ORVESTO 82 P-2002
               SSD 0162

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-2002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1982 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 11.700 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.700 personer har 1.197
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 2 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 13 i militärtjänst, 90 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 192 sjuka i hemmet samt 775 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1982 uppgår
  således till 10.503 personer varav 2.937, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1982 8.298 personer istället för 7.566 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-2002, omfattar 1.816 personer eller 24% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 april 1982 - 4
  juni 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0162 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0162              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0162


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 2 Frek: 1816
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1699 53 64
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 313 8 11 49 16 15 31 17 30 34 41 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 23 13 6 26 9 9 9 22 10 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 17 16 10 32 89 16 11 22 19 157 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 23 42 18 9 19 6 10 45 10 7 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 42 16 11 35 11 3 10 32 11 8 11 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 32 17 17 28 14 8 14 41 25 24 13 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 12 26 5 17 3
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 28 20 27 25 24 27 36 31 29 39 27 20 27 26 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 32 36 19 30 27 30 29 21 27 30 25 33 36 31 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 35 36 36 40 37 43 45 39 35 38 46 34 38 32 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 39 32 36 30 29 26 23 39 34 39 54 48 42 18 Kod: 99 Frek: 1
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11502 11507 12001 Frek: 2 3 2 2 1 1 3 Kod: 12005 12006 12301 12503 12601 12602 12701 Frek: 1 1 6 3 9 4 4 Kod: 12702 12703 12704 13601 13605 13606 13607 Frek: 1 6 2 10 1 3 1 Kod: 13801 13901 13903 13904 13906 16001 16201 Frek: 9 1 1 1 1 9 7 Kod: 16301 18001 18004 18005 18006 18007 18009 Frek: 7 2 3 2 3 2 4 Kod: 18010 18011 18013 18014 18015 18017 18018 Frek: 1 5 1 7 3 3 2 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18028 18029 Frek: 2 7 15 11 2 1 8 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 7 5 2 11 14 4 5 Kod: 18042 18101 18102 18105 18106 18107 18109 Frek: 9 7 7 1 1 2 1 Kod: 18201 18202 18203 18301 18401 18402 18601 Frek: 8 2 3 6 2 11 7 Kod: 18703 18704 18801 18803 18806 18821 18826 Frek: 6 1 4 1 1 1 1 Kod: 19101 19105 19106 19107 19201 19204 28213 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 30505 31902 36001 36004 36005 36008 36009 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38015 38024 Frek: 15 7 3 5 1 1 1 Kod: 38026 38032 38035 38038 38101 38109 38110 Frek: 1 1 4 6 4 1 1 Kod: 38114 38116 38132 38204 38206 38211 42801 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 42802 48001 48002 48003 48004 48010 48014 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 48023 48029 48031 48101 48201 48202 48203 Frek: 1 2 1 3 2 1 1 Kod: 48205 48206 48207 48301 48305 48306 48307 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 48401 48402 48410 48411 48413 48418 48420 Frek: 7 7 4 2 1 2 1 Kod: 48601 48604 50902 51205 51206 51302 56101 Frek: 4 3 1 1 1 1 3 Kod: 56102 56106 56201 56202 56301 58001 58002 Frek: 1 1 6 2 1 4 1 Kod: 58003 58004 58005 58011 58019 58025 58030 Frek: 3 2 3 1 2 1 1 Kod: 58032 58033 58034 58101 58102 58103 58104 Frek: 1 2 2 1 4 1 4 Kod: 58105 58106 58109 58112 58114 58115 58125 Frek: 2 3 1 1 4 2 1 Kod: 58202 58301 58306 58401 58601 58603 58605 Frek: 1 9 2 1 2 1 1 Kod: 58615 60404 66201 66204 66208 66210 66213 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 66216 66501 66505 66506 68001 68002 68003 Frek: 2 1 1 1 2 7 5 Kod: 68005 68006 68008 68012 68015 68016 68019 Frek: 5 3 3 1 1 1 1 Kod: 68020 68022 68201 68202 68207 68208 68209 Frek: 3 1 5 3 1 1 1 Kod: 68301 68401 68403 68406 68407 68501 68503 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 68601 68602 68606 68608 68609 68701 76001 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 76004 76005 76101 76102 76303 76307 76401 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 76405 76501 76503 76507 76701 76702 78001 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 78012 78013 78016 78021 78028 78101 78102 Frek: 1 1 1 1 5 2 1 Kod: 78108 82102 83401 83402 83404 84008 84017 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 86001 86002 86003 86005 86101 88001 88002 Frek: 1 1 2 1 2 3 2 Kod: 88003 88005 88006 88007 88008 88101 88103 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 88105 88107 88201 88202 88203 88204 88205 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 88301 88303 88307 88401 88409 88512 98001 Frek: 7 1 1 3 1 1 2 Kod: 98004 98011 98044 98050 98061 98080 98081 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 103190 106001 106003 108001 108005 108006 108009 Frek: 1 2 4 7 1 2 2 Kod: 108010 108012 108014 108018 108101 108110 108201 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 108205 108206 108301 108304 112101 112106 113701 Frek: 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 116005 116006 116009 116201 116301 116501 116602 Frek: 2 1 1 3 1 2 1 Kod: 116701 116801 118001 118009 118013 118015 118030 Frek: 2 1 5 2 1 1 1 Kod: 118032 118033 118101 118102 118107 118110 118201 Frek: 2 1 2 1 1 1 3 Kod: 118204 118206 118301 118305 118309 118312 118317 Frek: 1 2 3 2 1 3 2 Kod: 118319 123002 123007 123101 123302 123304 123305 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 123313 126001 126003 126004 126104 126112 126203 Frek: 1 4 1 1 1 2 2 Kod: 126301 126401 126406 126503 126505 126602 126606 Frek: 3 1 2 1 1 2 1 Kod: 126607 126702 128001 128002 128003 128004 128005 Frek: 1 1 4 1 5 1 1 Kod: 128006 128007 128008 128009 128010 128012 128014 Frek: 5 5 3 1 3 1 2 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128021 128101 Frek: 4 5 3 1 1 2 2 Kod: 128102 128104 128105 128113 128114 128116 128121 Frek: 2 3 2 3 1 1 2 Kod: 128201 128208 128301 128302 128303 128309 128313 Frek: 4 1 4 3 3 1 1 Kod: 128317 128402 128403 128405 128501 128508 128514 Frek: 2 1 2 1 3 1 1 Kod: 128516 128607 128618 128701 128710 128719 128727 Frek: 1 1 1 6 1 1 1 Kod: 131505 138001 138002 138003 138009 138011 138013 Frek: 1 4 5 1 2 3 1 Kod: 138019 138101 138105 138107 138111 138201 138202 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 138205 138206 138208 138211 138222 138223 138301 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 Kod: 138304 138311 138312 138320 138401 138402 138408 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 138412 138414 140102 140103 140201 140202 140203 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 141502 141503 141902 142102 142106 142110 142702 Frek: 3 2 3 1 1 1 1 Kod: 142704 143001 143005 143504 148001 148004 148005 Frek: 1 1 4 1 2 3 1 Kod: 148006 148007 148008 148009 148011 148012 148013 Frek: 2 2 3 3 3 2 2 Kod: 148016 148017 148018 148019 148020 148021 148022 Frek: 5 4 6 3 4 3 4 Kod: 148023 148024 148026 148028 148029 148030 148031 Frek: 6 9 2 2 1 4 4 Kod: 148032 148034 148036 148037 148101 148102 148103 Frek: 4 3 4 3 7 1 4 Kod: 148104 148201 148210 148401 148403 148501 148503 Frek: 1 7 1 1 2 1 1 Kod: 148505 148510 148511 148512 148601 148602 152101 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 152105 152401 152402 152404 152701 152714 155201 Frek: 2 1 4 2 1 1 2 Kod: 155202 155208 155209 156003 156005 156101 156107 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156206 156207 156301 156302 156303 156313 156316 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 156503 156606 156607 156618 158001 158002 158004 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 158006 158009 158101 158105 158201 158209 158301 Frek: 1 2 6 1 3 1 5 Kod: 158302 158306 158309 158318 158320 158401 158404 Frek: 9 3 1 1 1 3 1 Kod: 158412 158414 158501 158505 158507 160209 162203 Frek: 1 1 2 1 1 2 3 Kod: 162204 163701 163703 163704 164301 164303 166001 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 166010 166012 166104 166201 166302 166313 168001 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 168101 168107 168124 168127 168129 168201 168208 Frek: 3 1 1 1 1 3 1 Kod: 168215 168217 168301 168304 168308 168312 168314 Frek: 1 1 4 2 1 1 1 Kod: 168320 168325 168401 168601 168602 168613 168616 Frek: 1 1 3 4 1 1 1 Kod: 168633 168644 171501 173001 173705 173708 173709 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 176001 176003 176101 176301 176303 176401 176509 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 176601 176603 176607 178001 178002 178004 178006 Frek: 2 1 1 11 8 1 2 Kod: 178009 178101 178103 178201 178301 178304 178305 Frek: 2 5 1 2 1 2 1 Kod: 178401 178402 178407 178408 178501 178502 186001 Frek: 2 1 1 1 3 1 2 Kod: 186101 186102 186106 186201 186301 186401 188001 Frek: 3 1 1 2 2 2 8 Kod: 188002 188003 188004 188005 188007 188010 188011 Frek: 5 2 3 2 1 1 1 Kod: 188018 188022 188030 188101 188201 188205 188301 Frek: 1 1 4 3 1 1 14 Kod: 188404 188502 188504 188505 190402 190403 190701 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 190702 191701 191703 191705 191706 196001 196101 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 198001 198002 198003 198004 198009 198011 198016 Frek: 7 5 8 5 2 1 1 Kod: 198101 198103 198201 198205 198301 198302 198304 Frek: 4 1 1 1 5 1 1 Kod: 198306 198401 200000 202104 202302 203402 203902 Frek: 1 3 1 2 3 1 1 Kod: 203905 206201 206203 208001 208003 208007 208008 Frek: 2 2 2 7 4 2 1 Kod: 208011 208101 208102 208103 208201 208203 208301 Frek: 1 6 4 1 3 1 3 Kod: 208305 208401 208404 208405 208406 208501 208502 Frek: 1 2 1 1 2 5 1 Kod: 208503 208504 210080 210401 212101 213202 213203 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 213204 216101 216103 218001 218002 218005 218007 Frek: 1 2 1 4 4 1 2 Kod: 218101 218103 218201 218205 218303 218304 218305 Frek: 9 1 3 1 7 1 1 Kod: 218306 218309 218401 218402 218403 218404 218405 Frek: 2 1 2 1 3 1 3 Kod: 218407 226004 226201 226202 226203 228001 228002 Frek: 1 1 6 1 1 2 1 Kod: 228006 228101 228103 228104 228106 228107 228108 Frek: 3 3 3 2 2 1 2 Kod: 228110 228113 228201 228202 228203 228208 228211 Frek: 5 1 2 1 1 1 3 Kod: 228301 228302 228304 228315 228401 228402 228404 Frek: 4 1 2 1 3 2 1 Kod: 228408 228410 228411 228412 230302 230304 230504 Frek: 4 2 1 1 1 3 1 Kod: 230506 230908 231301 231304 231305 231306 232101 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 232105 232601 232606 236104 236105 236107 238001 Frek: 2 2 1 1 1 1 7 Kod: 238002 238007 238008 238009 240102 240401 240904 Frek: 5 4 1 1 2 1 3 Kod: 241702 241703 242101 242102 242103 242201 246001 Frek: 1 2 3 1 1 2 1 Kod: 246002 246003 246201 246204 248001 248002 248003 Frek: 2 1 2 1 5 2 1 Kod: 248004 248005 248009 248101 248201 248202 248203 Frek: 1 6 1 2 10 1 2 Kod: 248204 248206 248210 250501 250502 250602 251002 Frek: 5 2 1 2 3 1 1 Kod: 251301 251401 252101 252301 252306 256002 258001 Frek: 2 3 1 4 4 2 6 Kod: 258002 258003 258101 258103 258201 258203 258401 Frek: 3 11 2 2 4 1 5 Kod: 258402 999999 Frek: 3 7
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 903 1. Man 909 2. Kvinna 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 129 01. 15-17 år 90 02. 18-19 år 147 03. 20-24 år 176 04. 25-29 år 188 05. 30-34 år 207 06. 35-39 år 173 07. 40-44 år 132 08. 45-49 år 140 09. 50-54 år 133 10. 55-59 år 164 11. 60-64 år 136 12. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 451 1. Ogift 1225 2. Gift eller sammanboende 127 3. Änka/Änkling/Frånskild 13 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 603 1. Husfar 663 2. Husmor 250 3. Son/Dotter 37 4. Annan hushållsmedlem 239 5. Ensamboende 24 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 887 1. Förvärvsarbetande på heltid 326 2. Förvärvsarbetande på deltid 136 3. Hemmafru 216 4. Studerande 188 5. Pensionär 54 6. Annan sysselsättning 9 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 598 1. Folkskola 339 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 183 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 431 4. Gymnasium eller motsvarande 244 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 21 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 96 1. Under 200 invånare 211 2. 200-1.999 invånare 158 3. 2.000-4.999 invånare 153 4. 5.000-9.999 invånare 206 5. 10.000-24.999 invånare 232 6. 25.000-49.999 invånare 207 7. 50.000-99.999 invånare 409 8. 100.000 och däröver 144 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 201 1. Insatslägenhet 491 2. Hyrd lägenhet 896 3. Egen villa/radhus 48 4. Hyrd villa/radhus 110 5. Jordbruksfastighet 24 6. Inneboende 33 7. Annan bostadsform 13 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 291 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 358 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 267 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 203 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 680 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 17 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1689 121 2 2 2
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1550 221 40 3 2
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1512 267 34 1 2
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1488 281 44 1 2
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1277 409 112 14 1 1 2
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 68 339 1194 175 28 5 3 2 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1688 87 38 1 2
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 236 535 380 439 160 40 11 4 5 6
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 771 1. Under 60.000 kronor/år 603 2. 60.000-90.000 kronor/år 241 3. 90.000-120.000 kronor/år 60 4. 120.000-150.000 kronor/år 23 5. 150.000-180.000 kronor/år 9 6. 180.000-210.000 kronor/år 3 7. 210.000-240.000 kronor/år 8 8. Över 240.000 kronor/år 98 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 149 1. Under 60.000 kronor/år 333 2. 60.000-90.000 kronor/år 299 3. 90.000-120.000 kronor/år 312 4. 120.000-150.000 kronor/år 225 5. 150.000-180.000 kronor/år 119 6. 180.000-210.000 kronor/år 58 7. 210.000-240.000 kronor/år 71 8. Över 240.000 kronor/år 250 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1295 1. Ja 429 2. Nej 92 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 8 99 Frek: 263 1176 313 39 11 5 1 8
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1447 1. Ja 361 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 155 1. Ja 1653 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 457 1. Ja 1351 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 409 1. Ja 1399 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 236 1. Ja 1572 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 100 1. Ja 1708 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1014 1. Ja 794 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 702 1. Ja 1106 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 237 1. Ja 1571 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1211 1. Ja 597 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 484 1. Ja 1324 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 514 1. Ja 1294 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 411 1. Ja 1397 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 827 1. Ja 981 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 585 1. Ja 1223 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1600 1. Ja 208 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1645 1. Ja 163 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 717 1. Ja 1091 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 192 1. Ja 1616 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 923 1. Ja 885 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1370 1. Ja 438 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1376 1. Ja 432 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 777 1. Ja 1030 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1292 1. Ja 516 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1293 1. Ja 515 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1338 1. Ja 470 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 385 1. Ja 1423 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 314 1. Ja 1494 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 172 1. Ja 1629 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 180 01. Fabriksny bil 439 02. Begagnad bil 32 03. Moped 5 04. Nytt fritidshus 8 05. Begagnat fritidshus 21 06. Ny villa 23 07. Begagnad villa 36 08. Köksfläkt 43 09. Elektrisk spis 37 10. Diskmaskin 289 11. Nya möbler 703 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 14 02. Begagnad bil 23 03. Moped 7 04. Nytt fritidshus 16 05. Begagnat fritidshus 25 06. Ny villa 22 07. Begagnad villa 47 08. Köksfläkt 48 09. Elektrisk spis 44 10. Diskmaskin 234 11. Nya möbler 1336 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 3 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 4 07. Begagnad villa 12 08. Köksfläkt 25 09. Elektrisk spis 17 10. Diskmaskin 81 11. Nya möbler 1673 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 11 09. Elektrisk spis 8 10. Diskmaskin 28 11. Nya möbler 1769 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 9 10. Diskmaskin 9 11. Nya möbler 1798 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 7 11. Nya möbler 1809 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 150 01. Tvättmaskin 48 02. Frysbox 54 03. Frysskåp 136 04. Fiskeutrustning 104 05. Elektrisk rakapparat 37 06. Skrivmaskin 46 07. Stillbildskamera 9 08. Filmkamera 20 09. Projektor 32 10. Elektrisk symaskin 19 11. Braskamin 1161 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 17 02. Frysbox 19 03. Frysskåp 24 04. Fiskeutrustning 35 05. Elektrisk rakapparat 17 06. Skrivmaskin 25 07. Stillbildskamera 8 08. Filmkamera 16 09. Projektor 25 10. Elektrisk symaskin 6 11. Braskamin 1624 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 6 03. Frysskåp 4 04. Fiskeutrustning 6 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 10 07. Stillbildskamera 4 08. Filmkamera 4 09. Projektor 12 10. Elektrisk symaskin 10 11. Braskamin 1755 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 3 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 1805 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1815 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1816 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 106 01. Transistorradio 19 02. Husvagn 112 03. Stereoanläggning 121 04. Färg-TV 64 05. TV-bandspelare (Video) 63 06. Elektrisk kaffebryggare 58 07. Motorgräsklippare 96 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 14 10. Segelbåt 1151 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 1 02. Husvagn 19 03. Stereoanläggning 41 04. Färg-TV 25 05. TV-bandspelare (Video) 25 06. Elektrisk kaffebryggare 34 07. Motorgräsklippare 50 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1599 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 3 04. Färg-TV 8 05. TV-bandspelare (Video) 8 06. Elektrisk kaffebryggare 7 07. Motorgräsklippare 20 08. Dammsugare 6 09. Motorbåt 5 10. Segelbåt 1759 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 1 05. TV-bandspelare (Video) 2 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 6 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1802 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 1 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1812 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 31 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 105 4. Varken-eller,vet ej 583 5. Något intresserad 578 6. Ganska intresserad 322 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 103 4. Varken-eller,vet ej 471 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 89 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 132 4. Varken-eller,vet ej 398 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 380 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 552 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 92 4. Varken-eller,vet ej 457 5. Något intresserad 614 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller,vet ej 547 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller,vet ej 501 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 270 4. Varken-eller,vet ej 540 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 569 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 204 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 378 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 454 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 257 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 736 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 344 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 485 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 316 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 479 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 211 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 127 4. Varken-eller,vet ej 467 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 167 4. Varken-eller,vet ej 526 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 440 5. Något intresserad 346 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 449 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 177 4. Varken-eller,vet ej 500 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller,vet ej 598 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 235 4. Varken-eller,vet ej 492 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 734 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 227 5. Något intresserad 137 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 401 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 481 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller,vet ej 376 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 170 4. Varken-eller,vet ej 333 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 73 4. Varken-eller,vet ej 422 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 67 4. Varken-eller,vet ej 439 5. Något intresserad 617 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 419 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 467 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 121 4. Varken-eller,vet ej 378 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 538 5. Något intresserad 670 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 180 4. Varken-eller,vet ej 327 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 565 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 332 5. Något intresserad 175 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 402 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 655 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 560 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 408 4. Varken-eller,vet ej 242 5. Något intresserad 110 6. Ganska intresserad 55 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 209 4. Varken-eller,vet ej 323 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 439 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 372 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 319 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 123 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 402 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 415 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 63 4. Varken-eller,vet ej 441 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 566 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 556 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 462 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 39 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 714 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 270 5. Något intresserad 162 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 633 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 101 4. Varken-eller,vet ej 229 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 95 4. Varken-eller,vet ej 465 5. Något intresserad 669 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 405 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 537 5. Något intresserad 429 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1010 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 114 5. Något intresserad 66 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 463 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 668 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 245 4. Varken-eller,vet ej 173 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 429 5. Något intresserad 286 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 321 4. Varken-eller,vet ej 265 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 138 4. Varken-eller,vet ej 447 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 124 4. Varken-eller,vet ej 305 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 639 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 27 3. Något ointresserad 45 4. Varken-eller,vet ej 292 5. Något intresserad 701 6. Ganska intresserad 665 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 245 4. Varken-eller,vet ej 630 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 71 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 643 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 861 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 177 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 87 4. Varken-eller,vet ej 543 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 277 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 260 4. Varken-eller,vet ej 527 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 74 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 398 01. 0 kronor 664 02. Under 250 kronor 310 03. 251-500 kronor 208 04. 501-1.000 kronor 94 05. 1.001-1.500 kronor 38 06. 1.501-2.000 kronor 28 07. 2.001-3.000 kronor 9 08. 3.001-4.000 kronor 25 09. Över 4.000 kronor 42 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 13 01. 0 kronor 51 02. Under 250 kronor 188 03. 251-500 kronor 441 04. 501-1.000 kronor 370 05. 1.001-1.500 kronor 320 06. 1.501-2.000 kronor 214 07. 2.001-3.000 kronor 86 08. 3.001-4.000 kronor 62 09. Över 4.000 kronor 71 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 432 01. 0 kronor 612 02. Under 250 kronor 351 03. 251-500 kronor 190 04. 501-1.000 kronor 67 05. 1.001-1.500 kronor 42 06. 1.501-2.000 kronor 19 07. 2.001-3.000 kronor 8 08. 3.001-4.000 kronor 13 09. Över 4.000 kronor 82 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 528 01. 0 kronor 851 02. Under 250 kronor 229 03. 251-500 kronor 74 04. 501-1.000 kronor 17 05. 1.001-1.500 kronor 6 06. 1.501-2.000 kronor 2 07. 2.001-3.000 kronor 08. 3.001-4.000 kronor 1 09. Över 4.000 kronor 108 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 92 01. 0 kronor 445 02. Under 250 kronor 422 03. 251-500 kronor 319 04. 501-1.000 kronor 158 05. 1.001-1.500 kronor 101 06. 1.501-2.000 kronor 77 07. 2.001-3.000 kronor 35 08. 3.001-4.000 kronor 73 09. Över 4.000 kronor 94 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 824 01. 0 kronor 58 02. Under 250 kronor 43 03. 251-500 kronor 66 04. 501-1.000 kronor 79 05. 1.001-1.500 kronor 120 06. 1.501-2.000 kronor 183 07. 2.001-3.000 kronor 124 08. 3.001-4.000 kronor 209 09. Över 4.000 kronor 110 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 357 01. 0 kronor 735 02. Under 250 kronor 344 03. 251-500 kronor 164 04. 501-1.000 kronor 83 05. 1.001-1.500 kronor 36 06. 1.501-2.000 kronor 15 07. 2.001-3.000 kronor 4 08. 3.001-4.000 kronor 09. Över 4.000 kronor 78 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1100 01. 0 kronor 112 02. Under 250 kronor 91 03. 251-500 kronor 85 04. 501-1.000 kronor 79 05. 1.001-1.500 kronor 69 06. 1.501-2.000 kronor 90 07. 2.001-3.000 kronor 75 08. 3.001-4.000 kronor 52 09. Över 4.000 kronor 63 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 448 01. 0 kronor 428 02. Under 250 kronor 313 03. 251-500 kronor 217 04. 501-1.000 kronor 147 05. 1.001-1.500 kronor 73 06. 1.501-2.000 kronor 55 07. 2.001-3.000 kronor 35 08. 3.001-4.000 kronor 36 09. Över 4.000 kronor 64 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 796 01. 0 kronor 699 02. Under 250 kronor 148 03. 251-500 kronor 62 04. 501-1.000 kronor 21 05. 1.001-1.500 kronor 9 06. 1.501-2.000 kronor 4 07. 2.001-3.000 kronor 2 08. 3.001-4.000 kronor 7 09. Över 4.000 kronor 68 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 113 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 138 08. 2 ggr/månad 146 09. 3 ggr/månad 340 10. 1 gång/vecka 316 11. 2 ggr/vecka 199 12. 3 ggr/vecka 107 13. 4 ggr/vecka 67 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 244 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 187 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 124 09. 3 ggr/månad 293 10. 1 gång/vecka 234 11. 2 ggr/vecka 149 12. 3 ggr/vecka 64 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1040 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 116 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 55 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1245 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 596 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 176 07. 1 gång/månad 142 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 185 10. 1 gång/vecka 71 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 468 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 157 05. 1 gång/kvartal 105 06. 2 ggr/kvartal 215 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 103 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1475 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 679 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 137 05. 1 gång/kvartal 115 06. 2 ggr/kvartal 177 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 93 09. 3 ggr/månad 103 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1262 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1078 01. Aldrig 146 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1131 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 325 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 185 05. 1 gång/kvartal 140 06. 2 ggr/kvartal 293 07. 1 gång/månad 167 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 129 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1107 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 452 01. Aldrig 137 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 123 04. 3 ggr/år 163 05. 1 gång/kvartal 124 06. 2 ggr/kvartal 244 07. 1 gång/månad 137 08. 2 ggr/månad 116 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 991 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 76 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 892 01. Aldrig 208 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 91 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1059 01. Aldrig 184 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 539 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 171 03. 2 ggr/år 139 04. 3 ggr/år 192 05. 1 gång/kvartal 155 06. 2 ggr/kvartal 183 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 715 01. Aldrig 279 02. 1 gång/år 178 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 154 05. 1 gång/kvartal 110 06. 2 ggr/kvartal 147 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1126 01. Aldrig 204 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 698 01. Aldrig 571 02. 1 gång/år 206 03. 2 ggr/år 134 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1046 01. Aldrig 186 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 143 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1171 01. Aldrig 241 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 545 01. Aldrig 314 02. 1 gång/år 211 03. 2 ggr/år 151 04. 3 ggr/år 214 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1245 01. Aldrig 198 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 335 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 175 05. 1 gång/kvartal 110 06. 2 ggr/kvartal 250 07. 1 gång/månad 161 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 183 10. 1 gång/vecka 67 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 296 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 201 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 136 09. 3 ggr/månad 290 10. 1 gång/vecka 127 11. 2 ggr/vecka 98 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 49 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 33 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 722 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 74 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 151 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 195 10. 1 gång/vecka 58 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 423 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 227 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 222 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 60 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1343 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 550 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 182 04. 3 ggr/år 186 05. 1 gång/kvartal 151 06. 2 ggr/kvartal 187 07. 1 gång/månad 111 08. 2 ggr/månad 90 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 368 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 204 08. 2 ggr/månad 194 09. 3 ggr/månad 443 10. 1 gång/vecka 174 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 84 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 420 07. 1 gång/månad 371 08. 2 ggr/månad 255 09. 3 ggr/månad 288 10. 1 gång/vecka 74 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 143 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 439 07. 1 gång/månad 339 08. 2 ggr/månad 216 09. 3 ggr/månad 219 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1100 01. Aldrig 217 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 139 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 185 03. 2 ggr/år 211 04. 3 ggr/år 369 05. 1 gång/kvartal 267 06. 2 ggr/kvartal 347 07. 1 gång/månad 110 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 458 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 213 10. 1 gång/vecka 87 11. 2 ggr/vecka 66 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 135 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 283 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 734 01. Aldrig 197 02. 1 gång/år 167 03. 2 ggr/år 131 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 464 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 190 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 66 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 196 14. 5 ggr/vecka 55 15. 6 ggr/vecka 259 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 761 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 105 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 124 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 81 16. 7 ggr/vecka
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1243 01. Aldrig 127 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 35 16. 7 ggr/vecka
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 661 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 87 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 137 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1548 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 935 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 196 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 468 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 96 09. 3 ggr/månad 177 10. 1 gång/vecka 106 11. 2 ggr/vecka 115 12. 3 ggr/vecka 68 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 205 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1383 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 143 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1448 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1491 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1296 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 118 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1603 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 60 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1738 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1717 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1757 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1701 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 41 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1682 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1721 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1721 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1620 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 844 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 321 10. 1 gång/vecka
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1696 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1172 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 298 10. 1 gång/vecka
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 645 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 127 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 471 10. 1 gång/vecka
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1495 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1641 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1556 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1560 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 106 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1555 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 129 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1675 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1785 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1771 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1212 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1054 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 148 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1200 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1142 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1063 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 168 10. 1 gång/vecka
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1126 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1275 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1030 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 991 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 325 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1225 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1743 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1198 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 251 10. 1 gång/vecka
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1252 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1501 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka p 1 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1647 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1254 01. Aldrig 145 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1408 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1305 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1503 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1327 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1566 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1431 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 961 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 196 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1519 1. Aldrig 9 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 58 7. 1 gång/månad 183 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1471 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 48 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 100 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1647 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 20 7. 1 gång/månad 37 8. 2 ggr/månad
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1392 1. Aldrig 71 2. 1 gång/år 71 3. 2 ggr/år 67 4. 3 ggr/år 65 5. 1 gång/kvartal 44 6. 2 ggr/kvartal 59 7. 1 gång/månad 46 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1569 1. Aldrig 40 2. 1 gång/år 27 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 45 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 46 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1211 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 53 4. 3 ggr/år 72 5. 1 gång/kvartal 51 6. 2 ggr/kvartal 102 7. 1 gång/månad 224 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1519 1. Aldrig 50 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 133 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1735 1. Aldrig 12 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1544 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 38 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 75 7. 1 gång/månad
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1675 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1699 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1160 1. Aldrig 140 2. 1 gång/år 126 3. 2 ggr/år 130 4. 3 ggr/år 105 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 119 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1158 1. Aldrig 126 2. 1 gång/år 122 3. 2 ggr/år 106 4. 3 ggr/år 113 5. 1 gång/kvartal 47 6. 2 ggr/kvartal 141 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1331 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 56 3. 2 ggr/år 59 4. 3 ggr/år 77 5. 1 gång/kvartal 26 6. 2 ggr/kvartal 221 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1278 1. Aldrig 110 2. 1 gång/år 93 3. 2 ggr/år 95 4. 3 ggr/år 79 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 112 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1638 1. Aldrig 39 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 47 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1715 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 17 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1684 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 18 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1573 1. Aldrig 63 2. 1 gång/år 45 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1717 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1541 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 34 4. 3 ggr/år 55 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 46 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1625 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1603 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 45 3. 2 ggr/år 27 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal p 18 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1722 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 4 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1643 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 3 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 769 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 60 14. 5 ggr/vecka 515 15. 6 ggr/vecka
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1078 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 219 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1670 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1709 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1747 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1667 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 57 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1795 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1769 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1727 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1775 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1740 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1803 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 972 1. Ja 805 2. Nej 39 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 619 1. Läser aldrig 115 2. Läser 1 nr/år 123 3. Läser 2 nr/år 54 4. Läser 3 nr/år 840 5. Läser 4 nr/år 65 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 569 1. Aldrig 620 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 248 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 151 1. Aldrig 229 2. Någon gång/år 471 3. Någon gång/kvartal 898 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 144 1. Aldrig 218 2. Någon gång/år 429 3. Någon gång/kvartal 938 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1131 1. Aldrig 175 2. Någon gång/år 266 3. Någon gång/kvartal 214 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 311 1. Aldrig 278 2. Någon gång/år 573 3. Någon gång/kvartal 618 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 282 1. Aldrig 359 2. Någon gång/år 595 3. Någon gång/kvartal 551 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 265 1. Aldrig 245 2. Någon gång/år 610 3. Någon gång/kvartal 653 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 673 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 356 3. Någon gång/kvartal 185 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 19 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 181 1. Aldrig 133 2. Någon gång/år 260 3. Någon gång/kvartal 897 4. Någon gång/månad 322 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 346 1. Aldrig 246 2. Någon gång/år 276 3. Någon gång/kvartal 622 4. Någon gång/månad 268 5. 1-2 ggr/vecka 21 6. 3-4 ggr/vecka 12 7. Minst 5 ggr/vecka 25 9. Ej svar