ORVESTO 82-I
               SSD 0165

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1981 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 11.126
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.126 personer har 959 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 11
  avlidna, 7 avflyttade från riket, 16 som vistas utomlands, 8
  i militärtjänst, 61 på utrikes resa, 15 ej svensktalande, 30
  okända men skrivna på kommun, 18 under sjukhusvård, 153
  sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej anträffbara". Den
  sistnämda gruppen har definierats med utgångspunkt från en
  specialstudie som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej
  tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1981 uppgår
  således till 10.167 personer varav 2.818, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (48%), "tidsbrist" (7%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1982 8.052 personer istället för 7.349 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82-I, omfattar 6.030 personer eller 82% av totala
  antalet inkomna godkända formulär under halvårsperioden
  (ovägda tal). Bortfallet av skilda kategorier beträffande
  den aktuella omgången får antas utgöra motsvarande
  proportion av ovanstående redovisade siffror. Fältarbetet
  pågick under tiden 20 oktober 1981 - 4 februari 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0165 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0165              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0165


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 5 6 7 Frek: 2017 1934 2079
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 5650 188 192
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 947 24 32 118 58 49 87 55 109 128 105 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 29 71 51 31 113 34 19 33 93 45 55 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 51 78 58 32 151 305 56 29 72 56 533 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 84 88 168 63 40 60 19 35 122 34 33 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 160 35 38 96 35 16 29 105 44 34 36 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 136 50 57 93 43 18 46 115 96 59 31 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 44 81 27 50 3
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 10 74 85 80 92 90 102 94 92 123 117 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 114 102 101 106 101 88 104 90 101 92 96 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 88 91 90 94 98 104 108 108 105 117 133 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 147 135 142 133 123 129 127 109 107 112 105 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 111 114 103 105 122 95 113 122 128 144 157 Kod: 66 99 Frek: 154 3
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11502 11503 11505 Frek: 6 10 5 14 1 1 2 Kod: 12001 12003 12006 12301 12502 12503 12507 Frek: 5 3 4 36 1 3 2 Kod: 12508 12601 12602 12701 12702 12703 12704 Frek: 2 36 9 19 2 16 6 Kod: 13101 13501 13601 13603 13606 13801 13901 Frek: 1 1 24 1 9 19 5 Kod: 13903 13904 16001 16201 16202 16301 18001 Frek: 5 3 37 20 1 28 1 Kod: 18002 18004 18005 18006 18007 18009 18010 Frek: 2 3 5 6 22 11 5 Kod: 18011 18013 18014 18015 18017 18018 18019 Frek: 18 5 5 15 9 5 13 Kod: 18021 18023 18025 18027 18028 18029 18031 Frek: 33 23 34 14 4 15 23 Kod: 18034 18036 18038 18039 18040 18041 18042 Frek: 17 20 14 24 18 21 10 Kod: 18101 18102 18103 18104 18105 18106 18107 Frek: 16 16 1 1 5 1 2 Kod: 18112 18201 18202 18203 18301 18401 18402 Frek: 8 13 6 10 18 12 19 Kod: 18404 18601 18681 18701 18702 18703 18704 Frek: 1 34 1 2 1 19 1 Kod: 18705 18801 18803 18805 18810 18818 18819 Frek: 1 8 2 3 7 1 2 Kod: 18823 19101 19102 19105 19106 19108 19111 Frek: 1 3 3 1 9 3 1 Kod: 19201 19202 19204 28313 30501 30502 30505 Frek: 4 1 3 1 9 4 1 Kod: 31901 31902 33060 36001 36003 36004 36005 Frek: 1 2 1 5 1 2 1 Kod: 36006 36007 36008 36009 38001 38002 38003 Frek: 1 1 3 1 15 16 13 Kod: 38004 38005 38006 38014 38016 38019 38021 Frek: 16 5 1 2 1 1 1 Kod: 38022 38023 38024 38025 38028 38031 38033 Frek: 1 2 3 2 1 3 1 Kod: 38034 38035 38036 38037 38038 38041 38101 Frek: 1 5 1 1 9 1 11 Kod: 38102 38103 38107 38110 38125 38131 38134 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 38201 38204 38207 38209 38211 38213 42801 Frek: 1 2 3 3 4 1 6 Kod: 42802 48001 48002 48003 48005 48007 48008 Frek: 1 7 23 1 2 2 1 Kod: 48009 48010 48023 48027 48028 48029 48031 Frek: 2 4 1 1 1 2 1 Kod: 48101 48201 48202 48205 48207 48208 48209 Frek: 10 6 1 2 3 4 1 Kod: 48301 48303 48305 48306 48307 48308 48401 Frek: 18 1 2 1 1 2 17 Kod: 48402 48403 48404 48405 48406 48409 48410 Frek: 35 4 1 1 2 1 2 Kod: 48411 48413 48418 48419 48420 48601 48604 Frek: 1 1 1 3 1 4 1 Kod: 48606 48607 48610 48611 48613 50000 50902 Frek: 3 2 1 1 1 1 2 Kod: 51201 51203 51302 51304 51307 51309 56002 Frek: 1 3 9 2 1 3 2 Kod: 56003 56101 56102 56103 56104 56201 56202 Frek: 1 4 2 1 1 21 3 Kod: 56204 56301 56302 56303 58001 58002 58003 Frek: 4 4 2 3 20 4 17 Kod: 58004 58005 58008 58011 58014 58017 58018 Frek: 3 4 4 2 2 1 2 Kod: 58019 58022 58026 58030 58031 58032 58033 Frek: 2 1 1 1 2 1 15 Kod: 58034 58101 58102 58103 58104 58105 58106 Frek: 3 7 9 3 14 15 17 Kod: 58109 58110 58111 58112 58113 58114 58115 Frek: 2 2 1 1 1 9 2 Kod: 58119 58121 58124 58125 58202 58203 58301 Frek: 2 1 1 1 1 1 26 Kod: 58303 58304 58324 58401 58408 58601 58603 Frek: 2 1 2 3 1 9 1 Kod: 58605 58614 58616 58617 58618 60401 60402 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 60403 60405 60406 60902 61702 61704 61705 Frek: 2 3 1 1 3 2 5 Kod: 66201 66204 66207 66208 66209 66210 66215 Frek: 8 4 1 1 3 1 1 Kod: 66216 66501 68001 68002 68003 68004 68005 Frek: 3 4 19 2 13 1 14 Kod: 68006 68007 68008 68010 68011 68012 68015 Frek: 6 2 9 2 2 1 5 Kod: 68016 68019 68020 68024 68108 68201 68202 Frek: 2 2 8 1 1 17 1 Kod: 68203 68205 68206 68207 68208 68209 68301 Frek: 2 1 1 2 1 2 10 Kod: 68302 68306 68310 68312 68401 68406 68407 Frek: 2 3 2 1 3 3 1 Kod: 68501 68505 68509 68512 68515 68518 68521 Frek: 8 1 3 1 3 1 1 Kod: 68522 68601 68602 68603 68605 68606 68609 Frek: 2 8 1 1 1 1 2 Kod: 68686 68701 68703 76001 76003 76004 76005 Frek: 1 15 1 4 1 3 6 Kod: 76101 76102 76301 76302 76303 76304 76305 Frek: 2 2 2 2 1 3 2 Kod: 76307 76401 76405 76407 76409 76410 76501 Frek: 6 6 2 1 3 1 9 Kod: 76502 76503 76506 76701 76703 76704 78001 Frek: 1 3 1 6 3 1 10 Kod: 78003 78007 78008 78009 78013 78016 78017 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 78018 78020 78021 78024 78028 78101 78103 Frek: 1 3 1 1 24 14 2 Kod: 78107 78108 78111 78114 78117 78628 82102 Frek: 1 2 1 1 1 1 7 Kod: 82104 83401 83402 83403 83404 84008 84015 Frek: 3 2 3 1 1 4 3 Kod: 84017 86001 86002 86003 86005 86007 86008 Frek: 1 2 2 1 5 1 2 Kod: 86101 86103 86201 86202 86203 86209 88001 Frek: 2 3 2 2 2 1 19 Kod: 88002 88003 88004 88005 88006 88007 88008 Frek: 3 6 1 1 3 8 4 Kod: 88009 88013 88014 88101 88103 88105 88109 Frek: 1 1 1 7 2 2 2 Kod: 88201 88203 88204 88205 88206 88301 88302 Frek: 8 1 2 5 1 15 1 Kod: 88303 88304 88307 88308 88309 88310 88311 Frek: 2 2 4 1 1 1 5 Kod: 88314 88315 88401 88407 88408 88501 88510 Frek: 1 2 4 1 1 3 2 Kod: 88513 88514 98001 98002 98005 98006 98007 Frek: 1 2 13 1 2 1 1 Kod: 98010 98012 98015 98019 98021 98025 98027 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 98035 98040 98042 98044 98045 98048 98049 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 98058 98059 98063 98069 98073 98076 98077 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 98078 98089 106001 106002 106003 108001 108005 Frek: 1 1 7 2 2 24 2 Kod: 108006 108008 108010 108012 108013 108014 108015 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 108018 108101 108102 108109 108110 108201 108202 Frek: 2 11 2 2 4 10 1 Kod: 108204 108205 108206 108301 108303 108304 112101 Frek: 1 9 4 10 1 4 6 Kod: 112104 112107 113701 113703 116004 116005 116008 Frek: 2 3 5 3 1 3 1 Kod: 116009 116201 116202 116203 116301 116302 116501 Frek: 1 7 1 2 6 6 5 Kod: 116601 116602 116603 116605 116701 116703 116801 Frek: 4 2 1 4 9 1 2 Kod: 116802 116803 116807 118001 118002 118004 118006 Frek: 1 2 2 20 5 1 2 Kod: 118007 118008 118009 118011 118013 118014 118015 Frek: 3 1 3 2 1 1 4 Kod: 118017 118019 118024 118025 118026 118029 118030 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 Kod: 118032 118033 118035 118101 118106 118107 118113 Frek: 1 1 3 3 1 1 1 Kod: 118117 118120 118201 118202 118203 118205 118208 Frek: 2 1 3 1 1 3 1 Kod: 118209 118210 118211 118301 118303 118305 118309 Frek: 5 1 1 15 2 5 1 Kod: 118310 118312 118313 118314 118315 118316 118318 Frek: 1 3 2 1 2 1 1 Kod: 118319 118321 121402 121403 121410 123006 123007 Frek: 6 1 1 1 1 5 8 Kod: 123101 123301 123302 123304 123305 123306 123308 Frek: 10 1 2 4 3 3 3 Kod: 123309 123313 126001 126003 126004 126101 126103 Frek: 2 2 5 1 1 6 1 Kod: 126104 126105 126106 126112 126201 126202 126203 Frek: 2 1 1 3 7 2 3 Kod: 126204 126301 126303 126305 126307 126308 126401 Frek: 1 2 1 1 2 1 5 Kod: 126405 126408 126411 126412 126503 126505 126506 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 126507 126509 126510 126512 126601 126602 126609 Frek: 1 2 2 1 1 3 1 Kod: 126702 126703 126704 128001 128002 128003 128004 Frek: 5 1 1 5 7 7 6 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128014 Frek: 9 13 13 16 7 8 3 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128020 128021 Frek: 10 7 14 8 2 1 5 Kod: 128060 128101 128102 128104 128105 128106 128107 Frek: 1 12 10 13 3 2 1 Kod: 128112 128113 128115 128116 128121 128201 128203 Frek: 1 5 2 2 6 19 1 Kod: 128204 128205 128206 128207 128301 128302 128303 Frek: 3 2 2 2 18 18 13 Kod: 128304 128305 128306 128307 128309 128313 128314 Frek: 1 2 2 4 4 1 1 Kod: 128316 128317 128401 128402 128403 128404 128406 Frek: 6 9 4 3 2 1 1 Kod: 128501 128509 128511 128513 128514 128515 128516 Frek: 10 1 2 2 1 1 1 Kod: 128601 128603 128604 128605 128611 128615 128616 Frek: 9 1 1 1 4 1 2 Kod: 128618 128701 128706 128710 128714 128721 128723 Frek: 1 20 1 3 2 1 1 Kod: 128725 128727 128731 130201 131501 131502 131505 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 131506 138001 138002 138003 138004 138005 138007 Frek: 1 6 17 8 1 4 3 Kod: 138008 138009 138011 138014 138017 138101 138103 Frek: 2 5 3 2 1 3 2 Kod: 138105 138106 138107 138109 138110 138111 138201 Frek: 2 1 2 3 1 2 9 Kod: 138202 138206 138207 138209 138210 138213 138217 Frek: 3 2 1 2 1 1 2 Kod: 138222 138301 138302 138305 138311 138313 138314 Frek: 1 13 2 1 2 3 1 Kod: 138315 138318 138319 138320 138323 138324 138401 Frek: 2 1 1 6 1 1 6 Kod: 138402 138404 138407 138408 138412 138413 138414 Frek: 4 5 1 2 2 1 2 Kod: 140101 140102 140103 140104 140201 140202 140203 Frek: 1 1 5 5 14 1 11 Kod: 140701 141501 141502 141503 141504 141505 141901 Frek: 8 1 7 2 3 4 4 Kod: 141902 141903 142103 142104 142106 142110 142701 Frek: 3 2 1 2 1 2 2 Kod: 142703 143001 143005 143501 143502 143504 143506 Frek: 1 4 5 3 4 1 4 Kod: 143509 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 1 9 8 15 21 8 13 Kod: 148009 148011 148012 148013 148016 148017 148018 Frek: 7 3 8 10 14 17 14 Kod: 148019 148020 148021 148022 148023 148024 148026 Frek: 8 10 18 15 12 22 12 Kod: 148027 148028 148030 148031 148032 148033 148034 Frek: 2 6 8 9 2 5 7 Kod: 148036 148037 148101 148102 148103 148104 148201 Frek: 16 7 17 4 4 4 16 Kod: 148203 148204 148205 148207 148208 148209 148211 Frek: 1 1 3 4 2 2 2 Kod: 148401 148402 148403 148404 148405 148501 148503 Frek: 3 1 1 1 2 12 2 Kod: 148505 148508 148509 148510 148512 148601 148602 Frek: 1 2 3 2 12 3 1 Kod: 150402 150403 150406 150701 150702 150703 150708 Frek: 1 2 2 2 2 2 1 Kod: 152101 152103 152105 152106 152401 152402 152403 Frek: 9 1 1 3 12 8 5 Kod: 152706 152713 152714 155201 155204 155205 155207 Frek: 1 2 4 4 2 1 1 Kod: 155208 155211 156001 156006 156009 156101 156102 Frek: 2 3 1 4 1 2 1 Kod: 156105 156109 156201 156203 156205 156207 156301 Frek: 1 1 6 1 1 3 3 Kod: 156302 156303 156305 156307 156309 156311 156314 Frek: 6 3 4 3 1 1 5 Kod: 156315 156318 156504 156505 156512 156601 156602 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 156606 156607 156608 156614 156615 156616 156617 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 Kod: 156618 156703 158001 158003 158004 158007 158009 Frek: 1 1 19 1 1 2 5 Kod: 158101 158103 158104 158107 158201 158205 158206 Frek: 33 4 2 1 19 2 1 Kod: 158207 158208 158301 158302 158303 158304 158305 Frek: 1 1 14 31 5 1 3 Kod: 158306 158311 158312 158316 158318 158319 158320 Frek: 6 9 1 7 5 2 2 Kod: 158401 158404 158405 158406 158410 158413 158417 Frek: 9 1 2 1 2 1 1 Kod: 158423 158427 158428 158429 158501 158504 158505 Frek: 1 2 2 2 11 1 1 Kod: 158701 162202 162203 162204 162301 162303 163701 Frek: 1 1 6 1 2 1 2 Kod: 163704 164301 164302 166001 166007 166010 166012 Frek: 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 166014 166018 166019 166022 166027 166029 166031 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 166102 166105 166107 166110 166113 166201 166202 Frek: 1 1 2 1 1 7 1 Kod: 166301 166307 166313 168002 168003 168012 168013 Frek: 6 3 1 1 1 1 1 Kod: 168016 168101 168113 168114 168115 168120 168123 Frek: 1 16 1 1 1 1 1 Kod: 168124 168132 168201 168211 168301 168303 168304 Frek: 2 1 15 1 27 1 4 Kod: 168305 168307 168308 168312 168314 168315 168317 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168324 168328 168401 168407 168408 168501 168506 Frek: 1 1 5 1 1 4 1 Kod: 168510 168513 168516 168601 168602 168603 168605 Frek: 1 1 1 13 1 1 4 Kod: 168612 168613 168614 168616 168634 168638 168640 Frek: 2 1 1 4 1 1 1 Kod: 168641 171501 171502 171503 173001 173003 173701 Frek: 2 10 1 1 2 1 5 Kod: 173703 173705 173708 173709 176001 176002 176101 Frek: 1 1 2 1 3 1 6 Kod: 176201 176301 176302 176303 176401 176403 176501 Frek: 1 8 2 1 2 3 4 Kod: 176508 176509 176601 176602 176603 176605 178001 Frek: 2 1 3 2 1 2 19 Kod: 178002 178003 178004 178006 178007 178008 178009 Frek: 18 1 2 2 1 7 3 Kod: 178101 178105 178106 178201 178206 178207 178301 Frek: 18 2 2 7 1 1 4 Kod: 178302 178303 178304 178401 178402 178403 178404 Frek: 4 2 5 4 10 1 1 Kod: 178405 178407 178409 178410 178411 178501 178503 Frek: 1 1 2 2 1 3 2 Kod: 178504 178509 178511 182001 186001 186002 186003 Frek: 1 2 1 1 6 2 1 Kod: 186004 186101 186102 186104 186105 186106 186201 Frek: 1 5 4 3 1 2 4 Kod: 186202 186301 186302 186401 188000 188001 188002 Frek: 2 6 1 5 1 21 12 Kod: 188003 188004 188005 188007 188010 188011 188012 Frek: 17 14 1 1 1 1 1 Kod: 188013 188014 188015 188016 188020 188027 188029 Frek: 5 1 3 2 1 3 3 Kod: 188030 188101 188103 188107 188201 188203 188204 Frek: 20 13 1 1 5 2 1 Kod: 188301 188404 188502 188503 188504 188505 188507 Frek: 29 5 8 3 2 5 2 Kod: 190403 190701 190702 191701 191702 191704 191705 Frek: 2 3 2 4 2 2 3 Kod: 196001 196101 196103 196104 196201 198001 198002 Frek: 5 9 3 1 6 15 22 Kod: 198003 198004 198005 198007 198010 198016 198101 Frek: 17 13 1 4 1 5 11 Kod: 198102 198103 198104 198105 198106 198107 198108 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 198201 198301 198302 198304 198305 198306 198401 Frek: 7 12 1 1 1 3 9 Kod: 198402 198403 198404 202101 202102 202302 202303 Frek: 1 1 1 2 1 4 3 Kod: 202305 202601 202602 202603 202901 202903 202904 Frek: 3 1 2 3 8 4 2 Kod: 203101 203103 203104 203402 203902 203905 205402 Frek: 6 1 1 7 6 1 1 Kod: 206101 206102 206201 206202 206203 208001 208002 Frek: 7 3 9 1 1 9 1 Kod: 208003 208004 208005 208006 208007 208008 208011 Frek: 13 1 1 2 3 2 3 Kod: 208101 208102 208202 208203 208301 208302 208303 Frek: 24 8 2 5 11 3 1 Kod: 208305 208401 208403 208404 208405 208406 208501 Frek: 4 9 2 3 4 5 17 Kod: 208502 208503 210101 210102 210103 210401 210402 Frek: 3 4 2 1 1 9 4 Kod: 212101 212102 212103 213201 213202 213203 213204 Frek: 4 1 4 1 1 2 2 Kod: 213205 216101 216104 216106 216107 218001 218002 Frek: 6 7 3 1 3 12 18 Kod: 218004 218005 218006 218007 218008 218101 218102 Frek: 2 2 13 12 11 18 7 Kod: 218103 218104 218105 218201 218203 218204 218205 Frek: 2 3 2 9 1 4 5 Kod: 218206 218208 218209 218303 218309 218401 218402 Frek: 2 2 2 15 1 7 1 Kod: 218403 218404 218405 218407 218409 218411 226002 Frek: 5 1 6 4 1 6 5 Kod: 226003 226004 226201 226202 226203 226204 228001 Frek: 2 4 10 1 4 1 11 Kod: 228002 228004 228006 228101 228102 228103 228104 Frek: 1 3 7 11 1 24 3 Kod: 228105 228106 228108 228109 228110 228111 228113 Frek: 1 5 6 3 9 1 2 Kod: 228201 228202 228204 228207 228209 228211 228301 Frek: 5 5 1 2 1 6 8 Kod: 228303 228304 228305 228306 228309 228311 228314 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 228315 228401 228402 228403 228404 228406 228407 Frek: 1 3 5 2 5 1 8 Kod: 228408 228409 228412 228413 230301 230302 230304 Frek: 19 1 1 1 5 2 2 Kod: 230501 230503 230504 230506 230901 230902 230906 Frek: 1 1 1 4 2 3 1 Kod: 230908 230910 231301 231304 231306 231307 231308 Frek: 1 1 2 4 3 1 1 Kod: 232101 232105 232107 232601 232602 232603 232606 Frek: 1 2 2 4 1 2 1 Kod: 232607 232608 236101 236102 236107 236109 236111 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 238001 238002 238003 238005 238007 238008 238010 Frek: 35 13 1 1 4 1 1 Kod: 240101 240102 240401 240402 240901 240903 241701 Frek: 1 2 6 1 1 5 2 Kod: 241702 241703 242101 242103 242201 242501 246002 Frek: 4 6 1 2 1 2 3 Kod: 246003 246201 246204 246301 248001 248002 248003 Frek: 3 6 1 4 22 5 3 Kod: 248004 248005 248006 248007 248009 248010 248101 Frek: 10 15 9 1 6 1 13 Kod: 248103 248201 248202 248203 248204 248205 248206 Frek: 1 10 6 1 15 2 1 Kod: 248207 248209 248210 248211 250502 250602 251002 Frek: 1 5 1 5 2 3 4 Kod: 251301 251401 251402 251801 251802 252101 252104 Frek: 3 12 2 4 2 2 1 Kod: 252105 252106 252301 252304 252305 252306 256002 Frek: 1 2 11 2 1 7 6 Kod: 258001 258002 258003 258004 258101 258102 258103 Frek: 12 22 12 2 9 5 13 Kod: 258104 258105 258201 258203 258301 258401 258402 Frek: 1 3 26 3 5 21 3 Kod: 999999 Frek: 25
