KABEL-TV I FRAMVÄXT 1983
               SSD 0221

              Primärforskare
               Keith Roe
         Avdelningen för masskommunikation
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Juni 1989

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KABEL-TV I FRAMVÄXT 1983 samlades
       ursprungligen in av Keith Roe vid Avdelningen
       för masskommunikation, statsvetenskapliga
       institutionen vid Göteborgs universitet. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar för
       analyser och tolkningar som presenteras i denna
       (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Keith Roe och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KABEL-TV I FRAMVÄXT 1983
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Denna studie är första steget i en undersökning med syfte
  att beskriva och analysera införandet av kabel-TV i Sverige.
  Projektet påbörjades den 1 juli 1983 och avslutades den 30
  juni 1986. Undersökningen finansierades med medel från
  Riksbankens Jubileumsfond.

  Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med
  kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400
  hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen
  var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till
  en början var det möjligt att se på tre vässttyska, två
  östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna.
  Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde
  emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I
  början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och
  utbudet utökades då med Sky Channel (från Storbritannien),
  TV5 (från Frankrike), och Gorizont (från Sovjet). Vid
  tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns
  ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en
  musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en
  dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).

  Undersökningens syfte var att studera kabel-TV:s potentiella
  och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av
  de nya TV-kanalerna och hur mycket man är beredd att betala
  för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1, KABEL-TV I
  FRAMVÄXT 1983 (SSD 0221), genomfördes innan kabel-TV starten
  i Lund. Steg 2, KABEL-TV I FRAMVÄXT 1985 (SSD 0222), vänder
  sig till samma respondenter två år efter införandet av
  kabel-TV.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Roe, Keith  Media and social life in Lund before
          cable transmissions
          Report No. 4
          The Advent of Cable Systems in Sweden
          Sociologiska institutionen, Lund, 1985

   Roe, Keith   Media and social life in Lund two years
          after the start of cable transmissions
          Report No. 9
          The Advent of Cable Systems in Sweden
          Sociologiska institutionen, Lund, 1987

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 30  (2) SKULLE SAKNA TV    9     (3) MD=9
    REF 30  (4) LOC 38 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.9 Om Ni plötsligt av någon anledning skulle tvingas
       vara utan TV, skulle Ni då sakna TVn?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    75  1.  Ja, väldigt mycket
    161  2.  Ja, ganska mycket
    331  3.  Ja, lite grann
    109  5.  Nej, inte alls
     9  7.  Har ingen TV

    346  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0221 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Bortfallsanledning 6 Bostadsområde 7 Antal påminnelser TV-TITTANDE 8 Antal TV-apparater 9 Antal vardagar per vecka 10 Antal TV timmar på vardag 11 Antal lördagar i månaden 12 Antal TV-timmar på lördag 13 Antal söndagar i månaden 14 Antal TV-timmar på söndag OMDÖME OM OLIKA TV-PROGRAM 15 Underhållningsprogram 16 Frågesport 17 Naturprogram 18 Populärvetenskapliga program 19 Nyhetsprogram 20 Debattprogram 21 Intervjuprogram 22 Deckare 23 TV-teater 24 Långfilmer 25 TV-serier 26 Musikprogram 27 Sportprogram 28 Ungdomsprogram 29 Invandrarprogram 30 Skulle sakna TV OMDÖME OM NYHETSPROGRAM I TV 31 Viktigt se hela nyheter 32 Tänker ofta på nyheter efteråt 33 Brukar planera för nyheter 34 Diskuterar ofta TV-nyheter 35 Tittar på klockan för att inte missa nyheterna 36 Svårt minnas nyheterna efteråt VIDEO 37 Video i hushållet 38 Tidpunkt för videoanskaffning 39 Inspelning av TV-program 40 Spelar in underhållning 41 Spelar in frågesport 42 Spelar in naturprogram 43 Spelar in populärvetenskapliga program 44 Spelar in nyhetsprogram 45 Spelar in debattprogram 46 Spelar in intervjuprogram 47 Spelar in deckare 48 Spelar in TV-teater 49 Spelar in långfilmer 50 Spelar in TV-serier 51 Spelar in musikprogram 52 Spelar in sportprogram 53 Spelar in ungdomsprogram 54 Spelar in invandrarprogram 55 Ser själv på video 56 Antal timmar video per gång 57 Hyr inspelade videokasetter 58 Programtyp hyrda videokassetter, 1 59 Programtyp hyrda videokassetter, 2 60 Programtyp hyrda videokassetter, 3 TEXT-TV, TV-SPEL OCH PERSONDATORER 61 Text-TV i hushållet 62 TV-spel i hushållet 63 Använding av TV spel 64 Persondator i hushållet 65 Användning av persondator RADIOLYSSNANDE 66 Lyssnar på radio 67 Radiolyssnande per dag 68 Vaknar av klockradio 69 Lyssnar på bilradio 70 Lyssnar under måltid 71 Lyssnar under hushållsarbete 72 Lyssnar på arbetet 73 Lyssnar på bestämda program 74 Kanal UP lyssnar mest på 75 Utlänska radiokanaler BAND, SKIVOR, BIO, TEATER MM 76 Lyssnar på band och skivor 77 Sammanhängande tid för band- och skivlyssnande 78 Biobesök 79 Teaterbesök 80 Idrottsarrangemang 81 Månadskostnad för band, skivor och videokassetter 82 Månadskostnad för bio, teater, konserter, museer och idrottsarrangemang TIDNINGS- OCH BOKLÄSNING 83 Läser Sydvenska Dagbladet 84 Läser Arbetet 85 Läser Dagens nyheter 86 Läser Svenska Dagbladet 87 Läser Göteborgs-Posten 88 Läser Skånska Dagbladet 89 Läser annan morgontidning 90 Läser Aftonbladet 91 Läser Expressen 92 Läser GT 93 Läser Kvällsposten 94 Läser annan kvällstidning 95 Tid ägnad åt läsning av dagstidningar 96 Läser vecko- och facktidningar 97 Läser böcker på fritid 98 Läst bok under de senaste tre veckorna FÖRENINGSAKTIVITETER OCH HOBBIES 99 Aktiv i förening 100 Förening 1 101 Förening 2 102 Antal hobbies 103 Antal inomhushobbies 104 Antal utomhushobbies 105 Antal aktiva hobbies 106 Antal passiva hobbies 107 Deltar i studiecirkel innevarande termin 108 Umgänge med vänner och grannar FRITIDSAKTIVITETER 109 Läsa böcker 110 Umgås med familjen 111 Deltaga i studiecirkel 112 Vara för sig själv 113 Lyssna på musik 114 Titta på TV 115 Titta på video 116 Läsa veckotidningar 117 Lyssna på radio 118 Utöva hobby 119 Idrotta 120 Umgås med vänner MYNDIGHETER 121 Försökt få rättelse på beslut 122 Försökt påverka ett beslut 123 Skrivit insändare till tidning SPRÅKKUNSKAPER 124 Förstår talad engelska 125 Förstår talad tyska 126 Tittar på dansk TV INSTÄLLNING TILL OLIKA PÅSTÅENDEN 127 TV och radio bör informera mer om händelser i världen 128 TV borde visa fler nordiska program 129 U-landsproblemen för komplicerade för vanliga människor 130 TV och radio bör främst ge avkoppling 131 Sverige bör inte blanda sig i andra länders problem 132 Massmedias behandling av andra länder 133 Skapar bekymmer att fundera över situationen i andra länder 134 Orsaken till framgång i livet SAMHÖRIGHET MED ANDRA LÄNDER 135 Land man känner samhörighet med, 1 136 Land man känner samhörighet med, 2 137 Land man känner samhörighet med, 3 138 Land man känner samhörighet med, 4 139 Land man känner samhörighet med, 5 KABEL-TV 140 Ansluten till kabel-TV-nätet 141 Intresse av att kunna ta del av kabel-TV-sändningarna 142 Betalningsvilja för kabel-TV 143 Betalningsvilja för ett tiotal utländska TV-kanaler 144 Betalningsvilja för danska, västtyska och östtyska TV-program 145 Betalningsvilja för långfilmskanal 146 Intresse för utländska TV-sändningar via kabel-TV 147 Betalningsvilja för satellitsända utländska TV-sändningar via kabel-TV REKLAM I TV 148 Sett reklam i utländsk TV 149 Reklam före nyhetsprogram 150 Reklam mellan och inne i TV-program BAKGRUND 151 Boendetid i Lund 152 Kön 153 Ålder 154 Yrke 155 Utbildning 156 Yrkesutbildning 157 Hushållsstorlek 158 Makes/makas yrke 159 Makes/makas utbildning 160 Makes/makas yrkesutbildning 161 Barn i hushållet 162 Ålder barn 1 163 Ålder barn 2 164 Ålder barn 3 165 Ålder barn 4 166 Ålder barn 5 167 Pensionerad 168 Make/maka pensionerad

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0221              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0221


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Juni 1989
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER REG Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 BORTFALLSANLEDNING REG Loc 13 width 1 Bortfallanledning 687 0. Svar 1 1. Sjuk, bortrest 11 2. Flyttat 49 3. Vägrar 6 4. Fel person 277 5. Ej anträffbar
VAR 6 BOSTADSOMRÅDE REG Loc 14 width 1 MD=0 or GE 9 Bostadsområde 259 1. Nöbbelöv 74 2. Gunnesbo 42 3. Oskarshem 347 4. Klostergården 32 0. Oidentifierat 277 9. Ej kontakt
VAR 7 ANTAL PÅMINNELSER REG Loc 15 width 1 MD=9 Svar efter antal påminnelser 509 1. Efter en påminnelse 182 2. Efter två påminnelser 59 3. Telefon eller tre påminnelser 281 9. Bortfall
VAR 8 ANTAL TV-APPARATER 1 Loc 16 width 1 MD=9 F.1. Hur många TV-apparater använder Ni hemma hos Er? 28 0. Ingen 554 1. En TV-apparat 107 2. Fler än en TV-apparat 342 9. Bortfall
VAR 9 TV ANT VARDAGAR/VECKA 2 Loc 17 width 1 MD=9 F.2. Ungefär hur många vardagar per vecka brukar Ni själv se på TV (måndag tom fredag)? 41 0. Aldrig eller nästan aldrig 31 1. 1 vardag i veckan 69 2. 2 vardagar i veckan 134 3. 3 vardagar i veckan 109 4. 4 vardagar i veckan 302 5. Alla 5 vardagarna i veckan 345 9. Bortfall
VAR 10 ANTAL TV-TIMMAR VARDAG 3 Loc 18 width 1 MD=9 F.3. När Ni ser på TV på vardagarna, hur många timmar brukar Ni se då? 45 1. Mindre än 1/2 timme 152 2. 1/2-1 timme 280 3. 1-2 timmar 162 4. 2-3 timmar 40 5. Mer än 3 timmar 352 9. Bortfall
VAR 11 TV ANT LÖRDAGAR/MÅNAD 4 Loc 19 width 1 MD=9 F.4. Hur många lördagar i månaden brukar Ni själv se på TV? 28 0. Ingen 74 1. 1 lördag i månaden 179 2. 2 lördagar i månaden 170 3. 3 lördagar i månaden 234 4. 4 lördagar i månaden 346 9. Bortfall
VAR 12 ANTAL TV-TIMMAR LÖRDAG 5 Loc 20 width 1 MD=9 F.5. När Ni ser på TV under lördagen, hur många timmar brukar Ni se då? 30 1. Mindre än 1/2 timme 53 2. 1/2-1 timme 177 3. 1-2 timmar 265 4. 2-3 timmar 157 5. Mer än 3 timmar 349 9. Bortfall
VAR 13 TV ANT SÖNDAGAR/MÅNAD 6 Loc 21 width 1 MD=9 F.6. Hur många söndagar i månaden brukar Ni själv se på TV? 47 0. Ingen 46 1. 1 söndag i månaden 127 2. 2 söndagar i månaden 171 3. 3 söndagar i månaden 291 4. 4 söndagar i månaden 349 9. Bortfall
VAR 14 ANTAL TV-TIMMAR SÖNDAG 7 Loc 22 width 1 MD=9 F.7. När Ni ser på TV under söndagen, hur många timmar brukar Ni se då? 52 1. Mindre än 1/2 timme 128 2. 1/2-1 timme 265 3. 1-2 timmar 164 4. 2-3 timmar 75 5. Mer än 3 timmar 347 9. Bortfall
VAR 15 OMDÖME UNDERHÅLLNING 8 Loc 23 width 1 MD=9 F.8. I TV finns det flera olika sorters program. Vad tycker Ni själv om följande typer av program? F.8(1). Underhållningsprogram 171 1. Tycker mycket bra om 256 2. Tycker ganska bra om 166 3. Tycker varken bra eller illa om 50 4. Tycker ganska illa om 13 5. Tycker mycket illa om 375 9. Bortfall
VAR 16 OMDÖME FRÅGESPORT 8 Loc 24 width 1 MD=9 F.8(2). Frågesport <Se F.8 för fullständig frågetext> 122 1. Tycker mycket bra om 186 2. Tycker ganska bra om 218 3. Tycker varken bra eller illa om 83 4. Tycker ganska illa om 40 5. Tycker mycket illa om 382 9. Bortfall
VAR 17 OMDÖME NATURPROGRAM 8 Loc 25 width 1 MD=9 F.8(3). Naturprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 349 1. Tycker mycket bra om 221 2. Tycker ganska bra om 72 3. Tycker varken bra eller illa om 11 4. Tycker ganska illa om 2 5. Tycker mycket illa om 376 9. Bortfall
VAR 18 OMDÖME POPULÄRVETENSK 8 Loc 26 width 1 MD=9 F.8(4). Populärvetenskapliga program <Se F.8 för fullständig frågetext> 162 1. Tycker mycket bra om 238 2. Tycker ganska bra om 184 3. Tycker varken bra eller illa om 28 4. Tycker ganska illa om 20 5. Tycker mycket illa om 399 9. Bortfall
VAR 19 OMDÖME NYHETSPROGRAM 8 Loc 27 width 1 MD=9 F.8(5). Nyhetsprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 273 1. Tycker mycket bra om 265 2. Tycker ganska bra om 109 3. Tycker varken bra eller illa om 12 4. Tycker ganska illa om 7 5. Tycker mycket illa om 365 9. Bortfall
VAR 20 OMDÖME DEBATTPROGRAM 8 Loc 28 width 1 MD=9 F.8(6). Debattprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 72 1. Tycker mycket bra om 182 2. Tycker ganska bra om 205 3. Tycker varken bra eller illa om 104 4. Tycker ganska illa om 83 5. Tycker mycket illa om 385 9. Bortfall
VAR 21 OMDÖME INTERVJUPROGRAM 8 Loc 29 width 1 MD=9 F.8(7). Intervjuprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 36 1. Tycker mycket bra om 130 2. Tycker ganska bra om 315 3. Tycker varken bra eller illa om 93 4. Tycker ganska illa om 62 5. Tycker mycket illa om 395 9. Bortfall
VAR 22 OMDÖME DECKARE 8 Loc 30 width 1 MD=9 F.8(8). Deckare <Se F.8 för fullständig frågetext> 180 1. Tycker mycket bra om 234 2. Tycker ganska bra om 145 3. Tycker varken bra eller illa om 47 4. Tycker ganska illa om 33 5. Tycker mycket illa om 392 9. Bortfall
VAR 23 OMDÖME TV-TEATER 8 Loc 31 width 1 MD=9 F.8(9). TV-teater <Se F.8 för fullständig frågetext> 106 1. Tycker mycket bra om 248 2. Tycker ganska bra om 202 3. Tycker varken bra eller illa om 59 4. Tycker ganska illa om 28 5. Tycker mycket illa om 388 9. Bortfall
VAR 24 OMDÖME LÅNGFILMER 8 Loc 32 width 1 MD=9 F.8(10). Långfilmer <Se F.8 för fullständig frågetext> 198 1. Tycker mycket bra om 281 2. Tycker ganska bra om 135 3. Tycker varken bra eller illa om 22 4. Tycker ganska illa om 11 5. Tycker mycket illa om 384 9. Bortfall
VAR 25 OMDÖME TV-SERIER 8 Loc 33 width 1 MD=9 F.8(11). TV-serier (utom deckare) <Se F.8 för fullständig frågetext> 106 1. Tycker mycket bra om 222 2. Tycker ganska bra om 198 3. Tycker varken bra eller illa om 78 4. Tycker ganska illa om 36 5. Tycker mycket illa om 391 9. Bortfall
VAR 26 OMDÖME MUSIKPROGRAM 8 Loc 34 width 1 MD=9 F.8(12). Musikprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 159 1. Tycker mycket bra om 238 2. Tycker ganska bra om 210 3. Tycker varken bra eller illa om 29 4. Tycker ganska illa om 8 5. Tycker mycket illa om 387 9. Bortfall
VAR 27 OMDÖME SPORTPROGRAM 8 Loc 35 width 1 MD=9 F.8(13). Sportprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 204 1. Tycker mycket bra om 134 2. Tycker ganska bra om 159 3. Tycker varken bra eller illa om 67 4. Tycker ganska illa om 84 5. Tycker mycket illa om 383 9. Bortfall
VAR 28 OMDÖME UNGDOMSPROGRAM 8 Loc 36 width 1 MD=9 F.8(14). Ungdomsprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 40 1. Tycker mycket bra om 143 2. Tycker ganska bra om 343 3. Tycker varken bra eller illa om 63 4. Tycker ganska illa om 36 5. Tycker mycket illa om 406 9. Bortfall
VAR 29 OMDÖME INVANDRARPROG 8 Loc 37 width 1 MD=9 F.8(15). Invandrarprogram <Se F.8 för fullständig frågetext> 17 1. Tycker mycket bra om 44 2. Tycker ganska bra om 348 3. Tycker varken bra eller illa om 86 4. Tycker ganska illa om 130 5. Tycker mycket illa om 406 9. Bortfall
VAR 30 SKULLE SAKNA TV 9 Loc 38 width 1 MD=9 F.9. Om Ni plötsligt av någon anledning skulle tvingas vara utan TV, skulle Ni då sakna TVn? 75 1. Ja, väldigt mycket 161 2. Ja, ganska mycket 331 3. Ja, lite grann 109 5. Nej, inte alls 9 7. Har ingen TV 346 9. Bortfall
VAR 31 SE HELA NYHETSPROGRAM 10 Loc 39 width 1 MD=9 F.10. När det gäller nyhetsprogram i TV, vad tycker Ni om följande påståenden? F.10(1). Det är viktigt att man får se nyhetsprogrammen från början till slut 253 1. Instämmer helt 185 2. Instämmer delvis 132 3. Varken instämmer eller tar avstånd 53 4. Tar delvis avstånd 38 5. Tar helt avstånd 370 9. Bortfall
VAR 32 TÄNKER PÅ NYHETERNA 10 Loc 40 width 1 MD=9 F.10(2). Efter nyhetsprogrammen tänker jag ofta på vad jag har sett och hört <Se F.10 för fullständig frågetext> 120 1. Instämmer helt 298 2. Instämmer delvis 171 3. Varken instämmer eller tar avstånd 48 4. Tar delvis avstånd 13 5. Tar helt avstånd 381 9. Bortfall
VAR 33 PLANERAR FÖR NYHETER 10 Loc 41 width 1 MD=9 F.10(3). Jag brukar planera mina kvällar så att jag inte missar nyheterna på TV <Se F.10 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer helt 137 2. Instämmer delvis 140 3. Varken instämmer eller tar avstånd 90 4. Tar delvis avstånd 179 5. Tar helt avstånd 376 9. Bortfall
VAR 34 DISKUTERAR TV-NYHETER 10 Loc 42 width 1 MD=9 F.10(4). Jag diskuterar ofta med andra det jag nyligen har sett på TV-nyheterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 67 1. Instämmer helt 229 2. Instämmer delvis 178 3. Varken instämmer eller tar avstånd 84 4. Tar delvis avstånd 85 5. Tar helt avstånd 388 9. Bortfall
VAR 35 VILL EJ MISSA NYHETER 10 Loc 43 width 1 MD=9 F.10(5). Jag brukar titta på klockan så att jag inte skall missa TV-nyheterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 121 1. Instämmer helt 159 2. Instämmer delvis 124 3. Varken instämmer eller tar avstånd 80 4. Tar delvis avstånd 171 5. Tar helt avstånd 376 9. Bortfall
VAR 36 SVÅRT MINNAS INNEHÅLL 10 Loc 44 width 1 MD=9 F.10(6). Efter nyhetsprogrammen på TV har jag ofta svårt att komma ihåg vilka nyheter de egentligen innehöll <Se F.10 för fullständig frågetext> 18 1. Instämmer helt 124 2. Instämmer delvis 160 3. Varken instämmer eller tar avstånd 145 4. Tar delvis avstånd 195 5. Tar helt avstånd 389 9. Bortfall
VAR 37 INNEHAV AV VIDEO 11 Loc 45 width 1 MD=9 F.11. Har Ni en videoapparat i Ert hushåll? 133 1. Ja 545 5. Nej 353 9. Bortfall
VAR 38 VIDEOANSKAFFNING 12 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. (HAR VIDEO) När skaffade Ni video? 9 1. För mindre än 3 månader sedan 7 2. För 3-6 månader sedan 21 3. För 6 månader - 1 år sedan 28 4. För 1-2 år sedan 18 5. För 2-3 år sedan 23 6. För mer än 3 år sedan 573 0. Frågan ej tillämplig 352 9. Bortfall
VAR 39 VIDEOINSPELNING 13 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.13. (HAR VIDEO) Hur ofta brukar Ni spela in TV-program? 18 1. Flera gånger i veckan 29 2. Någon gång i veckan 38 3. Ett par gånger i månaden 15 4. Sällan 7 5. Aldrig 574 0. Frågan ej tillämplig 350 9. Bortfall
VAR 40 SPELAR IN UNDERHÅLLN 14 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.14. (HAR VIDEO) När Ni spelar in TV-program, vilken typ av program brukar Ni spela in? F.14(1). Underhållningsprogram 13 1. Mycket ofta 10 2. Ganska ofta 35 3. Ibland 18 4. Sällan 18 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 356 9. Bortfall
VAR 41 SPELAR IN FRÅGESPORT 14 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(2). Frågesport <Se F.14 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket ofta 1 2. Ganska ofta 12 3. Ibland 18 4. Sällan 56 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 362 9. Bortfall
VAR 42 SPELAR IN NATURPROGR 14 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(3). Naturprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket ofta 8 2. Ganska ofta 35 3. Ibland 18 4. Sällan 19 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 358 9. Bortfall
VAR 43 SPELAR IN POPULÄRVET 14 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(4). Populärvetenskapliga program <Se F.14 för fullständig frågetext> 3 1. Mycket ofta 4 2. Ganska ofta 15 3. Ibland 19 4. Sällan 49 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 360 9. Bortfall
VAR 44 SPELAR IN NYHETSPROGR 14 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(5). Nyhetsprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket ofta 1 2. Ganska ofta 7 3. Ibland 7 4. Sällan 70 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 363 9. Bortfall
VAR 45 SPELAR IN DEBATTPROGR 14 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(6). Debattprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 1. Mycket ofta 2. Ganska ofta 3 3. Ibland 10 4. Sällan 75 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 362 9. Bortfall
VAR 46 SPELAR IN INTERVJUER 14 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(7). Intervjuprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 1. Mycket ofta 2. Ganska ofta 6 3. Ibland 11 4. Sällan 69 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 364 9. Bortfall
VAR 47 SPELAR IN DECKARE 14 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(8). Deckare <Se F.14 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ofta 19 2. Ganska ofta 30 3. Ibland 10 4. Sällan 14 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 357 9. Bortfall
VAR 48 SPELAR IN TV-TEATER 14 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(9). TV-teater <Se F.14 för fullständig frågetext> 2 1. Mycket ofta 9 2. Ganska ofta 16 3. Ibland 19 4. Sällan 40 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 364 9. Bortfall
VAR 49 SPELAR IN LÅNGFILMER 14 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(10). Långfilmer <Se F.14 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ofta 28 2. Ganska ofta 30 3. Ibland 6 4. Sällan 3 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 353 9. Bortfall
VAR 50 SPELAR IN TV-SERIER 14 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(11). TV-serier (utom deckare) <Se F.14 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket ofta 20 2. Ganska ofta 28 3. Ibland 7 4. Sällan 21 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 361 9. Bortfall
VAR 51 SPELAR IN MUSIKPROGR 14 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(12). Musikprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket ofta 8 2. Ganska ofta 28 3. Ibland 18 4. Sällan 23 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 362 9. Bortfall
VAR 52 SPELAR IN SPORTPROGR 14 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(13). Sportprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket ofta 16 2. Ganska ofta 18 3. Ibland 13 4. Sällan 32 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 358 9. Bortfall
VAR 53 SPELAR IN UNGDOMSPROG 14 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(14). Ungdomsprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 5 1. Mycket ofta 6 2. Ganska ofta 15 3. Ibland 16 4. Sällan 45 5. Aldrig 581 0. Frågan ej tillämplig 363 9. Bortfall
VAR 54 SPELAR IN INVANDRARPR 14 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.14(15). Invandrarprogram <Se F.14 för fullständig frågetext> 1. Mycket ofta 2 2. Ganska ofta 2 3. Ibland 4 4. Sällan 80 5. Aldrig 580 0. Frågan ej tillämplig 363 9. Bortfall
VAR 55 SER PÅ VIDEO 15 Loc 63 width 1 MD=9 F.15. Brukar Ni själv se på video? 21 1. Ja, flera gånger i veckan 50 2. Ja, någon gång i veckan 107 3. Ja, någon gång i månaden 487 5. Nej 366 9. Bortfall
VAR 56 TID FÖR VIDEOTITTANDE 16 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. (SER PÅ VIDEO) När Ni ser på video, hur många timmar per gång brukar Ni se? 18 1. Högst en timma 101 2. 1-2 timmar 36 3. 2-3 timmar 512 0. Frågan ej tillämplig 364 9. Bortfall
VAR 57 HYR VIDEOKASETTER 17 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 (SER PÅ VIDEO) Hur ofta brukar Ni hyra färdiginspelade videokasetter, t ex långfilmer? 18 1. Någon gång i veckan 46 2. Ett par gånger i månaden 70 3. Sällan 20 4. Aldrig 512 0. Frågan ej tillämplig 365 9. Bortfall
VAR 58 VIDEOKASSETTER TYP 1 18 Loc 66 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18. När Ni ser på hyrda färdiginspelade kassetter, vad brukar Ni se då? F.18(1). Hyrda videokassetter 1 4 01. Western 18 02. Deckare 33 03. Långfilmer 3 04. Rysare 05. Karate 17 06. Komedi 1 07. Porr 15 08. Action 8 09. Äventyr 3 10. Allt 4 11. Barn och ungdom 1 12. Klassiker 13. Dokumentär 14. Tecknat 4 15. Krigsfilmer 16. Musikaler 17. Thrillers 18. Kärleksfilmer 1 19. Naturfilmer 3 20. Underhållning 1 21. Idrott 1 22. Kvalitet 530 00. Frågan ej tillämplig 384 99. Bortfall
VAR 59 VIDEOKASSETTER TYP 2 18 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(2). Hyrda videokassetter 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 58 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Western . . 22. Kvalitet 531 00. Frågan ej tillämplig 437 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 Frek: 531 3 14 7 9 10 2 5 3 1 1 Kod: 15 17 19 99 Frek: 3 4 1 437
VAR 60 VIDEOKASSETTER TYP 3 18 Loc 70 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(3). Hyrda videokassetter 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 58 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 01. Western . . 22. Kvalitet 531 00. Frågan ej tillämplig 466 99. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 Frek: 531 4 1 1 1 7 2 4 5 1 1 Kod: 15 16 18 19 99 Frek: 1 1 1 4 466
VAR 61 TEXT-TV I HUSHÅLLET 19 Loc 72 width 1 MD=9 F.19. Har Ert hushåll en text-TV-apparat? 45 1. Ja 633 5. Nej 353 9. Bortfall
VAR 62 TV-SPEL I HUSHÅLLET 20 Loc 73 width 1 MD=9 F.20. Har Ni i hushållet något TV-spel, videospel eller annat elektroniskt spel hemma? 65 1. Ja 613 5. Nej 353 9. Bortfall
VAR 63 ANVÄNDNING TV-SPEL 21 Loc 74 width 1 MD=9 F.21. Hur ofta brukar Ni själv spela TV-spel, videospel eller något annat elektroniskt spel? 3 1. Flera gånger i veckan 6 2. Någon gång i veckan 7 3. Ett par gånger i månaden 94 4. Sällan 548 5. Aldrig 373 9. Bortfall
VAR 64 PERSONDATOR I HUSHÅLL 22 Loc 75 width 1 MD=9 F.22. Har Ni i hushållet någon persondator eller hemdator? 26 1. Ja 647 5. Nej 358 9. Bortfall
VAR 65 ANVÄNDN PERSONDATOR 23 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.23. (HAR PERSONDATOR ELLER HEMDATOR) Hur ofta brukar Ni själv använda Er persondator eller hemdator? 5 1. Varje dag 6 2. Flera gånger i veckan 2 3. Någon gång per vecka 4 4. Ett par gånger i månaden 9 5. Sällan 647 0. Frågan ej tillämplig 358 9. Bortfall
VAR 66 LYSSNAR PÅ RADIO 24 Loc 77 width 1 MD=9 F.24. Hur ofta brukar Ni själv lyssna på radio? 491 1. Varje dag 96 2. Flera gånger i veckan 64 3. Någon gång i veckan 22 4. Någon gång i månaden 7 5. Aldrig 351 9. Bortfall
VAR 67 RADIOLYSSNANDE 25 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.25. (LYSSNAR PÅ RADIO) När Ni lyssnar på radio, hur många timmar brukar Ni lyssna per dag? 37 1. Mindre än 1/2 timme 140 2. 1/2-1 timme 202 3. 1-2 timmar 113 4. 2-3 timmar 81 5. 3-4 timmar 27 6. 4-5 timmar 29 7. 5-6 timmar 45 8. Mer än 6 timmar 6 0. Frågan ej tillämplig 351 9. Bortfall
VAR 68 RADIOLYSSN: VAKNAR 26 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. (LYSSNA PÅ RADIO) Vid vilka tillfällen lyssnar Ni vanligen på radio? (Kryssa för allt som gäller!) F.26(1). Jag väcks av klockradio 188 1. Ja 490 5. Har ej markerats 6 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 69 RADIOLYSSN: BILRADIO 26 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(2). Jag lyssnar på bilradio <Se F.26 för fullständig frågetext> 267 1. Ja 411 5. Har ej markerats 6 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 70 RADIOLYSSN: MÅLTID 26 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(3). Jag lyssnar när jag äter <Se F.26 för fullständig frågetext> 294 1. Ja 384 5. Har ej markerats 6 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 71 RADIOLYSSN: HUSHÅLLET 26 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(4). Jag lyssnar när jag håller på med hushållsarbete <Se F.26 för fullständig frågetext> 390 1. Ja 288 5. Har ej markerats 6 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 72 RADIOLYSSN: ARBETET 26 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(5). Jag lyssnar på radio på arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 148 1. Ja 530 5. Har ej markerats 6 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 73 BESTÄMDA PROGRAM 26 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 F.26(6). Jag lyssnar på vissa bestämda program <Se F.26 för fullständig frågetext> 308 1. Ja 370 5. Har ej markerats 6 0. Frågan ej tillämplig 347 9. Bortfall
VAR 74 KANAL LYSSNAR MEST PÅ 27 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.27. När Ni lyssnar på radio, vilken svensk kanal lyssnar Ni mest på? 95 1. Lyssnar mest på P1 20 2. Lyssnar mest på P2 391 3. Lyssnar mest på P3 28 4. Lyssnar mest på lokalradio 11 5. Lyssnar mest på närradio 26 6. Lyssnar mest på rikskanaler 100 7. Lyssnar mest på riksradio och lokalradio 6 0. Frågan ej tillämplig 354 9. Bortfall
VAR 75 UTLÄNDSK RADIOKANAL 28 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Brukar Ni lyssna på utländska radiokanaler? 279 1. Ja, på dansk radio 61 2. Ja, på Radio Luxembourg 15 3. Ja, på BBC radio 6 4. Ja, på västtysk radio 1 5. Ja, på östtysk radio 308 6. Nej 6 0. Frågan ej tillämplig 355 9. Bortfall
VAR 76 BAND OCH SKIVOR 29 Loc 87 width 1 MD=9 F.29. Hur ofta lyssnar Ni själv på grammofonskivor eller ljudband? 156 1. Varje dag 179 2. Flera gånger i veckan 184 3. Någon gång i veckan 108 4. Någon gång i månaden 51 5. Aldrig 353 9. Bortfall
VAR 77 TID BAND OCH SKIVOR 30 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.30. (LYSSNAR PÅ SKIVOR OCH BAND) När ni lyssnar på grammofonskivor eller ljudband, ungefär hur många timmar lyssnar Ni under samma dag? 59 1. Mindre än 1/2 timme 269 2. 1/2-1 timme 205 3. 1-2 timmar 57 4. 2-3 timmar 23 5. 3-4 timmar 10 6. 4-5 timmar 7. Mer än 5 timmar 48 0. Frågan ej tillämplig 360 9. Bortfall
VAR 78 BIOBESÖK 31 Loc 89 width 1 MD=9 F.31. Hur ofta brukar Ni gå på bio? 1. Någon gång i veckan 107 2. Någon gång i månaden 160 3. Någon gång i kvartalet 275 4. Någon gång om året 140 5. Aldrig 349 9. Bortfall
VAR 79 TEATERBESÖK 32 Loc 90 width 1 MD=9 F.32. Hur ofta brukar Ni gå på teater? 1. Någon gång i veckan 19 2. Någon gång i månaden 80 3. Någon gång i kvartalet 338 4. Någon gång om året 246 5. Aldrig 348 9. Bortfall
VAR 80 IDROTTSARRANGEMANG 33 Loc 91 width 1 MD=9 F.33. Hur ofta brukar Ni besöka idrottsarrangemang? 22 1. Flera gånger i veckan 21 2. En gång i veckan 36 3. Ett par gånger i månaden 32 4. En gång i månaden 165 5. Ett par gånger om året 404 6. Aldrig 351 9. Bortfall
VAR 81 MÅNADSKOSTNAD BAND MM 34 Loc 92 width 3 MD=999 F.34. Ungefär hur mycket pengar gör Ni själv av med per månad på att köpa grammofonskivor och ljudband och att hyra eller köpa videokassetter? 206 000. Inget 002. 2 kronor . . 075. 090. . . 400. 400 kronor 414 999. Bortfall Kod: 0 2 3 4 5 8 10 12 13 15 17 Frek: 206 4 2 2 10 2 62 2 2 14 1 Kod: 20 25 28 30 35 38 40 50 55 60 63 Frek: 46 23 1 15 1 2 4 92 2 17 1 Kod: 70 75 90 100 120 125 150 175 200 250 300 Frek: 4 5 1 51 2 3 15 1 12 5 5 Kod: 350 400 999 Frek: 1 1 414
VAR 82 MÅNADSKOSTNAD BIO MM 35 Loc 95 width 3 MD=999 F.35. Ungefär hur mycket pengar gör Ni själv av med per månad på biljetter till bio, teater, konserter, museer och idrottsarrangemang? 141 000. Inget 001. 1 krona . . 080. 100. . . 500. 500 kronor 419 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 5 8 10 13 15 20 25 Frek: 141 3 5 4 14 6 51 4 21 49 30 Kod: 30 33 35 40 42 45 50 60 65 70 75 Frek: 43 1 3 10 1 1 94 16 1 5 13 Kod: 80 100 120 122 125 150 160 175 200 250 300 Frek: 2 60 1 1 2 12 1 1 10 3 2 Kod: 500 999 Frek: 1 419
VAR 83 LÄSER SDS 36 Loc 98 width 1 MD=9 F.36. Läser Ni vanligen någon eller några morgontidningar? F.36(1). Sydvenska Dagbladet 442 1. Ja 239 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 84 LÄSER ARBETET 36 Loc 99 width 1 MD=9 F.36(2). Arbetet <Se F.36 för fullständig frågetext> 246 1. Ja 435 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 85 LÄSER DAGENS NYHETER 36 Loc 100 width 1 MD=9 F.36(3). Dagens Nyheter <Se F.36 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 633 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 86 LÄSER SVENSKA DAGBLAD 36 Loc 101 width 1 MD=9 F.36(4). Svenska Dagbladet <Se F.36 för fullständig frågetext> 29 1. Ja 652 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 87 LÄSER GÖTEBORGSPOSTEN 36 Loc 102 width 1 MD=9 F.36(5). Göteborgs-Posten <Se F.36 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 680 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 88 LÄSER SKÅNSKA DAGBLAD 36 Loc 103 width 1 MD=9 F.36(6). Skånska Dagbladet <Se F.36 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 664 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 89 LÄSER ANNAN MORGONTID 36 Loc 104 width 1 MD=9 F.36(7). Annan morgontidning <Se F.36 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 667 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 90 LÄSER AFTONBLADET 37 Loc 105 width 1 MD=9 F.37. Läser Ni vanligen någon eller några kvällstidningar? F.37(1). Aftonbladet 50 1. Ja 613 5. Nej 368 9. Bortfall
VAR 91 LÄSER EXPRESSEN 37 Loc 106 width 1 MD=9 F.37(2). Expressen <Se F.37 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 615 5. Nej 368 9. Bortfall
VAR 92 LÄSER GT 37 Loc 107 width 1 MD=9 F.37(3). GT <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 662 5. Nej 368 9. Bortfall
VAR 93 LÄSER KVÄLLSPOSTEN 37 Loc 108 width 1 MD=9 F.37(4). Kvällsposten <Se F.37 för fullständig frågetext> 234 1. Ja 429 5. Nej 368 9. Bortfall
VAR 94 LÄSER ANNAN KVÄLLSTID 37 Loc 109 width 1 MD=9 F.37(5). Annan kvällstidning <Se F.37 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 661 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 95 LÄSTID DAGSTIDNINGAR 38 Loc 110 width 1 MD=9 F.38. Om Ni läser dagstidningar, ungefär hur lång tid per dag läser Ni? (Räkna både morgontidningar och kvällstidningar!) 9 0. Jag brukar inte läsa dagstidningar 127 1. Mindre än 1/2 timme 420 2. 1/2-1 timme 112 3. 1-2 timmar 8 4. 2-3 timmar 5. Mer än 3 timmar 355 9. Bortfall
VAR 96 LÄSER VECKO-/FACKTIDN 39 Loc 111 width 1 MD=9 F.39. Läser Ni regelbundet någon veckotidning eller facktidskrift? 116 1. Ja, flera i veckan 176 2. Ja, en i veckan 220 3. Ja, ett par i månaden 169 5. Nej 350 9. Bortfall
VAR 97 BOKLÄSNING PÅ FRITID 40 Loc 112 width 1 MD=9 F.40. Om Ni läser böcker på Er fritid (inte för Ert arbete eller för studier), brukar Ni oftast läsa skönlitteratur (romaner, noveller, lyrik o dyl) eller facklitteratur? 352 1. Jag brukar läsa mest skönlitteratur 53 2. Jag brukar läsa mest facklitteratur 134 3. Jag läser lika mycket av både sorter 134 5. Jag brukar inte läsa böcker 358 9. Bortfall
VAR 98 ANTAL LÄSTA BÖCKER 41 Loc 113 width 1 MD=9 F.41. Har Ni läst någon bok under de senaste tre veckorna? (Räkna inte studieböcker eller böcker lästa i samband med Ert arbete!) 236 0. Nej 200 1. Ja, 1 bok 125 2. Ja, 2 böcker 52 3. Ja, 3 böcker 26 4. Ja, 4 böcker 35 5. Ja, 5 böcker eller fler 357 9. Bortfall
VAR 99 FÖRENINGSAKTIVITET 42 Loc 114 width 1 MD=9 F.42. Är Ni för närvarande aktiv i någon förening, klubb eller liknande? 199 1. Ja 468 5. Nej 364 9. Bortfall
VAR 100 AKTIV I FÖRENING 1 42 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.42(1). (AKTIV I FÖRENING) Förening 1 <Se F.42 för fullständig frågetext> 36 1. Social 78 2. Sport och friluft 26 3. Politik 9 4. Kultur och musik 11 5. Boende 3 7. Terapi och psyksoc 24 8. Fack student 468 0. Frågan ej tillämplig 376 9. Bortfall
VAR 101 AKTIV I FÖRENING 2 42 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.42(2). (AKTIV I FÖRENING) Förening 2 <Se F.42 för fullständig frågetext> 14 1. Social 18 2. Sport och friluft 2 3. Politik 2 4. Kultur och musik 3 5. Boende 1 6. Försvar 2 7. Terapi psyksoc 4 8. Fack student 469 0. Frågan ej tillämplig 516 9. Bortfall
VAR 102 ANTAL HOBBIES 43 Loc 117 width 1 MD=9 F.43. Har Ni någon hobby eller några fritidsintressen som Ni ofta utövar? 217 0. Nej 223 1. En hobby 130 2. Två hobbies 51 3. Tre hobbies 21 4. Fyra hobbies 9 5. Fem eller fler hobbies 380 9. Bortfall
VAR 103 INOMHUSHOBBIES 43 Loc 118 width 1 MD=6 or GE 9 F.43(1). Antal inomhushobbies <Se F.43 för fullständig frågetext> 116 0. Ingen sådan hobby 208 1. En inomhushobby 78 2. Två inomhushobbies 22 3. Tre inomhushobbies 8 4. Fyra inomhushobbies 1 5. Fem eller fler inomhushobbies 218 6. Frågan ej tillämplig 380 9. Bortfall
VAR 104 UTOMHUSHOBBIES 43 Loc 119 width 1 MD=6 or GE 9 F.43(2). Utomhushobbies <Se F.43 för fullständig frågetext> 217 0. Ingen sådan hobby 148 1. En utomhushobby 56 2. Två utomhushobbies 11 3. Tre utomhushobbies 1 4. Fyra utomhushobbies 1 5. Fem eller fler utomhushobbies 217 6. Frågan ej tillämplig 380 9. Bortfall
VAR 105 AKTIVA HOBBIES 43 Loc 120 width 1 MD=6 or GE 9 F.43(3). Antal aktiva hobbies <Se F.43 för fullständig frågetext> 191 0. Ingen sådan hobby 184 1. En aktiv hobby 41 2. Två aktiva hobbies 15 3. Tre aktiva hobbies 3 4. Fyra aktiva hobbies 217 6. Frågan ej tillämplig 380 9. Bortfall
VAR 106 PASSIVA HOBBIES 43 Loc 121 width 1 MD=6 or GE 9 F.43(4). Antal passiva hobbies <Se F.43 för fullständig frågetext> 149 0. Ingen sådan hobby 175 1. En passiv hobby 76 2. Två passiva hobbies 21 3. Tre passiva hobbies 11 4. Fyra passiva hobbies 2 5. Fem eller fler passiva hobbies 216 6. Frågan ej tillämplig 381 9. Bortfall
VAR 107 DELTAR I STUDIECIRKEL 44 Loc 122 width 1 MD=9 F.44. Deltar Ni i någon studiecirkel denna termin? 93 1. En studiecirkel 9 2. Två eller flera studiecirklar 567 5. Nej 362 9. Bortfall
VAR 108 UMGÅS VÄNNER/GRANNAR 45 Loc 123 width 1 MD=9 F.45. Hur ofta umgås Ni med vänner/grannar på fritiden? 45 1. Varje dag 206 2. Flera gånger i veckan 137 3. En gång i veckan 162 4. Ett par gånger i månaden 50 5. En gång i månaden 63 6. Några gånger om året 7 7. En gång om året eller mindre 361 9. Bortfall
VAR 109 LÄSA BÖCKER 46 Loc 124 width 1 MD=9 F.46. Vad vill Ni allra helst göra på Er fritid? F.46(1). Läsa böcker 184 1. Ja 478 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 110 UMGÅS MED FAMILJEN 46 Loc 125 width 1 MD=9 F.46(2). Vara tillsammans med familjen <Se F.46 för fullständig frågetext> 419 1. Ja 243 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 111 DELTA I STUDIECIRKEL 46 Loc 126 width 1 MD=9 F.46(3). Gå på studiecirkel <Se F.46 för fullständig frågetext> 19 1. Ja 643 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 112 VARA FÖR SIG SJÄLV 46 Loc 127 width 1 MD=9 F.46(4). Vara för mig själv <Se F.46 för fullständig frågetext> 70 1. Ja 592 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 113 LYSSNA PÅ MUSIK 46 Loc 128 width 1 MD=9 F.46(5). Lyssna på musik <Se F.46 för fullständig frågetext> 170 1. Ja 491 5. Nej 370 9. Bortfall
VAR 114 TITTA PÅ TV 46 Loc 129 width 1 MD=9 F.46(6). Titta på TV <Se F.46 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 564 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 115 TITTA PÅ VIDEO 46 Loc 130 width 1 MD=9 F.46(7). Titta på video <Se F.46 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 648 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 116 LÄSA VECKOTIDNINGAR 46 Loc 131 width 1 MD=9 F.46(8). Läsa veckotidningar <Se F.45 för fullständig frågetext> 22 1. Ja 640 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 117 LYSSNA PÅ RADIO 46 Loc 132 width 1 MD=9 F.46(9). Lyssna på radio <Se F.46 för fullständig frågetext> 81 1. Ja 581 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 118 UTÖVA HOBBY 46 Loc 133 width 1 MD=9 F.46(10). Utöva min hobby <Se F.46 för fullständig frågetext> 301 1. Ja 361 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 119 IDROTTA 46 Loc 134 width 1 MD=9 F.46(11). Idrotta <Se F.46 för fullständig frågetext> 81 1. Ja 581 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 120 UMGÅS MED VÄNNER 46 Loc 135 width 1 MD=9 F.46(12). Vara tillsammans med mina vänner <Se F.46 för fullständig frågetext> 301 1. Ja 361 5. Nej 369 9. Bortfall
VAR 121 RÄTTELSE PÅ BESLUT 47 Loc 136 width 1 MD=9 F.47. Har Ni någon gång försökt få rättelse på ett myndighetsbeslut, tagit kontakt med någon myndighet eller politiker för att påverka ett beslut eller skrivit en insändare till en tidning? F.47(1). Försökt få rättelse på ett beslut 185 1. Ja 481 5. Nej 365 9. Bortfall
VAR 122 PÅVERKA BESLUT 47 Loc 137 width 1 MD=9 F.47(2). Försökt påverka ett beslut <Se F.47 för fullständig frågetext> 135 1. Ja 531 5. Nej 365 9. Bortfall
VAR 123 SKRIVIT INSÄNDARE 47 Loc 138 width 1 MD=9 F.47(3). Skrivit insändare <Se F.47 för fullständig frågetext> 72 1. Ja 594 5. Nej 365 9. Bortfall
VAR 124 FÖRSTÅ TALAD ENGELSKA 48 Loc 139 width 1 MD=9 F.48. Hur lätt eller svårt tycker Ni att det är att förstå talad engelska (t ex TV-program utan svensk text)? 168 1. Mycket lätt 292 2. Ganska lätt 146 3. Ganska svårt 71 4. Mycket svårt 354 9. Bortfall
VAR 125 FÖRSTÅ TALAD TYSKA 49 Loc 140 width 1 MD=9 F.49. Hur lätt eller svårt tycker Ni att det är att förstå talad tyska (t ex TV-program utan svensk text)? 46 1. Mycket lätt 140 2. Ganska lätt 251 3. Ganska svårt 239 4. Mycket svårt 355 9. Bortfall
VAR 126 SER PÅ DANSK TV 50 Loc 141 width 1 MD=9 F.50. Hur ofta brukar Ni se dansk TV? 24 1. Varje dag 121 2. Flera gånger i veckan 221 3. Någon gång i veckan 168 4. Ett par gånger i månaden 118 5. Sällan 31 6. Aldrig 348 9. Bortfall
VAR 127 TV/RADIO INFORMATION 51 Loc 142 width 1 MD=9 F.51. Vad tycker Ni om följande påståenden som har hämtats från tidningar, radio och TV? F.51(1). Nyheter och information om vad som händer i världen borde uppta en mycket större del av utrymmet i radio och TV 103 1. Instämmer helt 186 2. Instämmer delvis 247 3. Varken instämmer eller tar avstånd 67 4. Tar delvis avstånd 51 5. Tar helt avstånd 377 9. Bortfall
VAR 128 FLER NORDISKA PROGRAM 51 Loc 143 width 1 MD=9 F.51(2). Svensk TV borde visa fler program från våra nordiska grannländer <Se F.51 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer helt 173 2. Instämmer delvis 282 3. Varken instämmer eller tar avstånd 81 4. Tar delvis avstånd 27 5. Tar helt avstånd 379 9. Bortfall
VAR 129 PROBLEMEN OGREPPBARA 51 Loc 144 width 1 MD=9 F.51(3). U-landsproblemen är så stora och svåra att det inte tjänar något till att vanliga människor försöker sätta sig in i dem <Se F.51 för fullständig frågetext> 38 1. Instämmer helt 75 2. Instämmer delvis 156 3. Varken instämmer eller tar avstånd 126 4. Tar delvis avstånd 253 5. Tar helt avstånd 383 9. Bortfall
VAR 130 TV/RADIO AVKOPPLING 51 Loc 145 width 1 MD=9 F.51(4). TV och radio bör först och främst inrikta sig på sådant som ger en stunds avkoppling från alla bekymmer <Se F.51 för fullständig frågetext> 139 1. Instämmer helt 168 2. Instämmer delvis 122 3. Varken instämmer eller tar avstånd 119 4. Tar delvis avstånd 107 5. Tar helt avstånd 376 9. Bortfall
VAR 131 SVERIGE-ANDRA LÄNDER 51 Loc 146 width 1 MD=9 F.51(5). Ett litet land som Sverige gör klokast i att sköta sina egna angelägenheter och inte befatta sig med andra problem <Se F.51 för fullständig frågetext> 71 1. Instämmer helt 69 2. Instämmer delvis 113 3. Varken instämmer eller tar avstånd 117 4. Tar delvis avstånd 282 5. Tar helt avstånd 379 9. Bortfall
VAR 132 MEDIER-ANDRA LÄNDER 51 Loc 147 width 1 MD=9 F.51(6). Tidningar och radio/TV behandlar alltför sällan hur människor i andra länder har det <Se F.51 för fullständig frågetext> 38 1. Instämmer helt 160 2. Instämmer delvis 269 3. Varken instämmer eller tar avstånd 109 4. Tar delvis avstånd 69 5. Tar helt avstånd 386 9. Bortfall
VAR 133 FUNDERA PÅ ANDRA FOLK 51 Loc 148 width 1 MD=9 F.51(7). Det skapar bara oro och bekymmer att hålla på och fundera över hur människor har det i andra länder <Se F.51 för fullständig frågetext> 40 1. Instämmer helt 82 2. Instämmer delvis 146 3. Varken instämmer eller tar avstånd 138 4. Tar delvis avstånd 242 5. Tar helt avstånd 383 9. Bortfall
VAR 134 ORSAK TILL FRAMGÅNG 51 Loc 149 width 1 MD=9 F.51(8). Om man skall få det bra eller dåligt här i livet hänger mest på en själv <Se F.51 för fullständig frågetext> 170 1. Instämmer helt 240 2. Instämmer delvis 89 3. Varken instämmer eller tar avstånd 77 4. Tar delvis avstånd 79 5. Tar helt avstånd 376 9. Bortfall
VAR 135 SAMHÖRIGHET LAND 1 52 Loc 150 width 2 MD=99 F.52. Vilka fem länder (utom Sverige) känner Ni mest samhörighet med? F.52(1). Land 1 34 01. UK 02. Schweiz 5 03. Frankrike 20 04. USA 348 05. Danmark 51 06. Norge 14 07. BRD 19 08. Finland 2 09. Estland 6 10. Polen 9 11. Grekland 2 12. Island 1 13. Skottland 14. Canada 1 15. Frankrike 1 16. Holland 1 17. Chile 1 18. DDR 5 19. Österrike 3 20. Spanien 7 21. Italien 22. Mexico 23. Belgien 24. Australien 1 25. Eire 1 26. Lettland 27. Litauen 28. Peru 1 29. Ungern 30. Cypern 1 31. Kuba 32. Angola 33. Vietnam 34. Sovjet 2 35. Israel 1 36. Portugal 2 37. Argentina 1 38. Brasilien 2 39. Jugoslavien 2 40. Tjeckoslovakien 41. El Salvador 42. Bolivia 1 43. Nicaragua 1 44. Marocko 45. Japan 2 46. Indien 47. Turkiet 1 61. Tanzania 62. Albanien 63. Senegal 1 64. Uruguay 65. Dominikanska Republiken 66. Afghanistan 67. Irak 68. Egypten 69. Jamaica 70. Afrika 71. Luxemburg 1 72. Palestina 73. Algeriet 1 74. Thailand 75. Nya Zeeland 76. Sydamerika 77. Bulgarien 78. Kina 79. Paraguay 1 80. Norden 1 81. Inga 82. Venezuela 83. Monaco 84. U-länder 85. Grönland 86. Västindien 477 99. Bortfall
VAR 136 SAMHÖRIGHET LAND 2 52 Loc 152 width 2 MD=99 F.52(2). Land 2 <Se F.52 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 135 01. UK . . 86. Västindien 506 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Frek: 86 7 25 34 68 121 47 30 3 15 14 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 31 Frek: 13 2 4 14 8 11 1 4 1 1 1 Kod: 36 38 39 40 41 43 45 62 69 71 73 Frek: 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 76 99 Frek: 1 506
VAR 137 SAMHÖRIGHET LAND 3 52 Loc 154 width 2 MD=99 F.52(3). Land 3 <Se F.52 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 135 01. UK . . 86. Västindien 536 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 75 1 13 29 59 155 52 58 1 3 4 Kod: 12 14 16 17 19 20 21 23 31 32 35 Frek: 5 1 6 1 9 5 5 1 1 1 2 Kod: 36 37 40 42 63 64 68 79 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 536
VAR 138 SAMHÖRIGHET LAND 4 52 Loc 156 width 2 MD=99 F.52(4). Land 4 <Se F.52 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 135 01. UK . . 86. Västindien 578 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 84 6 31 45 5 31 84 40 1 11 8 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 Frek: 16 2 4 3 11 3 2 20 7 9 1 Kod: 24 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 Frek: 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 Kod: 37 40 45 46 47 64 67 77 78 85 86 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 99 Frek: 578
VAR 139 SAMHÖRIGHET LAND 5 52 Loc 158 width 2 MD=99 F.52(5). Land 5 <Se F.52 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 135 01. UK . . 86. Västindien 618 99. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 69 3 21 38 24 23 62 68 1 3 3 Kod: 12 14 15 16 17 19 20 21 22 25 28 Frek: 3 4 2 7 2 22 14 11 1 2 2 Kod: 29 31 32 33 34 36 38 39 40 43 46 Frek: 2 1 1 1 4 1 3 2 1 1 1 Kod: 47 64 65 66 70 75 82 83 84 99 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 618
VAR 140 ANSLUTNING KABEL-TV 53 Loc 160 width 1 MD=9 F.53. Med start 31 oktober i år och under tre år framåt kommer Televerket att bygga ett s k kabel-TV-nät som hushållen i Lund kommer att kunna ansluta sig till. Förutom danska och svenska program blir det möjligt att se västtyska och östtyska TV-sändningar (utan svensk text) och höra Radio Luxembourg (popmusik) och fyra radiokanaler från BBC. Dessutom kan det bli fråga om en särskild svensk radiokanal med bara nyheter och en svensk TV-kanal med skol- och utbildningsprogram. Är Er bostad ansluten till detta kabel-TV-nät? 126 1. Ja 201 4. Nej, inte ännu, men den kommer att anslutas 115 5. Nej, anslutning är inte aktuell 232 8. Vet ej 357 9. Bortfall
VAR 141 INTRESSE SE KABEL-TV 54 Loc 161 width 1 MD=9 F.54. Hur intresserad är Ni själv av att så snart som möjligt kunna ta del av kabel-TV-sändningarna i Lund? 129 1. Mycket intresserad 168 2. Ganska intresserad 179 3. Ganska ointresserad 205 4. Mycket ointresserad 350 9. Bortfall
VAR 142 BETALA FÖR KABEL-TV 55 Loc 162 width 2 MD=99 F.55. Hur mycket skulle Ni vara beredd att betala i anslutningsavgift för att kunna ta del av kabel-TV-sändningarna i Lund? Jag skulle vara beredd att betala högst ...... kronor i anslutningsavgift? 261 00. Inget 145 01. Max 100 kronor 58 02. Max 200 kronor 25 03. Max 300 kronor 3 04. Max 400 kronor 33 05. Max 500 kronor 1 06. Max 600 kronor 1 07. Max 700 kronor 3 08. Max 800 kronor 33 10. Max 1000 kronor 9 12. Max 1200 kronor 1 13. Max 1300 kronor 5 15. Max 1500 kronor 6 20. Max 2000 kronor 2 21. Mer än 2000 kronor 445 99. Bortfall
VAR 143 BETALA EXTRA KANALER 56 Loc 164 width 2 MD=99 F.56. Om Ni i kabel-TV skulle kunna se ytterligare ett tiotal utländska TV-kanaler, vad skulle Ni då vara beredd att betala i anslutningsavgift? Då skulle jag vara beredd att betala högst ......kronor i anslutningsavgift? 232 00. Inget 114 01. Max 100 kronor 64 02. Max 200 kronor 33 03. Max 300 kronor 9 04. Max 400 kronor 40 05. Max 500 kronor 5 06. Mex 600 kronor 8 07. Max 700 kronor 4 08. Max 800 kronor 1 09. Max 900 kronor 32 10. Max 1000 kronor 2 12. Max 1200 kronor 7 15. Max 1500 kronor 1 18. Max 1800 kronor 17 20. Max 2000 kronor 13 21. Mer än 2000 kronor 449 99. Bortfall
VAR 144 BETALA DA/BRD/DDR TV 57 Loc 166 width 2 MD=99 F.57. Ett svenskt hushåll betalar cirka 60 kronor per månad i "TV-licens" (färg-TV). Hur stor extra avgift skulle Ni själv vara beredd att betala per månad för att även kunna se danska, västtyska och östtyska TV-program (utan svensk text)? 332 00. Inget alls, 0 kronor 78 01. 10 kronor 107 02. 20 kronor 51 03. 30 kronor 20 04. 40 kronor 34 05. 50 kronor 7 06. 60 kronor 2 07. 70 kronor 8 08. 80 kronor 1 09. 90 kronor 15 10. 100 kronor 3 11. Mer än 100 kronor 373 99. Bortfall
VAR 145 BETALA LÅNGFILMSKANAL 58 Loc 168 width 2 MD=99 F.58. Det kan tänkas att man i kabel-TV för ytterligare en avgift kan få tillgång till en TV-kanal som sänder svenska och utländska långfilmer och repriser på tidigare TV-program 2 timmar per dag. Hur mycket extra per månad skulle Ni vara beredd att betala för just dessa sändningar? 327 00. Inget alls, 0 kronor 136 01. 10 kronor 83 02. 20 kronor 44 03. 30 kronor 12 04. 40 kronor 35 05. 50 kronor 6 06. 60 kronor 1 08. 80 kronor 5 10. 100 kronor 6 11. Mer än 100 kronor 376 99. Bortfall
VAR 146 INTR UTLÄNDSKA SÄNDN 59 Loc 170 width 1 MD=9 F.59. Det finns planer på flera s k TV-satelliter som om något år kan sända ett tiotal TV-program (alla utan svensk text) från olika länder (t ex Storbritannien, Frankrike och Västtyskland). Dessa sändningar skulle kunna förmedlas genom kabel-TV. Hur intresserad är Ni själv av att så snart som möjligt kunna ta del av sådana utländska sändningar? 119 1. Mycket intresserad 198 2. Ganska intresserad 177 3. Ganska ointresserad 179 4. Mycket ointresserad 358 9. Bortfall
VAR 147 BETALA SATELLITPROGR 60 Loc 171 width 2 MD=99 F.60. I Holland kan man i kabel-TV se många otextade utländska TV-program. Ett hushåll betalade där 1981 i genomsnitt 25 kronor per månad för detta. I Österrike betalade ett hushåll samma år cirka 35 kronor per månad för kabel-TV. Hur mycket tycker Ni att det skulle vara värt per månad att i kabel-TV kunna se ett tiotal satellitsända TV-program från olika länder (utan svensk text)? 257 00. Inget alls, 0 kronor 81 01. 10 kronor 128 02. 20 kronor 104 03. 30 kronor 23 04. 40 kronor 41 05. 50 kronor 4 06. 60 kronor 6 10. 100 kronor 3 11. Mer 100 kronor 384 99. Bortfall
VAR 148 REKLAM I UTLÄNDSK TV 61 Loc 173 width 1 MD=9 F.61. Har Ni någon gång sett reklam i utländsk TV? 233 1. Ja, vid flera tillfällen 296 2. Ja, någon gång 147 5. Nej, aldrig 355 9. Bortfall
VAR 149 REKLAM FÖRE NYHETER 62 Loc 174 width 1 MD=9 F.62. Om reklam förekom regelbundet före nyhetsprogrammen i svensk TV, tror Ni att Ni då skulle tycka att reklaminslagen var störande eller inte? 79 1. Ja, mycket störande 87 2. Ja, ganska störande 251 3. Nej, inte särskilt störande 255 4. Nej, inte alls störande 359 9. Bortfall
VAR 150 REKLAM INNE I PROGRAM 63 Loc 175 width 1 MD=9 F.63. Ett par av de TV-företag i Europa som sänder reklam i TV, t ex ITV i England och Radio-Television Luxembourg, har reklam både mellan och inne i TV-programmen. Tror Ni att Ni själv skulle finna en sådan brytning av TV-programmen störande eller inte? 246 1. Ja, mycket störande 233 2. Ja, ganska störande 135 3. Nej, inte särskilt störande 60 4. Nej, inte alls störande 357 9. Bortfall
VAR 151 BOENDETID I LUND 64 Loc 176 width 1 MD=9 F.64. Hur länge har Ni bott i Lund? 8 1. Mindre än 6 månader 11 2. 6 månader - 1 år 53 3. 1 - 3 år 611 4. Mer än 3 år 348 9. Bortfall
VAR 152 KÖN 65 Loc 177 width 1 MD=9 F.65. Är Ni man eller kvinna? 359 1. Man 392 2. Kvinna 280 9. Bortfall
VAR 153 ÅLDER 66 Loc 178 width 2 MD=99 F.66. Hur gammal är Ni? 14. 14 år . . 70. 70 år 284 99. Bortfall Kod: 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 2 3 6 4 7 3 10 20 21 20 24 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 19 27 20 20 26 20 30 23 23 21 16 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 19 25 16 28 16 11 15 15 13 9 11 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 11 11 17 5 8 6 7 16 5 7 8 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 9 9 6 9 9 13 7 9 9 7 7 Kod: 70 99 Frek: 9 284
VAR 154 YRKE 67 Loc 180 width 3 MD=999 F.67. Vilken är Er huvudsakliga sysselsättning? 33 011. Arbetare 90 012. Arbetare 43 021. Arbetare 34 022. Arbetare 40 033. Lägre tjänstemän 64 036. Lägre tjänstemän 138 046. Tjänstemän medelposition 77 056. Professionell 7 057. Professionell 2 060. Artistisk 11 079. Entreprenör 1 089. Jord och skogsbruk 10 100. Arbetslös 28 200. Hemarbetande 80 300. Studerande 373 999. Bortfall
VAR 155 UTBILDNING 68 Loc 183 width 1 MD=9 F.68. Vilken skolutbildning har Ni? (Ange den högsta utbildning Ni har!) 139 1. Folkskola 105 2. Grundskola eller realskola 30 3. Folkhögskola eller fackskola 159 4. Gymnasium 238 5. Universitet eller högskola 360 9. Bortfall
VAR 156 YRKESUTBILDNING 69 Loc 184 width 1 MD=9 F.69. Har Ni någon yrkesutbildning (tex yrkesskola, kurser eller lärlingstid)? 353 1. Ja 285 5. Nej 393 9. Bortfall
VAR 157 HUSHÅLLSSTORLEK 70 Loc 185 width 1 MD=9 F.70. Hur många personer ingår i Ert hushåll? (Räkna med Er själv!) 122 1. En person 243 2. Två personer 125 3. Tre personer 138 4. Fyra personer 45 5. Fem personer 358 9. Bortfall
VAR 158 MAKAS/MAKES YRKE 71 Loc 186 width 3 MD=999 F.71. Om Ni är gift eller sammanboende, vilken sysselsättning har Er maka/make? 191 000. Frågan ej tillämplig 23 011. Arbetare 62 012. Arbetare 17 021. Arbetare 32 022. Arbetare 20 033. Lägre tjänstemän 43 036. Lägre tjänstemän 90 046. Tjänstemän medelposition 69 056. Professionell 9 057. Professionell 1 060. Artistisk 5 079. Entreprenör 4 100. Arbetslös 21 200. Hemarbetande 43 300. Studerande 401 999. Bortfall
VAR 159 MAKES/MAKAS UTBILDN 72 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.72. (GIFT) Vilken skolutbildning har Er maka/make? (Ange den högsta utbildning hon/han har!) 100 1. Folkskola 69 2. Grundskola eller realskola 36 3. Folkhögskola eller fackskola 87 4. Gymnasium 172 5. Universitet eller högskola 190 0. Frågan ej tillämplig 377 9. Bortfall
VAR 160 MAKES/MAKAS YRKESUTB 73 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.73. Har Er maka/make någon yrkesutbildning (tex yrkesskola, kurser eller lärlingstid)? 228 1. Ja 194 5. Nej 190 0. Frågan ej tillämplig 419 9. Bortfall
VAR 161 ANT BARN I HUSHÅLLET 74 Loc 191 width 1 MD=9 F.74. Hur många barn ingår i Ert hushåll? (Räkna som barn alla som inte har fyllt 18 år!) 377 0. Inga barn ingår i mitt hushåll 134 1. 1 barn 126 2. 2 barn 34 3. 3 eller fler barn 360 9. Bortfall
VAR 162 ÅLDER BARN 1 75 Loc 192 width 2 MD=90 or GE 99 F.75. Hur gamla är barnen i Ert hushåll? F.75(1). Barn 1 00. 0 år . . 18. 18 år 375 90. Frågan ej tillämplig 361 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 5 14 21 14 11 11 14 10 12 17 15 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 90 99 Frek: 15 20 16 12 23 29 34 2 375 361
VAR 163 ÅLDER BARN 2 75 Loc 194 width 2 MD=90 or GE 99 F.75(2). Barn 1 <Se F.75 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 18. 18 år 376 90. Frågan ej tillämplig 494 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 9 19 13 9 10 6 8 4 18 17 10 Kod: 11 12 13 14 15 16 90 99 Frek: 9 6 8 6 8 1 376 494
VAR 164 ÅLDER BARN 3 75 Loc 196 width 2 MD=90 or GE 99 F.75(3). Barn 3 <Se F.75 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 18. 18 år 375 90. Frågan ej tillämplig 620 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 7 1 3 4 3 2 2 3 4 1 1 Kod: 11 12 13 90 99 Frek: 3 1 1 375 620
VAR 165 ÅLDER BARN 4 75 Loc 198 width 2 MD=90 or GE 99 F.75(4). Barn 4 <Se F.75 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 18. 18 år 375 90. Frågan ej tillämplig 649 99. Bortfall Kod: 0 2 4 5 8 90 99 Frek: 3 1 1 1 1 375 649
VAR 166 ÅLDER BARN 5 75 Loc 200 width 2 MD=90 or GE 99 F.75(5). Barn 5 <Se F.75 för fullständig frågetext> 00. 0 år . . 18. 18 år 375 90. Frågan ej tillämplig 652 99. Bortfall Kod: 0 90 99 Frek: 4 375 652
VAR 167 PENSIONÄR REG Loc 202 width 1 MD=9 Pensionerad 59 1. Pensionerad 621 5. Ej pensionerad 351 9. Bortfall
VAR 168 MAKE/MAKA PENSIONÄR REG Loc 203 width 1 MD=9 Make/maka pensionerad 192 0. Ej gift 32 1. Pensionerad 422 5. Ej pensionerad 385 9. Bortfall