Variable list


1 SSDstudie NR 0206 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 Individ-Löpnummer 5 Urvalsblankettsnummer 6 Ordningsnummer 7 Uppräkningsfaktor 8 Kön 9 Ålder 10 Åldersklass 11 Kod för vuxen/barn 12 Hushållsföreståndare 13 Anställd 14 Filler;Anställda med ägare av fåmansbolag 15 Renodlat anställd 16 Filler; Renodlat anställd med ägare av fåmansbolag 17 Företagare 18 Renodlad företagare 19 Förvärvsarbetande 20 Yrkesställning och anställningens art 21 Socioekonomisk gruppering 22 Sysselsättningsgrad 23 Yrke 24 Näringsgren 25 H-Region 26 Ägare av eget hem 27 Ägare av fritidsfastighet 28 Filler; Ägare av bostadsrätt 29 Filler; Ägare av jordbruksfastighet 30 Filler; Hyreslägenhetsinnehavare 31 Inkomsttagare 32 Sekundär-stratum-nummer 33 Panel 34 Lön 35 Företagarinkomst-taxeringsmässigt alternativ 1 36 Företagarinkomst-jordbruk 37 Företagarinkomst-rörelse 38 Företagarinkomst-hyresfastighet 39 Företagarinkomst-taxeringsmässigt alternativ 2 40 Företagarinkomst-def.1 41 Företagarinkomst-def.2 42 Företagarinkomst-def.3 43 Filler-Företagarinkomst-def.4 44 Förvärvsinkomst 45 Kapitalinkomster 46 Filler-Ränta 47 Inkomst av eget hem och fritidsfastighet 48 Inkomst av eget hem 49 Underskott för eget hem 50 Inkomst av fritidsfastighet 51 Underskott för fritidsfastighet 52 Antal egna hem 53 Antal fritidsfastigheter 54 Inkomst av eget hem och fritidsfastighet - NR-metoden 55 Inkomst av eget hem - NR-metoden 56 Inkomst av fritidsfastighet - NR-metoden 57 Inkomst av eget hem och fritidsfastighet - 3%-metoden 58 Inkomst av eget hem - 3%-metoden 59 Inkomst av fritidsfastighet - 3%-metoden 60 Faktorinkomst 1 61 Faktorinkomst 2 62 Faktorinkomst 3 63 Faktorinkomst 4 64 Filler;Faktorinkomst 5 65 Negativa transfereringar 66 Slutlig skatt 67 Övriga negativa transfereringar 68 Underhållsbidrag - givet 69 Ersättning i samband med sjukdom 70 Skattepliktig ersättning i samband med sjukdom 71 Ej skattepliktig ersättning i samband med sjukdom 72 Pension,livränta 73 Skattepliktig pension,livränta 74 Skattefri pension,livränta 75 Studiestöd 76 Studiestöd,skattefritt 77 Studiebidrag 78 Ersättning i samband med arbetslöshet 79 Arbetsinkomst 80 Sammanräknad inkomst inklusive sjöinkomst 81 Sammanräknad nettoinkomst inklusive sjöinkomst 82 Filler;Ersättning i samband med värnplikt 83 Statligt taxerad inkomst inklusive sjöinkomst 84 Övriga allmänna avdrag samt förlustavdrag 85 Övriga positiva transfereringar 86 Filler;Ränta från skattesparande 87 Filler;Utdelning från skattefondsparande 88 Summa A-inkomster 89 Filler;Ersättning i samband med militärtjänst

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0206              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0206


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt.
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 4 delar. 001. GRUNDREGISTER 002. INDIVIDREGISTER 003. HUSHÅLLSREGISTER 004. DEKLARATIONSREGISTER
VAR 4 INDIVID-LÖPNUMMER Loc 9 width 7 INDIVID-LÖPNUMMER. (KEG002 och KEG003)
VAR 5 UB-NUMMER KEG002 Loc 16 width 6 UB-NUMMER: Varje hushåll erhåller vid urvalsdragningen ett identifikationsurvalsblankettsnummer. UB-nr 1 - 10.499 + checksiffra Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=700005 Max=918995 Mean=24970.6 St.Dev=0.0
VAR 6 ORDNINGSNUMMER KEG003 Loc 22 width 1 ORDNINGSNUMMER: Löpnummer inom hushållet Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=1 Max=9 Mean=2.2 St.Dev=1.2
VAR 7 UPPRÄKNINGSFAKTOR KEG750 Loc 23 width 5 1 decimal places UPPRÄKNINGSFAKTOR: Anger .......... Variabeln beskrivs i inledningen. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=30.4 Max=2642.2 Mean=280.34 St.Dev=0.00
VAR 8 KÖN KEG701 Loc 28 width 1 KÖN 1. Man 2. Kvinna Kod: 1 2 Frek: 14526 14751
VAR 9 ÅLDER KEG702 Loc 29 width 3 ÅLDER (=Undersökningsår-Födelseår (Ex. 975-899=076)) Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 288 566 578 603 671 599 582 629 649 676 688 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 695 611 589 591 586 550 585 82 94 128 168 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 196 247 271 353 351 394 447 530 575 577 594 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 502 453 408 474 455 466 430 429 380 385 434 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 397 415 387 413 415 415 433 396 414 369 425 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 428 369 335 335 365 299 298 286 277 275 86 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 103 74 78 86 64 56 58 40 48 45 36 Kod: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 24 28 15 16 20 15 11 12 8 16 8 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 5 9 4 3 1 2 1
VAR 10 ÅLDERSKLASS KEG703 Loc 32 width 1 ÅLDERSKLASS 1975 var folkpensionsåldern 67 år. 1. 00-19 (Födelseår 1956- ) 2. 20-24 (Födelseår 1951-1955) 3. 25-34 (Födelseår 1941-1950) 4. 35-44 (Födelseår 1931-1940) 5. 45-54 (Födelseår 1921-1930) 6. 55-64 (Födelseår 1911-1920) 7. 65- (Födelseår -1910) Kod: 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 10912 1010 4776 4258 4082 3267 972
VAR 11 VUXEN/BARN KEG704 Loc 33 width 1 KOD FÖR VUXEN/BARN. Som vuxen räknas den vars ålder (KEG702) är 18 år eller äldre, övriga räknas som barn. Gifta/sammanboende räknas dock som vuxna oavsett ålder. 1. Vuxen 2. Barn Kod: 1 2 Frek: 18541 10736
