SVERIGES ARBETARES
             CENTRALORGANISATION
               1881-1950
               SSD 0402

              Primärforskare
          C.G. Andrae och Sven Lundkvist
           Historiska institutionen
             Uppsala universitet
                 och
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
            Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               Maj 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVERIGES ARBETARES CENTRALORGANISATION 1881-1950
       samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet, under ledning av Carl Göran Andrae
       och Sven Lundkvist. Primärforskarna bär ej
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Carl Göran Andrae och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVERIGES ARBETARES
  CENTRALORGANISATION 1881-1950 förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar             II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                           1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Källan till denna serie utgörs av Folkrörelsearkivet,
  primärforskare Carl Göran Andrae och Sven Lundkvist
  (SSD 0209).

  
                 II

           ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

  
  Källmaterialet från FOLKRÖRELSEARKIVET har radikalt
  omorganiserats för att möjliggöra regionalstatistiska
  analyser. De ursprungliga hierarkiskt uppbyggda länsfilerna
  har omskapats till en serie rektangulära filer i enlighet
  med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller
  med kommunindelningen före 1952 med städer och
  landskommuner. För att nå jämförbarhet med andra
  datamaterial har valts den indelning som utnyttjas av
  Sten Berglund i Svenska Valdata 1911-1944 (SSD 204).

  Folkrörelsearkivet omfattar uppgifter om fyra samfund,
  sex nykterhetsrörelser, 59 fackförbund och ett politiskt
  parti, sammanlagt 70 folkrörelser. För var och en av dessa
  har en särskild rektangulär fil skapats, täckande hela
  landet och omfattande 2576 enheter, samma antal som i
  Svenska Valdata.

  För att nå detta antal har en aggregering av orter inom
  landskommuner och städer måst vidtas. Denna aggregering
  eller hopslagning på lägsta nivå gör att medlemsantalet
  inte längre gäller en enskild förening utan en grupp av
  föreningar som har det gemensamt att de tillhör en och
  samma folkrörelse och existerar inom ett och samma
  geografiska område, dvs någon av de 2576 enheterna i
  materialet. Ett mått på förtätningsgraden inom en enhet har
  samtidigt skapats genom att antalet aggregerade föreningar
  har räknats. Detta innebär att materialet på så sätt
  dubblerats rörande antalet variabler. Förutom den årsvisa
  serien av medlemstal, variablerna 15-84 i varje material,

  
  finns också en årsvis serie av antal föreningar som den
  förstnämnda serien bygger på, variablerna 85-154, dvs
  antal föreningar på orten med känt antal medlemmar
  31 december respektive år.

  Folkrörelsearkivet bygger på ursprungsdata beträffande
  föreningarnas årsvisa rapporter till den centrala förenings-
  instansen. Denna rapportering är ojämn och för flertalet
  föreningar finns större eller mindre luckor, dvs år för
  vilka rapportering inte gjorts. Medlemsantalet saknas
  uppgift om, men man vet att föreningen har existerat. Här
  har ytterligare en åtgärd vidtagits, nämligen att skatta
  alla värden med utgångspunkt från omgivande år. För att inte
  påtvinga användaren de principer som här har kommit till
  användning har vi valt att lämna dessa skattade värden som
  en alternativ serie av årsvisa värden. De återfinns i
  materialet som variablerna 155-294. Den första hälften av
  dessa utgörs av den årsvisa serien av skattade eller
  faktiska värden för medlemsantal, variablerna 155-224, den
  andra hälften av en årsvis serie av ett med hänsyn till
  nämnda skattningar justerat antal föreningar som
  aggregerats, variablerna 225-294. Den serien anger närmare
  bestämt antalet föreningar på orten som existerat respektive
  år och deras kända eller skattade medlemsantal.

  Skattningarna har gjorts enligt följande:

  a. För de år då man vet att en förening existerat skattas
  medlemsantalet med hjälp av lineär interpolering från senast
  kända medlemsantal till nästföljande kända medlemsantal.

  b. Om året för skattning inträffar i början av en serie
  och före ett känt värde, skattas antalet med hjälp av det
  först kända värdet.

  c. Om året för skattning inträffar i slutet av en serie
  och efter det senast kända värdet skattas antalet med sist
  kända värde.

  d. Medlemsantal i lokal förening med enbart okända värden
  över hela serien har ej kunnat skattats och därför satts
  till noll.

  I folkrörelsearkivet ingår uppgifter om föreningens
  startår på en viss ort. Vid aggregering har valts ut det
  startår som utgör tidigast årtal bland gruppen aggregerade
  föreningar. I motsvarande operation beträffande sista
  verksamhetsår har valts senaste årtal bland gruppen
  aggregerade föreningar.

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

   (1) VAR 37  (2) ANT MEDL 1903 (KÄLLDATA)  (3) MD=99998 OR
                           GE 99999
     REF 37  (4) LOC 169 WIDTH 5      (5) NUMERIC

  (7) : Antal medlemmar 1903 (källdata)

  Faktiska värdet är kodat.
      00000.
          .
          .
      99997.
      99998. Uppgift saknas
   2573 99999. Ej tillämplig

  (9) Valid-n=3 Min=24 Max=150 Mean=70.7 St.Dev=69.1

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  

  (6) Anger antal decimaler.

  (7) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknanda.

