FOLKRÖRELSEARKIVET 1881-1950
                SSD 0209

              Primärforskare
              Carl Göran Andrae
              Sven Lundkvist
            Historiska institutionen
             Uppsala universitet
  

             Andra SSD-upplagan
               November 1998

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

      Data (och tabeller) i denna (publikation)
      har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
      Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i
      FOLKRÖRELSEARKIVET 1881-1950 samlades
      ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
      sociologiska institutionen, vid Uppsala universitet,
      under ledning av Carl Göran Andrae och Sven
      Lundkvist. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
      ansvar för analyser och tolkningar som presenteras
      i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Carl Göran Andrae och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får FOLKRÖRELSEARKIVET
  1881-1950 förmedlas till och analyseras av forskare
  under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

                BAKGRUND

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia
  startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala.
  Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med
  utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner.
  Undersökningarna inriktades på några huvudfrågor av vilka
  den första var: Finns det en särskilt samhällstyp eller
  miljö, där folkrörelserna har lättare än annars att vinna
  fotfäste och att utvecklas?

  Det blev nödvändigt att utarbeta en särskild kod för den
  administrativa indelningen i Sverige. Före 1952 fanns det
  inte mindre än 2500 kommuner och under tidernas lopp hade
  flera av dem hunnit förändra sina gränser, nya kommuner hade
  kommit till, gamla kommuner hade inkorporerats i de snabbt
  växande stadskommunerna. Det kodsystem som utarbetades,
  GEOKOD, byggdes därför upp så att man kunde ta hänsyn till
  alla sådana förändringar.

  Det var inte bara kommunerna som förändrades. Förändrades
  gjorde också de organisationer som skulle dokumenteras, det
  gällde i särskilt hög grad om fackförbunden. Det fick bli en
  forskningsuppgift att systematisera hela föreningsfloran i
  Sverige, främst alla de fackförbund som uppstått, uppgått
  eller övergått i varandra.

  För att kartlägga de stora folkrörelsernas utbredning,
  samlade man in uppgifter om antalet medlemmar i varje lokal
  förening per den 31 december varje år. Man tog med
  frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen
  och det socialdemokratiska partiet.

  

            ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

  Databasen innehåller uppgifter från över 4000 fackliga
  avdelningar.
  Informationen har delats upp på 25 databaser, en för
  varje län.

  Varje enskild förening eller facklig avdelning utgör
  enheterna i systemet, och inom varje sådan enhet kan man
  finna uppgifter om föreningens namn och kodnummer, om det
  nummer som den tilldelats i organisationen, om namnet på den
  ort där den är belägen, om koden för den kommun i vilken den
  är belägen, om dess startår och dess slutår.

  Existerar en facklig avdelning efter 1945 står dock detta
  årtal för det sista år som finns beläget i databasen.
  Slutligen anges antal medlemmar i föreningen eller
  avdelningen, om möjligt per den 31 december för varje år
  den existerat.

  För ytterligare information om undersökningen se:
  Carl Göran Andrae, Sven Lundkvist: 'Arbetarhistoria',
  meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek;
  Nr 31-32 1984

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .

  (1) VAR 33  (2) ANTAL MEDLEMMAR 1884 (3) Loc 258 width 4
                        (4) MD= 0 OR GE 999

  
       (5) Antal medlemmar den 31 december 1884
      _____________________________________

       (6) Faktiska värdet är kodat.

       (7)    (8)        (9)

       29    9999   Okänt antal medlemmar
      1589    0000.  Ej tillämplg

      (10) Valid-n=23 Min=15 Max=188 Mean=54.6
         St.Dev=43.9

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska.
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken)
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden, i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.
  (10) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är beräknade på, minivärdet, maxivärdet, medelvärdet och
  standardavvikelsen.

  

              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0209 2 SSD Edition NR 3 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Länskod 6 Geografisk kod rättad 7 Geografisk kod 2576 kommuner 8 Ort där föreningen är belägen 9 Församlingens kod enligt SCB 1985 10 Församlingens namn 11 Kommunens kod enligt SCB 1985 12 Kommunens namn 13 Län och häradsnummer 14 Häradets namn 15 Organisationens kod 16 Organisationens namn 17 Avdelnings eller loge-nummer 18 Typ av organisation i kod 19 Typ av organisation 20 Matrisindex 1 21 Matrisindex 2 22 Antalet år som föreningen har existerat 23 Första året föreningen existerar 24 Sista året föreningen existerar 25 Föreningen nedlagd första gången från och med år 26 Föreningen nedlagd första gången till och med år 27 Föreningen nedlagd andra gången från och med år 28 Föreningen nedlagd andra gången till och med år 29 Antal medlemmar den 31 december 1881 30 Antal medlemmar den 31 december 1882 31 Antal medlemmar den 31 december 1883 32 Antal medlemmar den 31 december 1884 33 Antal medlemmar den 31 december 1885 34 Antal medlemmar den 31 december 1886 35 Antal medlemmar den 31 december 1887 36 Antal medlemmar den 31 december 1888 37 Antal medlemmar den 31 december 1889 38 Antal medlemmar den 31 december 1890 39 Antal medlemmar den 31 december 1891 40 Antal medlemmar den 31 december 1892 41 Antal medlemmar den 31 december 1893 42 Antal medlemmar den 31 december 1894 43 Antal medlemmar den 31 december 1895 44 Antal medlemmar den 31 december 1896 45 Antal medlemmar den 31 december 1897 46 Antal medlemmar den 31 december 1898 47 Antal medlemmar den 31 december 1899 48 Antal medlemmar den 31 december 1900 49 Antal medlemmar den 31 december 1901 50 Antal medlemmar den 31 december 1902 51 Antal medlemmar den 31 december 1903 52 Antal medlemmar den 31 december 1904 53 Antal medlemmar den 31 december 1905 54 Antal medlemmar den 31 december 1906 55 Antal medlemmar den 31 december 1907 56 Antal medlemmar den 31 december 1908 57 Antal medlemmar den 31 december 1909 58 Antal medlemmar den 31 december 1910 59 Antal medlemmar den 31 december 1911 60 Antal medlemmar den 31 december 1912 61 Antal medlemmar den 31 december 1913 62 Antal medlemmar den 31 december 1914 63 Antal medlemmar den 31 december 1915 64 Antal medlemmar den 31 december 1916 65 Antal medlemmar den 31 december 1917 66 Antal medlemmar den 31 december 1918 67 Antal medlemmar den 31 december 1919 68 Antal medlemmar den 31 december 1920 69 Antal medlemmar den 31 december 1921 70 Antal medlemmar den 31 december 1922 71 Antal medlemmar den 31 december 1923 72 Antal medlemmar den 31 december 1924 73 Antal medlemmar den 31 december 1925 74 Antal medlemmar den 31 december 1926 75 Antal medlemmar den 31 december 1927 76 Antal medlemmar den 31 december 1928 77 Antal medlemmar den 31 december 1929 78 Antal medlemmar den 31 december 1930 79 Antal medlemmar den 31 december 1931 80 Antal medlemmar den 31 december 1932 81 Antal medlemmar den 31 december 1933 82 Antal medlemmar den 31 december 1934 83 Antal medlemmar den 31 december 1935 84 Antal medlemmar den 31 december 1936 85 Antal medlemmar den 31 december 1937 86 Antal medlemmar den 31 december 1938 87 Antal medlemmar den 31 december 1939 88 Antal medlemmar den 31 december 1940 89 Antal medlemmar den 31 december 1941 90 Antal medlemmar den 31 december 1942 91 Antal medlemmar den 31 december 1943 92 Antal medlemmar den 31 december 1944 93 Antal medlemmar den 31 december 1945 94 Antal medlemmar den 31 december 1946 95 Antal medlemmar den 31 december 1947 96 Antal medlemmar den 31 december 1948 97 Antal medlemmar den 31 december 1949 98 Antal medlemmar den 31 december 1950

VAR 1 SSD STUDY NR 0209              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0209


VAR 2 SSD EDITION NR 3 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 LÄNSKOD Loc 17 width 2 Länskod 706 01. Stockholms stad 1651 02. Stockholms län 922 03. Uppsala län 1361 04. Södermanlands län 2075 05. Östergötlands län 1570 06. Jönköpings län 1083 07. Kronobergs län 1664 08. Kalmar län 576 09. Gotlands län 971 10. Blekinge län 1454 11. Kristianstads län 2206 12. Skåne län 954 13. Hallands län 1774 14. Göteborgs och Bohus län 2057 15. Älvsborgs län 1658 16. Skaraborgs län 2480 17. Värmlands län 1802 18. Örebro län 1216 19. Västmanlands län 2180 20. Kopparbergs län 2359 21. Gävleborgs län 2688 22. Västernorrlands län 1500 23. Jämtlands län 2345 24. Västerbottens län 2063 25. Norrbottens län
VAR 6 GEOGRAFISK KOD RÄTTAD Loc 19 width 7 Geografisk kod rättad, i anslutning till tryckt kodlista GEOKOD. En kodlista till den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951 759 0100080. Stockholm 12 0201010. Lovö 21 0201020. Ekerö 10 0201030. Munsö 8 0201040. Adelsö 9 0201050. Färentuna 6 0201060. Hilleshög 17 0201070. Sånga 2 0201100. Skå 9 0202010. Spånga 10 0202014. Hässelby 2 0202018. Flysta 23 0202020. Järfälla 7 0202040. Ed Stockholm 19 0202190. Sollentuna kg 7 0203010. Lagga 3 0203020. Östuna 8 0203030. Husby-Långhundra 6 0203040. Närtuna 7 0203050. Gottröra 12 0203060. Kårsta 8 0204010. Alsike 15 0204020. Knivsta 10 0204030. Odensala 16 0204040. Husby-Ärlinghundra 5 0204050. Norrsunda 4 0204060. Vassunda 8 0204070. Haga 21 0205010. Skepptuna 8 0205020. Lunda Stockholm 8 0205030. Vidbo 6 0205040. Skånela 6 0205050. Markim 1 0205060. Orkesta 4 0205070. Frösunda 3 0206010. Fresta 10 0206020. Hammarby Stockholm 8 0206030. Vallentuna 3 0206050. Angarn 10 0206060. Össeby-Garn 19 0207010. Börstil 10 0207020. Gräsö 14 0207030. Harg 11 0207040. Edebo 14 0207050. Hökhuvud 16 0207060. Valö 17 0207070. Forsmark 22 0208010. Almunge 16 0208020. Knutby 10 0208030. Faringe 5 0208040. Bladåker 16 0208050. Ununge 15 0208060. Edsbro 23 0209010. Väddö 43 0209020. Häverö 4 0209030. Singö 18 0210010. Söderby-Karl 9 0210020. Estuna 7 0210030. Lohärad 4 0210040. Malsta 3 0210050. Husby-Lyhundra 10 0211010. Skederid 25 0211020. Rimbo 7 0211030. Rö 13 0211040. Fasterna 8 0212010. Roslags-Bro 15 0212020. Vätö 4 0212030. Björkö-Arholma 15 0213010. Frötuna 3 0213020. Rådmansö 21 0213030. Länna Sthlm 9 0213040. Blidö 6 0214010. Östra Ryd Sthlm 2 0214190. Stocksund 8 0214390. Danderyds Kg 18 0214490. Täby Kg 18 0215010. Österåker Sthlm 5 0215020. Riala 8 0215030. Roslags-Kulla 16 0215040. Ljusterö 33 0216010. Värmdö 10 0216020. Djurö 3 0216030. Möja 8 0216040. Gustavsberg 5 0216050. Ingarö 9 0216060. Bo Sthlm 18 0217010. Österhaninge 3 0217020. Ornö 2 0217030. Nämdö 2 0217040. Utö 6 0217050. Tyresö 10 0217060. Dalarö 22 0217070. Västerhaninge 10 0217100. Muskö 11 0217110. Ösmo 15 0217120. Sorunda 9 0217130. Torö 6 0218010. Grödinge 22 0218020. Botkyrka 23 0218025. Tumba 7 0218030. Salem 10 0218035. Rönninge 14 0218040. Huddinge 4 0218043. Segeltorp 1 0218044. Stuvsta 8 0218050. Brännkyrka 4 0218056. Liljeholmen 16 0218090. Saltsjöbaden 7 0219010. Östertälje 6 0219020. Västertälje 9 0219030. Tveta 5 0219040. Överjärna 11 0219045. Järna 1 0219050. Ytterjärna 11 0219060. Vårdinge 20 0219070. Turinge 79 0220080. Södertälje 22 0221080. Vaxholm 56 0222080. Norrtälje 24 0223080. Östhammar 10 0224080. Öregrund 25 0225080. Sigtuna 9 0226080. Djursholm 28 0227080. Lidingö 18 0228080. Nacka 39 0229080. Nynäshamn 33 0230080. Solna 35 0231080. Sundbyberg 3 0301010. Kalmar 2 0301020. Övergran 4 0301030. Yttergran 4 0301040. Häggeby 6 0301050. Skokloster 8 0301060. Håtuna 1 0301070. Håbo-Tibble 5 0302010. Bro och Lossa 8 0302011. Bro 3 0302012. Lossa 4 0302020. Västra Ryd 4 0302030. Stockholms-Näs 5 0303010. Hacksta 5 0303020. Löt 7 0303030. Veckholm 3 0303050. Kungs-Husby 1 0303060. Härkeberga 7 0303070. Litslena 6 0303100. Husby-Sjutolft 2 0303110. Villberga 9 0303115. Grillby 2 0303120. Lillkyrka 2 0303140. Vallby 8 0304010. Tillinge 3 0304020. Svinnegarn 3 0304030. Enköpings-Näs 1 0304040. Teda 6 0304050. Sparrsätra 5 0304060. Bred 4 0304070. Vårfrukyrka 3 0305010. Långtora 7 0305020. Nysätra 4 0305030. Biskopskulla 10 0305040. Fröslunda 3 0305050. Giresta 2 0305060. Fittja 4 0305070. Hjälsta 2 0305100. Holm 4 0305110. Kulla 4 0306010. Gryta 7 0306020. Balingsta 5 0306030. Hagby 6 0306040. Ramsta 4 0306050. Västeråker 5 0306060. Dalby 8 0306070. Skogs-Tibble 4 0306100. Åland 13 0306110. Järlåsa 8 0307020. Börje 2 0307030. Uppsala-Näs 10 0307040. Vänge 2 0307050. Läby 4 0307060. Jumkil 6 0308010. Åkerby 14 0308030. Bälinge 1 0308032. Harbo 3 0308040. Skuttunge 13 0309020. Vaksala 2 0309030. Danmark 10 0310010. Rasbo 5 0310020. Rasbokil 6 0310030. Fundbo 11 0311010. Tensta 5 0311020. Viksta 11 0311030. Björklinge 8 0311040. Ärentuna 12 0311050. Lena 23 0312010. Vendal 21 0312020. Söderfors 51 0312030. Tierp 22 0312040. Västland 12 0312050. Tolfta 66 0312060. Älvkarleby 5 0312061. Skutskär 19 0312090. Tierps Kg 16 0313010. Skäfthammar 8 0313020. Ekeby 29 0313030. Alunda 8 0313040. Morkarla 9 0313050. Tuna 5 0313060. Stavby 17 0313070. Dannemora 18 0313100. Film 18 0313110. Tegelsmora 32 0313120. Österlövsta 22 0313130. Hållnäs 110 0314080. Uppsala 52 0315080. Enköping 8 0401010. Tuna 5 0401020. Bergshammar 18 0401030. Tunaberg 13 0401040. Lunda 23 0401050. Kila 14 0401060. Björkvik 3 0401070. Halla 15 0401100. Stigtomta 2 0401110. Nykyrka 8 0401120. Bärbo 16 0401130. Sankt Nikolai 7 0402010. Ripsa 4 0402020. Lid 8 0402030. Runtuna 8 0402040. Ludgo 2 0402050. Spelvik 7 0402060. Bälinge 10 0402070. Tystberga 6 0402110. Lästringe 6 0402120. Sätersta 3 0402130. Bogsta 6 0402140. Råby-Rönö 15 0402150. Svärta 4 0402160. Helgona 12 0403010. Hölö 9 0403020. Mörkö 18 0403030. Västerljung 3 0403040. Trosa Landsk 12 0403050. Vagnhärad 33 0404010. Västra Vingåker 32 0404015. Vingåker 11 0404020. Östra Vingåker 14 0404030. Julita 14 0404040. Öståker 25 0404050. Stora Malm 13 0404060. Lerbo 31 0404070. Floda 18 0404100. Sköldinge (Skyllinge) 13 0404105. Valla 2 0404110. Blacksta 9 0404120. Vadsbro 3 0404130. Husby-Oppunda 19 0404140. Bettna 16 0404150. Vrena 10 0405010. Helgesta 2 0405020. Hyltinge 14 0405025. Sparreholm 15 0405030. Dunker 5 0405040. Lilla Malma 5 0405060. Årdala 6 0405070. Forsa 22 0405090. Malmköping 20 0405100. Lilla Mellösa 6 0406010. Torshälla Landsk 6 0406020. Gillberga 5 0406030. Lista 9 0406040. Tumbo 7 0406050. Råby-Rekarne 12 0406060. Öja 13 0406070. Västermo 7 0407010. Jäder 6 0407020. Barva 6 0407030. Kjula 2 0407040. Sundby 2 0407050. Vallby 1 0407060. Hammarby 9 0407070. Stenkvista 13 0407100. Ärla 22 0407110. Husby-Rekarne 10 0407120. Näshulta 1 0408000. Daga Hd 11 0408010. Gåsinge 3 0408030. Frustuna 30 0408035. Gnesta 5 0408050. Björnlunda 24 0408060. Gryt 18 0409010. Åker 9 0409020. Länna 5 0409030. Vansö 7 0409040. Härad 8 0409050. Fogdö 5 0409060. Hälgarö 1 0409070. Strängnäs Landsk 7 0410010. Tresund 6 0410020. Överselö 13 0410030. Ytterselö 5 0410040. Aspö 3 0410050. Kärnbo 10 0410060. Taxinge 3 0410070. Överenhörna 12 0410100. Ytterenhörna 82 0411080. Nyköping 125 0412080. Eskilstuna 21 0413080. Torshälla 44 0414080. Strängnäs 20 0415080. Mariefrewd 17 0416080. Trosa 33 0417080. Flen 18 0418080. Oxelösund 62 0419080. Katrineholm 14 0501010. Horn 10 0501020. Hycklinge 6 0501030. Tirserum 6 0501040. Västra Eneby 33 0501050. Kisa 6 0501055. Kisa Me 1 0501060. Hägerstad 10 0501070. Oppeby 7 0501100. Kättilstad 14 0501110. Tjärstad 11 0501120. Vårdnäs 9 0502010. Västra Ryd 10 0502020. Svinhult 24 0502030. Sund 8 0502040. Asby 9 0502050. Torpa 12 0502060. Norra Vi 11 0503010. Västra Harg 12 0503020. Östra Tollstad 5 0503030. Sya 21 0503040. Veta 1 0503050. Viby 7 0503060. Normlösa 5 0503070. Härberga 6 0503100. Västerlösa 11 0504010. Nykil 7 0504020. Gammalkil 15 0504030. Ulrika 1 0504040. Rappestad 4 0504050. Sjögestad 11 0504060. Vikingstad 4 0504070. Ledeberg 21 0505010. Vreta Kloster 10 0505020. Stjärnorp 7 0505030. Ljung 3 0505040. Flistad 2 0505050. Björkeberg 3 0506010. Östra Skrukeby 8 0506030. Törnevalla 2 0506040. Östra Harg 4 0506050. Rystad 6 0507010. Vårdsberg 8 0507020. Askeby 6 0507030. Bankekind 5 0507040. Grebo 5 0507050. Värna 5 0507060. Örtomta 13 0507070. Björsäter 46 0507100. Åtvid 3 0508010. Slaka 8 0508020. Skeda 10 0508030. Kärna 5 0508040. Kaga 14 0508050. Landeryd 7 0508060. Vist 4 0509010. Västra Husby 8 0509020. Drothem 5 0509030. Skönberga 44 0509040. Ringarum 12 0509050. Mogata 4 0509060. Börrum 14 0509070. Gryt 31 0509090. Valdemarsvik 9 0509100. Skällvik 16 0509110. Sankt Anna 8 0510010. Skärkind 12 0510020. Gistad 5 0510030. Gårdeby 10 0510040. Östra Ryd 8 0510050. Yxnerum 16 0511010. Godegård 15 0511020. Tjällmo 43 0511030. Hällestad 15 0511040. Risinge 17 0511050. Regna 54 0511060. Skedevi 11 0511070. Vånga 74 0511090. Finspång 10 0512010. Kuddby 6 0512020. Östra Ny 3 0512030. Rönö 3 0512040. Å 8 0512050. Tåby 2 0512060. Konungsund 6 0513010. Häradshammar 13 0513020. Jonsberg 13 0513030. Östra Husby 4 0513040. Kvarsebo 4 0513050. Östra Stenby 12 0514010. Styrestad 5 0514030. Dagsberg 16 0514040. Krokek 11 0514045. Kolmården 6 0514050. Tingstad 2 0514060. Furingstad 28 0515020. Kvillinge 10 0515030. Simonstorp 14 0516010. Kimstad 27 0516020. Kullerstad 11 0516030. Borg 7 0517010. Svanhals 3 0517020. Kumla 10 0517030. Rök 5 0517040. Heda 4 0517050. Stora Åby 23 0517060. Ödeshög 13 0517065. Ödeshögs Me 7 0517070. Trehörna 13 0517100. Västra Tollstad 24 0518010. Ekeby 5 0518020. Blåvik 9 0518030. Rinna 12 0518040. Åsbo 6 0518050. Malexander Göstrings Hd 7 0518060. Högby 8 0518070. Hogstad 14 0518090. Boxholm 2 0518100. Järstad 6 0518110. Allhelgona 5 0518120. Bjälbo 8 0518130. Väderstad 3 0518140. Hov 1 0518150. Appuna 6 0519010. Västra Stenby 4 0519020. Hagebyhöga 15 0519030. Fivelstad 5 0519040. Orlunda 5 0519050. Varv 2 0519070. Ask 3 0519100. Vinnerstad 5 0519110. Motala Lk 11 0519120. Västra Ny 16 0520010. Rogslösa 2 0520020. Väversunda 2 0520030. Herrestad 1 0520040. Källstad 3 0520060. Strå 4 0520070. Örberga 6 0521010. Klockrike 24 0521020. Brunneby 6 0521030. Skeppsås 5 0521040. Älvestad 3 0521050. Vallerstad 6 0521060. Fornåsa 3 0521070. Lönsås 7 0521100. Ekebyborna 9 0521110. Kristberg 124 0522080. Linköping 198 0523080. Norrköping 43 0524080. Söderköping 80 0525080. Motala 32 0526080. Vadstena 36 0527080. Skänninge 53 0528080. Mjölby 4 0601010. Svarttorp 8 0601020. Lekeryd 7 0601030. Järsnäs 16 0601040. Forserum 2 0601045. Forserums Me 13 0601050. Barkeryd 3 0601070. Järstorp 14 0601100. Bankeryd 11 0601110. Rogberga 2 0601120. Öggestorp 17 0601130. Barnarp 15 0601140. Månsarp 11 0601150. Sandseryd 9 0601160. Hakarp 9 0602010. Visingsö 7 0602020. Gränna Lk 8 0602030. Skärstad 4 0602040. Ölmestad 8 0603010. Bottnaryd 5 0603020. Mulseryd 2 0603030. Angerdshestra 1 0603040. Stengårdshult 3 0603050. Norra Unnaryd 1 0603060. Valdshult 2 0603070. Öreryd 6 0603100. Norra Hestra 2 0603110. Bonstorp 5 0603120. Åsenhöga 15 0603130. Källeryd 10 0604010. Lommaryd 6 0604020. Bälaryd 14 0604025. Aneby 5 0604030. Frinnaryd 12 0604040. Adelöv 3 0604050. Vireda 1 0604060. Haurida 4 0604070. Askeryd 5 0604100. Bredestad 2 0604110. Marbäck 11 0604120. Linderås 15 0604130. Säby 32 0605010. Ingatorp 2 0605020. Bellö 1 0605030. Hässleby 7 0605040. Hult 4 0605050. Edshult 4 0605060. Höreda 2 0605070. Mellby 21 0605090. Mariannelund 8 0605110. Flisby 23 0605120. Norra Solberga 16 0606020. Björkö 3 0606030. Nävelsjö 12 0606040. Karlstorp 6 0606050. Kråkshult 36 0606060. Alseda 8 0606070. Skede 8 0606100. Ökna 5 0606110. Skirö 8 0606120. Nye 7 0606130. Näshult 6 0606140. Stenberga 6 0606150. Korsberga 2 0606160. Lemnhult 3 0606170. Bäckseda 1 0606200. Näsby 8 0606210. Myresjö 9 0606220. Lannaskede 21 0607010. Norra Sandsjö 50 0607020. Vallsjö 6 0607040. Bäckaby 7 0607050. Ramkvilla 2 0607060. Södra Solberga 3 0607070. Hultsjö 10 0607090. Bodafors 2 0607100. Skepperstad 6 0607120. Hjälmseryd 18 0607130. Stockaryd 21 0607140. Vrigstad 3 0607150. Nydala 9 0607160. Svennarum 15 0607170. Malmbäck 5 0607200. Ödestuga 1 0607210. Almesåkra 5 0607220. Bringetofta 1 0607230. Norra Ljunga 2 0607240. Hyllestofta 2 0608010. Tofteryd 17 0608015. Skillingaryd 7 0608020. Byarum 18 0608025. Vaggeryd 5 0608030. Fryele 1 0608040. Hagshult 16 0608050. Rydaholm 14 0608060. Gällaryd 16 0608100. Våxtorp 2 0608110. Tånnö 4 0608120. Kärda 6 0608130. Hånger 2 0608140. Åker 8 0608150. Kävsjö 12 0609010. Södra Unnaryd 2 0609020. Jälluntofta 3 0609030. Femsjö 15 0609040. Långaryd 23 0609050. Färgaryd 1 0609060. Södra Hästra 4 0609070. Gryteryd 8 0609100. Burseryd 3 0609110. Sandvik 2 0609120. Bosebo 26 0609130. Villstad 26 0609140. Båraryd 3 0609150. Våthult 8 0609160. Reftele 13 0609170. Anderstorp 4 0609200. Kulltorp 25 0609210. Gnosjö 7 0609220. Forsheda 8 0609230. Bredaryd 3 0609240. Torskinge 4 0609250. Ås 1 0609260. Källerstad 11 0609270. Bolmsö 5 0609300. Dannäs 4 0609310. Tannåker 126 0610080. Jönköping 56 0611080. Eksjö 27 0612080. Huskvarna 19 0613080. Gränna 69 0614080. Tranås 68 0615080. Nässjö 69 0616080. Värnamo 0 0617080. Sävsjö 64 0618080. Vetlanda 13 0701010. Hovmantorp 9 0701015. Hovmantorps Me 9 0701020. Furuby 5 0701030. Hemmesjö 3 0701040. Tegnaby 8 0701060. Nöbbele 11 0701070. Östra Torsås 16 0701090. Lessebo 7 0701100. Långasjö 19 0701110. Ljuder 9 0701120. Älmeboda 20 0701130. Linneryd 22 0701140. Södra Sandsjö 5 0701150. Väckelsång 2 0701160. Tingsås 2 0701170. Uråsa 21 0701190. Tingsryd 21 0702010. Åseda 1 0702015. Åseda Me 39 0702020. Älghult 28 0702030. Hälleberga 23 0702040. Algutsboda 17 0702050. Lenhovda 18 0702055. Lenhovda Me 14 0702060. Ekeberga 10 0702070. Dädesjö 4 0702100. Herråkra 6 0702110. Sjösås 13 0702120. Drev 3 0702130. Hornaryd 30 0702160. Nottebäck med Granhult 9 0703020. Bergunda 16 0703030. Öja 3 0703040. Vederslöv 2 0703050. Dänningelanda 7 0703060. Skatelöv 5 0703070. Tävelsås 6 0703100. Kalvsvik 3 0703110. Jät 12 0703120. Urshult 16 0703130. Almundsryd 13 0703135. Ryd 6 0704010. Berg 2 0704020. Ormesberga 11 0704030. Aneboda 7 0704040. Tolg 4 0704050. Tjureda 2 0704060. Asa 5 0704070. Gårdsby 8 0704100. Söraby 11 0705010. Virestad 10 0705020. Stenbrohult 17 0705030. Vislanda 1 0705035. Vislanda Me 4 0705060. Västra Torsås 2 0705070. Härlunda 37 0705090. Älmhult 3 0705100. Lekaryd 37 0705110. Aringsås 4 0705120. Hjortsberga 5 0705140. Slätthög 6 0705150. Mistelås 12 0705160. Moheda 7 0705165. Moheda Me 2 0705170. Ör 1 0705200. Härlöv 10 0706010. Vittaryd 20 0706020. Berga 5 0706030. Dörarp 22 0706040. Ryssby 6 0706050. Tutaryd 8 0706060. Agunnaryd 5 0706070. Pjätteryd 7 0706090. Markaryds Kg 12 0706100. Göteryd 12 0706110. Traryd 19 0706115. Strömsnäs 3 0706120. Hallaryd 23 0706130. Markaryd 7 0706140. Hinneryd 5 0706150. Odensjö 10 0706160. Lidhult 5 0706165. Lidhults Me 11 0706170. Vrå 18 0706200. Annerstad 8 0706210. Torpa 2 0706220. Nöttja 6 0706240. Angelstad 5 0706250. Känna 7 0706260. Södra Ljunga 9 0706270. Hamneda 83 0707080. Växjö 51 0708080. Ljungby 18 0801010. Dalhelm 20 0801020. Gärdserum 12 0801030. Ukna 33 0801040. Västra Ed 7 0801050. Östra Ed 13 0801060. Tryserum 9 0801070. Hannäs 11 0801100. Lofta 13 0801110. Loftahammar 38 0802010. Hjorted 28 0802020. Hallingeberg 14 0802030. Locknevi 6 0802040. Blackstad 10 0802050. Odensvi 26 0802060. Gladhammar 6 0802070. Västerrum 12 0802100. Törnsfall 22 0802110. Gamleby 1 0802115. Gamleby Me 34 0803010. Misterhult 18 0803020. Tuna 16 0803030. Kristdala 10 0803090. Figeholm 6 0804010. Rumskulla 12 0804020. Vimmerby Lk 1 0804030. Pelarne 10 0804040. Södra Vi 10 0804045. Södra Vi Me 8 0804050. Djursdala 5 0804060. Frödinge 40 0804070. Vena 30 0805010. Mörlunda 1 0805020. Tveta 23 0805030. Målilla 5 0805040. Gårdveda 19 0805050. Lönneberga 34 0805060. Virserum 5 0805065. Virserums Me 6 0805070. Järeda 47 0806010. Högsby 15 0806015. Ruda 9 0806020. Fågelfors 10 0806030. Långemåla 2 0806035. Ruda Långemåla 24 0806040. Fliseryd 26 0806050. Fagerhult 16 0806060. Kråksmåla 1 0807010. Dörby 3 0807020. Kläckeberga 14 0807040. Förlösa 5 0807050. Kristvalla 15 0807060. Åby 15 0807070. Bäckebo 13 0807100. Ryssby 44 0808010. Ålem 3 0808019. Pataholm 37 0808020. Mönsterås 31 0808030. Döderhult 10 0808039. Påskallavik 16 0809010. Torsås 11 0809015. Torsås Me 4 0809020. Gullabo 21 0809030. Vissefjärda 10 0809040. Söderåkra 10 0809045. Bergkvara 5 0809050. Halltorp 6 0809060. Våxtorp 4 0809070. Arby 9 0809100. Karlslunda 8 0809110. Hagby 7 0809120. Mortorp 1 0809130. Oskar 26 0809140. Madesjö 7 0809160. Örsjö 37 0809170. Ljungby 22 0809190. Emmaboda 2 0809210. Hossmo 16 0810010. Böda 6 0810020. Högby 4 0810030. Källa 5 0810040. Persnäs 5 0810050. Föra 4 0811010. Löt 5 0811030. Gärdslösa 1 0811040. Bredsätra 4 0811050. Långlöt 3 0811060. Runsten 2 0812010. Alböke 5 0812020. Köping 7 0812030. Räpplinge 4 0812040. Högsrum 3 0813010. Norra Möckleby 4 0813020. Sandby 2 0813030. Gårdby 2 0813040. Hulterstad 2 0814010. Resmo 11 0814020. Mörbylånga 5 0814030. Vickleby 10 0814040. Torslunda 5 0814050. Glömminge 7 0814060. Algutsrum 1 0814090. Mörbylånga Kg 1 0815010. Segerstad 2 0815020. Gräsgård 2 0815030. Ås 7 0815040. Ventlinge 9 0815050. Smedby 12 0815060. Södra Möckleby 8 0815070. Kastlösa 82 0816080. Kalmar 73 0817080. Oskarshamn 89 0818080. Västervik 39 0819080. Vimmerby 35 0820080. Borgholm 44 0821080. Nybro 2 0901020. Endre 1 0901030. Hejdeby 3 0901040. Barlingbo 16 0901110. Roma 1 0901120. Björke 4 0901130. Follingbo 4 0901210. Fole 2 0901220. Lokrume 8 0901230. Västkinde 2 0901240. Bro 2 0901310. Hejnum 1 0901320. Bäl 1 0901330. Källunge 2 0901340. Vallstena 7 0901410. Martebo 6 0901420. Lummelunda 9 0901430. Stenkyrka 8 0901440. Tingstäde 2 0901510. Othem 4 0901520. Boge 11 0901530. Hangvar 2 0901540. Hall 12 0901550. Lärbo 5 0901560. Hellvi 17 0901590. Slite 15 0901610. Rute 7 0901620. Fleringe 6 0901630. Bunge 18 0901640. Fårö 6 0901710. Gothem 4 0901720. Norrlanda 4 0901730. Hörsne med Bara 9 0901810. Dalhem 4 0901830. Halla 2 0901840. Sjonhem 1 0901850. Viklau 5 0901860. Vänge 4 0901870. Buttle 2 0901910. Guldrupe 11 0901920. Östergarn 1 0901930. Gammelgarn 10 0901940. Ardre 6 0901950. Kräklingbo 6 0901960. Ala 2 0902010. Stenkumla 6 0902020. Västerhejde 3 0902030. Träkumla 3 0902040. Vall 6 0902050. Hogrän 1 0902060. Atlingbo 4 0902110. Eskelhem 2 0902120. Tofta 7 0902130. Sanda 4 0902140. Mästerby 4 0902150. Västergarn 4 0902210. Hejde 4 0902220. Väte 17 0902230. Klinte 3 0902240. Fröjel 21 0902310. Öja 5 0902320. Hamra 9 0902330. Vamlingbo 6 0902410. Havdhem 5 0902420. Näs 5 0902430. Grötlingbo 2 0902440. Fide 5 0902510. Rone 4 0902520. Eke 6 0902530. Alva 18 0902540. Hemse 1 0902545. Hemse Me 3 0902610. Hablingbo 3 0902620. Silte 3 0902630. Eksta 4 0902640. Sproge 4 0902710. Fardhem 8 0902720. Linde 2 0902730. Lojsta 6 0902740. Levede 1 0902750. Gerum 6 0902810. När 4 0902820. Lau 2 0902830. Burs 8 0902840. Stånga 2 0902910. Alskog 4 0902920. Lye 7 0902930. Garde 4 0902940. Etelhem 95 0903080. Visby 12 1001010. Kristianopel 32 1001020. Torhamn 13 1001030. Sturkö 10 1001040. Tjurkö 19 1001050. Ramdala 42 1001060. Jämjö 21 1001070. Lösen 11 1001100. Augerum 19 1001110. Rödeby 20 1002010. Fridlevstad 4 1002020. Sillhövda 17 1002030. Nättraby 24 1002050. Listerby 6 1002060. Förkärla 10 1002070. Hjortsberga 5 1002100. Edestad 28 1002110. Tving 6 1002120. Eringsboda 29 1002130. Ronneby Lk 13 1002140. Backaryd 10 1002150. Hasslö 7 1002160. Aspö 31 1003010. Bräkne-Hoby 6 1003020. Öljehult 18 1003030. Hällaryd 17 1003040. Åryd 63 1003050. Asarum 9 1003060. Ringamåla 23 1004010. Mörrum 3 1004020. Elleholm 24 1004030. Jämshög 25 1004040. Kyrkhult 14 1004050. Gammalstorp 11 1004060. Ysane 23 1004070. Mjällby 20 1004090. Olofström 123 1005080. Karlskrona 82 1006080. Ronneby 75 1007080. Karlshamn 46 1008080. Sölvesborg 9 1101010. Riseberga 15 1101015. Ljungbyhed 5 1101020. Färingtofta 4 1101030. Oderljunga 22 1101060. Fagerhult 15 1101070. Örkelljunga 4 1101075. Örkelljunga Me 20 1101090. Perstorp Kg 4 1101100. Rya 4 1101110. Östra Ljungby 1 1101120. Källna 2 1101130. Össjö 3 1101140. Tosjö 9 1101150. Munka-Ljungby 1 1101155. Munka-Ljungby Me 2 1101160. Tostarp 1 1101170. Gråmanstorp 42 1101190. Klippan 2 1101200. Vedby 4 1102010. Höja 3 1102030. Ausås 4 1102040. Strövelstorp 8 1102060. Västra Broby 13 1102070. Kvidinge 32 1102090. Åstorp Kg 4 1102100. Västra Sönnarslöv 5 1102110. Stenestad 9 1103010. Barkåkra 3 1103015. Skälderviken 1 1103020. Rebbelberga 10 1103030. Förslöv 13 1103040. Grevie 8 1103050. Hjärnarp 7 1103060. Västra Karup 5 1103070. Torekov 17 1103090. Båstad 4 1103110. Hov 11 1104010. Hästveda 4 1104015. Hästveda Me 32 1104020. Osby 1 1104026. Osby Me 16 1104030. Loshult 15 1104040. Östra Broby 11 1104045. Broby 3 1104050. Emislöv 14 1104060. Glimåkra 10 1104065. Glimåkra Me 6 1104070. Örkene 9 1104075. Lönsboda 28 1104100. Hjärsås 12 1104110. Knisslinge 9 1104115. Knisslinge Me 2 1104120. Kviinge 2 1104130. Gryt 16 1104140. Färlöv 5 1104150. Norra Strö 13 1105010. Önnestad 2 1105015. Önnestads Me 5 1105020. Sörby 6 1105030. Gumlösa 18 1105040. Vinslöv 5 1105050. Nävlinge 4 1105060. Norra Mellby 15 1105066. Sösdala 10 1105070. Tjörnarp 4 1105100. Brönnestad 5 1105110. Matteröd 3 1105120. Häglinge 11 1105130. Stoby 9 1105140. Vankiva 1 1105150. Norra Sandby 12 1105160. Ignaberga 8 1105170. Finja 17 1105175. Tyringe 3 1105190. Vinslövs Kg 6 1105210. Hörja 8 1105220. Röke 10 1105230. Torup 9 1105240. Norra Åkarp 20 1105245. Bjärnum 24 1105250. Vittsjö 2 1105260. Visseltofta 9 1105270. Verum 6 1105300. Farstorp 13 1106010. Näsum 6 1106020. Ivetofta 5 1106030. Ivö 4 1106040. Kiaby 6 1106050. Trolle-Ljungby 5 1106060. Gualöv 12 1106070. Oppmanna 27 1106090. Åhus Kg 12 1106100. Vånga 7 1106110. Österslöv 6 1106120. Fjälkinge 2 1106130. Nymö 10 1106140. Fjälkestad 6 1106150. Gustav Adolf 10 1106160. Rinkaby 10 1106170. Åhus 13 1106190. Bromölla 8 1106200. Nosaby 6 1107010. Vä 6 1107020. Norra Åsum 1 1107025. Vilan 8 1107030. Skepparslöv 6 1107040. Västra Vram 17 1107045. Tollarp 3 1107050. Östra Vram 16 1107060. Köpinge 1 1107070. Lyngsjö 5 1107100. Äsphult 10 1107110. Linderöd 12 1107120. Träne 7 1107130. Djurröd 4 1107140. Huaröd 7 1107150. Vittskövle 13 1107160. Degeberga 2 1107170. Hörröd 6 1107200. Maglehem 12 1107210. Everöd 11 1107220. Östra Sönnarslöv 1 1108010. Ravlunda 9 1108020. Brösarp 4 1108030. Södra Mellby 6 1108035. Kivik 7 1108040. Vitaby 1 1108047. Vitemölla 2 1108050. Andrarum 3 1108060. Eljaröd 14 1108070. Sankt Olof 3 1108100. Fågeltofta 7 1108110. Rörum 5 1109010. Glemminge 2 1109020. Tosterup 9 1109030. Hammenhög 1 1109040. Hannas 5 1109050. Östra Hoby 6 1109055. Skillinge 4 1109060. Ingelstorp 3 1109070. Valleberga 28 1109090. Tomelilla Kg 10 1109100. Löderup 3 1109110. Hörup 5 1109120. Tranås 5 1109130. Onslunda 7 1109140. Kverrestad 10 1109150. Smedstorp 1 1109156. Smedstorps Me 1 1109160. Tryde 1 1109170. Spjutstorp 1 1109200. Ullstorp 3 1109210. Bollerup 1 1109220. Övraby 3 1109230. Benestad 4 1109240. Östra Herrestad 2 1109250. Östra Ingelstad 13 1109260. Borrby 6 1110015. Brantevik 1 1110020. Östra Nöbbelöv 4 1110030. Gladsax 4 1110037. Baskemölla 5 1110040. Östra Tommarp 10 1110050. Järrestad 14 1110060. Stiby 6 1110070. Vallby 4 1110100. Bolshög 6 1110110. Östra Vemmerlöv 2 1110120. Simris-Nöbbelöv 117 1111080. Kristianstad 3 1112080. Simrishamn 0 1113080. Ängelholm 1 1114080. Hässleholm 2 1201010. Västra Ingelstad 2 1201020. Östra Grevie 2 1201030. Mellan Grevie 2 1201040. Södra Åkarp 3 1201050. Gässie 2 1201070. Arrie 12 1201100. Hököpinge 2 1201110. Tygelsjö 14 1201120. Västra Klagstorp 7 1201130. Bunkeflo 6 1201140. Fosie 1 1201150. Lockarp 5 1201160. Husie 28 1201190. Svedala Kg 2 1201200. Södra Sallerup 5 1201210. Oxie 1 1201220. Törringe 2 1201230. Västra Kärrstorp 4 1201240. Glostorp 2 1202010. Hammarlöv 1 1202020. Västra Vemmerlöv 4 1202030. Maglarp 1 1202040. Västra Tommarp 3 1202050. Skegrie 4 1202060. Räng 2 1202070. Stora Hammar 3 1202100. Håslöv 1 1202110. Bodarp 17 1202120. Vällinge 1 1202125. Vällinge Me 3 1202130. Fuglie 9 1202140. Västra Alstad 2 1202150. Fru Alstad 13 1202160. Anderslöv 1 1202165. Anderslövs Me 1 1202170. Bösarp 4 1202200. Gylle 1 1202210. Kyrkoköpinge 2 1202220. Stora Slågarp 1 1202230. Lilla Slågarp 1 1202240. Dalköpinge 8 1202250. Gislöv 5 1203010. Välluv 1 1203040. Bårslöv 4 1203050. Fjärestad 22 1203070. Ekeby 24 1203090. Bjuvs Kg 3 1203100. Hesslunda 3 1203110. Risekatslösa 1 1203120. Kropp 8 1203130. Mörarp 10 1203140. Allerum 9 1203150. Flenninge 9 1203170. Väsby 6 1203200. Viken 9 1203210. Brunnby 1 1203215. Mölle 1 1203216. Arild 3 1203220. Farhult 7 1203230. Jonstorp 14 1203240. Välinge 15 1203250. Kattarp 18 1203260. Södra Vram 8 1203270. Norra Vram 9 1203310. Kågeröd 2 1203320. Halmstad 2 1203330. Ottarp 11 1203340. Kvistofta 3 1204020. Revinge 2 1204030. Hardeberga 14 1204040. Södra Sandby 2 1204051. Igelösa 1 1204060. Stävie 6 1204075. Furulund 1 1204110. Norra Nöbbelöv 1 1204120. Västra Hoby 3 1204130. Håstad 3 1204140. Borgeby 2 1204150. Stångby 3 1204160. Vallkärra 2 1204170. Hällestad 5 1204200. Dalby 1 1204205. Dalby Me 2 1204210. Bonderup 8 1204220. Fjälie 5 1204230. Flädie 1 1204250. Stora Råby 1 1204260. Bjällerup 7 1204300. Veberöd 4 1204310. Blentarp 5 1204320. Gödelöv 3 1204330. Gårdstånga 2 1205010. Lyngby 9 1205020. Genarp 3 1205030. Skabersjö 1 1205040. Knästorp 3 1205050. Tottarp 5 1205055. Åkarp 4 1205060. Kyrkheddinge 1 1205070. Esarp 18 1205090. Lomma Kg 5 1205100. Bara 1 1205120. Görslöv 1 1205130. Burlöv 16 1205135. Arlöv 1 1205150. Flackarp 7 1205160. Brågarp 4 1205200. Hyby 1 1205226. Lomma Me 3 1205230. Uppåkra 6 1206010. Fulltofta 7 1206020. Östra Äspinge 35 1206030. Hörby 3 1206040. Lyby 5 1206050. Östra Sallerup 3 1206060. Svensköp 10 1206075. Löberöd 3 1206090. Hörby Kg 3 1206100. Norra Rörum 4 1206110. Södra Rörum 28 1206120. Hör 6 1206130. Munkarp 10 1206140. Bosjökloster 7 1206150. Harlösa 3 1206160. Hammarlunda 3 1206170. Östra Strö 2 1206190. Höörs Kg 1 1206200. Skarhult 2 1206210. Gudmuntorp 6 1206220. Hurva 2 1206240. Holmby 2 1206250. Borrlunda 2 1207010. Brandstad 2 1207020. Södra Ösum 28 1207025. Sjöbo 11 1207030. Lövestad 2 1207035. Lövestads Me 6 1207040. Öved 3 1207050. Vanstad 6 1207060. Tolånga 2 1207100. Björka 2 1207110. Våmb 2 1207120. Rödinge 3 1207130. Ramsåsa 9 1207140. Västerstad 7 1207150. Östraby 4 1207160. Frenninge 11 1207170. Vollsjö 4 1207200. Östra Kärrstorp 8 1207210. Långaröd 1 1207220. Sövde 7 1208010. Villie 1 1208020. Västra Nöbbelöv 3 1208030. Sjörup 4 1208040. Katslösa 14 1208050. Balkåkra 4 1208060. Snårestad 5 1208070. Skårby 8 1209010. Stora Köpinge 4 1209020. Stora Herrestad 5 1209040. Öja 3 1209050. Hedeskoga 5 1209060. Sövestad 3 1209070. Bromma 1 1209100. Högestad 2 1209110. Baldringe 9 1209120. Bjäresjö 1 1210020. Hemmingsdynge 2 1210030. Södra Åby 11 1210040. Östra Torp 5 1210050. Lilla Issie 10 1210070. Östra Klagstorp 28 1210090. Skurups Kg 9 1210100. Källstorp 9 1210110. Lilla Bedinge 6 1210120. Gärdslöv 1 1210130. Önnarp 3 1210140. Tullstorp 4 1210150. Svenstorp 2 1210160. Östra Vemmenhög 1 1210170. Västra Vämmenhög 10 1210200. Skivarp 9 1210210. Örsjö 2 1210220. Solberga 2 1210230. Hassle-Bösarp 4 1210240. Slimminge 1 1210260. Grönby 12 1210370. Börringe 10 1211010. Sankt Ibb 8 1211030. Glumslöv 2 1211040. Herslöv 8 1211050. Säby 1 1211060. Vadensjö 4 1211070. Örja 5 1211100. Asmundtorp 4 1211110. Tofta 7 1211120. Billeberga 1 1211130. Tirup 7 1211160. Sireköpinge 22 1211170. Svalöv 5 1212010. Annelöv 2 1212020. Norrvidinge 4 1212040. Torrlösa 2 1212050. Norra Skrevlinge 17 1212055. Teckomatorp 5 1212060. Reslöv 14 1212065. Marieholm 3 1212100. Trollenäs 3 1212110. Bosarp 3 1212120. Västra Strö 4 1212130. Konga 4 1212140. Ask 10 1212150. Billinge 5 1212160. Röstånga 4 1212170. Hallaröd 11 1212200. Stehag 2 1213020. Västra Sallerup 5 1213040. Örtofta 4 1213050. Lilla Harrie 4 1213060. Stora Harrie 1 1213100. Hög 29 1213110. Kävlinge 4 1213120. Västra Karleby 3 1213130. Saxtorp 3 1213140. Södervidinge 1 1213160. Dagstorp 4 1213170. Barsebäck 5 1213200. Hofterup 9 1213210. Löddeköpinge 298 1214080. Malmö 101 1215080. Lund 94 1216080. Landskrona 192 1217080. Hälsingborg 52 1218080. Eslöv 72 1219080. Ystad 66 1220080. Trälleborg 10 1221080. Skanör med Falsterbo 36 1222080. Höganäs 27 1301010. Veinge 2 1301020. Tjärby 12 1301030. Knäred 6 1301040. Laholms Lk 10 1301050. Ränneslöv 5 1301060. Ysby 6 1301070. Östra Karup 1 1301075. Brännö 7 1301100. Skummeslöv 7 1301110. Hasslöv 4 1301120. Våxtorp 9 1301130. Hishult 13 1302010. Eldsberga 7 1302020. Tönnersjö 17 1302030. Snöstorp 9 1302040. Trönninge 33 1302050. Enslöv 13 1302060. Bredared 37 1302070. Torup 30 1302090. Oskarströms Kg 2 1303020. Torup Halmstads Hd 9 1303030. Kinnared 4 1303040. Övraby 5 1303050. Holm 9 1303060. Söndrum 7 1303070. Vapnö 21 1303100. Harplinge 10 1303110. Steninge 25 1303120. Getinge 4 1303140. Slättåkra 9 1303150. Kvibille 10 1304010. Slöinge 2 1304020. Eftra 3 1304030. Skrea 8 1304040. Årstad 4 1304050. Asige 2 1304070. Vessige 3 1304110. Drängsered 1 1304120. Krogsered 7 1305010. Gällared 12 1305020. Gunnarp 4 1305030. Ljungby 10 1305040. Alfshög 7 1305050. Vinberg 6 1305060. Stafsinge 7 1305070. Morup 3 1305100. Fagerred 1 1305110. Källsjö 12 1305120. Ullared 3 1305130. Okome 6 1305140. Köinge 2 1305150. Svartrå 2 1305160. Sibbarp 4 1305170. Dagsås 5 1306010. Grimeton 7 1306020. Rolfstorp 2 1306040. Stamnared 2 1306050. Skällinge 16 1306070. Tvååker 2 1306100. Spannarp 3 1306110. Hunnestad 1 1306120. Gödestad 7 1306130. Lindberg 1 1306140. Torpa 7 1306150. Träslöv 3 1307010. Värö 6 1307030. Veddige 2 1307040. Ås 5 1308010. Ölmevalla 6 1308030. Frillesås 1 1308050. Idala 7 1308060. Fjärås 3 1308100. Hanhals 5 1308110. Tölö 14 1308120. Lindome 5 1308130. Älvsåker 11 1308140. Onsala 8 1308150. Vallda 7 1308160. Släp 131 1309080. Halmstad 36 1310080. Laholm 70 1311080. Falkenberg 75 1312080. Varberg 27 1313080. Kungsbacka 6 1401050. Kållered 15 1401060. Råda 10 1401070. Styrsö 5 1402010. Rödbo 3 1402020. Säve 1 1402030. Backa 1 1402050. Torslanda 17 1402060. Öckerö 9 1402063. Hönö 1 1402064. Källö-Knipplan 6 1402065. Hälsö 6 1402066. Kalvsund 1 1402067. Knipplan 11 1404020. Landvetter 14 1404030. Partille 8 1404036. Jonsered 4 1404037. Sävedalen 6 1404040. Härryda 3 1405010. Kareby 7 1405020. Romelanda 8 1405030. Ytterby 6 1405040. Torsby 5 1405050. Harestad 4 1405060. Lycke 6 1406010. Solberga 1 1406020. Hålta 4 1406030. Jörlanda 3 1406040. Spekeröd 15 1406050. Ucklum 4 1406060. Ödsmål 10 1406075. Stenungsund 7 1407010. Forshälla 1 1407020. Resteröd 18 1407030. Ljung 3 1407040. Grinneröd 13 1408010. Hjärtum 6 1408020. Västerlanda 8 1409010. Myckleby 7 1409020. Torp 3 1409030. Långelanda 5 1409040. Stala 4 1410010. Tegneby 5 1410020. Röra 9 1410030. Morlanda 2 1410035. Ellö 3 1410036. Hällevikstrand 1 1410037. Stocken 1 1410038. Edshultshall 3 1410040. Skaftö 4 1410050. Fiskebäckskil 3 1410060. Grundsund 2 1410070. Gullholmen 2 1410100. Käringön 6 1410110. Mollösund 16 1411010. Stenkyrka 8 1411014. Skärhamn 6 1411020. Klädesholmen 4 1411030. Valla 2 1411040. Klövedal 2 1411048. Kyrkesund 1 1411057. Tjörnekalv Rönnäng 4 1411058. Åstol Rönnäng 3 1412010. Lale-Ryr 6 1412020. Bäve 2 1412030. Skredsvik 3 1412040. Herrestad 1 1412050. Högås 3 1412060. Bokenäs 21 1413010. Foss 9 1413020. Svarteborg 1 1413030. Håby 11 1414010. Bro 26 1414020. Brastad 18 1414030. Lyse 3 1415010. Krokstad 1 1415020. Sanne 5 1415030. Hede 9 1416010. Tossene 16 1416011. Hunnebostrand 6 1416015. Bovallstrand 7 1416017. Ulebergshamn 11 1416020. Askum 5 1416026. Hovenäset 2 1416027. Väjern 6 1416030. Kungshamn 14 1416036. Gravarne och Bäckevik 4 1416038. Tången 11 1416040. Malmön 5 1416050. Bärfendal 7 1416060. Smögen 1 1416066. Hasselösund Smögen 30 1417010. Skee 9 1417015. Björneröd och Kroken 13 1417020. Tjärnö 10 1417030. Näsinge 10 1417040. Hogdal 7 1417050. Lommeland 26 1418010. Kville 10 1418011. Fjällbacka 4 1418020. Svenneby 7 1418030. Bottna 24 1419010. Tanum 5 1419016. Sannäs 2 1419017. Havstenssund 5 1419020. Lur 12 1419090. Gräbbestads Kg 8 1420010. Naverstad 2 1420020. Mo 714 1421080. Göteborg 23 1422080. Kungälv 16 1423080. Marstrand 55 1424080. Lysekil 103 1425080. Uddevalla 49 1426080. Strömstad 54 1427080. Mölndal 24 1501010. Västra Tunhem 4 1501020. Norra Björke 10 1501030. Väne-Åsaka 9 1501040. Gärdhem 2 1501070. Väne-Ryr 8 1502010. Stora Mellby 2 1502020. Magra 18 1502030. Erska 2 1502040. Lagmansered 1 1503010. Rommele 17 1503020. Fors 9 1503030. Upphärad 1 1503050. Åsbräcka 35 1503090. Lilla Edets Kg 7 1504010. Skepplanda 4 1504020. Hålanda 9 1504030. Ale-Skövde 14 1504040. Sankt Peter 5 1504050. Tunge 28 1504060. Starrkärr 5 1504070. Kilanda 24 1504100. Nödinge 7 1504110. Östad 7 1505010. Stora Lundby 18 1505020. Skallsjö 23 1505030. Lerum 18 1505040. Angered 10 1505050. Bergum 25 1506010. Herrljunga 4 1506015. Herrljunga Me 5 1506030. Remmene 4 1506040. Fölene 2 1506050. Eggvene 21 1506060. Algutstorp 24 1506065. Vårgårda 1 1506100. Tumberg 4 1506110. Södra Härene 1 1506122. Landa 6 1506130. Hol 2 1506140. Siene 2 1506150. Horla 2 1506170. Lena 3 1506200. Bergstena 2 1506210. Fullestad 10 1506220. Långared 3 1506230. Alingsås och Rödene 5 1506231. Alingsås Lk 3 1506232. Rödene 3 1506240. Bälinge 4 1506250. Ödenäs 9 1506260. Hemsjö 1 1507010. Södra Björke 5 1507020. Vesene 2 1507030. Grude 1 1507040. Jällby 18 1507050. Hudene 4 1507060. Hällestad 4 1507070. Skölvene 2 1507100. Hov 5 1507120. Källunga 1 1507130. Eriksberg 2 1507150. Mjäldrunga 1 1507160. Od 3 1507170. Öra 3 1507200. Alboga 1 1507210. Molla 4 1507220. Nårunga 4 1507230. Ljur 1 1507250. Kvinnestad 2 1507260. Asklanda 8 1508010. Rångedala 23 1508020. Toarp 3 1508030. Äspered 2 1508040. Tärby 4 1508050. Varnum 8 1508060. Brämhult 1 1508070. Gingri 11 1508100. Södra Ving 3 1508110. Härna 3 1508120. Fänneslunda 1 1508140. Hällstad 1 1508150. Murum 3 1508160. Södra Vånga 1 1508170. Möne 3 1508200. Kärråkra 7 1509010. Seglora 17 1509020. Frissla 18 1509030. Kinnarumma 3 1509040. Skepphult 8 1509050. Örby 1 1509070. Torestorp 31 1509090. Kinna Kg 2 1509100. Öxabäck 1 1509120. Kungsäter 1 1509150. Karl Gustav 2 1509160. Istorp 11 1509190. Skene Kg 8 1509200. Horred 2 1509210. Sätila 1 1509220. Hyssna 5 1509230. Berghem 2 1509240. Hajom 1 1509250. Surteby 2 1509270. Fotskäl 17 1510010. Bollebygd 20 1510020. Björketorp 3 1510030. Töllsjö 12 1511010. Fristad 5 1511020. Borgstena 3 1511030. Torpa 4 1511040. Bredared 2 1511050. Tämta 3 1511060. Vänga 8 1511070. Sandhult 5 1512010. Norra Åsarp 4 1512020. Kölaby 1 1512030. Solberga 7 1512050. Blidsberg 6 1512060. Dalum 2 1512070. Humla 8 1512100. Timmele 1 1512110. Vist 3 1512130. Böne 3 1512140. Knätte 7 1512150. Liared 4 1512160. Kölingared 3 1512170. Fivlered 3 1512200. Hössna 2 1512210. Gullered 4 1512220. Strängsered 6 1513010. Kalv 4 1513020. Mårdaklev 3 1513030. Håcksvik 3 1513040. Östra Frölunda 8 1513050. Mjöbäck 5 1513060. Holsljunga 6 1513070. Älvsered 22 1513090. Svenljunga Kg 2 1513110. Ullasjö 7 1513120. Örsås 4 1513130. Revesjö 1 1513140. Redslared 7 1513150. Sexdrega 5 1513160. Ljushult 2 1513170. Roasjö 7 1513200. Hillared 8 1513210. Länghem 7 1513220. Dannike 1 1513230. Månstad 11 1513240. Södra Åsarp 13 1513250. Gällstad 4 1513260. Grönahög 7 1513270. Södra Säm 1 1513300. Finnekumla 4 1513310. Tvärred 5 1513320. Marbäck 6 1513330. Dalstorp 1 1513340. Hulared 2 1513350. Ölsremma 2 1513360. Ljungsarp 4 1513370. Nittorp 21 1513400. Tranemo 4 1513410. Mossebo 5 1513420. Ambjörnarp 11 1513430. Sjötofta 7 1514010. Bolstad 3 1514020. Grinstad 4 1514030. Gestad 11 1514040. Erikstad 18 1514050. Frändefors 19 1514060. Brålanda 3 1514065. Brålanda Me 5 1514070. Sundals-Ryr 6 1515010. Ör 14 1515020. Gunnarsnäs 6 1515030. Dalskog 26 1515040. Skållerud 1 1515060. Järn 34 1515090. Mellerud 5 1516010. Torp 2 1516020. Valbo-Ryr 16 1516030. Färgelanda 12 1516040. Ödeborg 10 1516050. Högsäter 1 1516060. Rännelanda 1 1516070. Råggärd 1 1516110. Järbo 7 1517010. Rölanda 1 1517020. Gesäter 15 1517030. Dals-Ed 11 1517035. Ed 6 1517040. Töftedal 10 1517050. Nössemark 10 1517060. Håbol 9 1517070. Vårvik 32 1517090. Bengtsfors 24 1517100. Torrskog 29 1517110. Laxarby 32 1517120. Steneby 9 1517130. Ärtemark 8 1517140. Ödsköld 21 1517150. Bäcke 4 1517160. Tisselskog 10 1518010. Edsleskog 2 1518020. Mo 20 1518030. Fröskog 1 1518040. Åmåls Lk 14 1518050. Tösse 4 1518060. Tydje 22 1518070. Ånimskog 97 1519080. Vänersborg 63 1520080. Alingsås 125 1521080. Borås 46 1522080. Ulricehamn 52 1523080. Åmål 91 1524080. Trollhättan 1 1601010. Ekby 7 1601020. Utby 8 1601030. Ullervad 6 1601040. Ek 7 1601050. Leksberg 5 1601060. Björsäter 8 1601070. Torsö 28 1601090. Töreboda 1 1601100. Hassle Enåsa Kap och Berga 6 1601101. Hassle 2 1601103. Berga 2 1601110. Färed 6 1601120. Fredsberg 6 1601140. Bäck 20 1601150. Lyrestad 23 1601160. Amnehärad 16 1601165. Gullspång 27 1601170. Hova 21 1601200. Finnerödja 9 1601210. Älgarås 4 1601220. Horn 1 1601230. Frösve 3 1601240. Säter 2 1601250. Odensåker 1 1601270. Låstad 3 1601320. Götlunda 10 1601325. Tidan 3 1601330. Väring 1 1601340. Locketorp 7 1601350. Berg 7 1601360. Lerdala 3 1601370. Böja 13 1601400. Timmersdala 6 1601410. Fägre 1 1601420. Trästena 36 1601430. Undenäs 5 1601440. Halna 10 1601450. Tived 14 1601460. Ransberg 14 1601470. Mölltorp 12 1601475. Mölltorps Me 27 1601500. Karlsborg 7 1601510. Bällefors 6 1601520. Beateberg 2 1601530. Ekeskog 1 1601540. Hjälstad 11 1601545. Moholm 1 1601550. Mo 2 1601560. Vad 1 1601570. Svenneby 1 1602020. Öm 3 1602030. Ryd 7 1602050. Norra Kyrketorp 4 1602060. Våmb 9 1602070. Sventorp 26 1602090. Tibro Kg 4 1602110. Varola 9 1602120. Värsås 5 1602140. Mofalla 6 1602150. Grevbäck 4 1602160. Bredvik 6 1602170. Norra Fågelås 2 1602200. Södra Fågelås 5 1603010. Guldhem 8 1603040. Torbjörntorp 3 1603050. Friggeråker 1 1603070. Bjurum 3 1603100. Broddetorp 1 1603110. Hornborga 2 1603130. Segerstad 8 1603140. Håkantorp 3 1603150. Valtorp 18 1603160. Stenstorp 3 1603165. Stenstorps Me 5 1603210. Dala 3 1603230. Borgunda 2 1603240. Sjogerstad 1 1603250. Rådene 1 1603260. Ljunghem 2 1603270. Edåsa 1 1603300. Bjärka 2 1604030. Tiarp 4 1604040. Varv 7 1604050. Kungslena 1 1604060. Hömb 15 1604070. Dimbo 1 1604100. Ottravad 4 1604110. Acklinga 8 1604130. Baltak 7 1604140. Fröjared 8 1604150. Fridene 12 1604160. Korsberga 6 1604170. Daretorp 3 1604200. Velinge 7 1604210. Brandstorp 2 1604220. Hångsdala 2 1604230. Skörstorp 23 1604250. Habo 2 1604260. Gustav Adolf 13 1604270. Sandhem 14 1604320. Nykyrka 4 1604340. Bjurbäck 2 1604350. Valstad 1 1604360. Vättak 2 1604410. Yllestad 1 1604430. Näs 10 1604440. Vartofta-Åsaka 1 1604450. Kälvene 2 1604460. Slöta 7 1604470. Karleby 2 1604510. Luttra 10 1605010. Kinnevad 3 1605030. Börstig 2 1605040. Brismene 3 1606010. Saleby 2 1606020. Härjevad 3 1606040. Jung 2 1606050. Fyrunga 5 1606060. Öttum 3 1606070. Vinköl 5 1606100. Marum 7 1606110. Norra Vånga 3 1606120. Edsvära 5 1606130. Kvänum 4 1606135. Kvänums Me 1 1606140. Synnerby 2 1606160. Västra Gerum 3 1606210. Härlunda 4 1607010. Vilske-Kleva 1 1607020. Ullene 5 1607030. Gökhem 4 1607040. Marka 1 1607050. Sörby 5 1607060. Floby 1 1607070. Göteve 3 1607120. Grolanda 15 1608015. Axvall 7 1608020. Stenum 4 1608050. Eggby 4 1608060. Istrum 1 1608070. Öglunda 4 1608100. Norra Lundby 4 1608140. Varnhem 1 1609010. Särestad 2 1609030. Håle 6 1609040. Flo 4 1609060. Sal 3 1609070. Vänersnäs 10 1609100. Tun 1 1609110. Karaby 5 1609120. Friel 1 1610010. Tengene 1 1610020. Trökörna 1 1610030. Malma 2 1610050. Hyringa 5 1610060. Främmestad 21 1610090. Grästorp 1 1610100. Levene 1 1610110. Flakeberg 5 1610130. Sparlösa 2 1611020. Lekåsa 1 1611030. Barne-Åsaka 2 1611040. Fåglum 3 1611050. Kyrkås 10 1611060. Essunga 16 1611065. Nossebro 3 1611070. Ryda 28 1611090. Vara Kg 3 1611100. Södra Kedum 1 1611110. Naum 2 1611150. Önum 7 1612010. Larv 1 1612020. Längjum 6 1612030. Tråvad 6 1612040. Södra Lundby 10 1612075. Vedum 8 1613010. Källby 4 1613020. Broby 1 1613030. Skeby 2 1613040. Hangelösa 7 1613050. Husaby 5 1613065. Lundsbrunn 8 1613100. Norra Härene 5 1613120. Sävare 2 1613130. Lindärva 2 1613140. Hasslösa 11 1614010. Medelplana 19 1614030. Österplana 1 1614040. Kestad 9 1614050. Kinne-Kleva 24 1614070. Götene 3 1614100. Holmestad 1 1614120. Ledsjö 12 1614130. Forshem 9 1614140. Fullösa 3 1614150. Kinne-Vedum 10 1614160. Lugnås 1 1614170. Bredsäter 10 1615010. Järpås 2 1615030. Häggesled 2 1615040. Tådene 2 1615060. Lavad 1 1615070. Norra Kedum 8 1615100. Örslösa 1 1615120. Gillstad 3 1615140. Råda 2 1615150. Kållands-Åsaka 4 1615160. Mellby 2 1615170. Rackeby 1 1615200. Skalunda 3 1615210. Sunnersberg 5 1615220. Gösslunda 11 1615240. Otterstad 52 1616080. Mariestad 72 1617080. Lidköping 51 1618080. Skara 74 1619080. Skövde 43 1620080. Hjo 46 1621080. Tidaholm 67 1622080. Falköping 60 1701010. Färnebo 22 1701020. Nordmark 31 1701030. Rämen 13 1701035. Lesjöfors 17 1701040. Brattfors 15 1701050. Gåsborn 26 1701060. Kroppa 16 1701070. Lungsund 15 1701090. Storfors 27 1702010. Nyed 18 1702015. Molkom 9 1702020. Älvsbacka 17 1703010. Ölme 7 1703020. Varnum 29 1704010. Väse 28 1704020. Alster 22 1704030. Östra Fågelvik 18 1705010. Visnum 16 1705015. Björneborg 3 1705020. Visnums-Kil 7 1705030. Rudskoga 5 1705050. Södra-Råda 25 1706010. Stora Kil 17 1706015. Kils Me 24 1706020. Frykerud 14 1706030. Övre Ullerud 28 1706041. Munkfors 17 1706042. Ransäters Förs 29 1706050. Nedre Ullerud 16 1706055. Deje 5 1706090. Munkfors Kg 1 1707010. Karlstads Lk 25 1707020. Grava 28 1707090. Hammarö Kg 25 1707190. Forshaga Kg 41 1708010. Nor 7 1708020. Segerstad 18 1708040. Borgvik 36 1708050. Ed 42 1708090. Grums Kg 28 1709010. Gillberga 15 1709020. Långserud 43 1709030. Stavnäs 8 1709040. Högerud 61 1709050. Glava 9 1709060. Värmskog 16 1709070. Svanskog 3 1710010. Millesvik 5 1710020. Eskilsäter 4 1710030. Ölserud 9 1710040. Botilsäter 4 1710050. By 11 1710060. Bro 6 1710070. Södra Ny 4 1710100. Huggenäs 7 1710110. Kila 4 1710120. Tveta 25 1711010. Sillerud 31 1711020. Holmedal 5 1711030. Västra Fågelvik 16 1711040. Töcksmark 10 1711050. Östervallskog 22 1711060. Karlanda 20 1711070. Blomskog 20 1711090. Årjängs Kg 4 1711100. Trankil 9 1711110. Silbodal 19 1711120. Skillingmark 30 1711130. Järnskog 27 1712010. Köla 28 1712020. Eda 27 1712026. Charlottenberg 14 1712027. Åmotfors 17 1712030. Arvika Lk 18 1712040. Ny 18 1712050. Älgå 31 1712060. Gunnarskog 7 1712070. Bogen 32 1712100. Brunskog 13 1712110. Mangskog 19 1712120. Boda 19 1713010. Norra Ny 11 1713020. Nyskoga 37 1713030. Dalby 21 1713040. Södra Finnskoga 13 1713050. Norra Finnskoga 42 1713060. Ekshärad 48 1713070. Norra Råda 12 1713100. Sunnemo 28 1713110. Gustav Adolf 47 1714010. Sunne 19 1714020. Östra Emtervik 7 1714030. Västra Emtervik 29 1714040. Gräsmark 17 1714050. Lysvik 32 1714060. Fryksände 30 1714066. Torsby 21 1714070. Östmark 49 1714090. Sunne Kg 13 1714100. Lekvattnet 17 1714110. Vitsand 130 1715080. Karlstad 80 1716080. Kristinehamn 50 1717080. Filipstad 106 1718080. Arvika 35 1719080. Hagfors 49 1720080. Säffle 12 1801010. Mosjö 9 1801020. Täby 18 1801030. Vintrosa 17 1801040. Tysslinge 25 1801050. Kil 5 1801060. Gräve 4 1801070. Eker 3 1801100. Längbro 18 1801130. Axberg 7 1801140. Hovsta 15 1802010. Glanshammar 9 1802020. Rinkaby 11 1802030. Götlunda 7 1802040. Lillkyrka 7 1802050. Ödeby 28 1803010. Asker 14 1803020. Lännäs 24 1803030. Stora Mellösa 12 1804010. Norrbyås 14 1804020. Ekeby 9 1804030. Gällersta 24 1804040. Svennevad 15 1804050. Bo 9 1804060. Sköllersta 14 1804065. Pålsboda 38 1805010. Hallsberg 65 1805030. Lerbäck 20 1805040. Kumla Lk 1 1805090. Hallsbergs Kg 22 1806010. Hardemo 8 1806020. Kräklinge 6 1807010. Hackvad 11 1807020. Viby 5 1807025. Östansjö 16 1807026. Vretstorp 1 1807030. Ramundeboda 36 1807090. Laxå 6 1808010. Edsberg 6 1808020. Knista 21 1808025. Fjugesta 21 1808030. Hidinge 25 1808040. Kvistbro 11 1808045. Mullhyttan 4 1808050. Tångeråsa 15 1808060. Skagershult 22 1808070. Nysund 10 1809010. Askersunds Lk 40 1809020. Hammar 8 1809030. Snavlunda 43 1810010. Nora Lk 15 1810020. Viker 13 1810030. Järnboås 26 1810040. Hjulsjö 17 1811020. Bjurtjärn 1 1811030. Degerfors 43 1811090. Degerfors Kg 20 1812010. Grythyttan 37 1812015. Grythyttans Me 64 1812090. Hällefors Kg 44 1813010. Lindesbergs Lk 19 1813011. Guldsmedshyttan 43 1813020. Ramsberg 55 1813030. Fellingsbro 86 1814010. Ljusnarsberg 9 1814011. Hörken 38 1814090. Kopparberg 1 1815015. Fellingsbro Me 17 1815020. Näsby 20 1815025. Frövi 12 1815030. Ervalla 169 1816080. Örebro 28 1817080. Askersund 51 1818080. Nora 51 1819080. Lindesberg 37 1820080. Kumla 95 1821080. Karlskoga 22 1901010. Munktorp 28 1901020. Kolbäck 5 1901040. Säby 3 1901050. Berg 8 1901060. Rytterne 36 1901070. Ramnäs 26 1901090. Hallstahammar Kg 31 1901100. Sura 8 1902010. Västerås-Barkarö 11 1902020. Dingtuna 9 1902030. Lillhärad 6 1903010. Badelunda 2 1903020. Hubbo 8 1903030. Irsta 5 1903040. Kungsåra 6 1903050. Kärrbo 14 1903060. Tillberga 15 1904010. Björksta 8 1904020. Tortuna 4 1904030. Sevalla 2 1904040. Ängsö 55 1905010. Skinnskatteberg 13 1905020. Gunnilbo 8 1905030. Hed 4 1906010. Arboga Lk 6 1906020. Säterbo 4 1906040. Kungs-Barkarö 9 1906050. Björskog 3 1906070. Kung Karl 31 1906090. Kungsör 4 1906100. Torpa 7 1906110. Himmeta 6 1906130. Medåker 16 1906140. Odensvi 7 1906150. Västra Skedvi 2 1906161. Bro 30 1906170. Kolsva 37 1907010. Västerfärnebo 28 1908010. Norberg 17 1908030. Karbenning 14 1908040. Västervåla 22 1908090. Norbergs Kg 3 1909010. Fläckebo 15 1909020. Haraker 10 1909030. Romfartuna 21 1909040. Skultuna 1 1909050. Skerike 14 1910010. Torstuna 4 1910020. Härnevi 8 1910030. Österunda 26 1910040. Vittinge 10 1911010. Västerlövsta 20 1911015. Heby 11 1911020. Enåker 5 1911030. Norrby 13 1911040. Tärna 16 1911050. Simtuna 10 1911060. Altuna 10 1911070. Frösthult 3 1912010. Kumla 11 1912020. Kila 12 1912030. Sala Lk 22 1912040. Möklinta 17 1913010. Östervåla 23 1913020. Nora 8 1913030. Harbo 9 1913040. Huddunge 93 1914080. Västerås 73 1915080. Sala 68 1916080. Köping 52 1917080. Arboga 48 1918080. Fagersta 2 2001010. Grycksbo 11 2001020. Aspeboda 46 2001030. Svärdsjö 5 2001032. Svartnäs Församling 18 2001040. Enviken 28 2001050. Sundborn 25 2001060. Vika 4 2001061. Hosjö 48 2001070. Stora Kopparberg 12 2002010. Torsång 68 2002020. Stora Tuna 5 2002021. Amsberg 24 2002030. Silvberg 12 2002040. Gustav 6 2003010. Säters Lk 25 2003020. Stora Skedvi 62 2003030. Husby 38 2003040. Hedemora Lk 27 2003050. Garpenberg 9 2004010. Grytnäs 45 2004020. Folkärna 67 2004030. By 27 2004190. Krylbo Köping 36 2005010. Gagnef 11 2005011. Mockfjärd 72 2006010. Leksand 5 2006011. Djura 2 2006015. Leksand Noret 9 2006020. Siljansnäs 24 2006030. Ål 28 2006040. Bjursås 29 2007010. Rättvik 29 2007015. Rättviks Me 22 2007020. Boda 26 2007030. Ore 92 2008010. Mora 9 2008020. Våmhus 10 2008030. Sollerön 19 2008040. Venjan 2 2008090. Morastrand 41 2009010. Orsa 8 2009011. Skattunge 26 2009015. Orsa Me 43 2010010. Älvdalen 6 2010011. Evertsberg 19 2011010. Särna 21 2011011. Idre 35 2012010. Nås 49 2012020. Järna 22 2012025. Vansbro 41 2012030. Säfsnäs 18 2012040. Floda 41 2013010. Malung 9 2013011. Tyngsjö 13 2013015. Malungs Me 33 2013020. Lima 34 2013030. Transtrand 18 2013040. Äppelbo 84 2014010. Grangärde 35 2014011. Grängesberg 47 2014030. Norrbärke 31 2014040. Söderbärke 11 2014050. Malingsbo 58 2014060. Ludvike Lk 27 2014190. Smedjebackens Kg 92 2015080. Falun 33 2016080. Säter 68 2017080. Hedemora 48 2018080. Ludvika 84 2019080. Borlänge 46 2020080. Avesta 22 2101010. Hedesunda 26 2101011. Hedesunda Förs 5 2101012. Söderfors 18 2101020. Arsunda 87 2101040. Valbo 26 2101050. Hille 49 2101060. Hamrånge 79 2102010. Ockelbo 11 2102011. Åmot 23 2102020. Järbo 43 2102030. Ovansjö 56 2102040. Torsåker 44 2102050. Österfärnebo 37 2102060. Hofors 25 2102090. Storviks Kg 35 2103010. Alfta 37 2103020. Ovanåker 28 2103030. Voxna 7 2103050. Segersta 39 2103060. Hanebo 72 2103070. Bollnäs Lk 28 2104010. Skog 15 2104011. Lingbo 79 2104020. Söderala 32 2104022. Ljusne 16 2104023. Bergvik 9 2104030. Mo 12 2104040. Rengsjö 29 2104050. Norrala 7 2104060. Trönö 27 2105010. Enånger 34 2105020. Njutånger 5 2105030. Nianfors 40 2106010. Harmånger 11 2106020. Jättendal 30 2106030. Gnarp 45 2106040. Bergsjö 40 2106050. Hassela 15 2106060. Hälsingtuna 21 2106070. Idenor 41 2106100. Forsa 7 2106110. Hög 27 2106120. Rogsta 7 2106130. Ilsbo 12 2107010. Norrbo 67 2107020. Bjurånger 51 2107030. Delsbo 53 2108010. Ljusdal 0 2108015. Ljusdals Me 23 2108020. Ramsjö 46 2108030. Färila 63 2108040. Los 10 2108042. Hamra 6 2108050. Färila-Kårböle 4 2108052. Kårböle 62 2108090. Ljusdals Kg 28 2109010. Arbrå 25 2109015. Arbrå Me 15 2109020. Undersvik 62 2109030. Järvsjö 172 2110080. Gävle 113 2111080. Söderhamn 83 2112080. Hudiksvall 49 2113080. Sandviken 69 2114080. Bollnäs 29 2201010. Selånger 14 2201020. Sättna 50 2202010. Tuna 32 2202020. Attmar 65 2202030. Stöde 96 2203010. Torp 34 2203020. Borgsjö 16 2203025. Alby 47 2203030. Haverö 21 2203090. Ånge 77 2204010. Njurunda 47 2205020. Alnö 63 2205090. Sköns Kg 54 2205190. Timrå Kg 20 2206010. Indal 52 2206020. Indals-Liden 17 2206030. Holm 24 2207010. Ljustorp 62 2207020. Hässjö 6 2207030. Tynderö 61 2208010. Säbrå 32 2208020. Stigsjö 14 2208030. Viksjö 8 2208040. Häggdånger 60 2208060. Högsjö 9 2208070. Hemsjö 26 2208100. Nora 57 2208110. Bjärtrå 8 2208120. Skog 5 2209010. Torsåker 48 2209020. Ytterlännäs 25 2209025. Nyland 9 2209030. Dal 21 2209040. Boteå 14 2209050. Styrnäs 5 2209060. Överlännäs 8 2209070. Sånga 16 2210020. Multrå 9 2210030. Ed 32 2210040. Långsele 27 2210050. Graninge 40 2211010. Resele 31 2211020. Ådals-Liden 60 2211030. Junsele 36 2212010. Helgum 62 2212020. Ramsele 23 2212030. Edsele 23 2212040. Bodum 41 2212050. Fjällsjö 65 2212060. Tåsjö 48 2213010. Nätra 28 2213020. Sidensjö 18 2213030. Skorped 77 2213040. Anundsjö 1 2213045. Bredbyn 28 2214010. Nordingrå 17 2214020. Ullånger 7 2214030. Vibyggerå 67 2215010. Själevad 13 2215020. Mo 56 2215030. Björna 45 2215040. Arnäs 49 2215050. Gideå 25 2215060. Trehörningsjö 40 2215070. Grundsunda 95 2216080. Härnösand 120 2217080. Sundsvall 76 2218080. Örnsköldsvik 119 2219080. Kramfors 58 2220080. Sollefteå 48 2301010. Ragunda 35 2301020. Fors 30 2301030. Hällesjö 27 2301040. Håsjö 36 2301050. Stugun 12 2301060. Borgvattnet 66 2302010. Revsund 12 2302020. Sundsjö 29 2302030. Bräcke 22 2302035. Bräcke Me 13 2302040. Bodsjö 6 2302050. Nyhem 24 2302060. Brunflo 3 2302070. Marieby 26 2302100. Lockne 20 2302110. Hackås 2 2302111. Gillhov 5 2302120. Näs 37 2303010. Lit 3 2303020. Kyrkås 34 2303030. Häggenås 34 2303040. Föllinge 6 2303050. Laxsjö 17 2303060. Hotagen 21 2304010. Hammerdal 30 2304015. Hammerdals Me 9 2304020. Gåxsjö 67 2304030. Ström 26 2304035. Strömsund 24 2304040. Alanäs 25 2304050. Frostviken 30 2305010. Rödön 28 2305020. Näskott 15 2305030. Aspås 11 2305040. Ås 10 2306010. Sunne 15 2306090. Frösö Kg 17 2307010. Oviken 8 2307020. Myssjö 16 2308010. Hallen 3 2308020. Norderön 9 2308030. Marby 16 2309010. Undersåker 30 2309015. Hjärpen 20 2309020. Mörsil 43 2309030. Åre 25 2309040. Kall 45 2310010. Offerdal 18 2310020. Alsen 12 2310030. Mattmar 57 2311010. Sveg 8 2311020. Linsäll 15 2311030. Älvros 12 2311040. Lillhärdal 28 2311050. Ytterhogdal 7 2311060. Överhogdal 8 2311070. Ängersjö 1 2311090. Svegs Kg 29 2312010. Hede 14 2312020. Storsjö 9 2312040. Vemdalen 11 2312050. Tännäs 2 2312052. Ljusnedals Förs 29 2313010. Berg 12 2313020. Åsarne 36 2313030. Rätan 12 2313040. Klövsjö 90 2314080. Östersund 24 2401010. Nordmaling 95 2401015. Nordmalings Me 3 2401016. Rundvik 13 2401020. Bjurholm 47 2401025. Bjurholms Me 11 2401030. Hörnefors 21 2401035. Hörnefors Me 87 2402010. Umeå Lk 4 2402016. Teg 1 2402017. Backen 36 2402020. Vännäs 3 2402027. Vännäsby 35 2402030. Sävar 2 2402032. Holmö 33 2402090. Vännäs Kg 27 2402190. Holmsunds Kg 111 2403010. Degerfors 15 2403015. Vindeln 17 2403016. Hällnäs 9 2403017. Granön 67 2404010. Bygdeå 18 2404015. Robertsfors Me 15 2404020. Nysätra 5 2404025. Ånäset 16 2404030. Lövånger 33 2404035. Lövångers Me 17 2405010. Burträsk 5 2405011. Kalvträsk 88 2405015. Burträsks Me 46 2406010. Skellefteå Lk 1 2406016. Skelleftestrand 9 2406017. Kåge 6 2406018. Sunnanå 20 2406020. Byske 9 2406022. Fällfors Församling 74 2406025. Byske Me 18 2406030. Jörn 53 2406035. Jörns Me 16 2406040. Bureå 33 2406045. Bureå Me 65 2407010. Malå 10 2407015. Malåträsk 25 2407020. Norsjö 18 2407025. Bastuträsk 74 2407026. Norsjö Me 9 2408020. Örträsk 13 2408030. Stensele 60 2408035. Stensele Me 14 2408036. Storuman 10 2408040. Tärna 17 2408050. Sorsele 57 2408055. Sorsele Me 144 2408060. Lycksele Lk 28 2409010. Åsele 71 2409015. Åsele Me 22 2409020. Fredrika 28 2409030. Vilhelmina 1 2409035. Vilhelmina Me 23 2409040. Dorotea 5 2409041. Risbäck 72 2409045. Dorotea Me 106 2409090. Vilhelmina Kg 138 2410080. Umeå 148 2411080. Skellefteå 44 2412080. Lycksele 91 2501010. Piteå Lk 49 2501020. Norrfjärden 22 2501030. Hortlax 17 2502010. Älvsby 77 2502090. Älvsby Kg 29 2503010. Arvidsjaur 120 2503015. Arvidsjaur Me 48 2504010. Arjeplog 126 2505010. Nederluleå 98 2506010. Överluleå 73 2506020. Edefors 122 2507010. Jokkmokk 3 2507011. Kvikkjokk 98 2508010. Råneå 11 2509010. Nederkalix 98 2509011. Nederkalix Församling 31 2509015. Kalix 55 2509020. Töre 94 2510010. Överkalix 53 2511010. Gällivare 63 2511015. Gällivare Me 45 2511016. Malmberget 22 2512010. Nedertorneå 37 2512020. Karl Gustav 36 2513010. Övertorneå 12 2513020. Hietaniemi 25 2514010. Korpilombolo 20 2514020. Tärendö 44 2515010. Pajala 1 2515011. Muonionalusta 10 2515020. Junosuando 15 2516010. Jukkasjärvi 10 2516012. Vittangi 3 2517010. Karesuando 133 2518080. Luleå 72 2519080. Piteå 36 2520080. Haparanda 72 2521080. Boden 92 2522080. Kiruna
VAR 7 GEOGRAFISK KOD-2576 Loc 26 width 7 Geografisk kod 2576 kommuner, i anslutning till tryckt kodlista GEOKOD. En kodlista till den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951 0 0100080. Stockholm 792 0100080. Stockholms stad 12 0201010. Lovö 21 0201020. Ekerö 10 0201030. Munsö 8 0201040. Adelsö 9 0201050. Färentuna 6 0201060. Hilleshög 17 0201070. Sånga 2 0201100. Skå 23 0202020. Järfälla 7 0202040. Ed Stockholm 19 0202190. Sollentuna kg 7 0203010. Lagga 3 0203020. Östuna 8 0203030. Husby-Långhundra 6 0203040. Närtuna 7 0203050. Gottröra 12 0203060. Kårsta 8 0204010. Alsike 15 0204020. Knivsta 10 0204030. Odensala 16 0204040. Husby-Ärlinghundra 5 0204050. Norrsunda 4 0204060. Vassunda 8 0204070. Haga 21 0205010. Skepptuna 8 0205020. Lunda Stockholm 8 0205030. Vidbo 6 0205040. Skånela 6 0205050. Markim 1 0205060. Orkesta 4 0205070. Frösunda 3 0206010. Fresta 10 0206020. Hammarby Stockholm 8 0206030. Vallentuna 3 0206050. Angarn 10 0206060. Össeby-Garn 19 0207010. Börstil 10 0207020. Gräsö 14 0207030. Harg 11 0207040. Edebo 14 0207050. Hökhuvud 16 0207060. Valö 17 0207070. Forsmark 22 0208010. Almunge 16 0208020. Knutby 10 0208030. Faringe 5 0208040. Bladåker 16 0208050. Ununge 15 0208060. Edsbro 23 0209010. Väddö 43 0209020. Häverö 4 0209030. Singö 18 0210010. Söderby-Karl 9 0210020. Estuna 7 0210030. Lohärad 4 0210040. Malsta 3 0210050. Husby-Lyhundra 10 0211010. Skederid 25 0211020. Rimbo 7 0211030. Rö 13 0211040. Fasterna 8 0212010. Roslags-Bro 15 0212020. Vätö 4 0212030. Björkö-Arholma 15 0213010. Frötuna 3 0213020. Rådmansö 21 0213030. Länna Sthlm 9 0213040. Blidö 6 0214010. Östra Ryd Sthlm 2 0214190. Stocksund 8 0214390. Danderyds Kg 18 0214490. Täby Kg 18 0215010. Österåker Sthlm 5 0215020. Riala 8 0215030. Roslags-Kulla 16 0215040. Ljusterö 33 0216010. Värmdö 10 0216020. Djurö 3 0216030. Möja 8 0216040. Gustavsberg 5 0216050. Ingarö 9 0216060. Bo Sthlm 18 0217010. Österhaninge 3 0217020. Ornö 2 0217030. Nämdö 2 0217040. Utö 6 0217050. Tyresö 10 0217060. Dalarö 22 0217070. Västerhaninge 10 0217100. Muskö 11 0217110. Ösmo 15 0217120. Sorunda 9 0217130. Torö 6 0218010. Grödinge 45 0218020. Botkyrka 17 0218030. Salem 19 0218040. Huddinge 16 0218090. Saltsjöbaden 7 0219010. Östertälje 6 0219020. Västertälje 9 0219030. Tveta 16 0219040. Överjärna 1 0219050. Ytterjärna 11 0219060. Vårdinge 20 0219070. Turinge 79 0220080. Södertälje 22 0221080. Vaxholm 56 0222080. Norrtälje 24 0223080. Östhammar 10 0224080. Öregrund 25 0225080. Sigtuna 9 0226080. Djursholm 28 0227080. Lidingö 18 0228080. Nacka 39 0229080. Nynäshamn 33 0230080. Solna 35 0231080. Sundbyberg 3 0301010. Kalmar 2 0301020. Övergran 4 0301030. Yttergran 4 0301040. Häggeby 6 0301050. Skokloster 8 0301060. Håtuna 1 0301070. Håbo-Tibble 16 0302010. Bro och Lossa 4 0302020. Västra Ryd 4 0302030. Stockholms-Näs 5 0303010. Hacksta 5 0303020. Löt 7 0303030. Veckholm 3 0303050. Kungs-Husby 1 0303060. Härkeberga 7 0303070. Litslena 6 0303100. Husby-Sjutolft 11 0303110. Villberga 2 0303120. Lillkyrka 2 0303140. Vallby 8 0304010. Tillinge 3 0304020. Svinnegarn 3 0304030. Enköpings-Näs 1 0304040. Teda 6 0304050. Sparrsätra 5 0304060. Bred 4 0304070. Vårfrukyrka 3 0305010. Långtora 7 0305020. Nysätra 4 0305030. Biskopskulla 10 0305040. Fröslunda 3 0305050. Giresta 2 0305060. Fittja 4 0305070. Hjälsta 2 0305100. Holm 4 0305110. Kulla 4 0306010. Gryta 7 0306020. Balingsta 5 0306030. Hagby 6 0306040. Ramsta 4 0306050. Västeråker 5 0306060. Dalby 8 0306070. Skogs-Tibble 4 0306100. Åland 13 0306110. Järlåsa 8 0307020. Börje 2 0307030. Uppsala-Näs 10 0307040. Vänge 2 0307050. Läby 4 0307060. Jumkil 6 0308010. Åkerby 15 0308030. Bälinge 3 0308040. Skuttunge 13 0309020. Vaksala 2 0309030. Danmark 10 0310010. Rasbo 5 0310020. Rasbokil 6 0310030. Fundbo 11 0311010. Tensta 5 0311020. Viksta 11 0311030. Björklinge 8 0311040. Ärentuna 12 0311050. Lena 23 0312010. Vendal 21 0312020. Söderfors 51 0312030. Tierp 22 0312040. Västland 12 0312050. Tolfta 71 0312060. Älvkarleby 19 0312090. Tierps Kg 16 0313010. Skäfthammar 8 0313020. Ekeby 29 0313030. Alunda 8 0313040. Morkarla 9 0313050. Tuna 5 0313060. Stavby 17 0313070. Dannemora 18 0313100. Film 18 0313110. Tegelsmora 32 0313120. Österlövsta 22 0313130. Hållnäs 110 0314080. Uppsala 52 0315080. Enköping 8 0401010. Tuna 5 0401020. Bergshammar 18 0401030. Tunaberg 13 0401040. Lunda 22 0401050. Kila 14 0401060. Björkvik 3 0401070. Halla 15 0401100. Stigtomta 2 0401110. Nykyrka 8 0401120. Bärbo 16 0401130. Sankt Nikolai 7 0402010. Ripsa 4 0402020. Lid 8 0402030. Runtuna 8 0402040. Ludgo 2 0402050. Spelvik 7 0402060. Bälinge 10 0402070. Tystberga 6 0402110. Lästringe 6 0402120. Sätersta 3 0402130. Bogsta 6 0402140. Råby-Rönö 15 0402150. Svärta 4 0402160. Helgona 12 0403010. Hölö 9 0403020. Mörkö 18 0403030. Västerljung 3 0403040. Trosa Landsk 12 0403050. Vagnhärad 65 0404010. Västra Vingåker 11 0404020. Östra Vingåker 14 0404030. Julita 14 0404040. Öståker 26 0404050. Stora Malm 13 0404060. Lerbo 31 0404070. Floda 31 0404100. Sköldinge (Skyllinge) 2 0404110. Blacksta 9 0404120. Vadsbro 3 0404130. Husby-Oppunda 19 0404140. Bettna 16 0404150. Vrena 10 0405010. Helgesta 16 0405020. Hyltinge 15 0405030. Dunker 5 0405040. Lilla Malma 5 0405060. Årdala 6 0405070. Forsa 22 0405090. Malmköping 20 0405100. Lilla Mellösa 33 0405110. Flen 6 0406010. Torshälla Landsk 6 0406020. Gillberga 5 0406030. Lista 9 0406040. Tumbo 7 0406050. Råby-Rekarne 12 0406060. Öja 13 0406070. Västermo 7 0407010. Jäder 6 0407020. Barva 6 0407030. Kjula 2 0407040. Sundby 2 0407050. Vallby 1 0407060. Hammarby 9 0407070. Stenkvista 13 0407100. Ärla 22 0407110. Husby-Rekarne 10 0407120. Näshulta 1 0408000. Daga Hd 11 0408010. Gåsinge 33 0408030. Frustuna 5 0408050. Björnlunda 24 0408060. Gryt 18 0409010. Åker 9 0409020. Länna 5 0409030. Vansö 7 0409040. Härad 8 0409050. Fogdö 5 0409060. Hälgarö 1 0409070. Strängnäs Landsk 7 0410010. Tresund 6 0410020. Överselö 13 0410030. Ytterselö 5 0410040. Aspö 3 0410050. Kärnbo 10 0410060. Taxinge 3 0410070. Överenhörna 12 0410100. Ytterenhörna 82 0411080. Nyköping 125 0412080. Eskilstuna 21 0413080. Torshälla 44 0414080. Strängnäs 20 0415080. Mariefrewd 17 0416080. Trosa 0 0417080. Flen 18 0418080. Oxelösund 62 0419080. Katrineholm 14 0501010. Horn 10 0501020. Hycklinge 5 0501030. Tirserum 6 0501040. Västra Eneby 40 0501050. Kisa 1 0501060. Hägerstad 10 0501070. Oppeby 7 0501100. Kättilstad 14 0501110. Tjärstad 11 0501120. Vårdnäs 9 0502010. Västra Ryd 10 0502020. Svinhult 24 0502030. Sund 8 0502040. Asby 9 0502050. Torpa 12 0502060. Norra Vi 11 0503010. Västra Harg 12 0503020. Östra Tollstad 5 0503030. Sya 21 0503040. Veta 1 0503050. Viby 7 0503060. Normlösa 5 0503070. Härberga 6 0503100. Västerlösa 11 0504010. Nykil 7 0504020. Gammalkil 15 0504030. Ulrika 1 0504040. Rappestad 4 0504050. Sjögestad 11 0504060. Vikingstad 4 0504070. Ledeberg 21 0505010. Vreta Kloster 10 0505020. Stjärnorp 7 0505030. Ljung 3 0505040. Flistad 2 0505050. Björkeberg 3 0506010. Östra Skrukeby 8 0506030. Törnevalla 2 0506040. Östra Harg 4 0506050. Rystad 6 0507010. Vårdsberg 8 0507020. Askeby 6 0507030. Bankekind 5 0507040. Grebo 5 0507050. Värna 5 0507060. Örtomta 13 0507070. Björsäter 1 0507090. Åtvidaberg 45 0507100. Åtvid 3 0508010. Slaka 8 0508020. Skeda 10 0508030. Kärna 5 0508040. Kaga 14 0508050. Landeryd 7 0508060. Vist 4 0509010. Västra Husby 8 0509020. Drothem 5 0509030. Skönberga 44 0509040. Ringarum 12 0509050. Mogata 4 0509060. Börrum 14 0509070. Gryt 31 0509090. Valdemarsvik 9 0509100. Skällvik 16 0509110. Sankt Anna 8 0510010. Skärkind 12 0510020. Gistad 5 0510030. Gårdeby 10 0510040. Östra Ryd 8 0510050. Yxnerum 16 0511010. Godegård 15 0511020. Tjällmo 43 0511030. Hällestad 15 0511040. Risinge 17 0511050. Regna 54 0511060. Skedevi 11 0511070. Vånga 74 0511090. Finspång 10 0512010. Kuddby 6 0512020. Östra Ny 3 0512030. Rönö 3 0512040. Å 8 0512050. Tåby 2 0512060. Konungsund 6 0513010. Häradshammar 13 0513020. Jonsberg 13 0513030. Östra Husby 4 0513040. Kvarsebo 4 0513050. Östra Stenby 12 0514010. Styrestad 5 0514030. Dagsberg 27 0514040. Krokek 6 0514050. Tingstad 2 0514060. Furingstad 28 0515020. Kvillinge 10 0515030. Simonstorp 14 0516010. Kimstad 27 0516020. Kullerstad 10 0516030. Borg 7 0517010. Svanhals 3 0517020. Kumla 10 0517030. Rök 5 0517040. Heda 4 0517050. Stora Åby 36 0517060. Ödeshög 7 0517070. Trehörna 13 0517100. Västra Tollstad 25 0518010. Ekeby 5 0518020. Blåvik 9 0518030. Rinna 12 0518040. Åsbo 6 0518050. Malexander Göstrings Hd 7 0518060. Högby 8 0518070. Hogstad 13 0518090. Boxholm 2 0518100. Järstad 6 0518110. Allhelgona 5 0518120. Bjälbo 8 0518130. Väderstad 3 0518140. Hov 1 0518150. Appuna 6 0519010. Västra Stenby 4 0519020. Hagebyhöga 15 0519030. Fivelstad 5 0519040. Orlunda 5 0519050. Varv 2 0519070. Ask 3 0519100. Vinnerstad 5 0519110. Motala Lk 11 0519120. Västra Ny 16 0520010. Rogslösa 2 0520020. Väversunda 2 0520030. Herrestad 1 0520040. Källstad 3 0520060. Strå 4 0520070. Örberga 0 0521000. Bobergs Hd 6 0521010. Klockrike 24 0521020. Brunneby 6 0521030. Skeppsås 5 0521040. Älvestad 3 0521050. Vallerstad 6 0521060. Fornåsa 3 0521070. Lönsås 7 0521100. Ekebyborna 9 0521110. Kristberg 124 0522080. Linköping 199 0523080. Norrköping 43 0524080. Söderköping 80 0525080. Motala 32 0526080. Vadstena 36 0527080. Skänninge 53 0528080. Mjölby 4 0601010. Svarttorp 8 0601020. Lekeryd 7 0601030. Järsnäs 18 0601040. Forserum 13 0601050. Barkeryd 3 0601070. Järstorp 14 0601100. Bankeryd 11 0601110. Rogberga 2 0601120. Öggestorp 17 0601130. Barnarp 15 0601140. Månsarp 11 0601150. Sandseryd 9 0601160. Hakarp 9 0602010. Visingsö 7 0602020. Gränna Lk 8 0602030. Skärstad 4 0602040. Ölmestad 8 0603010. Bottnaryd 5 0603020. Mulseryd 2 0603030. Angerdshestra 1 0603040. Stengårdshult 3 0603050. Norra Unnaryd 1 0603060. Valdshult 2 0603070. Öreryd 6 0603100. Norra Hestra 2 0603110. Bonstorp 5 0603120. Åsenhöga 15 0603130. Källeryd 10 0604010. Lommaryd 20 0604020. Bälaryd 5 0604030. Frinnaryd 12 0604040. Adelöv 3 0604050. Vireda 1 0604060. Haurida 4 0604070. Askeryd 5 0604100. Bredestad 2 0604110. Marbäck 11 0604120. Linderås 6 0604130. Säby 32 0605010. Ingatorp 2 0605020. Bellö 1 0605030. Hässleby 7 0605040. Hult 4 0605050. Edshult 4 0605060. Höreda 2 0605070. Mellby 21 0605090. Mariannelund 8 0605110. Flisby 23 0605120. Norra Solberga 16 0606020. Björkö 3 0606030. Nävelsjö 12 0606040. Karlstorp 6 0606050. Kråkshult 36 0606060. Alseda 8 0606070. Skede 8 0606100. Ökna 5 0606110. Skirö 8 0606120. Nye 7 0606130. Näshult 6 0606140. Stenberga 6 0606150. Korsberga 2 0606160. Lemnhult 3 0606170. Bäckseda 1 0606200. Näsby 8 0606210. Myresjö 9 0606220. Lannaskede 21 0607010. Norra Sandsjö 50 0607020. Vallsjö 6 0607040. Bäckaby 7 0607050. Ramkvilla 2 0607060. Södra Solberga 3 0607070. Hultsjö 10 0607090. Bodafors 2 0607100. Skepperstad 6 0607120. Hjälmseryd 18 0607130. Stockaryd 21 0607140. Vrigstad 3 0607150. Nydala 9 0607160. Svennarum 15 0607170. Malmbäck 5 0607200. Ödestuga 1 0607210. Almesåkra 5 0607220. Bringetofta 1 0607230. Norra Ljunga 2 0607240. Hyllestofta 19 0608010. Tofteryd 25 0608020. Byarum 5 0608030. Fryele 1 0608040. Hagshult 16 0608050. Rydaholm 14 0608060. Gällaryd 16 0608100. Våxtorp 2 0608110. Tånnö 4 0608120. Kärda 6 0608130. Hånger 2 0608140. Åker 8 0608150. Kävsjö 12 0609010. Södra Unnaryd 2 0609020. Jälluntofta 3 0609030. Femsjö 15 0609040. Långaryd 23 0609050. Färgaryd 1 0609060. Södra Hästra 4 0609070. Gryteryd 8 0609100. Burseryd 3 0609110. Sandvik 2 0609120. Bosebo 26 0609130. Villstad 26 0609140. Båraryd 3 0609150. Våthult 8 0609160. Reftele 13 0609170. Anderstorp 4 0609200. Kulltorp 25 0609210. Gnosjö 7 0609220. Forsheda 8 0609230. Bredaryd 3 0609240. Torskinge 4 0609250. Ås 1 0609260. Källerstad 11 0609270. Bolmsö 5 0609300. Dannäs 4 0609310. Tannåker 126 0610080. Jönköping 56 0611080. Eksjö 27 0612080. Huskvarna 19 0613080. Gränna 78 0614080. Tranås 68 0615080. Nässjö 75 0616080. Värnamo 0 0617080. Sävsjö 58 0618080. Vetlanda 38 0701010. Hovmantorp 9 0701020. Furuby 5 0701030. Hemmesjö 3 0701040. Tegnaby 8 0701060. Nöbbele 11 0701070. Östra Torsås 7 0701100. Långasjö 19 0701110. Ljuder 9 0701120. Älmeboda 20 0701130. Linneryd 22 0701140. Södra Sandsjö 5 0701150. Väckelsång 2 0701160. Tingsås 2 0701170. Uråsa 21 0701190. Tingsryd 22 0702010. Åseda 39 0702020. Älghult 28 0702030. Hälleberga 23 0702040. Algutsboda 35 0702050. Lenhovda 14 0702060. Ekeberga 10 0702070. Dädesjö 4 0702100. Herråkra 6 0702110. Sjösås 13 0702120. Drev 3 0702130. Hornaryd 30 0702160. Nottebäck med Granhult 9 0703020. Bergunda 16 0703030. Öja 3 0703040. Vederslöv 2 0703050. Dänningelanda 7 0703060. Skatelöv 5 0703070. Tävelsås 6 0703100. Kalvsvik 3 0703110. Jät 12 0703120. Urshult 29 0703130. Almundsryd 6 0704010. Berg 2 0704020. Ormesberga 11 0704030. Aneboda 7 0704040. Tolg 4 0704050. Tjureda 2 0704060. Asa 5 0704070. Gårdsby 8 0704100. Söraby 11 0705010. Virestad 10 0705020. Stenbrohult 18 0705030. Vislanda 4 0705060. Västra Torsås 2 0705070. Härlunda 37 0705090. Älmhult 3 0705100. Lekaryd 37 0705110. Aringsås 4 0705120. Hjortsberga 5 0705140. Slätthög 6 0705150. Mistelås 19 0705160. Moheda 2 0705170. Ör 1 0705200. Härlöv 10 0706010. Vittaryd 20 0706020. Berga 5 0706030. Dörarp 22 0706040. Ryssby 6 0706050. Tutaryd 8 0706060. Agunnaryd 5 0706070. Pjätteryd 7 0706090. Markaryds Kg 12 0706100. Göteryd 31 0706110. Traryd 3 0706120. Hallaryd 23 0706130. Markaryd 7 0706140. Hinneryd 5 0706150. Odensjö 15 0706160. Lidhult 11 0706170. Vrå 18 0706200. Annerstad 8 0706210. Torpa 2 0706220. Nöttja 6 0706240. Angelstad 5 0706250. Känna 7 0706260. Södra Ljunga 9 0706270. Hamneda 83 0707080. Växjö 51 0708080. Ljungby 18 0801010. Dalhelm 20 0801020. Gärdserum 12 0801030. Ukna 33 0801040. Västra Ed 7 0801050. Östra Ed 13 0801060. Tryserum 9 0801070. Hannäs 11 0801100. Lofta 13 0801110. Loftahammar 38 0802010. Hjorted 28 0802020. Hallingeberg 14 0802030. Locknevi 6 0802040. Blackstad 10 0802050. Odensvi 26 0802060. Gladhammar 6 0802070. Västerrum 12 0802100. Törnsfall 23 0802110. Gamleby 34 0803010. Misterhult 18 0803020. Tuna 16 0803030. Kristdala 10 0803090. Figeholm 6 0804010. Rumskulla 12 0804020. Vimmerby Lk 1 0804030. Pelarne 20 0804040. Södra Vi 8 0804050. Djursdala 5 0804060. Frödinge 40 0804070. Vena 30 0805010. Mörlunda 1 0805020. Tveta 23 0805030. Målilla 5 0805040. Gårdveda 19 0805050. Lönneberga 39 0805060. Virserum 6 0805070. Järeda 62 0806010. Högsby 9 0806020. Fågelfors 12 0806030. Långemåla 24 0806040. Fliseryd 26 0806050. Fagerhult 16 0806060. Kråksmåla 1 0807010. Dörby 3 0807020. Kläckeberga 14 0807040. Förlösa 5 0807050. Kristvalla 15 0807060. Åby 15 0807070. Bäckebo 13 0807100. Ryssby 47 0808010. Ålem 37 0808020. Mönsterås 41 0808030. Döderhult 27 0809010. Torsås 4 0809020. Gullabo 21 0809030. Vissefjärda 20 0809040. Söderåkra 5 0809050. Halltorp 6 0809060. Våxtorp 4 0809070. Arby 9 0809100. Karlslunda 8 0809110. Hagby 7 0809120. Mortorp 1 0809130. Oskar 26 0809140. Madesjö 7 0809160. Örsjö 37 0809170. Ljungby 22 0809190. Emmaboda 2 0809210. Hossmo 16 0810010. Böda 6 0810020. Högby 4 0810030. Källa 5 0810040. Persnäs 5 0810050. Föra 4 0811010. Löt 5 0811030. Gärdslösa 1 0811040. Bredsätra 4 0811050. Långlöt 3 0811060. Runsten 2 0812010. Alböke 5 0812020. Köping 7 0812030. Räpplinge 4 0812040. Högsrum 3 0813010. Norra Möckleby 4 0813020. Sandby 2 0813030. Gårdby 2 0813040. Hulterstad 2 0814010. Resmo 11 0814020. Mörbylånga 5 0814030. Vickleby 10 0814040. Torslunda 5 0814050. Glömminge 7 0814060. Algutsrum 1 0814090. Mörbylånga Kg 1 0815010. Segerstad 2 0815020. Gräsgård 2 0815030. Ås 7 0815040. Ventlinge 9 0815050. Smedby 12 0815060. Södra Möckleby 8 0815070. Kastlösa 82 0816080. Kalmar 73 0817080. Oskarshamn 89 0818080. Västervik 39 0819080. Vimmerby 35 0820080. Borgholm 44 0821080. Nybro 2 0901020. Endre 1 0901030. Hejdeby 3 0901040. Barlingbo 16 0901110. Roma 1 0901120. Björke 4 0901130. Follingbo 4 0901210. Fole 2 0901220. Lokrume 8 0901230. Västkinde 2 0901240. Bro 2 0901310. Hejnum 1 0901320. Bäl 1 0901330. Källunge 2 0901340. Vallstena 7 0901410. Martebo 6 0901420. Lummelunda 9 0901430. Stenkyrka 8 0901440. Tingstäde 2 0901510. Othem 4 0901520. Boge 11 0901530. Hangvar 2 0901540. Hall 12 0901550. Lärbo 5 0901560. Hellvi 17 0901590. Slite 15 0901610. Rute 7 0901620. Fleringe 6 0901630. Bunge 18 0901640. Fårö 6 0901710. Gothem 4 0901720. Norrlanda 4 0901730. Hörsne med Bara 9 0901810. Dalhem 4 0901830. Halla 2 0901840. Sjonhem 1 0901850. Viklau 5 0901860. Vänge 4 0901870. Buttle 2 0901910. Guldrupe 11 0901920. Östergarn 1 0901930. Gammelgarn 10 0901940. Ardre 6 0901950. Kräklingbo 6 0901960. Ala 2 0902010. Stenkumla 6 0902020. Västerhejde 3 0902030. Träkumla 3 0902040. Vall 6 0902050. Hogrän 1 0902060. Atlingbo 4 0902110. Eskelhem 2 0902120. Tofta 7 0902130. Sanda 4 0902140. Mästerby 4 0902150. Västergarn 4 0902210. Hejde 4 0902220. Väte 17 0902230. Klinte 3 0902240. Fröjel 21 0902310. Öja 5 0902320. Hamra 9 0902330. Vamlingbo 6 0902410. Havdhem 5 0902420. Näs 5 0902430. Grötlingbo 2 0902440. Fide 5 0902510. Rone 4 0902520. Eke 6 0902530. Alva 19 0902540. Hemse 3 0902610. Hablingbo 3 0902620. Silte 3 0902630. Eksta 4 0902640. Sproge 4 0902710. Fardhem 8 0902720. Linde 2 0902730. Lojsta 6 0902740. Levede 1 0902750. Gerum 6 0902810. När 4 0902820. Lau 2 0902830. Burs 8 0902840. Stånga 2 0902910. Alskog 4 0902920. Lye 7 0902930. Garde 4 0902940. Etelhem 95 0903080. Visby 12 1001010. Kristianopel 32 1001020. Torhamn 13 1001030. Sturkö 10 1001040. Tjurkö 19 1001050. Ramdala 42 1001060. Jämjö 21 1001070. Lösen 11 1001100. Augerum 19 1001110. Rödeby 20 1002010. Fridlevstad 4 1002020. Sillhövda 17 1002030. Nättraby 24 1002050. Listerby 6 1002060. Förkärla 10 1002070. Hjortsberga 5 1002100. Edestad 28 1002110. Tving 6 1002120. Eringsboda 29 1002130. Ronneby Lk 13 1002140. Backaryd 10 1002150. Hasslö 7 1002160. Aspö 31 1003010. Bräkne-Hoby 6 1003020. Öljehult 18 1003030. Hällaryd 17 1003040. Åryd 63 1003050. Asarum 9 1003060. Ringamåla 23 1004010. Mörrum 3 1004020. Elleholm 24 1004030. Jämshög 25 1004040. Kyrkhult 14 1004050. Gammalstorp 11 1004060. Ysane 23 1004070. Mjällby 20 1004090. Olofström 123 1005080. Karlskrona 82 1006080. Ronneby 75 1007080. Karlshamn 46 1008080. Sölvesborg 24 1101010. Riseberga 5 1101020. Färingtofta 4 1101030. Oderljunga 18 1101040. Perstorp 22 1101060. Fagerhult 19 1101070. Örkelljunga 2 1101090. Perstorp Kg 4 1101100. Rya 4 1101110. Östra Ljungby 1 1101120. Källna 2 1101130. Össjö 3 1101140. Tosjö 10 1101150. Munka-Ljungby 2 1101160. Tostarp 43 1101170. Gråmanstorp 2 1101200. Vedby 4 1102010. Höja 3 1102030. Ausås 4 1102040. Strövelstorp 32 1102050. Björnekulla 8 1102060. Västra Broby 13 1102070. Kvidinge 4 1102100. Västra Sönnarslöv 5 1102110. Stenestad 11 1103010. Barkåkra 1 1103015. Skälderviken 1 1103020. Rebbelberga 10 1103030. Förslöv 13 1103040. Grevie 8 1103050. Hjärnarp 7 1103060. Västra Karup 5 1103070. Torekov 17 1103100. Båstad 4 1103110. Hov 15 1104010. Hästveda 33 1104020. Osby 16 1104030. Loshult 26 1104040. Östra Broby 3 1104050. Emislöv 24 1104060. Glimåkra 15 1104070. Örkene 37 1104100. Hjärsås 12 1104110. Knisslinge 2 1104120. Kviinge 2 1104130. Gryt 16 1104140. Färlöv 5 1104150. Norra Strö 15 1105010. Önnestad 5 1105020. Sörby 6 1105030. Gumlösa 18 1105040. Vinslöv 5 1105050. Nävlinge 19 1105060. Norra Mellby 10 1105070. Tjörnarp 4 1105100. Brönnestad 5 1105110. Matteröd 3 1105120. Häglinge 11 1105130. Stoby 9 1105140. Vankiva 1 1105150. Norra Sandby 12 1105160. Ignaberga 25 1105170. Finja 3 1105190. Vinslövs Kg 6 1105210. Hörja 8 1105220. Röke 10 1105230. Torup 29 1105240. Norra Åkarp 24 1105250. Vittsjö 2 1105260. Visseltofta 9 1105270. Verum 6 1105300. Farstorp 13 1106010. Näsum 6 1106020. Ivetofta 5 1106030. Ivö 4 1106040. Kiaby 6 1106050. Trolle-Ljungby 5 1106060. Gualöv 12 1106070. Oppmanna 27 1106090. Åhus Kg 12 1106100. Vånga 7 1106110. Österslöv 6 1106120. Fjälkinge 2 1106130. Nymö 10 1106140. Fjälkestad 6 1106150. Gustav Adolf 10 1106160. Rinkaby 10 1106170. Åhus 13 1106190. Bromölla 8 1106200. Nosaby 6 1107010. Vä 6 1107020. Norra Åsum 8 1107030. Skepparslöv 23 1107040. Västra Vram 3 1107050. Östra Vram 16 1107060. Köpinge 1 1107070. Lyngsjö 5 1107100. Äsphult 10 1107110. Linderöd 12 1107120. Träne 7 1107130. Djurröd 4 1107140. Huaröd 7 1107150. Vittskövle 13 1107160. Degeberga 2 1107170. Hörröd 6 1107200. Maglehem 12 1107210. Everöd 11 1107220. Östra Sönnarslöv 1 1108010. Ravlunda 9 1108020. Brösarp 10 1108030. Södra Mellby 8 1108040. Vitaby 2 1108050. Andrarum 3 1108060. Eljaröd 14 1108070. Sankt Olof 3 1108100. Fågeltofta 7 1108110. Rörum 5 1109010. Glemminge 2 1109020. Tosterup 9 1109030. Hammenhög 1 1109040. Hannas 11 1109050. Östra Hoby 4 1109060. Ingelstorp 3 1109070. Valleberga 28 1109090. Tomelilla Kg 10 1109100. Löderup 3 1109110. Hörup 5 1109120. Tranås 5 1109130. Onslunda 7 1109140. Kverrestad 11 1109150. Smedstorp 0 1109156. Smedstorps Me 1 1109160. Tryde 1 1109170. Spjutstorp 1 1109200. Ullstorp 3 1109210. Bollerup 1 1109220. Övraby 3 1109230. Benestad 4 1109240. Östra Herrestad 2 1109250. Östra Ingelstad 13 1109260. Borrby 6 1110010. Simris 1 1110020. Östra Nöbbelöv 8 1110030. Gladsax 5 1110040. Östra Tommarp 10 1110050. Järrestad 14 1110060. Stiby 6 1110070. Vallby 4 1110100. Bolshög 6 1110110. Östra Vemmerlöv 2 1110120. Simris-Nöbbelöv 118 1111080. Kristianstad 3 1112080. Simrishamn 0 1113080. Ängelholm 1 1114080. Hässleholm 2 1201010. Västra Ingelstad 2 1201020. Östra Grevie 2 1201030. Mellan Grevie 2 1201040. Södra Åkarp 3 1201050. Gässie 2 1201070. Arrie 12 1201100. Hököpinge 2 1201110. Tygelsjö 14 1201120. Västra Klagstorp 7 1201130. Bunkeflo 6 1201140. Fosie 1 1201150. Lockarp 5 1201160. Husie 28 1201190. Svedala Kg 2 1201200. Södra Sallerup 5 1201210. Oxie 1 1201220. Törringe 2 1201230. Västra Kärrstorp 4 1201240. Glostorp 2 1202010. Hammarlöv 1 1202020. Västra Vemmerlöv 4 1202030. Maglarp 1 1202040. Västra Tommarp 3 1202050. Skegrie 4 1202060. Räng 2 1202070. Stora Hammar 3 1202100. Håslöv 1 1202110. Bodarp 17 1202120. Vällinge 3 1202130. Fuglie 9 1202140. Västra Alstad 2 1202150. Fru Alstad 14 1202160. Anderslöv 1 1202170. Bösarp 4 1202200. Gylle 1 1202210. Kyrkoköpinge 2 1202220. Stora Slågarp 1 1202230. Lilla Slågarp 1 1202240. Dalköpinge 8 1202250. Gislöv 5 1203010. Välluv 1 1203040. Bårslöv 4 1203050. Fjärestad 22 1203070. Ekeby 3 1203100. Hesslunda 3 1203110. Risekatslösa 1 1203120. Kropp 8 1203130. Mörarp 10 1203140. Allerum 9 1203150. Flenninge 9 1203170. Väsby 6 1203200. Viken 0 1203205. Vikens Me 11 1203210. Brunnby 3 1203220. Farhult 7 1203230. Jonstorp 15 1203240. Välinge 15 1203250. Kattarp 18 1203260. Södra Vram 8 1203270. Norra Vram 24 1203300. Bjuv 9 1203310. Kågeröd 2 1203320. Halmstad 2 1203330. Ottarp 11 1203340. Kvistofta 3 1204020. Revinge 2 1204030. Hardeberga 14 1204040. Södra Sandby 2 1204050. Igelösa och Västra Odarslöv 1 1204060. Stävie 6 1204070. Lackalänga 1 1204110. Norra Nöbbelöv 1 1204120. Västra Hoby 3 1204130. Håstad 3 1204140. Borgeby 2 1204150. Stångby 3 1204160. Vallkärra 2 1204170. Hällestad 5 1204200. Dalby 1 1204205. Dalby Me 2 1204210. Bonderup 8 1204220. Fjälie 5 1204230. Flädie 1 1204250. Stora Råby 1 1204260. Bjällerup 7 1204300. Veberöd 4 1204310. Blentarp 5 1204320. Gödelöv 3 1204330. Gårdstånga 2 1205010. Lyngby 9 1205020. Genarp 3 1205030. Skabersjö 1 1205040. Knästorp 8 1205050. Tottarp 4 1205060. Kyrkheddinge 1 1205070. Esarp 5 1205100. Bara 1 1205120. Görslöv 1 1205130. Burlöv 16 1205135. Arlöv 1 1205150. Flackarp 7 1205160. Brågarp 4 1205200. Hyby 18 1205220. Lomma 1 1205226. Lomma Me 3 1205230. Uppåkra 6 1206010. Fulltofta 7 1206020. Östra Äspinge 35 1206030. Hörby 3 1206040. Lyby 5 1206050. Östra Sallerup 3 1206060. Svensköp 9 1206070. Högseröd 1 1206075. Löberöd 3 1206090. Hörby Kg 3 1206100. Norra Rörum 4 1206110. Södra Rörum 30 1206120. Hör 6 1206130. Munkarp 10 1206140. Bosjökloster 7 1206150. Harlösa 3 1206160. Hammarlunda 3 1206170. Östra Strö 1 1206200. Skarhult 2 1206210. Gudmuntorp 6 1206220. Hurva 2 1206240. Holmby 2 1206250. Borrlunda 2 1207010. Brandstad 29 1207020. Södra Ösum 1 1207025. Sjöbo 13 1207030. Lövestad 6 1207040. Öved 3 1207050. Vanstad 6 1207060. Tolånga 2 1207100. Björka 2 1207110. Våmb 2 1207120. Rödinge 3 1207130. Ramsåsa 9 1207140. Västerstad 7 1207150. Östraby 4 1207160. Frenninge 11 1207170. Vollsjö 4 1207200. Östra Kärrstorp 8 1207210. Långaröd 1 1207220. Sövde 7 1208010. Villie 1 1208020. Västra Nöbbelöv 3 1208030. Sjörup 4 1208040. Katslösa 14 1208050. Balkåkra 4 1208060. Snårestad 5 1208070. Skårby 8 1209010. Stora Köpinge 4 1209020. Stora Herrestad 5 1209040. Öja 3 1209050. Hedeskoga 5 1209060. Sövestad 3 1209070. Bromma 1 1209100. Högestad 2 1209110. Baldringe 9 1209120. Bjäresjö 1 1210020. Hemmingsdynge 2 1210030. Södra Åby 11 1210040. Östra Torp 5 1210050. Lilla Issie 10 1210070. Östra Klagstorp 7 1210090. Skurups Kg 9 1210100. Källstorp 9 1210110. Lilla Bedinge 6 1210120. Gärdslöv 1 1210130. Önnarp 3 1210140. Tullstorp 4 1210150. Svenstorp 2 1210160. Östra Vemmenhög 1 1210170. Västra Vämmenhög 10 1210200. Skivarp 9 1210210. Örsjö 2 1210220. Solberga 2 1210230. Hassle-Bösarp 4 1210240. Slimminge 21 1210250. Skurup 1 1210260. Grönby 0 1210270. Gustav 12 1210370. Börringe 10 1211010. Sankt Ibb 8 1211030. Glumslöv 2 1211040. Herslöv 8 1211050. Säby 1 1211060. Vadensjö 4 1211070. Örja 5 1211100. Asmundtorp 4 1211110. Tofta 7 1211120. Billeberga 1 1211130. Tirup 7 1211160. Sireköpinge 22 1211170. Svalöv 5 1212010. Annelöv 2 1212020. Norrvidinge 4 1212040. Torrlösa 19 1212050. Norra Skrevlinge 19 1212060. Reslöv 3 1212100. Trollenäs 3 1212110. Bosarp 3 1212120. Västra Strö 4 1212130. Konga 4 1212140. Ask 10 1212150. Billinge 5 1212160. Röstånga 4 1212170. Hallaröd 11 1212200. Stehag 2 1213020. Västra Sallerup 5 1213040. Örtofta 4 1213050. Lilla Harrie 4 1213060. Stora Harrie 1 1213100. Hög 29 1213110. Kävlinge 4 1213120. Västra Karleby 3 1213130. Saxtorp 3 1213140. Södervidinge 1 1213160. Dagstorp 4 1213170. Barsebäck 5 1213200. Hofterup 9 1213210. Löddeköpinge 298 1214080. Malmö 101 1215080. Lund 94 1216080. Landskrona 192 1217080. Hälsingborg 52 1218080. Eslöv 72 1219080. Ystad 66 1220080. Trälleborg 10 1221080. Skanör med Falsterbo 36 1222080. Höganäs 27 1301010. Veinge 2 1301020. Tjärby 12 1301030. Knäred 6 1301040. Laholms Lk 10 1301050. Ränneslöv 5 1301060. Ysby 6 1301070. Östra Karup 7 1301100. Skummeslöv 7 1301110. Hasslöv 4 1301120. Våxtorp 9 1301130. Hishult 13 1302010. Eldsberga 7 1302020. Tönnersjö 17 1302030. Snöstorp 9 1302040. Trönninge 33 1302050. Enslöv 13 1302060. Bredared 38 1302070. Torup 30 1302090. Oskarströms Kg 2 1303020. Torup Halmstads Hd 9 1303030. Kinnared 4 1303040. Övraby 5 1303050. Holm 9 1303060. Söndrum 7 1303070. Vapnö 21 1303100. Harplinge 10 1303110. Steninge 25 1303120. Getinge 4 1303140. Slättåkra 9 1303150. Kvibille 10 1304010. Slöinge 2 1304020. Eftra 3 1304030. Skrea 8 1304040. Årstad 4 1304050. Asige 2 1304070. Vessige 3 1304110. Drängsered 1 1304120. Krogsered 7 1305010. Gällared 12 1305020. Gunnarp 4 1305030. Ljungby 10 1305040. Alfshög 7 1305050. Vinberg 6 1305060. Stafsinge 7 1305070. Morup 3 1305100. Fagerred 1 1305110. Källsjö 12 1305120. Ullared 3 1305130. Okome 6 1305140. Köinge 2 1305150. Svartrå 2 1305160. Sibbarp 4 1305170. Dagsås 5 1306010. Grimeton 7 1306020. Rolfstorp 2 1306040. Stamnared 2 1306050. Skällinge 16 1306070. Tvååker 2 1306100. Spannarp 3 1306110. Hunnestad 1 1306120. Gödestad 7 1306130. Lindberg 1 1306140. Torpa 7 1306150. Träslöv 3 1307010. Värö 6 1307030. Veddige 2 1307040. Ås 5 1308010. Ölmevalla 6 1308030. Frillesås 1 1308050. Idala 7 1308060. Fjärås 3 1308100. Hanhals 5 1308110. Tölö 14 1308120. Lindome 5 1308130. Älvsåker 11 1308140. Onsala 8 1308150. Vallda 7 1308160. Släp 131 1309080. Halmstad 36 1310080. Laholm 70 1311080. Falkenberg 75 1312080. Varberg 27 1313080. Kungsbacka 6 1401050. Kållered 15 1401060. Råda 40 1402060. Öckerö 11 1404020. Landvetter 26 1404030. Partille 6 1404040. Härryda 3 1405010. Kareby 7 1405020. Romelanda 8 1405030. Ytterby 6 1405040. Torsby 5 1405050. Harestad 4 1405060. Lycke 6 1406010. Solberga 1 1406020. Hålta 4 1406030. Jörlanda 3 1406040. Spekeröd 15 1406050. Ucklum 4 1406060. Ödsmål 10 1406070. Norum 7 1407010. Forshälla 1 1407020. Resteröd 18 1407030. Ljung 3 1407040. Grinneröd 13 1408010. Hjärtum 6 1408020. Västerlanda 8 1409010. Myckleby 7 1409020. Torp 3 1409030. Långelanda 5 1409040. Stala 4 1410010. Tegneby 5 1410020. Röra 16 1410030. Morlanda 3 1410040. Skaftö 4 1410050. Fiskebäckskil 3 1410060. Grundsund 2 1410070. Gullholmen 2 1410100. Käringön 6 1410110. Mollösund 24 1411010. Stenkyrka 6 1411020. Klädesholmen 4 1411030. Valla 4 1411040. Klövedal 5 1411050. Rönnäng 3 1412010. Lale-Ryr 6 1412020. Bäve 2 1412030. Skredsvik 3 1412040. Herrestad 1 1412050. Högås 3 1412060. Bokenäs 21 1413010. Foss 9 1413020. Svarteborg 1 1413030. Håby 11 1414010. Bro 26 1414020. Brastad 18 1414030. Lyse 3 1415010. Krokstad 1 1415020. Sanne 5 1415030. Hede 38 1416010. Tossene 18 1416020. Askum 24 1416030. Kungshamn 7 1416035. Smögen 11 1416040. Malmön 5 1416050. Bärfendal 1 1416060. Smögen 30 1417010. Skee 9 1417015. Björneröd och Kroken 13 1417020. Tjärnö 10 1417030. Näsinge 10 1417040. Hogdal 7 1417050. Lommeland 36 1418010. Kville 4 1418020. Svenneby 7 1418030. Bottna 31 1419010. Tanum 5 1419020. Lur 12 1419090. Gräbbestads Kg 8 1420010. Naverstad 2 1420020. Mo 734 1421080. Göteborg 23 1422080. Kungälv 16 1423080. Marstrand 55 1424080. Lysekil 103 1425080. Uddevalla 49 1426080. Strömstad 54 1427080. Mölndal 24 1501010. Västra Tunhem 4 1501020. Norra Björke 10 1501030. Väne-Åsaka 9 1501040. Gärdhem 2 1501070. Väne-Ryr 8 1502010. Stora Mellby 2 1502020. Magra 18 1502030. Erska 2 1502040. Lagmansered 1 1503010. Rommele 17 1503020. Fors 9 1503030. Upphärad 4 1503040. Fuxerna 1 1503050. Åsbräcka 31 1503090. Lilla Edets Kg 7 1504010. Skepplanda 4 1504020. Hålanda 9 1504030. Ale-Skövde 14 1504040. Sankt Peter 5 1504050. Tunge 28 1504060. Starrkärr 5 1504070. Kilanda 24 1504100. Nödinge 7 1504110. Östad 7 1505010. Stora Lundby 18 1505020. Skallsjö 23 1505030. Lerum 18 1505040. Angered 10 1505050. Bergum 29 1506010. Herrljunga 5 1506030. Remmene 4 1506040. Fölene 2 1506050. Eggvene 45 1506060. Algutstorp 1 1506100. Tumberg 4 1506110. Södra Härene 1 1506120. Bråttensby och Landa 6 1506130. Hol 2 1506140. Siene 2 1506150. Horla 2 1506170. Lena 3 1506200. Bergstena 2 1506210. Fullestad 10 1506220. Långared 11 1506230. Alingsås och Rödene 3 1506240. Bälinge 4 1506250. Ödenäs 9 1506260. Hemsjö 1 1507010. Södra Björke 5 1507020. Vesene 2 1507030. Grude 1 1507040. Jällby 18 1507050. Hudene 4 1507060. Hällestad 4 1507070. Skölvene 2 1507100. Hov 5 1507120. Källunga 1 1507130. Eriksberg 2 1507150. Mjäldrunga 1 1507160. Od 3 1507170. Öra 3 1507200. Alboga 1 1507210. Molla 4 1507220. Nårunga 4 1507230. Ljur 1 1507250. Kvinnestad 2 1507260. Asklanda 8 1508010. Rångedala 23 1508020. Toarp 3 1508030. Äspered 2 1508040. Tärby 4 1508050. Varnum 8 1508060. Brämhult 1 1508070. Gingri 11 1508100. Södra Ving 3 1508110. Härna 3 1508120. Fänneslunda 1 1508140. Hällstad 1 1508150. Murum 3 1508160. Södra Vånga 1 1508170. Möne 3 1508200. Kärråkra 7 1509010. Seglora 17 1509020. Frissla 18 1509030. Kinnarumma 3 1509040. Skepphult 19 1509050. Örby 31 1509060. Kinna 1 1509070. Torestorp 2 1509100. Öxabäck 1 1509120. Kungsäter 1 1509150. Karl Gustav 2 1509160. Istorp 8 1509200. Horred 2 1509210. Sätila 1 1509220. Hyssna 5 1509230. Berghem 2 1509240. Hajom 1 1509250. Surteby 2 1509270. Fotskäl 17 1510010. Bollebygd 20 1510020. Björketorp 3 1510030. Töllsjö 12 1511010. Fristad 5 1511020. Borgstena 3 1511030. Torpa 4 1511040. Bredared 2 1511050. Tämta 3 1511060. Vänga 8 1511070. Sandhult 5 1512010. Norra Åsarp 4 1512020. Kölaby 1 1512030. Solberga 7 1512050. Blidsberg 6 1512060. Dalum 2 1512070. Humla 8 1512100. Timmele 1 1512110. Vist 3 1512130. Böne 3 1512140. Knätte 7 1512150. Liared 4 1512160. Kölingared 3 1512170. Fivlered 3 1512200. Hössna 2 1512210. Gullered 4 1512220. Strängsered 6 1513010. Kalv 4 1513020. Mårdaklev 3 1513030. Håcksvik 3 1513040. Östra Frölunda 8 1513050. Mjöbäck 5 1513060. Holsljunga 6 1513070. Älvsered 22 1513100. Svenljunga 2 1513110. Ullasjö 7 1513120. Örsås 4 1513130. Revesjö 1 1513140. Redslared 7 1513150. Sexdrega 5 1513160. Ljushult 2 1513170. Roasjö 7 1513200. Hillared 8 1513210. Länghem 7 1513220. Dannike 1 1513230. Månstad 11 1513240. Södra Åsarp 13 1513250. Gällstad 4 1513260. Grönahög 7 1513270. Södra Säm 1 1513300. Finnekumla 4 1513310. Tvärred 5 1513320. Marbäck 6 1513330. Dalstorp 1 1513340. Hulared 2 1513350. Ölsremma 2 1513360. Ljungsarp 4 1513370. Nittorp 21 1513400. Tranemo 4 1513410. Mossebo 5 1513420. Ambjörnarp 11 1513430. Sjötofta 7 1514010. Bolstad 3 1514020. Grinstad 4 1514030. Gestad 11 1514040. Erikstad 18 1514050. Frändefors 22 1514060. Brålanda 5 1514070. Sundals-Ryr 6 1515010. Ör 14 1515020. Gunnarsnäs 6 1515030. Dalskog 26 1515040. Skållerud 1 1515060. Järn 34 1515090. Mellerud 5 1516010. Torp 2 1516020. Valbo-Ryr 16 1516030. Färgelanda 12 1516040. Ödeborg 10 1516050. Högsäter 1 1516060. Rännelanda 1 1516070. Råggärd 1 1516110. Järbo 7 1517010. Rölanda 1 1517020. Gesäter 26 1517030. Dals-Ed 6 1517040. Töftedal 10 1517050. Nössemark 10 1517060. Håbol 9 1517070. Vårvik 32 1517090. Bengtsfors 24 1517100. Torrskog 29 1517110. Laxarby 32 1517120. Steneby 9 1517130. Ärtemark 8 1517140. Ödsköld 21 1517150. Bäcke 4 1517160. Tisselskog 10 1518010. Edsleskog 2 1518020. Mo 20 1518030. Fröskog 1 1518040. Åmåls Lk 14 1518050. Tösse 4 1518060. Tydje 22 1518070. Ånimskog 97 1519080. Vänersborg 63 1520080. Alingsås 125 1521080. Borås 46 1522080. Ulricehamn 52 1523080. Åmål 91 1524080. Trollhättan 1 1601010. Ekby 7 1601020. Utby 8 1601030. Ullervad 6 1601040. Ek 7 1601050. Leksberg 5 1601060. Björsäter 8 1601070. Torsö 28 1601090. Töreboda 9 1601100. Hassle Enåsa Kap och Berga 2 1601110. Färed 6 1601120. Fredsberg 6 1601140. Bäck 20 1601150. Lyrestad 39 1601160. Amnehärad 27 1601170. Hova 21 1601200. Finnerödja 9 1601210. Älgarås 4 1601220. Horn 1 1601230. Frösve 3 1601240. Säter 2 1601250. Odensåker 1 1601270. Låstad 13 1601320. Götlunda 3 1601330. Väring 1 1601340. Locketorp 7 1601350. Berg 7 1601360. Lerdala 3 1601370. Böja 13 1601400. Timmersdala 6 1601410. Fägre 1 1601420. Trästena 36 1601430. Undenäs 5 1601440. Halna 10 1601450. Tived 14 1601460. Ransberg 26 1601470. Mölltorp 27 1601500. Karlsborg 7 1601510. Bällefors 6 1601520. Beateberg 2 1601530. Ekeskog 12 1601540. Hjälstad 1 1601550. Mo 2 1601560. Vad 1 1601570. Svenneby 1 1602020. Öm 3 1602030. Ryd 7 1602050. Norra Kyrketorp 4 1602060. Våmb 9 1602070. Sventorp 4 1602110. Varola 9 1602120. Värsås 26 1602130. Kyrkefalla 5 1602140. Mofalla 6 1602150. Grevbäck 4 1602160. Bredvik 6 1602170. Norra Fågelås 2 1602200. Södra Fågelås 5 1603010. Guldhem 8 1603040. Torbjörntorp 3 1603050. Friggeråker 1 1603070. Bjurum 3 1603100. Broddetorp 1 1603110. Hornborga 2 1603130. Segerstad 8 1603140. Håkantorp 3 1603150. Valtorp 21 1603160. Stenstorp 5 1603210. Dala 3 1603230. Borgunda 2 1603240. Sjogerstad 1 1603250. Rådene 1 1603260. Ljunghem 2 1603270. Edåsa 1 1603300. Bjärka 2 1604030. Tiarp 4 1604040. Varv 7 1604050. Kungslena 1 1604060. Hömb 15 1604070. Dimbo 1 1604100. Ottravad 4 1604110. Acklinga 8 1604130. Baltak 7 1604140. Fröjared 8 1604150. Fridene 12 1604160. Korsberga 6 1604170. Daretorp 3 1604200. Velinge 7 1604210. Brandstorp 2 1604220. Hångsdala 2 1604230. Skörstorp 23 1604250. Habo 2 1604260. Gustav Adolf 13 1604270. Sandhem 14 1604320. Nykyrka 4 1604340. Bjurbäck 2 1604350. Valstad 1 1604360. Vättak 2 1604410. Yllestad 1 1604430. Näs 10 1604440. Vartofta-Åsaka 1 1604450. Kälvene 2 1604460. Slöta 7 1604470. Karleby 2 1604510. Luttra 10 1605010. Kinnevad 3 1605030. Börstig 2 1605040. Brismene 3 1606010. Saleby 2 1606020. Härjevad 3 1606040. Jung 2 1606050. Fyrunga 5 1606060. Öttum 3 1606070. Vinköl 5 1606100. Marum 7 1606110. Norra Vånga 3 1606120. Edsvära 9 1606130. Kvänum 1 1606140. Synnerby 2 1606160. Västra Gerum 3 1606210. Härlunda 4 1607010. Vilske-Kleva 1 1607020. Ullene 5 1607030. Gökhem 4 1607040. Marka 1 1607050. Sörby 5 1607060. Floby 1 1607070. Göteve 3 1607120. Grolanda 15 1608010. Norra Ving 7 1608020. Stenum 4 1608040. Skarke 4 1608050. Eggby 4 1608060. Istrum 1 1608070. Öglunda 4 1608100. Norra Lundby 1 1609010. Särestad 2 1609030. Håle 6 1609040. Flo 4 1609060. Sal 3 1609070. Vänersnäs 10 1609100. Tun 1 1609110. Karaby 5 1609120. Friel 1 1610010. Tengene 1 1610020. Trökörna 1 1610030. Malma 2 1610050. Hyringa 21 1610060. Främmestad 21 1610090. Grästorp 1 1610100. Levene 1 1610110. Flakeberg 5 1610130. Sparlösa 2 1611020. Lekåsa 1 1611030. Barne-Åsaka 2 1611040. Fåglum 3 1611050. Kyrkås 10 1611060. Essunga 3 1611070. Ryda 1 1611090. Vara Kg 3 1611100. Södra Kedum 1 1611110. Naum 2 1611150. Önum 27 1611160. Vara 7 1612010. Larv 1 1612020. Längjum 6 1612030. Tråvad 6 1612040. Södra Lundby 10 1612070. Laske-Vedum 8 1613010. Källby 4 1613020. Broby 1 1613030. Skeby 2 1613040. Hangelösa 7 1613050. Husaby 5 1613060. Skälvum 8 1613100. Norra Härene 5 1613120. Sävare 2 1613130. Lindärva 2 1613140. Hasslösa 11 1614010. Medelplana 19 1614030. Österplana 1 1614040. Kestad 9 1614050. Kinne-Kleva 24 1614070. Götene 3 1614100. Holmestad 1 1614120. Ledsjö 12 1614130. Forshem 9 1614140. Fullösa 3 1614150. Kinne-Vedum 10 1614160. Lugnås 1 1614170. Bredsäter 10 1615010. Järpås 2 1615030. Häggesled 2 1615040. Tådene 2 1615060. Lavad 1 1615070. Norra Kedum 8 1615100. Örslösa 1 1615120. Gillstad 3 1615140. Råda 2 1615150. Kållands-Åsaka 4 1615160. Mellby 2 1615170. Rackeby 1 1615200. Skalunda 3 1615210. Sunnersberg 5 1615220. Gösslunda 11 1615240. Otterstad 52 1616080. Mariestad 72 1617080. Lidköping 51 1618080. Skara 74 1619080. Skövde 43 1620080. Hjo 46 1621080. Tidaholm 67 1622080. Falköping 60 1701010. Färnebo 22 1701020. Nordmark 44 1701030. Rämen 17 1701040. Brattfors 15 1701050. Gåsborn 40 1701060. Kroppa 16 1701070. Lungsund 1 1701090. Storfors 45 1702010. Nyed 9 1702020. Älvsbacka 17 1703010. Ölme 7 1703020. Varnum 29 1704010. Väse 28 1704020. Alster 22 1704030. Östra Fågelvik 34 1705010. Visnum 3 1705020. Visnums-Kil 7 1705030. Rudskoga 5 1705050. Södra-Råda 42 1706010. Stora Kil 24 1706020. Frykerud 14 1706030. Övre Ullerud 50 1706040. Ransäter 45 1706050. Nedre Ullerud 1 1707010. Karlstads Lk 25 1707020. Grava 28 1707030. Hammarö 25 1707190. Forshaga Kg 40 1708010. Nor 7 1708020. Segerstad 43 1708030. Grums 18 1708040. Borgvik 36 1708050. Ed 28 1709010. Gillberga 15 1709020. Långserud 43 1709030. Stavnäs 8 1709040. Högerud 61 1709050. Glava 9 1709060. Värmskog 16 1709070. Svanskog 3 1710010. Millesvik 5 1710020. Eskilsäter 4 1710030. Ölserud 9 1710040. Botilsäter 4 1710050. By 11 1710060. Bro 6 1710070. Södra Ny 49 1710090. Säffle 4 1710100. Huggenäs 7 1710110. Kila 4 1710120. Tveta 25 1711010. Sillerud 31 1711020. Holmedal 5 1711030. Västra Fågelvik 16 1711040. Töcksmark 10 1711050. Östervallskog 22 1711060. Karlanda 20 1711070. Blomskog 4 1711100. Trankil 29 1711110. Silbodal 19 1711120. Skillingmark 30 1711130. Järnskog 27 1712010. Köla 69 1712020. Eda 17 1712030. Arvika Lk 18 1712040. Ny 18 1712050. Älgå 31 1712060. Gunnarskog 7 1712070. Bogen 32 1712100. Brunskog 13 1712110. Mangskog 19 1712120. Boda 19 1713010. Norra Ny 11 1713020. Nyskoga 37 1713030. Dalby 20 1713040. Södra Finnskoga 14 1713050. Norra Finnskoga 42 1713060. Ekshärad 83 1713070. Norra Råda 12 1713100. Sunnemo 28 1713110. Gustav Adolf 47 1714010. Sunne 19 1714020. Östra Emtervik 7 1714030. Västra Emtervik 29 1714040. Gräsmark 17 1714050. Lysvik 62 1714060. Fryksände 21 1714070. Östmark 49 1714090. Sunne Kg 13 1714100. Lekvattnet 17 1714110. Vitsand 130 1715080. Karlstad 80 1716080. Kristinehamn 50 1717080. Filipstad 106 1718080. Arvika 12 1801010. Mosjö 9 1801020. Täby 18 1801030. Vintrosa 17 1801040. Tysslinge 25 1801050. Kil 5 1801060. Gräve 4 1801070. Eker 3 1801100. Längbro 2 1801110. Ånstra 13 1801120. Almby 18 1801130. Axberg 7 1801140. Hovsta 15 1802010. Glanshammar 9 1802020. Rinkaby 11 1802030. Götlunda 7 1802040. Lillkyrka 7 1802050. Ödeby 28 1803010. Asker 14 1803020. Lännäs 24 1803030. Stora Mellösa 12 1804010. Norrbyås 14 1804020. Ekeby 9 1804030. Gällersta 24 1804040. Svennevad 15 1804050. Bo 23 1804060. Sköllersta 38 1805010. Hallsberg 65 1805030. Lerbäck 20 1805040. Kumla Lk 1 1805090. Hallsbergs Kg 22 1806010. Hardemo 8 1806020. Kräklinge 6 1807010. Hackvad 32 1807020. Viby 37 1807030. Ramundeboda 6 1808010. Edsberg 27 1808020. Knista 21 1808030. Hidinge 36 1808040. Kvistbro 4 1808050. Tångeråsa 15 1808060. Skagershult 22 1808070. Nysund 10 1809010. Askersunds Lk 40 1809020. Hammar 8 1809030. Snavlunda 43 1810010. Nora Lk 15 1810020. Viker 13 1810030. Järnboås 26 1810040. Hjulsjö 17 1811020. Bjurtjärn 1 1811030. Degerfors 43 1811090. Degerfors Kg 57 1812010. Grythyttan 64 1812020. Hällefors 118 1813010. Lindesbergs Lk 43 1813020. Ramsberg 95 1814010. Ljusnarsberg 38 1814090. Kopparberg 1 1815010. Fellingsbro Fellingsbro härad 37 1815020. Näsby 12 1815030. Ervalla 154 1816080. Örebro 28 1817080. Askersund 51 1818080. Nora 51 1819080. Lindesberg 37 1820080. Kumla 95 1821080. Karlskoga 22 1901010. Munktorp 52 1901020. Kolbäck 2 1901030. Svedvi 5 1901040. Säby 3 1901050. Berg 8 1901060. Rytterne 36 1901070. Ramnäs 31 1901100. Sura 8 1902010. Västerås-Barkarö 11 1902020. Dingtuna 9 1902030. Lillhärad 3 1902050. Lundby 6 1903010. Badelunda 2 1903020. Hubbo 8 1903030. Irsta 5 1903040. Kungsåra 6 1903050. Kärrbo 14 1903060. Tillberga 15 1904010. Björksta 8 1904020. Tortuna 4 1904030. Sevalla 2 1904040. Ängsö 55 1905010. Skinnskatteberg 13 1905020. Gunnilbo 8 1905030. Hed 4 1906010. Arboga Lk 6 1906020. Säterbo 4 1906040. Kungs-Barkarö 9 1906050. Björskog 5 1906060. Bro 30 1906070. Kung Karl 31 1906090. Kungsör 4 1906100. Torpa 7 1906110. Himmeta 6 1906130. Medåker 16 1906140. Odensvi 7 1906150. Västra Skedvi 37 1907010. Västerfärnebo 50 1908010. Norberg 48 1908020. Västanfors 17 1908030. Karbenning 14 1908040. Västervåla 3 1909010. Fläckebo 15 1909020. Haraker 10 1909030. Romfartuna 21 1909040. Skultuna 1 1909050. Skerike 14 1910010. Torstuna 4 1910020. Härnevi 8 1910030. Österunda 26 1910040. Vittinge 30 1911010. Västerlövsta 11 1911020. Enåker 5 1911030. Norrby 13 1911040. Tärna 16 1911050. Simtuna 10 1911060. Altuna 10 1911070. Frösthult 3 1912010. Kumla 11 1912020. Kila 12 1912030. Sala Lk 22 1912040. Möklinta 17 1913010. Östervåla 23 1913020. Nora 8 1913030. Harbo 9 1913040. Huddunge 90 1914080. Västerås 73 1915080. Sala 68 1916080. Köping 52 1917080. Arboga 2 2001010. Grycksbo 11 2001020. Aspeboda 51 2001030. Svärdsjö 18 2001040. Enviken 28 2001050. Sundborn 29 2001060. Vika 48 2001070. Stora Kopparberg 12 2002010. Torsång 95 2002020. Stora Tuna 24 2002030. Silvberg 12 2002040. Gustav 2 2002050. Domnarvet 60 2002090. Borlänge 6 2003010. Säters Lk 25 2003020. Stora Skedvi 62 2003030. Husby 38 2003040. Hedemora Lk 27 2003050. Garpenberg 9 2004010. Grytnäs 45 2004020. Folkärna 67 2004030. By 27 2004190. Krylbo Köping 79 2006010. Leksand 9 2006020. Siljansnäs 24 2006030. Ål 28 2006040. Bjursås 47 2006050. Gagnef 58 2007010. Rättvik 22 2007020. Boda 26 2007030. Ore 92 2008010. Mora 9 2008020. Våmhus 10 2008030. Sollerön 19 2008040. Venjan 2 2008090. Morastrand 75 2009010. Orsa 49 2010010. Älvdalen 19 2011010. Särna 20 2011011. Idre 35 2012010. Nås 71 2012020. Järna 41 2012030. Säfsnäs 18 2012040. Floda 63 2013010. Malung 33 2013020. Lima 34 2013030. Transtrand 18 2013040. Äppelbo 120 2014010. Grangärde 48 2014020. Ludvika 47 2014030. Norrbärke 31 2014040. Söderbärke 11 2014050. Malingsbo 58 2014060. Ludvike Lk 27 2014190. Smedjebackens Kg 92 2015080. Falun 33 2016080. Säter 68 2017080. Hedemora 46 2020080. Avesta 53 2101010. Hedesunda 18 2101020. Arsunda 5 2101030. Högbo 87 2101040. Valbo 26 2101050. Hille 49 2101060. Hamrånge 90 2102010. Ockelbo 23 2102020. Järbo 43 2102030. Ovansjö 56 2102040. Torsåker 44 2102050. Österfärnebo 37 2102060. Hofors 25 2102090. Storviks Kg 35 2103010. Alfta 37 2103020. Ovanåker 28 2103030. Voxna 7 2103050. Segersta 39 2103060. Hanebo 72 2103070. Bollnäs Lk 43 2104010. Skog 127 2104020. Söderala 9 2104030. Mo 12 2104040. Rengsjö 29 2104050. Norrala 7 2104060. Trönö 27 2105010. Enånger 33 2105020. Njutånger 5 2105030. Nianfors 41 2106010. Harmånger 11 2106020. Jättendal 30 2106030. Gnarp 45 2106040. Bergsjö 40 2106050. Hassela 15 2106060. Hälsingtuna 21 2106070. Idenor 41 2106100. Forsa 7 2106110. Hög 27 2106120. Rogsta 7 2106130. Ilsbo 12 2107010. Norrbo 67 2107020. Bjurånger 51 2107030. Delsbo 53 2110010. Ljusdal 23 2110020. Ramsjö 46 2110030. Färila 73 2110040. Los 10 2110050. Färila-Kårböle 53 2110060. Arbrå 15 2110070. Undersvik 172 2110080. Gävle 62 2110090. Undersvik 62 2110100. Järvsö 113 2111080. Söderhamn 83 2112080. Hudiksvall 44 2113080. Sandviken 69 2114080. Bollnäs 29 2201010. Selånger 14 2201020. Sättna 52 2201030. Matfors 31 2201040. Hassela 65 2201050. Stöde 95 2201060. Torp 71 2201070. Borgsjö 47 2201100. Haverö 77 2202010. Tuna 64 2202020. Attmar 47 2202030. Stöde 53 2202040. Skön 19 2202050. Indal 56 2202060. Indals-Liden 16 2202070. Holm 23 2202100. Ljustorp 64 2202110. Hässjö 5 2202120. Tynderö 60 2208010. Säbrå 28 2208020. Stigsjö 14 2208030. Viksjö 9 2208040. Häggdånger 120 2208050. Gudmundrå 58 2208060. Högsjö 9 2208070. Hemsjö 26 2208100. Nora 57 2208110. Bjärtrå 8 2208120. Skog 28 2208130. Nordingrå 18 2208140. Ullånger 8 2208150. Vibyggerå 5 2209010. Torsåker 72 2209020. Ytterlännäs 9 2209030. Dal 21 2209040. Boteå 14 2209050. Styrnäs 5 2209060. Överlännäs 8 2209070. Sånga 16 2210020. Multrå 9 2210030. Ed 32 2210040. Långsele 27 2210050. Graninge 40 2211010. Resele 31 2211020. Ådals-Liden 96 2211030. Junsele 64 2211040. Ramsele 22 2211050. Edsele 42 2211070. BodumFjällsjö 88 2211100. Bodum 48 2213010. Nätra 28 2213020. Sidensjö 18 2213030. Skorped 76 2213040. Anundsjö 1 2213045. Bredbyn 67 2213050. Själevad 13 2213060. Mo 56 2213070. Björna 45 2213100. Arnäs 49 2213110. Gideå 25 2213120. Trehörningsjö 40 2213130. Grundsunda 94 2216080. Härnösand 120 2217080. Sundsvall 76 2218080. Örnsköldsvik 2 2219080. Kramfors 58 2220080. Sollefteå 48 2301010. Ragunda 35 2301020. Fors 30 2301030. Hällesjö 27 2301040. Håsjö 36 2301050. Stugun 12 2301060. Borgvattnet 66 2302010. Revsund 12 2302020. Sundsjö 51 2302030. Bräcke 13 2302040. Bodsjö 6 2302050. Nyhem 24 2302060. Brunflo 3 2302070. Marieby 26 2302100. Lockne 22 2302110. Hackås 5 2302120. Näs 37 2303010. Lit 3 2303020. Kyrkås 34 2303030. Häggenås 34 2303040. Föllinge 6 2303050. Laxsjö 17 2303060. Hotagen 30 2303070. Rödön 43 2303100. Aspås 1 2303110. Näskott 10 2303120. Ås 92 2304010. Hammerdal 9 2304020. Gåxsjö 93 2304030. Ström 24 2304040. Alanäs 25 2304050. Frostviken 1 2306010. Sunne 12 2309070. Mattmar 56 2311010. Sveg 8 2311020. Linsäll 15 2311030. Älvros 12 2311040. Lillhärdal 28 2311050. Ytterhogdal 7 2311060. Överhogdal 8 2311070. Ängersjö 1 2311090. Svegs Kg 28 2312010. Hede 14 2312020. Storsjö 9 2312040. Vemdalen 13 2312050. Tännäs 29 2313010. Berg 12 2313020. Åsarne 36 2313030. Rätan 12 2313040. Klövsjö 90 2314080. Östersund 8 2315040. Myssjö 16 2315050. Hallen 3 2315060. Norderön 9 2315070. Marby 46 2315100. Undersåker 20 2315110. Mörsil 43 2315120. Åre 25 2315130. Kall 47 2315140. Offerdal 18 2315150. Alsen 122 2401010. Nordmaling 61 2401020. Bjurholm 32 2401030. Hörnefors 92 2402010. Umeå Lk 38 2402020. Vännäs 35 2402030. Sävar 2 2402032. Holmö 27 2402040. Holmsund 33 2402090. Vännäs Kg 152 2403010. Degerfors 85 2404010. Bygdeå 20 2404020. Nysätra 49 2404030. Lövånger 110 2405010. Burträsk 63 2406010. Skellefteå Lk 102 2406020. Byske 71 2406030. Jörn 49 2406040. Bureå 75 2407010. Malå 117 2407020. Norsjö 146 2408010. Lycksele 9 2408020. Örträsk 88 2408030. Stensele 9 2408040. Tärna 74 2408050. Sorsele 43 2408090. Lucksele Kg 99 2409010. Åsele 22 2409020. Fredrika 135 2409030. Vilhelmina 100 2409040. Dorotea 138 2410080. Umeå 147 2411080. Skellefteå 91 2501010. Piteå Lk 49 2501020. Norrfjärden 22 2501030. Hortlax 94 2502010. Älvsby 149 2503010. Arvidsjaur 48 2504010. Arjeplog 126 2505010. Nederluleå 98 2506010. Överluleå 73 2506020. Edefors 125 2507010. Jokkmokk 98 2508010. Råneå 140 2509010. Nederkalix 55 2509020. Töre 94 2510010. Överkalix 161 2511010. Gällivare 22 2512010. Nedertorneå 37 2512020. Karl Gustav 36 2513010. Övertorneå 12 2513020. Hietaniemi 25 2514010. Korpilombolo 20 2514020. Tärendö 45 2515010. Pajala 10 2515020. Junosuando 117 2516010. Jukkasjärvi 3 2517010. Karesuando 133 2518080. Luleå 72 2519080. Piteå 36 2520080. Haparanda 72 2521080. Boden
VAR 8 ORT Loc 33 width 20 alphabetic Namnet på den ort där föreningen är belägen. Ibland namnet på den enskilda föreningen (gäller FRIK och NYKT) Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 FÖRSAMLINGENS KOD Loc 53 width 6 Församlingens kod enligt SCB 1985 7 011401. Ed 10 011402. Hammarby 3 011403. Fresta 8 011501. Vallentuna 6 011502. Markim 1 011503. Orkesta 4 011504. Frösunda 12 011505. Kårsta 0 011506. Vada 10 011507. Össeby-Garn 3 011508. Angarn 6 011701. Östra Ryd 18 011702. Österåker 16 011703. Ljusterö 8 011704. Roslags-Kulla 33 012001. Värmdö 2 012002. Möja 10 012003. Djurö 2 012004. Nämdö 5 012005. Ingarö 8 012006. Gustavsberg 23 012301. Järfälla 13 012501. Munsö 8 012502. Adelsö 22 012503. Ekerö 12 012504. Lovö 6 012505. Hilleshög 2 012506. Skå 17 012507. Sånga 9 012508. Färentuna 19 012601. Huddinge 0 012602. Trångsund 20 012701. Botkyrka 6 012702. Grödinge 25 012703. Tumba 17 012801. Salem 18 013601. Österhaninge 2 013603. Utö 3 013604. Ornö 10 013605. Dalarö 22 013606. Västerhaninge 10 013607. Muskö 6 013801. Tyresö 10 013901. Bro 6 013902. Låssa 4 013903. Kungsängen 4 013904. Västra Ryd 1 013905. Håbo-Tibble 8 013906. Håtuna 18 016001. Täby 19 016201. Danderyd 19 016301. Sollentuna 730 018000. Stockholm 0 018001. Storkyrkoförs. 0 018002. Klara 0 018003. Jakob 0 018004. Johannes 0 018005. Adolf Fredrik 0 018006. Gustav Vasa 0 018007. Matteus 0 018009. Engelbrekt 0 018010. Hedvig Eleonora 0 018011. Oscar 0 018013. Maria Magdalena 1 018014. Högalid 0 018015. Katarina 0 018017. Sofia 1 018018. Kungsholm 0 018019. Sankt Göran 10 018021. Brännkyrka 0 018023. Vantör 0 018025. Farsta 11 018027. Bromma 3 018028. Essinge 0 018029. Västerled 0 018031. Vällingby 8 018034. Enskede 0 018036. Skarpnäck 10 018038. Hässelby 5 018039. Hägersten 0 018040. Skärholmen 13 018041. Spånga 0 018042. Kista 0 018090. Hovförsamlingen 0 018092. Tyska 0 018093. Finska 79 018101. Södertälje 7 018102. Östertälje 9 018103. Tveta 15 018104. Enhörna 20 018105. Turinge 11 018106. Vårdinge 16 018107. Överjärna 1 018108. Ytterjärna 10 018109. Taxinge 12 018110. Hölö 9 018111. Mörkö 6 018112. Västertälje 18 018201. Nacka 16 018202. Saltsjöbadeen 9 018203. Boo 35 018301. Sundbyberg 31 018401. Solna 2 018402. Råsunda 28 018601. Lidingö 22 018701. Vaxholm 56 018801. Norrtälje 4 018802. Björkö-Arholma 23 018803. Väddö 4 018804. Singö 43 018805. Häverö 11 018806. Edebo 16 018807. Ununge 15 018808. Edsbro 12 018809. Fasterna 25 018810. Rimbo 7 018811. Rö 10 018812. Skederid 0 018813. Husby-Sjuhundra 7 018814. Gottröra 6 018815. Närtuna 7 018816. Malsta 7 018817. Lohärad 9 018818. Estuna 18 018819. Söderby-Karl 8 018820. Roslags-Bro 15 018821. Vätö 3 018822. Rådmansö 15 018823. Frötuna 9 018824. Blidö 21 018825. Länna 5 018826. Riala 23 019101. Sigtuna 0 019102. Sankt Olof 2 019103. Sankt Per 8 019104. Haga 10 019105. Odensala 16 019106. Husby-Ärlinghundra 6 019107. Skånela 5 019108. Norrsunda 21 019109. Skepptuna 8 019110. Lunda 8 019111. Vidbo 39 019201. Nynäshamn 15 019202. Sorunda 9 019203. Torö 11 019204. Ösmo 3 030501. Kalmar 4 030502. Yttergran 2 030503. Övergran 4 030504. Häggeby 6 030505. Skokloster 48 031901. Älvkarleby 23 031902. Skutskär 12 036001. Tolfta 23 036003. Vendel 18 036004. Tegelsmora 70 036005. Tierp 21 036006. Söderfors 22 036007. Västland 32 036008. Österlövsta 22 036009. Hållnäs 2 038000. Uppsala 101 038001. Uppsala domkyrkoförs. 0 038002. Helga Trefaldighet 7 038003. Gamla Uppsala 13 038004. Vaksala 2 038005. Danmark 6 038006. Funbo 5 038007. Hagby 6 038008. Ramsta 6 038009. Balingsta 4 038010. Västeråker 5 038011. Dalby 2 038012. Uppsala-Näs 2 038013. Läby 10 038014. Vänge 4 038015. Åland 8 038016. Skogs-Tibble 13 038017. Järlåsa 4 038018. Jumkil 8 038019. Börje 6 038020. Åkerby 15 038021. Bälinge 3 038022. Skuttunge 11 038023. Tensta 12 038024. Lena 8 038025. Ärentuna 11 038026. Björklinge 5 038027. Viksta 16 038028. Knutby 5 038029. Bladåker 10 038030. Faringe 22 038031. Almunge 7 038032. Lagga 8 038033. Alsike 4 038034. Vassunda 15 038035. Knivsta 3 038036. Östuna 6 038037. Husby-Långhundra 0 038038. Gottsunda 5 038039. Stavby 9 038040. Tuna 10 038041. Rasbo 5 038042. Rasbokil 52 038101. Enköping 3 038102. Enköpings-Näs 1 038103. Teda 3 038104. Svinnegarn 8 038105. Tillinge 9 038106. Bred 6 038107. Sparrsätra 0 038108. Boglösa 0 038109. Boglösa 2 038110. Lillkyrka 2 038111. Vallby 3 038112. Kungs-Husby 0 038113. Torsvi 7 038114. Veckholm 5 038115. Hacksta 5 038116. Löt 11 038117. Villberga 6 038118. Husby-Sjutolft 7 038119. Litslena 1 038120. Härkeberga 2 038121. Holm 2 038122. Fittja 3 038123. Kulla 4 038124. Hjälsta 3 038125. Giresta 10 038126. Fröslunda 4 038127. Biskopskulla 4 038128. Långtora 7 038129. Nysätra 5 038130. Gryta 16 038131. Simtuna 10 038132. Frösthult 4 038133. Härnevi 14 038134. Torstuna 8 038135. Österlunda 10 038136. Altuna 24 038201. Östhammar 17 038202. Forsmark 16 038203. Valö 19 038204. Börstil 14 038205. Hökhuvud 14 038206. Harg 9 038207. Öregrund 11 038208. Gräsö 29 038209. Alunda 8 038210. Ekeby 16 038211. Skäfthammar 8 038212. Morkarla 18 038213. Film 17 038214. Dannemora 64 042801. Västra Vingåker 14 042802. Österåker 82 048001. Sankt Nicolai 0 048002. Nyköpings östra 4 048003. Helgona 15 048004. Svärta 18 048005. Tunaberg 5 048006. Begshammar 8 048007. Tuna 13 048008. Lunda 23 048009. Kila 15 048010. Stigtomta 3 048011. Halla 2 048012. Nykyrka 8 048013. Bärbo 6 048014. Råby-Rönö 4 048015. Lid 7 048016. Ripsa 8 048017. Ludgo 2 048018. Spelvik 8 048019. Runtuna 19 048020. Tystberga 6 048023. Lästringe 7 048024. Bälinge 3 048026. Husby-Oppunda 16 048027. Vrena 17 048028. Trosa stadsförs 33 048029. Frustuna-Kattnäs 21 048030. Västerljung 12 048031. Trosa-Vagnhärad 13 048032. Gåsinge-Dillnäs 5 048033. Björnlunda 24 048034. Gryt 34 048101. Oxelösund 33 048201. Flen 16 048202. Hyltinge 10 048203. Helgesta 5 048204. Årdala 5 048205. Lilla Malma 15 048206. Dunker 20 048207. Mellösa 19 048208. Bettna 2 048209. Blacksta 28 048210. Forssa 9 048211. Vadsbro 62 048301. Katrineholm 14 048302. Björkvik 13 048303. Lerbo 31 048304. Sköldinge 31 048305. Floda 25 048306. Stora Malm 11 048307. Östra Vingåker 14 048308. Julita 123 048401. Fors 2 048402. Kloster 27 048403. Torshälla 6 048404. Barva 7 048405. Jäder 6 048406. Kjula 1 048407. Hammarby 2 048408. Sundby 2 048409. Vallby 0 048410. Hällby 9 048411. Tumbo 7 048412. Råby-Rekarne 6 048413. Gillberga 5 048414. Lista 12 048415. Öja 13 048416. Västermo 10 048417. Näshulta 22 048418. Husby-Rekarne 9 048419. Stenkvista 13 048420. Ärla 44 048601. Strängnäs domkyrkoförs 11 048603. Aspö 20 048604. Mariefred 9 048605. Länna 18 048606. Åker 7 048607. Toresund 13 048608. Ytterselö 6 048609. Överselö 5 048610. Vansö 5 048611. Fogdö 6 048612. Helgarö 7 048613. Härad 4 050901. Stora Åby 36 050902. Ödeshög 7 050903. Svanshals 13 050904. Västra Tollstad 5 050905. Heda 10 050906. Rök 7 050907. Trehörna 9 051201. Torpa 8 051202. Åsby 24 051203. Sund 9 051204. Västra Ryd 10 051205. Svinhult 12 051206. Norra Vi 5 051301. Tidersrum 40 051302. Kisa 6 051303. Västra Eneby 15 051304. Horn 9 051305. Hycklinge 10 051306. Oppeby 1 051307. Hägerstad 7 051308. Kättilstad 14 051309. Tjärstad 0 056001. Ekeby norra kbfd 0 056002. Ekeby södra kbfd 9 056003. Rinna 12 056004. Åsbo 5 056005. Blåvik 6 056006. Malexander 38 056071. Ekeby 46 056101. Åtvid 5 056102. Grebo 5 056103. Värna 13 056104. Björsäter 8 056105. Yxnerum 9 056106. Hannäs 20 056107. Gärdserum 89 056201. Risinge 43 056202. Hällestad 17 056203. Regna 54 056204. Skedevi 31 056301. Valdemarsvik 44 056302. Ringarum 14 056304. Gryt 13 056305. Tryserum 7 056306. Östra Ed 122 058001. Linköpings domkyrkof. 2 058002. Sankt Lars 14 058003. Landeryd 3 058004. Slaka 10 058005. Kärna 5 058006. Kaga 4 058007. Ledberg 7 058008. Vist 11 058009. Vårdnäs 8 058010. Skeda 11 058011. Nykil 15 058012. Ulrika 7 058013. Gammalkil 4 058014. Sjögestad 6 058015. Västerlösa 2 058016. Björkeberg 1 058017. Rappestad 11 058018. Vikingstad 21 058019. Vreta kloster 3 058020. Flistad 7 058021. Ljung 10 058022. Stjärnorp 2 058023. Östra Harg 4 058024. Rystad 8 058025. Törnevalla 3 058026. Östra Skrukeby 0 058027. Lillkyrka 12 058028. Gistad 5 058029. Örtomta 8 058030. Askeby 6 058031. Bankekind 6 058032. Vårdsberg 0 058033. Berga 0 058034. Johannelund 179 058101. Sankt Olai 0 058102. Hedvig 0 058103. Matteus 15 058104. Östra Eneby 12 058105. Borg 3 058106. Sankt Johannes 12 058107. Styrstad 6 058108. Tingstad 27 058109. Kullerstad 11 058110. Vånga 8 058111. Skärkind 14 058112. Kimstad 10 058113. Simonstorp 28 058114. Kvillinge 27 058115. Krokek 4 058116. Kvarsebo 4 058117. Östra Stenby 2 058118. Konungsund 5 058119. Dagsberg 2 058120. Furingstad 8 058121. Tåby 10 058122. Kuddby 3 058123. Å 6 058124. öSTRA nY 13 058125. Östra Husby 6 058126. Häradshammar 13 058127. Jonsberg 3 058128. Rönö 43 058201. Sankt Laurentii 8 058202. Drothem 5 058203. Skönberga 4 058204. Västra Husby 5 058205. Gårdeby 10 058206. Östra Ryd 9 058207. Skällvik 16 058208. Sankt Anna 4 058209. Börrum 12 058210. Mogata 80 058301. Motala 11 058303. Västra Ny 16 058304. Godegård 9 058305. Kristberg 24 058306. Brunneby 6 058307. Klockrike 5 058308. Älvestad 6 058309. Fornåsa 3 058310. Lönsås 7 058311. Ekebyborna 10 058312. Ask 15 058322. Tjällmo 5 058323. Varv och Styra 6 058324. Västra Stenby 15 058326. Fivelstad 32 058401. Vadstena 3 058403. Strå 0 058404. Nässja 4 058405. Örberga 2 058406. Herrestad 1 058407. Källstad 16 058408. Rogslösa 2 058409. Väversunda 3 058410. Hov 4 058411. Hagebyhöga 5 058412. Orlunda 53 058601. Mjölby 7 058602. Högby 36 058603. Skänninge 5 058604. Bjälbo 6 058605. Allhelgona 2 058606. Järstad 7 058607. Normlösa 3 058608. Vallerstad 6 058609. Skeppsås 1 058610. Appuna 8 058611. Hogstad 8 058612. Väderstad 3 058613. Kumla 11 058614. Västra Harg 5 058615. Sya 12 058616. Östra Tollstad 1 058617. Viby 21 058618. Veta 5 058619. Herrberga 20 060401. Bälaryd 5 060402. Bredestad 4 060403. Askeryd 2 060404. Marbäck 5 060405. Frinnaryd 10 060406. Lommaryd 1 060407. Haurida 3 060408. Vireda 15 061701. Källeryd 5 061702. Åsenhöga 8 061703. Kävsjö 4 061704. Kulltorp, del 25 061705. Gnosjö 26 066201. Gislaved 3 066202. Våthult 2 066203. Bosebo 13 066204. Anderstorp 1 066205. Stengårdshult 1 066206. Valdshult 2 066207. Öreryd 6 066208. Norra Hestra 26 066209. Villstad 8 066210. Burseryd 3 066211. Sandvik 4 066212. Gryteryd 1 066213. Södra Hestra 4 066214. Ås 2 066215. Källerstad 8 066216. Reftele 25 066501. Byarum 2 066502. Bondstorp 19 066503. Tofteryd 1 066504. Hagshult 2 066505. Åker 9 066506. Svenarum 126 068001. Sofia 0 068002. Kristina 0 068003. Ljungarum 3 068004. Järstorp 27 068005. Huskvarna 9 068006. Hakarp 26 068007. Gränna 11 068008. Norrahammar 9 068009. Visingsö 8 068010. Skärstad 4 068011. Ölmstad 4 068012. Svarttorp 7 068013. Järsnäs 8 068014. Lekeryd 11 068015. Rogberga 17 068016. Barnarp 5 068017. Ödestugu 2 068018. Öggestorp 15 068019. Månsarp 14 068020. Bankeryd 8 068021. Bottnaryd 5 068022. Mulseryd 2 068023. Angerdshestra 3 068024. Norra Unnaryd 68 068201. Nässjö 10 068202. Bodafors kbfd 25 068203. Norra Sandsjö kbfd 5 068204. Bringetofta 23 068205. Norra Solberga 8 068206. Flisby 18 068207. Forserum 13 068208. Barkeryd 15 068209. Malmbäck 1 068210. Almesåkra 0 068271. Norra Sandsjö 67 068301. Värnamo 8 068302. Bredaryd 0 068303. Kulltorp, del 4 068304. Kärda 6 068305. Hånger 7 068306. Forsheda 3 068307. Torskinge 5 068308. Dannäs 2 068309. Tånnö 16 068310. Voxtorp 14 068311. Gällaryd 16 068312. Rydaholm 5 068313. Fryele 3 068314. Nydala 47 068401. Sävsjö 0 068402. Hjärtlanda 21 068403. Vrigstad 2 068404. Hylletofta 2 068405. Skepperstad 6 068406. Hjälmseryd 18 068407. Stockaryd 3 068408. Hultsjö 66 068501. Vetlanda 3 068503. Bäckseda 1 068504. Näsby 0 068505. Fröderyd 6 068506. HjälmserydBäckaby 7 068507. Ramkvilla 2 068508. Södra Solberga 6 068509. Korsberga 2 068510. Lemnhult 7 068511. Näshult 6 068512. Stenberga 5 068513. Skirö 8 068514. Nye 36 068515. Alseda 8 068516. Ökna 12 068517. Karlstorp 8 068518. Skede 16 068519. Björkö 3 068520. Nävelsjö 9 068521. Lannaskede 8 068522. Myresjö 56 068601. Eksjö 22 068602. Hässleby 6 068603. Kråkshult 2 068604. Bellö 32 068605. Ingatorp 7 068606. Hult 4 068607. Edshult 2 068608. Mellby 4 068609. Höreda 82 068701. Säby 12 068702. Adelöv 13 068703. Linderås 22 076001. Åseda 4 076002. Herråkra 35 076003. Lenhovda 30 076004. Nottebäck 39 076005. Älghult 16 076101. Lessebo 22 076102. Hovmantorp 14 076103. Ekeberga 19 076104. Ljuder 23 076301. Tingsås 29 076302. Almundsryd 9 076303. Älmeboda 20 076304. Linneryd 22 076305. Södra Sandsjö 5 076306. Väckelsång 12 076307. Urshult 37 076401. Alvesta 3 076402. Lekaryd 1 076403. Härlöv 4 076404. Hjortsberga m Kvenneberga 23 076405. M,oheda 5 076406. Slätthög 1 076407. Mistelås 0 076408. Blädinge 18 076409. Vislanda 7 076410. Skatelöv 5 076411. Västra Torsås 37 076501. Älmhult 2 076502. Härlunda 11 076503. Virestad 10 076504. Stenbrohult 12 076505. Göteryd 5 076506. Pjätteryd 3 076507. Hallaryd 30 076701. Markaryd 7 076702. Hinneryd 31 076703. Traryd 81 078001. Växjö domkyrkoförs 9 078002. Furuby 6 078003. Sjösås 3 078004. Hornaryd 13 078005. Drev 10 078006. Dädesjö 9 078007. Hemmesjö med Tegnaby 11 078008. Östra Torsås 8 078009. Nöbbele 2 078010. Uråsa 3 078011. Jät 6 078012. Kalvsvik 5 078013. Tävelsås 2 078014. Dänningelanda 3 078015. Vederslöv 13 078016. Öja 12 078017. Bergunda 0 078018. Öjaby 4 078019. Tjureda 5 078020. Gårdsby 8 078021. Söraby 7 078022. Tolg 2 078023. Asa 11 078024. Aneboda 6 078025. Berg 2 078026. Ormesberga 2 078027. Ör 1 078028. Skogslyckan 52 078101. Ljungby 8 078102. Agunnaryd 22 078103. Ryssby 6 078104. Tutaryd 7 078105. Södra Ljunga 9 078106. Hamneda 5 078107. Kånna 20 078108. Berga 5 078109. Dörarp 10 078110. Vittaryd 6 078111. Angelstad 18 078112. Annerstad 1 078113. Nöttja 8 078114. Torpa 11 078115. Vrå 15 078116. Lidhult 5 078117. Odensjö 10 078118. Bolmsö 4 078119. Tannåker 9 082101. Fågelfors 62 082102. Högsby 12 082103. Långemåla 26 082104. Fagerhult 4 083401. Gullabo 27 083402. Torsås 16 083403. Söderåkra norra kbfd 4 083404. Söderåkra södra kbfd 0 083471. Söderåkra 5 084001. Vickleby 2 084002. Resmo 12 084003. Mörbylånga 0 084004. Stenåsa 2 084005. Hulterstad 8 084006. Kastlösa 9 084007. Smedby 12 084008. Södra Möckleby 1 084009. Segerstad 2 084010. Gräsgård 7 084011. Ventlinge 2 084012. Ås 5 084013. Glömminge 7 084014. Algutsrum 10 084015. Torslunda 3 084016. Norra Möckleby 3 084017. Gårdby 3 084018. Sandby 27 086001. Hultsfred 19 086002. Lönneberga 28 086003. Målilla med Gårdsveda 6 086004. Järeda 39 086005. Virserum 13 086006. Vena 1 086007. Tveta 30 086008. Mörlunda 37 086101. Mönsterås 24 086102. Fliseryd 47 086103. Ålem 22 086201. Emmaboda 21 086202. Vissefjärda 23 086203. Algutsboda 7 086204. Långasjö 81 088001. Kalmar 4 088002. Kläckeberga 1 088003. Dörby 2 088004. Hossmo 13 088005. Ryssby 15 088006. Åby 14 088007. Förlösa 37 088008. Ljungby 8 088009. Hagby 6 088010. Voxtorp 5 088011. Halltorp 4 088012. Arby 7 088013. Mortorp 9 088014. Karlslunda 44 088101. Nybro 16 088102. Kråksmåla 15 088103. Bäckebo 5 088104. Kristvalla 26 088105. Madesjö 7 088106. Örsjö 0 088107. Sankt Sigfrid 1 088108. Oskar 28 088109. Hälleberga 73 088201. Oskarshamn 0 088202. Misterhults norra kbfd 0 088203. Misterhults södra kbfd 16 088204. Kristdala 31 088205. Döderhults kbfd 10 088206. Påskallaviks kbfd 0 088271. Döderhult 44 088272. Misterhult 89 088301. Västervik 12 088302. Törnsfall 26 088303. Gladhammar 6 088304. Västrum 12 088305. Ukna 10 088306. Dalhem 8 088307. Överum 33 088308. Västra Ed 13 088309. Loftahammar 11 088310. Lofta 23 088311. Gamleby 10 088312. Odensvi 28 088314. Hallingeberg 38 088315. Hjorted 6 088316. Blackstad 51 088401. Vimmerby 6 088403. Rumskulla 1 088404. Pelarne 5 088405. Frödinge 14 088406. Locknevi 8 088407. Djursdala 20 088408. Södra Vi 18 088409. Tuna 35 088501. Borgholm 5 088502. Föra 2 088503. Alböke 4 088504. Löt 0 088505. Egby 1 088506. Bredsätra 5 088507. Köping 7 088508. Räpplinge 4 088509. Högsrum 5 088510. Gärdslösa 4 088511. Långlöt 3 088512. Runsten 16 088513. Böda 6 088514. Högby 4 088515. Källa 5 088516. Persnäs 95 098001. Visby 19 098002. Othem 4 098003. Boge 18 098004. Fårö 6 098005. Bunge 15 098006. Rute 7 098007. Fleringe 2 098008. Hall 11 098009. Hangvar 12 098010. Lärbro 5 098011. Hellvi 1 098012. Bäl 2 098013. Hejnum 8 098014. Tingstäde 9 098015. Stenkyrka 6 098016. Lummelunda 7 098017. Martebo 8 098018. Väskinde 2 098019. Bro 2 098020. Lokrume 4 098021. Fole 0 098022. Ekeby 1 098023. Källunge 2 098024. Vallstena 6 098025. Gothem 4 098026. Hörsne med Bara 4 098027. Norrlanda 0 098028. Ganthem 9 098029. Dalhem 3 098030. Barlingbo 2 098031. Endre 1 098032. Hejdeby 4 098033. Follingbo 0 098034. Akebäck 16 098035. Roma 1 098036. Björke 1 098037. Viklau 4 098038. Halla 2 098039. Sjonhem 5 098040. Vänge 2 098041. Guldrupe 4 098042. Buttle 6 098043. Ala 6 098044. Kräklingbo 0 098045. Anga 1 098046. Gammelgarn 11 098047. Östergarn 6 098048. Västerhejde 3 098049. Träkumla 3 098050. Vall 1 098051. Atlingbo 6 098052. Hogrän 2 098053. Stenkumla 2 098054. Tofta 4 098055. Eskelhem 4 098056. Västergarn 7 098057. Sanda 4 098058. Mästerby 4 098059. Väte 4 098060. Hejde 17 098061. Klinte 3 098062. Fröjel 3 098063. Eksta 4 098064. Sproge 10 098065. Ardra 2 098066. Alskog 7 098067. Garde 4 098068. Etelhem 4 098069. Lye 4 098070. Lau 6 098071. När 2 098072. Burs 8 098073. Stånga 2 098074. Lojsta 8 098075. Linde 19 098076. Hemse 5 098077. Rone 6 098078. Alva 4 098079. Fardhem 1 098080. Gerum 6 098081. Levide 3 098082. Silte 3 098083. Hablingbo 6 098084. Havdhem 4 098085. Eke 5 098086. Grötlingbo 5 098087. Näs 2 098088. Fide 21 098089. Öja 5 098090. Hamra 9 098091. Vamlingbo 0 098092. Sundre 20 106001. Olofströms kbfd 24 106002. Jämshögs kbfd 25 106003. Kyrkhult 0 106071. Jämshög 133 108001. Karlskrona stadsförs. 0 108002. Kungl. Karlskrona amiralitetsförsamling 7 108004. Aspö 21 108005. Lösen 11 108006. Augerum 0 108007. Flymen 12 108008. Kristianopel 42 108009. Jämjö 32 108010. Torhamn 13 108011. Sturkö 19 108012. Ramdala 19 108014. Rödeby 20 108015. Fridlevstad 4 108016. Sillhövda 28 108017. Tving 17 108018. Nättraby 10 108019. Hasslö 82 108101. Ronneby kbfd 29 108102. Kallinge kbfd 13 108103. Backaryd 6 108104. Öljehult 6 108105. Eringsboda 6 108106. Förkärla 24 108107. Listerby 5 108108. Edestad 10 108109. Hjortsberga 31 108110. Bräkne-Hoby 0 108171. Ronneby 75 108201. Karlshamn 9 108202. Ringamåla 18 108203. Hällaryd 17 108204. Åryd 63 108205. Asarum 23 108206. Mörrum 3 108207. Elleholm 46 108301. Sölvesborg 14 108302. Gammalstorp 11 108303. Ysane 23 108304. Mjällby 21 112101. Knislinge 2 112102. Gryt 2 112103. Kviinge 28 112104. Hjärsås 3 112105. Emmislöv 26 112106. Östra Broby 24 112107. Glimåkra 19 113701. Örkelljunga 4 113702. Rya 22 113703. Skånes-Fagerhult 1 116001. Ullstorp 3 116002. Benestad 3 116003. Ramsåsa 1 116004. Tryde 28 116005. Tomelilla 1 116006. Spjutstorp 5 116007. Tranås 5 116008. Onslunda 11 116009. Smedstorp 7 116010. Kverrestad 3 116011. Eljaröd 3 116012. Fågeltofta 2 116013. Andrarum 9 116014. Brösarp 2 116015. Östra Ingelstad 3 116016. Bollerup 2 116017. Tosterup 1 116018. Övraby 19 116201. Ivetofta 5 116202. Gualöv 13 116203. Näsum 33 116301. Osby 15 116302. Örkened 16 116303. Loshult 2 116304. Visseltofta 24 116501. Perstorp 43 116601. Klippan 2 116602. Vedby 4 116603. Västra Sönnarslöv 5 116604. Färingtofta 24 116605. Riseberga 5 116607. Östra Ljungby 32 116701. Björnekulla 8 116702. Västra Broby 13 116703. Kvidinge 17 116801. Båstad 10 116802. Förslöv 13 116803. Grevie 7 116804. Västra Karup 4 116805. Hov 5 116806. Torekov 7 116807. Östra Karup 118 118001. Heliga Trefalighet 6 118002. Norra Åsum 5 118003. Äsphult 7 118004. Djurröd 12 118005. Träne 8 118006. Skepparslöv 6 118007. Vä 16 118008. Köpinge 8 118009. Nosaby 10 118010. Fjälkestad 7 118011. Österslöv 5 118012. Norra Strö 15 118013. Önnestad 16 118014. Färlöv 37 118015. Åhus 11 118016. Östra Sönnarslöv 12 118017. Everöd 1 118018. Lyngsjö 10 118019. Rinkaby 2 118020. Nymö 6 118021. Trolle-Ljungby 5 118022. Ivö 4 118023. Kiaby 6 118024. Fjälkinge 6 118025. Gustav Adolf 6 118026. Maglehem 2 118027. Hörröd 4 118028. Huaröd 13 118029. Degeberga 7 118030. Vittskövle 3 118031. Östra Vram 23 118032. Västra Vram 10 118033. Linderöd 12 118034. Vånga 12 118035. Oppmanna 3 118101. Simrishamn 8 118102. Simris 1 118103. Östra Nöbbelöv 10 118104. Järrestad 8 118105. Gladsax 11 118106. Östra Hoby 15 118107. Borrby 4 118108. Bolshög 5 118109. Östra Tommarp 6 118110. Östra Vemmerlöv 14 118111. Stiby 1 118112. Ravlunda 4 118113. Östra Herrestad 1 118114. Hannas 9 118115. Hammenhög 6 118116. Vallby 14 118117. Sankt Olof 7 118118. Rörum 10 118119. Södra Mellby 8 118120. Vitaby 0 118201. Ängelholm 1 118202. Rebbelberga 4 118203. Höja 3 118204. Tåssjö 10 118205. Munka-Ljungby 4 118206. Strövelstorp 3 118207. Ausås 0 118208. Starby 12 118209. Barkåkra 2 118210. Tåstarp 8 118211. Hjärnarp 2 118212. Össjö 1 118301. Hässleholm 12 118302. Ignaberga 14 118303. Stoby 1 118304. Norra Sandby 20 118305. Vinslöv 7 118306. Gumlösa 5 118307. Sörby 5 118308. Nävlinge 15 118309. Hästveda 6 118310. Farstorp 9 118311. Verum 24 118312. Vittsjö 29 118313. Norra Åkarp 6 118314. Vankiva 19 118315. Norra Mellby 3 118316. Häglinge 4 118317. Brönnestad 5 118318. Matteröd 25 118319. Finja 6 118320. Hörja 8 118321. Röke 10 118322. Västra Torup 1 121401. Tirup 22 121402. Svalöv 0 121403. Felestad 5 121404. Stenestad 9 121405. Kågeröd 2 121406. Halmstad 7 121407. Sireköpinge 7 121408. Billeberga 0 121409. Källs-Nöbbelöv 19 121410. Norra Skrävlinge 2 121411. Norrvidinge 4 121412. Konga 5 121413. Röstånga 4 121414. Ask 4 121415. Torrlösa 1 123001. Esarp 4 123002. Kyrkheddinge 1 123003. Bjällerup 1 123004. Knästorp 3 123006. Uppåkra 7 123007. Staffanstorp 0 123009. Mölleberga 0 123010. Särslöv 1 123011. Görslöv 8 123012. Tottarp 18 123101. Burlöv 3 123301. Gässie 0 123302. Eskilstorp 12 123303. Hököpinge 17 123304. Vellinge 6 123305. Skanör 4 123306. Falsterbo 3 123307. Håslöv 2 123308. Stora Hammar 4 123309. Räng 2 123310. Södra Åkarp 2 123311. Mellan-Grevie 2 123312. Östra Grevie 2 123313. Västra Ingelstad 2 123314. Arrie 24 126001. Bjuv 3 126002. Risekatslösa 8 126003. Norra Vram 40 126004. Ekeby 29 126101. Kävlinge 1 126102. Dagstorp 4 126103. Västra Karaby 6 126104. Lackalänga 1 126105. Stävie 3 126106. Södervidinge 0 126107. Virke 4 126108. Lilla Harrie 4 126109. Stora Harrie 5 126110. Hofterup 4 126111. Barsebäck 9 126112. Löddeköpinge 1 126113. Hög 19 126201. Lomma 3 126202. Borgeby 5 126203. Flädie 8 126204. Fjelie 28 126301. Svedala 9 126302. Börringe 6 126303. Västra Kärrstorp 1 126304. Törringe 0 126305. Bjärshög 3 126306. Skabersjö 5 126307. Bara 4 126308. Hyby 28 126401. Skurup 2 126402. Hassle-Bösarp 4 126403. Svenstorp 1 126404. Västra Vemmenhög 2 126405. Östra Vemmenhög 10 126406. Skivarp 1 126407. Västra Nöbbelöv 4 126408. Katslösa 2 126409. Solberga 9 126410. Örsjö 4 126411. Slimminge 7 126412. Villie 0 126501. Ilstorp 2 126502. Björka 30 126503. Södra Åsum 1 126504. Sövde 4 126505. Blentarp 0 126506. Everlöv 6 126507. Tolånga 2 126508. Röddinge 3 126509. Vanstad 13 126510. Lövestad 4 126511. Fränninge 11 126512. Vollsjö 2 126513. Brandstad 6 126514. Öved 4 126515. Östra Kärrstorp 38 126602. Hörby 5 126603. Östra Sallerup 8 126604. Långaröd 3 126605. Svensköp 7 126606. Äspinge 4 126607. Södra Rörum 6 126608. Fulltofta 3 126609. Lyby 7 126610. Östraby 9 126611. Västerstad 30 126702. Höör 2 126703. Gudmuntorp 10 126704. Bosjökloster 6 126705. Munkarp 4 126706. Hallaröd 3 126707. Norra Rörum 10 126708. Tjörnarp 268 128001. Sankt Petri 0 128002. Slottstaden 0 128003. Kirseberg 0 128004. Sankt Pauli 0 128005. Sankt Johannes 0 128006. Möllevången 27 128007. Limhamn 7 128008. Fosie 0 128009. Västra Skrävlinge 5 128010. Husie 2 128011. Södra Sallerup 5 128014. Oxie 3 128015. Sofielund 0 128016. Hyllie 0 128017. Eriksfält 0 128018. Kulladal 7 128019. Bunkeflo 14 128020. Västra Klagstorp 2 128021. Tygelsjö 101 128101. Lunds domkyrkoförs. 0 128102. Sankt Peters Kloster 1 128103. Stora Råby 0 128104. Allhelgona 1 128105. Norra Nöbbelöv 3 128106. Vallkärra 2 128107. Stångby 1 128108. Västra Hoby 3 128109. Håstad 2 128110. Igelösa 0 128111. Odarslöv 2 128112. Hardeberga 14 128113. Södra Sandby 3 128114. Revinge 2 128115. Hällestad 6 128116. Dalby 2 128117. Bonderup 5 128118. Gödelöv 2 128119. Lyngby 9 128120. Genarp 7 128121. Veberöd 2 128122. Vomb 0 128123. Silvåkra 94 128201. Landskrona 10 128202. Sankt Ibb 5 128203. Annelöv 3 128204. Saxtorp 4 128205. Tofta 5 128206. Asmundtorp 8 128207. Glumslöv 2 128208. Härslöv 8 128209. Säby 1 128210. Vadensjö 4 128211. Örja 169 128301. Maria 4 128302. Gustav Adolf 19 128303. Raus 15 128304. Välinge 15 128305. Kattarp 10 128306. Allerum 9 128307. Fleninge 1 128308. Kropp 5 128309. Välluv 0 128310. Frillestad 3 128311. Hässlunda 8 128312. Mörarp 1 128313. Bårslöv 2 128314. Ottarp 4 128315. Fjärestad 11 128316. Kvistofta 0 128317. Filborna 36 128401. Höganäs 9 128402. Väsby 6 128403. Viken 11 128404. Brunnby 7 128405. Jonstorp 3 128406. Farhult 52 128501. Eslöv 13 128502. Stehag 3 128503. Bosarp 3 128504. Trollenäs 3 128505. Västra Strö 5 128507. Örtofta 10 128508. Billinge 6 128509. Hurva 19 128511. Reslöv 0 128512. Östra Karaby 10 128513. Högseröd 7 128514. Harlösa 3 128515. Hammarlunda 2 128516. Holmby 3 128517. Gårdstånga 0 128518. Skeglinge 2 128519. Borlunda 1 128520. Skarhult 3 128521. Östra Strö 72 128601. Ystad 5 128602. Skårby 3 128603. Sjörup 4 128604. Snårestad 14 128605. Balkåkra 9 128606. Bjäresjö 3 128607. Hedeskoga 3 128608. Bromma 5 128609. Öja 4 128610. Stora Herrestad 8 128611. Stora Köpinge 1 128612. Högestad 0 128613. Borrie 5 128614. Sövestad 2 128615. Baldringe 3 128616. Hörup 8 128617. Löderup 3 128618. Valleberga 4 128619. Ingelstorp 5 128620. Glemminge 66 128701. Trelleborg 4 128702. Maglarp 1 128703. Västra Tommarp 1 128704. Västra Vemmerlöv 2 128705. Hammarlöv 3 128706. Skegrie 1 128707. Bodarp 3 128708. Fuglie 13 128710. Alstad 4 128713. Gylle 1 128714. Kyrkoköpinge 2 128715. Dalköpinge 8 128716. Gislöv 0 128717. Simlinge 1 128718. Bösarp 2 128719. Södra Åby 5 128720. Lilla Issie 11 128721. Östra Torp 1 128722. Hemmesdynge 10 128723. Östra Klagstorp 0 128724. Äspö 9 128725. Lilla Beddinge 3 128726. Tullstorp 9 128727. Källstorp 1 128728. Önnarp 6 128729. Gärdslöv 1 128730. Grönby 17 128731. Anderslöv 39 131501. Torup 9 131502. Kinnared 3 131503. Drängsered 15 131504. Långaryd 23 131505. Färgaryd 3 131506. Femsjö 12 131507. Södra Unnaryd 2 131508. Jälluntofta 131 138001. Sankt Nikolai 0 138002. Martin Luther 17 138003. Snöstorp 13 138004. Breared 30 138005. Oskarström 7 138006. Tönnersjö 13 138007. Eldsberga 9 138008. Trönninge 9 138009. Söndrum 7 138010. Vapnö 21 138011. Harplinge 10 138012. Steninge 4 138013. Rävinge 21 138014. Getinge 9 138015. Kvibille 5 138016. Holm 4 138017. Slättåkra 4 138018. Övraby 33 138019. Enslöv 42 138101. Laholm 4 138103. Våxtorp 7 138104. Hasslöv 7 138105. Skummeslöv 9 138106. Hishult 10 138107. Ränneslöv 5 138108. Ysby 12 138109. Knäred 2 138110. Tjärby 27 138111. Veinge 70 138201. Falkenberg 3 138202. Skrea 0 138203. Abild 4 138204. Asige 8 138205. Årstad 10 138206. Slöinge 2 138207. Eftra 6 138208. Stafsinge 7 138209. Morup 4 138210. Ljungby 7 138211. Vinberg 10 138212. Alfshög 2 138213. Vessige 0 138214. Askome 6 138215. Köinge 2 138216. Svartrå 3 138217. Okome 7 138218. Gällared 1 138219. Krogsered 12 138220. Gunnarp 3 138221. Fagered 1 138222. Källsjö 12 138223. Ullared 6 138224. Älvsered 75 138301. Varberg 7 138302. Träslöv 0 138303. Nösslinge 2 138304. Skällinge 7 138305. Rolfstorp 1 138306. Gödestad 3 138307. Hunnestad 5 138308. Grimeton 4 138309. Dagsås 2 138310. Sibbarp 16 138311. Tvååker 2 138312. Spannarp 7 138313. Lindberg 1 138314. Torpa 0 138315. Valinge 2 138316. Stamnared 0 138317. Sällstorp 2 138318. Ås 6 138319. Veddige 3 138320. Värö 0 138321. Stråvalla 0 138322. Grimmared 1 138323. Karl Gustav 1 138324. Kungsäter 0 138325. Gunnarsjö 27 138401. Kungsbacka 5 138402. Tölö 5 138403. Älvsåker 8 138404. Vallda 7 138405. Släp 6 138406. Frillesås 0 138407. Landa 5 138408. Ölmevalla 0 138409. Gällinge 1 138410. Idala 0 138411. Förlanda 7 138412. Fjärås 3 138413. Hanhals 11 138414. Onsala 6 140101. Härryda 11 140102. Landvetter 15 140103. Råda 20 140104. Björketorp 14 140201. Partille kbfd 8 140202. Jonsered kbfd 4 140203. Sävedalen 0 140271. Partille 40 140701. Öckerö 3 141501. Spekeröd 10 141502. Norum 4 141503. Ödsmål 15 141504. Ucklum 4 141505. Jörlanda 4 141901. Valla 24 141902. Stenkyrka 5 141903. Rönnäng 6 141904. Klädesholmen 4 141905. Klövedal 4 142101. Tegneby 5 142102. Röra 5 142103. Stala 3 142104. Långelanda 8 142105. Myckleby 7 142106. Torp 6 142107. Mollösund 2 142108. Käringön 2 142109. Gullholmen 16 142110. Morlanda 25 142701. Kungshamn 10 142702. Malmön 18 142703. Askum 8 142704. Smögen 16 142705. Hunnebostrand 22 142706. Tossene 21 143001. Foss 1 143002. Håby 2 143003. Valbo-Ryr 5 143004. Bärfendal 9 143005. Svarteborg 5 143006. Hede 1 143007. Sanne 3 143008. Krokstad 19 143501. Grebbestads kyrkoomr. 24 143502. Tanums kyrkoområde 5 143503. Lur 8 143504. Naverstad 2 143505. Mo 26 143506. Kville kbfd 10 143507. Fjällbacka kbfd 7 143508. Bottna 4 143509. Svenneby 0 143571. Kville 0 143572. Tanum 613 148001. Domkyrkoförs i Gbg 4 148004. Nylöse 0 148005. Kortedala 7 148006. Härlanda 0 148007. Vasa 4 148008. Johanneberg 1 148009. Annedal 0 148010. Haga 0 148011. Oskar Fredrik 0 148012. Masthugget 1 148013. Karl Johan 18 148016. Örgryte 6 148017. Lundby 0 148018. Biskopsgården 9 148019. Brämaregården 15 148020. Backa 0 148021. Högsbo 7 148022. Västra Frölunda 6 148023. Älvsborg 3 148024. Tynnered 0 148025. Tyska 13 148026. Angered 5 148027. Bergum 1 148028. Torslanda 0 148029. Björlanda 5 148030. Tuve 6 148031. Säve 0 148032. Bergsjön 7 148033. Sankt Pauli 0 148034. Gunnared 5 148035. Rödbo 6 148036. Askim 10 148037. Styrsö 54 148101. Fässberg 6 148102. Kållered 14 148103. Lindome 0 148104. Stensjön 23 148201. Kungälv 16 148203. Marstrand 5 148204. Harestad 6 148205. Torsby 4 148206. Lycke 8 148207. Ytterby 7 148208. Romelanda 3 148209. Kareby 1 148210. Hålta 6 148211. Solberga 55 148401. Lysekil 18 148402. Lyse 10 148403. Skaftö 11 148404. Bro 26 148405. Brastad 103 148501. Uddevalla 3 148502. Grinneröd 18 148503. Ljung 1 148504. Resteröd 7 148505. Forshälla 0 148506. Dragsmark 3 148507. Bokenäs 1 148508. Högås 2 148509. Skredsvik 3 148510. Herrestad 3 148511. Lane Ryr 6 148512. Bäve 49 148601. Strömstad 39 148602. Skee 10 148604. Näsinge 7 148605. Lommeland 10 148606. Hogdal 13 148607. Tjärnö 10 150401. Håbol 10 150402. Nössemark 26 150403. Dals-Ed 6 150404. Töftedal 1 150405. Gesäter 7 150406. Rölanda 16 150701. Färgelanda 12 150702. Ödeborg 5 150703. Torp 1 150704. Järbo 1 150705. Råggärd 0 150706. Lerdal 1 150707. Rännelanda 10 150708. Högsäter 24 152101. Nödinge 4 152102. Hålanda 7 152103. Skepplanda 5 152104. Kilanda 28 152105. Starrkärr 27 152401. Lerum 18 152402. Skallsjö 13 152403. Stora Lundby 7 152404. Östad 2 152701. Lena 3 152702. Bergstena 2 152703. Fullestad 2 152704. Siene 2 152705. Horla 6 152706. Hol 0 152707. Skogsbygden 4 152708. Nårunga 4 152709. Ljur 0 152710. Ornunga 2 152711. Asklanda 1 152712. Kvinnestad 45 152713. Algutstorp 0 152714. Kullings-Skövde 4 152715. Södra Härene 1 152716. Tumberg 1 152717. Landa 21 155201. Tranemo 5 155202. Ambjörnarp 11 155203. Sjötofta 4 155204. Mossebo 11 155205. Södra Åsarp 8 155206. Länghem 1 155207. Månstad 4 155208. Nittorp 2 155209. Ljungsarp 2 155210. Ölsremma 6 155211. Dalstorp 1 155212. Hulared 41 156001. Ärtemark 29 156003. Laxarby 9 156004. Vårvik 24 156005. Torrskog 32 156006. Steneby 4 156007. Tisselskog 8 156008. Ödskölt 21 156009. Bäcke 34 156101. Holm 1 156102. Järn 3 156103. Grinstad 11 156104. Erikstad 7 156105. Bolstad 6 156106. Ör 14 156107. Gunnarsnäs 6 156108. Dalskog 26 156109. Skållerud 35 156201. Fuxerna 1 156202. Åsbräcka 5 156203. Tunge 14 156204. Sankt Peder 9 156205. Ale-Skövde 6 156206. Västerlanda 13 156207. Hjärtum 31 156301. Kinna 11 156302. Skene kbfd 8 156303. Örby kbfd 2 156304. Sätila 1 156305. Hyssna 3 156306. Skephult 17 156307. Fritsla 3 156308. Hajom 5 156309. Berghem 2 156310. Fotskäl 0 156311. Tostared 0 156312. Surteby-Kattunga 0 156313. Öxnevalla 8 156314. Horred 2 156315. Istorp 0 156316. Älekulla 1 156317. Torestorp 2 156318. Öxabäck 0 156371. Örby 22 156501. Svenljunga 5 156502. Holsljunga 8 156503. Mjöbäck 4 156504. Mårdaklev 6 156505. Kalv 3 156506. Östra Frölunda 3 156507. Håcksvik 7 156508. Örsås 4 156509. Revesjö 1 156510. Redslared 2 156511. Ullasjö 7 156512. Sexdrega 2 156513. Roasjö 7 156514. Hillared 0 156601. Bråttensby 2 156602. Eggvena 4 156603. Fölene 5 156604. Remmene 29 156606. Herrljunga 18 156607. Hudene 5 156608. Källunga 2 156609. Mjäldrunga 1 156610. Eriksberg 4 156611. Skölvene 1 156612. Södra Björke 1 156613. Jällby 2 156614. Grude 5 156615. Vesene 1 156616. Molla 1 156617. Od 2 156618. Hov 0 156619. Norra Säm 3 156620. Alboga 0 156621. Broddarp 3 156622. Öra 97 158001. Vänersborg 2 158002. Väne-Ryr 4 158003. Gestad 22 158004. Brålanda 5 158005. Sundals-Ryr 18 158006. Frändefors 3 158007. Vänersnäs 24 158009. Västra Tunhem 91 158101. Trollhättan 4 158102. Norra Björke 10 158103. Väne-Åsaka 9 158104. Gärdhem 9 158105. Upphärad 1 158106. Rommele 17 158107. Fors 2 158108. Lagmansered 63 158201. Alingsås 8 158205. Stora Mellby 2 158206. Magra 24 158207. Långared 18 158208. Erska 9 158209. Hemsjö 4 158210. Ödenäs 125 158301. Caroli 0 158302. Gustav Adolf 8 158303. Brämhult 8 158304. Rångedala 3 158305. Äspered 23 158306. Toarp 7 158307. Dannike 5 158308. Ljushult 1 158309. Gingri 2 158310. Tärby 12 158311. Fristad 8 158312. Borgstena 2 158313. Tämta 3 158314. Vänga 4 158315. Bredared 8 158316. Sandhult 3 158317. Töllsjö 17 158318. Bollebygd 7 158319. Seglora 18 158320. Kinnarumma 47 158401. Ulricehamn 3 158402. Kärråkra 3 158403. Södra Vånga 1 158404. Möne 1 158405. Hällstad 1 158406. Murum 0 158407. Grovare 3 158408. Fänneslunda 3 158409. Härna 11 158410. Södra Ving 4 158411. Varnum 7 158412. Södra Säm 1 158413. Finnekumla 4 158414. Tvärred 5 158415. Marbäck 13 158416. Gällstad 4 158417. Grönahög 4 158418. Strängsered 2 158419. Gullered 3 158420. Hössna 7 158421. Liared 4 158422. Kölingared 3 158423. Knätte 3 158424. Böne 4 158425. Kölaby 2 158426. Humla 7 158427. Blidsberg 6 158428. Dalum 8 158429. Timmele 52 158501. Åmål 2 158503. Mo 18 158504. Tösse med Tydje 22 158505. Ånimskog 21 158506. Fröskog 10 158507. Edsleskog 0 160201. Täng 2 160202. Håle 1 160203. Särestad 1 160204. Flakeberg 0 160205. Bjärby 0 160206. Ås 4 160207. Sal 27 160208. Flo 1 160209. Tengene 1 160210. Trökörna 0 160211. Längnum 2 160212. Hyringa 1 160301. Malma 5 160302. Främmestad 0 160303. Bäreberg 26 160304. Essunga 3 160305. Kyrkås 2 160306. Fåglum 1 160307. Barne-Åsaka 2 160308. Lekåsa 0 162201. Utvängstorp 13 162202. Sandhem 14 162203. Nykyrka 4 162204. Bjurbäck 23 162301. Habo 2 162302. Gustav Adolf 7 162303. Brandstorp 27 163701. Karlsborg 4 163702. Brevik 26 163703. Mölltorp 36 163704. Undenäs 39 164301. Amnehärad 27 164302. Hova 5 164303. Södra Råda 28 166001. Vara 5 166002. Sparlösa 0 166003. Slädene 1 166004. Levene 0 166005. Long 0 166006. Hällum 0 166007. Skarstad 2 166008. Önum 1 166009. Naum 3 166010. Södra Kedum 3 166011. Ryda 0 166012. Eling 0 166013. Bitterna 10 166014. Laske-Vedum 6 166015. Södra Lundby 7 166024. Larv 1 166025. Längjum 6 166026. Tråvad 3 166027. Jung 2 166028. Fyrunga 9 166029. Kvänum 5 166030. Öttum 7 166031. Norra Vånga 3 166032. Edsvära 0 166101. Sil 24 166102. Götene 3 166103. Kinne-Vedum 3 166104. Holmestad 0 166105. Vättlösa 1 166106. Skeby 2 166107. Hangelösa 0 166108. Ova 1 166109. Ledsjö 5 166110. Skälvum 4 166111. Broby 8 166112. Källby 7 166113. Husaby 9 166114. Kinne-Kleva 1 166115. Kestad 9 166116. Fullösa 12 166117. Forshem 19 166118. Österplana 11 166119. Medelplana 0 166120. Västerplana 23 166201. Tibro 13 166202. Ransberg 28 166301. Töreboda 6 166302. Fredsberg 6 166303. Bäck 1 166304. Sveneby 12 166305. Hjälstad 1 166306. Trästena 6 166307. Fägre 1 166308. Mo 7 166309. Bällefors 2 166310. Ekeskog 6 166311. Beateberg 5 166312. Halna 9 166313. Älgarås 52 168001. Mariestad 7 168002. Leksberg 8 168003. Ullervad 7 168004. Utby 1 168005. Ekby 0 168006. Tidavad 2 168007. Odensåker 1 168008. Låstad 6 168009. Ek 10 168010. Lugnås 1 168011. Bredsäter 5 168012. Björsäter 8 168013. Torsö 1 168014. Enåsa 6 168015. Hassle 2 168016. Berga 2 168017. Färed 20 168018. Lyrestad 72 168101. Lidköping 0 168102. Uvered 10 168103. Järpås 2 168104. Häggesled 3 168105. Råda 4 168106. Mellby 2 168107. Kållands-Åsaka 1 168108. Skalunda 2 168109. Rackeby 0 168110. Strö 11 168111. Otterstad 3 168112. Sunnersberg 5 168113. Gösslunda 3 168114. Saleby 0 168115. Trässberg 2 168116. Härjevad 1 168117. Karaby 10 168118. Tun 5 168119. Friel 0 168120. Hovby 8 168121. Norra Härene 2 168122. Lindärva 2 168123. Hasslösa 5 168124. Sävare 2 168125. Lavad 1 168126. Gillstad 0 168127. Tranum 2 168128. Tådene 1 168129. Norra Kedum 0 168130. Väla 8 168131. Örslösa 0 168132. Söne 51 168201. Skara domkyrkoförs. 4 168202. Istrum 1 168203. Öglunda 4 168204. Eggby 4 168205. Varnhem 4 168206. Norra Lundby 15 168207. Skärv 0 168208. Norra Ving 7 168209. Stenum 0 168210. Skånings-Åsaka 0 168211. Händene 1 168212. Synnerby 5 168213. Marum 3 168214. Härlunda 3 168215. Vinköl 2 168216. Västra Gerum 0 168217. Skallmeja 1 168218. Bjärka 75 168301. Skövde 4 168303. Våmb 3 168304. Ryd 0 168305. Häggum 1 168306. Rådene 2 168307. Sjogerstad 7 168308. Norra Kyrketorp 0 168309. Hagelberg 1 168310. Ljunghem 2 168311. Edåsa 4 168312. Varola 0 168313. Forsby 9 168314. Sventorp 12 168315. Värsås 1 168316. Locketorp 3 168317. Väring 4 168318. Horn 0 168319. Binneberg 1 168320. Frösve 3 168321. Säter 7 168322. Berg 7 168323. Lerdala 13 168324. Timmersdala 3 168325. Böja 0 168326. Flistad 13 168327. Götlunda 2 168328. Vad 43 168401. Hjo stadsförs 0 168402. Hjo landsförs 6 168403. Grevbäck 5 168404. Mofalla 2 168405. Södra Fågelås 6 168406. Norra Fågelås 8 168407. Fridene 12 168408. Korsberga 46 168501. Tidaholm 0 168502. Härja 6 168503. Daretorp 3 168504. Velinga 8 168505. Baltak 0 168506. Agnetorp 7 168507. Fröjered 1 168508. Ottravad 0 168509. Suntak 1 168510. Vättak 0 168511. Kymbo 2 168512. Valstad 2 168513. Hångsdala 0 168514. Östra Gerum 15 168515. Dimbo 4 168516. Varv 4 168517. Acklinga 1 168518. Hömb 7 168519. Kungslena 67 168601. Falköping 3 168602. Friggeråker 0 168603. Trävattna 4 168604. Hällestad 5 168605. Floby 1 168606. Sörby 5 168607. Gökhem 1 168608. Ullene 4 168609. Vilske-Kleva 4 168610. Marka 1 168611. Göteve 3 168612. Grolanda 0 168613. Jäla 3 168614. Börstig 2 168615. Brismene 10 168616. Kinneved 0 168617. Vårkumla 2 168618. Luttra 7 168620. Karleby 0 168621. Åsle 2 168622. Tiarp 0 168623. Mularp 2 168624. Slöta 1 168625. Kälvene 1 168626. Näs 10 168627. Vartofta-Åsaka 2 168628. Yllestad 0 168629. Vistorp 2 168630. Skörstorp 0 168631. Högstena 5 168632. Dala 3 168633. Borgunda 21 168634. Stenstorp 0 168635. Brunnhem 2 168636. Segerstad 0 168637. Södra Kyrketorp 3 168638. Valtorp 8 168639. Håkantorp 8 168640. Torbjörntorp 5 168641. Gudhem 0 168642. Östra Tunhem 0 168643. Ugglum 1 168644. Bjurum 0 168645. Sätuna 1 168646. Hornborga 3 168647. Broddetorp 0 168648. Bolum 3 168649. Fivlered 1 168650. Solberga 5 168651. Norra Åsarp 0 168652. Smula 42 171501. Stora Kil 24 171502. Frykerud 19 171503. Boda 68 173001. Eda 30 173003. Järnskog 19 173004. Skillingmark 27 173005. Köla 62 173701. Fryksände 13 173702. Lekvattnet 17 173703. Vitsand 4 173704. Nyskoga 21 173705. Östmark 13 173706. Norra Finnskoga 21 173707. Södra Finnskoga 37 173708. Dalby 26 173709. Norra Ny 15 176001. Storfors 17 176002. Bjurtjärn 16 176003. Lungsund 28 176101. Hammarö 22 176201. Ransäter 28 176202. Munkfors 25 176301. Forshaga 46 176302. Nedre Ullerud 14 176303. Övre Ullerud 42 176401. Grums 18 176402. Borgvik 36 176403. Ed 9 176404. Värmskog 29 176501. Silbodal 24 176502. Sillerud 22 176503. Karlanda 31 176504. Holmedal 20 176505. Blomskog 4 176506. Trankil 5 176507. Västra Fågelvik 16 176508. Töcksmark 10 176509. Östervallskog 96 176601. Sunne 7 176602. Västra Ämtervik 19 176603. Östra Ämtervik 29 176604. Gräsmark 17 176605. Lysvik 130 178001. Karlstads domkyrkoförs 0 178002. Norrstrand 22 178003. Östra Fågelvik 29 178004. Väse 9 178005. Älvsbacka 45 178006. Nyed 28 178007. Alster 25 178008. Grava 41 178009. Nor 7 178010. Segerstad 80 178101. Kristinehamn 7 178103. Rudskoga 3 178104. Visnums-Kil 34 178105. Visnum 24 178106. Ölme 50 178201. Filipstad 17 178203. Brattfors 22 178204. Nordmark 15 178205. Gåsborn 26 178206. Kroppa 104 178207. Rämmen 35 178301. Hagfors 42 178302. Ekshärad 28 178303. Gustav Adolf 48 178304. Norra Råda 12 178305. Sunnemo 105 178401. Arvika östra 5 178402. Arvika västra 44 178403. Stavnäs 7 178404. Högerud 61 178405. Glava 7 178406. Bogen 31 178407. Gunnarskog 32 178408. Ny 18 178409. Älgå 13 178410. Mangskog 32 178411. Brunskog 49 178501. Säffle 4 178502. Tveta 11 178503. Bro 13 178504. Botilsäter 4 178505. Ölserud 3 178506. Millesvik 5 178507. Eskilsäter 10 178508. Ny-Huggenäs 28 178509. Gillberga 8 178510. Kila 16 178511. Svanskog 15 178512. Långserud 37 186001. Ramundeboda 21 186002. Finnerödja 11 186003. Tived 15 186004. Skagershult 39 186101. Hallsberg 32 186102. Viby 23 186104. Sköllersta 24 186105. Svennevad 15 186106. Bo 44 186201. Degerfors 22 186202. Nysund 64 186301. Hällefors 57 186302. Grythyttan 26 186303. Hjulsjö 127 186401. Ljusnarsberg kbfd 6 186402. Hörkens kbfd 0 186471. Ljusnarsberg 152 188001. Nikolai 0 188002. Olaus Petri 3 188003. Längbro 13 188004. Almby 12 188005. Mosjö 9 188006. Täby 17 188007. Vintrosa 17 188008. Tysslinge 9 188009. Gräve 25 188010. Kil 12 188011. Ervalla 18 188012. Axberg 7 188013. Hovsta 14 188014. Lännäs 28 188015. Asker 24 188016. Stora Mellösa 12 188017. Norrbyås 9 188018. Gällersta 21 188019. Hidinge 27 188020. Knista 8 188021. Kräcklinge 6 188022. Hackvad 6 188023. Edsberg 4 188024. Tångeråsa 36 188025. Kvistbro 9 188026. Rinkaby 15 188027. Glanshammar 14 188029. Lillkyrka-Ödeby 4 188030. Mikael 52 188101. Kumla 22 188102. Hardemo 14 188103. Ekeby 38 188201. Askersund 70 188203. Lerbäck 8 188204. Snavlunda 40 188205. Hammar 95 188301. Karlskoga 14 188403. Järnboås 94 188404. Nora bergsförs. 15 188405. Viker 95 188502. Lindesberg 19 188503. Guldsmedshyttan 37 188504. Näsby 55 188505. Fellingsbro 1 188506. Fellingsbro norra 43 188507. Ramsberg 8 190401. Hed 55 190402. Skinnskatteberg 13 190403. Gunnilbo 31 190701. Sura 37 190702. Ramnäs 30 191701. Västerlövsta 9 191702. Huddunge 11 191703. Enåker 26 191704. Vittinge 23 191705. Nora 17 191706. Östervåla 8 191707. Harbo 34 196001. Kung Karl 4 196003. Torpa 4 196004. Kungs-Barkarö 9 196005. Björskog 26 196101. Hallstahammar 3 196102. Berg 28 196103. Kolbäck 5 196104. Säby 50 196201. Norberg 17 196202. Karbenning 90 198001. Västerås domkyrkoförs. 3 198002. Lundby 6 198003. Badelunda 1 198004. Skerike 15 198005. Haraker 10 198006. Romfartuna 21 198007. Skultuna 9 198008. Lillhärad 11 198009. Dingtuna 8 198010. Västerås-Barkarö 8 198011. Irsta 6 198012. Kärrbo 5 198013. Kungsåra 2 198014. Ängsö 15 198015. Björksta 2 198016. Hubbo 14 198017. Tillberga 8 198018. Tortuna 4 198019. Sevalla 8 198020. Rytterne 73 198101. Sala 37 198102. Västerfärnebo 3 198103. Fläckebo 5 198104. Norrby 13 198105. Tärna 9 198106. Kumla 23 198107. Kila 22 198108. Möklinta 48 198201. Västanfors 13 198202. Västervåla 73 198301. Köping 7 198302. Himmeta 7 198303. Västra Skedvi 27 198304. Kolsva 16 198305. Odensvi 16 198306. Munktorp 52 198401. Arboga stadsförs. 10 198402. Arboga landsförs. 6 198403. Medåker 11 198404. Götlunda 49 202101. Järna kbfd 22 202102. Vansbro kbfd 35 202103. Nås 18 202104. Äppelbo 0 202171. Järna 63 202302. Malung 33 202303. Lima 34 202305. Transtrand 11 202601. Mockfjärd 36 202602. Gagnef 18 202603. Floda 74 202901. Leksand 5 202902. Djura 24 202903. Ål 9 202904. Siljansnäs 58 203101. Rättvik 0 203102. Bingsjö-Dådran 22 203103. Boda 26 203104. Ore 9 203401. Skattunge f d kapellag 66 203402. Orsa utom Skattunge 0 203471. Orsa 49 203902. Älvdalen 19 203904. Särna 21 203905. Idre 74 206101. Norrbärke 42 206102. Söderbärke 94 206201. Mora 9 206202. Våmhus 10 206203. Sollerön 19 206205. Venjan 92 208001. Kristine 22 208002. Grycksbo kbfd 28 208003. Stora Kopparbergs kbfd 11 208004. Aspeboda 28 208005. Vika 1 208006. Hosjö 28 208007. Sundborn 49 208008. Svärdsjö 2 208009. Svartnäs 18 208010. Enviken 28 208011. Bjursås 0 208071. Stora Kopparberg 85 208101. Borlänge kbfd 72 208102. Stora Tuna kbfd 12 208103. Torsång 0 208171. Stora Tuna 39 208201. Säter 25 208202. Stora Skedvi 12 208203. Gustafs 24 208204. Silvberg 106 208301. Hedemora 27 208302. Garpenberg 34 208303. Husby kbfd 28 208305. Långhyttans kbfd 0 208371. Husby 46 208401. Avesta 21 208402. Horndals kbfd 46 208403. By kbfd 45 208404. Folkärna kbfd 27 208405. Krylbo kbfd 9 208406. Grytnäs 0 208471. By 0 208472. Folkärna 106 208501. Ludvika 35 208502. Grängesberg 84 208503. Grangärde 41 208504. Säfsnäs 11 210101. Åmot 79 210102. Ockelbo 15 210103. Lingbo 37 210401. Hofors 56 210402. Torsåker 37 212101. Ovanåker 28 212102. Voxna 35 212103. Alfta 7 213201. Ilsbo 40 213202. Harmånger 11 213203. Jättendal 30 213204. Gnarp 45 213205. Bergsjö 40 213206. Hassela 115 216101. Ljusdal 10 216102. Hamra 63 216103. Los 52 216104. Färila 4 216105. Kårböle 23 216106. Ramsjö 62 216107. Järvsö 172 218001. Heliga Trefaldighet 0 218002. Staffan 49 218003. Hamrånge 53 218004. Hedesunda 26 218005. Hille 87 218006. Valbo 0 218007. Tomas 0 218008. Maria 49 218101. Sandviken 68 218102. Ovansjö 23 218103. Järbo 18 218104. Årsunda 44 218105. Österfärnebo 113 218201. Söderhamn 0 218202. Sandarne 28 218203. Skog 32 218204. Ljusne 79 218205. Söderala 16 218206. Bergvik 9 218207. Mo 7 218208. Trönö 29 218209. Norrala 141 218303. Bollnäs 12 218304. Rengsjö 7 218305. Segersta 39 218306. Hanebo 15 218308. Undersvik 53 218309. Arbrå 83 218401. Hudiksvall 21 218402. Idenor 15 218403. Hälsingtuna 27 218404. Rogsta 39 218405. Njutånger 27 218407. Enånger 51 218408. Delsbo 67 218409. Bjuråker 12 218410. Norrbo 41 218411. Forsa 7 218412. Hög 71 226002. Borgsjö 47 226003. Haverö 96 226004. Torp 54 226201. Timrå 24 226202. Ljustorp 62 226203. Hässjö 6 226204. Tynderö 95 228001. Härnösands domkyrkof. 60 228002. Högsjö 11 228003. Häggdånger 32 228004. Stigsjö 14 228005. Viksjö 58 228006. Säbrå 9 228007. Hemsö 115 228101. Gustav Adolf 5 228102. Skönsmon 63 228103. Skön 47 228104. Alnö 14 228105. Sättna 29 228106. Selånger 65 228107. Stöde 50 228108. Tuna 32 228109. Attmar 77 228110. Njurunda 20 228111. Indal 17 228112. Holm 52 228113. Liden 119 228201. Gudmundrå 26 228202. Nora 8 228203. Skog 28 228204. Noringrå 7 228205. Vibyggerå 17 228206. Ullånger 57 228207. Bjärtrå 14 228208. Styrnäs 9 228209. Dal 5 228210. Torsåker 73 228211. Ytterlännäs 58 228301. Sollefteå 15 228302. Multrå 27 228303. Graninge 32 228304. Långsele 9 228305. Ed 40 228306. Resele 36 228307. Helgum 31 228308. Ådals-Liden 60 228309. Junsele 1 228310. Gålsjö f d bruksförs. 20 228311. Boteå utom Gålsjö 5 228312. Överlännäs 8 228313. Sånga 23 228314. Edsele 63 228315. Ramsele 0 228371. Boteå 76 228401. Örnsköldsvik 45 228402. Arnäs 1 228403. Solbergs kbfd 77 228404. Anundsjö kbfd 18 228405. Skorped 28 228406. Sidensjö 48 228407. Nätra 67 228408. Själevad 13 228409. Mo 40 228410. Grundsunda 49 228411. Gideå 56 228412. Björna 25 228413. Trehörningsjö 0 228471. Anundsjö 48 230301. Ragunda 35 230302. Fors 12 230303. Borgvattnet 36 230304. Stugun 51 230501. Bräcke 6 230502. Nyhem 30 230503. Hällesjö 27 230504. Håsjö 12 230505. Sundsjö 66 230506. Revsund 13 230507. Bodsjö 30 230901. Rödön 28 230902. Näskott 15 230903. Aspås 11 230904. Ås 6 230905. Laxsjö 34 230906. Föllinge 17 230907. Hotagen 45 230908. Offerdal 18 230910. Alsen 92 231301. Ström 25 231302. Alanäs 9 231303. Gåxsjö 51 231304. Hammerdal 25 231305. Frostviken 41 231306. Fjällsjö 23 231307. Bodum 65 231308. Tåsjö 43 232101. Åre 12 232102. Mattmar 20 232103. Mörsil 25 232104. Kall 46 232105. Undersåker 16 232106. Hallen 9 232107. Marby 29 232601. Berg 22 232602. Hackås 17 232603. Oviken 8 232604. Myssjö 14 232605. Storsjö 12 232606. Åsarne 12 232607. Klövsjö 36 232608. Rätan 58 236101. Sveg 8 236102. Linsell 15 236103. Älvros 9 236104. Vemdalen 29 236105. Hede 2 236106. Ljusnedal 11 236107. Tännäs 7 236108. Överhogdal 28 236109. Ytterhogdal 8 236110. Ängersjö 12 236111. Lillhärdal 90 238001. Östersund 15 238002. Frösö 10 238003. Sunne 5 238004. Näs 26 238005. Lockne 3 238006. Marieby 24 238007. Brunflo 3 238008. Kyrkås 37 238009. Lit 34 238010. Häggenås 3 238011. Norderö 118 240101. Norrfors kbfd 24 240102. Nordmalings kbfd 0 240171. Nordmaling 60 240301. Bjurholm 80 240401. Vindeln 72 240402. Åmsele 60 240901. Bygdeå kbfd 7 240902. Överklintens kbfd 18 240903. Robertsfors 20 240904. Nysätra 0 240971. Bygdeå 18 241701. Bastuträsks kbfd 99 241702. Norsjö kbfd 0 241771. Norsjö 75 241801. Malå 69 242101. Stensele kbfd 18 242102. Umnäs kbfd 10 242103. Tärna 0 242171. Stensele 73 242201. Sorsele 8 242202. Gargnäs 95 242501. Dorotea 5 242502. Risbäck 35 246001. Vännäs centr.orts kbfd 37 246002. Vännäsbygdens kbfd 0 246071. Vännäs 29 246201. Vilhelmina kbfd 106 246202. Dikanäs kbfd 0 246204. Saxnäs kbfd 0 246271. Vilhelmina 99 246301. Åsele 22 246304. Fredrika 135 248001. Umeå stadsförs. 84 248002. Umeå landsförs. 5 248003. Tavelsjö 4 248004. Teg 1 248005. Ålidhem 27 248006. Holmsund 12 248007. Hörnefors 35 248008. Sävars övre kbfd 0 248009. Sävars nedre kbfd 3 248010. Holmön 0 248071. Sävar 173 248101. Lycksele 8 248103. Björksele 9 248104. Örträsk 137 248201. Sankt Olov 0 248202. Sankt Örjan 49 248203. Bureå 48 248204. Skellefteå landsförs. 11 248205. Boliden 14 248206. Kågedalen 94 248207. Byske 9 248208. Fällfors 71 248209. Jörn 49 248210. Lövånger 104 248211. Burträsk 6 248212. Kalvträsk 12 250501. Glommerträsks kbfd 137 250502. Arvidsjaurs kbfd 0 250571. Arvidsjaur 0 250601. Södra Bergnäs kbfd 0 250602. Arjeplogs kbfd 48 250671. Arjeplog 94 251002. Jokkmokk 23 251004. Porjus 8 251005. Vuollerim 94 251301. Överkalix 140 251401. Nederkalix 40 251402. Töre kbfd 15 251403. Morjärvs kbfd 0 251471. Töre 34 251801. Övertorneå 2 251802. Svanstein 12 251803. Hietaniemi 44 252101. Pajala 1 252103. Muonionalusta 25 252104. Korpilombolo 20 252105. Tärendö 10 252106. Junosuando 98 252301. Gällivare kbfd 9 252302. Nattavaara kbfd 5 252304. Hakkas 4 252305. Nilivaara 45 252306. Malmberget 0 252371. Gällivare 94 256002. Älvsby 133 258001. Luleå domkyrkoförs. 0 258002. Örnäset 126 258003. Nederluleå 93 258004. Råneå 72 258101. Piteå stadsförs. 22 258102. Hortlax 91 258103. Piteå kbfd 0 258104. Markbygdens kbfd 49 258105. Norrfjärden 0 258171. Piteå landsförs. 170 258201. Överluleå 5 258202. Gunnarsbyn 73 258203. Edefors 22 258301. Nedertorneå-Haparanda 73 258304. Karl Gustav 107 258401. Jukkasjärvi 10 258402. Vittangi 3 258403. Karesuando
VAR 10 FÖRSAMLINGENS NAMN Loc 59 width 40 alphabetic Församlingens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 11 KOMMUNENS KOD, SCB 1985 Loc 99 width 4 Kommunens kod enligt SCB 1985 20 0114. Upplands-Väsby 44 0115. Vallentuna 48 0117. Österåker 60 0120. Värmdö 23 0123. Järfälla 87 0125. Ekerö 19 0126. Huddinge 51 0127. Botkyrka 17 0128. Salem 65 0136. Haninge 6 0138. Tyresö 33 0139. Upplands-Bro 18 0160. Täby 19 0162. Danderyd 19 0163. Sollentuna 792 0180. Stockholm 195 0181. Södertälje 43 0182. Nacka 35 0183. Sundbyberg 33 0184. Solna 28 0186. Lidingö 22 0187. Vaxholm 356 0188. Norrtälje 107 0191. Sigtuna 74 0192. Nynäshamn 19 0305. Håbo 71 0319. Älvkarleby 220 0360. Tierp 406 0380. Uppsala 237 0381. Enköping 220 0382. Östhammar 78 0428. Vingåker 407 0480. Nyköping 34 0481. Oxelösund 162 0482. Flen 201 0483. Katrineholm 282 0484. Eskilstuna 151 0486. Strängnäs 82 0509. Ödeshög 72 0512. Ydre 107 0513. Kinda 70 0560. Boxholm 106 0561. Åtvidaberg 203 0562. Finspång 109 0563. Valdemarsvik 338 0580. Linköping 431 0581. Norrköping 116 0582. Söderköping 218 0583. Motala 72 0584. Vadstena 200 0586. Mjölby 50 0604. Aneby 57 0617. Gnosjö 110 0662. Gislaved 58 0665. Vaggeryd 324 0680. Jönköping 186 0682. Nässjö 158 0683. Värnamo 99 0684. Sävsjö 217 0685. Vetlanda 135 0686. Eksjö 107 0687. Tranås 130 0760. Uppvidinge 71 0761. Lessebo 120 0763. Tingsryd 104 0764. Alvesta 80 0765. Älmhult 68 0767. Markaryd 244 0780. Växjö 222 0781. Ljungby 109 0821. Högby 51 0834. Torsås 93 0840. Mörbylånga 163 0860. Hultsfred 108 0861. Mönsterås 73 0862. Emmaboda 206 0880. Kalmar 142 0881. Nybro 174 0882. Oskarshamn 325 0883. Västervik 123 0884. Vimmerby 106 0885. Borgholm 576 0980. Gotland 69 1060. Olofström 388 1080. Karlskrona 212 1081. Ronneby 208 1082. Karlshamn 94 1083. Sölvesborg 106 1121. Östra Göinge 45 1137. Örkelljunga 90 1160. Tomelilla 37 1162. Bromölla 66 1163. Osby 24 1165. Perstorp 83 1166. Klippan 53 1167. Åstorp 63 1168. Båstad 431 1180. Kristianstad 145 1181. Simrishamn 49 1182. Ängelholm 234 1183. Hässleholm 91 1214. Svalöv 26 1230. Staffanstorp 18 1231. Burlöv 61 1233. Vellinge 75 1260. Bjuv 71 1261. Kävlinge 35 1262. Lomma 56 1263. Svedala 74 1264. Skurup 88 1265. Sjöbo 90 1266. Hörby 65 1267. Höör 340 1280. Malmö 168 1281. Lund 144 1282. Landskrona 276 1283. Helsingborg 72 1284. Höganäs 145 1285. Eslöv 161 1286. Ystad 185 1287. Trelleborg 106 1315. Hylte 347 1380. Halmstad 125 1381. Laholm 186 1382. Falkenberg 147 1383. Varberg 85 1384. Kungsbacka 52 1401. Härryda 26 1402. Partille 40 1407. Öckerö 36 1415. Stenungsund 43 1419. Tjörn 58 1421. Orust 99 1427. Sotenäs 47 1430. Munkedal 105 1435. Tanum 752 1480. Göteborg 74 1481. Mölndal 79 1482. Kungälv 120 1484. Lysekil 150 1485. Uddevalla 128 1486. Strömstad 60 1504. Dals-Ed 46 1507. Färgelanda 68 1521. Ale 65 1524. Lerum 79 1527. Vårgårda 76 1552. Tranemo 168 1560. Bengtsfors 108 1561. Mellerud 83 1562. Lilla Edet 96 1563. Mark 81 1565. Svenljunga 89 1566. Herrljunga 175 1580. Vänersborg 143 1581. Trollhättan 128 1582. Alingsås 264 1583. Borås 164 1584. Ulricehamn 125 1585. Åmål 39 1602. Grästorp 40 1603. Essunga 31 1622. Mullsjö 32 1623. Habo 93 1637. Karlsborg 71 1643. Gullspång 102 1660. Vara 119 1661. Götene 36 1662. Tibro 90 1663. Töreboda 139 1680. Mariestad 167 1681. Lidköping 105 1682. Skara 177 1683. Skövde 82 1684. Hjo 107 1685. Tidaholm 211 1686. Falköping 85 1715. Kil 144 1730. Eda 214 1737. Torsby 48 1760. Storfors 28 1761. Hammarö 50 1762. Munkfors 85 1763. Forshaga 105 1764. Grums 161 1765. Årjäng 168 1766. Sunne 336 1780. Karlstad 148 1781. Kristinehamn 234 1782. Filipstad 165 1783. Hagfors 355 1784. Arvika 166 1785. Säffle 84 1860. Laxå 133 1861. Hallsberg 66 1862. Degerfors 147 1863. Hällefors 133 1864. Ljusnarsberg 531 1880. Örebro 88 1881. Kumla 156 1882. Askersund 95 1883. Karlskoga 123 1884. Nora 250 1885. Lindesberg 76 1904. Skinnskatteberg 68 1907. Surahammar 124 1917. Heby 51 1960. Kungsör 62 1961. Hallstahammar 67 1962. Norberg 246 1980. Västerås 185 1981. Sala 61 1982. Fagersta 146 1983. Köping 79 1984. Arboga 124 2021. Vansbro 130 2023. Malung 65 2026. Gagnef 112 2029. Leksand 106 2031. Rättvik 75 2034. Orsa 89 2039. Älvdalen 116 2061. Smedjebacken 132 2062. Mora 307 2080. Falun 169 2081. Borlänge 100 2082. Säter 195 2083. Hedemora 194 2084. Avesta 266 2085. Ludvika 105 2101. Ockelbo 93 2104. Hofors 100 2121. Ovanåker 173 2132. Nordanstig 329 2161. Ljusdal 387 2180. Gävle 202 2181. Sandviken 313 2182. Söderhamn 267 2183. Bollnäs 390 2184. Hudiksvall 214 2260. Ånge 146 2262. Timrå 279 2280. Härnösand 586 2281. Sundsvall 363 2282. Kramfors 428 2283. Sollefteå 543 2284. Örnsköldsvik 131 2303. Ragunda 205 2305. Bräcke 204 2309. Krokom 331 2313. Strömsund 171 2321. Åre 150 2326. Berg 187 2361. Härjedalen 250 2380. Östersund 142 2401. Nordmaling 60 2403. Bjurholm 152 2404. Vindeln 105 2409. Robertsfors 117 2417. Norsjö 75 2418. Malå 97 2421. Storuman 81 2422. Sorsele 100 2425. Dorotea 72 2460. Vännäs 135 2462. Vilhelmina 121 2463. Åsele 306 2480. Umeå 190 2481. Lycksele 592 2482. Skellefteå 149 2505. Arvidsjaur 48 2506. Arjeplog 125 2510. Jokkmokk 94 2513. Överkalix 195 2514. Kalix 48 2518. Övertorneå 100 2521. Pajala 161 2523. Gällivare 94 2560. Älvsbyn 352 2580. Luleå 234 2581. Piteå 248 2582. Boden 95 2583. Haparanda 120 2584. Kiruna
VAR 12 KOMMUNENS NAMN Loc 103 width 31 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 13 LÄN OCH HÄRADSNUMMNER Loc 134 width 4 Län och häradsnummer 758 0100. Stockholm 86 0201. Färentuna 105 0202. Sollentuna 43 0203. Långhundra 66 0204. Ärlinghundra 54 0205. Seminghundra 34 0206. Vallentuna 101 0207. Frösåkers 84 0208. Närdinghundra 70 0209. Väddö och Häverö 41 0210. Lyhundra 55 0211. Sjuhundra 27 0212. Bro och Vätö 48 0213. Frötuna och Länna 104 0214. Danderyd 47 0215. Åkers 67 0216. Värmdö 147 0217. Sotholms 134 0218. Svartlösa 70 0219. Öknebo 79 0220. Södertälje 22 0221. Vaxholm 56 0222. Norrtälje 24 0223. Östhammar 10 0224. Öregrund 25 0225. Sigtuna 28 0301. Håbo 24 0302. Bro 49 0303. Trögd 30 0304. Åsunda 39 0305. Lagunda 56 0306. Hagunda 26 0307. Ulleråker 24 0308. Bälinge 15 0309. Vaksala 21 0310. Rasbo 47 0311. Norunda 219 0312. Örbyhus 182 0313. Oland 110 0314. Uppsala 52 0315. Enköping 143 0401. Jönåkers 86 0402. Rönö 54 0403. Hölebo 315 0404. Oppunda 132 0405. Villåttinge 58 0406. Västerrekarne 78 0407. Österrekarne 74 0408. Daga 53 0409. Åkers 59 0410. Selebo 82 0411. Nyköping 125 0412. Eskilstuna 21 0413. Torshälla 44 0414. Strängnäs 20 0415. Mariefred 17 0416. Trosa 118 0501. Kinda 78 0502. Ydre 121 0503. Vifolka 53 0504. Valkebo 43 0505. Gullbergs 17 0506. Åkerbo 94 0507. Bankekinds 47 0508. Hanekinds 147 0509. Hammarkinds 43 0510. Skärkinds 245 0511. Finspånga län 32 0512. Björkekinds 40 0513. Östkinds 52 0514. Lösings 38 0515. Bråbo 41 0516. Memmings 85 0517. Lysings 104 0518. Göstrings 56 0519. Aska 28 0520. Dals 69 0521. Bobergs 124 0522. Linköping 209 0523. Norrköping 43 0524. Söderköping 80 0525. Motala 32 0526. Vadstena 36 0527. Skänninge 227 0601. Tveta 28 0602. Vista 50 0603. Mo 157 0604. Norra Vedbo 104 0605. Södra Vedbo 208 0606. Östra 187 0607. Västra 187 0608. Östbo 221 0609. Västbo 126 0610. Jönköping 56 0611. Eksjö 19 0613. Gränna 181 0701. Konga 227 0702. Uppvidinge 92 0703. Kinnevalds 45 0704. Norrvidinge 159 0705. Allbo 296 0706. Sunnerbo 83 0707. Växjö 136 0801. Norra Tjusts 163 0802. Södra Tjusts 78 0803. Tunaläns 92 0804. Sevede 123 0805. Aspelands 149 0806. Handbörds 66 0807. Norra Möre 125 0808. Stranda 250 0809. Södra Möre 82 0816. Kalmar 73 0817. Oskarshamn 89 0818. Västervik 39 0819. Vimmerby 35 0820. Borgholm 71 0830. Ölands norra 93 0831. Ölands södra 253 0901. Gotlands norra 228 0902. Gotlands södra 95 0903. Visby 185 1001. Östra 179 1002. Medelstads 144 1003. Bräkne 143 1004. Listers 117 1005. Karlskrona 82 1006. Ronneby 75 1007. Karlshamn 46 1008. Sölvesborg 165 1101. Norra Åsbo 73 1102. Södra Åsbo 77 1103. Bjäre 206 1104. Östra Göinge 246 1105. Västra Göinge 162 1106. Villands 152 1107. Gärds 57 1108. Albo 133 1109. Ingelstads 62 1110. Järrestads 118 1111. Kristianstad 3 1112. Simrishamn 0 1113. Ängelholm 102 1201. Oxie 85 1202. Skytts 241 1203. Luggude 85 1204. Torna 85 1205. Bara 151 1206. Frosta 113 1207. Färs 38 1208. Ljunits 40 1209. Herrestads 132 1210. Vemmenhögs 79 1211. Rönnebergs 96 1212. Onsjö 126 1213. Harjagers 298 1214. Malmö 101 1215. Lund 94 1216. Landskrona 192 1217. Hälsingborg 72 1219. Ystad 66 1220. Trelleborg 10 1221. Skanör med Falsterbo 96 1301. Höks 159 1302. Tönnersjö 105 1303. Halmstads 33 1304. Årstads 86 1305. Faurås 53 1306. Himle 11 1307. Viske 72 1308. Fjäre 131 1309. Halmstad 36 1310. Laholm 70 1311. Falkenberg 75 1312. Varberg 27 1313. Kungsbacka 85 1401. Askims 50 1402. Västra Hisings 43 1404. Sävedals 33 1405. Inlands södre 43 1406. Inlands nordre 29 1407. Inlands fräkne 19 1408. Inlands torpe 23 1409. Orusts östra 45 1410. Orusts västra 43 1411. Tjörns 18 1412. Lane 31 1413. Tunge 110 1414. Stångenäs 9 1415. Sörbygdens 104 1416. Sotenäs 79 1417. Vette 47 1418. Kville 48 1419. Tanums 10 1420. Bullarens 714 1421. Göteborg 23 1422. Kungälv 16 1423. Marstrand 103 1425. Uddevalla 49 1426. Strömstad 140 1501. Väne 30 1502. Bjärke 63 1503. Flundre 103 1504. Ale 76 1505. Vättle 145 1506. Kullings 64 1507. Gäsene 75 1508. Ås 123 1509. Marks 40 1510. Bollebygds 37 1511. Vedens 62 1512. Redvägs 209 1513. Kinds 70 1514. Sundals 87 1515. Nordals 48 1516. Valbo 228 1517. Vedbo 73 1518. Tössbo 97 1519. Vänersborg 63 1520. Alingsås 125 1521. Borås 47 1522. Ulricehamn 52 1523. Åmål 423 1601. Vadsbo 86 1602. Kåkinds 70 1603. Gudhems 219 1604. Vartofta 15 1605. Frökinds 48 1606. Skånings 24 1607. Vilske 39 1608. Valle 32 1609. Åse 38 1610. Viste 71 1611. Barne 30 1612. Laske 44 1613. Kinnefjärdings 103 1614. Kinne 57 1615. Kållands 52 1616. Mariestad 72 1617. Lidköping 51 1618. Skara 74 1619. Skövde 43 1620. Hjo 67 1622. Falköping 215 1701. Färnebo 54 1702. Nyeds 24 1703. Ölme 79 1704. Väse 49 1705. Visnums 175 1706. Kils 79 1707. Karlstads 144 1708. Grums 180 1709. Gillbergs 106 1710. Näs 211 1711. Nordmarks 357 1712. Jösse 266 1713. Älvdals 281 1714. Fryksdals 130 1715. Karlstad 80 1716. Kristinehamn 50 1717. Filipstad 118 1801. Örebro 49 1802. Glanshammars 66 1803. Askers 97 1804. Sköllersta 161 1805. Kumla 30 1806. Hardemo 75 1807. Grimstens 131 1808. Edsbergs 58 1809. Sundbo 97 1810. Nora och Hjulsjö 156 1811. Karlskoga 121 1812. Grythytte och Hällefors 161 1813. Lindes och Rambergs 133 1814. Nya Kopparbergs 50 1815. Fellingsbro 169 1816. Örebro 28 1817. Askersund 51 1818. Nora 51 1819. Lindesberg 160 1901. Snevringe 31 1902. Tuhundra 41 1903. Siende 29 1904. Yttertjurbo 76 1905. Skinnskattebergs 129 1906. Åkerbo 37 1907. Vangsbro 128 1908. Gamla Norbergs 50 1909. Norrbo 52 1910. Torstuna 95 1911. Simtuna 48 1912. Övertjurbo 57 1913. Våla 90 1914. Västerås 73 1915. Sala 68 1916. Köping 52 1917. Arboga 187 2001. Falu domsagas norra 205 2002. Falu domsagas södra 158 2003. Hedemora 194 2004. Folkare 187 2006. Leksands och Gagnefs 106 2007. Rättviks 132 2008. Mora 75 2009. Orsa 49 2010. Älvdals 40 2011. Särna och Idre 165 2012. Nås 148 2013. Malungs 341 2014. Västerbergslags domsagas 92 2015. Falun 33 2016. Säter 68 2017. Hedemora 282 2101. Gästriklands östra domsagas 318 2102. Gästriklands västra domsagas 287 2103. Bollnäs domsaga 227 2104. Ala 66 2105. Enångers 284 2106. Bergsjö och Forsa 130 2107. Delsbo 172 2110. Gävle 113 2111. Söderhamn 83 2112. Hudiksvall 397 2130. Västra Hälsinglands domsagas 135 2209. Boteå 142 2210. Sollefteå 95 2216. Härnösand 120 2217. Sundsvall 76 2218. Örnsköldsvik 404 2230. Medelpads västra domsagas 381 2231. Ångermanlands västra domsagas 446 2232. Ångermanlands södra domsagas 422 2233. Medelpads östra domsagas 467 2234. Ångermanlands norra domsagas 188 2301. Ragunda 228 2302. Revsunds, Brunflo och Näs 202 2304. Hammerdals 136 2311. Svegs 65 2312. Hede 89 2313. Bergs 90 2314. Östersund 215 2330. Lits och Rödöns 287 2340. Jämtlands västra domsagas 214 2401. Nordmalings och Bjurholms 228 2402. Umeå domsagas 152 2403. Degerfors 154 2404. Nysätra 110 2405. Burträsks 285 2406. Skellefteå 192 2407. Malå och Norsjö 368 2408. Lycksele 356 2409. Vilhelmina 138 2410. Umeå 148 2411. Skellefteå 149 2503. Arvidsjaurs 48 2504. Arjeplogs 126 2505. Nederluleå 243 2506. Överluleå 125 2507. Jokkmokks 98 2508. Råneå 195 2509. Nederkalix 94 2510. Överkalix 161 2511. Gällivare 117 2516. Jukkasjärvi 3 2517. Karesuando 133 2518. Luleå 72 2519. Piteå 36 2520. Haparanda 256 2530. Piteå och Älvsby 107 2531. Torneå 100 2532. Pajala och Korpilombolo
