SAMTLIGA NYKTERHETSRÖRELSER
               1881-1950
               SSD 0438

              Primärforskare
          C.G. Andrae och Sven Lundkvist
           Historiska institutionen
             Uppsala universitet
                 och
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
            Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SAMTLIGA NYKTERHETSRÖRELSER 1881-1950 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet, under ledning av Carl Göran Andrae
       och Sven Lundkvist. Primärforskarna bär ej
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Carl Göran Andrae och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SAMTLIGA
  NYKTERHETSRÖRELSER 1881-1950 förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar             II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                           1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Källan till denna serie utgörs av Folkrörelsearkivet,
  primärforskare Carl Göran Andrae och Sven Lundkvist
  (SSD 0209).

  
                 II

           ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

  
  Källmaterialet från FOLKRÖRELSEARKIVET har radikalt
  omorganiserats för att möjliggöra regionalstatistiska
  analyser. De ursprungliga hierarkiskt uppbyggda länsfilerna
  har omskapats till en serie rektangulära filer i enlighet
  med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller
  med kommunindelningen före 1952 med städer och
  landskommuner. För att nå jämförbarhet med andra
  datamaterial har valts den indelning som utnyttjas av
  Sten Berglund i Svenska Valdata 1911-1944 (SSD 204).

  Folkrörelsearkivet omfattar uppgifter om fyra samfund,
  sex nykterhetsrörelser, 59 fackförbund och ett politiskt
  parti, sammanlagt 70 folkrörelser. För var och en av dessa
  har en särskild rektangulär fil skapats, täckande hela
  landet och omfattande 2576 enheter, samma antal som i
  Svenska Valdata.

  För att nå detta antal har en aggregering av orter inom
  landskommuner och städer måst vidtas. Denna aggregering
  eller hopslagning på lägsta nivå gör att medlemsantalet
  inte längre gäller en enskild förening utan en grupp av
  föreningar som har det gemensamt att de tillhör en och
  samma folkrörelse och existerar inom ett och samma
  geografiska område, dvs någon av de 2576 enheterna i
  materialet. Ett mått på förtätningsgraden inom en enhet har
  samtidigt skapats genom att antalet aggregerade föreningar
  har räknats. Detta innebär att materialet på så sätt
  dubblerats rörande antalet variabler. Förutom den årsvisa
  serien av medlemstal, variablerna 15-84 i varje material,

  
  finns också en årsvis serie av antal föreningar som den
  förstnämnda serien bygger på, variablerna 85-154, dvs
  antal föreningar på orten med känt antal medlemmar
  31 december respektive år.

  Folkrörelsearkivet bygger på ursprungsdata beträffande
  föreningarnas årsvisa rapporter till den centrala förenings-
  instansen. Denna rapportering är ojämn och för flertalet
  föreningar finns större eller mindre luckor, dvs år för
  vilka rapportering inte gjorts. Medlemsantalet saknas
  uppgift om, men man vet att föreningen har existerat. Här
  har ytterligare en åtgärd vidtagits, nämligen att skatta
  alla värden med utgångspunkt från omgivande år. För att inte
  påtvinga användaren de principer som här har kommit till
  användning har vi valt att lämna dessa skattade värden som
  en alternativ serie av årsvisa värden. De återfinns i
  materialet som variablerna 155-294. Den första hälften av
  dessa utgörs av den årsvisa serien av skattade eller
  faktiska värden för medlemsantal, variablerna 155-224, den
  andra hälften av en årsvis serie av ett med hänsyn till
  nämnda skattningar justerat antal föreningar som
  aggregerats, variablerna 225-294. Den serien anger närmare
  bestämt antalet föreningar på orten som existerat respektive
  år och deras kända eller skattade medlemsantal.

  Skattningarna har gjorts enligt följande:

  a. För de år då man vet att en förening existerat skattas
  medlemsantalet med hjälp av lineär interpolering från senast
  kända medlemsantal till nästföljande kända medlemsantal.

  b. Om året för skattning inträffar i början av en serie
  och före ett känt värde, skattas antalet med hjälp av det
  först kända värdet.

  c. Om året för skattning inträffar i slutet av en serie
  och efter det senast kända värdet skattas antalet med sist
  kända värde.

  d. Medlemsantal i lokal förening med enbart okända värden
  över hela serien har ej kunnat skattats och därför satts
  till noll.

  I folkrörelsearkivet ingår uppgifter om föreningens
  startår på en viss ort. Vid aggregering har valts ut det
  startår som utgör tidigast årtal bland gruppen aggregerade
  föreningar. I motsvarande operation beträffande sista
  verksamhetsår har valts senaste årtal bland gruppen
  aggregerade föreningar.

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

   (1) VAR 37  (2) ANT MEDL 1903 (KÄLLDATA)  (3) MD=99998 OR
                           GE 99999
     REF 37  (4) LOC 169 WIDTH 5      (5) NUMERIC

  (7) : Antal medlemmar 1903 (källdata)

  Faktiska värdet är kodat.
      00000.
          .
          .
      99997.
      99998. Uppgift saknas
   2573 99999. Ej tillämplig

  (9) Valid-n=3 Min=24 Max=150 Mean=70.7 St.Dev=69.1

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  

  (6) Anger antal decimaler.

  (7) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknanda.

  (8) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (9) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är formulerade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet
  och standardavvikelsen.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0438 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Löpnummer 5 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 6 Län och härad 7 Kommunens namn 8 Organisationens art (Typ av organisation) 9 Fackföreningsrörelse 10 Summa antal år som föreningen existerat 11 Första år då föreningen existerar 12 Sista år då föreningen existerar ANTAL MEDLEMMAR - KÄLLDATA 13 Antal medlemmar den 31 december 1881 14 Antal medlemmar den 31 december 1882 15 Antal medlemmar den 31 december 1883 16 Antal medlemmar den 31 december 1884 17 Antal medlemmar den 31 december 1885 18 Antal medlemmar den 31 december 1886 19 Antal medlemmar den 31 december 1887 20 Antal medlemmar den 31 december 1888 21 Antal medlemmar den 31 december 1889 22 Antal medlemmar den 31 december 1890 23 Antal medlemmar den 31 december 1891 24 Antal medlemmar den 31 december 1892 25 Antal medlemmar den 31 december 1893 26 Antal medlemmar den 31 december 1894 27 Antal medlemmar den 31 december 1895 28 Antal medlemmar den 31 december 1896 29 Antal medlemmar den 31 december 1897 30 Antal medlemmar den 31 december 1898 31 Antal medlemmar den 31 december 1899 32 Antal medlemmar den 31 december 1900 33 Antal medlemmar den 31 december 1901 34 Antal medlemmar den 31 december 1902 35 Antal medlemmar den 31 december 1903 36 Antal medlemmar den 31 december 1904 37 Antal medlemmar den 31 december 1905 38 Antal medlemmar den 31 december 1906 39 Antal medlemmar den 31 december 1907 40 Antal medlemmar den 31 december 1908 41 Antal medlemmar den 31 december 1909 42 Antal medlemmar den 31 december 1910 43 Antal medlemmar den 31 december 1911 44 Antal medlemmar den 31 december 1912 45 Antal medlemmar den 31 december 1913 46 Antal medlemmar den 31 december 1914 47 Antal medlemmar den 31 december 1915 48 Antal medlemmar den 31 december 1916 49 Antal medlemmar den 31 december 1917 50 Antal medlemmar den 31 december 1918 51 Antal medlemmar den 31 december 1919 52 Antal medlemmar den 31 december 1920 53 Antal medlemmar den 31 december 1921 54 Antal medlemmar den 31 december 1922 55 Antal medlemmar den 31 december 1923 56 Antal medlemmar den 31 december 1924 57 Antal medlemmar den 31 december 1925 58 Antal medlemmar den 31 december 1926 59 Antal medlemmar den 31 december 1927 60 Antal medlemmar den 31 december 1928 61 Antal medlemmar den 31 december 1929 62 Antal medlemmar den 31 december 1930 63 Antal medlemmar den 31 december 1931 64 Antal medlemmar den 31 december 1932 65 Antal medlemmar den 31 december 1933 66 Antal medlemmar den 31 december 1934 67 Antal medlemmar den 31 december 1935 68 Antal medlemmar den 31 december 1936 69 Antal medlemmar den 31 december 1937 70 Antal medlemmar den 31 december 1938 71 Antal medlemmar den 31 december 1939 72 Antal medlemmar den 31 december 1940 73 Antal medlemmar den 31 december 1941 74 Antal medlemmar den 31 december 1942 75 Antal medlemmar den 31 december 1943 76 Antal medlemmar den 31 december 1944 77 Antal medlemmar den 31 december 1945 78 Antal medlemmar den 31 december 1946 79 Antal medlemmar den 31 december 1947 80 Antal medlemmar den 31 december 1948 81 Antal medlemmar den 31 december 1949 82 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - KÄLLDATA 83 Antal föreningar den 31 december 1881 84 Antal föreningar den 31 december 1882 85 Antal föreningar den 31 december 1883 86 Antal föreningar den 31 december 1884 87 Antal föreningar den 31 december 1885 88 Antal föreningar den 31 december 1886 89 Antal föreningar den 31 december 1887 90 Antal föreningar den 31 december 1888 91 Antal föreningar den 31 december 1889 92 Antal föreningar den 31 december 1890 93 Antal föreningar den 31 december 1891 94 Antal föreningar den 31 december 1892 95 Antal föreningar den 31 december 1893 96 Antal föreningar den 31 december 1894 97 Antal föreningar den 31 december 1895 98 Antal föreningar den 31 december 1896 99 Antal föreningar den 31 december 1897 100 Antal föreningar den 31 december 1898 101 Antal föreningar den 31 december 1899 102 Antal föreningar den 31 december 1900 103 Antal föreningar den 31 december 1901 104 Antal föreningar den 31 december 1902 105 Antal föreningar den 31 december 1903 106 Antal föreningar den 31 december 1904 107 Antal föreningar den 31 december 1905 108 Antal föreningar den 31 december 1906 109 Antal föreningar den 31 december 1907 110 Antal föreningar den 31 december 1908 111 Antal föreningar den 31 december 1909 112 Antal föreningar den 31 december 1910 113 Antal föreningar den 31 december 1911 114 Antal föreningar den 31 december 1912 115 Antal föreningar den 31 december 1913 116 Antal föreningar den 31 december 1914 117 Antal föreningar den 31 december 1915 118 Antal föreningar den 31 december 1916 119 Antal föreningar den 31 december 1917 120 Antal föreningar den 31 december 1918 121 Antal föreningar den 31 december 1919 122 Antal föreningar den 31 december 1920 123 Antal föreningar den 31 december 1921 124 Antal föreningar den 31 december 1922 125 Antal föreningar den 31 december 1923 126 Antal föreningar den 31 december 1924 127 Antal föreningar den 31 december 1925 128 Antal föreningar den 31 december 1926 129 Antal föreningar den 31 december 1927 130 Antal föreningar den 31 december 1928 131 Antal föreningar den 31 december 1929 132 Antal föreningar den 31 december 1930 133 Antal föreningar den 31 december 1931 134 Antal föreningar den 31 december 1932 135 Antal föreningar den 31 december 1933 136 Antal föreningar den 31 december 1934 137 Antal föreningar den 31 december 1935 138 Antal föreningar den 31 december 1936 139 Antal föreningar den 31 december 1937 140 Antal föreningar den 31 december 1938 141 Antal föreningar den 31 december 1939 142 Antal föreningar den 31 december 1940 143 Antal föreningar den 31 december 1941 144 Antal föreningar den 31 december 1942 145 Antal föreningar den 31 december 1943 146 Antal föreningar den 31 december 1944 147 Antal föreningar den 31 december 1945 148 Antal föreningar den 31 december 1946 149 Antal föreningar den 31 december 1947 150 Antal föreningar den 31 december 1948 151 Antal föreningar den 31 december 1949 152 Antal föreningar den 31 december 1950 ANTAL MEDLEMMAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 153 Antal medlemmar den 31 december 1881 154 Antal medlemmar den 31 december 1882 155 Antal medlemmar den 31 december 1883 156 Antal medlemmar den 31 december 1884 157 Antal medlemmar den 31 december 1885 158 Antal medlemmar den 31 december 1886 159 Antal medlemmar den 31 december 1887 160 Antal medlemmar den 31 december 1888 161 Antal medlemmar den 31 december 1889 162 Antal medlemmar den 31 december 1890 163 Antal medlemmar den 31 december 1891 164 Antal medlemmar den 31 december 1892 165 Antal medlemmar den 31 december 1893 166 Antal medlemmar den 31 december 1894 167 Antal medlemmar den 31 december 1895 168 Antal medlemmar den 31 december 1896 169 Antal medlemmar den 31 december 1897 170 Antal medlemmar den 31 december 1898 171 Antal medlemmar den 31 december 1899 172 Antal medlemmar den 31 december 1900 173 Antal medlemmar den 31 december 1901 174 Antal medlemmar den 31 december 1902 175 Antal medlemmar den 31 december 1903 176 Antal medlemmar den 31 december 1904 177 Antal medlemmar den 31 december 1905 178 Antal medlemmar den 31 december 1906 179 Antal medlemmar den 31 december 1907 180 Antal medlemmar den 31 december 1908 181 Antal medlemmar den 31 december 1909 182 Antal medlemmar den 31 december 1910 183 Antal medlemmar den 31 december 1911 184 Antal medlemmar den 31 december 1912 185 Antal medlemmar den 31 december 1913 186 Antal medlemmar den 31 december 1914 187 Antal medlemmar den 31 december 1915 188 Antal medlemmar den 31 december 1916 189 Antal medlemmar den 31 december 1917 190 Antal medlemmar den 31 december 1918 191 Antal medlemmar den 31 december 1919 192 Antal medlemmar den 31 december 1920 193 Antal medlemmar den 31 december 1921 194 Antal medlemmar den 31 december 1922 195 Antal medlemmar den 31 december 1923 196 Antal medlemmar den 31 december 1924 197 Antal medlemmar den 31 december 1925 198 Antal medlemmar den 31 december 1926 199 Antal medlemmar den 31 december 1927 200 Antal medlemmar den 31 december 1928 201 Antal medlemmar den 31 december 1929 202 Antal medlemmar den 31 december 1930 203 Antal medlemmar den 31 december 1931 204 Antal medlemmar den 31 december 1932 205 Antal medlemmar den 31 december 1933 206 Antal medlemmar den 31 december 1934 207 Antal medlemmar den 31 december 1935 208 Antal medlemmar den 31 december 1936 209 Antal medlemmar den 31 december 1937 210 Antal medlemmar den 31 december 1938 211 Antal medlemmar den 31 december 1939 212 Antal medlemmar den 31 december 1940 213 Antal medlemmar den 31 december 1941 214 Antal medlemmar den 31 december 1942 215 Antal medlemmar den 31 december 1943 216 Antal medlemmar den 31 december 1944 217 Antal medlemmar den 31 december 1945 218 Antal medlemmar den 31 december 1946 219 Antal medlemmar den 31 december 1947 220 Antal medlemmar den 31 december 1948 221 Antal medlemmar den 31 december 1949 222 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 223 Antal föreningar den 31 december 1881 224 Antal föreningar den 31 december 1882 225 Antal föreningar den 31 december 1883 226 Antal föreningar den 31 december 1884 227 Antal föreningar den 31 december 1885 228 Antal föreningar den 31 december 1886 229 Antal föreningar den 31 december 1887 230 Antal föreningar den 31 december 1888 231 Antal föreningar den 31 december 1889 232 Antal föreningar den 31 december 1890 233 Antal föreningar den 31 december 1891 234 Antal föreningar den 31 december 1892 235 Antal föreningar den 31 december 1893 236 Antal föreningar den 31 december 1894 237 Antal föreningar den 31 december 1895 238 Antal föreningar den 31 december 1896 239 Antal föreningar den 31 december 1897 240 Antal föreningar den 31 december 1898 241 Antal föreningar den 31 december 1899 242 Antal föreningar den 31 december 1900 243 Antal föreningar den 31 december 1901 244 Antal föreningar den 31 december 1902 245 Antal föreningar den 31 december 1903 246 Antal föreningar den 31 december 1904 247 Antal föreningar den 31 december 1905 248 Antal föreningar den 31 december 1906 249 Antal föreningar den 31 december 1907 250 Antal föreningar den 31 december 1908 251 Antal föreningar den 31 december 1909 252 Antal föreningar den 31 december 1910 253 Antal föreningar den 31 december 1911 254 Antal föreningar den 31 december 1912 255 Antal föreningar den 31 december 1913 256 Antal föreningar den 31 december 1914 257 Antal föreningar den 31 december 1915 258 Antal föreningar den 31 december 1916 259 Antal föreningar den 31 december 1917 260 Antal föreningar den 31 december 1918 261 Antal föreningar den 31 december 1919 262 Antal föreningar den 31 december 1920 263 Antal föreningar den 31 december 1921 264 Antal föreningar den 31 december 1922 265 Antal föreningar den 31 december 1923 266 Antal föreningar den 31 december 1924 267 Antal föreningar den 31 december 1925 268 Antal föreningar den 31 december 1926 269 Antal föreningar den 31 december 1927 270 Antal föreningar den 31 december 1928 271 Antal föreningar den 31 december 1929 272 Antal föreningar den 31 december 1930 273 Antal föreningar den 31 december 1931 274 Antal föreningar den 31 december 1932 275 Antal föreningar den 31 december 1933 276 Antal föreningar den 31 december 1934 277 Antal föreningar den 31 december 1935 278 Antal föreningar den 31 december 1936 279 Antal föreningar den 31 december 1937 280 Antal föreningar den 31 december 1938 281 Antal föreningar den 31 december 1939 282 Antal föreningar den 31 december 1940 283 Antal föreningar den 31 december 1941 284 Antal föreningar den 31 december 1942 285 Antal föreningar den 31 december 1943 286 Antal föreningar den 31 december 1944 287 Antal föreningar den 31 december 1945 288 Antal föreningar den 31 december 1946 289 Antal föreningar den 31 december 1947 290 Antal föreningar den 31 december 1948 291 Antal föreningar den 31 december 1949 292 Antal föreningar den 31 december 1950

