ÅLDRANDET I SAMHÄLLET:
              VÅRA BOSTÄDER
               SSD 0151

              Primärforskare:
              Lars Tornstam
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              September 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i VÅRA BOSTÄDER
        samlades ursprungligen in av LARS TORNSTAM vid
        Sociologiska Institutionen vid Uppsala
        Universitet.
        Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Delstudien Våra bostäder ingår i studien De äldre i
  samhället som i sin tur ingår i delprojektet Åldrandet i
  samhället. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande
  program Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden ett
  tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebär
  ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet
  inom projektet bedrivs i tre olika lokalprogram. I Lund: De
  äldre i samhället- förr, nu och i framtiden. I Göteborg:
  Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i
  framtiden och i Uppsala: Åldrandet i samhället.

  En av utgångspunkterna för delstudien Våra bostäder är vad
  som i den nya Socialtjänstlagen föreskrives beträffande de
  äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla
  andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna
  bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer
  bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur
  de äldre själva uppfattar sitt boende.

  Delstudien Våra bostäder genomfördes av sociologiska
  institutionen vid Uppsala universitet under ledning av
  docent Lars Tornstam. Studien genomfördes år 1981-1982 med
  urval av svarspersoner, uppläggning och utskickning av
  frågeformulär och bearbetning av svar.

  Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt
  urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning
  om sitt boende. Undersökningen vill ha svar på frågan om
  bostadens betydelse , flyttningsbenägenheten, flyttningsmål,
  flyttningshinder, flyttningsaktivitet, flyttningsmönster, om
  orsaker till de flyttningar som företagits och om de skilda
  insatser av social service som de äldre behöver för att ha
  möjlighet att stanna kvar i ett självständigt boende.

  

                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Den undersökningspopulation som fastställts för denna
  undersökning utgörs av i Sverige boende personer i åldrarna
  65-85 år. Åldersavgränsningen uppåt är huvudsakligen gjord
  av praktiska skäl. I åldern över 85 år stiger andelen boende
  i servicehus brant och datainsamlingsmetoden, postenkäter,
  som här använts fungerar inte bra i de högsta
  åldersgrupperna.

  Ur registret över totalbefolkningen har ett urval omfattande
  2099 personer i åldrarna 65-85år dragits. I maj månad 1982
  utsändes en postenkät till dessa personer. Efter det att
  datainsamlingen avslutats visade det sig att 10 personer i
  urvalet var döda och 24 så allvarligt sjuka att de inte
  kunde delta i undersökningen. Efter det att dessa 34
  personer dragits ifrån det ursprungliga urvalet återstod ett
  nettourval av 2065 personer. Av dessa 2065 personer inkom
  1270 med godkända enkätsvar. Det innebar att 62% besvarade
  frågorna medan bortfallet i undersökningen är 38%.

  För att bedöma hur bortfallet snedvridit svarandegruppens
  representativitet ,har gruppens ålders, köns och
  civilståndsfördelning jämförts med motsvarande fördelningar
  för personer i hela riket. Åldersfördelningen skiljer sig
  med högst ett par procent i dessa åldersklasser. När det
  gäller könsfördelningen är männen överrepresenterade med ett
  par procent. Vad beträfffar civilstånd är andelen gifta
  svarande överrepresenterade med 3,5%. Sammanfattningsvis kan
  man säga att trots det stora bortfallet
  undersökningsmaterialet visar förhållandevis god
  överensstämmmelse med totalpopulationen.
  Undersökningsresultaten måste trots allt tolkas med en viss
  försiktighet då det kan tänkas att det är personer med
  otillräcklig kunskap eller förmåga att uttrycka sina behov
  av social service som underlåtit att svara på enkäten.

  Av de svarande är det 56% som bor i lägenhet medan 35% bor i
  småhus. Småhusboendet har lägre procentuell andel än väntat
  eftersom F o B 1980 visar att 42% av äldrehushållen bor i
  småhus. Skillnaden kan kanske förklaras av olika
  undersökningsenheter. I F o B är hushållet
  undersökningsenhet, i denna undersökningär är individen
  undersökningsenhet. När det gäller undersöknings- gruppens
  hälsotillstånd är den bättre än vad man vanligen föreställer
  sig, 1/3 har flera sjukdomssymptom.

  För ytterligare information om undersökningen se:

    Tornstam, Lars   Självständigt boende 1982
             Äldre i samhället- förr, nu och i
             framtiden
             Arbetsrapport nr 10
             Reprocentralen HSC 1982

  

                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 8   (2) BOENDEORT            (3) MD=9
    REF 8   (4) LOC 18 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.3.Hur vill Du beskriva den ort Du nu bor i? Välj
  något av följande

   (7) ..........................

    (8) (9) (10)

    226  1.  Stockholm, GÖteborg, Malmö
    416  2.  Annan stad med mer än 10000 innevånare
    214  3.  Annan tätort med mer än 3000 innevånare
    342  4.  Landsbygd/glesbygd

