=721.1
VAR 155 ANTAL EKON AKTIVA 1965 Loc 898 width 6 Antal ekonomiskt aktiva, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=104 Max=385218 Mean=3409.0 St.Dev=0.0
VAR 156 JORDBRUK 1965 Loc 904 width 6 Antal sysselsatta inom jordbruk, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=1509 Mean=328.2 St.Dev=229.6
VAR 157 SKOGSBRUK 1965 Loc 910 width 6 Antal sysselsatta inom skogsbruk, 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 44 31 Valid-n=1012 Min=0 Max=886 Mean=66.5 St.Dev=102.0
VAR 158 FISKE 1965 Loc 916 width 6 Antal sysselsatta inom fiske, 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 594 102 Valid-n=1012 Min=0 Max=1109 Mean=8.1 St.Dev=46.5
VAR 159 METALLINDUSTRI 1965 Loc 922 width 6 Antal sysselsatta inom metallindustri, 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=1 Max=40125 Mean=515.0 St.Dev=281.9
VAR 160 GRUVDRIFT O TILLVERK -65 Loc 928 width 6 Antal sysselsatta inom övrig tillverkningsindustri samt gruvdrift, 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=1 Max=48678 Mean=627.2 St.Dev=474.2
VAR 161 BYGGNADSINDUSTRI 1965 Loc 934 width 6 Antal sysselsatta inom byggnadsindustri, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=29732 Mean=326.4 St.Dev=1187.4
VAR 162 HANDEL 1965 Loc 940 width 6 Antal sysselsatta inom handel, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=101301 Mean=527.9 St.Dev=615.3
VAR 163 SAMFÄRDSEL 1965 Loc 946 width 6 Antal sysselsatta inom samfärdsel, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=12 Max=35160 Mean=243.7 St.Dev=1394.8
VAR 164 ÖVRIGA TJÄNSTER 1965 Loc 952 width 6 Antal sysselsatta inom övriga tjänster, 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=15 Max=128304 Mean=766.1 St.Dev=0.0
VAR 165 ANTAL INVÅNARE 1970 Loc 958 width 6 Antal invånare, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=177 Max=747000 Mean=7986.2 St.Dev=0.0
VAR 166 ANTAL EKON AKTIVA 1970 Loc 964 width 6 Antal ekonomiskt aktiva 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=54 Max=310656 Mean=3316.0 St.Dev=0.0
VAR 167 JORDBRUK M BINÄRING 1970 Loc 970 width 6 Antal inom jordbruk med binäringar, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=11 Max=1389 Mean=271.2 St.Dev=170.5
VAR 168 GRUVDRIFT,TILLVERK MM-70 Loc 976 width 6 Antal inom gruvdrift, tillverkningsindustri m.m. samt el-, gas- och vatten- försörjning, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=58037 Mean=1015.3 St.Dev=722.1
VAR 169 BYGGNADSVERKSAMHET 1970 Loc 982 width 6 Antal inom byggnadsverksamhet, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=22275 Mean=323.0 St.Dev=981.0
VAR 170 SAMFÄRDSEL 1970 Loc 988 width 6 Antal inom samfärdsel, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=11 Max=29266 Mean=238.9 St.Dev=1198.9
VAR 171 HANDEL 1970 Loc 994 width 6 Antal inom handel, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=99999 Mean=634.5 St.Dev=1061.2
VAR 172 ÖVRIGA TJÄNSTER 1970 Loc 1000 width 6 Antal inom övriga tjänster, 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=16 Max=97820 Mean=819.0 St.Dev=1119.4
VAR 173 FÖRETAGARE JORDBR 1950 Loc 1006 width 6 Antal företagare inom jordbruk med binäringar, 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=1 Max=1920 Mean=342.5 St.Dev=248.8
VAR 174 ÖVRIGA FÖRETAGARE 1950 Loc 1012 width 6 Antal övriga företagare, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=31375 Mean=251.0 St.Dev=1121.1
VAR 175 TJÄNSTEMÄN 1950 Loc 1018 width 6 Antal tjänstemän, 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=23 Max=181101 Mean=833.1 St.Dev=838.4
VAR 176 ARBETARE 1950 Loc 1024 width 6 Antal arbetare 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=32 Max=166974 Mean=1641.3 St.Dev=0.0
VAR 177 FÖRETAGARE I JORDBR 1960 Loc 1030 width 6 Antal företagare inom jordbruk med binäringar 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=1 Max=1143 Mean=225.4 St.Dev=163.5
VAR 178 ÖVRIGA FÖRETAGARE 1960 Loc 1036 width 6 Antal övriga företagare 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=26070 Mean=219.7 St.Dev=945.8
VAR 179 TJÄNSTEMÄN 1960 Loc 1042 width 6 Antal tjänstemän 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=26 Max=217820 Mean=1120.5 St.Dev=0.0
VAR 180 ARBETARE 1960 Loc 1048 width 6 Antal arbetare 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=41 Max=150822 Mean=1640.0 St.Dev=0.0
VAR 181 FÖRETAGARE JORDBR 1965 Loc 1054 width 6 Antal företagare inom jordbruk med binäringar 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 3 Valid-n=1012 Min=1 Max=1090 Mean=181.4 St.Dev=135.0
VAR 182 ÖVRIGA FÖRETAGARE 1965 Loc 1060 width 6 Antal övriga företagare 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=21434 Mean=199.6 St.Dev=786.8
VAR 183 ANST INOM JORDBR 1965 Loc 1066 width 6 Antal anställda inom jordbruk med binäringar 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=1739 Mean=221.3 St.Dev=154.7
VAR 184 ANST I ÖVR NÄRINGSGR -65 Loc 1072 width 6 Antal anställda inom övriga näringsgrenar 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=41 Max=361866 Mean=2806.6 St.Dev=0.0
VAR 185 TOTAL BEFOLKNING 1950 Loc 1078 width 6 Total befolkning 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=294 Max=744431 Mean=6960.5 St.Dev=0.0
VAR 186 ANTAL MÄN 1950 Loc 1084 width 6 Antal män 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=154 Max=344167 Mean=3465.3 St.Dev=0.0
VAR 187 ANTAL KVINNOR 1950 Loc 1090 width 6 Antal kvinnor 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=140 Max=400264 Mean=3495.2 St.Dev=0.0
VAR 188 TOTAL BEFOLKNING 1960 Loc 1096 width 6 Total befolkning 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=257 Max=808484 Mean=7405.8 St.Dev=0.0
VAR 189 ANTAL MÄN 1960 Loc 1102 width 6 Antal män 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=139 Max=378264 Mean=3694.1 St.Dev=0.0
VAR 190 ANTAL KVINNOR 1960 Loc 1108 width 6 Antal kvinnor 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=118 Max=430220 Mean=3711.7 St.Dev=0.0
VAR 191 PROC KYRKOBESÖKARE 1960 Loc 1114 width 3 Procent av hela befolkningen i genomsnitt, som besökt högmässan på sön- och helgdagar under ett år (kyrksamhetstalet) ca 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=224 Mean=46.8 St.Dev=31.7
VAR 192 PROC MEDL FRIA SAMF 1960 Loc 1117 width 3 Procent av hela befolkningen som var medlemmar av fria kristna samfund ca 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 41 14 Valid-n=1012 Min=0 Max=296 Mean=49.5 St.Dev=45.6
VAR 193 BEF TÄTORT >200 INV 1950 Loc 1120 width 6 Antal bosatta i tätorter med mera än 200 invånare 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 99 Valid-n=1012 Min=0 Max=743023 Mean=4585.4 St.Dev=0.0
VAR 194 BEF TÄTORT >2000 INV -50 Loc 1126 width 6 Antal bosatta i tätorter med mera än 2000 invånare 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 726 Valid-n=1012 Min=0 Max=742533 Mean=3610.8 St.Dev=0.0
VAR 195 BEF TÄTORT >200 INV 1960 Loc 1132 width 6 Antal bosatta i tätorter med mera än 200 invånare 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 90 Valid-n=1012 Min=0 Max=808484 Mean=5382.1 St.Dev=0.0
VAR 196 BEF TÄTORT >2000 INV -60 Loc 1138 width 6 Antal bosatta i tätorter med mera än 2000 invånare 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 659 Valid-n=1012 Min=0 Max=808484 Mean=4513.2 St.Dev=0.0
VAR 197 VALDELTAGANDE I PROC -48 Loc 1144 width 3 Valdeltagande i procent 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=456 Max=934 Mean=816.9 St.Dev=51.9
VAR 198 HÖGERNS RÖSTANDEL 1948 Loc 1147 width 3 Högerns röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=7 Max=444 Mean=109.0 St.Dev=64.1
VAR 199 BONDEF RÖSTANDEL 1948 Loc 1150 width 3 Bondeförbundets röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 3 2 Valid-n=1012 Min=0 Max=673 Mean=216.4 St.Dev=147.1
VAR 200 FOLKP RÖSTANDEL 1948 Loc 1153 width 3 Folkpartiets röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=20 Max=653 Mean=195.2 St.Dev=91.6
VAR 201 SOCDEM RÖSTANDEL 1948 Loc 1156 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=49 Max=841 Mean=435.6 St.Dev=141.8
VAR 202 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1948 Loc 1159 width 3 Kommunisternas röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 52 40 Valid-n=1012 Min=0 Max=432 Mean=43.8 St.Dev=56.6
VAR 203 ÖVR PART RÖSTANDEL 1948 Loc 1162 width 3 Övriga partiers röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 950 43 Valid-n=1012 Min=0 Max=18 Mean=0.1 St.Dev=0.9
VAR 204 BORG PART RÖSTANDEL 1948 Loc 1165 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=86 Max=946 Mean=520.5 St.Dev=168.0
VAR 205 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-48 Loc 1168 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1948 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=53 Max=913 Mean=479.4 St.Dev=168.0
VAR 206 VALDELTAGANDE I PROC -50 Loc 1171 width 3 Valdeltagande i procent 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=514 Max=925 Mean=798.0 St.Dev=55.0
VAR 207 HÖGERNS RÖSTANDEL 1950 Loc 1174 width 3 Högerpartiets röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=465 Mean=106.3 St.Dev=64.0
VAR 208 BONDEF RÖSTANDEL 1950 Loc 1177 width 3 Bondeförbundets röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 7 11 Valid-n=1012 Min=0 Max=676 Mean=218.0 St.Dev=147.2
VAR 209 FOLKP RÖSTANDEL 1950 Loc 1180 width 3 Folkpartiets röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=13 Max=630 Mean=182.0 St.Dev=85.7
VAR 210 SOCDEM RÖSTANDEL 1950 Loc 1183 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=108 Max=871 Mean=458.4 St.Dev=140.7
VAR 211 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1950 Loc 1186 width 3 Kommunisternas röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 108 41 Valid-n=1012 Min=0 Max=393 Mean=33.6 St.Dev=49.9
VAR 212 ÖVR PART RÖSTANDEL 1950 Loc 1189 width 3 Övriga partiers röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 620 97 Valid-n=1012 Min=0 Max=30 Mean=1.7 St.Dev=3.3
VAR 213 BORG PART RÖSTANDEL 1950 Loc 1192 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=98 Max=891 Mean=506.3 St.Dev=161.4
VAR 214 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-50 Loc 1195 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=109 Max=901 Mean=492.0 St.Dev=162.3
VAR 215 VALDELTAGANDE I PROC 52 Loc 1198 width 3 Valdeltagande i procent 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=523 Max=933 Mean=777.2 St.Dev=61.2
VAR 216 HÖGERNS RÖSTANDEL 1952 Loc 1201 width 3 Högerpartiets röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=9 Max=519 Mean=128.4 St.Dev=68.3
VAR 217 BONDEF RÖSTANDEL 1952 Loc 1204 width 3 Bondeförbundets röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 4 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=652 Mean=198.5 St.Dev=139.4
VAR 218 FOLKP RÖSTANDEL 1952 Loc 1207 width 3 Folkpartiets röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=27 Max=651 Mean=204.1 St.Dev=89.9
VAR 219 SOCDEM RÖSTANDEL 1952 Loc 1210 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=107 Max=834 Mean=439.2 St.Dev=138.2
VAR 220 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1952 Loc 1213 width 3 Kommunisternas röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 99 61 Valid-n=1012 Min=0 Max=393 Mean=29.7 St.Dev=45.1
VAR 221 ÖVR PART RÖSTANDEL 1952 Loc 1216 width 3 Övriga partiers röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1005 4 Valid-n=1012 Min=0 Max=11 Mean=0.0 St.Dev=0.4
VAR 222 BORG PART RÖSTANDEL 1952 Loc 1219 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=116 Max=892 Mean=531.0 St.Dev=158.3
VAR 223 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-52 Loc 1222 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1952 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=107 Max=884 Mean=468.9 St.Dev=158.2
VAR 224 VALDELTAGANDE I PROC -54 Loc 1225 width 3 Valdeltagande i procent 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=475 Max=941 Mean=781.6 St.Dev=62.3
VAR 225 HÖGERNS RÖSTANDEL 1954 Loc 1228 width 3 Högerpartiets röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=540 Mean=143.5 St.Dev=70.8
VAR 226 BONDEF RÖSTANDEL 1954 Loc 1231 width 3 Bondeförbundets röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 14 10 Valid-n=1012 Min=0 Max=638 Mean=194.3 St.Dev=137.2
VAR 227 FOLKP RÖSTANDEL 1954 Loc 1234 width 3 Folkpartiets röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=27 Max=620 Mean=178.6 St.Dev=82.2
VAR 228 SOCDEM RÖSTANDEL 1954 Loc 1237 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=109 Max=840 Mean=451.4 St.Dev=135.9
VAR 229 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1954 Loc 1240 width 3 Kommunisternas röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 77 82 Valid-n=1012 Min=0 Max=402 Mean=31.5 St.Dev=45.9
VAR 230 ÖVR PART RÖSTANDEL 1954 Loc 1243 width 3 Övriga partiers röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 766 86 Valid-n=1012 Min=0 Max=28 Mean=0.8 St.Dev=2.2
VAR 231 BORG PART RÖSTANDEL 1954 Loc 1246 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=110 Max=884 Mean=516.3 St.Dev=156.8
VAR 232 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-54 Loc 1249 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1954 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=109 Max=888 Mean=482.9 St.Dev=157.0
VAR 233 VALDELTAGANDE I PROC -56 Loc 1252 width 3 Valdeltagande i procent 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=454 Max=928 Mean=787.2 St.Dev=62.0
VAR 234 HÖGERNS RÖSTANDEL 1956 Loc 1255 width 3 Högerpartiets röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=10 Max=536 Mean=160.9 St.Dev=75.1
VAR 235 BONDEF RÖSTANDEL 1956 Loc 1258 width 3 Bondeförbundets röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 5 5 Valid-n=1012 Min=0 Max=622 Mean=181.2 St.Dev=129.4
VAR 236 FOLKP RÖSTANDEL 1956 Loc 1261 width 3 Folkpartiets röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=30 Max=648 Mean=193.7 St.Dev=85.6
VAR 237 SOCDEM RÖSTANDEL 1956 Loc 1264 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=106 Max=813 Mean=428.3 St.Dev=133.0
VAR 238 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1956 Loc 1267 width 3 Kommunisternas röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 30 44 Valid-n=1012 Min=0 Max=416 Mean=35.6 St.Dev=45.5
VAR 239 ÖVR PART RÖSTANDEL 1956 Loc 1270 width 3 Övriga partiers röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 965 15 Valid-n=1012 Min=0 Max=40 Mean=0.3 St.Dev=2.6
VAR 240 BORG PART RÖSTANDEL 1956 Loc 1273 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=147 Max=892 Mean=535.8 St.Dev=154.5
VAR 241 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-56 Loc 1276 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1956 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=108 Max=854 Mean=463.9 St.Dev=154.7
VAR 242 VALDELTAGANDE I PROC 58 Loc 1279 width 3 Valdeltagande i procent andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=446 Max=898 Mean=768.3 St.Dev=56.7
VAR 243 HÖGERNS RÖSTANDEL 1958AK Loc 1282 width 3 Högerpartiets röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=20 Max=615 Mean=174.5 St.Dev=80.4
VAR 244 CENTERN RÖSTANDEL 1958AK Loc 1285 width 3 Centerpartiets röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=687 Mean=230.5 St.Dev=152.3
VAR 245 FOLKP RÖSTANDEL 1958AK Loc 1288 width 3 Folkpartiets röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=22 Max=605 Mean=152.2 St.Dev=75.9
VAR 246 SOCDEM RÖSTANDEL 1958AK Loc 1291 width 3 Socialdemokraternas röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=63 Max=836 Mean=422.4 St.Dev=157.7
VAR 247 KOMMUNIST RÖSTANDEL 58AK Loc 1294 width 3 Kommunisternas röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 441 23 Valid-n=1012 Min=0 Max=421 Mean=20.5 St.Dev=41.4
VAR 248 ÖVR PAR RÖSTANDEL 1958AK Loc 1297 width 3 Övriga partiers röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 997 10 Valid-n=1012 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 249 BORG PART RÖSTANDEL 58AK Loc 1300 width 3 De borgerliga partiernas röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=124 Max=937 Mean=557.1 St.Dev=173.6
VAR 250 VÄNSTERPAR RÖSTAND -58AK Loc 1303 width 3 Vänsterpartiernas röstandel i andrakammarvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=63 Max=876 Mean=442.9 St.Dev=173.6
VAR 251 VALDELTAGANDE I PROC 58K Loc 1306 width 3 Valdeltagande i procent vid landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=486 Max=914 Mean=789.4 St.Dev=57.1
VAR 252 HÖGERNS RÖSTANDEL 1958K Loc 1309 width 3 Högerpartiets röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=635 Mean=172.9 St.Dev=78.2
VAR 253 CENTERNS RÖSTANDEL 1958K Loc 1312 width 3 Centerpartiets röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 5 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=682 Mean=237.0 St.Dev=150.3
VAR 254 FOLKP RÖSTANDEL 1958K Loc 1315 width 3 Folkpartiets röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=13 Max=571 Mean=132.2 St.Dev=69.5
VAR 255 SOCDEM RÖSTANDEL 1958K Loc 1318 width 3 Socialdemokraternas röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=84 Max=817 Mean=430.5 St.Dev=146.1
VAR 256 KOMMUNIST RÖSTANDEL -58K Loc 1321 width 3 Kommunisternas röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 93 63 Valid-n=1012 Min=0 Max=431 Mean=26.7 St.Dev=40.9
VAR 257 ÖVR PART RÖSTANDEL 1958K Loc 1324 width 3 Övriga partiers röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 792 84 Valid-n=1012 Min=0 Max=79 Mean=0.8 St.Dev=3.3
VAR 258 BORG PART RÖSTANDEL -58K Loc 1327 width 3 De borgerliga partiernas röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=135 Max=912 Mean=542.0 St.Dev=165.4
VAR 259 VÄNSTERPART RÖSTAND -58K Loc 1330 width 3 Vänsterpartiernas röstandel i landstingsvalet 1958 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=84 Max=864 Mean=457.2 St.Dev=165.5
VAR 260 VALDELTAGANDE I PROC -60 Loc 1333 width 3 Valdeltagande i procent 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=615 Max=951 Mean=853.7 St.Dev=42.5
VAR 261 HÖGERNS RÖSTANDEL 1960 Loc 1336 width 3 Högerpartiets röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=1 Max=586 Mean=145.2 St.Dev=68.9
VAR 262 CENTERNS RÖSTANDEL 1960 Loc 1339 width 3 Centerpartiets röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=10 Max=687 Mean=238.9 St.Dev=142.7
VAR 263 FOLKP RÖSTANDEL 1960 Loc 1342 width 3 Folkpartiets röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=24 Max=603 Mean=142.8 St.Dev=72.8
VAR 264 SOCDEM RÖSTANDEL 1960 Loc 1345 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=107 Max=800 Mean=441.2 St.Dev=140.2
VAR 265 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1960 Loc 1348 width 3 Kommunisternas röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 34 50 Valid-n=1012 Min=0 Max=404 Mean=31.8 St.Dev=41.6
VAR 266 ÖVR PART RÖSTANDEL 1960 Loc 1351 width 3 Övriga partiers röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 953 38 Valid-n=1012 Min=0 Max=10 Mean=0.1 St.Dev=0.6
VAR 267 BORG PART RÖSTANDEL 1960 Loc 1354 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=129 Max=891 Mean=526.9 St.Dev=161.6
VAR 268 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-60 Loc 1357 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=108 Max=871 Mean=473.0 St.Dev=161.6
VAR 269 VALDELTAGANDE I PROC -62 Loc 1360 width 3 Valdeltagande i procent 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=570 Max=936 Mean=811.7 St.Dev=50.8
VAR 270 HÖGERNS RÖSTANDEL 1962 Loc 1363 width 3 Högerpartiets röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=13 Max=586 Mean=134.4 St.Dev=66.1
VAR 271 CENTERNS RÖSTANDEL 1962 Loc 1366 width 3 Centerpartiets röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=8 Max=685 Mean=236.9 St.Dev=144.8
VAR 272 FOLKP RÖSTANDEL 1962 Loc 1369 width 3 Folkpartiets röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=18 Max=584 Mean=140.4 St.Dev=70.7
VAR 273 SOCDEM RÖSTANDEL 1962 Loc 1372 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=103 Max=816 Mean=461.0 St.Dev=141.1
VAR 274 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1962 Loc 1375 width 3 Kommunisternas röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 78 63 Valid-n=1012 Min=0 Max=385 Mean=26.9 St.Dev=39.0
VAR 275 ÖVR PART RÖSTANDEL 1962 Loc 1378 width 3 Övriga partiers röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 884 48 Valid-n=1012 Min=0 Max=15 Mean=0.4 St.Dev=1.5
VAR 276 BORG PART RÖSTANDEL 1962 Loc 1381 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=130 Max=897 Mean=511.7 St.Dev=159.7
VAR 277 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-62 Loc 1384 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1962 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=103 Max=866 Mean=487.9 St.Dev=159.7
VAR 278 VALDELTAG PROCENT 1964 Loc 1387 width 3 Valdeltagande i procent 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=605 Max=934 Mean=835.0 St.Dev=45.0
VAR 279 HÖGERNS RÖSTANDEL 1964 Loc 1390 width 3 Högerpartiets röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=17 Max=572 Mean=131.6 St.Dev=67.7
VAR 280 CENTERNS RÖSTANDEL 1964 Loc 1393 width 3 Centerpartiets röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=11 Max=639 Mean=239.0 St.Dev=135.9
VAR 281 FOLKP RÖSTANDEL 1964 Loc 1396 width 3 Folkpartiets röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=19 Max=565 Mean=136.8 St.Dev=68.6
VAR 282 KDS RÖSTANDEL 1964 Loc 1399 width 3 Kristen demokratisk samlings röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 372 22 Valid-n=1012 Min=0 Max=139 Mean=19.1 St.Dev=23.0
VAR 283 SOCDEM RÖSTANDEL 1964 Loc 1402 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=108 Max=765 Mean=434.9 St.Dev=130.8
VAR 284 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1964 Loc 1405 width 3 Kommunisternas röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 43 23 Valid-n=1012 Min=0 Max=414 Mean=37.6 St.Dev=43.3
VAR 285 ÖVR PART RÖSTANDEL 1964 Loc 1408 width 3 Övriga partiers röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 997 8 Valid-n=1012 Min=0 Max=4 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 286 MBS RÖSTANDEL 1964 Loc 1411 width 3 Medborgerlig samlings röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1008 Valid-n=1012 Min=0 Max=393 Mean=1.0 St.Dev=17.2
VAR 287 BORG PART RÖSTANDEL -64 Loc 1414 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=141 Max=891 Mean=527.5 St.Dev=153.9
VAR 288 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-64 Loc 1417 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1964 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=109 Max=859 Mean=472.5 St.Dev=153.9
VAR 289 VALDELTAGANDE I PROC -66 Loc 1420 width 3 Valdeltagande i procent 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=589 Max=945 Mean=836.0 St.Dev=43.3
VAR 290 HÖGERNS RÖSTANDEL 1966 Loc 1423 width 3 Högerpartiets röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 5 Valid-n=1012 Min=0 Max=605 Mean=141.2 St.Dev=69.5
VAR 291 CENTERNS RÖSTANDEL 1966 Loc 1426 width 3 Centerpartiets röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 59 Valid-n=1012 Min=0 Max=679 Mean=244.2 St.Dev=144.1
VAR 292 FOLKP RÖSTANDEL 1966 Loc 1429 width 3 Folkpartiets röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 60 Valid-n=1012 Min=0 Max=547 Mean=132.2 St.Dev=74.1
VAR 293 KDS RÖSTANDEL 1966 Loc 1432 width 3 Kristen demokratisk samlings röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 56 29 Valid-n=1012 Min=0 Max=156 Mean=20.0 St.Dev=18.4
VAR 294 SOCDEM RÖSTANDEL 1966 Loc 1435 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=77 Max=740 Mean=394.3 St.Dev=125.5
VAR 295 KOMMUNIST RÖSTANDEL 1966 Loc 1438 width 3 Kommunisternas röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 44 19 Valid-n=1012 Min=0 Max=416 Mean=45.1 St.Dev=47.3
VAR 296 ÖVR PART RÖSTANDEL 1966 Loc 1441 width 3 Övriga partiers röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 815 60 Valid-n=1012 Min=0 Max=155 Mean=1.0 St.Dev=6.2
VAR 297 BORG SAML RÖSTANDEL 1966 Loc 1444 width 3 De borgerliga samlingsrörelsernas röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 946 Valid-n=1012 Min=0 Max=731 Mean=21.9 St.Dev=93.5
VAR 298 BORG PART RÖSTANDEL 1966 Loc 1447 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=167 Max=921 Mean=559.6 St.Dev=151.9
VAR 299 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-66 Loc 1450 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1966 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=78 Max=822 Mean=439.4 St.Dev=151.7
VAR 300 VALDELTAGANDE I PROC -68 Loc 1453 width 3 Valdeltagande i procent 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=689 Max=955 Mean=894.8 St.Dev=28.7
VAR 301 HÖGERNS RÖSTANDEL 1968 Loc 1456 width 3 Högerpartiets röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=558 Mean=128.5 St.Dev=65.5
VAR 302 CENTERNS RÖSTANDEL 1968 Loc 1459 width 3 Centerpartiets röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=691 Mean=262.8 St.Dev=130.8
VAR 303 FOLKP RÖSTANDEL 1968 Loc 1462 width 3 Folkpartiets röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 6 Valid-n=1012 Min=0 Max=520 Mean=113.3 St.Dev=61.6
VAR 304 KDS RÖSTANDEL 1968 Loc 1465 width 3 Kristen demokratisk samlings röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 11 16 Valid-n=1012 Min=0 Max=92 Mean=17.6 St.Dev=14.7
VAR 305 SOCDEM RÖSTANDEL 1968 Loc 1468 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=88 Max=801 Mean=453.0 St.Dev=139.3
VAR 306 VPK RÖSTANDEL 1968 Loc 1471 width 3 Vänsterpartiet kommunisternas röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 51 43 Valid-n=1012 Min=0 Max=323 Mean=21.7 St.Dev=28.6
VAR 307 ÖVR PART RÖSTANDEL 1968 Loc 1474 width 3 Övriga partiers röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 959 31 Valid-n=1012 Min=0 Max=52 Mean=0.2 St.Dev=1.8
VAR 308 S 68 RÖSTANDEL 1968 Loc 1477 width 3 Samling 68:s röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1005 Valid-n=1012 Min=0 Max=537 Mean=2.9 St.Dev=35.5
VAR 309 BORG PART RÖSTANDEL 1968 Loc 1480 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=145 Max=912 Mean=525.1 St.Dev=153.2
VAR 310 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-68 Loc 1483 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1968 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=88 Max=854 Mean=474.7 St.Dev=153.2
VAR 311 VALDELTAGANDE I PROC -70 Loc 1486 width 3 Valdeltagande i procent 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=630 Max=955 Mean=887.2 St.Dev=30.7
VAR 312 MODERATERNA RÖSTANDEL-70 Loc 1489 width 3 Moderata samlingspartiets röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=8 Max=521 Mean=107.0 St.Dev=55.2
VAR 313 CENTERNS RÖSTANDEL 1970 Loc 1492 width 3 Centerpartiets röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=68 Max=702 Mean=296.3 St.Dev=128.7
VAR 314 FOLKP RÖSTANDEL 1970 Loc 1495 width 3 Folkpartiets röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=9 Max=530 Mean=122.4 St.Dev=63.7
VAR 315 KDS RÖSTANDEL 1970 Loc 1498 width 3 Kristen demokratisk samlings röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 3 7 Valid-n=1012 Min=0 Max=133 Mean=21.4 St.Dev=18.0
VAR 316 SOCDEM RÖSTANDEL 1970 Loc 1501 width 3 Socialdemokraternas röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=81 Max=780 Mean=416.2 St.Dev=133.2
VAR 317 VPK RÖSTANDEL 1970 Loc 1504 width 3 Vänsterpartiet kommunisternas röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 9 17 Valid-n=1012 Min=0 Max=381 Mean=34.8 St.Dev=35.4
VAR 318 KFML RÖSTANDEL 1970 Loc 1507 width 3 Kommunistiska förbundet marxist-leninisternas röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 458 181 Valid-n=1012 Min=0 Max=29 Mean=1.7 St.Dev=2.7
VAR 319 ÖVR PART RÖSTANDEL 1970 Loc 1510 width 3 Övriga partiers röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 942 39 Valid-n=1012 Min=0 Max=34 Mean=0.2 St.Dev=1.3
VAR 320 BORG PART RÖSTANDEL 1970 Loc 1513 width 3 De borgerliga partiernas röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=176 Max=918 Mean=547.1 St.Dev=152.4
VAR 321 VÄNSTERPART RÖSTANDEL-70 Loc 1516 width 3 Vänsterpartiernas röstandel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=82 Max=824 Mean=452.8 St.Dev=152.4
VAR 322 JORDBRUKETS ANDEL 1950 Loc 1519 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=2 Max=757 Mean=325.1 St.Dev=194.1
VAR 323 SKOGSBRUKETS ANDEL 1950 Loc 1522 width 3 Andel sysselsatta inom skogsbruk 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 69 75 Valid-n=1012 Min=0 Max=523 Mean=41.1 St.Dev=70.3
VAR 324 FISKETS ANDEL 1950 Loc 1525 width 3 Andel sysselsatta inom fiske 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 590 109 Valid-n=1012 Min=0 Max=532 Mean=9.6 St.Dev=41.6
VAR 325 GRUVBR,TILLVERK ANDEL-50 Loc 1528 width 3 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=22 Max=737 Mean=272.4 St.Dev=156.9
VAR 326 BYGGNADSIND ANDEL 1950 Loc 1531 width 3 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=22 Max=427 Mean=78.6 St.Dev=28.3
VAR 327 TJÄNSTERS ANDEL 1950 Loc 1534 width 3 Andel sysselsatta inom tjänster 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=97 Max=788 Mean=273.3 St.Dev=117.1
VAR 328 METALLIND ANDEL 1950 Loc 1537 width 3 Andel sysselsatta inom metallindustri 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=637 Mean=83.3 St.Dev=103.0
VAR 329 SAMFÄRDSEL ANDEL 1950 Loc 1540 width 3 Andel sysselsatta inom samfärdsel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=16 Max=526 Mean=66.9 St.Dev=37.5
VAR 330 HANDELNS ANDEL 1950 Loc 1543 width 3 Andel sysselsatta inom handel 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=26 Max=313 Mean=96.4 St.Dev=52.8
VAR 331 ÖVR TJÄNSTERS ANDEL 1950 Loc 1546 width 3 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=40 Max=510 Mean=110.0 St.Dev=56.9
VAR 332 JORDBR M BINÄR ANDEL -50 Loc 1549 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=792 Mean=375.8 St.Dev=208.8
VAR 333 INDUSTRINS ANDEL 1950 Loc 1552 width 3 Andel sysselsatta inom industri 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=51 Max=789 Mean=350.9 St.Dev=157.4
VAR 334 JORDBRUKETS ANDEL 1960 Loc 1555 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=670 Mean=238.7 St.Dev=166.7
VAR 335 SKOGSBRUKETS ANDEL 1960 Loc 1558 width 3 Andel sysselsatta inom skogsbruk 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 62 46 Valid-n=1012 Min=0 Max=540 Mean=49.4 St.Dev=77.8
VAR 336 FISKETS ANDEL 1960 Loc 1561 width 3 Andel sysselsatta inom fiske 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 625 113 Valid-n=1012 Min=0 Max=550 Mean=6.9 St.Dev=34.3
VAR 337 GRUVBR,TILLVERK ANDEL-60 Loc 1564 width 3 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=736 Mean=306.2 St.Dev=154.2
VAR 338 BYGGNADSIND ANDEL 1960 Loc 1567 width 3 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=15 Max=361 Mean=98.9 St.Dev=40.8
VAR 339 TJÄNSTERS ANDEL 1960 Loc 1570 width 3 Andel sysselsatta inom tjänster 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=122 Max=745 Mean=300.0 St.Dev=110.4
VAR 340 METALLIND ANDEL 1960 Loc 1573 width 3 Andel sysselsatta inom metallindustri 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 1 1 Valid-n=1012 Min=0 Max=671 Mean=109.3 St.Dev=108.4
VAR 341 SAMFÄRDSEL ANDEL 1960 Loc 1576 width 3 Andel sysselsatta inom samfärdsel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=21 Max=269 Mean=90.4 St.Dev=39.6
VAR 342 HANDELNS ANDEL 1960 Loc 1579 width 3 Andel sysselsatta inom handel 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=18 Max=407 Mean=64.1 St.Dev=31.9
VAR 343 ÖVR TJÄNSTERS ANDEL 1960 Loc 1582 width 3 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=52 Max=521 Mean=145.4 St.Dev=66.7
VAR 344 JORDBR M BINÄR ANDEL -60 Loc 1585 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=694 Mean=295.0 St.Dev=179.9
VAR 345 INDUSTRINS ANDEL 1960 Loc 1588 width 3 Andel sysselsatta inom industri 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=78 Max=782 Mean=405.1 St.Dev=142.2
VAR 346 JORDBRUKETS ANDEL 1965 Loc 1591 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=3 Max=694 Mean=222.1 St.Dev=161.9
VAR 347 SKOGSBRUKETS ANDEL 1965 Loc 1594 width 3 Andel sysselsatta inom skogsbruk 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 57 48 Valid-n=1012 Min=0 Max=556 Mean=42.4 St.Dev=67.4
VAR 348 FISKETS ANDEL 1965 Loc 1597 width 3 Andel sysselsatta inom fiske 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 650 122 Valid-n=1012 Min=0 Max=512 Mean=5.7 St.Dev=30.5
VAR 349 METALLIND ANDEL 1965 Loc 1600 width 3 Andel sysselsatta inom metallindustri 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=6 Max=712 Mean=115.5 St.Dev=107.9
VAR 350 ÖVR TILLVERK+GRUVBR 1965 Loc 1603 width 3 Andel sysselsatta inom övrig tillverkningsindustri samt gruvbrytning 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=10 Max=682 Mean=190.4 St.Dev=122.6
VAR 351 BYGGNADSIND ANDEL 1965 Loc 1606 width 3 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=17 Max=327 Mean=104.7 St.Dev=35.8
VAR 352 HANDELNS ANDEL 1965 Loc 1609 width 3 Andel sysselsatta inom handel 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=27 Max=263 Mean=98.6 St.Dev=45.8
VAR 353 SAMFÄRDSELNS ANDEL 1965 Loc 1612 width 3 Andel sysselsatta inom samfärdsel 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=16 Max=444 Mean=59.4 St.Dev=31.3
VAR 354 ÖVR TJÄNSTERS ANDEL 1965 Loc 1615 width 3 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=54 Max=567 Mean=161.2 St.Dev=75.6
VAR 355 GRUVBR+TILLVERK ANDEL-65 Loc 1618 width 3 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=20 Max=745 Mean=305.9 St.Dev=147.1
VAR 356 JORDBR M BINÄR ANDEL -65 Loc 1621 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=710 Mean=270.2 St.Dev=175.5
VAR 357 INDUSTRINS ANDEL 1965 Loc 1624 width 3 Andel sysselsatta inom industri 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=58 Max=798 Mean=410.6 St.Dev=136.1
VAR 358 TJÄNSTERS ANDEL 1965 Loc 1627 width 3 Andel sysselsatta inom tjänster 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=130 Max=795 Mean=319.3 St.Dev=123.7
VAR 359 JORDBR M BINÄR ANDEL -70 Loc 1630 width 3 Andel sysselsatta inom jordbruk med binäringar 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=595 Mean=204.9 St.Dev=143.7
VAR 360 GRUVBR,TILLVERK ANDEL-70 Loc 1633 width 3 Andel sysselsatta inom gruvbrytning och tillverkningsindustri 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=40 Max=736 Mean=300.4 St.Dev=137.1
VAR 361 BYGGNADSIND ANDEL 1970 Loc 1636 width 3 Andel sysselsatta inom byggnadsindustri 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=34 Max=301 Mean=112.2 St.Dev=37.0
VAR 362 SAMFÄRDSEL ANDEL 1970 Loc 1639 width 3 Andel sysselsatta inom samfärdsel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=6 Max=413 Mean=62.0 St.Dev=30.0
VAR 363 HANDELNS ANDEL 1970 Loc 1642 width 3 Andel sysselsatta inom handel 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=22 Max=352 Mean=125.7 St.Dev=56.7
VAR 364 ÖVR TJÄNSTERS ANDEL 1970 Loc 1645 width 3 Andel sysselsatta inom övriga tjänster 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=78 Max=601 Mean=191.4 St.Dev=77.2
VAR 365 INDUSTRINS ANDEL 1970 Loc 1648 width 3 Andel sysselsatta inom industri 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=116 Max=770 Mean=412.6 St.Dev=124.5
VAR 366 TJÄNSTERS ANDEL 1970 Loc 1651 width 3 Andel sysselsatta inom tjänster 1970 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=142 Max=938 Mean=379.2 St.Dev=131.2
VAR 367 ANDEL JORDBRUKARE 1950 Loc 1654 width 3 Andel jordbrukare 1950 Faktiska värdet är kodat. Kod: 1 Frek: 5 Valid-n=1012 Min=1 Max=661 Mean=209.7 St.Dev=131.2
VAR 368 ANDEL ÖVR FÖRETAGARE -50 Loc 1657 width 3 Andel övriga företagare 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=18 Max=269 Mean=83.6 St.Dev=28.5
VAR 369 ANDEL TJÄNSTEMÄN 1950 Loc 1660 width 3 Andel tjänstemän 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=31 Max=581 Mean=170.6 St.Dev=88.9
VAR 370 ANDEL ARBETARE 1950 Loc 1663 width 3 Andel arbetare 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=176 Max=756 Mean=536.2 St.Dev=86.4
VAR 371 ANDEL JORDBR.ARBETARE-50 Loc 1666 width 3 Andel jordbruksarbetare 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=2 Max=549 Mean=166.1 St.Dev=102.5
VAR 372 ANDEL ÖVR ARBETARE 1950 Loc 1669 width 3 Andel övriga arbetare 1950 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=42 Max=744 Mean=370.1 St.Dev=144.6
VAR 373 ANDEL JORDBRUKARE 1960 Loc 1672 width 3 Andel jordbrukare 1960 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 2 10 Valid-n=1012 Min=0 Max=627 Mean=157.6 St.Dev=112.8
VAR 374 ANDEL ÖVR FÖRETAGARE -60 Loc 1675 width 3 Andel övriga företagare 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=16 Max=239 Mean=75.0 St.Dev=23.8
VAR 375 ANDEL TJÄNSTEMÄN 1960 Loc 1678 width 3 Andel tjänstemän 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=60 Max=676 Mean=221.7 St.Dev=103.6
VAR 376 ANDEL ARBETARE 1960 Loc 1681 width 3 Andel arbetare 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=202 Max=778 Mean=545.7 St.Dev=79.8
VAR 377 ANDEL JORDBR.ARBETARE-60 Loc 1684 width 3 Andel jordbruksarbetare 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=5 Max=541 Mean=137.4 St.Dev=94.9
VAR 378 ANDEL ÖVR ARBETARE 1960 Loc 1687 width 3 Andel övriga arbetare 1960 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=144 Max=714 Mean=408.4 St.Dev=115.6
VAR 379 ANDEL JORDBRUKARE 1965 Loc 1690 width 5 Andel jordbrukare 1965 Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1 Frek: 4 14 Valid-n=1012 Min=0 Max=484 Mean=126.4 St.Dev=93.8
VAR 380 ANDEL ÖVR FÖRETAGARE -65 Loc 1695 width 3 Andel övriga företagare 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=11 Max=444 Mean=67.5 St.Dev=24.9
VAR 381 AND ANST JORDBR+BINÄR-65 Loc 1698 width 3 Andel anställda inom jordbruk med binäringar 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=4 Max=569 Mean=143.9 St.Dev=97.9
VAR 382 ANDEL ANST ÖVR NÄRGR -65 Loc 1701 width 3 Andel anställda inom övriga näringsgrenar 1965 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1012 Min=233 Max=961 Mean=662.3 St.Dev=179.1