  (8) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (9) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är formulerade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet
  och standardavvikelsen.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0402 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Löpnummer 5 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 6 Län och härad 7 Namn på föreningen 8 Kommunens namn 9 Organisationens kod 10 Typ av organisation 11 Fackföreningsrörelse 12 Summa antal år som föreningen existerat 13 Första år då föreningen existerar 14 Sista år då föreningen existerar ANTAL MEDLEMMAR - KÄLLDATA 15 Antal medlemmar den 31 december 1881 16 Antal medlemmar den 31 december 1882 17 Antal medlemmar den 31 december 1883 18 Antal medlemmar den 31 december 1884 19 Antal medlemmar den 31 december 1885 20 Antal medlemmar den 31 december 1886 21 Antal medlemmar den 31 december 1887 22 Antal medlemmar den 31 december 1888 23 Antal medlemmar den 31 december 1889 24 Antal medlemmar den 31 december 1890 25 Antal medlemmar den 31 december 1891 26 Antal medlemmar den 31 december 1892 27 Antal medlemmar den 31 december 1893 28 Antal medlemmar den 31 december 1894 29 Antal medlemmar den 31 december 1895 30 Antal medlemmar den 31 december 1896 31 Antal medlemmar den 31 december 1897 32 Antal medlemmar den 31 december 1898 33 Antal medlemmar den 31 december 1899 34 Antal medlemmar den 31 december 1900 35 Antal medlemmar den 31 december 1901 36 Antal medlemmar den 31 december 1902 37 Antal medlemmar den 31 december 1903 38 Antal medlemmar den 31 december 1904 39 Antal medlemmar den 31 december 1905 40 Antal medlemmar den 31 december 1906 41 Antal medlemmar den 31 december 1907 42 Antal medlemmar den 31 december 1908 43 Antal medlemmar den 31 december 1909 44 Antal medlemmar den 31 december 1910 45 Antal medlemmar den 31 december 1911 46 Antal medlemmar den 31 december 1912 47 Antal medlemmar den 31 december 1913 48 Antal medlemmar den 31 december 1914 49 Antal medlemmar den 31 december 1915 50 Antal medlemmar den 31 december 1916 51 Antal medlemmar den 31 december 1917 52 Antal medlemmar den 31 december 1918 53 Antal medlemmar den 31 december 1919 54 Antal medlemmar den 31 december 1920 55 Antal medlemmar den 31 december 1921 56 Antal medlemmar den 31 december 1922 57 Antal medlemmar den 31 december 1923 58 Antal medlemmar den 31 december 1924 59 Antal medlemmar den 31 december 1925 60 Antal medlemmar den 31 december 1926 61 Antal medlemmar den 31 december 1927 62 Antal medlemmar den 31 december 1928 63 Antal medlemmar den 31 december 1929 64 Antal medlemmar den 31 december 1930 65 Antal medlemmar den 31 december 1931 66 Antal medlemmar den 31 december 1932 67 Antal medlemmar den 31 december 1933 68 Antal medlemmar den 31 december 1934 69 Antal medlemmar den 31 december 1935 70 Antal medlemmar den 31 december 1936 71 Antal medlemmar den 31 december 1937 72 Antal medlemmar den 31 december 1938 73 Antal medlemmar den 31 december 1939 74 Antal medlemmar den 31 december 1940 75 Antal medlemmar den 31 december 1941 76 Antal medlemmar den 31 december 1942 77 Antal medlemmar den 31 december 1943 78 Antal medlemmar den 31 december 1944 79 Antal medlemmar den 31 december 1945 80 Antal medlemmar den 31 december 1946 81 Antal medlemmar den 31 december 1947 82 Antal medlemmar den 31 december 1948 83 Antal medlemmar den 31 december 1949 84 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - KÄLLDATA 85 Antal föreningar den 31 december 1881 86 Antal föreningar den 31 december 1882 87 Antal föreningar den 31 december 1883 88 Antal föreningar den 31 december 1884 89 Antal föreningar den 31 december 1885 90 Antal föreningar den 31 december 1886 91 Antal föreningar den 31 december 1887 92 Antal föreningar den 31 december 1888 93 Antal föreningar den 31 december 1889 94 Antal föreningar den 31 december 1890 95 Antal föreningar den 31 december 1891 96 Antal föreningar den 31 december 1892 97 Antal föreningar den 31 december 1893 98 Antal föreningar den 31 december 1894 99 Antal föreningar den 31 december 1895 100 Antal föreningar den 31 december 1896 101 Antal föreningar den 31 december 1897 102 Antal föreningar den 31 december 1898 103 Antal föreningar den 31 december 1899 104 Antal föreningar den 31 december 1900 105 Antal föreningar den 31 december 1901 106 Antal föreningar den 31 december 1902 107 Antal föreningar den 31 december 1903 108 Antal föreningar den 31 december 1904 109 Antal föreningar den 31 december 1905 110 Antal föreningar den 31 december 1906 111 Antal föreningar den 31 december 1907 112 Antal föreningar den 31 december 1908 113 Antal föreningar den 31 december 1909 114 Antal föreningar den 31 december 1910 115 Antal föreningar den 31 december 1911 116 Antal föreningar den 31 december 1912 117 Antal föreningar den 31 december 1913 118 Antal föreningar den 31 december 1914 119 Antal föreningar den 31 december 1915 120 Antal föreningar den 31 december 1916 121 Antal föreningar den 31 december 1917 122 Antal föreningar den 31 december 1918 123 Antal föreningar den 31 december 1919 124 Antal föreningar den 31 december 1920 125 Antal föreningar den 31 december 1921 126 Antal föreningar den 31 december 1922 127 Antal föreningar den 31 december 1923 128 Antal föreningar den 31 december 1924 129 Antal föreningar den 31 december 1925 130 Antal föreningar den 31 december 1926 131 Antal föreningar den 31 december 1927 132 Antal föreningar den 31 december 1928 133 Antal föreningar den 31 december 1929 134 Antal föreningar den 31 december 1930 135 Antal föreningar den 31 december 1931 136 Antal föreningar den 31 december 1932 137 Antal föreningar den 31 december 1933 138 Antal föreningar den 31 december 1934 139 Antal föreningar den 31 december 1935 140 Antal föreningar den 31 december 1936 141 Antal föreningar den 31 december 1937 142 Antal föreningar den 31 december 1938 143 Antal föreningar den 31 december 1939 144 Antal föreningar den 31 december 1940 145 Antal föreningar den 31 december 1941 146 Antal föreningar den 31 december 1942 147 Antal föreningar den 31 december 1943 148 Antal föreningar den 31 december 1944 149 Antal föreningar den 31 december 1945 150 Antal föreningar den 31 december 1946 151 Antal föreningar den 31 december 1947 152 Antal föreningar den 31 december 1948 153 Antal föreningar den 31 december 1949 154 Antal föreningar den 31 december 1950 ANTAL MEDLEMMAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 155 Antal medlemmar den 31 december 1881 156 Antal medlemmar den 31 december 1882 157 Antal medlemmar den 31 december 1883 158 Antal medlemmar den 31 december 1884 159 Antal medlemmar den 31 december 1885 160 Antal medlemmar den 31 december 1886 161 Antal medlemmar den 31 december 1887 162 Antal medlemmar den 31 december 1888 163 Antal medlemmar den 31 december 1889 164 Antal medlemmar den 31 december 1890 165 Antal medlemmar den 31 december 1891 166 Antal medlemmar den 31 december 1892 167 Antal medlemmar den 31 december 1893 168 Antal medlemmar den 31 december 1894 169 Antal medlemmar den 31 december 1895 170 Antal medlemmar den 31 december 1896 171 Antal medlemmar den 31 december 1897 172 Antal medlemmar den 31 december 1898 173 Antal medlemmar den 31 december 1899 174 Antal medlemmar den 31 december 1900 175 Antal medlemmar den 31 december 1901 176 Antal medlemmar den 31 december 1902 177 Antal medlemmar den 31 december 1903 178 Antal medlemmar den 31 december 1904 179 Antal medlemmar den 31 december 1905 180 Antal medlemmar den 31 december 1906 181 Antal medlemmar den 31 december 1907 182 Antal medlemmar den 31 december 1908 183 Antal medlemmar den 31 december 1909 184 Antal medlemmar den 31 december 1910 185 Antal medlemmar den 31 december 1911 186 Antal medlemmar den 31 december 1912 187 Antal medlemmar den 31 december 1913 188 Antal medlemmar den 31 december 1914 189 Antal medlemmar den 31 december 1915 190 Antal medlemmar den 31 december 1916 191 Antal medlemmar den 31 december 1917 192 Antal medlemmar den 31 december 1918 193 Antal medlemmar den 31 december 1919 194 Antal medlemmar den 31 december 1920 195 Antal medlemmar den 31 december 1921 196 Antal medlemmar den 31 december 1922 197 Antal medlemmar den 31 december 1923 198 Antal medlemmar den 31 december 1924 199 Antal medlemmar den 31 december 1925 200 Antal medlemmar den 31 december 1926 201 Antal medlemmar den 31 december 1927 202 Antal medlemmar den 31 december 1928 203 Antal medlemmar den 31 december 1929 204 Antal medlemmar den 31 december 1930 205 Antal medlemmar den 31 december 1931 206 Antal medlemmar den 31 december 1932 207 Antal medlemmar den 31 december 1933 208 Antal medlemmar den 31 december 1934 209 Antal medlemmar den 31 december 1935 210 Antal medlemmar den 31 december 1936 211 Antal medlemmar den 31 december 1937 212 Antal medlemmar den 31 december 1938 213 Antal medlemmar den 31 december 1939 214 Antal medlemmar den 31 december 1940 215 Antal medlemmar den 31 december 1941 216 Antal medlemmar den 31 december 1942 217 Antal medlemmar den 31 december 1943 218 Antal medlemmar den 31 december 1944 219 Antal medlemmar den 31 december 1945 220 Antal medlemmar den 31 december 1946 221 Antal medlemmar den 31 december 1947 222 Antal medlemmar den 31 december 1948 223 Antal medlemmar den 31 december 1949 224 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 225 Antal föreningar den 31 december 1881 226 Antal föreningar den 31 december 1882 227 Antal föreningar den 31 december 1883 228 Antal föreningar den 31 december 1884 229 Antal föreningar den 31 december 1885 230 Antal föreningar den 31 december 1886 231 Antal föreningar den 31 december 1887 232 Antal föreningar den 31 december 1888 233 Antal föreningar den 31 december 1889 234 Antal föreningar den 31 december 1890 235 Antal föreningar den 31 december 1891 236 Antal föreningar den 31 december 1892 237 Antal föreningar den 31 december 1893 238 Antal föreningar den 31 december 1894 239 Antal föreningar den 31 december 1895 240 Antal föreningar den 31 december 1896 241 Antal föreningar den 31 december 1897 242 Antal föreningar den 31 december 1898 243 Antal föreningar den 31 december 1899 244 Antal föreningar den 31 december 1900 245 Antal föreningar den 31 december 1901 246 Antal föreningar den 31 december 1902 247 Antal föreningar den 31 december 1903 248 Antal föreningar den 31 december 1904 249 Antal föreningar den 31 december 1905 250 Antal föreningar den 31 december 1906 251 Antal föreningar den 31 december 1907 252 Antal föreningar den 31 december 1908 253 Antal föreningar den 31 december 1909 254 Antal föreningar den 31 december 1910 255 Antal föreningar den 31 december 1911 256 Antal föreningar den 31 december 1912 257 Antal föreningar den 31 december 1913 258 Antal föreningar den 31 december 1914 259 Antal föreningar den 31 december 1915 260 Antal föreningar den 31 december 1916 261 Antal föreningar den 31 december 1917 262 Antal föreningar den 31 december 1918 263 Antal föreningar den 31 december 1919 264 Antal föreningar den 31 december 1920 265 Antal föreningar den 31 december 1921 266 Antal föreningar den 31 december 1922 267 Antal föreningar den 31 december 1923 268 Antal föreningar den 31 december 1924 269 Antal föreningar den 31 december 1925 270 Antal föreningar den 31 december 1926 271 Antal föreningar den 31 december 1927 272 Antal föreningar den 31 december 1928 273 Antal föreningar den 31 december 1929 274 Antal föreningar den 31 december 1930 275 Antal föreningar den 31 december 1931 276 Antal föreningar den 31 december 1932 277 Antal föreningar den 31 december 1933 278 Antal föreningar den 31 december 1934 279 Antal föreningar den 31 december 1935 280 Antal föreningar den 31 december 1936 281 Antal föreningar den 31 december 1937 282 Antal föreningar den 31 december 1938 283 Antal föreningar den 31 december 1939 284 Antal föreningar den 31 december 1940 285 Antal föreningar den 31 december 1941 286 Antal föreningar den 31 december 1942 287 Antal föreningar den 31 december 1943 288 Antal föreningar den 31 december 1944 289 Antal föreningar den 31 december 1945 290 Antal föreningar den 31 december 1946 291 Antal föreningar den 31 december 1947 292 Antal föreningar den 31 december 1948 293 Antal föreningar den 31 december 1949 294 Antal föreningar den 31 december 1950

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0402              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0402


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Maj 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 LÖPNUMMER Loc 9 width 4 Löpnummer
VAR 5 VALGEO Loc 13 width 7 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100080 Max=2521080 Mean=-443849.8 St.Dev=0.0
VAR 6 LANHAR Loc 20 width 4 Län och härad Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100 Max=2532 Mean=1224.3 St.Dev=0.0
VAR 7 FÖRENINGSNAMN Loc 24 width 16 alphabetic Namn på föreningen Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 KOMMUNNAMN Loc 40 width 20 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 ORGANISATIONENS KOD Loc 60 width 5 MD= 0 Organisationens kod Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1754 Valid-n=822 Min=49220 Max=49220 Mean=49220.0 St.Dev=0.0
VAR 10 ORGANISATIONENS ART Loc 65 width 5 alphabetic Typ av organisation Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 11 FACKFÖRENINGSRÖRELSE Loc 70 width 2 MD= 0 Fackföreningsrörelse Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 99 Frek: 1754 128 Valid-n=822 Min=49 Max=99 Mean=56.8 St.Dev=18.1
VAR 12 ANTAL FÖRENINGSÅR Loc 72 width 4 MD=9999 Summa antal år som föreningen existerat Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1 62 53 47 28 24 29 25 24 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 20 19 12 24 23 4 4 15 9 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 10 9 14 11 10 10 13 2 18 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 7 12 8 9 17 12 12 16 9 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 8 5 12 5 5 5 3 2 5 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 3 2 3 3 3 5 3 5 3 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 5 1 5 2 1 1 3 2 4 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 72 Frek: 3 2 1 3 2 3 4 2 4 Kod: 73 74 75 76 77 78 80 81 84 Frek: 1 1 4 3 1 2 2 2 1 Kod: 85 87 88 89 92 96 98 101 103 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 2 2 Kod: 104 105 106 109 111 114 116 119 120 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 122 126 127 128 129 132 133 134 135 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 137 142 144 147 150 155 158 166 177 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 196 224 234 252 263 270 283 284 442 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 9999 Frek: 1754
VAR 13 LÄGSTA STARTÅR Loc 76 width 4 MD= 0 Första år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 Frek: 1754 Valid-n=822 Min=1910 Max=1949 Mean=1921.1 St.Dev=0.0
VAR 14 HÖGSTA SLUTÅR Loc 80 width 4 MD= 0 Sista år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 0 1950 Frek: 1754 337 Valid-n=822 Min=1911 Max=1950 Mean=1939.3 St.Dev=0.0
VAR 15 ANTAL MEDLEMMAR 1881 Loc 84 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 16 ANTAL MEDLEMMAR 1882 Loc 88 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 17 ANTAL MEDLEMMAR 1883 Loc 92 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 18 ANTAL MEDLEMMAR 1884 Loc 96 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 19 ANTAL MEDLEMMAR 1885 Loc 100 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 20 ANTAL MEDLEMMAR 1886 Loc 104 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 21 ANTAL MEDLEMMAR 1887 Loc 108 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 22 ANTAL MEDLEMMAR 1888 Loc 112 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 23 ANTAL MEDLEMMAR 1889 Loc 116 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 24 ANTAL MEDLEMMAR 1890 Loc 120 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 25 ANTAL MEDLEMMAR 1891 Loc 124 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 26 ANTAL MEDLEMMAR 1892 Loc 128 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 27 ANTAL MEDLEMMAR 1893 Loc 132 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 28 ANTAL MEDLEMMAR 1894 Loc 136 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 29 ANTAL MEDLEMMAR 1895 Loc 140 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 30 ANTAL MEDLEMMAR 1896 Loc 144 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 31 ANTAL MEDLEMMAR 1897 Loc 148 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 32 ANTAL MEDLEMMAR 1898 Loc 152 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 33 ANTAL MEDLEMMAR 1899 Loc 156 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 34 ANTAL MEDLEMMAR 1900 Loc 160 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 35 ANTAL MEDLEMMAR 1901 Loc 164 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 36 ANTAL MEDLEMMAR 1902 Loc 168 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 37 ANTAL MEDLEMMAR 1903 Loc 172 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 38 ANTAL MEDLEMMAR 1904 Loc 176 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 39 ANTAL MEDLEMMAR 1905 Loc 180 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 40 ANTAL MEDLEMMAR 1906 Loc 185 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 41 ANTAL MEDLEMMAR 1907 Loc 190 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 42 ANTAL MEDLEMMAR 1908 Loc 195 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 43 ANTAL MEDLEMMAR 1909 Loc 200 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 44 ANTAL MEDLEMMAR 1910 Loc 205 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 45 ANTAL MEDLEMMAR 1911 Loc 210 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2531 99999. Ej tillämplig Valid-n=45 Min=3 Max=212 Mean=32.0 St.Dev=37.0
VAR 46 ANTAL MEDLEMMAR 1912 Loc 215 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2511 99999. Ej tillämplig Valid-n=65 Min=2 Max=216 Mean=33.5 St.Dev=34.3
VAR 47 ANTAL MEDLEMMAR 1913 Loc 220 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2496 99999. Ej tillämplig Valid-n=80 Min=2 Max=251 Mean=48.1 St.Dev=44.6
VAR 48 ANTAL MEDLEMMAR 1914 Loc 225 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2482 99999. Ej tillämplig Valid-n=94 Min=5 Max=346 Mean=51.4 St.Dev=58.8
VAR 49 ANTAL MEDLEMMAR 1915 Loc 230 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2475 99999. Ej tillämplig Valid-n=101 Min=6 Max=439 Mean=54.1 St.Dev=69.8
VAR 50 ANTAL MEDLEMMAR 1916 Loc 235 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2437 99999. Ej tillämplig Valid-n=139 Min=3 Max=1160 Mean=70.6 St.Dev=127.0
VAR 51 ANTAL MEDLEMMAR 1917 Loc 240 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2388 99999. Ej tillämplig Valid-n=188 Min=2 Max=1426 Mean=84.9 St.Dev=148.3
VAR 52 ANTAL MEDLEMMAR 1918 Loc 245 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2308 99999. Ej tillämplig Valid-n=268 Min=3 Max=2686 Mean=83.0 St.Dev=187.2
VAR 53 ANTAL MEDLEMMAR 1919 Loc 250 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2273 99999. Ej tillämplig Valid-n=303 Min=5 Max=3235 Mean=84.2 St.Dev=209.6
VAR 54 ANTAL MEDLEMMAR 1920 Loc 255 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2233 99999. Ej tillämplig Valid-n=343 Min=2 Max=2940 Mean=98.2 St.Dev=192.1
VAR 55 ANTAL MEDLEMMAR 1921 Loc 260 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2249 99999. Ej tillämplig Valid-n=327 Min=3 Max=1508 Mean=91.6 St.Dev=132.6
VAR 56 ANTAL MEDLEMMAR 1922 Loc 265 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2230 99999. Ej tillämplig Valid-n=346 Min=3 Max=1642 Mean=92.1 St.Dev=138.8
VAR 57 ANTAL MEDLEMMAR 1923 Loc 270 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2193 99999. Ej tillämplig Valid-n=383 Min=4 Max=1904 Mean=88.5 St.Dev=143.2
VAR 58 ANTAL MEDLEMMAR 1924 Loc 275 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2178 99999. Ej tillämplig Valid-n=398 Min=3 Max=2485 Mean=95.4 St.Dev=162.5
VAR 59 ANTAL MEDLEMMAR 1925 Loc 280 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2162 99999. Ej tillämplig Valid-n=414 Min=2 Max=2373 Mean=89.9 St.Dev=153.4
VAR 60 ANTAL MEDLEMMAR 1926 Loc 285 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2164 99999. Ej tillämplig Valid-n=412 Min=1 Max=2726 Mean=86.3 St.Dev=164.9
VAR 61 ANTAL MEDLEMMAR 1927 Loc 290 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2165 99999. Ej tillämplig Valid-n=411 Min=3 Max=2847 Mean=79.8 St.Dev=167.5
VAR 62 ANTAL MEDLEMMAR 1928 Loc 295 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2180 99999. Ej tillämplig Valid-n=396 Min=3 Max=2741 Mean=73.5 St.Dev=164.4
VAR 63 ANTAL MEDLEMMAR 1929 Loc 300 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2199 99999. Ej tillämplig Valid-n=377 Min=3 Max=3509 Mean=72.3 St.Dev=201.1
VAR 64 ANTAL MEDLEMMAR 1930 Loc 305 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2205 99999. Ej tillämplig Valid-n=371 Min=3 Max=3935 Mean=77.1 St.Dev=223.9
VAR 65 ANTAL MEDLEMMAR 1931 Loc 310 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2180 99999. Ej tillämplig Valid-n=396 Min=2 Max=4726 Mean=80.0 St.Dev=253.1
VAR 66 ANTAL MEDLEMMAR 1932 Loc 315 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2139 99999. Ej tillämplig Valid-n=437 Min=2 Max=4865 Mean=81.0 St.Dev=248.4
VAR 67 ANTAL MEDLEMMAR 1933 Loc 320 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2123 99999. Ej tillämplig Valid-n=453 Min=3 Max=4480 Mean=82.6 St.Dev=229.4
VAR 68 ANTAL MEDLEMMAR 1934 Loc 325 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2124 99999. Ej tillämplig Valid-n=452 Min=3 Max=4165 Mean=80.5 St.Dev=216.5
VAR 69 ANTAL MEDLEMMAR 1935 Loc 330 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2125 99999. Ej tillämplig Valid-n=451 Min=2 Max=4203 Mean=78.8 St.Dev=217.1
VAR 70 ANTAL MEDLEMMAR 1936 Loc 335 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2120 99999. Ej tillämplig Valid-n=456 Min=2 Max=3371 Mean=73.7 St.Dev=179.5
VAR 71 ANTAL MEDLEMMAR 1937 Loc 340 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2137 99999. Ej tillämplig Valid-n=439 Min=2 Max=2969 Mean=71.1 St.Dev=162.1
VAR 72 ANTAL MEDLEMMAR 1938 Loc 345 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2128 99999. Ej tillämplig Valid-n=448 Min=2 Max=2839 Mean=67.8 St.Dev=153.7
VAR 73 ANTAL MEDLEMMAR 1939 Loc 350 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2143 99999. Ej tillämplig Valid-n=433 Min=3 Max=2639 Mean=63.7 St.Dev=144.9
VAR 74 ANTAL MEDLEMMAR 1940 Loc 355 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2164 99999. Ej tillämplig Valid-n=412 Min=2 Max=2290 Mean=60.6 St.Dev=131.4
VAR 75 ANTAL MEDLEMMAR 1941 Loc 360 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2175 99999. Ej tillämplig Valid-n=401 Min=2 Max=2183 Mean=58.1 St.Dev=127.0
VAR 76 ANTAL MEDLEMMAR 1942 Loc 365 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2179 99999. Ej tillämplig Valid-n=397 Min=2 Max=20043 Mean=107.9 St.Dev=1010.9
VAR 77 ANTAL MEDLEMMAR 1943 Loc 370 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2187 99999. Ej tillämplig Valid-n=389 Min=2 Max=2187 Mean=56.7 St.Dev=127.9
VAR 78 ANTAL MEDLEMMAR 1944 Loc 375 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2190 99999. Ej tillämplig Valid-n=386 Min=2 Max=2313 Mean=57.0 St.Dev=133.8
VAR 79 ANTAL MEDLEMMAR 1945 Loc 380 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2198 99999. Ej tillämplig Valid-n=378 Min=2 Max=2543 Mean=58.7 St.Dev=145.3
VAR 80 ANTAL MEDLEMMAR 1946 Loc 385 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2206 99999. Ej tillämplig Valid-n=370 Min=2 Max=2567 Mean=60.1 St.Dev=148.9
VAR 81 ANTAL MEDLEMMAR 1947 Loc 390 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2210 99999. Ej tillämplig Valid-n=366 Min=2 Max=2389 Mean=58.7 St.Dev=140.8
VAR 82 ANTAL MEDLEMMAR 1948 Loc 395 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2225 99999. Ej tillämplig Valid-n=351 Min=2 Max=2182 Mean=58.7 St.Dev=133.5
VAR 83 ANTAL MEDLEMMAR 1949 Loc 400 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2233 99999. Ej tillämplig Valid-n=343 Min=2 Max=2113 Mean=58.5 St.Dev=132.2
VAR 84 ANTAL MEDLEMMAR 1950 Loc 405 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2240 99999. Ej tillämplig Valid-n=336 Min=2 Max=2126 Mean=59.2 St.Dev=135.4
VAR 85 ANTAL FÖRENINGAR 1881 Loc 410 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 86 ANTAL FÖRENINGAR 1882 Loc 412 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 87 ANTAL FÖRENINGAR 1883 Loc 414 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 88 ANTAL FÖRENINGAR 1884 Loc 416 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 ANTAL FÖRENINGAR 1885 Loc 418 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 90 ANTAL FÖRENINGAR 1886 Loc 420 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 91 ANTAL FÖRENINGAR 1887 Loc 422 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 92 ANTAL FÖRENINGAR 1888 Loc 424 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 93 ANTAL FÖRENINGAR 1889 Loc 426 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 94 ANTAL FÖRENINGAR 1890 Loc 428 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 95 ANTAL FÖRENINGAR 1891 Loc 430 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 96 ANTAL FÖRENINGAR 1892 Loc 432 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 97 ANTAL FÖRENINGAR 1893 Loc 434 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 98 ANTAL FÖRENINGAR 1894 Loc 436 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 99 ANTAL FÖRENINGAR 1895 Loc 438 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 100 ANTAL FÖRENINGAR 1896 Loc 440 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 101 ANTAL FÖRENINGAR 1897 Loc 442 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 102 ANTAL FÖRENINGAR 1898 Loc 444 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 103 ANTAL FÖRENINGAR 1899 Loc 446 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 104 ANTAL FÖRENINGAR 1900 Loc 448 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 105 ANTAL FÖRENINGAR 1901 Loc 450 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 106 ANTAL FÖRENINGAR 1902 Loc 452 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 107 ANTAL FÖRENINGAR 1903 Loc 454 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 108 ANTAL FÖRENINGAR 1904 Loc 456 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 109 ANTAL FÖRENINGAR 1905 Loc 458 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 110 ANTAL FÖRENINGAR 1906 Loc 460 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 111 ANTAL FÖRENINGAR 1907 Loc 462 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 112 ANTAL FÖRENINGAR 1908 Loc 464 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 113 ANTAL FÖRENINGAR 1909 Loc 466 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 114 ANTAL FÖRENINGAR 1910 Loc 468 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 115 ANTAL FÖRENINGAR 1911 Loc 470 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 116 ANTAL FÖRENINGAR 1912 Loc 472 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 117 ANTAL FÖRENINGAR 1913 Loc 474 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 118 ANTAL FÖRENINGAR 1914 Loc 476 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 119 ANTAL FÖRENINGAR 1915 Loc 478 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 120 ANTAL FÖRENINGAR 1916 Loc 480 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 121 ANTAL FÖRENINGAR 1917 Loc 482 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=4 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 122 ANTAL FÖRENINGAR 1918 Loc 484 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 123 ANTAL FÖRENINGAR 1919 Loc 486 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 124 ANTAL FÖRENINGAR 1920 Loc 488 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.6 St.Dev=0.8
VAR 125 ANTAL FÖRENINGAR 1921 Loc 490 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 126 ANTAL FÖRENINGAR 1922 Loc 492 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 127 ANTAL FÖRENINGAR 1923 Loc 494 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 128 ANTAL FÖRENINGAR 1924 Loc 496 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 129 ANTAL FÖRENINGAR 1925 Loc 498 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 130 ANTAL FÖRENINGAR 1926 Loc 500 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 131 ANTAL FÖRENINGAR 1927 Loc 502 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 132 ANTAL FÖRENINGAR 1928 Loc 504 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 133 ANTAL FÖRENINGAR 1929 Loc 506 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=8 Mean=0.6 St.Dev=0.9
VAR 134 ANTAL FÖRENINGAR 1930 Loc 508 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=8 Mean=0.6 St.Dev=0.9
VAR 135 ANTAL FÖRENINGAR 1931 Loc 510 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=8 Mean=0.7 St.Dev=1.0
VAR 136 ANTAL FÖRENINGAR 1932 Loc 512 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 137 ANTAL FÖRENINGAR 1933 Loc 514 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.9 St.Dev=1.2
VAR 138 ANTAL FÖRENINGAR 1934 Loc 516 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 139 ANTAL FÖRENINGAR 1935 Loc 518 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.5
VAR 140 ANTAL FÖRENINGAR 1936 Loc 520 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 141 ANTAL FÖRENINGAR 1937 Loc 522 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 142 ANTAL FÖRENINGAR 1938 Loc 524 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=14 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 143 ANTAL FÖRENINGAR 1939 Loc 526 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 144 ANTAL FÖRENINGAR 1940 Loc 528 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 145 ANTAL FÖRENINGAR 1941 Loc 530 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 146 ANTAL FÖRENINGAR 1942 Loc 532 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=8 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 147 ANTAL FÖRENINGAR 1943 Loc 534 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=7 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 148 ANTAL FÖRENINGAR 1944 Loc 536 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 149 ANTAL FÖRENINGAR 1945 Loc 538 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 150 ANTAL FÖRENINGAR 1946 Loc 540 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=14 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 151 ANTAL FÖRENINGAR 1947 Loc 542 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 152 ANTAL FÖRENINGAR 1948 Loc 544 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 153 ANTAL FÖRENINGAR 1949 Loc 546 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=9 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 154 ANTAL FÖRENINGAR 1950 Loc 548 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 155 MEDLEMMAR 1881 INTERPOL Loc 550 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 156 MEDLEMMAR 1882 INTERPOL Loc 554 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 157 MEDLEMMAR 1883 INTERPOL Loc 558 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 158 MEDLEMMAR 1884 INTERPOL Loc 562 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 159 MEDLEMMAR 1885 INTERPOL Loc 566 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 160 MEDLEMMAR 1886 INTERPOL Loc 570 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 161 MEDLEMMAR 1887 INTERPOL Loc 574 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 162 MEDLEMMAR 1888 INTERPOL Loc 578 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 163 MEDLEMMAR 1889 INTERPOL Loc 582 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 164 MEDLEMMAR 1890 INTERPOL Loc 586 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 165 MEDLEMMAR 1891 INTERPOL Loc 590 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 166 MEDLEMMAR 1892 INTERPOL Loc 594 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 167 MEDLEMMAR 1893 INTERPOL Loc 598 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 168 MEDLEMMAR 1894 INTERPOL Loc 602 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 169 MEDLEMMAR 1895 INTERPOL Loc 606 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 170 MEDLEMMAR 1896 INTERPOL Loc 610 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 171 MEDLEMMAR 1897 INTERPOL Loc 614 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 172 MEDLEMMAR 1898 INTERPOL Loc 618 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 173 MEDLEMMAR 1899 INTERPOL Loc 622 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 174 MEDLEMMAR 1900 INTERPOL Loc 626 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 175 MEDLEMMAR 1901 INTERPOL Loc 630 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 176 MEDLEMMAR 1902 INTERPOL Loc 634 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 177 MEDLEMMAR 1903 INTERPOL Loc 638 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 178 MEDLEMMAR 1904 INTERPOL Loc 642 width 4 MD=9998 or GE 9999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9997. 9998. Uppgift saknas 2576 9999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 179 MEDLEMMAR 1905 INTERPOL Loc 646 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 180 MEDLEMMAR 1906 INTERPOL Loc 651 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 181 MEDLEMMAR 1907 INTERPOL Loc 656 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 182 MEDLEMMAR 1908 INTERPOL Loc 661 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 183 MEDLEMMAR 1909 INTERPOL Loc 666 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2576 99999. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 184 MEDLEMMAR 1910 INTERPOL Loc 671 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2565 99999. Ej tillämplig Valid-n=11 Min=3 Max=90 Mean=31.4 St.Dev=30.8
VAR 185 MEDLEMMAR 1911 INTERPOL Loc 676 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2531 99999. Ej tillämplig Valid-n=45 Min=3 Max=212 Mean=32.0 St.Dev=37.0
VAR 186 MEDLEMMAR 1912 INTERPOL Loc 681 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2505 99999. Ej tillämplig Valid-n=71 Min=2 Max=216 Mean=33.5 St.Dev=33.8
VAR 187 MEDLEMMAR 1913 INTERPOL Loc 686 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2488 99999. Ej tillämplig Valid-n=88 Min=2 Max=251 Mean=46.6 St.Dev=43.7
VAR 188 MEDLEMMAR 1914 INTERPOL Loc 691 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2472 99999. Ej tillämplig Valid-n=104 Min=5 Max=346 Mean=51.3 St.Dev=56.7
VAR 189 MEDLEMMAR 1915 INTERPOL Loc 696 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2460 99999. Ej tillämplig Valid-n=116 Min=6 Max=439 Mean=54.1 St.Dev=66.0
VAR 190 MEDLEMMAR 1916 INTERPOL Loc 701 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2419 99999. Ej tillämplig Valid-n=157 Min=3 Max=1160 Mean=68.1 St.Dev=120.1
VAR 191 MEDLEMMAR 1917 INTERPOL Loc 706 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2368 99999. Ej tillämplig Valid-n=208 Min=2 Max=1426 Mean=81.9 St.Dev=141.9
VAR 192 MEDLEMMAR 1918 INTERPOL Loc 711 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2285 99999. Ej tillämplig Valid-n=291 Min=3 Max=2686 Mean=80.3 St.Dev=180.4
VAR 193 MEDLEMMAR 1919 INTERPOL Loc 716 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2247 99999. Ej tillämplig Valid-n=329 Min=5 Max=3235 Mean=81.0 St.Dev=201.7
VAR 194 MEDLEMMAR 1920 INTERPOL Loc 721 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2211 99999. Ej tillämplig Valid-n=365 Min=2 Max=2940 Mean=94.9 St.Dev=187.0
VAR 195 MEDLEMMAR 1921 INTERPOL Loc 726 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2224 99999. Ej tillämplig Valid-n=352 Min=3 Max=1508 Mean=88.0 St.Dev=128.8
VAR 196 MEDLEMMAR 1922 INTERPOL Loc 731 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2211 99999. Ej tillämplig Valid-n=365 Min=3 Max=1642 Mean=89.6 St.Dev=136.1
VAR 197 MEDLEMMAR 1923 INTERPOL Loc 736 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2178 99999. Ej tillämplig Valid-n=398 Min=4 Max=1904 Mean=86.6 St.Dev=141.1
VAR 198 MEDLEMMAR 1924 INTERPOL Loc 741 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2164 99999. Ej tillämplig Valid-n=412 Min=3 Max=2485 Mean=93.6 St.Dev=160.2
VAR 199 MEDLEMMAR 1925 INTERPOL Loc 746 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2149 99999. Ej tillämplig Valid-n=427 Min=2 Max=2477 Mean=88.9 St.Dev=155.5
VAR 200 MEDLEMMAR 1926 INTERPOL Loc 751 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2149 99999. Ej tillämplig Valid-n=427 Min=1 Max=2783 Mean=84.4 St.Dev=165.0
VAR 201 MEDLEMMAR 1927 INTERPOL Loc 756 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2143 99999. Ej tillämplig Valid-n=433 Min=3 Max=2847 Mean=77.8 St.Dev=164.1
VAR 202 MEDLEMMAR 1928 INTERPOL Loc 761 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2160 99999. Ej tillämplig Valid-n=416 Min=3 Max=2741 Mean=72.8 St.Dev=161.5
VAR 203 MEDLEMMAR 1929 INTERPOL Loc 766 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2174 99999. Ej tillämplig Valid-n=402 Min=3 Max=3509 Mean=71.3 St.Dev=195.7
VAR 204 MEDLEMMAR 1930 INTERPOL Loc 771 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2177 99999. Ej tillämplig Valid-n=399 Min=3 Max=4150 Mean=75.8 St.Dev=226.4
VAR 205 MEDLEMMAR 1931 INTERPOL Loc 776 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2160 99999. Ej tillämplig Valid-n=416 Min=2 Max=4746 Mean=78.9 St.Dev=248.5
VAR 206 MEDLEMMAR 1932 INTERPOL Loc 781 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2125 99999. Ej tillämplig Valid-n=451 Min=2 Max=4865 Mean=80.2 St.Dev=244.8
VAR 207 MEDLEMMAR 1933 INTERPOL Loc 786 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2117 99999. Ej tillämplig Valid-n=459 Min=3 Max=4480 Mean=82.6 St.Dev=228.1
VAR 208 MEDLEMMAR 1934 INTERPOL Loc 791 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2118 99999. Ej tillämplig Valid-n=458 Min=3 Max=4165 Mean=80.4 St.Dev=215.3
VAR 209 MEDLEMMAR 1935 INTERPOL Loc 796 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2120 99999. Ej tillämplig Valid-n=456 Min=2 Max=4203 Mean=78.5 St.Dev=216.1
VAR 210 MEDLEMMAR 1936 INTERPOL Loc 801 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2116 99999. Ej tillämplig Valid-n=460 Min=2 Max=3371 Mean=73.4 St.Dev=179.0
VAR 211 MEDLEMMAR 1937 INTERPOL Loc 806 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2132 99999. Ej tillämplig Valid-n=444 Min=2 Max=2969 Mean=70.7 St.Dev=161.3
VAR 212 MEDLEMMAR 1938 INTERPOL Loc 811 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2125 99999. Ej tillämplig Valid-n=451 Min=2 Max=2839 Mean=67.7 St.Dev=153.3
VAR 213 MEDLEMMAR 1939 INTERPOL Loc 816 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2140 99999. Ej tillämplig Valid-n=436 Min=3 Max=2639 Mean=63.7 St.Dev=144.6
VAR 214 MEDLEMMAR 1940 INTERPOL Loc 821 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2158 99999. Ej tillämplig Valid-n=418 Min=2 Max=2290 Mean=60.4 St.Dev=130.9
VAR 215 MEDLEMMAR 1941 INTERPOL Loc 826 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2170 99999. Ej tillämplig Valid-n=406 Min=2 Max=2183 Mean=58.0 St.Dev=126.6
VAR 216 MEDLEMMAR 1942 INTERPOL Loc 831 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2170 99999. Ej tillämplig Valid-n=406 Min=2 Max=20043 Mean=106.3 St.Dev=999.7
VAR 217 MEDLEMMAR 1943 INTERPOL Loc 836 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2181 99999. Ej tillämplig Valid-n=395 Min=2 Max=2187 Mean=56.5 St.Dev=127.2
VAR 218 MEDLEMMAR 1944 INTERPOL Loc 841 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2185 99999. Ej tillämplig Valid-n=391 Min=2 Max=2313 Mean=56.7 St.Dev=133.2
VAR 219 MEDLEMMAR 1945 INTERPOL Loc 846 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2192 99999. Ej tillämplig Valid-n=384 Min=2 Max=2543 Mean=58.1 St.Dev=144.3
VAR 220 MEDLEMMAR 1946 INTERPOL Loc 851 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2201 99999. Ej tillämplig Valid-n=375 Min=2 Max=2567 Mean=59.5 St.Dev=148.0
VAR 221 MEDLEMMAR 1947 INTERPOL Loc 856 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2209 99999. Ej tillämplig Valid-n=367 Min=2 Max=2389 Mean=58.5 St.Dev=140.6
VAR 222 MEDLEMMAR 1948 INTERPOL Loc 861 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2224 99999. Ej tillämplig Valid-n=352 Min=2 Max=2182 Mean=58.7 St.Dev=133.4
VAR 223 MEDLEMMAR 1949 INTERPOL Loc 866 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2232 99999. Ej tillämplig Valid-n=344 Min=2 Max=2113 Mean=58.4 St.Dev=132.0
VAR 224 MEDLEMMAR 1950 INTERPOL Loc 871 width 5 MD=99998 or GE 99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99997. 99998. Uppgift saknas 2239 99999. Ej tillämplig Valid-n=337 Min=2 Max=2126 Mean=59.1 St.Dev=135.2
VAR 225 FÖRENINGAR 1881 INTERPOL Loc 876 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 226 FÖRENINGAR 1882 INTERPOL Loc 878 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 227 FÖRENINGAR 1883 INTERPOL Loc 880 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 228 FÖRENINGAR 1884 INTERPOL Loc 882 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 229 FÖRENINGAR 1885 INTERPOL Loc 884 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 230 FÖRENINGAR 1886 INTERPOL Loc 886 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 231 FÖRENINGAR 1887 INTERPOL Loc 888 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 232 FÖRENINGAR 1888 INTERPOL Loc 890 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 233 FÖRENINGAR 1889 INTERPOL Loc 892 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 234 FÖRENINGAR 1890 INTERPOL Loc 894 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 235 FÖRENINGAR 1891 INTERPOL Loc 896 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 236 FÖRENINGAR 1892 INTERPOL Loc 898 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 237 FÖRENINGAR 1893 INTERPOL Loc 900 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 238 FÖRENINGAR 1894 INTERPOL Loc 902 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 239 FÖRENINGAR 1895 INTERPOL Loc 904 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 240 FÖRENINGAR 1896 INTERPOL Loc 906 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 241 FÖRENINGAR 1897 INTERPOL Loc 908 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 242 FÖRENINGAR 1898 INTERPOL Loc 910 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 243 FÖRENINGAR 1899 INTERPOL Loc 912 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 244 FÖRENINGAR 1900 INTERPOL Loc 914 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 245 FÖRENINGAR 1901 INTERPOL Loc 916 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 246 FÖRENINGAR 1902 INTERPOL Loc 918 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 247 FÖRENINGAR 1903 INTERPOL Loc 920 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 248 FÖRENINGAR 1904 INTERPOL Loc 922 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 249 FÖRENINGAR 1905 INTERPOL Loc 924 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 250 FÖRENINGAR 1906 INTERPOL Loc 926 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 251 FÖRENINGAR 1907 INTERPOL Loc 928 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 252 FÖRENINGAR 1908 INTERPOL Loc 930 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 253 FÖRENINGAR 1909 INTERPOL Loc 932 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 254 FÖRENINGAR 1910 INTERPOL Loc 934 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=2 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 255 FÖRENINGAR 1911 INTERPOL Loc 936 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=3 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 256 FÖRENINGAR 1912 INTERPOL Loc 938 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=4 Mean=0.1 St.Dev=0.3
VAR 257 FÖRENINGAR 1913 INTERPOL Loc 940 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=7 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 258 FÖRENINGAR 1914 INTERPOL Loc 942 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.1 St.Dev=0.4
VAR 259 FÖRENINGAR 1915 INTERPOL Loc 944 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=7 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 260 FÖRENINGAR 1916 INTERPOL Loc 946 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.2 St.Dev=0.6
VAR 261 FÖRENINGAR 1917 INTERPOL Loc 948 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=4 Mean=0.3 St.Dev=0.6
VAR 262 FÖRENINGAR 1918 INTERPOL Loc 950 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 263 FÖRENINGAR 1919 INTERPOL Loc 952 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=5 Mean=0.5 St.Dev=0.7
VAR 264 FÖRENINGAR 1920 INTERPOL Loc 954 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.6 St.Dev=0.8
VAR 265 FÖRENINGAR 1921 INTERPOL Loc 956 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=6 Mean=0.6 St.Dev=0.8
VAR 266 FÖRENINGAR 1922 INTERPOL Loc 958 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 267 FÖRENINGAR 1923 INTERPOL Loc 960 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 268 FÖRENINGAR 1924 INTERPOL Loc 962 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 269 FÖRENINGAR 1925 INTERPOL Loc 964 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 270 FÖRENINGAR 1926 INTERPOL Loc 966 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.3
VAR 271 FÖRENINGAR 1927 INTERPOL Loc 968 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 272 FÖRENINGAR 1928 INTERPOL Loc 970 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.8 St.Dev=1.1
VAR 273 FÖRENINGAR 1929 INTERPOL Loc 972 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=9 Mean=0.7 St.Dev=1.0
VAR 274 FÖRENINGAR 1930 INTERPOL Loc 974 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.7 St.Dev=1.0
VAR 275 FÖRENINGAR 1931 INTERPOL Loc 976 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.8 St.Dev=1.1
VAR 276 FÖRENINGAR 1932 INTERPOL Loc 978 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 277 FÖRENINGAR 1933 INTERPOL Loc 980 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 278 FÖRENINGAR 1934 INTERPOL Loc 982 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 279 FÖRENINGAR 1935 INTERPOL Loc 984 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=15 Mean=0.9 St.Dev=1.5
VAR 280 FÖRENINGAR 1936 INTERPOL Loc 986 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=14 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 281 FÖRENINGAR 1937 INTERPOL Loc 988 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.9 St.Dev=1.4
VAR 282 FÖRENINGAR 1938 INTERPOL Loc 990 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=15 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 283 FÖRENINGAR 1939 INTERPOL Loc 992 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=14 Mean=0.9 St.Dev=1.3
VAR 284 FÖRENINGAR 1940 INTERPOL Loc 994 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 285 FÖRENINGAR 1941 INTERPOL Loc 996 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=14 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 286 FÖRENINGAR 1942 INTERPOL Loc 998 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=12 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 287 FÖRENINGAR 1943 INTERPOL Loc 1000 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 288 FÖRENINGAR 1944 INTERPOL Loc 1002 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 289 FÖRENINGAR 1945 INTERPOL Loc 1004 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=13 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 290 FÖRENINGAR 1946 INTERPOL Loc 1006 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=14 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 291 FÖRENINGAR 1947 INTERPOL Loc 1008 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 292 FÖRENINGAR 1948 INTERPOL Loc 1010 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=11 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 293 FÖRENINGAR 1949 INTERPOL Loc 1012 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=9 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 294 FÖRENINGAR 1950 INTERPOL Loc 1014 width 2 MD=98 or GE 99 Antal föreningar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 97. 98. Uppgift saknas 1754 99. Ej tillämplig Valid-n=822 Min=0 Max=10 Mean=0.6 St.Dev=1.1