SVENSKA JOURNALISTER OCH INFORMATÖRER 1989
                SSD 0155

              Primärforskare
              Olof Petersson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SVENSKA JOURNALISTER OCH INFORMATÖRER 1989
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet under
  ledning av Olof Petersson. Varken SSD eller primärforskarna
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet 'Svenska journalister och informatörer'
  utfördes vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
  universitet och ingick som en delundersökning i
  maktutredningen. Ansvaret för undersökningens uppläggning och
  materialets bearbetning har åvilat detta forskningsprojekt.
  För fältarbetet svarar Statistiska centralbyrån.

  Urvalet av journalister grundas på Svenska
  Journalistförbundets medlemsregister. I registret undantogs
  först alla dubbelorganiserade (dvs medlemmar som arbetar som
  journalister på företag som ej är medieföretag, t ex
  personaltidningsredaktörer), elever vid journalisthögskolorna
  och pensionärer. Bland övriga medlemmar, dvs aktiva
  journalister vid landets samtliga medieföretag, gjordes ett
  slumpmässigt urval med standardiserade datorrutiner.
  Bruttourvalet utgjordes av 1 500 journalister.

  Urvalet av informatörer baseras på offentliga register och
  matriklar. Informatörerna indelades i åtta undergrupper.
  Urvalet av företag gjordes med utgångspunkt från
  maktutredningens storföretagsundersökning. I urvalet ingår de
  största industriföretagen, bankerna och försäkringsbolagen.
  Enkäten ställdes till informationschefer i respektive företag.
  De statliga informatörerna indelas i tre olika delgrupper,
  nämligen departement (samtliga informationssekreterare),
  centrala ämbetsverk samt länsstyrelser. Inom den kommunala
  sektorn ingår informationsansvariga inom de hundra största
  kommunerna och i samtliga landsting. Urvalet av organisationer
  utgår från maktutredningens indelning i föreningstyper. I
  urvalet ingår informationsansvariga inom de fackliga
  centralorganisationerna, de största fackförbunden,
  näringslivets största organisationer samt de största
  organisationerna inom föreningslivet. Urvalet av politiska
  partier bildas av informationsansvariga inom
  riksorganisationer och riksdagsgrupper.

  Fältarbetet genomfördes som en postenkät. Svenska
  Journalistförbundet har som allmän princip att inte ställa
  sitt medlemsregister till utomståendes förfogande. Undantag
  kan dock göras för vetenskapliga undersökningar. Förbundets
  styrelse har i detta fall beviljat ett sådant undantag.
  Förutsättningen har emellertid varit att de tillfrågades
  anonymitet skyddas. Undersökningen har organiserats så att
  varken maktutredningen eller statistiska centralbyrån haft
  tillgång till namnuppgifter samtidigt som Svenska
  Journalistförbundet inte kunnat se vad någon svarat. För den
  del av undersökningen som riktat sig till informatörer har
  statistiska centralbyrån haft hand om såväl utsändning som
  mottagande av enkätformulär. Efter fältarbetet förstördes all
  dokumentation som kan möjliggöra personidentifikation.
  Forskningsprojektet har endast haft tillgång till en
  avidentifierad datamängd för statistisk bearbetning.

  Undersökningsperioden inleddes med att enkätformulär,
  introduktionsbrev och svarskuvert utsändes den 30 oktober
  1989. Flertalet svar hade inkommit före november månads
  utgång. Fältarbetet avbröts i slutet av december.

  Bortfallet utgörs endast till en mindre del (cirka 50
  journalister och 18 informatörer) av personer som meddelat att
  de vägrar svara på undersökningar av detta slag. Den största
  delen av bortfallet utgörs av personer som även efter två
  påminnelser inte returnerat formuläret. Totalt 931 av 1 500
  formulär inkom i journalistdelen av undersökningen,
  Svarsandelen uppgår därmed till 62 procent. Av de sammanlagt
  482 formulär som utsändes till informatörsurvalet inkom 351
  ifyllda, vilket innebär att 73 procent besvarat enkäten.

  
               PUBLIKATIONER

  Petersson, O. och Carlberg, I. (1990): 'Makten över tanken'.
  Stockholm: Carlssons Bokförlag.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 192  (2)INITIATIV KONTAKT   28 (3)LOC 293 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) 28 BESVARAS AV ALLA: Enligt din egen erfarenhet,
     på vems initiativ sker vanligen kontakterna mellan
     informatör och journalist?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      90 1.  Nästan alltid på informatörens initiativ
      224 2.  Oftast på informatörens initiativ
      418 3.  Ungefär lika ofta på bådas initiativ
      286 4.  Oftast på journalistens initiativ
      96 5.  Nästan alltid på journalistens initiativ
      146 7.  Har inte någon sådan kontakt

      22 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0155 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Journalist eller informatör 6 Födelseår 7 Kön 8 Bostadsort 9 Civilstånd 10 Invandrat till Sverige 11 Fadern invandrat till Sverige 12 Modern invandrat till Sverige 13 Far verksam inom journalist/informationsarbete 14 Mor verksam inom journalist/informationsarbete 15 Partner verksam inom journalist/informationsarbete 16 Son verksam inom journalist/informationsarbete 17 Dotter verksam inom journalist/informationsarbete 18 Släkting verksam inom journalist/informationsarbete 19 Faderns utbildning 20 Moderns utbildning 21 Utbildningens längd 22 Skolutbildning 23 Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm 24 Utbildning: Journalisthögskolan i Göteborg 25 Utbildning: Journalistutbildning vid folkhögskola 26 Utbildning: FOJO-kurs 27 Utbildning: Informationsteknik, informationskunskap vid högskola 28 Utbildning: Annan journalist- eller informationsutbildning 29 Utbildning: Avslutat grundutbildning vid universitet 30 Utbildning: Enstaka kurs vid universitet 31 Utbildning: Avslutad forskarutbildning 32 Utbildning: Del av forskarutbildning 33 Utbildning: Högskoleutbildning i utlandet 34 Antal år arbetat som frilansjournalist 35 Antal år arbetat på lokaltidningar 36 Antal år arbetat på lokalradion 37 Antal år arbetat på Sveriges Television 38 Antal år arbetat på Sveriges Riksradio 39 Antal år arbetat på utbildningsradion 40 Antal år arbetat på nyhetsbyråer 41 Antal år arbetat på storstadsmorgontidningar 42 Antal år arbetat på kvällstidningar 43 Antal år arbetat på fack- och veckopress 44 Antal år arbetat som personaltidningsredaktör 45 Antal år arbetat på övriga medieföretag 46 Antal år arbetat med information på företag 47 Antal år arbetat med annat på företag 48 Antal år arbetat med information på departement 49 Antal år arbetat med annat på departement 50 Antal år arbetat med information på övriga statliga myndigheter 51 Antal år arbetat med annat på övriga statliga myndigheter 52 Antal år arbetat med information på skola, högskola 53 Antal år arbetat med annat på skola, högskola 54 Antal år arbetat med information hos kommuner, landsting 55 Antal år arbetat med annat hos kommuner, landsting 56 Antal år arbetat med information hos intresseorganisationer 57 Antal år arbetat med annat hos intresseorganisationer 58 Antal år arbetat med information hos politiska partier 59 Antal år arbetat med annat hos politiska partier 60 Antal år arbetat med annat arbete 61 Nuvarande arbetsplats 62 Nuvarande befattning 63 Viktigaste arbetsområde 64 Tidningens politiska färg 65 Informatör: Nuvarande arbetsplats 66 Informationsarbetets andel av arbetstiden 67 Massmedias uppgift: Avslöja maktmissbruk 68 Massmedias uppgift: Underhållning och avkoppling 69 Massmedias uppgift: Sätta in skeenden i ett större sammanhang 70 Massmedias uppgift: Folkbildare 71 Massmedias uppgift: Självständig kritiker 72 Massmedias uppgift: Motmakt mot etablerade institutioner 73 Massmedias uppgift: Ställa publikens frågor 74 Massmedias uppgift: Ge röst åt de svaga 75 Massmedias uppgift: Driva opinion på nyhetsplats 76 Massmedias uppgift: Neutrala skildringar 77 Massmedias uppgift: Sätta dagordningen för den politiska debatten 78 Massmedias uppgift: Förmedla allmänna opinionen 79 Massmedias uppgift: Förmedla information från makthavarna 80 Massmedias uppgift: Bred och allsidig informationskälla 81 Massmedias uppgift: Skildra det ovanliga och sensationella 82 Faktisk roll: Avslöja maktmissbruk 83 Faktisk roll: Underhållning och avkoppling 84 Faktisk roll: Sätta in skeenden i ett större sammanhang 85 Faktisk roll: Folkbildare 86 Faktisk roll: Självständig kritiker 87 Faktisk roll: Motmakt mot etablerade institutioner 88 Faktisk roll: Ställa publikens frågor 89 Faktisk roll: Ge röst åt de svaga 90 Faktisk roll: Driva opinion på nyhetsplats 91 Faktisk roll: Neutrala skildringar 92 Faktisk roll: Sätta dagordningen för den politiska debatten 93 Faktisk roll: Förmedla allmänna opinionen 94 Faktisk roll: Förmedla information från makthavarna 95 Faktisk roll: Bred och allsidig informationskälla 96 Faktisk roll: Skildra det ovanliga och sensationella 97 Begränsar frihet: Statliga radio- och TV-monopolet 98 Begränsar frihet: Dagspressens partipolitiska anknytning 99 Begränsar frihet: Statliga presstödet 100 Begränsar frihet: Ägarkoncentration i pressen 101 Begränsar frihet: Politisk styrning 102 Begränsar frihet: Svårt få upplysningar från offentliga sektorn 103 Begränsar frihet: Svårt få upplysningar från privata sektorn 104 Begränsar frihet: Vinstintressen, marknadskrav 105 Begränsar frihet: Journalisters bristande ämneskunskap 106 Begränsar frihet: Beroendeförhållande makthavare och journalister 107 Begränsar frihet: Produktionskrav, tidsbrist 108 Begränsar frihet: Påtryckningar utifrån 109 Begränsar frihet: Ägarinflytande över innehållet 110 Begränsar frihet: Beroende av annonsörer 111 Begränsar frihet: För lite kritisk journalistik 112 Begränsar frihet: Ensidig överförenkling 113 Begränsar frihet: Koncentration till ett fåtal nyheter 114 Begränsar frihet: Osjälvständig nyhetsvärdering 115 Begränsar frihet: Könsdiskriminering 116 Begränsar frihet: Etnisk diskriminering 117 Begränsar frihet: Stockholmskoncentration 118 Begränsar frihet: Journalisternas möjlighet att vidta fackliga stridsåtgärder 119 Begränsar frihet: Arbetsgivarnas möjlighet att vidta stridsåtgärder 120 Massmedias inflytande på avtalsförhandlingar 121 Massmedias inflytande på börsutveckling 122 Massmedias inflytande på skivförsäljning 123 Massmedias inflytande på filmers popularitet 124 Massmedias inflytande på kulturella trender 125 Massmedias inflytande på valrörelser 126 Massmedias inflytande på partiers popularitet 127 Massmedias inflytande på partiledares popularitet 128 Massmedias inflytande på uppfattningar om olika sociala grupper 129 Massmedias inflytande på långsiktiga värderingsförändringar 130 Massmedias inflytande på flyktingärenden 131 Massmedias inflytande på försvars- och utrikespolitik 132 Massmedias inflytande på jordbrukspolitik 133 Massmedias inflytande på miljöpolitik 134 Massmedias inflytande på skattepolitik 135 Massmedias inflytande på skolpolitik 136 Massmedias inflytande på energipolitik 137 Massmedias inflytande på beslutsfattande i riksdag 138 Massmedias inflytande på beslutsfattande i regeringen 139 Massmedias inflytande på beslutsfattande i kommunen 140 Massmedias inflytande på beslutsfattande i privata storföretag 141 Massmedias inflytande på beslutsfattande i stora intresseorganisationer 142 Möjligheter att påverka arbetstidens förläggning 143 Möjligheter att påverka det dagliga arbetets uppläggning 144 Möjligheter att påverka arbetsmiljön 145 Möjligheter att påverka beslut om arbetets allmänna inriktning 146 Möjligheter att byta till andra arbetsuppgifter 147 Möjligheter att byta till annan arbetsgivare 148 Möjligheter att påverka nyanställningar 149 Möjligheter att påverka det lokala fackets agerande 150 Fackets möjligheter påverka arbetsplatsen 151 Ägarens inflytande över innehållet 152 Företagsledningens inflytande över innehållet 153 Ansvarig utgivares/programansvarigs inflytande över innehållet 154 Redaktionsledningens/producentens inflytande över innehållet 155 Redaktionens inflytande över innehållet 156 Den enskilde journalistens inflytande över innehållet 157 Effektivitet: Pressmeddelande 158 Effektivitet: Presskonferens 159 Effektivitet: Presseminarium 160 Effektivitet: Regelbundna nyhetsbrev 161 Effektivitet: Personlig kontakt med enskild journalist 162 Effektivitet: Personlig kontakt med chefredaktör 163 Effektivitet: Personlig kontakt med ägare 164 Effektivitet: Exklusiv information till journalist 165 Effektivitet: Annonsering 166 Effektivitet: Specialbeställda opinionsmätningar 167 Effektivitet: Kontakt med ledarredaktioner 168 Effektivitet: Skriva debattartiklar 169 Effektivitet: Läcka uppgifter under anonymitet 170 Effektivitet: Inbjudningar, visningar, pressresor 171 Effektivitet: Bjuda på luncher och middagar 172 Effektivitet: Ekonomiska förmåner till journalister 173 Effektivitet: Hot om sanktion 174 Användning: Pressmeddelande 175 Användning: Presskonferens 176 Användning: Presseminarium 177 Användning: Regelbundna nyhetsbrev 178 Användning: Personlig kontakt med enskild journalist 179 Användning: Personlig kontakt med chefredaktör 180 Användning: Personlig kontakt med ägare 181 Användning: Exklusiv information till journalist 182 Användning: Annonsering 183 Användning: Specialbeställda opinionsmätningar 184 Användning: Kontakt med ledarredaktioner 185 Användning: Skriva debattartiklar 186 Användning: Läcka uppgifter under anonymitet 187 Användning: Inbjudningar, visningar, pressresor 188 Användning: Bjuda på luncher, middagar 189 Användning: Ekonomiska förmåner till journalister 190 Användning: Hot om sanktion 191 Informationsavdelningens andel av mediakontakter 192 Initiativtagare till kontakt mellan journalist och informatör 193 Oetisk påtryckning från rikspolitiker 194 Oetisk påtryckning från lokala politiker 195 Oetisk påtryckning från statliga tjänstemän 196 Oetisk påtryckning från kommunala tjänstemän 197 Oetisk påtryckning från företrädare för stora företag 198 Oetisk påtryckning från småföretagare 199 Oetisk påtryckning från företrädare för intresseorganisationer 200 Oetisk påtryckning från andra grupper 201 Vägrat utföra förödmjukande uppdrag 202 Betala för att komma över sekretessbelagda uppgifter 203 Utnyttja konfidentiella uppgifter i dataregister 204 Utge sig för att vara någon annan 205 Utlova anonymitet men ändå namnge källan 206 Tjata på ovilliga personer för att få dem att berätta 207 Utnyttja personligt material utan tillåtelse 208 Ta anställning för att få tag i inside-information 209 Lokalpressens betydelse för lokal opinionsbildning 210 Lokalradions betydelse för lokal opinionsbildning 211 Närradions betydelse för lokal opinionsbildning 212 Regional TV:s betydelse för lokal opinionsbildning 213 Lokala kabel-TV sändningars betydelse för lokal opinionsbildning 214 Morgonpressens betydelse för nationell opinionsbildning 215 Kvällspressens betydelse för nationell opinionsbildning 216 Riksradions betydelse för nationell opinionsbildning 217 Televisionens betydelse för nationell opinionsbildning 218 Betydelsen av intern process för att skapa en nyhet 219 Betydelse att händelse uppmärksammas av Dagens Nyheter 220 Betydelse att händelse uppmärksammas av Svenska Dagbladet 221 Betydelse att händelse uppmärksammas av Dagens Industri 222 Betydelse att händelse uppmärksammas av Göteborgs-Posten 223 Betydelse att händelse uppmärksammas av Sydsvenska Dagbladet 224 Betydelse att händelse uppmärksammas av Arbetet 225 Betydelse att händelse uppmärksammas av Expressen 226 Betydelse att händelse uppmärksammas av Aftonbladet 227 Betydelse att händelse uppmärksammas av Göteborgs-Tidningen 228 Betydelse att händelse uppmärksammas av Kvällsposten 229 Betydelse att händelse uppmärksammas av Veckans affärer 230 Betydelse att händelse uppmärksammas av Affärsvärlden 231 Betydelse att händelse uppmärksammas av fackliga tidningar 232 Betydelse att händelse uppmärksammas av Rapport 233 Betydelse att händelse uppmärksammas av Aktuellt 234 Betydelse att händelse uppmärksammas av Ekoredaktionen 235 Betydelse att händelse uppmärksammas av TT 236 Betydelse att händelse uppmärksammas av FLT 237 Betydelse att händelse uppmärksammas av A-pressen 238 Betydelse att händelse uppmärksammas av annan 239 Möjlighet nå ut i massmedia: Departement 240 Möjlighet nå ut i massmedia: Statliga myndigheter 241 Möjlighet nå ut i massmedia: Kommuner 242 Möjlighet nå ut i massmedia: Landsting 243 Möjlighet nå ut i massmedia: Storföretag 244 Möjlighet nå ut i massmedia: Småföretag 245 Möjlighet nå ut i massmedia: LO och LO-förbund 246 Möjlighet nå ut i massmedia: TCO och TCO-förbund 247 Möjlighet nå ut i massmedia: SACO/SR och SACO/SR-förbund 248 Möjlighet nå ut i massmedia: SAF och SAF-förbund 249 Möjlighet nå ut i massmedia: Andra näringslivsorganisationer 250 Möjlighet nå ut i massmedia: LRF och LRF-förbund 251 Möjlighet nå ut i massmedia: Socialdemokraterna 252 Möjlighet nå ut i massmedia: Moderata samlingspartiet 253 Möjlighet nå ut i massmedia: Centerpartiets 254 Möjlighet nå ut i massmedia: Folkpartiet 255 Möjlighet nå ut i massmedia: Vänsterpartiet