VAR 12 HUSHÅLLSFÖREST. KEG705 Loc 34 width 1 HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARE. . Om bara en vuxen (KEG704=1) finns i hushållet klassas . denne som hushållsföreståndare. . Finns två vuxna i hushållet gäller: . Har någon KSY708=4 < >----nej Välj den som har störst . (företagare)? ja ! summa A-inkomst. . Har båda KSY708=4? < >----nej---------------------! . . ja ! ! . Har båda lika KSY710 < >----nej Välj den som har ! . (anställningstid)? ja ! störst KSY710. ! . . Välj den som har störst ISU775 (A-inkomst). ! . . !-----------------------------! . Har den som är före- < >----nej Välj den som har högst . tagare KSY710=3 ja ! ISU775 (A-inkomst). . (minst 90% av års- ! . normen)? Välj denne som hushållsföreståndare. . . . Vid lika A-inkomst (ISU775) väljs den äldste. . OBS! A-inkomst (ISU775) skall korrigeras med sjöinkomst . (ILN009), alltså ISU775 + ILN009. . 0. Nej 1. Ja Kod: 0 1 Frek: 18971 10306
VAR 13 ANSTÄLLD KSY701 Loc 35 width 1 ANSTÄLLD: Som anställd räknas en person som är förvärvsarbetande (KSY707=1) och ej företagare (KSY705=0). 0. Ej anställd 1. Anställd Kod: 0 1 Frek: 17800 11477
VAR 14 ANST ÄG FÅMBOLAG FILLER Loc 36 width 1 ANSTÄLLDA MED ÄGARE AV FÅMANSBOLAG Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 15 RENODL. ANSTÄLLD KSY703 Loc 37 width 1 RENODLAT ANSTÄLLD. Som renodlat anställd räknas en person som är förvärvsarbetande (KSY707=1) och som helt saknar företagarinkomst (ISU703=0). 0. Ej renodlat anställd 1. Renodlat anställd (om KSY707=1 och ISU703=0) Kod: 0 1 Frek: 19130 10147
VAR 16 RO ANST ÄG FÅBOL FILLER Loc 38 width 1 RENODLAT ANSTÄLLD MED ÄGARE AV FÅMANSBOLAG. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 17 FÖRETAGARE KSY705 Loc 39 width 1 FÖRETAGARE. Som företagare räknas en person med följande egenskaper: förvärvsarbetande (KSY707=1), företagarinkomst (ISU703 ej 0),yrkesställning KSY708=4). 0. Ej företagare 1. Företagare (om KSY707=1, ISU703 skilt från 0, KSY708=4) Kod: 0 1 Frek: 26934 2343
VAR 18 RENODLAD FÖRET. KSY706 Loc 40 width 1 RENODLAD FÖRETAGARE. Som renodlad företagare räknas en person med följande egenskaper: företagare (KSY705=1), saknar lön ILN701=0). 0. Ej renodlad företagare 1. Renodlad företagare (om KSY705=1 och ILN701=0) Kod: 0 1 Frek: 27718 1559
VAR 19 FÖRVÄRVSARB. KSY707 Loc 41 width 1 FÖRVÄRVSARBETANDE. KSY707=1 om något av nedanstående tre villkor är uppfyllt: (ITP732 = ITP011 + (ITP012) + (ITP013)) 1. ITP732 (föräldrapenning) > 5250 kr (föräldrapenningens grundbelopp = 210 dagar * 25 kr = 5250 kr) OCH ILN701 (lön) + ITP712 (sjukpenning) + ITP732 (föräldrapenning) + (ITP014) +BELOPP > basbelopp Om ISU705 > 0 är BELOPP = ISU705 - IJB002 - IRR002 - (IFA002 om ålder < 18). (ITP014) = dagpeng vid mil/civ fanns ej 1975. Kom 1/1 1977. 2. ITP732 =< 5250 kr OCH ILN701 (lön) + ITP712 (sjukpenning) + ITP732 (om ILN701 + ITP712 + (ITP014) > 5000) + (ITP014) + BELOPP (enl villkor 1) > basbeloppet ( OBS 10.000 kr åren 1980, 1981 och 1982) 3. ISU703 (företagarinkomst) skilt från 0 och KSY708 = 4 (företagare). Genomsnittligt basbelopp för 1975 = 9.300 kr 0. Ej förvärvsarbetande 1. Förvärvsarbetande Kod: 0 1 Frek: 15457 13820
VAR 20 YRKESSTÄLLNING KSY708 Loc 42 width 1 YRKESSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS ART. Tas från DREG (KSY108 pos 1) om KSY108 > 0 annars från GREG (KSY009) 1. Statligt anställd 2. Kommunalt anställd 3. Privat anställd (som privat anställd räknas även den som arbetar på företag som tillhör Statsföretag AB) 9. Anställd - ej klass 4. Företagare 6. Ej förvärvsarbetande Kod: 1 2 3 4 6 9 Frek: 1177 2746 6924 2343 15457 630
VAR 21 SOC.EK. GRUPP KSY709 Loc 43 width 2 SOCIOEKONOMISK GRUPPERING. Tas från DREG (KSY708 pos 2-3) om KSY708 > 0 annars från GREG (KSY010). Indelningen grundar sig på SCB:s 'Socioekonomiska grupper för individer'. Utbildningskrav efter grundskola anges inom parentes. (Ett års utbildning motsvarar tre års yrkeserfarenhet eller två års praktik). Koderna 11,12 för 1975, 1978, 1980 går att jämföra med 1981- endast om de summeras. Detsamma gäller för 21,22. Normalt LO-organiserade: 11. Ej facklärda, i varuproduktion ( < 2 år) 12. Ej facklärda, i tjänsteproduktion ( < 2 år) 21. Facklärda, i varuproduktion ( >= 2 år) 22. Facklärda, i tjänsteproduktion ( >= 2 år) Normalt TCO, SACO/SR-organiserade: 33. Lägre tjänstemän I ( < 2 år) 36. Lägre tjänstemän II ( >= 2 år men < 3 år) 46. Tjänstemän på mellannivå ( >= 3 år men < 6 år) 56. Högre tjänstemän ( >= 6 år) 57. Ledande befattningar 99. Ej klassificerade anställda Företagare: 79. Företagare 89. Lantbrukare Ej förvärvsarbetande: 16. Ålderspensionärer ( födda 1908 eller tidigare ) 17. Studerande med ITP741 > 0 ( studiestöd ) 18. Övriga (=återstoden) Kod: 11 12 16 17 18 21 22 33 Frek: 1467 2058 707 1139 13611 1441 119 964 Kod: 36 46 56 57 79 89 99 Frek: 813 2131 1590 107 1513 830 787
VAR 22 SYSSELSÄTTN.GRAD KSY710 Loc 45 width 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD. Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707 = 1). Tas från DREG (KSY102 pos 1) om KSY102 > 0 annars från GREG om KSY001 = 02-53 och KSY002 = 2-98 annars = 0. KSY001 = antal veckor med förvärvsarbete. KSY002 = antal timmar/vecka med förvärvsarbete. I GREG-fallet används gränserna: 1-1039 timmar, 1040-1871 timmar,1872- timmar. I GREG-fallet gäller: Om KSY715(yrke)=05(lärare) och KSY003(heltid)=1(ja) sätts KSY710=3. Om KSY707=1 uttrycker KSY710 anst.tid. 0. Ej förvärvsarbetande 1. 1-1039 timmar (1-49% av årsnormtalet) eller KSY102=1 (enl tim/år i självdekl.) 2. 1040-1871 timmar (50-89% av årsnormtalet) eller KSY102 = 2. 3. Minst 2080 timmar (100% av årsnormtalet) eller minst 1872 timmar (90% av årsnormtalet) eller KSY102 = 3. Kod: 0 1 2 3 Frek: 15457 1679 2664 9477
VAR 23 YRKE KSY715 Loc 46 width 2 YRKE. Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707=1). Yrke har kodats på 2-siffernivå och för vissa yrkesgrupper på 3-siffernivå enligt "Nordisk yrkesklassificering. Tas från DREG (KSY106 pos 1-2) om KSY106 > 0 annars från GREG (KSY006). 00. Ej förvärvsarbetande 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete 02. Biologiskt arbete 03. Medicinskt arbete 04. Hälso- och sjukvårdsarbete 05. Pedagogiskt arbete 06. Religiöst arbete 07. Juridiskt arbete 08. Litterärt och konstnärligt arbete 09. Övrigt tekniskt,naturvetenskapligt m.m. arbete 10. Allmänt samhällsadministrativt arbete 11. Företagsadministrativt samt annat tekniskt och ekonomiskt administrativt arbete 13. Övrig affärspersonal 14. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsbrukare 15. Motorfordonsförare,spårvagnsförare 16. Verkstadsmekaniker 17. Maskinmontörer och reparatörer 20. Bokförings- och kassaarbete 29. Stenografi- och maskinskrivnings- samt annat kontorsarbete 30. Parti- och detaljhandelsföretagare 31. Försäljning av fast och lös egendom,tjänster och värdebevis m.m. 33. Övrigt kommersiellt arbete (-13) 40. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning (-14) 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete,djurskötsel 43. Fiskeriarbete 44. Skogsarbete 50. Gruv- och stenbrytningsarbete 60. Sjöbefälsarbete 61. Däcks- och maskinmanskap 62. Flygarbete 63. Lokförare,järnvägskonduktörer,trafikbiträden samt vägtrafikarbete (-15) 64. Trafikledning och trafikarbetsledning 65. Post- och telekommunikation 66. Postalt och annat budarbete 67. Övrigt transport- och kommunikationsarbete 70. Textilarbete 71. Sömnadsarbete 72. Sko- och läderarbete 73. Järnbruks-, metallverks-,smides- och gjuteriarbete 74. Finmekaniskt arbete 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete (-16 och 17) 76. Elektroarbete 77. Träarbete 78. Målning- och lackeringsarbete 79. Mureri- och betongarbete m.m. 80. Grafiskt arbete 81. Glas-,porslins-,keramik- och tegelarbete 82. Livsmedelsarbete 83. Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete 85. Övrigt tillverkningsarbete 86. Grov- och diversearbete 87. Maskin- och motorskötsel 88. Paketerings- och emballeringsarbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 91. Husligt arbete,portierarbete m.m. 92. Serveringsarbete 93. Fastighetsskötsel,städning m.m. 94. Övrigt servicearbete 97. Tekniskt arbete 98. Militärt arbete 99. Ej klassificerade.Ej identifierbara yrken och bortfall. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 15457 109 20 228 814 869 34 69 Kod: 8 9 10 11 13 14 15 16 Frek: 153 339 160 303 440 859 251 316 Kod: 17 20 29 30 31 33 40 41 Frek: 354 229 1121 252 79 460 61 81 Kod: 43 44 50 60 61 62 63 64 Frek: 36 107 41 30 11 11 250 49 Kod: 65 66 67 70 71 72 73 74 Frek: 112 73 6 37 124 14 115 37 Kod: 75 76 77 78 79 80 81 82 Frek: 302 215 429 114 173 81 25 122 Kod: 83 85 86 87 88 90 91 92 Frek: 103 107 71 220 203 108 504 85 Kod: 93 94 97 98 99 Frek: 370 172 991 54 717
VAR 24 NÄRINGSGREN KSY716 Loc 48 width 2 NÄRINGSGREN. Kodas utifrån företaget där personen arbetat längsta tiden under året. Insamlas via enkät eller för enkätbortfallet via deklarationen. Anges endast för förvärvsarbetande (KSY707=0). Näringsgren har kodats på 2-siffernivå enligt SNI (Svensk Näringsgrensindelning) som fastställdes 1969. Tas från DREG (KSY111 pos 1-2) om KSY111 > 0 annars från GREG (KSY011). Redovisning sker huvudsakligen på 1-siffernivå och ansluter till AKU. 00. Ej yrkesverksamma 11. Jordbruk,jakt 12. Skogsbruk 13. Fiske,fiskevård 23. Malmbrytning 29. Annan brytning och utvinning 31. Livsmedels-,dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning 32. Textil-,beklädnads-,läder- och lädervarutillverkning 33. Byggnadsmaterialtillverkning 34. Massa-,pappers- och pappersvarutillverkning,grafisk produktion 35. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter,gummi- och plastvaror 36. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen,utom metaller 37. Metallframställning 38. Verkstadsvarutillverkning 39. Annan tillverkning 41. El-,gas- och värmeförsörjning 42. Vattenförsörjning 50. Byggnadsverksamhet 61. Partihandel och varuförmedling 62. Detaljhandel 63. Restaurang- och hotellverksamhet 71. Samfärdsel 72. Post- och telekommunikationer 81. Bank- och annan finansverksamhet 82. Försäkringsverksamhet 83. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 91. Offentlig förvaltning,brandskyddsverksamhet 92. Renings-,renhållnings- och rengörningsverksamhet 93. Undervisning,forskning,sjukvård m.m. 94. Rekreationsverksamhet,kulturell serviceverksamhet 95. Reparations-,tvätteri- och annan serviceverksamhet 96. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 99. Ej klassificerade. Ej specificerad näringsgren och bortfall. Kod: 0 11 12 13 23 29 31 32 Frek: 15457 990 146 34 33 20 260 213 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 41 Frek: 342 389 231 106 208 1452 29 93 Kod: 42 50 61 62 63 71 72 81 Frek: 6 948 607 1057 206 695 217 164 Kod: 82 83 91 92 93 94 95 96 Frek: 100 559 636 124 2922 188 293 1 Kod: 99 Frek: 551
VAR 25 H-REGION KRE701 Loc 50 width 2 MD=99 H-REGION. Bestäms med hjälp av KRE001 (kyrkobokföring aktuell). Län vecka 30 1975. 5099 01. Stockholm 8298 03. Större städer 6152 04. Södra mellanbygden 2143 05. Norra tätbygden 2091 06. Norra glesbygden 2444 08. Göteborg 1516 09. Malmö 1534 99. Uppgift saknas
VAR 26 ÄGARE AV EGET HEM KEG725 Loc 52 width 1 ÄGARE AV EGET HEM. Ägare av eget hem är den som 1975 ägt eget hem under minst 6 månader. Förvärv skall ha skett senast under juni och överlåtelse tidigast under juli. KEG725=1 om KFA103(4) > 0 & KFA105(4) = 0 eller KFA103(4) > 0 & KFA105(4) = 1 & KFA106(4) <= 6 eller KFA103(4) > 0 & KFA105(4) = 2 & KFA106(4) >= 7. KFA103 typkod. KFA105 = 0 varken köpt eller sålt under inkomståret. KFA105 = 1 förvärvats under inkomståret. KFA105 = 2 överlåtits under inkomståret. KFA106 = Förvärvs/Överlåtelsemånad. 0. Ej ägare av eget hem 1. Ägare av eget hem Kod: 0 1 Frek: 25040 4237
