SAMTLIGA FRIKYRKORÖRELSER
               1881-1950
               SSD 0439

              Primärforskare
          C.G. Andrae och Sven Lundkvist
           Historiska institutionen
             Uppsala universitet
                 och
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
            Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1993

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SAMTLIGA FRIKYRKORÖRELSER 1881-1950 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet, under ledning av Carl Göran Andrae
       och Sven Lundkvist. Primärforskarna bär ej
       ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Carl Göran Andrae och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SAMTLIGA
  FRIKYRKORÖRELSER 1881-1950 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar             II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                           1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Källan till denna serie utgörs av Folkrörelsearkivet,
  primärforskare Carl Göran Andrae och Sven Lundkvist
  (SSD 0209).

  
                 II

           ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

  
  Källmaterialet från FOLKRÖRELSEARKIVET har radikalt
  omorganiserats för att möjliggöra regionalstatistiska
  analyser. De ursprungliga hierarkiskt uppbyggda länsfilerna
  har omskapats till en serie rektangulära filer i enlighet
  med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller
  med kommunindelningen före 1952 med städer och
  landskommuner. För att nå jämförbarhet med andra
  datamaterial har valts den indelning som utnyttjas av
  Sten Berglund i Svenska Valdata 1911-1944 (SSD 204).

  Folkrörelsearkivet omfattar uppgifter om fyra samfund,
  sex nykterhetsrörelser, 59 fackförbund och ett politiskt
  parti, sammanlagt 70 folkrörelser. För var och en av dessa
  har en särskild rektangulär fil skapats, täckande hela
  landet och omfattande 2576 enheter, samma antal som i
  Svenska Valdata.

  För att nå detta antal har en aggregering av orter inom
  landskommuner och städer måst vidtas. Denna aggregering
  eller hopslagning på lägsta nivå gör att medlemsantalet
  inte längre gäller en enskild förening utan en grupp av
  föreningar som har det gemensamt att de tillhör en och
  samma folkrörelse och existerar inom ett och samma
  geografiska område, dvs någon av de 2576 enheterna i
  materialet. Ett mått på förtätningsgraden inom en enhet har
  samtidigt skapats genom att antalet aggregerade föreningar
  har räknats. Detta innebär att materialet på så sätt
  dubblerats rörande antalet variabler. Förutom den årsvisa
  serien av medlemstal, variablerna 15-84 i varje material,

  
  finns också en årsvis serie av antal föreningar som den
  förstnämnda serien bygger på, variablerna 85-154, dvs
  antal föreningar på orten med känt antal medlemmar
  31 december respektive år.

  Folkrörelsearkivet bygger på ursprungsdata beträffande
  föreningarnas årsvisa rapporter till den centrala förenings-
  instansen. Denna rapportering är ojämn och för flertalet
  föreningar finns större eller mindre luckor, dvs år för
  vilka rapportering inte gjorts. Medlemsantalet saknas
  uppgift om, men man vet att föreningen har existerat. Här
  har ytterligare en åtgärd vidtagits, nämligen att skatta
  alla värden med utgångspunkt från omgivande år. För att inte
  påtvinga användaren de principer som här har kommit till
  användning har vi valt att lämna dessa skattade värden som
  en alternativ serie av årsvisa värden. De återfinns i
  materialet som variablerna 155-294. Den första hälften av
  dessa utgörs av den årsvisa serien av skattade eller
  faktiska värden för medlemsantal, variablerna 155-224, den
  andra hälften av en årsvis serie av ett med hänsyn till
  nämnda skattningar justerat antal föreningar som
  aggregerats, variablerna 225-294. Den serien anger närmare
  bestämt antalet föreningar på orten som existerat respektive
  år och deras kända eller skattade medlemsantal.

  Skattningarna har gjorts enligt följande:

  a. För de år då man vet att en förening existerat skattas
  medlemsantalet med hjälp av lineär interpolering från senast
  kända medlemsantal till nästföljande kända medlemsantal.

  b. Om året för skattning inträffar i början av en serie
  och före ett känt värde, skattas antalet med hjälp av det
  först kända värdet.

  c. Om året för skattning inträffar i slutet av en serie
  och efter det senast kända värdet skattas antalet med sist
  kända värde.

  d. Medlemsantal i lokal förening med enbart okända värden
  över hela serien har ej kunnat skattats och därför satts
  till noll.

  I folkrörelsearkivet ingår uppgifter om föreningens
  startår på en viss ort. Vid aggregering har valts ut det
  startår som utgör tidigast årtal bland gruppen aggregerade
  föreningar. I motsvarande operation beträffande sista
  verksamhetsår har valts senaste årtal bland gruppen
  aggregerade föreningar.

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

   (1) VAR 37  (2) ANT MEDL 1903 (KÄLLDATA)  (3) MD=99998 OR
                           GE 99999
     REF 37  (4) LOC 169 WIDTH 5      (5) NUMERIC

  (7) : Antal medlemmar 1903 (källdata)

  Faktiska värdet är kodat.
      00000.
          .
          .
      99997.
      99998. Uppgift saknas
   2573 99999. Ej tillämplig

  (9) Valid-n=3 Min=24 Max=150 Mean=70.7 St.Dev=69.1

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  

  (6) Anger antal decimaler.

  (7) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknanda.

