REGERINGSKANSLIETS KONTAKTER 1988
                SSD 0156

              Primärforskare
              Olof Petersson
          Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i REGERINGSKANSLIETS KONTAKTER 1988 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet under
  ledning av Olof Petersson. Varken SSD eller primärforskarna
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Undersökningspopulationen utgörs av politiker och tjänstemän i
  regeringskansliet. I urvalet ingår handläggande tjänstemän på
  departementssekreterarnivå och uppåt, men däremot inte
  assistenter, kanslisekreterare, kontorister eller
  expeditionsvakter. Däremot ingår, så långt möjligt, sakkunniga
  med tjänst hos annan myndighet som är anställda i
  regeringskansliet för särskilt uppdrag.

  Till grund för urvalet ligger det databaserade löne- och
  anställningsregister som förs av regeringskansliets
  förvaltningskontor. Urvalet drogs i mitten av april 1988.
  Förteckningen har på några punkter kompletterats med uppgifter
  ur regeringskansliets interna telefonkatalog (november 1987).

  I urvalet ingår fackdepartementen samt statsrådsberedningen.
  Förvaltningskontoret, som enbart sysslar med
  regeringskansliets interna administration, ingår inte i
  undersökningen.

  När det gäller utrikesdepartementet har de delar medtagits
  vilka till sina uppgifter närmast motsvarar andra
  fackdepartement. I UD ingår sålunda departementsledningen,
  politiska avdelningen, delar av rättsavdelningen (R1 och R4),
  handelsavdelningen (UDH), avdelningen för internationellt
  utvecklingssamarbete (U-avdelningen), press- och
  informationsenheten samt informationsbyrån. Däremot ingår inte
  UD:s utlandsbaserade personal, administrativa avdelningen
  eller de konsulärt inriktade delarna av rättsavdelningen (R2
  och R3).

  Undersökningen har genomförts som ett forskningsprojekt vid
  statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Projektet har finansierats av maktutredningen. Ansvaret för
  undersökningsuppläggning och bearbetning av materialet åvilar
  undersökningsledningen i Uppsala. Fältarbetet har genomförts
  av statistiska centralbyrån. SCB har sålunda svarat för
  tryckning av enkätformuläret, utsändning av formulär och
  påminnelser samt registrering av svaren.

  En förhandsinformation om undersökningen utsändes i början av
  april 1988 till statssekreterarna i statsrådsberedningen och
  utrikesdepartementet, till regeringskansliets
  förvaltningskontor samt till de fackliga organisationerna och
  de två personaltidningarna i regeringskansliet.

  Enkätformulär, följebrev med upplysningar om undersökningen
  samt svarskuvert utsändes till urvalspersonerna i vecka 20
  (16-20 maj) 1988. Drygt hälften (53,6 procent) hade besvarat
  enkäten inom vecka 21 (23-27 maj). Ytterligare 15,7 procent
  svarade under vecka 22 (30 maj - 3 juni). Under denna vecka
  utsändes ett påminnelsebrev tillsammans med ett nytt exemplar
  av enkätformulär och svarskuvert. Under vecka 23 togs
  telefonkontakt med dem som då inte svarat. Fältarbetet avbröts
  i månadsskiftet juni-juli.

  Bruttourval:      1 169
    Slutat         44
    Tjänstledig       18
    Nyanställd        5
    Resa, semester, sjuk  20

  Nettourval:       1 082
  Ej svarat         116 (10,7%)
  Svarat          966 (89,3%)

  
               PUBLIKATIONER

  Petersson, O. (1989): Maktens nätverk. En undersökning om
  regeringskansliets kontakter. Stockholm: Carlssons Bokförlag

  
             SUMMARY IN ENGLISH

  This survey forms part of the report on power
  "Maktutredningen", and deals with Government Chancery
  contacts. The survey concerns office contacts such as
  telephone calls, meetings, letters etc., and they are divided
  into ten sections: contacts with cabinet ministers;
  under-secretaries of state; civil servants of the departments;
  committees, working parties and delegations; central
  government agencies and other public bodies; the parliament;
  political parties, organisations and associations; companies;
  mass media; and international contacts. The frequencies of
  contacts are measured by a summarized opinion on how often
  contacts were taken the last year: every day, every week,
  every month, a couple of times annually, seldom/never.
  Furthermore the respondent were asked about rank, departmental
  affiliation and unit.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 7  (2)STATSRÅD STATSRÅDSBER A (3)LOC 19 WIDTH 1
                        (4)MD= 9

   (6) A Kontakter med statsråd
     A(1) Statsråd i statsrådsberedningen

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
       1 1.  I stort sett varje dag
       4 2.  I stort sett varje vecka
      13 3.  I stort sett varje månad
      65 4.  I stort sett en/ett par gånger per år
      673 5.  Sällan/aldrig

      209 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0156 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Uppgiftslämnarens tjänst 6 Uppgiftslämnarens departement 7 Statsråd i statsrådsberedningen 8 Statsråd i justitiedepartementet 9 Statsråd i utrikesdepartementet 10 Statsråd i försvarsdepartementet 11 Statsråd i socialdepartementet 12 Statsråd i kommunikationsdepartementet 13 Statsråd i finansdepartementet 14 Statsråd i utbildningsdepartementet 15 Statsråd i jordbruksdepartementet 16 Statsråd i arbetsmarknadsdepartementet 17 Statsråd i bostadsdepartementet 18 Statsråd i industridepartementet 19 Statsråd i civildepartementet 20 Statsråd i miljö- och energidepartementet 21 Statssekreterare i statsrådsberedningen 22 Statssekreterare i justitiedepartementet 23 Statssekreterare i utrikesdepartementet 24 Statssekreterare i försvarsdepartementet 25 Statssekreterare i socialdepartementet 26 Statssekreterare i kommunikationsdepartementet 27 Statssekreterare i finansdepartementet 28 Statssekreterare i utbildningsdepartementet 29 Statssekreterare i jordbruksdepartementet 30 Statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet 31 Statssekreterare i bostadsdepartementet 32 Statssekreterare i industridepartementet 33 Statssekreterare i civildepartementet 34 Statssekreterare i miljö- och energidepartementet 35 Tjänsteman i statsrådsberedningen 36 Tjänsteman i justitiedepartementet 37 Tjänstemän i utrikesdepartementet 38 Tjänsteman i försvarsdepartementet 39 Tjänsteman i socialdepartementet 40 Tjänsteman i kommunikationsdepartementet 41 Tjänsteman i finansdepartementet 42 Tjänsteman i utbildningsdepartementet 43 Tjänsteman i jordbruksdepartementet 44 Tjänsteman i arbetsmarknadsdepartementet 45 Tjänsteman i bostadsdepartementet 46 Tjänsteman i industridepartementet 47 Tjänsteman i civildepartementet 48 Tjänsteman i miljö- och energidepartementet 49 Grupp i statsrådsberedningen 50 Grupp i justitiedepartementet 51 Grupp i utrikesdepartementet 52 Grupp i försvarsdepartementet 53 Grupp i socialdepartementet 54 Grupp i kommunikationsdepartementet 55 Grupp i finansdepartementet 56 Grupp i utbildningsdepartementet 57 Grupp i jordbruksdepartementet 58 Grupp i arbetsmarknadsdepartementet 59 Grupp i bostadsdepartementet 60 Grupp i industridepartementet 61 Grupp i civildepartementet 62 Grupp i miljö- och energidepartementet 63 Högsta domstolen 64 Hovrätter 65 Tingsrätter 66 Regeringsrätten 67 Kammarrätter 68 Länsrätter 69 Lagrådet 70 JK 71 Riksåklagaren 72 Åklagarmyndigheter 73 Rikspolisstyrelsen 74 Lokala polisorganisationer 75 Kriminalvården 76 Datainspektionen 77 SIDA 78 Kommerskollegium 79 Exportkreditnämnden 80 Civilförsvaret 81 Försvarets materielverk 82 Värnpliktsverket 83 Överstyrelsen för civil beredskap 84 Statens räddningsverk 85 Försvarets forskningsanstalt 86 Militära förband och staber 87 Socialstyrelsen 88 Försäkringsrätterna 89 Allmänna pensionsfonden 90 Riksförsäkringsverket 91 Statens bakteriologiska laboratorium 92 Postverket 93 Televerket 94 Statens järnvägar 95 Vägverket 96 Sjöfartsverket 97 SMHI 98 Luftfartsverket 99 Tullverket 100 Byggnadsstyrelsen 101 Bankinspektionen 102 Försäkringsinspektionen 103 Riksskatteverket 104 Länsskattemyndigheter 105 Lokala skattemyndigheter 106 Kronofogdemyndigheter 107 Statens arbetsgivarverk 108 Marknadsdomstolen 109 Näringsfrihetsombudsmannen 110 Statens pris- och kartellnämnd 111 Konsumentverket, KO 112 Löntagarfonder 113 Riksarkivet 114 Museer, riksantikvarieämbetet 115 Universitets- och högskoleämbetet 116 Universitet och högskolor 117 Centrala studiestödsnämnden 118 Skolöverstyrelsen 119 Länsskolnämnder 120 Grundskolor, gymnasier 121 Statens kulturråd 122 Forskningsråd 123 Lantbruksstyrelsen 124 Lantbruksnämnder 125 Skogsstyrelsen 126 Skogsvårdsstyrelser 127 Livsmedelsverket 128 Fiskeristyrelsen 129 Statens jordbruksnämnd 130 Arbetsdomstolen 131 Arbetsmarknadsstyrelsen 132 Länsarbetsnämnder 133 AMU-styrelsen 134 AMU-myndigheter i länen 135 Arbetarskyddsstyrelsen 136 Invandrarverket 137 Jämställdhetsombudsmannen 138 Diskrimineringsombudsmannen 139 Bostadsstyrelsen 140 Länsbostadsnämnder 141 Planverket 142 Lantmäteriverket 143 Statens industriverk 144 Sveriges geologiska undersökning 145 Styrelsen för teknisk utveckling 146 Patent- och registreringsverket 147 Domänverket 148 Affärsverket FFV 149 Regionala utvecklingsfonder 150 Kammarkollegiet 151 Statskontoret 152 Riksrevisionsverket 153 Statistiska centralbyrån 154 Statens arbetsmarknadsnämnd 155 Statens institut för personalutveckling 156 Länsstyrelsernas organisationsnämnd 157 Länsstyrelser 158 Statens naturvårdsverk 159 Statens strålskyddsinstitut 160 Statens energiverk 161 Vattenfall 162 Statens kärnkraftsinspektion 163 Svenska kyrkan 164 Landsting 165 Kommuner 166 Hovet, riksmarskalksämbetet 167 Konstitutionsutskottet 168 Finansutskottet 169 Skatteutskottet 170 Justitieutskottet 171 Lagutskottet 172 Utrikesutskottet 173 Försvarsutskottet 174 Socialförsäkringsutskottet 175 Socialutskottet 176 Kulturutskottet 177 Utbildningsutskottet 178 Trafikutskottet 179 Jordbruksutskottet 180 Näringsutskottet 181 Arbetsmarknadsutskottet 182 Bostadsutskottet 183 Närvaro i kammaren 184 JO 185 Riksdagens revisorer 186 Riksbanken 187 Riksgäldskontoret 188 Centerns riksdagsgrupp, riksdagskansli 189 Centerns representanter i styrelser, kommitteer 190 Centerns riksorganisation 191 Centerns regionala och lokala organ 192 Folkpartiets riksdagsgrupp, riksdagskansli 193 Folkpartiets representanter i styrelser, kommitteer 194 Folkpartiets riksorganisation 195 Folkpartiets regionala och lokala organ 196 Moderaternas riksdagsgrupp, riksdagskansli 197 Moderaternas representanter i styrelser, kommitteer 198 Moderaternas riksorganisation 199 Moderaternas regionala och lokala organ 200 Socialdemokraternas riksdagsgrupp, riksdagskansli 201 Socialdemokraternas representanter i styrelser, kommitteer 202 Socialdemokraternas riksorganisation 203 Socialdemokraternas regionala och lokala organ 204 Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp, riksdagskansli 205 Vänsterpartiet kommunisternas representanter i styrelser, kommitteer 206 Vänsterpartiet kommunisternas riksorganisation 207 Vänsterpartiet kommunisternas regionala och lokala organ 208 Centrala intresseorganisationer: LO 209 Centrala intresseorganisationer: TCO 210 Centrala intresseorganisationer: SACO/SR 211 Centrala intresseorganisationer: SAF 212 Centrala intresseorganisationer: LRF 213 Förbund tillhörande LO 214 Förbund tillhörande TCO 215 Förbund tillhörande SACO/SR 216 Förbund tillhörande SAF 217 Förbund tillhörande LRF 218 Regionalt, lokalt organ tillhörande LO 219 Regionalt, lokalt organ tillhörande TCO 220 Regionalt, lokalt organ tillhörande SACO/SR 221 Regionalt, lokalt organ tillhörande SAF 222 Regionalt, lokalt organ tillhörande LRF 223 Konsumentkooperationen 224 Svenska kommunförbundet 225 Landstingsförbundet 226 Arbetsgivarföreningen SFO 227 Sveriges industriförbund 228 Köpmannaförbundet 229 Grossistförbundet 230 Småföretagens riksorganisation SHIO 231 Sveriges allmänna exportförening 232 Bankföreningen 233 Försäkringsbolagens riksförbund 234 Jordbrukets regleringsföreningar 235 Hushållningssällskap 236 Stockholms fondbörs 237 Handelskammare 238 Sveriges advokatsamfund 239 Föreningen auktoriserade revisorer FAR 240 Yrkesorganisation för tekniker, naturvetare 241 Yrkesorganisation för läkare, psykologer 242 Yrkesorganisation för socialtjänstemän 243 Yrkesorganisation för lärare 244 Yrkesorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare 245 Yrkesorganisation för journalister, kulturarbetare 246 Yrkesorganisation för agronomer, jägmästare 247 Idrottsorganisation 248 Friluftsorganisation 249 Miljöorganisation 250 Kulturorganisation 251 Motororganisation 252 Boendeorganisation 253 Föräldraorganisation 254 Ungdomsorganisation 255 Studentorganisation 256 Folkbildningsorganisation 257 Handikapp- eller patientorganisation 258 Invandrarorganisation 259 Kvinnoorganisation 260 Pensionärsorganisation 261 Aktieägarorganisation 262 Humanitär hjälporganisation 263 Nykterhetsorganisation 264 Frivillig försvarsorganisation 265 Fredsorganisation 266 Organisation för internationell fråga 267 Lokal aktionsgrupp 268 Uppvaktning utan anknytning till ovanstående typ av organisation 269 Allmänheten, enskilda 270 PR-konsult eller annan representant för särintressen 271 Statliga företag 272 Kommunala bolag 273 Regionala, lokala utvecklingsbolag 274 Kooperativa företag 275 Småföretag 276 Utländska företag 277 Banker, finansbolag 278 Försäkringsbolag 279 Gruv-, stål-, järnindustrier 280 Verkstadsindustrier 281 Skogs-, pappersindustrier 282 Konsumentvaruindustrier: livs, teko 283 Kemiska industrier 284 Data-, elektronikföretag 285 Parti- och detaljhandel 286 Transportföretag 287 Volvo 288 Electrolux 289 Asea Brown Boveri 290 Saab-Scania 291 Ericsson 292 KF 293 ICA 294 SAS 295 SKF 296 Skanska 297 SCA 298 Procordia 299 Sveriges Radio AB 300 Television 301 Riksradio 302 Lokalradio 303 Närradio 304 Dagspress 305 Organisationspress 306 Fack-, special-, veckopress 307 Nyhetsbyrå 308 Internationella nyhetsmedia 309 Andra massmedier 310 Svensk beskickning i Norden 311 Svensk beskickning i övriga Västeuropa 312 Svensk beskickning i Östeuropa 313 Svensk beskickning i Nordamerika 314 Svensk beskickning i Central- och Sydamerika 315 Svensk beskickning i Afrika 316 Svensk beskickning i Asien 317 Svensk beskickning i Australien, Nya Zeeland, Oceanien 318 Företrädare för Norden 319 Företrädare för övriga Västeuropa 320 Företrädare för Östeuropa 321 Företrädare för Nordamerika 322 Företrädare för Central- och Sydamerika 323 Företrädare för Afrika 324 Företrädare för Asien 325 Företrädare för Australien, Nya Zeeland, Oceanien 326 Utländsk beskickning från Norden 327 Utländsk beskickning från övriga Västeuropa 328 Utländsk beskickning från Östeuropa 329 Utländsk beskickning från Nordamerika 330 Kontakter med utländsk beskickning från Central- och Sydamerika 331 Utländsk beskickning från Afrika 332 Utländsk beskickning från Asien 333 Utländsk beskickning från Australien, Nya Zeeland, Oceanien 334 FN-organ 335 OECD 336 EFTA 337 EG 338 Nordiskt samarbetsorgan 339 Annan internationell organisation

