ORVESTO 82 P-2001
               SSD 0161

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-2001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1982 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 11.700 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.700 personer har 1.197
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 2 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 13 i militärtjänst, 90 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 192 sjuka i hemmet samt 775 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1982 uppgår
  således till 10.503 personer varav 2.937, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1982 8.298 personer istället för 7.566 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-2001, omfattar 1.980 personer eller 26% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 mars 1982 - 27
  april 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0161 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0161              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0161


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 1 Frek: 1980
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1858 80 42
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 328 8 8 44 16 12 27 21 39 37 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 19 14 10 36 11 10 13 36 10 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 17 16 13 49 110 17 14 24 20 172 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 26 22 42 24 9 16 5 9 42 14 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 40 12 13 40 15 8 10 38 9 12 12 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 16 18 36 10 6 18 38 32 25 10 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 18 30 8 16 2
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 1 25 31 35 26 33 29 41 28 35 31 26 31 37 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 34 32 34 27 31 40 29 21 34 27 28 29 33 33 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 33 29 45 37 50 46 58 56 37 36 39 42 36 36 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 36 32 38 45 33 42 37 32 30 35 33 55 47 49 Kod: 67 99 Frek: 14 1
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 12001 12005 12006 Frek: 1 5 1 3 1 1 1 Kod: 12301 12502 12503 12601 12602 12701 12702 Frek: 11 1 3 16 3 5 1 Kod: 12703 12704 13601 13606 13801 13901 13903 Frek: 9 2 8 4 7 2 1 Kod: 13904 16001 16201 16301 18004 18006 18007 Frek: 1 8 5 22 2 3 2 Kod: 18010 18011 18013 18014 18015 18017 18018 Frek: 2 3 2 4 3 1 3 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18028 18029 Frek: 6 10 6 11 6 3 4 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 5 10 7 4 7 10 7 Kod: 18042 18101 18102 18103 18104 18105 18107 Frek: 6 5 1 4 2 2 3 Kod: 18201 18202 18203 18301 18401 18402 18601 Frek: 7 6 3 4 2 11 10 Kod: 18701 18703 18801 18803 18805 18808 18812 Frek: 2 5 1 1 2 1 1 Kod: 18817 19101 19105 19106 19108 19201 30501 Frek: 1 1 1 4 1 5 2 Kod: 30502 31901 36003 36008 38001 38002 38003 Frek: 1 1 1 1 12 5 2 Kod: 38004 38005 38007 38014 38021 38026 38030 Frek: 8 1 1 1 2 2 1 Kod: 38033 38035 38038 38042 38101 38103 38105 Frek: 1 2 2 1 3 1 1 Kod: 38201 38202 38207 42801 48001 48003 48006 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 48007 48010 48020 48030 48031 48101 48201 Frek: 1 2 1 1 1 5 2 Kod: 48207 48301 48304 48401 48402 48403 48404 Frek: 1 7 1 5 13 1 1 Kod: 48405 48415 48420 48601 48604 48609 50901 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 51201 51202 51302 51309 56101 56201 56202 Frek: 1 1 1 1 5 4 2 Kod: 56203 56301 58001 58002 58003 58004 58017 Frek: 1 1 12 2 5 1 1 Kod: 58018 58019 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 3 5 2 1 4 1 Kod: 58104 58105 58106 58109 58112 58114 58115 Frek: 4 4 6 3 1 1 1 Kod: 58117 58119 58206 58301 58304 58305 58308 Frek: 1 1 1 8 1 1 1 Kod: 58309 58322 58324 58411 58601 58602 58617 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 58618 60408 66201 66208 66501 66503 66504 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 Kod: 68001 68002 68003 68005 68007 68008 68010 Frek: 3 1 3 6 3 1 2 Kod: 68011 68015 68016 68020 68201 68301 68305 Frek: 1 2 1 4 3 8 1 Kod: 68310 68312 68401 68501 68506 68515 68519 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 68522 68601 68605 68609 68701 76001 76005 Frek: 1 6 1 1 6 1 1 Kod: 76101 76102 76103 76104 76301 76302 76303 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 76305 76306 76401 76405 76409 76411 76503 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 76504 76701 78001 78002 78003 78006 78007 Frek: 1 2 6 1 1 1 1 Kod: 78018 78020 78021 78024 78028 78101 78103 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 78106 78107 78108 78114 82101 82102 83402 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 84006 84015 84016 86002 86005 86006 86008 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 86101 86102 86103 86201 86202 88001 88002 Frek: 2 1 2 1 2 9 2 Kod: 88006 88007 88008 88011 88014 88101 88105 Frek: 1 2 3 1 1 5 1 Kod: 88109 88201 88205 88301 88305 88309 88311 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 88314 88315 88316 88401 88501 88515 98001 Frek: 1 1 1 5 1 1 9 Kod: 98063 106001 106002 108001 108005 108009 108010 Frek: 1 1 1 4 1 2 1 Kod: 108012 108014 108015 108017 108101 108102 108104 Frek: 1 1 1 1 5 3 1 Kod: 108201 108205 108301 112104 112106 112107 113701 Frek: 4 5 3 1 1 1 2 Kod: 113702 116002 116005 116010 116201 116203 116301 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 116302 116601 116602 116701 116702 116703 116801 Frek: 1 2 2 1 2 1 2 Kod: 116802 116806 118001 118002 118006 118008 118015 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 118016 118025 118029 118101 118107 118109 118115 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 118201 118202 118203 118205 118206 118209 118301 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 118305 118308 118312 118314 118319 118322 121403 Frek: 3 1 1 1 2 1 1 Kod: 123001 123003 123006 