ORVESTO 82-II
               SSD 0159

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1982 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 11.700 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.700 personer har 1.197
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 2 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 13 i militärtjänst, 90 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 192 sjuka i hemmet samt 775 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1982 uppgår
  således till 10.503 personer varav 2.937, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1982 8.298 personer istället för 7.566 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82-II, omfattar 7.559 personer eller 99,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 21 januari 1982 - 24
  juni 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0159 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0159              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0159


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 1 2 3 8 Frek: 1980 1816 1731 2032
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 7075 230 254
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1298 30 39 181 65 48 100 83 139 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 141 132 32 90 55 28 126 39 35 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 39 105 43 69 52 74 65 48 189 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 396 77 48 95 68 655 103 90 177 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 84 33 65 30 35 161 50 39 160 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 50 55 130 53 25 38 124 41 41 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 44 162 57 63 124 51 25 66 158 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 117 99 47 58 108 34 66 12
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 12 94 95 111 103 101 113 133 111 135 141 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 113 116 122 113 124 128 106 126 119 114 100 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 108 121 108 114 126 129 126 129 150 157 167 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 167 190 201 158 162 155 169 154 143 130 142 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 139 153 140 145 133 125 147 141 154 201 198 Kod: 66 67 99 Frek: 192 50 5
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11502 11504 11507 Frek: 4 16 9 9 1 1 2 Kod: 12001 12002 12005 12006 12301 12502 12503 Frek: 7 1 3 7 44 2 9 Kod: 12507 12601 12602 12701 12702 12703 12704 Frek: 4 53 13 22 4 32 7 Kod: 13601 13605 13606 13607 13801 13901 13903 Frek: 38 1 9 1 32 4 5 Kod: 13904 13906 16001 16201 16301 17803 18001 Frek: 3 1 36 29 52 1 2 Kod: 18004 18005 18006 18007 18009 18010 18011 Frek: 6 2 7 10 11 6 26 Kod: 18013 18014 18015 18017 18018 18019 18021 Frek: 6 19 17 11 10 20 29 Kod: 18023 18025 18027 18028 18029 18031 18034 Frek: 43 40 18 10 25 30 35 Kod: 18036 18038 18039 18040 18041 18042 18101 Frek: 22 26 35 27 22 21 23 Kod: 18102 18103 18104 18105 18106 18107 18108 Frek: 14 7 2 7 3 8 1 Kod: 18109 18110 18112 18201 18202 18203 18301 Frek: 1 1 7 27 10 11 25 Kod: 18401 18402 18601 18701 18703 18704 18801 Frek: 15 34 31 5 22 1 9 Kod: 18803 18805 18806 18808 18810 18812 18817 Frek: 3 6 2 1 1 1 1 Kod: 18818 18821 18823 18824 18826 19101 19103 Frek: 1 1 1 1 1 7 1 Kod: 19105 19106 19107 19108 19201 19202 19204 Frek: 2 18 1 1 11 3 5 Kod: 28213 30501 30502 30503 30505 31901 31902 Frek: 1 6 4 1 1 3 6 Kod: 36001 36003 36004 36005 36007 36008 36009 Frek: 6 1 3 2 1 3 2 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38007 38012 Frek: 37 21 16 28 6 1 1 Kod: 38014 38015 38017 38019 38021 38022 38023 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 38024 38025 38026 38028 38030 38031 38032 Frek: 1 2 4 1 1 1 1 Kod: 38033 38035 38038 38039 38041 38042 38101 Frek: 2 11 18 2 1 1 13 Kod: 38103 38105 38107 38109 38110 38114 38116 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 38126 38130 38132 38201 38202 38204 38206 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 38207 38209 38211 38212 38213 38214 42801 Frek: 2 1 2 1 1 1 8 Kod: 42802 48001 48002 48003 48004 48005 48006 Frek: 1 11 8 2 1 4 1 Kod: 48007 48010 48014 48017 48019 48020 48023 Frek: 1 4 2 1 1 2 1 Kod: 48024 48028 48029 48030 48031 48034 48101 Frek: 1 3 2 1 3 1 17 Kod: 48201 48202 48203 48205 48206 48207 48301 Frek: 6 1 1 3 2 3 15 Kod: 48302 48304 48305 48306 48307 48401 48402 Frek: 1 2 2 1 2 18 28 Kod: 48403 48404 48405 48406 48407 48410 48411 Frek: 5 1 1 2 1 5 2 Kod: 48413 48415 48416 48418 48420 48601 48604 Frek: 3 1 1 3 2 10 7 Kod: 48606 48608 48609 48613 50901 50902 50903 Frek: 2 2 1 2 3 3 1 Kod: 51201 51202 51204 51205 51206 51302 51304 Frek: 1 3 1 1 1 7 1 Kod: 51308 51309 56101 56102 56106 56107 56201 Frek: 1 2 11 2 1 1 16 Kod: 56202 56203 56204 56301 56303 58001 58002 Frek: 5 2 1 2 1 30 4 Kod: 58003 58004 58005 58007 58008 58009 58011 Frek: 14 5 4 1 2 2 1 Kod: 58014 58017 58018 58019 58024 58025 58029 Frek: 1 1 2 8 2 1 1 Kod: 58030 58031 58032 58033 58034 58101 58102 Frek: 3 1 2 17 10 8 13 Kod: 58103 58104 58105 58106 58109 58112 58114 Frek: 5 14 19 19 5 2 8 Kod: 58115 58117 58118 58119 58122 58125 58127 Frek: 5 1 1 1 2 3 1 Kod: 58128 58201 58202 58206 58301 58304 58305 Frek: 1 2 2 1 33 2 2 Kod: 58306 58307 58308 58309 58322 58323 58324 Frek: 4 1 1 3 1 2 2 Kod: 58326 58401 58411 58601 58602 58603 58605 Frek: 1 4 1 7 3 3 1 Kod: 58606 58615 58617 58618 60403 60404 60405 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 60406 60408 61703 61705 66201 66202 66204 Frek: 1 2 1 4 8 1 4 Kod: 66208 66209 66210 66213 66216 66501 66503 Frek: 2 4 2 1 2 7 2 Kod: 66504 66505 66506 68001 68002 68003 68005 Frek: 1 1 4 17 11 16 14 Kod: 68006 68007 68008 68010 68011 68012 68015 Frek: 4 6 5 5 2 1 4 Kod: 68016 68019 68020 68021 68022 68023 68201 Frek: 2 2 10 1 1 1 22 Kod: 68202 68205 68206 68207 68208 68209 68301 Frek: 4 1 1 3 2 2 20 Kod: 68302 68305 68306 68310 68312 68401 68403 Frek: 1 1 1 1 2 6 1 Kod: 68406 68407 68501 68503 68506 68507 68515 Frek: 1 3 6 4 1 1 2 Kod: 68516 68518 68519 68521 68522 68601 68602 Frek: 1 1 1 2 1 14 1 Kod: 68605 68606 68608 68609 68701 68703 76001 Frek: 3 3 1 2 18 1 5 Kod: 76002 76004 76005 76101 76102 76103 76104 Frek: 1 2 4 4 5 2 1 Kod: 76301 76302 76303 76304 76305 76306 76307 Frek: 2 3 2 1 2 1 2 Kod: 76401 76404 76405 76409 76410 76411 76461 Frek: 5 1 5 3 1 1 1 Kod: 76501 76503 76504 76505 76507 76701 76702 Frek: 2 3 6 1 1 4 1 Kod: 76703 78001 78002 78003 78006 78007 78008 Frek: 1 16 1 2 1 4 1 Kod: 78009 78012 78013 78016 78018 78020 78021 Frek: 1 1 1 2 3 2 3 Kod: 78024 78028 78101 78102 78103 78104 78106 Frek: 4 17 9 1 2 1 1 Kod: 78107 78108 78110 78114 78116 82101 82102 Frek: 1 3 1 1 1 2 6 Kod: 83401 83402 83403 83404 84003 84005 84006 Frek: 1 4 1 3 1 1 2 Kod: 84007 84008 84014 84015 84016 84017 86001 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 86002 86003 86004 86005 86006 86008 86101 Frek: 3 2 1 3 3 2 6 Kod: 86102 86103 86201 86202 86203 86204 88001 Frek: 1 5 3 3 1 1 27 Kod: 88002 88003 88004 88005 88006 88007 88008 Frek: 4 2 1 1 3 3 5 Kod: 88009 88011 88013 88014 88101 88103 88105 Frek: 1 2 1 1 11 3 3 Kod: 88107 88109 88201 88202 88203 88204 88205 Frek: 1 1 9 1 3 1 5 Kod: 88301 88303 88305 88307 88308 88309 88311 Frek: 22 1 2 1 1 1 2 Kod: 88314 88315 88316 88401 88403 88406 88408 Frek: 5 1 1 12 1 1 2 Kod: 88409 88501 88505 88507 88512 88514 88515 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 98001 98004 98010 98011 98014 98022 98029 Frek: 22 1 1 1 1 1 1 Kod: 98030 98035 98044 98048 98049 98050 98061 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 98063 98065 98071 98080 98081 103190 106001 Frek: 1 1 1 1 2 1 6 Kod: 106002 106003 108001 108005 108006 108009 108010 Frek: 2 5 21 3 4 4 3 Kod: 108011 108012 108014 108015 108016 108017 108018 Frek: 1 3 3 2 1 1 3 Kod: 108019 108101 108102 108104 108109 108110 108201 Frek: 1 7 8 1 1 3 10 Kod: 108205 108206 108207 108301 108304 112101 112103 Frek: 9 3 1 8 8 1 1 Kod: 112104 112105 112106 112107 113701 113702 113703 Frek: 2 1 3 3 7 2 1 Kod: 113707 116001 116002 116004 116005 116006 116009 Frek: 1 1 1 2 5 1 2 Kod: 116010 116011 116201 116202 116203 116301 116302 Frek: 1 1 9 1 3 4 3 Kod: 116303 116501 116601 116602 116604 116605 116701 Frek: 1 4 9 3 1 1 8 Kod: 116702 116703 116801 116802 116805 116806 116807 Frek: 3 2 5 2 1 1 1 Kod: 118001 118002 118006 118007 118008 118009 118013 Frek: 15 6 1 1 1 4 1 Kod: 118015 118016 118025 118029 118030 118031 118032 Frek: 7 1 3 2 1 1 3 Kod: 118033 118101 118102 118105 118106 118107 118109 Frek: 2 5 3 1 1 3 1 Kod: 118110 118111 118115 118117 118120 118201 118202 Frek: 1 2 1 1 1 6 5 Kod: 118203 118204 118205 118206 118207 118209 118211 Frek: 2 1 1 4 1 5 1 Kod: 118261 118301 118302 118305 118308 118309 118311 Frek: 1 17 1 7 1 5 2 Kod: 118312 118313 118314 118315 118317 118319 118322 Frek: 5 1 2 1 2 7 1 Kod: 121401 121403 121410 123001 123002 123003 123006 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 123007 123011 123101 123302 123304 123305 123306 Frek: 9 1 11 2 4 4 1 Kod: 123307 123308 123309 123313 123369 126001 126003 Frek: 1 6 1 1 1 10 3 Kod: 126004 126007 126101 126104 126110 126111 126112 Frek: 1 1 5 1 1 1 7 Kod: 126201 126202 126203 126301 126307 126308 126401 Frek: 9 3 6 7 4 2 5 Kod: 126406 126410 126503 126505 126507 126509 126510 Frek: 4 1 3 2 1 1 3 Kod: 126511 126512 126602 126604 126606 126607 126608 Frek: 1 3 9 2 1 1 1 Kod: 126702 126703 126704 128001 128002 128003 128004 Frek: 7 1 2 10 23 11 9 