ORVESTO 82 P-1008
               SSD 0164

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-1008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1982 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 11.700 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.700 personer har 1.197
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 2 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 13 i militärtjänst, 90 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 192 sjuka i hemmet samt 775 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1982 uppgår
  således till 10.503 personer varav 2.937, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1982 8.298 personer istället för 7.566 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-1008, omfattar 2.032 personer eller 27% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 21 januari 1982 - 11
  mars 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0164 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0164              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0164


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 8 Frek: 2032
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1911 59 62
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 366 10 10 50 22 10 19 29 42 34 29 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 10 27 15 6 35 13 7 10 21 15 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 16 18 14 52 90 27 15 24 15 191 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 22 54 25 5 12 12 9 44 15 14 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 42 12 17 27 12 8 12 26 10 11 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 49 12 15 30 16 5 19 48 26 24 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 13 28 12 23 3
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 11 27 27 29 30 22 31 32 29 42 39 35 39 33 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 27 35 27 29 38 28 30 23 29 33 29 33 34 31 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 38 38 37 40 37 50 46 50 51 44 43 42 42 42 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 33 34 36 40 43 33 43 38 36 38 46 53 53 52 Kod: 99 Frek: 2
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 12001 12005 12006 12301 Frek: 6 4 2 2 1 1 12 Kod: 12502 12503 12507 12601 12602 12701 12702 Frek: 1 1 2 14 3 8 1 Kod: 12703 12704 13601 13606 13801 13901 13903 Frek: 13 2 11 1 10 1 2 Kod: 13904 16001 16201 16301 18006 18007 18009 Frek: 1 8 11 10 1 3 6 Kod: 18010 18011 18013 18014 18015 18017 18018 Frek: 1 10 1 4 7 5 3 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18028 18029 Frek: 6 8 12 12 5 3 7 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 13 10 9 8 7 6 4 Kod: 18042 18101 18102 18103 18105 18106 18107 Frek: 4 5 3 3 3 2 1 Kod: 18110 18112 18201 18202 18203 18301 18401 Frek: 1 3 6 1 2 10 7 Kod: 18402 18601 18701 18703 18801 18803 18805 Frek: 10 4 1 7 2 1 3 Kod: 18806 18810 18818 18823 19101 19106 19201 Frek: 1 1 1 1 1 7 3 Kod: 19202 19204 30501 30502 31901 31902 36001 Frek: 2 2 2 1 1 3 4 Kod: 36004 36005 36008 38001 38002 38003 38004 Frek: 1 1 1 6 4 5 10 Kod: 38005 38012 38017 38019 38021 38022 38025 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 38026 38028 38033 38035 38038 38039 38041 Frek: 1 1 1 2 5 1 1 Kod: 38101 38105 38107 38126 38207 38211 38213 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 38214 42801 48001 48002 48005 48014 48017 Frek: 1 1 4 2 2 1 1 Kod: 48019 48028 48031 48034 48101 48201 48205 Frek: 1 3 1 1 6 1 1 Kod: 48206 48301 48302 48307 48401 48402 48403 Frek: 1 4 1 1 3 3 1 Kod: 48406 48410 48413 48601 48604 48606 48608 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 50901 50902 50903 51202 51204 51302 51309 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 56101 56102 56201 56202 56203 58001 58002 Frek: 1 1 2 1 1 8 1 Kod: 58003 58004 58005 58007 58009 58014 58018 Frek: 4 2 1 1 1 1 1 Kod: 58019 58024 58029 58030 58031 58033 58034 Frek: 3 2 1 1 1 5 2 Kod: 58101 58102 58103 58104 58105 58106 58109 Frek: 2 2 2 3 6 4 1 Kod: 58114 58115 58118 58122 58127 58201 58301 Frek: 2 2 1 2 1 2 13 Kod: 58305 58306 58307 58309 58323 58324 58326 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 58401 58601 60403 60406 60408 61703 61705 Frek: 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 66201 66204 66209 66210 66501 66506 68001 Frek: 2 1 2 1 1 1 6 Kod: 68002 68003 68005 68006 68007 68010 68015 Frek: 1 5 2 1 2 2 1 Kod: 68021 68023 68201 68206 68207 68301 68302 Frek: 1 1 8 1 2 4 1 Kod: 68401 68407 68501 68507 68515 68518 68521 Frek: 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 68601 68605 68606 68701 76001 76004 76005 Frek: 4 1 1 4 2 1 1 Kod: 76101 76102 76103 76305 76401 76405 76409 Frek: 1 3 1 1 2 2 2 Kod: 76410 76461 76504 76701 78001 78007 78008 Frek: 1 1 4 1 4 1 1 Kod: 78009 78018 78028 78101 78104 82102 83402 Frek: 1 1 5 4 1 2 2 Kod: 83404 84003 84006 84007 84014 86004 86006 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 86008 86101 86103 86202 86204 88001 88006 Frek: 1 1 3 1 1 5 1 Kod: 88013 88101 88103 88201 88203 88205 88301 Frek: 1 2 1 2 1 1 8 Kod: 88305 88308 88314 88401 88403 88406 88507 Frek: 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 88514 98001 98029 98030 98035 98049 98061 Frek: 1 7 1 1 2 1 1 Kod: 98065 98071 98081 106002 106003 108001 108005 Frek: 1 1 1 1 1 7 1 Kod: 108006 108010 108011 108014 108018 108019 108102 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 108110 108201 108205 108301 108304 112104 112105 Frek: 1 5 2 1 3 1 1 Kod: 112107 113701 113702 116004 116005 116009 116011 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 116201 116203 116301 116302 116501 116601 116701 Frek: 2 1 1 2 1 2 1 Kod: 116702 116801 116802 116807 118001 118002 118009 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 Kod: 118015 118025 118029 118033 118101 118102 118105 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 118111 118202 118209 118261 118301 118305 118309 Frek: 1 3 4 1 8 1 1 Kod: 118311 118315 118319 121401 123002 123007 123101 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 123305 123308 126001 126003 126101 126201 126202 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 126301 126307 126308 126401 126406 126410 126503 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 126509 126510 126511 126512 126602 126604 126608 Frek: 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 126702 126704 128001 128002 128003 128005 128006 Frek: 1 1 2 6 2 2 1 Kod: 128007 128008 128009 128010 128012 128014 128015 Frek: 6 4 1 5 2 4 2 Kod: 128016 128017 128018 128019 128050 128101 128102 Frek: 4 4 2 1 1 2 3 Kod: 128103 128104 128117 128121 128201 128204 128206 Frek: 2 5 1 4 3 3 1 Kod: 128207 128301 128302 128303 128306 128307 128308 Frek: 1 4 8 6 2 1 1 Kod: 128309 128316 128317 128402 128404 128501 128511 Frek: 1 2 7 2 3 5 1 Kod: 128513 128519 128601 128616 128619 128701 128707 Frek: 1 1 6 1 1 3 1 Kod: 128714 128716 128731 131501 131504 131505 131507 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 138001 138002 138003 138004 138005 138009 138101 Frek: 3 3 2 1 1 2 2 Kod: 138103 138104 138105 138109 138110 138201 138211 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 138301 138302 138304 138305 138311 138317 138319 Frek: 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 138320 138401 138402 138403 138404 138405 138406 Frek: 1 4 1 1 2 2 1 Kod: 138409 138411 138412 138414 140102 140103 140201 Frek: 1 1 2 1 1 3 8 Kod: 140203 140701 141502 141503 141504 141505 141901 Frek: 3 4 2 1 1 2 1 Kod: 141902 141903 142101 142103 142110 142701 142703 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 142706 143001 143005 143501 143506 148001 148004 Frek: 1 2 1 1 1 4 1 Kod: 148005 148006 148007 148008 148009 148010 148011 Frek: 1 8 3 3 3 1 4 Kod: 148012 148016 148017 148018 148019 148020 148021 Frek: 1 2 3 5 4 4 4 Kod: 148022 148023 148024 148026 148028 148030 148031 Frek: 3 7 6 4 1 1 5 Kod: 148032 148033 148034 148036 148101 148103 148104 Frek: 3 4 6 6 11 5 3 Kod: 148201 148205 148207 148211 148401 148402 148404 Frek: 5 1 2 1 5 1 1 Kod: 148501 148507 148511 148512 150403 152105 152106 Frek: 3 1 1 3 1 1 1 Kod: 152401 152403 152705 152714 155203 155204 155208 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 156105 156109 156205 156207 156301 156302 156303 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 156308 156310 156312 156314 156501 156503 156508 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156606 158001 158009 158101 158104 158201 158206 Frek: 4 4 1 11 1 5 1 Kod: 158208 158209 158301 158302 158303 158307 158309 Frek: 1 3 5 11 1 1 1 Kod: 158311 158312 158316 158318 158320 158401 158407 Frek: 2 1 2 3 3 1 1 Kod: 158409 158419 158429 158501 158504 158908 160205 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 162203 162301 162302 164301 166001 166002 166005 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 166013 166014 166016 166017 166018 166020 166030 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 166102 166118 166201 166309 168001 168002 168010 Frek: 1 1 1 1 2 4 1 Kod: 168012 168013 168015 168101 168105 168106 168111 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 168118 168130 168131 168201 168205 168301 168303 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 168304 168401 168402 168403 168408 168501 168601 Frek: 2 2 1 1 1 1 2 Kod: 168624 168647 171501 171502 173001 173003 173701 Frek: 1 1 2 1 2 1 4 Kod: 173703 176001 176002 176101 176201 176202 176301 Frek: 1 1 3 1 1 1 3 Kod: 176302 176401 176501 176505 176604 178001 178002 Frek: 2 2 2 1 1 5 11 Kod: 178004 178006 178007 178009 178032 178101 178201 Frek: 1 3 1 1 1 3 2 Kod: 178301 178401 178402 178407 178408 178501 178502 Frek: 2 3 3 1 1 4 1 Kod: 178510 178511 178512 182013 186001 186101 186102 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 186104 186201 186401 188001 188002 188003 188004 Frek: 1 4 1 1 4 5 4 Kod: 188008 188012 188015 188016 188018 188022 188025 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 188027 188029 188030 188101 188205 188301 188404 Frek: 1 1 4 7 1 8 3 Kod: 188502 188503 188504 188507 190402 190701 190702 Frek: 6 3 2 2 1 1 2 Kod: 191701 191702 191704 191706 191707 196001 196003 Frek: 2 1 1 2 1 5 1 Kod: 196101 196103 196201 198001 198002 198003 198004 Frek: 4 2 2 1 3 5 6 Kod: 198007 198017 198018 198101 198102 198201 198301 Frek: 1 1 1 3 2 5 2 Kod: 198304 198401 202602 202903 203103 203402 203902 Frek: 1 3 3 1 1 2 2 Kod: 206101 206201 206202 208001 208003 208008 208011 Frek: 4 3 1 6 4 1 1 Kod: 208101 208201 208203 208301 208303 208401 208403 Frek: 7 1 1 1 1 2 1 Kod: 208405 208406 208501 210102 210402 212101 212103 Frek: 4 1 7 2 1 1 2 Kod: 213203 213205 213206 216101 216107 218001 218002 Frek: 1 1 2 1 1 5 14 Kod: 218006 218007 218008 218101 218102 218103 218201 Frek: 1 1 1 8 3 2 3 Kod: 218204 218303 218306 218401 218403 218405 218408 Frek: 1 3 2 4 1 1 1 Kod: 226002 226003 226004 226201 228001 228002 228004 Frek: 1 1 1 3 1 2 1 Kod: 228005 228006 228101 228103 228104 228106 228107 Frek: 1 6 6 6 1 2 1 Kod: 228108 228109 228110 228113 228201 228203 228204 Frek: 2 2 3 1 2 1 1 Kod: 228207 228301 228307 228401 228402 228404 228405 Frek: 1 4 1 3 4 3 1 Kod: 228406 228407 228408 228411 228412 230301 230302 Frek: 1 3 2 1 1 1 2 Kod: 230502 230506 230901 231301 231305 231307 232101 Frek: 1 2 1 3 3 1 3 Kod: 232103 232106 232602 232607 232608 236101 236106 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 238001 238002 238004 238007 238009 238020 240401 Frek: 11 6 1 2 2 1 1 Kod: 240903 241702 241703 242101 242501 246001 246002 Frek: 1 3 1 3 1 1 2 Kod: 246003 246201 246202 248001 248002 248004 248005 Frek: 1 2 1 11 3 3 2 Kod: 248101 248104 248201 248202 248203 248204 248206 Frek: 4 1 4 3 1 3 3 Kod: 248207 248208 248211 248502 250501 250502 250602 Frek: 2 1 1 1 1 3 2 Kod: 251002 251401 251403 252101 252301 252304 252306 Frek: 1 10 1 3 4 1 3 Kod: 256002 258001 258002 258003 258101 258103 258104 Frek: 1 7 7 7 1 4 1 Kod: 258105 258201 258301 258401 258402 999999 Frek: 1 7 1 10 2 9
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 1029 1. Man 1003 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 140 01. 15-17 år 86 02. 18-19 år 196 03. 20-24 år 189 04. 25-29 år 222 05. 30-34 år 220 06. 35-39 år 184 07. 40-44 år 152 08. 45-49 år 146 09. 50-54 år 169 10. 55-59 år 172 11. 60-64 år 155 12. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 518 1. Ogift 1346 2. Gift eller sammanboende 160 3. Änka/Änkling/Frånskild 8 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 664 1. Husfar 713 2. Husmor 286 3. Son/Dotter 54 4. Annan hushållsmedlem 290 5. Ensamboende 25 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 997 1. Förvärvsarbetande på heltid 373 2. Förvärvsarbetande på deltid 119 3. Hemmafru 236 4. Studerande 217 5. Pensionär 79 6. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 720 1. Folkskola 370 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 186 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 466 4. Gymnasium eller motsvarande 271 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 19 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 114 1. Under 200 invånare 217 2. 200-1.999 invånare 186 3. 2.000-4.999 invånare 177 4. 5.000-9.999 invånare 269 5. 10.000-24.999 invånare 253 6. 25.000-49.999 invånare 253 7. 50.000-99.999 invånare 428 8. 100.000 och däröver 135 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 208 1. Insatslägenhet 591 2. Hyrd lägenhet 959 3. Egen villa/radhus 65 4. Hyrd villa/radhus 125 5. Jordbruksfastighet 37 6. Inneboende 37 7. Annan bostadsform 10 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 325 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 414 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 287 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 238 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 761 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 7 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1921 98 6 1 6
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1733 237 52 1 2 2 5
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1745 246 34 2 5
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1656 333 38 5
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1441 456 114 16 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 71 410 1323 185 32 6 1 4
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1888 96 42 1 1 4
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 99 Frek: 283 617 432 479 163 37 11 6 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 864 1. Under 60.000 kronor/år 716 2. 60.000-90.000 kronor/år 247 3. 90.000-120.000 kronor/år 67 4. 120.000-150.000 kronor/år 30 5. 150.000-180.000 kronor/år 11 6. 180.000-210.000 kronor/år 3 7. 210.000-240.000 kronor/år 6 8. Över 240.000 kronor/år 88 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 200 1. Under 60.000 kronor/år 378 2. 60.000-90.000 kronor/år 354 3. 90.000-120.000 kronor/år 376 4. 120.000-150.000 kronor/år 242 5. 150.000-180.000 kronor/år 140 6. 180.000-210.000 kronor/år 69 7. 210.000-240.000 kronor/år 61 8. Över 240.000 kronor/år 212 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1418 1. Ja 505 2. Nej 109 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 347 1265 360 41 13 2 4
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1599 1. Ja 429 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 141 1. Ja 1885 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 489 1. Ja 1539 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 444 1. Ja 1583 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 282 1. Ja 1745 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 93 1. Ja 1935 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1149 1. Ja 879 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 770 1. Ja 1258 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 216 1. Ja 1812 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1315 1. Ja 713 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 480 1. Ja 1547 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 513 1. Ja 1515 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 417 1. Ja 1610 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 875 1. Ja 1153 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 680 1. Ja 1348 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1786 1. Ja 242 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1816 1. Ja 212 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 771 1. Ja 1256 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 204 1. Ja 1822 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1034 1. Ja 993 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1525 1. Ja 502 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1553 1. Ja 475 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 864 1. Ja 1162 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1414 1. Ja 613 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1409 1. Ja 619 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1426 1. Ja 602 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 414 1. Ja 1614 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 348 1. Ja 1680 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 198 1. Ja 1830 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 181 01. Fabriksny bil 516 02. Begagnad bil 27 03. Moped 7 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 20 06. Ny villa 19 07. Begagnad villa 53 08. Köksfläkt 56 09. Elektrisk spis 45 10. Diskmaskin 287 11. Nya möbler 809 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 21 02. Begagnad bil 29 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 20 06. Ny villa 27 07. Begagnad villa 48 08. Köksfläkt 59 09. Elektrisk spis 46 10. Diskmaskin 279 11. Nya möbler 1491 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 4 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 16 08. Köksfläkt 23 09. Elektrisk spis 21 10. Diskmaskin 84 11. Nya möbler 1876 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 3 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 13 09. Elektrisk spis 8 10. Diskmaskin 28 11. Nya möbler 1978 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 9 10. Diskmaskin 7 11. Nya möbler 2014 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 8 11. Nya möbler 2022 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 173 01. Tvättmaskin 56 02. Frysbox 62 03. Frysskåp 143 04. Fiskeutrustning 135 05. Elektrisk rakapparat 39 06. Skrivmaskin 43 07. Stillbildskamera 17 08. Filmkamera 19 09. Projektor 38 10. Elektrisk symaskin 17 11. Braskamin 1290 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 24 02. Frysbox 24 03. Frysskåp 31 04. Fiskeutrustning 49 05. Elektrisk rakapparat 18 06. Skrivmaskin 33 07. Stillbildskamera 14 08. Filmkamera 17 09. Projektor 18 10. Elektrisk symaskin 13 11. Braskamin 1791 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 9 03. Frysskåp 5 04. Fiskeutrustning 22 05. Elektrisk rakapparat 8 06. Skrivmaskin 15 07. Stillbildskamera 6 08. Filmkamera 9 09. Projektor 11 10. Elektrisk symaskin 4 11. Braskamin 1943 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 7 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 6 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 2007 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 1 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 2024 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 2029 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 173 01. Transistorradio 26 02. Husvagn 187 03. Stereoanläggning 149 04. Färg-TV 72 05. TV-bandspelare (Video) 68 06. Elektrisk kaffebryggare 53 07. Motorgräsklippare 78 08. Dammsugare 13 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 1204 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 1 02. Husvagn 27 03. Stereoanläggning 53 04. Färg-TV 46 05. TV-bandspelare (Video) 58 06. Elektrisk kaffebryggare 30 07. Motorgräsklippare 74 08. Dammsugare 20 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 1714 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 10 04. Färg-TV 17 05. TV-bandspelare (Video) 13 06. Elektrisk kaffebryggare 13 07. Motorgräsklippare 26 08. Dammsugare 8 09. Motorbåt 4 10. Segelbåt 1940 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 4 05. TV-bandspelare (Video) 3 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 12 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 2001 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 2 06. Elektrisk kaffebryggare 3 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 2022 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 24 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 106 4. Varken-eller,vet ej 699 5. Något intresserad 641 6. Ganska intresserad 313 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 564 5. Något intresserad 607 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 567 5. Något intresserad 608 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket ointresserad 251 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 90 4. Varken-eller,vet ej 419 5. Något intresserad 701 6. Ganska intresserad 619 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 116 4. Varken-eller,vet ej 486 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 564 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 168 4. Varken-eller,vet ej 614 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 176 4. Varken-eller,vet ej 570 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 288 4. Varken-eller,vet ej 606 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller,vet ej 602 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket ointresserad 298 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 252 4. Varken-eller,vet ej 392 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 153 4. Varken-eller,vet ej 524 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 152 4. Varken-eller,vet ej 331 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 743 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 283 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 282 4. Varken-eller,vet ej 394 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 167 4. Varken-eller,vet ej 565 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 560 5. Något intresserad 633 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 220 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller,vet ej 458 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 219 4. Varken-eller,vet ej 534 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller,vet ej 595 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 201 4. Varken-eller,vet ej 671 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 545 5. Något intresserad 258 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 849 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 219 4. Varken-eller,vet ej 274 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 423 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 552 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 381 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 398 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 364 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 66 4. Varken-eller,vet ej 550 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 52 4. Varken-eller,vet ej 470 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 607 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 78 4. Varken-eller,vet ej 526 5. Något intresserad 663 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 488 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 531 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 422 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 109 4. Varken-eller,vet ej 601 5. Något intresserad 773 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 209 4. Varken-eller,vet ej 378 5. Något intresserad 534 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 659 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 399 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 133 4. Varken-eller,vet ej 498 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 155 4. Varken-eller,vet ej 679 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 653 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 440 4. Varken-eller,vet ej 268 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 52 7. Mycket intresserad 113 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 608 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 379 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 427 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 290 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 582 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 175 4. Varken-eller,vet ej 594 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 433 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 72 4. Varken-eller,vet ej 499 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 599 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 604 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket ointresserad 259 2. Ganska ointresserad 222 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 508 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 50 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 793 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 267 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 133 4. Varken-eller,vet ej 251 5. Något intresserad 271 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 115 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 700 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 446 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 592 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1099 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 297 4. Varken-eller,vet ej 111 5. Något intresserad 72 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 80 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 630 6. Ganska intresserad 543 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 751 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 302 4. Varken-eller,vet ej 214 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 427 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 418 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 362 4. Varken-eller,vet ej 301 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 526 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 330 5. Något intresserad 451 6. Ganska intresserad 725 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 36 3. Något ointresserad 51 4. Varken-eller,vet ej 345 5. Något intresserad 732 6. Ganska intresserad 775 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 285 4. Varken-eller,vet ej 695 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 87 4. Varken-eller,vet ej 558 5. Något intresserad 715 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 970 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 242 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 676 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 277 4. Varken-eller,vet ej 581 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 489 01. 0 kronor 709 02. Under 250 kronor 367 03. 251-500 kronor 224 04. 501-1.000 kronor 104 05. 1.001-1.500 kronor 51 06. 1.501-2.000 kronor 22 07. 2.001-3.000 kronor 13 08. 3.001-4.000 kronor 18 09. Över 4.000 kronor 35 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 19 01. 0 kronor 50 02. Under 250 kronor 219 03. 251-500 kronor 493 04. 501-1.000 kronor 431 05. 1.001-1.500 kronor 358 06. 1.501-2.000 kronor 249 07. 2.001-3.000 kronor 93 08. 3.001-4.000 kronor 61 09. Över 4.000 kronor 59 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 515 01. 0 kronor 670 02. Under 250 kronor 370 03. 251-500 kronor 221 04. 501-1.000 kronor 76 05. 1.001-1.500 kronor 45 06. 1.501-2.000 kronor 16 07. 2.001-3.000 kronor 15 08. 3.001-4.000 kronor 5 09. Över 4.000 kronor 99 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 606 01. 0 kronor 950 02. Under 250 kronor 261 03. 251-500 kronor 71 04. 501-1.000 kronor 20 05. 1.001-1.500 kronor 10 06. 1.501-2.000 kronor 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 3 09. Över 4.000 kronor 110 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 86 01. 0 kronor 560 02. Under 250 kronor 433 03. 251-500 kronor 328 04. 501-1.000 kronor 199 05. 1.001-1.500 kronor 113 06. 1.501-2.000 kronor 81 07. 2.001-3.000 kronor 45 08. 3.001-4.000 kronor 83 09. Över 4.000 kronor 104 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 885 01. 0 kronor 71 02. Under 250 kronor 54 03. 251-500 kronor 80 04. 501-1.000 kronor 104 05. 1.001-1.500 kronor 132 06. 1.501-2.000 kronor 204 07. 2.001-3.000 kronor 154 08. 3.001-4.000 kronor 248 09. Över 4.000 kronor 100 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 396 01. 0 kronor 818 02. Under 250 kronor 382 03. 251-500 kronor 210 04. 501-1.000 kronor 78 05. 1.001-1.500 kronor 39 06. 1.501-2.000 kronor 18 07. 2.001-3.000 kronor 5 08. 3.001-4.000 kronor 7 09. Över 4.000 kronor 79 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1193 01. 0 kronor 127 02. Under 250 kronor 73 03. 251-500 kronor 116 04. 501-1.000 kronor 106 05. 1.001-1.500 kronor 71 06. 1.501-2.000 kronor 130 07. 2.001-3.000 kronor 108 08. 3.001-4.000 kronor 46 09. Över 4.000 kronor 62 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 498 01. 0 kronor 427 02. Under 250 kronor 359 03. 251-500 kronor 301 04. 501-1.000 kronor 166 05. 1.001-1.500 kronor 95 06. 1.501-2.000 kronor 72 07. 2.001-3.000 kronor 28 08. 3.001-4.000 kronor 30 09. Över 4.000 kronor 56 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 879 01. 0 kronor 795 02. Under 250 kronor 177 03. 251-500 kronor 56 04. 501-1.000 kronor 25 05. 1.001-1.500 kronor 14 06. 1.501-2.000 kronor 5 07. 2.001-3.000 kronor 5 08. 3.001-4.000 kronor 1 09. Över 4.000 kronor 75 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 135 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 170 07. 1 gång/månad 162 08. 2 ggr/månad 186 09. 3 ggr/månad 376 10. 1 gång/vecka 332 11. 2 ggr/vecka 222 12. 3 ggr/vecka 102 13. 4 ggr/vecka 63 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 19 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 306 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 241 07. 1 gång/månad 191 08. 2 ggr/månad 156 09. 3 ggr/månad 352 10. 1 gång/vecka 198 11. 2 ggr/vecka 134 12. 3 ggr/vecka 59 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1191 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1416 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 664 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 97 06. 2 ggr/kvartal 196 07. 1 gång/månad 148 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 560 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 159 05. 1 gång/kvartal 103 06. 2 ggr/kvartal 237 07. 1 gång/månad 171 08. 2 ggr/månad 120 09. 3 ggr/månad 197 10. 1 gång/vecka 94 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1719 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 746 01. Aldrig 149 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 139 05. 1 gång/kvartal 97 06. 2 ggr/kvartal 215 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 117 09. 3 ggr/månad 126 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1443 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1270 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1263 01. Aldrig 168 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 367 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 143 04. 3 ggr/år 196 05. 1 gång/kvartal 143 06. 2 ggr/kvartal 303 07. 1 gång/månad 215 08. 2 ggr/månad 146 09. 3 ggr/månad 166 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1242 01. Aldrig 242 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 522 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 129 04. 3 ggr/år 173 05. 1 gång/kvartal 128 06. 2 ggr/kvartal 274 07. 1 gång/månad 179 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1141 01. Aldrig 171 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1071 01. Aldrig 217 02. 1 gång/år 142 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 127 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1197 01. Aldrig 186 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 642 01. Aldrig 222 02. 1 gång/år 184 03. 2 ggr/år 163 04. 3 ggr/år 212 05. 1 gång/kvartal 169 06. 2 ggr/kvartal 205 07. 1 gång/månad 95 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 856 01. Aldrig 306 02. 1 gång/år 204 03. 2 ggr/år 124 04. 3 ggr/år 165 05. 1 gång/kvartal 106 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1297 01. Aldrig 208 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 798 01. Aldrig 614 02. 1 gång/år 268 03. 2 ggr/år 149 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1170 01. Aldrig 226 02. 1 gång/år 136 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 146 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1282 01. Aldrig 302 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 607 01. Aldrig 328 02. 1 gång/år 215 03. 2 ggr/år 227 04. 3 ggr/år 214 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 180 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1401 01. Aldrig 229 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 378 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 181 05. 1 gång/kvartal 126 06. 2 ggr/kvartal 252 07. 1 gång/månad 187 08. 2 ggr/månad 160 09. 3 ggr/månad 214 10. 1 gång/vecka 95 11. 2 ggr/vecka 80 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 27 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 364 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 212 07. 1 gång/månad 178 08. 2 ggr/månad 162 09. 3 ggr/månad 315 10. 1 gång/vecka 139 11. 2 ggr/vecka 96 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 31 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 815 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 188 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 76 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 457 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 126 03. 2 ggr/år 247 04. 3 ggr/år 234 05. 1 gång/kvartal 169 06. 2 ggr/kvartal 225 07. 1 gång/månad 116 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 66 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1523 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 627 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 142 03. 2 ggr/år 204 04. 3 ggr/år 224 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 240 07. 1 gång/månad 97 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 441 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 225 08. 2 ggr/månad 218 09. 3 ggr/månad 480 10. 1 gång/vecka 193 11. 2 ggr/vecka 85 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 86 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 469 07. 1 gång/månad 430 08. 2 ggr/månad 307 09. 3 ggr/månad 304 10. 1 gång/vecka 85 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 143 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 508 07. 1 gång/månad 361 08. 2 ggr/månad 254 09. 3 ggr/månad 236 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1188 01. Aldrig 255 02. 1 gång/år 143 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 129 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 183 03. 2 ggr/år 282 04. 3 ggr/år 442 05. 1 gång/kvartal 292 06. 2 ggr/kvartal 383 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 567 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 231 10. 1 gång/vecka 62 11. 2 ggr/vecka 82 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 149 14. 5 ggr/vecka 58 15. 6 ggr/vecka 266 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 809 01. Aldrig 251 02. 1 gång/år 173 03. 2 ggr/år 153 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 523 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 210 10. 1 gång/vecka 78 11. 2 ggr/vecka 89 12. 3 ggr/vecka 69 13. 4 ggr/vecka 226 14. 5 ggr/vecka 59 15. 6 ggr/vecka 250 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 840 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 48 13. 4 ggr/vecka 141 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 81 16. 7 ggr/vecka
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1366 01. Aldrig 137 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 41 16. 7 ggr/vecka
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 726 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 76 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 133 10. 1 gång/vecka 101 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 40 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 174 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1735 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1021 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 70 09. 3 ggr/månad 106 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 215 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 492 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 122 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 190 10. 1 gång/vecka 127 11. 2 ggr/vecka 96 12. 3 ggr/vecka 65 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 253 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1513 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 175 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1621 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1639 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1475 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 46 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 106 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1779 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 65 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1924 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1921 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1955 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1909 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 45 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1882 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1949 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1904 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 45 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1819 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 970 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 93 09. 3 ggr/månad 381 10. 1 gång/vecka
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1886 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1351 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 299 10. 1 gång/vecka
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 701 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 177 07. 1 gång/månad 142 08. 2 ggr/månad 124 09. 3 ggr/månad 519 10. 1 gång/vecka
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1666 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 196 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1801 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 133 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1730 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1743 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 104 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1740 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 126 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1881 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1975 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1961 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1382 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1171 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 121 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1397 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1231 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 131 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1185 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 174 10. 1 gång/vecka
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1266 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 166 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1420 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1236 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 107 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 125 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1139 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 348 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1402 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1938 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1346 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 276 10. 1 gång/vecka
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1379 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1675 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka p 2 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1825 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1372 01. Aldrig 163 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1509 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1493 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1693 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1503 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1730 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1627 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 153 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1058 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 128 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 67 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 216 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1710 1. Aldrig 9 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 70 7. 1 gång/månad 176 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1658 1. Aldrig 50 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 55 7. 1 gång/månad 113 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1865 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 40 8. 2 ggr/månad
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1528 1. Aldrig 83 2. 1 gång/år 80 3. 2 ggr/år 70 4. 3 ggr/år 73 5. 1 gång/kvartal 55 6. 2 ggr/kvartal 71 7. 1 gång/månad 72 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1744 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 62 7. 1 gång/månad 57 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1383 1. Aldrig 75 2. 1 gång/år 57 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 71 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 86 7. 1 gång/månad 279 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1693 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 28 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 147 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1941 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 3 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1756 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 51 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 71 7. 1 gång/månad
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1890 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 18 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1888 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1347 1. Aldrig 136 2. 1 gång/år 150 3. 2 ggr/år 124 4. 3 ggr/år 108 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 127 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1335 1. Aldrig 134 2. 1 gång/år 136 3. 2 ggr/år 135 4. 3 ggr/år 117 5. 1 gång/kvartal 47 6. 2 ggr/kvartal 128 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1505 1. Aldrig 82 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 85 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 235 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1433 1. Aldrig 136 2. 1 gång/år 86 3. 2 ggr/år 101 4. 3 ggr/år 86 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 149 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1857 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1923 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 18 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1892 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1757 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 54 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 41 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1905 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1711 1. Aldrig 69 2. 1 gång/år 58 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 52 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 58 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1812 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1773 1. Aldrig 68 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 43 5. 1 gång/kvartal p 18 6. 2 ggr/kvartal 47 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1922 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 2 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1877 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 870 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 62 14. 5 ggr/vecka 571 15. 6 ggr/vecka
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1253 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 267 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1857 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1921 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1951 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1835 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 86 12. 3 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 2006 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1946 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1983 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1936 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1995 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1939 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 2007 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1069 1. Ja 920 2. Nej 43 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 757 1. Läser aldrig 121 2. Läser 1 nr/år 154 3. Läser 2 nr/år 54 4. Läser 3 nr/år 855 5. Läser 4 nr/år 91 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 612 1. Aldrig 693 2. Någon gång/år 408 3. Någon gång/kvartal 286 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 151 1. Aldrig 251 2. Någon gång/år 547 3. Någon gång/kvartal 1026 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 155 1. Aldrig 240 2. Någon gång/år 504 3. Någon gång/kvartal 1050 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1289 1. Aldrig 210 2. Någon gång/år 296 3. Någon gång/kvartal 213 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 310 1. Aldrig 337 2. Någon gång/år 635 3. Någon gång/kvartal 713 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 310 1. Aldrig 423 2. Någon gång/år 632 3. Någon gång/kvartal 632 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 282 1. Aldrig 303 2. Någon gång/år 629 3. Någon gång/kvartal 769 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 744 1. Aldrig 670 2. Någon gång/år 362 3. Någon gång/kvartal 232 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 189 1. Aldrig 166 2. Någon gång/år 278 3. Någon gång/kvartal 1033 4. Någon gång/månad 339 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 376 1. Aldrig 262 2. Någon gång/år 349 3. Någon gång/kvartal 677 4. Någon gång/månad 311 5. 1-2 ggr/vecka 25 6. 3-4 ggr/vecka 8 7. Minst 5 ggr/vecka 24 9. Ej svar