123007 123011 123101 123304 Frek: 1 1 1 1 1 7 2 Kod: 123305 123308 123309 123369 126001 126003 126101 Frek: 1 2 1 1 3 1 3 Kod: 126112 126201 126202 126203 126301 126307 126505 Frek: 2 4 1 1 2 1 1 Kod: 126507 126512 126602 126604 126702 128001 128002 Frek: 1 1 2 1 5 3 6 Kod: 128003 128004 128005 128006 128007 128008 128009 Frek: 1 4 5 3 4 4 5 Kod: 128010 128014 128015 128017 128018 128019 128021 Frek: 3 4 4 6 4 2 1 Kod: 128101 128102 128104 128105 128113 128116 128121 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 128122 128201 128204 128206 128301 128302 128303 Frek: 1 5 1 2 3 4 2 Kod: 128304 128306 128309 128313 128316 128317 128401 Frek: 1 2 1 1 3 4 2 Kod: 128404 128405 128501 128505 128508 128517 128601 Frek: 1 3 1 1 2 1 3 Kod: 128602 128607 128701 128716 128717 128721 131502 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 Kod: 131504 138002 138003 138007 138009 138011 138014 Frek: 1 6 6 1 1 1 1 Kod: 138019 138101 138105 138108 138110 138201 138209 Frek: 1 1 2 1 1 4 1 Kod: 138212 138223 138224 138301 138304 138306 138308 Frek: 1 1 1 5 1 1 1 Kod: 138312 138315 138320 138322 138401 138403 138404 Frek: 1 1 1 1 3 1 2 Kod: 138408 138414 138706 140103 140104 140201 140203 Frek: 1 3 1 3 2 2 2 Kod: 141502 141504 141901 141902 141904 142102 143001 Frek: 2 2 1 2 1 1 2 Kod: 143501 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 1 5 5 2 7 1 3 Kod: 148009 148010 148012 148013 148016 148017 148018 Frek: 4 1 4 3 3 5 6 Kod: 148019 148020 148021 148022 148023 148024 148026 Frek: 4 5 3 2 2 7 2 Kod: 148027 148028 148030 148031 148033 148034 148036 Frek: 1 2 2 1 5 2 8 Kod: 148101 148102 148103 148104 148201 148204 148207 Frek: 6 1 3 6 6 1 3 Kod: 148208 148211 148401 148403 148501 148503 148510 Frek: 2 1 5 2 6 3 1 Kod: 148512 148601 148606 150403 150701 152101 152102 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 152105 152106 152401 152402 152403 152713 155201 Frek: 2 2 5 1 1 1 1 Kod: 155206 155208 156001 156003 156006 156009 156101 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 156301 156303 156307 156312 156315 156501 156502 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 156509 156604 156609 158001 158004 158006 158009 Frek: 1 1 1 3 3 1 1 Kod: 158101 158103 158104 158105 158201 158206 158209 Frek: 7 1 1 1 4 1 1 Kod: 158301 158302 158303 158305 158306 158311 158312 Frek: 7 8 2 1 1 1 1 Kod: 158316 158318 158319 158320 158401 158412 158415 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 158418 158501 158504 160206 160210 162203 162301 Frek: 1 5 1 1 1 1 1 Kod: 163701 166007 166030 166101 166102 166105 166109 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 166112 166201 166307 166313 168001 168012 168018 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 168101 168111 168115 168124 168126 168201 168205 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 Kod: 168207 168216 168301 168303 168316 168321 168324 Frek: 1 1 7 1 1 1 1 Kod: 168401 168402 168501 168508 168601 168603 168615 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 Kod: 168617 168701 171501 173001 173701 176001 176101 Frek: 1 1 5 1 2 1 2 Kod: 176202 176301 176401 176403 176501 176601 176602 Frek: 1 2 3 1 1 3 1 Kod: 178001 178002 178006 178008 178009 178101 178201 Frek: 6 6 2 2 1 1 5 Kod: 178206 178207 178301 178302 178304 178401 178402 Frek: 1 1 1 2 1 2 4 Kod: 178403 178404 178509 178511 186001 186102 186201 Frek: 2 1 1 1 1 3 3 Kod: 186202 186301 186302 186401 188001 188002 188003 Frek: 1 1 2 2 3 3 5 Kod: 188004 188007 188008 188010 188013 188014 188018 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 188027 188030 188101 188201 188203 188205 188301 Frek: 1 5 6 1 1 1 8 Kod: 188403 188404 188405 188502 188503 188504 188507 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 190402 190701 190702 191702 191704 191705 191707 Frek: 2 1 2 1 2 1 2 Kod: 196001 196101 196103 196201 198001 198002 198003 Frek: 2 3 1 1 9 8 5 Kod: 198004 198016 198019 198020 198101 198106 198201 Frek: 8 2 1 2 2 1 5 Kod: 198301 198401 198404 202101 202302 202303 202305 Frek: 5 7 1 2 2 1 1 Kod: 202601 202602 202901 202902 203101 203104 203402 Frek: 1 1 3 1 3 1 3 Kod: 203902 206101 206102 206201 208001 208002 208003 Frek: 2 1 1 3 5 1 6 Kod: 208005 208006 208010 208101 208102 208201 208301 Frek: 1 1 1 6 4 1 3 Kod: 208303 208401 208403 208404 208405 208501 208503 Frek: 1 2 1 1 1 8 1 Kod: 208504 210102 210401 210402 212101 212102 212103 Frek: 1 3 4 1 2 1 2 Kod: 213204 213205 213206 216101 216105 216107 218001 Frek: 1 1 1 2 1 1 6 Kod: 218002 218003 218005 218006 218007 218008 218101 Frek: 4 1 2 6 2 2 6 Kod: 218102 218201 218204 218207 218209 218303 218306 Frek: 1 2 2 1 2 3 1 Kod: 218401 218402 218403 218405 218408 218409 218411 Frek: 2 1 2 3 1 1 1 Kod: 226002 226004 226201 228001 228002 228003 228101 Frek: 1 1 2 4 1 1 8 Kod: 228102 228103 228104 228105 228106 228107 228109 Frek: 1 7 4 1 5 1 1 Kod: 228110 228111 228201 228202 228207 228301 228304 Frek: 2 2 2 1 1 3 1 Kod: 228305 228315 228402 228404 228407 228408 228410 Frek: 1 1 7 1 3 6 1 Kod: 230505 230506 230901 231301 231304 231305 231306 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 232103 232106 232107 232601 232602 232603 236102 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 236111 238001 238002 238003 238007 240101 240102 Frek: 1 10 5 1 2 1 1 Kod: 240401 240902 240903 241702 242101 242103 242201 Frek: 3 1 3 1 1 1 1 Kod: 242202 246002 246003 246201 246301 246304 248001 Frek: 1 2 1 2 1 1 7 Kod: 248002 248003 248004 248006 248007 248009 248101 Frek: 3 1 3 1 1 4 1 Kod: 248103 248201 248202 248203 248204 248205 248206 Frek: 1 5 3 3 9 1 1 Kod: 248207 248210 248211 250502 250602 251301 251401 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 251801 251802 251803 252101 252301 252306 256002 Frek: 1 1 1 2 2 6 3 Kod: 258001 258002 258003 258004 258101 258102 258103 Frek: 5 5 7 1 3 3 3 Kod: 258104 258105 258201 258301 258401 999999 Frek: 1 2 12 2 6 2