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128012 Frek: 12 12 21 15 9 15 3 Kod: 128014 128015 128016 128017 128018 128019 128021 Frek: 13 11 11 18 8 5 4 Kod: 128050 128101 128102 128103 128104 128105 128106 Frek: 1 14 8 2 14 3 1 Kod: 128111 128113 128114 128116 128117 128121 128122 Frek: 1 5 1 4 1 7 1 Kod: 128201 128204 128206 128207 128208 128211 128301 Frek: 19 4 3 2 1 1 14 Kod: 128302 128303 128304 128306 128307 128308 128309 Frek: 22 16 2 5 3 1 3 Kod: 128310 128313 128316 128317 128401 128402 128403 Frek: 1 3 7 15 3 5 3 Kod: 128404 128405 128501 128505 128508 128511 128513 Frek: 4 4 11 1 3 2 2 Kod: 128514 128516 128517 128519 128601 128602 128605 Frek: 1 1 1 1 11 1 1 Kod: 128607 128611 128614 128616 128618 128619 128701 Frek: 2 1 1 1 1 1 18 Kod: 128703 128707 128710 128714 128716 128717 128719 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 128721 128727 128731 131501 131502 131504 131505 Frek: 1 1 1 1 1 2 4 Kod: 131507 138001 138002 138003 138004 138005 138007 Frek: 1 10 20 11 2 1 1 Kod: 138008 138009 138011 138013 138014 138017 138019 Frek: 1 8 7 1 1 1 2 Kod: 138101 138103 138104 138105 138106 138107 138108 Frek: 5 2 1 4 2 1 1 Kod: 138109 138110 138111 138201 138202 138204 138205 Frek: 1 2 1 12 1 1 1 Kod: 138206 138208 138209 138211 138212 138213 138222 Frek: 1 2 2 3 1 1 1 Kod: 138223 138224 138301 138302 138304 138305 138306 Frek: 2 1 17 2 3 1 1 Kod: 138308 138311 138312 138315 138317 138319 138320 Frek: 1 2 2 1 1 3 3 Kod: 138322 138401 138402 138403 138404 138405 138406 Frek: 1 13 3 2 5 3 2 Kod: 138407 138408 138409 138410 138411 138412 138414 Frek: 1 2 1 1 1 3 6 Kod: 138706 140102 140103 140104 140201 140202 140203 Frek: 1 3 13 2 13 2 10 Kod: 140701 141502 141503 141504 141505 141901 141902 Frek: 7 10 3 3 2 2 6 Kod: 141903 141904 141905 142101 142102 142103 142106 Frek: 2 1 1 1 2 2 2 Kod: 142110 142701 142702 142703 142704 142706 143001 Frek: 2 2 1 1 2 1 6 Kod: 143005 143006 143501 143504 143506 148001 148004 Frek: 5 1 2 1 3 15 11 Kod: 148005 148006 148007 148008 148009 148010 148011 Frek: 6 24 9 14 14 3 8 Kod: 148012 148013 148016 148017 148018 148019 148020 Frek: 7 5 11 14 22 14 17 Kod: 148021 148022 148023 148024 148026 148027 148028 Frek: 16 12 20 26 9 1 6 Kod: 148029 148030 148031 148032 148033 148034 148036 Frek: 1 11 14 11 10 11 22 Kod: 148037 148101 148102 148103 148104 148201 148204 Frek: 4 27 3 14 10 18 1 Kod: 148205 148207 148208 148210 148211 148401 148402 Frek: 1 6 3 2 4 12 1 Kod: 148403 148404 148405 148501 148503 148505 148507 Frek: 4 1 1 15 4 2 1 Kod: 148509 148510 148511 148512 148601 148602 148606 Frek: 2 3 2 12 3 2 1 Kod: 148607 150403 150701 152101 152102 152103 152105 Frek: 1 2 2 4 1 1 6 Kod: 152106 152401 152402 152403 152404 152701 152705 Frek: 3 11 5 5 2 1 1 Kod: 152713 152714 155201 155202 155203 155204 155205 Frek: 1 3 5 1 1 1 1 Kod: 155206 155208 155209 156001 156003 156005 156006 Frek: 1 3 1 4 3 1 1 Kod: 156009 156101 156105 156107 156109 156201 156205 Frek: 1 4 1 2 1 3 1 Kod: 156206 156207 156301 156302 156303 156304 156305 Frek: 1 2 6 7 3 2 1 Kod: 156307 156308 156310 156312 156313 156314 156315 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 156316 156318 156501 156502 156503 156505 156508 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 156509 156512 156514 156604 156606 156607 156609 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 156618 158001 158002 158004 158006 158007 158009 Frek: 1 18 1 4 2 1 7 Kod: 158101 158103 158104 158105 158201 158206 158207 Frek: 29 1 3 2 17 2 1 Kod: 158208 158209 158301 158302 158303 158304 158305 Frek: 2 5 22 35 5 1 1 Kod: 158306 158307 158309 158311 158312 158315 158316 Frek: 8 1 2 3 2 1 4 Kod: 158318 158319 158320 158401 158404 158407 158409 Frek: 6 1 5 5 1 1 1 Kod: 158412 158414 158415 158418 158419 158427 158429 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 158501 158504 158505 158506 158507 158908 160205 Frek: 13 2 1 1 1 1 1 Kod: 160206 160209 160210 162203 162204 162301 162302 Frek: 1 3 1 6 1 6 1 Kod: 163701 163703 163704 164301 164303 166001 166002 Frek: 4 2 2 2 1 5 1 Kod: 166005 166007 166008 166009 166010 166012 166013 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 166014 166016 166017 166018 166020 166030 166101 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 166102 166104 166105 166109 166112 166118 166201 Frek: 3 1 1 1 3 1 8 Kod: 166301 166302 166307 166309 166313 168001 168002 Frek: 1 1 1 1 2 6 6 Kod: 168010 168012 168013 168015 168018 168101 168105 Frek: 1 2 2 2 1 10 1 Kod: 168106 168107 168111 168113 168115 168117 168118 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 168120 168124 168126 168127 168129 168130 168131 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 168201 168205 168207 168208 168215 168216 168217 Frek: 11 2 1 2 1 1 1 Kod: 168301 168303 168304 168308 168312 168314 168316 Frek: 21 2 6 2 1 1 1 Kod: 168320 168321 168324 168325 168328 168401 168402 Frek: 1 1 1 1 1 7 2 Kod: 168403 168406 168408 168501 168503 168508 168601 Frek: 1 1 1 4 1 1 11 Kod: 168602 168603 168605 168610 168613 168615 168616 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168617 168624 168628 168633 168634 168635 168644 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168647 168651 168701 168706 171501 171502 173001 Frek: 1 1 1 1 12 1 5 Kod: 173003 173005 173701 173703 173705 173708 173709 Frek: 1 1 6 1 2 1 2 Kod: 176001 176002 176003 176101 176201 176202 176301 Frek: 3 4 1 6 1 2 9 Kod: 176302 176303 176401 176403 176501 176505 176509 Frek: 2 1 9 1 3 1 1 Kod: 176601 176602 176603 176604 176607 178001 178002 Frek: 6 2 1 1 1 27 27 Kod: 178004 178006 178007 178008 178009 178032 178101 Frek: 2 10 2 2 5 1 12 Kod: 178103 178201 178206 178207 178301 178302 178303 Frek: 2 10 1 2 5 4 1 Kod: 178304 178305 178401 178402 178403 178404 178407 Frek: 4 1 9 9 2 1 2 Kod: 178408 178411 178501 178502 178504 178508 178509 Frek: 3 1 9 2 1 1 1 Kod: 178510 178511 178512 178601 182013 186001 186101 Frek: 3 2 1 1 1 5 7 Kod: 186102 186104 186106 186201 186202 186301 186302 Frek: 6 4 1 10 1 5 3 Kod: 186401 186402 188001 188002 188003 188004 188005 Frek: 8 2 15 18 14 12 2 Kod: 188007 188008 188010 188011 188012 188013 188014 Frek: 2 2 2 1 1 3 1 Kod: 188015 188016 188018 188020 188022 188025 188027 Frek: 2 3 3 1 2 2 2 Kod: 188029 188030 188101 188201 188203 188205 188301 Frek: 1 21 17 3 3 3 39 Kod: 188403 188404 188405 188502 188503 188504 188505 Frek: 1 7 1 15 5 4 2 Kod: 188507 190402 190403 190701 190702 191701 191702 Frek: 3 4 1 5 5 4 2 Kod: 191703 191704 191705 191706 191707 196001 196003 Frek: 1 3 3 6 3 10 2 Kod: 196101 196103 196201 198001 198002 198003 198004 Frek: 13 6 5 22 20 21 24 Kod: 198007 198009 198011 198016 198017 198018 198019 Frek: 3 2 1 3 1 1 1 Kod: 198020 198101 198102 198103 198106 198201 198205 Frek: 2 11 3 1 1 15 1 Kod: 198301 198302 198304 198305 198306 198401 198404 Frek: 17 1 5 1 3 14 1 Kod: 200000 202101 202104 202302 202303 202305 202401 Frek: 1 4 2 7 1 2 1 Kod: 202601 202602 202901 202902 202903 202904 203101 Frek: 1 5 5 1 2 2 4 Kod: 203103 203104 203402 203902 203905 206101 206102 Frek: 1 1 10 7 2 10 1 Kod: 206201 206202 206203 208001 208002 208003 208005 Frek: 12 1 2 20 1 16 1 Kod: 208006 208007 208008 208010 208011 208101 208102 Frek: 1 5 3 1 2 22 12 Kod: 208103 208201 208203 208301 208302 208303 208305 Frek: 1 9 2 9 1 2 3 Kod: 208401 208403 208404 208405 208406 208501 208502 Frek: 6 2 3 7 5 23 1 Kod: 208503 208504 210080 210102 210401 210402 212101 Frek: 4 2 1 6 6 2 5 Kod: 212102 212103 213202 213203 213204 213205 213206 Frek: 1 5 3 2 2 2 3 Kod: 216101 216102 216103 216104 216105 216106 216107 Frek: 9 1 1 1 1 1 3 Kod: 218001 218002 218003 218004 218005 218006 218007 Frek: 21 25 1 2 3 10 9 Kod: 218008 218101 218102 218103 218104 218201 218202 Frek: 7 31 7 3 1 12 1 Kod: 218204 218205 218207 218209 218303 218304 218305 Frek: 3 2 1 3 14 1 1 Kod: 218306 218309 218401 218402 218403 218404 218405 Frek: 6 2 8 2 7 1 7 Kod: 218407 218408 218409 218411 224210 226002 226003 Frek: 1 2 2 1 1 3 1 Kod: 226004 226201 226202 226203 228001 228002 228003 Frek: 5 16 2 2 8 5 1 Kod: 228004 228005 228006 228101 228102 228103 228104 Frek: 1 1 9 22 2 20 7 Kod: 228105 228106 228107 228108 228109 228110 228111 Frek: 2 11 4 6 3 12 2 Kod: 228113 228201 228202 228203 228204 228205 228207 Frek: 3 11 2 2 2 1 3 Kod: 228208 228211 228301 228302 228304 228305 228307 Frek: 1 4 15 1 3 1 2 Kod: 228309 228315 228401 228402 228404 228405 228406 Frek: 1 2 10 13 6 1 1 Kod: 228407 228408 228409 228410 228411 228412 230301 Frek: 7 18 1 5 2 2 1 Kod: 230302 230304 230501 230502 230504 230505 230506 Frek: 3 3 1 1 2 1 4 Kod: 230901 230902 230903 230904 230906 230908 231301 Frek: 2 1 1 1 1 1 13 Kod: 231304 231305 231306 231307 232101 232103 232105 Frek: 3 5 2 2 4 2 2 Kod: 232106 232107 232601 232602 232603 232605 232606 Frek: 3 1 6 2 1 1 1 Kod: 232607 232608 236101 236102 236104 236105 236106 Frek: 2 2 4 1 1 3 2 Kod: 236107 236108 236111 238001 238002 238003 238004 Frek: 1 1 1 34 16 1 2 Kod: 238005 238007 238008 238009 238020 238103 240101 Frek: 2 8 1 4 1 1 2 Kod: 240102 240401 240902 240903 240904 241701 241702 Frek: 7 7 1 5 3 2 5 Kod: 241703 242101 242102 242103 242201 242202 242501 Frek: 5 9 1 3 3 1 3 Kod: 246001 246002 246003 246201 246202 246204 246301 Frek: 3 6 3 6 2 1 3 Kod: 246304 248001 248002 248003 248004 248005 248006 Frek: 2 28 10 2 10 13 6 Kod: 248007 248009 248101 248103 248104 248201 248202 Frek: 3 7 9 1 1 24 8 Kod: 248203 248204 248205 248206 248207 248208 248209 Frek: 8 22 2 7 6 1 2 Kod: 248210 248211 248502 250501 250502 250602 251002 Frek: 2 3 1 3 8 7 3 Kod: 251005 251301 251401 251403 251801 251802 251803 Frek: 1 4 19 1 1 1 1 Kod: 252101 252301 252304 252306 256002 258001 258002 Frek: 7 12 1 17 9 22 22 Kod: 258003 258004 258101 258102 258103 258104 258105 Frek: 27 3 9 3 12 2 6 Kod: 258201 258203 258301 258304 258401 258402 999999 Frek: 28 2 6 1 24 5 31
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 3748 1. Man 3803 2. Kvinna 8 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 535 01. 15-17 år 327 02. 18-19 år 705 03. 20-24 år 710 04. 25-29 år 795 05. 30-34 år 886 06. 35-39 år 672 07. 40-44 år 567 08. 45-49 år 572 09. 50-54 år 599 10. 55-59 år 626 11. 60-64 år 555 12. 65 år och äldre 10 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1924 1. Ogift 5047 2. Gift eller sammanboende 547 3. Änka/Änkling/Frånskild 41 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2420 1. Husfar 2699 2. Husmor 1045 3. Son/Dotter 201 4. Annan hushållsmedlem 1036 5. Ensamboende 158 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 3670 1. Förvärvsarbetande på heltid 1355 2. Förvärvsarbetande på deltid 518 3. Hemmafru 911 4. Studerande 797 5. Pensionär 260 6. Annan sysselsättning 48 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2589 1. Folkskola 1408 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 738 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1730 4. Gymnasium eller motsvarande 1004 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 90 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 412 1. Under 200 invånare 820 2. 200-1.999 invånare 694 3. 2.000-4.999 invånare 656 4. 5.000-9.999 invånare 965 5. 10.000-24.999 invånare 936 6. 25.000-49.999 invånare 899 7. 50.000-99.999 invånare 1623 8. 100.000 och däröver 554 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 794 1. Insatslägenhet 2141 2. Hyrd lägenhet 3620 3. Egen villa/radhus 240 4. Hyrd villa/radhus 480 5. Jordbruksfastighet 112 6. Inneboende 128 7. Annan bostadsform 44 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1230 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 1469 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 1081 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 842 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 2895 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 42 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 7042 460 16 2 1 38
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 6435 898 177 12 3 2 32
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 6396 1001 126 5 31
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 6197 1154 173 4 31
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 5366 1624 482 50 2 3 32
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 257 1462 4971 682 125 21 5 5 1 Kod: 99 Frek: 30
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 7007 362 153 3 1 1 32
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1008 2307 1547 1801 643 149 42 9 20 Kod: 99 Frek: 33
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 3179 1. Under 60.000 kronor/år 2583 2. 60.000-90.000 kronor/år 969 3. 90.000-120.000 kronor/år 258 4. 120.000-150.000 kronor/år 93 5. 150.000-180.000 kronor/år 41 6. 180.000-210.000 kronor/år 23 7. 210.000-240.000 kronor/år 25 8. Över 240.000 kronor/år 388 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 662 1. Under 60.000 kronor/år 1380 2. 60.000-90.000 kronor/år 1306 3. 90.000-120.000 kronor/år 1321 4. 120.000-150.000 kronor/år 901 5. 150.000-180.000 kronor/år 511 6. 180.000-210.000 kronor/år 245 7. 210.000-240.000 kronor/år 276 8. Över 240.000 kronor/år 957 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 5359 1. Ja 1842 2. Nej 358 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 8 99 Frek: 1153 4829 1300 172 33 12 2 58
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 5954 1. Ja 1571 2. Nej 34 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 589 1. Ja 6936 2. Nej 34 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1845 1. Ja 5682 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 1653 1. Ja 5873 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 977 1. Ja 6549 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 341 1. Ja 7186 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 4228 1. Ja 3299 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 2851 1. Ja 4676 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 894 1. Ja 6633 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 5000 1. Ja 2526 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1887 1. Ja 5638 2. Nej 34 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 2028 1. Ja 5499 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1633 1. Ja 5893 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3350 1. Ja 4177 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 2407 1. Ja 5120 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 6669 1. Ja 858 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 6752 1. Ja 775 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2875 1. Ja 4651 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 777 1. Ja 6746 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3823 1. Ja 3703 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 5651 1. Ja 1875 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 5770 1. Ja 1757 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 3216 1. Ja 4307 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 5300 1. Ja 2226 2. Nej 33 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 5329 1. Ja 2198 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 5394 1. Ja 2133 2. Nej 32 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1551 1. Ja 5972 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1307 1. Ja 6216 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 706 1. Ja 6804 2. Nej 49 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 677 01. Fabriksny bil 1857 02. Begagnad bil 132 03. Moped 25 04. Nytt fritidshus 52 05. Begagnat fritidshus 77 06. Ny villa 83 07. Begagnad villa 192 08. Köksfläkt 191 09. Elektrisk spis 132 10. Diskmaskin 1113 11. Nya möbler 3028 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 65 02. Begagnad bil 107 03. Moped 15 04. Nytt fritidshus 60 05. Begagnat fritidshus 83 06. Ny villa 108 07. Begagnad villa 169 08. Köksfläkt 207 09. Elektrisk spis 177 10. Diskmaskin 978 11. Nya möbler 5590 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 3 04. Nytt fritidshus 7 05. Begagnat fritidshus 11 06. Ny villa 21 07. Begagnad villa 51 08. Köksfläkt 94 09. Elektrisk spis 70 10. Diskmaskin 332 11. Nya möbler 6968 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 6 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 38 09. Elektrisk spis 38 10. Diskmaskin 97 11. Nya möbler 7376 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 27 10. Diskmaskin 37 11. Nya möbler 7491 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 2 10. Diskmaskin 19 11. Nya möbler 7535 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 655 01. Tvättmaskin 218 02. Frysbox 216 03. Frysskåp 508 04. Fiskeutrustning 403 05. Elektrisk rakapparat 147 06. Skrivmaskin 192 07. Stillbildskamera 50 08. Filmkamera 71 09. Projektor 142 10. Elektrisk symaskin 71 11. Braskamin 4886 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 84 02. Frysbox 83 03. Frysskåp 103 04. Fiskeutrustning 152 05. Elektrisk rakapparat 76 06. Skrivmaskin 105 07. Stillbildskamera 40 08. Filmkamera 58 09. Projektor 77 10. Elektrisk symaskin 29 11. Braskamin 6752 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 37 03. Frysskåp 14 04. Fiskeutrustning 39 05. Elektrisk rakapparat 23 06. Skrivmaskin 40 07. Stillbildskamera 20 08. Filmkamera 23 09. Projektor 40 10. Elektrisk symaskin 23 11. Braskamin 7300 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 4 04. Fiskeutrustning 7 05. Elektrisk rakapparat 4 06. Skrivmaskin 12 07. Stillbildskamera 5 08. Filmkamera 15 09. Projektor 13 10. Elektrisk symaskin 7 11. Braskamin 7492 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 4 08. Filmkamera 6 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 7538 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 2 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 7550 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 500 01. Transistorradio 72 02. Husvagn 520 03. Stereoanläggning 554 04. Färg-TV 247 05. TV-bandspelare (Video) 258 06. Elektrisk kaffebryggare 238 07. Motorgräsklippare 358 08. Dammsugare 53 09. Motorbåt 50 10. Segelbåt 4709 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 7 02. Husvagn 82 03. Stereoanläggning 160 04. Färg-TV 121 05. TV-bandspelare (Video) 137 06. Elektrisk kaffebryggare 119 07. Motorgräsklippare 228 08. Dammsugare 63 09. Motorbåt 38 10. Segelbåt 6604 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 5 03. Stereoanläggning 26 04. Färg-TV 38 05. TV-bandspelare (Video) 34 06. Elektrisk kaffebryggare 39 07. Motorgräsklippare 88 08. Dammsugare 21 09. Motorbåt 16 10. Segelbåt 7292 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 3 04. Färg-TV 9 05. TV-bandspelare (Video) 10 06. Elektrisk kaffebryggare 12 07. Motorgräsklippare 31 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 8 10. Segelbåt 7474 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 3 05. TV-bandspelare (Video) 7 06. Elektrisk kaffebryggare 5 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 7532 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 114 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 