SAMTLIGA FACKFÖRENINGAR
               1881-1950
               SSD 0437

              Primärforskare
          C.G. Andrae och Sven Lundkvist
           Historiska institutionen
             Uppsala universitet
                 och
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
            Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SAMTLIGA FACKFÖRENINGAR 1881-1950 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet, under ledning av Carl Göran Andrae
       och Sven Lundkvist. Primärforskarna bär ej
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Carl Göran Andrae och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SAMTLIGA FACKFÖRENINGAR
  1881-1950 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar             II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                           1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Källan till denna serie utgörs av Folkrörelsearkivet,
  primärforskare Carl Göran Andrae och Sven Lundkvist
  (SSD 0209).

  
                 II

           ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

  
  Källmaterialet från FOLKRÖRELSEARKIVET har radikalt
  omorganiserats för att möjliggöra regionalstatistiska
  analyser. De ursprungliga hierarkiskt uppbyggda länsfilerna
  har omskapats till en serie rektangulära filer i enlighet
  med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller
  med kommunindelningen före 1952 med städer och
  landskommuner. För att nå jämförbarhet med andra
  datamaterial har valts den indelning som utnyttjas av
  Sten Berglund i Svenska Valdata 1911-1944 (SSD 204).

  Folkrörelsearkivet omfattar uppgifter om fyra samfund,
  sex nykterhetsrörelser, 59 fackförbund och ett politiskt
  parti, sammanlagt 70 folkrörelser. För var och en av dessa
  har en särskild rektangulär fil skapats, täckande hela
  landet och omfattande 2576 enheter, samma antal som i
  Svenska Valdata.

  För att nå detta antal har en aggregering av orter inom
  landskommuner och städer måst vidtas. Denna aggregering
  eller hopslagning på lägsta nivå gör att medlemsantalet
  inte längre gäller en enskild förening utan en grupp av
  föreningar som har det gemensamt att de tillhör en och
  samma folkrörelse och existerar inom ett och samma
  geografiska område, dvs någon av de 2576 enheterna i
  materialet. Ett mått på förtätningsgraden inom en enhet har
  samtidigt skapats genom att antalet aggregerade föreningar
  har räknats. Detta innebär att materialet på så sätt
  dubblerats rörande antalet variabler. Förutom den årsvisa
  serien av medlemstal, variablerna 15-84 i varje material,

  
  finns också en årsvis serie av antal föreningar som den
  förstnämnda serien bygger på, variablerna 85-154, dvs
  antal föreningar på orten med känt antal medlemmar
  31 december respektive år.

  Folkrörelsearkivet bygger på ursprungsdata beträffande
  föreningarnas årsvisa rapporter till den centrala förenings-
  instansen. Denna rapportering är ojämn och för flertalet
  föreningar finns större eller mindre luckor, dvs år för
  vilka rapportering inte gjorts. Medlemsantalet saknas
  uppgift om, men man vet att föreningen har existerat. Här
  har ytterligare en åtgärd vidtagits, nämligen att skatta
  alla värden med utgångspunkt från omgivande år. För att inte
  påtvinga användaren de principer som här har kommit till
  användning har vi valt att lämna dessa skattade värden som
  en alternativ serie av årsvisa värden. De återfinns i
  materialet som variablerna 155-294. Den första hälften av
  dessa utgörs av den årsvisa serien av skattade eller
  faktiska värden för medlemsantal, variablerna 155-224, den
  andra hälften av en årsvis serie av ett med hänsyn till
  nämnda skattningar justerat antal föreningar som
  aggregerats, variablerna 225-294. Den serien anger närmare
  bestämt antalet föreningar på orten som existerat respektive
  år och deras kända eller skattade medlemsantal.

  Skattningarna har gjorts enligt följande:

  a. För de år då man vet att en förening existerat skattas
  medlemsantalet med hjälp av lineär interpolering från senast
  kända medlemsantal till nästföljande kända medlemsantal.

  b. Om året för skattning inträffar i början av en serie
  och före ett känt värde, skattas antalet med hjälp av det
  först kända värdet.

  c. Om året för skattning inträffar i slutet av en serie
  och efter det senast kända värdet skattas antalet med sist
  kända värde.

  d. Medlemsantal i lokal förening med enbart okända värden
  över hela serien har ej kunnat skattats och därför satts
  till noll.

  I folkrörelsearkivet ingår uppgifter om föreningens
  startår på en viss ort. Vid aggregering har valts ut det
  startår som utgör tidigast årtal bland gruppen aggregerade
  föreningar. I motsvarande operation beträffande sista
  verksamhetsår har valts senaste årtal bland gruppen
  aggregerade föreningar.

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

   (1) VAR 37  (2) ANT MEDL 1903 (KÄLLDATA)  (3) MD=99998 OR
                           GE 99999
     REF 37  (4) LOC 169 WIDTH 5      (5) NUMERIC

  (7) : Antal medlemmar 1903 (källdata)

  Faktiska värdet är kodat.
      00000.
          .
          .
      99997.
      99998. Uppgift saknas
   2573 99999. Ej tillämplig

  (9) Valid-n=3 Min=24 Max=150 Mean=70.7 St.Dev=69.1

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  

  (6) Anger antal decimaler.

  (7) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknanda.

  (8) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (9) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är formulerade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet
  och standardavvikelsen.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0437 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Löpnummer 5 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 6 Län och härad 7 Kommunens namn 8 Organisationens art (Typ av organisation) 9 Fackföreningsrörelse 10 Summa antal år som föreningen existerat 11 Första år då föreningen existerar 12 Sista år då föreningen existerar ANTAL MEDLEMMAR - KÄLLDATA 13 Antal medlemmar den 31 december 1881 14 Antal medlemmar den 31 december 1882 15 Antal medlemmar den 31 december 1883 16 Antal medlemmar den 31 december 1884 17 Antal medlemmar den 31 december 1885 18 Antal medlemmar den 31 december 1886 19 Antal medlemmar den 31 december 1887 20 Antal medlemmar den 31 december 1888 21 Antal medlemmar den 31 december 1889 22 Antal medlemmar den 31 december 1890 23 Antal medlemmar den 31 december 1891 24 Antal medlemmar den 31 december 1892 25 Antal medlemmar den 31 december 1893 26 Antal medlemmar den 31 december 1894 27 Antal medlemmar den 31 december 1895 28 Antal medlemmar den 31 december 1896 29 Antal medlemmar den 31 december 1897 30 Antal medlemmar den 31 december 1898 31 Antal medlemmar den 31 december 1899 32 Antal medlemmar den 31 december 1900 33 Antal medlemmar den 31 december 1901 34 Antal medlemmar den 31 december 1902 35 Antal medlemmar den 31 december 1903 36 Antal medlemmar den 31 december 1904 37 Antal medlemmar den 31 december 1905 38 Antal medlemmar den 31 december 1906 39 Antal medlemmar den 31 december 1907 40 Antal medlemmar den 31 december 1908 41 Antal medlemmar den 31 december 1909 42 Antal medlemmar den 31 december 1910 43 Antal medlemmar den 31 december 1911 44 Antal medlemmar den 31 december 1912 45 Antal medlemmar den 31 december 1913 46 Antal medlemmar den 31 december 1914 47 Antal medlemmar den 31 december 1915 48 Antal medlemmar den 31 december 1916 49 Antal medlemmar den 31 december 1917 50 Antal medlemmar den 31 december 1918 51 Antal medlemmar den 31 december 1919 52 Antal medlemmar den 31 december 1920 53 Antal medlemmar den 31 december 1921 54 Antal medlemmar den 31 december 1922 55 Antal medlemmar den 31 december 1923 56 Antal medlemmar den 31 december 1924 57 Antal medlemmar den 31 december 1925 58 Antal medlemmar den 31 december 1926 59 Antal medlemmar den 31 december 1927 60 Antal medlemmar den 31 december 1928 61 Antal medlemmar den 31 december 1929 62 Antal medlemmar den 31 december 1930 63 Antal medlemmar den 31 december 1931 64 Antal medlemmar den 31 december 1932 65 Antal medlemmar den 31 december 1933 66 Antal medlemmar den 31 december 1934 67 Antal medlemmar den 31 december 1935 68 Antal medlemmar den 31 december 1936 69 Antal medlemmar den 31 december 1937 70 Antal medlemmar den 31 december 1938 71 Antal medlemmar den 31 december 1939 72 Antal medlemmar den 31 december 1940 73 Antal medlemmar den 31 december 1941 74 Antal medlemmar den 31 december 1942 75 Antal medlemmar den 31 december 1943 76 Antal medlemmar den 31 december 1944 77 Antal medlemmar den 31 december 1945 78 Antal medlemmar den 31 december 1946 79 Antal medlemmar den 31 december 1947 80 Antal medlemmar den 31 december 1948 81 Antal medlemmar den 31 december 1949 82 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - KÄLLDATA 83 Antal föreningar den 31 december 1881 84 Antal föreningar den 31 december 1882 85 Antal föreningar den 31 december 1883 86 Antal föreningar den 31 december 1884 87 Antal föreningar den 31 december 1885 88 Antal föreningar den 31 december 1886 89 Antal föreningar den 31 december 1887 90 Antal föreningar den 31 december 1888 91 Antal föreningar den 31 december 1889 92 Antal föreningar den 31 december 1890 93 Antal föreningar den 31 december 1891 94 Antal föreningar den 31 december 1892 95 Antal föreningar den 31 december 1893 96 Antal föreningar den 31 december 1894 97 Antal föreningar den 31 december 1895 98 Antal föreningar den 31 december 1896 99 Antal föreningar den 31 december 1897 100 Antal föreningar den 31 december 1898 101 Antal föreningar den 31 december 1899 102 Antal föreningar den 31 december 1900 103 Antal föreningar den 31 december 1901 104 Antal föreningar den 31 december 1902 105 Antal föreningar den 31 december 1903 106 Antal föreningar den 31 december 1904 107 Antal föreningar den 31 december 1905 108 Antal föreningar den 31 december 1906 109 Antal föreningar den 31 december 1907 110 Antal föreningar den 31 december 1908 111 Antal föreningar den 31 december 1909 112 Antal föreningar den 31 december 1910 113 Antal föreningar den 31 december 1911 114 Antal föreningar den 31 december 1912 115 Antal föreningar den 31 december 1913 116 Antal föreningar den 31 december 1914 117 Antal föreningar den 31 december 1915 118 Antal föreningar den 31 december 1916 119 Antal föreningar den 31 december 1917 120 Antal föreningar den 31 december 1918 121 Antal föreningar den 31 december 1919 122 Antal föreningar den 31 december 1920 123 Antal föreningar den 31 december 1921 124 Antal föreningar den 31 december 1922 125 Antal föreningar den 31 december 1923 126 Antal föreningar den 31 december 1924 127 Antal föreningar den 31 december 1925 128 Antal föreningar den 31 december 1926 129 Antal föreningar den 31 december 1927 130 Antal föreningar den 31 december 1928 131 Antal föreningar den 31 december 1929 132 Antal föreningar den 31 december 1930 133 Antal föreningar den 31 december 1931 134 Antal föreningar den 31 december 1932 135 Antal föreningar den 31 december 1933 136 Antal föreningar den 31 december 1934 137 Antal föreningar den 31 december 1935 138 Antal föreningar den 31 december 1936 139 Antal föreningar den 31 december 1937 140 Antal föreningar den 31 december 1938 141 Antal föreningar den 31 december 1939 142 Antal föreningar den 31 december 1940 143 Antal föreningar den 31 december 1941 144 Antal föreningar den 31 december 1942 145 Antal föreningar den 31 december 1943 146 Antal föreningar den 31 december 1944 147 Antal föreningar den 31 december 1945 148 Antal föreningar den 31 december 1946 149 Antal föreningar den 31 december 1947 150 Antal föreningar den 31 december 1948 151 Antal föreningar den 31 december 1949 152 Antal föreningar den 31 december 1950 ANTAL MEDLEMMAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 153 Antal medlemmar den 31 december 1881 154 Antal medlemmar den 31 december 1882 155 Antal medlemmar den 31 december 1883 156 Antal medlemmar den 31 december 1884 157 Antal medlemmar den 31 december 1885 158 Antal medlemmar den 31 december 1886 159 Antal medlemmar den 31 december 1887 160 Antal medlemmar den 31 december 1888 161 Antal medlemmar den 31 december 1889 162 Antal medlemmar den 31 december 1890 163 Antal medlemmar den 31 december 1891 164 Antal medlemmar den 31 december 1892 165 Antal medlemmar den 31 december 1893 166 Antal medlemmar den 31 december 1894 167 Antal medlemmar den 31 december 1895 168 Antal medlemmar den 31 december 1896 169 Antal medlemmar den 31 december 1897 170 Antal medlemmar den 31 december 1898 171 Antal medlemmar den 31 december 1899 172 Antal medlemmar den 31 december 1900 173 Antal medlemmar den 31 december 1901 174 Antal medlemmar den 31 december 1902 175 Antal medlemmar den 31 december 1903 176 Antal medlemmar den 31 december 1904 177 Antal medlemmar den 31 december 1905 178 Antal medlemmar den 31 december 1906 179 Antal medlemmar den 31 december 1907 180 Antal medlemmar den 31 december 1908 181 Antal medlemmar den 31 december 1909 182 Antal medlemmar den 31 december 1910 183 Antal medlemmar den 31 december 1911 184 Antal medlemmar den 31 december 1912 185 Antal medlemmar den 31 december 1913 186 Antal medlemmar den 31 december 1914 187 Antal medlemmar den 31 december 1915 188 Antal medlemmar den 31 december 1916 189 Antal medlemmar den 31 december 1917 190 Antal medlemmar den 31 december 1918 191 Antal medlemmar den 31 december 1919 192 Antal medlemmar den 31 december 1920 193 Antal medlemmar den 31 december 1921 194 Antal medlemmar den 31 december 1922 195 Antal medlemmar den 31 december 1923 196 Antal medlemmar den 31 december 1924 197 Antal medlemmar den 31 december 1925 198 Antal medlemmar den 31 december 1926 199 Antal medlemmar den 31 december 1927 200 Antal medlemmar den 31 december 1928 201 Antal medlemmar den 31 december 1929 202 Antal medlemmar den 31 december 1930 203 Antal medlemmar den 31 december 1931 204 Antal medlemmar den 31 december 1932 205 Antal medlemmar den 31 december 1933 206 Antal medlemmar den 31 december 1934 207 Antal medlemmar den 31 december 1935 208 Antal medlemmar den 31 december 1936 209 Antal medlemmar den 31 december 1937 210 Antal medlemmar den 31 december 1938 211 Antal medlemmar den 31 december 1939 212 Antal medlemmar den 31 december 1940 213 Antal medlemmar den 31 december 1941 214 Antal medlemmar den 31 december 1942 215 Antal medlemmar den 31 december 1943 216 Antal medlemmar den 31 december 1944 217 Antal medlemmar den 31 december 1945 218 Antal medlemmar den 31 december 1946 219 Antal medlemmar den 31 december 1947 220 Antal medlemmar den 31 december 1948 221 Antal medlemmar den 31 december 1949 222 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 223 Antal föreningar den 31 december 1881 224 Antal föreningar den 31 december 1882 225 Antal föreningar den 31 december 1883 226 Antal föreningar den 31 december 1884 227 Antal föreningar den 31 december 1885 228 Antal föreningar den 31 december 1886 229 Antal föreningar den 31 december 1887 230 Antal föreningar den 31 december 1888 231 Antal föreningar den 31 december 1889 232 Antal föreningar den 31 december 1890 233 Antal föreningar den 31 december 1891 234 Antal föreningar den 31 december 1892 235 Antal föreningar den 31 december 1893 236 Antal föreningar den 31 december 1894 237 Antal föreningar den 31 december 1895 238 Antal föreningar den 31 december 1896 239 Antal föreningar den 31 december 1897 240 Antal föreningar den 31 december 1898 241 Antal föreningar den 31 december 1899 242 Antal föreningar den 31 december 1900 243 Antal föreningar den 31 december 1901 244 Antal föreningar den 31 december 1902 245 Antal föreningar den 31 december 1903 246 Antal föreningar den 31 december 1904 247 Antal föreningar den 31 december 1905 248 Antal föreningar den 31 december 1906 249 Antal föreningar den 31 december 1907 250 Antal föreningar den 31 december 1908 251 Antal föreningar den 31 december 1909 252 Antal föreningar den 31 december 1910 253 Antal föreningar den 31 december 1911 254 Antal föreningar den 31 december 1912 255 Antal föreningar den 31 december 1913 256 Antal föreningar den 31 december 1914 257 Antal föreningar den 31 december 1915 258 Antal föreningar den 31 december 1916 259 Antal föreningar den 31 december 1917 260 Antal föreningar den 31 december 1918 261 Antal föreningar den 31 december 1919 262 Antal föreningar den 31 december 1920 263 Antal föreningar den 31 december 1921 264 Antal föreningar den 31 december 1922 265 Antal föreningar den 31 december 1923 266 Antal föreningar den 31 december 1924 267 Antal föreningar den 31 december 1925 268 Antal föreningar den 31 december 1926 269 Antal föreningar den 31 december 1927 270 Antal föreningar den 31 december 1928 271 Antal föreningar den 31 december 1929 272 Antal föreningar den 31 december 1930 273 Antal föreningar den 31 december 1931 274 Antal föreningar den 31 december 1932 275 Antal föreningar den 31 december 1933 276 Antal föreningar den 31 december 1934 277 Antal föreningar den 31 december 1935 278 Antal föreningar den 31 december 1936 279 Antal föreningar den 31 december 1937 280 Antal föreningar den 31 december 1938 281 Antal föreningar den 31 december 1939 282 Antal föreningar den 31 december 1940 283 Antal föreningar den 31 december 1941 284 Antal föreningar den 31 december 1942 285 Antal föreningar den 31 december 1943 286 Antal föreningar den 31 december 1944 287 Antal föreningar den 31 december 1945 288 Antal föreningar den 31 december 1946 289 Antal föreningar den 31 december 1947 290 Antal föreningar den 31 december 1948 291 Antal föreningar den 31 december 1949 292 Antal föreningar den 31 december 1950

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0437              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0437


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 LÖPNUMMER Loc 9 width 4 Löpnummer
VAR 5 VALGEO Loc 13 width 7 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100080 Max=2521080 Mean=-443849.8 St.Dev=0.0
VAR 6 LANHAR Loc 20 width 4 Län och härad Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100 Max=2532 Mean=1224.3 St.Dev=0.0
VAR 7 KOMMUNENS NAMN Loc 24 width 20 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ORGANISATIONENS ART Loc 44 width 5 alphabetic Organisationens art (Typ av organisation) Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 FACKFÖRENINGSRÖRELSE Loc 49 width 2 MD=98 Fackföreningsrörelse Faktiska värdet är kodat. Kod: 98 Frek: 1069 Valid-n=1507 Min=3 Max=66 Mean=48.9 St.Dev=2.4
VAR 10 ANTAL FÖRENINGSÅR Loc 51 width 4 MD=9999 Summa antal år som föreningen existerat Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 836 Valid-n=1740 Min=1 Max=6446 Mean=109.3 St.Dev=302.3
VAR 11 LÄGSTA STARTÅR Loc 55 width 4 MD= 0 Första år då föreningen existerar Kod: 0 1876 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 Frek: 836 1 15 6 9 6 3 3 3 Kod: 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 Frek: 6 6 9 9 19 54 15 6 15 Kod: 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Frek: 38 23 34 30 118 127 30 27 6 Kod: 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 Frek: 1 1 10 19 8 24 31 55 51 Kod: 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Frek: 30 25 36 35 37 30 27 15 29 Kod: 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Frek: 23 126 57 49 46 31 44 57 73 Kod: 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Frek: 34 27 8 20 17 15 11 17 1 Kod: 1947 1949 Frek: 1 1
VAR 12 HÖGSTA SLUTÅR Loc 59 width 4 MD=9999 Sista år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 836 Valid-n=1740 Min=1900 Max=1949 Mean=1944.6 St.Dev=0.0
VAR 13 ANTAL MEDLEMMAR 1881 Loc 63 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 14 ANTAL MEDLEMMAR 1882 Loc 65 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 15 ANTAL MEDLEMMAR 1883 Loc 67 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 16 ANTAL MEDLEMMAR 1884 Loc 69 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 17 ANTAL MEDLEMMAR 1885 Loc 71 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 18 ANTAL MEDLEMMAR 1886 Loc 73 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2571 9999. Ej tillämplig Valid-n=5 Min=0 Max=1000 Mean=212.0 St.Dev=441.1
VAR 19 ANTAL MEDLEMMAR 1887 Loc 77 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2559 999. Ej tillämplig Valid-n=17 Min=4 Max=309 Mean=36.5 St.Dev=71.6
VAR 20 ANTAL MEDLEMMAR 1888 Loc 80 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2551 999. Ej tillämplig Valid-n=25 Min=2 Max=583 Mean=67.6 St.Dev=130.8
VAR 21 ANTAL MEDLEMMAR 1889 Loc 83 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2543 999. Ej tillämplig Valid-n=33 Min=0 Max=636 Mean=63.3 St.Dev=130.7
VAR 22 ANTAL MEDLEMMAR 1890 Loc 86 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2540 999. Ej tillämplig Valid-n=36 Min=0 Max=828 Mean=57.3 St.Dev=148.6
VAR 23 ANTAL MEDLEMMAR 1891 Loc 89 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2539 999. Ej tillämplig Valid-n=37 Min=0 Max=714 Mean=57.8 St.Dev=134.7
VAR 24 ANTAL MEDLEMMAR 1892 Loc 92 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2536 999. Ej tillämplig Valid-n=40 Min=0 Max=765 Mean=62.4 St.Dev=142.7
VAR 25 ANTAL MEDLEMMAR 1893 Loc 95 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2531 999. Ej tillämplig Valid-n=45 Min=0 Max=868 Mean=58.8 St.Dev=149.9
VAR 26 ANTAL MEDLEMMAR 1894 Loc 98 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2527 9999. Ej tillämplig Valid-n=49 Min=0 Max=1400 Mean=78.9 St.Dev=215.8
VAR 27 ANTAL MEDLEMMAR 1895 Loc 102 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2520 9999. Ej tillämplig Valid-n=56 Min=0 Max=2221 Mean=112.1 St.Dev=324.4
VAR 28 ANTAL MEDLEMMAR 1896 Loc 106 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2511 9999. Ej tillämplig Valid-n=65 Min=0 Max=2414 Mean=135.6 St.Dev=339.3
VAR 29 ANTAL MEDLEMMAR 1897 Loc 110 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2491 9999. Ej tillämplig Valid-n=85 Min=3 Max=6100 Mean=271.8 St.Dev=774.6
VAR 30 ANTAL MEDLEMMAR 1898 Loc 114 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2436 9999. Ej tillämplig Valid-n=140 Min=0 Max=6157 Mean=211.3 St.Dev=619.4
VAR 31 ANTAL MEDLEMMAR 1899 Loc 118 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2439 99999. Ej tillämplig Valid-n=137 Min=0 Max=10401 Mean=269.9 St.Dev=989.3
VAR 32 ANTAL MEDLEMMAR 1900 Loc 123 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2442 9999. Ej tillämplig Valid-n=134 Min=0 Max=6674 Mean=184.6 St.Dev=660.0
VAR 33 ANTAL MEDLEMMAR 1901 Loc 127 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2422 9999. Ej tillämplig Valid-n=154 Min=0 Max=9507 Mean=247.7 St.Dev=881.1
VAR 34 ANTAL MEDLEMMAR 1902 Loc 131 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2375 99999. Ej tillämplig Valid-n=201 Min=0 Max=15901 Mean=318.3 St.Dev=1286.4
VAR 35 ANTAL MEDLEMMAR 1903 Loc 136 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2357 99999. Ej tillämplig Valid-n=219 Min=0 Max=19255 Mean=299.7 St.Dev=1434.7
VAR 36 ANTAL MEDLEMMAR 1904 Loc 141 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2326 99999. Ej tillämplig Valid-n=250 Min=0 Max=22298 Mean=332.6 St.Dev=1584.2
VAR 37 ANTAL MEDLEMMAR 1905 Loc 146 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2313 99999. Ej tillämplig Valid-n=263 Min=0 Max=22421 Mean=333.5 St.Dev=1543.8
VAR 38 ANTAL MEDLEMMAR 1906 Loc 151 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2209 99999. Ej tillämplig Valid-n=367 Min=0 Max=28413 Mean=388.7 St.Dev=1815.5
VAR 39 ANTAL MEDLEMMAR 1907 Loc 156 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2074 99999. Ej tillämplig Valid-n=502 Min=0 Max=36018 Mean=377.7 St.Dev=1927.0
VAR 40 ANTAL MEDLEMMAR 1908 Loc 161 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2038 99999. Ej tillämplig Valid-n=538 Min=0 Max=34183 Mean=347.0 St.Dev=1753.8
VAR 41 ANTAL MEDLEMMAR 1909 Loc 166 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2051 99999. Ej tillämplig Valid-n=525 Min=0 Max=27716 Mean=271.8 St.Dev=1369.2
VAR 42 ANTAL MEDLEMMAR 1910 Loc 171 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2081 99999. Ej tillämplig Valid-n=495 Min=0 Max=22860 Mean=228.2 St.Dev=1155.4
VAR 43 ANTAL MEDLEMMAR 1911 Loc 176 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2099 99999. Ej tillämplig Valid-n=477 Min=0 Max=20177 Mean=207.9 St.Dev=1037.4
VAR 44 ANTAL MEDLEMMAR 1912 Loc 181 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2101 99999. Ej tillämplig Valid-n=475 Min=0 Max=20477 Mean=224.0 St.Dev=1090.3
VAR 45 ANTAL MEDLEMMAR 1913 Loc 186 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2094 99999. Ej tillämplig Valid-n=482 Min=0 Max=22743 Mean=244.7 St.Dev=1198.8
VAR 46 ANTAL MEDLEMMAR 1914 Loc 191 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2075 99999. Ej tillämplig Valid-n=501 Min=0 Max=31959 Mean=310.9 St.Dev=1869.8
VAR 47 ANTAL MEDLEMMAR 1915 Loc 196 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2067 99999. Ej tillämplig Valid-n=509 Min=0 Max=24912 Mean=273.2 St.Dev=1322.7
VAR 48 ANTAL MEDLEMMAR 1916 Loc 201 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2040 99999. Ej tillämplig Valid-n=536 Min=0 Max=30071 Mean=311.7 St.Dev=1559.5
VAR 49 ANTAL MEDLEMMAR 1917 Loc 206 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1995 99999. Ej tillämplig Valid-n=581 Min=0 Max=41142 Mean=384.8 St.Dev=0.0
VAR 50 ANTAL MEDLEMMAR 1918 Loc 211 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1931 99999. Ej tillämplig Valid-n=645 Min=0 Max=46209 Mean=454.6 St.Dev=0.0
VAR 51 ANTAL MEDLEMMAR 1919 Loc 216 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1871 99999. Ej tillämplig Valid-n=705 Min=0 Max=50446 Mean=446.9 St.Dev=0.0
VAR 52 ANTAL MEDLEMMAR 1920 Loc 221 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1842 99999. Ej tillämplig Valid-n=734 Min=0 Max=55715 Mean=468.8 St.Dev=911.8
VAR 53 ANTAL MEDLEMMAR 1921 Loc 226 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1838 99999. Ej tillämplig Valid-n=738 Min=0 Max=53288 Mean=430.1 St.Dev=0.0
VAR 54 ANTAL MEDLEMMAR 1922 Loc 231 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1800 99999. Ej tillämplig Valid-n=776 Min=0 Max=48393 Mean=421.7 St.Dev=0.0
VAR 55 ANTAL MEDLEMMAR 1923 Loc 236 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1764 99999. Ej tillämplig Valid-n=812 Min=0 Max=48065 Mean=405.3 St.Dev=0.0
VAR 56 ANTAL MEDLEMMAR 1924 Loc 241 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1726 99999. Ej tillämplig Valid-n=850 Min=0 Max=54119 Mean=438.0 St.Dev=712.9
VAR 57 ANTAL MEDLEMMAR 1925 Loc 246 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1706 99999. Ej tillämplig Valid-n=870 Min=0 Max=62906 Mean=457.9 St.Dev=1405.2
VAR 58 ANTAL MEDLEMMAR 1926 Loc 251 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1676 99999. Ej tillämplig Valid-n=900 Min=0 Max=69541 Mean=479.1 St.Dev=0.0
VAR 59 ANTAL MEDLEMMAR 1927 Loc 256 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1672 99999. Ej tillämplig Valid-n=904 Min=0 Max=73172 Mean=491.8 St.Dev=0.0
VAR 60 ANTAL MEDLEMMAR 1928 Loc 261 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1654 99999. Ej tillämplig Valid-n=922 Min=0 Max=79668 Mean=516.7 St.Dev=813.5
VAR 61 ANTAL MEDLEMMAR 1929 Loc 266 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1632 99999. Ej tillämplig Valid-n=944 Min=0 Max=95240 Mean=552.4 St.Dev=0.0
VAR 62 ANTAL MEDLEMMAR 1930 Loc 271 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1505 99999. Ej tillämplig Valid-n=1071 Min=0 Max=98675 Mean=553.6 St.Dev=1056.3
VAR 63 ANTAL MEDLEMMAR 1931 Loc 276 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1456 999999. Ej tillämplig Valid-n=1120 Min=0 Max=105152 Mean=534.7 St.Dev=0.0
VAR 64 ANTAL MEDLEMMAR 1932 Loc 282 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1413 999999. Ej tillämplig Valid-n=1163 Min=0 Max=106745 Mean=522.7 St.Dev=0.0
VAR 65 ANTAL MEDLEMMAR 1933 Loc 288 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1382 999999. Ej tillämplig Valid-n=1194 Min=0 Max=105645 Mean=507.1 St.Dev=0.0
VAR 66 ANTAL MEDLEMMAR 1934 Loc 294 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1391 999999. Ej tillämplig Valid-n=1185 Min=0 Max=107108 Mean=525.1 St.Dev=0.0
VAR 67 ANTAL MEDLEMMAR 1935 Loc 300 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1357 999999. Ej tillämplig Valid-n=1219 Min=0 Max=110030 Mean=539.3 St.Dev=0.0
VAR 68 ANTAL MEDLEMMAR 1936 Loc 306 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1299 999999. Ej tillämplig Valid-n=1277 Min=0 Max=117123 Mean=559.1 St.Dev=0.0
VAR 69 ANTAL MEDLEMMAR 1937 Loc 312 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1225 999999. Ej tillämplig Valid-n=1351 Min=0 Max=125999 Mean=585.9 St.Dev=863.0
VAR 70 ANTAL MEDLEMMAR 1938 Loc 318 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1194 999999. Ej tillämplig Valid-n=1382 Min=0 Max=137646 Mean=638.5 St.Dev=0.0
VAR 71 ANTAL MEDLEMMAR 1939 Loc 324 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1163 999999. Ej tillämplig Valid-n=1413 Min=0 Max=148537 Mean=644.0 St.Dev=738.7
VAR 72 ANTAL MEDLEMMAR 1940 Loc 330 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1162 999999. Ej tillämplig Valid-n=1414 Min=0 Max=146853 Mean=642.6 St.Dev=0.0
VAR 73 ANTAL MEDLEMMAR 1941 Loc 336 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1147 999999. Ej tillämplig Valid-n=1429 Min=0 Max=143854 Mean=660.8 St.Dev=0.0
VAR 74 ANTAL MEDLEMMAR 1942 Loc 342 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1132 999999. Ej tillämplig Valid-n=1444 Min=0 Max=143916 Mean=672.5 St.Dev=136.7
VAR 75 ANTAL MEDLEMMAR 1943 Loc 348 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1132 999999. Ej tillämplig Valid-n=1444 Min=0 Max=151706 Mean=687.3 St.Dev=0.0
VAR 76 ANTAL MEDLEMMAR 1944 Loc 354 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1123 999999. Ej tillämplig Valid-n=1453 Min=0 Max=151816 Mean=702.8 St.Dev=0.0
VAR 77 ANTAL MEDLEMMAR 1945 Loc 360 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1104 999999. Ej tillämplig Valid-n=1472 Min=2 Max=147938 Mean=708.1 St.Dev=0.0
VAR 78 ANTAL MEDLEMMAR 1946 Loc 366 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1966 99999. Ej tillämplig Valid-n=610 Min=0 Max=14720 Mean=199.3 St.Dev=784.8
VAR 79 ANTAL MEDLEMMAR 1947 Loc 371 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1968 99999. Ej tillämplig Valid-n=608 Min=0 Max=14226 Mean=187.3 St.Dev=732.5
VAR 80 ANTAL MEDLEMMAR 1948 Loc 376 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1968 99999. Ej tillämplig Valid-n=608 Min=0 Max=13457 Mean=183.1 St.Dev=711.9
VAR 81 ANTAL MEDLEMMAR 1949 Loc 381 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1974 99999. Ej tillämplig Valid-n=602 Min=2 Max=13765 Mean=159.2 St.Dev=715.7
VAR 82 ANTAL MEDLEMMAR 1950 Loc 386 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 83 ANTAL FÖRENINGAR 1881 Loc 388 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 84 ANTAL FÖRENINGAR 1882 Loc 389 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 85 ANTAL FÖRENINGAR 1883 Loc 390 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 86 ANTAL FÖRENINGAR 1884 Loc 391 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 87 ANTAL FÖRENINGAR 1885 Loc 392 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 88 ANTAL FÖRENINGAR 1886 Loc 393 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 89 ANTAL FÖRENINGAR 1887 Loc 394 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 90 ANTAL FÖRENINGAR 1888 Loc 395 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=5 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 91 ANTAL FÖRENINGAR 1889 Loc 396 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=6 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 92 ANTAL FÖRENINGAR 1890 Loc 397 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 09. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=9 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 93 ANTAL FÖRENINGAR 1891 Loc 399 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=7 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 94 ANTAL FÖRENINGAR 1892 Loc 400 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=6 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 95 ANTAL FÖRENINGAR 1893 Loc 401 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=8 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 96 ANTAL FÖRENINGAR 1894 Loc 402 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=10 Mean=0.0 St.Dev=0.4
VAR 97 ANTAL FÖRENINGAR 1895 Loc 404 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=13 Mean=0.1 St.Dev=0.6
VAR 98 ANTAL FÖRENINGAR 1896 Loc 406 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.1 St.Dev=0.7
VAR 99 ANTAL FÖRENINGAR 1897 Loc 408 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=32 Mean=0.2 St.Dev=1.3
VAR 100 ANTAL FÖRENINGAR 1898 Loc 410 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=27 Mean=0.2 St.Dev=1.4
VAR 101 ANTAL FÖRENINGAR 1899 Loc 412 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=39 Mean=0.3 St.Dev=1.7
VAR 102 ANTAL FÖRENINGAR 1900 Loc 414 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=31 Mean=0.2 St.Dev=1.4
VAR 103 ANTAL FÖRENINGAR 1901 Loc 416 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=42 Mean=0.3 St.Dev=1.7
VAR 104 ANTAL FÖRENINGAR 1902 Loc 418 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=72 Mean=0.5 St.Dev=3.0
VAR 105 ANTAL FÖRENINGAR 1903 Loc 420 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=81 Mean=0.6 St.Dev=3.2
VAR 106 ANTAL FÖRENINGAR 1904 Loc 422 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=96 Mean=0.7 St.Dev=3.7
VAR 107 ANTAL FÖRENINGAR 1905 Loc 424 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=98 Mean=0.7 St.Dev=3.9
VAR 108 ANTAL FÖRENINGAR 1906 Loc 426 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=119 Mean=1.0 St.Dev=4.9
VAR 109 ANTAL FÖRENINGAR 1907 Loc 429 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=135 Mean=1.3 St.Dev=5.7
VAR 110 ANTAL FÖRENINGAR 1908 Loc 432 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=130 Mean=1.3 St.Dev=5.7
VAR 111 ANTAL FÖRENINGAR 1909 Loc 435 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=132 Mean=1.3 St.Dev=5.5
VAR 112 ANTAL FÖRENINGAR 1910 Loc 438 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=118 Mean=1.1 St.Dev=4.7
VAR 113 ANTAL FÖRENINGAR 1911 Loc 441 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=116 Mean=1.0 St.Dev=4.4
VAR 114 ANTAL FÖRENINGAR 1912 Loc 444 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=113 Mean=1.0 St.Dev=4.4
VAR 115 ANTAL FÖRENINGAR 1913 Loc 447 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=107 Mean=1.0 St.Dev=4.3
VAR 116 ANTAL FÖRENINGAR 1914 Loc 450 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=104 Mean=1.0 St.Dev=4.3
VAR 117 ANTAL FÖRENINGAR 1915 Loc 453 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=107 Mean=1.0 St.Dev=4.4
VAR 118 ANTAL FÖRENINGAR 1916 Loc 456 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=114 Mean=1.1 St.Dev=4.7
VAR 119 ANTAL FÖRENINGAR 1917 Loc 459 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=134 Mean=1.3 St.Dev=5.5
VAR 120 ANTAL FÖRENINGAR 1918 Loc 462 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=152 Mean=1.5 St.Dev=6.2
VAR 121 ANTAL FÖRENINGAR 1919 Loc 465 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=143 Mean=1.7 St.Dev=6.5
VAR 122 ANTAL FÖRENINGAR 1920 Loc 468 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=150 Mean=1.9 St.Dev=6.9
VAR 123 ANTAL FÖRENINGAR 1921 Loc 471 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=143 Mean=1.9 St.Dev=6.6
VAR 124 ANTAL FÖRENINGAR 1922 Loc 474 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=141 Mean=2.0 St.Dev=6.8
VAR 125 ANTAL FÖRENINGAR 1923 Loc 477 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=135 Mean=2.0 St.Dev=6.6
VAR 126 ANTAL FÖRENINGAR 1924 Loc 480 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=133 Mean=2.2 St.Dev=6.7
VAR 127 ANTAL FÖRENINGAR 1925 Loc 483 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=136 Mean=2.3 St.Dev=6.8
VAR 128 ANTAL FÖRENINGAR 1926 Loc 486 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=137 Mean=2.3 St.Dev=6.9
VAR 129 ANTAL FÖRENINGAR 1927 Loc 489 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=136 Mean=2.4 St.Dev=7.0
VAR 130 ANTAL FÖRENINGAR 1928 Loc 492 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=131 Mean=2.5 St.Dev=7.0
VAR 131 ANTAL FÖRENINGAR 1929 Loc 495 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=139 Mean=2.6 St.Dev=7.2
VAR 132 ANTAL FÖRENINGAR 1930 Loc 498 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=143 Mean=2.9 St.Dev=7.4
VAR 133 ANTAL FÖRENINGAR 1931 Loc 501 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=145 Mean=3.1 St.Dev=7.6
VAR 134 ANTAL FÖRENINGAR 1932 Loc 504 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=148 Mean=3.2 St.Dev=7.8
VAR 135 ANTAL FÖRENINGAR 1933 Loc 507 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=151 Mean=3.2 St.Dev=7.9
VAR 136 ANTAL FÖRENINGAR 1934 Loc 510 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=158 Mean=3.3 St.Dev=8.1
VAR 137 ANTAL FÖRENINGAR 1935 Loc 513 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=152 Mean=3.4 St.Dev=8.0
VAR 138 ANTAL FÖRENINGAR 1936 Loc 516 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=152 Mean=3.5 St.Dev=8.0
VAR 139 ANTAL FÖRENINGAR 1937 Loc 519 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=147 Mean=3.8 St.Dev=7.9
VAR 140 ANTAL FÖRENINGAR 1938 Loc 522 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=146 Mean=4.0 St.Dev=8.1
VAR 141 ANTAL FÖRENINGAR 1939 Loc 525 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=147 Mean=4.2 St.Dev=8.5
VAR 142 ANTAL FÖRENINGAR 1940 Loc 528 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=146 Mean=4.1 St.Dev=8.2
VAR 143 ANTAL FÖRENINGAR 1941 Loc 531 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=149 Mean=4.3 St.Dev=8.7
VAR 144 ANTAL FÖRENINGAR 1942 Loc 534 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=149 Mean=4.4 St.Dev=8.8
VAR 145 ANTAL FÖRENINGAR 1943 Loc 537 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=146 Mean=4.3 St.Dev=8.6
VAR 146 ANTAL FÖRENINGAR 1944 Loc 540 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=153 Mean=4.5 St.Dev=9.0
VAR 147 ANTAL FÖRENINGAR 1945 Loc 543 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=154 Mean=4.6 St.Dev=9.1
VAR 148 ANTAL FÖRENINGAR 1946 Loc 546 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 149 ANTAL FÖRENINGAR 1947 Loc 548 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 150 ANTAL FÖRENINGAR 1948 Loc 550 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 151 ANTAL FÖRENINGAR 1949 Loc 552 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=16 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 152 ANTAL FÖRENINGAR 1950 Loc 554 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 153 MEDLEMMAR 1881 INTERPOL Loc 555 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 154 MEDLEMMAR 1882 INTERPOL Loc 557 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 155 MEDLEMMAR 1883 INTERPOL Loc 559 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 156 MEDLEMMAR 1884 INTERPOL Loc 561 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 157 MEDLEMMAR 1885 INTERPOL Loc 563 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 158 MEDLEMMAR 1886 INTERPOL Loc 565 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2561 9999. Ej tillämplig Valid-n=15 Min=6 Max=1395 Mean=227.5 St.Dev=412.4
VAR 159 MEDLEMMAR 1887 INTERPOL Loc 569 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2555 9999. Ej tillämplig Valid-n=21 Min=4 Max=1704 Mean=164.5 St.Dev=376.4
VAR 160 MEDLEMMAR 1888 INTERPOL Loc 573 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2546 9999. Ej tillämplig Valid-n=30 Min=2 Max=1898 Mean=132.9 St.Dev=359.9
VAR 161 MEDLEMMAR 1889 INTERPOL Loc 577 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2540 9999. Ej tillämplig Valid-n=36 Min=4 Max=2194 Mean=132.0 St.Dev=379.8
VAR 162 MEDLEMMAR 1890 INTERPOL Loc 581 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2537 9999. Ej tillämplig Valid-n=39 Min=5 Max=2489 Mean=135.8 St.Dev=409.5
VAR 163 MEDLEMMAR 1891 INTERPOL Loc 585 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2535 9999. Ej tillämplig Valid-n=41 Min=5 Max=2472 Mean=151.7 St.Dev=406.1
VAR 164 MEDLEMMAR 1892 INTERPOL Loc 589 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2532 9999. Ej tillämplig Valid-n=44 Min=1 Max=2578 Mean=156.0 St.Dev=413.7
VAR 165 MEDLEMMAR 1893 INTERPOL Loc 593 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2527 9999. Ej tillämplig Valid-n=49 Min=5 Max=2918 Mean=151.6 St.Dev=441.9
VAR 166 MEDLEMMAR 1894 INTERPOL Loc 597 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2521 9999. Ej tillämplig Valid-n=55 Min=1 Max=3225 Mean=151.8 St.Dev=460.6
VAR 167 MEDLEMMAR 1895 INTERPOL Loc 601 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2511 9999. Ej tillämplig Valid-n=65 Min=3 Max=3717 Mean=162.5 St.Dev=495.9
VAR 168 MEDLEMMAR 1896 INTERPOL Loc 605 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2503 9999. Ej tillämplig Valid-n=73 Min=3 Max=4164 Mean=192.5 St.Dev=544.1
VAR 169 MEDLEMMAR 1897 INTERPOL Loc 609 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2483 9999. Ej tillämplig Valid-n=93 Min=3 Max=6780 Mean=287.1 St.Dev=844.0
VAR 170 MEDLEMMAR 1898 INTERPOL Loc 613 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2430 99999. Ej tillämplig Valid-n=146 Min=3 Max=10158 Mean=289.3 St.Dev=970.7
VAR 171 MEDLEMMAR 1899 INTERPOL Loc 618 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2422 99999. Ej tillämplig Valid-n=154 Min=3 Max=11648 Mean=282.8 St.Dev=1054.3
VAR 172 MEDLEMMAR 1900 INTERPOL Loc 623 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2424 99999. Ej tillämplig Valid-n=152 Min=3 Max=12265 Mean=292.8 St.Dev=1107.7
VAR 173 MEDLEMMAR 1901 INTERPOL Loc 628 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2414 99999. Ej tillämplig Valid-n=162 Min=3 Max=11943 Mean=294.1 St.Dev=1059.5
VAR 174 MEDLEMMAR 1902 INTERPOL Loc 633 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2374 99999. Ej tillämplig Valid-n=202 Min=2 Max=16437 Mean=336.1 St.Dev=1328.7
VAR 175 MEDLEMMAR 1903 INTERPOL Loc 638 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2358 99999. Ej tillämplig Valid-n=218 Min=3 Max=19769 Mean=342.4 St.Dev=1493.3
VAR 176 MEDLEMMAR 1904 INTERPOL Loc 643 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2324 99999. Ej tillämplig Valid-n=252 Min=3 Max=23129 Mean=383.4 St.Dev=1654.9
VAR 177 MEDLEMMAR 1905 INTERPOL Loc 648 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2305 99999. Ej tillämplig Valid-n=271 Min=2 Max=23380 Mean=387.7 St.Dev=1616.8
VAR 178 MEDLEMMAR 1906 INTERPOL Loc 653 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2179 99999. Ej tillämplig Valid-n=397 Min=1 Max=30377 Mean=427.8 St.Dev=1880.5
VAR 179 MEDLEMMAR 1907 INTERPOL Loc 658 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2052 99999. Ej tillämplig Valid-n=524 Min=4 Max=36920 Mean=404.5 St.Dev=1959.6
VAR 180 MEDLEMMAR 1908 INTERPOL Loc 663 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2040 99999. Ej tillämplig Valid-n=536 Min=4 Max=34846 Mean=359.2 St.Dev=1787.6
VAR 181 MEDLEMMAR 1909 INTERPOL Loc 668 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2050 99999. Ej tillämplig Valid-n=526 Min=1 Max=27997 Mean=282.9 St.Dev=1384.0
VAR 182 MEDLEMMAR 1910 INTERPOL Loc 673 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2100 99999. Ej tillämplig Valid-n=476 Min=1 Max=23032 Mean=252.3 St.Dev=1197.9
VAR 183 MEDLEMMAR 1911 INTERPOL Loc 678 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2140 99999. Ej tillämplig Valid-n=436 Min=1 Max=20983 Mean=248.0 St.Dev=1135.2
VAR 184 MEDLEMMAR 1912 INTERPOL Loc 683 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2147 99999. Ej tillämplig Valid-n=429 Min=1 Max=21337 Mean=265.2 St.Dev=1198.5
VAR 185 MEDLEMMAR 1913 INTERPOL Loc 688 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2144 99999. Ej tillämplig Valid-n=432 Min=2 Max=23550 Mean=294.1 St.Dev=1326.2
VAR 186 MEDLEMMAR 1914 INTERPOL Loc 693 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2127 99999. Ej tillämplig Valid-n=449 Min=2 Max=33461 Mean=364.8 St.Dev=2042.1
VAR 187 MEDLEMMAR 1915 INTERPOL Loc 698 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2119 99999. Ej tillämplig Valid-n=457 Min=2 Max=25483 Mean=326.9 St.Dev=1448.8
VAR 188 MEDLEMMAR 1916 INTERPOL Loc 703 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2086 99999. Ej tillämplig Valid-n=490 Min=1 Max=30316 Mean=359.7 St.Dev=1668.8
VAR 189 MEDLEMMAR 1917 INTERPOL Loc 708 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 2043 99999. Ej tillämplig Valid-n=533 Min=3 Max=41404 Mean=425.5 St.Dev=0.0
VAR 190 MEDLEMMAR 1918 INTERPOL Loc 713 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1964 99999. Ej tillämplig Valid-n=612 Min=2 Max=48193 Mean=503.9 St.Dev=707.4
VAR 191 MEDLEMMAR 1919 INTERPOL Loc 718 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1892 99999. Ej tillämplig Valid-n=684 Min=2 Max=53696 Mean=476.3 St.Dev=673.7
VAR 192 MEDLEMMAR 1920 INTERPOL Loc 723 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1857 99999. Ej tillämplig Valid-n=719 Min=1 Max=57505 Mean=492.3 St.Dev=1112.4
VAR 193 MEDLEMMAR 1921 INTERPOL Loc 728 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1846 99999. Ej tillämplig Valid-n=730 Min=2 Max=54007 Mean=463.2 St.Dev=506.8
VAR 194 MEDLEMMAR 1922 INTERPOL Loc 733 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1823 99999. Ej tillämplig Valid-n=753 Min=1 Max=48788 Mean=438.7 St.Dev=0.0
VAR 195 MEDLEMMAR 1923 INTERPOL Loc 738 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1789 99999. Ej tillämplig Valid-n=787 Min=2 Max=50698 Mean=425.0 St.Dev=0.0
VAR 196 MEDLEMMAR 1924 INTERPOL Loc 743 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1753 99999. Ej tillämplig Valid-n=823 Min=2 Max=57268 Mean=462.9 St.Dev=1007.4
VAR 197 MEDLEMMAR 1925 INTERPOL Loc 748 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1731 99999. Ej tillämplig Valid-n=845 Min=3 Max=64324 Mean=480.0 St.Dev=0.0
VAR 198 MEDLEMMAR 1926 INTERPOL Loc 753 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1705 99999. Ej tillämplig Valid-n=871 Min=1 Max=71635 Mean=504.4 St.Dev=0.0
VAR 199 MEDLEMMAR 1927 INTERPOL Loc 758 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1696 99999. Ej tillämplig Valid-n=880 Min=3 Max=75169 Mean=517.4 St.Dev=0.0
VAR 200 MEDLEMMAR 1928 INTERPOL Loc 763 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1674 99999. Ej tillämplig Valid-n=902 Min=3 Max=82250 Mean=537.8 St.Dev=1097.2
VAR 201 MEDLEMMAR 1929 INTERPOL Loc 768 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1649 99999. Ej tillämplig Valid-n=927 Min=1 Max=95297 Mean=565.2 St.Dev=0.0
VAR 202 MEDLEMMAR 1930 INTERPOL Loc 773 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1510 99999. Ej tillämplig Valid-n=1066 Min=1 Max=98710 Mean=558.1 St.Dev=1071.1
VAR 203 MEDLEMMAR 1931 INTERPOL Loc 778 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1455 999999. Ej tillämplig Valid-n=1121 Min=2 Max=105184 Mean=540.4 St.Dev=0.0
VAR 204 MEDLEMMAR 1932 INTERPOL Loc 784 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1411 999999. Ej tillämplig Valid-n=1165 Min=1 Max=106804 Mean=525.0 St.Dev=0.0
VAR 205 MEDLEMMAR 1933 INTERPOL Loc 790 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1370 999999. Ej tillämplig Valid-n=1206 Min=1 Max=105645 Mean=506.0 St.Dev=0.0
VAR 206 MEDLEMMAR 1934 INTERPOL Loc 796 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1371 999999. Ej tillämplig Valid-n=1205 Min=1 Max=107108 Mean=520.5 St.Dev=0.0
VAR 207 MEDLEMMAR 1935 INTERPOL Loc 802 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1332 999999. Ej tillämplig Valid-n=1244 Min=2 Max=110062 Mean=534.0 St.Dev=0.0
VAR 208 MEDLEMMAR 1936 INTERPOL Loc 808 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1276 999999. Ej tillämplig Valid-n=1300 Min=2 Max=117153 Mean=554.5 St.Dev=0.0
VAR 209 MEDLEMMAR 1937 INTERPOL Loc 814 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1198 999999. Ej tillämplig Valid-n=1378 Min=3 Max=126029 Mean=581.8 St.Dev=874.2
VAR 210 MEDLEMMAR 1938 INTERPOL Loc 820 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1176 999999. Ej tillämplig Valid-n=1400 Min=2 Max=137646 Mean=635.9 St.Dev=0.0
VAR 211 MEDLEMMAR 1939 INTERPOL Loc 826 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1150 999999. Ej tillämplig Valid-n=1426 Min=3 Max=148700 Mean=644.7 St.Dev=780.1
VAR 212 MEDLEMMAR 1940 INTERPOL Loc 832 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1151 999999. Ej tillämplig Valid-n=1425 Min=3 Max=150463 Mean=654.1 St.Dev=1025.3
VAR 213 MEDLEMMAR 1941 INTERPOL Loc 838 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1132 999999. Ej tillämplig Valid-n=1444 Min=2 Max=143854 Mean=660.0 St.Dev=0.0
VAR 214 MEDLEMMAR 1942 INTERPOL Loc 844 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1125 999999. Ej tillämplig Valid-n=1451 Min=4 Max=143916 Mean=674.4 St.Dev=288.7
VAR 215 MEDLEMMAR 1943 INTERPOL Loc 850 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1109 999999. Ej tillämplig Valid-n=1467 Min=3 Max=154151 Mean=692.1 St.Dev=0.0
VAR 216 MEDLEMMAR 1944 INTERPOL Loc 856 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1116 999999. Ej tillämplig Valid-n=1460 Min=3 Max=151881 Mean=704.3 St.Dev=0.0
VAR 217 MEDLEMMAR 1945 INTERPOL Loc 862 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1101 999999. Ej tillämplig Valid-n=1475 Min=2 Max=153337 Mean=711.9 St.Dev=388.6
VAR 218 MEDLEMMAR 1946 INTERPOL Loc 868 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1972 99999. Ej tillämplig Valid-n=604 Min=2 Max=14720 Mean=202.5 St.Dev=789.5
VAR 219 MEDLEMMAR 1947 INTERPOL Loc 873 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1970 99999. Ej tillämplig Valid-n=606 Min=2 Max=14226 Mean=188.7 St.Dev=734.2
VAR 220 MEDLEMMAR 1948 INTERPOL Loc 878 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1968 99999. Ej tillämplig Valid-n=608 Min=2 Max=13457 Mean=183.4 St.Dev=712.4
VAR 221 MEDLEMMAR 1949 INTERPOL Loc 883 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1974 99999. Ej tillämplig Valid-n=602 Min=2 Max=13765 Mean=159.4 St.Dev=716.2
VAR 222 MEDLEMMAR 1950 INTERPOL Loc 888 width 2 MD=99 Antal medlemmar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 2576 99. Ej tillämplig För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 223 FÖRENINGAR 1881 INTERPOL Loc 890 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 224 FÖRENINGAR 1882 INTERPOL Loc 891 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 225 FÖRENINGAR 1883 INTERPOL Loc 892 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 226 FÖRENINGAR 1884 INTERPOL Loc 893 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 227 FÖRENINGAR 1885 INTERPOL Loc 894 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 228 FÖRENINGAR 1886 INTERPOL Loc 895 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=3 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 229 FÖRENINGAR 1887 INTERPOL Loc 896 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=4 Mean=0.0 St.Dev=0.2
VAR 230 FÖRENINGAR 1888 INTERPOL Loc 897 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=7 Mean=0.0 St.Dev=0.3
VAR 231 FÖRENINGAR 1889 INTERPOL Loc 898 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 08. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=9 Mean=0.0 St.Dev=0.4
VAR 232 FÖRENINGAR 1890 INTERPOL Loc 900 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=14 Mean=0.0 St.Dev=0.5
VAR 233 FÖRENINGAR 1891 INTERPOL Loc 902 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=15 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 234 FÖRENINGAR 1892 INTERPOL Loc 904 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=15 Mean=0.1 St.Dev=0.6
VAR 235 FÖRENINGAR 1893 INTERPOL Loc 906 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=16 Mean=0.1 St.Dev=0.6
VAR 236 FÖRENINGAR 1894 INTERPOL Loc 908 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.1 St.Dev=0.7
VAR 237 FÖRENINGAR 1895 INTERPOL Loc 910 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=18 Mean=0.1 St.Dev=0.8
VAR 238 FÖRENINGAR 1896 INTERPOL Loc 912 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=22 Mean=0.1 St.Dev=1.0
VAR 239 FÖRENINGAR 1897 INTERPOL Loc 914 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=35 Mean=0.2 St.Dev=1.5
VAR 240 FÖRENINGAR 1898 INTERPOL Loc 916 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=43 Mean=0.3 St.Dev=1.9
VAR 241 FÖRENINGAR 1899 INTERPOL Loc 918 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=46 Mean=0.4 St.Dev=2.0
VAR 242 FÖRENINGAR 1900 INTERPOL Loc 920 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=52 Mean=0.4 St.Dev=2.2
VAR 243 FÖRENINGAR 1901 INTERPOL Loc 922 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=56 Mean=0.4 St.Dev=2.3
VAR 244 FÖRENINGAR 1902 INTERPOL Loc 924 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=79 Mean=0.6 St.Dev=3.3
VAR 245 FÖRENINGAR 1903 INTERPOL Loc 926 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=88 Mean=0.6 St.Dev=3.5
VAR 246 FÖRENINGAR 1904 INTERPOL Loc 928 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=104 Mean=0.7 St.Dev=4.0
VAR 247 FÖRENINGAR 1905 INTERPOL Loc 931 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=108 Mean=0.8 St.Dev=4.3
VAR 248 FÖRENINGAR 1906 INTERPOL Loc 934 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=130 Mean=1.1 St.Dev=5.4
VAR 249 FÖRENINGAR 1907 INTERPOL Loc 937 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=142 Mean=1.4 St.Dev=6.1
VAR 250 FÖRENINGAR 1908 INTERPOL Loc 940 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=137 Mean=1.4 St.Dev=6.0
VAR 251 FÖRENINGAR 1909 INTERPOL Loc 943 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=137 Mean=1.4 St.Dev=5.8
VAR 252 FÖRENINGAR 1910 INTERPOL Loc 946 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=124 Mean=1.2 St.Dev=5.1
VAR 253 FÖRENINGAR 1911 INTERPOL Loc 949 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=124 Mean=1.1 St.Dev=4.9
VAR 254 FÖRENINGAR 1912 INTERPOL Loc 952 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=121 Mean=1.1 St.Dev=4.9
VAR 255 FÖRENINGAR 1913 INTERPOL Loc 955 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=115 Mean=1.1 St.Dev=4.8
VAR 256 FÖRENINGAR 1914 INTERPOL Loc 958 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=109 Mean=1.1 St.Dev=4.7
VAR 257 FÖRENINGAR 1915 INTERPOL Loc 961 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=113 Mean=1.1 St.Dev=4.8
VAR 258 FÖRENINGAR 1916 INTERPOL Loc 964 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=120 Mean=1.2 St.Dev=5.1
VAR 259 FÖRENINGAR 1917 INTERPOL Loc 967 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=137 Mean=1.4 St.Dev=5.7
VAR 260 FÖRENINGAR 1918 INTERPOL Loc 970 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=159 Mean=1.6 St.Dev=6.5
VAR 261 FÖRENINGAR 1919 INTERPOL Loc 973 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=154 Mean=1.8 St.Dev=6.8
VAR 262 FÖRENINGAR 1920 INTERPOL Loc 976 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=154 Mean=2.0 St.Dev=7.1
VAR 263 FÖRENINGAR 1921 INTERPOL Loc 979 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=149 Mean=2.0 St.Dev=7.0
VAR 264 FÖRENINGAR 1922 INTERPOL Loc 982 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=146 Mean=2.0 St.Dev=7.0
VAR 265 FÖRENINGAR 1923 INTERPOL Loc 985 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=142 Mean=2.1 St.Dev=6.9
VAR 266 FÖRENINGAR 1924 INTERPOL Loc 988 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=139 Mean=2.3 St.Dev=7.0
VAR 267 FÖRENINGAR 1925 INTERPOL Loc 991 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=140 Mean=2.3 St.Dev=7.0
VAR 268 FÖRENINGAR 1926 INTERPOL Loc 994 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=140 Mean=2.4 St.Dev=7.1
VAR 269 FÖRENINGAR 1927 INTERPOL Loc 997 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=138 Mean=2.5 St.Dev=7.2
VAR 270 FÖRENINGAR 1928 INTERPOL Loc 1000 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=133 Mean=2.5 St.Dev=7.1
VAR 271 FÖRENINGAR 1929 INTERPOL Loc 1003 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=141 Mean=2.6 St.Dev=7.4
VAR 272 FÖRENINGAR 1930 INTERPOL Loc 1006 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=144 Mean=2.9 St.Dev=7.5
VAR 273 FÖRENINGAR 1931 INTERPOL Loc 1009 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=146 Mean=3.1 St.Dev=7.7
VAR 274 FÖRENINGAR 1932 INTERPOL Loc 1012 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=150 Mean=3.2 St.Dev=7.9
VAR 275 FÖRENINGAR 1933 INTERPOL Loc 1015 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=151 Mean=3.3 St.Dev=7.9
VAR 276 FÖRENINGAR 1934 INTERPOL Loc 1018 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=158 Mean=3.3 St.Dev=8.2
VAR 277 FÖRENINGAR 1935 INTERPOL Loc 1021 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=153 Mean=3.5 St.Dev=8.1
VAR 278 FÖRENINGAR 1936 INTERPOL Loc 1024 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=153 Mean=3.6 St.Dev=8.1
VAR 279 FÖRENINGAR 1937 INTERPOL Loc 1027 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=148 Mean=3.9 St.Dev=8.1
VAR 280 FÖRENINGAR 1938 INTERPOL Loc 1030 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=146 Mean=4.1 St.Dev=8.2
VAR 281 FÖRENINGAR 1939 INTERPOL Loc 1033 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=150 Mean=4.3 St.Dev=8.7
VAR 282 FÖRENINGAR 1940 INTERPOL Loc 1036 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=153 Mean=4.3 St.Dev=8.7
VAR 283 FÖRENINGAR 1941 INTERPOL Loc 1039 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=149 Mean=4.4 St.Dev=8.8
VAR 284 FÖRENINGAR 1942 INTERPOL Loc 1042 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=149 Mean=4.4 St.Dev=8.9
VAR 285 FÖRENINGAR 1943 INTERPOL Loc 1045 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=149 Mean=4.5 St.Dev=8.9
VAR 286 FÖRENINGAR 1944 INTERPOL Loc 1048 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=154 Mean=4.5 St.Dev=9.0
VAR 287 FÖRENINGAR 1945 INTERPOL Loc 1051 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 836 999. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=157 Mean=4.7 St.Dev=9.2
VAR 288 FÖRENINGAR 1946 INTERPOL Loc 1054 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 289 FÖRENINGAR 1947 INTERPOL Loc 1056 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 290 FÖRENINGAR 1948 INTERPOL Loc 1058 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=17 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 291 FÖRENINGAR 1949 INTERPOL Loc 1060 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 836 99. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=16 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 292 FÖRENINGAR 1950 INTERPOL Loc 1062 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 836 9. Ej tillämplig Valid-n=1740 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0