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 952 1. Man 1024 2. Kvinna 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 134 01. 15-17 år 77 02. 18-19 år 180 03. 20-24 år 185 04. 25-29 år 194 05. 30-34 år 250 06. 35-39 år 170 07. 40-44 år 147 08. 45-49 år 153 09. 50-54 år 166 10. 55-59 år 162 11. 60-64 år 156 12. 65 år och äldre 6 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 488 1. Ogift 1341 2. Gift eller sammanboende 138 3. Änka/Änkling/Frånskild 13 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 601 1. Husfar 723 2. Husmor 259 3. Son/Dotter 51 4. Annan hushållsmedlem 263 5. Ensamboende 83 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 927 1. Förvärvsarbetande på heltid 360 2. Förvärvsarbetande på deltid 139 3. Hemmafru 240 4. Studerande 236 5. Pensionär 67 6. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 684 1. Folkskola 366 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 207 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 432 4. Gymnasium eller motsvarande 267 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 24 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 115 1. Under 200 invånare 222 2. 200-1.999 invånare 181 3. 2.000-4.999 invånare 166 4. 5.000-9.999 invånare 276 5. 10.000-24.999 invånare 255 6. 25.000-49.999 invånare 232 7. 50.000-99.999 invånare 407 8. 100.000 och däröver 126 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 221 1. Insatslägenhet 539 2. Hyrd lägenhet 954 3. Egen villa/radhus 66 4. Hyrd villa/radhus 130 5. Jordbruksfastighet 25 6. Inneboende 36 7. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 311 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 370 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 291 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 235 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 769 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 4 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1836 113 5 26
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1682 235 40 2 1 20
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1675 252 31 2 20
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1606 303 49 2 20
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1416 388 143 12 1 20
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 74 378 1297 173 30 6 1 1 20
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1802 112 43 1 1 21
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 9 99 Frek: 262 611 392 479 164 34 14 5 19
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 839 1. Under 60.000 kronor/år 653 2. 60.000-90.000 kronor/år 259 3. 90.000-120.000 kronor/år 69 4. 120.000-150.000 kronor/år 21 5. 150.000-180.000 kronor/år 9 6. 180.000-210.000 kronor/år 12 7. 210.000-240.000 kronor/år 4 8. Över 240.000 kronor/år 114 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 173 1. Under 60.000 kronor/år 346 2. 60.000-90.000 kronor/år 344 3. 90.000-120.000 kronor/år 334 4. 120.000-150.000 kronor/år 226 5. 150.000-180.000 kronor/år 150 6. 180.000-210.000 kronor/år 67 7. 210.000-240.000 kronor/år 75 8. Över 240.000 kronor/år 265 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1409 1. Ja 484 2. Nej 87 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 308 1268 346 45 3 3 7
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1579 1. Ja 393 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 170 1. Ja 1803 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 483 1. Ja 1490 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 447 1. Ja 1526 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 249 1. Ja 1724 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 83 1. Ja 1890 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1122 1. Ja 851 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 709 1. Ja 1264 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 265 1. Ja 1708 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1322 1. Ja 650 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 503 1. Ja 1469 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 519 1. Ja 1454 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 436 1. Ja 1537 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 888 1. Ja 1085 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 603 1. Ja 1370 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1765 1. Ja 208 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1761 1. Ja 212 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 745 1. Ja 1228 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 199 1. Ja 1774 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1009 1. Ja 964 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1470 1. Ja 503 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1514 1. Ja 459 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 860 1. Ja 1113 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1404 1. Ja 569 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1381 1. Ja 592 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1403 1. Ja 570 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 437 1. Ja 1535 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 346 1. Ja 1627 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 179 1. Ja 1791 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 171 01. Fabriksny bil 493 02. Begagnad bil 37 03. Moped 5 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 19 06. Ny villa 21 07. Begagnad villa 52 08. Köksfläkt 54 09. Elektrisk spis 27 10. Diskmaskin 276 11. Nya möbler 813 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 15 02. Begagnad bil 35 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 21 05. Begagnat fritidshus 14 06. Ny villa 28 07. Begagnad villa 43 08. Köksfläkt 44 09. Elektrisk spis 47 10. Diskmaskin 248 11. Nya möbler 1481 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 6 07. Begagnad villa 11 08. Köksfläkt 26 09. Elektrisk spis 18 10. Diskmaskin 85 11. Nya möbler 1830 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 6 09. Elektrisk spis 10 10. Diskmaskin 