VAR 14 HÄRADETS NAMN Loc 138 width 31 alphabetic Häradets namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 15 ORGANISATIONENS KOD Loc 169 width 5 Organisationens kod: Frikyrkorörelse (3051-3096), nykterhetsrörelse (5022-5060), fackföreningsrörelse (49005-49220), politiska partier (65135) 1 03004. 1 03006. 1 03010. 2391 03051. Svenska Missionsförbundet 1 03061. 1 03070. 250 03071. Metodistkyrkan i Sverige 364 03081. Frälsningsarmen 1 03091. 1107 03096. Svenska baptistsamfundet 1 03126. 5080 05022. Sveriges storloge av IOGT 1693 05032. Templarorden (TO) 2223 05034. Nationalgodtemplarorden (NTGO) 1878 05035. Nationaltemplarorden (NTO) 1398 05055. Nykterhetsorden Verdandi 3092 05060. Sveriges blåbandsförening 57 49005. Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet 284 49006. Livsmedelsarbetareförbundet 31 49011. Tobaksindustriarbetareförbundet 151 49012. Bryggeriarbetareförbundet 3 49013. Korkarbetareförbundet 9 49015. Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet 5 49016. Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet 28 49017. Läderarbetareförbundet 46 49020. Kemisk-tekniska kvarn- och läderindustriarbetareförbundet 139 49021. De Förenade Förbunden 108 49026. Sadelmakare och tapetserareförbundet 83 49030. Skoarbetareförbundet 82 49031. Sko och läderindustriarbetareförbundet 34 49033. Skrädderiarbetareförbundet 32 49034. Kvinnornas fackförbund 185 49035. Beklädnadsarbetareförbundet 13 49036. Hattarbetareförbundet 182 49041. Hotell- och restaurangpersonalsförbund 111 49044. Frisörarbetareförbundet 422 49047. Handelsarbetareförbundet 523 49051. Transportarbetareförbundet 1577 49074. Grovarbetareförbundet 13 49080. Skorstensfejeriarbetareförbundet 18 49081. Glasarbetareförbundet 523 49082. Kommunalarbetareförbundet 15 49084. Spårvägsförbundet 1183 49085. Väg och vattenbyggnadsarbetareförbundet 186 49087. Pappersindustriarbetareförbundet 18 49091. Förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundet 176 49094. Gruvindustriarbetareförbundet 48 49100. Kakekugnsmakeriarbetareförbundet 0 49101. Kakel och plattarbetareförbundet 224 49103. Murareförbundet 283 49105. Målareförbundet 103 49106. Bleck och plåtslagareförbundet 211 49107. Gjutareförbundet 550 49111. Metallindustriarbetareförbundet 204 49112. Elektriska Arbetareförbundet 522 49114. Träarbetareförbundet 504 49115. Träindustriarbetareförbundet 525 49116. Byggnadsträarbetareförbundet 54 49121. Tunnbindareförbundet 1072 49124. Sågverksindustriarbetareförbundet 1073 49127. Lantarbetareförbundet 1559 49147. Skogs och Flottarbetareförbundet 4 49150. Repslagareförbundet 259 49151. Textilarbetareförbundet 48 49160. Fångvårdsmannaförbundet 73 49161. Fastighetsarbetareförbundet 141 49175. Försäkringsmännens riksförbund 385 49180. Järnvägsmannaförbundet 83 49194. Postmannaförbundet 78 49202. Försvarsverkens civila personals förbund 185 49203. Telegraf och telefonmannaförbundet 276 49210. Musikerförbundet 82 49211. Bokbindareförbundet 36 49212. Litografförbundet 133 49213. Typografförbundet 13 49218. Vattenfallarbetareförbundet 1946 49220. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) 1 65000. 4919 65135. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1 65200.
VAR 16 ORGANISATIONENS NAMN Loc 174 width 16 alphabetic Organisationens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 17 AVDELNING/LOGE NUMMER Loc 190 width 4 MD=9999 Avdelnings eller loge-nummer 236 9999. Uppgift saknas Valid-n=41079 Min=0 Max=8070 Mean=699.7 St.Dev=1080.5
VAR 18 KOD TYP AV ORGANISATION Loc 194 width 2 MD=99 Typ av organisation i kod 4238 03. Frikyrkorörelse 15364 05. Nykterhetsrörelse 13019 49. Fackföreningsrörelse 4920 65. Politiskt parti 3774 99. Uppgift saknas
VAR 19 ORGANISATIONENS TYP Loc 196 width 5 alphabetic Typ av organisation Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 20 MATRISINDEX 1 Loc 201 width 2 Matrisindex 1 Valid-n=41315 Min=26 Max=72 Mean=70.8 St.Dev=1.4
VAR 21 MATRISINDEX 2 Loc 203 width 2 Matrisindex 2 Valid-n=41315 Min=65 Max=99 Mean=94.4 St.Dev=10.8
VAR 22 ANTAL ÅR Loc 205 width 2 Antalet år som föreningen har existerat Valid-n=41315 Min=0 Max=97 Mean=16.4 St.Dev=17.1
VAR 23 FÖRSTA ÅRET Loc 207 width 4 Första året föreningen existerar 5 1851. 1 1853. 1854. . . 1950. Kod: 1851 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 Frek: 5 1 7 4 17 25 25 26 37 30 10 Kod: 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 Frek: 13 7 4 8 13 7 8 13 11 6 4 Kod: 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 41 16 21 25 26 96 78 345 226 339 669 Kod: 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 Frek: 204 192 165 604 451 422 1013 381 279 278 324 Kod: 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Frek: 487 382 461 336 343 1305 666 507 615 746 1442 Kod: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 1143 748 896 479 912 463 453 596 459 425 630 Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 723 1012 644 1111 1368 668 1032 580 711 466 476 Kod: 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Frek: 537 920 1040 771 650 758 690 773 860 707 681 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 326 513 510 439 361 604 131 86 77 65 55 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 326 513 510 439 361 604 131 86 77 65 55
VAR 24 SISTA ÅRET Loc 211 width 4 Sista året föreningen existerar. Kan också vara det år då uppgifterna i MEDLEM slutar, alltså 1945 eller 1950 1 1855. 1 1858. 6 1860. 2 1864. 6 1865. 2 1866. 2 1867. 1 1869. 12 1870. 3 1871. 1 1872. 1873. . . 1950. Kod: 1855 1858 1860 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 Frek: 1 1 6 2 6 2 2 1 12 3 1 Kod: 1873 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 1 15 1 3 4 1 44 3 25 80 149 Kod: 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 Frek: 151 115 69 175 176 361 64 74 79 138 282 Kod: 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Frek: 215 174 255 490 545 112 202 432 283 339 216 Kod: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Frek: 359 476 646 826 345 365 347 362 625 337 333 Kod: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 425 424 1013 994 412 702 351 462 356 384 417 Kod: 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Frek: 496 594 362 444 543 365 581 436 449 384 625 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 750 319 271 412 366 9170 127 113 218 885 7134 Kod: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 750 319 271 412 366 9170 127 113 218 885 7134
VAR 25 NEDLÄGGNING 1 FROM Loc 215 width 4 MD= 0 or GE 9999 Föreningen nedlagd första gången från och med år 3 1852. 1 1855. 1856. . . 1951. 33665 0000. Ej tillämplig 5687 9999. Uppgift saknas Kod: 1852 1855 1856 1866 1872 1874 1875 1876 1877 Frek: 3 1 2 1 1 1 2 2 4 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 Frek: 1 3 79 11 9 6 16 20 12 Kod: 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 Frek: 15 15 16 54 17 17 14 32 25 Kod: 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 Frek: 19 9 14 27 92 40 36 18 35 Kod: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Frek: 31 12 34 74 69 64 48 45 37 Kod: 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Frek: 38 28 35 30 35 40 55 38 43 Kod: 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Frek: 22 41 40 27 42 29 20 37 21 Kod: 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 Frek: 20 53 21 22 18 20 14 7 28 Kod: 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1951 0 Frek: 13 9 5 13 5 7 3 1 33665 Kod: 9999 Frek: 5687
VAR 26 NEDLÄGGNING 1 TOM Loc 219 width 4 MD= 0 or GE 9999 Föreningen nedlagd första gången till och med år 1 1855. 1 1856. 1 1857. 1 1859. 1860. . . 1946. 16 1947. 10 1948. 7 1949. 33665 0000. Ej tillämplig 5687 9999. Uppgift saknas Kod: 1855 1856 1857 1859 1860 1870 1874 1875 1877 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 4 3 Kod: 1878 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 Frek: 2 1 2 19 27 13 14 6 34 Kod: 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 Frek: 18 30 16 8 17 20 17 31 12 Kod: 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 Frek: 29 23 27 26 12 23 26 25 77 Kod: 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Frek: 38 44 23 31 29 19 46 45 32 Kod: 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 Frek: 79 83 42 35 48 33 28 43 28 Kod: 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Frek: 40 56 23 38 15 45 52 34 29 Kod: 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 Frek: 26 21 37 18 19 29 26 32 16 Kod: 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 0 Frek: 12 24 17 14 11 16 10 7 33665 Kod: 9999 Frek: 5687
VAR 27 NEDLÄGGNING 2 FROM Loc 223 width 4 MD= 0 or GE 9999 Föreningen nedlagd andra gången från och med år 1887. . . 1939. 2 1940. 2 1941. 8 1942. 2 1943. 2 1944. 1 1945. 3 1946. 4 1947. 2 1948. 4 1949. 3 1951. 35404 0000. Ej tillämplig 5703 9999. Uppgift saknas Kod: 1887 1888 1889 1891 1892 1893 1894 1895 1896 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 1 3 Kod: 1897 1898 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 Frek: 2 1 2 1 4 3 3 3 4 Kod: 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 Frek: 3 2 3 6 1 2 5 7 4 Kod: 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 Frek: 5 8 6 1 5 5 3 5 4 Kod: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1934 1935 Frek: 3 10 4 4 5 4 3 9 3 Kod: 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Frek: 3 7 5 3 2 2 8 2 2 Kod: 1945 1946 1947 1948 1949 1951 0 9999 Frek: 1 3 4 2 4 3 35404 5703
VAR 28 NEDLÄGGNING 2 TOM Loc 227 width 4 MD= 0 or GE 9999 Föreningen nedlagd andra gången till och med år 1887. . . 1939. 6 1940. 2 1941. 7 1942. 3 1944. 8 1945. 5 1946. 5 1947. 2 1948. 5 1949. 35404 0000. Ej tillämplig 5703 9999. Uppgift saknas Kod: 1887 1888 1889 1892 1895 1896 1897 1898 1899 Frek: 1 2 2 2 3 1 1 3 2 Kod: 1901 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1912 1913 Frek: 1 2 3 5 4 4 3 1 1 Kod: 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 Frek: 5 10 13 6 1 10 2 5 1 Kod: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 Frek: 2 3 4 4 3 6 9 7 8 Kod: 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 Frek: 1 1 3 5 1 7 3 4 6 Kod: 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 0 Frek: 2 7 3 8 5 5 2 5 35404 Kod: 9999 Frek: 5703
VAR 29 ANTAL MEDLEMMAR 1881 Loc 231 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1881 39805 0000. Ej tillämplig 1206 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=304 Min=3 Max=9000 Mean=97.2 St.Dev=522.2
VAR 30 ANTAL MEDLEMMAR 1882 Loc 235 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1882 39603 0000. Ej tillämplig 1348 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=364 Min=4 Max=1407 Mean=71.5 St.Dev=103.9
VAR 31 ANTAL MEDLEMMAR 1883 Loc 239 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1883 39295 0000. Ej tillämplig 1517 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=503 Min=1 Max=1826 Mean=63.9 St.Dev=107.0
VAR 32 ANTAL MEDLEMMAR 1884 Loc 243 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 38757 0000. Ej tillämplig 1489 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=1069 Min=2 Max=2083 Mean=52.8 St.Dev=81.1
VAR 33 ANTAL MEDLEMMAR 1885 Loc 247 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 38698 0000. Ej tillämplig 1242 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=1375 Min=2 Max=2028 Mean=65.8 St.Dev=98.9
VAR 34 ANTAL MEDLEMMAR 1886 Loc 251 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 38647 0000. Ej tillämplig 1130 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=1538 Min=2 Max=5100 Mean=78.4 St.Dev=178.5
VAR 35 ANTAL MEDLEMMAR 1887 Loc 255 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 38603 0000. Ej tillämplig 1091 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=1621 Min=1 Max=6000 Mean=82.4 St.Dev=204.9
VAR 36 ANTAL MEDLEMMAR 1888 Loc 259 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 38080 0000. Ej tillämplig 1202 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2033 Min=2 Max=1824 Mean=65.9 St.Dev=98.3
VAR 37 ANTAL MEDLEMMAR 1889 Loc 263 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 37812 0000. Ej tillämplig 1330 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2173 Min=1 Max=1774 Mean=65.4 St.Dev=98.6
VAR 38 ANTAL MEDLEMMAR 1890 Loc 267 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 37550 0000. Ej tillämplig 1364 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2401 Min=1 Max=9467 Mean=80.9 St.Dev=299.9
VAR 39 ANTAL MEDLEMMAR 1891 Loc 271 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 36915 0000. Ej tillämplig 1757 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2643 Min=1 Max=3100 Mean=74.4 St.Dev=113.2
VAR 40 ANTAL MEDLEMMAR 1892 Loc 275 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 36581 0000. Ej tillämplig 1909 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2825 Min=1 Max=1779 Mean=73.6 St.Dev=99.1
VAR 41 ANTAL MEDLEMMAR 1893 Loc 279 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 36378 0000. Ej tillämplig 1953 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2984 Min=1 Max=1752 Mean=74.3 St.Dev=97.7
VAR 42 ANTAL MEDLEMMAR 1894 Loc 283 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 36183 0000. Ej tillämplig 1984 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=3148 Min=1 Max=3691 Mean=75.5 St.Dev=119.3
VAR 43 ANTAL MEDLEMMAR 1895 Loc 287 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 35998 0000. Ej tillämplig 2027 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=3290 Min=1 Max=5265 Mean=76.3 St.Dev=137.8
VAR 44 ANTAL MEDLEMMAR 1896 Loc 291 width 4 MD= 0 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 35802 0000. Ej tillämplig 2060 9999. Okänt antal medlemmar Valid-n=3453 Min=2 Max=7168 Mean=78.7 St.Dev=192.7
VAR 45 ANTAL MEDLEMMAR 1897 Loc 295 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1897 35646 00000. Ej tillämplig 2789 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2880 Min=1 Max=11147 Mean=78.5 St.Dev=243.3
VAR 46 ANTAL MEDLEMMAR 1898 Loc 300 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1898 35378 00000. Ej tillämplig 2955 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2982 Min=1 Max=14744 Mean=80.8 St.Dev=310.4
VAR 47 ANTAL MEDLEMMAR 1899 Loc 305 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1899 35300 00000. Ej tillämplig 4174 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=1841 Min=1 Max=17051 Mean=99.3 St.Dev=445.6
VAR 48 ANTAL MEDLEMMAR 1900 Loc 310 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1900 35440 00000. Ej tillämplig 3599 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=2276 Min=1 Max=15758 Mean=88.7 St.Dev=372.5
VAR 49 ANTAL MEDLEMMAR 1901 Loc 315 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 34686 00000. Ej tillämplig 2140 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=4489 Min=1 Max=13534 Mean=81.7 St.Dev=255.2
VAR 50 ANTAL MEDLEMMAR 1902 Loc 320 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 34171 00000. Ej tillämplig 2964 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=4180 Min=1 Max=15903 Mean=82.5 St.Dev=320.7
VAR 51 ANTAL MEDLEMMAR 1903 Loc 325 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 33876 00000. Ej tillämplig 3016 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=4423 Min=1 Max=18021 Mean=79.8 St.Dev=317.0
VAR 52 ANTAL MEDLEMMAR 1904 Loc 330 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 33714 00000. Ej tillämplig 2821 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=4780 Min=1 Max=20233 Mean=73.5 St.Dev=306.9
VAR 53 ANTAL MEDLEMMAR 1905 Loc 335 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 33259 00000. Ej tillämplig 2540 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=5516 Min=1 Max=18863 Mean=79.7 St.Dev=321.9
VAR 54 ANTAL MEDLEMMAR 1906 Loc 340 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 32172 00000. Ej tillämplig 1890 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7253 Min=1 Max=24871 Mean=88.5 St.Dev=372.8
VAR 55 ANTAL MEDLEMMAR 1907 Loc 345 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 31260 00000. Ej tillämplig 3057 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=6998 Min=1 Max=30327 Mean=87.7 St.Dev=402.4
VAR 56 ANTAL MEDLEMMAR 1908 Loc 350 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 30852 00000. Ej tillämplig 2966 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7497 Min=1 Max=26846 Mean=82.6 St.Dev=359.7
VAR 57 ANTAL MEDLEMMAR 1909 Loc 355 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 30458 00000. Ej tillämplig 2787 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=8070 Min=1 Max=15379 Mean=71.7 St.Dev=214.7
VAR 58 ANTAL MEDLEMMAR 1910 Loc 360 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 30634 00000. Ej tillämplig 2882 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7799 Min=1 Max=13040 Mean=67.9 St.Dev=194.2
VAR 59 ANTAL MEDLEMMAR 1911 Loc 365 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 30558 00000. Ej tillämplig 1699 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=9058 Min=1 Max=13606 Mean=67.6 St.Dev=187.6
VAR 60 ANTAL MEDLEMMAR 1912 Loc 370 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 30447 00000. Ej tillämplig 2979 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7889 Min=1 Max=14159 Mean=67.5 St.Dev=216.6
VAR 61 ANTAL MEDLEMMAR 1913 Loc 375 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 30351 00000. Ej tillämplig 3113 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7851 Min=1 Max=16469 Mean=69.4 St.Dev=230.8
VAR 62 ANTAL MEDLEMMAR 1914 Loc 380 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 30098 00000. Ej tillämplig 3152 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=8065 Min=1 Max=30158 Mean=73.1 St.Dev=409.5
VAR 63 ANTAL MEDLEMMAR 1915 Loc 385 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 30017 00000. Ej tillämplig 2514 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=8784 Min=1 Max=17788 Mean=71.7 St.Dev=242.5
VAR 64 ANTAL MEDLEMMAR 1916 Loc 390 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 30210 00000. Ej tillämplig 2184 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=8921 Min=1 Max=20549 Mean=75.1 St.Dev=262.2
VAR 65 ANTAL MEDLEMMAR 1917 Loc 395 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 29910 00000. Ej tillämplig 2625 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=8780 Min=1 Max=22710 Mean=79.3 St.Dev=297.9
VAR 66 ANTAL MEDLEMMAR 1918 Loc 400 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 29541 00000. Ej tillämplig 3667 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=8107 Min=1 Max=30027 Mean=85.8 St.Dev=473.1
VAR 67 ANTAL MEDLEMMAR 1919 Loc 405 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 28942 00000. Ej tillämplig 3319 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=9054 Min=1 Max=25277 Mean=86.2 St.Dev=346.4
VAR 68 ANTAL MEDLEMMAR 1920 Loc 410 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 28714 00000. Ej tillämplig 2547 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=10054 Min=1 Max=25542 Mean=85.4 St.Dev=331.1
VAR 69 ANTAL MEDLEMMAR 1921 Loc 415 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 28634 00000. Ej tillämplig 2079 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=10602 Min=1 Max=26237 Mean=81.5 St.Dev=312.6
VAR 70 ANTAL MEDLEMMAR 1922 Loc 420 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 28278 00000. Ej tillämplig 1540 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=11497 Min=1 Max=26878 Mean=78.3 St.Dev=312.8
VAR 71 ANTAL MEDLEMMAR 1923 Loc 425 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 28018 00000. Ej tillämplig 1628 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=11669 Min=1 Max=25252 Mean=77.9 St.Dev=300.6
VAR 72 ANTAL MEDLEMMAR 1924 Loc 430 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 27678 00000. Ej tillämplig 3022 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=10615 Min=1 Max=26014 Mean=79.9 St.Dev=331.0
VAR 73 ANTAL MEDLEMMAR 1925 Loc 435 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 27443 00000. Ej tillämplig 1481 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=12391 Min=1 Max=30829 Mean=80.3 St.Dev=357.1
VAR 74 ANTAL MEDLEMMAR 1926 Loc 440 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 27192 00000. Ej tillämplig 1454 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=12669 Min=1 Max=35837 Mean=82.6 St.Dev=394.4
VAR 75 ANTAL MEDLEMMAR 1927 Loc 445 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 27088 00000. Ej tillämplig 3010 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=11217 Min=1 Max=38444 Mean=83.7 St.Dev=428.8
VAR 76 ANTAL MEDLEMMAR 1928 Loc 450 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 26988 00000. Ej tillämplig 1932 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=12395 Min=1 Max=41484 Mean=84.5 St.Dev=448.9
VAR 77 ANTAL MEDLEMMAR 1929 Loc 455 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 26882 00000. Ej tillämplig 1581 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=12852 Min=1 Max=43824 Mean=89.5 St.Dev=487.1
VAR 78 ANTAL MEDLEMMAR 1930 Loc 460 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 26457 00000. Ej tillämplig 1697 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=13161 Min=1 Max=50020 Mean=90.2 St.Dev=530.3
VAR 79 ANTAL MEDLEMMAR 1931 Loc 465 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 25990 00000. Ej tillämplig 1266 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=14059 Min=1 Max=53821 Mean=90.1 St.Dev=537.3
VAR 80 ANTAL MEDLEMMAR 1932 Loc 470 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 25570 00000. Ej tillämplig 1330 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=14415 Min=1 Max=56505 Mean=89.3 St.Dev=553.7
VAR 81 ANTAL MEDLEMMAR 1933 Loc 475 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 25367 00000. Ej tillämplig 1262 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=14686 Min=1 Max=58335 Mean=88.6 St.Dev=560.0
VAR 82 ANTAL MEDLEMMAR 1934 Loc 480 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 25160 00000. Ej tillämplig 1493 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=14662 Min=1 Max=59263 Mean=89.6 St.Dev=570.6
VAR 83 ANTAL MEDLEMMAR 1935 Loc 485 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 24839 00000. Ej tillämplig 1327 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=15149 Min=1 Max=61717 Mean=91.0 St.Dev=584.7
VAR 84 ANTAL MEDLEMMAR 1936 Loc 490 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 24636 00000. Ej tillämplig 1267 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=15412 Min=1 Max=62054 Mean=92.5 St.Dev=588.4
VAR 85 ANTAL MEDLEMMAR 1937 Loc 495 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 24218 00000. Ej tillämplig 1427 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=15670 Min=1 Max=70010 Mean=95.5 St.Dev=651.4
VAR 86 ANTAL MEDLEMMAR 1938 Loc 500 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 23956 00000. Ej tillämplig 1314 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=16045 Min=1 Max=74373 Mean=100.3 St.Dev=723.8
VAR 87 ANTAL MEDLEMMAR 1939 Loc 505 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1939 23653 00000. Ej tillämplig 3178 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=14484 Min=1 Max=79762 Mean=104.8 St.Dev=765.5
VAR 88 ANTAL MEDLEMMAR 1940 Loc 510 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 23959 00000. Ej tillämplig 1848 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=15508 Min=1 Max=84201 Mean=104.2 St.Dev=774.8
VAR 89 ANTAL MEDLEMMAR 1941 Loc 515 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 24193 00000. Ej tillämplig 1701 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=15421 Min=1 Max=85960 Mean=107.1 St.Dev=796.7
VAR 90 ANTAL MEDLEMMAR 1942 Loc 520 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 23993 00000. Ej tillämplig 1070 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=16252 Min=1 Max=88435 Mean=109.3 St.Dev=820.4
VAR 91 ANTAL MEDLEMMAR 1943 Loc 525 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 23814 00000. Ej tillämplig 2372 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=15129 Min=1 Max=91282 Mean=113.0 St.Dev=876.8
VAR 92 ANTAL MEDLEMMAR 1944 Loc 530 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 23879 00000. Ej tillämplig 1094 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=16342 Min=1 Max=90167 Mean=110.0 St.Dev=819.1
VAR 93 ANTAL MEDLEMMAR 1945 Loc 535 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 23642 00000. Ej tillämplig 1337 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=16336 Min=1 Max=88498 Mean=108.2 St.Dev=802.7
VAR 94 ANTAL MEDLEMMAR 1946 Loc 540 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 32530 00000. Ej tillämplig 1129 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7656 Min=1 Max=67792 Mean=80.9 St.Dev=802.6
VAR 95 ANTAL MEDLEMMAR 1947 Loc 545 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 33224 00000. Ej tillämplig 2194 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=5897 Min=1 Max=70411 Mean=78.1 St.Dev=936.2
VAR 96 ANTAL MEDLEMMAR 1948 Loc 550 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 33258 00000. Ej tillämplig 1024 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=7033 Min=1 Max=73047 Mean=74.5 St.Dev=886.9
VAR 97 ANTAL MEDLEMMAR 1949 Loc 555 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 33307 00000. Ej tillämplig 2387 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=5621 Min=1 Max=78166 Mean=78.6 St.Dev=1060.0
VAR 98 ANTAL MEDLEMMAR 1950 Loc 560 width 5 MD= 0 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 34131 00000. Ej tillämplig 2394 99999. Okänt antal medlemmar Valid-n=4790 Min=1 Max=98052 Mean=74.7 St.Dev=1418.4