ORVESTO 82 P-1007
               SSD 0168

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 82 P-1007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1981 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 11.126
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

  Av det totala urvalet på 11.126 personer har 959 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 11
  avlidna, 7 avflyttade från riket, 16 som vistas utomlands, 8
  i militärtjänst, 61 på utrikes resa, 15 ej svensktalande, 30
  okända men skrivna på kommun, 18 under sjukhusvård, 153
  sjuka i hemmet samt 640 ur gruppen "ej anträffbara". Den
  sistnämda gruppen har definierats med utgångspunkt från en
  specialstudie som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej
  tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1981 uppgår
  således till 10.167 personer varav 2.818, utgörande 28%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (48%), "tidsbrist" (7%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1982 8.052 personer istället för 7.349 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 82 P-1007, omfattar 2.079 personer eller 28% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 11 december 1981 - 4
  februari 1982.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1982-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0168 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Omgångsnummer 5 Ip-nummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Län/Kommun/Församling Personliga uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Symaskin 32 Husvagn 33 Fritidshus 34 Roddbåt/Eka eller liknande 35 Motorbåt 36 Segelbåt 37 Bildkamera - typ Instamatic 38 Bildkamera - typ systemkamera 39 TV-bandspelare (video) 40 Bilradio/Bilstereo 41 Filmkamera 42 Stillbildsprojektor 43 Filmprojektor 44 Skrivmaskin 45 Svart-vit TV 46 Färg-TV 47 Frysbox/Frysskåp 48 Diskmaskin 49 Torktumlare 50 Köksmaskin 51 Tvättmaskin 52 Stereoanläggning 53 Motorgräsklippare 54 Spisfläkt 55 Kaffebryggare 56 Rakapparat 57 Hund 58 Katt 59 Braskamin Avsikt att inköpa kapitalvaror 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 76 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 77 Miljövårdsfrågor 78 Hälsonyttig mat 79 Sjukdomar och hälsa 80 Bantningstips 81 Hushålla ekonomiskt 82 Energisparande 83 Sociala rättigheter 84 Skattefrågor 85 Samlevnadsfrågor 86 Vidareutbildning 87 Religionsfrågor 88 Arbetsmarknaden 89 Villa/Eget hem 90 Fritidshus 91 Personbilar 92 Heminredning 93 Modenyheter 94 Matvarunyheter 95 Barnavård 96 Skönhetsvård 97 Stereoanläggningar 98 Hushållsmaskiner 99 Fotoutrustningar 100 Motorcyklar 101 Krukväxter 102 Hårvård 103 Hundar 104 Katter 105 Motionera 106 Se på sport 107 Laga mat 108 Pröva nya maträtter 109 Baka 110 Ha gäster 111 Köra bil 112 Jobba med bilar 113 Arbeta i trädgården 114 Fotografera 115 Smalfilma 116 Sportfiska 117 Popmusik 118 Klassisk musik 119 Gå på teater 120 Gå på konstutställning 121 Läsa böcker 122 Läsa populärtidningar 123 Köpa på postorder 124 Sy kläder 125 Handarbeta 126 Träffa nya människor 127 Snickra 128 Måla hemma 129 Jaga 130 Friluftsliv 131 Åka slalom 132 Åka motorbåt 133 Segla 134 Campa 135 Semestra utomlands 136 Semestra i Sverige 137 Pröva nya produkter 138 Vara bortbjuden 139 Gå på diskotek 140 Gå på restaurang 141 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor 142 Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 143 Kläder till Dig själv 144 Sportutrustning till Dig själv 145 Kosmetika/Skönhetsmedel 146 Nöjen 147 Utlandsresor under fritiden 148 Böcker 149 Tobak 150 Vin och sprit 151 Hälsokostartiklar Besöksfrekvenser:Livsmedelsbutiker 152 ICA 153 Konsum 154 Vivo 155 Favör 156 Annan butik 157 Livsmedelsavdelning i Domus 158 Livsmedelsavdelning i NK 159 Livsmedelsavdelning i Tempo 160 Livsmedelsavdelning i Åhlens 161 Livsmedelsavdelning i Obs 162 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Varuhus och Stormarknader 163 Domus 164 NK 165 Tempo 166 Åhlens 167 Obs 168 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser:Andra butiker 169 Hennes/Mauritz 170 HerrMan/Kapp-Ahl 171 Nya Gulins 172 Ikea 173 Expert Foto 174 Expert Radio/TV 175 Järnia 176 Färgsam 177 Pressbyrån 178 Annan kiosk 179 Tobaksaffär 180 Bar/Självservering 181 Mac Donald's 182 Korvkiosk/Gatukök 183 Bensinstation 184 Postkontor 185 Bankkontor 186 Hälsokostbutik 187 Apotek Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam 188 Affischpelare 189 Reklamfilm på bio 190 Reklam på bussar 191 Reklam i bussar 192 Åker tunnelbana Läsfrekvenser:Dagstidningar-vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Skånska Dagbladet 203 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 204 Norrköpings Tidningar 205 Nya Wermlands-Tidningen 206 Upsala Nya Tidning 207 Vestmanlands Läns Tidning 208 Östgöta Correspondenten 209 Dagens Industri Läsfrekvenser:Dagstidningar-söndagsnummer 210 Aftonbladet (Söndagsnummer) 211 Arbetet (Söndagsnummer) 212 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 213 Expressen (Söndagsnummer) 214 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 215 GP NU (Söndagsnummer) 216 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 217 Kvällsposten (Söndagsnummer) 218 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 220 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 221 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Läsfrekvenser:Veckotidningar 222 Allas Veckotidning 223 Allers 224 Damernas Värld 225 FIB-Aktuellt 226 Hemmets Journal 227 Hemmets Veckotidning 228 Husmodern 229 Hänt i Veckan 230 ICA-Kuriren 231 Kalle Anka & Co 232 Kvällsstunden 233 Land 234 Lektyr 235 Min Värld 236 Mitt Livs Novell 237 Röster i Radio/TV 238 Saxons Veckotidning 239 Svensk Damtidning 240 Veckans Affärer 241 Vecko-Revyn 242 Veckans Stopp 243 Vi 244 Året Runt Läsfrekvenser:14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Bilsport 250 Vi Bilägare Läsfrekvenser:Månadstidningar 251 Det Bästa 252 Månads-Journalen 253 Vi Föräldrar 254 Privata Affärer 255 Antik & Auktion 256 Allt i Hemmet 257 Hem och Fritid 258 Vår Bostad 259 Allt om Mat 260 Tidskrift för Hälsa 261 Film & Video 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Trailer 265 Båt-Nytt 266 Båt för alla 267 Vi Båtägare 268 På Kryss & Till Rors 269 Må Bra Läsfrekvenser:Lokalpress 270 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 271 A-Pressen 272 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 273 Stockholms-Tidningen 274 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 275 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 276 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 277 Helsingborgs Dagblad 278 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 279 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 281 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 282 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Medlemskap i Konsum 283 Medlemskap i Konsum Läsfrekvenser:Vi i Villa 284 Vi i Villa Köpfrekvenser:Förbrukningsvaror 285 Skönhetsartiklar 286 Tandkräm 287 Tvål 288 Maskindiskmedel 289 Handdiskmedel 290 Rengöringsmedel 291 Tvättmedel 292 Golvvårdsmedel 293 Kaffe 294 Lättöl/Folköl/Starköl

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0168              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0168


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 OMGÅNG NR Loc 9 width 1 Omgångsnummer Kod: 7 Frek: 2079
VAR 5 IP-NUMMER Loc 10 width 5 Ip-nummer
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1949 72 58
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 314 10 12 34 20 15 32 24 34 41 38 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 12 32 17 13 39 8 5 16 29 9 19 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 27 21 12 38 105 25 12 31 19 200 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 33 56 16 16 19 6 12 44 13 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 49 14 19 37 10 4 10 33 23 9 16 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 54 15 19 32 11 7 16 32 35 19 11 Kod: 67 68 69 70 Frek: 18 27 5 24
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 10 20 25 28 30 34 35 33 32 38 39 37 28 29 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 37 34 32 39 31 34 32 32 30 30 26 34 31 41 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 35 42 37 39 50 52 46 49 50 40 42 48 39 37 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 38 40 42 37 41 37 39 27 41 38 45 51 59 56 Kod: 99 Frek: 1