VAR 27 ÄGARE AV FR.FAST. KEG725 Loc 53 width 1 ÄGARE AV FRITIDSFASTIGHET. Ägare av fritidsfastighet är den som 1975 ägt fritidsfastighet under minst 6 månader. Förvärv skall ha skett senast under juni och överlåtelse tidigast under juli. KEG726=1 om KFA203(4) > 0 & KFA205(4) = 0 eller KFA203(4) > 0 & KFA205(4) = 1 & KFA206(4) <= 6 eller KFA203(4) > 0 & KFA205(4) = 2 & KFA206(4) >= 7. KFA203 typkod. KFA205 = 0 varken köpt eller sålt under inkomståret. KFA205 = 1 förvärvats under inkomståret. KFA205=2 överlåtits under inkomståret. KFA206 = Förvärvs-/Överlåtelsemånad. 0. Ej ägare av fritidsfastighet 1. Ägare av fritidsfastighet Kod: 0 1 Frek: 27657 1620
VAR 28 ÄGARE AV BORÄTT FILLER Loc 54 width 1 ÄGARE AV BOSTADSRÄTT Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 29 ÄGARE AV JOFAST FILLER Loc 55 width 1 ÄGARE AV JORDBRUKSFASTIGHET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 30 HYRESLGHTSINNEH. FILLER Loc 56 width 1 HYRESLÄGENHETSINNEHAVARE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 31 INKOMSTTAGARE KEG730 Loc 57 width 1 INKOMSTTAGARE. Som inkomsttagare definieras de personer som har någon av inkomstvariablerna faktorinkomst (ISU731), pension, livränta (ITP721) eller sammanräknad inkomst (ISU771). 0. Ej inkomsttagare 1. Inkomsttagare Kod: 0 1 Frek: 11044 18233
VAR 32 SEK-STRAT-NR KEG038 Loc 58 width 2 SEKUNDÄR-STRATUM-NUMMER. Inkomstgränserna gäller hushållen. 757 01. Pensionärshushåll (personer födda 1909 eller tidigare) 6411 02. Jordbrukare och rörelseidkare med inkomst under 80.000 kr 2759 03. Jordbrukare och rörelseidkare med inkomst över 80.000 kr 3098 04. Sammanboende med barn,inkomst mindre än 10.000 kr 7405 05. Sammanboende med barn,inkomst mellan 10.000 kr och 80.000 kr 2488 06. Sammanboende med barn,inkomst större än 80.000 kr 504 07. Sammanboende utan barn,inkomst mindre än 10.000 kr 1385 08. Sammanboende utan barn,inkomst mellan 10.000 kr och 80.000 kr 902 09. Sammanboende utan barn,inkomst större än 80.000 kr 1288 10. Ensamstående med barn,inkomst mindre än 10.000 kr 1099 11. Ensamstående med barn,inkomst större än 10.000 kr 1181 12. Ensamstående utan barn
VAR 33 PANEL KEG005 Loc 60 width 1 PANEL. Anger........ 1. Panel 1975 2. Panel 1975-1976 Kod: 1 2 Frek: 14690 14587
VAR 34 LÖN ILN701 Loc 61 width 6 LÖN. Variabeln lön, som skapas i HINK, har som målsättning att vara ett renodlat lönebegrepp, dvs visa den inkomst av arbete som utbetalas av arbetsgivaren. Deklaranter: ILN701=ILN111-ITP009-ITP011-ITP015- ITP016-ITP037-ITP042+ILN009+BELOPP. BELOPP=ILN103-ILN105. Om BELOPP<0 sätts BELOPP=0. Om ILN701<0 sätts ILN701=0. Ej deklaranter: a. ILN701=ILN112+ILN009 ISU401 om ILN112+ILN009+ISU401>0 och ISU003=0. b. ILN701=ILN009+BELOPP om ILN112 =0 och ISU003>0. BELOPP=ISU003-(ITP032+ITP034+ITP037+ITP040+ITP042+ITP009+ITP 011 +ITP015+ITP016+ITP104). Om BELOPP<0 sätts BELOPP=0. Om ILN701<0 sätts ILN701=0. ILN111=Lön,ersättning inkl sjukpenning,föräldrapenning,arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsbidrag,kontant arbetsmarknadsstöd, vårdbidrag.ILN009=Kontantinkomst ombord på svenskt fartyg. ITP009=Sjukpenning,totalt. ITP011=Föräldrapenning, totalt. ITP015=Kontant arbetsmarknadsstöd. ITP016=Arbetsmarknadsbidrag. ITP037= Arbetslöshetsersättning. ITP042=Vårdbidrag.ILN103=Traktamenten och ersättningar. ILN105=Avdrag under inkomst av tjänst. ILN112=Lön från taxeringsavi/ kontrolluppgift.ISU003=A-inkomst av tjänst.ISU401=Inkomst av tjänst för skoönstaxerad.ITP032=Skattepliktig pension.ITP034=Skattefri livränta.ITP040= Egenlivränta pga arbetsskada. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=797951 Mean=18285.3 St.Dev=0.0
VAR 35 FÖRET.INK.TAX.1 ISU701 Loc 67 width 7 FÖRETAGARINKOMST-TAXERINGSMÄSSIGT ALT.1-RÖRELSE OCH JORDBRUK. Företagarinkomsten beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse och jordbruksfastighet. ISU701=IRR716(4)+IJB719(4) Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-105790 Max=1669058 Mean=3323.9 St.Dev=0.0
VAR 36 FÖRET.INK.JORDBR. IJB719 Loc 74 width 6 FÖRETAGARINKOMST-JORDBRUK. Resultatet av bedriven verksamhet,positiv eller negativ. Utgörs av taxerad inkomst av/underskott av jordbruksfastighet. Företagarinkomsten kan vara negativ. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-76975 Max=210353 Mean=801.6 St.Dev=0.0
VAR 37 FÖRET.INK.RÖR. IRR716 Loc 80 width 7 FÖRETAGARINKOMST-RÖRELSE. Resultatet av bedriven verksamhet,positiv eller negativ. Utgörs av taxerad inkomst av/underskott av rörelse. Företagarinkomsten kan vara negativ. IRR716(4)=(IRR119(4);IRR154(4))-(IRR120(4);IRR150(4)) där ";" betyder välj belopp till höger då belopp finns i båda. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-105790 Max=1600056 Mean=2522.2 St.Dev=0.0
VAR 38 FÖRET.INK.FAST. IFA707 Loc 87 width 6 FÖRETAGARINKOMST-HYRESFASTIGHET. Resultatet av bedriven verksamhet,positiv eller negativ. Utgörs av taxerad inkomst av/underskott av annan fastighet än jordbruksfastighet exklusive schablonbeskattade fastigheter (egna hem och fritidsfastigheter, typkod 13 och 16). IFA707(4)=(IFA304(4);IFA305(4))-(IFA306(4);IFA307(4)) där";" betyder välj belopp till höger då belopp finns i båda. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-77354 Max=235708 Mean=25.1 St.Dev=204.7
VAR 39 FÖRET.INK.ALT.2 ISU702 Loc 93 width 7 FÖRETAGARINKOMST FÖR RÖRELSE-TAXERINGSMÄSSIGT ALTERNATIV 2-RÖRELSE JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Företagarinkomsten beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse,jordbruks- och hyresfastighet. ISU702=ISU701+IFA707(4). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-106071 Max=1669058 Mean=3349.0 St.Dev=0.0
VAR 40 FÖRET.INK.DEF.1 ISU703 Loc 100 width 7 FÖRETAGARINKOMST-DEF.1-FÖR RÖRELSE,JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Summan av företagarinkomsterna för rörelse och hyresfastighet beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse och hyresfastighet. Företagarinkomsten för jordbruksfastighet beräknas som summan av det taxerigsmässiga över/underskottet med tillägg för särskilt investeringsavdrag samt förändring av skogskontomedel. ISU703=KRR110(4)*(IRR119(4)-IRR120(4))+KJB110(4)*(IJB119(4)- IJB120(4)+IJB140(4)+ IJB138(4)-IJB137(4))+KFA110(4)*(IFA304(4)-IFA306(4)). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-106069 Max=1677511 Mean=3369.7 St.Dev=0.0
VAR 41 FÖRET.INK.DEF.2 ISU704 Loc 107 width 7 FÖRETAGARINKOMST-DEF.2-FÖR RÖRELSE,JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Summan av företagarinkomsterna identisk med def.1. ISU704=ISU703. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-106069 Max=1677511 Mean=3369.7 St.Dev=0.0
VAR 42 FÖRET.INK.DEF.3 ISU705 Loc 114 width 7 FÖRETAGARINKOMST-DEF.3-FÖR RÖRELSE,JORDBRUKS- OCH HYRESFASTIGHET. Summan av företagarinkomsterna för rörelse och hyresfastighet beräknas som summan av de taxeringsmässiga överskott och underskott som redovisats i förvärvskällorna inkomst av rörelse och hyresfastighet. Företagarinkomsten för jordbruksfastighet beräknas som summan av det taxeringsmässiga över/underskottet med tillägg för särskilt investeringsavdrag. ISU705=KRR110(4)*(IRR119(4)-IRR120(4))+KJB110(4)* (IJB119(4)-IJB120(4)+IJB140(4))+KFA110(4)*(IFA304(4)-IFA306( 4)). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-106069 Max=1669246 Mean=3340.8 St.Dev=0.0
VAR 43 FÖRET.INK.DEF.4 FILLER Loc 121 width 1 FÖRETAGARINKOMST-DEF.4 Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75 Kod: 0 Frek: 29277
VAR 44 FÖRVÄRVSINKOMST ISU721 Loc 122 width 7 FÖRVÄRVSINKOMST. Förvärvsinkomst är summan av lön och företagarinkomst och utgör således individens eller hushållets inkomst av förvärvsarbete. För individer som vi inte fått in deklaration för (ej deklarant) utgörs förvärvsinkomsten av lön. ISU721=ILN701+ISU705. ISU721=ILN701 (för ej deklaranter). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-77352 Max=1712250 Mean=21626.1 St.Dev=0.0
VAR 45 KAPITALINKOMSTER IKA701 Loc 129 width 6 KAPITALINKOMSTER. Kapitalinkomster utgörs av summan av ränta på bankmedel och utdelning på obligationer och aktier,ränta på andra fordringar,inkomst av uthyrd bostadsrättslägenhet och ränta på överskjutande preliminärskatt. För personer där deklarationsuppgifter saknas används variabeln inkomst av kapital,som hämtas från Riksskatteverkets register med taxeringsuppgifter. IKA701=IKA105 (deklaranter). IKA701=IKA012 (ej deklaranter). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=322103 Mean=771.7 St.Dev=0.0
VAR 46 RÄNTA FILLER Loc 135 width 1 RÄNTA. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 47 INK.EG.HEM FRITF. IFA711 Loc 136 width 6 INKOMST AV EGET HEM OCH FRITIDSFASTIGHET (TAXERINGSMÄSSIG BERÄKNING). Variabeln är summan av nettointäkt minus underskott för samtliga egna hem och fritidsfastigheter som ägs av individen. Inkomst av eget hem kan vara negativ. IFA711=IFA712+IFA714. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-51245 Max=13208 Mean=-875.5 St.Dev=0.0
VAR 48 INK.EGET HEM IFA712 Loc 142 width 6 INKOMST AV EGET HEM (TAXERINGSMÄSSIG BERÄKNING). Utgör summan av nettointäkt minus underskott för samtliga egna hem individen äger. IFA712=IFA107-IFA108 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-43048 Max=13208 Mean=-871.6 St.Dev=0.0
VAR 49 UNDERSK. EGET HEM IFA713 Loc 148 width 5 UNDERSKOTT FÖR EGET HEM. Utgör summan av underskotten för samtliga egna hem individen äger. IFA713=IFA108. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=43756 Mean=907.9 St.Dev=0.0
VAR 50 INK.FRIT.FAST. IFA714 Loc 153 width 6 INKOMST AV FRITIDSFASTIGHET (TAXERINGSMÄSSIG BERÄKNING). Utgör summan av nettointäkt minus underskott för samtliga fritidsfastigheter som individen äger. IFA714=IFA207-IFA208 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-32324 Max=3940 Mean=-3.9 St.Dev=0.0
VAR 51 UNDERSK.FRIT.FAST.IFA715 Loc 159 width 5 UNDERSKOTT FÖR FRITIDSFASTIGHET. Utgör summan av underskotten för samtliga fritidsfastigheter individen äger. IFA715=IFA208. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=32324 Mean=32.0 St.Dev=0.0
VAR 52 ANTAL EGNA HEM KFA701 Loc 164 width 1 ANTAL EGNA HEM,dvs fastigheter med värde i KFA103(4)(Typkod^16=fritidsfastighet) Fastigheter som saknar typkod behandlas som eget hem,dvs typkod 13. För att påvisa existensen av fastighet då typkod saknas, så beräknas summan av beräknad intäkt och taxeringsvärde: om IFA101(4)(beräknad intäkt)+FPR101(4) (taxeringsvärde) >0 så finns fastighet. Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 24282 4599 347 38 11
VAR 53 ANTAL FRIT.FAST. KFA702 Loc 165 width 1 ANTAL FRITIDSFASTIGHETER,dvs fastigheter med värde i KFA203(4)(Typkod 16) (fritidsfastighet). För att påvisa existensen av fastighet då typkod saknas,så beräknas summan av beräknad intäkt och taxeringsvärde: om IFA201(4)(beräknad intäkt)+FPR201(4)(taxeringsvärde) >0 så finns fastighet. Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 27613 1571 78 11 4
VAR 54 INK.EG.HEM FR.F. IFA721 Loc 166 width 5 INKOMST AV EGET HEM OCH FRITIDSFASTIGHET. Variabeln är summan av variablerna inkomst av eget hem och fritidsfastighet beräknade enligt NR-metoden - löpande medelränta på det egna kapitalet. IFA721=IFA722+IFA723. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=51937 Mean=1244.0 St.Dev=0.0
VAR 55 INKOMST EGET HEM IFA722 Loc 171 width 5 INKOMST AV EGET HEM - NR-METODEN. Inkomst ev eget hem beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient . Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med den löpande medelräntan för de tre senaste åren (medelvärdet av diskontot). IFA722=(FPR101(4)*KFA107(4)*k-FPR102(4)-FPR103(4))*l där k=köpeskillingskoefficienten och l=löpande medelräntan. Den löpande medelräntan år 1975 var 5,90%. Köpeskillingskoefficienten år 1975 var 1,63. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=42796 Mean=1037.0 St.Dev=0.0
VAR 56 INKOMST FRIT.FAST.IFA723 Loc 176 width 5 INKOMST AV FRITIDSFASTIGHET - NR-METODEN. Inkomst av fritidsfastighet beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient. Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med den löpande medelräntan för de tre senaste åren (medelvärdet av diskontot). Den löpande medelräntan år 1975 var 5,90%. Köpeskillingskoefficienten år 1975 var 1,78. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=21074 Mean=207.0 St.Dev=97.6
VAR 57 INK.EG.HEM FR.F. IFA724 Loc 181 width 5 INKOMST AV EGET HEM OCH FRITIDSFASTIGHET. Variabeln är summan av variablerna inkomst av eget hem och fritidsfastighet beräknat med 3 procents ränta på det egna kapitalet. IFA724=IFA725+IFA726. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=26408 Mean=632.6 St.Dev=0.0
VAR 58 INKOMST EGET HEM IFA725 Loc 186 width 5 INKOMST AV EGET HEM beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient. Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med en fast ränta på 3 %. IFA725=(FPR101(4)*KFA107(4)*k-FPR102(4)-FPR103(4))*0.03. Köpeskillingskoefficienten (k) år 1975 var 1,63. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=21761 Mean=527.3 St.Dev=0.0
VAR 59 INK.FRIT.FAST. IFA726 Loc 191 width 5 INKOMST AV FRITIDSFASTIGHET beräknas här som ränta på eget kapital. Först framräknas ett marknadsvärde genom att för varje fastighet multiplicera individens andel av taxeringsvärdet med en köpeskillingskoefficient. Resultatet minskas därefter med det lånade kapitalet (skuldbeloppet) i fastigheten. Återstoden utgörs av eget kapital. Det egna kapitalet multipliceras därefter med en fast ränta på 3 procent. Köpeskillingskoefficienten år 1975 var 1,78. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=10716 Mean=105.2 St.Dev=111.8
VAR 60 FAKTORINKOMST 1 ISU731 Loc 196 width 7 FAKTORINKOMST 1. Faktorinkomsten är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön,företagarinkomst,kapitalinkomst och inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Deklaranter: ISU731=ILN701+ISU705+ IKA701+IKA013. Ej deklaranter: ISU731=ILN701+IKA701+IKA013. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-77352 Max=1742999 Mean=22598.5 St.Dev=0.0
VAR 61 FAKTORINKOMST 2 ISU732 Loc 203 width 7 FAKTORINKOMST 2. Faktorinkomsten är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön,företagarinkomst,inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet,inkomst av eget hem och fritidsfastighet (taxeringsmässig beräkning) och inkomst av kapital exkl extra avdrag (IKA701 - IKA106). ISU732=ILN701+ISU705+IKA701+IFA711+IKA013-IKA106. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-119492 Max=1742974 Mean=21402.7 St.Dev=0.0
VAR 62 FAKTORINKOMST 3 ISU733 Loc 210 width 7 FAKTORINKOMST 3 är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön, företagarinkomst,inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av eget hem och fritidsfastighet (beräknat som ränta på eget kapital med löpande medelränta,se IFA722 och IFA723) och inkomst av kapital exklusive extra avdrag (IKA701, IKA106). ISU733=ILN701+ISU705+IKA701+IFA721+IKA013-IKA106. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-72950 Max=1742974 Mean=23522.4 St.Dev=0.0
VAR 63 FAKTORINKOMST 4 ISU734 Loc 217 width 7 FAKTORINKOMST 4 är summan av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Variabeln utgör summan av: lön, företagarinkomst,inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av eget hem och fritidsfastighet (beräknat som ränta på eget kapital = 3%) och inkomst av kapital exklusive extra avdrag (IKA701, IKA106). ISU734=ILN701+ISU705+IKA701+IFA724+IKA013-IKA106. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-75114 Max=1742974 Mean=22910.9 St.Dev=0.0
VAR 64 FAKTORINKOMST 5 FILLER Loc 224 width 1 FAKTORINKOMST 5. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 65 NEG.TRANSFER. ITN701 Loc 225 width 7 NEGATIVA TRANSFERERINGAR. Variabeln består av slutlig skatt (ITN702) och övriga negativa transfereringar (ITN703). ITN701=ITN702+ITN703. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1311413 Mean=8603.3 St.Dev=0.0
VAR 66 SLUTLIG SKATT ITN702 Loc 232 width 7 SLUTLIG SKATT. I slutlig skatt,efter skattereduktion, inkluderas även förmögenhetsskatt (ITN010). Variabeln innehåller även sjömansskatt (ITN009). Vidare dras egenavgift mm (ITN014) ifrån. ITN702=ITN010+ITN009-ITN014. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1311413 Mean=8504.2 St.Dev=0.0
VAR 67 ÖVR.NEG.TRANSFER ITN703 Loc 239 width 5 ÖVRIGA NEGATIVA TRANSFERERINGAR. Variabeln består av återbetald socialhjälp (ITN003) och underhållsbidrag - givet (ITN704). ITN703=ITN003+ITN704. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=59834 Mean=99.1 St.Dev=219.1
VAR 68 U.H.BIDR.GIVET ITN704 Loc 244 width 5 UNDERHÅLLSBIDRAG - GIVET. Variabeln består endast av avdragsposten periodiskt understöd (ITN101) i självdeklarationen. Det vanligaste avdraget i periodiskt understöd är givet underhållsbidrag. Därför sätts underhållsbidrag - givet = periodiskt understöd. De som inte lämnar någon deklaration får ingen uppgift i denna variabel. Deklaranter ITN704=ITN101. Ej deklaranter ITN704=0. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=59800 Mean=92.8 St.Dev=122.8
VAR 69 ERS.SJUKDOM ITP711 Loc 249 width 5 ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM. Variabeln består av skattepliktig sjukpenning (ITP712) och ej skattepliktig sjukpenning (ITP713). ITP711=ITP712+ITP713. Faktiska värdet är kodat. See notes : 1 2 Valid-n=29277 Min=0 Max=62326 Mean=664.2 St.Dev=0.0
VAR 70 ERS.SJUKD.SK.PL. ITP712 Loc 254 width 5 SKATTEPLIKTIG ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM. Variabeln består endast av skattepliktig sjukpenning (ITP009). Här ingår även skattepliktig sjukpenning med arbetsgivarinträde (A-inträde). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=62326 Mean=661.1 St.Dev=0.0
VAR 71 ERS.SJUKD.SK.FRI ITP713 Loc 259 width 4 EJ SKATTEPLIKTIG ERSÄTTNING I SAMBAND MED SJUKDOM. Variabeln består av hemmamakeförsäkringen och frivillig sjukpenningförsäkring (ITP008). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=3972 Mean=3.0 St.Dev=54.7
VAR 72 PENSION,LIVRÄNTA ITP721 Loc 263 width 6 PENSION,LIVRÄNTA. Variabeln är summan av skattepliktig pension,livränta (ITP722) samt skattefri pension,livränta (ITP723). ITP721=ITP722+ITP723. Faktiska värdet är kodat. See note : 3 Valid-n=29277 Min=0 Max=125620 Mean=1045.6 St.Dev=0.0
VAR 73 SK.PL.PENSION ITP722 Loc 269 width 6 SKATTEPLIKTIG PENSION,LIVRÄNTA. Variabeln är summan av pension,livränta (ITP103) för deklaranter samt enligt kontrolluppgift (ITP032) för ej deklaranter. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=125620 Mean=1041.0 St.Dev=0.0
VAR 74 SK.FRI PENSION ITP723 Loc 275 width 5 SKATTEFRI PENSION,LIVRÄNTA. Variabeln består endast av livränta skattefri del (ITP034). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-90 Max=22788 Mean=4.6 St.Dev=187.4
VAR 75 STUDIESTÖD ITP741 Loc 280 width 5 STUDIESTÖD. Variabeln är identisk med ITP742 (var 76). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=12890 Mean=117.1 St.Dev=158.0
VAR 76 SK.FRI STUDIESTÖD ITP742 Loc 285 width 5 STUDIESTÖD,SKATTEFRITT. Variabeln är sammansatt av studiebidrag CSN,beräknade återbetalningspliktiga studiemedel CSN och beräknad studiehjälp (förlängt barnbidrag).Den som studerar kan få penningbidrag.Det stöd som ges till yngre studerande vid gymnasium och motsvarande kallas studiehjälp.Stödet till studerande vid universitet, högskolor och annan eftergymnasial utbildning samt till äldre studerande vid gymnasieskola och motsvarande skolor, kallas studiemedel.Barn som fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola eller får motsvarande utbildning får förlängt barnbidrag,utan särskild ansökan. ITP742=ITP030+ITP031+ITP743. ITP030=studiebidrag,CSN. ITP031=återbetalningspl. studiemedel,CSN - saknas 75. Variabeln beräknas för 75 enligt följande formel: ITP030 (studiebidragsdelen):223*1140 kr. Beloppet tillräknas direkt vid tabellkörning. Maximalt studielån 1975 = 10.252 kronor. Maximalt studiebidrag 1975 = 1.998 kronor. Maximalt studiemedel 1975 = 12.250 kronor. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=12890 Mean=117.1 St.Dev=158.0
VAR 77 STUDIEBIDRAG ITP743 Loc 290 width 4 STUDIEBIDRAG. Barn som fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola eller får motsvarande undervisning får förlängt barnbidrag per studiemånad. För elever vid gymnasieskola, folkhögskola och motsvarande skolor erhålls studiebidrag per studiemånad.ITP743=9/12 av barnbidraget (9/12 av 1.575 = 1.181 kronor) för personer mellan 16-19 år som ej är anställda (KSY701=0) eller företagare (KSY705=0) och inte heller har familjepenning för värnpliktiga (ITP063=0). Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1181 Mean=41.0 St.Dev=216.3
VAR 78 ERS.ARBETSLÖS ITP751 Loc 294 width 5 ERSÄTTNING I SAMBAND MED ARBETSLÖSHET. Variabeln består av kontant arbetsmarknadsstöd,KAS (ITP015),övriga utbildningsbidrag (ITP016) och dagpenning vid arbetslöshet (ITP037),ovanstående ersättningar utgör skattepliktig inkomst och är ATP-grundande. ITP751=ITP015+ITP016+ITP037. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=29264 Mean=97.5 St.Dev=0.0
VAR 79 ARBETSINKOMST ISU761 Loc 299 width 7 ARBETSINKOMST är summan av de inkomster och transfereringar som erhålls vid förvärvsarbete. Variabeln utgörs av förvärvsinkomst,sjukpenning och föräldrapenning. ISU761=ISU721+ITP712+ITP732. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=-77352 Max=1714462 Mean=22481.9 St.Dev=0.0
VAR 80 S:A INK+SJÖINK ISU771 Loc 306 width 7 SAMMANRÄKNAD INKOMST INKLUSIVE SJÖINKOMST. Sammanräknad inkomst,statligt,utgörs av summan av de sex inkomstslagen (i förekommande fall A- och B-inkomster) med tillägg för kontantinkomst ombord på svenskt fartyg. De sex inkomstslagen utgörs av inkomst av tjänst,inkomst av kapital,inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet,inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. ISU771=ISU003+ITP073+IKA012+IFA002+IKA013+IJB001+IJB002+IRR0 01+ILN009. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1743371 Mean=23861.2 St.Dev=0.0
VAR 81 S:A NETINK+SJÖINK ISU772 Loc 313 width 7 SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST INKLUSIVE SJÖINKOMST. Variabeln utgörs av summan av de sex inkomstslagen som ingår i sammanräknad inkomst med tillägg för kontantinkomst ombord på svenskt fartyg minus underskott i förvärvskälla. De sex inkomstslagen utgörs av inkomst av tjänst,inkomst av kapital,inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet, inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet,inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. ISU772=ISU771-ISU006. Om ISU772 < 0 sätts ISU772=0. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1743371 Mean=22522.7 St.Dev=0.0
VAR 82 ERS.VÄRNPLIKT FILLER Loc 320 width 1 ERSÄTTNING I SAMBAND MED VÄRNPLIKT. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 83 TAXINK+SJÖINK ISU773 Loc 321 width 7 STATLIGT TAXERAD INKOMST INKLUSIVE SJÖINKOMST. Variabeln utgörs av sammanräknad inkomst minskad med allmänna avdrag, statligt förlustavdrag och underskott i förvärvskälla med tillägg förkontantinkomst ombord på svenskt fartyg. ISU773=ISU011+ILN009. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=1580130 Mean=21005.0 St.Dev=0.0
VAR 84 ÖVR.ALLM.AVDRAG ISU774 Loc 328 width 6 ÖVRIGA ALLMÄNNA AVDRAG SAMT FÖRLUSTAVDRAG. Övriga allmänna avdrag utgör summan av följande variabler:avgifter enligt lagen om allmän försäkring (folkpensionering, tilläggspensionsavgift,sjukförsäkringsavgift och allmän arbetsgivaravgift),avgifter för pensionsförsäkringar,premier för vissa andra försäkringar,periodiskt understöd, förvärvsavdrag och annat allmänt avdrag. Förlustavdrag (statligt). ISU774=IAV005+ISU008. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=407480 Mean=1515.0 St.Dev=0.0
VAR 85 ÖVR.POS.TRANSFER. ITP771 Loc 334 width 5 ÖVRIGA POSITIVA TRANSFERERINGAR. Variabeln består av vårdbidrag (ITP042) och periodiskt understöd (ITP014). Ö vriga positiva transfereringar är skattepliktig inkomst. Deklaranter:ITP771=ITP042+ITP014. Ej deklaranter:ITP771=ITP042. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=51766 Mean=34.1 St.Dev=0.0
VAR 86 RÄNTA SKATTESPAR FILLER Loc 339 width 1 RÄNTA FRÅN SKATTESPARANDE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 87 UTDELN.SKAFOSPAR FILLER Loc 340 width 1 UTDELNING FRÅN SKATTEFONDSPARANDE. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277
VAR 88 S:A A-INKOMSTER ISU775 Loc 341 width 6 SUMMA A-INKOMSTER DVS ARBETSINKOMSTER. Variabeln utgör summan av följande variabler:A-inkomst av tjänst,A-inkomst av jordbruksfastighet och A-inkomst av rörelse. ISU775=ISU003+IJB001+IJB002. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=29277 Min=0 Max=794588 Mean=22776.4 St.Dev=0.0
VAR 89 ERS.MILITÄRTJÄNST FILLER Loc 347 width 1 ERSÄTTNING I SAMBAND MED VÄRNPLIKT SAMT UTBILDNING OCH TJÄNSTGÖRING INOM TOTALFÖRSVARET. Variabeln finns ej för HINK 75. 0. Ingen uppgift i HINK 75. Kod: 0 Frek: 29277 Note 1 Ersättning i samband med sjukdom - not 1 ITP711 När man inte kan arbeta på grund av sjukdom,minskas vanligen inkomsterna eller bortfaller helt. De ersätts då till största delen genom sjukpenning. Sjukpenningförsäkringen förbättrades väsentligt från och med 1 januari 1974 i samband med att sjukpenningen blev skattepliktig och att man under sjukdom inte går miste om ATP-poäng. För att få ersättning måste man vara försäkrad enligt lagen om allmän försäkring. Försäkrad är svensk medborgare antingen man bor i Sverige eller något annat land. Även utländska medborgare och statslösa som bor i Sverige är försäkrade. Var och en som är inskriven i försäkringskassa och som har en beräknad framtida inkomst av minst 4.500 kronor om året skall vara sjukpenningförsäkrad. Dessutom skall den som är inskriven hos försäkringskassa men med inkomst under 4.500 kronor per år eller ingen inkomst alls,vara sjukpenningförsäkrad om han eller hon stadigvarande sammanbor med: a.make/maka b.någon med vilken han eller hon tidigare varit gift c.någon med vilken han eller hon har eller haft barn d.barn under 16 år,eget eller makens/makans (adoptivbarn eller fosterbarn räknas som egna barn). Denna sk hemmamakeförsäkring gäller till och med den månad man fyller 67 år eller beviljas hel förtidspension. Forts. not 2. Note 2 Ersättning i samband med sjukdom - not 2 ITP711 De som uppfyller villkoren för hemmamakeförsäkring samt studerande med minst ett halvt års studietid kan få frivillig sjukpenningförsäkring. Man kan försäkra sig för ett sjukpenningtillägg mellan 1-12 kronor. Man får dock inte välja högre belopp än att den sammanlagda sjukpenningen blir högst 20 kronor per dag. Sjukpenning och sjukpenningtillägg från den frivilliga försäkringen är skattefri och skall inte tas upp i deklarationen. Den är inte ATP-grundande. Enligt huvudregeln betalas sjukpenning tidigast dagen efter den man insjuknat. Många anställda har genom särskilda avtal ersättning utöver vad sjukpenningen ger. De flesta arbetare i privata företag samt alla kommunalt anställda är tex med i avtalsgruppssjukförsäkringen,AGS (samlas inte in i HINK 75). Vissa andra,som tex statens tjänstemän och tjänstemän hos en del privata, kan genom avtal ha rätt till sjuklön. Note 3 Pension,livränta ITP721 När vi blir gamla får vi pension genom den allmänna försäkringen. Det finns två slag av ålderspension. Folkpension som är lika för alla,oavsett tidigare inkomster. ATP-pensionen vars storlek är beroende av den inkomst man tidigare haft av sitt arbete. Utöver pensionen kan man få vissa tillägg som hustrutillägg,barntillägg och pensionstillskott. Vidare finns det änkepension och barnpension. Förtidspension kan beviljas om förmågan att arbeta är nersatt med minst hälften. De flesta anställda har genom särskilda avtal högre ålderspension än genom folkpension och ATP. Arbetare i privata företag har rätt till särskild tilläggspension STP. Motsvarande tilläggsförmåner fins även för de statligt och kommunalt anställda samt för tjänstemän i privata företag. Vidare finns privata pensioner som tecknas av den enskilde.