23 11. Nya möbler 1940 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 3 10. Diskmaskin 10 11. Nya möbler 1967 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 11. Nya möbler 1980 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 181 01. Tvättmaskin 56 02. Frysbox 53 03. Frysskåp 115 04. Fiskeutrustning 93 05. Elektrisk rakapparat 38 06. Skrivmaskin 53 07. Stillbildskamera 14 08. Filmkamera 19 09. Projektor 35 10. Elektrisk symaskin 17 11. Braskamin 1306 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 24 02. Frysbox 20 03. Frysskåp 23 04. Fiskeutrustning 28 05. Elektrisk rakapparat 28 06. Skrivmaskin 28 07. Stillbildskamera 11 08. Filmkamera 15 09. Projektor 15 10. Elektrisk symaskin 7 11. Braskamin 1781 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 13 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 7 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 7 07. Stillbildskamera 5 08. Filmkamera 6 09. Projektor 10 10. Elektrisk symaskin 4 11. Braskamin 1925 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 3 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1968 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 3 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1975 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1979 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 105 01. Transistorradio 13 02. Husvagn 121 03. Stereoanläggning 156 04. Färg-TV 67 05. TV-bandspelare (Video) 74 06. Elektrisk kaffebryggare 67 07. Motorgräsklippare 96 08. Dammsugare 14 09. Motorbåt 17 10. Segelbåt 1250 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 1 02. Husvagn 17 03. Stereoanläggning 36 04. Färg-TV 30 05. TV-bandspelare (Video) 30 06. Elektrisk kaffebryggare 27 07. Motorgräsklippare 58 08. Dammsugare 15 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1759 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 7 04. Färg-TV 11 05. TV-bandspelare (Video) 4 06. Elektrisk kaffebryggare 11 07. Motorgräsklippare 23 08. Dammsugare 3 09. Motorbåt 5 10. Segelbåt 1915 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 1 04. Färg-TV 1 05. TV-bandspelare (Video) 3 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 6 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1959 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 1 05. TV-bandspelare (Video) 1 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 4 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1974 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 27 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 649 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 560 5. Något intresserad 618 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 117 4. Varken-eller,vet ej 517 5. Något intresserad 613 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 436 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 75 4. Varken-eller,vet ej 371 5. Något intresserad 709 6. Ganska intresserad 628 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 101 4. Varken-eller,vet ej 480 5. Något intresserad 645 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 584 5. Något intresserad 597 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 136 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 566 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 597 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 275 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 555 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 427 1. Mycket ointresserad 274 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 396 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 500 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 139 4. Varken-eller,vet ej 259 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 797 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller,vet ej 404 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 112 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 143 4. Varken-eller,vet ej 541 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 305 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 105 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 557 6. Ganska intresserad 523 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 268 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 477 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 195 4. Varken-eller,vet ej 546 5. Något intresserad 431 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller,vet ej 466 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 357 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 494 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 173 4. Varken-eller,vet ej 521 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 667 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 296 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 272 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 506 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 821 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 247 5. Något intresserad 126 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 105 4. Varken-eller,vet ej 432 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 490 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 385 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 195 4. Varken-eller,vet ej 350 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 77 4. Varken-eller,vet ej 532 5. Något intresserad 589 6. Ganska intresserad 532 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 72 4. Varken-eller,vet ej 403 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 619 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 74 4. Varken-eller,vet ej 459 5. Något intresserad 630 6. Ganska intresserad 514 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 99 4. Varken-eller,vet ej 440 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 551 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 121 4. Varken-eller,vet ej 