VAR 1 SSD STUDY NR 0156              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0156


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1994
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Regeringskansliets kontakter 1988
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer
VAR 5 UPPGIFTSLÄMNARENS TJÄNST Loc 16 width 1 MD=9 Uppgiftslämnare: Tjänst 99 1. Politiker 210 2. Chefstjänsteman 452 3. Departementssekreterare 203 4. Övrig tjänst 1 9. Uppgift saknas
VAR 6 UPPGIFTSLÄMN DEPARTEMENT Loc 17 width 2 Uppgiftslämnare: Departement 26 01. Statsrådsberedningen 66 02. Justitiedepartementet 178 03. Utrikesdepartementet 56 04. Försvarsdepartementet 66 05. Socialdepartementet 40 06. Kommunikationsdepartementet 117 07. Finansdepartementet 88 08. Utbildningsdepartementet 35 09. Jordbruksdepartementet 75 10. Arbetsmarknadsdepartementet 46 11. Bostadsdepartementet 75 12. Industridepartementet 52 13. Civildepartementet 45 14. Miljö- och energidepartementet
VAR 7 STATSRÅD STATSRÅDBER A Loc 19 width 1 MD=9 A Kontakter med statsråd A(1) Statsråd i statsrådsberedningen 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 65 4. I stort sett en/ett par gånger per år 673 5. Sällan/aldrig 209 9. Uppgift saknas
VAR 8 STATSRÅD JUSTITIEDEP. A Loc 20 width 1 MD=9 A(2) Statsråd i justitiedepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 16 2. I stort sett varje vecka 19 3. I stort sett varje månad 38 4. I stort sett en/ett par gånger per år 672 5. Sällan/aldrig 217 9. Uppgift saknas
VAR 9 STATSRÅD UTRIKESDEP. A Loc 21 width 1 MD=9 A(3) Statsråd i utrikesdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 14 1. I stort sett varje dag 41 2. I stort sett varje vecka 38 3. I stort sett varje månad 60 4. I stort sett en/ ett par gånger per år 580 5. Sällan/aldrig 232 9. Uppgift saknas
VAR 10 STATSRÅD FÖRSVARSDEP. A Loc 22 width 1 MD=9 A(4) Statsråd i försvarsdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 19 2. I stort sett varje vecka 20 3. I stort sett varje månad 43 4. I stort sett en/ett par gånger per år 661 5. Sällan/aldrig 219 9. Uppgift saknas
VAR 11 STATSRÅD SOCIALDEP. A Loc 23 width 1 MD=9 A(5) Statsråd i socialdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 24 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 60 4. I stort sett en/ett par gånger per år 639 5. Sällan/aldrig 225 9. Uppgift saknas
VAR 12 STATSRÅD KOMMUNIK.DEP. A Loc 24 width 1 MD=9 A(6) Statsråd i kommunikationsdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 47 4. I stort sett en/ett par gånger per år 682 5. Sällan/aldrig 210 9. Uppgift saknas
VAR 13 STATSRÅD FINANSDEP. A Loc 25 width 1 MD=9 A(7) Statsråd i finansdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 25 2. I stort sett varje vecka 43 3. I stort sett varje månad 79 4. I stort sett en/ett par gånger per år 605 5. Sällan/aldrig 211 9. Uppgift saknas
VAR 14 STATSRÅD UTBILDN.DEP. A Loc 26 width 1 MD=9 A(8) Statsråd i utbildningsdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 30 2. I stort sett varje vecka 28 3. I stort sett varje månad 56 4. I stort sett en/ett par gånger per år 633 5. Sällan/aldrig 215 9. Uppgift saknas
VAR 15 STATSRÅD JORDBRUKSDEP. A Loc 27 width 1 MD=9 A(9) Statsråd i jordbruksdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 16 2. I stort sett varje vecka 20 3. I stort sett varje månad 57 4. I stort sett en/ett par gånger per år 662 5. Sällan/aldrig 207 9. Uppgift saknas
VAR 16 STATSRÅD ARBETSM.DEP. A Loc 28 width 1 MD=9 A(10) Statsråd i arbetsmarknadsdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 26 2. I stort sett varje vecka 19 3. I stort sett varje månad 59 4. I stort sett en/ett par gånger per år 642 5. Sällan/aldrig 214 9. Uppgift saknas
VAR 17 STATSRÅD BOSTADSDEP. A Loc 29 width 1 MD=9 A(11) Statsråd i bostadsdepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 15 2. I stort sett varje vecka 17 3. I stort sett varje månad 45 4. I stort sett en/ett par gånger per år 679 5. Sällan/aldrig 209 9. Uppgift saknas
VAR 18 STATSRÅD INDUSTRIDEP. A Loc 30 width 1 MD=9 A(12) Statsråd i industridepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 37 2. I stort sett varje vecka 19 3. I stort sett varje månad 77 4. I stort sett en/ett par gånger per år 622 5. Sällan/aldrig 209 9. Uppgift saknas
VAR 19 STATSRÅD CIVILDEP. A Loc 31 width 1 MD=9 A(13) Statsråd i civildepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 47 4. I stort sett en/ett par gånger per år 658 5. Sällan/aldrig 231 9. Uppgift saknas
VAR 20 STATSRÅD MILJÖDEP. A Loc 32 width 1 MD=9 A(14) Statsråd i miljö- och energidepartementet <Se F.A för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 21 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 74 4. I stort sett en/ett par gånger per år 637 5. Sällan/aldrig 213 9. Uppgift saknas
VAR 21 STATSSEKR STATSRÅDSBER B Loc 33 width 1 MD=9 B Kontakter med statssekreterare B(1) Statssekreterare i statsrådsberedningen 4 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 144 4. I stort sett en/ett par gånger per år 583 5. Sällan/aldrig 203 9. Uppgift saknas
VAR 22 STATSSEKR JUSTITIEDEP. B Loc 34 width 1 MD=9 B(2) Statssekreterare i justitiedepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 19 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 70 4. I stort sett en/ett par gånger per år 632 5. Sällan/aldrig 213 9. Uppgift saknas
VAR 23 STATSEKR UTRIKESDEP. B Loc 35 width 1 MD=9 B(3) Statssekreterare i utrikesdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 19 1. I stort sett varje dag 46 2. I stort sett varje vecka 46 3. I stort sett varje månad 65 4. I stort sett en/ett par gånger per år 562 5. Sällan/aldrig 227 9. Uppgift saknas
VAR 24 STATSSEKR FÖRSVDEP. B Loc 36 width 1 MD=9 B(4) Statssekreterare i försvarsdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 28 3. I stort sett varje månad 57 4. I stort sett en/ett par gånger per år 651 5. Sällan/aldrig 214 9. Uppgift saknas
VAR 25 STATSSEKR SOCIALDEP. B Loc 37 width 1 MD=9 B(5) Statssekreterare i socialdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 67 4. I stort sett en/ett par gånger per år 640 5. Sällan/aldrig 216 9. Uppgift saknas
VAR 26 STATSSEKR KOMMUNIK.DEP B Loc 38 width 1 MD=9 B(6) Statssekreterare i kommunikationsdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 15 2. I stort sett varje vecka 9 3. I stort sett varje månad 60 4. I stort sett en/ett par gånger per år 671 5. Sällan/aldrig 204 9. Uppgift saknas
VAR 27 STATSSEKR. FINANSDEP. B Loc 39 width 1 MD=9 B(7) Statssekreterare i finansdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 9 1. I stort sett varje dag 41 2. I stort sett varje vecka 52 3. I stort sett varje månad 134 4. I stort sett en/ett par gånger per år 524 5. Sällan/aldrig 205 9. Uppgift saknas
VAR 28 STATSSEKR UTBILDN.DEP. B Loc 40 width 1 MD=9 B(8) Statssekreterare i utbildningsdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 21 2. I stort sett varje vecka 35 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 624 5. Sällan/aldrig 212 9. Uppgift saknas
VAR 29 STATSSEKR JORDBRUKSDEP B Loc 41 width 1 MD=9 B(9) Statssekreterare i jordbruksdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 76 4. I stort sett en/ett par gånger per år 645 5. Sällan/aldrig 208 9. Uppgift saknas
VAR 30 STATSSEKR ARBETSMDEP. B Loc 42 width 1 MD=9 B(10) Statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 11 1. I stort sett varje dag 26 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 78 4. I stort sett en/ett par gånger per år 621 5. Sällan/aldrig 208 9. Uppgift saknas
VAR 31 STATSSEKR BOSTADSDEP. B Loc 43 width 1 MD=9 B(11) Statssekreterare i bostadsdepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 12 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 54 4. I stort sett en/ett par gånger per år 670 5. Sällan/aldrig 208 9. Uppgift saknas
VAR 32 STATSSEKR INDUSTRIDEP B Loc 44 width 1 MD=9 B(12) Statssekreterare i industridepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 13 1. I stort sett varje dag 39 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 91 4. I stort sett en/ett par gånger per år 600 5. Sällan/aldrig 207 9. Uppgift saknas
VAR 33 STATSSEKR CIVILDEP. B Loc 45 width 1 MD=9 B(13) Statssekreterare i civildepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 18 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 69 4. I stort sett en/ett par gånger per år 631 5. Sällan/aldrig 222 9. Uppgift saknas
VAR 34 STATSSEKR MILJÖDEP. B Loc 46 width 1 MD=9 B(14) Statssekreterare i miljö- och energidepartementet <Se F.B för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 20 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 94 4. I stort sett en/ett par gånger per år 622 5. Sällan/aldrig 211 9. Uppgift saknas
VAR 35 TJM STATSRÅDSBEREDNING C Loc 47 width 1 MD=9 C Kontakter med departementens tjänstemän. Med tjänstemän menas expeditionschef, rättschef, chef för sekretariat, huvudmän och handläggare. C(1) Tjänsteman i statsrådsberedningen 19 1. I stort sett varje dag 135 2. I stort sett varje vecka 271 3. I stort sett varje månad 281 4. I stort sett en/ett par gånger per år 178 5. Sällan/aldrig 81 9. Uppgift saknas
VAR 36 TJM JUSTIEDEP. C Loc 48 width 1 MD=9 C(2) Tjänsteman i justitiedepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 15 1. I stort sett varje dag 58 2. I stort sett varje vecka 155 3. I stort sett varje månad 239 4. I stort sett en/ett par gånger per år 362 5. Sällan/aldrig 136 9. Uppgift saknas
VAR 37 TJM UTRIKESDEP. C Loc 49 width 1 MD=9 C(3) Tjänsteman i utrikesdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 51 1. I stort sett varje dag 84 2. I stort sett varje vecka 151 3. I stort sett varje månad 175 4. I stort sett en/ett par gånger per år 267 5. Sällan/aldrig 237 9. Uppgift saknas
VAR 38 TJM FÖRSVARSDEP. C Loc 50 width 1 MD=9 C(4) Tjänsteman i försvarsdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 14 1. I stort sett varje dag 49 2. I stort sett varje vecka 111 3. I stort sett varje månad 216 4. I stort sett en/ett par gånger per år 448 5. Sällan/aldrig 127 9. Uppgift saknas
VAR 39 TJM SOCIALDEP. C Loc 51 width 1 MD=9 C(5) Tjänsteman i socialdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 16 1. I stort sett varje dag 54 2. I stort sett varje vecka 146 3. I stort sett varje månad 241 4. I stort sett en/ett par gånger per år 373 5. Sällan/aldrig 135 9. Uppgift saknas
VAR 40 TJM KOMMUNIKATIONSDEP. C Loc 52 width 1 MD=9 C(6) Tjänsteman i kommunikationsdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 16 1. I stort sett varje dag 33 2. I stort sett varje vecka 149 3. I stort sett varje månad 261 4. I stort sett en/ett par gånger per år 398 5. Sällan/aldrig 108 9. Uppgift saknas
VAR 41 TJM I FINANSDEP. C Loc 53 width 1 MD=9 C(7) Tjänsteman i finansdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 44 1. I stort sett varje dag 211 2. I stort sett varje vecka 216 3. I stort sett varje månad 173 4. I stort sett en/ett par gånger per år 148 5. Sällan/aldrig 173 9. Uppgift saknas
VAR 42 TJM UTBILDNINGSDEP. C Loc 54 width 1 MD=9 C(8) Tjänsteman i utbildningsdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 16 1. I stort sett varje dag 51 2. I stort sett varje vecka 143 3. I stort sett varje månad 256 4. I stort sett en/ett par gånger per år 344 5. Sällan/aldrig 155 9. Uppgift saknas
VAR 43 TJM JORDBRUKSDEP. C Loc 55 width 1 MD=9 C(9) Tjänsteman i jordbruksdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 17 1. I stort sett varje dag 43 2. I stort sett varje vecka 157 3. I stort sett varje månad 226 4. I stort sett en/ett par gånger per år 415 5. Sällan/aldrig 107 9. Uppgift saknas
VAR 44 TJM ARBETSMARKNADSDEP. C Loc 56 width 1 MD=9 C(10) Tjänsteman i arbetsmarknadsdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 15 1. I stort sett varje dag 50 2. I stort sett varje vecka 187 3. I stort sett varje månad 278 4. I stort sett en/ett par gånger per år 302 5. Sällan/aldrig 133 9. Uppgift saknas
VAR 45 TJM BOSTADSDEP. C Loc 57 width 1 MD=9 C(11) Tjänsteman i bostadsdepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 36 2. I stort sett varje vecka 109 3. I stort sett varje månad 218 4. I stort sett en/ett par gånger per år 470 5. Sällan/aldrig 120 9. Uppgift saknas
VAR 46 TJM INDUSTRIDEP. C Loc 58 width 1 MD=9 C(12) Tjänsteman i industridepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 19 1. I stort sett varje dag 74 2. I stort sett varje vecka 188 3. I stort sett varje månad 213 4. I stort sett en/ett par gånger per år 333 5. Sällan/aldrig 138 9. Uppgift saknas
VAR 47 TJM CIVILDEP. C Loc 59 width 1 MD=9 C(13) Tjänsteman i civildepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 13 1. I stort sett varje dag 52 2. I stort sett varje vecka 148 3. I stort sett varje månad 209 4. I stort sett en/ett par gånger per år 409 5. Sällan/aldrig 134 9. Uppgift saknas
VAR 48 TJM MILJÖDEP. C Loc 60 width 1 MD=9 C(14) Tjänsteman i miljö- och energidepartementet <Se F.C för fullständig frågetext> 20 1. I stort sett varje dag 62 2. I stort sett varje vecka 169 3. I stort sett varje månad 186 4. I stort sett en/ett par gånger per år 415 5. Sällan/aldrig 113 9. Uppgift saknas