  (8) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (9) Vissa statistiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
  är formulerade på, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet
  och standardavvikelsen.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0439 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Löpnummer 5 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 6 Län och härad 7 Kommunens namn 8 Organisationens art (Typ av organisation) 9 Fackföreningsrörelse 10 Summa antal år som föreningen existerat 11 Första år då föreningen existerar 12 Sista år då föreningen existerar ANTAL MEDLEMMAR - KÄLLDATA 13 Antal medlemmar den 31 december 1881 14 Antal medlemmar den 31 december 1882 15 Antal medlemmar den 31 december 1883 16 Antal medlemmar den 31 december 1884 17 Antal medlemmar den 31 december 1885 18 Antal medlemmar den 31 december 1886 19 Antal medlemmar den 31 december 1887 20 Antal medlemmar den 31 december 1888 21 Antal medlemmar den 31 december 1889 22 Antal medlemmar den 31 december 1890 23 Antal medlemmar den 31 december 1891 24 Antal medlemmar den 31 december 1892 25 Antal medlemmar den 31 december 1893 26 Antal medlemmar den 31 december 1894 27 Antal medlemmar den 31 december 1895 28 Antal medlemmar den 31 december 1896 29 Antal medlemmar den 31 december 1897 30 Antal medlemmar den 31 december 1898 31 Antal medlemmar den 31 december 1899 32 Antal medlemmar den 31 december 1900 33 Antal medlemmar den 31 december 1901 34 Antal medlemmar den 31 december 1902 35 Antal medlemmar den 31 december 1903 36 Antal medlemmar den 31 december 1904 37 Antal medlemmar den 31 december 1905 38 Antal medlemmar den 31 december 1906 39 Antal medlemmar den 31 december 1907 40 Antal medlemmar den 31 december 1908 41 Antal medlemmar den 31 december 1909 42 Antal medlemmar den 31 december 1910 43 Antal medlemmar den 31 december 1911 44 Antal medlemmar den 31 december 1912 45 Antal medlemmar den 31 december 1913 46 Antal medlemmar den 31 december 1914 47 Antal medlemmar den 31 december 1915 48 Antal medlemmar den 31 december 1916 49 Antal medlemmar den 31 december 1917 50 Antal medlemmar den 31 december 1918 51 Antal medlemmar den 31 december 1919 52 Antal medlemmar den 31 december 1920 53 Antal medlemmar den 31 december 1921 54 Antal medlemmar den 31 december 1922 55 Antal medlemmar den 31 december 1923 56 Antal medlemmar den 31 december 1924 57 Antal medlemmar den 31 december 1925 58 Antal medlemmar den 31 december 1926 59 Antal medlemmar den 31 december 1927 60 Antal medlemmar den 31 december 1928 61 Antal medlemmar den 31 december 1929 62 Antal medlemmar den 31 december 1930 63 Antal medlemmar den 31 december 1931 64 Antal medlemmar den 31 december 1932 65 Antal medlemmar den 31 december 1933 66 Antal medlemmar den 31 december 1934 67 Antal medlemmar den 31 december 1935 68 Antal medlemmar den 31 december 1936 69 Antal medlemmar den 31 december 1937 70 Antal medlemmar den 31 december 1938 71 Antal medlemmar den 31 december 1939 72 Antal medlemmar den 31 december 1940 73 Antal medlemmar den 31 december 1941 74 Antal medlemmar den 31 december 1942 75 Antal medlemmar den 31 december 1943 76 Antal medlemmar den 31 december 1944 77 Antal medlemmar den 31 december 1945 78 Antal medlemmar den 31 december 1946 79 Antal medlemmar den 31 december 1947 80 Antal medlemmar den 31 december 1948 81 Antal medlemmar den 31 december 1949 82 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - KÄLLDATA 83 Antal föreningar den 31 december 1881 84 Antal föreningar den 31 december 1882 85 Antal föreningar den 31 december 1883 86 Antal föreningar den 31 december 1884 87 Antal föreningar den 31 december 1885 88 Antal föreningar den 31 december 1886 89 Antal föreningar den 31 december 1887 90 Antal föreningar den 31 december 1888 91 Antal föreningar den 31 december 1889 92 Antal föreningar den 31 december 1890 93 Antal föreningar den 31 december 1891 94 Antal föreningar den 31 december 1892 95 Antal föreningar den 31 december 1893 96 Antal föreningar den 31 december 1894 97 Antal föreningar den 31 december 1895 98 Antal föreningar den 31 december 1896 99 Antal föreningar den 31 december 1897 100 Antal föreningar den 31 december 1898 101 Antal föreningar den 31 december 1899 102 Antal föreningar den 31 december 1900 103 Antal föreningar den 31 december 1901 104 Antal föreningar den 31 december 1902 105 Antal föreningar den 31 december 1903 106 Antal föreningar den 31 december 1904 107 Antal föreningar den 31 december 1905 108 Antal föreningar den 31 december 1906 109 Antal föreningar den 31 december 1907 110 Antal föreningar den 31 december 1908 111 Antal föreningar den 31 december 1909 112 Antal föreningar den 31 december 1910 113 Antal föreningar den 31 december 1911 114 Antal föreningar den 31 december 1912 115 Antal föreningar den 31 december 1913 116 Antal föreningar den 31 december 1914 117 Antal föreningar den 31 december 1915 118 Antal föreningar den 31 december 1916 119 Antal föreningar den 31 december 1917 120 Antal föreningar den 31 december 1918 121 Antal föreningar den 31 december 1919 122 Antal föreningar den 31 december 1920 123 Antal föreningar den 31 december 1921 124 Antal föreningar den 31 december 1922 125 Antal föreningar den 31 december 1923 126 Antal föreningar den 31 december 1924 127 Antal föreningar den 31 december 1925 128 Antal föreningar den 31 december 1926 129 Antal föreningar den 31 december 1927 130 Antal föreningar den 31 december 1928 131 Antal föreningar den 31 december 1929 132 Antal föreningar den 31 december 1930 133 Antal föreningar den 31 december 1931 134 Antal föreningar den 31 december 1932 135 Antal föreningar den 31 december 1933 136 Antal föreningar den 31 december 1934 137 Antal föreningar den 31 december 1935 138 Antal föreningar den 31 december 1936 139 Antal föreningar den 31 december 1937 140 Antal föreningar den 31 december 1938 141 Antal föreningar den 31 december 1939 142 Antal föreningar den 31 december 1940 143 Antal föreningar den 31 december 1941 144 Antal föreningar den 31 december 1942 145 Antal föreningar den 31 december 1943 146 Antal föreningar den 31 december 1944 147 Antal föreningar den 31 december 1945 148 Antal föreningar den 31 december 1946 149 Antal föreningar den 31 december 1947 150 Antal föreningar den 31 december 1948 151 Antal föreningar den 31 december 1949 152 Antal föreningar den 31 december 1950 ANTAL MEDLEMMAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 153 Antal medlemmar den 31 december 1881 154 Antal medlemmar den 31 december 1882 155 Antal medlemmar den 31 december 1883 156 Antal medlemmar den 31 december 1884 157 Antal medlemmar den 31 december 1885 158 Antal medlemmar den 31 december 1886 159 Antal medlemmar den 31 december 1887 160 Antal medlemmar den 31 december 1888 161 Antal medlemmar den 31 december 1889 162 Antal medlemmar den 31 december 1890 163 Antal medlemmar den 31 december 1891 164 Antal medlemmar den 31 december 1892 165 Antal medlemmar den 31 december 1893 166 Antal medlemmar den 31 december 1894 167 Antal medlemmar den 31 december 1895 168 Antal medlemmar den 31 december 1896 169 Antal medlemmar den 31 december 1897 170 Antal medlemmar den 31 december 1898 171 Antal medlemmar den 31 december 1899 172 Antal medlemmar den 31 december 1900 173 Antal medlemmar den 31 december 1901 174 Antal medlemmar den 31 december 1902 175 Antal medlemmar den 31 december 1903 176 Antal medlemmar den 31 december 1904 177 Antal medlemmar den 31 december 1905 178 Antal medlemmar den 31 december 1906 179 Antal medlemmar den 31 december 1907 180 Antal medlemmar den 31 december 1908 181 Antal medlemmar den 31 december 1909 182 Antal medlemmar den 31 december 1910 183 Antal medlemmar den 31 december 1911 184 Antal medlemmar den 31 december 1912 185 Antal medlemmar den 31 december 1913 186 Antal medlemmar den 31 december 1914 187 Antal medlemmar den 31 december 1915 188 Antal medlemmar den 31 december 1916 189 Antal medlemmar den 31 december 1917 190 Antal medlemmar den 31 december 1918 191 Antal medlemmar den 31 december 1919 192 Antal medlemmar den 31 december 1920 193 Antal medlemmar den 31 december 1921 194 Antal medlemmar den 31 december 1922 195 Antal medlemmar den 31 december 1923 196 Antal medlemmar den 31 december 1924 197 Antal medlemmar den 31 december 1925 198 Antal medlemmar den 31 december 1926 199 Antal medlemmar den 31 december 1927 200 Antal medlemmar den 31 december 1928 201 Antal medlemmar den 31 december 1929 202 Antal medlemmar den 31 december 1930 203 Antal medlemmar den 31 december 1931 204 Antal medlemmar den 31 december 1932 205 Antal medlemmar den 31 december 1933 206 Antal medlemmar den 31 december 1934 207 Antal medlemmar den 31 december 1935 208 Antal medlemmar den 31 december 1936 209 Antal medlemmar den 31 december 1937 210 Antal medlemmar den 31 december 1938 211 Antal medlemmar den 31 december 1939 212 Antal medlemmar den 31 december 1940 213 Antal medlemmar den 31 december 1941 214 Antal medlemmar den 31 december 1942 215 Antal medlemmar den 31 december 1943 216 Antal medlemmar den 31 december 1944 217 Antal medlemmar den 31 december 1945 218 Antal medlemmar den 31 december 1946 219 Antal medlemmar den 31 december 1947 220 Antal medlemmar den 31 december 1948 221 Antal medlemmar den 31 december 1949 222 Antal medlemmar den 31 december 1950 ANTAL FÖRENINGAR - INTERPOLERADE DATA FRÅN KÄLLDATA 223 Antal föreningar den 31 december 1881 224 Antal föreningar den 31 december 1882 225 Antal föreningar den 31 december 1883 226 Antal föreningar den 31 december 1884 227 Antal föreningar den 31 december 1885 228 Antal föreningar den 31 december 1886 229 Antal föreningar den 31 december 1887 230 Antal föreningar den 31 december 1888 231 Antal föreningar den 31 december 1889 232 Antal föreningar den 31 december 1890 233 Antal föreningar den 31 december 1891 234 Antal föreningar den 31 december 1892 235 Antal föreningar den 31 december 1893 236 Antal föreningar den 31 december 1894 237 Antal föreningar den 31 december 1895 238 Antal föreningar den 31 december 1896 239 Antal föreningar den 31 december 1897 240 Antal föreningar den 31 december 1898 241 Antal föreningar den 31 december 1899 242 Antal föreningar den 31 december 1900 243 Antal föreningar den 31 december 1901 244 Antal föreningar den 31 december 1902 245 Antal föreningar den 31 december 1903 246 Antal föreningar den 31 december 1904 247 Antal föreningar den 31 december 1905 248 Antal föreningar den 31 december 1906 249 Antal föreningar den 31 december 1907 250 Antal föreningar den 31 december 1908 251 Antal föreningar den 31 december 1909 252 Antal föreningar den 31 december 1910 253 Antal föreningar den 31 december 1911 254 Antal föreningar den 31 december 1912 255 Antal föreningar den 31 december 1913 256 Antal föreningar den 31 december 1914 257 Antal föreningar den 31 december 1915 258 Antal föreningar den 31 december 1916 259 Antal föreningar den 31 december 1917 260 Antal föreningar den 31 december 1918 261 Antal föreningar den 31 december 1919 262 Antal föreningar den 31 december 1920 263 Antal föreningar den 31 december 1921 264 Antal föreningar den 31 december 1922 265 Antal föreningar den 31 december 1923 266 Antal föreningar den 31 december 1924 267 Antal föreningar den 31 december 1925 268 Antal föreningar den 31 december 1926 269 Antal föreningar den 31 december 1927 270 Antal föreningar den 31 december 1928 271 Antal föreningar den 31 december 1929 272 Antal föreningar den 31 december 1930 273 Antal föreningar den 31 december 1931 274 Antal föreningar den 31 december 1932 275 Antal föreningar den 31 december 1933 276 Antal föreningar den 31 december 1934 277 Antal föreningar den 31 december 1935 278 Antal föreningar den 31 december 1936 279 Antal föreningar den 31 december 1937 280 Antal föreningar den 31 december 1938 281 Antal föreningar den 31 december 1939 282 Antal föreningar den 31 december 1940 283 Antal föreningar den 31 december 1941 284 Antal föreningar den 31 december 1942 285 Antal föreningar den 31 december 1943 286 Antal föreningar den 31 december 1944 287 Antal föreningar den 31 december 1945 288 Antal föreningar den 31 december 1946 289 Antal föreningar den 31 december 1947 290 Antal föreningar den 31 december 1948 291 Antal föreningar den 31 december 1949 292 Antal föreningar den 31 december 1950

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0439              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0439


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1993
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 LÖPNUMMER Loc 9 width 4 Löpnummer
VAR 5 VALGEO Loc 13 width 7 Geokod enligt Svenska valdata 1911-1944 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100080 Max=2521080 Mean=-443849.8 St.Dev=0.0
VAR 6 LANHAR Loc 20 width 4 Län och härad Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2576 Min=100 Max=2532 Mean=1224.3 St.Dev=0.0
VAR 7 KOMMUNENS NAMN Loc 24 width 18 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 ORGANISATIONENS ART Loc 42 width 4 alphabetic Organisationens art (Typ av organisation) Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 9 FACKFÖRENINGSRÖRELSE Loc 46 width 1 MD=9 Fackföreningsrörelse Faktiska värdet är kodat. Kod: 9 Frek: 1106 Valid-n=1470 Min=3 Max=3 Mean=3.0 St.Dev=0.0
VAR 10 ANTAL FÖRENINGSÅR Loc 47 width 4 MD=9999 Summa antal år som föreningen existerat Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 1106 Valid-n=1470 Min=1 Max=2299 Mean=105.2 St.Dev=116.4
VAR 11 LÄGSTA STARTÅR Loc 51 width 4 MD=9999 Första år då föreningen existerar Kod: 1851 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 Frek: 5 1 6 3 14 20 21 25 26 Kod: 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 Frek: 23 7 12 6 2 6 11 7 8 Kod: 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 Frek: 9 7 6 2 21 10 10 15 17 Kod: 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 Frek: 56 31 17 38 46 37 44 22 37 Kod: 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 Frek: 81 56 35 58 31 27 18 19 18 Kod: 1897 1898 1899 1900 1901 1903 1904 1905 1906 Frek: 3 3 10 8 75 1 6 8 64 Kod: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Frek: 2 5 6 2 49 3 5 2 50 Kod: 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Frek: 4 3 7 1 1 53 20 8 2 Kod: 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Frek: 4 8 5 6 8 3 11 10 5 Kod: 1934 1935 1936 1937 1938 1940 1942 1944 1945 Frek: 5 9 5 1 4 2 1 3 1 Kod: 1946 1947 1948 1949 1950 9999 Frek: 1 1 1 2 2 1106
VAR 12 HÖGSTA SLUTÅR Loc 55 width 4 MD=9999 Sista år då föreningen existerar Faktiska värdet är kodat. Kod: 9999 Frek: 1106 Valid-n=1470 Min=1864 Max=1950 Mean=1946.2 St.Dev=0.0
VAR 13 ANTAL MEDLEMMAR 1881 Loc 59 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2215 9999. Ej tillämplig Valid-n=361 Min=0 Max=9000 Mean=79.4 St.Dev=482.7
VAR 14 ANTAL MEDLEMMAR 1882 Loc 63 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2162 9999. Ej tillämplig Valid-n=414 Min=0 Max=2197 Mean=62.8 St.Dev=141.4
VAR 15 ANTAL MEDLEMMAR 1883 Loc 67 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2126 9999. Ej tillämplig Valid-n=450 Min=0 Max=2500 Mean=61.0 St.Dev=149.8
VAR 16 ANTAL MEDLEMMAR 1884 Loc 71 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2093 9999. Ej tillämplig Valid-n=483 Min=0 Max=2540 Mean=52.8 St.Dev=137.1
VAR 17 ANTAL MEDLEMMAR 1885 Loc 75 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2033 9999. Ej tillämplig Valid-n=543 Min=0 Max=3753 Mean=106.2 St.Dev=232.3
VAR 18 ANTAL MEDLEMMAR 1886 Loc 79 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2017 9999. Ej tillämplig Valid-n=559 Min=0 Max=6180 Mean=156.5 St.Dev=405.4
VAR 19 ANTAL MEDLEMMAR 1887 Loc 83 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1982 9999. Ej tillämplig Valid-n=594 Min=0 Max=6280 Mean=169.5 St.Dev=445.0
VAR 20 ANTAL MEDLEMMAR 1888 Loc 87 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1900 9999. Ej tillämplig Valid-n=676 Min=0 Max=4445 Mean=139.8 St.Dev=271.2
VAR 21 ANTAL MEDLEMMAR 1889 Loc 91 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1842 9999. Ej tillämplig Valid-n=734 Min=0 Max=6593 Mean=139.5 St.Dev=317.1
VAR 22 ANTAL MEDLEMMAR 1890 Loc 95 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1812 9999. Ej tillämplig Valid-n=764 Min=0 Max=9496 Mean=171.6 St.Dev=597.7
VAR 23 ANTAL MEDLEMMAR 1891 Loc 99 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1774 9999. Ej tillämplig Valid-n=802 Min=0 Max=7256 Mean=137.2 St.Dev=326.2
VAR 24 ANTAL MEDLEMMAR 1892 Loc 103 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1744 9999. Ej tillämplig Valid-n=832 Min=0 Max=7591 Mean=140.2 St.Dev=332.1
VAR 25 ANTAL MEDLEMMAR 1893 Loc 107 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1715 9999. Ej tillämplig Valid-n=861 Min=0 Max=8011 Mean=135.8 St.Dev=335.1
VAR 26 ANTAL MEDLEMMAR 1894 Loc 111 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1697 9999. Ej tillämplig Valid-n=879 Min=0 Max=7988 Mean=137.1 St.Dev=336.1
VAR 27 ANTAL MEDLEMMAR 1895 Loc 115 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1679 9999. Ej tillämplig Valid-n=897 Min=0 Max=8230 Mean=136.5 St.Dev=339.3
VAR 28 ANTAL MEDLEMMAR 1896 Loc 119 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1669 9999. Ej tillämplig Valid-n=907 Min=0 Max=8470 Mean=139.3 St.Dev=345.8
VAR 29 ANTAL MEDLEMMAR 1897 Loc 123 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1670 9999. Ej tillämplig Valid-n=906 Min=0 Max=5135 Mean=58.7 St.Dev=206.9
VAR 30 ANTAL MEDLEMMAR 1898 Loc 127 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1668 9999. Ej tillämplig Valid-n=908 Min=0 Max=5294 Mean=59.3 St.Dev=211.5
VAR 31 ANTAL MEDLEMMAR 1899 Loc 131 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1655 9999. Ej tillämplig Valid-n=921 Min=0 Max=6948 Mean=69.5 St.Dev=272.5
VAR 32 ANTAL MEDLEMMAR 1900 Loc 135 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1647 9999. Ej tillämplig Valid-n=929 Min=0 Max=6884 Mean=70.6 St.Dev=274.0
VAR 33 ANTAL MEDLEMMAR 1901 Loc 139 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1576 99999. Ej tillämplig Valid-n=1000 Min=0 Max=10904 Mean=129.3 St.Dev=410.9
VAR 34 ANTAL MEDLEMMAR 1902 Loc 144 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1597 9999. Ej tillämplig Valid-n=979 Min=0 Max=5551 Mean=58.6 St.Dev=218.7
VAR 35 ANTAL MEDLEMMAR 1903 Loc 148 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1596 9999. Ej tillämplig Valid-n=980 Min=0 Max=5492 Mean=59.8 St.Dev=218.5
VAR 36 ANTAL MEDLEMMAR 1904 Loc 152 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1592 9999. Ej tillämplig Valid-n=984 Min=0 Max=5593 Mean=59.7 St.Dev=219.9
VAR 37 ANTAL MEDLEMMAR 1905 Loc 156 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1570 9999. Ej tillämplig Valid-n=1006 Min=0 Max=6957 Mean=68.2 St.Dev=268.0
VAR 38 ANTAL MEDLEMMAR 1906 Loc 160 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1508 99999. Ej tillämplig Valid-n=1068 Min=0 Max=11538 Mean=154.9 St.Dev=509.9
VAR 39 ANTAL MEDLEMMAR 1907 Loc 165 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1511 9999. Ej tillämplig Valid-n=1065 Min=0 Max=7663 Mean=66.9 St.Dev=282.2
VAR 40 ANTAL MEDLEMMAR 1908 Loc 169 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1504 9999. Ej tillämplig Valid-n=1072 Min=0 Max=7959 Mean=68.9 St.Dev=291.1
VAR 41 ANTAL MEDLEMMAR 1909 Loc 173 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1500 9999. Ej tillämplig Valid-n=1076 Min=0 Max=8236 Mean=71.0 St.Dev=298.6
VAR 42 ANTAL MEDLEMMAR 1910 Loc 177 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1498 9999. Ej tillämplig Valid-n=1078 Min=0 Max=8379 Mean=72.7 St.Dev=303.9
VAR 43 ANTAL MEDLEMMAR 1911 Loc 181 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1455 99999. Ej tillämplig Valid-n=1121 Min=0 Max=12687 Mean=152.6 St.Dev=459.5
VAR 44 ANTAL MEDLEMMAR 1912 Loc 186 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1452 9999. Ej tillämplig Valid-n=1124 Min=0 Max=8610 Mean=72.9 St.Dev=308.0
VAR 45 ANTAL MEDLEMMAR 1913 Loc 190 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1448 9999. Ej tillämplig Valid-n=1128 Min=0 Max=8966 Mean=74.2 St.Dev=318.7
VAR 46 ANTAL MEDLEMMAR 1914 Loc 194 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1451 9999. Ej tillämplig Valid-n=1125 Min=0 Max=8335 Mean=74.9 St.Dev=305.2
VAR 47 ANTAL MEDLEMMAR 1915 Loc 198 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1396 99999. Ej tillämplig Valid-n=1180 Min=0 Max=12739 Mean=154.2 St.Dev=461.4
VAR 48 ANTAL MEDLEMMAR 1916 Loc 203 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1394 99999. Ej tillämplig Valid-n=1182 Min=0 Max=12761 Mean=157.5 St.Dev=471.3
VAR 49 ANTAL MEDLEMMAR 1917 Loc 208 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1390 99999. Ej tillämplig Valid-n=1186 Min=0 Max=12495 Mean=124.4 St.Dev=440.5
VAR 50 ANTAL MEDLEMMAR 1918 Loc 213 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1384 9999. Ej tillämplig Valid-n=1192 Min=0 Max=8742 Mean=76.5 St.Dev=312.7
VAR 51 ANTAL MEDLEMMAR 1919 Loc 217 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1386 9999. Ej tillämplig Valid-n=1190 Min=0 Max=8713 Mean=78.7 St.Dev=315.0
VAR 52 ANTAL MEDLEMMAR 1920 Loc 221 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1385 99999. Ej tillämplig Valid-n=1191 Min=0 Max=12549 Mean=131.3 St.Dev=437.4
VAR 53 ANTAL MEDLEMMAR 1921 Loc 226 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1332 99999. Ej tillämplig Valid-n=1244 Min=0 Max=12787 Mean=164.3 St.Dev=475.3
VAR 54 ANTAL MEDLEMMAR 1922 Loc 231 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1314 99999. Ej tillämplig Valid-n=1262 Min=0 Max=12441 Mean=159.9 St.Dev=457.1
VAR 55 ANTAL MEDLEMMAR 1923 Loc 236 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1302 99999. Ej tillämplig Valid-n=1274 Min=0 Max=12272 Mean=160.6 St.Dev=450.6
VAR 56 ANTAL MEDLEMMAR 1924 Loc 241 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1305 9999. Ej tillämplig Valid-n=1271 Min=0 Max=8492 Mean=78.2 St.Dev=320.5
VAR 57 ANTAL MEDLEMMAR 1925 Loc 245 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1301 99999. Ej tillämplig Valid-n=1275 Min=0 Max=12487 Mean=164.7 St.Dev=465.8
VAR 58 ANTAL MEDLEMMAR 1926 Loc 250 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1294 99999. Ej tillämplig Valid-n=1282 Min=0 Max=12383 Mean=164.2 St.Dev=463.3
VAR 59 ANTAL MEDLEMMAR 1927 Loc 255 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1289 9999. Ej tillämplig Valid-n=1287 Min=0 Max=8444 Mean=75.6 St.Dev=300.5
VAR 60 ANTAL MEDLEMMAR 1928 Loc 259 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1283 99999. Ej tillämplig Valid-n=1293 Min=0 Max=12801 Mean=162.4 St.Dev=471.0
VAR 61 ANTAL MEDLEMMAR 1929 Loc 264 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1279 99999. Ej tillämplig Valid-n=1297 Min=0 Max=12809 Mean=162.2 St.Dev=469.0
VAR 62 ANTAL MEDLEMMAR 1930 Loc 269 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1279 99999. Ej tillämplig Valid-n=1297 Min=0 Max=12859 Mean=161.5 St.Dev=469.4
VAR 63 ANTAL MEDLEMMAR 1931 Loc 274 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1274 99999. Ej tillämplig Valid-n=1302 Min=0 Max=12981 Mean=160.2 St.Dev=469.9
VAR 64 ANTAL MEDLEMMAR 1932 Loc 279 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1262 99999. Ej tillämplig Valid-n=1314 Min=0 Max=13036 Mean=167.6 St.Dev=526.0
VAR 65 ANTAL MEDLEMMAR 1933 Loc 284 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1261 99999. Ej tillämplig Valid-n=1315 Min=0 Max=12993 Mean=166.3 St.Dev=519.3
VAR 66 ANTAL MEDLEMMAR 1934 Loc 289 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1258 99999. Ej tillämplig Valid-n=1318 Min=0 Max=13045 Mean=162.9 St.Dev=475.3
VAR 67 ANTAL MEDLEMMAR 1935 Loc 294 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1249 99999. Ej tillämplig Valid-n=1327 Min=0 Max=13006 Mean=161.8 St.Dev=471.4
VAR 68 ANTAL MEDLEMMAR 1936 Loc 299 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1253 99999. Ej tillämplig Valid-n=1323 Min=0 Max=12971 Mean=160.8 St.Dev=468.7
VAR 69 ANTAL MEDLEMMAR 1937 Loc 304 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1254 99999. Ej tillämplig Valid-n=1322 Min=0 Max=12458 Mean=156.6 St.Dev=449.7
VAR 70 ANTAL MEDLEMMAR 1938 Loc 309 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1250 99999. Ej tillämplig Valid-n=1326 Min=0 Max=12458 Mean=148.7 St.Dev=436.1
VAR 71 ANTAL MEDLEMMAR 1939 Loc 314 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1251 9999. Ej tillämplig Valid-n=1325 Min=0 Max=8677 Mean=63.8 St.Dev=287.0
VAR 72 ANTAL MEDLEMMAR 1940 Loc 318 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1251 99999. Ej tillämplig Valid-n=1325 Min=0 Max=12266 Mean=138.0 St.Dev=427.2
VAR 73 ANTAL MEDLEMMAR 1941 Loc 323 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1281 99999. Ej tillämplig Valid-n=1295 Min=0 Max=12117 Mean=142.8 St.Dev=426.6
VAR 74 ANTAL MEDLEMMAR 1942 Loc 328 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1282 99999. Ej tillämplig Valid-n=1294 Min=0 Max=11749 Mean=147.5 St.Dev=471.2
VAR 75 ANTAL MEDLEMMAR 1943 Loc 333 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1283 99999. Ej tillämplig Valid-n=1293 Min=0 Max=11771 Mean=141.5 St.Dev=417.3
VAR 76 ANTAL MEDLEMMAR 1944 Loc 338 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1282 99999. Ej tillämplig Valid-n=1294 Min=0 Max=11597 Mean=141.2 St.Dev=413.8
VAR 77 ANTAL MEDLEMMAR 1945 Loc 343 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1286 99999. Ej tillämplig Valid-n=1290 Min=0 Max=11778 Mean=140.0 St.Dev=416.2
VAR 78 ANTAL MEDLEMMAR 1946 Loc 348 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=0 Max=11809 Mean=141.3 St.Dev=421.5
VAR 79 ANTAL MEDLEMMAR 1947 Loc 353 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1294 99999. Ej tillämplig Valid-n=1282 Min=0 Max=12091 Mean=139.9 St.Dev=426.3
VAR 80 ANTAL MEDLEMMAR 1948 Loc 358 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=0 Max=12076 Mean=139.1 St.Dev=426.9
VAR 81 ANTAL MEDLEMMAR 1949 Loc 363 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=0 Max=12131 Mean=137.8 St.Dev=427.3
VAR 82 ANTAL MEDLEMMAR 1950 Loc 368 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1297 99999. Ej tillämplig Valid-n=1279 Min=0 Max=11892 Mean=137.0 St.Dev=421.5
VAR 83 ANTAL FÖRENINGAR 1881 Loc 373 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1881 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 84 ANTAL FÖRENINGAR 1882 Loc 374 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1882 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=4 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 85 ANTAL FÖRENINGAR 1883 Loc 375 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1883 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 86 ANTAL FÖRENINGAR 1884 Loc 376 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1884 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=5 Mean=0.2 St.Dev=0.5
VAR 87 ANTAL FÖRENINGAR 1885 Loc 377 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1885 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 09. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=9 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 88 ANTAL FÖRENINGAR 1886 Loc 379 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1886 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=12 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 89 ANTAL FÖRENINGAR 1887 Loc 381 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1887 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=13 Mean=0.6 St.Dev=0.9
VAR 90 ANTAL FÖRENINGAR 1888 Loc 383 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1888 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=13 Mean=0.7 St.Dev=1.0
VAR 91 ANTAL FÖRENINGAR 1889 Loc 385 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1889 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 92 ANTAL FÖRENINGAR 1890 Loc 387 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1890 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=18 Mean=0.8 St.Dev=1.1
VAR 93 ANTAL FÖRENINGAR 1891 Loc 389 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1891 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=0.8 St.Dev=1.2
VAR 94 ANTAL FÖRENINGAR 1892 Loc 391 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1892 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=0.9 St.Dev=1.2
VAR 95 ANTAL FÖRENINGAR 1893 Loc 393 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1893 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=18 Mean=0.9 St.Dev=1.2
VAR 96 ANTAL FÖRENINGAR 1894 Loc 395 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1894 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=1.0 St.Dev=1.2
VAR 97 ANTAL FÖRENINGAR 1895 Loc 397 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1895 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=1.0 St.Dev=1.2
VAR 98 ANTAL FÖRENINGAR 1896 Loc 399 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1896 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=1.0 St.Dev=1.2
VAR 99 ANTAL FÖRENINGAR 1897 Loc 401 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1897 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=10 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 100 ANTAL FÖRENINGAR 1898 Loc 403 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1898 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=10 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 101 ANTAL FÖRENINGAR 1899 Loc 405 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1899 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=18 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 102 ANTAL FÖRENINGAR 1900 Loc 407 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1900 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=18 Mean=0.5 St.Dev=1.0
VAR 103 ANTAL FÖRENINGAR 1901 Loc 409 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1901 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=26 Mean=1.1 St.Dev=1.5
VAR 104 ANTAL FÖRENINGAR 1902 Loc 411 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1902 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 105 ANTAL FÖRENINGAR 1903 Loc 413 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1903 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 106 ANTAL FÖRENINGAR 1904 Loc 415 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1904 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=11 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 107 ANTAL FÖRENINGAR 1905 Loc 417 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1905 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=20 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 108 ANTAL FÖRENINGAR 1906 Loc 419 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1906 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=29 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 109 ANTAL FÖRENINGAR 1907 Loc 421 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1907 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=20 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 110 ANTAL FÖRENINGAR 1908 Loc 423 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1908 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=21 Mean=0.6 St.Dev=1.1
VAR 111 ANTAL FÖRENINGAR 1909 Loc 425 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1909 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=21 Mean=0.6 St.Dev=1.2
VAR 112 ANTAL FÖRENINGAR 1910 Loc 427 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1910 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=21 Mean=0.6 St.Dev=1.2
VAR 113 ANTAL FÖRENINGAR 1911 Loc 429 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1911 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=33 Mean=1.5 St.Dev=1.8
VAR 114 ANTAL FÖRENINGAR 1912 Loc 431 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1912 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=24 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 115 ANTAL FÖRENINGAR 1913 Loc 433 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1913 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=26 Mean=0.7 St.Dev=1.2
VAR 116 ANTAL FÖRENINGAR 1914 Loc 435 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1914 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=27 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 117 ANTAL FÖRENINGAR 1915 Loc 437 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1915 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=36 Mean=1.6 St.Dev=1.9
VAR 118 ANTAL FÖRENINGAR 1916 Loc 439 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1916 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=36 Mean=1.6 St.Dev=1.9
VAR 119 ANTAL FÖRENINGAR 1917 Loc 441 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1917 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=35 Mean=1.3 St.Dev=1.7
VAR 120 ANTAL FÖRENINGAR 1918 Loc 443 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1918 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=28 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 121 ANTAL FÖRENINGAR 1919 Loc 445 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1919 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=28 Mean=0.7 St.Dev=1.3
VAR 122 ANTAL FÖRENINGAR 1920 Loc 447 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1920 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=34 Mean=1.3 St.Dev=1.7
VAR 123 ANTAL FÖRENINGAR 1921 Loc 449 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1921 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=36 Mean=1.7 St.Dev=1.9
VAR 124 ANTAL FÖRENINGAR 1922 Loc 451 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1922 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=38 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 125 ANTAL FÖRENINGAR 1923 Loc 453 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1923 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 126 ANTAL FÖRENINGAR 1924 Loc 455 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1924 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=0.7 St.Dev=1.4
VAR 127 ANTAL FÖRENINGAR 1925 Loc 457 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1925 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 128 ANTAL FÖRENINGAR 1926 Loc 459 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1926 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 129 ANTAL FÖRENINGAR 1927 Loc 461 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1927 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=0.7 St.Dev=1.4
VAR 130 ANTAL FÖRENINGAR 1928 Loc 463 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1928 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 131 ANTAL FÖRENINGAR 1929 Loc 465 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1929 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 132 ANTAL FÖRENINGAR 1930 Loc 467 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1930 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 133 ANTAL FÖRENINGAR 1931 Loc 469 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1931 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 134 ANTAL FÖRENINGAR 1932 Loc 471 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1932 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 135 ANTAL FÖRENINGAR 1933 Loc 473 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1933 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 136 ANTAL FÖRENINGAR 1934 Loc 475 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1934 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 137 ANTAL FÖRENINGAR 1935 Loc 477 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1935 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 138 ANTAL FÖRENINGAR 1936 Loc 479 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1936 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 139 ANTAL FÖRENINGAR 1937 Loc 481 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1937 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 140 ANTAL FÖRENINGAR 1938 Loc 483 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1938 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 141 ANTAL FÖRENINGAR 1939 Loc 485 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1939 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=0.7 St.Dev=1.4
VAR 142 ANTAL FÖRENINGAR 1940 Loc 487 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1940 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 143 ANTAL FÖRENINGAR 1941 Loc 489 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1941 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 144 ANTAL FÖRENINGAR 1942 Loc 491 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1942 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 145 ANTAL FÖRENINGAR 1943 Loc 493 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1943 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 146 ANTAL FÖRENINGAR 1944 Loc 495 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1944 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 147 ANTAL FÖRENINGAR 1945 Loc 497 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1945 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=39 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 148 ANTAL FÖRENINGAR 1946 Loc 499 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1946 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=38 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 149 ANTAL FÖRENINGAR 1947 Loc 501 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1947 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 150 ANTAL FÖRENINGAR 1948 Loc 503 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1948 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=39 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 151 ANTAL FÖRENINGAR 1949 Loc 505 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1949 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 152 ANTAL FÖRENINGAR 1950 Loc 507 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1950 (källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=39 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 153 MEDLEMMAR 1881 INTERPOL Loc 509 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2223 9999. Ej tillämplig Valid-n=353 Min=3 Max=9000 Mean=154.1 St.Dev=522.6
VAR 154 MEDLEMMAR 1882 INTERPOL Loc 513 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2188 9999. Ej tillämplig Valid-n=388 Min=4 Max=8102 Mean=152.4 St.Dev=463.5
VAR 155 MEDLEMMAR 1883 INTERPOL Loc 517 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2143 9999. Ej tillämplig Valid-n=433 Min=3 Max=7205 Mean=150.9 St.Dev=424.5
VAR 156 MEDLEMMAR 1884 INTERPOL Loc 521 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2113 9999. Ej tillämplig Valid-n=463 Min=2 Max=6307 Mean=151.2 St.Dev=381.7
VAR 157 MEDLEMMAR 1885 INTERPOL Loc 525 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2059 9999. Ej tillämplig Valid-n=517 Min=2 Max=5955 Mean=175.0 St.Dev=478.9
VAR 158 MEDLEMMAR 1886 INTERPOL Loc 529 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 2034 9999. Ej tillämplig Valid-n=542 Min=4 Max=6180 Mean=181.0 St.Dev=468.3
VAR 159 MEDLEMMAR 1887 INTERPOL Loc 533 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1997 9999. Ej tillämplig Valid-n=579 Min=4 Max=6280 Mean=185.9 St.Dev=472.1
VAR 160 MEDLEMMAR 1888 INTERPOL Loc 537 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1913 9999. Ej tillämplig Valid-n=663 Min=4 Max=4445 Mean=152.9 St.Dev=291.9
VAR 161 MEDLEMMAR 1889 INTERPOL Loc 541 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1852 9999. Ej tillämplig Valid-n=724 Min=4 Max=6593 Mean=150.0 St.Dev=326.0
VAR 162 MEDLEMMAR 1890 INTERPOL Loc 545 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1826 9999. Ej tillämplig Valid-n=750 Min=4 Max=9496 Mean=182.1 St.Dev=606.1
VAR 163 MEDLEMMAR 1891 INTERPOL Loc 549 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1815 9999. Ej tillämplig Valid-n=761 Min=5 Max=7645 Mean=148.7 St.Dev=346.3
VAR 164 MEDLEMMAR 1892 INTERPOL Loc 553 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1765 9999. Ej tillämplig Valid-n=811 Min=5 Max=8923 Mean=149.9 St.Dev=374.9
VAR 165 MEDLEMMAR 1893 INTERPOL Loc 557 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1738 9999. Ej tillämplig Valid-n=838 Min=5 Max=8944 Mean=148.3 St.Dev=372.0
VAR 166 MEDLEMMAR 1894 INTERPOL Loc 561 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1718 9999. Ej tillämplig Valid-n=858 Min=5 Max=9041 Mean=146.9 St.Dev=370.8
VAR 167 MEDLEMMAR 1895 INTERPOL Loc 565 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1698 9999. Ej tillämplig Valid-n=878 Min=3 Max=9283 Mean=146.1 St.Dev=373.8
VAR 168 MEDLEMMAR 1896 INTERPOL Loc 569 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1684 9999. Ej tillämplig Valid-n=892 Min=5 Max=9523 Mean=148.1 St.Dev=379.9
VAR 169 MEDLEMMAR 1897 INTERPOL Loc 573 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1680 9999. Ej tillämplig Valid-n=896 Min=5 Max=9704 Mean=148.0 St.Dev=385.3
VAR 170 MEDLEMMAR 1898 INTERPOL Loc 577 width 4 MD=9999 Antal medlemmar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0000. . . 9998. 1679 9999. Ej tillämplig Valid-n=897 Min=5 Max=9960 Mean=149.1 St.Dev=396.3
VAR 171 MEDLEMMAR 1899 INTERPOL Loc 581 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1668 99999. Ej tillämplig Valid-n=908 Min=4 Max=10775 Mean=156.6 St.Dev=433.5
VAR 172 MEDLEMMAR 1900 INTERPOL Loc 586 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1660 99999. Ej tillämplig Valid-n=916 Min=2 Max=10808 Mean=154.8 St.Dev=432.5
VAR 173 MEDLEMMAR 1901 INTERPOL Loc 591 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1591 99999. Ej tillämplig Valid-n=985 Min=1 Max=11278 Mean=152.5 St.Dev=439.1
VAR 174 MEDLEMMAR 1902 INTERPOL Loc 596 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1593 99999. Ej tillämplig Valid-n=983 Min=1 Max=11417 Mean=153.3 St.Dev=443.3
VAR 175 MEDLEMMAR 1903 INTERPOL Loc 601 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1596 99999. Ej tillämplig Valid-n=980 Min=4 Max=11399 Mean=155.1 St.Dev=444.6
VAR 176 MEDLEMMAR 1904 INTERPOL Loc 606 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1671 99999. Ej tillämplig Valid-n=905 Min=4 Max=11193 Mean=150.3 St.Dev=444.8
VAR 177 MEDLEMMAR 1905 INTERPOL Loc 611 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1661 99999. Ej tillämplig Valid-n=915 Min=1 Max=11321 Mean=149.5 St.Dev=444.3
VAR 178 MEDLEMMAR 1906 INTERPOL Loc 616 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1524 99999. Ej tillämplig Valid-n=1052 Min=3 Max=11664 Mean=160.3 St.Dev=516.8
VAR 179 MEDLEMMAR 1907 INTERPOL Loc 621 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1523 99999. Ej tillämplig Valid-n=1053 Min=4 Max=12157 Mean=159.2 St.Dev=488.0
VAR 180 MEDLEMMAR 1908 INTERPOL Loc 626 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1518 99999. Ej tillämplig Valid-n=1058 Min=2 Max=12408 Mean=158.5 St.Dev=469.1
VAR 181 MEDLEMMAR 1909 INTERPOL Loc 631 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1523 99999. Ej tillämplig Valid-n=1053 Min=2 Max=12553 Mean=157.7 St.Dev=466.4
VAR 182 MEDLEMMAR 1910 INTERPOL Loc 636 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1521 99999. Ej tillämplig Valid-n=1055 Min=5 Max=12710 Mean=159.2 St.Dev=471.7
VAR 183 MEDLEMMAR 1911 INTERPOL Loc 641 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1470 99999. Ej tillämplig Valid-n=1106 Min=4 Max=12779 Mean=158.0 St.Dev=466.7
VAR 184 MEDLEMMAR 1912 INTERPOL Loc 646 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1466 99999. Ej tillämplig Valid-n=1110 Min=4 Max=12994 Mean=159.7 St.Dev=473.2
VAR 185 MEDLEMMAR 1913 INTERPOL Loc 651 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1462 99999. Ej tillämplig Valid-n=1114 Min=4 Max=13340 Mean=161.4 St.Dev=484.0
VAR 186 MEDLEMMAR 1914 INTERPOL Loc 656 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1477 99999. Ej tillämplig Valid-n=1099 Min=4 Max=13160 Mean=163.2 St.Dev=484.4
VAR 187 MEDLEMMAR 1915 INTERPOL Loc 661 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1412 99999. Ej tillämplig Valid-n=1164 Min=3 Max=15005 Mean=161.8 St.Dev=520.8
VAR 188 MEDLEMMAR 1916 INTERPOL Loc 666 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1411 99999. Ej tillämplig Valid-n=1165 Min=3 Max=15081 Mean=164.6 St.Dev=530.3
VAR 189 MEDLEMMAR 1917 INTERPOL Loc 671 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1405 99999. Ej tillämplig Valid-n=1171 Min=1 Max=14923 Mean=163.5 St.Dev=519.9
VAR 190 MEDLEMMAR 1918 INTERPOL Loc 676 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1399 99999. Ej tillämplig Valid-n=1177 Min=4 Max=15157 Mean=166.7 St.Dev=527.7
VAR 191 MEDLEMMAR 1919 INTERPOL Loc 681 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1407 99999. Ej tillämplig Valid-n=1169 Min=3 Max=13319 Mean=168.6 St.Dev=489.4
VAR 192 MEDLEMMAR 1920 INTERPOL Loc 686 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1407 99999. Ej tillämplig Valid-n=1169 Min=3 Max=13178 Mean=171.4 St.Dev=488.6
VAR 193 MEDLEMMAR 1921 INTERPOL Loc 691 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1346 99999. Ej tillämplig Valid-n=1230 Min=3 Max=12978 Mean=170.9 St.Dev=483.2
VAR 194 MEDLEMMAR 1922 INTERPOL Loc 696 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1326 99999. Ej tillämplig Valid-n=1250 Min=3 Max=12602 Mean=166.5 St.Dev=466.4
VAR 195 MEDLEMMAR 1923 INTERPOL Loc 701 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1307 99999. Ej tillämplig Valid-n=1269 Min=2 Max=12433 Mean=165.3 St.Dev=458.9
VAR 196 MEDLEMMAR 1924 INTERPOL Loc 706 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1312 99999. Ej tillämplig Valid-n=1264 Min=2 Max=12661 Mean=168.9 St.Dev=480.1
VAR 197 MEDLEMMAR 1925 INTERPOL Loc 711 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1306 99999. Ej tillämplig Valid-n=1270 Min=2 Max=12487 Mean=167.8 St.Dev=470.7
VAR 198 MEDLEMMAR 1926 INTERPOL Loc 716 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1299 99999. Ej tillämplig Valid-n=1277 Min=3 Max=12383 Mean=166.8 St.Dev=465.7
VAR 199 MEDLEMMAR 1927 INTERPOL Loc 721 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1294 99999. Ej tillämplig Valid-n=1282 Min=3 Max=12561 Mean=166.2 St.Dev=467.4
VAR 200 MEDLEMMAR 1928 INTERPOL Loc 726 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1286 99999. Ej tillämplig Valid-n=1290 Min=3 Max=12835 Mean=165.4 St.Dev=473.1
VAR 201 MEDLEMMAR 1929 INTERPOL Loc 731 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1280 99999. Ej tillämplig Valid-n=1296 Min=2 Max=12809 Mean=165.1 St.Dev=469.6
VAR 202 MEDLEMMAR 1930 INTERPOL Loc 736 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1281 99999. Ej tillämplig Valid-n=1295 Min=2 Max=12859 Mean=164.4 St.Dev=470.4
VAR 203 MEDLEMMAR 1931 INTERPOL Loc 741 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1275 99999. Ej tillämplig Valid-n=1301 Min=2 Max=12981 Mean=162.5 St.Dev=470.6
VAR 204 MEDLEMMAR 1932 INTERPOL Loc 746 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1264 99999. Ej tillämplig Valid-n=1312 Min=2 Max=13036 Mean=170.7 St.Dev=528.3
VAR 205 MEDLEMMAR 1933 INTERPOL Loc 751 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1263 99999. Ej tillämplig Valid-n=1313 Min=2 Max=13011 Mean=168.7 St.Dev=522.9
VAR 206 MEDLEMMAR 1934 INTERPOL Loc 756 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1260 99999. Ej tillämplig Valid-n=1316 Min=2 Max=13045 Mean=165.5 St.Dev=477.2
VAR 207 MEDLEMMAR 1935 INTERPOL Loc 761 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1251 99999. Ej tillämplig Valid-n=1325 Min=2 Max=13094 Mean=164.7 St.Dev=475.8
VAR 208 MEDLEMMAR 1936 INTERPOL Loc 766 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1255 99999. Ej tillämplig Valid-n=1321 Min=2 Max=13054 Mean=163.2 St.Dev=473.0
VAR 209 MEDLEMMAR 1937 INTERPOL Loc 771 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1256 99999. Ej tillämplig Valid-n=1320 Min=2 Max=12587 Mean=160.8 St.Dev=471.8
VAR 210 MEDLEMMAR 1938 INTERPOL Loc 776 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1252 99999. Ej tillämplig Valid-n=1324 Min=2 Max=12587 Mean=155.5 St.Dev=462.5
VAR 211 MEDLEMMAR 1939 INTERPOL Loc 781 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1253 99999. Ej tillämplig Valid-n=1323 Min=3 Max=12696 Mean=153.2 St.Dev=462.6
VAR 212 MEDLEMMAR 1940 INTERPOL Loc 786 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1252 99999. Ej tillämplig Valid-n=1324 Min=2 Max=12395 Mean=150.7 St.Dev=456.7
VAR 213 MEDLEMMAR 1941 INTERPOL Loc 791 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1282 99999. Ej tillämplig Valid-n=1294 Min=2 Max=12246 Mean=145.8 St.Dev=448.1
VAR 214 MEDLEMMAR 1942 INTERPOL Loc 796 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1281 99999. Ej tillämplig Valid-n=1295 Min=1 Max=11990 Mean=151.3 St.Dev=494.9
VAR 215 MEDLEMMAR 1943 INTERPOL Loc 801 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1282 99999. Ej tillämplig Valid-n=1294 Min=1 Max=11929 Mean=149.7 St.Dev=471.0
VAR 216 MEDLEMMAR 1944 INTERPOL Loc 806 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1282 99999. Ej tillämplig Valid-n=1294 Min=1 Max=11801 Mean=146.8 St.Dev=436.3
VAR 217 MEDLEMMAR 1945 INTERPOL Loc 811 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1284 99999. Ej tillämplig Valid-n=1292 Min=1 Max=11933 Mean=144.7 St.Dev=428.2
VAR 218 MEDLEMMAR 1946 INTERPOL Loc 816 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=1 Max=11963 Mean=143.3 St.Dev=426.7
VAR 219 MEDLEMMAR 1947 INTERPOL Loc 821 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=1 Max=12203 Mean=142.3 St.Dev=431.0
VAR 220 MEDLEMMAR 1948 INTERPOL Loc 826 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=1 Max=12198 Mean=141.0 St.Dev=431.3
VAR 221 MEDLEMMAR 1949 INTERPOL Loc 831 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=1 Max=12131 Mean=140.0 St.Dev=430.2
VAR 222 MEDLEMMAR 1950 INTERPOL Loc 836 width 5 MD=99999 Antal medlemmar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00000. . . 99998. 1295 99999. Ej tillämplig Valid-n=1281 Min=1 Max=11900 Mean=139.2 St.Dev=423.9
VAR 223 FÖRENINGAR 1881 INTERPOL Loc 841 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1881 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=5 Mean=0.3 St.Dev=0.7
VAR 224 FÖRENINGAR 1882 INTERPOL Loc 842 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1882 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=5 Mean=0.4 St.Dev=0.7
VAR 225 FÖRENINGAR 1883 INTERPOL Loc 843 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1883 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=7 Mean=0.4 St.Dev=0.8
VAR 226 FÖRENINGAR 1884 INTERPOL Loc 844 width 1 MD=9 Antal föreningar den 31 december 1884 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 0. . . 8. 1106 9. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=8 Mean=0.5 St.Dev=0.8
VAR 227 FÖRENINGAR 1885 INTERPOL Loc 845 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1885 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=12 Mean=0.5 St.Dev=0.9
VAR 228 FÖRENINGAR 1886 INTERPOL Loc 847 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1886 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=12 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 229 FÖRENINGAR 1887 INTERPOL Loc 849 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1887 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=13 Mean=0.6 St.Dev=1.0
VAR 230 FÖRENINGAR 1888 INTERPOL Loc 851 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1888 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=13 Mean=0.7 St.Dev=1.1
VAR 231 FÖRENINGAR 1889 INTERPOL Loc 853 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1889 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=17 Mean=0.8 St.Dev=1.1
VAR 232 FÖRENINGAR 1890 INTERPOL Loc 855 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1890 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=18 Mean=0.9 St.Dev=1.2
VAR 233 FÖRENINGAR 1891 INTERPOL Loc 857 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1891 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=18 Mean=0.9 St.Dev=1.2
VAR 234 FÖRENINGAR 1892 INTERPOL Loc 859 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1892 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.0 St.Dev=1.3
VAR 235 FÖRENINGAR 1893 INTERPOL Loc 861 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1893 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.0 St.Dev=1.3
VAR 236 FÖRENINGAR 1894 INTERPOL Loc 863 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1894 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.0 St.Dev=1.3
VAR 237 FÖRENINGAR 1895 INTERPOL Loc 865 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1895 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.0 St.Dev=1.3
VAR 238 FÖRENINGAR 1896 INTERPOL Loc 867 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1896 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.1 St.Dev=1.3
VAR 239 FÖRENINGAR 1897 INTERPOL Loc 869 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1897 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.1 St.Dev=1.3
VAR 240 FÖRENINGAR 1898 INTERPOL Loc 871 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1898 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=19 Mean=1.1 St.Dev=1.3
VAR 241 FÖRENINGAR 1899 INTERPOL Loc 873 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1899 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=26 Mean=1.1 St.Dev=1.5
VAR 242 FÖRENINGAR 1900 INTERPOL Loc 875 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1900 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=26 Mean=1.2 St.Dev=1.5
VAR 243 FÖRENINGAR 1901 INTERPOL Loc 877 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1901 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=27 Mean=1.3 St.Dev=1.6
VAR 244 FÖRENINGAR 1902 INTERPOL Loc 879 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1902 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=27 Mean=1.3 St.Dev=1.6
VAR 245 FÖRENINGAR 1903 INTERPOL Loc 881 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1903 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=27 Mean=1.3 St.Dev=1.6
VAR 246 FÖRENINGAR 1904 INTERPOL Loc 883 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1904 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=27 Mean=1.1 St.Dev=1.5
VAR 247 FÖRENINGAR 1905 INTERPOL Loc 885 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1905 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=28 Mean=1.2 St.Dev=1.6
VAR 248 FÖRENINGAR 1906 INTERPOL Loc 887 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1906 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 249 FÖRENINGAR 1907 INTERPOL Loc 889 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1907 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 250 FÖRENINGAR 1908 INTERPOL Loc 891 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1908 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 251 FÖRENINGAR 1909 INTERPOL Loc 893 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1909 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=29 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 252 FÖRENINGAR 1910 INTERPOL Loc 895 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1910 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=30 Mean=1.4 St.Dev=1.7
VAR 253 FÖRENINGAR 1911 INTERPOL Loc 897 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1911 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=34 Mean=1.5 St.Dev=1.8
VAR 254 FÖRENINGAR 1912 INTERPOL Loc 899 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1912 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=35 Mean=1.5 St.Dev=1.9
VAR 255 FÖRENINGAR 1913 INTERPOL Loc 901 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1913 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=36 Mean=1.6 St.Dev=1.9
VAR 256 FÖRENINGAR 1914 INTERPOL Loc 903 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1914 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=38 Mean=1.5 St.Dev=1.9
VAR 257 FÖRENINGAR 1915 INTERPOL Loc 905 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1915 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 258 FÖRENINGAR 1916 INTERPOL Loc 907 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1916 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.6 St.Dev=2.0
VAR 259 FÖRENINGAR 1917 INTERPOL Loc 909 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1917 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 260 FÖRENINGAR 1918 INTERPOL Loc 911 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1918 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 261 FÖRENINGAR 1919 INTERPOL Loc 913 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1919 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=38 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 262 FÖRENINGAR 1920 INTERPOL Loc 915 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1920 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=38 Mean=1.7 St.Dev=2.0
VAR 263 FÖRENINGAR 1921 INTERPOL Loc 917 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1921 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=39 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 264 FÖRENINGAR 1922 INTERPOL Loc 919 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1922 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 265 FÖRENINGAR 1923 INTERPOL Loc 921 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1923 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 266 FÖRENINGAR 1924 INTERPOL Loc 923 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1924 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 267 FÖRENINGAR 1925 INTERPOL Loc 925 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1925 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 268 FÖRENINGAR 1926 INTERPOL Loc 927 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1926 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 269 FÖRENINGAR 1927 INTERPOL Loc 929 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1927 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 270 FÖRENINGAR 1928 INTERPOL Loc 931 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1928 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 271 FÖRENINGAR 1929 INTERPOL Loc 933 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1929 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 272 FÖRENINGAR 1930 INTERPOL Loc 935 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1930 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 273 FÖRENINGAR 1931 INTERPOL Loc 937 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1931 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 274 FÖRENINGAR 1932 INTERPOL Loc 939 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1932 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 275 FÖRENINGAR 1933 INTERPOL Loc 941 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1933 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 276 FÖRENINGAR 1934 INTERPOL Loc 943 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1934 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 277 FÖRENINGAR 1935 INTERPOL Loc 945 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1935 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 278 FÖRENINGAR 1936 INTERPOL Loc 947 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1936 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 279 FÖRENINGAR 1937 INTERPOL Loc 949 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1937 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 280 FÖRENINGAR 1938 INTERPOL Loc 951 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1938 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 281 FÖRENINGAR 1939 INTERPOL Loc 953 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1939 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 282 FÖRENINGAR 1940 INTERPOL Loc 955 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1940 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.9 St.Dev=2.1
VAR 283 FÖRENINGAR 1941 INTERPOL Loc 957 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1941 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 284 FÖRENINGAR 1942 INTERPOL Loc 959 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1942 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=44 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 285 FÖRENINGAR 1943 INTERPOL Loc 961 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1943 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 286 FÖRENINGAR 1944 INTERPOL Loc 963 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1944 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=43 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 287 FÖRENINGAR 1945 INTERPOL Loc 965 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1945 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=42 Mean=1.8 St.Dev=2.1
VAR 288 FÖRENINGAR 1946 INTERPOL Loc 967 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1946 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 289 FÖRENINGAR 1947 INTERPOL Loc 969 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1947 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 290 FÖRENINGAR 1948 INTERPOL Loc 971 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1948 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=41 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 291 FÖRENINGAR 1949 INTERPOL Loc 973 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1949 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0
VAR 292 FÖRENINGAR 1950 INTERPOL Loc 975 width 2 MD=99 Antal föreningar den 31 december 1950 (interpolerade data - från källdata) Faktiska värdet är kodat. 00. . . 98. 1106 99. Ej tillämplig Valid-n=1470 Min=0 Max=40 Mean=1.8 St.Dev=2.0