ORVESTO 82 P-2003
               SSD 0163

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-2003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1982 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 11.700 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av Dafa dragits
  systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.700 personer har 1.197
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 2 avflyttade från riket, 16 som vistas
  utomlands, 13 i militärtjänst, 90 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 192 sjuka i hemmet samt 775 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1982 uppgår
  således till 10.503 personer varav 2.937, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (55%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1982 8.298 personer istället för 7.566 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-2003, omfattar 1.731 personer eller 23% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 29 april 1982 - 24
  juni 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0163 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0163              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0163


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 3 Frek: 1731
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1607 38 86
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 291 4 10 38 11 11 23 16 28 36 29 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 21 13 6 29 6 9 7 26 8 13 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 12 24 15 11 56 107 17 8 25 14 135 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 26 23 39 17 10 18 7 7 30 11 7 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 10 14 28 15 6 6 28 11 10 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 12 13 30 11 6 15 31 34 26 12 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 15 24 9 10 4
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 14 17 20 22 22 26 24 23 29 32 25 26 25 26 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 25 31 31 27 24 25 27 24 34 21 27 26 29 24 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 27 32 44 40 34 43 50 31 47 35 39 42 27 29 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 37 33 32 34 41 27 32 42 34 36 39 50 49 18 Kod: 99 Frek: 1
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11504 11507 12001 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 12002 12006 12301 12503 12507 12601 12602 Frek: 1 4 15 2 2 14 3 Kod: 12701 12702 12703 12704 13601 13606 13801 Frek: 5 1 4 1 9 1 6 Kod: 13903 16001 16201 16301 17803 18004 18007 Frek: 1 11 6 13 1 1 3 Kod: 18009 18010 18011 18013 18014 18015 18017 Frek: 1 2 8 2 4 4 2 Kod: 18018 18019 18021 18023 18025 18027 18028 Frek: 2 6 4 10 6 5 3 Kod: 18029 18031 18034 18036 18038 18039 18040 Frek: 6 5 10 4 3 7 7 Kod: 18041 18042 18101 18102 18105 18107 18108 Frek: 6 2 6 3 1 2 1 Kod: 18112 18201 18202 18203 18301 18401 18402 Frek: 4 6 1 3 5 4 2 Kod: 18601 18701 18703 18801 18805 18824 19101 Frek: 10 2 4 2 1 1 3 Kod: 19103 19106 19201 19202 19204 30501 30502 Frek: 1 5 2 1 2 2 2 Kod: 30503 31901 31902 36004 36007 38001 38002 Frek: 1 1 2 1 1 4 5 Kod: 38003 38004 38005 38023 38025 38031 38035 Frek: 6 5 1 1 1 1 3 Kod: 38038 38039 38101 38130 38204 38209 38212 Frek: 5 1 4 1 1 1 1 Kod: 42801 48001 48002 48005 48010 48020 48024 Frek: 5 3 2 2 1 1 1 Kod: 48101 48201 48207 48301 48304 48305 48401 Frek: 3 1 1 2 1 1 3 Kod: 48402 48403 48406 48407 48413 48416 48418 Frek: 5 3 1 1 1 1 1 Kod: 48601 48604 48606 48608 48613 50901 50902 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 51302 51304 51308 56101 56107 56201 56204 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 56303 58001 58003 58008 58009 58030 58032 Frek: 1 6 2 2 1 1 1 Kod: 58033 58034 58101 58102 58103 58104 58105 Frek: 5 4 4 3 1 3 7 Kod: 58106 58114 58125 58128 58202 58301 58304 Frek: 6 1 2 1 1 3 1 Kod: 58323 58601 58602 58603 58606 58618 60405 Frek: 1 3 2 2 1 1 1 Kod: 61705 66201 66202 66204 66209 66501 66503 Frek: 2 2 1 2 2 2 1 Kod: 66506 68001 68002 68003 68005 68007 68008 Frek: 2 6 2 3 1 1 1 Kod: 68010 68011 68019 68020 68201 68202 68205 Frek: 1 1 1 3 6 1 1 Kod: 68208 68209 68301 68306 68312 68407 68501 Frek: 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 68503 68516 68601 68605 68701 68703 76001 Frek: 3 1 3 1 6 1 1 Kod: 76002 76005 76304 76307 76404 76501 76504 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 76505 76703 78001 78003 78007 78016 78018 Frek: 1 1 3 1 2 1 1 Kod: 78020 78021 78024 78028 78103 78108 78110 Frek: 1 1 3 6 1 1 1 Kod: 78116 83403 84005 84014 86001 86002 86006 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 86101 86201 86203 88001 88003 88004 88008 Frek: 1 2 1 10 1 1 1 Kod: 88009 88011 88101 88103 88105 88201 88203 Frek: 1 1 2 1 1 4 1 Kod: 88205 88301 88314 88401 88408 88409 88505 Frek: 1 5 1 2 2 1 1 Kod: 98001 98010 98014 98022 98048 106001 108001 Frek: 4 1 1 1 1 3 3 Kod: 108012 108015 108016 108101 108102 108109 108110 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 108205 108206 108207 108301 108304 112103 112106 Frek: 1 2 1 1 4 1 1 Kod: 112107 113701 113703 113707 116001 116004 116201 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 Kod: 116202 116203 116303 116501 116601 116604 116605 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 116701 116703 116805 118001 118002 118007 118009 Frek: 4 1 1 6 2 1 1 Kod: 118015 118025 118031 118032 118102 118106 118111 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 118117 118120 118201 118202 118203 118207 118211 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 118301 118302 118305 118309 118311 118312 118313 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 118314 118319 121410 123006 123007 123101 123302 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 123304 123306 123307 123308 126001 126007 126101 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 Kod: 126110 126111 126112 126201 126202 126203 126301 Frek: 1 1 3 3 1 3 1 Kod: 126307 126308 126401 126406 126503 126512 126602 Frek: 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 126703 126704 128001 128002 128003 128004 128005 Frek: 1 1 1 10 3 4 4 Kod: 128006 128007 128008 128009 128010 128014 128015 Frek: 3 6 4 2 4 3 1 Kod: 128016 128017 128018 128019 128021 128101 128102 Frek: 2 5 1 1 1 6 2 Kod: 128104 128106 128111 128113 128116 128201 128207 Frek: 5 1 1 1 2 7 1 Kod: 128211 128301 128302 128303 128304 128306 128307 Frek: 1 3 7 5 1 1 2 Kod: 128310 128313 128316 128317 128401 128402 128403 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 128501 128511 128513 128601 128605 128611 128614 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 128701 128703 128716 131505 138001 138002 138003 Frek: 4 1 1 1 3 6 2 Kod: 138004 138008 138009 138011 138017 138101 138103 Frek: 1 1 3 3 1 1 1 Kod: 138106 138201 138204 138208 138209 138213 138301 Frek: 2 4 1 1 1 1 4 Kod: 138302 138319 138401 138404 138405 138406 138407 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 138410 138414 140102 140103 140201 140203 140701 Frek: 1 1 1 5 1 4 3 Kod: 141502 141903 141905 142106 142704 143001 143006 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 143506 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 2 4 2 2 7 3 5 Kod: 148009 148010 148011 148016 148017 148018 148019 Frek: 4 1 1 1 2 5 3 Kod: 148020 148021 148022 148023 148024 148026 148028 Frek: 4 6 3 5 4 1 1 Kod: 148030 148031 148032 148033 148036 148037 148101 Frek: 4 4 4 1 4 1 3 Kod: 148102 148103 148207 148208 148210 148211 148401 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 148405 148501 148505 148509 148510 148512 148601 Frek: 1 5 1 2 1 5 1 Kod: 148602 148607 150701 152101 152103 152105 152403 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 152714 155201 155205 156001 156101 156107 156201 Frek: 1 2 1 3 2 1 3 Kod: 156301 156302 156304 156305 156312 156318 156505 Frek: 2 2 2 1 1 1 1 Kod: 156512 156514 158001 158007 158009 158101 158104 Frek: 1 1 6 1 3 5 1 Kod: 158201 158207 158208 158301 158302 158303 158304 Frek: 5 1 1 5 7 2 1 Kod: 158306 158315 158316 158318 158427 158429 158501 Frek: 4 1 1 1 1 1 3 Kod: 158506 160209 162203 162301 163701 163703 163704 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 166001 166008 166009 166101 166112 166201 166301 Frek: 2 1 1 1 1 3 1 Kod: 168001 168002 168013 168015 168101 168113 168117 Frek: 2 2 1 1 2 1 1 Kod: 168118 168120 168201 168208 168301 168304 168308 Frek: 1 2 2 1 6 2 1 Kod: 168328 168401 168406 168501 168503 168601 168605 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 168610 168628 168634 168635 168651 168706 171501 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 173001 173005 173705 176002 176101 176401 176601 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 176602 178001 178002 178006 178007 178009 178101 Frek: 1 5 2 3 1 1 3 Kod: 178103 178201 178207 178301 178302 178303 178304 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 178401 178402 178408 178411 178501 178504 178508 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 178601 186001 186101 186102 186104 186201 186301 Frek: 1 1 2 1 3 1 2 Kod: 186302 186401 186402 188001 188002 188003 188004 Frek: 1 3 2 3 6 2 3 Kod: 188013 188016 188020 188025 188030 188101 188201 Frek: 1 2 1 1 8 1 1 Kod: 188203 188301 188404 188502 188503 190701 191701 Frek: 2 9 1 4 1 2 1 Kod: 191705 191706 196001 196003 196101 196103 196201 Frek: 1 2 2 1 2 3 2 Kod: 198001 198002 198003 198004 198007 198101 198102 Frek: 5 4 3 5 2 2 1 Kod: 198201 198301 198304 198305 198306 198401 202101 Frek: 4 5 3 1 2 1 2 Kod: 202302 202305 202401 202602 202901 202903 202904 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 Kod: 203101 203402 203902 206101 206201 208001 208003 Frek: 1 4 2 5 4 2 2 Kod: 208007 208008 208101 208102 208201 208301 208302 Frek: 3 1 3 4 4 2 1 Kod: 208305 208404 208405 208406 208501 208503 210102 Frek: 2 1 1 2 3 2 1 Kod: 210401 212101 212103 213202 216101 216102 216104 Frek: 1 1 1 2 4 1 1 Kod: 216106 216107 218001 218002 218004 218006 218007 Frek: 1 1 6 3 2 3 4 Kod: 218008 218101 218102 218104 218201 218202 218205 Frek: 4 8 3 1 4 1 1 Kod: 218209 218303 218306 218309 218403 218409 224210 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 226002 226004 226201 226202 226203 228001 228002 Frek: 1 2 5 1 1 1 1 Kod: 228101 228102 228103 228105 228106 228107 228108 Frek: 5 1 4 1 2 1 2 Kod: 228110 228113 228201 228204 228205 228207 228211 Frek: 2 1 5 1 1 1 1 Kod: 228301 228307 228309 228401 228404 228407 228408 Frek: 4 1 1 4 1 1 6 Kod: 228409 228410 230501 230504 230902 230903 230904 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 230906 231301 231304 231307 232601 232605 232607 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 232608 236101 236105 236108 238001 238004 238005 Frek: 1 3 2 1 6 1 2 Kod: 238009 238103 240101 240102 240401 240903 241701 Frek: 1 1 1 4 2 1 2 Kod: 241703 242101 242103 242501 246001 246202 246301 Frek: 2 2 1 2 1 1 2 Kod: 246304 248001 248002 248004 248005 248006 248007 Frek: 1 5 2 3 5 5 2 Kod: 248009 248101 248201 248202 248203 248204 248205 Frek: 2 2 5 1 2 5 1 Kod: 248206 248207 248209 248211 250502 250602 251002 Frek: 1 3 2 1 1 2 1 Kod: 251005 251301 251401 252101 252301 252306 256002 Frek: 1 1 4 1 2 4 3 Kod: 258001 258002 258003 258004 258101 258103 258105 Frek: 4 7 2 2 3 3 3 Kod: 258201 258203 258301 258304 258401 999999 Frek: 5 1 3 1 3 13