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0438              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0438


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 LÖPNUMMER Loc 9 width 4 Löpnummer
VAR 5 VALGEO Loc 13 width 7 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100080 Max=2521080 Mean=-443849.8 St.Dev=0.0
VAR 6 LANHAR Loc 20 width 4 Län och härad Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100 Max=2532 Mean=1224.3 St.Dev=0.0
VAR 7 KOMMUNENS NAMN Loc 24 width 18 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ORGANISATIONENS ART Loc 42 width 4 alphabetic Organisationens art (Typ av organisation) Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 FACKFÖRENINGSRÖRELSE Loc 46 width 2 MD=10 Fackföreningsrörelse Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 413 Valid-n=2163 Min=5 Max=5 Mean=5.0 St.Dev=0.0
VAR 10 ANTAL FÖRENINGSÅR Loc 48 width 4 MD=9999 Summa antal år som föreningen existerat Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 413 Valid-n=2163 Min=1 Max=5174 Mean=117.3 St.Dev=209.9
VAR 11 LÄGSTA STARTÅR Loc 52 width 4 MD=9999 Första år då föreningen existerar Kod: 1855 1865 1875 1876 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 1 1 1 1 4 219 60 119 210 Kod: 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 Frek: 46 42 28 103 84 80 209 53 42 Kod: 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Frek: 36 52 50 34 31 15 33 93 45 Kod: 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 Frek: 43 50 33 43 56 44 34 27 33 Kod: 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 Frek: 17 14 6 4 3 3 1 2 7 Kod: 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1931 1932 1933 Frek: 7 2 1 3 4 3 5 1 4 Kod: 1934 1935 1936 1938 1939 1942 1943 1945 1946 Frek: 1 2 1 3 3 3 3 1 2 Kod: 1948 9999 Frek: 2 413
VAR 12 HÖGSTA SLUTÅR Loc 56 width 4 MD=9999 Sista år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 413 Valid-n=2163 Min=1882 Max=1950 Mean=1939.9 St.Dev=0.0
VAR 13 ANTAL MEDLEMMAR 1881 Loc 60 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2349 999. Ej tillämplig Valid-n=227 Min=0 Max=500 Mean=3.9 St.Dev=35.1
VAR 14 ANTAL MEDLEMMAR 1882 Loc 63 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2289 999. Ej tillämplig Valid-n=287 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 15 ANTAL MEDLEMMAR 1883 Loc 66 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2172 999. Ej tillämplig Valid-n=404 Min=0 Max=503 Mean=11.6 St.Dev=44.9
VAR 16 ANTAL MEDLEMMAR 1884 Loc 69 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1963 9999. Ej tillämplig Valid-n=613 Min=0 Max=2314 Mean=50.4 St.Dev=141.4
VAR 17 ANTAL MEDLEMMAR 1885 Loc 73 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1929 9999. Ej tillämplig Valid-n=647 Min=0 Max=2374 Mean=50.8 St.Dev=139.9
VAR 18 ANTAL MEDLEMMAR 1886 Loc 77 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1902 9999. Ej tillämplig Valid-n=674 Min=0 Max=2091 Mean=47.4 St.Dev=129.2
VAR 19 ANTAL MEDLEMMAR 1887 Loc 81 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1884 9999. Ej tillämplig Valid-n=692 Min=0 Max=2257 Mean=46.6 St.Dev=132.3
VAR 20 ANTAL MEDLEMMAR 1888 Loc 85 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1786 9999. Ej tillämplig Valid-n=790 Min=0 Max=2106 Mean=47.7 St.Dev=118.2
VAR 21 ANTAL MEDLEMMAR 1889 Loc 89 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1713 9999. Ej tillämplig Valid-n=863 Min=0 Max=1167 Mean=43.6 St.Dev=94.3
VAR 22 ANTAL MEDLEMMAR 1890 Loc 93 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1636 9999. Ej tillämplig Valid-n=940 Min=0 Max=2045 Mean=65.0 St.Dev=136.0
VAR 23 ANTAL MEDLEMMAR 1891 Loc 97 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1436 9999. Ej tillämplig Valid-n=1140 Min=0 Max=3113 Mean=74.0 St.Dev=175.3
VAR 24 ANTAL MEDLEMMAR 1892 Loc 101 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1387 9999. Ej tillämplig Valid-n=1189 Min=0 Max=2277 Mean=74.6 St.Dev=154.9
VAR 25 ANTAL MEDLEMMAR 1893 Loc 105 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1348 9999. Ej tillämplig Valid-n=1228 Min=0 Max=2962 Mean=83.3 St.Dev=180.8
VAR 26 ANTAL MEDLEMMAR 1894 Loc 109 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1317 9999. Ej tillämplig Valid-n=1259 Min=0 Max=2885 Mean=83.8 St.Dev=159.7
VAR 27 ANTAL MEDLEMMAR 1895 Loc 113 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1274 9999. Ej tillämplig Valid-n=1302 Min=0 Max=4064 Mean=86.0 St.Dev=187.0
VAR 28 ANTAL MEDLEMMAR 1896 Loc 117 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1245 9999. Ej tillämplig Valid-n=1331 Min=0 Max=6521 Mean=90.8 St.Dev=275.5
VAR 29 ANTAL MEDLEMMAR 1897 Loc 121 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1213 9999. Ej tillämplig Valid-n=1363 Min=0 Max=5056 Mean=89.8 St.Dev=225.3
VAR 30 ANTAL MEDLEMMAR 1898 Loc 125 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1197 9999. Ej tillämplig Valid-n=1379 Min=0 Max=5822 Mean=85.8 St.Dev=229.1
VAR 31 ANTAL MEDLEMMAR 1899 Loc 129 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1200 9999. Ej tillämplig Valid-n=1376 Min=0 Max=1349 Mean=26.9 St.Dev=86.7
VAR 32 ANTAL MEDLEMMAR 1900 Loc 133 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1199 9999. Ej tillämplig Valid-n=1377 Min=0 Max=2366 Mean=49.2 St.Dev=123.5
VAR 33 ANTAL MEDLEMMAR 1901 Loc 137 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1124 99999. Ej tillämplig Valid-n=1452 Min=0 Max=4669 Mean=104.1 St.Dev=218.4
VAR 34 ANTAL MEDLEMMAR 1902 Loc 142 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1084 99999. Ej tillämplig Valid-n=1492 Min=0 Max=5102 Mean=117.0 St.Dev=307.6
VAR 35 ANTAL MEDLEMMAR 1903 Loc 147 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1052 99999. Ej tillämplig Valid-n=1524 Min=0 Max=5230 Mean=114.5 St.Dev=247.8
VAR 36 ANTAL MEDLEMMAR 1904 Loc 152 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1015 99999. Ej tillämplig Valid-n=1561 Min=0 Max=5878 Mean=121.2 St.Dev=259.4
VAR 37 ANTAL MEDLEMMAR 1905 Loc 157 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 986 99999. Ej tillämplig Valid-n=1590 Min=0 Max=8899 Mean=134.5 St.Dev=338.1
VAR 38 ANTAL MEDLEMMAR 1906 Loc 162 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 960 99999. Ej tillämplig Valid-n=1616 Min=0 Max=9650 Mean=145.6 St.Dev=374.9
VAR 39 ANTAL MEDLEMMAR 1907 Loc 167 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 898 99999. Ej tillämplig Valid-n=1678 Min=0 Max=10273 Mean=142.7 St.Dev=348.1
VAR 40 ANTAL MEDLEMMAR 1908 Loc 172 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 856 99999. Ej tillämplig Valid-n=1720 Min=0 Max=10120 Mean=146.4 St.Dev=352.0
VAR 41 ANTAL MEDLEMMAR 1909 Loc 177 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 832 99999. Ej tillämplig Valid-n=1744 Min=0 Max=9314 Mean=165.9 St.Dev=370.8
VAR 42 ANTAL MEDLEMMAR 1910 Loc 182 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 817 99999. Ej tillämplig Valid-n=1759 Min=0 Max=9053 Mean=158.3 St.Dev=349.4
VAR 43 ANTAL MEDLEMMAR 1911 Loc 187 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 813 99999. Ej tillämplig Valid-n=1763 Min=0 Max=9448 Mean=157.7 St.Dev=369.4
VAR 44 ANTAL MEDLEMMAR 1912 Loc 192 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 801 99999. Ej tillämplig Valid-n=1775 Min=0 Max=9150 Mean=155.5 St.Dev=396.5
VAR 45 ANTAL MEDLEMMAR 1913 Loc 197 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 797 99999. Ej tillämplig Valid-n=1779 Min=0 Max=9043 Mean=148.5 St.Dev=333.7
VAR 46 ANTAL MEDLEMMAR 1914 Loc 202 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 812 99999. Ej tillämplig Valid-n=1764 Min=0 Max=8711 Mean=146.7 St.Dev=327.2
VAR 47 ANTAL MEDLEMMAR 1915 Loc 207 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 835 99999. Ej tillämplig Valid-n=1741 Min=0 Max=8532 Mean=153.0 St.Dev=380.7
VAR 48 ANTAL MEDLEMMAR 1916 Loc 212 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 878 99999. Ej tillämplig Valid-n=1698 Min=0 Max=7898 Mean=152.0 St.Dev=350.1
VAR 49 ANTAL MEDLEMMAR 1917 Loc 217 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 903 99999. Ej tillämplig Valid-n=1673 Min=0 Max=7400 Mean=148.3 St.Dev=337.6
VAR 50 ANTAL MEDLEMMAR 1918 Loc 222 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 923 99999. Ej tillämplig Valid-n=1653 Min=0 Max=6541 Mean=139.3 St.Dev=286.8
VAR 51 ANTAL MEDLEMMAR 1919 Loc 227 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 944 99999. Ej tillämplig Valid-n=1632 Min=0 Max=6179 Mean=134.6 St.Dev=319.9
VAR 52 ANTAL MEDLEMMAR 1920 Loc 232 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 963 99999. Ej tillämplig Valid-n=1613 Min=0 Max=5428 Mean=127.8 St.Dev=265.9
VAR 53 ANTAL MEDLEMMAR 1921 Loc 237 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 993 99999. Ej tillämplig Valid-n=1583 Min=0 Max=5636 Mean=132.7 St.Dev=297.3
VAR 54 ANTAL MEDLEMMAR 1922 Loc 242 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 986 99999. Ej tillämplig Valid-n=1590 Min=0 Max=5352 Mean=143.5 St.Dev=276.2
VAR 55 ANTAL MEDLEMMAR 1923 Loc 247 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 992 99999. Ej tillämplig Valid-n=1584 Min=0 Max=6468 Mean=142.4 St.Dev=328.5
VAR 56 ANTAL MEDLEMMAR 1924 Loc 252 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1001 99999. Ej tillämplig Valid-n=1575 Min=0 Max=4687 Mean=133.1 St.Dev=253.9
VAR 57 ANTAL MEDLEMMAR 1925 Loc 257 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 999 99999. Ej tillämplig Valid-n=1577 Min=0 Max=4450 Mean=130.5 St.Dev=243.6
VAR 58 ANTAL MEDLEMMAR 1926 Loc 262 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1008 99999. Ej tillämplig Valid-n=1568 Min=0 Max=7096 Mean=140.1 St.Dev=337.0
VAR 59 ANTAL MEDLEMMAR 1927 Loc 267 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1013 99999. Ej tillämplig Valid-n=1563 Min=0 Max=4109 Mean=126.9 St.Dev=234.6
VAR 60 ANTAL MEDLEMMAR 1928 Loc 272 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1019 99999. Ej tillämplig Valid-n=1557 Min=0 Max=4031 Mean=123.8 St.Dev=230.5
VAR 61 ANTAL MEDLEMMAR 1929 Loc 277 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1024 99999. Ej tillämplig Valid-n=1552 Min=0 Max=8012 Mean=123.6 St.Dev=304.8
VAR 62 ANTAL MEDLEMMAR 1930 Loc 282 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1053 99999. Ej tillämplig Valid-n=1523 Min=0 Max=3757 Mean=119.4 St.Dev=219.0
VAR 63 ANTAL MEDLEMMAR 1931 Loc 287 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1067 999999. Ej tillämplig Valid-n=1509 Min=0 Max=4689 Mean=120.0 St.Dev=250.0
VAR 64 ANTAL MEDLEMMAR 1932 Loc 293 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1080 999999. Ej tillämplig Valid-n=1496 Min=0 Max=3892 Mean=118.9 St.Dev=222.1
VAR 65 ANTAL MEDLEMMAR 1933 Loc 299 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1086 999999. Ej tillämplig Valid-n=1490 Min=0 Max=3794 Mean=120.6 St.Dev=221.9
VAR 66 ANTAL MEDLEMMAR 1934 Loc 305 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1087 999999. Ej tillämplig Valid-n=1489 Min=0 Max=3869 Mean=112.8 St.Dev=219.1
VAR 67 ANTAL MEDLEMMAR 1935 Loc 311 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1086 999999. Ej tillämplig Valid-n=1490 Min=0 Max=5085 Mean=124.2 St.Dev=254.6
VAR 68 ANTAL MEDLEMMAR 1936 Loc 317 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1088 999999. Ej tillämplig Valid-n=1488 Min=0 Max=4047 Mean=122.4 St.Dev=237.2
VAR 69 ANTAL MEDLEMMAR 1937 Loc 323 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1097 999999. Ej tillämplig Valid-n=1479 Min=0 Max=3659 Mean=116.7 St.Dev=206.0
VAR 70 ANTAL MEDLEMMAR 1938 Loc 329 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1111 999999. Ej tillämplig Valid-n=1465 Min=0 Max=3721 Mean=114.5 St.Dev=203.8
VAR 71 ANTAL MEDLEMMAR 1939 Loc 335 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1123 999999. Ej tillämplig Valid-n=1453 Min=0 Max=3905 Mean=112.8 St.Dev=205.5
VAR 72 ANTAL MEDLEMMAR 1940 Loc 341 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1148 999999. Ej tillämplig Valid-n=1428 Min=0 Max=3132 Mean=110.2 St.Dev=194.8
VAR 73 ANTAL MEDLEMMAR 1941 Loc 347 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1180 999999. Ej tillämplig Valid-n=1396 Min=0 Max=7437 Mean=94.4 St.Dev=257.2
VAR 74 ANTAL MEDLEMMAR 1942 Loc 353 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1186 999999. Ej tillämplig Valid-n=1390 Min=0 Max=9193 Mean=126.9 St.Dev=366.3
VAR 75 ANTAL MEDLEMMAR 1943 Loc 359 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1180 999999. Ej tillämplig Valid-n=1396 Min=0 Max=7059 Mean=81.8 St.Dev=270.9
VAR 76 ANTAL MEDLEMMAR 1944 Loc 365 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1191 999999. Ej tillämplig Valid-n=1385 Min=0 Max=7057 Mean=122.8 St.Dev=317.8
VAR 77 ANTAL MEDLEMMAR 1945 Loc 371 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1198 99999. Ej tillämplig Valid-n=1378 Min=0 Max=9417 Mean=121.2 St.Dev=369.1
VAR 78 ANTAL MEDLEMMAR 1946 Loc 376 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1207 99999. Ej tillämplig Valid-n=1369 Min=0 Max=3324 Mean=101.2 St.Dev=176.8
VAR 79 ANTAL MEDLEMMAR 1947 Loc 381 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1214 99999. Ej tillämplig Valid-n=1362 Min=0 Max=1412 Mean=55.4 St.Dev=108.1
VAR 80 ANTAL MEDLEMMAR 1948 Loc 386 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1214 99999. Ej tillämplig Valid-n=1362 Min=0 Max=3548 Mean=103.2 St.Dev=177.1
VAR 81 ANTAL MEDLEMMAR 1949 Loc 391 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1220 99999. Ej tillämplig Valid-n=1356 Min=0 Max=4016 Mean=52.2 St.Dev=147.0
VAR 82 ANTAL MEDLEMMAR 1950 Loc 396 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1233 99999. Ej tillämplig Valid-n=1343 Min=0 Max=1253 Mean=48.3 St.Dev=99.0
VAR 83 ANTAL FÖRENINGAR 1881 Loc 401 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 413 9. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=1 Mean=0.0 St.Dev=0.1
VAR 84 ANTAL FÖRENINGAR 1882 Loc 402 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 413 9. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=0 Mean=0.0 St.Dev=0.0
VAR 85 ANTAL FÖRENINGAR 1883 Loc 403 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=13 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 86 ANTAL FÖRENINGAR 1884 Loc 405 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=40 Mean=0.3 St.Dev=1.4
VAR 87 ANTAL FÖRENINGAR 1885 Loc 407 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=40 Mean=0.4 St.Dev=1.5
VAR 88 ANTAL FÖRENINGAR 1886 Loc 409 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=39 Mean=0.4 St.Dev=1.5
VAR 89 ANTAL FÖRENINGAR 1887 Loc 411 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=41 Mean=0.4 St.Dev=1.5
VAR 90 ANTAL FÖRENINGAR 1888 Loc 413 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=52 Mean=0.5 St.Dev=1.7
VAR 91 ANTAL FÖRENINGAR 1889 Loc 415 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=33 Mean=0.5 St.Dev=1.5
VAR 92 ANTAL FÖRENINGAR 1890 Loc 417 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=31 Mean=0.5 St.Dev=1.5
VAR 93 ANTAL FÖRENINGAR 1891 Loc 419 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=30 Mean=0.6 St.Dev=1.6
VAR 94 ANTAL FÖRENINGAR 1892 Loc 421 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=37 Mean=0.7 St.Dev=1.7
VAR 95 ANTAL FÖRENINGAR 1893 Loc 423 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=44 Mean=0.7 St.Dev=1.7
VAR 96 ANTAL FÖRENINGAR 1894 Loc 425 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=41 Mean=0.8 St.Dev=1.8
VAR 97 ANTAL FÖRENINGAR 1895 Loc 427 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=43 Mean=0.8 St.Dev=1.8
VAR 98 ANTAL FÖRENINGAR 1896 Loc 429 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=63 Mean=0.8 St.Dev=2.1
VAR 99 ANTAL FÖRENINGAR 1897 Loc 431 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=71 Mean=0.9 St.Dev=2.2
VAR 100 ANTAL FÖRENINGAR 1898 Loc 433 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=78 Mean=0.9 St.Dev=2.3
VAR 101 ANTAL FÖRENINGAR 1899 Loc 435 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=21 Mean=0.2 St.Dev=0.8
VAR 102 ANTAL FÖRENINGAR 1900 Loc 437 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=30 Mean=0.5 St.Dev=1.2
VAR 103 ANTAL FÖRENINGAR 1901 Loc 439 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=60 Mean=1.1 St.Dev=2.4
VAR 104 ANTAL FÖRENINGAR 1902 Loc 441 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=64 Mean=1.2 St.Dev=2.5
VAR 105 ANTAL FÖRENINGAR 1903 Loc 443 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=67 Mean=1.2 St.Dev=2.6
VAR 106 ANTAL FÖRENINGAR 1904 Loc 445 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=74 Mean=1.4 St.Dev=2.8
VAR 107 ANTAL FÖRENINGAR 1905 Loc 447 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=110 Mean=1.5 St.Dev=3.4
VAR 108 ANTAL FÖRENINGAR 1906 Loc 450 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=113 Mean=1.6 St.Dev=3.6
VAR 109 ANTAL FÖRENINGAR 1907 Loc 453 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=120 Mean=1.7 St.Dev=3.7
VAR 110 ANTAL FÖRENINGAR 1908 Loc 456 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=127 Mean=1.8 St.Dev=4.0
VAR 111 ANTAL FÖRENINGAR 1909 Loc 459 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=126 Mean=2.1 St.Dev=4.3
VAR 112 ANTAL FÖRENINGAR 1910 Loc 462 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=117 Mean=2.1 St.Dev=4.2
VAR 113 ANTAL FÖRENINGAR 1911 Loc 465 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=113 Mean=2.2 St.Dev=4.2
VAR 114 ANTAL FÖRENINGAR 1912 Loc 468 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=111 Mean=2.2 St.Dev=4.1
VAR 115 ANTAL FÖRENINGAR 1913 Loc 471 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=113 Mean=2.1 St.Dev=4.1
VAR 116 ANTAL FÖRENINGAR 1914 Loc 474 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=111 Mean=2.1 St.Dev=4.0
VAR 117 ANTAL FÖRENINGAR 1915 Loc 477 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=109 Mean=2.0 St.Dev=4.0
VAR 118 ANTAL FÖRENINGAR 1916 Loc 480 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=104 Mean=1.9 St.Dev=3.8
VAR 119 ANTAL FÖRENINGAR 1917 Loc 483 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=100 Mean=1.8 St.Dev=3.7
VAR 120 ANTAL FÖRENINGAR 1918 Loc 486 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=96 Mean=1.7 St.Dev=3.5
VAR 121 ANTAL FÖRENINGAR 1919 Loc 488 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=74 Mean=1.7 St.Dev=3.2
VAR 122 ANTAL FÖRENINGAR 1920 Loc 490 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=71 Mean=1.6 St.Dev=3.0
VAR 123 ANTAL FÖRENINGAR 1921 Loc 492 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=61 Mean=1.6 St.Dev=3.0
VAR 124 ANTAL FÖRENINGAR 1922 Loc 494 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=79 Mean=1.9 St.Dev=3.5
VAR 125 ANTAL FÖRENINGAR 1923 Loc 496 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=72 Mean=1.8 St.Dev=3.3
VAR 126 ANTAL FÖRENINGAR 1924 Loc 498 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=68 Mean=1.8 St.Dev=3.3
VAR 127 ANTAL FÖRENINGAR 1925 Loc 500 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=69 Mean=1.8 St.Dev=3.4
VAR 128 ANTAL FÖRENINGAR 1926 Loc 502 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=66 Mean=1.8 St.Dev=3.3
VAR 129 ANTAL FÖRENINGAR 1927 Loc 504 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=63 Mean=1.8 St.Dev=3.2
VAR 130 ANTAL FÖRENINGAR 1928 Loc 506 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=63 Mean=1.7 St.Dev=3.1
VAR 131 ANTAL FÖRENINGAR 1929 Loc 508 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=62 Mean=1.7 St.Dev=3.1
VAR 132 ANTAL FÖRENINGAR 1930 Loc 511 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=60 Mean=1.7 St.Dev=3.1
VAR 133 ANTAL FÖRENINGAR 1931 Loc 514 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=57 Mean=1.7 St.Dev=3.0
VAR 134 ANTAL FÖRENINGAR 1932 Loc 517 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=57 Mean=1.7 St.Dev=3.0
VAR 135 ANTAL FÖRENINGAR 1933 Loc 520 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=55 Mean=1.7 St.Dev=3.0
VAR 136 ANTAL FÖRENINGAR 1934 Loc 523 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=55 Mean=1.6 St.Dev=2.9
VAR 137 ANTAL FÖRENINGAR 1935 Loc 526 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=53 Mean=1.7 St.Dev=2.9
VAR 138 ANTAL FÖRENINGAR 1936 Loc 529 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=51 Mean=1.7 St.Dev=2.9
VAR 139 ANTAL FÖRENINGAR 1937 Loc 532 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=49 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 140 ANTAL FÖRENINGAR 1938 Loc 535 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=52 Mean=1.6 St.Dev=2.7
VAR 141 ANTAL FÖRENINGAR 1939 Loc 538 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=51 Mean=1.5 St.Dev=2.7
VAR 142 ANTAL FÖRENINGAR 1940 Loc 541 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=45 Mean=1.5 St.Dev=2.5
VAR 143 ANTAL FÖRENINGAR 1941 Loc 544 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=45 Mean=1.2 St.Dev=2.3
VAR 144 ANTAL FÖRENINGAR 1942 Loc 547 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=46 Mean=1.5 St.Dev=2.5
VAR 145 ANTAL FÖRENINGAR 1943 Loc 550 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=28 Mean=1.0 St.Dev=2.1
VAR 146 ANTAL FÖRENINGAR 1944 Loc 553 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=54 Mean=1.5 St.Dev=2.6
VAR 147 ANTAL FÖRENINGAR 1945 Loc 556 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=53 Mean=1.5 St.Dev=2.6
VAR 148 ANTAL FÖRENINGAR 1946 Loc 559 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=46 Mean=1.4 St.Dev=2.5
VAR 149 ANTAL FÖRENINGAR 1947 Loc 561 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=26 Mean=0.9 St.Dev=1.8
VAR 150 ANTAL FÖRENINGAR 1948 Loc 563 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=52 Mean=1.4 St.Dev=2.5
VAR 151 ANTAL FÖRENINGAR 1949 Loc 565 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=25 Mean=0.8 St.Dev=1.7
VAR 152 ANTAL FÖRENINGAR 1950 Loc 567 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=25 Mean=0.8 St.Dev=1.7
VAR 153 MEDLEMMAR 1881 INTERPOL Loc 569 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2391 999. Ej tillämplig Valid-n=185 Min=2 Max=500 Mean=49.7 St.Dev=64.7
VAR 154 MEDLEMMAR 1882 INTERPOL Loc 572 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2372 999. Ej tillämplig Valid-n=204 Min=2 Max=422 Mean=56.6 St.Dev=73.4
VAR 155 MEDLEMMAR 1883 INTERPOL Loc 575 width 3 MD=999 Antal medlemmar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 2321 999. Ej tillämplig Valid-n=255 Min=2 Max=633 Mean=64.4 St.Dev=91.3
VAR 156 MEDLEMMAR 1884 INTERPOL Loc 578 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2159 9999. Ej tillämplig Valid-n=417 Min=2 Max=2333 Mean=88.4 St.Dev=168.8
VAR 157 MEDLEMMAR 1885 INTERPOL Loc 582 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2110 9999. Ej tillämplig Valid-n=466 Min=2 Max=2419 Mean=82.4 St.Dev=164.1
VAR 158 MEDLEMMAR 1886 INTERPOL Loc 586 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2073 9999. Ej tillämplig Valid-n=503 Min=2 Max=2890 Mean=79.9 St.Dev=173.9
VAR 159 MEDLEMMAR 1887 INTERPOL Loc 590 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2083 9999. Ej tillämplig Valid-n=493 Min=4 Max=3204 Mean=83.9 St.Dev=186.9
VAR 160 MEDLEMMAR 1888 INTERPOL Loc 594 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1973 9999. Ej tillämplig Valid-n=603 Min=3 Max=3329 Mean=80.2 St.Dev=175.4
VAR 161 MEDLEMMAR 1889 INTERPOL Loc 598 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1936 9999. Ej tillämplig Valid-n=640 Min=1 Max=2858 Mean=77.9 St.Dev=158.0
VAR 162 MEDLEMMAR 1890 INTERPOL Loc 602 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1863 9999. Ej tillämplig Valid-n=713 Min=1 Max=2294 Mean=99.4 St.Dev=170.2
VAR 163 MEDLEMMAR 1891 INTERPOL Loc 606 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1624 9999. Ej tillämplig Valid-n=952 Min=1 Max=3208 Mean=121.4 St.Dev=210.9
VAR 164 MEDLEMMAR 1892 INTERPOL Loc 610 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1593 9999. Ej tillämplig Valid-n=983 Min=1 Max=3493 Mean=128.2 St.Dev=226.5
VAR 165 MEDLEMMAR 1893 INTERPOL Loc 614 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1560 9999. Ej tillämplig Valid-n=1016 Min=1 Max=4001 Mean=132.5 St.Dev=241.5
VAR 166 MEDLEMMAR 1894 INTERPOL Loc 618 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1544 9999. Ej tillämplig Valid-n=1032 Min=1 Max=3630 Mean=135.4 St.Dev=238.9
VAR 167 MEDLEMMAR 1895 INTERPOL Loc 622 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1517 9999. Ej tillämplig Valid-n=1059 Min=1 Max=4363 Mean=139.4 St.Dev=262.9
VAR 168 MEDLEMMAR 1896 INTERPOL Loc 626 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1507 9999. Ej tillämplig Valid-n=1069 Min=1 Max=6565 Mean=150.6 St.Dev=354.7
VAR 169 MEDLEMMAR 1897 INTERPOL Loc 630 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1489 9999. Ej tillämplig Valid-n=1087 Min=1 Max=6672 Mean=146.1 St.Dev=320.4
VAR 170 MEDLEMMAR 1898 INTERPOL Loc 634 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1478 9999. Ej tillämplig Valid-n=1098 Min=1 Max=7058 Mean=147.8 St.Dev=316.5
VAR 171 MEDLEMMAR 1899 INTERPOL Loc 638 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1491 9999. Ej tillämplig Valid-n=1085 Min=1 Max=6971 Mean=151.3 St.Dev=313.3
VAR 172 MEDLEMMAR 1900 INTERPOL Loc 642 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1470 9999. Ej tillämplig Valid-n=1106 Min=1 Max=7028 Mean=150.6 St.Dev=309.5
VAR 173 MEDLEMMAR 1901 INTERPOL Loc 646 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1366 9999. Ej tillämplig Valid-n=1210 Min=1 Max=7331 Mean=159.2 St.Dev=332.9
VAR 174 MEDLEMMAR 1902 INTERPOL Loc 650 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1305 9999. Ej tillämplig Valid-n=1271 Min=1 Max=7422 Mean=166.9 St.Dev=374.6
VAR 175 MEDLEMMAR 1903 INTERPOL Loc 654 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1262 9999. Ej tillämplig Valid-n=1314 Min=1 Max=7795 Mean=166.8 St.Dev=341.8
VAR 176 MEDLEMMAR 1904 INTERPOL Loc 658 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1205 9999. Ej tillämplig Valid-n=1371 Min=1 Max=8366 Mean=165.5 St.Dev=340.6
VAR 177 MEDLEMMAR 1905 INTERPOL Loc 662 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1158 9999. Ej tillämplig Valid-n=1418 Min=1 Max=9290 Mean=174.2 St.Dev=387.9
VAR 178 MEDLEMMAR 1906 INTERPOL Loc 666 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1121 99999. Ej tillämplig Valid-n=1455 Min=1 Max=10138 Mean=181.4 St.Dev=409.4
VAR 179 MEDLEMMAR 1907 INTERPOL Loc 671 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1041 99999. Ej tillämplig Valid-n=1535 Min=2 Max=10488 Mean=178.7 St.Dev=390.7
VAR 180 MEDLEMMAR 1908 INTERPOL Loc 676 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 984 99999. Ej tillämplig Valid-n=1592 Min=2 Max=10327 Mean=178.5 St.Dev=392.0
VAR 181 MEDLEMMAR 1909 INTERPOL Loc 681 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 919 99999. Ej tillämplig Valid-n=1657 Min=2 Max=9606 Mean=190.5 St.Dev=410.6
VAR 182 MEDLEMMAR 1910 INTERPOL Loc 686 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 895 99999. Ej tillämplig Valid-n=1681 Min=2 Max=9364 Mean=183.2 St.Dev=403.5
VAR 183 MEDLEMMAR 1911 INTERPOL Loc 691 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 881 99999. Ej tillämplig Valid-n=1695 Min=2 Max=9754 Mean=179.4 St.Dev=424.9
VAR 184 MEDLEMMAR 1912 INTERPOL Loc 696 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 865 99999. Ej tillämplig Valid-n=1711 Min=2 Max=9435 Mean=177.2 St.Dev=429.1
VAR 185 MEDLEMMAR 1913 INTERPOL Loc 701 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 860 99999. Ej tillämplig Valid-n=1716 Min=2 Max=9304 Mean=176.0 St.Dev=426.9
VAR 186 MEDLEMMAR 1914 INTERPOL Loc 706 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 872 99999. Ej tillämplig Valid-n=1704 Min=2 Max=9114 Mean=175.7 St.Dev=424.7
VAR 187 MEDLEMMAR 1915 INTERPOL Loc 711 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 893 99999. Ej tillämplig Valid-n=1683 Min=2 Max=9034 Mean=177.2 St.Dev=419.3
VAR 188 MEDLEMMAR 1916 INTERPOL Loc 716 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 934 99999. Ej tillämplig Valid-n=1642 Min=2 Max=8252 Mean=173.6 St.Dev=370.3
VAR 189 MEDLEMMAR 1917 INTERPOL Loc 721 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 965 99999. Ej tillämplig Valid-n=1611 Min=3 Max=7818 Mean=172.8 St.Dev=360.4
VAR 190 MEDLEMMAR 1918 INTERPOL Loc 726 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 991 99999. Ej tillämplig Valid-n=1585 Min=3 Max=6965 Mean=168.1 St.Dev=320.5
VAR 191 MEDLEMMAR 1919 INTERPOL Loc 731 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1021 99999. Ej tillämplig Valid-n=1555 Min=2 Max=6539 Mean=164.9 St.Dev=356.1
VAR 192 MEDLEMMAR 1920 INTERPOL Loc 736 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1044 99999. Ej tillämplig Valid-n=1532 Min=2 Max=6332 Mean=156.5 St.Dev=302.2
VAR 193 MEDLEMMAR 1921 INTERPOL Loc 741 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1061 99999. Ej tillämplig Valid-n=1515 Min=2 Max=7590 Mean=165.0 St.Dev=390.7
VAR 194 MEDLEMMAR 1922 INTERPOL Loc 746 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1047 99999. Ej tillämplig Valid-n=1529 Min=2 Max=7277 Mean=167.3 St.Dev=355.5
VAR 195 MEDLEMMAR 1923 INTERPOL Loc 751 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1050 99999. Ej tillämplig Valid-n=1526 Min=2 Max=7240 Mean=167.0 St.Dev=399.7
VAR 196 MEDLEMMAR 1924 INTERPOL Loc 756 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1069 99999. Ej tillämplig Valid-n=1507 Min=1 Max=7169 Mean=160.0 St.Dev=371.2
VAR 197 MEDLEMMAR 1925 INTERPOL Loc 761 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1062 99999. Ej tillämplig Valid-n=1514 Min=1 Max=7162 Mean=157.5 St.Dev=364.2
VAR 198 MEDLEMMAR 1926 INTERPOL Loc 766 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1067 99999. Ej tillämplig Valid-n=1509 Min=2 Max=7108 Mean=157.8 St.Dev=360.8
VAR 199 MEDLEMMAR 1927 INTERPOL Loc 771 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1070 99999. Ej tillämplig Valid-n=1506 Min=2 Max=5205 Mean=144.5 St.Dev=264.1
VAR 200 MEDLEMMAR 1928 INTERPOL Loc 776 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1077 99999. Ej tillämplig Valid-n=1499 Min=2 Max=5168 Mean=141.4 St.Dev=260.3
VAR 201 MEDLEMMAR 1929 INTERPOL Loc 781 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1081 99999. Ej tillämplig Valid-n=1495 Min=1 Max=8012 Mean=142.2 St.Dev=321.5
VAR 202 MEDLEMMAR 1930 INTERPOL Loc 786 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1112 99999. Ej tillämplig Valid-n=1464 Min=1 Max=3842 Mean=132.3 St.Dev=229.6
VAR 203 MEDLEMMAR 1931 INTERPOL Loc 791 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1112 999999. Ej tillämplig Valid-n=1464 Min=1 Max=4733 Mean=130.0 St.Dev=257.0
VAR 204 MEDLEMMAR 1932 INTERPOL Loc 797 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1126 999999. Ej tillämplig Valid-n=1450 Min=1 Max=3931 Mean=128.2 St.Dev=228.1
VAR 205 MEDLEMMAR 1933 INTERPOL Loc 803 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1137 999999. Ej tillämplig Valid-n=1439 Min=1 Max=3929 Mean=131.1 St.Dev=230.4
VAR 206 MEDLEMMAR 1934 INTERPOL Loc 809 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1127 999999. Ej tillämplig Valid-n=1449 Min=1 Max=3944 Mean=130.9 St.Dev=228.2
VAR 207 MEDLEMMAR 1935 INTERPOL Loc 815 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1123 999999. Ej tillämplig Valid-n=1453 Min=2 Max=5085 Mean=133.2 St.Dev=261.5
VAR 208 MEDLEMMAR 1936 INTERPOL Loc 821 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1127 999999. Ej tillämplig Valid-n=1449 Min=2 Max=4096 Mean=130.6 St.Dev=244.0
VAR 209 MEDLEMMAR 1937 INTERPOL Loc 827 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1135 999999. Ej tillämplig Valid-n=1441 Min=1 Max=4146 Mean=125.3 St.Dev=218.3
VAR 210 MEDLEMMAR 1938 INTERPOL Loc 833 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1152 999999. Ej tillämplig Valid-n=1424 Min=1 Max=4129 Mean=123.6 St.Dev=216.1
VAR 211 MEDLEMMAR 1939 INTERPOL Loc 839 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1162 999999. Ej tillämplig Valid-n=1414 Min=2 Max=4398 Mean=122.6 St.Dev=218.3
VAR 212 MEDLEMMAR 1940 INTERPOL Loc 845 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1185 999999. Ej tillämplig Valid-n=1391 Min=1 Max=4358 Mean=122.2 St.Dev=228.6
VAR 213 MEDLEMMAR 1941 INTERPOL Loc 851 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1215 999999. Ej tillämplig Valid-n=1361 Min=2 Max=7549 Mean=126.0 St.Dev=290.0
VAR 214 MEDLEMMAR 1942 INTERPOL Loc 857 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1219 999999. Ej tillämplig Valid-n=1357 Min=2 Max=9193 Mean=136.0 St.Dev=383.6
VAR 215 MEDLEMMAR 1943 INTERPOL Loc 863 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1202 999999. Ej tillämplig Valid-n=1374 Min=1 Max=7059 Mean=129.8 St.Dev=310.8
VAR 216 MEDLEMMAR 1944 INTERPOL Loc 869 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1211 999999. Ej tillämplig Valid-n=1365 Min=1 Max=7057 Mean=128.4 St.Dev=322.9
VAR 217 MEDLEMMAR 1945 INTERPOL Loc 875 width 6 MD=999999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000000. . . 999998. 1215 999999. Ej tillämplig Valid-n=1361 Min=1 Max=9417 Mean=126.8 St.Dev=374.1
VAR 218 MEDLEMMAR 1946 INTERPOL Loc 881 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1219 99999. Ej tillämplig Valid-n=1357 Min=1 Max=3693 Mean=112.0 St.Dev=191.7
VAR 219 MEDLEMMAR 1947 INTERPOL Loc 886 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1223 99999. Ej tillämplig Valid-n=1353 Min=1 Max=3715 Mean=110.4 St.Dev=189.0
VAR 220 MEDLEMMAR 1948 INTERPOL Loc 891 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1220 9999. Ej tillämplig Valid-n=1356 Min=1 Max=3764 Mean=109.2 St.Dev=188.8
VAR 221 MEDLEMMAR 1949 INTERPOL Loc 895 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1225 9999. Ej tillämplig Valid-n=1351 Min=1 Max=4026 Mean=111.8 St.Dev=215.4
VAR 222 MEDLEMMAR 1950 INTERPOL Loc 899 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1236 9999. Ej tillämplig Valid-n=1340 Min=1 Max=4026 Mean=110.2 St.Dev=214.7
VAR 223 FÖRENINGAR 1881 INTERPOL Loc 903 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=12 Mean=0.1 St.Dev=0.5
VAR 224 FÖRENINGAR 1882 INTERPOL Loc 905 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=14 Mean=0.1 St.Dev=0.6
VAR 225 FÖRENINGAR 1883 INTERPOL Loc 907 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=20 Mean=0.2 St.Dev=0.8
VAR 226 FÖRENINGAR 1884 INTERPOL Loc 909 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=41 Mean=0.4 St.Dev=1.5
VAR 227 FÖRENINGAR 1885 INTERPOL Loc 911 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=42 Mean=0.4 St.Dev=1.6
VAR 228 FÖRENINGAR 1886 INTERPOL Loc 913 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=43 Mean=0.5 St.Dev=1.7
VAR 229 FÖRENINGAR 1887 INTERPOL Loc 915 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=46 Mean=0.5 St.Dev=1.7
VAR 230 FÖRENINGAR 1888 INTERPOL Loc 917 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=64 Mean=0.6 St.Dev=2.1
VAR 231 FÖRENINGAR 1889 INTERPOL Loc 919 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=63 Mean=0.6 St.Dev=2.0
VAR 232 FÖRENINGAR 1890 INTERPOL Loc 921 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=41 Mean=0.7 St.Dev=1.9
VAR 233 FÖRENINGAR 1891 INTERPOL Loc 923 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=37 Mean=0.9 St.Dev=2.0
VAR 234 FÖRENINGAR 1892 INTERPOL Loc 925 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=54 Mean=1.0 St.Dev=2.2
VAR 235 FÖRENINGAR 1893 INTERPOL Loc 927 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=61 Mean=1.1 St.Dev=2.3
VAR 236 FÖRENINGAR 1894 INTERPOL Loc 929 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=62 Mean=1.1 St.Dev=2.4
VAR 237 FÖRENINGAR 1895 INTERPOL Loc 931 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=62 Mean=1.1 St.Dev=2.4
VAR 238 FÖRENINGAR 1896 INTERPOL Loc 933 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=79 Mean=1.2 St.Dev=2.7
VAR 239 FÖRENINGAR 1897 INTERPOL Loc 935 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=85 Mean=1.2 St.Dev=2.8
VAR 240 FÖRENINGAR 1898 INTERPOL Loc 937 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=93 Mean=1.2 St.Dev=2.9
VAR 241 FÖRENINGAR 1899 INTERPOL Loc 939 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=95 Mean=1.2 St.Dev=3.0
VAR 242 FÖRENINGAR 1900 INTERPOL Loc 941 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=95 Mean=1.2 St.Dev=2.9
VAR 243 FÖRENINGAR 1901 INTERPOL Loc 943 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=98 Mean=1.5 St.Dev=3.2
VAR 244 FÖRENINGAR 1902 INTERPOL Loc 945 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=102 Mean=1.6 St.Dev=3.4
VAR 245 FÖRENINGAR 1903 INTERPOL Loc 948 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=106 Mean=1.7 St.Dev=3.5
VAR 246 FÖRENINGAR 1904 INTERPOL Loc 951 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=111 Mean=1.8 St.Dev=3.6
VAR 247 FÖRENINGAR 1905 INTERPOL Loc 954 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=119 Mean=1.9 St.Dev=3.8
VAR 248 FÖRENINGAR 1906 INTERPOL Loc 957 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=122 Mean=2.0 St.Dev=4.0
VAR 249 FÖRENINGAR 1907 INTERPOL Loc 960 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=125 Mean=2.1 St.Dev=4.2
VAR 250 FÖRENINGAR 1908 INTERPOL Loc 963 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=131 Mean=2.3 St.Dev=4.4
VAR 251 FÖRENINGAR 1909 INTERPOL Loc 966 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=133 Mean=2.5 St.Dev=4.8
VAR 252 FÖRENINGAR 1910 INTERPOL Loc 969 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=129 Mean=2.5 St.Dev=4.7
VAR 253 FÖRENINGAR 1911 INTERPOL Loc 972 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=126 Mean=2.5 St.Dev=4.6
VAR 254 FÖRENINGAR 1912 INTERPOL Loc 975 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=123 Mean=2.5 St.Dev=4.6
VAR 255 FÖRENINGAR 1913 INTERPOL Loc 978 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=122 Mean=2.5 St.Dev=4.6
VAR 256 FÖRENINGAR 1914 INTERPOL Loc 981 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=122 Mean=2.5 St.Dev=4.6
VAR 257 FÖRENINGAR 1915 INTERPOL Loc 984 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=121 Mean=2.5 St.Dev=4.6
VAR 258 FÖRENINGAR 1916 INTERPOL Loc 987 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=117 Mean=2.4 St.Dev=4.5
VAR 259 FÖRENINGAR 1917 INTERPOL Loc 990 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=112 Mean=2.3 St.Dev=4.3
VAR 260 FÖRENINGAR 1918 INTERPOL Loc 993 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=108 Mean=2.2 St.Dev=4.2
VAR 261 FÖRENINGAR 1919 INTERPOL Loc 996 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=105 Mean=2.2 St.Dev=4.1
VAR 262 FÖRENINGAR 1920 INTERPOL Loc 999 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=95 Mean=2.1 St.Dev=3.9
VAR 263 FÖRENINGAR 1921 INTERPOL Loc 1001 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=97 Mean=2.1 St.Dev=3.9
VAR 264 FÖRENINGAR 1922 INTERPOL Loc 1003 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=88 Mean=2.1 St.Dev=3.9
VAR 265 FÖRENINGAR 1923 INTERPOL Loc 1005 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=82 Mean=2.1 St.Dev=3.8
VAR 266 FÖRENINGAR 1924 INTERPOL Loc 1007 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=78 Mean=2.1 St.Dev=3.8
VAR 267 FÖRENINGAR 1925 INTERPOL Loc 1009 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=74 Mean=2.1 St.Dev=3.7
VAR 268 FÖRENINGAR 1926 INTERPOL Loc 1011 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=74 Mean=2.1 St.Dev=3.7
VAR 269 FÖRENINGAR 1927 INTERPOL Loc 1013 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=72 Mean=2.1 St.Dev=3.6
VAR 270 FÖRENINGAR 1928 INTERPOL Loc 1015 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=71 Mean=2.0 St.Dev=3.6
VAR 271 FÖRENINGAR 1929 INTERPOL Loc 1017 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=71 Mean=2.0 St.Dev=3.5
VAR 272 FÖRENINGAR 1930 INTERPOL Loc 1019 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=65 Mean=1.9 St.Dev=3.4
VAR 273 FÖRENINGAR 1931 INTERPOL Loc 1021 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=62 Mean=1.9 St.Dev=3.3
VAR 274 FÖRENINGAR 1932 INTERPOL Loc 1024 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=61 Mean=1.9 St.Dev=3.2
VAR 275 FÖRENINGAR 1933 INTERPOL Loc 1027 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=61 Mean=1.9 St.Dev=3.2
VAR 276 FÖRENINGAR 1934 INTERPOL Loc 1030 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=57 Mean=1.9 St.Dev=3.2
VAR 277 FÖRENINGAR 1935 INTERPOL Loc 1033 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=55 Mean=1.9 St.Dev=3.1
VAR 278 FÖRENINGAR 1936 INTERPOL Loc 1036 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=55 Mean=1.8 St.Dev=3.1
VAR 279 FÖRENINGAR 1937 INTERPOL Loc 1039 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=55 Mean=1.8 St.Dev=3.1
VAR 280 FÖRENINGAR 1938 INTERPOL Loc 1042 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=56 Mean=1.8 St.Dev=3.0
VAR 281 FÖRENINGAR 1939 INTERPOL Loc 1045 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=57 Mean=1.8 St.Dev=3.0
VAR 282 FÖRENINGAR 1940 INTERPOL Loc 1048 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=58 Mean=1.7 St.Dev=3.0
VAR 283 FÖRENINGAR 1941 INTERPOL Loc 1051 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=51 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 284 FÖRENINGAR 1942 INTERPOL Loc 1054 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=50 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 285 FÖRENINGAR 1943 INTERPOL Loc 1057 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=50 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 286 FÖRENINGAR 1944 INTERPOL Loc 1060 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=57 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 287 FÖRENINGAR 1945 INTERPOL Loc 1063 width 3 MD=999 Antal föreningar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 000. . . 998. 413 999. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=56 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 288 FÖRENINGAR 1946 INTERPOL Loc 1066 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=54 Mean=1.6 St.Dev=2.8
VAR 289 FÖRENINGAR 1947 INTERPOL Loc 1068 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=54 Mean=1.6 St.Dev=2.7
VAR 290 FÖRENINGAR 1948 INTERPOL Loc 1070 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=55 Mean=1.6 St.Dev=2.7
VAR 291 FÖRENINGAR 1949 INTERPOL Loc 1072 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=53 Mean=1.6 St.Dev=2.7
VAR 292 FÖRENINGAR 1950 INTERPOL Loc 1074 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 413 99. Ej tillämplig Valid-n=2163 Min=0 Max=54 Mean=1.5 St.Dev=2.7