ORVESTO 82 P-1006
               SSD 0167

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-1006 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1981 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 11.126
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.126 personer har 959 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 11
  avlidna, 7 avflyttade från riket, 16 som vistas utomlands, 8
  i militärtjänst, 61 på utrikes resa, 15 ej svensktalande, 30
  okända men skrivna på kommun, 18 under sjukhusvård, 153
  sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej anträffbara". Den
  sistnämda gruppen har definierats med utgångspunkt från en
  specialstudie som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej
  tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1981 uppgår
  således till 10.167 personer varav 2.818, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (48%), "tidsbrist" (7%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1982 8.052 personer istället för 7.349 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-1006, omfattar 1.934 personer eller 26% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 6 november 1981 - 23
  december 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0167 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0167              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0167


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 6 Frek: 1934
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1818 46 70
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 311 6 7 32 15 16 28 15 37 42 34 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 20 16 8 28 9 9 7 30 17 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 20 24 21 9 46 99 14 7 18 12 166 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 30 34 60 23 11 26 8 10 47 10 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 55 7 10 31 19 8 10 36 7 10 12 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 38 23 14 31 17 7 17 38 31 17 10 Kod: 67 68 69 70 Frek: 12 26 9 13
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 25 28 23 29 28 30 30 29 46 44 38 34 34 36 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 32 29 30 25 33 30 30 27 34 33 30 30 26 34 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 30 35 39 39 47 47 43 41 43 44 39 31 32 36 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 99 Frek: 33 37 38 30 32 40 33 35 42 44 48 48 50 1
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 11502 12001 12003 12006 Frek: 3 2 5 1 2 2 2 Kod: 12301 12502 12508 12601 12602 12701 12703 Frek: 7 1 2 9 6 7 5 Kod: 12704 13601 13606 13801 13901 13903 13904 Frek: 2 8 2 6 2 2 1 Kod: 16001 16201 16301 18005 18006 18007 18009 Frek: 11 4 11 2 5 8 2 Kod: 18010 18011 18013 18014 18015 18017 18018 Frek: 3 4 3 1 5 5 2 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18028 18029 Frek: 7 14 5 9 4 2 8 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 7 8 10 3 9 4 8 Kod: 18042 18101 18102 18105 18106 18112 18201 Frek: 3 6 6 1 1 1 3 Kod: 18202 18203 18301 18401 18402 18601 18681 Frek: 1 3 7 3 9 9 1 Kod: 18702 18703 18801 18803 18805 18810 19101 Frek: 1 2 3 1 1 1 2 Kod: 19102 19105 19106 19108 19111 19201 19204 Frek: 1 1 4 1 1 2 2 Kod: 28313 30501 30502 31902 36001 36008 36009 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38016 38025 Frek: 5 7 5 5 1 1 1 Kod: 38031 38035 38038 38101 38102 38103 38207 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 42801 42802 48001 48002 48003 48007 48010 Frek: 3 1 1 7 1 1 1 Kod: 48027 48028 48029 48101 48201 48205 48207 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 48208 48301 48303 48305 48307 48308 48401 Frek: 1 4 1 1 1 1 6 Kod: 48402 48403 48406 48410 48413 48418 48606 Frek: 10 1 2 1 1 1 1 Kod: 48607 48611 51302 51304 51309 56002 56101 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 56104 56201 56204 56301 56303 58001 58003 Frek: 1 7 3 2 2 9 8 Kod: 58004 58008 58014 58018 58019 58030 58033 Frek: 1 3 1 2 1 1 4 Kod: 58034 58101 58102 58103 58104 58105 58106 Frek: 1 1 1 1 1 4 6 Kod: 58109 58110 58113 58114 58119 58202 58203 Frek: 2 2 1 5 1 1 1 Kod: 58301 58304 58601 58603 58614 58616 58618 Frek: 8 1 1 1 1 1 1 Kod: 60403 60405 60902 61705 66201 66207 66209 Frek: 1 2 1 2 3 1 1 Kod: 66501 68001 68003 68005 68006 68008 68010 Frek: 1 8 5 5 3 3 1 Kod: 68011 68015 68016 68019 68020 68201 68301 Frek: 1 1 1 2 2 3 5 Kod: 68302 68306 68312 68401 68406 68501 68505 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 68509 68512 68515 68518 68522 68601 68603 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 68606 68609 68701 76001 76005 76302 76303 Frek: 1 2 5 2 3 1 1 Kod: 76304 76305 76307 76409 76501 76503 76701 Frek: 1 1 1 2 4 1 2 Kod: 76703 78001 78009 78016 78020 78024 78028 Frek: 2 1 1 1 1 1 6 Kod: 78101 78114 82102 82104 83401 83402 84008 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 86001 86005 86007 86008 86103 86201 86202 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 86203 86209 88001 88002 88003 88007 88008 Frek: 1 1 6 2 4 3 1 Kod: 88009 88101 88103 88105 88201 88204 88206 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 88301 88303 88304 88307 88308 88311 88407 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 88408 88501 98001 98002 98005 98006 98021 Frek: 1 1 7 1 1 1 1 Kod: 98035 98040 98044 98049 98077 106001 106002 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 106003 108001 108005 108008 108012 108014 108015 Frek: 1 8 1 1 2 1 2 Kod: 108101 108110 108201 108204 108205 108206 108301 Frek: 7 1 6 1 3 2 4 Kod: 108304 112104 113701 116005 116201 116301 116302 Frek: 1 1 2 2 3 1 3 Kod: 116501 116602 116605 116701 116801 116802 116807 Frek: 4 1 2 2 1 1 1 Kod: 118001 118007 118008 118009 118015 118017 118025 Frek: 5 1 1 2 1 1 1 Kod: 118026 118029 118030 118032 118035 118107 118117 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 118202 118205 118209 118301 118305 118312 118313 Frek: 1 1 2 8 1 1 1 Kod: 118318 118319 123006 123007 123101 123302 123304 Frek: 1 1 4 4 4 1 1 Kod: 123305 123308 123309 123313 126001 126101 126201 Frek: 3 1 1 1 3 1 2 Kod: 126203 126204 126301 126305 126401 126408 126411 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 126509 126702 128001 128002 128003 128004 128005 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 128006 128007 128008 128009 128010 128014 128015 Frek: 5 4 5 3 2 1 2 Kod: 128016 128017 128018 128019 128021 128101 128102 Frek: 2 7 4 2 1 4 3 Kod: 128104 128107 128121 128201 128203 128204 128205 Frek: 5 1 1 7 1 1 1 Kod: 128207 128301 128302 128303 128304 128307 128309 Frek: 1 3 8 2 1 1 1 Kod: 128313 128316 128317 128401 128402 128403 128501 Frek: 1 4 2 1 2 1 3 Kod: 128513 128514 128515 128601 128604 128611 128615 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 128701 128721 128723 128727 128731 131505 131506 Frek: 9 1 1 1 1 1 1 Kod: 138002 138003 138005 138009 138011 138014 138017 Frek: 4 1 2 1 1 1 1 Kod: 138101 138103 138105 138109 138110 138201 138206 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 138207 138213 138222 138301 138302 138305 138323 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 138401 138402 138404 138412 138414 140101 140102 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 140103 140104 140201 140202 140203 140701 141502 Frek: 3 3 4 1 4 2 3 Kod: 141503 141504 142106 142110 143001 143005 143501 Frek: 1 2 1 2 1 2 1 Kod: 143502 143506 143509 148001 148004 148005 148006 Frek: 2 3 1 4 4 3 8 Kod: 148007 148008 148009 148011 148012 148013 148016 Frek: 3 4 3 1 3 3 1 Kod: 148017 148018 148019 148020 148021 148022 148023 Frek: 8 5 3 4 5 5 4 Kod: 148024 148026 148027 148028 148030 148031 148032 Frek: 4 2 1 2 1 1 1 Kod: 148033 148034 148036 148037 148101 148102 148103 Frek: 1 1 7 2 3 1 2 Kod: 148104 148201 148205 148207 148208 148209 148401 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 148402 148405 148501 148505 148508 148510 148512 Frek: 1 1 2 1 2 2 4 Kod: 148601 148602 150402 150403 150701 152101 152105 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 152106 152401 152402 152403 152714 155201 155204 Frek: 1 5 3 1 3 2 1 Kod: 155207 155211 156006 156201 156207 156303 156305 Frek: 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 156307 156311 156314 156601 156602 156614 156615 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 156617 156618 156703 158001 158004 158007 158009 Frek: 1 1 1 11 1 2 1 Kod: 158101 158103 158104 158201 158301 158302 158303 Frek: 12 1 1 8 9 13 2 Kod: 158305 158306 158311 158316 158318 158319 158401 Frek: 1 3 2 2 1 2 2 Kod: 158404 158405 158429 158501 158504 158701 162303 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 163701 163704 164302 166007 166012 166019 166027 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 166031 166110 166201 166301 166307 166313 168003 Frek: 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 168016 168101 168120 168132 168201 168301 168303 Frek: 1 8 1 1 6 10 1 Kod: 168305 168308 168312 168314 168317 168324 168401 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 168408 168506 168510 168513 168516 168601 168616 Frek: 1 1 1 1 1 3 3 Kod: 168641 171501 171502 173701 173705 176001 176101 Frek: 1 5 1 3 1 2 1 Kod: 176301 176303 176401 176501 176509 176601 176602 Frek: 3 1 2 2 1 1 1 Kod: 176603 176605 178001 178002 178008 178009 178101 Frek: 1 2 6 8 4 1 4 Kod: 178106 178201 178301 178302 178303 178304 178401 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 178402 178404 178405 178410 178501 178504 178509 Frek: 6 1 1 1 1 1 2 Kod: 186001 186101 186102 186104 186106 186201 186301 Frek: 3 2 2 2 1 1 2 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188007 188011 Frek: 1 8 5 4 7 1 1 Kod: 188012 188013 188015 188027 188029 188030 188101 Frek: 1 2 2 2 1 6 4 Kod: 188203 188301 188404 188502 188505 190403 190701 Frek: 1 6 2 2 3 1 2 Kod: 191701 191702 191704 191705 196001 196101 196103 Frek: 1 1 1 1 3 2 1 Kod: 196201 198001 198002 198003 198004 198007 198010 Frek: 3 3 10 5 4 1 1 Kod: 198016 198101 198102 198104 198201 198301 198302 Frek: 2 4 1 1 4 5 1 Kod: 198304 198306 198401 198402 198403 198404 202302 Frek: 1 2 4 1 1 1 3 Kod: 202305 202602 202901 202904 203101 203103 203402 Frek: 1 2 5 2 2 1 2 Kod: 203902 205402 206101 206102 206201 208001 208003 Frek: 1 1 2 1 4 6 3 Kod: 208006 208008 208011 208101 208102 208202 208303 Frek: 1 2 3 6 2 1 1 Kod: 208403 208404 208405 208406 208501 208502 208503 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 210401 210402 212101 212103 213201 216101 216104 Frek: 5 2 3 4 1 3 1 Kod: 216107 218001 218002 218006 218007 218008 218101 Frek: 1 3 4 5 4 3 4 Kod: 218102 218103 218105 218201 218203 218205 218206 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 218208 218303 218309 218401 218403 218405 218407 Frek: 1 8 1 3 1 2 1 Kod: 218411 226002 226003 226004 226201 226203 226204 Frek: 1 2 2 3 4 1 1 Kod: 228001 228002 228004 228006 228101 228103 228106 Frek: 6 1 1 1 4 5 1 Kod: 228108 228109 228110 228113 228201 228202 228204 Frek: 1 3 3 1 3 2 1 Kod: 228211 228301 228304 228309 228314 228401 228402 Frek: 3 3 1 2 1 1 5 Kod: 228404 228407 228408 228413 230301 230304 230902 Frek: 1 3 6 1 4 1 1 Kod: 230910 231306 231308 232105 232602 232603 232607 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 236101 236102 236107 236109 236111 238001 238002 Frek: 1 1 2 1 1 10 5 Kod: 238007 238010 240401 240901 240903 241701 241702 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 241703 242101 242103 246002 246201 246301 248001 Frek: 1 1 1 1 2 2 11 Kod: 248002 248004 248005 248006 248009 248101 248201 Frek: 3 3 5 2 3 4 4 Kod: 248202 248204 248207 248209 248211 250602 251002 Frek: 2 5 1 1 1 1 1 Kod: 251301 251401 251402 251801 252301 252306 256002 Frek: 1 6 1 1 5 2 3 Kod: 258001 258002 258003 258004 258101 258102 258103 Frek: 5 4 4 2 2 1 2 Kod: 258104 258105 258201 258203 258301 258401 258402 Frek: 1 1 8 1 1 5 1 Kod: 999999 Frek: 5
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 940 1. Man 994 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 148 01. 15-17 år 83 02. 18-19 år 171 03. 20-24 år 179 04. 25-29 år 199 05. 30-34 år 220 06. 35-39 år 151 07. 40-44 år 150 08. 45-49 år 146 09. 50-54 år 179 10. 55-59 år 175 11. 60-64 år 132 12. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 464 1. Ogift 1315 2. Gift eller sammanboende 145 3. Änka/Änkling/Frånskild 10 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 623 1. Husfar 736 2. Husmor 275 3. Son/Dotter 49 4. Annan hushållsmedlem 218 5. Ensamboende 33 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 947 1. Förvärvsarbetande på heltid 325 2. Förvärvsarbetande på deltid 155 3. Hemmafru 226 4. Studerande 189 5. Pensionär 73 6. Annan sysselsättning 19 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 679 1. Folkskola 335 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 184 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 451 4. Gymnasium eller motsvarande 248 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 37 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 105 1. Under 200 invånare 217 2. 200-1.999 invånare 184 3. 2.000-4.999 invånare 164 4. 5.000-9.999 invånare 243 5. 10.000-24.999 invånare 260 6. 25.000-49.999 invånare 234 7. 50.000-99.999 invånare 401 8. 100.000 och däröver 126 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 209 1. Insatslägenhet 532 2. Hyrd lägenhet 961 3. Egen villa/radhus 51 4. Hyrd villa/radhus 118 5. Jordbruksfastighet 24 6. Inneboende 29 7. Annan bostadsform 10 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 363 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 412 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 243 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 154 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 751 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 11 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1795 128 2 1 8
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1644 222 56 3 1 8
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1659 232 37 6
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 5 99 Frek: 1582 302 43 1 6
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1378 406 131 11 2 6
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 49 350 1334 154 34 9 1 1 1 Kod: 99 Frek: 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1805 84 34 1 1 9
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 221 646 363 481 166 39 8 7 2 1
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 849 1. Under 60.000 kronor/år 640 2. 60.000-90.000 kronor/år 241 3. 90.000-120.000 kronor/år 55 4. 120.000-150.000 kronor/år 23 5. 150.000-180.000 kronor/år 11 6. 180.000-210.000 kronor/år 5 7. 210.000-240.000 kronor/år 8 8. Över 240.000 kronor/år 102 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 165 1. Under 60.000 kronor/år 366 2. 60.000-90.000 kronor/år 360 3. 90.000-120.000 kronor/år 338 4. 120.000-150.000 kronor/år 227 5. 150.000-180.000 kronor/år 110 6. 180.000-210.000 kronor/år 64 7. 210.000-240.000 kronor/år 54 8. Över 240.000 kronor/år 250 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1337 1. Ja 449 2. Nej 148 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 8 9 99 Frek: 253 1284 349 32 6 1 1 8
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1555 1. Ja 369 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 152 1. Ja 1757 2. Nej 25 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 490 1. Ja 1420 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 422 1. Ja 1489 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 230 1. Ja 1681 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 86 1. Ja 1824 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1074 1. Ja 845 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 699 1. Ja 1219 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 163 1. Ja 1747 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1285 1. Ja 636 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 451 1. Ja 1461 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 535 1. Ja 1378 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 390 1. Ja 1522 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 911 1. Ja 1006 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 713 1. Ja 1200 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1693 1. Ja 232 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1749 1. Ja 177 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 758 1. Ja 1159 2. Nej 17 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 174 1. Ja 1738 2. Nej 22 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1024 1. Ja 895 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1446 1. Ja 476 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1461 1. Ja 462 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 820 1. Ja 1096 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1359 1. Ja 563 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1349 1. Ja 574 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1415 1. Ja 508 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 399 1. Ja 1514 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 357 1. Ja 1558 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 198 1. Ja 1707 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 201 01. Fabriksny bil 533 02. Begagnad bil 38 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 14 06. Ny villa 27 07. Begagnad villa 40 08. Köksfläkt 63 09. Elektrisk spis 51 10. Diskmaskin 264 11. Nya möbler 687 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 18 02. Begagnad bil 24 03. Moped 10 04. Nytt fritidshus 16 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 44 07. Begagnad villa 56 08. Köksfläkt 44 09. Elektrisk spis 42 10. Diskmaskin 320 11. Nya möbler 1336 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 2 06. Ny villa 9 07. Begagnad villa 11 08. Köksfläkt 31 09. Elektrisk spis 24 10. Diskmaskin 106 11. Nya möbler 1749 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 7 09. Elektrisk spis 18 10. Diskmaskin 29 11. Nya möbler 1878 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 17 11. Nya möbler 1915 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 1 11. Nya möbler 1932 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 179 01. Tvättmaskin 80 02. Frysbox 80 03. Frysskåp 125 04. Fiskeutrustning 116 05. Elektrisk rakapparat 36 06. Skrivmaskin 40 07. Stillbildskamera 11 08. Filmkamera 14 09. Projektor 43 10. Elektrisk symaskin 16 11. Braskamin 1194 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 26 02. Frysbox 25 03. Frysskåp 29 04. Fiskeutrustning 53 05. Elektrisk rakapparat 23 06. Skrivmaskin 39 07. Stillbildskamera 11 08. Filmkamera 13 09. Projektor 23 10. Elektrisk symaskin 12 11. Braskamin 1680 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 10 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 10 05. Elektrisk rakapparat 9 06. Skrivmaskin 14 07. Stillbildskamera 12 08. Filmkamera 6 09. Projektor 16 10. Elektrisk symaskin 6 11. Braskamin 1849 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 1 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 6 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 1914 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 1 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1926 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1931 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 119 01. Transistorradio 21 02. Husvagn 119 03. Stereoanläggning 171 04. Färg-TV 115 05. TV-bandspelare (Video) 80 06. Elektrisk kaffebryggare 71 07. Motorgräsklippare 80 08. Dammsugare 22 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 1127 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 2 02. Husvagn 29 03. Stereoanläggning 48 04. Färg-TV 54 05. TV-bandspelare (Video) 48 06. Elektrisk kaffebryggare 37 07. Motorgräsklippare 51 08. Dammsugare 14 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1641 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 7 04. Färg-TV 18 05. TV-bandspelare (Video) 16 06. Elektrisk kaffebryggare 12 07. Motorgräsklippare 31 08. Dammsugare 6 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1841 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 3 05. TV-bandspelare (Video) 7 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 10 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1902 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 1 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1925 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 31 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 624 5. Något intresserad 632 6. Ganska intresserad 312 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 525 5. Något intresserad 572 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 538 5. Något intresserad 585 6. Ganska intresserad 433 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 611 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 142 4. Varken-eller,vet ej 396 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 79 4. Varken-eller,vet ej 405 5. Något intresserad 631 6. Ganska intresserad 625 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 489 5. Något intresserad 605 6. Ganska intresserad 517 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 605 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 264 4. Varken-eller,vet ej 600 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 456 1. Mycket ointresserad 263 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 225 4. Varken-eller,vet ej 411 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 145 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 287 5. Något intresserad 468 6. Ganska intresserad 752 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 255 4. Varken-eller,vet ej 380 5. Något intresserad 260 6. Ganska intresserad 316 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 541 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 109 4. Varken-eller,vet ej 506 5. Något intresserad 604 6. Ganska intresserad 416 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 552 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 442 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 497 5. Något intresserad 246 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 211 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller,vet ej 679 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 240 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 493 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 811 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 229 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 101 4. Varken-eller,vet ej 423 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 153 4. Varken-eller,vet ej 500 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 356 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 387 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 351 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 70 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 620 6. Ganska intresserad 460 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 64 4. Varken-eller,vet ej 462 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 478 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 106 4. Varken-eller,vet ej 455 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 493 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 132 4. Varken-eller,vet ej 391 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 688 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 352 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 650 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 339 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 497 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 633 5. Något intresserad 329 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 393 4. Varken-eller,vet ej 226 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 53 7. Mycket intresserad 90 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 326 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 478 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 408 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 388 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 529 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 550 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 458 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 226 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 440 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 48 4. Varken-eller,vet ej 438 5. Något intresserad 519 6. Ganska intresserad 591 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 185 4. Varken-eller,vet ej 573 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 540 1. Mycket ointresserad 293 2. Ganska ointresserad 209 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 453 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 52 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 784 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 143 4. Varken-eller,vet ej 298 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 666 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 118 4. Varken-eller,vet ej 211 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 416 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 29 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 94 4. Varken-eller,vet ej 468 5. Något intresserad 697 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 453 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 163 4. Varken-eller,vet ej 592 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1127 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 108 5. Något intresserad 65 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 83 4. Varken-eller,vet ej 467 5. Något intresserad 626 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 745 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 286 4. Varken-eller,vet ej 190 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 206 4. Varken-eller,vet ej 430 5. Något intresserad 271 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 583 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 325 4. Varken-eller,vet ej 296 5. Något intresserad 175 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 466 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 320 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 632 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 17 2. Ganska ointresserad 32 3. Något ointresserad 55 4. Varken-eller,vet ej 326 5. Något intresserad 706 6. Ganska intresserad 711 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 676 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 73 4. Varken-eller,vet ej 537 5. Något intresserad 684 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 950 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 179 5. Något intresserad 148 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 606 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 245 4. Varken-eller,vet ej 569 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 405 01. 0 kronor 736 02. Under 250 kronor 356 03. 251-500 kronor 214 04. 501-1.000 kronor 77 05. 1.001-1.500 kronor 45 06. 1.501-2.000 kronor 30 07. 2.001-3.000 kronor 12 08. 3.001-4.000 kronor 13 09. Över 4.000 kronor 46 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 12 01. 0 kronor 58 02. Under 250 kronor 219 03. 251-500 kronor 472 04. 501-1.000 kronor 403 05. 1.001-1.500 kronor 298 06. 1.501-2.000 kronor 241 07. 2.001-3.000 kronor 103 08. 3.001-4.000 kronor 59 09. Över 4.000 kronor 69 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 535 01. 0 kronor 619 02. Under 250 kronor 354 03. 251-500 kronor 192 04. 501-1.000 kronor 70 05. 1.001-1.500 kronor 38 06. 1.501-2.000 kronor 29 07. 2.001-3.000 kronor 7 08. 3.001-4.000 kronor 13 09. Över 4.000 kronor 77 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 571 01. 0 kronor 929 02. Under 250 kronor 251 03. 251-500 kronor 56 04. 501-1.000 kronor 12 05. 1.001-1.500 kronor 6 06. 1.501-2.000 kronor 2 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 1 09. Över 4.000 kronor 105 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 85 01. 0 kronor 499 02. Under 250 kronor 458 03. 251-500 kronor 313 04. 501-1.000 kronor 166 05. 1.001-1.500 kronor 120 06. 1.501-2.000 kronor 81 07. 2.001-3.000 kronor 31 08. 3.001-4.000 kronor 76 09. Över 4.000 kronor 105 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 868 01. 0 kronor 77 02. Under 250 kronor 51 03. 251-500 kronor 93 04. 501-1.000 kronor 85 05. 1.001-1.500 kronor 123 06. 1.501-2.000 kronor 197 07. 2.001-3.000 kronor 141 08. 3.001-4.000 kronor 182 09. Över 4.000 kronor 117 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 387 01. 0 kronor 763 02. Under 250 kronor 366 03. 251-500 kronor 206 04. 501-1.000 kronor 88 05. 1.001-1.500 kronor 21 06. 1.501-2.000 kronor 12 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 5 09. Över 4.000 kronor 85 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1166 01. 0 kronor 111 02. Under 250 kronor 89 03. 251-500 kronor 110 04. 501-1.000 kronor 84 05. 1.001-1.500 kronor 74 06. 1.501-2.000 kronor 117 07. 2.001-3.000 kronor 80 08. 3.001-4.000 kronor 37 09. Över 4.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 476 01. 0 kronor 437 02. Under 250 kronor 368 03. 251-500 kronor 256 04. 501-1.000 kronor 142 05. 1.001-1.500 kronor 72 06. 1.501-2.000 kronor 68 07. 2.001-3.000 kronor 29 08. 3.001-4.000 kronor 31 09. Över 4.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 850 01. 0 kronor 757 02. Under 250 kronor 171 03. 251-500 kronor 47 04. 501-1.000 kronor 21 05. 1.001-1.500 kronor 15 06. 1.501-2.000 kronor 1 07. 2.001-3.000 kronor 2 08. 3.001-4.000 kronor 3 09. Över 4.000 kronor 67 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 116 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 148 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 182 09. 3 ggr/månad 380 10. 1 gång/vecka 320 11. 2 ggr/vecka 220 12. 3 ggr/vecka 97 13. 4 ggr/vecka 54 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 256 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 205 07. 1 gång/månad 173 08. 2 ggr/månad 149 09. 3 ggr/månad 323 10. 1 gång/vecka 194 11. 2 ggr/vecka 157 12. 3 ggr/vecka 68 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1107 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 47 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1308 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 559 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 206 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 142 09. 3 ggr/månad 233 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 487 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 158 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 234 07. 1 gång/månad 157 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 178 10. 1 gång/vecka 96 11. 2 ggr/vecka 63 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1581 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 704 01. Aldrig 126 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 117 06. 2 ggr/kvartal 190 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 119 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1359 01. Aldrig 138 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1191 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 109 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1182 01. Aldrig 165 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 340 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 158 05. 1 gång/kvartal 122 06. 2 ggr/kvartal 317 07. 1 gång/månad 202 08. 2 ggr/månad 156 09. 3 ggr/månad 172 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 46 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1208 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 107 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 494 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 119 04. 3 ggr/år 162 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 230 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1077 01. Aldrig 168 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 119 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 985 01. Aldrig 232 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 139 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1100 01. Aldrig 216 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 623 01. Aldrig 191 02. 1 gång/år 198 03. 2 ggr/år 156 04. 3 ggr/år 179 05. 1 gång/kvartal 134 06. 2 ggr/kvartal 189 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 820 01. Aldrig 282 02. 1 gång/år 179 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 150 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 125 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1130 01. Aldrig 200 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 111 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 753 01. Aldrig 566 02. 1 gång/år 229 03. 2 ggr/år 159 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1127 01. Aldrig 197 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1208 01. Aldrig 273 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 566 01. Aldrig 312 02. 1 gång/år 223 03. 2 ggr/år 188 04. 3 ggr/år 203 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 164 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1351 01. Aldrig 191 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 371 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 113 06. 2 ggr/kvartal 250 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 155 09. 3 ggr/månad 211 10. 1 gång/vecka 95 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 22 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 314 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 230 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 151 09. 3 ggr/månad 311 10. 1 gång/vecka 141 11. 2 ggr/vecka 102 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 47 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 30 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 777 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 181 07. 1 gång/månad 97 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 193 10. 1 gång/vecka 72 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 434 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 136 03. 2 ggr/år 193 04. 3 ggr/år 225 05. 1 gång/kvartal 172 06. 2 ggr/kvartal 214 07. 1 gång/månad 122 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 77 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1446 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 596 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 187 04. 3 ggr/år 219 05. 1 gång/kvartal 135 06. 2 ggr/kvartal 195 07. 1 gång/månad 99 08. 2 ggr/månad 92 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 379 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 165 07. 1 gång/månad 216 08. 2 ggr/månad 201 09. 3 ggr/månad 460 10. 1 gång/vecka 200 11. 2 ggr/vecka 86 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 91 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 91 06. 2 ggr/kvartal 466 07. 1 gång/månad 400 08. 2 ggr/månad 266 09. 3 ggr/månad 310 10. 1 gång/vecka 80 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 28 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 151 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 465 07. 1 gång/månad 346 08. 2 ggr/månad 244 09. 3 ggr/månad 247 10. 1 gång/vecka 48 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1164 01. Aldrig 220 02. 1 gång/år 135 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 111 01. Aldrig 134 02. 1 gång/år 175 03. 2 ggr/år 265 04. 3 ggr/år 428 05. 1 gång/kvartal 288 06. 2 ggr/kvartal 367 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 52 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 564 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 209 10. 1 gång/vecka 78 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 51 13. 4 ggr/vecka 127 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 261 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 803 01. Aldrig 225 02. 1 gång/år 150 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 160 05. 1 gång/kvartal 112 06. 2 ggr/kvartal 160 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 536 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 169 10. 1 gång/vecka 60 11. 2 ggr/vecka 93 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 186 14. 5 ggr/vecka 58 15. 6 ggr/vecka 243 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 787 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 135 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 77 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1286 01. Aldrig 158 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 18 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 672 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 129 10. 1 gång/vecka 80 11. 2 ggr/vecka 77 12. 3 ggr/vecka 48 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 177 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1635 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 71 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1016 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 61 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 177 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 483 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 143 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 131 09. 3 ggr/månad 162 10. 1 gång/vecka 107 11. 2 ggr/vecka 89 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 59 14. 5 ggr/vecka 241 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1460 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 165 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1507 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1571 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1408 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 107 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1695 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 64 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1845 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1798 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 57 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1855 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1805 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1808 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1844 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1817 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1691 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 909 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 128 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 323 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1796 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1282 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 258 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 652 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 177 07. 1 gång/månad 166 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 460 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1565 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 208 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1668 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 173 10. 1 gång/vecka
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1622 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1651 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1663 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1791 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1902 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1875 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1283 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1076 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1312 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 55 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1169 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1109 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 177 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1166 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 156 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1353 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1126 01. Aldrig 133 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1068 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 350 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1344 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1849 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1252 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 281 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1297 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1567 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka p 2 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1722 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1433 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1452 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1459 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1592 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 59 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1423 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1651 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 48 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1552 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 129 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 954 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 121 04. 3 ggr/år 141 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1612 1. Aldrig 6 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 79 7. 1 gång/månad 173 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1589 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 44 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 56 7. 1 gång/månad 100 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1761 1. Aldrig 26 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 37 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1471 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 72 4. 3 ggr/år 66 5. 1 gång/kvartal 54 6. 2 ggr/kvartal 64 7. 1 gång/månad 72 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1687 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 34 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 53 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1309 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 51 3. 2 ggr/år 57 4. 3 ggr/år 62 5. 1 gång/kvartal 44 6. 2 ggr/kvartal 99 7. 1 gång/månad 250 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1592 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 147 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1851 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 7 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1671 1. Aldrig 52 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 37 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 69 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1783 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1780 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1210 1. Aldrig 150 2. 1 gång/år 150 3. 2 ggr/år 123 4. 3 ggr/år 129 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 124 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1214 1. Aldrig 137 2. 1 gång/år 140 3. 2 ggr/år 104 4. 3 ggr/år 134 5. 1 gång/kvartal 57 6. 2 ggr/kvartal 143 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1402 1. Aldrig 67 2. 1 gång/år 57 3. 2 ggr/år 51 4. 3 ggr/år 84 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 236 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1366 1. Aldrig 140 2. 1 gång/år 91 3. 2 ggr/år 106 4. 3 ggr/år 80 5. 1 gång/kvartal 47 6. 2 ggr/kvartal 102 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1737 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 46 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 51 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1803 1. Aldrig 37 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1778 1. Aldrig 48 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 22 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 24 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1676 1. Aldrig 76 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 33 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1841 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1660 1. Aldrig 73 2. 1 gång/år 56 3. 2 ggr/år 48 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 31 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1756 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1735 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal p 11 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1843 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 27 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1768 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 48 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 784 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 50 14. 5 ggr/vecka 579 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1168 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 234 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1783 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1842 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1846 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1730 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 82 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1908 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1858 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1862 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal p 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1832 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1889 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1842 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1895 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1053 1. Ja 852 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 666 1. Läser aldrig 114 2. Läser 1 nr/år 131 3. Läser 2 nr/år 51 4. Läser 3 nr/år 811 5. Läser 4 nr/år 161 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 572 1. Aldrig 700 2. Någon gång/år 359 3. Någon gång/kvartal 273 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 175 1. Aldrig 261 2. Någon gång/år 520 3. Någon gång/kvartal 931 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 187 1. Aldrig 248 2. Någon gång/år 491 3. Någon gång/kvartal 943 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 14 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1220 1. Aldrig 215 2. Någon gång/år 256 3. Någon gång/kvartal 220 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 364 1. Aldrig 322 2. Någon gång/år 586 3. Någon gång/kvartal 628 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 15 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 320 1. Aldrig 416 2. Någon gång/år 620 3. Någon gång/kvartal 549 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 297 1. Aldrig 301 2. Någon gång/år 593 3. Någon gång/kvartal 703 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 16 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 733 1. Aldrig 647 2. Någon gång/år 356 3. Någon gång/kvartal 174 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 192 1. Aldrig 175 2. Någon gång/år 263 3. Någon gång/kvartal 978 4. Någon gång/månad 308 5. 1-2 ggr/vecka 6 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 364 1. Aldrig 281 2. Någon gång/år 313 3. Någon gång/kvartal 692 4. Någon gång/månad 241 5. 1-2 ggr/vecka 17 6. 3-4 ggr/vecka 9 7. Minst 5 ggr/vecka 17 9. Ej svar