VAR 9 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11503 11505 12001 Frek: 1 1 1 7 1 1 2 Kod: 12003 12006 12301 12503 12507 12601 12602 Frek: 1 1 17 2 1 12 1 Kod: 12701 12702 12703 12704 13601 13606 13801 Frek: 8 1 3 3 9 2 6 Kod: 13901 13903 13904 16001 16201 16202 16301 Frek: 3 1 1 16 8 1 8 Kod: 18004 18005 18007 18009 18010 18011 18013 Frek: 2 1 7 6 1 4 2 Kod: 18014 18015 18017 18018 18019 18021 18023 Frek: 1 4 3 2 3 10 7 Kod: 18025 18027 18028 18029 18031 18034 18036 Frek: 8 5 2 5 7 3 7 Kod: 18038 18039 18040 18041 18042 18101 18102 Frek: 9 9 8 9 5 6 4 Kod: 18103 18104 18105 18107 18112 18201 18202 Frek: 1 1 2 1 3 6 3 Kod: 18203 18401 18402 18404 18601 18701 18703 Frek: 4 4 7 1 11 1 4 Kod: 18705 18801 18805 18810 18818 18819 18823 Frek: 1 4 1 2 1 1 1 Kod: 19101 19106 19202 19204 30501 30502 30505 Frek: 1 2 1 1 2 3 1 Kod: 31901 31902 33060 36001 36003 36004 36005 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 36006 36007 36008 38001 38002 38003 38004 Frek: 1 1 2 2 3 3 6 Kod: 38005 38006 38023 38025 38031 38036 38037 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 38038 38041 38101 38107 38110 38209 38211 Frek: 4 1 3 1 1 2 2 Kod: 38213 42801 48002 48005 48007 48010 48029 Frek: 1 1 10 1 1 1 1 Kod: 48031 48101 48201 48208 48209 48301 48308 Frek: 1 5 5 1 1 6 1 Kod: 48401 48402 48403 48405 48419 48420 48601 Frek: 5 15 1 1 1 1 3 Kod: 48604 48606 48610 48613 50000 50902 51201 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 51203 51302 51307 51309 56002 56003 56102 Frek: 3 5 1 1 1 1 1 Kod: 56103 56201 56202 56301 58001 58002 58003 Frek: 1 8 2 2 7 2 4 Kod: 58004 58005 58011 58019 58031 58032 58033 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 58034 58101 58102 58103 58104 58105 58106 Frek: 2 1 4 1 6 6 7 Kod: 58112 58115 58121 58125 58301 58401 58601 Frek: 1 2 1 1 12 2 4 Kod: 58605 58617 60401 60406 61702 61705 66201 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 66204 66209 66216 66501 68001 68002 68003 Frek: 2 1 1 3 5 1 6 Kod: 68005 68007 68008 68015 68016 68020 68024 Frek: 4 2 4 2 1 2 1 Kod: 68108 68201 68202 68203 68205 68206 68209 Frek: 1 10 1 1 1 1 2 Kod: 68301 68306 68310 68401 68406 68407 68501 Frek: 4 2 1 1 1 1 3 Kod: 68509 68515 68521 68522 68601 68605 68701 Frek: 1 1 1 1 4 1 5 Kod: 68703 76001 76004 76005 76101 76102 76301 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 76302 76304 76307 76401 76405 76501 76502 Frek: 1 1 1 3 1 2 1 Kod: 76503 76506 76701 76703 76704 78001 78003 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 Kod: 78007 78008 78017 78018 78020 78028 78101 Frek: 1 1 1 1 1 9 4 Kod: 78103 78107 78108 78111 78117 82102 82104 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 83401 83402 83404 84008 86001 86005 86101 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 86103 86201 88001 88003 88006 88007 88008 Frek: 2 1 3 2 1 2 3 Kod: 88013 88101 88103 88109 88201 88203 88205 Frek: 1 3 1 1 2 1 2 Kod: 88301 88303 88309 88311 88315 88401 88501 Frek: 4 1 1 1 1 3 2 Kod: 88510 88514 98001 98010 98012 98019 98048 Frek: 2 1 3 2 1 1 1 Kod: 98069 106001 106003 108001 108005 108006 108010 Frek: 1 3 1 9 1 1 1 Kod: 108018 108101 108109 108110 108201 108202 108205 Frek: 2 3 1 1 2 1 2 Kod: 108206 108301 108304 112101 112107 113701 113703 Frek: 1 2 1 5 1 2 1 Kod: 116005 116009 116201 116203 116301 116302 116501 Frek: 1 1 2 1 2 3 1 Kod: 116601 116603 116701 116801 116803 116807 118001 Frek: 1 1 3 1 1 1 7 Kod: 118002 118009 118011 118015 118019 118024 118025 Frek: 2 1 2 3 1 1 1 Kod: 118035 118101 118106 118113 118203 118208 118209 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 118211 118301 118303 118305 118310 118312 118313 Frek: 1 6 1 3 1 2 1 Kod: 118316 121403 123007 123101 123301 123302 123304 Frek: 1 1 2 3 1 1 2 Kod: 123306 123308 123309 126001 126003 126101 126104 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 126112 126201 126303 126308 126401 126405 126503 Frek: 2 4 1 1 3 1 1 Kod: 126505 126506 126507 126509 126510 126512 126602 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 126609 126702 126704 128001 128002 128003 128004 Frek: 1 1 1 2 5 3 3 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128014 Frek: 4 5 6 7 1 2 2 Kod: 128015 128017 128018 128021 128101 128102 128104 Frek: 2 4 4 3 3 2 6 Kod: 128105 128106 128113 128115 128121 128201 128204 Frek: 1 2 2 2 2 6 1 Kod: 128301 128302 128303 128305 128306 128307 128316 Frek: 6 4 4 1 1 1 1 Kod: 128317 128401 128402 128501 128511 128513 128601 Frek: 3 1 1 4 1 1 3 Kod: 128611 128616 128618 128701 128706 128710 128731 Frek: 2 1 1 5 1 2 1 Kod: 131502 138001 138002 138003 138004 138005 138007 Frek: 1 4 10 3 1 2 1 Kod: 138009 138014 138101 138105 138106 138109 138111 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 138201 138202 138217 138301 138313 138315 138318 Frek: 3 1 1 6 2 1 1 Kod: 138320 138401 138402 138404 138408 140103 140104 Frek: 4 1 3 1 2 1 2 Kod: 140201 140203 140701 141501 141502 141503 141505 Frek: 5 4 3 1 1 1 2 Kod: 141901 141902 141903 142103 142701 143001 143005 Frek: 4 3 1 1 2 2 2 Kod: 143501 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 2 3 1 5 7 3 5 Kod: 148009 148012 148013 148016 148017 148018 148019 Frek: 2 3 5 5 3 4 4 Kod: 148020 148021 148022 148023 148024 148026 148027 Frek: 3 6 7 4 12 2 1 Kod: 148030 148031 148032 148033 148034 148036 148037 Frek: 4 4 1 3 3 8 4 Kod: 148101 148103 148201 148204 148205 148207 148208 Frek: 9 1 6 1 2 3 1 Kod: 148211 148401 148403 148405 148501 148503 148509 Frek: 2 1 1 1 5 1 3 Kod: 148512 148601 150403 150406 150702 150703 152101 Frek: 3 2 1 1 2 1 4 Kod: 152103 152106 152401 152402 152403 152713 155201 Frek: 1 2 3 2 2 2 1 Kod: 155205 155211 156009 156101 156109 156201 156203 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 156207 156301 156302 156303 156305 156307 156309 Frek: 1 1 3 1 2 1 1 Kod: 156314 156315 156504 156512 156606 156607 156608 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 156614 156616 158001 158003 158009 158101 158103 Frek: 1 1 5 1 4 9 2 Kod: 158107 158201 158205 158208 158301 158302 158303 Frek: 1 6 2 1 3 11 3 Kod: 158304 158305 158311 158312 158316 158318 158320 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 Kod: 158401 158410 158417 158427 158428 158501 162203 Frek: 2 1 1 2 1 7 3 Kod: 162301 164301 166010 166019 166029 166102 166105 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 166201 166301 166307 168012 168013 168101 168113 Frek: 3 2 1 1 1 3 1 Kod: 168115 168123 168201 168301 168304 168315 168401 Frek: 1 1 5 12 1 1 2 Kod: 168501 168601 168602 168603 168605 168612 168613 Frek: 3 2 1 1 3 1 1 Kod: 168614 168634 168638 168640 171501 171503 173001 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 173003 173701 173703 176002 176101 176301 176302 Frek: 1 2 1 1 3 3 1 Kod: 176403 176601 176602 178001 178002 178004 178006 Frek: 2 2 1 7 6 1 1 Kod: 178007 178008 178009 178101 178105 178106 178201 Frek: 1 2 1 6 1 1 2 Kod: 178206 178301 178302 178303 178304 178401 178402 Frek: 1 2 2 1 1 2 3 Kod: 178403 178409 178411 178501 178503 186001 186002 Frek: 1 1 1 2 1 3 1 Kod: 186003 186004 186101 186102 186105 186106 186202 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 186301 186302 186401 188000 188001 188002 188003 Frek: 1 1 3 1 3 3 4 Kod: 188004 188005 188010 188013 188015 188020 188027 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 188029 188030 188101 188107 188201 188204 188301 Frek: 1 7 3 1 3 1 12 Kod: 188404 188502 188503 188504 188505 188507 190403 Frek: 2 6 2 1 1 1 1 Kod: 190702 191701 191705 196001 196101 196103 196104 Frek: 1 3 1 2 4 2 1 Kod: 196201 198001 198002 198003 198004 198007 198016 Frek: 1 8 8 6 4 2 1 Kod: 198101 198103 198105 198201 198301 198305 198306 Frek: 4 1 1 1 5 1 1 Kod: 198401 202101 202102 202303 202305 202603 202901 Frek: 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 202903 203101 203402 203902 206101 206102 206201 Frek: 3 2 3 5 2 1 5 Kod: 208001 208003 208004 208005 208006 208101 208102 Frek: 2 4 1 1 1 6 3 Kod: 208202 208203 208301 208302 208305 208401 208403 Frek: 1 3 6 3 2 6 1 Kod: 208404 208405 208406 208501 208502 210101 210102 Frek: 1 1 3 5 1 1 1 Kod: 210401 210402 212102 213203 213205 216101 216107 Frek: 2 2 1 2 2 2 1 Kod: 218001 218002 218004 218005 218006 218007 218008 Frek: 5 7 1 1 4 3 5 Kod: 218101 218102 218103 218104 218201 218204 218205 Frek: 5 3 1 3 4 2 3 Kod: 218208 218209 218303 218401 218403 218404 218405 Frek: 1 1 3 2 2 1 2 Kod: 218407 218411 226002 226004 226201 226202 226203 Frek: 1 4 1 1 3 1 1 Kod: 228001 228004 228006 228101 228102 228103 228104 Frek: 2 1 3 4 1 7 1 Kod: 228105 228106 228108 228110 228113 228202 228207 Frek: 1 4 4 2 1 1 1 Kod: 228211 228301 228303 228304 228305 228306 228311 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 228401 228403 228404 228406 228407 228408 230501 Frek: 2 1 3 1 1 8 1 Kod: 230506 230902 230908 231304 231307 232101 232105 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 232107 232603 232606 232608 236101 238001 238002 Frek: 1 1 1 1 1 8 4 Kod: 238007 238008 240401 240402 240903 241701 241702 Frek: 2 1 2 1 1 1 2 Kod: 241703 242501 246002 246003 246201 246301 248001 Frek: 2 1 2 1 3 1 3 Kod: 248002 248003 248004 248005 248006 248007 248009 Frek: 2 1 5 5 5 1 3 Kod: 248010 248101 248201 248202 248204 248205 248209 Frek: 1 6 4 2 4 1 2 Kod: 248211 250502 250602 251002 251402 251801 251802 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 252101 252104 252106 252301 252304 252306 256002 Frek: 1 1 2 3 2 3 1 Kod: 258001 258002 258003 258101 258102 258103 258105 Frek: 1 6 3 3 1 8 1 Kod: 258201 258203 258301 258401 258402 999999 Frek: 15 2 1 10 2 14
VAR 10 KÖN Loc 26 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 1033 1. Man 1045 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 27 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 155 01. 15-17 år 87 02. 18-19 år 182 03. 20-24 år 201 04. 25-29 år 218 05. 30-34 år 235 06. 35-39 år 191 07. 40-44 år 150 08. 45-49 år 165 09. 50-54 år 165 10. 55-59 år 179 11. 60-64 år 151 12. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 29 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 518 1. Ogift 1398 2. Gift eller sammanboende 158 3. Änka/Änkling/Frånskild 5 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 30 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 702 1. Husfar 747 2. Husmor 298 3. Son/Dotter 51 4. Annan hushållsmedlem 238 5. Ensamboende 43 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 31 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1004 1. Förvärvsarbetande på heltid 367 2. Förvärvsarbetande på deltid 138 3. Hemmafru 256 4. Studerande 223 5. Pensionär 76 6. Annan sysselsättning 15 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 732 1. Folkskola 367 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 210 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 475 4. Gymnasium eller motsvarande 271 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 24 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 33 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 109 1. Under 200 invånare 244 2. 200-1.999 invånare 212 3. 2.000-4.999 invånare 196 4. 5.000-9.999 invånare 274 5. 10.000-24.999 invånare 272 6. 25.000-49.999 invånare 252 7. 50.000-99.999 invånare 394 8. 100.000 och däröver 126 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 34 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 231 1. Insatslägenhet 555 2. Hyrd lägenhet 1022 3. Egen villa/radhus 69 4. Hyrd villa/radhus 133 5. Jordbruksfastighet 28 6. Inneboende 34 7. Annan bostadsform 7 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 35 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 397 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 385 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 284 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 213 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 794 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 6 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1927 144 6 2
VAR 20 2-6 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 Frek: 1765 266 47 1
VAR 21 7-10 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1740 303 35 1
VAR 22 11-14 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 Frek: 1732 299 48
VAR 23 15-19 ÅR Loc 44 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 8 Frek: 1498 430 139 11 1
VAR 24 20-67 ÅR Loc 46 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 Frek: 56 387 1390 195 45 4 1 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 48 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 Frek: 1953 81 42 1 1 1
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 50 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 248 634 455 492 192 43 7 6 2
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 52 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 904 1. Under 60.000 kronor/år 723 2. 60.000-90.000 kronor/år 245 3. 90.000-120.000 kronor/år 65 4. 120.000-150.000 kronor/år 19 5. 150.000-180.000 kronor/år 5 6. 180.000-210.000 kronor/år 5 7. 210.000-240.000 kronor/år 12 8. Över 240.000 kronor/år 101 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 53 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 192 1. Under 60.000 kronor/år 382 2. 60.000-90.000 kronor/år 387 3. 90.000-120.000 kronor/år 382 4. 120.000-150.000 kronor/år 247 5. 150.000-180.000 kronor/år 115 6. 180.000-210.000 kronor/år 72 7. 210.000-240.000 kronor/år 61 8. Över 240.000 kronor/år 241 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 54 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1428 1. Ja 478 2. Nej 173 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 55 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 310 1342 351 63 7 1 1 1 3
VAR 31 SYMASKIN Loc 57 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Symaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1678 1. Ja 398 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 32 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 156 1. Ja 1916 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 492 1. Ja 1582 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 34 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 433 1. Ja 1642 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 35 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 269 1. Ja 1805 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 36 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 96 1. Ja 1976 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1163 1. Ja 912 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 38 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 772 1. Ja 1301 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 65 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 187 1. Ja 1886 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 40 BILRADIO/BILSTEREO Loc 66 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1404 1. Ja 672 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 41 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 520 1. Ja 1553 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 42 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 582 1. Ja 1491 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 43 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 449 1. Ja 1625 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 44 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 984 1. Ja 1091 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 45 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 824 1. Ja 1248 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 46 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1834 1. Ja 242 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 47 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1888 1. Ja 188 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 48 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 796 1. Ja 1278 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 49 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 219 1. Ja 1856 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 50 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1096 1. Ja 979 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 51 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1592 1. Ja 483 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 52 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.w. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1562 1. Ja 514 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 53 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 926 1. Ja 1148 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 54 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1448 1. Ja 628 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 55 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1473 1. Ja 602 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 56 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1500 1. Ja 576 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 57 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 447 1. Ja 1626 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 58 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 346 1. Ja 1726 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 59 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 201 1. Ja 1869 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 193 01. Fabriksny bil 547 02. Begagnad bil 40 03. Moped 2 04. Nytt fritidshus 14 05. Begagnat fritidshus 21 06. Ny villa 23 07. Begagnad villa 62 08. Köksfläkt 64 09. Elektrisk spis 51 10. Diskmaskin 312 11. Nya möbler 750 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 33 02. Begagnad bil 36 03. Moped 3 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 23 06. Ny villa 39 07. Begagnad villa 44 08. Köksfläkt 65 09. Elektrisk spis 52 10. Diskmaskin 299 11. Nya möbler 1475 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 4 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 10 08. Köksfläkt 33 09. Elektrisk spis 27 10. Diskmaskin 106 11. Nya möbler 1888 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 9 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 30 11. Nya möbler 2025 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 6 10. Diskmaskin 8 11. Nya möbler 2065 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 4 11. Nya möbler 2075 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 188 01. Tvättmaskin 79 02. Frysbox 70 03. Frysskåp 132 04. Fiskeutrustning 141 05. Elektrisk rakapparat 39 06. Skrivmaskin 65 07. Stillbildskamera 20 08. Filmkamera 24 09. Projektor 48 10. Elektrisk symaskin 22 11. Braskamin 1251 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 30 02. Frysbox 24 03. Frysskåp 22 04. Fiskeutrustning 41 05. Elektrisk rakapparat 27 06. Skrivmaskin 27 07. Stillbildskamera 9 08. Filmkamera 14 09. Projektor 32 10. Elektrisk symaskin 15 11. Braskamin 1838 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 8 03. Frysskåp 4 04. Fiskeutrustning 13 05. Elektrisk rakapparat 9 06. Skrivmaskin 9 07. Stillbildskamera 6 08. Filmkamera 4 09. Projektor 13 10. Elektrisk symaskin 4 11. Braskamin 2009 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 5 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 4 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 2060 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 2073 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 2078 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 133 01. Transistorradio 16 02. Husvagn 144 03. Stereoanläggning 218 04. Färg-TV 84 05. TV-bandspelare (Video) 106 06. Elektrisk kaffebryggare 85 07. Motorgräsklippare 110 08. Dammsugare 18 09. Motorbåt 9 10. Segelbåt 1156 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 14 03. Stereoanläggning 43 04. Färg-TV 39 05. TV-bandspelare (Video) 43 06. Elektrisk kaffebryggare 45 07. Motorgräsklippare 80 08. Dammsugare 17 09. Motorbåt 10 10. Segelbåt 1788 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 5 04. Färg-TV 7 05. TV-bandspelare (Video) 10 06. Elektrisk kaffebryggare 5 07. Motorgräsklippare 31 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 2014 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 3 05. TV-bandspelare (Video) 4 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 4 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 2062 99. Ej svar
VAR 76 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Färg-TV 05. TV-bandspelare (Video) 1 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 2072 99. Ej svar
VAR 77 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 42 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 88 4. Varken-eller,vet ej 635 5. Något intresserad 754 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 78 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 582 5. Något intresserad 605 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 79 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 120 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 614 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 80 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 637 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 423 5. Något intresserad 185 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 81 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 95 4. Varken-eller,vet ej 425 5. Något intresserad 745 6. Ganska intresserad 626 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 82 ENERGISPARANDE Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 112 4. Varken-eller,vet ej 473 5. Något intresserad 686 6. Ganska intresserad 596 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 83 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 182 4. Varken-eller,vet ej 590 5. Något intresserad 571 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 84 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 186 4. Varken-eller,vet ej 540 5. Något intresserad 566 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 85 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 290 4. Varken-eller,vet ej 620 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 86 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 595 5. Något intresserad 484 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 87 RELIGIONSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religionsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 272 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 262 4. Varken-eller,vet ej 439 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 88 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 173 4. Varken-eller,vet ej 566 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 89 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 121 4. Varken-eller,vet ej 350 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 776 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 90 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 268 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 91 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 585 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 92 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 106 4. Varken-eller,vet ej 563 5. Något intresserad 642 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 93 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 94 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 606 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 95 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 263 4. Varken-eller,vet ej 488 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 96 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 463 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 257 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 97 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 182 4. Varken-eller,vet ej 579 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 98 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 209 4. Varken-eller,vet ej 754 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 99 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 239 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 613 5. Något intresserad 261 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 100 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 891 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 225 4. Varken-eller,vet ej 265 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 95 9. Ej svar
VAR 101 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 139 4. Varken-eller,vet ej 475 5. Något intresserad 509 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 102 HÅRVÅRD Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Hårvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 567 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 103 HUNDAR Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundar <Se F.7 för fullständig frågetext> 356 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 409 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 104 KATTER Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katter <Se F.7 för fullständig frågetext> 552 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 399 5. Något intresserad 235 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 105 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 78 4. Varken-eller,vet ej 656 5. Något intresserad 593 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 106 SE PÅ SPORT Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Se på sport <Se F.7 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 471 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 587 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 107 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 521 5. Något intresserad 681 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 108 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 522 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 109 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 169 4. Varken-eller,vet ej 417 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 110 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 116 4. Varken-eller,vet ej 593 5. Något intresserad 747 6. Ganska intresserad 383 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 111 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 382 5. Något intresserad 564 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 112 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 706 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 383 5. Något intresserad 183 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 113 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 114 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 156 4. Varken-eller,vet ej 705 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 115 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 453 4. Varken-eller,vet ej 270 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 56 7. Mycket intresserad 95 9. Ej svar
VAR 116 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 634 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 245 4. Varken-eller,vet ej 374 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 117 POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 510 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 420 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 118 KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 150 4. Varken-eller,vet ej 581 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 562 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 120 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 221 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 461 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 66 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 651 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 122 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 608 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 123 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 203 4. Varken-eller,vet ej 505 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 47 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 124 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 836 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 328 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 125 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 673 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 125 4. Varken-eller,vet ej 260 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 126 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 117 4. Varken-eller,vet ej 550 5. Något intresserad 727 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 127 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 218 4. Varken-eller,vet ej 511 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 128 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 603 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 129 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1156 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 279 4. Varken-eller,vet ej 108 5. Något intresserad 91 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 130 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 638 6. Ganska intresserad 536 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 787 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 283 4. Varken-eller,vet ej 219 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 132 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 483 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 423 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 133 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 381 4. Varken-eller,vet ej 288 5. Något intresserad 204 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 134 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 361 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 136 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 20 2. Ganska ointresserad 31 3. Något ointresserad 55 4. Varken-eller,vet ej 371 5. Något intresserad 776 6. Ganska intresserad 747 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 137 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 313 4. Varken-eller,vet ej 698 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 138 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 82 4. Varken-eller,vet ej 593 5. Något intresserad 751 6. Ganska intresserad 429 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 975 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 215 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 645 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 141 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 300 4. Varken-eller,vet ej 591 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 142 SPEL(LOTTO,V65,TIPS) Loc 185 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Spel(Lotto,V65,Tips o.d.) 483 01. 0 kronor 739 02. Under 250 kronor 369 03. 251-500 kronor 240 04. 501-1.000 kronor 94 05. 1.001-1.500 kronor 45 06. 1.501-2.000 kronor 38 07. 2.001-3.000 kronor 10 08. 3.001-4.000 kronor 24 09. Över 4.000 kronor 37 99. Ej svar
VAR 143 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 187 width 2 MD=99 F.8b. Kläder till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 01. 0 kronor 55 02. Under 250 kronor 231 03. 251-500 kronor 539 04. 501-1.000 kronor 439 05. 1.001-1.500 kronor 344 06. 1.501-2.000 kronor 241 07. 2.001-3.000 kronor 109 08. 3.001-4.000 kronor 56 09. Över 4.000 kronor 63 99. Ej svar
VAR 144 SPORTUTRUSTNING Loc 189 width 2 MD=99 F.8c. Sportutrustning till dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 570 01. 0 kronor 692 02. Under 250 kronor 373 03. 251-500 kronor 206 04. 501-1.000 kronor 79 05. 1.001-1.500 kronor 38 06. 1.501-2.000 kronor 18 07. 2.001-3.000 kronor 6 08. 3.001-4.000 kronor 12 09. Över 4.000 kronor 85 99. Ej svar
VAR 145 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 191 width 2 MD=99 F.8d. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 631 01. 0 kronor 968 02. Under 250 kronor 275 03. 251-500 kronor 52 04. 501-1.000 kronor 19 05. 1.001-1.500 kronor 9 06. 1.501-2.000 kronor 3 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 09. Över 4.000 kronor 121 99. Ej svar
VAR 146 NÖJEN Loc 193 width 2 MD=99 F.8e. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 106 01. 0 kronor 531 02. Under 250 kronor 478 03. 251-500 kronor 359 04. 501-1.000 kronor 185 05. 1.001-1.500 kronor 117 06. 1.501-2.000 kronor 85 07. 2.001-3.000 kronor 38 08. 3.001-4.000 kronor 74 09. Över 4.000 kronor 106 99. Ej svar
VAR 147 UTLANDSRESOR Loc 195 width 2 MD=99 F.8f. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 938 01. 0 kronor 66 02. Under 250 kronor 51 03. 251-500 kronor 99 04. 501-1.000 kronor 98 05. 1.001-1.500 kronor 142 06. 1.501-2.000 kronor 204 07. 2.001-3.000 kronor 140 08. 3.001-4.000 kronor 234 09. Över 4.000 kronor 107 99. Ej svar
VAR 148 BÖCKER Loc 197 width 2 MD=99 F.8g. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 381 01. 0 kronor 856 02. Under 250 kronor 380 03. 251-500 kronor 233 04. 501-1.000 kronor 79 05. 1.001-1.500 kronor 41 06. 1.501-2.000 kronor 25 07. 2.001-3.000 kronor 4 08. 3.001-4.000 kronor 6 09. Över 4.000 kronor 74 99. Ej svar
VAR 149 TOBAK Loc 199 width 2 MD=99 F.8h. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1250 01. 0 kronor 112 02. Under 250 kronor 111 03. 251-500 kronor 137 04. 501-1.000 kronor 84 05. 1.001-1.500 kronor 89 06. 1.501-2.000 kronor 102 07. 2.001-3.000 kronor 83 08. 3.001-4.000 kronor 43 09. Över 4.000 kronor 68 99. Ej svar
VAR 150 VIN OCH SPRIT Loc 201 width 2 MD=99 F.8i. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 501 01. 0 kronor 463 02. Under 250 kronor 371 03. 251-500 kronor 303 04. 501-1.000 kronor 167 05. 1.001-1.500 kronor 103 06. 1.501-2.000 kronor 54 07. 2.001-3.000 kronor 26 08. 3.001-4.000 kronor 33 09. Över 4.000 kronor 58 99. Ej svar
VAR 151 HÄLSOKOSTARTIKLAR Loc 203 width 2 MD=99 F.8j. Hälsokostartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 940 01. 0 kronor 761 02. Under 250 kronor 210 03. 251-500 kronor 62 04. 501-1.000 kronor 15 05. 1.001-1.500 kronor 8 06. 1.501-2.000 kronor 4 07. 2.001-3.000 kronor 1 08. 3.001-4.000 kronor 6 09. Över 4.000 kronor 72 99. Ej svar
VAR 152 ICA Loc 205 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 116 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 169 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 179 09. 3 ggr/månad 382 10. 1 gång/vecka 365 11. 2 ggr/vecka 241 12. 3 ggr/vecka 128 13. 4 ggr/vecka 66 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 KONSUM Loc 207 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 293 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 259 07. 1 gång/månad 179 08. 2 ggr/månad 159 09. 3 ggr/månad 337 10. 1 gång/vecka 230 11. 2 ggr/vecka 144 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 VIVO Loc 209 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1192 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 62 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 FAVÖR Loc 211 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1441 01. Aldrig 124 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 156 ANNAN BUTIK Loc 213 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 670 01. Aldrig 76 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 143 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 198 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 119 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 215 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 543 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 176 05. 1 gång/kvartal 101 06. 2 ggr/kvartal 279 07. 1 gång/månad 140 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 207 10. 1 gång/vecka 102 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 217 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1705 01. Aldrig 138 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 219 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 780 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 153 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 205 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 146 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 221 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1486 01. Aldrig 128 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 223 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1297 01. Aldrig 189 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 162 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 225 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1301 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 134 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 DOMUS Loc 227 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 370 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 126 03. 2 ggr/år 144 04. 3 ggr/år 198 05. 1 gång/kvartal 161 06. 2 ggr/kvartal 300 07. 1 gång/månad 178 08. 2 ggr/månad 145 09. 3 ggr/månad 194 10. 1 gång/vecka 79 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 NK Loc 229 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1307 01. Aldrig 211 02. 1 gång/år 120 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 TEMPO Loc 231 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 541 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 139 03. 2 ggr/år 120 04. 3 ggr/år 167 05. 1 gång/kvartal 160 06. 2 ggr/kvartal 255 07. 1 gång/månad 152 08. 2 ggr/månad 133 09. 3 ggr/månad 174 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 ÅHLENS Loc 233 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1238 01. Aldrig 150 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 92 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 167 OBS Loc 235 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1076 01. Aldrig 229 02. 1 gång/år 132 03. 2 ggr/år 104 04. 3 ggr/år 151 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 B&W (BRA,WESSELS) Loc 237 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1202 01. Aldrig 208 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 92 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 HENNES/MAURITZ Loc 239 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 642 01. Aldrig 193 02. 1 gång/år 230 03. 2 ggr/år 158 04. 3 ggr/år 225 05. 1 gång/kvartal 166 06. 2 ggr/kvartal 202 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 241 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 858 01. Aldrig 321 02. 1 gång/år 202 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 184 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 142 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 NYA GULINS Loc 243 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Nya Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1196 01. Aldrig 220 02. 1 gång/år 143 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 160 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 IKEA Loc 245 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 817 01. Aldrig 614 02. 1 gång/år 253 03. 2 ggr/år 155 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT FOTO Loc 247 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1183 01. Aldrig 243 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 EXPERT RADIO/TV Loc 249 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1324 01. Aldrig 304 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 JÄRNIA Loc 251 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 593 01. Aldrig 332 02. 1 gång/år 237 03. 2 ggr/år 213 04. 3 ggr/år 243 05. 1 gång/kvartal 125 06. 2 ggr/kvartal 178 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 FÄRGSAM Loc 253 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1415 01. Aldrig 229 02. 1 gång/år 132 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 255 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 455 01. Aldrig 62 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 130 04. 3 ggr/år 190 05. 1 gång/kvartal 114 06. 2 ggr/kvartal 237 07. 1 gång/månad 177 08. 2 ggr/månad 170 09. 3 ggr/månad 202 10. 1 gång/vecka 94 11. 2 ggr/vecka 72 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 257 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 327 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 97 06. 2 ggr/kvartal 241 07. 1 gång/månad 162 08. 2 ggr/månad 172 09. 3 ggr/månad 353 10. 1 gång/vecka 143 11. 2 ggr/vecka 104 12. 3 ggr/vecka 64 13. 4 ggr/vecka 56 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 29 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 259 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 846 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 90 09. 3 ggr/månad 216 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 261 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 495 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 151 03. 2 ggr/år 217 04. 3 ggr/år 233 05. 1 gång/kvartal 164 06. 2 ggr/kvartal 227 07. 1 gång/månad 97 08. 2 ggr/månad 99 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 82 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 MAC DONALD'S Loc 263 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1573 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 265 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 679 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 139 03. 2 ggr/år 182 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 155 06. 2 ggr/kvartal 218 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 BENSINSTATION Loc 267 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 438 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 169 07. 1 gång/månad 242 08. 2 ggr/månad 203 09. 3 ggr/månad 507 10. 1 gång/vecka 216 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 184 POSTKONTOR Loc 269 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 81 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 484 07. 1 gång/månad 419 08. 2 ggr/månad 277 09. 3 ggr/månad 359 10. 1 gång/vecka 104 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 BANKKONTOR Loc 271 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 157 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 154 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 542 07. 1 gång/månad 348 08. 2 ggr/månad 261 09. 3 ggr/månad 227 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 273 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1265 01. Aldrig 225 02. 1 gång/år 148 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 APOTEK Loc 275 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du apotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 147 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 195 03. 2 ggr/år 319 04. 3 ggr/år 449 05. 1 gång/kvartal 301 06. 2 ggr/kvartal 385 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 188 AFFISCHPELARE Loc 277 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 604 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 135 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 225 10. 1 gång/vecka 71 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 47 13. 4 ggr/vecka 130 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 293 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 189 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 279 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 879 01. Aldrig 233 02. 1 gång/år 176 03. 2 ggr/år 154 04. 3 ggr/år 168 05. 1 gång/kvartal 116 06. 2 ggr/kvartal 170 07. 1 gång/månad 75 08. 2 ggr/månad 60 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 190 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 281 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 549 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 192 10. 1 gång/vecka 85 11. 2 ggr/vecka 76 12. 3 ggr/vecka 81 13. 4 ggr/vecka 211 14. 5 ggr/vecka 63 15. 6 ggr/vecka 267 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 REKLAM I BUSSAR Loc 283 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta ser Du reklam i bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 864 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 103 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 71 09. 3 ggr/månad 100 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 46 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 132 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 69 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 ÅKER TUNNELBANA Loc 285 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1467 01. Aldrig 143 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 27 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 287 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 734 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 107 04. 3 ggr/år 127 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 158 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 126 10. 1 gång/vecka 96 11. 2 ggr/vecka 70 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 166 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 289 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1751 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 68 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 291 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1134 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 203 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 520 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 126 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 146 07. 1 gång/månad 111 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 141 11. 2 ggr/vecka 102 12. 3 ggr/vecka 84 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 244 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 295 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1548 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 200 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 297 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1635 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 47 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 40 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 299 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1668 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 59 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 301 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1520 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 110 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 303 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1808 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 73 15. 6 ggr/vecka
VAR 202 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 305 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1972 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 21 15. 6 ggr/vecka
VAR 203 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 307 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1954 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 309 width 2 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1994 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka
VAR 205 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 311 width 2 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1958 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 47 15. 6 ggr/vecka
VAR 206 UPSALA NYA TIDNING Loc 313 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1956 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 315 width 2 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1984 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka
VAR 208 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 317 width 2 F.10p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1953 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka
VAR 209 DAGENS INDUSTRI Loc 319 width 2 F.10q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Industri <Se F.10 för fullständig frågetext> 1853 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka
VAR 210 AFTONBLADET(S) Loc 321 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 1009 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 169 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 357 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 ARBETET(S) Loc 323 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1926 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 DAGENS NYHETER(S) Loc 325 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1405 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 300 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 EXPRESSEN(S) Loc 327 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 752 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 182 07. 1 gång/månad 158 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 518 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 214 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 329 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1694 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 227 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 GP NU(S) Loc 331 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1814 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 188 10. 1 gång/vecka
VAR 216 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 333 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1759 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 335 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1775 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka
VAR 218 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 337 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1816 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka
VAR 219 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 339 width 2 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1900 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 104 10. 1 gång/vecka
VAR 220 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 341 width 2 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 2029 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka
VAR 221 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 343 width 2 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 2026 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka
VAR 222 ALLAS VECKOTIDNING Loc 345 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1423 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 ALLERS Loc 347 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1204 01. Aldrig 134 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 DAMERNAS VÄRLD Loc 349 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1413 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 100 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 FIB-AKTUELLT Loc 351 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1259 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 127 04. 3 ggr/år 125 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 67 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS JOURNAL Loc 353 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1176 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 109 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 195 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 355 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1292 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 97 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 HUSMODERN Loc 357 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1476 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 HÄNT I VECKAN Loc 359 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1257 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 135 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 114 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 230 ICA-KURIREN Loc 361 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1212 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 324 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 231 KALLE ANKA & CO Loc 363 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1450 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 KVÄLLSSTUNDEN Loc 365 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kvällsstunden <Se F.12 för fullständig frågetext> 1989 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LAND Loc 367 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1436 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 279 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 LEKTYR Loc 369 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1387 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 MIN VÄRLD Loc 371 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1700 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 236 MITT LIVS NOVELL Loc 373 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1870 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 RÖSTER I RADIO/TV Loc 375 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1425 01. Aldrig 161 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 238 SAXONS VECKOTIDNING Loc 377 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1555 01. Aldrig 91 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 SVENSK DAMTIDNING Loc 379 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1529 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 70 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKANS AFFÄRER Loc 381 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1709 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VECKO-REVYN Loc 383 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1489 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 71 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 242 VECKANS STOPP Loc 385 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Veckans Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> 1795 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 VI Loc 387 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1686 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 133 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 244 ÅRET RUNT Loc 389 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1081 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 391 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1770 1. Aldrig 8 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 59 7. 1 gång/månad 187 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 392 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1697 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 45 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 53 7. 1 gång/månad 111 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 393 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1901 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 22 4. 3 ggr/år 22 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 40 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 394 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1596 1. Aldrig 65 2. 1 gång/år 82 3. 2 ggr/år 79 4. 3 ggr/år 93 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 65 7. 1 gång/månad 50 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 249 BILSPORT Loc 395 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> 1786 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 44 7. 1 gång/månad 55 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 250 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1426 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 73 3. 2 ggr/år 62 4. 3 ggr/år 75 5. 1 gång/kvartal 39 6. 2 ggr/kvartal 99 7. 1 gång/månad 251 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 DET BÄSTA Loc 397 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1729 1. Aldrig 85 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 136 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 252 MÅNADS-JOURNALEN Loc 398 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1989 1. Aldrig 16 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 7 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 VI FÖRÄLDRAR Loc 399 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1799 1. Aldrig 61 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 69 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 254 PRIVATA AFFÄRER Loc 400 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1903 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 ANTIK & AUKTION Loc 401 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1900 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 256 ALLT I HEMMET Loc 402 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1319 1. Aldrig 156 2. 1 gång/år 176 3. 2 ggr/år 145 4. 3 ggr/år 125 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 122 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 HEM OCH FRITID Loc 403 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1314 1. Aldrig 144 2. 1 gång/år 165 3. 2 ggr/år 127 4. 3 ggr/år 128 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 151 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 258 VÅR BOSTAD Loc 404 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1454 1. Aldrig 85 2. 1 gång/år 75 3. 2 ggr/år 67 4. 3 ggr/år 93 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 272 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 ALLT OM MAT Loc 405 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1452 1. Aldrig 149 2. 1 gång/år 102 3. 2 ggr/år 94 4. 3 ggr/år 108 5. 1 gång/kvartal 44 6. 2 ggr/kvartal 129 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 406 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1909 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 FILM & VIDEO Loc 407 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Film & Video <Se F.14 för fullständig frågetext> 1942 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 18 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 408 width 1 F.14l. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1935 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 18 7. 1 gång/månad
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 409 width 1 F.14m. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1797 1. Aldrig 71 2. 1 gång/år 70 3. 2 ggr/år 57 4. 3 ggr/år 43 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad
VAR 264 TRAILER Loc 410 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Trailer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1967 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 265 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1774 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 69 3. 2 ggr/år 50 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 53 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1875 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1842 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 53 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal p 15 6. 2 ggr/kvartal 41 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 268 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1968 1. Aldrig 30 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 22 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 269 MÅ BRA Loc 415 width 1 MD=9 F.14s. Hur ofta läser Du Må Bra <Se F.14 för fullständig frågetext> 1898 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 49 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 270 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 859 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 61 14. 5 ggr/vecka 596 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1225 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 50 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 266 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1912 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 50 14. 5 ggr/vecka
VAR 273 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Stockholms-Tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1985 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 FLT 4-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1975 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 37 13. 4 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 275 FLT 3-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1860 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 97 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 FLT 2-DAGARS Loc 428 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 2060 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka
VAR 277 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 2020 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 MS/NKR Loc 432 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 2005 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal p 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 434 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1949 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 436 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 2029 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka
VAR 281 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1983 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 282 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 440 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 2064 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka
VAR 283 MEDLEM I KONSUM Loc 442 width 1 MD=9 F.16. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1146 1. Ja 912 2. Nej 21 9. Ej svar
VAR 284 VI I VILLA Loc 443 width 1 MD=9 F.17. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets villahushåll med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 701 1. Läser aldrig 128 2. Läser 1 nr/år 151 3. Läser 2 nr/år 78 4. Läser 3 nr/år 877 5. Läser 4 nr/år 144 9. Ej svar
VAR 285 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 444 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 683 1. Aldrig 701 2. Någon gång/år 381 3. Någon gång/kvartal 286 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 286 TANDKRÄM Loc 445 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 196 1. Aldrig 333 2. Någon gång/år 527 3. Någon gång/kvartal 945 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 287 TVÅL Loc 446 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 186 1. Aldrig 305 2. Någon gång/år 495 3. Någon gång/kvartal 997 4. Någon gång/månad 73 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 22 9. Ej svar
VAR 288 MASKINDISKMEDEL Loc 447 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1282 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 297 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 21 9. Ej svar
VAR 289 HANDDISKMEDEL Loc 448 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 348 1. Aldrig 371 2. Någon gång/år 640 3. Någon gång/kvartal 680 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 21 9. Ej svar
VAR 290 RENGÖRINGSMEDEL Loc 449 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 320 1. Aldrig 470 2. Någon gång/år 666 3. Någon gång/kvartal 582 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 20 9. Ej svar
VAR 291 TVÄTTMEDEL Loc 450 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 302 1. Aldrig 331 2. Någon gång/år 666 3. Någon gång/kvartal 727 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 21 9. Ej svar
VAR 292 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 451 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 739 1. Aldrig 753 2. Någon gång/år 361 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 26 9. Ej svar
VAR 293 KAFFE Loc 452 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 200 1. Aldrig 164 2. Någon gång/år 308 3. Någon gång/kvartal 1037 4. Någon gång/månad 343 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 23 9. Ej svar
VAR 294 LÄTTÖL/FOLKÖL/STARKÖL Loc 453 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Lättöl/Folköl/Starköl <Se F.18 för fullständig frågetext> 366 1. Aldrig 312 2. Någon gång/år 369 3. Någon gång/kvartal 710 4. Någon gång/månad 275 5. 1-2 ggr/vecka 19 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 25 9. Ej svar