kommunisterna 256 Möjlighet nå ut i massmedia: Miljöpartiet 257 Möjlighet nå ut i massmedia: Kristdemokratiska samhällspartiet 258 Möjlighet nå ut i massmedia: Lokala aktionsgrupper 259 Kontakt med regering och regeringskansli 260 Kontakt med statliga myndigheter 261 Kontakt med rättsväsendet 262 Kontakt med försvaret 263 Kontakt med högskolor 264 Kontakt med länsförvaltning 265 Kontakt med landsting 266 Kontakt med kommun 267 Kontakt med storföretag 268 Kontakt med småföretag 269 Kontakt med LO 270 Kontakt med TCO 271 Kontakt med SACO/SR 272 Kontakt med SAF 273 Kontakt med andra näringslivsorganisationer 274 Kontakt med LRF och LRF-förbund 275 Kontakt med socialdemokratiska arbetarpartiet 276 Kontakt med Moderata samlingspartiet 277 Kontakt med Centerpartiet 278 Kontakt med Folkpartiet 279 Kontakt med Vänsterpartiet kommunisterna 280 Kontakt med Miljöpartiet 281 Kontakt med Kristdemokratiska samhällspartiet 282 Kontakt med lokala aktionsgrupper 283 Umgänge vid sidan av arbetet med journalister 284 Umgänge vid sidan av arbetet med informatörer 285 Umgänge vid sidan av arbetet med personer redaktionen skriver om 286 Starka och goda personkontakters betydelse 287 Inställning till umgänge vid sidan av arbetet med dem som bevakas 288 Medlem i idrottsförening 289 Medlem i friluftsförening 290 Medlem i miljöorganisation 291 Medlem i kulturförening 292 Medlem i annan hobbyförening 293 Medlem i motororganisation 294 Medlem i förening för boende 295 Medlem i föräldraförening 296 Medlem i handikapp- eller patientförening 297 Medlem i invandrarorganisation 298 Medlem i kvinnoorganisation 299 Medlem i pensionärsorganisation 300 Medlem i aktieägarförening 301 Medlem i grupp inom svenska kyrkan 302 Medlem i frikyrklig samfund 303 Medlem i annat religiöst samfund 304 Medlem i humanitär hjälporganisation 305 Medlem i nykterhetsorganisation 306 Medlem i frivillig försvarsorganisation 307 Medlem i fredsorganisation 308 Medlem i lokal aktionsgrupp 309 Medlem i grupp för internationella frågor 310 Medlem i ordenssällskap 311 Medlem i lantbrukarorganisation 312 Medlem i konsumentkooperativ 313 Medlem i annat kooperativ 314 Medlem i Svenska Journalistförbundet 315 Medlem i annan facklig organisation 316 Medlem i företagar- eller arbetsgivareförening 317 Medlem i annan yrkesorganisation 318 Medlem i politisk parti 319 Förtroendeuppdrag i idrottsförening 320 Förtroendeuppdrag i friluftsförening 321 Förtroendeuppdrag i miljöorganisation 322 Förtroendeuppdrag i kulturförening 323 Förtroendeuppdrag i annan hobbyförening 324 Förtroendeuppdrag i motororganisation 325 Förtroendeuppdrag i förening för boende 326 Förtroendeuppdrag i föräldraförening 327 Förtroendeuppdrag i handikapp- eller patientförening 328 Förtroendeuppdrag i invandrarorganisation 329 Förtroendeuppdrag i kvinnoorganisation 330 Förtroendeuppdrag i pensionärsorganisation 331 Förtroendeuppdrag i aktieägarförening 332 Förtroendeuppdrag i grupp inom svenska kyrkan 333 Förtroendeuppdrag i frikyrkligt samfund 334 Förtroendeuppdrag i annat religiöst samfund 335 Förtroendeuppdrag i humanitär hjälporganisation 336 Förtroendeuppdrag i nykterhetsorganisation 337 Förtroendeuppdrag i frivillig försvarsorganisation 338 Förtroendeuppdrag i fredsorganisation 339 Förtroendeuppdrag i lokal aktionsgrupp 340 Förtroendeuppdrag i grupp för internationell fråga 341 Förtroendeuppdrag i ordenssällskap 342 Förtroendeuppdrag i lantbrukarorganisation 343 Förtroendeuppdrag i konsumentkooperativ 344 Förtroendeuppdrag i annat kooperativ 345 Förtroendeuppdrag i svenska journalistförbundet 346 Förtroendeuppdrag i annan facklig organisation 347 Förtroendeuppdrag i företagar- eller arbetsgivareförening 348 Förtroendeuppdrag i annan yrkesorganisation 349 Förtroendeuppdrag i politiskt parti 350 Bra-dåligt: Minska den offentliga sektorn 351 Bra-dåligt: Avskaffa löntagarfonderna 352 Bra-dåligt: Minska försvarsutgifterna 353 Bra-dåligt: Minska de sociala bidragen 354 Bra-dåligt: Sänka skatten på höga inkomster 355 Bra-dåligt: Minska u-hjälpen 356 Bra-dåligt: Ta emot färre flyktingar i Sverige 357 Bra-dåligt: Stoppa privatbilismen i innerstäderna 358 Bra-dåligt: Privatisera statliga företag och affärsverk 359 Bra-dåligt: Minska inkomstskillnaderna i samhället 360 Bra-dåligt: Ökat ekonomiskt stöd till invandrarkultur 361 Bra-dåligt: Bedriva mer av sjukvården i privat regi 362 Bra-dåligt: Tillåta reklam i svensk TV 363 Bra-dåligt: Bygga fler barndaghem 364 Bra-dåligt: Införa sextimmars arbetsdag 365 Bra-dåligt: Behålla kärnkraften efter år 2010 366 Bra-dåligt: Ansöka om medlemskap i EG 367 Bra-dåligt: Höja bensinskatten för att förbättra miljön 368 Bra-dåligt: Förbjuda alla former av pornografi 369 Bra-dåligt: Bryta TV-monopolet 370 Bra-dåligt: Minska presstödet 371 Placering på vänster-höger skalan 372 Partipreferens 373 Offentligt uppdrag i kommun 374 Offentligt uppdrag i landsting 375 Offentligt uppdrag i statligt organ 376 Annat offentligt uppdrag

VAR 1 SSD STUDY NR 0155              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0155


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 December 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Svenska journalister och informatörer 1989
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 JOURNALIST EL INFORMATÖR Loc 13 width 1 Journalist eller informatör 931 1. Journalist 351 2. Informatör
VAR 6 FÖDELSEÅR 1 Loc 14 width 1 MD=9 1 När är du född? 0 1. Före 1910 0 2. 1910-1919 65 3. 1920-1929 226 4. 1930-1939 479 5. 1940-1949 388 6. 1950-1959 123 7. 1960 eller senare 1 9. Uppgift saknas
VAR 7 KÖN 2 Loc 15 width 1 MD=9 2 Kön 427 1. Kvinna 850 2. Man 5 9. Uppgift saknas
VAR 8 BOSTADSORT 3 Loc 16 width 1 MD=9 3 Var är du bosatt? 481 1. Stockholm med förorter 175 2. Göteborg, Malmö med förorter 452 3. Stad, men ej storstad 83 4. Samhälle 84 5. Ren landsbygd 7 9. Uppgift saknas
VAR 9 CIVILSTÅND 4 Loc 17 width 1 MD=9 4 Vilket är Ditt civilstånd? 962 1. Gift, sammanboende 315 2. Ej gift eller sammanboende 5 9. Uppgift saknas
VAR 10 INVANDRAT 5 Loc 18 width 1 5 Har du själv eller någon av dina föräldrar invandrat till Sverige? Flera svar kan anges. 5(1) Du själv 52 1. Markerat 1230 5. Ej markerat
VAR 11 FADERN INVANDRAT 5 Loc 19 width 1 5(2) <Invandrat till Sverige> Din far <Se F.5 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 1231 5. Ej markerat
VAR 12 MODERN INVANDRAT 5 Loc 20 width 1 5(3) <Invandrat till Sverige> Din mor <Se F.5 för fullständig frågetext> 73 1. Markerat 1209 5. Ej markerat
VAR 13 FAR JOURN/INFOARBETE 6 Loc 21 width 1 6 Har Du släktingar som också är eller har varit verksamma i journalist-/informationsarbete? Flera svar kan anges. 6(1) Far 90 1. Markerat 1192 5. Ej markerat
VAR 14 MOR JOURN/INFOARBETE 6 Loc 22 width 1 6(2) <Verksam i journalist-/informationsarbete> Mor <Se F.6 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1262 5. Ej markerat
VAR 15 MAKE JOURN/INFOARBETE 6 Loc 23 width 1 6(3) <Verksam i journalist-/informationsarbete> Make/maka/sammanboende <Se F.6 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 1160 5. Ej markerat
VAR 16 SON JOURN/INFOARBETE 6 Loc 24 width 1 6(4) <Verksam i journalist-/informationsarbete> Son <Se F.6 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1250 5. Ej markerat
VAR 17 DOTTER JOURN/INFOARB 6 Loc 25 width 1 6(5) <Verksam i journalist-/informationsarbete> Dotter <Se F.6 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1250 5. Ej markerat
VAR 18 AN SLÄKT JOURN/INFOARB 6 Loc 26 width 1 6(6) <Verksam i journalist-/informationsarbete> Annan släkting <Se F.6 för fullständig frågetext> 263 1. Markerat 1019 5. Ej markerat
VAR 19 FADERNS UTBILDNING 7 Loc 27 width 1 MD=9 7 Vilken utbildning har din far genomgått? 620 1. Enbart obligatorisk skolutbildning: folkskola, grundskola 240 2. Obligatorisk utbildning + yrkesskola, realskola eller 2-årigt gymnasium 126 3. Studentexamen (eller 3-4-årigt gymnasium), men ej högskoleutbildning 269 4. Akademisk utbildning, universitet, högskola 27 9. Uppgift saknas
VAR 20 MODERNS UTBILDNING 8 Loc 28 width 1 MD=9 8 Vilken utbildning har din mor genomgått? 747 1. Enbart obligatorisk skolutbildning: folkskola, grundskola 284 2. Obligatorisk utbildning + yrkesskola, realskola eller 2-årigt gymnasium 81 3. Studentexamen (eller 3-4-årigt gymnasium), men ej högskoleutbildning 145 4. Akademisk utbildning, universitet, högskola 25 9. Uppgift saknas
VAR 21 UTBILDNINGENS LÄNGD 9 Loc 29 width 2 MD=99 9 Hur många år har din egen sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? 03. 3 år . . 43. 43 år 29 99. Uppgift saknas Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 4 6 16 23 18 38 56 69 124 106 152 187 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 Frek: 167 120 84 32 23 6 4 4 3 1 1 1 1 Kod: 35 37 40 41 43 99 Frek: 2 1 1 1 1 29
VAR 22 SKOLUTBILDNING 10 Loc 31 width 1 10 Vilken utbildning har Du? Flera svar kan anges. 10(1) Skolutbildning 82 1. Enbart obligatorisk skolutbildning: folkskola, grundskola 286 2. Obligatorisk skolutbildning + yrkesskola, realskola eller 2-årigt gymnasium 480 3. Studentexamen (eller 3-4-årigt gymnasium), men ej högskoleutbildning 434 4. Annan utbildning
VAR 23 JOURNHÖGSKOLAN STLHM 10 Loc 32 width 1 10(2) Annan utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm (tidigare Journalistinstitutet) <Se F.10 för fullständig frågetext> 154 1. Markerat 1128 5. Ej markerat
VAR 24 JOURNHÖGSKOLAN GBG 10 Loc 33 width 1 10(3) Annan utbildning: Journalisthögskolan i Göteborg (tidigare Journalistinstitutet) <Se F.10 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 1102 5. Ej markerat
VAR 25 JOURNUTB FOLKHÖGSKOLA 10 Loc 34 width 1 10(4) Annan utbildning: Journalistutbildning vid folkhögskola <Se F.10 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 1187 5. Ej markerat
VAR 26 FOJO-KURS 10 Loc 35 width 1 10(5) Annan utbildning: FOJO-kurs <Se F.10 för fullständig frågetext> 246 1. Markerat 1036 5. Ej markerat
VAR 27 INFORMATIONSTEKNIK 10 Loc 36 width 1 10(6) Annan utbildning: Informationsteknik, informationskunskap vid högskola <Se F.10 för fullständig frågetext> 159 1. Markerat 1123 5. Ej markerat
VAR 28 ANNAN JOURN/INFO UTB 10 Loc 37 width 1 10(7) Annan utbildning: Annan journalist- eller informationsutbildning <Se F.10 för fullständig frågetext> 221 1. Markerat 1061 5. Ej markerat
VAR 29 GRUNDUTB UNIVERSITET 10 Loc 38 width 1 10(8) Annan utbildning: Avslutad grundutbildning vid universitet eller högskola <Se F.10 för fullständig frågetext> 388 1. Markerat 894 5. Ej markerat
VAR 30 ENSTAKA KURS UNIV 10 Loc 39 width 1 10(9) Annan utbildning: Enstaka kurs vid universitet eller högskola <Se F.10 för fullständig frågetext> 471 1. Markerat 811 5. Ej markerat
VAR 31 FORSKARUTB UNIV/HÖGSK 10 Loc 40 width 1 10(10) Annan utbildning: Avslutad forskarutbildning vid universitet eller högskola <Se F.10 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1269 5. Ej markerat
VAR 32 DEL FORSKARUTB UNIV 10 Loc 41 width 1 10(11) Annan utbildning: Del av forskarutbildning vid universitet eller högskola <Se F.10 för fullständig frågetext> 49 1. Markerat 1233 5. Ej markerat
VAR 33 UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTB 10 Loc 42 width 1 10(12) Annan utbildning: Högskoleutbildning i utlandet <Se F.10 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 1210 5. Ej markerat
VAR 34 ÅR FRILANSJOURNALIST 11 Loc 43 width 2 MD= 0 11 Nuvarande och tidigare arbete. Ange hur många år du sammanlagt arbetat i respektive typ av arbete. Avrunda till närmaste heltal. Ta endast med arbeten som varat länge än ett halvår. 11(1) Frilansjournalist 01. 1 år . . 37. 37 år 928 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 94 80 36 34 35 14 4 9 3 15 2 2 4 Kod: 14 15 16 18 20 24 27 28 37 0 Frek: 2 6 1 2 4 3 2 1 1 928
VAR 35 ÅR LOKALTIDNINGAR 11 Loc 45 width 2 MD= 0 11(2) <Arbetat antal år> Lokaltidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 44. 44 år 642 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 87 72 65 38 32 34 28 21 22 29 17 18 16 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 20 17 8 5 8 9 14 9 6 6 6 9 4 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 Frek: 4 6 3 6 4 1 1 2 4 3 1 1 2 Kod: 43 44 0 Frek: 1 1 642
VAR 36 ÅR LOKALRADION 11 Loc 47 width 2 MD= 0 11(3) <Arbetat antal år> Lokalradion <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 23. 23 år 1177 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 23 13 17 11 10 5 5 4 3 4 3 Kod: 12 13 22 23 0 Frek: 2 1 2 1 1177
VAR 37 ÅR SVERIGES TV 11 Loc 49 width 2 MD= 0 11(4) <Arbetat antal år> Sveriges Television <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 28. 28 år 1189 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 Frek: 28 12 4 5 3 3 1 2 5 2 5 Kod: 14 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28 Frek: 1 3 1 1 4 1 3 2 5 1 1 Kod: 0 Frek: 1189
VAR 38 ÅR SVERIGES RADIO 11 Loc 51 width 2 MD= 0 11(5) <Arbetat antal år> Sveriges Riksradio <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 28. 28 år 1189 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Frek: 24 11 7 7 8 9 5 2 4 2 3 Kod: 13 15 16 18 20 21 24 25 28 0 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1189
VAR 39 ÅR UTBILDNINGSRADION 11 Loc 53 width 2 MD= 0 11(6) <Arbetat antal år> Utbildningsradion <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 21. 21 år 1272 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 6 9 17 21 0 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 1272
VAR 40 ÅR NYHETSBYRÅER 11 Loc 55 width 2 MD= 0 11(7) <Arbetat antal år> Nyhetsbyråer <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 40. 40 år 1209 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 22 9 8 3 6 4 2 2 2 3 1 Kod: 12 13 14 15 16 17 20 21 26 31 40 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1209
VAR 41 ÅR STORSTADSMORGONTID 11 Loc 57 width 2 MD= 0 11(8) <Arbetat antal år> Storstadspress - morgontidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 40. 40 år 1017 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 57 37 29 14 14 12 14 8 8 9 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 8 1 3 3 3 3 3 4 2 1 Kod: 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 4 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 35 37 39 40 0 Frek: 1 1 1 1 1017
VAR 42 ÅR KVÄLLSTIDNINGAR 11 Loc 59 width 2 MD= 0 11(9) <Arbetat antal år> Storstadspress - kvällstidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 38. 38 år 1094 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 52 27 14 7 12 4 6 4 5 5 1 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 3 3 2 2 4 4 2 6 3 2 Kod: 23 24 27 30 33 35 36 37 38 0 Frek: 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1094
VAR 43 ÅR FACK-/VECKOPRESS 11 Loc 61 width 2 MD= 0 11(10) <Arbetat antal år> Fack- och veckopress (även fackliga tidningar) <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 40. 40 år 1040 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 48 34 16 16 18 11 8 5 7 14 8 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 4 4 5 6 3 4 2 3 1 2 Kod: 23 24 25 26 27 28 30 31 40 0 Frek: 2 1 5 2 1 1 3 1 1 1040
VAR 44 ÅR PERSONALTIDNING 11 Loc 63 width 2 MD= 0 11(11) <Arbetat antal år> Personaltidningsredaktör <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 23. 23 år 1168 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 26 20 19 12 6 7 4 2 1 4 2 Kod: 12 13 14 15 19 23 0 Frek: 3 2 1 3 1 1 1168
VAR 45 ÅR ÖVR MEDIEFÖRETAG 11 Loc 65 width 2 MD= 0 11(12) <Arbetat antal år> Övriga medieföretag <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 40. 40 år 1214 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 14 15 8 6 2 5 2 4 2 2 2 Kod: 13 14 17 21 35 40 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1214
VAR 46 ÅR FÖRETAG INFO 11 Loc 67 width 2 MD= 0 11(13) <Arbetat antal år> Företag (ej medieföretag) - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 62. 62 år 1100 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 28 24 21 12 13 8 7 4 9 7 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 Frek: 3 3 5 6 2 1 2 4 7 1 3 Kod: 25 27 29 30 31 34 62 0 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1100
VAR 47 ÅR FÖRETAG ANNAT 11 Loc 69 width 2 MD= 0 11(14) <Arbetat antal år> Företag (ej medieföretag) - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 35. 35 år 1085 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 31 31 20 17 9 16 7 7 4 8 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 Frek: 4 4 6 3 5 2 3 4 1 1 1 Kod: 25 26 28 30 31 35 0 Frek: 3 1 1 1 1 1 1085
VAR 48 ÅR DEPARTEMENT INFO 11 Loc 71 width 2 MD= 0 11(15) <Arbetat antal år> Departement - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 10. 10 år 1251 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 10 0 Frek: 16 7 2 1 1 1 2 1 1251
VAR 49 ÅR DEPARTEMENT ANNAT 11 Loc 73 width 2 MD= 0 11(16) <Arbetat antal år> Departement - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 15. 15 år 1255 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 10 12 13 14 15 0 Frek: 6 5 6 5 1 1 1 1 1 1255
VAR 50 ÅR STATL MYNDIGH INFO 11 Loc 75 width 2 MD= 0 11(17) <Arbetat antal år> Övriga statliga myndigheter - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 22. 22 år 1182 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 16 14 18 9 6 5 3 3 3 8 4 Kod: 12 14 15 17 18 19 21 22 0 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 1 1182
VAR 51 ÅR STATL MYND ANNAT 11 Loc 77 width 2 MD= 0 11(18) <Arbetat antal år> Övriga statliga myndigheter - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 40. 40 år 1201 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 15 6 9 6 4 6 2 4 4 4 3 Kod: 12 13 14 15 17 18 19 24 25 30 40 Frek: 2 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1201
VAR 52 ÅR SKOLA/HÖGSK INFO 11 Loc 79 width 2 MD= 0 11(19) <Arbetat antal år> Skola, högskola - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 15. 15 år 1255 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 15 0 Frek: 10 5 3 2 1 2 1 3 1255
VAR 53 ÅR SKOLA/HÖGSK ANNAT 11 Loc 81 width 2 MD= 0 11(20) <Arbetat antal år> Skola, högskola - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 60. 60 år 1212 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 18 14 9 7 6 3 2 3 1 1 1 Kod: 17 18 22 26 60 0 Frek: 1 1 1 1 1 1212
VAR 54 ÅR KOM/LANDSTING INFO 11 Loc 83 width 2 MD= 0 11(21) <Arbetat antal år> Kommuner, landsting - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 20. 20 år 1164 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 19 13 10 12 12 7 4 3 2 7 2 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 Frek: 5 4 4 4 2 3 1 2 2 1164
VAR 55 ÅR KOM/LANDST ANNAT 11 Loc 85 width 2 MD= 0 11(22) <Arbetat antal år> Kommuner, landsting - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 20. 20 år 1171 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 19 19 17 10 8 7 7 1 3 7 4 Kod: 12 14 17 18 20 0 Frek: 2 4 1 1 1 1171
VAR 56 ÅR INTRESSEORG INFO 11 Loc 87 width 2 MD= 0 11(23) <Arbetat antal år> Intresseorganisationer - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 30. 30 år 1179 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 20 19 11 11 8 8 5 2 4 3 2 Kod: 12 13 14 15 19 22 23 30 0 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1179
VAR 57 ÅR INTRESSEORG ANNAT 11 Loc 89 width 2 MD= 0 11(24) <Arbetat antal år> Intresseorganisationer - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 30. 30 år 1231 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Frek: 13 7 3 10 1 3 3 2 1 1 1 Kod: 13 15 20 25 30 0 Frek: 2 1 1 1 1 1231
VAR 58 ÅR POL PARTI INFO 11 Loc 91 width 2 MD= 0 11(25] <Arbetat antal år> Politiska partier - informationsarbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 25. 25 år 1240 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 13 25 Frek: 13 10 6 4 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 0 Frek: 1240
VAR 59 ÅR POL PARTI ANNAT 11 Loc 93 width 2 MD= 0 11(26) <Arbetat antal år> Politiska partier - annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 25. 25 år 1248 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 10 18 25 0 Frek: 9 8 3 4 4 2 2 1 1 1248
VAR 60 ÅR ANNAT ARBETE 11 Loc 95 width 2 MD= 0 11(27) <Arbetat antal år> Annat arbete <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. 1 år . . 37. 37 år 961 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 56 48 34 21 25 22 15 14 7 21 4 6 5 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 Frek: 6 6 4 6 4 2 6 1 1 1 2 1 1 Kod: 37 0 Frek: 2 961
VAR 61 NUVARANDE ARBETE 12 Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 99 12 BESVARAS ENDAST AV JOURNALISTER: Var arbetar du för närvarande? Endast ett svar. Om flera alternativ är aktuella, ange det huvudsakliga arbetet. 115 01. Frilansjournalist 317 02. Lokaltidning 35 03. Lokalradio 52 04. Sveriges Television 29 05. Sveriges Riksradio 5 06. Utbildningsradion 21 07. Nyhetsbyrå 132 08. Storstadspress - morgontidning 69 09. Storstadspress - kvällstidning 109 10. Annat medieföretag 388 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 62 NUVARANDE BEFATTNING 13 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 13 BESVARAS ENDAST AV JOURNALISTER: Vilket är din nuvarande befattning? 140 1. Redaktionell arbetsledning 362 2. Reporter 84 3. Redigerare 49 4. Fotograf 132 5. Annat 394 0. Frågan ej tillämplig 121 9. Uppgift saknas
VAR 63 VIKTIGASTE ARBETSOMR 14 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 99 14 BESVARAS ENDAST AV JOURNALISTER: Vilket är ditt viktigaste arbetsområde? Endast ett svar. Om flera alternativ är aktuella, ange huvudområdet. 51 01. Kultur 38 02. Politik 22 03. Ekonomi 28 04. Arbetsmarknad 56 05. Sport 19 06. Nöjen 24 07. Utrikes 47 08. Feature 169 09. Annat 394 10. Allmänt, ingen specialiserad inriktning 391 00. Frågan ej tillämplig 43 99. Uppgift saknas
VAR 64 TIDN POLITISK FÄRG 15 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 15 BESVARAS ENDAST AV DAGSTIDNINGSJOURNALISTER: Vilken är tidningens politiska färg? 361 1. Borgerlig, liberal, obunden liberal, moderat, obunden moderat, center 121 2. Socialdemokratisk, kommunistisk 59 3. Obunden 11 4. Annan 729 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 65 INFO NUVARANDE ARBETE 16 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 16 BESVARAS ENDAST AV INFORMATÖRER: Var arbetar Du för närvarande? 113 1. Företag 14 2. Departement 56 3. Annan statlig myndighet 93 4. Kommun, landsting 59 5. Intresseorganisation, politiskt parti 946 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 66 INFO ANDEL ARBETSTID 17 Loc 104 width 1 MD=0 17 BESVARAS ENDAST AV INFORMATÖRER: Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt informationsarbete? 223 1. Heltid, mer än 80 procent 35 2. Mellan 60 och 80 procent 35 3. Mellan 40 och 60 procent 23 4. Mellan 20 och 40 procent 21 5. Mindre än 20 procent 945 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 IDEAL ROLL: AVSLÖJA 18 Loc 105 width 1 MD=9 18 Denna fråga handlar om massmedias roll i samhället. Vilken betydelse anser du att var och en av följande tänkbara funktioner BÖR ha? 18(1) Avslöja maktmissbruk 589 1. Avgörande betydelse 595 2. Mycket stor betydelse 82 3. Ganska stor betydelse 10 4. Inte särskilt stor betydelse 0 5. Ingen betydelse alls 6 9. Uppgift saknas
VAR 68 IDEAL ROLL: UNDERHÅLL 18 Loc 106 width 1 MD=9 18(2) <Massmedias ideala roll> Ge underhållning och avkoppling <Se F.18 för fullständig frågetext> 37 1. Avgörande betydelse 289 2. Mycket stor betydelse 661 3. Ganska stor betydelse 266 4. Inte särskilt stor betydelse 16 5. Ingen betydelse alls 13 9. Uppgift saknas
VAR 69 IDEAL ROLL: SAMMANHAN 18 Loc 107 width 1 MD=9 18(3) <Massmedias ideala roll> Sätta in skeenden i ett större sammanhang <Se F.18 för fullständig frågetext> 372 1. Avgörande betydelse 639 2. Mycket stor betydelse 231 3. Ganska stor betydelse 30 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 8 9. Uppgift saknas
VAR 70 IDEAL ROLL: FOLKBILDN 18 Loc 108 width 1 MD=9 18(4) <Massmedias ideala roll> Vara en folkbildare <Se F.18 för fullständig frågetext> 139 1. Avgörande betydelse 417 2. Mycket stor betydelse 485 3. Ganska stor betydelse 210 4. Inte särskilt stor betydelse 23 5. Ingen betydelse alls 8 9. Uppgift saknas
VAR 71 IDEAL ROLL: KRITIKER 18 Loc 109 width 1 MD=9 18(5) <Massmedias ideala roll> Vara en självständig kritiker <Se F.18 för fullständig frågetext> 402 1. Avgörande betydelse 530 2. Mycket stor betydelse 257 3. Ganska stor betydelse 69 4. Inte särskilt stor betydelse 7 5. Ingen betydelse alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 72 IDEAL ROLL: MOTMAKT 18 Loc 110 width 1 MD=9 18(6) <Massmedias ideala roll> Vara en motmakt mot etablerade institutioner <Se F.18 för fullständig frågetext> 362 1. Avgörande betydelse 497 2. Mycket stor betydelse 287 3. Ganska stor betydelse 95 4. Inte särskilt stor betydelse 23 5. Ingen betydelse alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 73 IDEAL ROLL: FRÅGESTÄL 18 Loc 111 width 1 MD=9 18(7) <Massmedias ideala roll> Ställa publikens frågor <Se F.18 för fullständig frågetext> 283 1. Avgörande betydelse 521 2. Mycket stor betydelse 373 3. Ganska stor betydelse 85 4. Inte särskilt stor betydelse 7 5. Ingen betydelse alls 13 9. Uppgift saknas
VAR 74 IDEAL ROLL: RÖST SVAG 18 Loc 112 width 1 MD=9 18(8) <Massmedias ideala roll> Ge röst åt de svaga <Se F.18 för fullständig frågetext> 325 1. Avgörande betydelse 594 2. Mycket stor betydelse 288 3. Ganska stor betydelse 55 4. Inte särskilt stor betydelse 8 5. Ingen betydelse alls 12 9. Uppgift saknas
VAR 75 IDEAL ROLL: OPINION 18 Loc 113 width 1 MD=9 18(9) <Massmedias ideala roll> Ta ställning och driva opinion även på nyhetsplats <Se F.18 för fullständig frågetext> 69 1. Avgörande betydelse 181 2. Mycket stor betydelse 304 3. Ganska stor betydelse 380 4. Inte särskilt stor betydelse 320 5. Ingen betydelse alls 28 9. Uppgift saknas
VAR 76 IDEAL ROLL: NEUTRAL 18 Loc 114 width 1 MD=9 18(10) <Massmedias ideala roll> Ge en neutral skildring av händelser <Se F.18 för fullständig frågetext> 473 1. Avgörande betydelse 421 2. Mycket stor betydelse 270 3. Ganska stor betydelse 63 4. Inte särskilt stor betydelse 28 5. Ingen betydelse alls 27 9. Uppgift saknas
VAR 77 IDEAL ROLL: POL DEB 18 Loc 115 width 1 MD=9 18(11) <Massmedias ideala roll> Sätta dagordningen för den politiska debatten <Se F.18 för fullständig frågetext> 20 1. Avgörande betydelse 124 2. Mycket stor betydelse 386 3. Ganska stor betydelse 511 4. Inte särskilt stor betydelse 187 5. Ingen betydelse alls 54 9. Uppgift saknas
VAR 78 IDEAL ROLL: FÖRM OPIN 18 Loc 116 width 1 MD=9 18(12) <Massmedias ideala roll> Förmedla den allmänna opinionen till makthavarna <Se F.18 för fullständig frågetext> 170 1. Avgörande betydelse 483 2. Mycket stor betydelse 405 3. Ganska stor betydelse 165 4. Inte särskilt stor betydelse 45 5. Ingen betydelse alls 14 9. Uppgift saknas
VAR 79 IDEAL ROLL: FÖRM INFO 18 Loc 117 width 1 MD=9 18(13) <Massmedias ideala roll> Förmedla information från makthavarna till allmänheten <Se F.18 för fullständig frågetext> 70 1. Avgörande betydelse 245 2. Mycket stor betydelse 435 3. Ganska stor betydelse 378 4. Inte särskilt stor betydelse 145 5. Ingen betydelse alls 9 9. Uppgift saknas
VAR 80 IDEAL ROLL: INFOKÄLLA 18 Loc 118 width 1 MD=9 18(14) <Massmedias ideala roll> Vara en bred och allsidig informationskälla till allmänheten <Se F.18 för fullständig frågetext> 561 1. Avgörande betydelse 503 2. Mycket stor betydelse 189 3. Ganska stor betydelse 20 4. Inte särskilt stor betydelse 3 5. Ingen betydelse alls 6 9. Uppgift saknas
VAR 81 IDEAL ROLL: SENSATION 18 Loc 119 width 1 MD=9 18(15) <Massmedias ideala roll> Skildra det ovanliga och sensationella <Se F.18 för fullständig frågetext> 31 1. Avgörande betydelse 139 2. Mycket stor betydelse 418 3. Ganska stor betydelse 566 4. Inte särskilt stor betydelse 117 5. Ingen betydelse alls 11 9. Uppgift saknas
VAR 82 FAKT ROLL: AVSLÖJA 18 Loc 120 width 1 MD=9 19 Vilken roll anser Du att dessa funktioner FAKTISKT har? Ange med ett kryss hur stor betydelse du anser att de har för svenska massmedia idag? 19(1) Avslöja maktmissbruk 125 1. Avgörande betydelse 384 2. Mycket stor betydelse 557 3. Ganska stor betydelse 202 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 12 9. Uppgift saknas
VAR 83 FAKT ROLL: UNDERHÅLLA 18 Loc 121 width 1 MD=9 19(2) <Massmedias faktiska roll> Ge underhållning och avkoppling <Se F.19 för fullständig frågetext> 166 1. Avgörande betydelse 553 2. Mycket stor betydelse 451 3. Ganska stor betydelse 94 4. Inte särskilt stor betydelse 6 5. Ingen betydelse alls 12 9. Uppgift saknas
VAR 84 FAKT ROLL: SAMMANHANG 18 Loc 122 width 1 MD=9 19(3) <Massmedias faktiska roll> Sätta in skeenden i ett större sammanhang <Se F.19 för fullständig frågetext> 12 1. Avgörande betydelse 114 2. Mycket stor betydelse 406 3. Ganska stor betydelse 644 4. Inte särskilt stor betydelse 85 5. Ingen betydelse alls 21 9. Uppgift saknas
VAR 85 FAKT ROLL: FOLKBILDN 18 Loc 123 width 1 MD=9 19(4) <Massmedias faktiska roll> Vara en folkbildare <Se F.19 för fullständig frågetext> 8 1. Avgörande betydelse 70 2. Mycket stor betydelse 328 3. Ganska stor betydelse 731 4. Inte särskilt stor betydelse 128 5. Ingen betydelse alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 86 FAKT ROLL: KRITIKER 18 Loc 124 width 1 MD=9 19(5) <Massmedias faktiska roll> Vara en självständig kritiker <Se F.19 för fullständig frågetext> 25 1. Avgörande betydelse 138 2. Mycket stor betydelse 513 3. Ganska stor betydelse 520 4. Inte särskilt stor betydelse 68 5. Ingen betydelse alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 87 FAKT ROLL: MOTMAKT 18 Loc 125 width 1 MD=9 19(6) <Massmedias faktiska roll> Vara en motmakt mot etablerade institutioner <Se F.19 för fullständig frågetext> 32 1. Avgörande betydelse 204 2. Mycket stor betydelse 518 3. Ganska stor betydelse 456 4. Inte särskilt stor betydelse 52 5. Ingen betydelse alls 20 9. Uppgift saknas
VAR 88 FAKT ROLL: FRÅGESTÄLL 18 Loc 126 width 1 MD=9 19(7) <Massmedias faktiska roll> Ställa publikens frågor <Se F.19 för fullständig frågetext> 18 1. Avgörande betydelse 190 2. Mycket stor betydelse 541 3. Ganska stor betydelse 471 4. Inte särskilt stor betydelse 43 5. Ingen betydelse alls 19 9. Uppgift saknas
VAR 89 FAKT ROLL: RÖST SVAGA 18 Loc 127 width 1 MD=9 19(8) <Massmedias faktiska roll> Ge röst åt de svaga <Se F.19 för fullständig frågetext> 35 1. Avgörande betydelse 161 2. Mycket stor betydelse 481 3. Ganska stor betydelse 517 4. Inte särskilt stor betydelse 70 5. Ingen betydelse alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 90 FAKT ROLL: OPINION 18 Loc 128 width 1 MD=9 19(9) <Massmedias faktiska roll> Ta ställning och driva opinion även på nyhetsplats <Se F.19 för fullständig frågetext> 66 1. Avgörande betydelse 311 2. Mycket stor betydelse 485 3. Ganska stor betydelse 352 4. Inte särskilt stor betydelse 44 5. Ingen betydelse alls 24 9. Uppgift saknas
VAR 91 FAKT ROLL: NEUTRAL 18 Loc 129 width 1 MD=9 19(10) <Massmedias faktiska roll> Ge en neutral skildring av händelser <Se F.19 för fullständig frågetext> 42 1. Avgörande betydelse 146 2. Mycket stor betydelse 523 3. Ganska stor betydelse 456 4. Inte särskilt stor betydelse 88 5. Ingen betydelse alls 27 9. Uppgift saknas
VAR 92 FAKT ROLL: POL DEB 18 Loc 130 width 1 MD=9 19(11) <Massmedias faktiska roll> Sätta dagordningen för den politiska debatten <Se F.19 för fullständig frågetext> 109 1. Avgörande betydelse 310 2. Mycket stor betydelse 424 3. Ganska stor betydelse 348 4. Inte särskilt stor betydelse 47 5. Ingen betydelse alls 44 9. Uppgift saknas
VAR 93 FAKT ROLL: FÖRM OPIN 18 Loc 131 width 1 MD=9 19(12) <Massmedias faktiska roll> Förmedla den allmänna opinionen till makthavarna <Se F.19 för fullständig frågetext> 37 1. Avgörande betydelse 251 2. Mycket stor betydelse 530 3. Ganska stor betydelse 406 4. Inte särskilt stor betydelse 36 5. Ingen betydelse alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 94 FAKT ROLL: FÖRM INFO 18 Loc 132 width 1 MD=9 19(13) <Massmedias faktiska roll> Förmedla information från makthavarna till allmänheten <Se F.19 för fullständig frågetext> 117 1. Avgörande betydelse 421 2. Mycket stor betydelse 459 3. Ganska stor betydelse 243 4. Inte särskilt stor betydelse 24 5. Ingen betydelse alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 95 FAKT ROLL: INFOKÄLLA 18 Loc 133 width 1 MD=9 19(14) <Massmedias faktiska roll> Vara en bred och allsidig informationskälla till allmänheten <Se F.19 för fullständig frågetext> 59 1. Avgörande betydelse 243 2. Mycket stor betydelse 579 3. Ganska stor betydelse 346 4. Inte särskilt stor betydelse 36 5. Ingen betydelse alls 19 9. Uppgift saknas
VAR 96 FAKT ROLL: SENSATION 18 Loc 134 width 1 MD=9 19(15) <Massmedias faktiska roll> Skildra det ovanliga och sensationella <Se F.19 för fullständig frågetext> 392 1. Avgörande betydelse 558 2. Mycket stor betydelse 226 3. Ganska stor betydelse 82 4. Inte särskilt stor betydelse 7 5. Ingen betydelse alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 97 STAT RADIO/TV MONOPOL 20 Loc 135 width 1 MD=9 20 Det finns olika uppfattningar om medias brister och problem. I vilken mån anser du att följande förhållanden begränsar svenska massmedias möjligheter att fylla sin uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare? 20(1) Statliga radio- och TV-monopolet 67 1. Avgörande problem 123 2. Mycket stort problem 227 3. Ganska stort problem 614 4. Inte särskilt stor problem 234 5. Ingen problem alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 98 PARTIPOL ANKNYTNING 20 Loc 136 width 1 MD=9 20(2) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Dagspressens partipolitiska anknytning <Se F.20 för fullständig frågetext> 33 1. Avgörande problem 118 2. Mycket stort problem 351 3. Ganska stort problem 661 4. Inte särskilt stor problem 102 5. Ingen problem alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 99 STATLIGA PRESSTÖDET 20 Loc 137 width 1 MD=9 20(3) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Statliga presstödet <Se F.20 för fullständig frågetext> 25 1. Avgörande problem 71 2. Mycket stort problem 216 3. Ganska stort problem 608 4. Inte särskilt stor problem 334 5. Ingen problem alls 28 9. Uppgift saknas
VAR 100 ÄGARKONCENTRATION 20 Loc 138 width 1 MD=9 20(4) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Ägarkoncentration i pressen <Se F.20 för fullständig frågetext> 81 1. Avgörande problem 273 2. Mycket stort problem 467 3. Ganska stort problem 396 4. Inte särskilt stor problem 38 5. Ingen problem alls 27 9. Uppgift saknas
VAR 101 POLITISK STYRNING 20 Loc 139 width 1 MD=9 20(5) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Politisk styrning <Se F.20 för fullständig frågetext> 42 1. Avgörande problem 170 2. Mycket stort problem 423 3. Ganska stort problem 558 4. Inte särskilt stor problem 58 5. Ingen problem alls 31 9. Uppgift saknas
VAR 102 UPPLYSN OFF SEKTOR 20 Loc 140 width 1 MD=9 20(6) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Svårigheter att få fram upplysningar från den offentliga sektorn <Se F.20 för fullständig frågetext> 36 1. Avgörande problem 188 2. Mycket stort problem 446 3. Ganska stort problem 516 4. Inte särskilt stor problem 69 5. Ingen problem alls 27 9. Uppgift saknas
VAR 103 UPPLYSN PRIVAT SEKTOR 20 Loc 141 width 1 MD=9 20(7) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Svårigheter att få fram upplysningar från den privata sektorn <Se F.20 för fullständig frågetext> 122 1. Avgörande problem 424 2. Mycket stort problem 462 3. Ganska stort problem 238 4. Inte särskilt stor problem 13 5. Ingen problem alls 23 9. Uppgift saknas
VAR 104 VINSTINTRESSEN 20 Loc 142 width 1 MD=9 20(8) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Vinstintressen, marknadskrav <Se F.20 för fullständig frågetext> 169 1. Avgörande problem 315 2. Mycket stort problem 426 3. Ganska stort problem 308 4. Inte särskilt stor problem 39 5. Ingen problem alls 25 9. Uppgift saknas
VAR 105 BRISTANDE ÄMNESKUNSK 20 Loc 143 width 1 MD=9 20(9) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Bristande ämneskunskaper hos journalister <Se F.20 för fullständig frågetext> 126 1. Avgörande problem 419 2. Mycket stort problem 505 3. Ganska stort problem 203 4. Inte särskilt stor problem 9 5. Ingen problem alls 20 9. Uppgift saknas
VAR 106 BEROENDEFÖRHÅLLANDE 20 Loc 144 width 1 MD=9 20(10) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Beroendeförhållanden mellan makthavare och journalister <Se F.20 för fullständig frågetext> 55 1. Avgörande problem 220 2. Mycket stort problem 461 3. Ganska stort problem 486 4. Inte särskilt stor problem 38 5. Ingen problem alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 107 PRODUKTIONSKRAV 20 Loc 145 width 1 MD=9 20(11) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Produktionskrav, tidsbrist <Se F.20 för fullständig frågetext> 183 1. Avgörande problem 431 2. Mycket stort problem 427 3. Ganska stort problem 198 4. Inte särskilt stor problem 21 5. Ingen problem alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 108 PÅTRYCKNING UTIFRÅN 20 Loc 146 width 1 MD=9 20(12) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Påtryckningar utifrån <Se F.20 för fullständig frågetext> 11 1. Avgörande problem 71 2. Mycket stort problem 259 3. Ganska stort problem 784 4. Inte särskilt stor problem 123 5. Ingen problem alls 34 9. Uppgift saknas
VAR 109 ÄGARINFLYTANDE INNEH 20 Loc 147 width 1 MD=9 20(13) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Ägarinflytande över innehållet <Se F.20 för fullständig frågetext> 22 1. Avgörande problem 88 2. Mycket stort problem 284 3. Ganska stort problem 691 4. Inte särskilt stor problem 164 5. Ingen problem alls 33 9. Uppgift saknas
VAR 110 BEROENDE ANNONSÖRER 20 Loc 148 width 1 MD=9 20(14) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Beroende av annonsörer <Se F.20 för fullständig frågetext> 64 1. Avgörande problem 166 2. Mycket stort problem 343 3. Ganska stort problem 523 4. Inte särskilt stor problem 153 5. Ingen problem alls 33 9. Uppgift saknas
VAR 111 LITE KRITISK JOURN 20 Loc 149 width 1 MD=9 20(15) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> För lite av kritisk, undersökande journalistik <Se F.20 för fullständig frågetext> 172 1. Avgörande problem 442 2. Mycket stort problem 454 3. Ganska stort problem 183 4. Inte särskilt stor problem 15 5. Ingen problem alls 16 9. Uppgift saknas
VAR 112 SNUTTIFIERING 20 Loc 150 width 1 MD=9 20(16) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Ensidig överförenkling, "snuttifiering" <Se F.20 för fullständig frågetext> 223 1. Avgörande problem 427 2. Mycket stort problem 387 3. Ganska stort problem 200 4. Inte särskilt stor problem 21 5. Ingen problem alls 24 9. Uppgift saknas
VAR 113 NYHETSKONCENTRATION 20 Loc 151 width 1 MD=9 20(17) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Överdriven koncentration till ett fåtal, uppblossande nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 316 1. Avgörande problem 496 2. Mycket stort problem 319 3. Ganska stort problem 122 4. Inte särskilt stor problem 11 5. Ingen problem alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 114 OSJÄLVST NYHVÄRDERING 20 Loc 152 width 1 MD=9 20(18) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Osjälvständig nyhetsvärdering <Se F.20 för fullständig frågetext> 164 1. Avgörande problem 324 2. Mycket stort problem 444 3. Ganska stort problem 293 4. Inte särskilt stor problem 32 5. Ingen problem alls 25 9. Uppgift saknas
VAR 115 KÖNSDISKRIMINERING 20 Loc 153 width 1 MD=9 20(19) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Könsdiskriminering <Se F.20 för fullständig frågetext> 24 1. Avgörande problem 77 2. Mycket stort problem 221 3. Ganska stort problem 690 4. Inte särskilt stor problem 249 5. Ingen problem alls 21 9. Uppgift saknas
VAR 116 ETNISK DISKRIMINERING 20 Loc 154 width 1 MD=9 20(20) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Etnisk diskriminering <Se F.20 för fullständig frågetext> 13 1. Avgörande problem 47 2. Mycket stort problem 224 3. Ganska stort problem 731 4. Inte särskilt stor problem 240 5. Ingen problem alls 27 9. Uppgift saknas
VAR 117 STOCKHOLMSKONCENTR 20 Loc 155 width 1 MD=9 20(21) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Stockholmskoncentration <Se F.20 för fullständig frågetext> 126 1. Avgörande problem 356 2. Mycket stort problem 478 3. Ganska stort problem 267 4. Inte särskilt stor problem 33 5. Ingen problem alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 118 JOURN FACKL STRIDSÅTG 20 Loc 156 width 1 MD=9 20(22) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Journalisternas möjlighet att vidta fackliga stridsåtgärder <Se F.20 för fullständig frågetext> 11 1. Avgörande problem 48 2. Mycket stort problem 133 3. Ganska stort problem 709 4. Inte särskilt stor problem 343 5. Ingen problem alls 38 9. Uppgift saknas
VAR 119 ARBETSGIV STRIDSÅTG 20 Loc 157 width 1 MD=9 20(23) <Begränsar massmedias uppgift som fri informations- och opinionsförmedlare> Arbetsgivarnas möjlighet att vidta stridsåtgärder <Se F.20 för fullständig frågetext> 8 1. Avgörande problem 22 2. Mycket stort problem 108 3. Ganska stort problem 757 4. Inte särskilt stor problem 347 5. Ingen problem alls 40 9. Uppgift saknas
VAR 120 INFL AVTALSFÖRHANDL 21 Loc 158 width 1 MD=9 21 Hur stort inflytande bedömer du att massmedias bevakning har på beslut och resultat inom följande områden? 21(1) Avtalsförhandlingar 12 1. Avgörande inflytande 140 2. Mycket stort inflytande 460 3. Ganska stort inflytande 552 4. Inte särskilt stort inflytande 96 5. Inget inflytande alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 121 INFL BÖRSUTVECKLING 21 Loc 159 width 1 MD=9 21(2) <Massmedias inflytande> Börsutveckling <Se F.21 för fullständig frågetext> 39 1. Avgörande inflytande 309 2. Mycket stort inflytande 452 3. Ganska stort inflytande 380 4. Inte särskilt stort inflytande 72 5. Inget inflytande alls 30 9. Uppgift saknas
VAR 122 INFL SKIVFÖRSÄLJNING 21 Loc 160 width 1 MD=9 21(3) <Massmedias inflytande> Skivförsäljning <Se F.21 för fullständig frågetext> 218 1. Avgörande inflytande 584 2. Mycket stort inflytande 369 3. Ganska stort inflytande 84 4. Inte särskilt stort inflytande 6 5. Inget inflytande alls 21 9. Uppgift saknas
VAR 123 INFL FILM POPULARITET 21 Loc 161 width 1 MD=9 21(4) <Massmedias inflytande> Filmers popularitet <Se F.21 för fullständig frågetext> 149 1. Avgörande inflytande 577 2. Mycket stort inflytande 399 3. Ganska stort inflytande 129 4. Inte särskilt stort inflytande 9 5. Inget inflytande alls 19 9. Uppgift saknas
VAR 124 INFL KULTURELL TREND 21 Loc 162 width 1 MD=9 21(5) <Massmedias inflytande> Kulturella trender <Se F.21 för fullständig frågetext> 104 1. Avgörande inflytande 521 2. Mycket stort inflytande 482 3. Ganska stort inflytande 140 4. Inte särskilt stort inflytande 15 5. Inget inflytande alls 20 9. Uppgift saknas
VAR 125 INFL VALRÖRELSER 21 Loc 163 width 1 MD=9 21(6) <Massmedias inflytande> Valrörelser <Se F.21 för fullständig frågetext> 165 1. Avgörande problem 514 2. Mycket stort problem 434 3. Ganska stort problem 148 4. Inte särskilt stor problem 6 5. Ingen problem alls 15 9. Uppgift saknas
VAR 126 INFL PARTIPOPULARITET 21 Loc 164 width 1 MD=9 21(7) Massmedias inflytande> Partiers popularitet mellan valen <Se F.21 för fullständig frågetext> 90 1. Avgörande inflytande 404 2. Mycket stort inflytande 552 3. Ganska stort inflytande 207 4. Inte särskilt stort inflytande 11 5. Inget inflytande alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 127 INFL PARTILED POPULAR 21 Loc 165 width 1 MD=9 21(8) <Massmedias frihet> Partiledares popularitet mellan valen <Se F.21 för fullständig frågetext> 129 1. Avgörande inflytande 507 2. Mycket stort inflytande 498 3. Ganska stort inflytande 125 4. Inte särskilt stort inflytande 6 5. Inget inflytande alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 128 INFL UPPF SOC GRUPPER 21 Loc 166 width 1 MD=9 21(9) <Massmedias inflytande> Uppfattningar om olika sociala grupper <Se F.21 för fullständig frågetext> 51 1. Avgörande inflytande 388 2. Mycket stort inflytande 556 3. Ganska stort inflytande 248 4. Inte särskilt stort inflytande 15 5. Inget inflytande alls 24 9. Uppgift saknas
VAR 129 INFL VÄRDERINGSFÖRÄND 21 Loc 167 width 1 MD=9 21(10) <Massmedias inflytande> Långsiktiga värderingsförändringar <Se F.21 för fullständig frågetext> 51 1. Avgörande inflytande 249 2. Mycket stort inflytande 532 3. Ganska stort inflytande 386 4. Inte särskilt stort inflytande 39 5. Inget inflytande alls 25 9. Uppgift saknas
VAR 130 INFL FLYKTINGÄRENDEN 21 Loc 168 width 1 MD=9 21(11) <Massmedias inflytande> Flyktingärenden <Se F.21 för fullständig frågetext> 108 1. Avgörande inflytande 569 2. Mycket stort inflytande 436 3. Ganska stort inflytande 143 4. Inte särskilt stort inflytande 9 5. Inget inflytande alls 17 9. Uppgift saknas
VAR 131 INFL FÖRSV/UTRIKESPOL 21 Loc 169 width 1 MD=9 21(12) <Massmedias inflytande> Försvars- och utrikespolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 20 1. Avgörande inflytande 137 2. Mycket stort inflytande 426 3. Ganska stort inflytande 596 4. Inte särskilt stort inflytande 80 5. Inget inflytande alls 23 9. Uppgift saknas
VAR 132 INFL JORDBRUKSPOLITIK 21 Loc 170 width 1 MD=9 21(13) <Massmedias inflytande> Jordbrukspolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Avgörande inflytande 68 2. Mycket stort inflytande 362 3. Ganska stort inflytande 717 4. Inte särskilt stort inflytande 107 5. Inget inflytande alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 133 INFL MILJÖPOLITIK 21 Loc 171 width 1 MD=9 21(14) <Massmedias inflytande> Miljöpolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 56 1. Avgörande inflytande 470 2. Mycket stort inflytande 573 3. Ganska stort inflytande 149 4. Inte särskilt stort inflytande 13 5. Inget inflytande alls 21 9. Uppgift saknas
VAR 134 INFL SKATTEPOLITIK 21 Loc 172 width 1 MD=9 21(15) <Massmedias inflytande> Skattepolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 30 1. Avgörande inflytande 293 2. Mycket stort inflytande 514 3. Ganska stort inflytande 379 4. Inte särskilt stort inflytande 43 5. Inget inflytande alls 23 9. Uppgift saknas
VAR 135 INFL SKOLPOLITIK 21 Loc 173 width 1 MD=9 21(16) <Massmedias inflytande> Skolpolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 16 1. Avgörande inflytande 190 2. Mycket stort inflytande 541 3. Ganska stort inflytande 469 4. Inte särskilt stort inflytande 43 5. Inget inflytande alls 23 9. Uppgift saknas
VAR 136 INFL ENERGIPOLITIK 21 Loc 174 width 1 MD=9 21(17) <Massmedias inflytande> Energipolitik <Se F.21 för fullständig frågetext> 17 1. Avgörande inflytande 294 2. Mycket stort inflytande 551 3. Ganska stort inflytande 366 4. Inte särskilt stort inflytande 34 5. Inget inflytande alls 20 9. Uppgift saknas
VAR 137 INFL RIKSDAGSBESLUT 21 Loc 175 width 1 MD=9 21(18) <Massmedias inflytande> Beslutsfattande i riksdagen <Se F.21 för fullständig frågetext> 3 1. Avgörande inflytande 103 2. Mycket stort inflytande 430 3. Ganska stort inflytande 625 4. Inte särskilt stort inflytande 99 5. Inget inflytande alls 22 9. Uppgift saknas
VAR 138 INFL REGERINGSBESLUT 21 Loc 176 width 1 MD=9 21(19) <Massmedias inflytande> Beslutsfattande i regeringen <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Avgörande inflytande 105 2. Mycket stort inflytande 430 3. Ganska stort inflytande 613 4. Inte särskilt stort inflytande 105 5. Inget inflytande alls 21 9. Uppgift saknas
VAR 139 INFL KOMMUNERS BESLUT 21 Loc 177 width 1 MD=9 21(20) <Massmedias inflytande> Beslutsfattande i kommunen <Se F.21 för fullständig frågetext> 11 1. Avgörande inflytande 181 2. Mycket stort inflytande 598 3. Ganska stort inflytande 429 4. Inte särskilt stort inflytande 43 5. Inget inflytande alls 20 9. Uppgift saknas
VAR 140 INFL STORFÖRET BESLUT 21 Loc 178 width 1 MD=9 21(21) <Massmedias inflytande> Beslutsfattande i privata storföretag <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Avgörande inflytande 31 2. Mycket stort inflytande 156 3. Ganska stort inflytande 702 4. Inte särskilt stort inflytande 371 5. Inget inflytande alls 18 9. Uppgift saknas
VAR 141 INFL INTR.ORG BESLUT 21 Loc 179 width 1 MD=9 21(22) <Massmedias inflytande> Beslutsfattande i stora intresseorganisationer <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Avgörande inflytande 75 2. Mycket stort inflytande 384 3. Ganska stort inflytande 657 4. Inte särskilt stort inflytande 139 5. Inget inflytande alls 19 9. Uppgift saknas
VAR 142 PÅVERKA ARBETSTIDER 22 Loc 180 width 2 MD=99 22(1) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att bestämma när ditt arbete skall börja och sluta för dagen 82 00. Inga möjligheter 66 01. 82 02. 58 03. 37 04. 96 05. 81 06. 108 07. 211 08. 130 09. 315 10. Mycket stora möjligheter 16 99. Uppgift saknas
VAR 143 PÅVERKA DAGL ARBETE 22 Loc 182 width 2 MD=99 22(2) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att bestämma hur ditt eget dagliga arbetet skall läggas upp 32 00. Inga möjligheter 20 01. 45 02. 51 03. 34 04. 79 05. 59 06. 133 07. 226 08. 215 09. 372 10. Mycket stora möjligheter 16 99. Uppgift saknas
VAR 144 PÅVERKA ARBETSMILJÖN 22 Loc 184 width 2 MD=99 22(3) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att påverka arbetsmiljön 54 00. Inga möjligheter 59 01. 105 02. 112 03. 84 04. 195 05. 99 06. 145 07. 172 08. 85 09. 152 10. Mycket stora möjligheter 20 99. Uppgift saknas
VAR 145 PÅVERKA ALLM INRIKTN 22 Loc 186 width 2 MD=99 22(4) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att påverka beslut om arbetets allmänna inriktning 40 00. Inga möjligheter 36 01. 93 02. 79 03. 58 04. 131 05. 90 06. 175 07. 211 08. 158 09. 192 10. Mycket stora möjligheter 19 99. Uppgift saknas
VAR 146 BYTA ARBETSUPPGIFTER 22 Loc 188 width 2 MD=99 22(5) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att byta till andra arbetsuppgifter om du skulle vilja 101 00. Inga möjligheter 93 01. 139 02. 131 03. 69 04. 182 05. 101 06. 122 07. 124 08. 84 09. 113 10. Mycket stora möjligheter 23 99. Uppgift saknas
VAR 147 BYTA ARBETSGIVARE 22 Loc 190 width 2 MD=99 22(6) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att byta till annan arbetsgivare om du skulle vilja 92 00. Inga möjligheter 75 01. 111 02. 90 03. 43 04. 178 05. 62 06. 113 07. 137 08. 100 09. 251 10. Mycket stora möjligheter 30 99. Uppgift saknas
VAR 148 PÅVERKA NYANSTÄLLNING 22 Loc 192 width 2 MD=99 22(7) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att påverka nyanställningar 217 00. Inga möjligheter 100 01. 111 02. 76 03. 68 04. 97 05. 73 06. 104 07. 138 08. 102 09. 152 10. Mycket stora möjligheter 44 99. Uppgift saknas
VAR 149 PÅVERKA FACKET 22 Loc 194 width 2 MD=99 22(8) När det gäller ditt nuvarande arbete, vilka möjligheter anser du att du har att påverka det lokala fackets agerande i olika frågor 143 00. Inga möjligheter 98 01. 158 02. 131 03. 112 04. 201 05. 94 06. 98 07. 75 08. 51 09. 71 10. Mycket stora möjligheter 50 99. Uppgift saknas
VAR 150 FACKETS MÖJL PÅVERKA 23 Loc 196 width 2 MD=99 23 Vilka möjligheter anser du att facket har att påverka förhållandena på din arbetsplats? 71 00. Inga möjligheter 69 01. 144 02. 160 03. 100 04. 254 05. 119 06. 169 07. 93 08. 30 09. 27 10. Mycket stora möjligheter 46 99. Uppgift saknas
VAR 151 ÄGARENS INFL INNEH 24 Loc 198 width 1 MD=0 24 BESVARAS ENDAST AV JOURNALISTER: På din nuvarande arbetsplats, hur stort inflytande bedömer du att följande personer har över urval och prioritering av innehållet? 24(1) Ägare 38 1. Avgörande inflytande 62 2. Mycket stort inflytande 113 3. Ganska stort inflytande 315 4. Inte särskilt stort inflytande 302 5. Inget inflytande alls 452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 152 FTGLEDN INFL INNEHÅLL 24 Loc 199 width 1 MD=0 24(2) <Inflytande över innehållet> Företagsledning <Se F.24 för fullständig frågetext> 64 1. Avgörande inflytande 126 2. Mycket stort inflytande 174 3. Ganska stort inflytande 310 4. Inte särskilt stort inflytande 148 5. Inget inflytande alls 460 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 ANS UTG INFL INNEHÅLL 24 Loc 200 width 1 MD=0 24(3) <Inflytande över innehållet> Ansvarig utgivare/programansvarig <Se F.24 för fullständig frågetext> 196 1. Avgörande inflytande 251 2. Mycket stort inflytande 218 3. Ganska stort inflytande 146 4. Inte särskilt stort inflytande 20 5. Inget inflytande alls 451 0. Frågan ej tillämplig
VAR 154 REDLEDN INFL INNEHÅLL 24 Loc 201 width 1 MD=0 24(4) <Inflytande över innehållet> Redaktionsledning/producent <Se F.24 för fullständig frågetext> 256 1. Avgörande inflytande 384 2. Mycket stort inflytande 153 3. Ganska stort inflytande 33 4. Inte särskilt stort inflytande 4 5. Inget inflytande alls 452 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 REDKOLL INFL INNEHÅLL 24 Loc 202 width 1 MD=0 24(5) <Inflytande över innehållet> Redaktionen som kollektiv <Se F.24 för fullständig frågetext> 63 1. Avgörande inflytande 250 2. Mycket stort inflytande 326 3. Ganska stort inflytande 168 4. Inte särskilt stort inflytande 27 5. Inget inflytande alls 448 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 JOURN INFL INNEHÅLL 24 Loc 203 width 1 MD=0 24(6) <Inflytande över innehållet> Den enskilde journalisten <Se F.24 för fullständig frågetext> 41 1. Avgörande inflytande 166 2. Mycket stort inflytande 376 3. Ganska stort inflytande 219 4. Inte särskilt stort inflytande 42 5. Inget inflytande alls 438 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 EFF PRESSMEDELANDE 25 Loc 204 width 1 MD=9 25 BESVARAS AV ALLA: Intressegrupper försöker att på olika sätt föra fram sina budskap via massmedia. Hur effektiva anser du att följande metoder i allmänhet är? 25(1) Pressmeddelande 10 1. Avgörande 110 2. Mycket effektivt 603 3. Ganska effektivt 495 4. Inte särskilt effektivt 43 5. Inte alls effektivt 21 9. Uppgift saknas
VAR 158 EFF PRESSKONFERENS 25 Loc 205 width 1 MD=9 25(2) <Effektiv metod att föra fram budskap> Presskonferens <Se F.25 för fullständig frågetext> 32 1. Avgörande 394 2. Mycket effektivt 636 3. Ganska effektivt 189 4. Inte särskilt effektivt 9 5. Inte alls effektivt 22 9. Uppgift saknas
VAR 159 EFF PRESSEMINARIUM 25 Loc 206 width 1 MD=9 25(3) <Effektiv metod att föra fram budskap> Presseminarium <Se F.25 för fullständig frågetext> 7 1. Avgörande 187 2. Mycket effektivt 567 3. Ganska effektivt 411 4. Inte särskilt effektivt 52 5. Inte alls effektivt 58 9. Uppgift saknas
VAR 160 EFF REGELB NYHETSBREV 25 Loc 207 width 1 MD=9 25(4) <Effektiv metod att föra fram budskap> Regelbundna nyhetsbrev och liknande <Se F.25 för fullständig frågetext> 2 1. Avgörande 74 2. Mycket effektivt 512 3. Ganska effektivt 585 4. Inte särskilt effektivt 71 5. Inte alls effektivt 38 9. Uppgift saknas
VAR 161 EFF PERS JOURNKONTAKT 25 Loc 208 width 1 MD=9 25(5) <Effektiv metod att föra fram budskap> Personlig kontakt med enskild journalist <Se F.25 för fullständig frågetext> 181 1. Avgörande 689 2. Mycket effektivt 318 3. Ganska effektivt 65 4. Inte särskilt effektivt 1 5. Inte alls effektivt 28 9. Uppgift saknas
VAR 162 EFF KONTAKT CHEFRED 25 Loc 209 width 1 MD=9 25(6) <Effektiv metod att föra fram budskap> Personlig kontakt med chefredaktör/programchef <Se F.25 för fullständig frågetext> 152 1. Avgörande 473 2. Mycket effektivt 405 3. Ganska effektivt 195 4. Inte särskilt effektivt 18 5. Inte alls effektivt 39 9. Uppgift saknas
VAR 163 EFF KONTAKT ÄGARE 25 Loc 210 width 1 MD=9 25(7) <Effektiv metod att föra fram budskap> Personlig kontakt med ägare <Se F.25 för fullständig frågetext> 49 1. Avgörande 116 2. Mycket effektivt 187 3. Ganska effektivt 542 4. Inte särskilt effektivt 340 5. Inte alls effektivt 48 9. Uppgift saknas
VAR 164 EFF EXKLUSIV INFO 25 Loc 211 width 1 MD=9 25(8) <Effektiv metod att föra fram budskap> Låta journalist få exklusiv information <Se F.25 för fullständig frågetext> 211 1. Avgörande 607 2. Mycket effektivt 321 3. Ganska effektivt 93 4. Inte särskilt effektivt 16 5. Inte alls effektivt 34 9. Uppgift saknas
VAR 165 EFF ANNONSERING 25 Loc 212 width 1 MD=9 25(9) <Effektiv metod att föra fram budskap> Annonsering <Se F.25 för fullständig frågetext> 31 1. Avgörande 205 2. Mycket effektivt 502 3. Ganska effektivt 390 4. Inte särskilt effektivt 122 5. Inte alls effektivt 32 9. Uppgift saknas
VAR 166 EFF OPINONSMÄTNINGAR 25 Loc 213 width 1 MD=9 25(10) <Effektiv metod att föra fram budskap> Förse media med specialbeställda opinionsmätningar <Se F.25 för fullständig frågetext> 26 1. Avgörande 274 2. Mycket effektivt 518 3. Ganska effektivt 343 4. Inte särskilt effektivt 50 5. Inte alls effektivt 71 9. Uppgift saknas
VAR 167 EFF KONTAKT LEDARRED 25 Loc 214 width 1 MD=9 25(11) <Effektiv metod att föra fram budskap> Kontakt med ledarredaktioner <Se F.25 för fullständig frågetext> 11 1. Avgörande 159 2. Mycket effektivt 477 3. Ganska effektivt 511 4. Inte särskilt effektivt 54 5. Inte alls effektivt 70 9. Uppgift saknas
VAR 168 EFF DEBATTARTIKLAR 25 Loc 215 width 1 MD=9 25(12) <Effektiv metod att föra fram budskap> Skriva debattartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 15 1. Avgörande 211 2. Mycket effektivt 680 3. Ganska effektivt 307 4. Inte särskilt effektivt 27 5. Inte alls effektivt 42 9. Uppgift saknas
VAR 169 EFF LÄCKA UPPGIFTER 25 Loc 216 width 1 MD=9 25(13) <Effektiv metod att föra fram budskap> Läcka uppgifter under anonymitet <Se F.25 för fullständig frågetext> 88 1. Avgörande 416 2. Mycket effektivt 411 3. Ganska effektivt 253 4. Inte särskilt effektivt 61 5. Inte alls effektivt 53 9. Uppgift saknas
VAR 170 EFF INBJUDNINGAR 25 Loc 217 width 1 MD=9 25(14) <Effektiv metod att föra fram budskap> Inbjudningar, visningar, pressresor <Se F.25 för fullständig frågetext> 17 1. Avgörande 161 2. Mycket effektivt 507 3. Ganska effektivt 477 4. Inte särskilt effektivt 84 5. Inte alls effektivt 36 9. Uppgift saknas
VAR 171 EFF BJUDA PÅ LUNCH 25 Loc 218 width 1 MD=9 25(15) <Effektiv metod att föra fram budskap> Bjuda på luncher, middagar <Se F.25 för fullständig frågetext> 11 1. Avgörande 56 2. Mycket effektivt 237 3. Ganska effektivt 659 4. Inte särskilt effektivt 282 5. Inte alls effektivt 37 9. Uppgift saknas
VAR 172 EFF EKON FÖRMÅNER 25 Loc 219 width 1 MD=9 25(16) <Effektiv metod att föra fram budskap> Rabatter och ekonomiska förmåner till journalister <Se F.25 för fullständig frågetext> 9 1. Avgörande 39 2. Mycket effektivt 106 3. Ganska effektivt 533 4. Inte särskilt effektivt 551 5. Inte alls effektivt 44 9. Uppgift saknas
VAR 173 EFF HOT OM SANKTION 25 Loc 220 width 1 MD=9 25(17) <Effektiv metod att föra fram budskap> Hot om sanktion <Se F.25 för fullständig frågetext> 3 1. Avgörande 11 2. Mycket effektivt 47 3. Ganska effektivt 331 4. Inte särskilt effektivt 845 5. Inte alls effektivt 45 9. Uppgift saknas
VAR 174 ANV PRESSMEDELANDEN 26 Loc 221 width 1 MD=9 26 BESVARAS ENDAST AV INFORMATÖRER: Hur ofta använder din organisation dessa metoder för att föra ut sitt budskap? 26(1) Pressmeddelande 16 1. I stort sett varje dag 88 2. I stort sett varje vecka 161 3. I stort sett varje månad 62 4. I stort sett en/ett par gånger per år 6 5. Sällan/aldrig 949 9. Uppgift saknas
VAR 175 ANV PRESSKONFERENS 26 Loc 222 width 1 MD=9 26(2) <Användande av> Presskonferens <Se F.26 för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 31 2. I stort sett varje vecka 76 3. I stort sett varje månad 182 4. I stort sett en/ett par gånger per år 44 5. Sällan/aldrig 947 9. Uppgift saknas
VAR 176 ANV PRESSEMINARIUM 26 Loc 223 width 1 MD=9 26(3) <Användande av> Presseminarium <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 8 3. I stort sett varje månad 149 4. I stort sett en/ett par gånger per år 175 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 177 ANV REGELB NYHETSBREV 26 Loc 224 width 1 MD=9 26(4) <Användande av> Regelbundna nyhetsbrev och liknande <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 70 3. I stort sett varje månad 68 4. I stort sett en/ett par gånger per år 185 5. Sällan/aldrig 949 9. Uppgift saknas
VAR 178 ANV PERS JOURNKONTAKT 26 Loc 225 width 1 MD=9 26(5) <Användande av> Personlig kontakt med enskild journalist <Se F.26 för fullständig frågetext> 61 1. I stort sett varje dag 125 2. I stort sett varje vecka 87 3. I stort sett varje månad 47 4. I stort sett en/ett par gånger per år 13 5. Sällan/aldrig 949 9. Uppgift saknas
VAR 179 ANV KONTAKT CHEFRED 26 Loc 226 width 1 MD=9 26(6) <Användande av> Personlig kontakt med chefredaktör/programchef <Se F.26 för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 31 2. I stort sett varje vecka 77 3. I stort sett varje månad 121 4. I stort sett en/ett par gånger per år 101 5. Sällan/aldrig 949 9. Uppgift saknas
VAR 180 ANV KONTAKT ÄGARE 26 Loc 227 width 1 MD=9 26(7) <Användande av> Personlig kontakt med ägare <Se F.26 för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 9 3. I stort sett varje månad 25 4. I stort sett en/ett par gånger per år 290 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 181 ANV EXKLUSIV INFO 26 Loc 228 width 1 MD=9 26(8) <Användande av> Låta journalist få exklusiv information <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 16 2. I stort sett varje vecka 57 3. I stort sett varje månad 133 4. I stort sett en/ett par gånger per år 127 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 182 ANV ANNONSERING 26 Loc 229 width 1 MD=9 26(9) <Användande av> Annonsering <Se F.26 för fullständig frågetext> 18 1. I stort sett varje dag 75 2. I stort sett varje vecka 71 3. I stort sett varje månad 98 4. I stort sett en/ett par gånger per år 73 5. Sällan/aldrig 947 9. Uppgift saknas
VAR 183 ANV OPINONSMÄTNINGAR 26 Loc 230 width 1 MD=9 26(10) <Användande av> Förse media med specialbeställda opinionsmätningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 1 3. I stort sett varje månad 44 4. I stort sett en/ett par gånger per år 284 5. Sällan/aldrig 951 9. Uppgift saknas
VAR 184 ANV KONTAKT LEDARRED 26 Loc 231 width 1 MD=9 26(11) <Användande av> Kontakt med ledarredaktioner <Se F.26 för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 47 3. I stort sett varje månad 110 4. I stort sett en/ett par gånger per år 158 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 185 ANV DEBATTARTIKLAR 26 Loc 232 width 1 MD=9 26(12) <Användande av> Skriva debattartiklar <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 66 3. I stort sett varje månad 149 4. I stort sett en/ett par gånger per år 104 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 186 ANV LÄCKA UPPGIFTER 26 Loc 233 width 1 MD=9 26(13) <Användande av> Läcka uppgifter under anonymitet <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 51 4. I stort sett en/ett par gånger per år 264 5. Sällan/aldrig 953 9. Uppgift saknas
VAR 187 ANV INBJUDNINGAR 26 Loc 234 width 1 MD=9 26(14) <Användande av> Inbjudningar, visningar, pressresor <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 34 3. I stort sett varje månad 160 4. I stort sett en/ett par gånger per år 138 5. Sällan/aldrig 947 9. Uppgift saknas
VAR 188 ANV BJUDA PÅ LUNCH 26 Loc 235 width 1 MD=9 26(15) <Användande av> Bjuda på luncher, middagar <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 32 3. I stort sett varje månad 136 4. I stort sett en/ett par gånger per år 161 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 189 ANV EKON FÖRMÅNER 26 Loc 236 width 1 MD=9 26(16) <Användande av> Rabatter och ekonomiska förmåner till journalister <Se F.26 för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 0 3. I stort sett varje månad 5 4. I stort sett en/ett par gånger per år 328 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 190 ANV HOT OM SANKTION 26 Loc 237 width 1 MD=9 26(17) <Användande av> Hot om sanktion <Se F.26 för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 0 3. I stort sett varje månad 0 4. I stort sett en/ett par gånger per år 333 5. Sällan/aldrig 948 9. Uppgift saknas
VAR 191 INFOAVD MEDIAKONTAKT 27 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 27 BESVARAS ENDAST AV INFORMATÖRER: Hur stor del av mediakontakterna svarar informationsavdelningen (eller motsvarande) för i din organisation/ditt företag? 111 1. Mer än 80 procent 80 2. Mellan 60 och 80 procent 71 3. Mellan 40 och 60 procent 40 4. Mellan 20 och 40 procent 36 5. Mindre än 20 procent 26 7. Separat informationsavdelning saknas 913 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 192 INITIATIV KONTAKT 28 Loc 239 width 1 MD=9 28 BESVARAS AV ALLA: Enligt din egen erfarenhet, på vems initiativ sker vanligen kontakterna mellan informatör och journalist? 90 1. Nästan alltid på informatörens initiativ 224 2. Oftast på informatörens initiativ 418 3. Ungefär lika ofta på bådas initiativ 286 4. Oftast på journalistens initiativ 96 5. Nästan alltid på journalistens initiativ 146 7. Har inte någon sådan kontakt 22 9. Uppgift saknas
VAR 193 PÅTRYCKN RIKSPOL 29 Loc 240 width 1 29 Har Du varit med om att någon eller några av nedanstående grupper försökt påverka publicering genom hot om sanktioner, ekonomiska förmåner eller annan påtryckning som enligt din mening passerar gränser för det etisk acceptabla? Flera svar kan anges. 29(1) Rikspolitiker 57 1. Markerat 1225 5. Ej markerat
VAR 194 PÅTRYCKN LOKALPOL 29 Loc 241 width 1 29(2) <Oetisk påtryckning> Lokala politiker <Se F.29 för fullständig frågetext> 216 1. Markerat 1066 5. Ej markerat
VAR 195 PÅTRYCKN STATSTJM 29 Loc 242 width 1 29(3) <Oetisk påtryckning> Statliga tjänstemän <Se F.29 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 1218 5. Ej markerat
VAR 196 PÅTRYCKN KOMTJM 29 Loc 243 width 1 29(4) <Oetisk påtryckning> Kommunala tjänstemän <Se F.29 för fullständig frågetext> 127 1. Markerat 1155 5. Ej markerat
VAR 197 PÅTRYCKN STORFÖRETAG 29 Loc 244 width 1 29(5) <Oetisk påtryckning> Företrädare för stora företag <Se F.29 för fullständig frågetext> 229 1. Markerat 1053 5. Ej markerat
VAR 198 PÅTRYCKN SMÅFÖRETAG 29 Loc 245 width 1 29(6) <Oetisk påtryckning> Småföretagare <Se F.29 för fullständig frågetext> 276 1. Markerat 1006 5. Ej markerat
VAR 199 PÅTRYCKN INTRESSEORG 29 Loc 246 width 1 29(7) <Oetisk påtryckning> Företrädare för intresseorganisationer <Se F.29 för fullständig frågetext> 213 1. Markerat 1069 5. Ej markerat
VAR 200 PÅTRYCKN ANDRA 29 Loc 247 width 1 29(8) <Oetisk påtryckning> Andra grupper <Se F.29 för fullständig frågetext> 76 1. Markerat 1206 5. Ej markerat
VAR 201 FÖRÖDMJUKANDE UPPDRAG 30 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 30 BESVARAS ENDAST AV JOURNALISTER: Hur ofta har Du vägrat utföra förödmjukande uppdrag (enligt paragraf 3c i kollektivavtalet mellan SJF och TA)? 4 1. Mycket ofta 14 2. Ganska ofta 39 3. Ganska sällan 320 4. Mycket sällan 523 5. Aldrig 381 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 202 BETALA FÖR UPPGIFTER 31 Loc 249 width 1 MD=9 31 Journalister måste använda olika metoder för att få fram upplysningar. Förutsatt att det rör sig om en viktig nyhet, vilka av följande metoder anser du vid behov kan vara berättigade och vilka skulle Du inte acceptera under några omständigheter? 31(1) Betala uppgiftslämnare för att komma över sekretessbelagda uppgifter 300 1. Kan vara berättigat 172 3. Osäker 752 5. Ej acceptabelt 58 9. Uppgift saknas
VAR 203 KONFIDENT DATAUPPGIFT 31 Loc 250 width 1 MD=9 31(2) <Metod att få fram upplysningar> Utnyttja konfidentiella uppgifter i dataregister <Se F.31 för fullständig frågetext> 417 1. Kan vara berättigat 195 3. Osäker 608 5. Ej acceptabelt 62 9. Uppgift saknas
VAR 204 UTGE SIG VARA ANNAN 31 Loc 251 width 1 MD=9 31(3) <Metod att få fram upplysningar> Utge sig för att vara någon annan <Se F.31 för fullständig frågetext> 397 1. Kan vara berättigat 127 3. Osäker 696 5. Ej acceptabelt 62 9. Uppgift saknas
VAR 205 ANONYMITETSLÖFTE 31 Loc 252 width 1 MD=9 31(4) <Metod att få fram upplysningar> Utlova anonymitet men ändå namnge källan <Se F.31 för fullständig frågetext> 19 1. Kan vara berättigat 14 3. Osäker 1187 5. Ej acceptabelt 62 9. Uppgift saknas
VAR 206 TJATA PÅ OVILLIGA 31 Loc 253 width 1 MD=9 31(5) <Metod att få fram upplysningar> Tjata på ovilliga personer för att få dem att ställa upp och berätta <Se F.31 för fullständig frågetext> 1033 1. Kan vara berättigat 76 3. Osäker 115 5. Ej acceptabelt 58 9. Uppgift saknas
VAR 207 UTNYTTJA PERS MTRL 31 Loc 254 width 1 MD=9 31(6) <Metod att få fram upplysningar> Utnyttja personligt material såsom brev och foton utan tillåtelse <Se F.31 för fullständig frågetext> 150 1. Kan vara berättigat 129 3. Osäker 939 5. Ej acceptabelt 64 9. Uppgift saknas
VAR 208 INSIDE-INFORMATION 31 Loc 255 width 1 MD=9 31(7) <Metod att få fram upplysningar> Ta anställning i ett företag eller en organisation för att få tag i inside-information <Se F.31 för fullständig frågetext> 749 1. Kan vara berättigat 194 3. Osäker 276 5. Ej acceptabelt 63 9. Uppgift saknas
VAR 209 LOKAL: LOKALPRESS 32 Loc 256 width 1 MD=9 32 Vilken betydelse bedömer du att följande media har för opinionsbildningen på det lokala planet? 32(1) Lokalpress 208 1. Avgörande betydelse 675 2. Mycket stor betydelse 313 3. Ganska stor betydelse 39 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 45 9. Uppgift saknas
VAR 210 LOK OPIN: LOKALRADIO 32 Loc 257 width 1 MD=9 32(2) <Betydelse för lokal opinionsbildning> Lokalradio <Se F.32 för fullständig frågetext> 44 1. Avgörande betydelse 373 2. Mycket stor betydelse 501 3. Ganska stor betydelse 291 4. Inte särskilt stor betydelse 24 5. Ingen betydelse alls 49 9. Uppgift saknas
VAR 211 LOK OPIN: NÄRRADIO 32 Loc 258 width 1 MD=9 32(3) <Betydelse för lokal opinionsbildning> Närradio <Se F.32 för fullständig frågetext> 3 1. Avgörande betydelse 38 2. Mycket stor betydelse 114 3. Ganska stor betydelse 551 4. Inte särskilt stor betydelse 451 5. Ingen betydelse alls 66 7. Finns ej på orten 59 9. Uppgift saknas
VAR 212 LOK OPIN: REGIONAL-TV 32 Loc 259 width 1 MD=9 32(4) <Betydelse för lokal opinionsbildning> Regional-TV <Se F.32 för fullständig frågetext> 22 1. Avgörande betydelse 233 2. Mycket stor betydelse 452 3. Ganska stor betydelse 433 4. Inte särskilt stor betydelse 83 5. Ingen betydelse alls 59 9. Uppgift saknas
VAR 213 LOK OPIN: LOK KABELTV 32 Loc 260 width 1 MD=9 32(5) <Betydelse för lokal opinionsbildning> Lokala kabel-TV sändningar <Se F.32 för fullständig frågetext> 4 1. Avgörande betydelse 29 2. Mycket stor betydelse 84 3. Ganska stor betydelse 361 4. Inte särskilt stor betydelse 248 5. Ingen betydelse alls 470 7. Finns ej på orten 86 9. Uppgift saknas
VAR 214 NAT OPIN: MORGONPRESS 33 Loc 261 width 1 MD=9 33 Vilken betydelse bedömer Du att följande media har för opinionsbildningen på riksplanet? 33(1) Morgonpress 109 1. Avgörande betydelse 593 2. Mycket stor betydelse 492 3. Ganska stor betydelse 44 4. Inte särskilt stor betydelse 0 5. Ingen betydelse alls 44 9. Uppgift saknas
VAR 215 NAT OPIN: KVÄLLSPRESS 33 Loc 262 width 1 MD=9 33(2) <Betydelse för nationell opinionsbildning> Kvällspress <Se F.33 för fullständig frågetext> 102 1. Avgörande betydelse 490 2. Mycket stor betydelse 469 3. Ganska stor betydelse 173 4. Inte särskilt stor betydelse 5 5. Ingen betydelse alls 43 9. Uppgift saknas
VAR 216 NAT OPIN: RIKSRADIO 33 Loc 263 width 1 MD=9 33(3) <Betydelse för nationell opinionsbildning> Riksradio <Se F.33 för fullständig frågetext> 82 1. Avgörande betydelse 518 2. Mycket stor betydelse 473 3. Ganska stor betydelse 160 4. Inte särskilt stor betydelse 5 5. Ingen betydelse alls 44 9. Uppgift saknas
VAR 217 NAT OPIN: TELEVISION 33 Loc 264 width 1 MD=9 33(4) <Betydelse för nationell opinionsbildning> Television <Se F.33 för fullständig frågetext> 361 1. Avgörande betydelse 658 2. Mycket stor betydelse 188 3. Ganska stor betydelse 31 4. Inte särskilt stor betydelse 1 5. Ingen betydelse alls 43 9. Uppgift saknas
VAR 218 INTERN MEDIAPROCESS 34 Loc 265 width 1 MD=9 34 Det hävdas ibland att många riksnyheter drivs fram genom en intern process inom media: en händelse blir ingen nyhet förrän någon annan "hakat på". Vilken betydelse anser du att detta slags process har i svenska massmedia? 208 1. Avgörande betydelse 506 2. Mycket stor betydelse 406 3. Ganska stor betydelse 86 4. Inte särskilt stor betydelse 5 5. Ingen betydelse alls 71 9. Uppgift saknas
VAR 219 BETYDELSE DN 35 Loc 266 width 1 MD=0 35 (DEN INTERNA PROCESSEN HAR AVGÖRANDE, MYCKET STOR ELLER GANSKA STOR BETYDELSE) Olika medier kan ha olika genomslagskraft i denna typ av process. 35(1) Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Dagens Nyheter 150 1. Avgörande betydelse 668 2. Mycket stor betydelse 305 3. Ganska stor betydelse 11 4. Inte särskilt stor betydelse 0 5. Ingen betydelse alls 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 220 BETYDELSE SVD 35 Loc 267 width 1 MD=0 35(2) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Svenska Dagbladet <Se F.35 för fullständig frågetext> 66 1. Avgörande betydelse 487 2. Mycket stor betydelse 498 3. Ganska stor betydelse 79 4. Inte särskilt stor betydelse 1 5. Ingen betydelse alls 151 0. Frågan ej tillämplig
VAR 221 BETYDELSE DAGENS IND 35 Loc 268 width 1 MD=0 35(3) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Dagens Industri <Se F.35 för fullständig frågetext> 45 1. Avgörande betydelse 375 2. Mycket stor betydelse 523 3. Ganska stor betydelse 179 4. Inte särskilt stor betydelse 7 5. Ingen betydelse alls 153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 222 BETYDELSE GP 35 Loc 269 width 1 MD=0 35(4) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Göteborgs-Posten <Se F.35 för fullständig frågetext> 5 1. Avgörande betydelse 116 2. Mycket stor betydelse 497 3. Ganska stor betydelse 486 4. Inte särskilt stor betydelse 13 5. Ingen betydelse alls 165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 BETYDELSE SYDSV DAGBL 35 Loc 270 width 1 MD=0 35(5) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Sydsvenska Dagbladet <Se F.35 för fullständig frågetext> 2 1. Avgörande betydelse 97 2. Mycket stor betydelse 445 3. Ganska stor betydelse 547 4. Inte särskilt stor betydelse 27 5. Ingen betydelse alls 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 BETYDELSE ARBETET 35 Loc 271 width 1 MD=0 35(6) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Arbetet <Se F.35 för fullständig frågetext> 3 1. Avgörande betydelse 116 2. Mycket stor betydelse 515 3. Ganska stor betydelse 457 4. Inte särskilt stor betydelse 27 5. Ingen betydelse alls 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 BETYDELSE EXPRESSEN 35 Loc 272 width 1 MD=0 35(7) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Expressen <Se F.35 för fullständig frågetext> 197 1. Avgörande betydelse 606 2. Mycket stor betydelse 268 3. Ganska stor betydelse 63 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 146 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 BETYDELSE AFTONBLADET 35 Loc 273 width 1 MD=0 35(8) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Aftonbladet <Se F.35 för fullständig frågetext> 142 1. Avgörande betydelse 572 2. Mycket stor betydelse 336 3. Ganska stor betydelse 78 4. Inte särskilt stor betydelse 3 5. Ingen betydelse alls 151 0. Frågan ej tillämplig
VAR 227 BETYDELSE GT 35 Loc 274 width 1 MD=0 35(9) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Göteborgs-Tidningen <Se F.35 för fullständig frågetext> 5 1. Avgörande betydelse 91 2. Mycket stor betydelse 365 3. Ganska stor betydelse 572 4. Inte särskilt stor betydelse 86 5. Ingen betydelse alls 163 0. Frågan ej tillämplig
VAR 228 BETYDELSE KVP 35 Loc 275 width 1 MD=0 35(10) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Kvällsposten <Se F.35 för fullständig frågetext> 7 1. Avgörande betydelse 70 2. Mycket stor betydelse 308 3. Ganska stor betydelse 600 4. Inte särskilt stor betydelse 133 5. Ingen betydelse alls 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 BETYDELSE V AFFÄRER 35 Loc 276 width 1 MD=0 35(11) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Veckans affärer <Se F.35 för fullständig frågetext> 29 1. Avgörande betydelse 277 2. Mycket stor betydelse 551 3. Ganska stor betydelse 254 4. Inte särskilt stor betydelse 19 5. Ingen betydelse alls 152 0. Frågan ej tillämplig
VAR 230 BETYDELSE AFFÄRSVÄRLD 35 Loc 277 width 1 MD=0 35(12) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Affärsvärlden <Se F.35 för fullständig frågetext> 14 1. Avgörande betydelse 161 2. Mycket stor betydelse 440 3. Ganska stor betydelse 456 4. Inte särskilt stor betydelse 48 5. Ingen betydelse alls 163 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 BETYDELSE FACKL TIDN 35 Loc 278 width 1 MD=0 35(13) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av fackliga tidningar <Se F.35 för fullständig frågetext> 4 1. Avgörande betydelse 27 2. Mycket stor betydelse 228 3. Ganska stor betydelse 702 4. Inte särskilt stor betydelse 161 5. Ingen betydelse alls 160 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 BETYDELSE RAPPORT 35 Loc 279 width 1 MD=0 35(14) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Rapport <Se F.35 för fullständig frågetext> 372 1. Avgörande betydelse 600 2. Mycket stor betydelse 148 3. Ganska stor betydelse 13 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 147 0. Frågan ej tillämplig
VAR 233 BETYDELSE AKTUELLT 35 Loc 280 width 1 MD=0 35(15) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Aktuellt <Se F.35 för fullständig frågetext> 350 1. Avgörande betydelse 611 2. Mycket stor betydelse 157 3. Ganska stor betydelse 14 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 148 0. Frågan ej tillämplig
VAR 234 BETYDELSE EKORED 35 Loc 281 width 1 MD=0 35(16) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av Ekoredaktionen <Se F.35 för fullständig frågetext> 244 1. Avgörande betydelse 630 2. Mycket stor betydelse 232 3. Ganska stor betydelse 25 4. Inte särskilt stor betydelse 1 5. Ingen betydelse alls 150 0. Frågan ej tillämplig
VAR 235 BETYDELSE TT 35 Loc 282 width 1 MD=0 35(17) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av TT <Se F.35 för fullständig frågetext> 183 1. Avgörande betydelse 490 2. Mycket stor betydelse 368 3. Ganska stor betydelse 86 4. Inte särskilt stor betydelse 2 5. Ingen betydelse alls 153 0. Frågan ej tillämplig
VAR 236 BETYDELSE FLT 35 Loc 283 width 1 MD=0 35(18) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av FLT <Se F.35 för fullständig frågetext> 14 1. Avgörande betydelse 125 2. Mycket stor betydelse 409 3. Ganska stor betydelse 504 4. Inte särskilt stor betydelse 59 5. Ingen betydelse alls 171 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 BETYDELSE A-PRESSEN 35 Loc 284 width 1 MD=0 35(19) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av A-pressen <Se F.35 för fullständig frågetext> 13 1. Avgörande betydelse 118 2. Mycket stor betydelse 507 3. Ganska stor betydelse 443 4. Inte särskilt stor betydelse 36 5. Ingen betydelse alls 165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 BETYDELSE ANNAN 35 Loc 285 width 1 MD=0 35(20) <Genomslagskraft i medias interna process> Vilken betydelse anser du att det har att en händelse uppmärksammas av annan tidning/nyhetsbyrå, annat program <Se F.35 för fullständig frågetext> 6 1. Avgörande betydelse 38 2. Mycket stor betydelse 40 3. Ganska stor betydelse 8 4. Inte särskilt stor betydelse 0 5. Ingen betydelse alls 1190 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 NÅ UT DEPARTEMENT 36 Loc 286 width 1 MD=9 36 Hur stora möjligheter anser du att olika intressen i samhället har att nå ut med sina budskap via massmedia? 36(1) Departement 41 1. Fullständig kontroll över media 697 2. Mycket stora möjligheter 350 3. Ganska stora möjligheter 55 4. Inte särskilt stora möjligheter 1 5. Inga möjligheter alls 138 9. Uppgift saknas
VAR 240 NÅ UT STATLIGA MYND 36 Loc 287 width 1 MD=9 36(2) <Möjlighet nå ut i massmedia> Statliga myndigheter <Se F.36 för fullständig frågetext> 17 1. Fullständig kontroll över media 521 2. Mycket stora möjligheter 503 3. Ganska stora möjligheter 98 4. Inte särskilt stora möjligheter 3 5. Inga möjligheter alls 140 9. Uppgift saknas
VAR 241 NÅ UT KOMMUNER 36 Loc 288 width 1 MD=9 36(3) <Möjlighet nå ut i massmedia> Kommuner <Se F.36 för fullständig frågetext> 6 1. Fullständig kontroll över media 424 2. Mycket stora möjligheter 574 3. Ganska stora möjligheter 139 4. Inte särskilt stora möjligheter 2 5. Inga möjligheter alls 137 9. Uppgift saknas
VAR 242 NÅ UT LANDSTING 36 Loc 289 width 1 MD=9 36(3) <Möjlighet nå ut i massmedia> Landsting <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 1. Fullständig kontroll över media 294 2. Mycket stora möjligheter 582 3. Ganska stora möjligheter 251 4. Inte särskilt stora möjligheter 9 5. Inga möjligheter alls 143 9. Uppgift saknas
VAR 243 NÅ UT STORFÖRETAG 36 Loc 290 width 1 MD=9 36(5) <Möjlighet nå ut i massmedia> Storföretag <Se F.36 för fullständig frågetext> 29 1. Fullständig kontroll över media 595 2. Mycket stora möjligheter 453 3. Ganska stora möjligheter 61 4. Inte särskilt stora möjligheter 1 5. Inga möjligheter alls 143 9. Uppgift saknas
VAR 244 NÅ UT SMÅFÖRETAG 36 Loc 291 width 1 MD=9 36(6) <Möjlighet nå ut i massmedia> Småföretag <Se F.36 för fullständig frågetext> 2 1. Fullständig kontroll över media 41 2. Mycket stora möjligheter 263 3. Ganska stora möjligheter 779 4. Inte särskilt stora möjligheter 56 5. Inga möjligheter alls 141 9. Uppgift saknas
VAR 245 NÅ UT LO 36 Loc 292 width 1 MD=9 36(7) <Möjlighet nå ut i massmedia> LO och LO-förbund <Se F.36 för fullständig frågetext> 44 1. Fullständig kontroll över media 577 2. Mycket stora möjligheter 464 3. Ganska stora möjligheter 59 4. Inte särskilt stora möjligheter 1 5. Inga möjligheter alls 137 9. Uppgift saknas
VAR 246 NÅ UT TCO 36 Loc 293 width 1 MD=9 36(9) <Möjlighet nå ut i massmedia> TCO och TCO-förbund <Se F.36 för fullständig frågetext> 14 1. Fullständig kontroll över media 463 2. Mycket stora möjligheter 565 3. Ganska stora möjligheter 98 4. Inte särskilt stora möjligheter 3 5. Inga möjligheter alls 139 9. Uppgift saknas
VAR 247 NÅ UT SACO SR 36 Loc 294 width 1 MD=9 36(9) <Möjlighet nå ut i massmedia> SACO/SR och SACO/SR-förbund <Se F.36 för fullständig frågetext> 8 1. Fullständig kontroll över media 322 2. Mycket stora möjligheter 589 3. Ganska stora möjligheter 216 4. Inte särskilt stora möjligheter 8 5. Inga möjligheter alls 139 9. Uppgift saknas
VAR 248 NÅ UT SAF 36 Loc 295 width 1 MD=9 36(10) <Möjlighet nå ut i massmedia> SAF och SAF-förbund <Se F.36 för fullständig frågetext> 20 1. Fullständig kontroll över media 500 2. Mycket stora möjligheter 514 3. Ganska stora möjligheter 105 4. Inte särskilt stora möjligheter 3 5. Inga möjligheter alls 140 9. Uppgift saknas
VAR 249 NÅ UT NÄRINGSLIVSORG 36 Loc 296 width 1 MD=9 36(11) <Möjlighet nå ut i massmedia> Andra näringslivsorganisationer <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 1. Fullständig kontroll över media 183 2. Mycket stora möjligheter 613 3. Ganska stora möjligheter 319 4. Inte särskilt stora möjligheter 8 5. Inga möjligheter alls 156 9. Uppgift saknas
VAR 250 NÅ UT LRF 36 Loc 297 width 1 MD=9 36(12) <Möjlighet nå ut i massmedia> LRF och LRF-förbund <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 1. Fullständig kontroll över media 156 2. Mycket stora möjligheter 563 3. Ganska stora möjligheter 403 4. Inte särskilt stora möjligheter 15 5. Inga möjligheter alls 142 9. Uppgift saknas
VAR 251 NÅ UT SOCIALDEM 36 Loc 298 width 1 MD=9 36(13) <Möjlighet nå ut i massmedia> Socialdemokratiska arbetarepartiet <Se F.36 för fullständig frågetext> 64 1. Fullständig kontroll över media 646 2. Mycket stora möjligheter 381 3. Ganska stora möjligheter 47 4. Inte särskilt stora möjligheter 3 5. Inga möjligheter alls 141 9. Uppgift saknas
VAR 252 NÅ UT MODERATERNA 36 Loc 299 width 1 MD=9 36(14) <Möjlighet nå ut i massmedia> Moderata samlingspartiet <Se F.36 för fullständig frågetext> 19 1. Fullständig kontroll över media 480 2. Mycket stora möjligheter 553 3. Ganska stora möjligheter 87 4. Inte särskilt stora möjligheter 3 5. Inga möjligheter alls 140 9. Uppgift saknas
VAR 253 NÅ UT CENTERN 36 Loc 300 width 1 36(15) <Möjlighet nå ut i massmedia> Centerpartiet <Se F.36 för fullständig frågetext> 6 1. Fullständig kontroll över media 292 2. Mycket stora möjligheter 608 3. Ganska stora möjligheter 228 4. Inte särskilt stora möjligheter 7 5. Inga möjligheter alls 141 9. Uppgift saknas
VAR 254 NÅ UT FOLKPARTIET 36 Loc 301 width 1 MD=9 36(16) <Möjlighet nå ut i massmedia> Folkpartiet <Se F.36 för fullständig frågetext> 14 1. Fullständig kontroll över media 406 2. Mycket stora möjligheter 601 3. Ganska stora möjligheter 118 4. Inte särskilt stora möjligheter 3 5. Inga möjligheter alls 140 9. Uppgift saknas
VAR 255 NÅ UT VPK 36 Loc 302 width 1 MD=9 36(17) <Möjlighet nå ut i massmedia> Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.36 för fullständig frågetext> 4 1. Fullständig kontroll över media 143 2. Mycket stora möjligheter 471 3. Ganska stora möjligheter 499 4. Inte särskilt stora möjligheter 24 5. Inga möjligheter alls 141 9. Uppgift saknas
VAR 256 NÅ UT MILJÖPARTIET 36 Loc 303 width 1 MD=9 36(18) <Möjlighet nå ut i massmedia> Miljöpartiet <Se F.36 för fullständig frågetext> 12 1. Fullständig kontroll över media 215 2. Mycket stora möjligheter 514 3. Ganska stora möjligheter 377 4. Inte särskilt stora möjligheter 18 5. Inga möjligheter alls 146 9. Uppgift saknas
VAR 257 NÅ UT KDS 36 Loc 304 width 1 MD=9 36(19) <Möjlighet nå ut i massmedia> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.36 för fullständig frågetext> 3 1. Fullständig kontroll över media 38 2. Mycket stora möjligheter 213 3. Ganska stora möjligheter 740 4. Inte särskilt stora möjligheter 149 5. Inga möjligheter alls 139 9. Uppgift saknas
VAR 258 NÅ UT AKTIONSGRUPP 36 Loc 305 width 1 MD=9 36(20) <Möjlighet nå ut i massmedia> Lokala aktionsgrupper <Se F.36 för fullständig frågetext> 7 1. Fullständig kontroll över media 176 2. Mycket stora möjligheter 396 3. Ganska stora möjligheter 514 4. Inte särskilt stora möjligheter 47 5. Inga möjligheter alls 142 9. Uppgift saknas
VAR 259 KONTAKT REGERINGEN 37 Loc 306 width 1 MD=9 37 Hur ofta har du i din YRKESVERKSAMHET kontakt med företrädare för följande? 37(1) Regering och regeringskansli 29 1. I stort sett varje dag 77 2. I stort sett varje vecka 147 3. I stort sett varje månad 384 4. I stor sett en/ett par ggr per år 589 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 260 KONTAKT STATL MYND 37 Loc 307 width 1 MD=9 37(2) <Kontakt med företrädare för> Statliga myndigheter <Se F.37 för fullständig frågetext> 74 1. I stort sett varje dag 207 2. I stort sett varje vecka 312 3. I stort sett varje månad 378 4. I stor sett en/ett par ggr per år 251 5. Sällan/aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 261 KONTAKT RÄTTSVÄSENDET 37 Loc 308 width 1 MD=9 37(3) <Kontakt med företrädare för> Rättsväsendet <Se F.37 för fullständig frågetext> 74 1. I stort sett varje dag 140 2. I stort sett varje vecka 152 3. I stort sett varje månad 277 4. I stor sett en/ett par ggr per år 575 5. Sällan/aldrig 64 9. Uppgift saknas
VAR 262 KONTAKT FÖRSVARET 37 Loc 309 width 1 MD=9 37(4) <Kontakt med företrädare för> Försvaret <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 27 2. I stort sett varje vecka 107 3. I stort sett varje månad 346 4. I stor sett en/ett par ggr per år 733 5. Sällan/aldrig 62 9. Uppgift saknas
VAR 263 KONTAKT HÖGSKOLOR 37 Loc 310 width 1 MD=9 37(5) <Kontakt med företrädare för> Högskolor, universitet och forskningsinstitutioner <Se F.37 för fullständig frågetext> 19 1. I stort sett varje dag 94 2. I stort sett varje vecka 311 3. I stort sett varje månad 491 4. I stor sett en/ett par ggr per år 308 5. Sällan/aldrig 59 9. Uppgift saknas
VAR 264 KONTAKT LÄNSFÖRVALTN 37 Loc 311 width 1 MD=9 37(6) <Kontakt med företrädare för> Länsförvaltning <Se F.37 för fullständig frågetext> 39 1. I stort sett varje dag 126 2. I stort sett varje vecka 232 3. I stort sett varje månad 315 4. I stor sett en/ett par ggr per år 511 5. Sällan/aldrig 59 9. Uppgift saknas
VAR 265 KONTAKT LANDSTING 37 Loc 312 width 1 MD=9 37(7) <Kontakt med företrädare för> Landsting <Se F.37 för fullständig frågetext> 35 1. I stort sett varje dag 118 2. I stort sett varje vecka 219 3. I stort sett varje månad 330 4. I stor sett en/ett par ggr per år 519 5. Sällan/aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 266 KONTAKT KOMMUN 37 Loc 313 width 1 MD=9 37(8) <Kontakt med företrädare för> Kommun <Se F.37 för fullständig frågetext> 194 1. I stort sett varje dag 188 2. I stort sett varje vecka 220 3. I stort sett varje månad 284 4. I stor sett en/ett par ggr per år 336 5. Sällan/aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 267 KONTAKT STORFÖRETAG 37 Loc 314 width 1 MD=9 37(9) <Kontakt med företrädare för> Storföretag <Se F.37 för fullständig frågetext> 50 1. I stort sett varje dag 206 2. I stort sett varje vecka 300 3. I stort sett varje månad 365 4. I stor sett en/ett par ggr per år 303 5. Sällan/aldrig 58 9. Uppgift saknas
VAR 268 KONTAKT SMÅFÖRETAG 37 Loc 315 width 1 MD=9 37(10) <Kontakt med företrädare för> Småföretag <Se F.37 för fullständig frågetext> 38 1. I stort sett varje dag 194 2. I stort sett varje vecka 324 3. I stort sett varje månad 319 4. I stor sett en/ett par ggr per år 348 5. Sällan/aldrig 59 9. Uppgift saknas
VAR 269 KONTAKT LO 37 Loc 316 width 1 MD=9 37(11) <Kontakt med företrädare för> LO och LO-förbund <Se F.37 för fullständig frågetext> 15 1. I stort sett varje dag 94 2. I stort sett varje vecka 264 3. I stort sett varje månad 353 4. I stor sett en/ett par ggr per år 501 5. Sällan/aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 270 KONTAKT TCO 37 Loc 317 width 1 MD=9 37(12) <Kontakt med företrädare för> TCO och TCO-förbund <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 1. I stort sett varje dag 63 2. I stort sett varje vecka 246 3. I stort sett varje månad 386 4. I stor sett en/ett par ggr per år 523 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 271 KONTAKT SACO/SR 37 Loc 318 width 1 MD=9 37(13) <Kontakt med företrädare för> SACO/SR och SACO/SR-förbund <Se F.37 för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 38 2. I stort sett varje vecka 147 3. I stort sett varje månad 411 4. I stor sett en/ett par ggr per år 622 5. Sällan/aldrig 59 9. Uppgift saknas
VAR 272 KONTAKT SAF 37 Loc 319 width 1 MD=9 37(14) <Kontakt med företrädare för> SAF och SAF-förbund <Se F.37 för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 33 2. I stort sett varje vecka 154 3. I stort sett varje månad 397 4. I stor sett en/ett par ggr per år 634 5. Sällan/aldrig 62 9. Uppgift saknas
VAR 273 KONTAKT NÄRINGSLIVET 37 Loc 320 width 1 MD=9 37(15) <Kontakt med företrädare för> Andra näringslivsorganisationer <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 48 2. I stort sett varje vecka 231 3. I stort sett varje månad 429 4. I stor sett en/ett par ggr per år 505 5. Sällan/aldrig 62 9. Uppgift saknas
VAR 274 KONTAKT LRF 37 Loc 321 width 1 MD=9 37(16) <Kontakt med företrädare för> LRF och LRF-förbund <Se F.37 för fullständig frågetext> 8 1. I stort sett varje dag 32 2. I stort sett varje vecka 111 3. I stort sett varje månad 319 4. I stor sett en/ett par ggr per år 752 5. Sällan/aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 275 KONTAKT SOCIALDEM 37 Loc 322 width 1 MD=9 37(17) <Kontakt med företrädare för> Socialdemokratiska arbetarepartiet <Se F.37 för fullständig frågetext> 51 1. I stort sett varje dag 147 2. I stort sett varje vecka 236 3. I stort sett varje månad 305 4. I stor sett en/ett par ggr per år 486 5. Sällan/aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 276 KONTAKT MODERATERNA 37 Loc 323 width 1 MD=9 37(18) <Kontakt med företrädare för> Moderata samlingspartiet <Se F.37 för fullständig frågetext> 28 1. I stort sett varje dag 97 2. I stort sett varje vecka 197 3. I stort sett varje månad 355 4. I stor sett en/ett par ggr per år 549 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 277 KONTAKT CENTERN 37 Loc 324 width 1 MD=9 37(19) <Kontakt med företrädare för> Centerpartiet <Se F.37 för fullständig frågetext> 28 1. I stort sett varje dag 92 2. I stort sett varje vecka 216 3. I stort sett varje månad 323 4. I stor sett en/ett par ggr per år 567 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 278 KONTAKT FOLKPARTIET 37 Loc 325 width 1 MD=9 37(20) <Kontakt med företrädare för> Folkpartiet <Se F.37 för fullständig frågetext> 22 1. I stort sett varje dag 90 2. I stort sett varje vecka 208 3. I stort sett varje månad 342 4. I stor sett en/ett par ggr per år 563 5. Sällan/aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 279 KONTAKT VPK 37 Loc 326 width 1 MD=9 37(21) <Kontakt med företrädare för> Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.37 för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 64 2. I stort sett varje vecka 165 3. I stort sett varje månad 344 4. I stor sett en/ett par ggr per år 640 5. Sällan/aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 280 KONTAKT MILJÖPARTIET 37 Loc 327 width 1 MD=9 37(22) <Kontakt med företrädare för> Miljöpartiet <Se F.37 för fullständig frågetext> 13 1. I stort sett varje dag 52 2. I stort sett varje vecka 181 3. I stort sett varje månad 339 4. I stor sett en/ett par ggr per år 641 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 281 KONTAKT KDS 37 Loc 328 width 1 MD=9 37(23) <Kontakt med företrädare för> Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.37 för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 27 2. I stort sett varje vecka 64 3. I stort sett varje månad 247 4. I stor sett en/ett par ggr per år 875 5. Sällan/aldrig 62 9. Uppgift saknas
VAR 282 KONTAKT LOK AKTIONSGR 37 Loc 329 width 1 MD=9 37(24) <Kontakt med företrädare för> Lokala aktionsgrupper <Se F.37 för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 69 2. I stort sett varje vecka 216 3. I stort sett varje månad 388 4. I stor sett en/ett par ggr per år 546 5. Sällan/aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 283 UMGÅS JOURNALISTER 38 Loc 330 width 1 MD=9 38(1) Hur ofta umgås du VID SIDAN AV ARBETET med journalister 121 1. I stort sett varje dag 297 2. I stort sett varje vecka 345 3. I stort sett varje månad 302 4. I stor sett en/ett par ggr per år 180 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 284 UMGÅS INFORMATÖRER 38 Loc 331 width 1 MD=9 38(2) Hur ofta umgås du VID SIDAN AV ARBETET med informatörer 19 1. I stort sett varje dag 116 2. I stort sett varje vecka 209 3. I stort sett varje månad 318 4. I stor sett en/ett par ggr per år 543 5. Sällan/aldrig 77 9. Uppgift saknas
VAR 285 UMGÅS PER RAPP OM 38 Loc 332 width 1 MD=9 38(3) Hur ofta umgås du VID SIDAN AV ARBETET med personer som din redaktion/motsv. brukar skriva/rapportera om 39 1. I stort sett varje dag 113 2. I stort sett varje vecka 208 3. I stort sett varje månad 285 4. I stor sett en/ett par ggr per år 514 5. Sällan/aldrig 123 9. Uppgift saknas
VAR 286 BETYDELSE PERSONKONT 39 Loc 333 width 1 MD=9 39 Enligt din erfarenhet, vilken betydelse har starka och goda personkontakter för möjligheter att nå resultat inom de områden där du är verksam? 313 1. Avgörande betydelse 534 2. Mycket stor betydelse 272 3. Ganska stor betydelse 94 4. Inte särskild stor betydelse 29 5. Ingen betydelse alls 40 9. Uppgift saknas
VAR 287 INST UMGÄNGE BEVAKAS 40 Loc 334 width 1 MD=9 40 Anser du rent allmänt att umgänge vid sidan av arbetet mellan journalister och dem som journalister bevakar i huvudsak är till fördel eller nackdel? 75 1. En stor fördel 362 2. En viss fördel 284 3. Varken fördel eller nackdel 317 4. En viss nackdel 170 5. En stor nackdel 74 9. Uppgift saknas
VAR 288 MEDL IDROTTSFÖRENING 41 Loc 335 width 1 MD=9 41 I vilka av följande föreningstyper är Du medlem och i vilka har Du förtroendeuppdrag? Om du är medlem eller har förtroende uppdrag i en förening som passar in på två olika föreningstyper, markera båda. 41(1.1) MEDLEM: Idrottsförening (alla typer av sport, även supporterklubb, funktionärsförening) 453 1. Markerat 803 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 289 MEDL FRILUFTSFÖRENING 41 Loc 336 width 1 MD=9 41(1.2) MEDLEM: Friluftsförening (t ex Friluftsfrämjandet, STF, Scouterna) <Se F.41 för fullständig frågetext> 211 1. Markerat 1045 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 290 MEDL MILJÖORG 41 Loc 337 width 1 MD=9 41(1.3) MEDLEM: Miljöorganisation (t ex Miljöförbundet, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace) <Se F.41 för fullständig frågetext> 311 1. Markerat 945 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 291 MEDL KULTURFÖRENING 41 Loc 338 width 1 MD=9 41(1.4) MEDLEM: Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 361 1. Markerat 895 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 292 MEDL AN HOBBYFÖRENING 41 Loc 339 width 1 MD=9 41(1.5) MEDLEM: Annan hobbyförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 165 1. Markerat 1091 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 293 MEDL MOTORORG 41 Loc 340 width 1 MD=9 41(1.6) MEDLEM: Motororganisation m fl (t ex MHF, M, KAK, mc-, båt-, segel-, flygförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 1098 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 294 MEDL BOENDEFÖRENING 41 Loc 341 width 1 MD=9 41(1.7) MEDLEM: Förening för boende (t ex hyresgäst-, villaägare-, bostadsrätts-, fastighetsägareförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 487 1. Markerat 769 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 295 MEDL FÖRÄLDRAFÖRENING 41 Loc 342 width 1 MD=9 41(1.8) MEDLEM: Föräldraförening (t ex Hem och Skola, Adoptionscentrum, Bris) <Se F.41 för fullständig frågetext> 236 1. Markerat 1020 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 296 MEDL HANDIKAPPFÖR 41 Loc 343 width 1 MD=9 41(1.9) MEDLEM: Handikapp- eller patientförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 1219 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 297 MEDL INVANDRARORG 41 Loc 344 width 1 MD=9 41(1.10) MEDLEM: Invandrarorganisation (även nationell kulturförening, idrottsklubb) <Se F.41 för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 1236 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 298 MEDL KVINNOORG 41 Loc 345 width 1 MD=9 41(1.11) MEDLEM: Kvinnoorganisation (t ex Husmodersförening, Fredrika-Bremer-Förb., Yrkeskvinnors Klubb) <Se F.41 för fullständig frågetext> 51 1. Markerat 1205 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 299 MEDL PENSIONÄRSORG 41 Loc 346 width 1 MD=9 41(1.12) MEDLEM: Pensionärsorganisation (t ex PRO, SPF) <Se F.41 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1251 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 300 MEDL AKTIEÄGARFÖREN 41 Loc 347 width 1 MD=9 41(1.13) MEDLEM: Aktieägarförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 69 1. Markerat 1187 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 301 MEDL SVENSKA KYRKAN 41 Loc 348 width 1 MD=9 41(1.14) MEDLEM: Grupp eller förening inom svenska kyrkan (t ex EFS, Ansgarsförbundet, RKU) <Se F.41 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1235 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 302 MEDL FRIKYRKA 41 Loc 349 width 1 MD=9 41(1.15) MEDLEM: Frikyrklig samfund (t ex Missionsförbundet, Frälsningsarmen, Pingströrelsen) <Se F.41 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 1215 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 303 MEDL ANN REL SAMFUND 41 Loc 350 width 1 MD=9 41(1.16) MEDLEM: Annat religiöst samfund (t ex katolsk, ortodox, judisk, islamisk församling) <Se F.41 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 1234 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 304 MEDL HUM HJÄLPORG 41 Loc 351 width 1 MD=9 41(1.17) MEDLEM: Humanitär hjälporganisation (t ex Röda Korset, Rädda Barnen, Lutherhjälpen) <Se F.41 för fullständig frågetext> 131 1. Markerat 1125 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 305 MEDL NYKTERHETSORG 41 Loc 352 width 1 MD=9 41(1.18) MEDLEM: Nykterhetsorganisation (t ex IOGT-NTO, Verdandi, RFHL, RNS) <Se F.41 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1224 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 306 MEDL FÖRSVARSORG 41 Loc 353 width 1 MD=9 41(1.19) MEDLEM: Frivillig försvarsorganisation (t ex CFB, hemvärnet, lottakåren, reservofficersförbund) <Se F.41 för fullständig frågetext> 79 1. Markerat 1177 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 307 MEDL FREDSORG 41 Loc 354 width 1 MD=9 41(1.20) MEDLEM: Fredsorganisation (t ex Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Kvinnor för Fred) <Se F.41 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1197 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 308 MEDL LOKAL AKTIONSGR 41 Loc 355 width 1 MD=9 41(1.21) MEDLEM: Lokal aktionsgrupp <Se F.41 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 1223 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 309 MEDL GRUPP INT FRÅGA 41 Loc 356 width 1 MD=9 41(1.22) MEDLEM: Grupp för internationell fråga (t ex Amnesty, Föreningen Norden, solidaritetsorg.) <Se F.41 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 1088 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 310 MEDL ORDENSSÄLLSKAP 41 Loc 357 width 1 MD=9 41(1.23) MEDLEM: Ordenssällskap (t ex Rotary, Lions, Frimurarna, Odd Fellow, Zonta, annan loge) <Se F.41 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 1165 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 311 MEDL LANTBRUKARORG 41 Loc 358 width 1 MD=9 41(1.24) MEDLEM: Lantbrukarorganisation (förening eller kooperativ inom LRF, annan lantbrukarorg.) <Se F.41 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 1232 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 312 MEDL KONSUMENTKOOP 41 Loc 359 width 1 MD=9 41(1.25) MEDLEM: Konsumentkooperativ (t.ex Konsum, OK, Solidar) <Se F.41 för fullständig frågetext> 352 1. Markerat 904 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 313 MEDL ANNAT KOOPERATIV 41 Loc 360 width 1 MD=9 41(1.26) MEDLEM: Annat kooperativ (t ex föräldrakooperativ, vägförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 1185 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 314 MEDL SV JOURNFÖRB 41 Loc 361 width 1 MD=9 41(1.27) MEDLEM: Svenska Journalistförbundet <Se F.41 för fullständig frågetext> 991 1. Markerat 265 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 315 MEDL ANNAN FACKL ORG 41 Loc 362 width 1 MD=9 41(1.28) MEDLEM: Annan facklig organisation (fackförening inom LO, TCO, SACO/SR, annan fackför.) <Se F.41 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 1034 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 316 MEDL FÖRETAGARFÖR 41 Loc 363 width 1 MD=9 41(1.29) MEDLEM: Företagar- eller arbetsgivareförening (även andra näringslivsorganisationer) <Se F.41 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 1235 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 317 MEDL ANNAN YRKESORG 41 Loc 364 width 1 MD=9 41(1.30) MEDLEM: Annan yrkesorganisation (t ex Publicistklubben) <Se F.41 för fullständig frågetext> 335 1. Markerat 921 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 318 MEDL POLITISK PARTI 41 Loc 365 width 1 MD=9 41(1.31) MEDLEM: Politisk parti (även partipolitiskt specialförbund, t ex kvinnoförbund) <Se F.41 för fullständig frågetext> 219 1. Markerat 1037 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 319 UPPDR IDROTTSFÖRENING 41 Loc 366 width 1 MD=9 41(2.1) FÖRTROENDEUPPDRAG: Idrottsförening (alla typer av sport, även supporterklubb, funktionärsförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 123 1. Markerat 1133 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 320 UPPDR FRILUFTSFÖR 41 Loc 367 width 1 MD=9 41(2.2) FÖRTROENDEUPPDRAG: Friluftsförening (t ex Friluftsfrämjandet, STF, Scouterna) <Se F.41 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 1242 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 321 UPPDR MILJÖORG 41 Loc 368 width 1 MD=9 41(2.3) FÖRTROENDEUPPDRAG: Miljöorganisation (t ex Miljöförbundet, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace) <Se F.41 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 1249 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 322 UPPDR KULTURFÖRENING 41 Loc 369 width 1 MD=9 41(2.4) FÖRTROENDEUPPDRAG: Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 1181 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 323 UPPDR AN HOBBYFÖREN 41 Loc 370 width 1 MD=9 41(2.5) FÖRTROENDEUPPDRAG: Annan hobbyförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1229 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 324 UPPDR MOTORORG 41 Loc 371 width 1 MD=9 41(2.6) FÖRTROENDEUPPDRAG: Motororganisation m fl (t ex MHF, M, KAK, mc-, båt-, segel-, flygförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1237 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 325 UPPDR BOENDEFÖRENING 41 Loc 372 width 1 MD=9 41(2.7) FÖRTROENDEUPPDRAG: Förening för boende (t ex hyresgäst-, villaägare-, bostadsrätts-, fastighetsägareförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 1175 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 326 UPPDR FÖRÄLDRAFÖREN 41 Loc 373 width 1 MD=9 41(2.8) FÖRTROENDEUPPDRAG: Föräldraförening (t ex Hem och Skola, Adoptionscentrum, Bris) <Se F.41 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 1218 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 327 UPPDRAG HANDIKAPPFÖR 41 Loc 374 width 1 MD=9 41(2.9) FÖRTROENDEUPPDRAG: Handikapp- eller patientförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1251 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 328 UPPDRAG INVANDRARORG 41 Loc 375 width 1 MD=9 41(2.10) FÖRTROENDEUPPDRAG: Invandrarorganisation (även nationell kulturförening, idrottsklubb) <Se F.41 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 1252 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 329 UPPDRAG KVINNOORG 41 Loc 376 width 1 MD=9 41(2.11) FÖRTROENDEUPPDRAG: Kvinnoorganisation. (t ex Husmodersförening, Fredrika-Bremer-Förb., Yrkeskvinnors Klubb) <Se F.41 för fullständig frågetext> 19 1. Markerat 1237 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 330 UPPDRAG PENSIONÄRSORG 41 Loc 377 width 1 MD=9 41(2.12) FÖRTROENDEUPPDRAG: Pensionärsorganisation (t ex PRO, SPF) <Se F.41 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1254 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 331 UPPDR AKTIEÄGARFÖR 41 Loc 378 width 1 MD=9 41(2.13) FÖRTROENDEUPPDRAG: Aktieägarförening <Se F.41 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1251 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 332 UPPDR SVENSKA KYRKAN 41 Loc 379 width 1 MD=9 41(2.14) FÖRTROENDEUPPDRAG: Grupp eller förening inom svenska kyrkan (t ex EFS, Ansgarsförbundet, RKU) <Se F.41 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1247 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 333 UPPDR FRIKYRKA 41 Loc 380 width 1 MD=9 41(2.15) FÖRTROENDEUPPDRAG: Frikyrkligt samfund (t ex Missionsförbundet, Frälsningsarmen, Pingströrelsen) <Se F.41 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1240 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 334 UPPDR ANN REL SAMFUND 41 Loc 381 width 1 MD=9 41(2.16) FÖRTROENDEUPPDRAG: Annat religiöst samfund (t ex katolsk, ortodox, judisk, islamisk församling) <Se F.41 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 1254 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 335 UPPDR HUM HJÄLPORG 41 Loc 382 width 1 MD=9 41(2.17) FÖRTROENDEUPPDRAG: Humanitär hjälporganisation (t ex Röda Korset, Rädda Barnen, Lutherhjälpen) <Se F.41 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1250 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 336 UPPDR NYKTERHETSORG 41 Loc 383 width 1 MD=9 41(2.18) FÖRTROENDEUPPDRAG: Nykterhetsorganisation (t ex IOGT-NTO, Verdandi, RFHL, RNS) <Se F.41 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 1248 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 337 UPPDR FÖRSVARSORG 41 Loc 384 width 1 MD=9 41(2.19) FÖRTROENDEUPPDRAG: Frivillig försvarsorganisation (t ex CFB, hemvärnet, lottakåren, reservofficersförbund) <Se F.41 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 1245 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 338 UPPDR FREDSORG 41 Loc 385 width 1 MD=9 41(2.20) FÖRTROENDEUPPDRAG: Fredsorganisation (t ex Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kvinnor för Fred) <Se F.41 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1247 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 339 UPPDR LOKAL AKTIONSGR 41 Loc 386 width 1 MD=9 41(2.21) FÖRTROENDEUPPDRAG: Lokal aktionsgrupp <Se F.41 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 1251 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 340 UPPDR GRUPP INT FRÅGA 41 Loc 387 width 1 MD=9 41(2.22) FÖRTROENDEUPPDRAG: Grupp för internationell fråga (t ex Amnesty, Föreningen Norden, solidaritetsorg.) <Se F.41 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 1243 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 341 UPPDR ORDENSSÄLLSKAP 41 Loc 388 width 1 MD=9 41(2.23) FÖRTROENDEUPPDRAG: Ordenssällskap (t ex Rotary, Lions, Frimurarna, Odd Fellow, Zonta, annan loge) <Se F.41 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 1231 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 342 UPPDR LANTBRUKARORG 41 Loc 389 width 1 MD=9 41(2.24) FÖRTROENDEUPPDRAG: Lantbrukarorganisation (förening eller kooperativ inom LRF, annan lantbrukarorg.) <Se F.41 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 1253 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 343 UPPDR KONSUMENTKOOP 41 Loc 390 width 1 MD=9 41(2.25) FÖRTROENDEUPPDRAG: Konsumentkooperativ (t ex Konsum, OK, Solidar) <Se F.41 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1247 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 344 UPPDR ANNAT KOOP 41 Loc 391 width 1 MD=9 41(2.26) FÖRTROENDEUPPDRAG: Annat kooperativ (t ex föräldrakooperativ, vägförening) <Se F.41 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 1246 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 345 UPPDR SV JOURNFÖRB 41 Loc 392 width 1 MD=9 41(2.27) FÖRTROENDEUPPDRAG: Svenska Journalistförbundet <Se F.41 för fullständig frågetext> 115 1. Markerat 1141 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 346 UPPDR ANNAN FACKL ORG 41 Loc 393 width 1 MD=9 41(2.28) FÖRTROENDEUPPDRAG: Annan facklig organisation (fackförening inom LO, TCO, SACO/SR, annan fackför.) <Se F.41 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 1229 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 347 UPPDR FÖRETAGARFÖR 41 Loc 394 width 1 MD=9 41(2.29) FÖRTROENDEUPPDRAG: Företagar- eller arbetsgivareförening (även andra näringslivsorganisationer) <Se F.41 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1250 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 348 UPPDR ANNAN YRKESORG 41 Loc 395 width 1 MD=9 41(2.30) FÖRTROENDEUPPDRAG: Annan yrkesorganisation (t ex Publicistklubben) <Se F.41 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 1227 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 349 UPPDR POLITISKT PARTI 41 Loc 396 width 1 MD=9 41(2.31) FÖRTROENDEUPPDRAG: Politiskt parti (även partipolitiskt specialförbund, t. ex kvinnoförbund) <Se F.41 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 1197 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 350 MINSKA OFF SEKTOR 42 Loc 397 width 1 MD=9 De närmast följande frågorna handlar om dina uppfattningar i olika sakfrågor. Frågorna har tidigare ställts i undersökningar riktade till representativa urval av hela befolkningen och till grupper av beslutsfattare. Av jämförbarhetsskäl har ordalydelsen behållits oförändrad. Frågorna är ofta allmänt formulerade. Om du av detta skäl skulle finna det svårt att besvara någon fråga ber vi dig markera det svarsalternativ som utgör det bästa närmevärdet till din inställning. 42 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? 42(1) Minska den offentliga sektorn 273 1. Mycket bra förslag 340 2. Ganska bra förslag 214 3. Varken bra eller dåligt förslag 272 4. Ganska dåligt förslag 145 5. Mycket dåligt förslag 38 9. Uppgift saknas
VAR 351 AVSKAFFA LÖNTAGARFOND 42 Loc 398 width 1 MD=9 42(2) Avskaffa löntagarfonderna <Se F.42 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket bra förslag 198 2. Ganska bra förslag 391 3. Varken bra eller dåligt förslag 214 4. Ganska dåligt förslag 108 5. Mycket dåligt förslag 35 9. Uppgift saknas
VAR 352 MINSKA FÖRSVARSUTG 42 Loc 399 width 1 MD=9 42(3) Minska försvarsutgifterna <Se F.42 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket bra förslag 359 2. Ganska bra förslag 243 3. Varken bra eller dåligt förslag 239 4. Ganska dåligt förslag 98 5. Mycket dåligt förslag 33 9. Uppgift saknas
VAR 353 MINSKA SOCIALA BIDRAG 42 Loc 400 width 1 MD=9 42(4) Minska de sociala bidragen <Se F.42 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket bra förslag 234 2. Ganska bra förslag 310 3. Varken bra eller dåligt förslag 406 4. Ganska dåligt förslag 216 5. Mycket dåligt förslag 38 9. Uppgift saknas
VAR 354 SÄNKT SKATT HÖGINK 42 Loc 401 width 1 MD=9 42(5) Sänka skatten på höga inkomster <Se F.42 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket bra förslag 270 2. Ganska bra förslag 228 3. Varken bra eller dåligt förslag 315 4. Ganska dåligt förslag 297 5. Mycket dåligt förslag 38 9. Uppgift saknas
VAR 355 MINSKA U-HJÄLPEN 42 Loc 402 width 1 MD=9 42(6) Minska u-hjälpen <Se F.42 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra förslag 55 2. Ganska bra förslag 171 3. Varken bra eller dåligt förslag 388 4. Ganska dåligt förslag 612 5. Mycket dåligt förslag 34 9. Uppgift saknas
VAR 356 FÄRRE FLYKTINGAR 42 Loc 403 width 1 MD=9 42(7) Ta emot färre flyktingar i Sverige <Se F.42 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket bra förslag 115 2. Ganska bra förslag 210 3. Varken bra eller dåligt förslag 372 4. Ganska dåligt förslag 503 5. Mycket dåligt förslag 32 9. Uppgift saknas
VAR 357 STOPPA PRIVATBILISM 42 Loc 404 width 1 MD=9 42(8) Stoppa privatbilismen i innerstäderna <Se F.42 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket bra förslag 479 2. Ganska bra förslag 174 3. Varken bra eller dåligt förslag 188 4. Ganska dåligt förslag 92 5. Mycket dåligt förslag 34 9. Uppgift saknas
VAR 358 PRIV STATLIGA FÖRETAG 42 Loc 405 width 1 MD=9 42(9) Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare <Se F.42 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket bra förslag 305 2. Ganska bra förslag 381 3. Varken bra eller dåligt förslag 298 4. Ganska dåligt förslag 184 5. Mycket dåligt förslag 34 9. Uppgift saknas
VAR 359 MINSKA INKOMSTSKILLN 42 Loc 406 width 1 MD=9 42(10) Minska inkomstskillnaderna i samhället <Se F.42 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket bra förslag 419 2. Ganska bra förslag 299 3. Varken bra eller dåligt förslag 184 4. Ganska dåligt förslag 44 5. Mycket dåligt förslag 33 9. Uppgift saknas
VAR 360 STÖD INVANDRARKULTUR 42 Loc 407 width 1 MD=9 42(11) Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur <Se F.42 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket bra förslag 345 2. Ganska bra förslag 458 3. Varken bra eller dåligt förslag 250 4. Ganska dåligt förslag 79 5. Mycket dåligt förslag 36 9. Uppgift saknas
VAR 361 PRIV SJUKVÅRDEN 42 Loc 408 width 1 MD=9 42(12) Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.42 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket bra förslag 398 2. Ganska bra förslag 298 3. Varken bra eller dåligt förslag 257 4. Ganska dåligt förslag 114 5. Mycket dåligt förslag 36 9. Uppgift saknas
VAR 362 REKLAM I SVENSK TV 42 Loc 409 width 1 MD=9 42(13) Tillåta reklam i svensk TV <Se F.42 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket bra förslag 375 2. Ganska bra förslag 203 3. Varken bra eller dåligt förslag 172 4. Ganska dåligt förslag 189 5. Mycket dåligt förslag 33 9. Uppgift saknas
VAR 363 BYGGA FLER DAGHEM 42 Loc 410 width 1 MD=9 42(14) Bygga fler barndaghem <Se F.42 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket bra förslag 466 2. Ganska bra förslag 230 3. Varken bra eller dåligt förslag 62 4. Ganska dåligt förslag 29 5. Mycket dåligt förslag 35 9. Uppgift saknas
VAR 364 SEXTIMMARS ARBETSDAG 42 Loc 411 width 1 MD=9 42(15) Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande <Se F.42 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket bra förslag 292 2. Ganska bra förslag 266 3. Varken bra eller dåligt förslag 208 4. Ganska dåligt förslag 129 5. Mycket dåligt förslag 32 9. Uppgift saknas
VAR 365 BEHÅLLA KÄRNKRAFTEN 42 Loc 412 width 1 MD=9 42(16) Behålla kärnkraften, även efter år 2010 <Se F.42 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket bra förslag 237 2. Ganska bra förslag 188 3. Varken bra eller dåligt förslag 218 4. Ganska dåligt förslag 422 5. Mycket dåligt förslag 32 9. Uppgift saknas
VAR 366 MEDLEMSKAP I EG 42 Loc 413 width 1 MD=9 42(17) Ansöka om medlemskap i den Europeiska Gemenskapen (EG) <Se F.42 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket bra förslag 295 2. Ganska bra förslag 341 3. Varken bra eller dåligt förslag 193 4. Ganska dåligt förslag 160 5. Mycket dåligt förslag 35 9. Uppgift saknas
VAR 367 HÖJA BENSINSKATTEN 42 Loc 414 width 1 MD=9 42(18) Höja bensinskatten kraftigt för att förbättra miljön <Se F.42 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket bra förslag 319 2. Ganska bra förslag 269 3. Varken bra eller dåligt förslag 327 4. Ganska dåligt förslag 167 5. Mycket dåligt förslag 33 9. Uppgift saknas
VAR 368 FÖRBJUDA PORNOGRAFI 42 Loc 415 width 1 MD=9 42(19) Föbjuda alla former av pornografi <Se F.42 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket bra förslag 209 2. Ganska bra förslag 310 3. Varken bra eller dåligt förslag 300 4. Ganska dåligt förslag 184 5. Mycket dåligt förslag 33 9. Uppgift saknas
VAR 369 BRYTA TV-MONOPOLET 42 Loc 416 width 1 MD=9 42(20) Bryta TV-monopolet <Se F.42 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket bra förslag 421 2. Ganska bra förslag 256 3. Varken bra eller dåligt förslag 122 4. Ganska dåligt förslag 48 5. Mycket dåligt förslag 37 9. Uppgift saknas
VAR 370 MINSKA PRESSTÖDET 42 Loc 417 width 1 MD=9 42(21) Minska presstödet <Se F.42 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bra förslag 190 2. Ganska bra förslag 362 3. Varken bra eller dåligt förslag 390 4. Ganska dåligt förslag 213 5. Mycket dåligt förslag 34 9. Uppgift saknas
VAR 371 PLACERING V-H SKALA 43 Loc 418 width 2 MD=99 43 Man brukar ju ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas längs en skala från vänster till höger. Var på skalan skulle Du vilja placera Dig? 26 00. Långt till vänster 51 01. 205 02. 198 03. 175 04. 237 05. Varken vänster eller höger 116 06. 127 07. 64 08. 13 09. 7 10. Långt till höger 63 99. Uppgift saknas
VAR 372 PARTIPREFERENS 44 Loc 420 width 2 MD=99 44 Vilket politiskt parti anser du dig stå närmast? Om Du inte anser Dig stå nära något parti, ange det parti som enligt Din mening utgör det minst dåliga alternativet. 177 01. Vänsterpartiet kommunisterna 302 02. Socialdemokratiska arbetarepartiet 56 03. Centerpartiet 194 04. Folkpartiet 158 05. Moderata samlingspartiet 100 06. Miljöpartiet de gröna 10 07. Kristdemokratiska samhällspartiet 22 08. Annat parti 191 09. Inget parti 72 99. Uppgift saknas
VAR 373 OFF UPPDRAG KOMMUN 45 Loc 422 width 1 MD=9 45 Innehar du själv något offentligt uppdrag? Flera svar kan anges. 45(1) Kommun 42 1. Markerat 1214 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 374 OFF UPPDRAG LANDSTING 45 Loc 423 width 1 MD=9 45(2) <Offentligt uppdrag> Landsting <Se F.45 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 1247 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 375 OFF UPPDRAG STATL ORG 45 Loc 424 width 1 MD=9 45(3) <Offentligt uppdrag> Statligt organ <Se F.45 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 1240 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas
VAR 376 ANNAT OFF UPPDRAG 45 Loc 425 width 1 MD=9 45(4) <Offentligt uppdrag> Annat offentligt uppdrag <Se F.45 för fullständig frågetext> 50 1. Markerat 1206 5. Ej markerat 26 9. Uppgift saknas