402 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 95 4. Varken-eller,vet ej 563 5. Något intresserad 694 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 337 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 653 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 355 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 453 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 629 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 423 4. Varken-eller,vet ej 234 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 61 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 578 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 353 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 99 4. Varken-eller,vet ej 393 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 492 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 559 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 464 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 67 4. Varken-eller,vet ej 482 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 633 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 576 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 210 4. Varken-eller,vet ej 489 5. Något intresserad 167 6. Ganska intresserad 59 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 758 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 275 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 649 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 133 4. Varken-eller,vet ej 250 5. Något intresserad 260 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 83 4. Varken-eller,vet ej 510 5. Något intresserad 651 6. Ganska intresserad 521 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 449 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 584 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1080 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 283 4. Varken-eller,vet ej 106 5. Något intresserad 75 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 77 4. Varken-eller,vet ej 493 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 547 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 303 4. Varken-eller,vet ej 194 5. Något intresserad 171 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 99 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 439 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller,vet ej 385 5. Något intresserad 278 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 575 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 357 4. Varken-eller,vet ej 257 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 499 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 139 4. Varken-eller,vet ej 334 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 691 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket ointresserad 18 2. Ganska ointresserad 29 3. Något ointresserad 40 4. Varken-eller,vet ej 322 5. Något intresserad 736 6. Ganska intresserad 760 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 261 4. Varken-eller,vet ej 667 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 657 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 929 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 195 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 97 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 101 4. Varken-eller,vet ej 585 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 233 3. Något ointresserad 288 4. Varken-eller,vet ej 553 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 422 01. 0 kronor 706 02. Under 250 kronor 344 03. 251-500 kronor 230 04. 501-1.000 kronor 99 05. 1.001-1.500 kronor 51 06. 1.501-2.000 kronor 36 07. 2.001-3.000 kronor 13 08. 3.001-4.000 kronor 20 09. Över 4.000 kronor 59 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 10 01. 0 kronor 59 02. Under 250 kronor 213 03. 251-500 kronor 513 04. 501-1.000 kronor 384 05. 1.001-1.500 kronor 336 06. 1.501-2.000 kronor 224 07. 2.001-3.000 kronor 103 08. 3.001-4.000 kronor 60 09. Över 4.000 kronor 78 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 507 01. 0 kronor 606 02. Under 250 kronor 390 03. 251-500 kronor 233 04. 501-1.000 kronor 86 05. 1.001-1.500 kronor 29 06. 1.501-2.000 kronor 13 07. 2.001-3.000 kronor 5 08. 3.001-4.000 kronor 6 09. Över 4.000 kronor 105 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 563 01. 0 kronor 919 02. Under 250 kronor 274 03. 251-500 kronor 85 04. 501-1.000 kronor 10 05. 1.001-1.500 kronor 6 06. 1.501-2.000 kronor 1 07. 2.001-3.000 kronor 3 08. 3.001-4.000 kronor 09. Över 4.000 kronor 119 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 82 01. 0 kronor 532 02. Under 250 kronor 428 03. 251-500 kronor 330 04. 501-1.000 kronor 164 05. 1.001-1.500 kronor 119 06. 1.501-2.000 kronor 78 07. 2.001-3.000 kronor 39 08. 3.001-4.000 kronor 92 09. Över 4.000 kronor 116 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 882 01. 0 kronor 52 02. Under 250 kronor 54 03. 251-500 kronor 90 04. 501-1.000 kronor 100 05. 1.001-1.500 kronor 126 06. 1.501-2.000 kronor 177 07. 2.001-3.000 kronor 139 08. 3.001-4.000 kronor 243 09. Över 4.000 kronor 117 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 360 01. 0 kronor 823 02. Under 250 kronor 330 03. 251-500 kronor 220 04. 501-1.000 kronor 93 05. 1.001-1.500 kronor 33 06. 1.501-2.000 kronor 14 07. 2.001-3.000 kronor 7 08. 3.001-4.000 kronor 1 09. Över 4.000 kronor 99 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1170 01. 0 kronor 110 02. Under 250 kronor 81 03. 251-500 kronor 129 04. 501-1.000 kronor 80 05. 1.001-1.500 kronor 84 06. 1.501-2.000 kronor 101 07. 2.001-3.000 kronor 90 08. 3.001-4.000 kronor 41 09. Över 4.000 kronor 94 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 427 01. 0 kronor 453 02. Under 250 kronor 350 03. 251-500 kronor 282 04. 501-1.000 kronor 162 05. 1.001-1.500 kronor 106 06. 1.501-2.000 kronor 61 07. 2.001-3.000 kronor 31 08. 3.001-4.000 kronor 34 09. Över 4.000 kronor 74 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 815 01. 