390 4. Varken-eller,vet ej 2497 5. Något intresserad 2403 6. Ganska intresserad 1220 7. Mycket intresserad 221 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 408 2. Ganska ointresserad 446 3. Något ointresserad 420 4. Varken-eller,vet ej 2065 5. Något intresserad 2317 6. Ganska intresserad 1479 7. Mycket intresserad 187 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 294 2. Ganska ointresserad 381 3. Något ointresserad 441 4. Varken-eller,vet ej 2052 5. Något intresserad 2275 6. Ganska intresserad 1704 7. Mycket intresserad 266 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 2207 1. Mycket ointresserad 935 2. Ganska ointresserad 624 3. Något ointresserad 585 4. Varken-eller,vet ej 1614 5. Något intresserad 793 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 301 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 256 3. Något ointresserad 339 4. Varken-eller,vet ej 1529 5. Något intresserad 2624 6. Ganska intresserad 2291 7. Mycket intresserad 184 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 248 2. Ganska ointresserad 286 3. Något ointresserad 405 4. Varken-eller,vet ej 1875 5. Något intresserad 2454 6. Ganska intresserad 1958 7. Mycket intresserad 205 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 304 2. Ganska ointresserad 456 3. Något ointresserad 666 4. Varken-eller,vet ej 2249 5. Något intresserad 2145 6. Ganska intresserad 1315 7. Mycket intresserad 228 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 450 3. Något ointresserad 633 4. Varken-eller,vet ej 2054 5. Något intresserad 1981 6. Ganska intresserad 1540 7. Mycket intresserad 253 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket ointresserad 371 2. Ganska ointresserad 560 3. Något ointresserad 1015 4. Varken-eller,vet ej 2263 5. Något intresserad 1811 6. Ganska intresserad 901 7. Mycket intresserad 349 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 406 1. Mycket ointresserad 440 2. Ganska ointresserad 582 3. Något ointresserad 784 4. Varken-eller,vet ej 2237 5. Något intresserad 1685 6. Ganska intresserad 1117 7. Mycket intresserad 308 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1701 1. Mycket ointresserad 1082 2. Ganska ointresserad 829 3. Något ointresserad 910 4. Varken-eller,vet ej 1496 5. Något intresserad 755 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 239 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 390 3. Något ointresserad 594 4. Varken-eller,vet ej 1988 5. Något intresserad 2306 6. Ganska intresserad 1578 7. Mycket intresserad 305 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 330 1. Mycket ointresserad 227 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 510 4. Varken-eller,vet ej 1100 5. Något intresserad 1931 6. Ganska intresserad 2949 7. Mycket intresserad 288 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1025 1. Mycket ointresserad 626 2. Ganska ointresserad 631 3. Något ointresserad 1013 4. Varken-eller,vet ej 1480 5. Något intresserad 1153 6. Ganska intresserad 1255 7. Mycket intresserad 376 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 628 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 491 3. Något ointresserad 557 4. Varken-eller,vet ej 2070 5. Något intresserad 1777 6. Ganska intresserad 1231 7. Mycket intresserad 281 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 349 3. Något ointresserad 400 4. Varken-eller,vet ej 1993 5. Något intresserad 2209 6. Ganska intresserad 1798 7. Mycket intresserad 235 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1030 1. Mycket ointresserad 739 2. Ganska ointresserad 722 3. Något ointresserad 529 4. Varken-eller,vet ej 1936 5. Något intresserad 1454 6. Ganska intresserad 879 7. Mycket intresserad 270 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket ointresserad 682 2. Ganska ointresserad 729 3. Något ointresserad 754 4. Varken-eller,vet ej 2122 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 897 7. Mycket intresserad 280 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 662 1. Mycket ointresserad 525 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 962 4. Varken-eller,vet ej 1736 5. Något intresserad 1529 6. Ganska intresserad 1241 7. Mycket intresserad 340 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1528 1. Mycket ointresserad 779 2. Ganska ointresserad 726 3. Något ointresserad 797 4. Varken-eller,vet ej 1906 5. Något intresserad 1062 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 296 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1142 1. Mycket ointresserad 770 2. Ganska ointresserad 791 3. Något ointresserad 679 4. Varken-eller,vet ej 2100 5. Något intresserad 1190 6. Ganska intresserad 593 7. Mycket intresserad 294 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket ointresserad 642 2. Ganska ointresserad 779 3. Något ointresserad 761 4. Varken-eller,vet ej 2476 5. Något intresserad 1550 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 277 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1155 1. Mycket ointresserad 863 2. Ganska ointresserad 927 3. Något ointresserad 871 4. Varken-eller,vet ej 2017 5. Något intresserad 956 6. Ganska intresserad 454 7. Mycket intresserad 316 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 3079 1. Mycket ointresserad 638 2. Ganska ointresserad 581 3. Något ointresserad 850 4. Varken-eller,vet ej 996 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 559 7. Mycket intresserad 356 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 431 2. Ganska ointresserad 477 3. Något ointresserad 424 4. Varken-eller,vet ej 1623 5. Något intresserad 1933 6. Ganska intresserad 1852 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 586 1. Mycket ointresserad 423 2. Ganska ointresserad 532 3. Något ointresserad 587 4. Varken-eller,vet ej 1995 5. Något intresserad 1994 6. Ganska intresserad 1217 7. Mycket intresserad 225 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1399 1. Mycket ointresserad 621 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 610 4. Varken-eller,vet ej 1525 5. Något intresserad 1215 6. Ganska intresserad 1379 7. Mycket intresserad 254 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 2044 1. Mycket ointresserad 737 2. Ganska ointresserad 674 3. Något ointresserad 723 4. Varken-eller,vet ej 1372 5. Något intresserad 838 6. Ganska intresserad 884 7. Mycket intresserad 287 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 324 3. Något ointresserad 288 4. Varken-eller,vet ej 2129 5. Något intresserad 2328 6. Ganska intresserad 1898 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 769 1. Mycket ointresserad 412 2. Ganska ointresserad 422 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 1652 5. Något intresserad 1615 6. Ganska intresserad 2251 7. Mycket intresserad 196 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 313 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 285 4. Varken-eller,vet ej 1869 5. Något intresserad 2457 6. Ganska intresserad 1797 7. Mycket intresserad 146 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 306 1. Mycket ointresserad 282 2. Ganska ointresserad 382 3. Något ointresserad 379 4. Varken-eller,vet ej 1732 5. Något intresserad 2236 6. Ganska intresserad 2026 7. Mycket intresserad 216 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 769 1. Mycket ointresserad 501 2. Ganska ointresserad 619 3. Något ointresserad 494 4. Varken-eller,vet ej 1552 5. Något intresserad 1724 6. Ganska intresserad 1713 7. Mycket intresserad 187 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 284 3. Något ointresserad 393 4. Varken-eller,vet ej 2155 5. Något intresserad 2821 6. Ganska intresserad 1338 7. Mycket intresserad 226 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 668 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 272 3. Något ointresserad 739 4. Varken-eller,vet ej 1357 5. Något intresserad 1995 6. Ganska intresserad 1978 7. Mycket intresserad 324 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2471 1. Mycket ointresserad 662 2. Ganska ointresserad 626 3. Något ointresserad 734 4. Varken-eller,vet ej 1381 5. Något intresserad 749 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 342 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 452 2. Ganska ointresserad 540 3. Något ointresserad 520 4. Varken-eller,vet ej 1774 5. Något intresserad 1948 6. Ganska intresserad 1432 7. Mycket intresserad 229 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 864 1. Mycket ointresserad 541 2. Ganska ointresserad 690 3. Något ointresserad 591 4. Varken-eller,vet ej 2515 5. Något intresserad 1399 6. Ganska intresserad 681 7. Mycket intresserad 278 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 2418 1. Mycket ointresserad 771 2. Ganska ointresserad 720 3. Något ointresserad 1644 4. Varken-eller,vet ej 966 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 381 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 2225 1. Mycket ointresserad 559 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 834 4. Varken-eller,vet ej 1356 5. Något intresserad 898 6. Ganska intresserad 904 7. Mycket intresserad 276 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1799 1. Mycket ointresserad 642 2. Ganska ointresserad 475 3. Något ointresserad 350 4. Varken-eller,vet ej 1571 5. Något intresserad 1296 6. Ganska intresserad 1176 7. Mycket intresserad 250 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1371 1. Mycket ointresserad 819 2. Ganska ointresserad 760 3. Något ointresserad 506 4. Varken-eller,vet ej 2062 5. Något intresserad 1260 6. Ganska intresserad 552 7. Mycket intresserad 229 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 947 1. Mycket ointresserad 653 2. Ganska ointresserad 676 3. Något ointresserad 665 4. Varken-eller,vet ej 2162 5. Något intresserad 1495 6. Ganska intresserad 705 7. Mycket intresserad 256 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1675 1. Mycket ointresserad 899 2. Ganska ointresserad 897 3. Något ointresserad 815 4. Varken-eller,vet ej 1699 5. Något intresserad 859 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 284 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 297 2. Ganska ointresserad 447 3. Något ointresserad 257 4. Varken-eller,vet ej 1845 5. Något intresserad 1895 6. Ganska intresserad 2317 7. Mycket intresserad 168 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 903 1. Mycket ointresserad 661 2. Ganska ointresserad 742 3. Något ointresserad 859 4. Varken-eller,vet ej 2238 5. Något intresserad 1235 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 421 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2031 1. Mycket ointresserad 1011 2. Ganska ointresserad 802 3. Något ointresserad 764 4. Varken-eller,vet ej 1870 5. Något intresserad 599 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 278 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2967 1. Mycket ointresserad 701 2. Ganska ointresserad 533 3. Något ointresserad 666 4. Varken-eller,vet ej 1070 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 625 7. Mycket intresserad 335 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 2561 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 353 3. Något ointresserad 469 4. Varken-eller,vet ej 922 5. Något intresserad 1024 6. Ganska intresserad 1499 7. Mycket intresserad 296 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 368 4. Varken-eller,vet ej 1910 5. Något intresserad 2628 6. Ganska intresserad 1867 7. Mycket intresserad 228 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1378 1. Mycket ointresserad 530 2. Ganska ointresserad 596 3. Något ointresserad 778 4. Varken-eller,vet ej 1735 5. Något intresserad 1349 6. Ganska intresserad 900 7. Mycket intresserad 293 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 828 1. Mycket ointresserad 450 2. Ganska ointresserad 537 3. Något ointresserad 670 4. Varken-eller,vet ej 2232 5. Något intresserad 1710 6. Ganska intresserad 869 7. Mycket intresserad 263 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 4169 1. Mycket ointresserad 447 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 1044 4. Varken-eller,vet ej 434 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 346 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 322 4. Varken-eller,vet ej 1923 5. Något intresserad 2236 6. Ganska intresserad 2049 7. Mycket intresserad 278 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 2761 1. Mycket ointresserad 500 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 1081 4. Varken-eller,vet ej 756 5. Något intresserad 701 6. Ganska intresserad 1024 7. Mycket intresserad 336 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1647 1. Mycket ointresserad 489 2. Ganska ointresserad 511 3. Något ointresserad 837 4. Varken-eller,vet ej 1618 5. Något intresserad 1155 6. Ganska intresserad 990 7. Mycket intresserad 312 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 2247 1. Mycket ointresserad 517 2. Ganska ointresserad 517 3. Något ointresserad 1328 4. Varken-eller,vet ej 1079 5. Något intresserad 745 6. Ganska intresserad 789 7. Mycket intresserad 337 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1361 1. Mycket ointresserad 422 2. Ganska ointresserad 499 3. Något ointresserad 593 4. Varken-eller,vet ej 1921 5. Något intresserad 1448 6. Ganska intresserad 1011 7. Mycket intresserad 304 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 547 4. Varken-eller,vet ej 1241 5. Något intresserad 1633 6. Ganska intresserad 2700 7. Mycket intresserad 259 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 1273 5. Något intresserad 2753 6. Ganska intresserad 2894 7. Mycket intresserad 177 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 458 3. Något ointresserad 1023 4. Varken-eller,vet ej 2614 5. Något intresserad 1731 6. Ganska intresserad 844 7. Mycket intresserad 313 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 312 4. Varken-eller,vet ej 2083 5. Något intresserad 2626 6. Ganska intresserad 1628 7. Mycket intresserad 250 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 3574 1. Mycket ointresserad 573 2. Ganska ointresserad 503 3. Något ointresserad 740 4. Varken-eller,vet ej 797 5. Något intresserad 584 6. Ganska intresserad 454 7. Mycket intresserad 334 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 318 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 372 4. Varken-eller,vet ej 2334 5. Något intresserad 2034 6. Ganska intresserad 1152 7. Mycket intresserad 265 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 1124 1. Mycket ointresserad 610 2. Ganska ointresserad 825 3. Något ointresserad 1043 4. Varken-eller,vet ej 2150 5. Något intresserad 1149 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 277 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 1710 01. 0 kronor 2670 02. Under 250 kronor 1335 03. 251-500 kronor 867 04. 501-1.000 kronor 388 05. 1.001-1.500 kronor 187 06. 1.501-2.000 kronor 111 07. 2.001-3.000 kronor 43 08. 3.001-4.000 kronor 82 09. Över 4.000 kronor 166 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 50 01. 0 kronor 204 02. Under 250 kronor 837 03. 251-500 kronor 1833 04. 501-1.000 kronor 1547 05. 1.001-1.500 kronor 1310 06. 1.501-2.000 kronor 924 07. 2.001-3.000 kronor 353 08. 3.001-4.000 kronor 239 09. Över 4.000 kronor 262 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 1880 01. 0 kronor 2452 02. Under 250 kronor 1432 03. 251-500 kronor 837 04. 501-1.000 kronor 310 05. 1.001-1.500 kronor 161 06. 1.501-2.000 kronor 66 07. 2.001-3.000 kronor 32 08. 3.001-4.000 kronor 37 09. Över 4.000 kronor 352 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2163 01. 0 kronor 3546 02. Under 250 kronor 1016 03. 251-500 kronor 303 04. 501-1.000 kronor 63 05. 1.001-1.500 kronor 26 06. 1.501-2.000 kronor 5 07. 2.001-3.000 kronor 6 08. 3.001-4.000 kronor 7 09. Över 4.000 kronor 424 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 343 01. 0 kronor 1940 02. Under 250 kronor 1690 03. 251-500 kronor 1258 04. 501-1.000 kronor 670 05. 1.001-1.500 kronor 440 06. 1.501-2.000 kronor 320 07. 2.001-3.000 kronor 157 08. 3.001-4.000 kronor 340 09. Över 4.000 kronor 401 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 3348 01. 0 kronor 252 02. Under 250 kronor 203 03. 251-500 kronor 308 04. 501-1.000 kronor 354 05. 1.001-1.500 kronor 486 06. 1.501-2.000 kronor 740 07. 2.001-3.000 kronor 539 08. 3.001-4.000 kronor 905 09. Över 4.000 kronor 424 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 1443 01. 0 kronor 3076 02. Under 250 kronor 1379 03. 251-500 kronor 781 04. 501-1.000 kronor 329 05. 1.001-1.500 kronor 141 06. 1.501-2.000 kronor 64 07. 2.001-3.000 kronor 18 08. 3.001-4.000 kronor 12 09. Över 4.000 kronor 316 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 4493 01. 0 kronor 455 02. Under 250 kronor 332 03. 251-500 kronor 416 04. 501-1.000 kronor 337 05. 1.001-1.500 kronor 300 06. 1.501-2.000 kronor 406 07. 2.001-3.000 kronor 359 08. 3.001-4.000 kronor 187 09. Över 4.000 kronor 274 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 1793 01. 0 kronor 1698 02. Under 250 kronor 1295 03. 251-500 kronor 1066 04. 501-1.000 kronor 612 05. 1.001-1.500 kronor 358 06. 1.501-2.000 kronor 255 07. 2.001-3.000 kronor 105 08. 3.001-4.000 kronor 132 09. Över 4.000 kronor 245 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 3252 01. 0 kronor 2890 02. Under 250 kronor 676 03. 251-500 kronor 265 04. 501-1.000 kronor 84 05. 1.001-1.500 kronor 51 06. 1.501-2.000 kronor 21 07. 2.001-3.000 kronor 11 08. 3.001-4.000 kronor 14 09. Över 4.000 kronor 295 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 465 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 234 04. 3 ggr/år 210 05. 1 gång/kvartal 246 06. 2 ggr/kvartal 624 07. 1 gång/månad 587 08. 2 ggr/månad 637 09. 3 ggr/månad 1414 10. 1 gång/vecka 1259 11. 2 ggr/vecka 896 12. 3 ggr/vecka 396 13. 4 ggr/vecka 252 14. 5 ggr/vecka 96 15. 6 ggr/vecka 56 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 1052 01. Aldrig 152 02. 1 gång/år 208 03. 2 ggr/år 249 04. 3 ggr/år 385 05. 1 gång/kvartal 304 06. 2 ggr/kvartal 833 07. 1 gång/månad 641 08. 2 ggr/månad 604 09. 3 ggr/månad 1230 10. 1 gång/vecka 828 11. 2 ggr/vecka 553 12. 3 ggr/vecka 254 13. 4 ggr/vecka 172 14. 5 ggr/vecka 55 15. 6 ggr/vecka 38 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 4286 01. Aldrig 483 02. 1 gång/år 279 03. 2 ggr/år 253 04. 3 ggr/år 376 05. 1 gång/kvartal 209 06. 2 ggr/kvartal 460 07. 1 gång/månad 235 08. 2 ggr/månad 181 09. 3 ggr/månad 364 10. 1 gång/vecka 195 11. 2 ggr/vecka 127 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 5168 01. Aldrig 420 02. 1 gång/år 235 03. 2 ggr/år 243 04. 3 ggr/år 280 05. 1 gång/kvartal 149 06. 2 ggr/kvartal 298 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 247 10. 1 gång/vecka 110 11. 2 ggr/vecka 61 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 2433 01. Aldrig 309 02. 1 gång/år 319 03. 2 ggr/år 460 04. 3 ggr/år 422 05. 1 gång/kvartal 347 06. 2 ggr/kvartal 740 07. 1 gång/månad 564 08. 2 ggr/månad 519 09. 3 ggr/månad 782 10. 1 gång/vecka 289 11. 2 ggr/vecka 171 12. 3 ggr/vecka 103 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka 28 16. 7 ggr/vecka
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1991 01. Aldrig 357 02. 1 gång/år 384 03. 2 ggr/år 429 04. 3 ggr/år 610 05. 1 gång/kvartal 424 06. 2 ggr/kvartal 917 07. 1 gång/månad 610 08. 2 ggr/månad 434 09. 3 ggr/månad 686 10. 1 gång/vecka 372 11. 2 ggr/vecka 186 12. 3 ggr/vecka 82 13. 4 ggr/vecka 54 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 6201 01. Aldrig 428 02. 1 gång/år 187 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 2816 01. Aldrig 440 02. 1 gång/år 420 03. 2 ggr/år 436 04. 3 ggr/år 561 05. 1 gång/kvartal 418 06. 2 ggr/kvartal 767 07. 1 gång/månad 470 08. 2 ggr/månad 424 09. 3 ggr/månad 433 10. 1 gång/vecka 197 11. 2 ggr/vecka 105 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 5283 01. Aldrig 464 02. 1 gång/år 311 03. 2 ggr/år 240 04. 3 ggr/år 284 05. 1 gång/kvartal 181 06. 2 ggr/kvartal 307 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 139 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 4595 01. Aldrig 588 02. 1 gång/år 409 03. 2 ggr/år 326 04. 3 ggr/år 401 05. 1 gång/kvartal 279 06. 2 ggr/kvartal 454 07. 1 gång/månad 182 08. 2 ggr/månad 132 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 4692 01. Aldrig 617 02. 1 gång/år 422 03. 2 ggr/år 320 04. 3 ggr/år 363 05. 1 gång/kvartal 283 06. 2 ggr/kvartal 370 07. 1 gång/månad 169 08. 2 ggr/månad 121 09. 3 ggr/månad 146 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1358 01. Aldrig 442 02. 1 gång/år 455 03. 2 ggr/år 515 04. 3 ggr/år 718 05. 1 gång/kvartal 572 06. 2 ggr/kvartal 1141 07. 1 gång/månad 719 08. 2 ggr/månad 556 09. 3 ggr/månad 609 10. 1 gång/vecka 217 11. 2 ggr/vecka 123 12. 3 ggr/vecka 68 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 4624 01. Aldrig 833 02. 1 gång/år 441 03. 2 ggr/år 320 04. 3 ggr/år 331 05. 1 gång/kvartal 201 06. 2 ggr/kvartal 321 07. 1 gång/månad 193 08. 2 ggr/månad 136 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1937 01. Aldrig 517 02. 1 gång/år 467 03. 2 ggr/år 482 04. 3 ggr/år 705 05. 1 gång/kvartal 516 06. 2 ggr/kvartal 991 07. 1 gång/månad 641 08. 2 ggr/månad 469 09. 3 ggr/månad 469 10. 1 gång/vecka 176 11. 2 ggr/vecka 90 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 4202 01. Aldrig 630 02. 1 gång/år 414 03. 2 ggr/år 343 04. 3 ggr/år 442 05. 1 gång/kvartal 301 06. 2 ggr/kvartal 448 07. 1 gång/månad 270 08. 2 ggr/månad 203 09. 3 ggr/månad 154 10. 1 gång/vecka 69 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3794 01. Aldrig 825 02. 1 gång/år 543 03. 2 ggr/år 440 04. 3 ggr/år 492 05. 1 gång/kvartal 371 06. 2 ggr/kvartal 539 07. 1 gång/månad 234 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 132 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 4379 01. Aldrig 748 02. 1 gång/år 432 03. 2 ggr/år 352 04. 3 ggr/år 432 05. 1 gång/kvartal 307 06. 2 ggr/kvartal 413 07. 1 gång/månad 199 08. 2 ggr/månad 130 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 2277 01. Aldrig 815 02. 1 gång/år 710 03. 2 ggr/år 579 04. 3 ggr/år 789 05. 1 gång/kvartal 605 06. 2 ggr/kvartal 789 07. 1 gång/månad 379 08. 2 ggr/månad 283 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 72 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 3074 01. Aldrig 1137 02. 1 gång/år 723 03. 2 ggr/år 461 04. 3 ggr/år 649 05. 1 gång/kvartal 414 06. 2 ggr/kvartal 567 07. 1 gång/månad 221 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 4711 01. Aldrig 753 02. 1 gång/år 422 03. 2 ggr/år 274 04. 3 ggr/år 454 05. 1 gång/kvartal 250 06. 2 ggr/kvartal 381 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 2914 01. Aldrig 2231 02. 1 gång/år 985 03. 2 ggr/år 569 04. 3 ggr/år 448 05. 1 gång/kvartal 203 06. 2 ggr/kvartal 129 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 4319 01. Aldrig 819 02. 1 gång/år 535 03. 2 ggr/år 428 04. 3 ggr/år 549 05. 1 gång/kvartal 330 06. 2 ggr/kvartal 325 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 4794 01. Aldrig 1079 02. 1 gång/år 438 03. 2 ggr/år 296 04. 3 ggr/år 336 05. 1 gång/kvartal 181 06. 2 ggr/kvartal 197 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 2330 01. Aldrig 1231 02. 1 gång/år 810 03. 2 ggr/år 744 04. 3 ggr/år 853 05. 1 gång/kvartal 483 06. 2 ggr/kvartal 593 07. 1 gång/månad 227 08. 2 ggr/månad 156 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 5246 01. Aldrig 792 02. 1 gång/år 465 03. 2 ggr/år 281 04. 3 ggr/år 343 05. 1 gång/kvartal 146 06. 2 ggr/kvartal 169 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 1459 01. Aldrig 314 02. 1 gång/år 285 03. 2 ggr/år 432 04. 3 ggr/år 652 05. 1 gång/kvartal 444 06. 2 ggr/kvartal 976 07. 1 gång/månad 628 08. 2 ggr/månad 592 09. 3 ggr/månad 811 10. 1 gång/vecka 321 11. 2 ggr/vecka 271 12. 3 ggr/vecka 163 13. 4 ggr/vecka 98 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka 69 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 1267 01. Aldrig 194 02. 1 gång/år 179 03. 2 ggr/år 338 04. 3 ggr/år 489 05. 1 gång/kvartal 322 06. 2 ggr/kvartal 800 07. 1 gång/månad 602 08. 2 ggr/månad 634 09. 3 ggr/månad 1201 10. 1 gång/vecka 555 11. 2 ggr/vecka 406 12. 3 ggr/vecka 202 13. 4 ggr/vecka 171 14. 5 ggr/vecka 80 15. 6 ggr/vecka 117 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 3011 01. Aldrig 353 02. 1 gång/år 296 03. 2 ggr/år 323 04. 3 ggr/år 436 05. 1 gång/kvartal 253 06. 2 ggr/kvartal 663 07. 1 gång/månad 425 08. 2 ggr/månad 323 09. 3 ggr/månad 785 10. 1 gång/vecka 280 11. 2 ggr/vecka 166 12. 3 ggr/vecka 86 13. 4 ggr/vecka 83 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 35 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 1751 01. Aldrig 325 02. 1 gång/år 494 03. 2 ggr/år 862 04. 3 ggr/år 869 05. 1 gång/kvartal 604 06. 2 ggr/kvartal 885 07. 1 gång/månad 431 08. 2 ggr/månad 327 09. 3 ggr/månad 307 10. 1 gång/vecka 160 11. 2 ggr/vecka 129 12. 3 ggr/vecka 106 13. 4 ggr/vecka 260 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 24 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 5591 01. Aldrig 532 02. 1 gång/år 324 03. 2 ggr/år 260 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 167 06. 2 ggr/kvartal 194 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 79 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 2304 01. Aldrig 477 02. 1 gång/år 546 03. 2 ggr/år 748 04. 3 ggr/år 835 05. 1 gång/kvartal 562 06. 2 ggr/kvartal 808 07. 1 gång/månad 434 08. 2 ggr/månad 364 09. 3 ggr/månad 275 10. 1 gång/vecka 101 11. 2 ggr/vecka 57 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 1559 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 214 05. 1 gång/kvartal 193 06. 2 ggr/kvartal 582 07. 1 gång/månad 893 08. 2 ggr/månad 795 09. 3 ggr/månad 1747 10. 1 gång/vecka 736 11. 2 ggr/vecka 310 12. 3 ggr/vecka 115 13. 4 ggr/vecka 62 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 36 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 348 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 153 04. 3 ggr/år 364 05. 1 gång/kvartal 339 06. 2 ggr/kvartal 1778 07. 1 gång/månad 1538 08. 2 ggr/månad 1038 09. 3 ggr/månad 1261 10. 1 gång/vecka 306 11. 2 ggr/vecka 128 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 64 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 22 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 610 01. Aldrig 155 02. 1 gång/år 210 03. 2 ggr/år 243 04. 3 ggr/år 514 05. 1 gång/kvartal 424 06. 2 ggr/kvartal 1838 07. 1 gång/månad 1377 08. 2 ggr/månad 893 09. 3 ggr/månad 913 10. 1 gång/vecka 207 11. 2 ggr/vecka 76 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 4477 01. Aldrig 872 02. 1 gång/år 527 03. 2 ggr/år 323 04. 3 ggr/år 445 05. 1 gång/kvartal 240 06. 2 ggr/kvartal 335 07. 1 gång/månad 157 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 510 01. Aldrig 455 02. 1 gång/år 697 03. 2 ggr/år 968 04. 3 ggr/år 1626 05. 1 gång/kvartal 1111 06. 2 ggr/kvartal 1455 07. 1 gång/månad 445 08. 2 ggr/månad 197 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 2037 01. Aldrig 250 02. 1 gång/år 210 03. 2 ggr/år 211 04. 3 ggr/år 250 05. 1 gång/kvartal 159 06. 2 ggr/kvartal 480 07. 1 gång/månad 247 08. 2 ggr/månad 239 09. 3 ggr/månad 873 10. 1 gång/vecka 287 11. 2 ggr/vecka 309 12. 3 ggr/vecka 228 13. 4 ggr/vecka 523 14. 5 ggr/vecka 160 15. 6 ggr/vecka 1096 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 3026 01. Aldrig 830 02. 1 gång/år 661 03. 2 ggr/år 551 04. 3 ggr/år 641 05. 1 gång/kvartal 467 06. 2 ggr/kvartal 626 07. 1 gång/månad 338 08. 2 ggr/månad 195 09. 3 ggr/månad 126 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 28 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1912 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 163 03. 2 ggr/år 198 04. 3 ggr/år 252 05. 1 gång/kvartal 212 06. 2 ggr/kvartal 410 07. 1 gång/månad 239 08. 2 ggr/månad 304 09. 3 ggr/månad 735 10. 1 gång/vecka 302 11. 2 ggr/vecka 341 12. 3 ggr/vecka 260 13. 4 ggr/vecka 785 14. 5 ggr/vecka 211 15. 6 ggr/vecka 1039 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 3089 01. Aldrig 384 02. 1 gång/år 309 03. 2 ggr/år 304 04. 3 ggr/år 402 05. 1 gång/kvartal 263 06. 2 ggr/kvartal 434 07. 1 gång/månad 232 08. 2 ggr/månad 302 09. 3 ggr/månad 426 10. 1 gång/vecka 200 11. 2 ggr/vecka 177 12. 3 ggr/vecka 135 13. 4 ggr/vecka 472 14. 5 ggr/vecka 97 15. 6 ggr/vecka 333 16. 7 ggr/vecka
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 5130 01. Aldrig 549 02. 1 gång/år 301 03. 2 ggr/år 317 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 151 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 89 08. 2 ggr/månad 115 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 76 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 48 13. 4 ggr/vecka 176 14. 5 ggr/vecka 59 15. 6 ggr/vecka 134 16. 7 ggr/vecka
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 2695 01. Aldrig 258 02. 1 gång/år 288 03. 2 ggr/år 357 04. 3 ggr/år 427 05. 1 gång/kvartal 268 06. 2 ggr/kvartal 513 07. 1 gång/månad 313 08. 2 ggr/månad 319 09. 3 ggr/månad 503 10. 1 gång/vecka 347 11. 2 ggr/vecka 311 12. 3 ggr/vecka 170 13. 4 ggr/vecka 166 14. 5 ggr/vecka 622 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 6432 01. Aldrig 143 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 46 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 212 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 3920 01. Aldrig 250 02. 1 gång/år 269 03. 2 ggr/år 327 04. 3 ggr/år 280 05. 1 gång/kvartal 199 06. 2 ggr/kvartal 340 07. 1 gång/månad 171 08. 2 ggr/månad 209 09. 3 ggr/månad 368 10. 1 gång/vecka 158 11. 2 ggr/vecka 116 12. 3 ggr/vecka 69 13. 4 ggr/vecka 107 14. 5 ggr/vecka 775 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1935 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 201 03. 2 ggr/år 303 04. 3 ggr/år 398 05. 1 gång/kvartal 329 06. 2 ggr/kvartal 559 07. 1 gång/månad 413 08. 2 ggr/månad 441 09. 3 ggr/månad 708 10. 1 gång/vecka 428 11. 2 ggr/vecka 387 12. 3 ggr/vecka 267 13. 4 ggr/vecka 189 14. 5 ggr/vecka 851 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5714 01. Aldrig 184 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 136 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 141 10. 1 gång/vecka 46 11. 2 ggr/vecka 44 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 51 14. 5 ggr/vecka 615 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 6063 01. Aldrig 155 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 141 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 156 10. 1 gång/vecka 109 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 134 15. 6 ggr/vecka
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 6089 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 127 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka 102 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 207 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5510 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 213 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 188 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 167 10. 1 gång/vecka 90 11. 2 ggr/vecka 56 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 426 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 6596 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 262 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 7200 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 54 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 7155 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 154 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 7283 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 104 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 7108 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 155 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 7063 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 169 15. 6 ggr/vecka
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 7202 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 133 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 7138 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 154 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 6730 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 3598 01. Aldrig 275 02. 1 gång/år 239 03. 2 ggr/år 268 04. 3 ggr/år 321 05. 1 gång/kvartal 250 06. 2 ggr/kvartal 530 07. 1 gång/månad 398 08. 2 ggr/månad 309 09. 3 ggr/månad 1371 10. 1 gång/vecka
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6999 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 271 10. 1 gång/vecka 11 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 5050 01. Aldrig 201 02. 1 gång/år 178 03. 2 ggr/år 164 04. 3 ggr/år 176 05. 1 gång/kvartal 132 06. 2 ggr/kvartal 263 07. 1 gång/månad 146 08. 2 ggr/månad 140 09. 3 ggr/månad 1109 10. 1 gång/vecka
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2723 01. Aldrig 183 02. 1 gång/år 224 03. 2 ggr/år 280 04. 3 ggr/år 378 05. 1 gång/kvartal 296 06. 2 ggr/kvartal 639 07. 1 gång/månad 551 08. 2 ggr/månad 442 09. 3 ggr/månad 1843 10. 1 gång/vecka
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 6234 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 72 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 701 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 6807 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 433 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 6487 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 108 07. 1 gång/månad 110 08. 2 ggr/månad 93 09. 3 ggr/månad 335 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 6442 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 98 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 458 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6530 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 468 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6959 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 334 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 7401 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 7324 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 5136 01. Aldrig 382 02. 1 gång/år 292 03. 2 ggr/år 333 04. 3 ggr/år 262 05. 1 gång/kvartal 185 06. 2 ggr/kvartal 328 07. 1 gång/månad 169 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 388 10. 1 gång/vecka
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 4403 01. Aldrig 471 02. 1 gång/år 382 03. 2 ggr/år 426 04. 3 ggr/år 348 05. 1 gång/kvartal 262 06. 2 ggr/kvartal 386 07. 1 gång/månad 175 08. 2 ggr/månad 120 09. 3 ggr/månad 583 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 5065 01. Aldrig 431 02. 1 gång/år 319 03. 2 ggr/år 333 04. 3 ggr/år 364 05. 1 gång/kvartal 221 06. 2 ggr/kvartal 314 07. 1 gång/månad 158 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 267 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 4719 01. Aldrig 370 02. 1 gång/år 323 03. 2 ggr/år 369 04. 3 ggr/år 424 05. 1 gång/kvartal 299 06. 2 ggr/kvartal 500 07. 1 gång/månad 236 08. 2 ggr/månad 119 09. 3 ggr/månad 195 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 4414 01. Aldrig 416 02. 1 gång/år 342 03. 2 ggr/år 343 04. 3 ggr/år 354 05. 1 gång/kvartal 251 06. 2 ggr/kvartal 426 07. 1 gång/månad 193 08. 2 ggr/månad 147 09. 3 ggr/månad 673 10. 1 gång/vecka
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4721 01. Aldrig 416 02. 1 gång/år 305 03. 2 ggr/år 329 04. 3 ggr/år 334 05. 1 gång/kvartal 219 06. 2 ggr/kvartal 333 07. 1 gång/månad 195 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 615 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 5255 01. Aldrig 408 02. 1 gång/år 303 03. 2 ggr/år 298 04. 3 ggr/år 303 05. 1 gång/kvartal 195 06. 2 ggr/kvartal 286 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 283 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 4431 01. Aldrig 490 02. 1 gång/år 429 03. 2 ggr/år 472 04. 3 ggr/år 477 05. 1 gång/kvartal 296 06. 2 ggr/kvartal 394 07. 1 gång/månad 183 08. 2 ggr/månad 119 09. 3 ggr/månad 266 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4211 01. Aldrig 269 02. 1 gång/år 247 03. 2 ggr/år 318 04. 3 ggr/år 336 05. 1 gång/kvartal 221 06. 2 ggr/kvartal 374 07. 1 gång/månad 161 08. 2 ggr/månad 105 09. 3 ggr/månad 1313 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 5218 01. Aldrig 350 02. 1 gång/år 262 03. 2 ggr/år 323 04. 3 ggr/år 290 05. 1 gång/kvartal 206 06. 2 ggr/kvartal 292 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 127 09. 3 ggr/månad 336 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 7231 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 5051 01. Aldrig 245 02. 1 gång/år 212 03. 2 ggr/år 241 04. 3 ggr/år 195 05. 1 gång/kvartal 139 06. 2 ggr/kvartal 239 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 1012 10. 1 gång/vecka