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 2959 1. Man 3067 2. Kvinna 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 444 01. 15-17 år 254 02. 18-19 år 537 03. 20-24 år 560 04. 25-29 år 624 05. 30-34 år 679 06. 35-39 år 523 07. 40-44 år 447 08. 45-49 år 473 09. 50-54 år 530 10. 55-59 år 525 11. 60-64 år 433 12. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1455 1. Ogift 4090 2. Gift eller sammanboende 453 3. Änka/Änkling/Frånskild 32 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2002 1. Husfar 2207 2. Husmor 841 3. Son/Dotter 149 4. Annan hushållsmedlem 697 5. Ensamboende 134 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2953 1. Förvärvsarbetande på heltid 1034 2. Förvärvsarbetande på deltid 426 3. Hemmafru 703 4. Studerande 626 5. Pensionär 240 6. Annan sysselsättning 48 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2151 1. Folkskola 1067 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 566 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1387 4. Gymnasium eller motsvarande 760 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 99 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 303 1. Under 200 invånare 688 2. 200-1.999 invånare 598 3. 2.000-4.999 invånare 521 4. 5.000-9.999 invånare 760 5. 10.000-24.999 invånare 820 6. 25.000-49.999 invånare 752 7. 50.000-99.999 invånare 1198 8. 100.000 och däröver 390 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 669 1. Insatslägenhet 1648 2. Hyrd lägenhet 2952 3. Egen villa/radhus 178 4. Hyrd villa/radhus 377 5. Jordbruksfastighet 83 6. Inneboende 95 7. Annan bostadsform 28 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1151 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 1187 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 781 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 575 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 2307 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 29 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5602 403 10 1 1 13
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 5125 726 160 6 2 1 10
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5099 814 106 3 8
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 4984 903 132 2 1 8
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 8 99 Frek: 4334 1245 401 37 3 1 9
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 150 1121 4065 549 112 19 5 2 1 Kod: 9 99 Frek: 2 4
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 5650 254 108 3 3 1 11
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 711 1915 1238 1466 525 114 28 16 13 Kod: 99 Frek: 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 2614 1. Under 60.000 kronor/år 2061 2. 60.000-90.000 kronor/år 734 3. 90.000-120.000 kronor/år 165 4. 120.000-150.000 kronor/år 67 5. 150.000-180.000 kronor/år 20 6. 180.000-210.000 kronor/år 16 7. 210.000-240.000 kronor/år 23 8. Över 240.000 kronor/år 330 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 531 1. Under 60.000 kronor/år 1157 2. 60.000-90.000 kronor/år 1135 3. 90.000-120.000 kronor/år 1079 4. 120.000-150.000 kronor/år 715 5. 150.000-180.000 kronor/år 329 6. 180.000-210.000 kronor/år 194 7. 210.000-240.000 kronor/år 167 8. Över 240.000 kronor/år 723 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 4131 1. Ja 1421 2. Nej 478 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 908 3877 1058 139 19 3 2 1 1 Kod: 9 99 Frek: 1 21
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 4860 1. Ja 1144 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 434 1. Ja 5542 2. Nej 54 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1479 1. Ja 4502 2. Nej 49 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 1250 1. Ja 4730 2. Nej 50 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 781 1. Ja 5200 2. Nej 49 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 257 1. Ja 5718 2. Nej 55 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 3355 1. Ja 2640 2. Nej 35 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 2214 1. Ja 3775 2. Nej 41 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 509 1. Ja 5470 2. Nej 51 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 4036 1. Ja 1965 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1480 1. Ja 4501 2. Nej 49 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1639 1. Ja 4342 2. Nej 49 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1292 1. Ja 4690 2. Nej 48 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2816 1. Ja 3176 2. Nej 38 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 2213 1. Ja 3769 2. Nej 48 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 5319 1. Ja 687 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 5436 1. Ja 572 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2285 1. Ja 3704 2. Nej 41 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 575 1. Ja 5409 2. Nej 46 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3175 1. Ja 2818 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 4551 1. Ja 1452 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 4518 1. Ja 1485 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 2582 1. Ja 3407 2. Nej 41 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4188 1. Ja 1812 2. Nej 30 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 4251 1. Ja 1752 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 4347 1. Ja 1653 2. Nej 30 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1273 1. Ja 4708 2. Nej 49 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1067 1. Ja 4915 2. Nej 48 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 575 1. Ja 5392 2. Nej 63 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 572 01. Fabriksny bil 1616 02. Begagnad bil 107 03. Moped 12 04. Nytt fritidshus 46 05. Begagnat fritidshus 59 06. Ny villa 67 07. Begagnad villa 158 08. Köksfläkt 178 09. Elektrisk spis 141 10. Diskmaskin 897 11. Nya möbler 2177 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 66 02. Begagnad bil 92 03. Moped 18 04. Nytt fritidshus 40 05. Begagnat fritidshus 72 06. Ny villa 113 07. Begagnad villa 147 08. Köksfläkt 155 09. Elektrisk spis 137 10. Diskmaskin 913 11. Nya möbler 4277 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 7 05. Begagnat fritidshus 7 06. Ny villa 18 07. Begagnad villa 34 08. Köksfläkt 85 09. Elektrisk spis 81 10. Diskmaskin 302 11. Nya möbler 5492 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 3 07. Begagnad villa 5 08. Köksfläkt 23 09. Elektrisk spis 37 10. Diskmaskin 83 11. Nya möbler 5878 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 11 10. Diskmaskin 31 11. Nya möbler 5985 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 8 11. Nya möbler 6020 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 547 01. Tvättmaskin 238 02. Frysbox 221 03. Frysskåp 364 04. Fiskeutrustning 395 05. Elektrisk rakapparat 99 06. Skrivmaskin 152 07. Stillbildskamera 47 08. Filmkamera 58 09. Projektor 145 10. Elektrisk symaskin 59 11. Braskamin 3705 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 84 02. Frysbox 80 03. Frysskåp 79 04. Fiskeutrustning 151 05. Elektrisk rakapparat 69 06. Skrivmaskin 89 07. Stillbildskamera 30 08. Filmkamera 42 09. Projektor 85 10. Elektrisk symaskin 39 11. Braskamin 5282 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 30 03. Frysskåp 13 04. Fiskeutrustning 35 05. Elektrisk rakapparat 23 06. Skrivmaskin 33 07. Stillbildskamera 19 08. Filmkamera 21 09. Projektor 44 10. Elektrisk symaskin 16 11. Braskamin 5796 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 13 05. Elektrisk rakapparat 6 06. Skrivmaskin 8 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 10 09. Projektor 7 10. Elektrisk symaskin 8 11. Braskamin 5973 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 4 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 3 08. Filmkamera 1 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 6012 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 6024 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 405 01. Transistorradio 57 02. Husvagn 388 03. Stereoanläggning 540 04. Färg-TV 309 05. TV-bandspelare (Video) 271 06. Elektrisk kaffebryggare 230 07. Motorgräsklippare 299 08. Dammsugare 54 09. Motorbåt 25 10. Segelbåt 3452 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 5 02. Husvagn 64 03. Stereoanläggning 131 04. Färg-TV 132 05. TV-bandspelare (Video) 132 06. Elektrisk kaffebryggare 120 07. Motorgräsklippare 208 08. Dammsugare 46 09. Motorbåt 28 10. Segelbåt 5164 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 2 03. Stereoanläggning 20 04. Färg-TV 38 05. TV-bandspelare (Video) 42 06. Elektrisk kaffebryggare 26 07. Motorgräsklippare 91 08. Dammsugare 15 09. Motorbåt 8 10. Segelbåt 5788 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 6 05. TV-bandspelare (Video) 19 06. Elektrisk kaffebryggare 9 07. Motorgräsklippare 23 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 5 10. Segelbåt 5956 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 2 06. Elektrisk kaffebryggare 5 07. Motorgräsklippare 13 08. Dammsugare 3 09. Motorbåt 10. Segelbåt 6007 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 111 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 338 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 1945 5. Något intresserad 2046 6. Ganska intresserad 935 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 355 2. Ganska ointresserad 357 3. Något ointresserad 352 4. Varken-eller,vet ej 1669 5. Något intresserad 1778 6. Ganska intresserad 1155 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 232 2. Ganska ointresserad 321 3. Något ointresserad 347 4. Varken-eller,vet ej 1608 5. Något intresserad 1811 6. Ganska intresserad 1381 7. Mycket intresserad 197 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 1934 1. Mycket ointresserad 734 2. Ganska ointresserad 526 3. Något ointresserad 438 4. Varken-eller,vet ej 1246 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 244 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 274 4. Varken-eller,vet ej 1222 5. Något intresserad 2046 6. Ganska intresserad 1878 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 251 3. Något ointresserad 325 4. Varken-eller,vet ej 1450 5. Något intresserad 1919 6. Ganska intresserad 1650 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 286 2. Ganska ointresserad 363 3. Något ointresserad 514 4. Varken-eller,vet ej 1816 5. Något intresserad 1607 6. Ganska intresserad 1066 7. Mycket intresserad 181 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 281 2. Ganska ointresserad 367 3. Något ointresserad 526 4. Varken-eller,vet ej 1551 5. Något intresserad 1627 6. Ganska intresserad 1263 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 315 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 849 4. Varken-eller,vet ej 1753 5. Något intresserad 1430 6. Ganska intresserad 692 7. Mycket intresserad 257 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 453 3. Något ointresserad 658 4. Varken-eller,vet ej 1648 5. Något intresserad 1401 6. Ganska intresserad 929 7. Mycket intresserad 225 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1401 1. Mycket ointresserad 805 2. Ganska ointresserad 654 3. Något ointresserad 731 4. Varken-eller,vet ej 1246 5. Något intresserad 569 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 179 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 212 2. Ganska ointresserad 318 3. Något ointresserad 455 4. Varken-eller,vet ej 1659 5. Något intresserad 1787 6. Ganska intresserad 1189 7. Mycket intresserad 249 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 368 4. Varken-eller,vet ej 923 5. Något intresserad 1520 6. Ganska intresserad 2313 7. Mycket intresserad 221 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 934 1. Mycket ointresserad 559 2. Ganska ointresserad 497 3. Något ointresserad 787 4. Varken-eller,vet ej 1178 5. Något intresserad 821 6. Ganska intresserad 960 7. Mycket intresserad 294 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 540 1. Mycket ointresserad 396 2. Ganska ointresserad 398 3. Något ointresserad 489 4. Varken-eller,vet ej 1665 5. Något intresserad 1407 6. Ganska intresserad 925 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 333 4. Varken-eller,vet ej 1559 5. Något intresserad 1860 6. Ganska intresserad 1366 7. Mycket intresserad 173 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 927 1. Mycket ointresserad 628 2. Ganska ointresserad 531 3. Något ointresserad 442 4. Varken-eller,vet ej 1532 5. Något intresserad 1092 6. Ganska intresserad 682 7. Mycket intresserad 196 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 489 1. Mycket ointresserad 505 2. Ganska ointresserad 596 3. Något ointresserad 595 4. Varken-eller,vet ej 1707 5. Något intresserad 1240 6. Ganska intresserad 698 7. Mycket intresserad 200 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 384 2. Ganska ointresserad 462 3. Något ointresserad 699 4. Varken-eller,vet ej 1389 5. Något intresserad 1185 6. Ganska intresserad 1056 7. Mycket intresserad 294 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1355 1. Mycket ointresserad 646 2. Ganska ointresserad 540 3. Något ointresserad 622 4. Varken-eller,vet ej 1538 5. Något intresserad 771 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 235 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 951 1. Mycket ointresserad 560 2. Ganska ointresserad 642 3. Något ointresserad 565 4. Varken-eller,vet ej 1699 5. Något intresserad 928 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 212 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 459 1. Mycket ointresserad 475 2. Ganska ointresserad 549 3. Något ointresserad 566 4. Varken-eller,vet ej 2123 5. Något intresserad 1196 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 201 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1053 1. Mycket ointresserad 665 2. Ganska ointresserad 714 3. Något ointresserad 641 4. Varken-eller,vet ej 1611 5. Något intresserad 755 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 228 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2588 1. Mycket ointresserad 535 2. Ganska ointresserad 494 3. Något ointresserad 674 4. Varken-eller,vet ej 721 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 268 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 371 3. Något ointresserad 365 4. Varken-eller,vet ej 1281 5. Något intresserad 1458 6. Ganska intresserad 1529 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 372 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 505 4. Varken-eller,vet ej 1599 5. Något intresserad 1518 6. Ganska intresserad 949 7. Mycket intresserad 179 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 500 2. Ganska ointresserad 481 3. Något ointresserad 480 4. Varken-eller,vet ej 1168 5. Något intresserad 966 6. Ganska intresserad 1159 7. Mycket intresserad 186 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1618 1. Mycket ointresserad 561 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 552 4. Varken-eller,vet ej 1112 5. Något intresserad 691 6. Ganska intresserad 719 7. Mycket intresserad 221 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 267 3. Något ointresserad 226 4. Varken-eller,vet ej 1757 5. Något intresserad 1815 6. Ganska intresserad 1430 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 702 1. Mycket ointresserad 378 2. Ganska ointresserad 348 3. Något ointresserad 218 4. Varken-eller,vet ej 1337 5. Något intresserad 1227 6. Ganska intresserad 1657 7. Mycket intresserad 163 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 332 3. Något ointresserad 284 4. Varken-eller,vet ej 1508 5. Något intresserad 1903 6. Ganska intresserad 1443 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 224 2. Ganska ointresserad 322 3. Något ointresserad 322 4. Varken-eller,vet ej 1485 5. Något intresserad 1715 6. Ganska intresserad 1542 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 526 3. Något ointresserad 439 4. Varken-eller,vet ej 1207 5. Något intresserad 1283 6. Ganska intresserad 1386 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 253 3. Något ointresserad 328 4. Varken-eller,vet ej 1721 5. Något intresserad 2155 6. Ganska intresserad 1142 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 635 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 221 3. Något ointresserad 552 4. Varken-eller,vet ej 1112 5. Något intresserad 1620 6. Ganska intresserad 1494 7. Mycket intresserad 225 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2067 1. Mycket ointresserad 552 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 616 4. Varken-eller,vet ej 1079 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 443 7. Mycket intresserad 253 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket ointresserad 340 2. Ganska ointresserad 411 3. Något ointresserad 443 4. Varken-eller,vet ej 1464 5. Något intresserad 1501 6. Ganska intresserad 1135 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 776 1. Mycket ointresserad 442 2. Ganska ointresserad 524 3. Något ointresserad 473 4. Varken-eller,vet ej 1983 5. Något intresserad 1078 6. Ganska intresserad 554 7. Mycket intresserad 200 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 2042 1. Mycket ointresserad 618 2. Ganska ointresserad 571 3. Något ointresserad 1269 4. Varken-eller,vet ej 767 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 278 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 1897 1. Mycket ointresserad 441 2. Ganska ointresserad 425 3. Något ointresserad 657 4. Varken-eller,vet ej 1059 5. Något intresserad 677 6. Ganska intresserad 663 7. Mycket intresserad 211 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1491 1. Mycket ointresserad 504 2. Ganska ointresserad 390 3. Något ointresserad 300 4. Varken-eller,vet ej 1259 5. Något intresserad 1000 6. Ganska intresserad 898 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1135 1. Mycket ointresserad 662 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 393 4. Varken-eller,vet ej 1659 5. Något intresserad 994 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 800 1. Mycket ointresserad 482 2. Ganska ointresserad 513 3. Något ointresserad 524 4. Varken-eller,vet ej 1695 5. Något intresserad 1245 6. Ganska intresserad 567 7. Mycket intresserad 204 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1409 1. Mycket ointresserad 720 2. Ganska ointresserad 665 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller,vet ej 1352 5. Något intresserad 713 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 385 3. Något ointresserad 186 4. Varken-eller,vet ej 1433 5. Något intresserad 1568 6. Ganska intresserad 1843 7. Mycket intresserad 114 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 723 1. Mycket ointresserad 529 2. Ganska ointresserad 562 3. Något ointresserad 631 4. Varken-eller,vet ej 1782 5. Något intresserad 1092 6. Ganska intresserad 418 7. Mycket intresserad 293 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1738 1. Mycket ointresserad 801 2. Ganska ointresserad 639 3. Något ointresserad 569 4. Varken-eller,vet ej 1465 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 212 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2452 1. Mycket ointresserad 499 2. Ganska ointresserad 454 3. Något ointresserad 456 4. Varken-eller,vet ej 905 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 467 7. Mycket intresserad 264 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 2028 1. Mycket ointresserad 361 2. Ganska ointresserad 302 3. Något ointresserad 352 4. Varken-eller,vet ej 706 5. Något intresserad 797 6. Ganska intresserad 1264 7. Mycket intresserad 220 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 318 4. Varken-eller,vet ej 1582 5. Något intresserad 2100 6. Ganska intresserad 1446 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1095 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 517 3. Något ointresserad 619 4. Varken-eller,vet ej 1402 5. Något intresserad 1062 6. Ganska intresserad 687 7. Mycket intresserad 213 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 645 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 466 3. Något ointresserad 516 4. Varken-eller,vet ej 1781 5. Något intresserad 1392 6. Ganska intresserad 657 7. Mycket intresserad 219 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 3470 1. Mycket ointresserad 353 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 768 4. Varken-eller,vet ej 323 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 265 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 272 4. Varken-eller,vet ej 1522 5. Något intresserad 1848 6. Ganska intresserad 1548 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 2317 1. Mycket ointresserad 436 2. Ganska ointresserad 360 3. Något ointresserad 845 4. Varken-eller,vet ej 601 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 731 7. Mycket intresserad 259 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1392 1. Mycket ointresserad 454 2. Ganska ointresserad 431 3. Något ointresserad 637 4. Varken-eller,vet ej 1268 5. Något intresserad 896 6. Ganska intresserad 709 7. Mycket intresserad 243 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1840 1. Mycket ointresserad 460 2. Ganska ointresserad 467 3. Något ointresserad 1073 4. Varken-eller,vet ej 851 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 551 7. Mycket intresserad 256 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1148 1. Mycket ointresserad 355 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 492 4. Varken-eller,vet ej 1459 5. Något intresserad 1168 6. Ganska intresserad 711 7. Mycket intresserad 240 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 265 3. Något ointresserad 466 4. Varken-eller,vet ej 1027 5. Något intresserad 1276 6. Ganska intresserad 2023 7. Mycket intresserad 194 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 1066 5. Något intresserad 2200 6. Ganska intresserad 2202 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 407 3. Något ointresserad 811 4. Varken-eller,vet ej 2089 5. Något intresserad 1371 6. Ganska intresserad 634 7. Mycket intresserad 241 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 251 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 1681 5. Något intresserad 2134 6. Ganska intresserad 1297 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 2910 1. Mycket ointresserad 502 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 581 4. Varken-eller,vet ej 600 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 246 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket ointresserad 282 2. Ganska ointresserad 370 3. Något ointresserad 303 4. Varken-eller,vet ej 1851 5. Något intresserad 1596 6. Ganska intresserad 879 7. Mycket intresserad 191 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 860 1. Mycket ointresserad 537 2. Ganska ointresserad 619 3. Något ointresserad 800 4. Varken-eller,vet ej 1714 5. Något intresserad 958 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 204 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 1335 01. 0 kronor 2252 02. Under 250 kronor 1064 03. 251-500 kronor 656 04. 501-1.000 kronor 277 05. 1.001-1.500 kronor 134 06. 1.501-2.000 kronor 93 07. 2.001-3.000 kronor 40 08. 3.001-4.000 kronor 59 09. Över 4.000 kronor 120 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 24 01. 0 kronor 149 02. Under 250 kronor 690 03. 251-500 kronor 1528 04. 501-1.000 kronor 1260 05. 1.001-1.500 kronor 975 06. 1.501-2.000 kronor 703 07. 2.001-3.000 kronor 319 08. 3.001-4.000 kronor 184 09. Över 4.000 kronor 198 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 1692 01. 0 kronor 1959 02. Under 250 kronor 1093 03. 251-500 kronor 577 04. 501-1.000 kronor 225 05. 1.001-1.500 kronor 110 06. 1.501-2.000 kronor 59 07. 2.001-3.000 kronor 15 08. 3.001-4.000 kronor 37 09. Över 4.000 kronor 263 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1848 01. 0 kronor 2830 02. Under 250 kronor 752 03. 251-500 kronor 175 04. 501-1.000 kronor 48 05. 1.001-1.500 kronor 23 06. 1.501-2.000 kronor 8 07. 2.001-3.000 kronor 3 08. 3.001-4.000 kronor 2 09. Över 4.000 kronor 341 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 289 01. 0 kronor 1551 02. Under 250 kronor 1395 03. 251-500 kronor 1013 04. 501-1.000 kronor 533 05. 1.001-1.500 kronor 339 06. 1.501-2.000 kronor 233 07. 2.001-3.000 kronor 115 08. 3.001-4.000 kronor 233 09. Över 4.000 kronor 329 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 2730 01. 0 kronor 207 02. Under 250 kronor 167 03. 251-500 kronor 281 04. 501-1.000 kronor 283 05. 1.001-1.500 kronor 385 06. 1.501-2.000 kronor 577 07. 2.001-3.000 kronor 413 08. 3.001-4.000 kronor 630 09. Över 4.000 kronor 357 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 1182 01. 0 kronor 2403 02. Under 250 kronor 1112 03. 251-500 kronor 680 04. 501-1.000 kronor 241 05. 1.001-1.500 kronor 88 06. 1.501-2.000 kronor 48 07. 2.001-3.000 kronor 10 08. 3.001-4.000 kronor 15 09. Över 4.000 kronor 251 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 3639 01. 0 kronor 315 02. Under 250 kronor 285 03. 251-500 kronor 375 04. 501-1.000 kronor 257 05. 1.001-1.500 kronor 251 06. 1.501-2.000 kronor 315 07. 2.001-3.000 kronor 269 08. 3.001-4.000 kronor 110 09. Över 4.000 kronor 214 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 1474 01. 0 kronor 1367 02. Under 250 kronor 1106 03. 251-500 kronor 826 04. 501-1.000 kronor 450 05. 1.001-1.500 kronor 269 06. 1.501-2.000 kronor 180 07. 2.001-3.000 kronor 85 08. 3.001-4.000 kronor 96 09. Över 4.000 kronor 177 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 2745 01. 0 kronor 2240 02. Under 250 kronor 563 03. 251-500 kronor 161 04. 501-1.000 kronor 51 05. 1.001-1.500 kronor 29 06. 1.501-2.000 kronor 9 07. 2.001-3.000 kronor 4 08. 3.001-4.000 kronor 14 09. Över 4.000 kronor 214 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 369 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 183 04. 3 ggr/år 202 05. 1 gång/kvartal 223 06. 2 ggr/kvartal 471 07. 1 gång/månad 480 08. 2 ggr/månad 531 09. 3 ggr/månad 1136 10. 1 gång/vecka 1007 11. 2 ggr/vecka 683 12. 3 ggr/vecka 312 13. 4 ggr/vecka 186 14. 5 ggr/vecka 69 15. 6 ggr/vecka 34 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 857 01. Aldrig 130 02. 1 gång/år 161 03. 2 ggr/år 195 04. 3 ggr/år 291 05. 1 gång/kvartal 215 06. 2 ggr/kvartal 664 07. 1 gång/månad 527 08. 2 ggr/månad 478 09. 3 ggr/månad 995 10. 1 gång/vecka 643 11. 2 ggr/vecka 443 12. 3 ggr/vecka 206 13. 4 ggr/vecka 133 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 40 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 3494 01. Aldrig 395 02. 1 gång/år 232 03. 2 ggr/år 224 04. 3 ggr/år 255 05. 1 gång/kvartal 168 06. 2 ggr/kvartal 318 07. 1 gång/månad 157 08. 2 ggr/månad 163 09. 3 ggr/månad 288 10. 1 gång/vecka 151 11. 2 ggr/vecka 98 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 28 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 4161 01. Aldrig 332 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 204 04. 3 ggr/år 187 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 246 07. 1 gång/månad 124 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 97 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1870 01. Aldrig 215 02. 1 gång/år 223 03. 2 ggr/år 370 04. 3 ggr/år 321 05. 1 gång/kvartal 316 06. 2 ggr/kvartal 616 07. 1 gång/månad 462 08. 2 ggr/månad 404 09. 3 ggr/månad 673 10. 1 gång/vecka 246 11. 2 ggr/vecka 147 12. 3 ggr/vecka 71 13. 4 ggr/vecka 58 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 16 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1563 01. Aldrig 291 02. 1 gång/år 290 03. 2 ggr/år 334 04. 3 ggr/år 472 05. 1 gång/kvartal 299 06. 2 ggr/kvartal 777 07. 1 gång/månad 446 08. 2 ggr/månad 366 09. 3 ggr/månad 578 10. 1 gång/vecka 298 11. 2 ggr/vecka 169 12. 3 ggr/vecka 68 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 4953 01. Aldrig 356 02. 1 gång/år 158 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 2249 01. Aldrig 375 02. 1 gång/år 346 03. 2 ggr/år 347 04. 3 ggr/år 429 05. 1 gång/kvartal 332 06. 2 ggr/kvartal 574 07. 1 gång/månad 354 08. 2 ggr/månad 317 09. 3 ggr/månad 384 10. 1 gång/vecka 166 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 4280 01. Aldrig 377 02. 1 gång/år 224 03. 2 ggr/år 195 04. 3 ggr/år 207 05. 1 gång/kvartal 143 06. 2 ggr/kvartal 228 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 101 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3742 01. Aldrig 506 02. 1 gång/år 278 03. 2 ggr/år 235 04. 3 ggr/år 325 05. 1 gång/kvartal 199 06. 2 ggr/kvartal 333 07. 1 gång/månad 148 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 119 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3736 01. Aldrig 484 02. 1 gång/år 351 03. 2 ggr/år 278 04. 3 ggr/år 274 05. 1 gång/kvartal 205 06. 2 ggr/kvartal 309 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1101 01. Aldrig 307 02. 1 gång/år 369 03. 2 ggr/år 416 04. 3 ggr/år 529 05. 1 gång/kvartal 438 06. 2 ggr/kvartal 901 07. 1 gång/månad 556 08. 2 ggr/månad 444 09. 3 ggr/månad 548 10. 1 gång/vecka 194 11. 2 ggr/vecka 113 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 3808 01. Aldrig 605 02. 1 gång/år 340 03. 2 ggr/år 214 04. 3 ggr/år 265 05. 1 gång/kvartal 185 06. 2 ggr/kvartal 257 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 99 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1592 01. Aldrig 400 02. 1 gång/år 387 03. 2 ggr/år 376 04. 3 ggr/år 496 05. 1 gång/kvartal 442 06. 2 ggr/kvartal 707 07. 1 gång/månad 449 08. 2 ggr/månad 406 09. 3 ggr/månad 456 10. 1 gång/vecka 163 11. 2 ggr/vecka 69 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 3515 01. Aldrig 472 02. 1 gång/år 320 03. 2 ggr/år 262 04. 3 ggr/år 282 05. 1 gång/kvartal 232 06. 2 ggr/kvartal 319 07. 1 gång/månad 224 08. 2 ggr/månad 149 09. 3 ggr/månad 132 10. 1 gång/vecka 64 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3124 01. Aldrig 648 02. 1 gång/år 384 03. 2 ggr/år 316 04. 3 ggr/år 425 05. 1 gång/kvartal 278 06. 2 ggr/kvartal 404 07. 1 gång/månad 193 08. 2 ggr/månad 105 09. 3 ggr/månad 101 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3498 01. Aldrig 596 02. 1 gång/år 379 03. 2 ggr/år 258 04. 3 ggr/år 332 05. 1 gång/kvartal 252 06. 2 ggr/kvartal 311 07. 1 gång/månad 158 08. 2 ggr/månad 102 09. 3 ggr/månad 100 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 1927 01. Aldrig 588 02. 1 gång/år 617 03. 2 ggr/år 456 04. 3 ggr/år 606 05. 1 gång/kvartal 453 06. 2 ggr/kvartal 587 07. 1 gång/månad 298 08. 2 ggr/månad 218 09. 3 ggr/månad 162 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 2560 01. Aldrig 895 02. 1 gång/år 565 03. 2 ggr/år 356 04. 3 ggr/år 488 05. 1 gång/kvartal 320 06. 2 ggr/kvartal 408 07. 1 gång/månad 179 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 3504 01. Aldrig 638 02. 1 gång/år 410 03. 2 ggr/år 253 04. 3 ggr/år 399 05. 1 gång/kvartal 245 06. 2 ggr/kvartal 296 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 95 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 2376 01. Aldrig 1762 02. 1 gång/år 755 03. 2 ggr/år 458 04. 3 ggr/år 336 05. 1 gång/kvartal 169 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 3504 01. Aldrig 658 02. 1 gång/år 373 03. 2 ggr/år 361 04. 3 ggr/år 446 05. 1 gång/kvartal 247 06. 2 ggr/kvartal 260 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 3848 01. Aldrig 875 02. 1 gång/år 325 03. 2 ggr/år 231 04. 3 ggr/år 264 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 164 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 1834 01. Aldrig 965 02. 1 gång/år 702 03. 2 ggr/år 571 04. 3 ggr/år 626 05. 1 gång/kvartal 380 06. 2 ggr/kvartal 486 07. 1 gång/månad 233 08. 2 ggr/månad 131 09. 3 ggr/månad 60 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 4195 01. Aldrig 626 02. 1 gång/år 360 03. 2 ggr/år 231 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 1253 01. Aldrig 223 02. 1 gång/år 272 03. 2 ggr/år 374 04. 3 ggr/år 496 05. 1 gång/kvartal 347 06. 2 ggr/kvartal 750 07. 1 gång/månad 470 08. 2 ggr/månad 464 09. 3 ggr/månad 621 10. 1 gång/vecka 289 11. 2 ggr/vecka 193 12. 3 ggr/vecka 100 13. 4 ggr/vecka 89 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 44 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 993 01. Aldrig 152 02. 1 gång/år 156 03. 2 ggr/år 263 04. 3 ggr/år 348 05. 1 gång/kvartal 266 06. 2 ggr/kvartal 673 07. 1 gång/månad 458 08. 2 ggr/månad 491 09. 3 ggr/månad 989 10. 1 gång/vecka 433 11. 2 ggr/vecka 317 12. 3 ggr/vecka 181 13. 4 ggr/vecka 146 14. 5 ggr/vecka 74 15. 6 ggr/vecka 88 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 2460 01. Aldrig 256 02. 1 gång/år 261 03. 2 ggr/år 205 04. 3 ggr/år 317 05. 1 gång/kvartal 220 06. 2 ggr/kvartal 578 07. 1 gång/månad 303 08. 2 ggr/månad 255 09. 3 ggr/månad 616 10. 1 gång/vecka 224 11. 2 ggr/vecka 128 12. 3 ggr/vecka 74 13. 4 ggr/vecka 69 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka 31 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 1394 01. Aldrig 283 02. 1 gång/år 411 03. 2 ggr/år 625 04. 3 ggr/år 685 05. 1 gång/kvartal 523 06. 2 ggr/kvartal 640 07. 1 gång/månad 344 08. 2 ggr/månad 281 09. 3 ggr/månad 226 10. 1 gång/vecka 138 11. 2 ggr/vecka 100 12. 3 ggr/vecka 92 13. 4 ggr/vecka 222 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 33 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 4563 01. Aldrig 384 02. 1 gång/år 215 03. 2 ggr/år 167 04. 3 ggr/år 206 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 174 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 1937 01. Aldrig 337 02. 1 gång/år 423 03. 2 ggr/år 567 04. 3 ggr/år 671 05. 1 gång/kvartal 427 06. 2 ggr/kvartal 632 07. 1 gång/månad 366 08. 2 ggr/månad 269 09. 3 ggr/månad 214 10. 1 gång/vecka 88 11. 2 ggr/vecka 50 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 1276 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 137 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 464 07. 1 gång/månad 699 08. 2 ggr/månad 594 09. 3 ggr/månad 1405 10. 1 gång/vecka 614 11. 2 ggr/vecka 262 12. 3 ggr/vecka 107 13. 4 ggr/vecka 59 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 45 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 279 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 282 05. 1 gång/kvartal 269 06. 2 ggr/kvartal 1410 07. 1 gång/månad 1241 08. 2 ggr/månad 802 09. 3 ggr/månad 996 10. 1 gång/vecka 268 11. 2 ggr/vecka 101 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 73 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 17 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 511 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 162 03. 2 ggr/år 183 04. 3 ggr/år 422 05. 1 gång/kvartal 333 06. 2 ggr/kvartal 1489 07. 1 gång/månad 1059 08. 2 ggr/månad 756 09. 3 ggr/månad 683 10. 1 gång/vecka 140 11. 2 ggr/vecka 88 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 3682 01. Aldrig 672 02. 1 gång/år 393 03. 2 ggr/år 274 04. 3 ggr/år 315 05. 1 gång/kvartal 186 06. 2 ggr/kvartal 272 07. 1 gång/månad 111 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 386 01. Aldrig 380 02. 1 gång/år 555 03. 2 ggr/år 865 04. 3 ggr/år 1316 05. 1 gång/kvartal 877 06. 2 ggr/kvartal 1111 07. 1 gång/månad 308 08. 2 ggr/månad 158 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 1775 01. Aldrig 194 02. 1 gång/år 135 03. 2 ggr/år 193 04. 3 ggr/år 216 05. 1 gång/kvartal 137 06. 2 ggr/kvartal 379 07. 1 gång/månad 207 08. 2 ggr/månad 205 09. 3 ggr/månad 655 10. 1 gång/vecka 231 11. 2 ggr/vecka 226 12. 3 ggr/vecka 143 13. 4 ggr/vecka 399 14. 5 ggr/vecka 117 15. 6 ggr/vecka 812 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 2553 01. Aldrig 666 02. 1 gång/år 512 03. 2 ggr/år 409 04. 3 ggr/år 481 05. 1 gång/kvartal 332 06. 2 ggr/kvartal 490 07. 1 gång/månad 251 08. 2 ggr/månad 150 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1647 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 142 03. 2 ggr/år 168 04. 3 ggr/år 204 05. 1 gång/kvartal 139 06. 2 ggr/kvartal 336 07. 1 gång/månad 215 08. 2 ggr/månad 224 09. 3 ggr/månad 553 10. 1 gång/vecka 220 11. 2 ggr/vecka 244 12. 3 ggr/vecka 207 13. 4 ggr/vecka 626 14. 5 ggr/vecka 182 15. 6 ggr/vecka 767 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 2562 01. Aldrig 299 02. 1 gång/år 260 03. 2 ggr/år 283 04. 3 ggr/år 292 05. 1 gång/kvartal 200 06. 2 ggr/kvartal 366 07. 1 gång/månad 211 08. 2 ggr/månad 195 09. 3 ggr/månad 293 10. 1 gång/vecka 129 11. 2 ggr/vecka 148 12. 3 ggr/vecka 101 13. 4 ggr/vecka 397 14. 5 ggr/vecka 65 15. 6 ggr/vecka 222 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 4153 01. Aldrig 424 02. 1 gång/år 265 03. 2 ggr/år 283 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 70 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 40 13. 4 ggr/vecka 127 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 64 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 2112 01. Aldrig 208 02. 1 gång/år 231 03. 2 ggr/år 316 04. 3 ggr/år 327 05. 1 gång/kvartal 189 06. 2 ggr/kvartal 438 07. 1 gång/månad 277 08. 2 ggr/månad 227 09. 3 ggr/månad 408 10. 1 gång/vecka 270 11. 2 ggr/vecka 224 12. 3 ggr/vecka 148 13. 4 ggr/vecka 113 14. 5 ggr/vecka 535 15. 6 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5088 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 207 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 3231 01. Aldrig 207 02. 1 gång/år 179 03. 2 ggr/år 243 04. 3 ggr/år 224 05. 1 gång/kvartal 152 06. 2 ggr/kvartal 246 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 166 09. 3 ggr/månad 267 10. 1 gång/vecka 125 11. 2 ggr/vecka 104 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 99 14. 5 ggr/vecka 580 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1535 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 178 03. 2 ggr/år 250 04. 3 ggr/år 350 05. 1 gång/kvartal 227 06. 2 ggr/kvartal 431 07. 1 gång/månad 327 08. 2 ggr/månad 363 09. 3 ggr/månad 514 10. 1 gång/vecka 379 11. 2 ggr/vecka 298 12. 3 ggr/vecka 189 13. 4 ggr/vecka 170 14. 5 ggr/vecka 694 15. 6 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4557 01. Aldrig 142 02. 1 gång/år 105 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 28 14. 5 ggr/vecka 551 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 4760 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 124 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 128 10. 1 gång/vecka 105 11. 2 ggr/vecka 76 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 109 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4839 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 72 09. 3 ggr/månad 134 10. 1 gång/vecka 99 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 148 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4398 01. Aldrig 153 02. 1 gång/år 147 03. 2 ggr/år 157 04. 3 ggr/år 140 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 122 10. 1 gång/vecka 71 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 329 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5239 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 190 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5738 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 54 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5651 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 148 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 5786 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 105 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5658 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 124 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 5653 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 114 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 5761 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 88 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5671 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 113 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 5360 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 50 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 2868 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 198 03. 2 ggr/år 216 04. 3 ggr/år 272 05. 1 gång/kvartal 178 06. 2 ggr/kvartal 454 07. 1 gång/månad 346 08. 2 ggr/månad 232 09. 3 ggr/månad 1067 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5574 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 215 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 4046 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 127 03. 2 ggr/år 142 04. 3 ggr/år 145 05. 1 gång/kvartal 126 06. 2 ggr/kvartal 212 07. 1 gång/månad 134 08. 2 ggr/månad 97 09. 3 ggr/månad 849 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2167 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 172 03. 2 ggr/år 239 04. 3 ggr/år 302 05. 1 gång/kvartal 214 06. 2 ggr/kvartal 508 07. 1 gång/månad 487 08. 2 ggr/månad 342 09. 3 ggr/månad 1451 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 4927 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 624 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 5255 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 519 10. 1 gång/vecka
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 5121 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 303 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 5128 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 369 10. 1 gång/vecka
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5232 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 358 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5547 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 268 10. 1 gång/vecka
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5904 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 5855 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 4080 01. Aldrig 299 02. 1 gång/år 226 03. 2 ggr/år 210 04. 3 ggr/år 248 05. 1 gång/kvartal 153 06. 2 ggr/kvartal 280 07. 1 gång/månad 143 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 318 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 3450 01. Aldrig 371 02. 1 gång/år 296 03. 2 ggr/år 311 04. 3 ggr/år 323 05. 1 gång/kvartal 205 06. 2 ggr/kvartal 336 07. 1 gång/månad 168 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 499 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4110 01. Aldrig 330 02. 1 gång/år 250 03. 2 ggr/år 283 04. 3 ggr/år 279 05. 1 gång/kvartal 182 06. 2 ggr/kvartal 238 07. 1 gång/månad 111 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3705 01. Aldrig 295 02. 1 gång/år 279 03. 2 ggr/år 289 04. 3 ggr/år 352 05. 1 gång/kvartal 244 06. 2 ggr/kvartal 376 07. 1 gång/månad 220 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 3459 01. Aldrig 352 02. 1 gång/år 261 03. 2 ggr/år 270 04. 3 ggr/år 326 05. 1 gång/kvartal 219 06. 2 ggr/kvartal 297 07. 1 gång/månad 159 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 575 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3720 01. Aldrig 334 02. 1 gång/år 254 03. 2 ggr/år 283 04. 3 ggr/år 301 05. 1 gång/kvartal 165 06. 2 ggr/kvartal 255 07. 1 gång/månad 155 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 482 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 4260 01. Aldrig 305 02. 1 gång/år 251 03. 2 ggr/år 246 04. 3 ggr/år 257 05. 1 gång/kvartal 164 06. 2 ggr/kvartal 212 07. 1 gång/månad 79 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 3606 01. Aldrig 353 02. 1 gång/år 342 03. 2 ggr/år 356 04. 3 ggr/år 369 05. 1 gång/kvartal 216 06. 2 ggr/kvartal 315 07. 1 gång/månad 141 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 241 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 3430 01. Aldrig 247 02. 1 gång/år 182 03. 2 ggr/år 217 04. 3 ggr/år 269 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 296 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 1049 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 4217 01. Aldrig 277 02. 1 gång/år 233 03. 2 ggr/år 259 04. 3 ggr/år 236 05. 1 gång/kvartal 165 06. 2 ggr/kvartal 225 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 228 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 5769 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 104 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 4087 01. Aldrig 160 02. 1 gång/år 160 03. 2 ggr/år 185 04. 3 ggr/år 167 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 166 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 824 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 4046 01. Aldrig 252 02. 1 gång/år 234 03. 2 ggr/år 228 04. 3 ggr/år 317 05. 1 gång/kvartal 202 06. 2 ggr/kvartal 323 07. 1 gång/månad 193 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 142 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4902 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 131 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 257 10. 1 gång/vecka p 6 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 5376 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 4337 01. Aldrig 382 02. 1 gång/år 302 03. 2 ggr/år 303 04. 3 ggr/år 192 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4569 01. Aldrig 242 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 196 04. 3 ggr/år 182 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 163 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 215 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4541 01. Aldrig 232 02. 1 gång/år 191 03. 2 ggr/år 179 04. 3 ggr/år 224 05. 1 gång/kvartal 122 06. 2 ggr/kvartal 164 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 216 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 5000 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 134 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 165 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 4398 01. Aldrig 245 02. 1 gång/år 194 03. 2 ggr/år 199 04. 3 ggr/år 231 05. 1 gång/kvartal 173 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 185 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 5188 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 127 05. 1 gång/kvartal 102 06. 2 ggr/kvartal 131 07. 1 gång/månad 81 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 4859 01. Aldrig 141 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 414 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3053 01. Aldrig 282 02. 1 gång/år 296 03. 2 ggr/år 372 04. 3 ggr/år 404 05. 1 gång/kvartal 291 06. 2 ggr/kvartal 366 07. 1 gång/månad 197 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 658 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 5110 1. Aldrig 33 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 37 4. 3 ggr/år 45 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 191 7. 1 gång/månad 530 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 4962 1. Aldrig 130 2. 1 gång/år 128 3. 2 ggr/år 114 4. 3 ggr/år 124 5. 1 gång/kvartal 76 6. 2 ggr/kvartal 171 7. 1 gång/månad 318 8. 2 ggr/månad 7 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 5521 1. Aldrig 83 2. 1 gång/år 67 3. 2 ggr/år 52 4. 3 ggr/år 55 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 81 7. 1 gång/månad 123 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 4626 1. Aldrig 217 2. 1 gång/år 214 3. 2 ggr/år 223 4. 3 ggr/år 227 5. 1 gång/kvartal 143 6. 2 ggr/kvartal 191 7. 1 gång/månad 185 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 5237 1. Aldrig 141 2. 1 gång/år 103 3. 2 ggr/år 90 4. 3 ggr/år 104 5. 1 gång/kvartal 73 6. 2 ggr/kvartal 129 7. 1 gång/månad 148 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 4147 1. Aldrig 152 2. 1 gång/år 162 3. 2 ggr/år 175 4. 3 ggr/år 197 5. 1 gång/kvartal 115 6. 2 ggr/kvartal 314 7. 1 gång/månad 759 8. 2 ggr/månad 9 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 5032 1. Aldrig 204 2. 1 gång/år 113 3. 2 ggr/år 107 4. 3 ggr/år 101 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 424 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 5782 1. Aldrig 47 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 33 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 93 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 5226 1. Aldrig 169 2. 1 gång/år 140 3. 2 ggr/år 121 4. 3 ggr/år 104 5. 1 gång/kvartal 51 6. 2 ggr/kvartal 213 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 5558 1. Aldrig 87 2. 1 gång/år 84 3. 2 ggr/år 74 4. 3 ggr/år 67 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 127 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 5551 1. Aldrig 139 2. 1 gång/år 94 3. 2 ggr/år 52 4. 3 ggr/år 65 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 95 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 3834 1. Aldrig 446 2. 1 gång/år 473 3. 2 ggr/år 388 4. 3 ggr/år 378 5. 1 gång/kvartal 123 6. 2 ggr/kvartal 379 7. 1 gång/månad 9 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 3835 1. Aldrig 401 2. 1 gång/år 437 3. 2 ggr/år 335 4. 3 ggr/år 391 5. 1 gång/kvartal 152 6. 2 ggr/kvartal 471 7. 1 gång/månad 8 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 4309 1. Aldrig 238 2. 1 gång/år 178 3. 2 ggr/år 165 4. 3 ggr/år 254 5. 1 gång/kvartal 97 6. 2 ggr/kvartal 778 7. 1 gång/månad 11 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 4254 1. Aldrig 408 2. 1 gång/år 299 3. 2 ggr/år 293 4. 3 ggr/år 263 5. 1 gång/kvartal 140 6. 2 ggr/kvartal 368 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 5488 1. Aldrig 122 2. 1 gång/år 103 3. 2 ggr/år 66 4. 3 ggr/år 73 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 134 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 5646 1. Aldrig 113 2. 1 gång/år 62 3. 2 ggr/år 51 4. 3 ggr/år 54 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 63 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 5591 1. Aldrig 140 2. 1 gång/år 84 3. 2 ggr/år 59 4. 3 ggr/år 61 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 63 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 5225 1. Aldrig 222 2. 1 gång/år 188 3. 2 ggr/år 145 4. 3 ggr/år 109 5. 1 gång/kvartal 51 6. 2 ggr/kvartal 90 7. 1 gång/månad
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 5737 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 41 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 90 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 5197 1. Aldrig 198 2. 1 gång/år 170 3. 2 ggr/år 144 4. 3 ggr/år 122 5. 1 gång/kvartal 74 6. 2 ggr/kvartal 123 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 5494 1. Aldrig 141 2. 1 gång/år 107 3. 2 ggr/år 91 4. 3 ggr/år 73 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 80 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 5428 1. Aldrig 154 2. 1 gång/år 124 3. 2 ggr/år 110 4. 3 ggr/år 74 5. 1 gång/kvartal p 43 6. 2 ggr/kvartal 95 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 5744 1. Aldrig 70 2. 1 gång/år 76 3. 2 ggr/år 39 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal 59 6. 2 ggr/kvartal 3 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 5533 1. Aldrig 152 2. 1 gång/år 129 3. 2 ggr/år 69 4. 3 ggr/år 82 5. 1 gång/kvartal 63 6. 2 ggr/kvartal 2 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 2452 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 127 03. 2 ggr/år 206 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 172 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 141 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 112 11. 2 ggr/vecka 105 12. 3 ggr/vecka 80 13. 4 ggr/vecka 182 14. 5 ggr/vecka 1786 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 3597 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 144 04. 3 ggr/år 160 05. 1 gång/kvartal 103 06. 2 ggr/kvartal 177 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 168 09. 3 ggr/månad 187 10. 1 gång/vecka 133 11. 2 ggr/vecka 128 12. 3 ggr/vecka 59 13. 4 ggr/vecka 116 14. 5 ggr/vecka 760 15. 6 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5542 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 135 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 5745 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 55 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5748 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 103 13. 4 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5430 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 255 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5973 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 5810 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 80 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 5822 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal p 13 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 74 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5702 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 85 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5899 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5761 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5956 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3301 1. Ja 2650 2. Nej 79 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 2074 1. Läser aldrig 357 2. Läser 1 nr/år 403 3. Läser 2 nr/år 181 4. Läser 3 nr/år 2545 5. Läser 4 nr/år 470 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 1925 1. Aldrig 2132 2. Någon gång/år 1103 3. Någon gång/kvartal 787 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 54 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 549 1. Aldrig 921 2. Någon gång/år 1594 3. Någon gång/kvartal 2774 4. Någon gång/månad 137 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 49 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 565 1. Aldrig 845 2. Någon gång/år 1494 3. Någon gång/kvartal 2881 4. Någon gång/månad 189 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 50 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 3837 1. Aldrig 676 2. Någon gång/år 804 3. Någon gång/kvartal 638 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 51 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1080 1. Aldrig 1049 2. Någon gång/år 1841 3. Någon gång/kvartal 1950 4. Någon gång/månad 53 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 50 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 975 1. Aldrig 1311 2. Någon gång/år 1971 3. Någon gång/kvartal 1675 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 52 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 917 1. Aldrig 946 2. Någon gång/år 1905 3. Någon gång/kvartal 2132 4. Någon gång/månad 73 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 52 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2254 1. Aldrig 2048 2. Någon gång/år 1076 3. Någon gång/kvartal 570 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 60 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 609 1. Aldrig 519 2. Någon gång/år 873 3. Någon gång/kvartal 3010 4. Någon gång/månad 951 5. 1-2 ggr/vecka 14 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 49 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 1124 1. Aldrig 887 2. Någon gång/år 1029 3. Någon gång/kvartal 2094 4. Någon gång/månad 769 5. 1-2 ggr/vecka 52 6. 3-4 ggr/vecka 16 7. Minst 5 ggr/vecka 59 9. Ej svar