ORVESTO 80-II
               SSD 0181

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1980 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 13.500 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.500 personer har 1.752
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 18 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 27 i militärtjänst, 138 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 75 okända men skrivna på kommun, 41 under
  sjukhusvård, 361 sjuka i hemmet samt 948 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1980 uppgår
  således till 11.748 personer varav 3.745, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (40%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1980 8.834 personer istället för 8.003 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80-II, omfattar 7.065 personer eller 88% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 16 januari 1980 - 19
  juni 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0181 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0181              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0181


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 1801 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 1817 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 1593 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 1854 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 6633 84 348
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1134 30 34 156 61 45 97 75 118 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 149 102 36 79 59 31 115 32 35 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 47 94 59 65 53 89 58 41 195 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 391 80 41 90 62 652 87 86 151 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 59 44 65 33 48 150 35 39 151 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 34 45 132 58 25 31 132 42 42 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 36 153 70 58 112 48 32 61 116 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 99 79 44 70 112 26 52 3
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11502 11503 11505 Frek: 2 16 5 6 1 2 1 Kod: 12001 12006 12301 12501 12503 12508 12601 Frek: 7 7 37 1 5 1 39 Kod: 12602 12701 12702 12703 12704 12742 13601 Frek: 17 22 3 19 11 1 33 Kod: 13606 13801 13901 13903 13904 13905 16001 Frek: 5 26 4 6 3 1 43 Kod: 16201 16301 18001 18004 18005 18006 18007 Frek: 20 16 5 7 1 5 16 Kod: 18009 18010 18011 18013 18014 18015 18017 Frek: 7 3 30 3 18 18 12 Kod: 18018 18019 18021 18023 18025 18027 18028 Frek: 12 18 28 31 33 23 7 Kod: 18029 18031 18034 18036 18038 18039 18040 Frek: 13 28 23 22 21 21 30 Kod: 18041 18042 18051 18101 18102 18103 18105 Frek: 28 15 1 15 21 6 2 Kod: 18106 18107 18110 18111 18112 18201 18202 Frek: 1 3 3 1 8 32 7 Kod: 18203 18301 18401 18402 18503 18601 18701 Frek: 9 23 17 24 1 28 3 Kod: 18702 18703 18704 18707 18801 18803 18804 Frek: 1 19 1 2 7 2 1 Kod: 18805 18806 18807 18808 18809 18810 18818 Frek: 3 1 1 2 3 4 1 Kod: 18819 18822 18823 18824 18825 19101 19104 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 Kod: 19106 19108 19201 19202 19203 19204 28201 Frek: 16 4 12 1 1 4 1 Kod: 30501 30502 31901 31902 36001 36003 36004 Frek: 5 3 2 6 5 1 2 Kod: 36006 36007 36008 36009 38001 38002 38003 Frek: 2 2 3 1 29 18 8 Kod: 38004 38005 38006 38013 38014 38016 38017 Frek: 20 10 3 1 4 1 2 Kod: 38018 38020 38021 38023 38024 38025 38026 Frek: 1 1 3 3 1 2 1 Kod: 38031 38035 38038 38039 38041 38101 38105 Frek: 2 5 10 1 1 14 2 Kod: 38107 38110 38114 38119 38125 38126 38129 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 38130 38201 38203 38204 38208 38209 38210 Frek: 1 1 3 5 1 1 1 Kod: 38211 38213 38214 42801 48001 48002 48003 Frek: 6 8 1 5 5 10 1 Kod: 48004 48005 48007 48008 48009 48010 48019 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 Kod: 48020 48023 48025 48027 48029 48030 48031 Frek: 1 1 1 5 4 2 3 Kod: 48032 48033 48101 48201 48202 48205 48206 Frek: 2 2 13 9 2 1 1 Kod: 48207 48208 48301 48302 48305 48307 48308 Frek: 1 2 15 1 3 1 4 Kod: 48401 48402 48403 48405 48406 48410 48411 Frek: 20 25 10 2 2 2 2 Kod: 48414 48416 48418 48419 48420 48601 48605 Frek: 1 1 8 1 2 11 1 Kod: 48607 48608 48611 48613 50901 50902 51201 Frek: 1 1 2 1 3 4 1 Kod: 51204 51301 51302 51304 51305 51309 56002 Frek: 1 1 3 2 1 3 6 Kod: 56101 56106 56201 56202 56204 56301 56302 Frek: 8 1 12 4 2 4 1 Kod: 56303 58001 58002 58003 58005 58009 58012 Frek: 2 24 9 18 4 4 2 Kod: 58013 58018 58019 58020 58024 58025 58028 Frek: 1 3 10 1 1 1 1 Kod: 58029 58031 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 1 11 8 9 10 6 Kod: 58104 58105 58106 58108 58110 58112 58114 Frek: 12 20 29 1 3 5 6 Kod: 58115 58116 58117 58125 58127 58201 58203 Frek: 4 1 1 3 1 3 3 Kod: 58204 58207 58208 58301 58303 58306 58307 Frek: 3 1 1 15 2 5 2 Kod: 58311 58313 58319 58322 58323 58324 58326 Frek: 1 2 1 5 2 3 3 Kod: 58327 58601 58602 58603 58604 58611 58617 Frek: 1 8 1 4 1 1 3 Kod: 60402 60408 61703 61704 61705 65606 66201 Frek: 4 1 1 2 3 1 9 Kod: 66202 66204 66206 66209 66210 66214 66215 Frek: 1 3 1 5 1 1 1 Kod: 66216 66501 66503 68001 68002 68003 68005 Frek: 1 6 2 20 6 18 12 Kod: 68006 68007 68008 68010 68011 68015 68016 Frek: 1 3 2 2 1 2 1 Kod: 68017 68018 68019 68020 68201 68202 68205 Frek: 2 1 3 2 15 1 1 Kod: 68207 68208 68209 68301 68302 68303 68306 Frek: 5 1 3 19 2 1 1 Kod: 68310 68311 68312 68313 68401 68403 68404 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 Kod: 68406 68407 68501 68503 68505 68507 68509 Frek: 1 1 13 5 2 1 1 Kod: 68514 68515 68518 68522 68601 68602 68604 Frek: 1 1 1 2 10 2 1 Kod: 68605 68608 68609 68701 68702 68703 76001 Frek: 2 3 1 25 1 1 2 Kod: 76004 76101 76102 76103 76104 76301 76302 Frek: 6 4 3 1 1 2 2 Kod: 76303 76304 76305 76306 76307 76401 76402 Frek: 5 1 2 1 1 5 1 Kod: 76405 76408 76409 76501 76503 76504 76505 Frek: 2 1 4 8 2 3 1 Kod: 76701 76703 78001 78003 78009 78013 78016 Frek: 6 3 20 3 1 1 2 Kod: 78017 78018 78019 78021 78024 78025 78028 Frek: 1 3 1 4 5 1 15 Kod: 78101 78103 78108 78111 78116 78117 78118 Frek: 14 2 1 1 1 1 2 Kod: 82101 82102 82103 83401 83402 83404 84004 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 84005 84006 84007 84008 84011 84014 84015 Frek: 1 1 1 1 2 1 4 Kod: 86001 86002 86003 86005 86008 86101 86102 Frek: 4 3 1 3 2 9 2 Kod: 86103 86201 86202 86203 86207 88001 88002 Frek: 6 6 3 3 1 25 2 Kod: 88003 88004 88005 88006 88007 88008 88009 Frek: 2 1 1 1 2 3 1 Kod: 88011 88012 88013 88014 88101 88102 88103 Frek: 2 1 2 3 5 1 1 Kod: 88105 88106 88107 88109 88201 88203 88204 Frek: 2 2 1 1 12 2 2 Kod: 88205 88206 88207 88301 88303 88307 88308 Frek: 6 3 1 16 3 2 1 Kod: 88309 88311 88314 88316 88401 88403 88405 Frek: 2 4 1 1 13 1 1 Kod: 88408 88409 88503 88506 88509 88514 88516 Frek: 6 1 1 1 1 1 1 Kod: 98001 98004 98005 98007 98009 98010 98014 Frek: 18 2 1 1 1 3 1 Kod: 98015 98019 98020 98021 98026 98031 98036 Frek: 2 1 2 3 1 1 1 Kod: 98046 98048 98053 98057 98061 98064 98065 Frek: 2 1 1 2 1 1 2 Kod: 98069 98072 98073 98077 98089 98091 106001 Frek: 1 3 1 3 1 2 6 Kod: 106002 106003 108001 108005 108006 108008 108009 Frek: 1 6 18 6 3 2 1 Kod: 108011 108012 108013 108014 108015 108016 108018 Frek: 1 3 1 1 2 2 1 Kod: 108019 108101 108102 108104 108107 108108 108110 Frek: 2 11 3 1 3 1 2 Kod: 108201 108202 108203 108204 108205 108206 108301 Frek: 10 2 3 1 5 6 8 Kod: 108304 112101 112102 112103 112104 112105 112106 Frek: 6 3 1 1 3 1 4 Kod: 112107 113701 113702 113703 116001 116004 116005 Frek: 3 2 1 1 1 2 2 Kod: 116007 116201 116202 116203 116301 116302 116303 Frek: 2 6 1 2 7 7 3 Kod: 116501 116601 116602 116605 116607 116701 116703 Frek: 4 11 1 4 2 8 4 Kod: 116802 116803 116804 116806 116807 118001 118002 Frek: 1 1 2 1 1 15 5 Kod: 118006 118008 118009 118010 118011 118013 118014 Frek: 1 1 3 1 2 1 3 Kod: 118015 118016 118017 118021 118023 118024 118025 Frek: 10 1 2 1 1 1 2 Kod: 118028 118029 118030 118032 118035 118052 118101 Frek: 1 2 2 5 1 1 5 Kod: 118102 118103 118104 118106 118107 118111 118113 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 Kod: 118117 118118 118119 118120 118201 118202 118203 Frek: 1 2 2 1 11 8 1 Kod: 118205 118206 118207 118209 118211 118301 118305 Frek: 5 1 1 2 2 13 2 Kod: 118307 118309 118310 118311 118312 118313 118314 Frek: 1 3 1 1 3 2 2 Kod: 118315 118317 118318 118319 118321 121402 121405 Frek: 1 1 1 4 2 2 4 Kod: 121410 121411 121414 123002 123006 123007 123101 Frek: 1 1 1 1 3 8 10 Kod: 123301 123304 123305 123308 123309 126001 126003 Frek: 3 2 3 6 2 8 7 Kod: 126101 126102 126104 126111 126112 126201 126202 Frek: 5 1 4 2 10 8 6 Kod: 126203 126204 126301 126304 126307 126361 126401 Frek: 2 1 9 1 4 1 6 Kod: 126406 126410 126411 126412 126503 126504 126505 Frek: 1 2 1 1 4 1 1 Kod: 126506 126510 126511 126515 126602 126603 126604 Frek: 2 1 1 2 3 1 1 Kod: 126611 126702 126708 128001 128002 128003 128004 Frek: 1 7 1 9 21 11 5 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128014 Frek: 16 6 14 15 19 10 5 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128020 128021 Frek: 14 11 20 6 5 1 1 Kod: 128101 128102 128103 128104 128105 128106 128109 Frek: 23 9 8 16 5 1 2 Kod: 128113 128116 128119 128120 128121 128201 128203 Frek: 2 5 1 3 1 25 1 Kod: 128204 128206 128210 128301 128302 128303 128305 Frek: 8 1 1 20 19 14 1 Kod: 128306 128307 128309 128313 128314 128316 128317 Frek: 2 2 5 2 1 6 12 Kod: 128401 128402 128403 128404 128405 128406 128501 Frek: 7 4 2 2 1 2 19 Kod: 128503 128507 128511 128514 128515 128519 128601 Frek: 1 1 2 2 2 1 20 Kod: 128602 128607 128611 128616 128701 128704 128713 Frek: 1 2 3 1 22 1 2 Kod: 128715 128717 128721 128723 128731 131501 131504 Frek: 3 1 1 3 1 3 1 Kod: 131505 131507 131514 131814 135005 138001 138002 Frek: 4 1 1 1 1 9 17 Kod: 138003 138004 138005 138006 138007 138008 138009 Frek: 8 2 2 1 1 3 8 Kod: 138011 138014 138015 138019 138101 138103 138104 Frek: 2 1 2 3 9 4 1 Kod: 138105 138106 138107 138108 138111 138201 138202 Frek: 1 2 1 1 2 5 2 Kod: 138204 138205 138206 138207 138208 138210 138211 Frek: 1 1 3 1 1 1 3 Kod: 138214 138219 138220 138223 138301 138302 138305 Frek: 1 1 2 1 19 2 2 Kod: 138307 138311 138317 138318 138320 138324 138401 Frek: 1 4 1 2 4 2 12 Kod: 138402 138403 138404 138405 138408 138410 138411 Frek: 3 1 3 5 3 1 1 Kod: 138412 138413 138414 140101 140102 140103 140104 Frek: 4 1 9 1 9 11 6 Kod: 140201 140202 140203 140701 141501 141502 141503 Frek: 14 1 10 11 3 6 1 Kod: 141504 141505 141880 141901 141902 141904 141905 Frek: 3 1 1 2 5 1 2 Kod: 142101 142102 142104 142701 142703 142704 142706 Frek: 1 1 2 1 2 5 1 Kod: 143001 143004 143007 143503 143506 143507 146301 Frek: 7 1 2 1 1 1 1 Kod: 148001 148002 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 6 2 6 9 24 10 16 Kod: 148009 148010 148011 148012 148013 148016 148017 Frek: 17 4 4 7 9 16 19 Kod: 148018 148019 148020 148021 148022 148023 148024 Frek: 18 8 17 23 6 18 25 Kod: 148026 148028 148029 148030 148031 148032 148033 Frek: 15 4 1 16 5 5 8 Kod: 148034 148036 148037 148076 148101 148102 148103 Frek: 16 19 3 1 24 8 14 Kod: 148104 148201 148207 148208 148211 148401 148403 Frek: 7 8 4 1 2 11 3 Kod: 148404 148405 148501 148503 148505 148507 148508 Frek: 1 2 8 1 3 1 1 Kod: 148509 148510 148511 148512 148601 148602 150103 Frek: 1 3 1 16 3 1 1 Kod: 150401 150403 150701 150702 150708 151203 152101 Frek: 1 7 1 2 1 1 10 Kod: 152103 152105 152106 152401 152402 152403 152701 Frek: 4 2 3 9 8 2 1 Kod: 152702 152704 152706 152707 152713 152714 155201 Frek: 1 2 1 1 2 4 7 Kod: 155202 155205 155207 155208 155211 155212 156001 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 156006 156009 156104 156105 156106 156108 156109 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 156201 156204 156207 156301 156302 156303 156304 Frek: 2 1 3 4 5 5 3 Kod: 156305 156307 156311 156314 156315 156316 156317 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 156318 156501 156507 156512 156606 156614 156617 Frek: 1 3 1 1 5 1 1 Kod: 156618 158001 158003 158004 158005 158007 158009 Frek: 2 16 1 2 1 1 6 Kod: 158101 158104 158105 158108 158201 158205 158207 Frek: 36 3 1 2 21 1 1 Kod: 158208 158209 158300 158301 158302 158303 158306 Frek: 2 1 2 18 28 6 6 Kod: 158311 158312 158314 158315 158316 158317 158319 Frek: 3 1 3 1 6 1 1 Kod: 158320 158401 158411 158415 158416 158420 158428 Frek: 3 10 1 1 1 2 1 Kod: 158501 160209 162202 162203 162301 162302 162303 Frek: 3 3 2 7 5 1 1 Kod: 163701 163703 163704 164301 164302 166001 166004 Frek: 1 2 2 4 2 2 2 Kod: 166007 166020 166026 166029 166101 166102 166107 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 166111 166112 166118 166201 166202 166301 166306 Frek: 1 1 2 9 2 2 1 Kod: 166311 168001 168002 168003 168005 168009 168010 Frek: 1 7 6 2 1 1 1 Kod: 168011 168013 168015 168018 168101 168102 168103 Frek: 1 2 1 1 14 1 4 Kod: 168105 168112 168113 168114 168118 168120 168124 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 168201 168204 168208 168301 168303 168304 168308 Frek: 6 1 2 20 2 6 3 Kod: 168314 168315 168320 168323 168324 168327 168401 Frek: 2 1 1 1 1 1 4 Kod: 168402 168405 168406 168501 168503 168506 168518 Frek: 2 2 1 10 1 3 1 Kod: 168601 168603 168606 168620 168624 168634 168636 Frek: 15 2 1 2 1 6 1 Kod: 168651 171501 171502 171503 173001 173003 173005 Frek: 1 5 2 1 5 1 2 Kod: 173701 173703 173705 173708 176001 176101 176201 Frek: 8 1 3 1 6 15 2 Kod: 176202 176301 176302 176401 176403 176501 176503 Frek: 5 5 5 4 4 3 3 Kod: 176505 176508 176601 176602 176605 178001 178002 Frek: 1 1 5 1 1 27 15 Kod: 178003 178004 178006 178008 178009 178034 178101 Frek: 1 4 2 8 7 1 19 Kod: 178103 178105 178201 178203 178205 178206 178207 Frek: 1 6 9 2 1 2 2 Kod: 178301 178302 178303 178304 178401 178402 178404 Frek: 8 4 1 4 7 9 1 Kod: 178407 178410 178411 178501 178503 178505 178509 Frek: 2 3 2 8 2 2 2 Kod: 178511 178512 180071 180251 181031 182020 186001 Frek: 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 186002 186101 186102 186104 186201 186202 186301 Frek: 2 6 5 1 7 1 8 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188005 188007 Frek: 5 18 6 14 7 2 1 Kod: 188008 188009 188010 188012 188013 188014 188015 Frek: 1 1 2 2 4 1 5 Kod: 188016 188017 188018 188020 188023 188025 188026 Frek: 3 1 2 3 1 1 1 Kod: 188027 188029 188030 188101 188103 188201 188203 Frek: 2 2 22 20 2 6 2 Kod: 188204 188205 188301 188404 188502 188503 188504 Frek: 1 1 26 9 6 5 4 Kod: 188505 188506 188507 190402 190701 190702 190725 Frek: 2 2 3 1 3 4 1 Kod: 191701 191702 191703 191704 191705 196001 196003 Frek: 3 1 1 2 3 5 1 Kod: 196005 196101 196102 196103 196104 196201 198001 Frek: 4 10 1 2 1 6 12 Kod: 198002 198003 198004 198007 198010 198011 198013 Frek: 34 27 22 4 1 1 1 Kod: 198015 198016 198101 198102 198103 198104 198106 Frek: 2 4 10 2 1 1 3 Kod: 198108 198201 198301 198304 198305 198306 198401 Frek: 4 17 23 2 1 5 15 Kod: 198403 198404 202101 202102 202104 202302 202303 Frek: 1 1 2 2 3 5 1 Kod: 202305 202602 202603 202901 202902 202904 203101 Frek: 1 4 3 12 1 2 9 Kod: 203103 203402 203902 203905 206101 206102 206201 Frek: 1 3 9 2 4 1 9 Kod: 206202 206203 206205 208001 208002 208003 208004 Frek: 2 2 2 13 2 14 1 Kod: 208005 208006 208007 208008 208010 208011 208101 Frek: 1 3 2 4 2 2 27 Kod: 208102 208103 208201 208202 208203 208301 208302 Frek: 9 1 6 2 2 9 1 Kod: 208303 208305 208401 208402 208404 208405 208406 Frek: 2 1 11 4 2 4 7 Kod: 208501 208502 208503 208504 210101 210102 210401 Frek: 31 4 1 1 1 5 8 Kod: 210402 212101 212103 213202 213204 213205 216101 Frek: 1 10 9 1 6 4 11 Kod: 216103 216104 216107 218001 218002 218003 218004 Frek: 1 2 4 10 23 2 2 Kod: 218005 218006 218007 218008 218101 218102 218103 Frek: 2 9 12 11 23 11 4 Kod: 218105 218201 218203 218204 218205 218206 218209 Frek: 3 14 2 4 3 1 2 Kod: 218303 218304 218306 218309 218401 218402 218403 Frek: 14 3 2 6 4 1 6 Kod: 218404 218405 218407 218408 218409 218410 218411 Frek: 2 4 1 3 1 2 4 Kod: 226002 226004 226201 226203 228001 228002 228005 Frek: 1 6 11 1 15 1 1 Kod: 228006 228007 228101 228102 228103 228104 228106 Frek: 3 1 24 7 27 8 8 Kod: 228107 228108 228109 228110 228111 228113 228201 Frek: 2 3 1 10 1 1 15 Kod: 228202 228205 228206 228207 228208 228211 228301 Frek: 2 4 1 3 1 2 9 Kod: 228302 228304 228306 228308 228309 228311 228313 Frek: 4 3 1 3 4 4 1 Kod: 228314 228401 228402 228404 228407 228408 228410 Frek: 3 7 12 2 6 20 6 Kod: 228411 228412 228413 230301 230302 230303 230304 Frek: 3 3 2 3 2 1 1 Kod: 230501 230502 230504 230506 230507 230901 230902 Frek: 2 2 1 1 1 1 2 Kod: 230904 230906 230908 231301 231304 231306 231307 Frek: 3 1 3 6 3 4 1 Kod: 231308 232105 232106 232107 232601 232603 232604 Frek: 2 3 1 1 1 3 1 Kod: 232605 232608 236101 236103 236105 236109 236111 Frek: 1 1 3 1 3 2 1 Kod: 238001 238002 238004 238005 238006 238007 238009 Frek: 27 11 1 2 2 9 2 Kod: 240101 240102 240401 240402 240903 240904 241701 Frek: 1 4 5 4 1 2 1 Kod: 241702 241703 242101 242102 242103 242202 246001 Frek: 3 4 6 1 2 2 2 Kod: 246003 246201 246301 246302 246304 248001 248002 Frek: 5 9 2 3 3 21 8 Kod: 248003 248004 248005 248006 248007 248009 248101 Frek: 1 15 13 6 3 6 13 Kod: 248103 248201 248202 248203 248204 248205 248206 Frek: 2 14 6 3 21 2 9 Kod: 248207 248208 248210 248211 250502 250602 251002 Frek: 6 1 1 5 8 3 4 Kod: 251005 251301 251401 251801 251802 251803 252101 Frek: 2 4 15 2 1 1 1 Kod: 252105 252301 252304 252306 256002 258001 258002 Frek: 4 9 3 10 10 23 27 Kod: 258003 258004 258101 258102 258103 258104 258105 Frek: 25 7 12 5 19 2 9 Kod: 258201 258203 258301 258304 258401 258402 258403 Frek: 21 2 1 1 20 3 1 Kod: 999999 Frek: 92
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 19 81 91 91 92 97 105 105 112 111 107 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 142 129 112 113 114 113 119 109 105 102 113 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 109 117 107 102 112 126 121 122 140 119 129 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 157 173 154 175 166 164 181 148 147 147 133 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 141 136 143 142 135 136 123 126 129 165 161 Kod: 64 65 99 Frek: 138 47 12
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 3563 1. Man 3492 2. Kvinna 10 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 680 01. 19 år och yngre 699 02. 20-24 år 707 03. 25-29 år 819 04. 30-34 år 766 05. 35-39 år 631 06. 40-44 år 542 07. 45-49 år 548 08. 50-54 år 599 09. 55-59 år 559 10. 60-64 år 510 11. 65 år och äldre 5 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1639 1. Ogift 4945 2. Gift eller sammanboende 463 3. Änka/Änkling/Frånskild 18 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2445 1. Husfar 2648 2. Husmor 884 3. Son/Dotter 157 4. Annan hushållsmedlem 843 5. Ensamboende 88 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 3567 1. Förvärvsarbetande på heltid 1233 2. Förvärvsarbetande på deltid 637 3. Hemmafru 748 4. Studerande 650 5. Pensionär 212 6. Annan sysselsättning 18 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2632 1. Folkskola 1279 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 734 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1402 4. Gymnasium eller motsvarande 940 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 78 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 365 1. Under 200 invånare 764 2. 200-1.999 invånare 664 3. 2.000-4.999 invånare 666 4. 5.000-9.999 invånare 909 5. 10.000-24.999 invånare 886 6. 25.000-49.999 invånare 886 7. 50.000-99.999 invånare 1505 8. 100.000 och däröver 420 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 714 1. Insatslägenhet 2171 2. Hyrd lägenhet 3238 3. Egen villa/radhus 204 4. Hyrd villa/radhus 489 5. Jordbruksfastighet 106 6. Inneboende 118 7. Annan bostadsform 25 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1046 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 1475 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 1005 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 806 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 2704 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 29 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 6541 504 12 8
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 5954 898 191 13 1 1 7