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 864 1. Man 867 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 132 01. 15-17 år 74 02. 18-19 år 182 03. 20-24 år 160 04. 25-29 år 191 05. 30-34 år 209 06. 35-39 år 145 07. 40-44 år 136 08. 45-49 år 133 09. 50-54 år 131 10. 55-59 år 128 11. 60-64 år 108 12. 65 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 467 1. Ogift 1135 2. Gift eller sammanboende 122 3. Änka/Änkling/Frånskild 7 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 552 1. Husfar 600 2. Husmor 250 3. Son/Dotter 59 4. Annan hushållsmedlem 244 5. Ensamboende 26 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 859 1. Förvärvsarbetande på heltid 296 2. Förvärvsarbetande på deltid 124 3. Hemmafru 219 4. Studerande 156 5. Pensionär 60 6. Annan sysselsättning 17 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 587 1. Folkskola 333 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 162 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 401 4. Gymnasium eller motsvarande 222 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 26 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 87 1. Under 200 invånare 170 2. 200-1.999 invånare 169 3. 2.000-4.999 invånare 160 4. 5.000-9.999 invånare 214 5. 10.000-24.999 invånare 196 6. 25.000-49.999 invånare 207 7. 50.000-99.999 invånare 379 8. 100.000 och däröver 149 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 164 1. Insatslägenhet 520 2. Hyrd lägenhet 811 3. Egen villa/radhus 61 4. Hyrd villa/radhus 115 5. Jordbruksfastighet 26 6. Inneboende 22 7. Annan bostadsform 12 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 303 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 327 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 236 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 166 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 685 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 14 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1596 128 3 4
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1470 205 45 6 5
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1464 236 27 4
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1447 237 42 1 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1232 371 113 8 2 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 44 335 1157 149 35 4 1 1 1 Kod: 99 Frek: 4
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1629 67 30 5
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 227 544 343 404 156 38 6 5 4 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 705 1. Under 60.000 kronor/år 611 2. 60.000-90.000 kronor/år 222 3. 90.000-120.000 kronor/år 62 4. 120.000-150.000 kronor/år 19 5. 150.000-180.000 kronor/år 12 6. 180.000-210.000 kronor/år 5 7. 210.000-240.000 kronor/år 7 8. Över 240.000 kronor/år 88 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 140 1. Under 60.000 kronor/år 323 2. 60.000-90.000 kronor/år 309 3. 90.000-120.000 kronor/år 299 4. 120.000-150.000 kronor/år 208 5. 150.000-180.000 kronor/år 102 6. 180.000-210.000 kronor/år 51 7. 210.000-240.000 kronor/år 69 8. Över 240.000 kronor/år 230 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1237 1. Ja 424 2. Nej 70 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 8 99 Frek: 235 1120 281 47 6 2 1 39
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1329 1. Ja 388 2. Nej 14 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 123 1. Ja 1595 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 416 1. Ja 1302 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 353 1. Ja 1365 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 210 1. Ja 1508 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 65 1. Ja 1653 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 943 1. Ja 775 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 670 1. Ja 1048 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 176 1. Ja 1542 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1152 1. Ja 566 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 420 1. Ja 1298 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 482 1. Ja 1236 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 369 1. Ja 1349 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 760 1. Ja 958 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 539 1. Ja 1179 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1518 1. Ja 200 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1530 1. Ja 188 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 642 1. Ja 1076 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 182 1. Ja 1534 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 857 1. Ja 861 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1286 1. Ja 432 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1327 1. Ja 391 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 715 1. Ja 1002 2. Nej 14 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1190 1. Ja 528 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1246 1. Ja 472 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1227 1. Ja 491 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 315 1. Ja 1400 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 299 1. Ja 1415 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 157 1. Ja 1554 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 145 01. Fabriksny bil 409 02. Begagnad bil 36 03. Moped 8 04. Nytt fritidshus 20 05. Begagnat fritidshus 17 06. Ny villa 20 07. Begagnad villa 51 08. Köksfläkt 38 09. Elektrisk spis 23 10. Diskmaskin 261 11. Nya möbler 703 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 15 02. Begagnad bil 20 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 13 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 31 07. Begagnad villa 31 08. Köksfläkt 56 09. Elektrisk spis 40 10. Diskmaskin 217 11. Nya möbler 1282 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 6 07. Begagnad villa 12 08. Köksfläkt 20 09. Elektrisk spis 14 10. Diskmaskin 82 11. Nya möbler 1589 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 8 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 18 11. Nya möbler 1689 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 6 10. Diskmaskin 11 11. Nya möbler 1712 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 4 11. Nya möbler 1724 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 151 01. Tvättmaskin 58 02. Frysbox 47 03. Frysskåp 114 04. Fiskeutrustning 71 05. Elektrisk rakapparat 33 06. Skrivmaskin 50 07. Stillbildskamera 10 08. Filmkamera 13 09. Projektor 37 10. Elektrisk symaskin 18 11. Braskamin 1129 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 19 02. Frysbox 20 03. Frysskåp 25 04. Fiskeutrustning 40 05. Elektrisk rakapparat 13 06. Skrivmaskin 19 07. Stillbildskamera 7 08. Filmkamera 10 09. Projektor 19 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1556 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 9 03. Frysskåp 4 04. Fiskeutrustning 4 05. Elektrisk rakapparat 8 06. Skrivmaskin 8 07. Stillbildskamera 5 08. Filmkamera 4 09. Projektor 7 10. Elektrisk symaskin 5 11. Braskamin 1677 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 3 09. Projektor 4 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1712 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 1 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1724 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1726 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 116 01. Transistorradio 14 02. Husvagn 100 03. Stereoanläggning 128 04. Färg-TV 44 05. TV-bandspelare (Video) 53 06. Elektrisk kaffebryggare 60 07. Motorgräsklippare 88 08. Dammsugare 14 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1104 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 4 02. Husvagn 19 03. Stereoanläggning 30 04. Färg-TV 20 05. TV-bandspelare (Video) 24 06. Elektrisk kaffebryggare 28 07. Motorgräsklippare 46 08. Dammsugare 16 09. Motorbåt 12 10. Segelbåt 1532 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 3 03. Stereoanläggning 6 04. Färg-TV 2 05. TV-bandspelare (Video) 9 06. Elektrisk kaffebryggare 8 07. Motorgräsklippare 19 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1678 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 2 04. Färg-TV 3 05. TV-bandspelare (Video) 2 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 7 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1712 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 2 05. TV-bandspelare (Video) 3 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1724 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 32 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 566 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 470 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 464 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 404 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 132 4. Varken-eller,vet ej 349 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 78 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 452 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 168 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 290 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 217 4. Varken-eller,vet ej 520 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 511 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 388 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 189 4. Varken-eller,vet ej 330 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 510 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 44 3. Något ointresserad 112 4. Varken-eller,vet ej 253 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 673 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 338 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 479 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 95 4. Varken-eller,vet ej 447 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 392 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 106 4. Varken-eller,vet ej 450 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 489 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 372 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 429 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller,vet ej 484 5. Något intresserad 269 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 540 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 474 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 675 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 185 4. Varken-eller,vet ej 248 5. Något intresserad 109 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 367 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 433 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 472 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 147 4. Varken-eller,vet ej 366 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 306 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 486 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 325 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 59 4. Varken-eller,vet ej 512 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 429 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 45 4. Varken-eller,vet ej 357 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 66 4. Varken-eller,vet ej 445 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 418 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 90 4. Varken-eller,vet ej 385 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 350 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 453 5. Något intresserad 684 6. Ganska intresserad 292 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 315 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 594 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 295 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 124 4. Varken-eller,vet ej 421 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 132 4. Varken-eller,vet ej 552 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 576 1. Mycket ointresserad 181 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 373 4. Varken-eller,vet ej 222 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 34 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 514 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 186 4. Varken-eller,vet ej 301 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 70 4. Varken-eller,vet ej 379 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 479 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 153 4. Varken-eller,vet ej 474 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 387 5. Något intresserad 184 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 55 4. Varken-eller,vet ej 423 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 502 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 485 1. Mycket ointresserad 244 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 168 4. Varken-eller,vet ej 411 5. Något intresserad 131 6. Ganska intresserad 56 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 135 4. Varken-eller,vet ej 258 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 616 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 192 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 75 4. Varken-eller,vet ej 428 5. Något intresserad 608 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 435 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 519 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 980 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 103 5. Något intresserad 60 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 464 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 638 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 175 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller,vet ej 386 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 288 4. Varken-eller,vet ej 256 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 128 4. Varken-eller,vet ej 449 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 126 4. Varken-eller,vet ej 272 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 645 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 19 3. Något ointresserad 35 4. Varken-eller,vet ej 314 5. Något intresserad 584 6. Ganska intresserad 694 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 622 5. Något intresserad 369 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 75 4. Varken-eller,vet ej 461 5. Något intresserad 611 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 814 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 183 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 91 4. Varken-eller,vet ej 530 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 218 4. Varken-eller,vet ej 489 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 401 01. 0 kronor 591 02. Under 250 kronor 314 03. 251-500 kronor 205 04. 501-1.000 kronor 91 05. 1.001-1.500 kronor 47 06. 1.501-2.000 kronor 25 07. 2.001-3.000 kronor 8 08. 3.001-4.000 kronor 19 09. Över 4.000 kronor 30 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 8 01. 0 kronor 44 02. Under 250 kronor 217 03. 251-500 kronor 386 04. 501-1.000 kronor 362 05. 1.001-1.500 kronor 296 06. 1.501-2.000 kronor 237 07. 2.001-3.000 kronor 71 08. 3.001-4.000 kronor 56 09. Över 4.000 kronor 54 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 426 01. 0 kronor 564 02. Under 250 kronor 321 03. 251-500 kronor 193 04. 501-1.000 kronor 81 05. 1.001-1.500 kronor 45 06. 1.501-2.000 kronor 18 07. 2.001-3.000 kronor 4 08. 3.001-4.000 kronor 13 09. Över 4.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 466 01. 0 kronor 826 02. Under 250 kronor 252 03. 251-500 kronor 73 04. 501-1.000 kronor 16 05. 1.001-1.500 kronor 4 06. 1.501-2.000 kronor 2 07. 2.001-3.000 kronor 2 08. 3.001-4.000 kronor 3 09. Över 4.000 kronor 87 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 83 01. 0 kronor 403 02. Under 250 kronor 407 03. 251-500 kronor 281 04. 501-1.000 kronor 149 05. 1.001-1.500 kronor 107 06. 1.501-2.000 kronor 84 07. 2.001-3.000 kronor 38 08. 3.001-4.000 kronor 92 09. Över 4.000 kronor 87 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 757 01. 0 kronor 71 02. Under 250 kronor 52 03. 251-500 kronor 72 04. 501-1.000 kronor 71 05. 1.001-1.500 kronor 108 06. 1.501-2.000 kronor 176 07. 2.001-3.000 kronor 122 08. 3.001-4.000 kronor 205 09. Över 4.000 kronor 97 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 330 01. 0 kronor 700 02. Under 250 kronor 323 03. 251-500 kronor 187 04. 501-1.000 kronor 75 05. 1.001-1.500 kronor 33 06. 1.501-2.000 kronor 17 07. 2.001-3.000 kronor 2 08. 3.001-4.000 kronor 4 09. Över 4.000 kronor 60 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1030 01. 0 kronor 106 02. Under 250 kronor 87 03. 251-500 kronor 86 04. 501-1.000 kronor 72 05. 1.001-1.500 kronor 76 06. 1.501-2.000 kronor 85 07. 2.001-3.000 kronor 86 08. 3.001-4.000 kronor 48 09. Över 4.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 420 01. 0 kronor 390 02. Under 250 kronor 273 03. 251-500 kronor 266 04. 501-1.000 kronor 137 05. 1.001-1.500 kronor 84 06. 1.501-2.000 kronor 67 07. 2.001-3.000 kronor 11 08. 3.001-4.000 kronor 32 09. Över 4.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 762 01. 0 kronor 628 02. Under 250 kronor 167 03. 251-500 kronor 72 04. 501-1.000 kronor 15 05. 1.001-1.500 kronor 17 06. 1.501-2.000 kronor 6 07. 2.001-3.000 kronor 08. 3.001-4.000 kronor 3 09. Över 4.000 kronor 61 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 92 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 150 09. 3 ggr/månad 320 10. 1 gång/vecka 286 11. 2 ggr/vecka 205 12. 3 ggr/vecka 95 13. 4 ggr/vecka 67 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 210 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 91 06. 2 ggr/kvartal 189 07. 1 gång/månad 141 08. 2 ggr/månad 154 09. 3 ggr/månad 274 10. 1 gång/vecka 189 11. 2 ggr/vecka 124 12. 3 ggr/vecka 67 13. 4 ggr/vecka 54 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 942 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 76 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1149 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 530 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 161 07. 1 gång/månad 124 08. 2 ggr/månad 120 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 58 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 427 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 132 05. 1 gång/kvartal 106 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 143 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1387 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 665 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 164 07. 1 gång/månad 116 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1192 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1031 01. Aldrig 154 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1066 01. Aldrig 153 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 307 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 109 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 139 06. 2 ggr/kvartal 243 07. 1 gång/månad 159 08. 2 ggr/månad 131 09. 3 ggr/månad 155 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1039 01. Aldrig 191 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 438 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 179 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 176 08. 2 ggr/månad 112 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 966 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 838 01. Aldrig 204 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 92 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 990 01. Aldrig 171 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 498 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 151 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 192 05. 1 gång/kvartal 119 06. 2 ggr/kvartal 189 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 712 01. Aldrig 251 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 109 04. 3 ggr/år 156 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1059 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 668 01. Aldrig 491 02. 1 gång/år 227 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 979 01. Aldrig 190 02. 1 gång/år 123 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1097 01. Aldrig 243 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 560 01. Aldrig 272 02. 1 gång/år 186 03. 2 ggr/år 178 04. 3 ggr/år 188 05. 1 gång/kvartal 114 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1226 01. Aldrig 165 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 346 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 110 06. 2 ggr/kvartal 205 07. 1 gång/månad 130 08. 2 ggr/månad 138 09. 3 ggr/månad 193 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 58 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 28 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 262 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 156 09. 3 ggr/månad 299 10. 1 gång/vecka 140 11. 2 ggr/vecka 112 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 18 15. 6 ggr/vecka 28 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 667 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 145 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 184 10. 1 gång/vecka 69 11. 2 ggr/vecka 42 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 406 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 197 04. 3 ggr/år 185 05. 1 gång/kvartal 145 06. 2 ggr/kvartal 202 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 62 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1245 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 505 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 161 04. 3 ggr/år 196 05. 1 gång/kvartal 139 06. 2 ggr/kvartal 187 07. 1 gång/månad 107 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 330 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 217 08. 2 ggr/månad 180 09. 3 ggr/månad 415 10. 1 gång/vecka 173 11. 2 ggr/vecka 80 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 82 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 417 07. 1 gång/månad 363 08. 2 ggr/månad 214 09. 3 ggr/månad 320 10. 1 gång/vecka 65 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 166 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 405 07. 1 gång/månad 317 08. 2 ggr/månad 190 09. 3 ggr/månad 220 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1037 01. Aldrig 186 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 126 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 173 03. 2 ggr/år 215 04. 3 ggr/år 355 05. 1 gång/kvartal 249 06. 2 ggr/kvartal 349 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 429 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 69 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 129 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 251 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 664 01. Aldrig 192 02. 1 gång/år 146 03. 2 ggr/år 134 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 405 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 67 11. 2 ggr/vecka 87 12. 3 ggr/vecka 58 13. 4 ggr/vecka 182 14. 5 ggr/vecka 56 15. 6 ggr/vecka 235 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 675 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 49 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 103 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka 74 16. 7 ggr/vecka
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1155 01. Aldrig 145 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 26 16. 7 ggr/vecka
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 582 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 126 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 67 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 161 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1456 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 59 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 927 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 25 14. 5 ggr/vecka 162 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 477 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 97 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 81 12. 3 ggr/vecka 64 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 182 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1307 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 130 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1393 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1370 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 55 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1291 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 96 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1490 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 68 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1652 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1643 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1666 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1644 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1638 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1651 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1642 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1522 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 820 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 324 10. 1 gång/vecka
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1583 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1205 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 229 10. 1 gång/vecka
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 662 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 157 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 391 10. 1 gång/vecka
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1438 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1570 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1507 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1454 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1518 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 102 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1582 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1699 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1678 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1186 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1000 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 138 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1154 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1087 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 110 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1001 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 166 10. 1 gång/vecka
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1089 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 131 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1204 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1003 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 982 01. Aldrig 62 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 291 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1202 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1652 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1182 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 210 10. 1 gång/vecka
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1172 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1417 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1552 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1213 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 52 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1334 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 52 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1294 01. Aldrig 62 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1431 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1226 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1486 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1382 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 896 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 194 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1456 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 56 7. 1 gång/månad 159 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1418 1. Aldrig 40 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 90 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1587 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 13 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 39 8. 2 ggr/månad
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1319 1. Aldrig 65 2. 1 gång/år 61 3. 2 ggr/år 68 4. 3 ggr/år 68 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 53 7. 1 gång/månad 56 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1474 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 46 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1145 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 47 3. 2 ggr/år 70 4. 3 ggr/år 70 5. 1 gång/kvartal 43 6. 2 ggr/kvartal 83 7. 1 gång/månad 218 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1456 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 122 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1642 1. Aldrig 13 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 31 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1491 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 46 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 66 7. 1 gång/månad
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1583 1. Aldrig 31 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1611 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1145 1. Aldrig 121 2. 1 gång/år 102 3. 2 ggr/år 129 4. 3 ggr/år 102 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 95 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1101 1. Aldrig 110 2. 1 gång/år 113 3. 2 ggr/år 116 4. 3 ggr/år 117 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 132 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1262 1. Aldrig 71 2. 1 gång/år 57 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 58 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 215 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1223 1. Aldrig 120 2. 1 gång/år 75 3. 2 ggr/år 88 4. 3 ggr/år 85 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 103 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1555 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1614 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 16 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1615 1. Aldrig 33 2. 1 gång/år 18 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 17 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1511 1. Aldrig 60 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1609 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 18 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1509 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1567 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1551 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 34 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal p 12 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1656 1. Aldrig 16 2. 1 gång/år 13 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 2 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1559 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal 39 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 720 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 58 14. 5 ggr/vecka 485 15. 6 ggr/vecka
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1079 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 207 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1589 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1633 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1650 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1585 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 67 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1712 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1665 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1682 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal p 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1639 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1684 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1654 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1702 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 941 1. Ja 754 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 620 1. Läser aldrig 76 2. Läser 1 nr/år 132 3. Läser 2 nr/år 41 4. Läser 3 nr/år 798 5. Läser 4 nr/år 64 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 516 1. Aldrig 559 2. Någon gång/år 355 3. Någon gång/kvartal 279 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 141 1. Aldrig 189 2. Någon gång/år 454 3. Någon gång/kvartal 882 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 161 1. Aldrig 185 2. Någon gång/år 414 3. Någon gång/kvartal 884 4. Någon gång/månad 71 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1106 1. Aldrig 180 2. Någon gång/år 240 3. Någon gång/kvartal 186 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 319 1. Aldrig 299 2. Någon gång/år 499 3. Någon gång/kvartal 580 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 284 1. Aldrig 371 2. Någon gång/år 546 3. Någon gång/kvartal 497 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 280 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 518 3. Någon gång/kvartal 631 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 689 1. Aldrig 519 2. Någon gång/år 323 3. Någon gång/kvartal 179 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 202 1. Aldrig 124 2. Någon gång/år 220 3. Någon gång/kvartal 878 4. Någon gång/månad 285 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 6 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 340 1. Aldrig 213 2. Någon gång/år 254 3. Någon gång/kvartal 611 4. Någon gång/månad 266 5. 1-2 ggr/vecka 19 6. 3-4 ggr/vecka 11 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar