ORVESTO 82 P-1005
               SSD 0166

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-1005 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1981 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 11.126
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.126 personer har 959 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 11
  avlidna, 7 avflyttade från riket, 16 som vistas utomlands, 8
  i militärtjänst, 61 på utrikes resa, 15 ej svensktalande, 30
  okända men skrivna på kommun, 18 under sjukhusvård, 153
  sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej anträffbara". Den
  sistnämda gruppen har definierats med utgångspunkt från en
  specialstudie som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej
  tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1981 uppgår
  således till 10.167 personer varav 2.818, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (48%), "tidsbrist" (7%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1982 8.052 personer istället för 7.349 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-1005, omfattar 2.017 personer eller 27% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 20 oktober 1981 - 8
  december 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0166 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0166              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0166


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 5 Frek: 2017
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1883 70 64
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 322 8 13 52 23 18 27 16 38 45 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 19 18 10 46 17 5 10 34 19 14 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 18 27 16 11 67 101 17 10 23 25 167 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 21 52 24 13 15 5 13 31 11 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 56 14 9 28 6 4 9 36 14 15 8 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 44 12 24 30 15 4 13 45 30 23 10 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 14 28 13 13 3
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 29 32 29 33 28 37 31 31 39 34 39 40 38 33 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 35 27 35 34 34 30 34 31 27 31 30 37 37 39 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 36 33 39 44 48 42 50 42 40 43 40 39 38 38 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 99 Frek: 32 32 39 32 36 43 35 37 42 39 45 50 48 1
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11505 12001 12006 Frek: 5 6 2 2 1 1 1 Kod: 12301 12503 12507 12601 12602 12701 12702 Frek: 12 1 1 15 2 4 1 Kod: 12703 12704 13101 13501 13601 13603 13606 Frek: 8 1 1 1 7 1 5 Kod: 13801 13903 13904 16001 16201 16301 18001 Frek: 7 2 1 10 8 9 1 Kod: 18002 18004 18005 18006 18007 18009 18010 Frek: 2 1 2 1 7 3 1 Kod: 18011 18014 18015 18017 18018 18019 18021 Frek: 10 3 6 1 1 3 9 Kod: 18023 18025 18027 18029 18031 18034 18036 Frek: 11 17 5 2 9 6 3 Kod: 18038 18039 18040 18041 18042 18101 18102 Frek: 2 6 6 4 2 4 6 Kod: 18105 18107 18112 18201 18202 18203 18301 Frek: 2 1 4 4 2 3 11 Kod: 18401 18402 18601 18701 18703 18704 18801 Frek: 5 3 14 1 13 1 1 Kod: 18803 18805 18810 18819 19102 19106 19108 Frek: 1 1 4 1 2 3 2 Kod: 19201 30501 36001 36004 38001 38002 38003 Frek: 2 4 1 1 8 6 5 Kod: 38004 38005 38014 38019 38021 38022 38023 Frek: 5 1 2 1 1 1 1 Kod: 38024 38028 38033 38034 38035 38038 38101 Frek: 3 1 1 1 3 4 7 Kod: 38125 38131 38134 38201 38204 38207 38209 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 38211 42801 48001 48002 48005 48008 48009 Frek: 2 2 6 6 1 1 2 Kod: 48010 48023 48101 48202 48205 48207 48208 Frek: 2 1 4 1 1 2 2 Kod: 48301 48305 48306 48401 48402 48403 48404 Frek: 8 1 1 6 10 2 1 Kod: 48409 48410 48411 48419 48601 51302 51304 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 51309 56101 56102 56201 56202 56204 56302 Frek: 1 3 1 6 1 1 2 Kod: 56303 58001 58002 58003 58004 58005 58008 Frek: 1 4 2 5 1 2 1 Kod: 58011 58014 58017 58022 58026 58031 58033 Frek: 1 1 1 1 1 1 9 Kod: 58101 58102 58103 58104 58105 58106 58111 Frek: 5 4 1 7 5 4 1 Kod: 58114 58119 58124 58301 58303 58324 58401 Frek: 4 1 1 6 2 2 1 Kod: 58408 58601 58616 60402 60403 60405 61702 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 61704 61705 66201 66204 66208 66209 66210 Frek: 2 1 3 2 1 1 1 Kod: 66215 66216 68001 68002 68003 68004 68005 Frek: 1 2 6 1 2 1 5 Kod: 68006 68008 68010 68011 68012 68015 68020 Frek: 3 2 1 1 1 2 4 Kod: 68201 68203 68207 68208 68301 68302 68310 Frek: 4 1 2 1 1 1 1 Kod: 68401 68406 68501 68509 68515 68601 68602 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 68686 68701 76001 76003 76004 76005 76102 Frek: 1 5 1 1 1 2 1 Kod: 76301 76304 76305 76307 76401 76405 76407 Frek: 1 1 1 4 3 1 1 Kod: 76409 76410 76501 76701 78001 78008 78013 Frek: 1 1 3 1 7 1 1 Kod: 78017 78020 78021 78028 78101 78103 78108 Frek: 1 1 1 9 7 1 1 Kod: 78628 82102 82104 83403 84008 84015 84017 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 86002 86003 86005 86202 86203 88001 88002 Frek: 2 1 1 1 1 10 1 Kod: 88004 88005 88006 88007 88014 88101 88105 Frek: 1 1 2 3 1 2 1 Kod: 88109 88201 88204 88205 88301 88302 88307 Frek: 1 4 1 3 8 1 3 Kod: 88310 88311 88314 88315 88401 88513 88514 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 98001 98005 98007 98015 98021 98025 98027 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 Kod: 98042 98045 98058 98059 98063 98073 98076 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 98078 98089 106001 106002 108001 108013 108101 Frek: 1 1 3 1 7 1 1 Kod: 108102 108109 108110 108201 108205 108206 108301 Frek: 2 1 2 2 4 1 4 Kod: 108303 108304 112101 112104 112107 113701 113703 Frek: 1 2 1 1 2 1 2 Kod: 116004 116008 116201 116202 116203 116301 116601 Frek: 1 1 2 1 1 3 3 Kod: 116602 116605 116701 116703 116803 118001 118002 Frek: 1 2 4 1 1 8 3 Kod: 118004 118006 118007 118013 118014 118033 118035 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 118101 118117 118120 118201 118205 118209 118210 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 Kod: 118301 118303 118305 118309 118314 118315 118319 Frek: 1 1 1 1 1 2 5 Kod: 118321 121402 121410 123006 123007 123101 123304 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 123306 123308 123313 126001 126004 126101 126103 Frek: 2 1 1 1 1 3 1 Kod: 126104 126105 126106 126112 126201 126202 126203 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 126307 126412 126503 126510 126601 126702 126703 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 128001 128002 128003 128004 128005 128006 128007 Frek: 2 1 3 2 3 3 3 Kod: 128008 128009 128010 128015 128016 128017 128020 Frek: 4 3 4 6 5 3 1 Kod: 128021 128060 128101 128102 128104 128105 128112 Frek: 1 1 5 5 2 2 1 Kod: 128113 128116 128121 128201 128204 128205 128206 Frek: 3 2 3 6 1 1 2 Kod: 128207 128301 128302 128303 128305 128306 128307 Frek: 1 9 6 7 1 1 2 Kod: 128309 128314 128316 128317 128401 128403 128404 Frek: 3 1 1 4 2 1 1 Kod: 128406 128501 128509 128511 128516 128601 128603 Frek: 1 3 1 1 1 4 1 Kod: 128605 128611 128616 128701 128710 128714 128725 Frek: 1 1 1 6 1 2 1 Kod: 130201 131501 131505 138001 138002 138003 138007 Frek: 1 1 2 2 3 4 2 Kod: 138008 138009 138011 138107 138111 138201 138202 Frek: 2 3 2 2 1 5 2 Kod: 138206 138209 138210 138217 138301 138302 138311 Frek: 1 2 1 1 3 1 2 Kod: 138313 138314 138315 138319 138320 138324 138401 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 138407 138412 138413 138414 140103 140201 140203 Frek: 1 1 1 1 1 5 3 Kod: 140701 141502 141504 141505 141903 142104 142703 Frek: 3 3 1 2 1 2 1 Kod: 143001 143005 143502 143504 143506 148001 148004 Frek: 1 1 2 1 1 2 3 Kod: 148005 148006 148007 148008 148009 148011 148012 Frek: 7 6 2 4 2 2 2 Kod: 148013 148016 148017 148018 148019 148020 148021 Frek: 2 8 6 5 1 3 7 Kod: 148022 148023 148024 148026 148028 148030 148031 Frek: 3 4 6 8 4 3 4 Kod: 148033 148034 148036 148037 148101 148102 148103 Frek: 1 3 1 1 5 3 1 Kod: 148104 148201 148203 148209 148401 148404 148501 Frek: 3 6 1 1 1 1 5 Kod: 148503 148512 150406 150701 150703 150708 152101 Frek: 1 5 1 1 1 1 2 Kod: 152401 152402 152403 152706 152714 155201 155204 Frek: 4 3 2 1 1 1 1 Kod: 155208 155211 156001 156006 156101 156102 156105 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 156205 156301 156302 156314 156318 156505 156512 Frek: 1 2 3 2 1 1 1 Kod: 156606 158001 158101 158103 158104 158201 158206 Frek: 2 3 12 1 1 5 1 Kod: 158207 158301 158302 158305 158306 158311 158316 Frek: 1 2 7 1 3 4 4 Kod: 158318 158320 158401 158406 158410 158413 158423 Frek: 2 1 5 1 1 1 1 Kod: 158428 158429 158501 158505 162202 162203 162204 Frek: 1 1 3 1 1 3 1 Kod: 164302 166001 166014 166018 166022 166031 166107 Frek: 2 2 1 1 2 1 2 Kod: 166113 166201 166202 166301 168002 168101 168114 Frek: 1 2 1 2 1 5 1 Kod: 168124 168201 168211 168301 168304 168307 168328 Frek: 2 4 1 5 3 1 1 Kod: 168401 168407 168501 168601 168605 168612 168616 Frek: 1 1 1 8 1 1 1 Kod: 168641 171501 173001 173708 173709 176001 176101 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 176201 176301 176302 176403 176501 176508 178001 Frek: 1 2 1 1 2 2 6 Kod: 178002 178003 178004 178006 178008 178009 178101 Frek: 4 1 1 1 1 1 8 Kod: 178105 178201 178207 178301 178302 178304 178401 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 178402 178407 178409 178410 178503 178511 182001 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 186002 186101 186102 186104 186201 186301 186401 Frek: 1 1 1 1 3 3 1 Kod: 188001 188002 188003 188004 188013 188014 188016 Frek: 10 4 9 3 2 1 2 Kod: 188029 188030 188101 188103 188201 188203 188301 Frek: 1 7 6 1 2 1 11 Kod: 188404 188503 188504 188505 188507 190701 190702 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 191702 191704 191705 196101 196201 198001 198002 Frek: 1 1 1 3 2 4 4 Kod: 198003 198004 198005 198007 198016 198101 198106 Frek: 6 5 1 1 2 3 1 Kod: 198107 198108 198201 198301 198401 202101 202302 Frek: 1 1 2 2 4 1 1 Kod: 202303 202601 202603 202901 202903 203101 203104 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 203402 203905 206101 206102 206202 206203 208001 Frek: 2 1 3 1 1 1 1 Kod: 208002 208003 208007 208101 208102 208203 208301 Frek: 1 6 3 12 3 2 5 Kod: 208305 208401 208404 208405 208406 208501 208502 Frek: 2 3 1 2 1 7 1 Kod: 208503 210101 210103 210401 212101 213202 213204 Frek: 3 1 1 2 1 1 2 Kod: 213205 216101 216104 216106 216107 218001 218002 Frek: 4 2 2 1 1 4 7 Kod: 218004 218005 218006 218007 218008 218101 218102 Frek: 1 1 4 5 3 9 3 Kod: 218105 218201 218204 218206 218209 218303 218401 Frek: 1 3 2 1 1 4 2 Kod: 218402 218403 218405 218407 218409 218411 226002 Frek: 1 2 2 2 1 1 2 Kod: 226201 226203 228001 228004 228006 228101 228103 Frek: 3 2 3 1 3 3 12 Kod: 228104 228108 228110 228111 228201 228202 228207 Frek: 2 1 4 1 2 2 1 Kod: 228209 228211 228301 228315 228403 228404 228407 Frek: 1 1 3 1 1 1 4 Kod: 228408 228409 228412 230301 230302 230304 230503 Frek: 5 1 1 1 2 1 1 Kod: 230504 230506 230901 230906 231301 231304 231306 Frek: 1 1 2 1 2 3 1 Kod: 232107 232601 232607 238001 238002 238003 238005 Frek: 1 4 1 17 4 1 1 Kod: 240101 240102 240401 240903 241702 241703 242103 Frek: 1 2 3 3 1 3 1 Kod: 242201 242501 246003 246201 246204 246301 248001 Frek: 1 1 2 1 1 1 8 Kod: 248003 248004 248005 248006 248101 248103 248201 Frek: 2 2 5 2 3 1 2 Kod: 248202 248203 248204 248205 248206 248209 248210 Frek: 2 1 6 1 1 2 1 Kod: 248211 250502 251002 251301 251401 251801 251802 Frek: 3 1 2 2 6 1 1 Kod: 252101 252105 252301 252305 252306 256002 258001 Frek: 1 1 3 1 2 2 6 Kod: 258002 258003 258101 258102 258103 258105 258201 Frek: 12 5 4 3 3 1 3 Kod: 258301 258401 999999 Frek: 3 6 6
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 986 1. Man 1028 2. Kvinna 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 141 01. 15-17 år 84 02. 18-19 år 184 03. 20-24 år 180 04. 25-29 år 207 05. 30-34 år 224 06. 35-39 år 181 07. 40-44 år 147 08. 45-49 år 162 09. 50-54 år 186 10. 55-59 år 171 11. 60-64 år 150 12. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 473 1. Ogift 1377 2. Gift eller sammanboende 150 3. Änka/Änkling/Frånskild 17 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 677 1. Husfar 724 2. Husmor 268 3. Son/Dotter 49 4. Annan hushållsmedlem 241 5. Ensamboende 58 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1002 1. Förvärvsarbetande på heltid 342 2. Förvärvsarbetande på deltid 133 3. Hemmafru 221 4. Studerande 214 5. Pensionär 91 6. Annan sysselsättning 14 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 740 1. Folkskola 365 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 172 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 461 4. Gymnasium eller motsvarande 241 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 38 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 89 1. Under 200 invånare 227 2. 200-1.999 invånare 202 3. 2.000-4.999 invånare 161 4. 5.000-9.999 invånare 243 5. 10.000-24.999 invånare 288 6. 25.000-49.999 invånare 266 7. 50.000-99.999 invånare 403 8. 100.000 och däröver 138 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 229 1. Insatslägenhet 561 2. Hyrd lägenhet 969 3. Egen villa/radhus 58 4. Hyrd villa/radhus 126 5. Jordbruksfastighet 31 6. Inneboende 32 7. Annan bostadsform 11 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 391 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 390 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 254 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 208 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 762 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 12 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1880 131 2 1 3
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1716 238 57 3 1 2
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1700 279 34 2 2
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1670 302 41 2 2
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1458 409 131 15 1 3
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 45 384 1341 200 33 6 3 1 1 Kod: 99 Frek: 3
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1892 89 32 1 1 2
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 242 635 420 493 167 32 13 3 9 3
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 861 1. Under 60.000 kronor/år 698 2. 60.000-90.000 kronor/år 248 3. 90.000-120.000 kronor/år 45 4. 120.000-150.000 kronor/år 25 5. 150.000-180.000 kronor/år 4 6. 180.000-210.000 kronor/år 6 7. 210.000-240.000 kronor/år 3 8. Över 240.000 kronor/år 127 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 174 1. Under 60.000 kronor/år 409 2. 60.000-90.000 kronor/år 388 3. 90.000-120.000 kronor/år 359 4. 120.000-150.000 kronor/år 241 5. 150.000-180.000 kronor/år 104 6. 180.000-210.000 kronor/år 58 7. 210.000-240.000 kronor/år 52 8. Över 240.000 kronor/år 232 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1366 1. Ja 494 2. Nej 157 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 345 1251 358 44 6 2 1 10
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1627 1. Ja 377 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 126 1. Ja 1869 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 497 1. Ja 1500 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 395 1. Ja 1599 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 282 1. Ja 1714 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 75 1. Ja 1918 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1118 1. Ja 883 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 743 1. Ja 1255 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 159 1. Ja 1837 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1347 1. Ja 657 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 509 1. Ja 1487 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 522 1. Ja 1473 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 453 1. Ja 1543 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 921 1. Ja 1079 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 676 1. Ja 1321 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1792 1. Ja 213 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1799 1. Ja 207 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 731 1. Ja 1267 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 182 1. Ja 1815 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1055 1. Ja 944 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1513 1. Ja 493 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1495 1. Ja 509 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 836 1. Ja 1163 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1381 1. Ja 621 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1429 1. Ja 576 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1432 1. Ja 569 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 427 1. Ja 1568 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 364 1. Ja 1631 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 176 1. Ja 1816 2. Nej 25 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 178 01. Fabriksny bil 536 02. Begagnad bil 29 03. Moped 6 04. Nytt fritidshus 20 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 17 07. Begagnad villa 56 08. Köksfläkt 51 09. Elektrisk spis 39 10. Diskmaskin 321 11. Nya möbler 740 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 15 02. Begagnad bil 32 03. Moped 5 04. Nytt fritidshus 14 05. Begagnat fritidshus 25 06. Ny villa 30 07. Begagnad villa 47 08. Köksfläkt 46 09. Elektrisk spis 43 10. Diskmaskin 294 11. Nya möbler 1466 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 2 06. Ny villa 4 07. Begagnad villa 13 08. Köksfläkt 21 09. Elektrisk spis 30 10. Diskmaskin 90 11. Nya möbler 1855 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 3 08. Köksfläkt 7 09. Elektrisk spis 7 10. Diskmaskin 24 11. Nya möbler 1975 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 4 10. Diskmaskin 6 11. Nya möbler 2005 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 3 11. Nya möbler 2013 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 180 01. Tvättmaskin 79 02. Frysbox 71 03. Frysskåp 107 04. Fiskeutrustning 138 05. Elektrisk rakapparat 24 06. Skrivmaskin 47 07. Stillbildskamera 16 08. Filmkamera 20 09. Projektor 54 10. Elektrisk symaskin 21 11. Braskamin 1260 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 28 02. Frysbox 31 03. Frysskåp 28 04. Fiskeutrustning 57 05. Elektrisk rakapparat 19 06. Skrivmaskin 23 07. Stillbildskamera 10 08. Filmkamera 15 09. Projektor 30 10. Elektrisk symaskin 12 11. Braskamin 1764 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 12 03. Frysskåp 7 04. Fiskeutrustning 12 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 10 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 11 09. Projektor 15 10. Elektrisk symaskin 6 11. Braskamin 1938 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 9 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1999 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 2013 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 2015 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 153 01. Transistorradio 20 02. Husvagn 125 03. Stereoanläggning 151 04. Färg-TV 110 05. TV-bandspelare (Video) 85 06. Elektrisk kaffebryggare 74 07. Motorgräsklippare 109 08. Dammsugare 14 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1169 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 3 02. Husvagn 21 03. Stereoanläggning 40 04. Färg-TV 39 05. TV-bandspelare (Video) 41 06. Elektrisk kaffebryggare 38 07. Motorgräsklippare 77 08. Dammsugare 15 09. Motorbåt 8 10. Segelbåt 1735 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 8 04. Färg-TV 13 05. TV-bandspelare (Video) 16 06. Elektrisk kaffebryggare 9 07. Motorgräsklippare 29 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 4 10. Segelbåt 1933 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 8 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 9 08. Dammsugare 3 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1992 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 06. Elektrisk kaffebryggare 3 07. Motorgräsklippare 3 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 10. Segelbåt 2010 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 38 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 91 4. Varken-eller,vet ej 686 5. Något intresserad 660 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 562 5. Något intresserad 601 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 123 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 612 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 127 4. Varken-eller,vet ej 427 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 392 5. Något intresserad 670 6. Ganska intresserad 627 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 488 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 183 4. Varken-eller,vet ej 621 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 469 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller,vet ej 533 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 531 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 504 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 244 4. Varken-eller,vet ej 396 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 544 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 118 4. Varken-eller,vet ej 286 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 785 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller,vet ej 367 5. Något intresserad 276 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller,vet ej 539 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 296 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 118 4. Varken-eller,vet ej 490 5. Något intresserad 614 6. Ganska intresserad 480 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 204 3. Något ointresserad 139 4. Varken-eller,vet ej 506 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 459 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 499 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 585 5. Något intresserad 293 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 690 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 235 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 505 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 886 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 241 4. Varken-eller,vet ej 227 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 125 4. Varken-eller,vet ej 383 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 155 4. Varken-eller,vet ej 532 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 180 4. Varken-eller,vet ej 372 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 362 5. Något intresserad 232 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 78 4. Varken-eller,vet ej 559 5. Något intresserad 602 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 69 4. Varken-eller,vet ej 404 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 572 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 94 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 594 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 118 4. Varken-eller,vet ej 494 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 138 4. Varken-eller,vet ej 399 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 115 4. Varken-eller,vet ej 586 5. Något intresserad 720 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 378 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 711 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 357 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 458 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 145 4. Varken-eller,vet ej 645 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 423 4. Varken-eller,vet ej 271 5. Något intresserad 105 6. Ganska intresserad 41 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 656 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 296 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 384 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 139 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 173 4. Varken-eller,vet ej 583 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 470 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 451 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 72 4. Varken-eller,vet ej 491 5. Något intresserad 516 6. Ganska intresserad 601 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 601 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 579 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 222 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 43 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 832 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 279 5. Något intresserad 174 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 689 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 109 4. Varken-eller,vet ej 235 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 564 5. Något intresserad 676 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 438 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 586 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1187 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 107 5. Något intresserad 67 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 87 4. Varken-eller,vet ej 519 5. Något intresserad 584 6. Ganska intresserad 517 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 785 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller,vet ej 192 5. Något intresserad 171 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 415 5. Något intresserad 276 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 648 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 367 4. Varken-eller,vet ej 267 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 470 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 173 4. Varken-eller,vet ej 346 5. Något intresserad 417 6. Ganska intresserad 681 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 16 2. Ganska ointresserad 42 3. Något ointresserad 51 4. Varken-eller,vet ej 369 5. Något intresserad 718 6. Ganska intresserad 744 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 276 4. Varken-eller,vet ej 715 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 87 4. Varken-eller,vet ej 551 5. Något intresserad 699 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 985 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 198 4. Varken-eller,vet ej 206 5. Något intresserad 132 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 600 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 255 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 447 01. 0 kronor 777 02. Under 250 kronor 339 03. 251-500 kronor 202 04. 501-1.000 kronor 106 05. 1.001-1.500 kronor 44 06. 1.501-2.000 kronor 25 07. 2.001-3.000 kronor 18 08. 3.001-4.000 kronor 22 09. Över 4.000 kronor 37 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 10 01. 0 kronor 36 02. Under 250 kronor 240 03. 251-500 kronor 517 04. 501-1.000 kronor 418 05. 1.001-1.500 kronor 333 06. 1.501-2.000 kronor 221 07. 2.001-3.000 kronor 107 08. 3.001-4.000 kronor 69 09. Över 4.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 587 01. 0 kronor 648 02. Under 250 kronor 366 03. 251-500 kronor 179 04. 501-1.000 kronor 76 05. 1.001-1.500 kronor 34 06. 1.501-2.000 kronor 12 07. 2.001-3.000 kronor 2 08. 3.001-4.000 kronor 12 09. Över 4.000 kronor 101 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 646 01. 0 kronor 933 02. Under 250 kronor 226 03. 251-500 kronor 67 04. 501-1.000 kronor 17 05. 1.001-1.500 kronor 8 06. 1.501-2.000 kronor 3 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 1 09. Över 4.000 kronor 115 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 98 01. 0 kronor 521 02. Under 250 kronor 459 03. 251-500 kronor 341 04. 501-1.000 kronor 182 05. 1.001-1.500 kronor 102 06. 1.501-2.000 kronor 67 07. 2.001-3.000 kronor 46 08. 3.001-4.000 kronor 83 09. Över 4.000 kronor 118 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 924 01. 0 kronor 64 02. Under 250 kronor 65 03. 251-500 kronor 89 04. 501-1.000 kronor 100 05. 1.001-1.500 kronor 120 06. 1.501-2.000 kronor 176 07. 2.001-3.000 kronor 132 08. 3.001-4.000 kronor 214 09. Över 4.000 kronor 133 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 414 01. 0 kronor 784 02. Under 250 kronor 366 03. 251-500 kronor 241 04. 501-1.000 kronor 74 05. 1.001-1.500 kronor 26 06. 1.501-2.000 kronor 11 07. 2.001-3.000 kronor 5 08. 3.001-4.000 kronor 4 09. Över 4.000 kronor 92 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1223 01. 0 kronor 92 02. Under 250 kronor 85 03. 251-500 kronor 128 04. 501-1.000 kronor 89 05. 1.001-1.500 kronor 88 06. 1.501-2.000 kronor 96 07. 2.001-3.000 kronor 106 08. 3.001-4.000 kronor 30 09. Över 4.000 kronor 80 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 497 01. 0 kronor 467 02. Under 250 kronor 367 03. 251-500 kronor 267 04. 501-1.000 kronor 141 05. 1.001-1.500 kronor 94 06. 1.501-2.000 kronor 58 07. 2.001-3.000 kronor 30 08. 3.001-4.000 kronor 32 09. Över 4.000 kronor 64 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 955 01. 0 kronor 722 02. Under 250 kronor 182 03. 251-500 kronor 52 04. 501-1.000 kronor 15 05. 1.001-1.500 kronor 6 06. 1.501-2.000 kronor 4 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 5 09. Över 4.000 kronor 75 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 137 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 173 08. 2 ggr/månad 170 09. 3 ggr/månad 374 10. 1 gång/vecka 322 11. 2 ggr/vecka 222 12. 3 ggr/vecka 87 13. 4 ggr/vecka 66 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 308 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 200 07. 1 gång/månad 175 08. 2 ggr/månad 170 09. 3 ggr/månad 335 10. 1 gång/vecka 219 11. 2 ggr/vecka 142 12. 3 ggr/vecka 68 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1195 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1412 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 641 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 212 07. 1 gång/månad 158 08. 2 ggr/månad 143 09. 3 ggr/månad 216 10. 1 gång/vecka 87 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 533 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 123 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 102 06. 2 ggr/kvartal 264 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 130 09. 3 ggr/månad 193 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1667 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 765 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 124 04. 3 ggr/år 143 05. 1 gång/kvartal 116 06. 2 ggr/kvartal 179 07. 1 gång/månad 108 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 119 10. 1 gång/vecka 64 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1435 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1254 01. Aldrig 147 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1253 01. Aldrig 153 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 391 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 126 03. 2 ggr/år 150 04. 3 ggr/år 173 05. 1 gång/kvartal 155 06. 2 ggr/kvartal 284 07. 1 gång/månad 176 08. 2 ggr/månad 143 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 67 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1293 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 557 01. Aldrig 141 02. 1 gång/år 127 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 167 05. 1 gång/kvartal 140 06. 2 ggr/kvartal 222 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 136 09. 3 ggr/månad 132 10. 1 gång/vecka 55 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1200 01. Aldrig 154 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 67 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1063 01. Aldrig 187 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 135 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1196 01. Aldrig 172 02. 1 gång/år 137 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 662 01. Aldrig 204 02. 1 gång/år 189 03. 2 ggr/år 142 04. 3 ggr/år 202 05. 1 gång/kvartal 153 06. 2 ggr/kvartal 196 07. 1 gång/månad 95 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 882 01. Aldrig 292 02. 1 gång/år 184 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 154 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 141 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1178 01. Aldrig 218 02. 1 gång/år 142 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 125 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 806 01. Aldrig 582 02. 1 gång/år 273 03. 2 ggr/år 144 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1194 01. Aldrig 218 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 156 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1316 01. Aldrig 298 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 675 01. Aldrig 321 02. 1 gång/år 242 03. 2 ggr/år 170 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 125 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1429 01. Aldrig 206 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 427 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 154 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 263 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 139 09. 3 ggr/månad 208 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 352 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 134 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 202 07. 1 gång/månad 142 08. 2 ggr/månad 168 09. 3 ggr/månad 325 10. 1 gång/vecka 149 11. 2 ggr/vecka 111 12. 3 ggr/vecka 56 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 29 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 837 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 194 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 207 10. 1 gång/vecka 77 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 465 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 215 04. 3 ggr/år 227 05. 1 gång/kvartal 187 06. 2 ggr/kvartal 199 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 96 09. 3 ggr/månad 73 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 63 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1544 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 662 01. Aldrig 113 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 198 04. 3 ggr/år 206 05. 1 gång/kvartal 137 06. 2 ggr/kvartal 219 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 95 09. 3 ggr/månad 73 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 459 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 241 08. 2 ggr/månad 190 09. 3 ggr/månad 438 10. 1 gång/vecka 198 11. 2 ggr/vecka 102 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 107 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 91 06. 2 ggr/kvartal 460 07. 1 gång/månad 422 08. 2 ggr/månad 259 09. 3 ggr/månad 327 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 203 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 482 07. 1 gång/månad 365 08. 2 ggr/månad 251 09. 3 ggr/månad 209 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1253 01. Aldrig 227 02. 1 gång/år 110 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 128 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 185 03. 2 ggr/år 281 04. 3 ggr/år 439 05. 1 gång/kvartal 288 06. 2 ggr/kvartal 359 07. 1 gång/månad 113 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 607 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 221 10. 1 gång/vecka 82 11. 2 ggr/vecka 84 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 142 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 258 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 871 01. Aldrig 208 02. 1 gång/år 186 03. 2 ggr/år 139 04. 3 ggr/år 153 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 160 07. 1 gång/månad 89 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 562 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 192 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 229 14. 5 ggr/vecka 61 15. 6 ggr/vecka 257 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 911 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 119 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 97 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 130 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka 76 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1400 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 20 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 706 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 153 10. 1 gång/vecka 94 11. 2 ggr/vecka 77 12. 3 ggr/vecka 48 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 192 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1702 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 68 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1081 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 200 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 532 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 142 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 172 10. 1 gång/vecka 131 11. 2 ggr/vecka 107 12. 3 ggr/vecka 50 13. 4 ggr/vecka 59 14. 5 ggr/vecka 209 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1549 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 186 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1618 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1600 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1470 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 112 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1736 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1921 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1899 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1937 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1895 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1889 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1933 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1901 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1816 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 950 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 149 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 72 09. 3 ggr/månad 387 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1852 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1359 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 291 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 763 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 149 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 473 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1668 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 189 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1773 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1740 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1702 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1753 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1856 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1973 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1954 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1374 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 103 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1170 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 167 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1385 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1277 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 75 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1174 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 203 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1262 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 162 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1431 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1223 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 128 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1150 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 375 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1423 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1931 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1399 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 264 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1362 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1635 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka p 4 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1784 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1479 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1562 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1553 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1699 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1486 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1742 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1621 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 152 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1018 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 136 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 222 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1728 1. Aldrig 19 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 53 7. 1 gång/månad 170 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1676 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 35 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 62 7. 1 gång/månad 107 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1859 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 46 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1559 1. Aldrig 80 2. 1 gång/år 72 3. 2 ggr/år 72 4. 3 ggr/år 68 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 62 7. 1 gång/månad 63 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1764 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 40 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1412 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 56 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 116 7. 1 gång/månad 258 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1711 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 27 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 141 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1942 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 2 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1756 1. Aldrig 56 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 28 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 75 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1872 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1871 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1305 1. Aldrig 140 2. 1 gång/år 147 3. 2 ggr/år 120 4. 3 ggr/år 124 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 133 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1307 1. Aldrig 120 2. 1 gång/år 132 3. 2 ggr/år 104 4. 3 ggr/år 129 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 177 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1453 1. Aldrig 86 2. 1 gång/år 46 3. 2 ggr/år 47 4. 3 ggr/år 77 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 270 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1436 1. Aldrig 119 2. 1 gång/år 106 3. 2 ggr/år 93 4. 3 ggr/år 75 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 137 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1842 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 44 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1901 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 13 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 24 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1878 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1752 1. Aldrig 75 2. 1 gång/år 58 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 33 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1929 1. Aldrig 17 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1763 1. Aldrig 63 2. 1 gång/år 45 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1863 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 24 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1851 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal p 17 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1933 1. Aldrig 17 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 2 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1867 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 809 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 71 14. 5 ggr/vecka 611 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1204 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 260 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1847 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1918 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1927 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1840 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 76 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 2005 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1932 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1955 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1921 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1981 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1936 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1997 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1102 1. Ja 886 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 707 1. Läser aldrig 115 2. Läser 1 nr/år 121 3. Läser 2 nr/år 52 4. Läser 3 nr/år 857 5. Läser 4 nr/år 165 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 670 1. Aldrig 731 2. Någon gång/år 363 3. Någon gång/kvartal 228 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 178 1. Aldrig 327 2. Någon gång/år 547 3. Någon gång/kvartal 898 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 15 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 192 1. Aldrig 292 2. Någon gång/år 508 3. Någon gång/kvartal 941 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1335 1. Aldrig 212 2. Någon gång/år 251 3. Någon gång/kvartal 193 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 368 1. Aldrig 356 2. Någon gång/år 615 3. Någon gång/kvartal 642 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 335 1. Aldrig 425 2. Någon gång/år 685 3. Någon gång/kvartal 544 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 15 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 318 1. Aldrig 314 2. Någon gång/år 646 3. Någon gång/kvartal 702 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 15 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 782 1. Aldrig 648 2. Någon gång/år 359 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 217 1. Aldrig 180 2. Någon gång/år 302 3. Någon gång/kvartal 995 4. Någon gång/månad 300 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 394 1. Aldrig 294 2. Någon gång/år 347 3. Någon gång/kvartal 692 4. Någon gång/månad 253 5. 1-2 ggr/vecka 16 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar