DAGSPRESSJOURNALISTER
                 OCH
            UTRIKESINFORMATIONEN
               SSD 0170

              Primärforskare
               Lowe Hedman
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              Februari 1989

         Go to variable list

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i
       DAGSPRESSJOURNALISTER OCH UTRIKESINFORMATIONEN
       samlades ursprungligen in av Lowe Hedman,
       sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lowe Hedman och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får DAGSPRESSJOURNALISTER
  OCH UTRIKESINFORMATIONEN förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

  Hedman, Lowe Svenskarna och U-hjälpen
         En studie av den svenska allmänheten, lokala
         opinionsbildare och journalister
         Akademisk avhandling, Sociologiska
         institutionen, Uppsala 1978

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 70   (2) INTERNAT ARTIKLAR   11(3) MD=9 OR GE 9
    REF 70   (4) LOC 108 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.11 Hur ofta skriver eller redigerar Ni artiklar
       som behandlar internationella händelser?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    62  1.  Varje arbetsdag
    32  2.  Ett par gånger i veckan
    21  3.  Någon gång i veckan
    11  4.  Ett par gånger i månaden
    15  5.  Några gånger om året
    10  6.  Aldrig

     1  0.  Uppgift saknas
    37  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0170 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 BAKGRUND 4 UP:s ID-nummer 5 Tidning 6 Födelseår 7 Kön 8 Civilstånd 9 Position på tidningen 10 Antal år i nuvarande position 11 Antal år på tidning 12 Medlem i politiskt parti TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSLÄSNING 13 Tidning 1: Politisk färg 14 Tidning 1: Nationalitet 15 Tidning 1: Antal tidningar inom gruppen 16 Tidning 2: Politisk färg 17 Tidning 2: Nationalitet 18 Tidning 2: Antal tidningar inom gruppen 19 Tidning 3: Politisk färg 20 Tidning 3: Nationalitet 21 Tidning 3: Antal tidningar inom gruppen 22 Tidning 4: Politisk färg 23 Tidning 4: Nationalitet 24 Tidning 4: Antal tidningar inom gruppen 25 Tidning 5: Politisk färg 26 Tidning 5: Nationalitet 27 Tidning 5: Antal tidningar inom gruppen 28 Tidning 6: Politisk färg 29 Tidning 6: Nationalitet 30 Tidning 6: Antal tidningar inom gruppen 31 Tidning 7: Politisk färg 32 Tidning 7: Nationalitet 33 Tidning 7: Antal tidningar inom gruppen 34 Tidning 8: Politisk färg 35 Tidning 8: Nationalitet 36 Tidning 8: Antal tidningar inom gruppen 37 Tidning 9: Politisk färg 38 Tidning 9: Nationalitet 39 Tidning 9: Antal tidningar inom gruppen 40 Tidning 10: Politisk färg 41 Tidning 10: Nationalitet 42 Tidning 10: Antal tidningar inom gruppen 43 Tidning 11: Politisk färg 44 Tidning 11: Nationalitet 45 Tidning 11: Antal tidningar inom gruppen 46 Tidning 12: Politisk färg 47 Tidning 12: Nationalitet 48 Tidning 12: Antal tidningar inom gruppen 49 Svensk populärpress 50 Läser antal svenska populärtidskrifter 51 Läser svensk fackpress 52 Läser antal tidskrifter, svensk fackpress. 53 Läser utländska tidskrifter 54 Antal utländska tidskrifter EN HÄNDELSES NYHETSVÄRDE 55 Definition av en "bra nyhet" 56 Berör aktuellt ämnesområde 57 Betydelse för världens utveckling 58 Skildrar vardagen för personer i läsarens socialklass 59 Berör läsarens personliga ekonomi 60 Dramatisk händelse 61 Avviker från förväntat händelseförlopp 62 Berör uppfinningar som kan påverka läsarens levnadsförhållanden 63 Berör kända personer 64 Innebär lidande för enskilda eller folkgrupp 65 Innehåller våldsinslag 66 Möjliggör för läsaren att identifiera sig med någon i högre social position 67 Behandlar konfliktsituationer 68 Berör utvecklade länder mer än underutvecklade 69 Kan förväntas tolkas klart och entydigt PROBLEM VID ARBETE MED ARTIKLAR OM U-LÄNDER 70 Arbete med artiklar om internationella händelser 71 Anpassningen till mottagaren 72 Otillräckliga egna kunskaper 73 Bristande resurser på arkiv 74 Tidsbegränsning 75 Rådande åsikter på redaktionen 76 Annat problem KUNSKAPER GENOM MASSMEDIA 77 Massmedia ger kunskap att förstå situationen i i-länderna 78 Motivering hur massmedia ger kunskap om situationen i i-länderna 79 Massmedia ger kunskap att förstå situationen i u-länderna 80 Motivering hur massmedia ger kunskap om situationen i u-länderna ÅSIKTER OM NYHETSFÖRMEDLING 81 Endast uppgifter i samklang med demokratiska ideal 82 Beslutfattarna gynnas av massmedias språk 83 Kunskap som ej passar in i världsbilden förkastas 84 Nyhetsverksamhet måste bygga på vad folk vill ha 85 Nyhetsmaterialet bör knyta ihop avlägsna frågor med den vardagliga verkligheten 86 Elittänkande i nyhetsförmedlingen 87 Nyhetsförmedlingen bör inriktas på länder vi har välutvecklade handelsförbindelser med 88 Nyheter bör inriktas på händelser med kritisk betydelse för vår framtid 89 Massmedias information om andra länder tillförlitlig 90 Nyhetsurvalet ska ge en mer realistisk världsbild 91 Nyhetsutbudet reglerar efterfrågan på nyheter 92 Kommunikationssatelliter kommer att förbättra bevakningen av tredje världen 93 Nyhetsbyråernas rapportering bör kompletteras med annan information 94 Massmedia uppmärksammar enstaka händelser i u-länder 95 Motivering massmedias uppmärksamhet på enstaka händelser TIDNINGENS MÅLSÄTTNING MED URVALET AV U-LANDSMATERIAL 96 Aktivera läsaren 97 Intressant i Sverige 98 Engagera läsaren känslomässigt 99 Underutvecklingen i historiskt sammanhang HOT MOT FRAMTIDEN 100 Skillnader i levnadsstandard 101 Miljöförstöring 102 Kommunismens inflytande i världen 103 Utbyggandet av kärnkraften 104 Befolkningsökningen 105 Internationella företags utveckling 106 Fördelningen av jordens tillgångar 107 Ökad mekanisering 108 Kapitalismens inflytande i världen 109 Militär kapprustning 110 Socialismens inflytande i världen 111 Råvaru- och energibrist 112 Statens växande inflytande över samhällslivet 113 Arbetslösheten i världen HJÄLP TILL FATTIGA LÄNDER 114 Inställning till hjälp till fattiga länder 115 Finasiering av u-hjälp 116 U-hjälpens storlek OLIKA HJÄLPFORMERS VÄRDE 117 Leverans av mat och sjukvårdsmaterial 118 Främja utbildningsverksamheten 119 Utveckla familjeplanering och barnbegränsning 120 Stödja väpnat uppror 121 Stödja privata näringslivets investeringar i u-länderna 122 Sprida information i Sverige om u-länderna 123 Stödja missionen 124 Driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik 125 Stödja regeringar som strävar efter social utjämning ORSAKER TILL ATT VISSA LÄNDER ÄR FATTIGA 126 Folket saknar företagsamhet 127 För lite kapital och för få industrier 128 Världshandeln missgynnar u-länderna 129 Överbefolkningen 130 Utländska storbolag kontrollerar råvarutillgångar 131 Brist på utbildning 132 U-länderna har tidigare varit kolonier 133 Ogynnsamt klimat 134 Rika vill behålla sin makt och sina privilegier 135 Undernäring omöjliggör hårt arbete 136 Religionen passiviserar 137 Skillnad i levnadsstandard år 2000 ANLEDNING TILL ICKE-ENGAGEMANG 138 U-ländernas problem är avlägsna och olika våra egna 139 Politikernas och experternas sak att sköta 140 Slöhet och likgiltighet inför andra folks problem 141 Inte tagit politisk ställning i fråga om u-länderna 142 Ingen tid eller ork för andra länders problem ATTITYDER 143 Massmedias behandling av u-länder 144 Avhjälpa bristerna inom landet viktigare än u-hjälp 145 Skattehöjning för ökad u-hjälp 146 TV och radio bör främst ge avkoppling 147 Sverige bör inte blanda sig i andra länders problem 148 U-länderna måste sluta sig samman 149 U-landsproblemen för komplicerade för vanliga människor 150 Utbildning 151 Journalistutbildning 152 Politisk grundsyn TIDNINGSUPPGIFTER 153 Tidningens upplagestorlek 154 Antal anställda på redaktionen 155 Utrikesarkiv 156 Experter 157 Abonnemang på TT 158 Abonnemang på AP 159 Abonnemang på UPI 160 Abonnemang på annan nyhetsbyrå, 1 161 Abonnemang på annan nyhetsbyrå, 2 162 Abonnemang på annan nyhetsbyrå, 3 163 Bakgrundsmaterial från TT 164 Bakgrundsmaterial från FLT 165 Bakgrundsmaterial från Observer 166 Bakgrundsmaterial från annan nyhetsbyrå, 1 167 Bakgrundsmaterial från annan nyhetsbyrå, 2 168 Antal fast anställda i utlandet 169 Antal freelanceanställda i utlandet 170 Andel utlandsnyheter 171 Andel inrikesnyheter 172 Insamlingsmetod 173 Ålder

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0170              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0170


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Februari 1989
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 UP:s ID-nummer Ett sexsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 TIDNING Loc 15 width 2 Tidning Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 13 11 2 11 5 5 3 2 16 4 2 4 10 9 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 4 7 3 6 8 6 5 5 4 4 2 6 3 3 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 3 3 2 3 4 3 6 2
VAR 6 FÖDELSEÅR 1 Loc 17 width 2 MD=99 F.1. Födelseår FRÅGA 2 I TELEFONINTERVJUN 00. 1900 . . 53. 1953 21 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Frek: 1 1 5 4 1 2 1 4 4 3 6 3 2 5 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 4 4 6 8 5 4 4 5 3 4 1 6 4 5 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 Frek: 6 4 8 9 4 8 3 4 7 4 3 1 1 1 Kod: 99 Frek: 21
VAR 7 KÖN 2 Loc 19 width 1 F.2. Kön FRÅGA 1 I TELEFONINTERVJUN 177 1. Man 12 2. Kvinna
VAR 8 CIVILSTÅND 3 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 F.3. Civilstånd FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 114 1. Gift/sammanboende 13 2. Ogift/ensamstående 33 0. Frågan ej tillämplig 29 9. Uppgift saknas
VAR 9 POSITION PÅ TIDNINGEN 4 Loc 21 width 1 MD=9 F.4. Vilken position har Ni på tidningen (ange exempelvis "redigerare av utlandssidan") FRÅGA 3 I TELEFONINTERVJUN 34 1. Chefredaktör, ansvarig utgivare 55 2. Redaktionschef, redaktionssekreterare m.m. 12 3. Chef för utlandsavdelning eller motsvarande 55 4. Nattredaktör, redigerare 32 5. Övriga (journalister) 1 9. Uppgift saknas
VAR 10 ANTAL ÅR I POSITION 5 Loc 22 width 2 MD=99 F.5. Hur många år har Ni varit verksam i den position Ni nu har? FRÅGA 4 I TELEFONINTERVJUN 01. 1 år . . 30. 30 år 21 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 19 27 15 14 22 14 4 2 6 11 4 8 2 1 Kod: 15 16 17 20 21 23 25 30 99 Frek: 4 3 1 4 2 1 3 1 21
VAR 11 ANTAL ÅR PÅ TIDNING 6 Loc 24 width 2 MD=99 F.6. Hur många år har ni sammanlagt arbetat på tidning? FRÅGA 5 I TELEFONINTERVJUN 01. 1 år . . 45. 45 år 30 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 1 2 3 7 5 7 3 4 7 14 7 4 3 6 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 10 3 3 1 1 7 3 2 3 1 13 3 2 3 Kod: 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 45 99 Frek: 4 8 3 3 2 1 3 2 1 3 1 30
VAR 12 MEDLEM POLITISKT PARTI 7 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. Är Ni medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning? Om Ja: Brukar Ni delta i politiska möten? FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 11 1. Ja, ofta 11 2. Ja, ibland 8 3. Ja, sällan 2 4. Ja, aldrig 85 5. Nej 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 13 TIDN 1: POLITISK FÄRG 8 Loc 27 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8. Vilka tidningar och tidskrifter (utrikes/inrikes) läser Ni regelbundet? (Ange också om möjligt utgivningsland samt språk). F.8(1A). Tidning 1: Politisk färg FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 5 01. Socialdemokratisk 3 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 03. Centerpartistisk 23 04. Borgerlig, konservativ, moderat 59 05. Opolitisk, politisk oberoende 3 06. Oberoende liberal 2 07. Syndikalistisk, kommunistisk 10 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 09. Övriga 47 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 14 TIDN 1: NATIONALITET 8 Loc 29 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(1B). Tidning 1: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 90 01. Svensk storstadspress 4 02. Svensk landsortspress 2 03. Engelsk press 3 04. Tysk press 3 05. Fransk press 2 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 1 09. Övrig press 47 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 15 TIDN 1: ANT INOM GRUPP 8 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(1C). Tidning 1: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 93 1. 1 tidning 10 2. 2 tidningar 1 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 47 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 16 TIDN 2: POLITISK FÄRG 8 Loc 32 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(2A). Tidning 2: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 18 01. Socialdemokratisk 7 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 2 03. Centerpartistisk 34 04. Borgerlig, konservativ, moderat 20 05. Opolitisk, politisk oberoende 4 06. Oberoende liberal 3 07. Syndikalistisk, kommunistisk 5 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 6 09. Övriga 53 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 17 TIDN 2: NATIONALITET 8 Loc 34 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(2B). Tidning 2: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 73 01. Svensk storstadspress 15 02. Svensk landsortspress 3 03. Engelsk press 5 04. Tysk press 1 05. Fransk press 2 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 09. Övrig press 53 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 18 TIDN 2: ANT INOM GRUPP 8 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(2C). Tidning 2: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 84 1. 1 tidning 14 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 53 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 19 TIDN 3: POLITISK FÄRG 8 Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(3A). Tidning 3: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 33 01. Socialdemokratisk 23 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 5 03. Centerpartistisk 6 04. Borgerlig, konservativ, moderat 4 05. Opolitisk, politisk oberoende 8 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 6 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 7 09. Övriga 60 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 20 TIDN 3: NATIONALITET 8 Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(3B). Tidning 3: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> 57 01. Svensk storstadspress 22 02. Svensk landsortspress 3 03. Engelsk press 1 04. Tysk press 2 05. Fransk press 3 06. Nordisk press 07. Rysk press 1 08. Amerikansk press 3 09. Övrig press 60 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 21 TIDN 3: ANT INOM GRUPP 8 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(3C). Tidning 3: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 70 1. 1 tidning 15 2. 2 tidningar 4 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 1 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 2 8. 8 tidningar 60 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 22 TIDN: 4: POLITISK FÄRG 8 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(4A). Tidning 4: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 19 01. Socialdemokratisk 22 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 1 03. Centerpartistisk 5 04. Borgerlig, konservativ, moderat 1 05. Opolitisk, politisk oberoende 6 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 10 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 5 09. Övriga 83 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 23 TIDN 4: NATIONALITET 8 Loc 44 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(4B). Tidning 4: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 45 01. Svensk storstadspress 10 02. Svensk landsortspress 4 03. Engelsk press 4 04. Tysk press 2 05. Fransk press 3 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 1 09. Övrig press 83 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 24 TIDN 4: ANT INOM GRUPP 8 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(4C). Tidning 4: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 54 1. 1 tidning 13 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 2 8. 8 tidningar 83 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 25 TIDN 5: POLITISK FÄRG 5 Loc 47 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(5A). Tidning 5: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 13 01. Socialdemokratisk 10 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 2 03. Centerpartistisk 5 04. Borgerlig, konservativ, moderat 2 05. Opolitisk, politisk oberoende 4 06. Oberoende liberal 1 07. Syndikalistisk, kommunistisk 9 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 8 09. Övriga 98 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 26 TIDN 5: NATIONALITET 8 Loc 49 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(5B). Tidning 5: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 21 01. Svensk storstadspress 16 02. Svensk landsortspress 5 03. Engelsk press 3 04. Tysk press 3 05. Fransk press 4 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 3 09. Övrig press 97 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 27 TIDN 5: ANT INOM GRUPP 8 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(5C). Tidning 5: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 43 1. 1 tidning 10 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 1 8. 8 tidningar 98 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 28 TIDN 6: POLITISK FÄRG 8 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(6A). Tidning 6: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 6 01. Socialdemokratisk 4 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 2 03. Centerpartistisk 3 04. Borgerlig, konservativ, moderat 05. Opolitisk, politisk oberoende 2 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 14 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 3 09. Övriga 118 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 29 TIDN 6: NATIONALITET 8 Loc 54 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(6B). Tidning 6: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 5 01. Svensk storstadspress 12 02. Svensk landsortspress 3 03. Engelsk press 5 04. Tysk press 1 05. Fransk press 4 06. Nordisk press 1 07. Rysk press 2 08. Amerikansk press 1 09. Övrig press 118 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 30 TIDN 6: ANT INOM GRUPP 8 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(6C). Tidning 6: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 21 1. 1 tidning 9 2. 2 tidningar 1 3. 3 tidningar 2 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 119 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 31 TIDN 7: POLITISK FÄRG 8 Loc 57 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(7A). Tidning 7: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 01. Socialdemokratisk 4 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 1 03. Centerpartistisk 2 04. Borgerlig, konservativ, moderat 1 05. Opolitisk, politisk oberoende 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 8 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 6 09. Övrig 128 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 32 TIDN 7: NATIONALITET 8 Loc 59 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(7B). Tidning 7: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 3 01. Svensk storstadspress 6 02. Svensk landsortspress 4 03. Engelsk press 2 04. Tysk press 3 05. Fransk press 2 06. Nordisk press 07. Rysk press 1 08. Amerikansk press 3 09. Övrig press 128 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 33 TIDN 7: ANT INOM GRUPP 8 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(7C). Tidning 7: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 21 1. 1 tidning 1 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 2 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 128 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 34 TIDN 8: POLITISK FÄRG 8 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(8A). Tidning 8: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 01. Socialdemokratisk 3 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 03. Centerpartistisk 04. Borgerlig, konservativ, moderat 1 05. Opolitisk, politisk oberoende 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 5 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 4 09. Övriga 137 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 35 TIDN 8: NATIONALITET 8 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(8B). Tidning 8: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 3 01. Svensk storstadspress 3 02. Svensk landsortspress 2 03. Engelsk press 3 04. Tysk press 1 05. Fransk press 2 06. Nordisk press 07. Rysk press 1 08. Amerikansk press 09. Övrig press 137 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 36 TIDN 8: ANT INOM GRUPP 8 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(8C). Tidning 8: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJU 11 1. 1 tidning 2 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 1 8. 8 tidningar 138 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 37 TIDN 9: POLITISK FÄRG 8 Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(9A). Tidning 9: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 01. Socialdemokratisk 2 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 03. Centerpartistisk 04. Borgerlig, konservativ, moderat 05. Opolitisk, politisk oberoende 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 3 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 2 09. Övriga 144 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 38 TIDN 9: NATIONALITET 8 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(9B). Tidning 9: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 01. Svensk storstadspress 2 02. Svensk landsortspress 03. Engelsk press 04. Tysk press 05. Fransk press 3 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 1 09. Övrig press 144 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 39 TIDN 9: ANT INOM GRUPP 8 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.8 (9C). Tidning 9: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 3 1. 1 tidning 4 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 144 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 40 TIDN 10: POLITISK FÄRG 8 Loc 72 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(10A). Tidning 10: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 01. Socialdemokratisk 1 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 03. Centerpartistisk 04. Borgerlig, konservativ, moderat 05. Opolitisk, politisk oberoende 1 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 2 09. Övriga 146 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 41 TIDN 10: NATIONALITET 8 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(10B). Tidning 10: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 01. Svensk storstadspress 3 02. Svensk landsortspress 03. Engelsk press 04. Tysk press 1 05. Fransk press 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 1 09. Övrig press 146 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 42 TIDN 10:ANT INOM GRUPP 8 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(10C). Tidning 10: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. 1 tidning 2 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 146 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 43 TIDN 11: POLITISK FÄRG 8 Loc 77 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(11A). Tidning 11: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 01. Socialdemokratisk 2 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 03. Centerpartistisk 04. Borgerlig, konservativ, moderat 05. Opolitisk, politisk oberoende 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 09. Övriga 149 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 44 TIDN 11: NATIONALITET 8 Loc 79 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(11B). Tidning 11: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 01. Svensk storstadspress 2 02. Svensk landsortspress 03. Engelsk press 04. Tysk press 05. Fransk press 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 09. Övrig press 149 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 45 TIDN 11:ANT INOM GRUPP 8 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(11C). Tidning 11: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 1. 1 tidning 2 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 149 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 46 TIDN 12: POLITISK FÄRG 8 Loc 82 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(12A). Tidning 12: Politisk färg <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 01. Socialdemokratisk 2 02. Folkpartistisk, frisinnad, liberal 03. Centerpartistisk 04. Borgerlig, konservativ, moderat 05. Opolitisk, politisk oberoende 06. Oberoende liberal 07. Syndikalistisk, kommunistisk 08. Prestigetidningar (Elite Newspapers) 09. Övriga 149 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 47 TIDN 12: NATIONALITET 8 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(12B). Tidning 12: Nationalitet <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 01. Svensk storstadspress 2 02. Svensk landsortspress 03. Engelsk press 04. Tysk press 05. Fransk press 06. Nordisk press 07. Rysk press 08. Amerikansk press 09. Övrig press 149 00. Frågan ej tillämplig 37 99. Bortfall
VAR 48 TIDN 12:ANT INOM GRUPP 8 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(12C). Tidning 12: Antal tidningar inom gruppen. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 1. 1 tidning 2. 2 tidningar 3. 3 tidningar 4. 4 tidningar 5. 5 tidningar 6. 6 tidningar 7. 7 tidningar 8. 8 tidningar 151 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 49 SVENSK POPULÄRPRESS 8 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(13A). Läser svensk populärpress regelbundet. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 31 1. Ja 88 5. Tidskrift ej angiven 33 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 50 ANTAL POPULÄRTIDSKRIFT 8 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(13B). (LÄSER TIDSKRIFT) Antal lästa tidskrifter i svensk populärpress <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 19 1. 1 tidskrift 9 2. 2 tidskrifter 3 3. 3 tidskrifter 1 4. 4 tidskrifter 1 5. 5 tidskrifter 119 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 51 SVENSK FACKPRESS 8 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(14A). Läser svensk fackpress regelbundet. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 42 1. Ja 77 5. Tidskrift ej angiven 33 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 52 ANTAL SV FACKPRESS 8 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(14B). (LÄSER SVENSKA FACKTIDSKRIFTER) Antal lästa svenska facktidskrifter <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 22 1. 1 tidskrift 6 2. 2 tidskrifter 8 3. 3 tidskrifter 3 4. 4 tidskrifter 2 5. 5 tidskrifter 6. 6 tidskrifter 1 7. 7 tidskrifter 8. 8 tidskrifter 109 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 53 UTLÄNDSKA TIDSKRIFTER 8 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(15A). Läser utländska tidskrifter. <Se F.8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 66 1. Ja 53 5. Tidskrift ej angiven 33 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 54 ANTAL UTL TIDSKRIFTER 8 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.8(15B). (LÄSER UTLÄNDSKA TIDSKRIFTER) Antal utländska tidskrifter <Se F.8 för fullständig frågetext> 15 1. 1 tidskrift 16 2. 2 tidskrifter 7 3. 3 tidskrifter 14 4. 4 tidskrifter 5 5. 5 tidskrifter 3 6. 6 tidskrifter 1 7. 7 tidskrifter 1 8. 8 tidskrifter 86 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 55 DEFINITION BRA NYHET 9 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. Det diskuteras ofta vad som gör att en viss händelse i världen blir en nyhet och vissa andra händelser inte blir det. Skulle Ni nedan vilja redogöra för Er egen definition av en "bra nyhet". FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 100 1. UP har svarat 18 5. UP har ej svarat 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 56 AKTUELLT ÄMNESOMRÅDE 10 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.10. Vi har nedan räknat upp ett antal faktorer som kan antas öka en händelses nyhetsvärde och skulle vilja att Ni noterar i vilken utsträckning Ni instämmer eller tar avstånd från dessa. Till höger om varje faktor finns en skala från "instämmer absolut inte" (=1) till "instämmer absolut" (=5). Ni kryssar för i någon av punkterna på skalan. Ju mer till vänster på skalan Ni kryssar ju mindre instämmer Ni. Ju längre till höger desto mer instämmer Ni. F.10(1). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen berör ett aktuellt ämnesområde. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1. Instämmer absolut inte 5 2. 9 3. Tveksam 43 4. 61 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 57 VÄRLDENS UTVECKLING 10 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(2). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen objektivt sett kan få betydelse för världens utveckling. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Instämmer absolut inte 11 2. 22 3. Tveksam 23 4. 56 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 58 SAMMA SOCIALKLASS 10 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(3). En händelse nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen kan ingå i en vardagsskildring av enskilda personer i samma socialklass som läsaren. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 10 1. Instämmer absolut inte 13 2. 33 3. Tveksam 32 4. 27 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 59 PERSONLIG EKONOMI 10 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(4). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen berör läsarens personliga ekonomi. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Instämmer absolut inte 4 2. 8 3. Tveksam 44 4. 57 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 60 DRAMATISK HÄNDELSE 10 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(5). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen är dramatisk. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 3 1. Instämmer absolut inte 4 2. 13 3. Tveksam 38 4. 58 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 61 AVVIKER FR FÖRVÄNTAN 10 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(6). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen avviker från förväntat händelseförlopp eller beteende <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Instämmer absolut inte 7 2. 23 3. Tveksam 45 4. 39 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 62 PÅVERKA LEVNADSFÖRH. 10 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(7). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen berör nya teknologiska uppfinningar som kan påverka läsarnas levnadsförhållanden. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 1. Instämmer absolut inte 16 2. 29 3. Tveksam 42 4. 27 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 63 KÄNDA PERSONER 10 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(8). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen berör kända personer. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 9 1. Instämmer absolut inte 12 2. 33 3. Tveksam 35 4. 26 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 64 ENSKILDAS LIDANDE 10 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(9). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen innebär lidande för enskilda individer eller folkgrupp. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 3 1. Instämmer absolut inte 12 2. 29 3. Tveksam 47 4. 25 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 65 VÅLDSINSLAG 10 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(10). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen innehåller våldsinslag. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 25 1. Instämmer absolut inte 18 2. 41 3. Tveksam 26 4. 7 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 66 HÖGRE SOCIAL POSITION 10 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(11). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen gör det möjligt för läsaren att identifiera sig med någon i högre social position <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 45 1. Instämmer absolut inte 22 2. 34 3. Tveksam 12 4. 4 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 67 KONFLIKTSITUATIONER 10 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(12). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen behandlar konfliktsituationer mellan individer, grupper eller nationer. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Instämmer absolut inte 15 2. 25 3. Tveksam 48 4. 25 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 68 UTVECKLADE LÄNDER 10 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(13). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen mer berör utvecklade än underutvecklade länder. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 28 1. Instämmer absolut inte 27 2. 34 3. Tveksam 21 4. 5 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 69 KLAR OCH ENTYDIG 10 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.10(14). En händelses nyhetsvärde ökar i den utsträckning som händelsen som läsaren kan förväntas tolka klart och entydigt. <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 13 1. Instämmer absolut inte 10 2. 33 3. Tveksam 30 4. 26 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 44 9. Bortfall
VAR 70 INTERNAT ARTIKLAR 11 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. Hur ofta skriver eller redigerar Ni artiklar som behandlar internationella händelser? FRÅGA 6 I TELEFONINTERVJUN 62 1. Varje arbetsdag 32 2. Ett par gånger i veckan 21 3. Någon gång i veckan 11 4. Ett par gånger i månaden 15 5. Några gånger om året 10 6. Aldrig 1 0. Uppgift saknas 37 9. Bortfall
VAR 71 ANPASSNING MOTTAGAREN 12 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. I vilken utsträckning uppfattar Ni nedanstående tänkbara problem som besvärliga vid författandet eller redigeringen av artiklar om u-länder, u-hjälp eller liknande material? Till höger om varje problem finns en skala som går från "inget problem alls" (=1) till "mycket stort problem" (=5). Markera Ert svar för varje alternativ genom att sätta ett kryss i någon av de 5 punkterna på skalan. F.12(1). Anpassningen till mottagarna och deras förutsättningar. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 17 1. Inget problem alls 20 2. 35 3. 30 4. 16 5. Mycket stort problem 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 72 OTILLRÄCKLIG KUNSKAP 12 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). Otillräckliga egna kunskaper. <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 7 1. Inget problem alls 29 2. 41 3. 28 4. 12 5. Mycket stort problem 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 73 BRISTANDE RESURSER 12 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(3). Bristande resurser i fråga om arkiv på tidningen. <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 24 1. Inget problem alls 18 2. 17 3. 29 4. 30 5. Mycket stort problem 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 74 TIDSBEGRÄNSNING 12 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(4). Tidsbegränsningen. <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 9 1. Inget problem alls 19 2. 29 3. 41 4. 19 5. Mycket stort problem 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 75 ÅSIKTER PÅ TIDN RED 12 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(5). Anpassningen till rådande åsikter på tidningsredaktionen. <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 82 1. Inget problem alls 17 2. 5 3. 5 4. 8 5. Mycket stort problem 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 76 ANNAT PROBLEM 12 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(6). Annat problem <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 1. Inget problem alls 1 2. 3. 5 4. 7 5. Mycket stort problem 137 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 77 I-LANDSKUNSKAPER 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.13. Tycker Ni att massmedia ger möjlighet för alla i samhället att skaffa sig den kunskap man behöver för att någorlunda förstå den internationella situationen i de industrialiserade länderna? FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 24 1. Absolut 33 2. Kanske 47 3. Knappast 11 4. Absolut inte 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall; Erroneously coded inap
VAR 78 MOTIV I-LANDSKUNSKAP 13 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.13(1). Motivera varför? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 86 1. Har svarat 31 2. Har ej svarat 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 79 U-LANDSKUNSKAP 14 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.14. Tycker Ni att massmedia ger möjlighet för alla i samhället att skaffa sig den kunskap man behöver för att någorlunda förstå den internationella situationen i u-länderna? FRÅGA 8 I TELEFONINTERVJUN 26 1. Absolut 33 2. Kanske 54 3. Knappast 30 4. Absolut inte 4 0. Uppgift saknas 42 9. Bortfall
VAR 80 MOTIV U-LANDSKUNSKAP 14 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(1). Motivera varför? <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 89 1. UP har svarat 29 5. UP har ej svarat 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 81 DEMOKRATISKA IDEAL 15 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Nedan följer ett antal påståenden om nyhetsförmedling. Meningen är att Ni skall ange hur de stämmer med Er åsikt. Det gör Ni genom att sätta ett kryss i någon av de punkter på skalan till höger om varje påstående. Ju längre till vänster Ni sätter krysset desto mer tar Ni avstånd från påståendet. Ju längre till höger desto mer instämmer Ni. F.15(1). Genom nyhetsverksamheten skall endast sådana uppgifter lämnas som står i samklang med våra demokratiska ideal. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 85 1. Instämmer absolut inte 13 2. 7 3. Tveksam 5 4. 5 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 82 SVÅRT SPRÅK 15 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). Beslutsfattare av olika slag i samhället gynnas oavsiktligt av den rådande nyhetsförmedlingen genom att betydelsefulla nyheter har publicerats på ett så svårt språk att bara personer med tillräckliga grundkunskaper kan tillgodogöra sig den. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 18 1. Instämmer absolut inte 19 2. 35 3. Tveksam 30 4. 13 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall; Felaktigt kodat som ej tillämplig
VAR 83 PASSA IN I VÄRLDSBILD 15 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). Om en individ får kunskap om ett förhållande som inte passar in i hennes världsbild kommer hon att förkasta denna kunskap. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 17 1. Instämmer absolut inte 22 2. 43 3. Tveksam 27 4. 5 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Bortfall
VAR 84 VAD FOLK VILL HA 15 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). Nyhetsverksamheten måste bygga på vad folk i allmänhet vill ha <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFFONINTERVJUN 62 1. Instämmer absolut inte 21 2. 22 3. Tveksam 9 4. 2 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 85 VARDAGENS VERKLIGHET 15 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(5). För att individen skall förstå de internationella problemen bör nyhetsmaterialet knyta ihop avlägsna och abstrakta frågor med den stora allmänhetens vardagliga verklighet. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 6 1. Instämmer absolut inte 7 2. 25 3. Tveksam 39 4. 39 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 86 ELITTÄNKANDE 15 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(6). Det är ett utslag av elittänkande att endast förmedla de nyheter som objektivt sett kan anses betydelsefulla och inte de som mottagaren subjektivt upplever som intressanta. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELFONINTERVJUN 33 1. Instämmer absolut inte 18 2. 32 3. Tveksam 17 4. 14 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Bortfall
VAR 87 HANDELSFÖRBINDELSER 15 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(7). Pressen bör först och främst inrikta sin nyhetsförmedling på sådana länder med vilka vi har välutvecklade handelsförbindelser. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 99 1. Instämmer absolut inte 11 2. 5 3. Tveksam 1 4. 1 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 88 KRITISK BETYDELSE 15 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(8). Valet av nyheter bör i hög grad inriktas på sådana händelser som har kritisk betydelse för vår framtid som t ex vissa miljöfrågor. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 25 1. Instämmer absolut inte 10 2. 25 3. Tveksam 33 4. 24 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 89 INFO OM ANDRA LÄNDER 15 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(9). Massmedia ger tillförlitlig information om vad som händer i andra länder. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 20 1. Instämmer absolut inte 24 2. 44 3. Tveksam 20 4. 7 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 90 REALISTISK VÄRLDSBILD 15 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(10). Urvalet av nyheter skall ske på ett sådant sätt att mottagarens världsbild kan förväntas bli mer realistisk. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Instämmer absolut inte 4 2. 11 3. Tveksam 36 4. 60 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 91 NYHETSUTBUDET 15 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(11). Det är inte efterfrågan på nyheter som reglerar utbudet utan nyhetsutbudet som reglerar efterfrågan <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 7 1. Instämmer absolut inte 8 2. 43 3. Tveksam 30 4. 23 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 45 9. Bortfall
VAR 92 KOM.SATELLITER 15 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(12). Kommunikationssatelliters utnyttjande för att transmittera nyheter kommer att förbättra tidningarnas bevakning av bla tredje världen. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 11 1. Instämmer absolut inte 15 2. 53 3. Tveksam 22 4. 13 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Bortfall
VAR 93 RAPPORT NYHETSBYRÅER 15 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(13). Nyhetsbyråernas rapportering från andra kontinenter måste kompletteras med information från andra källor. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELFONINTERVJUN 3 1. Instämmer absolut inte 1 2. 10 3. Tveksam 30 4. 70 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Bortfall
VAR 94 ENSTAKA HÄNDELSE 16 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. I debatten om massmedias bevakning av u-länderna har ofta framförts påståendet att massmedia i alltför stor utsträckning riktar sin uppmärksamhet mot enstaka händelser med högt nyhetsvärde på bekostnad av annat material, bakgrundsartiklar, som skulle kunna ge bättre kunskaper och förståelse för dessa F.16(1). Vad anser Ni om detta påstående? FRÅGA 8 I TELFONINTERVJUN 37 1. Påståendet är helt riktigt 87 2. Påståendet är i stort sett riktigt 21 3. Påståendet är mer fel än riktigt 2 4. Påståendet är helt felaktigt 2 0. Uppgift saknas 40 9. Bortfall
VAR 95 MOTIV ENSTAK HÄNDELSE 16 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). Skulle Ni vilja precisera Ert ställningstagande nedan? <Se F.16 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 62 1. UP har svarat 56 5. UP har ej svarat 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 96 AKTIVERA LÄSAREN 17 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Kryssa för någon av punkterna på skalan nedan. Ju längre till höger desto mer instämmer Ni i påståendet. F.17(1). När det gäller urvalet av u-landsmaterial bör tidningens målsättning vara att välja sådant material som kan få läsaren att aktivera sig, exempelvis genom att själv söka mer information. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 1. Instämmer absolut inte 2 2. 17 3. Tveksam 36 4. 62 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 97 INTRESSANT I SVERIGE 17 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(2). När det gäller urvalet av u-landsmaterial bör tidningens målsättning vara att välja sådant material som kan upplevas som intressant i Sverige därför att en viss företeelse är relativt sällsynt här. <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 20 1. Instämmer absolut inte 22 2. 39 3. Tveksam 21 4. 10 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 44 9. Bortfall
VAR 98 ENGAGERA LÄSAREN 17 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(3). När det gäller urvalet av u-landsmaterial bör tidningens målsättning vara att välja sådant material som känslomässigt kan engagera läsaren. <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 7 1. Instämmer absolut inte 11 2. 29 3. Tveksam 38 4. 28 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Bortfall
VAR 99 HISTORISKT SAMMANHANG 17 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.17(4). När det gäller urvalet av u-landsmaterial bör tidningens målsättning vara att välja sådant material som sätter in underutvecklingen i sitt historiska sammanhang. <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Instämmer absolut inte 9 2. 15 3. Tveksam 33 4. 55 5. Instämmer absolut 33 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Bortfall
VAR 100 HOT:SKILLNAD STANDARD 18 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 9 F.18. Det talas i vår tid ibland om olika faktorer som kan HOTA "vår framtid". Nedan finns några sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot mot framtiden Ni tror den utgör. Liksom tidigare kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto större hot. Om ni inte har någon uppfattning ange det som svar. F.18(1). Skillnader i levnadsstandard mellan fattiga och rika. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Inget hot alls 8 2. 24 3. Ett visst hot 29 4. 50 5. Mycket stort hot 3 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 101 HOT: MILJÖFÖRSTÖRING 18 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(2). Förstöring av vatten, luft och jord. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Inget hot alls 7 2. 11 3. Ett visst hot 31 4. 64 5. Mycket stort hot 1 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 102 HOT: KOMMUNISMEN 18 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(3). Kommunismens inflytande i världen <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 43 1. Inget hot alls 29 2. 27 3. Ett visst hot 7 4. 5 5. Mycket stort hot 7 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 103 HOT: KÄRNKRAFTEN 18 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(4). Utbyggandet av kärnkraften. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 21 1. Inget hot alls 19 2. 36 3. Ett visst hot 22 4. 16 5. Mycket stort hot 5 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 104 HOT: BEFOLKNINGSÖKNING18 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(5). Befolkningsökningen <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 6 1. Inget hot alls 7 2. 12 3. Ett visst hot 33 4. 57 5. Mycket stort hot 3 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 105 HOT: INT. FÖRETAG 18 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(6). De internationella företagens utveckling. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 13 1. Inget hot alls 22 2. 41 3. Ett visst hot 19 4. 19 5. Mycket stort hot 4 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 106 HOT: JORDENS TILLGÅNG 18 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(7). Fördelningen av jordens tillgångar. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Inget hot alls 7 2. 20 3. Ett visst hot 28 4. 54 5. Mycket stort hot 5 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 107 HOT:ÖKAD MEKANISERING 18 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(8). Den ökade mekaniseringen <Se F.18 för fullständig frågetext> GRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 41 1. Inget hot alls 29 2. 27 3. Ett visst hot 10 4. 2 5. Mycket stort hot 6 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 108 HOT: KAPITALISMEN 18 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(9). Kapitalismens inflytande i världen. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 15 1. Inget hot alls 28 2. 26 3. Ett visst hot 20 4. 18 5. Mycket stort hot 6 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Bortfall
VAR 109 HOT: KAPPRUSTNINGEN 18 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(10). Den militära kapprustningen. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 5 1. Inget hot alls 4 2. 16 3. Ett visst hot 34 4. 55 5. Mycket stort hot 3 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 110 HOT: SOCIALISMEN 18 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(11). Det socialistiska inflytandet i världen. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 51 1. Inget hot alls 26 2. 20 3. Ett visst hot 6 4. 4 5. Mycket stort hot 9 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 111 HOT: ENERGIBRIST 18 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(12). Råvaru- och energibrist <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 5 1. Inget hot alls 6 2. 24 3. Ett visst hot 46 4. 35 5. Mycket stort hot 1 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 112 HOT: STAT INFLYTANDE 18 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(13). Statens växande inflytande över samhällslivet. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 38 1. Inget hot alls 22 2. 27 3. Ett visst hot 13 4. 14 5. Mycket stort hot 3 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 113 HOT: ARBETSLÖSHETEN 18 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(14). Arbetslösheten i världen. <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 6 1. Inget hot alls 13 2. 27 3. Ett visst hot 37 4. 29 5. Mycket stort hot 4 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 114 INSTÄLLNING U-HJÄLP 19 Loc 152 width 1 MD=9 F.19. Det finns olika uppfattningar om vi i den rika delen av världen skall ge hjälp till de fattiga länderna. Tycker Ni, att vi i Sverige överhuvud taget skall hjälpa de här länderna? FRÅGA 10 I TELFONINTERVJUN 122 1. Ja, absolut 25 2. Ja, under vissa omständigheter 1 5. Nej 1 8. Har ingen uppfattning 40 9. Bortfall
VAR 115 FINANSIERING U-HJÄLP 20 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. Hur tycker Ni att hjälp till de fattiga länderna skall betalas? Somliga tycker att den i huvudsak bör betalas genom skattepengar. Andra tycker att den i huvudsak bör betalas på frivillig väg genom insamlingar och liknande. Vad är Er uppfattning? FRÅGA 11 I TELEFONINTERVJUN 77 1. I huvudsak genom skattepengar 57 3. Både genom skattepengar och på frivillig väg 9 5. I huvudsak på frivillig väg genom insamlingar och liknande 4 8. Har ingen uppfattning 2 0. Uppgift saknas 40 9. Bortfall
VAR 116 U-HJÄLPENS STORLEK 21 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. Tycker Ni att de nuvarande u-hjälpsanslagen bör ökas, är ungefär lagom som dom är, bör minskas eller bör slopas helt? FRÅGA 12 I TELEFONINTERVJUN 104 1. Bör ökas 34 2. Är ungefär lagom 3 3. Bör minskas 4 4. Bör slopas helt 4 0. Uppgift saknas 40 9. Bortfall
VAR 117 MAT OCH SJUKVÅRD 22 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. Hjälp till u-länderna kan ju ges i många olika former. Här nedan räknar vi upp några. Ange för var och en hur pass värdefull Ni tror HJÄLPFORMEN ifråga är för u-länderna själva. Svara genom att kryssa för i skalorna. Ju längre till höger Ni sätter Ert kryss desto mer värdefull anser Ni respektive hjälpform vara. F.22(1). Att lindra omdelbar nöd genom att leverera mat och sjukvårdsmaterial. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1. Av inget som helst värde 3 2. 37 3. Av visst värde 29 4. 46 5. Av mycket stort värde 1 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 118 FRÄMJA UTBILDNING 22 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(2). Att främja utbildningsverksamheten t ex genom att bygga skolor och utbilda lärare/tekniker i u-land <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1. Av inget som helst värde 1 2. 11 3. Av visst värde 22 4. 83 5. Av mycket stort värde 1 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 119 FAMILJEPLANERING 22 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(3). Att utveckla familjeplanering och barnbegränsning. <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Av inget som helst värde 10 2. 16 3. Av visst värde 37 4. 49 5. Av mycket stort värde 2 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 120 STÖD BEFRIELSERÖRELSE 22 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(4). Att stödja rörelser som genom väpnat uppror vill genomföra sociala förändringar i u-länderna <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 42 1. Av inget som helst värde 17 2. 16 3. Av visst värde 16 4. 15 5. Av mycket stort värde 7 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Bortfall
VAR 121 STÖDJA NÄRINGSLIVET 22 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(5). Att stödja det privata näringslivet och dess investeringar i u-länderna <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 37 1. Av inget som helst värde 30 2. 31 3. Av visst värde 6 4. 8 5. Av mycket stort värde 3 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 122 SPRIDA INFORMATION 22 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(6). Att sprida information hemma i Sverige om u-länderna och deras problem <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Av inget som helst värde 6 2. 26 3. Av visst värde 43 4. 36 5. Av mycket stort värde 2 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Bortfall
VAR 123 STÖDJA MISSIONEN 22 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(7). Att stödja missionen. <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 43 1. Av inget som helst värde 19 2. 28 3. Av visst värde 7 4. 13 5. Av mycket stort värde 2 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 44 9. Bortfall
VAR 124 HANDELSPOLITIK 22 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(8). Att driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1 1. Av inget som helst värde 3 2. 17 3. Av visst värde 35 4. 59 5. Av mycket stort värde 1 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 125 SOCIAL UTJÄMNING 22 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.22(9). Att stödja sådana u-länder vars regeringar strävar efter större social utjämning. <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TELEFONINTERVJUN 11 1. Av inget som helst värde 4 2. 16 3. Av visst värde 28 4. 50 5. Av mycket stort värde 5 8. Ingen åsikt 35 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 126 FÖRETAGSAMHETEN 23 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. Det finns många uppfattningar om ORSAKERNA till att vissa länder är fattiga. Nedan räknas några tänkbara orsaker upp. Ange för var och en av dem hur pass viktig Ni tror den är. Liksom tidigare kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto viktigare orsak. Om Ni inte har någon uppfattning anger Ni det som svar. F.23(1). Folken i u-länderna är till sin natur inte tillräckligt företagsamma och flitiga. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 80 1. Ingen orsak alls 14 2. 8 3. En orsak av viss vikt 4 4. 3 5. Mycket viktig orsak 7 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 127 KAPITALBRIST I U-LAND 23 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(2). U-länderna har för litet kapital och för få industrier för att en utveckling ska komma igång <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 3 1. Ingen orsak alls 7 2. 19 3. En orsak av viss vikt 33 4. 55 5. Mycket viktig orsak 2 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 128 VÄRLDSHANDELN 23 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(3). Världshandeln är så utformad att u-länderna missgynnas. <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Ingen orsak alls 1 2. 19 3. En orsak av viss vikt 23 4. 64 5. Mycket viktig orsak 7 8. Ingen åsikt 34 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 129 ÖVERBEFOLKNING 23 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(4). Överbefolkningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 6 1. Ingen orsak alls 9 2. 20 3. En orsak av viss vikt 35 4. 45 5. Mycket viktig orsak 2 8. Ingen åsikt 34 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 130 STORBOLAGENS KONTROLL 23 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(5). Utländska storbolag kontrollerar ofta u-ländernas viktigaste råvarutillgångar. <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TELEFONINTERVJUN 9 1. Ingen orsak alls 3 2. 24 3. En orsak av viss vikt 32 4. 48 5. Mycket viktig orsak 2 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 131 BRIST PÅ UTBILDNING 23 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(6). Bristen på utbildning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 4 1. Ingen orsak alls 2. 8 3. En orsak av viss vikt 37 4. 70 5. Mycket viktig orsak 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 132 TIDIGARE KOLONIER 23 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(7). Många u-länder har tidigare varit kolonier till främst europeiska länder. <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 7 1. Ingen orsak alls 7 2. 37 3. En orsak av viss vikt 30 4. 31 5. Mycket viktig orsak 6 8. Ingen åsikt 34 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 133 OGYNNSAMT KLIMAT 23 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(8). U-länderna har ofta ett ogynnsamt klimat <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 36 1. Ingen orsak alls 21 2. 33 3. En orsak av viss vikt 12 4. 9 5. Mycket viktig orsak 6 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 134 RIKAS PRIVILEGIER 23 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(9). Rika människor i u-länderna försöker på olika sätt behålla sin makt och sina privilegier FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2 1. Ingen orsak alls 4 2. 29 3. En orsak av viss vikt 34 4. 44 5. Mycket viktig orsak 5 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 135 UNDERNÄRING 23 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(10). Undernäring gör att folk i u-länderna inte kan arbeta så hårt. <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 8 1. Ingen orsak alls 18 2. 22 3. En orsak av viss vikt 30 4. 33 5. Mycket viktig orsak 7 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 136 RELIGION 23 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.23(11). Många u-länder har en religion som bidrar till passivitet. <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 20 1. Ingen orsak alls 15 2. 32 3. En orsak av viss vikt 22 4. 19 5. Mycket viktig orsak 9 8. Ingen åsikt 35 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Bortfall
VAR 137 LEVNADSSTANDARD 2000 24 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.24. Tror Ni att skillnaden i levnadsstandard mellan de fattiga och de rika länderna fram till år 2000 kommer att bli större eller mindre än de är nu? FRÅGAN 13 I TELEFONINTERVJUN 45 1. Mycket större 32 2. Något större 24 3. Ungefär som nu 28 4. Något mindre 7 5. Mycket mindre 3 8. Har ingen uppfattning 6 0. Uppgift saknas 44 9. Bortfall
VAR 138 AVLÄGSNA PROBLEM 25 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. Det finns många människor i vårt land som inte följer med och engagerar sig i u-landsfrågor. Nedan följer ett antal tänkbara förklaringar till att man inte intresserar sig för u-landsfrågor, ange för var och en av dem hur trolig Ni anser den vara! F.25(1). U-ländernas problem är så avlägsna och olika våra egna. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 9 1. Inte alls troligt 47 3. Ganska troligt 62 5. Mycket troligt 8. Ingen åsikt 32 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 139 POLITIKERNAS SAK 25 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(2). Man tycker att det är politikernas och experternas sak att sköta. <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 15 1. Inte alls troligt 64 3. Ganska troligt 31 5. Mycket troligt 7 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 140 LIKGILTIGHET 25 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(3). Det beror på slöhet och likgiltighet för andra folks problem <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 32 1. Inte alls troligt 45 3. Ganska troligt 35 5. Mycket troligt 5 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 141 INGEN POL STÄLLNING 25 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(4). Man har inte tagit någon politisk ställning i fråga om u-länderna. <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 23 1. Inte alls troligt 51 3. Ganska troligt 38 5. Mycket troligt 5 8. Ingen åsikt 33 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 142 EJ TID FÖR ANDRA 25 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.25(5). Man har varken tid eller ork över för andra länders problem. <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 21 1. Inte alls troligt 41 3. Ganska troligt 48 5. Mycket troligt 9 8. Ingen åsikt 32 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 143 MASSMEDIA - U-LÄNDER 26 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. Nedan följer också ett antal PÅSTÅENDEN som hämtats från tidningar, radio/TV och olika personer som uttalat sig. Meningen är att Ni ska ange hur de stämmer med Er åsikt. Det gör Ni genom att kryssa för i poängskalan till höger om varje påstående. Ett kryss till höger om mittpunkten innebär att Ni mer eller mindre instämmer, ett kryss till vänster att Ni mer eller mindre tar avstånd från påståendet. Ju längre till höger desto mer instämmer Ni. Ju längre till vänster desto mer tar Ni avstånd. F.26(1). Tidningar och radio/TV behandlar alltför sällan hur folk i u-länderna har det. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 20 1. Instämmer absolut inte 16 2. Instämmer inte 19 3. Instämmer inte helt 22 4. Tveksam 18 5. Instämmer till viss del 12 6. Instämmer 8 7. Instämmer absolut 35 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 144 AVHJÄLPA BRIST HEMMA 26 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(2). Vi borde ha avhjälpt bristerna här hemma innan vi satte igång med u-hjälp <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 73 1. Instämmer absolut inte 18 2. Instämmer inte 7 3. Instämmer inte helt 8 4. Tveksam 4 5. Instämmer till viss del 2 6. Instämmer 4 7. Instämmer absolut 35 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Bortfall
VAR 145 SKATTEÖKN FÖR U-HJÄLP 26 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(3). De flesta svenskar skulle säkert acceptera en skattehöjning på 500 kr om året om man visste att pengarna gick till ökad u-hjälp. <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 28 1. Instämmer absolut inte 16 2. Instämmer inte 11 3. Instämmer inte helt 38 4. Tveksam 7 5. Instämmer till viss del 6 6. Instämmer 9 7. Instämmer absolut 34 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 146 TV/RADIO AVKOPPLING 26 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(4). TV och radio bör först och främst inrikta sig på sådant som ger en stunds avkoppling från alla bekymmer. <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 71 1. Instämmer absolut inte 13 2. Instämmer inte 11 3. Instämmer inte helt 10 4. Tveksam 1 5. Instämmer till viss del 4 6. Instämmer 4 7. Instämmer absolut 35 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Bortfall
VAR 147 SVERIGE-ANDRA LÄNDER 26 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(5). Ett litet land som Sverige gör klokast i att sköta sina egna angelägenheter och inte befatta sig med andra problem. <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 87 1. Instämmer absolut inte 14 2. Instämmer inte 5 3. Instämmer inte helt 2 4. Tveksam 4 5. Instämmer till viss del 2 6. Instämmer 2 7. Instämmer absolut 34 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 148 SAMARBETE U-LÄNDER 26 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(6). U-länderna måste sluta sig samman och kämpa gemensamt för bättre förhållanden. <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 5 1. Instämmer absolut inte 5 2. Instämmer inte 3 3. Instämmer inte helt 14 4. Tveksam 24 5. Instämmer till viss del 23 6. Instämmer 38 7. Instämmer absolut 35 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Bortfall
VAR 149 U-LANDSPROBLEM STORA 26 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(7). U-landsproblemen är så stora och svåra att det inte tjänar något till att vanliga människor försöker sätta sig in i dem. <Se F.26 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 86 1. Instämmer absolut inte 13 2. Instämmer inte 3 3. Instämmer inte helt 5 4. Tveksam 2 5. Instämmer till viss del 3 6. Instämmer 4 7. Instämmer absolut 34 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Bortfall
VAR 150 SKOLUTBILDNING 27 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.27. Vilken skolutbildning har Ni? FRÅGA 14 I TELEFONINTERVJUN HÖGT UTBILDADE (minst 12 års allmän grundutbildning) 110 1. a) Avslutade allmänna grundutbildningar: 3-årigt gymnasium, 4-årigt gymnasium, 3-årig folkhögskoleutbildning eller motsvarande som ger universitetsbehörighet b) Avslutade yrkesutbildningar: Samtliga akademiska examina inklusive adjunktsutbildning för folkskolelärare, 3-årigt handelsgymnasium, Gymnasium, teknisk linje och teknisk gymnasieutbildning enligt äldre stadga (motsvarande), gymnasium, teknisk linje 4-årig utbildning. MEDELHÖGT UTBILDADE (minst 9-11 års allmän grundutbildning) 36 2. a) Avslutade allmänna grundutbildningar: Grundskoleutbildning, 9-årig folkskoleutbildning, Enhetsskoleutbildning, Realskoleutbildning, Folkhögskoleutbildning (högst 2-årig), Förberedande teknisk utbildning, Allmän fackskoleutbildning, Flickskoleutbildning (normalskolekompetens), Folkhögskoleutbildning, 2- eller 3-årig, som ger högst fackskolekompetens. b) Ej avslutade allmänna grundutbildningar: 1 år av 4-årigt gymnasium c) Avslutade yrkesutbildningar: 2-årig handelsgymnasieutbildning, 2-årig handelsinstitututbildning, Ingenjörsutbildning (högre fackkurs vid teknisk skola utbildning vid tekniskt institut och motsvarande), Underofficersutbildning. d) Ej avslutade yrkesutbildningar: Påbörjade akademiska studier utan högre grundutbildning. 11 3. I de tidigare två paragraferna ges klassificeringsschema för de utbildningar, som kvalificerar för de två högre utbildningsgrupperna. Respondenter, som saknar någon av de uppräknade utbildningarna hänförs till utbildningsgruppen lågt utbildade (L). Undantag utgörs dock av personer med utländsk utbildning, för vilka de i första stycket anvisade principerna skall gälla, dvs antalet år allmän grundutbildning efterfrågas. 3 0. Uppgift saknas 29 9. Bortfall
VAR 151 YRKESUTBILDNING 28 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Har Ni någon speciell yrkesutbildning utöver den formella skolutbildningen? FRÅGA 15 I TELEFONINTERVJUN 55 1. Journalistutbildning 82 2. Ingen journalistutbildning 9 0. Uppgift saknas 43 9. Bortfall
VAR 152 POLITISK GRUNDSYN 29 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. Slutligen skulle vi vilja fråga om Er politiska grundsyn är socialistisk eller icke-socialistisk? FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 51 1. Socialistisk 52 2. Icke socialistisk 39 0. Frågan ej tillämplig 47 9. Bortfall
VAR 153 UPPLAGESTORLEK T:2 Loc 191 width 3 F.T:2. Tidningens upplagestorlek 004. 4000 exemplar . . 588. 588 000 exemplar Kod: 4 5 6 10 11 12 13 16 17 18 19 Frek: 1 8 4 3 4 8 3 3 13 2 7 Kod: 23 27 28 30 33 34 37 42 46 90 106 Frek: 5 3 6 4 12 4 11 8 1 4 5 Kod: 117 120 155 309 409 443 478 588 Frek: 16 13 9 11 1 10 4 6
VAR 154 ANSTÄLLDA PÅ REDAKTIONEN Loc 194 width 3 MD=999 F.T:3. Antal anställda på redaktionen 002. 2 anställda . . 160. 160 anställda 30 999. Bortfall Kod: 2 3 5 7 10 14 15 17 20 21 24 Frek: 2 2 4 1 9 3 7 4 7 5 13 Kod: 38 39 42 48 50 55 60 90 132 135 150 Frek: 6 8 1 9 10 5 4 17 5 12 9 Kod: 160 999 Frek: 16 30
VAR 155 UTRIKESARKIV T:4 Loc 197 width 1 MD=9 F.T:4. Utrikesarkiv 63 1. Ja 102 5. Nej 24 9. Bortfall
VAR 156 EXPERTER T:5 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5. Experter 84 1. Ja 76 5. Nej 2 0. Uppgift saknas 27 9. Bortfall
VAR 157 ABONNEMANG: TT T:6 Loc 199 width 1 MD=9 F.T:6(1). Abonnerad nyhetsbyrå: TT 152 1. Ja 5 5. Ej angivet 32 9. Bortfall
VAR 158 ABONNEMANG: AP T:6 Loc 200 width 1 MD=9 F.T:6(2). Abonnerad nyhetsbyrå: AP 64 1. Ja 38 5. Ej angivet 87 9. Bortfall
VAR 159 ABONNEMANG UPI T:6 Loc 201 width 1 MD=9 F.T:6(3). Abonnerad nyhetsbyrå: UPI 38 1. Ja 46 5. Ej angivet 105 9. Bortfall
VAR 160 ABONNEMANG: ANNAN 1 T:6 Loc 202 width 1 MD=9 F.T:6(4). Abonnerad nyhetsbyrå: annan nyhetsbyrå, 1 89 1. Ja 17 5. Ej angivet 83 9. Bortfall
VAR 161 ABONNEMANG: ANNAN 2 T:6 Loc 203 width 1 MD=9 F.T:6(5). Abonnerad nyhetsbyrå: annan nyhetsbyrå, 2 17 1. Ja 45 5. Ej angivet 127 9. Bortfall
VAR 162 ABONNEMANG: ANNAN 3 T:6 Loc 204 width 1 MD=9 F.T:6(6). Abonnerad nyhetsbyrå: annan nyhetsbyrå, 3 22 1. Ja 45 5. Ej angivet 122 9. Bortfall
VAR 163 BAKGRUNDSMATERIAL TT T:7 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7(1). Bakgrundsmaterial från TT 67 1. Varje dag 21 2. Ett par gånger i veckan 16 3. Ett par gånger i månaden 8 4. Någon gång per år 16 5. Aldrig 7 0. Uppgift saknas 54 9. Bortfall
VAR 164 BAKGRUNDSMAT FLT T:7 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7(2). Bakgrundsmaterial från FLT 10 1. Varje dag 35 2. Ett par gånger i veckan 3. Ett par gånger i månaden 5 4. Någon gång per år 15 5. Aldrig 25 0. Uppgift saknas 99 9. Bortfall
VAR 165 BAKGRUNDSMAT OBSERV T:7 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7(3). Bakgrundsmaterial från Observer 4 1. Varje dag 7 2. Ett par gånger i veckan 6 3. Ett par gånger i månaden 15 4. Någon gång per år 15 5. Aldrig 42 0. Uppgift saknas 100 9. Bortfall
VAR 166 BAKGRUNDSMAT ANNAN T:7 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7(4). Bakgrundsmaterial från annan nyhetsbyrå (1) 24 1. Varje dag 10 2. Ett par gånger i veckan 15 3. Ett par gånger i månaden 27 4. Någon gång per år 2 5. Aldrig 27 0. Uppgift saknas 84 9. Bortfall
VAR 167 BAKGRUNDSMAT ANNAN T:7 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:7(5). Bakgrundsmaterial från annan nyhetsbyrå 1. Varje dag 28 2. Ett par gånger i veckan 11 3. Ett par gånger i månaden 7 4. Någon gång per år 2 5. Aldrig 41 0. Uppgift saknas 100 9. Bortfall
VAR 168 ANT UTLANDSANSTÄLLDA T:8 Loc 210 width 2 MD=99 F.T:8(1). Antal fast anställda utomlands 02. 2 anställda . . 08. 8 anställda 80 88. Vet ej 67 99. Bortfall Kod: 2 3 5 8 88 99 Frek: 12 5 16 9 80 67
VAR 169 FREELANCEANST UTLAND T:8 Loc 212 width 2 MD=99 F.T:8(2). Antal freelanceanställda utomlands 01. 1 anställd . . 08. 8 anställda 60 88. Vet ej 67 99. Bortfall Kod: 1 2 3 6 8 88 99 Frek: 4 12 17 16 13 60 67
VAR 170 ANDEL UTLANDSNYHETER T:9 Loc 214 width 2 MD=99 F.T:9(1). Andel utlandsnyheter 01. 1 procent . . 25. 25 procent 7 88. Vet ej 31 99. Bortfall Kod: 1 4 5 6 8 10 12 15 20 25 88 99 Frek: 15 5 23 8 22 33 1 12 19 13 7 31
VAR 171 ANDEL INRIKESNYHETER T:9 Loc 216 width 3 MD=999 F.T:9(2). Andel inhemska nyheter 010. 10 procent . . 099. 99 procent 8 888. Vet ej 45 999. Bortfall Kod: 10 20 40 50 70 75 80 88 90 94 95 Frek: 25 12 7 2 1 4 22 3 35 4 1 Kod: 96 99 888 999 Frek: 5 15 8 45
VAR 172 INSAMLINGSMETOD Loc 219 width 1 MD=3 Insamlingsmetod 119 1. Enkät 33 2. Telefonintervju 37 3. Bortfall
VAR 173 ÅLDER Loc 220 width 2 MD= 0 Ålder 3 02. 21 - 25 år 21 03. 26 - 30 år 33 04. 31 - 35 år 22 05. 36 - 40 år 20 06. 41 - 45 år 27 07. 46 - 50 år 16 08. 51 - 55 år 14 09. 56 - 60 år 10 10. 61 - 65 år 2 12. 71 - 75 år 21 00. Uppgift saknas