VAR 49 GRUPP STATSRÅDSBEREDN. D Loc 61 width 1 MD=9 D Kontakter med kommitteer, arbetsgrupper, delegationer etc D(1) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Statsrådsberedningen 3 1. I stort sett varje dag 15 2. I stort sett varje vecka 27 3. I stort sett varje månad 89 4. I stort sett en/ett par gånger per år 734 5. Sällan/aldrig 97 9. Uppgift saknas
VAR 50 GRUPP JUSTITIEDEP. D Loc 62 width 1 MD=9 D(2) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Justitiedepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 16 2. I stort sett varje vecka 35 3. I stort sett varje månad 90 4. I stort sett en/ett par gånger per år 720 5. Sällan/aldrig 100 9. Uppgift saknas
VAR 51 GRUPP UTRIKESDEP. D Loc 63 width 1 MD=9 D(3) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Utrikesdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 11 1. I stort sett varje dag 30 2. I stort sett varje vecka 70 3. I stort sett varje månad 77 4. I stort sett en/ett par gånger per år 657 5. Sällan/aldrig 120 9. Uppgift saknas
VAR 52 GRUPP FÖRSVARSDEP. D Loc 64 width 1 MD=9 D(4) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Försvarsdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 12 2. I stort sett varje vecka 33 3. I stort sett varje månad 58 4. I stort sett en/ett par gånger per år 751 5. Sällan/aldrig 111 9. Uppgift saknas
VAR 53 GRUPP SOCIALDEP. D Loc 65 width 1 MD=9 D(5) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Socialdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 18 2. I stort sett varje vecka 51 3. I stort sett varje månad 102 4. I stort sett en/ett par gånger per år 685 5. Sällan/aldrig 108 9. Uppgift saknas
VAR 54 GRUPP KOMMUNIK.DEP. D Loc 66 width 1 MD=9 D(6) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Kommunikationsdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 72 4. I stort sett en/ett par gånger per år 752 5. Sällan/aldrig 100 9. Uppgift saknas
VAR 55 GRUPP FINANSDEP. D Loc 67 width 1 MD=9 D(7) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Finansdepartement <Se F.D för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 33 2. I stort sett varje vecka 89 3. I stort sett varje månad 121 4. I stort sett en/ett par gånger per år 606 5. Sällan/aldrig 109 9. Uppgift saknas
VAR 56 GRUPP UTBILDNINGSDEP. D Loc 68 width 1 MD=9 D(8) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Utbildningsdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 20 2. I stort sett varje vecka 38 3. I stort sett varje månad 105 4. I stort sett en/ett par gånger per år 690 5. Sällan/aldrig 107 9. Uppgift saknas
VAR 57 GRUPP JORDBRUKSDEP. D Loc 69 width 1 MD=9 D(9) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Jordbruksdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 69 4. I stort sett en/ett par gånger per år 758 5. Sällan/aldrig 106 9. Uppgift saknas
VAR 58 GRUPP ARBETSMARKN.DEP. D Loc 70 width 1 MD=9 D(10) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Arbetsmarknadsdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 24 2. I stort sett varje vecka 47 3. I stort sett varje månad 108 4. I stort sett en/ett par gånger per år 681 5. Sällan/aldrig 102 9. Uppgift saknas
VAR 59 GRUPP BOSTADSDEP. D Loc 71 width 1 MD=9 D(11) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Bostadsdepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 31 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 750 5. Sällan/aldrig 99 9. Uppgift saknas
VAR 60 GRUPP INDUSTRIDEP. D Loc 72 width 1 MD=9 D(12) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Industridepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 9 1. I stort sett varje dag 30 2. I stort sett varje vecka 48 3. I stort sett varje månad 112 4. I stort sett en/ett par gånger per år 666 5. Sällan/aldrig 100 9. Uppgift saknas
VAR 61 GRUPP CIVILDEP. D Loc 73 width 1 MD=9 D(13) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Civildepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 44 3. I stort sett varje månad 87 4. I stort sett en/ett par gånger per år 693 5. Sällan/aldrig 117 9. Uppgift saknas
VAR 62 GRUPP MILJÖDEP. D Loc 74 width 1 MD=9 D(14) Kommitte, arbetsgrupp, delegation etc som tillhör respektive departements område: Miljö- och energidepartementet <Se F.D för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 34 3. I stort sett varje månad 81 4. I stort sett en/ett par gånger per år 722 5. Sällan/aldrig 110 9. Uppgift saknas
VAR 63 HÖGSTA DOMSTOLEN E Loc 75 width 1 MD=9 E Kontakter med myndigheter och andra offentliga organ E(1) Högsta domstolen 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 840 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 64 HOVRÄTTER E Loc 76 width 1 MD=9 E(2) Hovrätter <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 94 4. I stort sett en/ett par gånger per år 809 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 65 TINGSRÄTTER E Loc 77 width 1 MD=9 E(3) Tingsrätter <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 87 4. I stort sett en/ett par gånger per år 810 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 66 REGERINGSRÄTTEN E Loc 78 width 1 MD=9 E(4) Regeringsrätten <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 10 3. I stort sett varje månad 95 4. I stort sett en/ett par gånger per år 817 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 67 KAMMARRÄTTER E Loc 79 width 1 MD=9 E(5) Kammarrätter <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 20 3. I stort sett varje månad 101 4. I stort sett en/ett par gånger per år 800 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 68 LÄNSRÄTTER E Loc 80 width 1 MD=9 E(6) Länsrätter <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 51 4. I stort sett en/ett par gånger per år 859 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 69 LAGRÅDET E Loc 81 width 1 MD=9 E(7) Lagrådet <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 140 4. I stort sett en/ett par gånger per år 768 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 70 JK E Loc 82 width 1 MD=9 E(8) JK <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 93 4. I stort sett en/ett par gånger per år 813 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 71 RIKSÅKLAGAREN E Loc 83 width 1 MD=9 E(9) Riksåklagaren <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 53 4. I stort sett en/ett par gånger per år 852 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 72 ÅKLAGARMYNDIGHETER E Loc 84 width 1 MD=9 E(10) Åklagarmyndigheter <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 39 4. I stort sett en/ett par gånger per år 861 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 73 RIKSPOLISSTYRELSEN E Loc 85 width 1 MD=9 E(11) Rikspolisstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 20 2. I stort sett varje vecka 53 3. I stort sett varje månad 145 4. I stort sett en/ett par gånger per år 704 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 74 LOKALA POLISORG. E Loc 86 width 1 MD=9 E(12) Lokala polisorganisationer <Se F.E för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 72 4. I stort sett en/ett par gånger per år 808 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 75 KRIMINALVÅRDEN E Loc 87 width 1 MD=9 E (13) Kriminalvården <Se F.E för fullständig frågetext> 8 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 54 4. I stort sett en/ett par gånger per år 845 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 76 DATAINSPEKTIONEN E Loc 88 width 1 MD=9 E(14) Datainspektionen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 9 3. I stort sett varje månad 83 4. I stort sett en/ett par gånger per år 829 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 77 SIDA E Loc 89 width 1 MD=9 E(15) SIDA <Se F.E för fullständig frågetext> 14 1. I stort sett varje dag 24 2. I stort sett varje vecka 45 3. I stort sett varje månad 140 4. I stort sett en/ett par gånger per år 705 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 78 KOMMERSKOLLEGIUM E Loc 90 width 1 MD=9 E(16) Kommerskollegium <Se F.E för fullständig frågetext> 11 1. I stort sett varje dag 30 2. I stort sett varje vecka 54 3. I stort sett varje månad 159 4. I stort sett en/ett par gånger per år 673 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 79 EXPORTKREDITNÄMNDEN E Loc 91 width 1 MD=9 E(17) Exportkreditnämnden <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 12 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 73 4. I stort sett en/ett par gånger per år 809 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 80 CIVILFÖRSVARET E Loc 92 width 1 MD=9 E(18) Civilförsvaret <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 56 4. I stort sett en/ett par gånger per år 841 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 81 FÖRSV. MATERIELVERK E Loc 93 width 1 MD=9 E(19) Försvarets materielverk <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 59 4. I stort sett en/ett par gånger per år 827 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 82 VÄRNPLIKTSVERKET E Loc 94 width 1 MD=9 E(20) Värnpliktsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 9 3. I stort sett varje månad 35 4. I stort sett en/ett par gånger per år 874 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 83 ÖVERSTYR CIVIL BEREDSK E Loc 95 width 1 MD=9 E(21) Överstyrelsen för civil beredskap <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 32 3. I stort sett varje månad 120 4. I stort sett en/ett par gånger per år 767 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 84 STATENS RÄDDNINGSVERK E Loc 96 width 1 MD=9 E(22) Statens räddningsverk <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 101 4. I stort sett en/ett par gånger per år 804 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 85 FOA E Loc 97 width 1 MD=9 E(23) Försvarets forskningsanstalt <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 36 3. I stort sett varje månad 93 4. I stort sett en/ett par gånger per år 782 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 86 MILITÄRA FÖRBAND E Loc 98 width 1 MD=9 E(24) Militära förband och staber <Se F.E för fullständig frågetext> 17 1. I stort sett varje dag 27 2. I stort sett varje vecka 30 3. I stort sett varje månad 55 4. I stort sett en/ett par gånger per år 797 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 87 SOCIALSTYRELSEN E Loc 99 width 1 MD=9 E(25) Socialstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 10 1. I stort sett varje dag 27 2. I stort sett varje vecka 61 3. I stort sett varje månad 190 4. I stort sett en/ett par gånger per år 643 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 88 FÖRSÄKRINGSRÄTTERNA E Loc 100 width 1 MD=9 E(26) Försäkringsrätterna <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 5 3. I stort sett varje månad 28 4. I stort sett en/ett par gånger per år 885 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 89 ALLM. PENSIONSFONDEN E Loc 101 width 1 MD=9 E(27) Allmänna pensionsfonden <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 28 4. I stort sett en/ett par gånger per år 878 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 90 RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET E Loc 102 width 1 MD=9 E(28) Riksförsäkringsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 120 4. I stort sett en/ett par gånger per år 764 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 91 SBL E Loc 103 width 1 MD=9 E(29) Statens bakteriologiska laboratorium <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 35 4. I stort sett en/ett par gånger per år 868 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 92 POSTVERKET E Loc 104 width 1 MD=9 E(30) Postverket <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 91 4. I stort sett en/ett par gånger per år 810 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 93 TELEVERKET E Loc 105 width 1 MD=9 E(31) Televerket <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 12 2. I stort sett varje vecka 29 3. I stort sett varje månad 109 4. I stort sett en/ett par gånger per år 771 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 94 STATENS JÄRNVÄGAR E Loc 106 width 1 MD=9 E(32) Statens järnvägar <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 67 4. I stort sett en/ett par gånger per år 816 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 95 VÄGVERKET E Loc 107 width 1 MD=9 E(33) Vägverket <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 77 4. I stort sett en/ett par gånger per år 809 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 96 SJÖFARTSVERKET E Loc 108 width 1 MD=9 E(34) Sjöfartsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 23 3. I stort sett varje månad 70 4. I stort sett en/ett par gånger per år 823 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 97 SMHI E Loc 109 width 1 MD=9 E(35) SMHI <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 62 4. I stort sett en/ett par gånger per år 842 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 98 LUFTFARTSVERKET E Loc 110 width 1 MD=9 E(36) Luftfartsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 83 4. I stort sett en/ett par gånger per år 803 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 99 TULLVERKET E Loc 111 width 1 MD=9 E(37) Tullverket <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 28 3. I stort sett varje månad 107 4. I stort sett en/ett par gånger per år 772 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 100 BYGGNADSSTYRELSEN E Loc 112 width 1 MD=9 E(38) Byggnadsstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 29 3. I stort sett varje månad 146 4. I stort sett en/ett par gånger per år 741 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 101 BANKINSPEKTIONEN E Loc 113 width 1 MD=9 E(39) Bankinspektionen <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 48 4. I stort sett en/ett par gånger per år 852 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 102 FÖRSÄKRINGSINSP. E Loc 114 width 1 MD=9 E(40) Försäkringsinspektionen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 8 3. I stort sett varje månad 42 4. I stort sett en/ett par gånger per år 865 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 103 RIKSSKATTEVERKET E Loc 115 width 1 MD=9 E(41) Riksskatteverket <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 40 3. I stort sett varje månad 147 4. I stort sett en/ett par gånger per år 715 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 104 LÄNSSKATTEMYNDIGHETER E Loc 116 width 1 MD=9 E(42) Länsskattemyndigheter <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 10 3. I stort sett varje månad 40 4. I stort sett en/ett par gånger per år 865 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 105 LOKALA SKATTEMYND. E Loc 117 width 1 MD=9 E(43) Lokala skattemyndigheter <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 43 4. I stort sett en/ett par gånger per år 869 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 106 KRONOFOGDEMYNDIGHETER E Loc 118 width 1 MD=9 E(44) Kronofogdemyndigheter <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 35 4. I stort sett en/ett par gånger per år 872 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 107 ARBETSGIVARVERK E Loc 119 width 1 MD=9 E(45) Statens arbetsgivarverk <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 21 2. I stort sett varje vecka 58 3. I stort sett varje månad 170 4. I stort sett en/ett par gånger per år 672 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 108 MARKNADSDOMSTOLEN E Loc 120 width 1 MD=9 E(46) Marknadsdomstolen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 9 3. I stort sett varje månad 20 4. I stort sett en/ett par gånger per år 889 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 109 NÄRINGSFRIHETSOMBUDSM. E Loc 121 width 1 MD=9 E(47) Näringsfrihetsombudsmannen <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 84 4. I stort sett en/ett par gånger per år 821 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 110 SPK E Loc 122 width 1 MD=9 E(48) Statens pris- och kartellnämnd <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 124 4. I stort sett en/ett par gånger per år 771 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 111 KONSUMENTVERKET, KO E Loc 123 width 1 MD=9 E(49) Konsumentverket, KO <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 111 4. I stort sett en/ett par gånger per år 792 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 112 LÖNTAGARFONDER E Loc 124 width 1 MD=9 E(50) Löntagarfonder <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 28 4. I stort sett en/ett par gånger per år 884 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 113 RIKSARKIVET E Loc 125 width 1 MD=9 E(51) Riksarkivet <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 8 3. I stort sett varje månad 69 4. I stort sett en/ett par gånger per år 836 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 114 RIKSANTIKVARIEÄMBETET E Loc 126 width 1 MD=9 E(52) Museer, riksantikvarieämbetet <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 96 4. I stort sett en/ett par gånger per år 788 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 115 UHÄ E Loc 127 width 1 MD=9 E(53) Universitets- och högskoleämbetet <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 40 3. I stort sett varje månad 174 4. I stort sett en/ett par gånger per år 697 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 116 UNIVERSITET, HÖGSKOLOR E Loc 128 width 1 MD=9 E(54) Universitet och högskolor <Se F.E för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 27 2. I stort sett varje vecka 107 3. I stort sett varje månad 236 4. I stort sett en/ett par gånger per år 548 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 117 CSN E Loc 129 width 1 MD=9 E(55) Centrala studiestödsnämnden <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 42 4. I stort sett en/ett par gånger per år 868 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 118 SKOLÖVERSTYRELSEN E Loc 130 width 1 MD=9 E(56) Skolöverstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 21 2. I stort sett varje vecka 46 3. I stort sett varje månad 135 4. I stort sett en/ett par gånger per år 723 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄNSSKOLNÄMNDER E Loc 131 width 1 MD=9 E(57) Länsskolnämnder <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 46 4. I stort sett en/ett par gånger per år 848 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 120 GRUNDSKOLOR, GYMNASIER E Loc 132 width 1 MD=9 E(58) Grundskolor, gymnasier <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 19 2. I stort sett varje vecka 31 3. I stort sett varje månad 79 4. I stort sett en/ett par gånger per år 789 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 121 STATENS KULTURRÅD E Loc 133 width 1 MD=9 E(59) Statens kulturråd <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 16 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 819 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 122 FORSKNINGSRÅD E Loc 134 width 1 MD=9 E(60) Forskningsråd <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 12 2. I stort sett varje vecka 36 3. I stort sett varje månad 114 4. I stort sett en/ett par gånger per år 762 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 123 LANTBRUKSSTYRELSEN E Loc 135 width 1 MD=9 E(61) Lantbruksstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 27 3. I stort sett varje månad 71 4. I stort sett en/ett par gånger per år 817 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 124 LANTBRUKSNÄMNDER E Loc 136 width 1 MD=9 E(62) Lantbruksnämnder <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 38 4. I stort sett en/ett par gånger per år 870 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 125 SKOGSSTYRELSEN E Loc 137 width 1 MD=9 E(63) Skogsstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 56 4. I stort sett en/ett par gånger per år 846 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 126 SKOGSVÅRDSSTYRELSER E Loc 138 width 1 MD=9 E(64) Skogsvårdsstyrelser <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 5 3. I stort sett varje månad 27 4. I stort sett en/ett par gånger per år 886 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 127 LIVSMEDELSVERKET E Loc 139 width 1 MD=9 E(65) Livsmedelsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 68 4. I stort sett en/ett par gånger per år 838 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 128 FISKERISTYRELSEN E Loc 140 width 1 MD=9 E(66) Fiskeristyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 10 3. I stort sett varje månad 52 4. I stort sett en/ett par gånger per år 854 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 129 STATENS JORDBRUKSNÄMND E Loc 141 width 1 MD=9 E(67) Statens jordbruksnämnd <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 825 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 130 ARBETSDOMSTOLEN E Loc 142 width 1 MD=9 E(68) Arbetsdomstolen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 5 3. I stort sett varje månad 44 4. I stort sett en/ett par gånger per år 869 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 131 AMS E Loc 143 width 1 MD=9 E(69) Arbetsmarknadsstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 20 2. I stort sett varje vecka 32 3. I stort sett varje månad 152 4. I stort sett en/ett par gånger per år 722 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 132 LÄNSARBETSNÄMNDER E Loc 144 width 1 MD=9 E(70) Länsarbetsnämnder <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 79 4. I stort sett en/ett par gånger per år 808 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 133 AMU-STYRELSEN E Loc 145 width 1 MD=9 E(71) AMU-styrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 70 4. I stort sett en/ett par gånger per år 836 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 134 AMU-MYNDIGHETER E Loc 146 width 1 MD=9 E(72) AMU-myndigheter i länen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 5 3. I stort sett varje månad 46 4. I stort sett en/ett par gånger per år 868 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 135 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN E Loc 147 width 1 MD=9 E(73) Arbetarskyddsstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 62 4. I stort sett en/ett par gånger per år 840 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 136 INVANDRARVERKET E Loc 148 width 1 MD=9 E(74) Invandrarverket <Se F.E för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 25 2. I stort sett varje vecka 39 3. I stort sett varje månad 120 4. I stort sett en/ett par gånger per år 733 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 137 JÄMO E Loc 149 width 1 MD=9 E(75) Jämställdhetsombudsmannen <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 57 4. I stort sett en/ett par gånger per år 845 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 138 DISKRIMINERINGSOMB. E Loc 150 width 1 MD=9 E(76) Diskrimineringsombudsmannen <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 42 4. I stort sett en/ett par gånger per år 870 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 139 BOSTADSSTYRELSEN E Loc 151 width 1 MD=9 E(77) Bostadsstyrelsen <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 71 4. I stort sett en/ett par gånger per år 813 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 140 LÄNSBOSTADSNÄMNDER E Loc 152 width 1 MD=9 E(78) Länsbostadsnämnder <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 32 4. I stort sett en/ett par gånger per år 866 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 141 PLANVERKET E Loc 153 width 1 MD=9 E(79) Planverket <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 25 3. I stort sett varje månad 81 4. I stort sett en/ett par gånger per år 803 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 142 LANTMÄTERIVERKET E Loc 154 width 1 MD=9 E(80) Lantmäteriverket <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 73 4. I stort sett en/ett par gånger per år 824 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 143 STATENS INDUSTRIVERK E Loc 155 width 1 MD=9 E(81) Statens industriverk <Se F.E för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 21 2. I stort sett varje vecka 53 3. I stort sett varje månad 143 4. I stort sett en/ett par gånger per år 703 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 144 SGU E Loc 156 width 1 MD=9 E(82) Sveriges geologiska undersökning <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 63 4. I stort sett en/ett par gånger per år 845 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 145 STU E Loc 157 width 1 MD=9 E(83) Styrelsen för teknisk utveckling <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 33 3. I stort sett varje månad 137 4. I stort sett en/ett par gånger per år 739 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 146 PATENTVERKET E Loc 158 width 1 MD=9 E(84) Patent- och registreringsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 59 4. I stort sett en/ett par gånger per år 836 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 147 DOMÄNVERKET E Loc 159 width 1 MD=9 E(85) Domänverket <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 8 3. I stort sett varje månad 60 4. I stort sett en/ett par gånger per år 848 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 148 AFFÄRSVERKET FFV E Loc 160 width 1 MD=9 E(86) Affärsverket FFV <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 49 4. I stort sett en/ett par gånger per år 851 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 149 REG. UTVECKLINGSFONDER E Loc 161 width 1 MD=9 E(87) Regionala utvecklingsfonder <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 17 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 830 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 150 KAMMARKOLLEGIET E Loc 162 width 1 MD=9 E(88) Kammarkollegiet <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 30 3. I stort sett varje månad 117 4. I stort sett en/ett par gånger per år 762 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 151 STATSKONTORET E Loc 163 width 1 MD=9 E(89) Statskontoret <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 77 3. I stort sett varje månad 251 4. I stort sett en/ett par gånger per år 584 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 152 RIKSREVISIONSVERKET E Loc 164 width 1 MD=9 E(90) Riksrevisionsverket <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 16 2. I stort sett varje vecka 77 3. I stort sett varje månad 288 4. I stort sett en/ett par gånger per år 547 5. Sällan/aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 153 SCB E Loc 165 width 1 MD=9 E(91) Statistiska centralbyrån <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 23 2. I stort sett varje vecka 80 3. I stort sett varje månad 299 4. I stort sett en/ett par gånger per år 529 5. Sällan/aldrig 31 9. Uppgift saknas
VAR 154 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN E Loc 166 width 1 MD=9 E(92) Statens arbetsmarknadsnämnd <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 58 4. I stort sett en/ett par gånger per år 836 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 155 SIPU E Loc 167 width 1 MD=9 E(93) Statens institut för personalutveckling <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 82 4. I stort sett en/ett par gånger per år 799 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 156 LÄNSST. ORG.NÄMND E Loc 168 width 1 MD=9 E(94) Länsstyrelsernas organisationsnämnd <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 10 3. I stort sett varje månad 72 4. I stort sett en/ett par gånger per år 830 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 157 LÄNSSTYRELSER E Loc 169 width 1 MD=9 E(95) Länsstyrelser <Se F.E för fullständig frågetext> 10 1. I stort sett varje dag 37 2. I stort sett varje vecka 97 3. I stort sett varje månad 185 4. I stort sett en/ett par gånger per år 597 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 158 NATURVÅRDSVERKET E Loc 170 width 1 MD=9 E(96) Statens naturvårdsverk <Se F.E för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 22 2. I stort sett varje vecka 38 3. I stort sett varje månad 124 4. I stort sett en/ett par gånger per år 734 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 159 STRÅLSKYDDSINSTITUTET E Loc 171 width 1 MD=9 E(97) Statens strålskyddsinstitut <Se F.E för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 58 4. I stort sett en/ett par gånger per år 844 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 160 STATENS ENERGIVERK E Loc 172 width 1 MD=9 E(98) Statens energiverk <Se F.E för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 79 4. I stort sett en/ett par gånger per år 807 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 161 VATTENFALL E Loc 173 width 1 MD=9 E(99) Vattenfall <Se F.E för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 17 3. I stort sett varje månad 59 4. I stort sett en/ett par gånger per år 833 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 162 KÄRNKRAFTSINSPEKTIONEN E Loc 174 width 1 MD=9 E(100) Statens kärnkraftsinspektion <Se F.E för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 29 4. I stort sett en/ett par gånger per år 872 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 163 SVENSKA KYRKAN E Loc 175 width 1 MD=9 E(101) Svenska kyrkan <Se F.E för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 66 4. I stort sett en/ett par gånger per år 830 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 164 LANDSTING E Loc 176 width 1 MD=9 E(102) Landsting <Se F.E för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 25 2. I stort sett varje vecka 82 3. I stort sett varje månad 187 4. I stort sett en/ett par gånger per år 629 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 165 KOMMUNER E Loc 177 width 1 MD=9 E(103) Kommuner <Se F.E för fullständig frågetext> 18 1. I stort sett varje dag 87 2. I stort sett varje vecka 133 3. I stort sett varje månad 205 4. I stort sett en/ett par gånger per år 492 5. Sällan/aldrig 30 9. Uppgift saknas
VAR 166 HOVET E Loc 178 width 1 MD=9 E(104) Hovet, riksmarskalksämbetet <Se F.E för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 83 4. I stort sett en/ett par gånger per år 807 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 167 KONSTITUTIONSUTSKOTTET F Loc 179 width 1 MD=9 F Kontakter med riksdagen F(1) Konstitutionsutskottet 1 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 33 3. I stort sett varje månad 131 4. I stort sett en/ett par gånger per år 744 5. Sällan/aldrig 50 9. Uppgift saknas
VAR 168 FINANSUTSKOTTET F Loc 180 width 1 MD=9 F(2) Finansutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 107 4. I stort sett en/ett par gånger per år 785 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 169 SKATTEUTSKOTTET F Loc 181 width 1 MD=9 F(3) Skatteutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 23 3. I stort sett varje månad 77 4. I stort sett en/ett par gånger per år 810 5. Sällan/aldrig 50 9. Uppgift saknas
VAR 170 JUSTITIEUTSKOTTET F Loc 182 width 1 MD=9 F(4) Justitieutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 55 4. I stort sett en/ett par gånger per år 831 5. Sällan/aldrig 52 9. Uppgift saknas
VAR 171 LAGUTSKOTTET F Loc 183 width 1 MD=9 F(5) Lagutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 17 3. I stort sett varje månad 56 4. I stort sett en/ett par gånger per år 837 5. Sällan/aldrig 50 9. Uppgift saknas
VAR 172 UTRIKESUTSKOTTET F Loc 184 width 1 MD=9 F(6) Utrikesutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 42 3. I stort sett varje månad 117 4. I stort sett en/ett par gånger per år 753 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 173 FÖRSVARSUTSKOTTET F Loc 185 width 1 MD=9 F(7) Försvarsutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 59 4. I stort sett en/ett par gånger per år 829 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 174 SOCIALFÖRS.UTSKOTTET F Loc 186 width 1 MD=9 F(8) Socialförsäkringsutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 71 4. I stort sett en/ett par gånger per år 818 5. Sällan/aldrig 50 9. Uppgift saknas
VAR 175 SOCIALUTSKOTTET F Loc 187 width 1 MD=9 F(9) Socialutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 25 3. I stort sett varje månad 82 4. I stort sett en/ett par gånger per år 810 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 176 KULTURUTSKOTTET F Loc 188 width 1 MD=9 F(10) Kulturutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 20 3. I stort sett varje månad 62 4. I stort sett en/ett par gånger per år 833 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 177 UTBILDNINGSUTSKOTTET F Loc 189 width 1 MD=9 F(11) Utbildningsutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 86 4. I stort sett en/ett par gånger per år 805 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 178 TRAFIKUTSKOTTET F Loc 190 width 1 MD=9 F(12) Trafikutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 46 4. I stort sett en/ett par gånger per år 846 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 179 JORDBRUKSUTSKOTTET F Loc 191 width 1 MD=9 F(13) Jordbruksutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 21 3. I stort sett varje månad 56 4. I stort sett en/ett par gånger per år 836 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 180 NÄRINGSUTSKOTTET F Loc 192 width 1 MD=9 F(14) Näringsutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 39 3. I stort sett varje månad 130 4. I stort sett en/ett par gånger per år 743 5. Sällan/aldrig 49 9. Uppgift saknas
VAR 181 ARBETSMARKN.UTSKOTTET F Loc 193 width 1 MD=9 F(15) Arbetsmarknadsutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 77 4. I stort sett en/ett par gånger per år 810 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 182 BOSTADSUTSKOTTET F Loc 194 width 1 MD=9 F(16) Bostadsutskottet <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 63 4. I stort sett en/ett par gånger per år 828 5. Sällan/aldrig 49 9. Uppgift saknas
VAR 183 NÄRVARO I KAMMAREN F Loc 195 width 1 MD=9 F(17) Närvaro i kammaren <Se F.F för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 22 2. I stort sett varje vecka 110 3. I stort sett varje månad 367 4. I stort sett en/ett par gånger per år 441 5. Sällan/aldrig 23 9. Uppgift saknas
VAR 184 JO F Loc 196 width 1 MD=9 F(18) JO <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 105 4. I stort sett en/ett par gånger per år 785 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 185 RIKSDAGENS REVISORER F Loc 197 width 1 MD=9 F(19) Riksdagens revisorer <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 1 3. I stort sett varje månad 53 4. I stort sett en/ett par gånger per år 859 5. Sällan/aldrig 51 9. Uppgift saknas
VAR 186 RIKSBANKEN F Loc 198 width 1 MD=9 F(20) Riksbanken <Se F.F för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 19 2. I stort sett varje vecka 44 3. I stort sett varje månad 92 4. I stort sett en/ett par gånger per år 763 5. Sällan/aldrig 43 9. Uppgift saknas
VAR 187 RIKSGÄLDSKONTORET F Loc 199 width 1 MD=9 F(21) Riksgäldskontoret <Se F.F för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 29 3. I stort sett varje månad 82 4. I stort sett en/ett par gånger per år 802 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 188 C: RIKSDAGSGRUPP G Loc 200 width 1 MD=9 G Kontakter med partier, organisationer och föreningar G(1) C: riksdagsgrupp, riksdagskansli 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 150 4. I stort sett en/ett par gånger per år 744 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 189 C: REPR. I STYRELSER G Loc 201 width 1 MD=9 G(2) C: representant i styrelse, kommitte etc <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 34 3. I stort sett varje månad 85 4. I stort sett en/ett par gånger per år 786 5. Sällan/aldrig 54 9. Uppgift saknas
VAR 190 C: RIKSORGANISATION G Loc 202 width 1 MD=9 G(3) C: riksorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 50 4. I stort sett en/ett par gånger per år 850 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 191 C: REGIONALA ORGAN G Loc 203 width 1 MD=9 G(4) C: regionala och lokala organ <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 8 3. I stort sett varje månad 31 4. I stort sett en/ett par gånger per år 867 5. Sällan/aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 192 FP: RIKSDAGSGRUPP G Loc 204 width 1 MD=9 G(5) FP: riksdagsgrupp, riksdagskansli <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 20 3. I stort sett varje månad 159 4. I stort sett en/ett par gånger per år 736 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 193 FP: REPR I STYRELSER G Loc 205 width 1 MD=9 G(6) FP: representant i styrelse, kommitte etc <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 31 3. I stort sett varje månad 81 4. I stort sett en/ett par gånger per år 792 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 194 FP: RIKSORGANISATION G Loc 206 width 1 MD=9 G(7) Fp: riksorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 51 4. I stort sett en/ett par gånger per år 851 5. Sällan/aldrig 57 9. Uppgift saknas
VAR 195 FP: REGIONALA ORGAN G Loc 207 width 1 MD=9 G(8) Fp: regionala och lokala organ <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 7 3. I stort sett varje månad 27 4. I stort sett en/ett par gånger per år 869 5. Sällan/aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 196 M: RIKSDAGSGRUPP G Loc 208 width 1 G(9) M: riksdagsgrupp, riksdagskansli <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 158 4. I stort sett en/ett par gånger per år 738 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 197 M: REPR I STYRELSER G Loc 209 width 1 MD=9 G(10) M: representant i styrelse, kommitte, etc <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 35 3. I stort sett varje månad 81 4. I stort sett en/ett par gånger per år 791 5. Sällan/aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 198 M: RIKSORGANISATION G Loc 210 width 1 MD=9 G(11) M: riksorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 7 3. I stort sett varje månad 49 4. I stort sett en/ett par gånger per år 853 5. Sällan/aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 199 M: REGIONALA ORGAN G Loc 211 width 1 MD=9 G(12) M: regionala och lokala organ <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 25 4. I stort sett en/ett par gånger per år 875 5. Sällan/aldrig 58 9. Uppgift saknas
VAR 200 S: RIKSDAGSGRUPP G Loc 212 width 1 MD=9 G(13) S: riksdagsgrupp, riksdagskansli <Se F.G för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 48 2. I stort sett varje vecka 96 3. I stort sett varje månad 200 4. I stort sett en/ett par gånger per år 587 5. Sällan/aldrig 28 9. Uppgift saknas
VAR 201 S: REPR I STYRELSER G Loc 213 width 1 MD=9 G(14) S: representant i styrelse, kommitte etc <Se F.G för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 37 2. I stort sett varje vecka 89 3. I stort sett varje månad 118 4. I stort sett en/ett par gånger per år 670 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 202 S: RIKSORGANISATION G Loc 214 width 1 MD=9 G(15) S: riksorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 61 2. I stort sett varje vecka 42 3. I stort sett varje månad 88 4. I stort sett en/ett par gånger per år 720 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 203 S: REGIONALA ORGAN G Loc 215 width 1 MD=9 G(16) S: regionala och lokala organ <Se F.G för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 49 2. I stort sett varje vecka 51 3. I stort sett varje månad 63 4. I stort sett en/ett par gånger per år 743 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 204 VPK: RIKSDAGSGRUPP G Loc 216 width 1 MD=9 G(17) VPK: riksdagsgrupp, riksdagskansli <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 123 4. I stort sett en/ett par gånger per år 782 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas
VAR 205 VPK: REPR I STYRELSER G Loc 217 width 1 MD=9 G(18) VPK: representant i styrelse, kommitte etc <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 55 4. I stort sett en/ett par gånger per år 835 5. Sällan/aldrig 55 9. Uppgift saknas
VAR 206 VPK: RIKSORGANISATION G Loc 218 width 1 MD=9 G(19) VPK: riksorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 5 3. I stort sett varje månad 34 4. I stort sett en/ett par gånger per år 869 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 207 VPK: REGIONALA ORGAN G Loc 219 width 1 MD=9 G(20) VPK: regionala och lokala organ <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 15 4. I stort sett en/ett par gånger per år 887 5. Sällan/aldrig 58 9. Uppgift saknas
VAR 208 LO CENTRALT G Loc 220 width 1 MD=9 G(21) Centrala intresseorganisationer: LO <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 37 2. I stort sett varje vecka 143 3. I stort sett varje månad 301 4. I stort sett en/ett par gånger per år 459 5. Sällan/aldrig 23 9. Uppgift saknas
VAR 209 TCO CENTRALT G Loc 221 width 1 MD=9 G(22) Centrala intresseorganisationer: TCO <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 22 2. I stort sett varje vecka 111 3. I stort sett varje månad 319 4. I stort sett en/ett par gånger per år 485 5. Sällan/aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 210 SACO/SR CENTRALT G Loc 222 width 1 MD=9 G(23) Centrala intresseorganisationer: SACO/SR <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 68 3. I stort sett varje månad 290 4. I stort sett en/ett par gånger per år 565 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 211 SAF CENTRALT G Loc 223 width 1 MD=9 G(24) Centrala intresseorganisationer: SAF <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 55 3. I stort sett varje månad 219 4. I stort sett en/ett par gånger per år 652 5. Sällan/aldrig 32 9. Uppgift saknas
VAR 212 LRF CENTRALT G Loc 224 width 1 MD=9 G(25) Centrala intresseorganisationer: LRF <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 130 4. I stort sett en/ett par gånger per år 767 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 213 LO-FÖRBUND G Loc 225 width 1 MD=9 G(26) Förbund tillhörande LO <Se F.G för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 24 2. I stort sett varje vecka 92 3. I stort sett varje månad 232 4. I stort sett en/ett par gånger per år 585 5. Sällan/aldrig 29 9. Uppgift saknas
VAR 214 TCO-FÖRBUND G Loc 226 width 1 MD=9 G(27) Förbund tillhörande TCO <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 81 3. I stort sett varje månad 245 4. I stort sett en/ett par gånger per år 590 5. Sällan/aldrig 30 9. Uppgift saknas
VAR 215 SACO/SR-FÖRBUND G Loc 227 width 1 MD=9 G(28) Förbund tillhörande SACO/SR <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 57 3. I stort sett varje månad 219 4. I stort sett en/ett par gånger per år 643 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 216 SAF-FÖRBUND G Loc 228 width 1 MD=9 G(29) Förbund tillhörande SAF <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 27 3. I stort sett varje månad 114 4. I stort sett en/ett par gånger per år 785 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 217 LRF-FÖRBUND G Loc 229 width 1 MD=9 G(30) Förbund tillhörande LRF <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 68 4. I stort sett en/ett par gånger per år 848 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 218 LO REGIONALT G Loc 230 width 1 MD=9 G(31) Regionalt, lokalt organ tillhörande LO <Se F.G för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 45 3. I stort sett varje månad 113 4. I stort sett en/ett par gånger per år 756 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 219 TCO REGIONALT G Loc 231 width 1 MD=9 G(32) Regionalt, lokalt organ tillhörande TCO <Se F.G för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 18 2. I stort sett varje vecka 38 3. I stort sett varje månad 101 4. I stort sett en/ett par gånger per år 765 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 220 SACO/SR REGIONALT G Loc 232 width 1 MD=9 G(33) Regionalt, lokalt organ tillhörande SACO/SR <Se F.G för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 19 2. I stort sett varje vecka 25 3. I stort sett varje månad 81 4. I stort sett en/ett par gånger per år 796 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 221 SAF REGIONALT G Loc 233 width 1 MD=9 G(34) Regionalt, lokalt organ tillhörande SAF <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 42 4. I stort sett en/ett par gånger per år 877 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 222 LRF REGIONALT G Loc 234 width 1 MD=9 G(35) Regionalt, lokalt organ tillhörande LRF <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 7 3. I stort sett varje månad 32 4. I stort sett en/ett par gånger per år 883 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 223 KONSUMENTKOOPERATIONEN G Loc 235 width 1 MD=9 G(36) Konsumentkooperationen <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 37 3. I stort sett varje månad 135 4. I stort sett en/ett par gånger per år 755 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 224 KOMMUNFÖRBUNDET G Loc 236 width 1 MD=9 G(37) Svenska kommunförbundet <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 37 2. I stort sett varje vecka 115 3. I stort sett varje månad 256 4. I stort sett en/ett par gånger per år 530 5. Sällan/aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 225 LANDSTINGSFÖRBUNDET G Loc 237 width 1 MD=9 G(38) Landstingsförbundet <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 23 2. I stort sett varje vecka 86 3. I stort sett varje månad 222 4. I stort sett en/ett par gånger per år 605 5. Sällan/aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 226 ARBETSGIVARFÖREN. SFO G Loc 238 width 1 MD=9 G(39) Arbetsgivarföreningen SFO <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 6 3. I stort sett varje månad 39 4. I stort sett en/ett par gånger per år 879 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 227 INDUSTRIFÖRBUNDET G Loc 239 width 1 MD=9 G(40) Sveriges industriförbund <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 88 3. I stort sett varje månad 229 4. I stort sett en/ett par gånger per år 604 5. Sällan/aldrig 29 9. Uppgift saknas
VAR 228 KÖPMANNAFÖRBUNDET G Loc 240 width 1 MD=9 G(41) Köpmannaförbundet <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 10 3. I stort sett varje månad 65 4. I stort sett en/ett par gånger per år 852 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 229 GROSSISTFÖRBUNDET G Loc 241 width 1 MD=9 G(42) Grossistförbundet <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 37 3. I stort sett varje månad 114 4. I stort sett en/ett par gånger per år 768 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 230 SHIO G Loc 242 width 1 MD=9 G(43) Småföretagens riksorganisation SHIO <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 89 4. I stort sett en/ett par gånger per år 828 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 231 ALLM EXPORTFÖRENINGEN G Loc 243 width 1 MD=9 G(44) Sveriges allmänna exportförening <Se F.G för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 68 4. I stort sett en/ett par gånger per år 821 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 232 BANKFÖRENINGEN G Loc 244 width 1 MD=9 G(45) Bankföreningen <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 17 3. I stort sett varje månad 82 4. I stort sett en/ett par gånger per år 825 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 233 FÖRSÄKRINGSBOL. RIKSF. G Loc 245 width 1 MD=9 G(46) Försäkringsbolagens riksförbund <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 26 4. I stort sett en/ett par gånger per år 898 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 234 REGLERINGSFÖRENINGAR G Loc 246 width 1 MD=9 G(47) Jordbrukets regleringsföreningar <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 5 3. I stort sett varje månad 17 4. I stort sett en/ett par gånger per år 904 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 235 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP G Loc 247 width 1 MD=9 G(48) Hushållningssällskap <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 1 3. I stort sett varje månad 16 4. I stort sett en/ett par gånger per år 909 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 236 STOCKHOLMS FONDBÖRS G Loc 248 width 1 MD=9 G(49) Stockholms fondbörs <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 9 3. I stort sett varje månad 39 4. I stort sett en/ett par gånger per år 877 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 237 HANDELSKAMMARE G Loc 249 width 1 MD=9 G(50) Handelskammare <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 103 4. I stort sett en/ett par gånger per år 804 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 238 SV. ADVOKATSAMFUND G Loc 250 width 1 MD=9 G(51) Sveriges advokatsamfund <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 4 3. I stort sett varje månad 45 4. I stort sett en/ett par gånger per år 877 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 239 FAR G Loc 251 width 1 MD=9 G(52) Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 2 3. I stort sett varje månad 40 4. I stort sett en/ett par gånger per år 885 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 240 YRKESORG: TEKNIKER G Loc 252 width 1 MD=9 G(53) Yrkesorganisation för tekniker, naturvetare <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 65 4. I stort sett en/ett par gånger per år 840 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 241 YRKESORG: LÄKARE G Loc 253 width 1 MD=9 G(54) Yrkesorganisation för läkare, psykologer m.fl <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 50 4. I stort sett en/ett par gånger per år 857 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 242 YRKESORG: SOCIALTJM G Loc 254 width 1 MD=9 G(55) Yrkesorganisation för socialtjänstemän <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 54 4. I stort sett en/ett par gånger per år 857 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 243 YRKESORG: LÄRARE G Loc 255 width 1 MD=9 G(56) Yrkesorganisation för lärare <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 15 3. I stort sett varje månad 67 4. I stort sett en/ett par gånger per år 835 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 244 YRKESORG: JURISTER G Loc 256 width 1 MD=9 G(57) Yrkesorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 28 3. I stort sett varje månad 128 4. I stort sett en/ett par gånger per år 765 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 245 YRKESORG: JOURNALISTER G Loc 257 width 1 MD=9 G(58) Yrkesorganisation för journalister, kulturarbetare m.fl. <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 19 3. I stort sett varje månad 71 4. I stort sett en/ett par gånger per år 829 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 246 YRKESORG: AGRONOMER G Loc 258 width 1 MD=9 G(59) Yrkesorganisation för agronomer, jägmästare m.fl. <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 0 2. I stort sett varje vecka 2 3. I stort sett varje månad 21 4. I stort sett en/ett par gånger per år 903 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 247 IDROTTSORGANISATION G Loc 259 width 1 MD=9 G(60) Idrottsorganisation t.ex Riksidrottsförbundet, specialförbund, distriktsförbund, idrottsföreningar. <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 16 3. I stort sett varje månad 86 4. I stort sett en/ett par gånger per år 819 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 248 FRILUFTSORGANISATION G Loc 260 width 1 MD=9 G(61) Friluftsorganisation t.ex Friluftsfrämjandet , STF, Fjällklubben, Fältbiologerna, scouterna. <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 69 4. I stort sett en/ett par gånger per år 838 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 249 MILJÖORGANISATION G Loc 261 width 1 MD=9 G(62) Miljöorganisation t.ex Miljöförbundet, Jordens Vänner, Greenpeace, Miljövärnet, Folkkampanjen mot kärnkraft, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges skogsvårdsförbund, Älvräddarna. <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 49 3. I stort sett varje månad 121 4. I stort sett en/ett par gånger per år 752 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 250 KULTURORGANISATION G Loc 262 width 1 MD=9 G(63) Kulturorganisation t.ex organisation för musik, litteratur, teater, dans, konst, film, konsthantverk <Se F.G för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 44 3. I stort sett varje månad 126 4. I stort sett en/ett par gånger per år 741 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 251 MOTORORGANISATION G Loc 263 width 1 MD=9 G(64) Motororganisation t.ex MHF, M, KAK, NTF, SMK, SMC. <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 19 3. I stort sett varje månad 47 4. I stort sett en/ett par gånger per år 857 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 252 BOENDEORGANISATION G Loc 264 width 1 MD=9 G(65) Boendeorganisation t.ex HSB, Hyresgäströrelsen, Fastighetsägarförbundet, Villaägarförbundet <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 38 3. I stort sett varje månad 102 4. I stort sett en/ett par gånger per år 779 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 253 FÖRÄLDRAORGANISATION G Loc 265 width 1 MD=9 G(66) Föräldraorganisation t.ex Hem och skola, Adoptionscentrum, Bris <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 104 4. I stort sett en/ett par gånger per år 813 5. Sällan/aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 254 UNGDOMSORGANISATION G Loc 266 width 1 MD=9 G(67) Ungdomsorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 47 3. I stort sett varje månad 107 4. I stort sett en/ett par gånger per år 763 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 255 STUDENTORGANISATION G Loc 267 width 1 MD=9 G(68) Studentorganisation t.ex studentkår, elevorganisation. <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 4 2. I stort sett varje vecka 32 3. I stort sett varje månad 109 4. I stort sett en/ett par gånger per år 785 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 256 FOLKBILDNINGSORG. G Loc 268 width 1 MD=9 G(69) Folkbildningsorganisation t.ex ABF, Folkbildningsförbundet, FS, NBV, SV, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, SKS, TBV. <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 48 3. I stort sett varje månad 153 4. I stort sett en/ett par gånger per år 721 5. Sällan/aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 257 HANDIKAPPORGANISATION G Loc 269 width 1 MD=9 G(70) Handikapp- eller patientorganisation t.ex DHR, HCK, medlemsorganisation HCK. <Se F.G för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 35 3. I stort sett varje månad 131 4. I stort sett en/ett par gånger per år 755 5. Sällan/aldrig 31 9. Uppgift saknas
VAR 258 INVANDRARORGANISATION G Loc 270 width 1 MD=9 G(71) Invandrarorganisation även exilorganisation. <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 34 3. I stort sett varje månad 105 4. I stort sett en/ett par gånger per år 781 5. Sällan/aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 259 KVINNOORGANISATION G Loc 271 width 1 MD=9 G(72) Kvinnoorganisation t.ex Fredrika Bremer-Förbundet, Husmodersförbundet, YKR, SKV, Kvinnojourer <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 107 4. I stort sett en/ett par gånger per år 797 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 260 PENSIONÄRSORG. G Loc 272 width 1 MD=9 G(73) Pensionärsorganisation t.ex PRO, RPG, Statspensionärernas Riksförbund, Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 19 3. I stort sett varje månad 90 4. I stort sett en/ett par gånger per år 819 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 261 AKTIEÄGARORGANISATION G Loc 273 width 1 MD=9 G(74) Aktieägarorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 1 2. I stort sett varje vecka 1 3. I stort sett varje månad 31 4. I stort sett en/ett par gånger per år 893 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 262 HUMANITÄR HJÄLPORG. G Loc 274 width 1 MD=9 G(75) Humanitär hjälporganisation t.ex Röda Korset, Rädda Barnen, Individuell Människohjälp, Lutherhjälpen <Se F.G för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 43 3. I stort sett varje månad 131 4. I stort sett en/ett par gånger per år 740 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 263 NYKTERHETSORGANISATION G Loc 275 width 1 MD=9 G(76) Nykterhetsorganisation t.ex IOGT-NTO, Verdandi, RFHL, Vita Bandet Frisksportförbundet, annan antidrogorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 62 4. I stort sett en/ett par gånger per år 849 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 264 FRIVILLIG FÖRSVARSORG. G Loc 276 width 1 MD=9 G(77) Frivillig försvarsorganisation t.ex Centralförbundet Folk och försvar, CFB, Allmänna Försvarsförening <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 12 3. I stort sett varje månad 63 4. I stort sett en/ett par gånger per år 853 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 265 FREDSORGANISATION G Loc 277 width 1 MD=9 G(78) Fredsorganisation t.ex Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen, Kvinnor för Fred <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 106 4. I stort sett en/ett par gånger per år 790 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 266 ORG INTERNAT. FRÅGA G Loc 278 width 1 MD=9 G(79) Organisation för internationell fråga t.ex Amnesty, Föreningen Norden, FN-förening, Solidaritetsorganisation <Se F.G för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 22 2. I stort sett varje vecka 49 3. I stort sett varje månad 157 4. I stort sett en/ett par gånger per år 702 5. Sällan/aldrig 32 9. Uppgift saknas
VAR 267 LOKAL AKTIONSGRUPP G Loc 279 width 1 MD=9 G(80) Lokal aktionsgrupp <Se F.G för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 37 3. I stort sett varje månad 104 4. I stort sett en/ett par gånger per år 761 5. Sällan/aldrig 56 9. Uppgift saknas
VAR 268 ANNAN UPPVAKTNING G Loc 280 width 1 MD=9 G(81) Uppvaktning utan anknytning till ovanstående typ av organisation <Se F.G för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 47 2. I stort sett varje vecka 110 3. I stort sett varje månad 231 4. I stort sett en/ett par gånger per år 523 5. Sällan/aldrig 53 9. Uppgift saknas
VAR 269 ALLMÄNHETEN G Loc 281 width 1 MD=9 G(82) Allmänheten, enskilda <Se F.G för fullständig frågetext> 243 1. I stort sett varje dag 240 2. I stort sett varje vecka 175 3. I stort sett varje månad 75 4. I stort sett en/ett par gånger per år 210 5. Sällan/aldrig 22 9. Uppgift saknas
VAR 270 SÄRINTRESSEN G Loc 282 width 1 MD=9 G(83) PR-konsult eller annan representant för särintresse <Se F.G för fullständig frågetext> 8 1. I stort sett varje dag 40 2. I stort sett varje vecka 91 3. I stort sett varje månad 167 4. I stort sett en/ett par gånger per år 614 5. Sällan/aldrig 45 9. Uppgift saknas
VAR 271 STATLIGA FÖRETAG H Loc 283 width 1 MD=9 H Kontakter med företag. Ett och samma företag kan ge upphov till flera markeringar H(1) Företagstyp: Statliga företag 14 1. I stort sett varje dag 49 2. I stort sett varje vecka 120 3. I stort sett varje månad 206 4. I stort sett en/ett par gånger per år 549 5. Sällan/aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 272 KOMMUNALA BOLAG H Loc 284 width 1 MD=9 H(2) Företagstyp: Kommunala bolag <Se F.H för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 19 2. I stort sett varje vecka 61 3. I stort sett varje månad 131 4. I stort sett en/ett par gånger per år 718 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 273 LOK. UTVECKLINGSBOLAG H Loc 285 width 1 MD=9 H(3) Företagstyp: Regionala, lokala utvecklingsbolag <Se F.H för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 23 3. I stort sett varje månad 114 4. I stort sett en/ett par gånger per år 781 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 274 KOOPERATIVA FÖRETAG H Loc 286 width 1 MD=9 H(4) Företagstyp: Kooperativa företag <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 51 3. I stort sett varje månad 147 4. I stort sett en/ett par gånger per år 718 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 275 SMÅFÖRETAG H Loc 287 width 1 MD=9 H(5) Företagstyp: Småföretag <Se F.H för fullständig frågetext> 10 1. I stort sett varje dag 31 2. I stort sett varje vecka 64 3. I stort sett varje månad 156 4. I stort sett en/ett par gånger per år 670 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 276 UTLÄNDSKA FÖRETAG H Loc 288 width 1 MD=9 H(6) Företagstyp: Utländska företag <Se F.H för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 49 3. I stort sett varje månad 132 4. I stort sett en/ett par gånger per år 724 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 277 BANKER, FINANSBOLAG H Loc 289 width 1 MD=9 H(7) Företag i respektive bransch: Banker, finansbolag <Se F.H för fullständig frågetext> 9 1. I stort sett varje dag 34 2. I stort sett varje vecka 63 3. I stort sett varje månad 108 4. I stort sett en/ett par gånger per år 712 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 278 FÖRSÄKRINGSBOLAG H Loc 290 width 1 MD=9 H(8) Företag i respektive bransch: Försäkringsbolag <Se F.H för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 6 2. I stort sett varje vecka 25 3. I stort sett varje månad 100 4. I stort sett en/ett par gånger per år 793 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 279 GRUV, STÅL, JÄRNIND. H Loc 291 width 1 MD=9 H(9) Företag i respektive bransch: Gruv-, stål-, järnindustrier <Se F.H för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 15 2. I stort sett varje vecka 31 3. I stort sett varje månad 103 4. I stort sett en/ett par gånger per år 772 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 280 VERKSTADSINDUSTRI H Loc 292 width 1 MD=9 H(10) Företag i respektive bransch: Verkstadsindustrier <Se F.H för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 29 2. I stort sett varje vecka 66 3. I stort sett varje månad 135 4. I stort sett en/ett par gånger per år 687 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 281 SKOGS-, PAPPERSIND. H Loc 293 width 1 MD=9 H(11) Företag i respektive bransch: Skogs-, pappersindustrier <Se F.H för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 52 3. I stort sett varje månad 111 4. I stort sett en/ett par gånger per år 741 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 282 KONSUMENTVARUIND. H Loc 294 width 1 MD=9 H(12) Företag i respektive bransch: Konsumentvaruindustrier: livs, teko <Se F.H för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 22 2. I stort sett varje vecka 31 3. I stort sett varje månad 93 4. I stort sett en/ett par gånger per år 775 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 283 KEMISKA INDUSTRIER H Loc 295 width 1 MD=9 H(13) Företag i respektive bransch: Kemiska industrier <Se F.H för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 15 2. I stort sett varje vecka 41 3. I stort sett varje månad 91 4. I stort sett en/ett par gånger per år 775 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 284 DATA-, ELEKTRONIKFÖR. H Loc 296 width 1 MD=9 H(14) Företag i respektive bransch: Data-, elektronikföretag <Se F.H för fullständig frågetext> 13 1. I stort sett varje dag 24 2. I stort sett varje vecka 57 3. I stort sett varje månad 126 4. I stort sett en/ett par gånger per år 709 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 285 PARTI-, DETALJHANDEL H Loc 297 width 1 MD=9 H(15) Företag i respektive bransch: Parti- och detaljhandel <Se F.H för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 34 3. I stort sett varje månad 73 4. I stort sett en/ett par gånger per år 806 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 286 TRANSPORTFÖRETAG H Loc 298 width 1 MD=9 H(16) Företag i respektive bransch: Transportföretag <Se F.H för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 28 2. I stort sett varje vecka 41 3. I stort sett varje månad 95 4. I stort sett en/ett par gånger per år 757 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 287 VOLVO H Loc 299 width 1 MD=9 H(17) Storföretag: Volvo <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 47 3. I stort sett varje månad 136 4. I stort sett en/ett par gånger per år 739 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 288 ELECTROLUX H Loc 300 width 1 MD=9 H(18) Storföretag: Electrolux <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 75 4. I stort sett en/ett par gånger per år 826 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 289 ASEA BROWN BOVERI H Loc 301 width 1 MD=9 H(19) Storföretag: Asea Brown Boveri <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 33 3. I stort sett varje månad 120 4. I stort sett en/ett par gånger per år 766 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 290 SAAB-SCANIA H Loc 302 width 1 MD=9 H(20) Storföretag: Saab-Scania <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 9 2. I stort sett varje vecka 39 3. I stort sett varje månad 130 4. I stort sett en/ett par gånger per år 753 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 291 ERICSSON H Loc 303 width 1 MD=9 H(21) Storföretag: Ericsson <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 44 3. I stort sett varje månad 141 4. I stort sett en/ett par gånger per år 735 5. Sällan/aldrig 32 9. Uppgift saknas
VAR 292 KF H Loc 304 width 1 MD=9 H(22) Storföretag: KF <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 5 2. I stort sett varje vecka 37 3. I stort sett varje månad 123 4. I stort sett en/ett par gånger per år 765 5. Sällan/aldrig 35 9. Uppgift saknas
VAR 293 ICA H Loc 305 width 1 MD=9 H(23) Storföretag: ICA <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 3 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 46 4. I stort sett en/ett par gånger per år 864 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 294 SAS H Loc 306 width 1 MD=9 H(24) Storföretag: SAS <Se F.H för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 12 2. I stort sett varje vecka 37 3. I stort sett varje månad 82 4. I stort sett en/ett par gånger per år 798 5. Sällan/aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 295 SKF H Loc 307 width 1 MD=9 H(25) Storföretag: SKF <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 11 3. I stort sett varje månad 63 4. I stort sett en/ett par gånger per år 850 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 296 SKANSKA H Loc 308 width 1 MD=9 H(26) Storföretag: Skanska <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 25 3. I stort sett varje månad 83 4. I stort sett en/ett par gånger per år 818 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 297 SCA H Loc 309 width 1 MD=9 H(27) Storföretag: SCA <Se F.H för fullständig frågetext> 0 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 13 3. I stort sett varje månad 70 4. I stort sett en/ett par gånger per år 843 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 298 PROCORDIA H Loc 310 width 1 MD=9 H(28) Storföretag: Procordia <Se F.H för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 14 3. I stort sett varje månad 79 4. I stort sett en/ett par gånger per år 824 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 299 SVERIGES RADIO AB I Loc 311 width 1 MD=9 I Kontakter med massmedia I(1) Sveriges Radio AB 19 1. I stort sett varje dag 41 2. I stort sett varje vecka 145 3. I stort sett varje månad 288 4. I stort sett en/ett par gånger per år 442 5. Sällan/aldrig 30 9. Uppgift saknas
VAR 300 TELEVISION I Loc 312 width 1 MD=9 I(2) Television <Se F.I för fullständig frågetext> 19 1. I stort sett varje dag 44 2. I stort sett varje vecka 117 3. I stort sett varje månad 283 4. I stort sett en/ett par gånger per år 475 5. Sällan/aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 301 RIKSRADIO I Loc 313 width 1 MD=9 I(3) Riksradio <Se F.I för fullständig frågetext> 21 1. I stort sett varje dag 53 2. I stort sett varje vecka 163 3. I stort sett varje månad 339 4. I stort sett en/ett par gånger per år 366 5. Sällan/aldrig 23 9. Uppgift saknas
VAR 302 LOKALRADIO I Loc 314 width 1 MD=9 I(4) Lokalradio <Se F.I för fullständig frågetext> 10 1. I stort sett varje dag 55 2. I stort sett varje vecka 129 3. I stort sett varje månad 272 4. I stort sett en/ett par gånger per år 472 5. Sällan/aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 303 NÄRRADIO I Loc 315 width 1 MD=9 I(5) Närradio <Se F.I för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 18 2. I stort sett varje vecka 45 3. I stort sett varje månad 125 4. I stort sett en/ett par gånger per år 728 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 304 DAGSPRESS I Loc 316 width 1 MD=9 I(6) Dagspress <Se F.I för fullständig frågetext> 49 1. I stort sett varje dag 116 2. I stort sett varje vecka 275 3. I stort sett varje månad 348 4. I stort sett en/ett par gånger per år 168 5. Sällan/aldrig 9 9. Uppgift saknas
VAR 305 ORGANISATIONSPRESS I Loc 317 width 1 MD=9 I(7) Organisationspress <Se F.I för fullständig frågetext> 11 1. I stort sett varje dag 51 2. I stort sett varje vecka 126 3. I stort sett varje månad 268 4. I stort sett en/ett par gånger per år 475 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 306 FACKPRESS I Loc 318 width 1 MD=9 I(8) Fack-, special-, veckopress <Se F.I för fullständig frågetext> 11 1. I stort sett varje dag 53 2. I stort sett varje vecka 156 3. I stort sett varje månad 329 4. I stort sett en/ett par gånger per år 394 5. Sällan/aldrig 22 9. Uppgift saknas
VAR 307 NYHETSBYRÅ I Loc 319 width 1 MD=9 I(9) Nyhetsbyrå <Se F.I för fullständig frågetext> 26 1. I stort sett varje dag 73 2. I stort sett varje vecka 162 3. I stort sett varje månad 256 4. I stort sett en/ett par gånger per år 421 5. Sällan/aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 308 INT. NYHETSMEDIA I Loc 320 width 1 MD=9 I(10) Internationella nyhetsmedia <Se F.I för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 24 2. I stort sett varje vecka 71 3. I stort sett varje månad 164 4. I stort sett en/ett par gånger per år 673 5. Sällan/aldrig 26 9. Uppgift saknas
VAR 309 ANDRA MASSMEDIER I Loc 321 width 1 MD=9 I(11) Andra massmedier <Se F.I för fullständig frågetext> 9 1. I stort sett varje dag 23 2. I stort sett varje vecka 46 3. I stort sett varje månad 131 4. I stort sett en/ett par gånger per år 708 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 310 SV BESKICKN: NORDEN J Loc 322 width 1 MD=9 J Internationella kontakter J(1) Svensk beskickning i Norden 11 1. I stort sett varje dag 46 2. I stort sett varje vecka 84 3. I stort sett varje månad 242 4. I stort sett en/ett par gånger per år 546 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 311 SV BESKICKN: VÄSTEUR. J Loc 323 width 1 MD=9 J(2) Svensk beskickning i övriga Västeuropa <Se F.J för fullständig frågetext> 31 1. I stort sett varje dag 81 2. I stort sett varje vecka 111 3. I stort sett varje månad 230 4. I stort sett en/ett par gånger per år 484 5. Sällan/aldrig 28 9. Uppgift saknas
VAR 312 SV BESKICKN: ÖSTEUROPA J Loc 324 width 1 MD=9 J(3) Svensk beskickning i Östeuropa <Se F.J för fullständig frågetext> 9 1. I stort sett varje dag 30 2. I stort sett varje vecka 38 3. I stort sett varje månad 100 4. I stort sett en/ett par gånger per år 740 5. Sällan/aldrig 48 9. Uppgift saknas
VAR 313 SV BESKICKN: NORDAM. J Loc 325 width 1 MD=9 J(4) Svensk beskickning i Nordamerika <Se F.J för fullständig frågetext> 18 1. I stort sett varje dag 47 2. I stort sett varje vecka 77 3. I stort sett varje månad 164 4. I stort sett en/ett par gånger per år 621 5. Sällan/aldrig 38 9. Uppgift saknas
VAR 314 SV BESKICKN: SYDAM. J Loc 326 width 1 MD=9 J(5) Svensk beskickning i Central- och Sydamerika <Se F.J för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 23 2. I stort sett varje vecka 32 3. I stort sett varje månad 83 4. I stort sett en/ett par gånger per år 771 5. Sällan/aldrig 49 9. Uppgift saknas
VAR 315 SV BESKICKN: AFRIKA J Loc 327 width 1 MD=9 J(6) Svensk beskickning i Afrika <Se F.J för fullständig frågetext> 12 1. I stort sett varje dag 29 2. I stort sett varje vecka 35 3. I stort sett varje månad 78 4. I stort sett en/ett par gånger per år 764 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 316 SV BESKICKN: ASIEN J Loc 328 width 1 MD=9 J(7) Svensk beskickning i Asien <Se F.J för fullständig frågetext> 10 1. I stort sett varje dag 31 2. I stort sett varje vecka 40 3. I stort sett varje månad 112 4. I stort sett en/ett par gånger per år 725 5. Sällan/aldrig 47 9. Uppgift saknas
VAR 317 SV BESKICKN: AUSTR. J Loc 329 width 1 MD=9 J(8) Svensk beskickning i Australien, Nya Zeeland, Oceanien <Se F.J för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 15 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 93 4. I stort sett en/ett par gånger per år 778 5. Sällan/aldrig 52 9. Uppgift saknas
VAR 318 FÖRETR: NORDEN J Loc 330 width 1 MD=9 J(9) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Norden <Se F.J för fullständig frågetext> 19 1. I stort sett varje dag 72 2. I stort sett varje vecka 215 3. I stort sett varje månad 327 4. I stort sett en/ett par gånger per år 310 5. Sällan/aldrig 22 9. Uppgift saknas
VAR 319 FÖRETR: VÄSTEUROPA J Loc 331 width 1 MD=9 J(10) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i övriga Västeuropa <Se F.J för fullständig frågetext> 6 1. I stort sett varje dag 34 2. I stort sett varje vecka 126 3. I stort sett varje månad 297 4. I stort sett en/ett par gånger per år 474 5. Sällan/aldrig 28 9. Uppgift saknas
VAR 320 FÖRETR: ÖSTEUROPA J Loc 332 width 1 MD=9 J(11) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Östeuropa <Se F.J för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 8 2. I stort sett varje vecka 24 3. I stort sett varje månad 130 4. I stort sett en/ett par gånger per år 757 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 321 FÖRETR: NORDAMERIKA J Loc 333 width 1 MD=9 J(12) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Nordamerika <Se F.J för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 14 2. I stort sett varje vecka 67 3. I stort sett varje månad 194 4. I stort sett en/ett par gånger per år 653 5. Sällan/aldrig 33 9. Uppgift saknas
VAR 322 FÖRETR: SYDAMERIKA J Loc 334 width 1 MD=9 J(13) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Central- och Sydamerika <Se F.J för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 7 2. I stort sett varje vecka 18 3. I stort sett varje månad 91 4. I stort sett en/ett par gånger per år 806 5. Sällan/aldrig 42 9. Uppgift saknas
VAR 323 FÖRETR: AFRIKA J Loc 335 width 1 MD=9 J(14) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Afrika <Se F.J för fullständig frågetext> 4 1. I stort sett varje dag 11 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 97 4. I stort sett en/ett par gånger per år 790 5. Sällan/aldrig 37 9. Uppgift saknas
VAR 324 FÖRETR: ASIEN J Loc 336 width 1 MD=9 J(15) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Asien <Se F.J för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 10 2. I stort sett varje vecka 31 3. I stort sett varje månad 120 4. I stort sett en/ett par gånger per år 760 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 325 FÖRETR: AUSTRALIEN J Loc 337 width 1 MD=9 J(16) Företrädare för ministerium, myndighet, organisation, företag i Australien, Nya Zeeland, Oceanien <Se F.J för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 2 2. I stort sett varje vecka 22 3. I stort sett varje månad 125 4. I stort sett en/ett par gånger per år 774 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 326 UTL BESK: NORDEN J Loc 338 width 1 MD=9 J(17) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Norden <Se F.J för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 34 2. I stort sett varje vecka 82 3. I stort sett varje månad 263 4. I stort sett en/ett par gånger per år 548 5. Sällan/aldrig 31 9. Uppgift saknas
VAR 327 UTL BESK: VÄSTEUROPA J Loc 339 width 1 MD=9 J(18) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i övriga Västeuropa <Se F.J för fullständig frågetext> 7 1. I stort sett varje dag 41 2. I stort sett varje vecka 91 3. I stort sett varje månad 260 4. I stort sett en/ett par gånger per år 539 5. Sällan/aldrig 27 9. Uppgift saknas
VAR 328 UTL BESK: ÖSTEUROPA J Loc 340 width 1 MD=9 J(19) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Östeuropa <Se F.J för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 29 2. I stort sett varje vecka 50 3. I stort sett varje månad 136 4. I stort sett en/ett par gånger per år 709 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 329 UTL BESK: NORDAMERIKA J Loc 341 width 1 MD=9 J(20) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Nordamerika <Se F.J för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 28 2. I stort sett varje vecka 75 3. I stort sett varje månad 185 4. I stort sett en/ett par gånger per år 640 5. Sällan/aldrig 34 9. Uppgift saknas
VAR 330 UTL BESK: SYDAMERIKA J Loc 342 width 1 MD=9 J(21) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Central- och Sydamerika <Se F.J för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 23 3. I stort sett varje månad 108 4. I stort sett en/ett par gånger per år 779 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 331 UTL BESK: AFRIKA J Loc 343 width 1 MD=9 J(22) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Afrika <Se F.J för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 22 2. I stort sett varje vecka 29 3. I stort sett varje månad 106 4. I stort sett en/ett par gånger per år 765 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 332 UTL BESK: ASIEN J Loc 344 width 1 MD=9 J(23) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Asien <Se F.J för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 23 2. I stort sett varje vecka 40 3. I stort sett varje månad 141 4. I stort sett en/ett par gånger per år 718 5. Sällan/aldrig 40 9. Uppgift saknas
VAR 333 UTL BESK: AUSTRALIEN J Loc 345 width 1 MD=9 J(24) Utländsk beskickning i Sverige representerande land i Australien, Nya Zeeland, Oceanien <Se F.J för fullständig frågetext> 1 1. I stort sett varje dag 13 2. I stort sett varje vecka 26 3. I stort sett varje månad 115 4. I stort sett en/ett par gånger per år 769 5. Sällan/aldrig 41 9. Uppgift saknas
VAR 334 FN-ORGAN J Loc 346 width 1 MD=9 J(25) FN-organ <Se F.J för fullständig frågetext> 14 1. I stort sett varje dag 36 2. I stort sett varje vecka 92 3. I stort sett varje månad 207 4. I stort sett en/ett par gånger per år 584 5. Sällan/aldrig 32 9. Uppgift saknas
VAR 335 OECD J Loc 347 width 1 MD=9 J(26) OECD <Se F.J för fullständig frågetext> 3 1. I stort sett varje dag 23 2. I stort sett varje vecka 76 3. I stort sett varje månad 182 4. I stort sett en/ett par gånger per år 642 5. Sällan/aldrig 39 9. Uppgift saknas
VAR 336 EFTA J Loc 348 width 1 MD=9 J(27) EFTA <Se F.J för fullständig frågetext> 2 1. I stort sett varje dag 17 2. I stort sett varje vecka 39 3. I stort sett varje månad 103 4. I stort sett en/ett par gånger per år 760 5. Sällan/aldrig 44 9. Uppgift saknas
VAR 337 EG J Loc 349 width 1 MD=9 J(28) EG <Se F.J för fullständig frågetext> 5 1. I stort sett varje dag 18 2. I stort sett varje vecka 52 3. I stort sett varje månad 149 4. I stort sett en/ett par gånger per år 689 5. Sällan/aldrig 52 9. Uppgift saknas
VAR 338 NORDISKT SAMARBETSORG. J Loc 350 width 1 MD=9 J(29) Nordiskt samarbetsorgan <Se F.J för fullständig frågetext> 8 1. I stort sett varje dag 39 2. I stort sett varje vecka 138 3. I stort sett varje månad 274 4. I stort sett en/ett par gånger per år 470 5. Sällan/aldrig 36 9. Uppgift saknas
VAR 339 ANNAN INT ORGANISATION J Loc 351 width 1 MD=9 J(30) Annan internationell organisation <Se F.J för fullständig frågetext> 10 1. I stort sett varje dag 25 2. I stort sett varje vecka 90 3. I stort sett varje månad 202 4. I stort sett en/ett par gånger per år 592 5. Sällan/aldrig 46 9. Uppgift saknas