0 kronor 768 02. Under 250 kronor 184 03. 251-500 kronor 75 04. 501-1.000 kronor 23 05. 1.001-1.500 kronor 11 06. 1.501-2.000 kronor 6 07. 2.001-3.000 kronor 4 08. 3.001-4.000 kronor 3 09. Över 4.000 kronor 91 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 125 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 155 09. 3 ggr/månad 378 10. 1 gång/vecka 325 11. 2 ggr/vecka 270 12. 3 ggr/vecka 92 13. 4 ggr/vecka 55 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 292 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 216 07. 1 gång/månad 165 08. 2 ggr/månad 170 09. 3 ggr/månad 311 10. 1 gång/vecka 207 11. 2 ggr/vecka 146 12. 3 ggr/vecka 64 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1113 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1358 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 643 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 97 06. 2 ggr/kvartal 207 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 136 09. 3 ggr/månad 197 10. 1 gång/vecka 76 11. 2 ggr/vecka 44 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 536 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 162 05. 1 gång/kvartal 110 06. 2 ggr/kvartal 252 07. 1 gång/månad 157 08. 2 ggr/månad 115 09. 3 ggr/månad 173 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1620 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 726 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 154 05. 1 gång/kvartal 102 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 124 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1386 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1216 01. Aldrig 137 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1232 01. Aldrig 152 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 359 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 159 04. 3 ggr/år 167 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 302 07. 1 gång/månad 178 08. 2 ggr/månad 142 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1236 01. Aldrig 204 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 525 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 190 05. 1 gång/kvartal 143 06. 2 ggr/kvartal 260 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1104 01. Aldrig 162 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 993 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 139 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 160 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1133 01. Aldrig 207 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 598 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 204 03. 2 ggr/år 152 04. 3 ggr/år 193 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 212 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 791 01. Aldrig 301 02. 1 gång/år 212 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 174 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1229 01. Aldrig 190 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 750 01. Aldrig 555 02. 1 gång/år 284 03. 2 ggr/år 149 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1124 01. Aldrig 217 02. 1 gång/år 148 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 142 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1244 01. Aldrig 293 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 618 01. Aldrig 317 02. 1 gång/år 198 03. 2 ggr/år 188 04. 3 ggr/år 237 05. 1 gång/kvartal 133 06. 2 ggr/kvartal 149 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1374 01. Aldrig 200 02. 1 gång/år 127 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 400 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 149 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 269 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 150 09. 3 ggr/månad 221 10. 1 gång/vecka 86 11. 2 ggr/vecka 69 12. 3 ggr/vecka 48 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 345 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 224 07. 1 gång/månad 143 08. 2 ggr/månad 180 09. 3 ggr/månad 297 10. 1 gång/vecka 149 11. 2 ggr/vecka 100 12. 3 ggr/vecka 59 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 25 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 807 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 179 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 201 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 465 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 148 03. 2 ggr/år 228 04. 3 ggr/år 223 05. 1 gång/kvartal 148 06. 2 ggr/kvartal 236 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 72 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1480 01. Aldrig 134 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 622 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 153 03. 2 ggr/år 201 04. 3 ggr/år 229 05. 1 gång/kvartal 125 06. 2 ggr/kvartal 194 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 96 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 420 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 164 07. 1 gång/månad 247 08. 2 ggr/månad 203 09. 3 ggr/månad 409 10. 1 gång/vecka 196 11. 2 ggr/vecka 71 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 96 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 472 07. 1 gång/månad 374 08. 2 ggr/månad 262 09. 3 ggr/månad 349 10. 1 gång/vecka 82 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 158 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 115 06. 2 ggr/kvartal 486 07. 1 gång/månad 360 08. 2 ggr/månad 233 09. 3 ggr/månad 238 10. 1 gång/vecka 58 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1152 01. Aldrig 214 02. 1 gång/år 151 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 116 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 156 03. 2 ggr/år 260 04. 3 ggr/år 460 05. 1 gång/kvartal 303 06. 2 ggr/kvartal 376 07. 1 gång/månad 117 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 583 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 229 10. 1 gång/vecka 70 11. 2 ggr/vecka 92 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 110 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 296 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 819 01. Aldrig 190 02. 1 gång/år 175 03. 2 ggr/år 133 04. 3 ggr/år 176 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 165 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 520 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 170 10. 1 gång/vecka 80 11. 2 ggr/vecka 99 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 181 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 295 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 813 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 104 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 97 16. 7 ggr/vecka