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 5186 01. Aldrig 290 02. 1 gång/år 256 03. 2 ggr/år 302 04. 3 ggr/år 357 05. 1 gång/kvartal 249 06. 2 ggr/kvartal 418 07. 1 gång/månad 208 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 6213 01. Aldrig 228 02. 1 gång/år 154 03. 2 ggr/år 167 04. 3 ggr/år 144 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 142 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 262 10. 1 gång/vecka p 3 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 6795 01. Aldrig 176 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 5202 01. Aldrig 577 02. 1 gång/år 446 03. 2 ggr/år 407 04. 3 ggr/år 266 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 276 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5794 01. Aldrig 312 02. 1 gång/år 231 03. 2 ggr/år 260 04. 3 ggr/år 213 05. 1 gång/kvartal 163 06. 2 ggr/kvartal 197 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5520 01. Aldrig 299 02. 1 gång/år 254 03. 2 ggr/år 249 04. 3 ggr/år 291 05. 1 gång/kvartal 176 06. 2 ggr/kvartal 285 07. 1 gång/månad 135 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 278 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 6245 01. Aldrig 191 02. 1 gång/år 154 03. 2 ggr/år 176 04. 3 ggr/år 185 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 189 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 206 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 5486 01. Aldrig 281 02. 1 gång/år 270 03. 2 ggr/år 299 04. 3 ggr/år 255 05. 1 gång/kvartal 188 06. 2 ggr/kvartal 285 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 222 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 6488 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 199 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 70 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 6058 01. Aldrig 175 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 176 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 81 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 508 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3952 01. Aldrig 340 02. 1 gång/år 376 03. 2 ggr/år 471 04. 3 ggr/år 446 05. 1 gång/kvartal 340 06. 2 ggr/kvartal 438 07. 1 gång/månad 228 08. 2 ggr/månad 153 09. 3 ggr/månad 811 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 6350 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 63 4. 3 ggr/år 78 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 229 7. 1 gång/månad 712 8. 2 ggr/månad 18 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 6161 1. Aldrig 180 2. 1 gång/år 165 3. 2 ggr/år 165 4. 3 ggr/år 162 5. 1 gång/kvartal 88 6. 2 ggr/kvartal 215 7. 1 gång/månad 420 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 6937 1. Aldrig 107 2. 1 gång/år 74 3. 2 ggr/år 69 4. 3 ggr/år 88 5. 1 gång/kvartal 39 6. 2 ggr/kvartal 97 7. 1 gång/månad 148 8. 2 ggr/månad
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 5785 1. Aldrig 291 2. 1 gång/år 277 3. 2 ggr/år 276 4. 3 ggr/år 267 5. 1 gång/kvartal 193 6. 2 ggr/kvartal 239 7. 1 gång/månad 226 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 6505 1. Aldrig 178 2. 1 gång/år 117 3. 2 ggr/år 117 4. 3 ggr/år 140 5. 1 gång/kvartal 122 6. 2 ggr/kvartal 183 7. 1 gång/månad 193 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 5090 1. Aldrig 242 2. 1 gång/år 191 3. 2 ggr/år 224 4. 3 ggr/år 288 5. 1 gång/kvartal 158 6. 2 ggr/kvartal 380 7. 1 gång/månad 982 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 6330 1. Aldrig 231 2. 1 gång/år 150 3. 2 ggr/år 130 4. 3 ggr/år 110 5. 1 gång/kvartal 60 6. 2 ggr/kvartal 545 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 7208 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 50 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 137 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 6492 1. Aldrig 214 2. 1 gång/år 170 3. 2 ggr/år 159 4. 3 ggr/år 149 5. 1 gång/kvartal 88 6. 2 ggr/kvartal 287 7. 1 gång/månad
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 6973 1. Aldrig 131 2. 1 gång/år 93 3. 2 ggr/år 66 4. 3 ggr/år 91 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 168 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 7049 1. Aldrig 142 2. 1 gång/år 90 3. 2 ggr/år 65 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 125 7. 1 gång/månad
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 4917 1. Aldrig 531 2. 1 gång/år 524 3. 2 ggr/år 510 4. 3 ggr/år 432 5. 1 gång/kvartal 160 6. 2 ggr/kvartal 483 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 4844 1. Aldrig 506 2. 1 gång/år 515 3. 2 ggr/år 484 4. 3 ggr/år 465 5. 1 gång/kvartal 187 6. 2 ggr/kvartal 555 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 5517 1. Aldrig 282 2. 1 gång/år 216 3. 2 ggr/år 208 4. 3 ggr/år 297 5. 1 gång/kvartal 97 6. 2 ggr/kvartal 936 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 5315 1. Aldrig 479 2. 1 gång/år 343 3. 2 ggr/år 387 4. 3 ggr/år 352 5. 1 gång/kvartal 163 6. 2 ggr/kvartal 516 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 6825 1. Aldrig 174 2. 1 gång/år 107 3. 2 ggr/år 126 4. 3 ggr/år 94 5. 1 gång/kvartal 56 6. 2 ggr/kvartal 171 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 7098 1. Aldrig 114 2. 1 gång/år 76 3. 2 ggr/år 75 4. 3 ggr/år 71 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 91 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 7046 1. Aldrig 161 2. 1 gång/år 89 3. 2 ggr/år 66 4. 3 ggr/år 78 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 82 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 6565 1. Aldrig 254 2. 1 gång/år 185 3. 2 ggr/år 197 4. 3 ggr/år 136 5. 1 gång/kvartal 87 6. 2 ggr/kvartal 133 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 7104 1. Aldrig 86 2. 1 gång/år 70 3. 2 ggr/år 65 4. 3 ggr/år 66 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 125 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 6466 1. Aldrig 258 2. 1 gång/år 204 3. 2 ggr/år 168 4. 3 ggr/år 175 5. 1 gång/kvartal 83 6. 2 ggr/kvartal 204 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 6810 1. Aldrig 182 2. 1 gång/år 132 3. 2 ggr/år 125 4. 3 ggr/år 110 5. 1 gång/kvartal 66 6. 2 ggr/kvartal 133 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 6688 1. Aldrig 225 2. 1 gång/år 149 3. 2 ggr/år 138 4. 3 ggr/år 130 5. 1 gång/kvartal p 62 6. 2 ggr/kvartal 166 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 7207 1. Aldrig 83 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 68 5. 1 gång/kvartal 98 6. 2 ggr/kvartal 10 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 6855 1. Aldrig 203 2. 1 gång/år 131 3. 2 ggr/år 127 4. 3 ggr/år 114 5. 1 gång/kvartal 125 6. 2 ggr/kvartal 4 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 3190 01. Aldrig 164 02. 1 gång/år 148 03. 2 ggr/år 232 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 153 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 161 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka 138 11. 2 ggr/vecka 126 12. 3 ggr/vecka 101 13. 4 ggr/vecka 233 14. 5 ggr/vecka 2149 15. 6 ggr/vecka
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4623 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 175 04. 3 ggr/år 158 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 232 07. 1 gång/månad 133 08. 2 ggr/månad 188 09. 3 ggr/månad 249 10. 1 gång/vecka 146 11. 2 ggr/vecka 145 12. 3 ggr/vecka 72 13. 4 ggr/vecka 147 14. 5 ggr/vecka 939 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6942 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 161 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 7135 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 75 14. 5 ggr/vecka
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7243 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 101 13. 4 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6883 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 52 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 288 12. 3 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7466 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 7280 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 114 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 7368 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal p 18 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 59 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7169 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 109 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7389 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7229 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 53 12. 3 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7475 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4046 1. Ja 3350 2. Nej 163 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 2686 1. Läser aldrig 407 2. Läser 1 nr/år 550 3. Läser 2 nr/år 211 4. Läser 3 nr/år 3409 5. Läser 4 nr/år 296 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 2284 1. Aldrig 2519 2. Någon gång/år 1524 3. Någon gång/kvartal 1120 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 58 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 573 1. Aldrig 895 2. Någon gång/år 1998 3. Någon gång/kvartal 3841 4. Någon gång/månad 182 5. 1-2 ggr/vecka 7 6. 3-4 ggr/vecka 8 7. Minst 5 ggr/vecka 55 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 603 1. Aldrig 845 2. Någon gång/år 1837 3. Någon gång/kvartal 3932 4. Någon gång/månad 268 5. 1-2 ggr/vecka 7 6. 3-4 ggr/vecka 9 7. Minst 5 ggr/vecka 58 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 4808 1. Aldrig 740 2. Någon gång/år 1075 3. Någon gång/kvartal 844 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 60 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1247 1. Aldrig 1207 2. Någon gång/år 2333 3. Någon gång/kvartal 2635 4. Någon gång/månad 74 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 56 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1174 1. Aldrig 1516 2. Någon gång/år 2446 3. Någon gång/kvartal 2296 4. Någon gång/månad 64 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 56 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1106 1. Aldrig 1050 2. Någon gång/år 2401 3. Någon gång/kvartal 2823 4. Någon gång/månad 115 5. 1-2 ggr/vecka 6 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 55 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2845 1. Aldrig 2409 2. Någon gång/år 1393 3. Någon gång/kvartal 821 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 59 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 750 1. Aldrig 567 2. Någon gång/år 1045 3. Någon gång/kvartal 3809 4. Någon gång/månad 1294 5. 1-2 ggr/vecka 22 6. 3-4 ggr/vecka 15 7. Minst 5 ggr/vecka 57 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 1420 1. Aldrig 961 2. Någon gång/år 1229 3. Någon gång/kvartal 2609 4. Någon gång/månad 1141 5. 1-2 ggr/vecka 84 6. 3-4 ggr/vecka 35 7. Minst 5 ggr/vecka 80 9. Ej svar