    71  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 SSDstudie NR 0151 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer Bakgrund 5 Födelseår 6 Kön 7 Civilstånd 8 Boendeort Nuvarande bostad 9 Boendetid 10 Lägenhetsyta 11 Antal rum 12 Modernitet 13 Antal personer i hushåll 14 Bostadstyp 15 Våningsplan 16 Balkong Skäl till bostadsbyte de senaste fem åren 17 Höga boendekostnader 18 Långt till affärer 19 Långt till kommunikationer 20 Långt till grönområde 21 Långt till fritid o nöjen 22 Svårtillgänglighet 23 Förmåga att klara trädgårdsarbete 24 Bullrig omgivning 25 Störande grannar 26 Otrygghet 27 Handikappvänlighet 28 För liten 29 För stor 30 Tungarbetad 31 Balkong 32 Dragigt 33 Trappor 34 Ej hiss 35 Social service 36 Familjeskäl 37 Ensamhet 38 Annat skäl Bostadstyp som flyttats ifrån 39 Flyttat från Vad flyttningen innebar geografiskt sett 40 Samma stadsdel 41 Annan stadsdel 42 Centrum 43 Annan stad 44 Till hembygd 45 Nära barn 46 Från utlandet 47 Från tätort 48 Till tätort 49 Till fritidshus Överväger att flytta 50 Övervägt flyttning 51 Flytta till bostadstyp Skäl till att överväga flytta 52 Höga kostnader 53 Långt till affär 54 Långt till kommunikationer 55 Grönområden 56 Långt till fritid 57 Svårtillgänglighet 58 Trädgårdsarbete 59 Buller 60 Störande grannar 61 Otryggt 62 Ej handikappvänlig 63 För liten 64 För stor 65 Tungarbetad 66 Ej balkong 67 Dragigt 68 Trappor 69 Ej hiss 70 Social service 71 Familjeskäl 72 Ensamhet 73 Annat Vad kommer en framtida flyttning att innebära geografiskt 74 Samma stadsdel 75 Annan stadsdel 76 Centrum 77 Annan stad 78 Till hembygd 79 Närmare barn 80 Från utlandet 81 Från tätort 82 Till tätort 83 Till fritidshus Hinder för framtida flyttning 84 Svårt sälja bostadsrätt 85 Svårt sälja hus 86 Svårt få lån 87 Höga bostadskostnader 88 Svårt finna lämlig bostad 89 Kö till servicehus 90 För rotad i boende 91 Ej byta för barnens skull 92 Komma ifrån gamla vänner 93 Bostadsbyte för arbetssamt 94 Annat Beroende av tjänster för att bo kvar i nuvarande bostad 95 Hemhjälp 96 Städservice 97 Tvättservice 98 Matdistribution 99 Väntjänst 100 Fotvård 101 Telefonservice 102 Gymnastik 103 Bokbuss 104 Färdtjänst 105 Snöröjning 106 Reparationsservice 107 Aktivering 108 Lantbrevbärarservice 109 Hårvård 110 Badservice 111 Sjukvård 112 Trygghetslarm 113 Bostadstillägg 114 Handikappanpassning 115 Ledsagarservice Hushållsinkomst och boendekostnad 116 Hushållsinkomst 117 Antal hushållsmedlemmar 118 Boendekostnad Hälsotillstånd 119 Hälsotillstånd 120 Hjärtsjukdom 121 Astma 122 Reumatism 123 Sjuk i rörelseorgan 124 Synproblem 125 Hörselproblem 126 Nödvändigt att använda käppar-kryckor 127 Nödvändigt att använda rullstol 128 Allmän trötthet 129 Sömnbesvär 130 Oro 131 Överansträngning 132 Kort promenad 133 Gå trappor Bostadens betydelse för trivseln 134 Viktigt äga bostad 135 Småhusboende trevligast 136 Lägenhetsboende trevligast 137 Bostad-Människans ålder 138 Lättare isolerad i småhus 139 Lättare isolerad i lägenhet 140 Svårt flytta till lägenhet 141 LÄtt att flytta till lägenhet

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0151              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0151


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 UP:s ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 3 MD=999 F.1. Vilket år är Du född? 895. 1895 . . 929. 1929 23 999. Ej svar Kod: 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 Frek: 1 11 14 25 31 34 32 37 42 50 56 Kod: 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 Frek: 67 63 76 78 82 84 87 96 97 94 87 Kod: 920 929 999 Frek: 1 1 23
VAR 6 KÖN Loc 16 width 1 MD=9 F.1a. Ditt kön? <Se F.1 för fullständig frågetext> 594 1. Man 658 2. Kvinna 17 9. Ej svar
VAR 7 CIVILSTÅND Loc 17 width 1 MD=9 F.2. Ditt civilstånd? 141 1. Ogift 715 2. Gift/sammanboende 41 3. Skild 359 4. Änka/änkling 13 9. Ej svar
VAR 8 BOENDEORT Loc 18 width 1 MD=9 F.3. Hur vill Du beskriva den ort Du nu bor i? Välj något av följande alternativ. 226 1. Stockholm, Göteborg, Malmö 416 2. Annan stad med mer än 10000 innevånare 214 3. Annan tätort med mer än 3000 innevånare 342 4. Landsbygd/glesbygd 71 9. Ej svar
VAR 9 BOENDETID Loc 19 width 1 MD=9 F.4. Hur länge har Du bott i den nuvarande bostaden? 840 1. Mer än 10 år 211 2. Mellan 5 och 10 år 193 3. Mindre än 5 år 25 9. Ej svar
VAR 10 LÄGENHETSYTA Loc 20 width 3 MD=999 F.5. Hur stor lägenhetsyta har bostaden? 009. . . 843. 102 999. Ej svar Kod: 9 11 12 14 15 16 17 20 21 24 25 Frek: 1 1 3 1 2 1 2 5 1 3 1 Kod: 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 1 3 10 1 2 1 2 5 6 4 6 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Frek: 2 10 6 19 3 5 11 4 5 8 24 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 14 18 8 16 19 15 19 23 10 58 7 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 28 17 24 28 16 12 14 11 34 10 24 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Frek: 8 13 24 21 4 21 7 42 5 13 11 Kod: 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 Frek: 12 24 10 5 3 1 38 10 4 8 5 Kod: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Frek: 16 4 7 3 39 2 2 2 4 9 1 Kod: 107 109 110 112 113 114 115 116 117 118 120 Frek: 2 5 25 2 3 3 9 3 2 4 25 Kod: 121 123 124 125 126 128 129 130 134 135 139 Frek: 1 3 2 10 3 1 1 8 2 6 1 Kod: 140 141 142 144 145 150 153 155 160 163 165 Frek: 16 1 2 1 3 13 1 1 10 1 3 Kod: 168 169 170 171 175 177 180 182 185 186 190 Frek: 1 1 4 1 2 1 4 1 1 1 1 Kod: 192 196 200 220 245 250 300 360 843 999 Frek: 1 1 5 1 1 1 2 1 1 102
VAR 11 ANTAL RUM Loc 23 width 2 MD=99 F.5a. Hur många rum har bostaden? <Se F.5 för fullständig frågetext> 115 01. 1 rum 388 02. 2 rum 381 03. 3 rum 208 04. 4 rum 100 05. 5 rum 35 06. 6 rum 8 07. 7 rum 5 08. 8 rum 6 09. 9 rum 23 99. Ej svar
VAR 12 MODERNITET Loc 25 width 1 MD=9 F.6. Är bostaden modern eller omodern? 1118 1. Modern 119 2. Omodern 32 9. Ej svar
VAR 13 ANTAL PERSONER Loc 26 width 1 MD=9 F.7. Av hur många personer består Ditt hushåll, då Du räknar med Dig själv? 463 1. 1 person 710 2. 2 personer 70 3. 3 personer 26 9. Ej svar
VAR 14 BOSTADSTYP Loc 27 width 1 MD=9 F.8. I vilken typ av bostad bor Du nu? 473 1. Hyreslägenhet 209 2. Bostadsrättslägenhet 189 3. Småhus i ett plan 242 4. Småhus i två eller flera plan 51 5. Ålderdomshem, servicehus, bostadshotell el dyl. 61 6. Annan 44 9. Ej svar
VAR 15 VÅNING Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. (BESVARAS OM DU BOR I HYRES ELLER BOSTADSRÄTTSLÄGENHET) På vilken våning är Din bostad belägen? 208 1. Bottenvåningen 197 2. Annat våningsplan med hiss 251 3. Annat våningsplan utan hiss 587 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Ej svar
VAR 16 BALKONG Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.9a. (BESVARAS OM DU BOR I HYRES ELLER BOSTADSRÄTTSLÄGENHET) Finns balkong till lägenheten? <Se F.9 för fullständig frågetext> 504 1. Ja 156 2. Nej 587 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Ej svar
VAR 17 HÖGA KOSTNADER Loc 30 width 1 F.10. (BESVARAS OM DU FLYTTAT NÅGON GÅNG DE SENASTE FEM ÅREN) Vilka var skälen till det senaste bostadsbytet? Ange ett huvudskäl av de nedan uppräknade. Markera därutöver alla de skäl som på olika sätt var bidragande orsaker till bostadsbytet. F.10a. För höga boendekostnader 43 1. För höga boendekostnader 1226 5. Ej angivit för höga boendekostnader
VAR 18 LÅNGT TILL AFFÄRER Loc 31 width 1 F.10b. För långt till affärer <Se F.10 för fullständig frågetext> 41 1. För långt till affärer 1228 5. Ej angivit för långt till affärer
VAR 19 KOMMUNIKATIONER Loc 32 width 1 F.10c. För långt till kommunikationer <Se F.10 för fullständig frågetext> 25 1. För långt till kommunikationer 1244 5. Ej angivit för långt till kommunikationer
VAR 20 GRÖNOMRÅDE Loc 33 width 1 F.10d. För långt till park/grönområde <Se F.10 för fullständig frågetext> 9 1. För långt till park/grönområde 1260 5. Ej angivit för långt till park/grönområde
VAR 21 FRITID O NÖJEN Loc 34 width 1 F.10e. För långt till fritidsaktiviteter och nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 11 1. För långt till fritidsaktiviteter och nöjen 1258 5. Ej angivit för långt till fritidsaktiviteter och nöjen
VAR 22 SVÅRTILLGÄNGLIGHET Loc 35 width 1 F.10f. Bostaden svårtillgänglig p g a backar, trappor eller dyl. <Se F.10 för fullständig frågetext> 31 1. Bostaden svårtillgänglig p g a backar, trappor eller dyl 1238 5. Ej angivit bostaden svårtillgänglig p g a backar, trappor eller dyl
VAR 23 TRÄDGÅRDSARBETE Loc 36 width 1 F.10g. Svårigheter att klara gräsklippning, snöskottning etc. <Se F.10 för fullständig frågetext> 37 1. Svårigheter att klara gräsklippning, snöskottning, etc. 1232 5. Ej angivit svårigheter att klara gräsklippning, snöskottning, etc.
VAR 24 BULLER Loc 37 width 1 F.10h. Bullrig omgivning <Se F.10 för fullständig frågetext> 26 1. Bullrig omgivning 1243 5. Ej angivit bullrig omgivning
VAR 25 STÖRANDE GRANNAR Loc 38 width 1 F.10i. Störande grannar <Se F.10 för fullständig frågetext> 20 1. Störande grannar 1249 5. Ej angivit störande grannar
VAR 26 OTRYGGT Loc 39 width 1 F.10j. Otrygghet i boendemiljön <Se F.10 för fullständig frågetext> 18 1. Otrygghet i boendemiljön 1251 5. Ej angivit otrygghet i boendemiljön
VAR 27 HANDIKAPPVÄNLIGHET Loc 40 width 1 F.10k. Bostaden ej handikappvänlig <Se F.10 för fullständig frågetext> 28 1. Bostaden ej handikappvänlig 1241 5. Ej angivit bostaden ej handikappvänlig
VAR 28 FÖR LITEN Loc 41 width 1 F.10l. Bostadsytan för liten <Se F.10 för fullständig frågetext> 36 1. Bostadsytan för liten 1233 5. Ej angivit bostadsytan för liten
VAR 29 FÖR STOR Loc 42 width 1 F.10m. Bostadsytan för stor <Se F.10 för fullständig frågetext> 49 1. Bostadsytan för stor 1220 5. Ej angivit bostadsytan för stor
VAR 30 TUNGARBETAD Loc 43 width 1 F.10n. Bostaden tungarbetad <Se F.10 för fullständig frågetext> 43 1. Bostaden tungarbetad 1226 5. Ej angivit bostaden tungarbetad
VAR 31 BALKONG Loc 44 width 1 F.10o. Bostaden utan balkong <Se F.10 för fullständig frågetext> 36 1. Bostaden utan balkong 1233 5. Ej angivit bostaden utan balkong
VAR 32 DRAGIGT Loc 45 width 1 F.10p. Bostaden dragig och kall <Se F.10 för fullständig frågetext> 25 1. Bostaden dragig och kall 1244 5. Ej angivit bostaden dragig och kall
VAR 33 TRAPPOR Loc 46 width 1 F.10q. Svårigheter med trappor <Se F.10 för fullständig frågetext> 41 1. Svårigheter med trappor 1228 5. Ej angivit svårigheter med trappor
VAR 34 EJ HISS Loc 47 width 1 F.10r. Hiss saknas <Se F.10 för fullständig frågetext> 48 1. Hiss saknas 1221 5. Ej angivit hiss saknas
VAR 35 SOCIAL SERVICE Loc 48 width 1 F.10s. Svårigheter att få social service p g a bostadens läge <Se F.10 för fullständig frågetext> 11 1. Svårigheter att få social service p g a bostadens läge 1258 5. Ej angivit svårigheter att få social service p g a bostadens läge
VAR 36 FAMILJESKÄL Loc 49 width 1 F.10t. Familjeskäl, t ex skilsmässa, dödsfall, komma närmare barnen <Se F.10 för fullständig frågetext> 41 1. Familjeskäl, t ex skilsmässa, dödsfall, komma närmare barnen 1228 5. Ej angivit familjeskäl, t ex skilsmässa, dödsfall, komma närmare barnen
VAR 37 ENSAMHET Loc 50 width 1 F.10u. Bryta ensamhet och isolering <Se F.10 för fullständig frågetext> 21 1. Bryta ensamhet och isolering 1248 5. Ej angivit bryta ensamhet och isolering
VAR 38 ANNAT SKÄL Loc 51 width 1 F.10v. Annat skäl <Se F.10 för fullständig frågetext> 47 1. Annat skäl 1222 5. Ej angivit annat skäl
VAR 39 FLYTTAT FRÅN Loc 52 width 1 MD=9 F.11. (BESVARAS OM DU FLYTTAT NÅGON GÅNG DE SENASTE FEM ÅREN) Från vilken typ av bostad flyttade Du senast? 225 1. Hyreslägenhet 38 2. Bostadsrättslägenhet 51 3. Småhus i ett plan 52 4. Småhus i två eller flera plan 6 5. Ålderdomshem, servicehus, bostadshotell eller dyl. 23 6. Annan 874 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 40 SAMMA STADSDEL Loc 53 width 1 MD=2 or GE 4 F.12. (BESVARAS OM DU FLYTTAT NÅGON GÅNG DE SENASTE 5 ÅREN) Vad innebar den senaste flyttningen geografiskt sett? Använd ett eller flera av nedanstående svarsalternativ. F.12a. Flyttning inom samma stadsdel/kommundel 194 1. Flyttning inom samma stadsdel/kommundel 1 2. Odokumenterad kod 1 4. Odokumenterad kod 1 5. Odokumenterad kod 1072 9. Ej angivit flyttning inom samma stadsdel/kommundel
VAR 41 ANNAN STADSDEL Loc 54 width 1 MD=9 F.12b. Flyttning till annan stadsdel/kommundel <Se F.12 för fullständig frågetext> 96 2. Flyttning till annan stadsdel/kommundel 1173 9. Ej angivit flyttning till annan stadsdel/kommundel
VAR 42 CENTRUM Loc 55 width 1 MD=1 or GE 9 F.12c. Flyttning till centrum <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 3. Flyttning till centrum 2 1. Odokumenterad kod 1221 9. Ej angivit flyttning till centrum
VAR 43 ANNAN STAD Loc 56 width 1 MD=9 F.12d. Flyttning till annan stad/kommun <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 4. Flyttning till annan stad/kommun 1212 9. Ej angivit flyttning till annan stad/kommun
VAR 44 TILL HEMBYGD Loc 57 width 1 MD=9 F.13. (BESVARAS OM DU FLYTTAT NÅGON GÅNG DE SENASTE FEM ÅREN) Innebar flyttningen: F.13a. Återflyttning till tidigare hembygd? 45 1. Ja 116 2. Nej 1108 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 45 NÄRA BARN Loc 58 width 1 MD=9 F.13b. Flyttning för att komma närmare barn? <Se F.13 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 82 2. Nej 1139 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 46 FRÅN UTLANDET Loc 59 width 1 MD=9 F.13c. Återflyttning från utlandet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 82 2. Nej 1185 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 47 FRÅN TÄTORT Loc 60 width 1 MD=9 F.13d. Utflyttning från tätort? <Se F.13 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 74 2. Nej 1167 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 48 TILL TÄTORT Loc 61 width 1 MD=9 F.13e. Inflyttning till tätort? <Se F.13 för fullständig frågetext> 58 1. Ja 64 2. Nej 1147 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 49 TILL FRITIDSHUS Loc 62 width 1 MD=9 F.13f. Flyttning till fritidshus? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6 1. Ja 80 2. Nej 1183 9. Frågan ej tillämplig, ej svar
VAR 50 ÖVERVÄGT FLYTTNING Loc 63 width 1 MD=9 F.14. Alla överväger någon gång att flytta. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna övervägt detta? 96 1. Ja, allvarligt övervägt 214 2. Ja, övervägt något 888 3. Nej, inte övervägt alls 71 9. Ej svar
VAR 51 FLYTTA TILL Loc 64 width 1 MD=9 F.15. Om Du idag skulle överväga att byta bostad, till vilken typ av bostad skulle Du då flytta? 358 1. Hyreslägenhet 152 2. Bostadsrättslägenhet 141 3. Småhus i ett plan 11 4. Småhus i två eller flera plan 325 5. Ålderdomshem, servicehus,bostadshotell eller dyl. 25 6. Annan 257 9. Ej svar
VAR 52 HÖGA KOSTNADER Loc 65 width 1 F.16. Om Du idag skulle överväga att flytta till annan bostad, vilka skulle då skälen för detta vara? Ange ett huvudskäl av de nedan uppräknade. Markera därutöver alla de skäl som på olika sätt skulle vara bidragande orsaker. F.16a. För höga boendekostnader 239 1. För höga boendekostnader 1030 5. Ej angivit för höga boendekostnader
VAR 53 LÅNGT TILL AFFÄR Loc 66 width 1 F.16b. För långt till affärer <Se F.16 för fullständig frågetext> 135 1. För långt till affärer 1134 5. Ej angivit för långt till affärer
VAR 54 KOMMUNIKATIONER Loc 67 width 1 F.16c. För långt till kommunikationer <Se F.16 för fullständig frågetext> 77 1. För långt till kommunikationer 1192 5. Ej angivit för långt till kommunikationer
VAR 55 GRÖNOMRÅDEN Loc 68 width 1 F.16d. För långt till park/grönområden <Se F.16 för fullständig frågetext> 17 1. För långt till park/grönområde 1252 5. Ej angivit för långt till park/grönområde
VAR 56 FRITID Loc 69 width 1 F.16e. För långt till fritidsaktiviteter och nöjen <Se F.16 för fullständig frågetext> 30 1. För långt till fritidsaktiviteter och nöjen 1239 5. Ej angivit för långt till fritidsaktiviteter och nöjen
VAR 57 SVÅRTILLGÄNGLIGHET Loc 70 width 1 F.16f. Bostaden svårtillgänglig p g a backar, trappor eller dylikt <Se F.16 för fullständig frågetext> 78 1. Bostaden svårtillgänglig p g a backar, trappor eller dylikt 1191 5. Ej angivit bostaden svårtillgänglig p g a backar, trappor eller dylikt
VAR 58 TRÄDGÅRDSARBETE Loc 71 width 1 F.16g. Svårigheter att klara gräsklippning, snöskottning etc. <Se F.16 för fullständig frågetext> 201 1. Svårigheter att klara gräsklippning, snöskottning etc. 1068 5. Ej angivit svårigheter att klara gräsklippning, snöskottning etc.
VAR 59 BULLER Loc 72 width 1 F.16h. Bullrig omgivning <Se F.16 för fullständig frågetext> 72 1. Bullrig omgivning 1197 5. Ej angivit bullrig omgivning
VAR 60 GRANNAR Loc 73 width 1 F.16i. Störande grannar <Se F.16 för fullständig frågetext> 49 1. Störande grannar 1220 5. Ej angivit störande grannar
VAR 61 OTRYGGT Loc 74 width 1 F.16j. Otrygghet i boendemiljön <Se F.16 för fullständig frågetext> 31 1. Otrygghet i boendemiljön 1238 5. Ej angivit otrygghet i boendemiljön
VAR 62 EJ HANDIKAPPVÄNLIG Loc 75 width 1 F.16k. Bostaden ej handikappvänlig <Se F.16 för fullständig frågetext> 54 1. Bostaden ej handikappvänlig 1215 5. Ej angivit bostaden ej handikappvänlig
VAR 63 FÖR LITEN Loc 76 width 1 F.16l. Bostadsytan för liten <Se F.16 för fullständig frågetext> 52 1. Bostadsytan för liten 1217 5. Ej angivit bostadsytan för liten
VAR 64 FÖR STOR Loc 77 width 1 F.16m. Bostadsytan för stor <Se F.16 för fullständig frågetext> 138 1. Bostadsytan för stor 1131 5. Ej angivit bostadsytan för stor
VAR 65 TUNGARBETAD Loc 78 width 1 F.16n. Bostaden tungarbetad <Se F.16 för fullständig frågetext> 105 1. Bostaden tungarbetad 1164 5. Ej angivit bostaden tungarbetad
VAR 66 EJ BALKONG Loc 79 width 1 F.16o. Bostaden utan balkong <Se F.16 för fullständig frågetext> 75 1. Bostaden utan balkong 1194 5. Ej angivit bostaden utan balkong
VAR 67 DRAGIGT Loc 80 width 1 F.16p. Bostaden dragig och kall <Se F.16 för fullständig frågetext> 65 1. Bostaden dragig och kall 1204 5. Ej angivit bostaden dragig och kall
VAR 68 TRAPPOR Loc 81 width 1 F.16q. Svårigheter med trappor <Se F.16 för fullständig frågetext> 125 1. Svårigheter med trappor 1144 5. Ej angivit svårigheter med trappor
VAR 69 EJ HISS Loc 82 width 1 F.16r. Hiss saknas <Se F.16 för fullständig frågetext> 105 1. Hiss saknas 1164 5. Ej angivit hiss saknas
VAR 70 SOCIAL SERVICE Loc 83 width 1 F.16s. Svårigheter att få social service p g a bostadens läge <Se F.16 för fullständig frågetext> 34 1. Svårigheter att få social service p g a bostadens läge 1235 5. Ej angivit svårigheter att få social service p g a bostadens läge
VAR 71 FAMILJESKÄL Loc 84 width 1 F.16t. Familjeskäl, t ex skilsmässa, dödsfall, komma närmare barnen <Se F.16 för fullständig frågetext> 117 1. Familjeskäl, t ex skilsmässa, dödsfall, komma närmare barnen 1152 5. Ej angivit familjeskäl, t ex skilsmässa, dödsfall, komma närmare barnen
VAR 72 ENSAMHET Loc 85 width 1 F.16u. Bryta ensamhet och isolering <Se F.16 för fullständig frågetext> 70 1. Bryta ensamhet och isolering 1199 5. Ej angivit bryta ensamhet och isolering
VAR 73 ANNAT Loc 86 width 1 F.16v. Annat skäl <Se F.16 för fullständig frågetext> 102 1. Annat skäl 1167 5. Ej angivit annat skäl
VAR 74 SAMMA STADSDEL Loc 87 width 1 MD=9 F.17. Vad skulle en flyttning nu innebära geografiskt sett? Använd ett eller flera av nedanstående svarsalternativ. F.17a. Flyttning inom samma stadsdel/kommundel 509 1. Flyttning inom samma stadsdel/kommundel 760 9. Ej angivit flyttning inom samma stadsdel/kommundel
VAR 75 ANNAN STADSDEL Loc 88 width 1 MD=9 F.17b. Flyttning till annan stadsdel/kommundel <Se F.17 för fullständig frågetext> 117 1. Flyttning till annan stadsdel/kommundel 1152 9. Ej angivit flyttning till annan stadsdel/kommundel
VAR 76 CENTRUM Loc 89 width 1 MD=9 F.17c. Flyttning till centrum <Se F.17 för fullständig frågetext> 147 1. Flyttning till centrum 1122 9. Ej angivit flyttning till centrum
VAR 77 ANNAN STAD Loc 90 width 1 MD=9 F.17d. Flyttning till annan stad/kommun <Se F.17 för fullständig frågetext> 91 1. Flyttning till annan stad/kommun 1178 9. Ej angivit flyttning till annan stad/kommun
VAR 78 TILL HEMBYGD Loc 91 width 1 MD=9 F.18. Om Du nu skulle överväga att byta bostad, skulle då flyttningen komma att innebära: F.18a. Återflyttning till tidigare hembygd? 90 1. Ja 327 2. Nej 852 9. Ej svar
VAR 79 NÄRMARE BARN Loc 92 width 1 MD=9 F.18b. För att komma närmare barn? <Se F.18 för fullständig frågetext> 129 1. Ja 227 2. Nej 913 9. Ej svar
VAR 80 FRÅN UTLANDET Loc 93 width 1 MD=9 F.18c. Återflyttning från utlandet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 2 1. Ja 228 2. Nej 1039 9. Ej svar
VAR 81 FRÅN TÄTORT Loc 94 width 1 MD=9 F.18d. Utflyttning från tätort? <Se F.18 för fullständig frågetext> 26 1. Ja 233 2. Nej 1010 9. Ej svar
VAR 82 TILL TÄTORT Loc 95 width 1 MD=9 F.18e. Inflyttning till tätort? <Se F.18 för fullständig frågetext> 165 1. Ja 184 2. Nej 920 9. Ej svar
VAR 83 TILL FRITIDSHUS Loc 96 width 1 MD=9 F.18f. Flyttning till fritidshus? <Se F.18 för fullständig frågetext> 36 1. Ja 229 2. Nej 1004 9. Ej svar
VAR 84 SVÅRT SÄLJA BOSTADSRÄTT Loc 97 width 1 F.19. Om Du idag skulle överväga att flytta till annan bostad, finns det då några hinder för att genomföra flyttningen? Markera i nedanstående lista det eller de förhållanden som skulle hindra Dig från att genomföra byte av bostad. Flera markeringar får göras. F.19a. Svårighet att sälja bostadsrättslägenhet 23 1. Svårighet att sälja bostadsrättslägenhet 1246 5. Ej angivit svårighet att sälja bostadsrättslägenhet
VAR 85 SVÅRT SÄLJA HUS Loc 98 width 1 F.19b. Svårighet att sälja småhus <Se F.19 för fullständig frågetext> 80 1. Svårighet att sälja småhus 1189 5. Ej angivit svårighet att sälja småhus
VAR 86 SVÅRT FÅ LÅN Loc 99 width 1 F.19c. Svårigheter att få lån till ny bostad <Se F.19 för fullständig frågetext> 7 1. Svårigheter att få lån till ny bostad 1262 5. Ej angivit svårigheter att få lån till ny bostad
VAR 87 HÖGA KOSTNADER Loc 100 width 1 F.19d. För höga bostadskostnader i önskad ny bostad <Se F.19 för fullständig frågetext> 204 1. För höga bostadskostnader i önskad ny bostad 1065 5. Ej angivit för höga bostadskostnader i önskad ny bostad
VAR 88 SVÅRT FINNA LÄMPLIG Loc 101 width 1 F.19e. Svårt att finna lämplig ny bostad <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 1. Svårt att finna lämplig ny bostad 966 5. Ej angivit svårt att finna lämplig ny bostad
VAR 89Loc 102 width 1 F.19f. Kö till servicehus, pensionärshem eller liknande <Se F.19 för fullständig frågetext> 200 1. Kö till servicehus, pensionärshem eller liknande 1069 5. Ej angivit kö till servicehus, pensionärshem eller liknande
VAR 90 FÖR ROTAD Loc 103 width 1 F.19g. Allt för rotad i den gamla boendemiljön <Se F.19 för fullständig frågetext> 353 1. Allt för rotad i den gamla boendemiljön 916 5. Ej angivit allt för rotad i den gamla boendemiljön
VAR 91 BARNEN Loc 104 width 1 F.19h. Vill inte byta bostad för barnens skull <Se F.19 för fullständig frågetext> 65 1. Vill inte byta bostad för barnens skull 1204 5. Ej angivit vill inte byta bostad för barnens skull
VAR 92 GAMLA VÄNNER Loc 105 width 1 F.19i. Rädd att komma ifrån gamla vänner <Se F.19 för fullständig frågetext> 118 1. Rädd att komma ifrån gamla vänner 1151 5. Ej angivit rädd att komma ifrån gamla vänner
VAR 93 JOBBIGT ATT BYTA Loc 106 width 1 F.19j. Själva bostadsbytet allt för arbetssamt <Se F.19 för fullständig frågetext> 245 1. Själva bostadsbytet allt för arbetssamt 1024 5. Ej angivit själva bostadsbytet allt för arbetssamt
VAR 94 ANNAT Loc 107 width 1 F.19k. Annat <Se F.19 för fullständig frågetext> 53 1. Annat 1216 5. Ej angivit annat
VAR 95 HEMHJÄLP Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. (BESVARAS AV ALLA SOM BOR I EGEN LÄGENHET ELLER SMÅHUS). För att bl a underlätta för pensionärer att kunna bo där man själv vill, tillhandahåller samhället en rad tjänster.Vilka av nedanstående tjänster bedömer Du för Din egen del just nu helt nödvändiga för att Du skall kunna bo kvar i Din nuvarande bostad? Ange också vilka tjänster som Du just nu kan undvara utan att det påverkar Dina möligheter att bo kvar i Din nuvarande bostad. F.20a. Hemhjälp 534 1. Kan undvaras 155 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 424 9. Ej svar
VAR 96 STÄDSERVICE Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.20b. Städservice <Se F.20 för fullständig frågetext> 498 1. Kan undvaras 140 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 475 9. Ej svar
VAR 97 TVÄTTSERVICE Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.20c. Tvättservice <Se F.20 för fullständig frågetext> 520 1. Kan undvaras 76 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 517 9. Ej svar
VAR 98 MATDISTRIBUTION Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.20d. Matdistribution <Se F.20 för fullständig frågetext> 533 1. Kan undvaras 42 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 538 9. Ej svar
VAR 99 VÄNTJÄNST Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.20e. Väntjänst (hembesök) <Se F.20 för fullständig frågetext> 526 1. Kan undvaras 26 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 561 9. Ej svar
VAR 100 FOTVÅRD Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.20f. Fotvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 444 1. Kan undvaras 207 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 462 9. Ej svar
VAR 101 TELEFONSERVICE Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.20g. Telefonservice (kontaktkedja) <Se F.20 för fullständig frågetext> 509 1. Kan undvaras 44 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 560 9. Ej svar
VAR 102 GYMNASTIK Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.20h. Gymnastik <Se F.20 för fullständig frågetext> 481 1. Kan undvaras 68 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 564 9. Ej svar
VAR 103 BOKBUSS Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.20i. Bokbuss <Se F.20 för fullständig frågetext> 503 1. Kan undvaras 38 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 572 9. Ej svar
VAR 104 FÄRDTJÄNST Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.20j. Färdtjänst <Se F.20 för fullständig frågetext> 471 1. Kan undvaras 163 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 479 9. Ej svar
VAR 105 SNÖRÖJNING Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.20k. Snöröjning <Se F.20 för fullständig frågetext> 392 1. Kan undvaras 195 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 526 9. Ej svar
VAR 106 REPARATIONSSERVICE Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.20l. Reparationsservice <Se F.20 för fullständig frågetext> 374 1. Kan undvaras 158 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 581 9. Ej svar
VAR 107 AKTIVERING Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.20m. Aktivering <Se F.20 för fullständig frågetext> 463 1. Kan undvaras 33 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 617 9. Ej svar
VAR 108 LANTBREVBÄRARE Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 F.20n. Lantbrevbärarservice <Se F.20 för fullständig frågetext> 383 1. Kan undvaras 154 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 576 9. Ej svar
VAR 109 HÅRVÅRD Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 F.20o. Hårvård <Se F.20 för fullständig frågetext> 455 1. Kan undvaras 128 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 530 9. Ej svar
VAR 110 BADSERVICE Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 F.20p. Badservice <Se F.20 för fullständig frågetext> 496 1. Kan undvaras 57 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 560 9. Ej svar
VAR 111 SJUKVÅRD Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 F.20q. Sjukvård i hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 493 1. Kan undvaras 53 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 567 9. Ej svar
VAR 112 LARM Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 F.20r. Trygghetslarm (till jourcentral) <Se F.20 för fullständig frågetext> 472 1. Kan undvaras 59 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 582 9. Ej svar
VAR 113 BOSTADSTILLÄGG Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.20s. Kommunalt bostadstillägg <Se F.20 för fullständig frågetext> 343 1. Kan undvaras 322 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 448 9. Ej svar
VAR 114 HANDIKAPPANPASSNING Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.20t. Handikappanpassning av bostaden <Se F.20 för fullständig frågetext> 501 1. Kan undvaras 32 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 580 9. Ej svar
VAR 115 LEDSAGARSERVICE Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.20u. Ledsagarservice (någon som hjälper till vid promenader, affärsbesök, teaterbesök etc) <Se F.20 för fullständig frågetext> 505 1. Kan undvaras 55 5. Helt nödvändigt 156 0. Frågan ej tillämplig 553 9. Ej svar
VAR 116 HUSHÅLLSINKOMST Loc 129 width 5 MD= 0 or GE 99999 F.21. (BESVARAS AV ALLA SOM BOR I EGEN LÄGENHET ELLER SMÅHUS) För att bättre förstå hur olika personer uppfattar sitt boende, behövs också några uppgifter om ekonomi och hälsa. Hur stor är hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad? (Lägg samman pensioner, understöd, utdelningar och andra inkomstkällor för alla personer i Ditt hushåll). Ange också för hur många personer detta är den sammanlagda inkomsten. Ange summan i jämna hundratal F.21a. Kronor per månad 00001. 1kr . . 99000. 99000kr 156 00000. Frågan ej tillämplig 254 99999. Ej svar Kod: 0 46 89 393 744 800 1038 1100 Frek: 76 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 1365 1600 1639 1700 1800 1838 2000 2002 Frek: 1 3 1 3 5 1 11 1 Kod: 2019 2077 2100 2113 2115 2193 2200 2282 Frek: 1 2 6 1 1 1 5 1 Kod: 2287 2300 2363 2400 2440 2448 2483 2500 Frek: 1 3 1 7 1 1 1 9 Kod: 2538 2600 2644 2645 2650 2656 2678 2694 Frek: 1 12 1 1 1 1 1 1 Kod: 2700 2738 2748 2750 2752 2761 2791 2797 Frek: 9 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 2800 2805 2830 2851 2858 2865 2890 2900 Frek: 10 1 1 1 1 1 1 7 Kod: 2903 2925 2936 2995 3000 3047 3065 3100 Frek: 1 1 1 1 24 1 1 7 Kod: 3113 3180 3200 3206 3238 3300 3364 3369 Frek: 1 1 6 1 1 5 1 1 Kod: 3400 3448 3451 3455 3489 3500 3515 3542 Frek: 6 1 1 1 1 16 1 1 Kod: 3564 3600 3620 3634 3680 3700 3750 3792 Frek: 1 5 1 1 1 3 1 1 Kod: 3800 3867 3900 3911 3940 4000 4075 4078 Frek: 12 1 8 1 1 37 1 1 Kod: 4100 4126 4140 4200 4245 4300 4314 4354 Frek: 4 1 1 16 1 8 1 1 Kod: 4378 4395 4400 4411 4418 4427 4444 4460 Frek: 1 1 9 1 1 1 1 1 Kod: 4484 4500 4526 4537 4581 4600 4655 4700 Frek: 1 17 1 1 1 10 1 13 Kod: 4759 4800 4832 4857 4870 4875 4900 4916 Frek: 1 14 1 1 1 1 7 1 Kod: 4918 4960 4984 5000 5011 5026 5050 5060 Frek: 1 1 1 26 1 1 1 1 Kod: 5064 5100 5106 5200 5242 5257 5300 5363 Frek: 1 5 1 11 1 1 9 1 Kod: 5400 5444 5500 5600 5604 5647 5700 5770 Frek: 6 1 4 8 1 1 7 1 Kod: 5800 5862 5900 5946 6000 6073 6100 6125 Frek: 10 1 5 1 21 1 8 1 Kod: 6200 6270 6289 6300 6400 6408 6500 6520 Frek: 5 1 1 8 5 1 14 1 Kod: 6600 6612 6620 6700 6800 6866 6900 6990 Frek: 3 1 1 7 11 1 4 1 Kod: 7000 7066 7100 7200 7300 7330 7367 7400 Frek: 27 1 4 3 1 1 1 2 Kod: 7500 7555 7600 7700 7750 7775 7800 7900 Frek: 10 1 4 2 1 1 5 2 Kod: 7995 8000 8100 8150 8200 8300 8400 8600 Frek: 1 12 3 1 6 3 3 4 Kod: 8688 8700 8800 8900 8937 8950 9000 9100 Frek: 1 6 2 1 1 1 11 2 Kod: 9200 9300 9345 9400 9500 9563 9600 9800 Frek: 4 4 1 1 7 1 2 1 Kod: 10000 10200 10300 10400 10500 10625 10900 11000 Frek: 14 2 3 1 2 1 1 2 Kod: 11100 11285 11300 11400 11500 11600 12000 12200 Frek: 1 1 1 2 3 2 4 1 Kod: 12495 12600 12646 12768 13000 13100 13200 13300 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 1 Kod: 13400 13500 13900 14000 14400 14402 14700 14800 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 14805 15000 15200 15600 16300 16500 16900 17500 Frek: 1 4 1 1 1 2 1 1 Kod: 17600 18000 20000 21600 25000 26000 40000 41000 Frek: 1 2 4 1 2 1 1 1 Kod: 46000 48000 55400 65700 75000 75500 77600 80000 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 99000 Frek: 1
VAR 117 ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.21b. Antal hushållsmedlemmar <Se F.21 för fullständig frågetext> 291 1. 1 st 524 2. 2 st 20 3. 3 st 1 4. 4 st 1 5. 5 st 156 0. Frågan ej tillämplig 276 9. Ej svar
VAR 118 BOENDEKOSTNAD Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. (BESVARAS AV ALLA SOM BOR I EGEN LÄGENHET ELLER SMÅHUS) Hur stor är boendekostnaden per månad? Räkna i förekommande fall med alla kostnader för hyra, räntor på fastighetslån, el, vatten, värme, kommunala avgifter. Räkna inte med eventuell amortering av fastighetslån. Ange summan i jämna hundratal kronor. 333 1. -1000 kr 272 2. 1001-1400 kr 272 3. 1401- kr 156 0. Frågan ej tillämplig 236 9. Ej svar
VAR 119 HÄLSOTILLSTÅND Loc 136 width 1 MD=9 F.23. Hur bedömer Du själv Ditt hälsotillstånd? Markera något av nedanstående svarsalternativ. 665 2. Ganska gott hälsotillstånd 513 4. Ganska dåligt hälsotillstånd 91 9. Ej svar
VAR 120 HJÄRTSJUKDOM Loc 137 width 1 F.24. Har Du under de senaste tolv månaderna haft något eller några av nedanstående sjukdomar eller besvär? Markera vilka. F.24a. Hjärtsjukdom, högt blodtryck, kärlkramp etc 463 1. Hjärtsjukdom, högt blodtryck, kärlkramp etc 806 5. Ej angivit hjärtsjukdom, högt blodtryck, kärlkramp etc
VAR 121 ASTMA Loc 138 width 1 F.24b. Astma, kronisk luftrörskatarr <Se F.24 för fullständig frågetext> 99 1. Astma, kronisk luftrörskatarr 1170 5. Ej angivit astma, kronisk luftrörskatarr
VAR 122 REUMATISM Loc 139 width 1 F.24c. Reumatism <Se F.24 för fullständig frågetext> 203 1. Reumatism 1066 5. Ej angivit reumatism
VAR 123 RÖRELSEORGAN Loc 140 width 1 F.24d. Sjukdomar i rörelseorgan <Se F.24 för fullständig frågetext> 182 1. Sjukdomar i rörelseorgan 1087 5. Ej angivit sjukdomar i rörelseorgan
VAR 124 SYNPROBLEM Loc 141 width 1 F.24e. Synnedsättning som ej kunnat avhjälpas med glasögon <Se F.24 för fullständig frågetext> 118 1. Synnedsättning som ej kunnat avhjälpas med glasögon 1151 5. Ej angivit synnedsättning som ej kunnat avhjälpas med glasögon
VAR 125 HÖRSELPROBLEM Loc 142 width 1 F.24f. Hörselnedsättning som ej kunnat avhjälpas med hörapparat <Se F.24 för fullständig frågetext> 74 1. Hörselnedsättning som ej kunnat avhjälpas med hörapparat 1195 5. Ej angivit hörselnedsättning som ej kunnat avhjälpas med hörapparat
VAR 126 KÄPPAR-KRYCKOR Loc 143 width 1 F.24g. Nedsatt rörelseförmåga som gjort det nödvändigt att använda käppar eller kryckor <Se F.24 för fullständig frågetext> 174 1. Nedsatt rörelseförmåga som gjort det nödvändigt att använda käppar eller kryckor 1095 5. Ej angivit nedsatt rörelseförmåga som gjort det nödvändigt att använda käppar eller kryckor
VAR 127 RULLSTOL Loc 144 width 1 F.24h. Nedsatt rörelseförmåga som gjort det nödvändigt att använda rullstol <Se F.24 för fullständig frågetext> 30 1. Nedsatt rörelseförmåga som gjort det nödvändigt att använda rullstol 1239 5. Ej angivit nedsatt rörelseförmåga som gjort det nödvändigt att använda rullstol
VAR 128 TRÖTTHET Loc 145 width 1 F.24i. Allmän trötthet <Se F.24 för fullständig frågetext> 230 1. Allmän trötthet 1039 5. Ej angivit allmän trötthet
VAR 129 SÖMNBESVÄR Loc 146 width 1 F.24j. Sömnbesvär <Se F.24 för fullständig frågetext> 232 1. Sömnbesvär 1037 5. Ej angivit sömnbesvär
VAR 130 ORO Loc 147 width 1 F.24k. Oro, ängslan, ångest <Se F.24 för fullständig frågetext> 135 1. Oro, ängslan, ångest 1134 5. Ej angivit oro, ängslan, ångest
VAR 131 ÖVERANSTRÄNGNING Loc 148 width 1 F.24l. Överansträngning <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Överansträngning 1235 5. Ej angivit överansträngning
VAR 132 PROMENAD Loc 149 width 1 MD=9 F.25. Kan Du? F.25a. Promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär 924 1. Ja 276 2. Nej 69 9. Ej svar
VAR 133 GÅ TRAPPOR Loc 150 width 1 MD=9 F.25b. Gå uppför och nedför trappor utan besvär <Se F.25 för fullständig frågetext> 755 1. Ja 426 2. Nej 88 9. Ej svar
VAR 134 ÄGA BOSTAD Loc 151 width 1 MD=9 F.26. Här följer några frågor som alla handlar om bostadens betydelse. Avgör för var och en av frågorna om det som sägs stämmer med Din egen uppfattning eller inte. F.26a. Är det viktigt för Dig att själv äga Din bostad? 574 1. Ja, det anser jag 436 2. Nej, det anser jag inte 259 9. Ej svar
VAR 135 SMÅHUSBOENDE Loc 152 width 1 MD=9 F.26b. Är småhusboende den trevligaste boendeformen för dig? <Se F.26 för fullständig frågetext> 479 1. Ja, det anser jag 322 2. Nej det anser jag inte 468 9. Ej svar
VAR 136 LÄGENHETSBOENDE Loc 153 width 1 MD=9 F.26c. Är lägenhetsboende den trevligaste boendeformen för Dig? <Se F.26 för fullständig frågetext> 519 1. Ja, det anser jag 263 2. Nej, det anser jag inte 487 9. Ej svar
VAR 137 BOSTAD-ÅLDER Loc 154 width 1 MD=9 F.26d. Betyder bostaden mer och mer ju äldre man blir? <Se F.26 för fullständig frågetext> 941 1. Ja, det anser jag 71 2. Nej det anser jag inte 257 9. Ej svar
VAR 138 ISOLERAD I SMÅHUS Loc 155 width 1 MD=9 F.26e. Tror Du att man som pensionär lättare blir isolerad om man bor i småhus? <Se F.26 för fullständig frågetext> 280 1. Ja, det anser jag 608 2. Nej, det anser jag inte 381 9. Ej svar
VAR 139 ISOLERAD I LÄGENHET Loc 156 width 1 MD=9 F.26f. Tror Du att man som pensionär lättare blir isolerad om man bor i lägenhet? <Se F.26 för fullständig frågetext> 304 1. Ja, det anser jag 569 2. Nej, det anser jag inte 396 9. Ej svar
VAR 140 SVÅRT TILL LÄGENHET Loc 157 width 1 MD=9 F.26g. Känns det svårt för den pensionär som flyttar till lägenhet efter att ha bott i småhus tidigare? <Se F.26 för fullständig frågetext> 438 1. Ja, det anser jag 238 2. Nej, det anser jag inte 593 9. Ej svar
VAR 141 LÄTT TILL LÄGENHET Loc 158 width 1 MD=9 F.26h. Känns det som en lättnad för den pensionär som flyttar till lägenhet efter att ha bott i småhus tidigare? <Se F.26 för fullständig frågetext> 285 1. Ja, det anser jag 301 2. Nej, det anser jag inte 683 9. Ej svar