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1366 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 32 16. 7 ggr/vecka
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 726 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 128 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 102 11. 2 ggr/vecka 87 12. 3 ggr/vecka 44 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 150 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1693 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 60 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1037 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 202 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 498 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 93 06. 2 ggr/kvartal 159 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 130 09. 3 ggr/månad 191 10. 1 gång/vecka 111 11. 2 ggr/vecka 95 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 57 14. 5 ggr/vecka 211 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1511 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 167 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1601 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1589 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 54 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1448 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 106 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1724 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 69 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1886 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1874 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1905 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1854 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1861 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1881 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1871 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 44 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1769 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 964 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 128 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 72 09. 3 ggr/månad 345 10. 1 gång/vecka
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1834 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1322 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 283 10. 1 gång/vecka
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 715 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 161 07. 1 gång/månad 159 08. 2 ggr/månad 120 09. 3 ggr/månad 462 10. 1 gång/vecka
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1635 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 183 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1795 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1694 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1685 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1717 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 111 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1821 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1942 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1914 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1356 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 105 10. 1 gång/vecka
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1178 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 123 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 140 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1314 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1259 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1165 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1240 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 160 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1356 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1162 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 120 04. 3 ggr/år 135 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1099 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 349 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1389 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1898 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1325 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 275 10. 1 gång/vecka
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1383 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1620 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1771 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1363 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1543 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1428 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1618 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1430 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1706 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1618 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1037 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 121 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1665 1. Aldrig 16 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 194 8. 2 ggr/månad 8 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1614 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 58 7. 1 gång/månad 117 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1838 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 32 8. 2 ggr/månad
