ORVESTO 80 P-0002
               SSD 0183

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 80 P-0002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1980 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 13.500 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.500 personer har 1.752
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 28 avlidna, 18 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 27 i militärtjänst, 138 på utrikes resa, 93 ej
  svensktalande, 75 okända men skrivna på kommun, 41 under
  sjukhusvård, 361 sjuka i hemmet samt 948 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1980 uppgår
  således till 11.748 personer varav 3.745, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (40%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1980 8.834 personer istället för 8.003 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 76% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 80 P-0002, omfattar 1.817 personer eller 23% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 18 april 1980 - 4
  juni 1980.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1980-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0183 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt Avsikt att köpa kapitalvaror 58 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C6 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: Kläder,fritid m.m. 141 Kläder till Dig själv 142 Sportutrustning till Dig själv 143 Kosmetika/Skönhetsmedel 144 Nöjen 145 Utlandsresor under fritiden 146 Böcker 147 Tobak 148 Vin och sprit Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 149 ICA 150 Konsum 151 Vivo 152 Favör 153 Annan butik 154 Livsmedelsavdelning i Domus 155 Livsmedelsavdelning i NK 156 Livsmedelsavdelning i Tempo/Epa 157 Livsmedelsavdelning i Åhlens 158 Livsmedelsavdelning i Obs 159 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och Stormarknader 160 Domus 161 NK 162 Tempo/EPA 163 Åhlens 164 Obs 165 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 166 Hennes/Mauritz 167 Kapp-Ahl 168 Gulins 169 Ikea 170 Åhlbergs 171 Expert 172 Järnia 173 Färgsam 174 Pressbyrån 175 Annan kiosk 176 Tobaksaffär 177 Bar/Självservering 178 Kafe/Konditori 179 Korvkiosk/Gatukök 180 Bensinstation 181 Postkontor 182 Bankkontor 183 Hälsokostbutik Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 184 Affischpelare 185 Reklamfilm på bio 186 Reklam på bussar 187 Åker buss 188 Åker tunnelbana 189 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 190 Aftonbladet 191 Arbetet 192 Dagens Nyheter 193 Expressen 194 Göteborgs-Posten 195 GT Kvällstidningen 196 Kvällsposten 197 Svenska Dagbladet 198 Sydsvenska Dagbladet 199 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 200 Norrköpings Tidningar 201 Nya Wermlands-Tidningen 202 Upsala Nya Tidning 203 Vestmanlands Läns Tidning 204 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 205 Aftonbladet (Söndagsnummer) 206 Arbetet (Söndagsnummer) 207 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 208 Expressen (Söndagsnummer) 209 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 210 GP NU (Söndagsnummer) 211 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 212 Kvällsposten (Söndagsnummer) 213 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 214 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 215 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 216 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 217 Allas Veckotidning 218 Allers 219 Damernas Värld 220 Femina 221 FIB-Aktuellt 222 Hemmets Journal 223 Hemmets Veckotidning 224 Husmodern 225 Hänt i Veckan 226 ICA-Kuriren 227 Land 228 Lektyr 229 Metallarbetaren 230 Min Värld 231 Mitt Livs Novell 232 Röster i Radio/TV 233 Saxons Veckotidning 234 Se 235 Svensk Damtidning 236 Veckans Affärer 237 Vecko-Journalen 238 Vecko-Revyn 239 Vi 240 Året Runt Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 241 Kommunalarbetaren 242 Motor 243 Motorföraren 244 Teknikens Värld 245 Vi Bilägare Tidningsläsning: Månadstidningar 246 Allt om Mat 247 Allt i Hemmet 248 Hem och Fritid 249 Det Bästa 250 Båt-Nytt 251 Båt för alla 252 Vi Båtägare 253 Foto- och Filmteknik 254 Radio & Television 255 Start & Speed 256 Sunt Förnuft 257 Teknik för alla 258 Tidskrift för Hälsa 259 Vi Föräldrar 260 Vår Bostad 261 Privata Affärer 262 Illustrerad Motorsport 263 MC-Nytt Tidningsläsning: Lokalpress 264 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 265 A-Pressen 266 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 267 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 268 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 269 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 270 Helsingborgs Dagblad 271 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 272 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 273 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 274 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 275 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars 276 Huvudstadspress Norr 277 Huvudstadspress Sundbyberg 278 Huvudstadspress Lidingö 279 Huvudstadspress Mälarö 280 Huvudstadspress Söderort 281 Huvudstadspress Söderkuriren 282 Dagens Nyheter - bilaga Nord 283 Dagens Nyheter - bilaga Nordost 284 Dagens Nyheter - bilaga Nordväst 285 Dagens Nyheter - bilaga Syd 286 Dagens Nyheter - bilaga Sydväst 287 Dagens Nyheter - bilaga Sydost 288 Storstaden 289 Skånska Dagbladet Tidningsläsning: Villatidningar 290 Vårt Hus 291 Vi i Villa Köp av olika tidningar 292 Allas Veckotidning 293 Allers 294 Damernas Värld 295 Femina 296 FIB-Aktuellt 297 Hemmets Journal 298 Hemmets Veckotidning 299 Husmodern 300 Hänt i Veckan 301 ICA-Kuriren 302 Land 303 Lektyr 304 Min Värld 305 Mitt Livs Novell 306 Röster i Radio/TV 307 Saxons Veckotidning 308 Se 309 Svensk Damtidning 310 Veckojournalen 311 Vecko-Revyn 312 Vi 313 Året Runt Inköp av dagligvaror 314 Matvaror i butiker 315 Skönhetsartiklar 316 Tandkräm 317 Tvål 318 Maskindiskmedel 319 Handdiskmedel 320 Rengöringsmedel 321 Tvättmedel 322 Golvvårdsmedel 323 Kaffe Medlemskap i Konsum 324 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 325 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0183              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0183


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 05. P-9005 (ORVESTO 1980-I) 06. P-9006 (ORVESTO 1980-I) 07. P-9007 (ORVESTO 1980-I) 21. P-0001 (ORVESTO 1980-II) 1817 22. P-0002 (ORVESTO 1980-II) 23. P-0003 (ORVESTO 1980-II) 28. P-9008 (ORVESTO 1980-II) 29. P-9302 (Skåneundersökningen)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1689 40 88
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 290 11 6 34 11 7 26 13 32 37 24 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 26 16 6 28 4 10 13 26 22 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 24 14 8 50 101 21 13 19 16 165 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 26 17 38 17 14 23 7 17 43 3 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 36 10 11 40 9 5 13 42 14 11 15 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 24 17 24 9 7 11 25 27 17 14 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 19 24 6 12 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11503 12001 12006 Frek: 1 3 1 2 1 1 2 Kod: 12301 12503 12601 12602 12701 12702 12703 Frek: 7 1 13 6 4 1 9 Kod: 12704 13601 13606 13801 13901 13903 13904 Frek: 3 10 1 4 1 2 1 Kod: 13905 16001 16201 16301 18001 18006 18007 Frek: 1 14 3 6 2 4 3 Kod: 18009 18010 18011 18014 18015 18017 18018 Frek: 2 1 9 7 4 2 4 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18028 18029 Frek: 9 5 10 6 4 1 4 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 5 6 3 6 7 5 6 Kod: 18042 18101 18102 18103 18105 18106 18110 Frek: 6 6 4 1 1 1 1 Kod: 18111 18112 18201 18203 18301 18401 18402 Frek: 1 1 12 5 7 6 5 Kod: 18601 18703 18704 18801 18803 18805 18806 Frek: 5 5 1 4 2 1 1 Kod: 18809 18810 18823 19104 19106 19108 19201 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 28201 30502 31902 36001 36004 36006 36008 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 36009 38001 38002 38003 38004 38005 38006 Frek: 1 7 4 3 2 1 1 Kod: 38014 38016 38017 38025 38035 38101 38105 Frek: 2 1 2 1 1 4 1 Kod: 38203 38211 38213 38214 42801 48001 48002 Frek: 1 3 4 1 1 2 3 Kod: 48008 48010 48031 48033 48101 48201 48301 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 48302 48308 48401 48402 48403 48406 48410 Frek: 1 2 10 7 1 2 1 Kod: 48411 48416 48601 48613 51302 56101 56201 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 56202 56204 56302 58001 58002 58003 58005 Frek: 1 1 1 7 1 5 1 Kod: 58009 58012 58018 58019 58024 58029 58033 Frek: 2 1 3 1 1 1 5 Kod: 58034 58101 58102 58103 58104 58105 58106 Frek: 2 2 2 1 1 9 7 Kod: 58114 58115 58117 58201 58207 58301 58306 Frek: 4 1 1 1 1 6 2 Kod: 58307 58324 58601 58603 58617 61704 65606 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 66201 66204 66209 66214 66215 66501 68001 Frek: 3 2 1 1 1 4 4 Kod: 68002 68003 68005 68006 68008 68020 68201 Frek: 2 4 3 1 1 1 4 Kod: 68207 68301 68310 68401 68403 68404 68406 Frek: 2 6 1 1 1 1 1 Kod: 68501 68503 68507 68522 68601 68605 68609 Frek: 6 3 1 1 3 1 1 Kod: 68701 68702 76101 76102 76302 76303 76401 Frek: 7 1 1 1 1 1 1 Kod: 76405 76409 76501 76504 76703 78001 78003 Frek: 1 1 3 1 1 7 1 Kod: 78009 78018 78021 78024 78025 78028 78101 Frek: 1 2 2 1 1 2 3 Kod: 78117 78118 82101 82103 83401 83404 84007 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 84011 84015 86001 86003 86005 86101 86103 Frek: 2 2 2 1 1 2 2 Kod: 86201 86203 88001 88002 88007 88011 88014 Frek: 2 1 7 1 1 1 2 Kod: 88101 88103 88105 88109 88201 88204 88206 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 88301 88309 88401 88405 88408 98001 98004 Frek: 3 1 3 1 2 7 1 Kod: 98007 98010 98019 98020 98021 98026 98046 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 98057 98061 98064 98065 98072 106001 106002 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 106003 108001 108005 108006 108008 108012 108016 Frek: 2 5 4 2 1 1 1 Kod: 108101 108102 108110 108201 108203 108204 108205 Frek: 2 1 1 2 2 1 2 Kod: 108301 108304 112104 112106 116001 116005 116007 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 116302 116303 116501 116601 116607 116701 116703 Frek: 2 1 1 4 1 3 1 Kod: 116804 116806 118001 118002 118006 118009 118011 Frek: 1 1 7 1 1 1 1 Kod: 118015 118025 118029 118030 118032 118035 118101 Frek: 3 1 1 1 2 1 1 Kod: 118103 118111 118118 118119 118201 118202 118205 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 118206 118209 118301 118305 118309 118312 118314 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 118318 118319 118321 121405 123006 123101 123304 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 Kod: 123305 123308 126001 126003 126101 126104 126112 Frek: 1 3 1 2 2 1 2 Kod: 126201 126204 126301 126361 126401 126506 126511 Frek: 3 1 2 1 3 1 1 Kod: 126702 128002 128003 128005 128006 128007 128008 Frek: 2 3 2 4 1 8 6 Kod: 128009 128010 128014 128015 128016 128017 128018 Frek: 5 2 2 6 2 4 1 Kod: 128019 128101 128102 128103 128104 128105 128106 Frek: 2 6 2 1 5 1 1 Kod: 128113 128116 128120 128121 128201 128203 128204 Frek: 1 2 3 1 9 1 1 Kod: 128301 128302 128303 128309 128314 128316 128317 Frek: 2 2 5 4 1 2 4 Kod: 128401 128403 128404 128501 128507 128511 128514 Frek: 2 1 2 7 1 1 1 Kod: 128515 128601 128616 128701 128715 128723 128731 Frek: 1 5 1 5 1 1 1 Kod: 131505 138001 138002 138003 138004 138008 138009 Frek: 1 3 4 1 1 2 2 Kod: 138011 138101 138107 138108 138111 138206 138211 Frek: 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 138219 138301 138305 138317 138324 138401 138403 Frek: 1 7 2 1 1 3 1 Kod: 138404 138410 138414 140102 140104 140201 140203 Frek: 1 1 3 3 2 8 4 Kod: 140701 141501 141502 141504 141901 141902 141905 Frek: 3 1 2 1 2 2 1 Kod: 142701 142703 142704 143001 148001 148002 148005 Frek: 1 2 1 5 2 1 3 Kod: 148006 148007 148008 148009 148010 148012 148013 Frek: 6 1 3 7 3 3 1 Kod: 148016 148017 148018 148019 148020 148021 148022 Frek: 2 2 5 3 5 3 1 Kod: 148023 148024 148026 148028 148030 148031 148032 Frek: 5 7 5 2 5 3 1 Kod: 148034 148036 148037 148101 148102 148103 148104 Frek: 2 9 1 4 2 3 1 Kod: 148201 148207 148208 148401 148501 148510 148512 Frek: 5 1 1 1 6 1 3 Kod: 148601 150701 150702 150708 151203 152101 152103 Frek: 3 1 1 1 1 2 2 Kod: 152105 152106 152401 152402 152707 152714 155201 Frek: 1 1 4 2 1 1 2 Kod: 155202 155205 155212 156105 156108 156207 156301 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 156304 156307 156314 156318 156501 158001 158009 Frek: 2 1 1 1 1 4 1 Kod: 158101 158201 158207 158300 158301 158302 158303 Frek: 7 3 1 1 3 6 2 Kod: 158306 158311 158312 158314 158315 158316 158320 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 158401 158411 158416 158501 160209 162202 162301 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 Kod: 163701 163704 164301 166029 166101 166102 166112 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 166201 166202 166301 168001 168003 168005 168009 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 168101 168103 168120 168124 168201 168208 168301 Frek: 4 2 1 2 2 1 7 Kod: 168303 168304 168327 168401 168402 168405 168501 Frek: 1 4 1 1 1 1 4 Kod: 168601 168606 168620 168624 168634 168651 171501 Frek: 4 1 1 1 2 1 2 Kod: 173001 173003 173005 173701 173705 173708 176001 Frek: 1 1 2 3 1 1 2 Kod: 176101 176301 176302 176401 176403 176501 176505 Frek: 5 1 4 1 2 1 1 Kod: 176508 176601 178001 178002 178004 178006 178008 Frek: 1 1 7 1 1 1 4 Kod: 178009 178101 178105 178201 178203 178206 178301 Frek: 2 7 3 2 2 1 4 Kod: 178302 178304 178401 178402 178407 178410 178501 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 178511 186001 186101 186201 186202 186401 188001 Frek: 1 1 2 3 1 1 4 Kod: 188002 188003 188010 188016 188020 188026 188029 Frek: 2 5 1 1 1 1 1 Kod: 188030 188101 188201 188205 188301 188404 188502 Frek: 10 4 2 1 6 3 2 Kod: 188503 188504 188505 190701 190702 191701 191704 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 191705 196001 196005 196101 196102 198001 198002 Frek: 1 3 1 2 1 5 10 Kod: 198003 198004 198007 198011 198016 198101 198102 Frek: 6 7 3 1 2 5 2 Kod: 198103 198108 198201 198301 198401 202101 202302 Frek: 1 1 5 4 1 2 2 Kod: 202305 202602 202603 202901 202902 203101 203402 Frek: 1 1 2 6 1 3 3 Kod: 203902 203905 206101 206201 206202 208001 208002 Frek: 4 2 1 2 1 4 1 Kod: 208003 208008 208101 208102 208103 208201 208202 Frek: 6 2 7 2 1 2 2 Kod: 208301 208303 208305 208401 208402 208404 208405 Frek: 3 1 1 3 2 1 2 Kod: 208406 208501 208502 210101 210102 210401 212101 Frek: 1 9 1 1 1 5 4 Kod: 212103 213202 213204 213205 216101 216104 216107 Frek: 4 1 2 1 2 1 1 Kod: 218001 218002 218003 218004 218006 218007 218101 Frek: 5 6 2 1 1 1 2 Kod: 218102 218103 218201 218204 218206 218209 218303 Frek: 7 2 4 3 1 1 4 Kod: 218304 218309 218403 218404 218405 218407 218409 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 218411 226201 228001 228006 228101 228102 228103 Frek: 1 3 4 1 7 1 4 Kod: 228104 228106 228108 228110 228201 228301 228302 Frek: 4 2 2 1 4 1 2 Kod: 228309 228311 228401 228402 228408 228410 230501 Frek: 2 2 1 4 5 1 2 Kod: 230502 230908 231301 231304 231306 232105 232107 Frek: 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 232601 232603 238001 238002 238005 238006 238007 Frek: 1 1 4 2 1 1 3 Kod: 240102 240401 240402 240904 241702 241703 242101 Frek: 2 1 2 1 1 1 3 Kod: 242103 246001 246201 246301 246302 248001 248002 Frek: 1 1 3 2 1 7 3 Kod: 248004 248005 248006 248101 248201 248203 248204 Frek: 4 4 1 3 3 1 4 Kod: 248206 248207 248208 251002 251301 251401 251801 Frek: 2 2 1 3 1 3 1 Kod: 252301 252304 252306 256002 258001 258002 258003 Frek: 3 2 1 3 4 5 7 Kod: 258004 258101 258103 258105 258201 258401 258402 Frek: 1 2 7 6 3 4 1 Kod: 999999 Frek: 14
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 19 23 26 22 24 23 27 28 29 26 37 34 33 29 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 32 27 33 26 27 28 25 24 24 26 26 22 25 32 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 35 39 36 34 46 35 48 46 42 36 41 42 35 41 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 40 44 40 35 35 29 37 32 31 29 45 39 46 18 Kod: 99 Frek: 4
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 933 1. Man 880 2. Kvinna 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 179 01. 19 år och yngre 174 02. 20-24 år 199 03. 25-29 år 203 04. 30-34 år 206 05. 35-39 år 166 06. 40-44 år 120 07. 45-49 år 144 08. 50-54 år 159 09. 55-59 år 144 10. 60-64 år 120 11. 65 år och äldre 3 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 408 1. Ogift 1281 2. Gift eller sammanboende 126 3. Änka/Änkling/Frånskild 2 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 644 1. Husfar 667 2. Husmor 223 3. Son/Dotter 46 4. Annan hushållsmedlem 217 5. Ensamboende 20 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 905 1. Förvärvsarbetande på heltid 307 2. Förvärvsarbetande på deltid 172 3. Hemmafru 206 4. Studerande 163 5. Pensionär 56 6. Annan sysselsättning 8 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 699 1. Folkskola 330 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 177 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 366 4. Gymnasium eller motsvarande 224 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 21 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 93 1. Under 200 invånare 192 2. 200-1.999 invånare 169 3. 2.000-4.999 invånare 178 4. 5.000-9.999 invånare 230 5. 10.000-24.999 invånare 229 6. 25.000-49.999 invånare 227 7. 50.000-99.999 invånare 383 8. 100.000 och däröver 116 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 184 1. Insatslägenhet 560 2. Hyrd lägenhet 837 3. Egen villa/radhus 51 4. Hyrd villa/radhus 120 5. Jordbruksfastighet 22 6. Inneboende 38 7. Annan bostadsform 5 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 268 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 381 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 266 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 203 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 689 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 10 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1682 131 3 1
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1504 255 50 5 1 1 1
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1531 244 39 2 1
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1473 299 43 1 1
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 1355 357 91 11 1 1 1
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 53 307 1241 162 43 7 1 1 1 Kod: 99 Frek: 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1694 79 41 1 2
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 206 567 358 470 147 43 11 5 8 2
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 464 1. Under 30.000 kronor/år 329 2. 30.000-50.000 kronor/år 491 3. 50.000-70.000 kronor/år 268 4. 70.000-90.000 kronor/år 99 5. 90.000-110.000 kronor/år 33 6. 110.000-130.000 kronor/år 38 7. Över 130.000 kronor/år 95 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 53 1. Under 30.000 kronor/år 128 2. 30.000-50.000 kronor/år 266 3. 50.000-70.000 kronor/år 265 4. 70.000-90.000 kronor/år 290 5. 90.000-110.000 kronor/år 218 6. 110.000-130.000 kronor/år 354 7. Över 130.000 kronor/år 243 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1225 1. Ja 441 2. Nej 151 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 292 1170 300 39 6 2 8
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 126 1. Ja 1678 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 324 1. Ja 1493 2. Nej 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 341 1. Ja 1468 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 161 1. Ja 1648 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 70 1. Ja 1739 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1058 1. Ja 751 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 667 1. Ja 1140 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1144 1. Ja 665 2. Nej 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 158 1. Ja 1651 2. Nej 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 1344 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 465 1. Ja 1344 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 416 1. Ja 1393 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 802 1. Ja 1006 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 677 1. Ja 1132 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1526 1. Ja 283 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1600 1. Ja 209 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 640 1. Ja 1169 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 140 1. Ja 1669 2. Nej 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 849 1. Ja 960 2. Nej 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1345 1. Ja 464 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1361 1. Ja 448 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 700 1. Ja 1108 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1223 1. Ja 586 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1265 1. Ja 545 2. Nej 8. Frågan ej ställd 7 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1364 1. Ja 445 2. Nej 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1436 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 287 1. Ja 1521 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 58 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 85 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 177 01. Fabriksny bil 482 02. Begagnad bil 43 03. Moped 14 04. Nytt fritidshus 14 05. Begagnat fritidshus 26 06. Ny villa 27 07. Begagnad villa 45 08. Köksfläkt 50 09. Elektrisk spis 34 10. Diskmaskin 288 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 617 99. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 87 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 31 02. Begagnad bil 34 03. Moped 12 04. Nytt fritidshus 17 05. Begagnat fritidshus 28 06. Ny villa 28 07. Begagnad villa 51 08. Köksfläkt 37 09. Elektrisk spis 48 10. Diskmaskin 260 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1271 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 89 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 3 03. Moped 5 04. Nytt fritidshus 7 05. Begagnat fritidshus 8 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 16 08. Köksfläkt 29 09. Elektrisk spis 17 10. Diskmaskin 84 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1643 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 91 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 17 09. Elektrisk spis 17 10. Diskmaskin 28 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1747 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 93 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 15 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1786 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 95 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 10 11. Nya möbler (Detta svarsalternativ endast i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3)) 1805 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 97 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 174 01. Tvättmaskin 54 02. Frysbox 63 03. Frysskåp 159 04. Fiskeutrustning 104 05. Elektrisk rakapparat 36 06. Skrivmaskin 61 07. Stillbildskamera 20 08. Filmkamera 24 09. Projektor 47 10. Elektrisk symaskin 1075 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 99 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 23 02. Frysbox 20 03. Frysskåp 31 04. Fiskeutrustning 44 05. Elektrisk rakapparat 24 06. Skrivmaskin 40 07. Stillbildskamera 16 08. Filmkamera 19 09. Projektor 29 10. Elektrisk symaskin 1571 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 101 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 10 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 10 05. Elektrisk rakapparat 7 06. Skrivmaskin 15 07. Stillbildskamera 8 08. Filmkamera 10 09. Projektor 17 10. Elektrisk symaskin 1737 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 103 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 7 07. Stillbildskamera 6 08. Filmkamera 3 09. Projektor 5 10. Elektrisk symaskin 1791 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 105 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 4 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 3 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1808 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 107 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 2 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1814 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 109 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 151 01. Transistorradio 15 02. Husvagn 126 03. Stereoanläggning 13 04. Svart/vit TV 114 05. Färg-TV 60 06. Elektrisk kaffebryggare 66 07. Motorgräsklippare 110 08. Dammsugare 15 09. Motorbåt 12 10. Segelbåt 1135 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 111 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 3 02. Husvagn 18 03. Stereoanläggning 7 04. Svart/vit TV 48 05. Färg-TV 28 06. Elektrisk kaffebryggare 38 07. Motorgräsklippare 72 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 6 10. Segelbåt 1585 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 113 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 8 05. Färg-TV 9 06. Elektrisk kaffebryggare 10 07. Motorgräsklippare 22 08. Dammsugare 6 09. Motorbåt 4 10. Segelbåt 1757 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 115 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 2 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 10 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1801 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 117 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 3 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1811 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C6 Loc 119 width 2 MD=99 F.6c.6. Sjätte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1816 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 39 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 591 5. Något intresserad 528 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 122 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 267 4. Varken-eller,vet ej 534 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 123 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 252 4. Varken-eller,vet ej 555 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 124 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 456 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller,vet ej 362 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 125 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 126 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 579 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 127 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 250 4. Varken-eller,vet ej 646 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 371 4. Varken-eller,vet ej 579 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 382 4. Varken-eller,vet ej 548 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 131 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 362 4. Varken-eller,vet ej 325 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 132 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 328 4. Varken-eller,vet ej 592 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 267 4. Varken-eller,vet ej 353 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 412 4. Varken-eller,vet ej 338 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 135 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 282 4. Varken-eller,vet ej 534 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 136 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 554 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 473 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 138 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 343 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 413 4. Varken-eller,vet ej 415 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 140 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 421 4. Varken-eller,vet ej 436 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 75 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 353 4. Varken-eller,vet ej 484 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 379 4. Varken-eller,vet ej 628 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 380 4. Varken-eller,vet ej 453 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 144 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 645 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 366 4. Varken-eller,vet ej 224 5. Något intresserad 90 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 145 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 410 5. Något intresserad 431 6. Ganska intresserad 404 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 146 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 471 4. Varken-eller,vet ej 318 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 64 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 578 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 352 4. Varken-eller,vet ej 208 5. Något intresserad 165 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 683 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 386 4. Varken-eller,vet ej 166 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 149 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 150 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 303 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 277 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 514 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 200 4. Varken-eller,vet ej 481 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 243 4. Varken-eller,vet ej 389 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 326 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 154 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 591 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 155 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 273 4. Varken-eller,vet ej 357 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 156 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 298 4. Varken-eller,vet ej 322 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 157 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 432 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 158 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 279 4. Varken-eller,vet ej 562 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 159 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 497 4. Varken-eller,vet ej 229 5. Något intresserad 111 6. Ganska intresserad 58 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 160 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 491 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 282 4. Varken-eller,vet ej 308 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 119 4. Varken-eller,vet ej 418 5. Något intresserad 278 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 151 4. Varken-eller,vet ej 486 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 312 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket ointresserad 225 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller,vet ej 402 5. Något intresserad 192 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 165 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 426 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 166 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 328 4. Varken-eller,vet ej 546 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 279 2. Ganska ointresserad 239 3. Något ointresserad 287 4. Varken-eller,vet ej 363 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 28 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 699 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 210 4. Varken-eller,vet ej 250 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 602 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 224 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 170 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 602 6. Ganska intresserad 320 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 329 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 404 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 172 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 229 4. Varken-eller,vet ej 560 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 173 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 979 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 279 4. Varken-eller,vet ej 108 5. Något intresserad 65 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 174 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 469 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 438 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 175 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 672 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 183 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 239 4. Varken-eller,vet ej 390 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 571 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 364 4. Varken-eller,vet ej 218 5. Något intresserad 167 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 398 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 200 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 180 4. Varken-eller,vet ej 304 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 20 2. Ganska ointresserad 25 3. Något ointresserad 91 4. Varken-eller,vet ej 393 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 548 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 181 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 400 4. Varken-eller,vet ej 619 5. Något intresserad 286 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 182 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 190 4. Varken-eller,vet ej 593 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 183 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 880 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 229 4. Varken-eller,vet ej 160 5. Något intresserad 97 6. Ganska intresserad 87 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 184 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 626 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 185 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 313 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 141 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 11 01. 0 kronor 21 02. Under 100 kronor 87 03. 101-300 kronor 235 04. 301-500 kronor 327 05. 501-800 kronor 335 06. 801-1.000 kronor 324 07. 1.001-1.500 kronor 237 08. 1.501-2.000 kronor 194 09. Över 2.000 kronor 46 99. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 459 01. 0 kronor 393 02. Under 100 kronor 437 03. 101-300 kronor 236 04. 301-500 kronor 109 05. 501-800 kronor 61 06. 801-1.000 kronor 29 07. 1.001-1.500 kronor 16 08. 1.501-2.000 kronor 19 09. Över 2.000 kronor 58 99. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 444 01. 0 kronor 650 02. Under 100 kronor 466 03. 101-300 kronor 114 04. 301-500 kronor 45 05. 501-800 kronor 13 06. 801-1.000 kronor 6 07. 1.001-1.500 kronor 4 08. 1.501-2.000 kronor 4 09. Över 2.000 kronor 71 99. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 93 01. 0 kronor 238 02. Under 100 kronor 401 03. 101-300 kronor 319 04. 301-500 kronor 195 05. 501-800 kronor 149 06. 801-1.000 kronor 111 07. 1.001-1.500 kronor 60 08. 1.501-2.000 kronor 170 09. Över 2.000 kronor 81 99. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 908 01. 0 kronor 32 02. Under 100 kronor 32 03. 101-300 kronor 38 04. 301-500 kronor 37 05. 501-800 kronor 63 06. 801-1.000 kronor 103 07. 1.001-1.500 kronor 109 08. 1.501-2.000 kronor 429 09. Över 2.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 376 01. 0 kronor 476 02. Under 100 kronor 414 03. 101-300 kronor 240 04. 301-500 kronor 134 05. 501-800 kronor 44 06. 801-1.000 kronor 32 07. 1.001-1.500 kronor 15 08. 1.501-2.000 kronor 18 09. Över 2.000 kronor 68 99. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1022 01. 0 kronor 76 02. Under 100 kronor 80 03. 101-300 kronor 82 04. 301-500 kronor 75 05. 501-800 kronor 81 06. 801-1.000 kronor 67 07. 1.001-1.500 kronor 90 08. 1.501-2.000 kronor 189 09. Över 2.000 kronor 55 99. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 394 01. 0 kronor 196 02. Under 100 kronor 334 03. 101-300 kronor 266 04. 301-500 kronor 169 05. 501-800 kronor 139 06. 801-1.000 kronor 113 07. 1.001-1.500 kronor 66 08. 1.501-2.000 kronor 93 09. Över 2.000 kronor 47 99. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 202 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 136 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 36 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 152 08. 2 ggr/månad 113 09. 3 ggr/månad 343 10. 1 gång/vecka 285 11. 2 ggr/vecka 219 12. 3 ggr/vecka 94 13. 4 ggr/vecka 63 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka
VAR 150 KONSUM Loc 204 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 265 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 227 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 249 10. 1 gång/vecka 220 11. 2 ggr/vecka 127 12. 3 ggr/vecka 60 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 14 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 VIVO Loc 206 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1093 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 FAVÖR Loc 208 width 2 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1274 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 210 width 2 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 620 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 186 10. 1 gång/vecka 66 11. 2 ggr/vecka 36 12. 3 ggr/vecka 20 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka
VAR 154 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 212 width 2 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 491 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 124 04. 3 ggr/år 148 05. 1 gång/kvartal 114 06. 2 ggr/kvartal 238 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 92 09. 3 ggr/månad 152 10. 1 gång/vecka 81 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 155 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 214 width 2 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1549 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 156 LIVSMEDEL I TEMPO/EPA Loc 216 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo/Epa <Se F.9 för fullständig frågetext> 590 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 131 03. 2 ggr/år 103 04. 3 ggr/år 134 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 208 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 218 width 2 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1344 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 220 width 2 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1177 01. Aldrig 129 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 222 width 2 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1145 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 160 DOMUS Loc 224 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 334 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 126 03. 2 ggr/år 127 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 131 06. 2 ggr/kvartal 294 07. 1 gång/månad 171 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 151 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 NK Loc 226 width 2 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1146 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 162 TEMPO/EPA Loc 228 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA <Se F.9 för fullständig frågetext> 439 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 127 04. 3 ggr/år 213 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 232 07. 1 gång/månad 148 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 128 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 ÅHLENS Loc 230 width 2 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1079 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 164 OBS Loc 232 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 935 01. Aldrig 214 02. 1 gång/år 134 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 B&W (BRA,WESSELS) Loc 234 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1052 01. Aldrig 188 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 HENNES/MAURITZ Loc 236 width 2 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 666 01. Aldrig 190 02. 1 gång/år 172 03. 2 ggr/år 117 04. 3 ggr/år 194 05. 1 gång/kvartal 125 06. 2 ggr/kvartal 179 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 167 KAPP-AHL Loc 238 width 2 F.9s. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 946 01. Aldrig 299 02. 1 gång/år 152 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 132 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 168 GULINS Loc 240 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins <Se F.9 för fullständig frågetext> 1184 01. Aldrig 227 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 IKEA Loc 242 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 797 01. Aldrig 542 02. 1 gång/år 208 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 ÅHLBERGS Loc 244 width 2 F.9v. Hur ofta besöker Du Åhlbergs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1671 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 171 EXPERT Loc 246 width 2 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert <Se F.9 för fullständig frågetext> 1171 01. Aldrig 179 02. 1 gång/år 104 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 172 JÄRNIA Loc 248 width 2 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 587 01. Aldrig 260 02. 1 gång/år 231 03. 2 ggr/år 187 04. 3 ggr/år 156 05. 1 gång/kvartal 118 06. 2 ggr/kvartal 153 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 173 FÄRGSAM Loc 250 width 2 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1409 01. Aldrig 146 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 174 PRESSBYRÅN Loc 252 width 2 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 351 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 226 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 128 09. 3 ggr/månad 206 10. 1 gång/vecka 94 11. 2 ggr/vecka 62 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 16 16. 7 ggr/vecka
VAR 175 ANNAN KIOSK Loc 254 width 2 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 334 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 115 09. 3 ggr/månad 297 10. 1 gång/vecka 138 11. 2 ggr/vecka 101 12. 3 ggr/vecka 56 13. 4 ggr/vecka 71 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 33 16. 7 ggr/vecka
VAR 176 TOBAKSAFFÄR Loc 256 width 2 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 674 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 189 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 79 09. 3 ggr/månad 183 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 49 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka
VAR 177 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 258 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 434 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 181 04. 3 ggr/år 205 05. 1 gång/kvartal 143 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 113 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 70 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 KAFE/KONDITORI Loc 260 width 2 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 485 01. Aldrig 142 02. 1 gång/år 170 03. 2 ggr/år 161 04. 3 ggr/år 214 05. 1 gång/kvartal 132 06. 2 ggr/kvartal 199 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka
VAR 179 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 262 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 517 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 144 04. 3 ggr/år 199 05. 1 gång/kvartal 156 06. 2 ggr/kvartal 218 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 93 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 180 BENSINSTATION Loc 264 width 2 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 383 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 52 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 190 08. 2 ggr/månad 176 09. 3 ggr/månad 458 10. 1 gång/vecka 191 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka
VAR 181 POSTKONTOR Loc 266 width 2 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 86 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 429 07. 1 gång/månad 379 08. 2 ggr/månad 230 09. 3 ggr/månad 303 10. 1 gång/vecka 88 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 22 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka
VAR 182 BANKKONTOR Loc 268 width 2 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 174 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 121 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 506 07. 1 gång/månad 332 08. 2 ggr/månad 195 09. 3 ggr/månad 181 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka
VAR 183 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 270 width 2 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1224 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 43 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka
VAR 184 AFFISCHPELARE Loc 272 width 2 F.9ag. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 539 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 33 03. 2 ggr/år 44 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 54 09. 3 ggr/månad 188 10. 1 gång/vecka 67 11. 2 ggr/vecka 71 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 136 14. 5 ggr/vecka 44 15. 6 ggr/vecka 280 16. 7 ggr/vecka
VAR 185 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 274 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 815 01. Aldrig 197 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 148 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 276 width 2 F.9ai. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 540 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 152 10. 1 gång/vecka 63 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 53 13. 4 ggr/vecka 161 14. 5 ggr/vecka 57 15. 6 ggr/vecka 206 16. 7 ggr/vecka
VAR 187 ÅKER BUSS Loc 278 width 2 F.9aj. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 622 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 59 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 127 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 59 16. 7 ggr/vecka
VAR 188 ÅKER TUNNELBANA Loc 280 width 2 F.9ak. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1335 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 23 16. 7 ggr/vecka
VAR 189 RABATTKUPONGER Loc 282 width 2 MD=98 F.9al. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> Frågan ställd i ORVESTO 80-II (Omgång 1,2,3) 1062 01. Aldrig 194 02. 1 gång/år 157 03. 2 ggr/år 149 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 6 10. 1gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 98. Frågan ej ställd
VAR 190 AFTONBLADET Loc 284 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 614 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 121 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 135 10. 1 gång/vecka 83 11. 2 ggr/vecka 84 12. 3 ggr/vecka 49 13. 4 ggr/vecka 47 14. 5 ggr/vecka 161 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ARBETET Loc 286 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1531 01. Aldrig 24 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 28 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 58 15. 6 ggr/vecka
VAR 192 DAGENS NYHETER Loc 288 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 951 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 28 14. 5 ggr/vecka 182 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 EXPRESSEN Loc 290 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 457 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 167 10. 1 gång/vecka 121 11. 2 ggr/vecka 105 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 66 14. 5 ggr/vecka 213 15. 6 ggr/vecka
VAR 194 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 292 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1397 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 150 15. 6 ggr/vecka
VAR 195 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1443 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 46 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 KVÄLLSPOSTEN Loc 296 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1457 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 55 15. 6 ggr/vecka
VAR 197 SVENSKA DAGBLADET Loc 298 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1337 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 101 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 300 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1570 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 62 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 302 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1720 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka
VAR 200 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 304 width 2 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1748 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka
VAR 201 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 306 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1698 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 UPSALA NYA TIDNING Loc 308 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1693 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 310 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1714 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 312 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1712 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 AFTONBLADET(S) Loc 314 width 2 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 779 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 138 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 368 10. 1 gång/vecka
VAR 206 ARBETET(S) Loc 316 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1652 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 207 DAGENS NYHETER(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1210 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 254 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 208 EXPRESSEN(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 607 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 47 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 138 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 496 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1493 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 GP NU(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1630 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 127 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1526 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1518 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 134 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1567 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 214 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1653 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1770 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 217 ALLAS VECKOTIDNING Loc 338 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1233 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 218 ALLERS Loc 340 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1028 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 93 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 175 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 DAMERNAS VÄRLD Loc 342 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1264 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 220 FEMINA Loc 344 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1351 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 FIB-AKTUELLT Loc 346 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1039 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 140 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 53 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 HEMMETS JOURNAL Loc 348 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1033 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 82 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 206 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 223 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 350 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1154 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 155 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 HUSMODERN Loc 352 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1294 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 225 HÄNT I VECKAN Loc 354 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1130 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 ICA-KURIREN Loc 356 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 944 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 369 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LAND Loc 358 width 2 F.12k. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1197 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 59 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 254 10. 1 gång/vecka
VAR 228 LEKTYR Loc 360 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1119 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 77 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 229 METALLARBETAREN Loc 362 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1567 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 102 10. 4 ggr/månad 1 99. Ej svar
VAR 230 MIN VÄRLD Loc 364 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1476 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 44 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka p 1 99. Ej svar
VAR 231 MITT LIVS NOVELL Loc 366 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1626 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 RÖSTER I RADIO/TV Loc 368 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1280 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 SAXONS VECKOTIDNING Loc 370 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1338 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 72 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 234 SE Loc 372 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1207 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 SVENSK DAMTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1381 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 VECKANS AFFÄRER Loc 376 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1523 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 VECKO-JOURNALEN Loc 378 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1564 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 VECKO-REVYN Loc 380 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1400 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 239 VI Loc 382 width 2 MD=99 F.12w. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1427 01. Aldrig 48 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 135 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ÅRET RUNT Loc 384 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 893 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 108 04. 3 ggr/år 124 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 233 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 241 KOMMUNALARBETAREN Loc 386 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1550 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 6 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 46 7. 1 gång/månad 166 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 242 MOTOR Loc 387 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1487 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 61 7. 1 gång/månad 108 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 243 MOTORFÖRAREN Loc 388 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1665 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 31 7. 1 gång/månad 40 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 244 TEKNIKENS VÄRLD Loc 389 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1398 1. Aldrig 50 2. 1 gång/år 76 3. 2 ggr/år 59 4. 3 ggr/år 64 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 65 7. 1 gång/månad 70 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 245 VI BILÄGARE Loc 390 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1221 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 59 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 94 7. 1 gång/månad 290 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 ALLT OM MAT Loc 391 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Allt om Mat 1355 1. Aldrig 103 2. 1 gång/år 85 3. 2 ggr/år 80 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 100 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 247 ALLT I HEMMET Loc 392 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1255 1. Aldrig 125 2. 1 gång/år 120 3. 2 ggr/år 84 4. 3 ggr/år 82 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 118 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 HEM OCH FRITID Loc 393 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1210 1. Aldrig 122 2. 1 gång/år 105 3. 2 ggr/år 93 4. 3 ggr/år 93 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 156 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 249 DET BÄSTA Loc 394 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Det Bästa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1505 1. Aldrig 71 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 133 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 BÅT-NYTT Loc 395 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1588 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BÅT FÖR ALLA Loc 396 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1667 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 27 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 252 VI BÅTÄGARE Loc 397 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1648 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 29 5. 1 gång/kvartal p 17 6. 2 ggr/kvartal 42 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 253 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 398 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1701 1. Aldrig 31 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 18 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 254 RADIO & TELEVISION Loc 399 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Radio & Television <Se F.14 för fullständig frågetext> 1717 1. Aldrig 24 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 19 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 255 START & SPEED Loc 400 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Start & Speed <Se F.14 för fullständig frågetext> 1695 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 SUNT FÖRNUFT Loc 401 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Sunt Förnuft <Se F.14 för fullständig frågetext> 1723 1. Aldrig 13 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 9 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 3 6. 2 ggr/kvartal 52 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 TEKNIK FÖR ALLA Loc 402 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1592 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 37 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 258 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 403 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1717 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 VI FÖRÄLDRAR Loc 404 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1509 1. Aldrig 72 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 44 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 81 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 VÅR BOSTAD Loc 405 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1430 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 62 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 198 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 261 PRIVATA AFFÄRER Loc 406 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1704 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 33 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 ILLUSTRERAD MOTORSPORT Loc 407 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Illustrerad Motorsport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1727 1. Aldrig 20 2. 1 gång/år 18 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 MC-NYTT Loc 408 width 1 MD=9 F.14r. Hur ofta läser Du MC-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1673 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 FLT 6-DAGARS Loc 409 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 841 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 503 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 265 A-PRESSEN Loc 411 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1131 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 27 14. 5 ggr/vecka 264 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 266 FLT 5-DAGARS Loc 413 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1667 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 267 FLT 4-DAGARS Loc 415 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1750 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 268 FLT 3-DAGARS Loc 417 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1651 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 79 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 269 FLT 2-DAGARS Loc 419 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1794 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 270 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 421 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1747 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 32 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 MS/NKR Loc 423 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1767 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal p 7 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 425 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1664 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 52 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 427 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1787 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 274 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 429 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1737 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 431 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1804 01. Aldrig 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 H-PRESS NORR Loc 433 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Norr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1761 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka
VAR 277 H-PRESS SUNDBYBERG Loc 435 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.15 för fullständig frågetext> 1799 01. Aldrig 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka
VAR 278 H-PRESS LIDINGÖ Loc 437 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Lidingö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1805 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 279 H-PRESS MÄLARÖ Loc 439 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Mälarö <Se F.15 för fullständig frågetext> 1780 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 280 H-PRESS SÖDERORT Loc 441 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderort <Se F.15 för fullständig frågetext> 1727 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 281 H-PRESS SÖDERKURIREN Loc 443 width 1 MD=9 F.15r. Hur ofta läser Du Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1804 1. Aldrig 2 2. 1 gång/år 3 3. 2 ggr/år 3 4. 3 ggr/år 2 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 7. 1 gång/månad 3 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 282 DN-BILAGA NORD Loc 444 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nord <Se F.15 för fullständig frågetext> 1772 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 283 DN-BILAGA NO Loc 446 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1797 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 284 DN-BILAGA NV Loc 448 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Nordväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1776 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 285 DN-BILAGA SYD Loc 450 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Syd <Se F.15 för fullständig frågetext> 1773 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 286 DN-BILAGA SV Loc 452 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydväst <Se F.15 för fullständig frågetext> 1787 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 287 DN-BILAGA SO Loc 454 width 2 MD=99 F.15x. Hur ofta läser Du Dagens Nyheter - bilaga Sydost <Se F.15 för fullständig frågetext> 1795 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 288 STORSTADEN Loc 456 width 1 MD=9 F.15y. Hur ofta läser Du Storstaden <Se F.15 för fullständig frågetext> 1704 1. Aldrig 8 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 25 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 289 SKÅNSKA DAGBLADET Loc 457 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1755 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 290 VÅRT HUS Loc 459 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 877 1. Läser aldrig 79 2. Läser 1 nr/år 77 3. Läser 2 nr/år 31 4. Läser 3 nr/år 609 5. Läser 4 nr/år 144 9. Ej svar
VAR 291 VI I VILLA Loc 460 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 650 1. Läser aldrig 97 2. Läser 1 nr/år 118 3. Läser 2 nr/år 40 4. Läser 3 nr/år 789 5. Läser 4 nr/år 123 9. Ej svar
VAR 292 ALLAS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.17a. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? 1539 1. Köper aldrig 178 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 34 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 293 ALLERS Loc 462 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1471 1. Köper aldrig 208 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 29 6. Köper nästan alla nr 67 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 294 DAMERNAS VÄRLD Loc 463 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1537 1. Köper aldrig 204 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 21 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 295 FEMINA Loc 464 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1581 1. Köper aldrig 183 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 296 FIB-AKTUELLT Loc 465 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1361 1. Köper aldrig 307 2. Köper enstaka nummmer 37 3. Köper ungefär 1 nr av 4 31 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 42 6. Köper nästan alla nr 12 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 297 HEMMETS JOURNAL Loc 466 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1470 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 23 6. Köper nästan alla nr 80 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 298 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 467 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1547 1. Köper aldrig 148 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 21 6. Köper nästan alla nr 58 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 299 HUSMODERN Loc 468 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1526 1. Köper aldrig 204 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 38 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 300 HÄNT I VECKAN Loc 469 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1539 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 22 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 301 ICA-KURIREN Loc 470 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1438 1. Köper aldrig 62 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 276 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 302 LAND Loc 471 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1540 1. Köper aldrig 59 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 180 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 303 LEKTYR Loc 472 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1385 1. Köper aldrig 299 2. Köper enstaka nummmer 37 3. Köper ungefär 1 nr av 4 24 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 31 6. Köper nästan alla nr 13 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 304 MIN VÄRLD Loc 473 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1622 1. Köper aldrig 107 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 32 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 305 MITT LIVS NOVELL Loc 474 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1697 1. Köper aldrig 63 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 306 RÖSTER I RADIO/TV Loc 475 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1509 1. Köper aldrig 224 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 44 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 307 SAXONS VECKOTIDNING Loc 476 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1582 1. Köper aldrig 147 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 34 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 308 SE Loc 477 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1504 1. Köper aldrig 234 2. Köper enstaka nummmer 26 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 309 SVENSK DAMTIDNING Loc 478 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1613 1. Köper aldrig 124 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 21 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 310 VECKOJOURNALEN Loc 479 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Veckojournalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1723 1. Köper aldrig 57 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 311 VECKO-REVYN Loc 480 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1615 1. Köper aldrig 133 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 12 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 312 VI Loc 481 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1642 1. Köper aldrig 28 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 114 7. Köper alla nr/prenumererar 18 9. Ej svar
VAR 313 ÅRET RUNT Loc 482 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1353 1. Köper aldrig 261 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 111 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 314 MATVAROR I BUTIKER Loc 483 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Matvaror i butiker 46 1. Aldrig 48 2. Någon gång/år 57 3. Någon gång/kvartal 220 4. Någon gång/månad 738 5. 1-2 ggr/vecka 530 6. 3-4 ggr/vecka 163 7. Minst 5 ggr/vecka 15 9. Ej svar
VAR 315 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 484 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 560 1. Aldrig 525 2. Någon gång/år 410 3. Någon gång/kvartal 295 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 316 TANDKRÄM Loc 485 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 154 1. Aldrig 230 2. Någon gång/år 520 3. Någon gång/kvartal 861 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 317 TVÅL Loc 486 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 158 1. Aldrig 236 2. Någon gång/år 497 3. Någon gång/kvartal 866 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 318 MASKINDISKMEDEL Loc 487 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1200 1. Aldrig 186 2. Någon gång/år 248 3. Någon gång/kvartal 163 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 319 HANDDISKMEDEL Loc 488 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 307 1. Aldrig 327 2. Någon gång/år 575 3. Någon gång/kvartal 579 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 320 RENGÖRINGSMEDEL Loc 489 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 296 1. Aldrig 358 2. Någon gång/år 626 3. Någon gång/kvartal 518 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 321 TVÄTTMEDEL Loc 490 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 268 1. Aldrig 282 2. Någon gång/år 604 3. Någon gång/kvartal 635 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 322 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 491 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 726 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 330 3. Någon gång/kvartal 169 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 12 9. Ej svar
VAR 323 KAFFE Loc 492 width 1 MD=9 F.18j. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 156 1. Aldrig 145 2. Någon gång/år 287 3. Någon gång/kvartal 916 4. Någon gång/månad 281 5. 1-2 ggr/vecka 6 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 25 9. Ej svar
VAR 324 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=9 F.19. Medlemskap. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1041 1. Ja 752 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 325 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=9 F.20. Inköp i olika affärer. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 274 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 578 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 352 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 211 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 183 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 198 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 21 9. Ej svar