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 6021 891 139 7 7
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5734 1133 184 5 9
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 5151 1440 422 40 2 1 1 8
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 211 1251 4718 697 149 21 7 2 2 Kod: 9 99 Frek: 1 6
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 6559 346 148 3 9
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 831 2126 1511 1726 646 147 41 13 18 Kod: 99 Frek: 6
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 1798 1. Under 30.000 kronor/år 1349 2. 30.000-50.000 kronor/år 1841 3. 50.000-70.000 kronor/år 1076 4. 70.000-90.000 kronor/år 358 5. 90.000-110.000 kronor/år 135 6. 110.000-130.000 kronor/år 154 7. Över 130.000 kronor/år 354 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 214 1. Under 30.000 kronor/år 477 2. 30.000-50.000 kronor/år 1019 3. 50.000-70.000 kronor/år 1038 4. 70.000-90.000 kronor/år 1092 5. 90.000-110.000 kronor/år 887 6. 110.000-130.000 kronor/år 1431 7. Över 130.000 kronor/år 907 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 4747 1. Ja 1702 2. Nej 616 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1084 4497 1271 153 21 7 2 2 1 Kod: 99 Frek: 27
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 438 1. Ja 6591 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1447 1. Ja 5605 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 1370 1. Ja 5667 2. Nej 28 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 720 1. Ja 6318 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 307 1. Ja 6732 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 4056 1. Ja 2983 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 2567 1. Ja 4470 2. Nej 28 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 3280 1. Ja 1912 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 19 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 417 1. Ja 4775 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 19 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1787 1. Ja 5251 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1719 1. Ja 5319 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1578 1. Ja 5461 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3078 1. Ja 3960 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 2644 1. Ja 4395 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 5899 1. Ja 1140 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 6168 1. Ja 871 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2418 1. Ja 4621 2. Nej 26 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 405 1. Ja 4787 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 19 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 2465 1. Ja 2727 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 19 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 5213 1. Ja 1825 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 5311 1. Ja 1727 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 2773 1. Ja 4264 2. Nej 28 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4634 1. Ja 2404 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 3606 1. Ja 1587 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 18 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 3852 1. Ja 1340 2. Nej 1854 8. Frågan ej ställd 19 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1504 1. Ja 5534 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1120 1. Ja 5914 2. Nej 31 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 676 01. Fabriksny bil 1802 02. Begagnad bil 170 03. Moped 38 04. Nytt fritidshus 67 05. Begagnat fritidshus 109 06. Ny villa 97 07. Begagnad villa 228 08. Köksfläkt 193 09. Elektrisk spis 144 10. Diskmaskin 801 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 2740 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 92 02. Begagnad bil 124 03. Moped 31 04. Nytt fritidshus 63 05. Begagnat fritidshus 118 06. Ny villa 118 07. Begagnad villa 201 08. Köksfläkt 207 09. Elektrisk spis 188 10. Diskmaskin 771 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 5152 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 11 03. Moped 7 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 26 06. Ny villa 20 07. Begagnad villa 67 08. Köksfläkt 100 09. Elektrisk spis 99 10. Diskmaskin 269 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 6456 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 3 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 7 07. Begagnad villa 10 08. Köksfläkt 60 09. Elektrisk spis 49 10. Diskmaskin 89 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 6844 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 7 09. Elektrisk spis 44 10. Diskmaskin 36 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 6975 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 3 10. Diskmaskin 31 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 7029 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 677 01. Tvättmaskin 236 02. Frysbox 224 03. Frysskåp 551 04. Fiskeutrustning 412 05. Elektrisk rakapparat 155 06. Skrivmaskin 218 07. Stillbildskamera 102 08. Filmkamera 80 09. Projektor 177 10. Elektrisk symaskin 4233 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 93 02. Frysbox 98 03. Frysskåp 103 04. Fiskeutrustning 195 05. Elektrisk rakapparat 82 06. Skrivmaskin 141 07. Stillbildskamera 63 08. Filmkamera 90 09. Projektor 110 10. Elektrisk symaskin 6090 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 42 03. Frysskåp 15 04. Fiskeutrustning 34 05. Elektrisk rakapparat 28 06. Skrivmaskin 59 07. Stillbildskamera 30 08. Filmkamera 49 09. Projektor 62 10. Elektrisk symaskin 6746 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 4 04. Fiskeutrustning 11 05. Elektrisk rakapparat 7 06. Skrivmaskin 11 07. Stillbildskamera 12 08. Filmkamera 16 09. Projektor 24 10. Elektrisk symaskin 6980 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 4 07. Stillbildskamera 5 08. Filmkamera 8 09. Projektor 10 10. Elektrisk symaskin 7033 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 4 09. Projektor 3 10. Elektrisk symaskin 7058 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 534 01. Transistorradio 75 02. Husvagn 536 03. Stereoanläggning 61 04. Svart/vit TV 543 05. Färg-TV 281 06. Elektrisk kaffebryggare 257 07. Motorgräsklippare 369 08. Dammsugare 70 09. Motorbåt 45 10. Segelbåt 4294 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 10 02. Husvagn 89 03. Stereoanläggning 29 04. Svart/vit TV 181 05. Färg-TV 137 06. Elektrisk kaffebryggare 114 07. Motorgräsklippare 262 08. Dammsugare 62 09. Motorbåt 28 10. Segelbåt 6153 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 3 03. Stereoanläggning 2 04. Svart/vit TV 30 05. Färg-TV 47 06. Elektrisk kaffebryggare 32 07. Motorgräsklippare 95 08. Dammsugare 29 09. Motorbåt 21 10. Segelbåt 6806 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 2 05. Färg-TV 6 06. Elektrisk kaffebryggare 8 07. Motorgräsklippare 33 08. Dammsugare 7 09. Motorbåt 8 10. Segelbåt 7001 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 8 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 7050 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 2 08. Dammsugare 1 09. Motorbåt 10. Segelbåt 7062 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 149 1. Mycket ointresserad 292 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 594 4. Varken-eller,vet ej 2206 5. Något intresserad 2221 6. Ganska intresserad 1020 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ointresserad 487 2. Ganska ointresserad 485 3. Något ointresserad 808 4. Varken-eller,vet ej 2000 5. Något intresserad 1833 6. Ganska intresserad 953 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 316 2. Ganska ointresserad 415 3. Något ointresserad 784 4. Varken-eller,vet ej 2040 5. Något intresserad 1959 6. Ganska intresserad 1122 7. Mycket intresserad 216 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 2012 1. Mycket ointresserad 883 2. Ganska ointresserad 562 3. Något ointresserad 988 4. Varken-eller,vet ej 1357 5. Något intresserad 666 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 231 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 666 4. Varken-eller,vet ej 1745 5. Något intresserad 2239 6. Ganska intresserad 1531 7. Mycket intresserad 179 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 631 1. Mycket ointresserad 557 2. Ganska ointresserad 507 3. Något ointresserad 635 4. Varken-eller,vet ej 2199 5. Något intresserad 1613 6. Ganska intresserad 763 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 826 4. Varken-eller,vet ej 2406 5. Något intresserad 1810 6. Ganska intresserad 786 7. Mycket intresserad 198 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 329 2. Ganska ointresserad 426 3. Något ointresserad 782 4. Varken-eller,vet ej 2109 5. Något intresserad 1856 6. Ganska intresserad 1083 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 1267 4. Varken-eller,vet ej 2180 5. Något intresserad 1644 6. Ganska intresserad 660 7. Mycket intresserad 229 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 364 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 1262 4. Varken-eller,vet ej 2031 5. Något intresserad 1522 6. Ganska intresserad 814 7. Mycket intresserad 221 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1638 1. Mycket ointresserad 1001 2. Ganska ointresserad 739 3. Något ointresserad 1200 4. Varken-eller,vet ej 1279 5. Något intresserad 612 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 186 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket ointresserad 292 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 1005 4. Varken-eller,vet ej 2269 5. Något intresserad 1804 6. Ganska intresserad 740 7. Mycket intresserad 235 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 276 3. Något ointresserad 786 4. Varken-eller,vet ej 1330 5. Något intresserad 1729 6. Ganska intresserad 2112 7. Mycket intresserad 221 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 934 1. Mycket ointresserad 613 2. Ganska ointresserad 559 3. Något ointresserad 1383 4. Varken-eller,vet ej 1292 5. Något intresserad 1066 6. Ganska intresserad 979 7. Mycket intresserad 239 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 587 1. Mycket ointresserad 453 2. Ganska ointresserad 475 3. Något ointresserad 869 4. Varken-eller,vet ej 2072 5. Något intresserad 1502 6. Ganska intresserad 915 7. Mycket intresserad 192 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 271 2. Ganska ointresserad 357 3. Något ointresserad 695 4. Varken-eller,vet ej 2055 5. Något intresserad 2059 6. Ganska intresserad 1256 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 891 1. Mycket ointresserad 779 2. Ganska ointresserad 681 3. Något ointresserad 965 4. Varken-eller,vet ej 1841 5. Något intresserad 1156 6. Ganska intresserad 553 7. Mycket intresserad 199 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 526 1. Mycket ointresserad 676 2. Ganska ointresserad 762 3. Något ointresserad 1142 4. Varken-eller,vet ej 2019 5. Något intresserad 1228 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 208 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket ointresserad 437 2. Ganska ointresserad 543 3. Något ointresserad 1272 4. Varken-eller,vet ej 1659 5. Något intresserad 1391 6. Ganska intresserad 974 7. Mycket intresserad 222 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1236 1. Mycket ointresserad 787 2. Ganska ointresserad 762 3. Något ointresserad 1301 4. Varken-eller,vet ej 1746 5. Något intresserad 758 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 879 1. Mycket ointresserad 645 2. Ganska ointresserad 748 3. Något ointresserad 1079 4. Varken-eller,vet ej 1978 5. Något intresserad 1048 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 192 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket ointresserad 553 2. Ganska ointresserad 734 3. Något ointresserad 1232 4. Varken-eller,vet ej 2332 5. Något intresserad 1161 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 930 1. Mycket ointresserad 757 2. Ganska ointresserad 873 3. Något ointresserad 1236 4. Varken-eller,vet ej 1840 5. Något intresserad 820 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 210 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2813 1. Mycket ointresserad 725 2. Ganska ointresserad 620 3. Något ointresserad 1185 4. Varken-eller,vet ej 783 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 224 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket ointresserad 431 2. Ganska ointresserad 462 3. Något ointresserad 620 4. Varken-eller,vet ej 1577 5. Något intresserad 1727 6. Ganska intresserad 1560 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 1930 1. Mycket ointresserad 760 2. Ganska ointresserad 586 3. Något ointresserad 1532 4. Varken-eller,vet ej 1271 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 214 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2422 1. Mycket ointresserad 680 2. Ganska ointresserad 397 3. Något ointresserad 1062 4. Varken-eller,vet ej 845 5. Något intresserad 716 6. Ganska intresserad 732 7. Mycket intresserad 211 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2898 1. Mycket ointresserad 675 2. Ganska ointresserad 427 3. Något ointresserad 1217 4. Varken-eller,vet ej 747 5. Något intresserad 449 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 220 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 303 3. Något ointresserad 497 4. Varken-eller,vet ej 2042 5. Något intresserad 2079 6. Ganska intresserad 1432 7. Mycket intresserad 189 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 772 1. Mycket ointresserad 479 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 938 4. Varken-eller,vet ej 1820 5. Något intresserad 1174 6. Ganska intresserad 1061 7. Mycket intresserad 200 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket ointresserad 297 2. Ganska ointresserad 398 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller,vet ej 1925 5. Något intresserad 2096 6. Ganska intresserad 1430 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 369 1. Mycket ointresserad 301 2. Ganska ointresserad 417 3. Något ointresserad 647 4. Varken-eller,vet ej 1751 5. Något intresserad 2004 6. Ganska intresserad 1408 7. Mycket intresserad 168 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 769 1. Mycket ointresserad 472 2. Ganska ointresserad 592 3. Något ointresserad 802 4. Varken-eller,vet ej 1451 5. Något intresserad 1528 6. Ganska intresserad 1310 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 339 3. Något ointresserad 635 4. Varken-eller,vet ej 2160 5. Något intresserad 2397 6. Ganska intresserad 972 7. Mycket intresserad 168 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 670 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 874 4. Varken-eller,vet ej 1320 5. Något intresserad 1847 6. Ganska intresserad 1670 7. Mycket intresserad 179 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2202 1. Mycket ointresserad 704 2. Ganska ointresserad 605 3. Något ointresserad 986 4. Varken-eller,vet ej 1214 5. Något intresserad 663 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 202 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 602 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 470 3. Något ointresserad 701 4. Varken-eller,vet ej 1672 5. Något intresserad 1839 6. Ganska intresserad 1250 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 816 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 590 3. Något ointresserad 901 4. Varken-eller,vet ej 2253 5. Något intresserad 1178 6. Ganska intresserad 613 7. Mycket intresserad 190 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 2062 1. Mycket ointresserad 770 2. Ganska ointresserad 695 3. Något ointresserad 1769 4. Varken-eller,vet ej 905 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 219 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 2056 1. Mycket ointresserad 548 2. Ganska ointresserad 458 3. Något ointresserad 956 4. Varken-eller,vet ej 1177 5. Något intresserad 869 6. Ganska intresserad 821 7. Mycket intresserad 180 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1700 1. Mycket ointresserad 705 2. Ganska ointresserad 530 3. Något ointresserad 363 4. Varken-eller,vet ej 1552 5. Något intresserad 1147 6. Ganska intresserad 890 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1381 1. Mycket ointresserad 816 2. Ganska ointresserad 765 3. Något ointresserad 507 4. Varken-eller,vet ej 1833 5. Något intresserad 1067 6. Ganska intresserad 531 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 947 1. Mycket ointresserad 620 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 701 4. Varken-eller,vet ej 1996 5. Något intresserad 1378 6. Ganska intresserad 607 7. Mycket intresserad 195 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1549 1. Mycket ointresserad 850 2. Ganska ointresserad 817 3. Något ointresserad 852 4. Varken-eller,vet ej 1540 5. Något intresserad 838 6. Ganska intresserad 394 7. Mycket intresserad 225 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 284 2. Ganska ointresserad 404 3. Något ointresserad 351 4. Varken-eller,vet ej 1703 5. Något intresserad 1829 6. Ganska intresserad 2003 7. Mycket intresserad 142 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 749 1. Mycket ointresserad 634 2. Ganska ointresserad 722 3. Något ointresserad 1103 4. Varken-eller,vet ej 2165 5. Något intresserad 1045 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 252 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2021 1. Mycket ointresserad 1055 2. Ganska ointresserad 839 3. Något ointresserad 970 4. Varken-eller,vet ej 1455 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 208 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2831 1. Mycket ointresserad 726 2. Ganska ointresserad 537 3. Något ointresserad 694 4. Varken-eller,vet ej 1004 5. Något intresserad 612 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 196 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 2402 1. Mycket ointresserad 479 2. Ganska ointresserad 386 3. Något ointresserad 547 4. Varken-eller,vet ej 838 5. Något intresserad 915 6. Ganska intresserad 1333 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 568 4. Varken-eller,vet ej 2002 5. Något intresserad 2390 6. Ganska intresserad 1355 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1301 1. Mycket ointresserad 561 2. Ganska ointresserad 584 3. Något ointresserad 878 4. Varken-eller,vet ej 1583 5. Något intresserad 1245 6. Ganska intresserad 716 7. Mycket intresserad 197 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 824 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 535 3. Något ointresserad 802 4. Varken-eller,vet ej 2104 5. Något intresserad 1530 6. Ganska intresserad 663 7. Mycket intresserad 197 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 3881 1. Mycket ointresserad 502 2. Ganska ointresserad 342 3. Något ointresserad 1022 4. Varken-eller,vet ej 408 5. Något intresserad 258 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 225 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 368 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 260 3. Något ointresserad 426 4. Varken-eller,vet ej 1732 5. Något intresserad 2171 6. Ganska intresserad 1736 7. Mycket intresserad 226 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 2714 1. Mycket ointresserad 582 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 1140 4. Varken-eller,vet ej 711 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 700 7. Mycket intresserad 228 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1770 1. Mycket ointresserad 492 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 915 4. Varken-eller,vet ej 1460 5. Något intresserad 998 6. Ganska intresserad 744 7. Mycket intresserad 208 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 2274 1. Mycket ointresserad 555 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 1352 4. Varken-eller,vet ej 898 5. Något intresserad 633 6. Ganska intresserad 627 7. Mycket intresserad 221 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1419 1. Mycket ointresserad 462 2. Ganska ointresserad 467 3. Något ointresserad 751 4. Varken-eller,vet ej 1729 5. Något intresserad 1271 6. Ganska intresserad 747 7. Mycket intresserad 219 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 723 1. Mycket ointresserad 325 2. Ganska ointresserad 279 3. Något ointresserad 622 4. Varken-eller,vet ej 1241 5. Något intresserad 1568 6. Ganska intresserad 2109 7. Mycket intresserad 198 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller,vet ej 1426 5. Något intresserad 2576 6. Ganska intresserad 2253 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket ointresserad 404 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 1364 4. Varken-eller,vet ej 2344 5. Något intresserad 1232 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 203 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 376 3. Något ointresserad 551 4. Varken-eller,vet ej 2159 5. Något intresserad 2295 6. Ganska intresserad 1106 7. Mycket intresserad 177 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 3456 1. Mycket ointresserad 650 2. Ganska ointresserad 468 3. Något ointresserad 833 4. Varken-eller,vet ej 656 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 223 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 682 1. Mycket ointresserad 367 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 550 4. Varken-eller,vet ej 2391 5. Något intresserad 1697 6. Ganska intresserad 712 7. Mycket intresserad 192 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 1078 1. Mycket ointresserad 605 2. Ganska ointresserad 694 3. Något ointresserad 1108 4. Varken-eller,vet ej 2006 5. Något intresserad 1049 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 35 01. 0 kronor 69 02. Under 100 kronor 420 03. 101-300 kronor 960 04. 301-500 kronor 1255 05. 501-800 kronor 1338 06. 801-1.000 kronor 1219 07. 1.001-1.500 kronor 831 08. 1.501-2.000 kronor 754 09. Över 2.000 kronor 184 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 1981 01. 0 kronor 1528 02. Under 100 kronor 1624 03. 101-300 kronor 794 04. 301-500 kronor 378 05. 501-800 kronor 212 06. 801-1.000 kronor 134 07. 1.001-1.500 kronor 58 08. 1.501-2.000 kronor 98 09. Över 2.000 kronor 258 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1823 01. 0 kronor 2494 02. Under 100 kronor 1734 03. 101-300 kronor 483 04. 301-500 kronor 141 05. 501-800 kronor 46 06. 801-1.000 kronor 16 07. 1.001-1.500 kronor 10 08. 1.501-2.000 kronor 11 09. Över 2.000 kronor 307 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 381 01. 0 kronor 953 02. Under 100 kronor 1553 03. 101-300 kronor 1288 04. 301-500 kronor 732 05. 501-800 kronor 556 06. 801-1.000 kronor 427 07. 1.001-1.500 kronor 250 08. 1.501-2.000 kronor 621 09. Över 2.000 kronor 304 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 3432 01. 0 kronor 105 02. Under 100 kronor 136 03. 101-300 kronor 151 04. 301-500 kronor 166 05. 501-800 kronor 242 06. 801-1.000 kronor 347 07. 1.001-1.500 kronor 452 08. 1.501-2.000 kronor 1757 09. Över 2.000 kronor 277 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 1404 01. 0 kronor 1846 02. Under 100 kronor 1652 03. 101-300 kronor 890 04. 301-500 kronor 487 05. 501-800 kronor 242 06. 801-1.000 kronor 157 07. 1.001-1.500 kronor 73 08. 1.501-2.000 kronor 60 09. Över 2.000 kronor 254 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 4048 01. 0 kronor 282 02. Under 100 kronor 287 03. 101-300 kronor 293 04. 301-500 kronor 282 05. 501-800 kronor 295 06. 801-1.000 kronor 296 07. 1.001-1.500 kronor 331 08. 1.501-2.000 kronor 736 09. Över 2.000 kronor 215 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 1539 01. 0 kronor 811 02. Under 100 kronor 1268 03. 101-300 kronor 1012 04. 301-500 kronor 712 05. 501-800 kronor 494 06. 801-1.000 kronor 394 07. 1.001-1.500 kronor 248 08. 1.501-2.000 kronor 397 09. Över 2.000 kronor 190 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 475 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 204 04. 3 ggr/år 303 05. 1 gång/kvartal 227 06. 2 ggr/kvartal 618 07. 1 gång/månad 577 08. 2 ggr/månad 514 09. 3 ggr/månad 1284 10. 1 gång/vecka 1116 11. 2 ggr/vecka 830 12. 3 ggr/vecka 361 13. 4 ggr/vecka 219 14. 5 ggr/vecka 98 15. 6 ggr/vecka 33 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 1012 01. Aldrig 176 02. 1 gång/år 192 03. 2 ggr/år 255 04. 3 ggr/år 366 05. 1 gång/kvartal 277 06. 2 ggr/kvartal 832 07. 1 gång/månad 601 08. 2 ggr/månad 452 09. 3 ggr/månad 1078 10. 1 gång/vecka 813 11. 2 ggr/vecka 491 12. 3 ggr/vecka 250 13. 4 ggr/vecka 182 14. 5 ggr/vecka 60 15. 6 ggr/vecka 27 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 4216 01. Aldrig 436 02. 1 gång/år 269 03. 2 ggr/år 248 04. 3 ggr/år 331 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 366 07. 1 gång/månad 191 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 322 10. 1 gång/vecka 167 11. 2 ggr/vecka 95 12. 3 ggr/vecka 65 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 4965 01. Aldrig 385 02. 1 gång/år 249 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 248 05. 1 gång/kvartal 120 06. 2 ggr/kvartal 261 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 172 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 50 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 2422 01. Aldrig 342 02. 1 gång/år 335 03. 2 ggr/år 406 04. 3 ggr/år 435 05. 1 gång/kvartal 305 06. 2 ggr/kvartal 663 07. 1 gång/månad 448 08. 2 ggr/månad 385 09. 3 ggr/månad 683 10. 1 gång/vecka 291 11. 2 ggr/vecka 174 12. 3 ggr/vecka 85 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 22 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1857 01. Aldrig 353 02. 1 gång/år 366 03. 2 ggr/år 381 04. 3 ggr/år 593 05. 1 gång/kvartal 408 06. 2 ggr/kvartal 891 07. 1 gång/månad 529 08. 2 ggr/månad 376 09. 3 ggr/månad 678 10. 1 gång/vecka 320 11. 2 ggr/vecka 177 12. 3 ggr/vecka 71 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 5985 01. Aldrig 364 02. 1 gång/år 177 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 119 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 2227 01. Aldrig 459 02. 1 gång/år 430 03. 2 ggr/år 419 04. 3 ggr/år 567 05. 1 gång/kvartal 422 06. 2 ggr/kvartal 803 07. 1 gång/månad 536 08. 2 ggr/månad 368 09. 3 ggr/månad 465 10. 1 gång/vecka 181 11. 2 ggr/vecka 104 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 5157 01. Aldrig 386 02. 1 gång/år 249 03. 2 ggr/år 185 04. 3 ggr/år 257 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 254 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 97 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 4557 01. Aldrig 512 02. 1 gång/år 340 03. 2 ggr/år 275 04. 3 ggr/år 350 05. 1 gång/kvartal 238 06. 2 ggr/kvartal 371 07. 1 gång/månad 160 08. 2 ggr/månad 94 09. 3 ggr/månad 132 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 4411 01. Aldrig 614 02. 1 gång/år 418 03. 2 ggr/år 279 04. 3 ggr/år 338 05. 1 gång/kvartal 225 06. 2 ggr/kvartal 379 07. 1 gång/månad 156 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 111 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1270 01. Aldrig 395 02. 1 gång/år 478 03. 2 ggr/år 467 04. 3 ggr/år 668 05. 1 gång/kvartal 502 06. 2 ggr/kvartal 1134 07. 1 gång/månad 696 08. 2 ggr/månad 427 09. 3 ggr/månad 596 10. 1 gång/vecka 231 11. 2 ggr/vecka 109 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 32 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 4421 01. Aldrig 765 02. 1 gång/år 411 03. 2 ggr/år 250 04. 3 ggr/år 284 05. 1 gång/kvartal 219 06. 2 ggr/kvartal 295 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 1720 01. Aldrig 478 02. 1 gång/år 488 03. 2 ggr/år 435 04. 3 ggr/år 758 05. 1 gång/kvartal 473 06. 2 ggr/kvartal 936 07. 1 gång/månad 609 08. 2 ggr/månad 396 09. 3 ggr/månad 447 10. 1 gång/vecka 173 11. 2 ggr/vecka 86 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 4196 01. Aldrig 591 02. 1 gång/år 357 03. 2 ggr/år 275 04. 3 ggr/år 375 05. 1 gång/kvartal 260 06. 2 ggr/kvartal 415 07. 1 gång/månad 202 08. 2 ggr/månad 160 09. 3 ggr/månad 132 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3728 01. Aldrig 772 02. 1 gång/år 483 03. 2 ggr/år 332 04. 3 ggr/år 477 05. 1 gång/kvartal 330 06. 2 ggr/kvartal 473 07. 1 gång/månad 207 08. 2 ggr/månad 99 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 4075 01. Aldrig 707 02. 1 gång/år 460 03. 2 ggr/år 350 04. 3 ggr/år 401 05. 1 gång/kvartal 269 06. 2 ggr/kvartal 391 07. 1 gång/månad 169 08. 2 ggr/månad 95 09. 3 ggr/månad 100 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 2531 01. Aldrig 760 02. 1 gång/år 652 03. 2 ggr/år 494 04. 3 ggr/år 734 05. 1 gång/kvartal 518 06. 2 ggr/kvartal 689 07. 1 gång/månad 250 08. 2 ggr/månad 191 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka 50 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 3608 01. Aldrig 1138 02. 1 gång/år 595 03. 2 ggr/år 304 04. 3 ggr/år 534 05. 1 gång/kvartal 236 06. 2 ggr/kvartal 352 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 74 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 4569 01. Aldrig 847 02. 1 gång/år 435 03. 2 ggr/år 247 04. 3 ggr/år 370 05. 1 gång/kvartal 203 06. 2 ggr/kvartal 237 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 2977 01. Aldrig 2107 02. 1 gång/år 825 03. 2 ggr/år 512 04. 3 ggr/år 341 05. 1 gång/kvartal 141 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 6469 01. Aldrig 375 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 4700 01. Aldrig 637 02. 1 gång/år 374 03. 2 ggr/år 283 04. 3 ggr/år 376 05. 1 gång/kvartal 228 06. 2 ggr/kvartal 255 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 2274 01. Aldrig 1080 02. 1 gång/år 780 03. 2 ggr/år 688 04. 3 ggr/år 702 05. 1 gång/kvartal 456 06. 2 ggr/kvartal 597 07. 1 gång/månad 216 08. 2 ggr/månad 142 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 5347 01. Aldrig 580 02. 1 gång/år 312 03. 2 ggr/år 201 04. 3 ggr/år 268 05. 1 gång/kvartal 122 06. 2 ggr/kvartal 141 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 1378 01. Aldrig 271 02. 1 gång/år 293 03. 2 ggr/år 388 04. 3 ggr/år 580 05. 1 gång/kvartal 405 06. 2 ggr/kvartal 861 07. 1 gång/månad 583 08. 2 ggr/månad 540 09. 3 ggr/månad 820 10. 1 gång/vecka 356 11. 2 ggr/vecka 256 12. 3 ggr/vecka 120 13. 4 ggr/vecka 100 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 68 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 1285 01. Aldrig 165 02. 1 gång/år 182 03. 2 ggr/år 281 04. 3 ggr/år 416 05. 1 gång/kvartal 269 06. 2 ggr/kvartal 762 07. 1 gång/månad 512 08. 2 ggr/månad 510 09. 3 ggr/månad 1109 10. 1 gång/vecka 519 11. 2 ggr/vecka 372 12. 3 ggr/vecka 245 13. 4 ggr/vecka 194 14. 5 ggr/vecka 86 15. 6 ggr/vecka 158 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 2742 01. Aldrig 326 02. 1 gång/år 261 03. 2 ggr/år 230 04. 3 ggr/år 408 05. 1 gång/kvartal 254 06. 2 ggr/kvartal 699 07. 1 gång/månad 398 08. 2 ggr/månad 300 09. 3 ggr/månad 735 10. 1 gång/vecka 298 11. 2 ggr/vecka 164 12. 3 ggr/vecka 78 13. 4 ggr/vecka 89 14. 5 ggr/vecka 47 15. 6 ggr/vecka 36 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 1660 01. Aldrig 296 02. 1 gång/år 491 03. 2 ggr/år 722 04. 3 ggr/år 834 05. 1 gång/kvartal 565 06. 2 ggr/kvartal 808 07. 1 gång/månad 415 08. 2 ggr/månad 276 09. 3 ggr/månad 279 10. 1 gång/vecka 163 11. 2 ggr/vecka 120 12. 3 ggr/vecka 100 13. 4 ggr/vecka 276 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 35 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 1831 01. Aldrig 519 02. 1 gång/år 616 03. 2 ggr/år 705 04. 3 ggr/år 785 05. 1 gång/kvartal 512 06. 2 ggr/kvartal 790 07. 1 gång/månad 397 08. 2 ggr/månad 272 09. 3 ggr/månad 290 10. 1 gång/vecka 131 11. 2 ggr/vecka 78 12. 3 ggr/vecka 50 13. 4 ggr/vecka 51 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 25 16. 7 ggr/vecka
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 2015 01. Aldrig 385 02. 1 gång/år 461 03. 2 ggr/år 586 04. 3 ggr/år 794 05. 1 gång/kvartal 517 06. 2 ggr/kvartal 840 07. 1 gång/månad 481 08. 2 ggr/månad 358 09. 3 ggr/månad 348 10. 1 gång/vecka 135 11. 2 ggr/vecka 71 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 1531 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 168 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 498 07. 1 gång/månad 804 08. 2 ggr/månad 687 09. 3 ggr/månad 1767 10. 1 gång/vecka 745 11. 2 ggr/vecka 283 12. 3 ggr/vecka 112 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 47 16. 7 ggr/vecka
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 347 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 320 05. 1 gång/kvartal 277 06. 2 ggr/kvartal 1592 07. 1 gång/månad 1496 08. 2 ggr/månad 929 09. 3 ggr/månad 1240 10. 1 gång/vecka 329 11. 2 ggr/vecka 103 12. 3 ggr/vecka 47 13. 4 ggr/vecka 79 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 634 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 193 03. 2 ggr/år 216 04. 3 ggr/år 466 05. 1 gång/kvartal 361 06. 2 ggr/kvartal 1851 07. 1 gång/månad 1306 08. 2 ggr/månad 751 09. 3 ggr/månad 803 10. 1 gång/vecka 168 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 57 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 4658 01. Aldrig 685 02. 1 gång/år 414 03. 2 ggr/år 229 04. 3 ggr/år 363 05. 1 gång/kvartal 161 06. 2 ggr/kvartal 281 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 2128 01. Aldrig 180 02. 1 gång/år 161 03. 2 ggr/år 171 04. 3 ggr/år 244 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 434 07. 1 gång/månad 233 08. 2 ggr/månad 216 09. 3 ggr/månad 758 10. 1 gång/vecka 240 11. 2 ggr/vecka 251 12. 3 ggr/vecka 189 13. 4 ggr/vecka 498 14. 5 ggr/vecka 177 15. 6 ggr/vecka 1047 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 3079 01. Aldrig 768 02. 1 gång/år 567 03. 2 ggr/år 451 04. 3 ggr/år 561 05. 1 gång/kvartal 378 06. 2 ggr/kvartal 556 07. 1 gång/månad 303 08. 2 ggr/månad 162 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 38 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 2112 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 168 03. 2 ggr/år 221 04. 3 ggr/år 281 05. 1 gång/kvartal 192 06. 2 ggr/kvartal 406 07. 1 gång/månad 264 08. 2 ggr/månad 249 09. 3 ggr/månad 585 10. 1 gång/vecka 255 11. 2 ggr/vecka 266 12. 3 ggr/vecka 209 13. 4 ggr/vecka 703 14. 5 ggr/vecka 188 15. 6 ggr/vecka 770 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 2262 01. Aldrig 412 02. 1 gång/år 398 03. 2 ggr/år 436 04. 3 ggr/år 421 05. 1 gång/kvartal 287 06. 2 ggr/kvartal 427 07. 1 gång/månad 294 08. 2 ggr/månad 340 09. 3 ggr/månad 299 10. 1 gång/vecka 225 11. 2 ggr/vecka 183 12. 3 ggr/vecka 129 13. 4 ggr/vecka 571 14. 5 ggr/vecka 128 15. 6 ggr/vecka 253 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 5076 01. Aldrig 424 02. 1 gång/år 231 03. 2 ggr/år 302 04. 3 ggr/år 127 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 66 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 53 13. 4 ggr/vecka 154 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka 100 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 3052 01. Aldrig 548 02. 1 gång/år 470 03. 2 ggr/år 377 04. 3 ggr/år 323 05. 1 gång/kvartal 158 06. 2 ggr/kvartal 188 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 17 10. 1gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 1854 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 2456 01. Aldrig 213 02. 1 gång/år 258 03. 2 ggr/år 325 04. 3 ggr/år 364 05. 1 gång/kvartal 236 06. 2 ggr/kvartal 474 07. 1 gång/månad 322 08. 2 ggr/månad 285 09. 3 ggr/månad 490 10. 1 gång/vecka 337 11. 2 ggr/vecka 301 12. 3 ggr/vecka 162 13. 4 ggr/vecka 164 14. 5 ggr/vecka 677 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5958 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 46 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 214 15. 6 ggr/vecka
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 3718 01. Aldrig 214 02. 1 gång/år 208 03. 2 ggr/år 243 04. 3 ggr/år 284 05. 1 gång/kvartal 193 06. 2 ggr/kvartal 298 07. 1 gång/månad 183 08. 2 ggr/månad 162 09. 3 ggr/månad 348 10. 1 gång/vecka 145 11. 2 ggr/vecka 132 12. 3 ggr/vecka 72 13. 4 ggr/vecka 106 14. 5 ggr/vecka 758 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1751 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 205 03. 2 ggr/år 270 04. 3 ggr/år 344 05. 1 gång/kvartal 237 06. 2 ggr/kvartal 553 07. 1 gång/månad 376 08. 2 ggr/månad 369 09. 3 ggr/månad 656 10. 1 gång/vecka 465 11. 2 ggr/vecka 389 12. 3 ggr/vecka 222 13. 4 ggr/vecka 222 14. 5 ggr/vecka 871 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5349 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 140 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 39 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 625 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5611 01. Aldrig 142 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 135 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 109 11. 2 ggr/vecka 91 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 134 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5666 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 135 07. 1 gång/månad 74 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 130 11. 2 ggr/vecka 79 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 176 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5204 01. Aldrig 181 02. 1 gång/år 147 03. 2 ggr/år 165 04. 3 ggr/år 165 05. 1 gång/kvartal 113 06. 2 ggr/kvartal 180 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 147 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 49 14. 5 ggr/vecka 380 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 6100 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 104 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 22 14. 5 ggr/vecka 261 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 6694 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 149 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 6783 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 115 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 6624 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 164 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 6601 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 134 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 6720 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 126 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 6638 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 158 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 3226 01. Aldrig 243 02. 1 gång/år 222 03. 2 ggr/år 243 04. 3 ggr/år 330 05. 1 gång/kvartal 198 06. 2 ggr/kvartal 510 07. 1 gång/månad 410 08. 2 ggr/månad 275 09. 3 ggr/månad 1408 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6484 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 274 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 4659 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 167 03. 2 ggr/år 148 04. 3 ggr/år 195 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 250 07. 1 gång/månad 170 08. 2 ggr/månad 136 09. 3 ggr/månad 1063 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2439 01. Aldrig 167 02. 1 gång/år 189 03. 2 ggr/år 232 04. 3 ggr/år 343 05. 1 gång/kvartal 246 06. 2 ggr/kvartal 572 07. 1 gång/månad 559 08. 2 ggr/månad 413 09. 3 ggr/månad 1900 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 5775 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 76 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 744 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 6402 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 480 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 5973 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 133 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 353 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 5973 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 129 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 487 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6100 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 439 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6431 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 353 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6897 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 6846 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 4885 01. Aldrig 304 02. 1 gång/år 229 03. 2 ggr/år 257 04. 3 ggr/år 259 05. 1 gång/kvartal 171 06. 2 ggr/kvartal 299 07. 1 gång/månad 162 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 405 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 4079 01. Aldrig 395 02. 1 gång/år 340 03. 2 ggr/år 344 04. 3 ggr/år 375 05. 1 gång/kvartal 243 06. 2 ggr/kvartal 389 07. 1 gång/månad 191 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 623 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4892 01. Aldrig 327 02. 1 gång/år 297 03. 2 ggr/år 277 04. 3 ggr/år 346 05. 1 gång/kvartal 191 06. 2 ggr/kvartal 302 07. 1 gång/månad 141 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 233 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 5140 01. Aldrig 355 02. 1 gång/år 297 03. 2 ggr/år 276 04. 3 ggr/år 341 05. 1 gång/kvartal 170 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 134 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 4113 01. Aldrig 256 02. 1 gång/år 256 03. 2 ggr/år 285 04. 3 ggr/år 438 05. 1 gång/kvartal 309 06. 2 ggr/kvartal 576 07. 1 gång/månad 310 08. 2 ggr/månad 177 09. 3 ggr/månad 343 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 4098 01. Aldrig 316 02. 1 gång/år 280 03. 2 ggr/år 291 04. 3 ggr/år 359 05. 1 gång/kvartal 250 06. 2 ggr/kvartal 406 07. 1 gång/månad 216 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 733 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4458 01. Aldrig 321 02. 1 gång/år 259 03. 2 ggr/år 278 04. 3 ggr/år 317 05. 1 gång/kvartal 191 06. 2 ggr/kvartal 320 07. 1 gång/månad 164 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 667 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 4943 01. Aldrig 306 02. 1 gång/år 259 03. 2 ggr/år 274 04. 3 ggr/år 322 05. 1 gång/kvartal 194 06. 2 ggr/kvartal 258 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 336 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 4432 01. Aldrig 360 02. 1 gång/år 349 03. 2 ggr/år 370 04. 3 ggr/år 406 05. 1 gång/kvartal 232 06. 2 ggr/kvartal 345 07. 1 gång/månad 194 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 294 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 3770 01. Aldrig 235 02. 1 gång/år 195 03. 2 ggr/år 227 04. 3 ggr/år 316 05. 1 gång/kvartal 203 06. 2 ggr/kvartal 373 07. 1 gång/månad 180 08. 2 ggr/månad 95 09. 3 ggr/månad 1469 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 4835 01. Aldrig 205 02. 1 gång/år 170 03. 2 ggr/år 166 04. 3 ggr/år 201 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 122 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 963 10. 1 gång/vecka
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 4480 01. Aldrig 194 02. 1 gång/år 237 03. 2 ggr/år 285 04. 3 ggr/år 391 05. 1 gång/kvartal 257 06. 2 ggr/kvartal 491 07. 1 gång/månad 286 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 305 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 6118 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 391 10. 4 ggr/månad 4 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 5829 01. Aldrig 169 02. 1 gång/år 133 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 101 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 306 10. 1 gång/vecka p 2 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 6336 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 4934 01. Aldrig 385 02. 1 gång/år 365 03. 2 ggr/år 366 04. 3 ggr/år 265 05. 1 gång/kvartal 149 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 324 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5312 01. Aldrig 202 02. 1 gång/år 200 03. 2 ggr/år 232 04. 3 ggr/år 253 05. 1 gång/kvartal 179 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 126 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 284 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 4772 01. Aldrig 327 02. 1 gång/år 364 03. 2 ggr/år 358 04. 3 ggr/år 376 05. 1 gång/kvartal 226 06. 2 ggr/kvartal 310 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 141 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5334 01. Aldrig 232 02. 1 gång/år 188 03. 2 ggr/år 217 04. 3 ggr/år 236 05. 1 gång/kvartal 153 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 130 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 285 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 5885 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 149 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 183 05. 1 gång/kvartal 77 06. 2 ggr/kvartal 182 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 6113 01. Aldrig 203 02. 1 gång/år 168 03. 2 ggr/år 123 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 5480 01. Aldrig 240 02. 1 gång/år 206 03. 2 ggr/år 210 04. 3 ggr/år 191 05. 1 gång/kvartal 167 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 65 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 5536 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 156 03. 2 ggr/år 151 04. 3 ggr/år 151 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 153 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 554 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3530 01. Aldrig 296 02. 1 gång/år 325 03. 2 ggr/år 407 04. 3 ggr/år 441 05. 1 gång/kvartal 332 06. 2 ggr/kvartal 417 07. 1 gång/månad 273 08. 2 ggr/månad 143 09. 3 ggr/månad 900 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 6067 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 180 7. 1 gång/månad 624 8. 2 ggr/månad 7 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 5758 1. Aldrig 158 2. 1 gång/år 148 3. 2 ggr/år 139 4. 3 ggr/år 135 5. 1 gång/kvartal 92 6. 2 ggr/kvartal 200 7. 1 gång/månad 433 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 6500 1. Aldrig 90 2. 1 gång/år 67 3. 2 ggr/år 52 4. 3 ggr/år 61 5. 1 gång/kvartal 31 6. 2 ggr/kvartal 107 7. 1 gång/månad 155 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 5363 1. Aldrig 232 2. 1 gång/år 268 3. 2 ggr/år 234 4. 3 ggr/år 265 5. 1 gång/kvartal 173 6. 2 ggr/kvartal 257 7. 1 gång/månad 270 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 4746 1. Aldrig 170 2. 1 gång/år 153 3. 2 ggr/år 138 4. 3 ggr/år 203 5. 1 gång/kvartal 146 6. 2 ggr/kvartal 413 7. 1 gång/månad 1093 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 5151 1. Aldrig 424 2. 1 gång/år 354 3. 2 ggr/år 264 4. 3 ggr/år 275 5. 1 gång/kvartal 122 6. 2 ggr/kvartal 473 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 4847 1. Aldrig 467 2. 1 gång/år 454 3. 2 ggr/år 331 4. 3 ggr/år 343 5. 1 gång/kvartal 152 6. 2 ggr/kvartal 469 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 4763 1. Aldrig 446 2. 1 gång/år 404 3. 2 ggr/år 344 4. 3 ggr/år 343 5. 1 gång/kvartal 156 6. 2 ggr/kvartal 607 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 5898 1. Aldrig 280 2. 1 gång/år 132 3. 2 ggr/år 105 4. 3 ggr/år 100 5. 1 gång/kvartal 45 6. 2 ggr/kvartal 500 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 6164 1. Aldrig 219 2. 1 gång/år 153 3. 2 ggr/år 121 4. 3 ggr/år 121 5. 1 gång/kvartal 71 6. 2 ggr/kvartal 212 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 6502 1. Aldrig 139 2. 1 gång/år 93 3. 2 ggr/år 70 4. 3 ggr/år 85 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 124 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 6438 1. Aldrig 142 2. 1 gång/år 106 3. 2 ggr/år 82 4. 3 ggr/år 91 5. 1 gång/kvartal p 55 6. 2 ggr/kvartal 149 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 6591 1. Aldrig 152 2. 1 gång/år 85 3. 2 ggr/år 68 4. 3 ggr/år 51 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 79 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 6634 1. Aldrig 112 2. 1 gång/år 71 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 68 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 95 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 6557 1. Aldrig 98 2. 1 gång/år 72 3. 2 ggr/år 69 4. 3 ggr/år 72 5. 1 gång/kvartal 76 6. 2 ggr/kvartal 118 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 6625 1. Aldrig 70 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 212 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 6148 1. Aldrig 250 2. 1 gång/år 186 3. 2 ggr/år 140 4. 3 ggr/år 138 5. 1 gång/kvartal 69 6. 2 ggr/kvartal 131 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 6681 1. Aldrig 105 2. 1 gång/år 68 3. 2 ggr/år 49 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 92 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 5863 1. Aldrig 268 2. 1 gång/år 202 3. 2 ggr/år 181 4. 3 ggr/år 186 5. 1 gång/kvartal 66 6. 2 ggr/kvartal 297 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 5492 1. Aldrig 165 2. 1 gång/år 145 3. 2 ggr/år 124 4. 3 ggr/år 242 5. 1 gång/kvartal 90 6. 2 ggr/kvartal 805 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 6576 1. Aldrig 102 2. 1 gång/år 78 3. 2 ggr/år 44 4. 3 ggr/år 70 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 157 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 6717 1. Aldrig 81 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 48 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 83 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 6467 1. Aldrig 126 2. 1 gång/år 85 3. 2 ggr/år 89 4. 3 ggr/år 95 5. 1 gång/kvartal 66 6. 2 ggr/kvartal 132 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 3217 01. Aldrig 99 02. 1 gång/år 143 03. 2 ggr/år 214 04. 3 ggr/år 171 05. 1 gång/kvartal 133 06. 2 ggr/kvartal 207 07. 1 gång/månad 127 08. 2 ggr/månad 113 09. 3 ggr/månad 189 10. 1 gång/vecka 112 11. 2 ggr/vecka 118 12. 3 ggr/vecka 76 13. 4 ggr/vecka 157 14. 5 ggr/vecka 1987 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4478 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 148 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 135 06. 2 ggr/kvartal 212 07. 1 gång/månad 126 08. 2 ggr/månad 146 09. 3 ggr/månad 229 10. 1 gång/vecka 114 11. 2 ggr/vecka 110 12. 3 ggr/vecka 58 13. 4 ggr/vecka 120 14. 5 ggr/vecka 915 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6492 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 183 14. 5 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6806 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 113 13. 4 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6464 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 279 12. 3 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6967 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 6815 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 101 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 6878 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal p 12 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 65 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6488 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 211 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6922 01. Aldrig 24 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 40 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6788 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 79 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6991 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 6824 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 6982 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 7007 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 6893 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 6701 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 250 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 7015 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 7 5. 1 gång/kvartal 3 6. 2 ggr/kvartal 10 7. 1 gång/månad 7 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 6889 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 89 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 6957 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 6877 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 108 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 6864 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 6927 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 90 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 6994 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 6584 1. Aldrig 37 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 64 5. 1 gång/kvartal 47 6. 2 ggr/kvartal 125 7. 1 gång/månad 122 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 6829 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 57 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 3372 1. Läser aldrig 296 2. Läser 1 nr/år 304 3. Läser 2 nr/år 135 4. Läser 3 nr/år 2438 5. Läser 4 nr/år 520 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2709 1. Läser aldrig 370 2. Läser 1 nr/år 433 3. Läser 2 nr/år 179 4. Läser 3 nr/år 2937 5. Läser 4 nr/år 437 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 6017 1. Köper aldrig 647 2. Köper enstaka nummmer 50 3. Köper ungefär 1 nr av 4 31 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 76 6. Köper nästan alla nr 143 7. Köper alla nr/prenumererar 89 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5750 1. Köper aldrig 820 2. Köper enstaka nummmer 58 3. Köper ungefär 1 nr av 4 28 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 87 6. Köper nästan alla nr 230 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5992 1. Köper aldrig 761 2. Köper enstaka nummmer 67 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 17 5. Köper ungefär 3 nr av 4 31 6. Köper nästan alla nr 81 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6104 1. Köper aldrig 741 2. Köper enstaka nummmer 44 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 21 6. Köper nästan alla nr 41 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5312 1. Köper aldrig 1128 2. Köper enstaka nummmer 189 3. Köper ungefär 1 nr av 4 115 4. Köper ungefär vart annat nr 43 5. Köper ungefär 3 nr av 4 126 6. Köper nästan alla nr 69 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5715 1. Köper aldrig 754 2. Köper enstaka nummmer 76 3. Köper ungefär 1 nr av 4 45 4. Köper ungefär vart annat nr 19 5. Köper ungefär 3 nr av 4 78 6. Köper nästan alla nr 294 7. Köper alla nr/prenumererar 84 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5969 1. Köper aldrig 589 2. Köper enstaka nummmer 53 3. Köper ungefär 1 nr av 4 31 4. Köper ungefär vart annat nr 18 5. Köper ungefär 3 nr av 4 64 6. Köper nästan alla nr 258 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5903 1. Köper aldrig 797 2. Köper enstaka nummmer 53 3. Köper ungefär 1 nr av 4 24 4. Köper ungefär vart annat nr 18 5. Köper ungefär 3 nr av 4 38 6. Köper nästan alla nr 149 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5921 1. Köper aldrig 766 2. Köper enstaka nummmer 87 3. Köper ungefär 1 nr av 4 40 4. Köper ungefär vart annat nr 17 5. Köper ungefär 3 nr av 4 63 6. Köper nästan alla nr 87 7. Köper alla nr/prenumererar 84 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5572 1. Köper aldrig 225 2. Köper enstaka nummmer 33 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 1114 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6003 1. Köper aldrig 189 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 726 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5478 1. Köper aldrig 1036 2. Köper enstaka nummmer 172 3. Köper ungefär 1 nr av 4 95 4. Köper ungefär vart annat nr 37 5. Köper ungefär 3 nr av 4 106 6. Köper nästan alla nr 58 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6355 1. Köper aldrig 353 2. Köper enstaka nummmer 45 3. Köper ungefär 1 nr av 4 24 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 48 6. Köper nästan alla nr 145 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6598 1. Köper aldrig 235 2. Köper enstaka nummmer 30 3. Köper ungefär 1 nr av 4 20 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 39 6. Köper nästan alla nr 51 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5796 1. Köper aldrig 905 2. Köper enstaka nummmer 46 3. Köper ungefär 1 nr av 4 17 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 23 6. Köper nästan alla nr 185 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6158 1. Köper aldrig 566 2. Köper enstaka nummmer 70 3. Köper ungefär 1 nr av 4 25 4. Köper ungefär vart annat nr 14 5. Köper ungefär 3 nr av 4 38 6. Köper nästan alla nr 111 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5874 1. Köper aldrig 910 2. Köper enstaka nummmer 86 3. Köper ungefär 1 nr av 4 39 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 28 6. Köper nästan alla nr 32 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6202 1. Köper aldrig 522 2. Köper enstaka nummmer 55 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 19 5. Köper ungefär 3 nr av 4 56 6. Köper nästan alla nr 94 7. Köper alla nr/prenumererar 84 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6638 1. Köper aldrig 255 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 61 7. Köper alla nr/prenumererar 84 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6259 1. Köper aldrig 505 2. Köper enstaka nummmer 70 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 15 5. Köper ungefär 3 nr av 4 48 6. Köper nästan alla nr 52 7. Köper alla nr/prenumererar 83 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6361 1. Köper aldrig 131 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 451 7. Köper alla nr/prenumererar 84 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5231 1. Köper aldrig 1058 2. Köper enstaka nummmer 107 3. Köper ungefär 1 nr av 4 44 4. Köper ungefär vart annat nr 24 5. Köper ungefär 3 nr av 4 88 6. Köper nästan alla nr 422 7. Köper alla nr/prenumererar 91 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 182 1. Aldrig 213 2. Någon gång/år 219 3. Någon gång/kvartal 810 4. Någon gång/månad 2865 5. 1-2 ggr/vecka 2073 6. 3-4 ggr/vecka 662 7. Minst 5 ggr/vecka 41 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 2203 1. Aldrig 2141 2. Någon gång/år 1503 3. Någon gång/kvartal 1120 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 ggr/vecka 7 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 38 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 618 1. Aldrig 936 2. Någon gång/år 1993 3. Någon gång/kvartal 3344 4. Någon gång/månad 125 5. 1-2 ggr/vecka 12 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 34 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 616 1. Aldrig 890 2. Någon gång/år 1952 3. Någon gång/kvartal 3393 4. Någon gång/månad 169 5. 1-2 ggr/vecka 8 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 35 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 4649 1. Aldrig 718 2. Någon gång/år 943 3. Någon gång/kvartal 688 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 37 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1218 1. Aldrig 1223 2. Någon gång/år 2202 3. Någon gång/kvartal 2312 4. Någon gång/månad 67 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 35 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1159 1. Aldrig 1443 2. Någon gång/år 2341 3. Någon gång/kvartal 2036 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 35 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1063 1. Aldrig 1113 2. Någon gång/år 2275 3. Någon gång/kvartal 2497 4. Någon gång/månad 77 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 35 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2814 1. Aldrig 2257 2. Någon gång/år 1247 3. Någon gång/kvartal 681 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 38 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 604 1. Aldrig 564 2. Någon gång/år 1085 3. Någon gång/kvartal 3602 4. Någon gång/månad 1114 5. 1-2 ggr/vecka 16 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 75 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3991 1. Ja 2991 2. Nej 83 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 973 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 2237 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1389 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 853 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 770 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 767 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 76 9. Ej svar