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1546 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 65 3. 2 ggr/år 71 4. 3 ggr/år 61 5. 1 gång/kvartal 53 6. 2 ggr/kvartal 56 7. 1 gång/månad 52 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1718 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 52 7. 1 gång/månad 44 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1351 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 75 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 109 7. 1 gång/månad 261 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1662 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 27 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 143 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1890 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1701 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 39 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 75 7. 1 gång/månad
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1825 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 43 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1851 1. Aldrig 31 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1265 1. Aldrig 134 2. 1 gång/år 146 3. 2 ggr/år 127 4. 3 ggr/år 117 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 142 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1250 1. Aldrig 136 2. 1 gång/år 144 3. 2 ggr/år 127 4. 3 ggr/år 118 5. 1 gång/kvartal 51 6. 2 ggr/kvartal 154 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1419 1. Aldrig 84 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 77 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 265 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1381 1. Aldrig 113 2. 1 gång/år 89 3. 2 ggr/år 103 4. 3 ggr/år 102 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 152 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1775 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 39 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 46 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1846 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1855 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 17 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1724 1. Aldrig 75 2. 1 gång/år 47 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 33 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1873 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1705 1. Aldrig 67 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 49 4. 3 ggr/år 38 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 52 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1806 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 27 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1761 1. Aldrig 61 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal p 14 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1907 1. Aldrig 16 2. 1 gång/år 13 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 2 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1776 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 39 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 831 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 53 14. 5 ggr/vecka 578 15. 6 ggr/vecka
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1213 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 246 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1826 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1872 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 22 14. 5 ggr/vecka
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1895 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1796 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 78 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1953 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1907 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1934 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal p 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1867 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1935 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1896 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1963 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1064 1. Ja 871 2. Nej 45 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 690 1. Läser aldrig 95 2. Läser 1 nr/år 141 3. Läser 2 nr/år 62 4. Läser 3 nr/år 916 5. Läser 4 nr/år 76 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 587 1. Aldrig 647 2. Någon gång/år 413 3. Någon gång/kvartal 307 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Aldrig 226 2. Någon gång/år 526 3. Någon gång/kvartal 1035 4. Någon gång/månad 48 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 143 1. Aldrig 202 2. Någon gång/år 490 3. Någon gång/kvartal 1060 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1282 1. Aldrig 175 2. Någon gång/år 273 3. Någon gång/kvartal 231 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 307 1. Aldrig 293 2. Någon gång/år 626 3. Någon gång/kvartal 724 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 298 1. Aldrig 363 2. Någon gång/år 673 3. Någon gång/kvartal 616 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 279 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 644 3. Någon gång/kvartal 770 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 739 1. Aldrig 646 2. Någon gång/år 352 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 178 1. Aldrig 144 2. Någon gång/år 287 3. Någon gång/kvartal 1001 4. Någon gång/månad 348 5. 1-2 ggr/vecka 7 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 358 1. Aldrig 240 2. Någon gång/år 350 3. Någon gång/kvartal 699 4. Någon gång/månad 296 5. 1-2 ggr/vecka 19 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar