KABEL-TV I FRAMVÄXT 1985
               SSD 0222

              Primärforskare
               Keith Roe
         Avdelningen för masskommunikation
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               April 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KABEL-TV I FRAMVÄXT 1985 samlades
       ursprungligen in av Keith Roe vid Avdelningen
       för masskommunikation, statsvetenskapliga
       institutionen vid Göteborgs universitet. Varken
       SSD eller primärforskaren bär ansvar för
       analyser och tolkningar som presenteras i denna
       (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Keith Roe och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KABEL-TV I FRAMVÄXT 1985
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Denna studie är andra steget i en undersökning med syfte att
  beskriva och analysera införandet av kabel-TV i Sverige.
  Projektet påbörjades den 1 juli 1983 och avslutades den 30
  juni 1986. Undersökningen finansierades med medel från
  Riksbankens Jubileumsfond.

  Hösten 1983 startade Televerket försökssändningar med
  kabel-TV i Lund. Vid starten den 31 oktober hade cirka 400
  hushåll möjlighet att titta på kabel-TV och målsättningen
  var att kabel-TV nätet skulle omfatta hela staden 1988. Till
  en början var det möjligt att se på tre vässttyska, två
  östtyska och en dansk kanal plus de två svenska kanalerna.
  Mottagningen av de två östtyska kanalerna upphörde
  emellertid på grund av dåliga mottagningsförhållanden. I
  början av 1984 blev det möjligt att se satellit-TV och
  utbudet utökades då med Sky Channel (från Storbritannien),
  TV5 (från Frankrike), och Gorizont (från Sovjet). Vid
  tidpunkten för undersökningens steg 2, oktober 1985, fanns
  ytterligare kanaler tillgängliga, en lokal Lundakanal, en
  musikkanal (Music Box), en sportkanal (Screen Sport) och en
  dansk kabel-TV kanal (Kanal 2/Weekend-TV).

  Undersökningens syfte var att studera kabel-TV:s potentiella
  och faktiska publik, förväntningarna på och användningen av
  de nya TV-kanalerna och hur mycket man är beredd att betala
  för ytterligare kanaler. Undersökningens steg 1, KABEL-TV I
  FRAMVÄXT 1983 (SSD 0221), genomfördes innan kabel-TV starten
  i Lund. Steg 2, KABEL-TV I FRAMVÄXT 1985 (SSD 0222), vänder
  sig till samma respondenter två år efter införandet av
  kabel-TV.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Roe, Keith  Media and social life in Lund before
          cable transmissions
          Report No. 4
          The Advent of Cable Systems in Sweden
          Sociologiska institutionen, Lund, 1985

   Roe, Keith   Media and social life in Lund two years
          after the start of cable transmissions
          Report No. 9
          The Advent of Cable Systems in Sweden
          Sociologiska institutionen, Lund, 1987

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 12  (2) SKULLE SAKNA TV    8     (3) MD=9
    REF 12  (4) LOC 20 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.8 Om Du plötsligt av någon anledning skulle tvingas
       vara utan TV, skulle Du då sakna TVn?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    61  1.  Ja, väldigt mycket
    138  2.  Ja, ganska mycket
    252  3.  Ja, lite grann
    62  5.  Nej, inte alls
     4  7.  Har ingen TV

    494  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0222 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer TV-TITTANDE 5 Antal TV-apparater 6 Antal vardagar per vecka 7 Antal TV timmar på vardag 8 Antal lördagar i månaden 9 Antal TV-timmar på lördag 10 Antal söndagar i månaden 11 Antal TV-timmar på söndag 12 Skulle sakna TV VIDEO 13 Video i hushållet 14 Tidpunkt för videoanskaffning 15 Inspelning av TV-program 16 Ser själv på video 17 Antal timmar video per gång 18 Hyr inspelade videokasetter TEXT-TV, TV-SPEL OCH PERSONDATORER 19 Text-TV i hushållet 20 TV-spel i hushållet 21 Persondator i hushållet 22 Ingen av ovanstående apparater hemma RADIOLYSSNANDE 23 Lyssnar på radio 24 Radiolyssnande per dag 25 Lyssnar på P1 26 Lyssnar på P2 27 Lyssnar på P3 28 Lyssnar på Radio Malmöhus 29 Lyssnar på Radio Kristianstad 30 Lyssnar på närradion i Lund 31 Lyssnar på närradion i Malmö 32 Lyssnar mest på P1 33 Lyssnar mest på P2 34 Lyssnar mest på P3 35 Lyssnar mest på lokalradio 36 Lyssnar mest på närradio 37 Lyssnar på dansk radio 38 Lyssnar på Radio Luxembourg 39 Lyssnar på BBC radio 40 Lyssnar på västtysk radio 41 Lyssnar på östysk radio 42 Lyssnar på annat utländsk station 43 Lyssnar inte på utländska radiokanaler BAND, SKIVOR, TEATER MM 44 Lyssnar på band och skivor 45 Sammanhängande tid för band- och skivlyssnande 46 Biobesök 47 Teaterbesök 48 Idrottsarrangemang 49 Månadskostnad för band, skivor och videokassetter 50 Månadskostnad för bio, teater, konserter, museer och idrottsarrangemang TIDNINGS- OCH BOKLÄSNING 51 Läser Sydvenska Dagbladet 52 Läser Arbetet 53 Läser Dagens Nyheter 54 Läser Svenska Dagbladet 55 Läser Göteborgs-Posten 56 Läser Skånska Dagbladet 57 Läser annan morgontidning 58 Läser inga morgontidningar 59 Läser Aftonbladet 60 Läser Expressen 61 Läser GT 62 Läser Kvällsposten 63 Läser annan kvällstidning 64 Läser ingen kvällstidning 65 Tid ägnad åt läsning av dagstidningar 66 Läser vecko- och facktidningar 67 Läser böcker på fritid 68 Läst bok under de senaste tre veckorna FRITIDSAKTIVITETER 69 Aktiv i förening 70 Antal hobbies 71 Deltar i studiecirkel innevarande termin 72 Läsa böcker 73 Umgås med familjen 74 Deltaga i studiecirkel 75 Vara för sig själv 76 Lyssna på musik 77 Titta på TV 78 Titta på video 79 Läsa veckotidningar 80 Lyssna på radio 81 Utöva hobby 82 Idrotta 83 Umgås med vänner 84 Umgänge med vänner och grannar SPRÅKKUNSKAPER 85 Förstår talad engelska 86 Förstår talad tyska 87 Förstår talad franska 88 Förstår talad ryska KABEL-TV 89 Ansluten till kabel-TV-nätet 90 Inställning till anslutning 91 Hyrt dekoder från televerket 92 Skäl för att inte skaffa dekoder 93 Tidpunkt för införskaffande av dekoder 94 Utländska kabel-TV-sändningar värda sitt pris FÖRÄNDRADE VANOR PÅ GRUND AV KABEL-TV 95 TV-tittandet 96 Nyhetsprogrammen i TV 97 Ser på TV1 och TV2 98 Ser dansk TV 99 Lyssnar på radio 100 Lyssnar på skivor och kassetter 101 Tittar på hyrda videokasetter 102 Tittar på inspelade TV-program 103 Umgås med andra männsikor 104 Går ut och roar mig 105 Läser böcker 106 Föreningsmöten/studiecirkel 107 Ändrat vanor på annat sätt 108 Programinnehåll i ytterligare TV-kanal MÄNGD TV-TITTANDE 109 TV1 110 TV2 111 Danmarks Radios TV-program 112 Kanal 2/Weekend TV 113 TV5 114 Sky Channel 115 Screen Sport 116 Music Box 117 Gorizont 118 ARD, NDR eller ZDF 119 Lundakanalen OMDÖME OM OLIKA TV-KANALER 120 Omdöme TV1 121 Omdöme TV2 122 Omdöme Danmarks Radios TV 123 Omdöme Kanal 2/Weekend TV 124 Omdöme TV5 125 Omdöme Sky Channel 126 Omdöme Screen Sport 127 Omdöme Music Box 128 Omdöme Gorizont 129 Omdöme ARD, NDR eller ZDF 130 Omdöme Lundakanalen LOKAL KABEL-TV-KANAL 131 Kabel-TV-kanal ställd till allmänhetens förfogande 132 Lokala TV-program finansieras av sändarna 133 Lokala TV-program finansieras genom reklam 134 Lokala TV-program finansieras av tittarna 135 Lokala TV-program finansieras via kommunalskatten 136 Vill ej ha TV-kanal med lokalprogram 137 Betalningsvilja för lokal-TV-kanal 138 Inställning till kabel-TV REKLAM I TV 139 Reklam före nyhetsprogram 140 Reklam mellan program BAKGRUND 141 Kön 142 Ålder 143 Hushållsstorlek 144 Barn i hushållet 145 Svarsstatus

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0222              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0222


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. April 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER REG Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 ANTAL TV-APPARATER 1 Loc 13 width 1 MD=9 F.1. Hur många TV-apparater använder Ni hemma hos Dig? 16 0. Ingen 394 1. 1 TV-apparat 103 2. 2 TV-apparater 5 3. 3 TV-apparater eller fler 493 9. Bortfall
VAR 6 TV ANT VARDAGAR/VECKA 2 Loc 14 width 1 MD=9 F.2. Ungefär hur många vardagar per vecka brukar Du själv se på TV (måndag t o m fredag)? 17 0. Ingen 31 1. 1 vardag i veckan 33 2. 2 vardagar i veckan 90 3. 3 vardagar i veckan 80 4. 4 vardagar i veckan 264 5. Alla 5 vardagarna i veckan 496 9. Bortfall
VAR 7 ANTAL TV-TIMMAR VARDAG 3 Loc 15 width 1 MD=9 F.3. (SER PÅ TV PÅ VARDAGAR) När Du ser på TV på vardagarna, hur många timmar brukar Du se då? 6 1. Mindre än 1/2 timme 98 2. 1/2-1 timme 234 3. 1-2 timmar 114 4. 2-3 timmar 47 5. Mer än 3 timmar 512 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 8 TV ANT LÖRDAGAR/MÅNAD 4 Loc 16 width 1 MD=9 F.4. Hur många lördagar i månaden brukar Du själv se på TV? 14 0. Ingen 42 1. 1 lördag i månaden 128 2. 2 lördagar i månaden 139 3. 3 lördagar i månaden 191 4. 4 lördagar i månaden 497 9. Bortfall
VAR 9 ANTAL TV-TIMMAR LÖRDAG 5 Loc 17 width 1 MD=9 F.5. (SER PÅ TV PÅ LÖRDAGAR) När Du ser på TV under lördagen, hur många timmar brukar Du se då? 1. Mindre än 1/2 timme 32 2. 1/2-1 timme 112 3. 1-2 timmar 196 4. 2-3 timmar 160 5. Mer än 3 timmar 511 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 10 TV ANT SÖNDAGAR/MÅNAD 6 Loc 18 width 1 MD=9 F.6. Hur många söndagar i månaden brukar Du själv se på TV? 21 0. Ingen 25 1. 1 söndag i månaden 77 2. 2 söndagar i månaden 120 3. 3 söndagar i månaden 269 4. 4 söndagar i månaden 499 9. Bortfall
VAR 11 ANTAL TV-TIMMAR SÖNDAG 7 Loc 19 width 1 MD=9 F.7. (SER PÅ TV PÅ SÖNDAGAR) När Du ser på TV under söndagen, hur många timmar brukar Du se då? 3 1. Mindre än 1/2 timme 69 2. 1/2-1 timme 193 3. 1-2 timmar 138 4. 2-3 timmar 91 5. Mer än 3 timmar 517 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 12 SKULLE SAKNA TV 8 Loc 20 width 1 MD=9 F.8. Om Du plötsligt av någon anledning skulle tvingas vara utan TV, skulle Du då sakna TVn? 61 1. Ja, väldigt mycket 138 2. Ja, ganska mycket 252 3. Ja, lite grand 62 4. Nej, inte alls 4 7. Har ingen TV 494 9. Bortfall
VAR 13 INNEHAV AV VIDEO 9 Loc 21 width 1 MD=9 F.9. Har Ni en videoapparat i Ditt hushåll? 89 1. Ja, vi äger en 16 2. Ja, vi hyr/lånar en 405 5. Nej 501 9. Bortfall
VAR 14 VIDEOANSKAFFNING 10 Loc 22 width 1 MD=9 F.10. (HAR VIDEO) När skaffade Ni video? 3 1. För mindre än 3 månader sedan 7 2. För 3-6 månader sedan 10 3. För 6 månader - 1 år sedan 18 4. För 1-2 år sedan 30 5. För 2-3 år sedan 38 6. För mer än 3 år sedan 905 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 15 VIDEOINSPELNING 11 Loc 23 width 1 MD=9 F.11. (HAR VIDEO) Hur ofta brukar Du spela in TV-program? 2 1. Varje dag 8 2. Flera gånger i veckan 42 3. Någon gång i veckan 30 4. Ett par gånger i månaden 17 5. Sällan 23 6. Aldrig 889 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 16 SER PÅ VIDEO 12 Loc 24 width 1 MD=9 F.12. Brukar Du själv se på video? 2 1. Ja, varje dag 11 2. Ja, flera gånger i veckan 44 3. Ja, någon gång i veckan 99 4. Ja, någon gång i månaden 334 5. Nej 521 9. Bortfall
VAR 17 TID FÖR VIDEOTITTANDE 13 Loc 25 width 1 MD=9 F.13. (SER PÅ VIDEO) När Du ser på video, hur många timmar per gång brukar Du se? 3 1. Mindre än 1/2 timme 23 2. 1/2-1 timme 97 3. 1-2 timmar 25 4. 2-3 timmar 8 5. Mer än 3 timmar 855 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 18 HYR VIDEOKASETTER 14 Loc 26 width 1 MD=9 F.14. (SER PÅ VIDEO) Hur ofta brukar Du hyra färdiginspelade videokasetter, t ex långfilmer? 1. Varje dag 2. Flera gånger i veckan 4 3. Någon gång i veckan 35 4. Ett par gånger i månaden 88 5. Sällan 44 6. Aldrig 840 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 19 TEXT-TV I HUSHÅLLET 15 Loc 27 width 1 F.15. Vilka av följande apparater har Du för närvarande tillgång till i Ditt hem? (Kryssa för allt som gäller!) F.15(1). Text-TV 86 1. Ja 925 5. Ej markerat
VAR 20 TV-SPEL I HUSHÅLLET 15 Loc 28 width 1 F.15(2). TV-spel, videospel eller annat elektroniskt spel <Se F.15 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 976 5. Ej markerat
VAR 21 PERSONDATOR I HUSHÅLL 15 Loc 29 width 1 F.15(3). Persondator eller hemdator <Se F.15 för fullständig frågetext> 40 1. Ja 971 5. Ej markerat
VAR 22 TEXT-TV/TV-SPEL/PC 15 Loc 30 width 1 F.15(4). Ingen av dessa apparater <Se F.15 för fullständig frågetext> 365 1. Ja 646 5. Ej markerat
VAR 23 LYSSNAR PÅ RADIO 16 Loc 31 width 1 MD=9 F.16. Hur ofta brukar Du själv lyssna på radio? 383 1. Varje dag 63 2. Flera gånger i veckan 50 3. Någon gång i veckan 12 4. Någon gång i månaden 8 5. Aldrig 495 9. Bortfall
VAR 24 RADIOLYSSNANDE 17 Loc 32 width 1 MD=9 F.17. (LYSSNAR PÅ RADIO) När Du lyssnar på radio, hur många timmar brukar Du lyssna per dag? 32 1. Mindre än 1/2 timme 118 2. 1/2-1 timme 142 3. 1-2 timmar 88 4. 2-3 timmar 45 5. 3-4 timmar 29 6. 4-5 timmar 22 7. 5-6 timmar 32 8. Mer än 6 timmar 503 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 25 RIKSRADIO-P1 18 Loc 33 width 1 MD=9 F.18. (LYSSNAR PÅ RADIO) Hur ofta brukar Du lyssna på följande radiokanaler? (Sätt ett X på varje rad!) F.18(1). Riksradio - P1 99 1. Dagligen 31 2. Flera gånger i veckan 44 3. Någon gång i veckan 84 4. Mer sällan 108 5. Aldrig 645 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 26 RIKSRADIO-P2 18 Loc 34 width 1 MD=9 F.18(2). Riksradio - P2 <Se F.18 för fullständig frågetext> 16 1. Dagligen 20 2. Flera gånger i veckan 43 3. Någon gång i veckan 104 4. Mer sällan 146 5. Aldrig 682 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 27 RIKSRADIO-P3 18 Loc 35 width 1 MD=9 F.18(3). Riksradio - P3 <Se F.18 för fullständig frågetext> 278 1. Dagligen 83 2. Flera gånger i veckan 69 3. Någon gång i veckan 38 4. Mer sällan 10 5. Aldrig 533 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 28 RADIO MALMÖHUS 18 Loc 36 width 1 MD=9 F.18(4). Lokalradio - Radio Malmöhus <Se F.18 för fullständig frågetext> 212 1. Dagligen 78 2. Flera gånger i veckan 66 3. Någon gång i veckan 72 4. Mer sällan 52 5. Aldrig 531 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 29 RADIO KRISTIANSTAD 18 Loc 37 width 1 MD=9 F.18(5). Lokalradio - Radio Kristianstad <Se F.18 för fullständig frågetext> 21 1. Dagligen 12 2. Flera gånger i veckan 45 3. Någon gång i veckan 83 4. Mer sällan 137 5. Aldrig 713 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 30 NÄRRADIO I LUND 18 Loc 38 width 1 MD=9 F.18(6). Närradion i Lund (där olika föreningar sänder egna program) <Se F.18 för fullständig frågetext> 50 1. Dagligen 35 2. Flera gånger i veckan 70 3. Någon gång i veckan 106 4. Mer sällan 193 5. Aldrig 557 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 31 NÄRRADION I MALMÖ 18 Loc 39 width 1 MD=9 F.18(7). Närradion i Malmö (där olika föreningar sänder egna program) <Se F.18 för fullständig frågetext> 10 1. Dagligen 6 2. Flera gånger i veckan 24 3. Någon gång i veckan 72 4. Mer sällan 274 5. Aldrig 625 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 32 LYSSNAR MEST PÅ P1 19 Loc 40 width 1 F.19. (LYSSNAR PÅ RADIO) När Du lyssnar på radio, vilken svensk kanal lyssnar Du mest på? F.19(1). Lyssnar mest på P1 86 1. Ja 925 5. Ej markerat
VAR 33 LYSSNAR MEST PÅ P2 19 Loc 41 width 1 F.19(2). Lyssnar mest på P2 <Se F.19 för fullständig frågetext> 15 1. Ja 996 5. Ej marekerat
VAR 34 LYSSNA MEST PÅ P3 19 Loc 42 width 1 F.19(3). Lyssnar mest på P3 <Se F.19 för fullständig frågetext> 317 1. Ja 694 5. Ej markerat
VAR 35 MEST LOKALRADIO 19 Loc 43 width 1 F.19(4). Lyssnar mest på lokalradio <Se F.19 för fullständig frågetext> 78 1. Ja 933 5. Ej markerat
VAR 36 MEST NÄRRRADIO 19 Loc 44 width 1 F.19(5). Lyssnar mest på närradio <Se F.19 för fullständig frågetext> 48 1. Ja 963 5. Ej markerat
VAR 37 DANSK RADIO 20 Loc 45 width 1 F.20. (LYSSNAR PÅ RADIO) Brukar Du lyssna på utländska radiokanaler? F.20(1). Dansk radio 198 1. Ja 813 5. Ej markerat
VAR 38 RADIO LUXEMBOURG 20 Loc 46 width 1 F.20(2). Radio Luxembourg <Se F.20 för fullständig frågetext> 31 1. Ja 980 5. Ej markerat
VAR 39 BBC RADIO 20 Loc 47 width 1 F.20(3). BBC radio <Se F.20 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 991 5. Ej markerat
VAR 40 VÄSTTYSK RADIO 20 Loc 48 width 1 F.20(4). Västtysk radio <Se F.20 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 995 5. Ej markerat
VAR 41 ÖSTTYSK RADIO 20 Loc 49 width 1 F.20(5). Östtysk radio <Se F.20 för fullständig frågetext> 5 1. Ja 1006 5. Ej markerat
VAR 42 ANNAN UTL STATION 20 Loc 50 width 1 F.20(6). Annan utländsk station <Se F.20 för fullständig frågetext> 14 1. Ja 997 5. Ej markerat
VAR 43 LYSSNAR EJ UTL KANAL 20 Loc 51 width 1 F.20(7). Lyssnar inte på utländska radiokanaler <Se F.20 för fullständig frågetext> 267 1. Ja 744 5. Ej markerat
VAR 44 BAND OCH SKIVOR 21 Loc 52 width 1 MD=9 F.21. Hur ofta lyssnar Du själv på grammofonskivor eller ljudband? 81 1. Varje dag 122 2. Flera gånger i veckan 140 3. Någon gång i veckan 121 4. Någon gång i månaden 45 5. Aldrig 502 9. Bortfall
VAR 45 TID BAND OCH SKIVOR 22 Loc 53 width 1 MD=9 F.22. (LYSSNAR PÅ BAND OCH SKIVOR) När Du lyssnar på grammofonskivor eller ljudband, ungefär hur många timmar lyssnar Du under samma dag? 57 1. Mindre än 1/2 timme 204 2. 1/2-1 timme 137 3. 1-2 timmar 45 4. 2-3 timmar 14 5. 3-4 timmar 3 6. 4-5 timmar 1 7. Mer än 5 timmar 550 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 46 BIOBESÖK 23 Loc 54 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta brukar Du gå på bio? 5 1. Någon gång i veckan 34 2. Någon gång i månaden 129 3. Någon gång i kvartalet 234 4. Någon gång om året 106 5. Aldrig 503 9. Bortfall
VAR 47 TEATERBESÖK 24 Loc 55 width 1 MD=9 F.24. Hur ofta brukar Du gå på teater? 1. Någon gång i veckan 10 2. Någon gång i månaden 63 3. Någon gång i kvartalet 279 4. Någon gång om året 161 5. Aldrig 498 9. Bortfall
VAR 48 IDROTTSARRANGEMANG 25 Loc 56 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta brukar Du besöka idrottsarrangemang? 18 1. Flera gånger i veckan 15 2. En gång i veckan 32 3. Ett par gånger i månaden 30 4. En gång i månaden 145 5. Ett par gånger om året 271 6. Aldrig 500 9. Bortfall
VAR 49 MÅNADSKOSTNAD BAND MM 26 Loc 57 width 3 MD=999 F.26. Ungefär hur mycket pengar gör Du själv av med per månad på att köpa grammofonskivor och ljudband och att hyra eller köpa videokassetter? 001. 1 krona . . 800. 800 kronor 729 999. Bortfall Kod: 1 3 5 7 10 12 15 20 22 25 30 Frek: 3 4 9 1 35 2 7 19 1 23 14 Kod: 35 40 50 60 70 75 80 100 120 125 130 Frek: 2 11 58 2 1 10 2 45 1 1 1 Kod: 150 175 200 250 300 400 450 500 700 800 999 Frek: 11 1 10 2 1 1 1 1 1 1 729
VAR 50 MÅNADSKOSTNAD BIO MM 27 Loc 60 width 3 MD=999 F.27. Ungefär hur mycket pengar gör Du själv av med per månad på biljetter till bio, teater, konserter, museer och idrottsarrangemang? 001. 1 krona . . 500. 500 kronor 673 999. Bortfall Kod: 1 3 5 8 10 12 15 16 17 20 25 Frek: 1 2 14 1 31 2 8 1 1 45 21 Kod: 30 35 40 50 55 60 70 75 100 125 150 Frek: 26 2 6 76 1 6 6 13 52 2 14 Kod: 200 250 300 350 500 999 Frek: 3 1 1 1 1 673
VAR 51 LÄSER SDS 28 Loc 63 width 1 F.28. Läser Du vanligen någon eller några morgontidningar? F.28(1). Sydvenska Dagbladet 321 1. Ja 690 5. Ej markerat
VAR 52 LÄSER ARBETET 28 Loc 64 width 1 F.28(2). Arbetet <Se F.28 för fullständig frågetext> 202 1. Ja 809 5. Ej markerat
VAR 53 LÄSER DAGENS NYHETER 28 Loc 65 width 1 F.28(3). Dagens Nyheter <Se F.28 för fullständig frågetext> 30 1. Ja 981 5. Ej markerat
VAR 54 LÄSER SVENSKA DAGBLAD 28 Loc 66 width 1 F.28(4). Svenska Dagbladet <Se F.28 för fullständig frågetext> 18 1. Ja 993 5. Ej markerat
VAR 55 LÄSER GÖTEBORGSPOSTEN 28 Loc 67 width 1 F.28(5). Göteborgs-Posten <Se F.28 för fullständig frågetext> 1 1. Ja 1010 5. Ej markerat
VAR 56 LÄSER SKÅNSKA DAGBLAD 28 Loc 68 width 1 F.28(6). Skånska Dagbladet <Se F.28 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 999 5. Ej markerat
VAR 57 LÄSER ANNAN MORGONTID 28 Loc 69 width 1 F.28(7). Annan morgontidning <Se F.28 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 1001 5. Ej markerat
VAR 58 LÄSER INGA MORGONTIDN 28 Loc 70 width 1 F.28(8). Läser inga morgontidningar <Se F.28 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 991 5. Ej markerat
VAR 59 LÄSER AFTONBLADET 29 Loc 71 width 1 F.29. Läser Du vanligen någon eller några kvällstidningar? F.29(1). Aftonbladet 37 1. Ja 974 5. Ej markerat
VAR 60 LÄSER EXPRESSEN 29 Loc 72 width 1 F.29(2). Expressen <Se F.29 för fullständig frågetext> 35 1. Ja 976 5. Ej markerat
VAR 61 LÄSER GT 29 Loc 73 width 1 F.29(3). GT <Se F.29 för fullständig frågetext> 1. Ja 1011 5. Ej markerat
VAR 62 LÄSER KVÄLLSPOSTEN 29 Loc 74 width 1 F.29(4). Kvällsposten <Se F.29 för fullständig frågetext> 166 1. Ja 845 5. Ej markerat
VAR 63 ANNAN KVÄLLSTIDNING 29 Loc 75 width 1 F.29(5). Annan kvällstidning <Se F.29 för fullständig frågetext> 3 1. Ja 1008 5. Ej markerat
VAR 64 INGEN KVÄLLSTIDNING 29 Loc 76 width 1 F.29(6). Läser ingen kvällstidning <Se F.29 för fullständig frågetext> 300 1. Ja 711 5. Ej markerat
VAR 65 LÄSTID DAGSTIDNINGAR 30 Loc 77 width 1 MD=9 F.30. Om Du läser dagstidningar, ungefär hur lång tid per dag läser Du? (Räkna både morgontidningar och kvällstidningar!) 73 1. Mindre än 1/2 timme 316 2. 1/2-1 timme 102 3. 1-2 timmar 7 4. 2-3 timmar 1 5. Mer än 3 timmar 11 6. Jag brukar inte läsa dagstidningar 501 9. Bortfall
VAR 66 LÄSER VECKO-/FACKTIDN 31 Loc 78 width 1 MD=9 F.31. Läser Du regelbundet någon veckotidning eller facktidskrift? 85 1. Ja, flera i veckan 146 2. Ja, en i veckan 166 3. Ja, ett par i månaden 116 5. Nej 498 9. Bortfall
VAR 67 BOKLÄSNING PÅ FRITID 32 Loc 79 width 1 MD=9 F.32. Om Du läser böcker på Din fritid (inte för Ditt arbete eller för studier), brukar Du oftast läsa skönlitteratur (romaner, noveller, lyrik o dyl) eller facklitteratur? 108 1. Jag läser lika mycket av både sorter 48 2. Jag brukar läsa mest facklitteratur 264 3. Jag brukar läsa mest skönlitteratur 93 5. Jag brukar inte läsa böcker 498 9. Bortfall
VAR 68 ANTAL LÄSTA BÖCKER 33 Loc 80 width 1 MD=9 F.33. Har Du läst någon bok under de senaste tre veckorna? (Räkna inte studieböcker eller böcker lästa i samband med Ditt arbete!) 174 1. Ja, 1 bok 161 2. Ja, 1 böcker 92 3. Ja, 2 böcker 50 4. Ja, 3 böcker 13 5. Ja, 4 böcker 25 6. Ja, 5 böcker eller fler 496 9. Bortfall
VAR 69 FÖRENINGSAKTIVITET 34 Loc 81 width 1 MD=9 F.34. Är Du får närvarande aktiv i någon förening, klubb eller liknande? 126 1. Ja, jag är aktiv i en förening 33 2. Ja, jag är aktiv i två föreningar 16 3. Ja, jag är aktiv i tre eller fler föreningar 337 5. Nej 499 9. Bortfall
VAR 70 ANTAL HOBBIES 35 Loc 82 width 1 MD=9 F.35. Har Du någon hobby eller några fritidsintressen som Du ofta utövar? 216 1. Ja, jag har ett sådant fritidsintresse 104 2. Ja, jag har två sådana fritidsintressen 46 3. Ja, jag har tre eller fler sådana fritidsintressen 142 5. Nej 503 9. Bortfall
VAR 71 DELTAR I STUDIECIRKEL 36 Loc 83 width 1 MD=9 F.36. Deltar Du i någon studiecirkel denna termin? 85 1. Ja, jag deltar i en studiecirkel 10 2. Ja, jag deltar i två eller fler studiecirklar 415 5. Nej 501 9. Bortfall
VAR 72 LÄSA BÖCKER 37 Loc 84 width 1 F.37. Vad vill Du allra helst göra på Din fritid? F.37(1). Läsa böcker 130 1. Ja 881 5. Ej markerat
VAR 73 UMGÅS MED FAMILJEN 37 Loc 85 width 1 F.37(2). Vara tillsammans med familjen <Se F.37 för fullständig frågetext> 339 1. Ja 672 5. Ej markerat
VAR 74 DELTA I STUDIECIRKEL 37 Loc 86 width 1 F.37(3). Gå på studiecirkel <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 1001 5. Ej markerat
VAR 75 VARA FÖR SIG SJÄLV 37 Loc 87 width 1 F.37(4). Vara för mig själv <Se F.37 för fullständig frågetext> 46 1. Ja 965 5. Ej markerat
VAR 76 LYSSNA PÅ MUSIK 37 Loc 88 width 1 F.37(5). Lyssna på musik <Se F.37 för fullständig frågetext> 98 1. Ja 913 5. Ej markerat
VAR 77 TITTA PÅ TV 37 Loc 89 width 1 F.37(6). Titta på TV <Se F.37 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 921 5. Ej markerat
VAR 78 TITTA PÅ VIDEO 37 Loc 90 width 1 F.37(7). Titta på video <Se F.37 för fullständig frågetext> 10 1. Ja 1001 5. Ej markerat
VAR 79 LÄSA VECKOTIDNINGAR 37 Loc 91 width 1 F.37(8). Läsa veckotidningar <Se F.37 för fullständig frågetext> 12 1. Ja 999 5. Ej markerat
VAR 80 LYSSNA PÅ RADIO 37 Loc 92 width 1 F.37(9). Lyssna på radio <Se F.37 för fullständig frågetext> 52 1. Ja 959 5. Ej markerat
VAR 81 UTÖVA HOBBY 37 Loc 93 width 1 F.37(10). Utöva min hobby <Se F.37 för fullständig frågetext> 113 1. Ja 898 5. Ej markerat
VAR 82 IDROTTA 37 Loc 94 width 1 F.37(11). Idrotta <Se F.37 för fullständig frågetext> 67 1. Ja 944 5. Ej markerat
VAR 83 UMGÅS MED VÄNNER 37 Loc 95 width 1 F.37(12). Vara tillsammans med mina vänner <Se F.37 för fullständig frågetext> 198 1. Ja 813 5. Ej markerat
VAR 84 UMGÅS VÄNNER/GRANNAR 38 Loc 96 width 1 MD=9 F.38. Hur ofta umgås Du med vänner/grannar på fritiden? 35 1. Varje dag 126 2. Flera gånger i veckan 96 3. En gång i veckan 133 4. Ett par gånger i månaden 46 5. En gång i månaden 65 6. Några gånger om året 9 7. En gång om året eller mindre 501 9. Bortfall
VAR 85 FÖRSTÅ TALAD ENGELSKA 39 Loc 97 width 1 MD=9 F.39. Hur lätt eller svårt tycker Du att det är att förstå nedanstående språk när de talas (i t ex TV-program utan svensk text)? (Sätt ett x på varje rad!) F.39(1). Engelska 178 1. Mycket lätt 194 2. Ganska lätt 89 3. Ganska svårt 46 4. Mycket svårt 504 9. Bortfall
VAR 86 FÖRSTÅ TALAD TYSKA 39 Loc 98 width 1 MD=9 F.39(2). Tyska <Se F.39 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket lätt 143 2. Ganska lätt 189 3. Ganska svårt 134 4. Mycket svårt 516 9. Bortfall
VAR 87 FÖRSTÅ TALAD FRANSKA 39 Loc 99 width 1 MD=9 F.39(3). Franska <Se F.39 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket lätt 14 2. Ganska lätt 90 3. Ganska svårt 366 4. Mycket svårt 529 9. Bortfall
VAR 88 FÖRSTÅ TALAD RYSKA 39 Loc 100 width 1 MD=9 F.39(4). Ryska <Se F.39 för fullständig frågetext> 4 1. Mycket lätt 9 2. Ganska lätt 12 3. Ganska svårt 448 4. Mycket svårt 538 9. Bortfall
VAR 89 ANSLUTEN KABEL-TV-NÄT 40 Loc 101 width 1 MD=9 F.40. För att man skall kunna se sändingarna i kabel-TV måste bostaden vara ansluten till kabel-TV-nätet. Är Din bostad ansluten till kabel-TV-nätet? 445 1. Ja 16 3. Nej, inte ännu, men den kommer att anslutas 36 5. Nej, anslutning är inte aktuell 15 8. Vet ej 499 9. Bortfall
VAR 90 INSTÄLLNING ANSLUTN 41 Loc 102 width 1 MD=9 F.41. (ANSLUTEN TILL/AKTUELLT ANSLUTA TILL KABEL-TV-NÄTET) Tycker Du att det är bra eller dåligt att Din bostad är/blir ansluten till kabel-TV-nätet? 150 1. Mycket bra 138 2. Ganska bra 151 3. Varken bra eller dåligt 11 4. Ganska dåligt 16 5. Mycket dåligt 545 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 91 HYR DEKODER 42 Loc 103 width 1 MD=9 F.42. (ANSLUTEN TILL/AKTUELLT ANSLUTA TILL KABEL-TV-NÄTET) För att kunna titta på utländska satellitkanaler i kabel-TV måste man först hyra en dekoder från Televerket för 200 kronor och sedan betala en månadsavgift på 50 kronor. Har Ni i Ditt hushåll hyrt en dekoder från Televerket? 218 1. Ja 252 5. Nej 541 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 92 INTE SKAFFAT DEKODER 43 Loc 104 width 1 F.43. (HAR EJ DEKODER) Många som har kabel-TV har avstått från att skaffa en dekoder. Det är intressant för oss att veta orsakerna till det. Vilket är det viktigaste skälet till att Ditt hushåll inte har skaffat någon dekoder? Det viktigaste skälet till att mitt hushåll inte har skaffat någon dekoder är: 798 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 56 1. 42 2. 46 3. 13 4. 11 5. 2 6. 3 7. 37 8. 3 9.
VAR 93 TIDPUNKT DEKODER 44 Loc 105 width 1 MD=0 F.44. (HAR DEKODER) När skaffade Ditt hushåll dekoder? 46 1. För mindre än 6 månader sedan 58 2. För 6 månader - 1 år sedan 67 3. För 1 - 1 1/2 år sedan 45 4. För 1 1/2 - 2 år sedan 795 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 94 ABONNEMANGET PRISVÄRT 45 Loc 106 width 1 MD=9 F.45. (HAR DEKODER) Tycker Du att abonnemanget på de utländska kabel-TV-sändningarna är värt sitt pris? 47 1. Ja, absolut 107 2. Ja, kanske 64 3. Nej, knappast 57 4. Nej, inte alls 736 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 95 VANOR: TV-TITTANDE 46 Loc 107 width 1 MD=9 F.46. (HAR DEKODER) Har Du ändrat Dina vanor sedan Du fick kabel-TV? (Sätt ett x på varje rad nedan:) F.46(1). Sedan jag fick kabel-TV ser jag på TV överhuvudtaget ... 62 1. Oftare 186 2. Lika ofta 5 3. Mer sällan 758 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 96 VANOR: NYHETER I TV 46 Loc 108 width 1 MD=9 F.46(2). Sedan jag fick kabel-TV ser jag på nyhetsprogram i TV ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 15 1. Oftare 221 2. Lika ofta 13 3. Mer sällan 762 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 97 VANOR: TV1 OCH TV2 46 Loc 109 width 1 MD=9 F.46(3). Sedan jag fick kabel-TV ser jag på TV1 och TV2 ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 8 1. Oftare 165 2. Lika ofta 76 3. Mer sällan 762 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 98 VANOR: DANSK TV 46 Loc 110 width 1 MD=9 F.46(4). Sedan jag fick kabel-TV ser jag på Danmarks Radios TV-program ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 25 1. Oftare 148 2. Lika ofta 73 3. Mer sällan 765 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 99 VANOR: RADIOLYSSNANDE 46 Loc 111 width 1 MD=9 F.46(5). Sedan jag fick kabel-TV lyssnar jag på radio ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 8 1. Oftare 207 2. Lika ofta 30 3. Mer sällan 766 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 100 VANOR:SKIVOR/KASSETTER Loc 112 width 1 MD=9 F.46(6). Sedan jag fick kabel-TV lyssnar jag på skivor och kassetter ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 2 1. Oftare 197 2. Lika ofta 41 3. Mer sällan 771 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 101 VANOR: HYRD VIDEO 46 Loc 113 width 1 MD=9 F.46(7). Sedan jag fick kabel-TV tittar jag på hyrda videokassetter ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 3 1. Oftare 97 2. Lika ofta 83 3. Mer sällan 828 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 102 VANOR: INSPELAD VIDEO 46 Loc 114 width 1 MD=9 F.46(8). Sedan jag fick kabel-TV tittar jag på inspelade TV-program på video ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 15 1. Oftare 113 2. Lika ofta 59 3. Mer sällan 824 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 103 VANOR: UMGÄNGE 46 Loc 115 width 1 MD=9 F.46(9). Sedan jag fick kabel-TV umgås jag med andra människor ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 7 1. Oftare 221 2. Lika ofta 7 3. Mer sällan 776 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 104 VANOR: UTELIV 46 Loc 116 width 1 MD=9 F.46(10). Sedan jag fick kabel-TV går jag ut och roar mig (bio/teater/konserter m m) ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 3 1. Oftare 198 2. Lika ofta 31 3. Mer sällan 779 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 105 VANOR: BOKLÄSNING 46 Loc 117 width 1 MD=9 F.46(11). Sedan jag fick kabel-TV läser jag böcker ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 7 1. Oftare 198 2. Lika ofta 28 3. Mer sällan 778 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 106 VANOR: FÖRENINGAR 46 Loc 118 width 1 MD=9 F.46(12). Sedan jag fick kabel-TV deltar jag i föreningsmöten/studiecirkar/kvällskurser ... <Se F.46 för fullständig frågetext> 2 1. Oftare 175 2. Lika ofta 41 3. Mer sällan 793 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 107 FÖRÄNDRADE VANOR 47 Loc 119 width 1 MD=9 F.47. (ANSLUTEN TILL KABEL-TV-NÄTET) Har Du ändrat Dina vanor på något annat sätt sedan Du fick kabel-TV? 18 1. Ja 253 5. Nej 740 9. Bortfall/Frågan ej tillämplig
VAR 108 PROGRAMINNEHÅLL 48 Loc 120 width 1 F.48. (ANSLUTEN TILL/AKTUELLT ANSLUTA TILL KABEL-TV-NÄTET) Om det fanns ytterligare en kanal i kabel-TV, vad skulle Du vilja se i den? 783 0. Bortfall/Frågan ej tillämplig 2 1. 34 2. 8 3. 25 4. 6 5. 17 6. 109 7. 24 8. 3 9.
VAR 109 MÄNGD: TV1 49 Loc 121 width 1 MD=9 F.49. Hur ofta brukar Du själv se på följande TV-kanaler? (Sätt ett x på varje rad!) F.49(1). TV1 219 1. Dagligen 178 2. Flera gånger i veckan 75 3. Någon gång i veckan 13 4. Någon gång i månad 4 5. Aldrig 522 9. Bortfall
VAR 110 MÄNGD: TV2 49 Loc 122 width 1 MD=9 F.49(2). TV2 <Se F.49 för fullständig frågetext> 233 1. Dagligen 169 2. Flera gånger i veckan 70 3. Någon gång i veckan 14 4. Någon gång i månad 4 5. Aldrig 521 9. Bortfall
VAR 111 MÄNGD: DANSK TV 49 Loc 123 width 1 MD=9 F.49(3). Danmarks Radios TV-program <Se F.49 för fullständig frågetext> 38 1. Dagligen 104 2. Flera gånger i veckan 167 3. Någon gång i veckan 122 4. Någon gång i månad 28 5. Aldrig 552 9. Bortfall
VAR 112 MÄNGD: KANAL 2 49 Loc 124 width 1 MD=9 F.49(4). Kanal 2/Weekend TV (dansk) <Se F.49 för fullständig frågetext> 20 1. Dagligen 66 2. Flera gånger i veckan 144 3. Någon gång i veckan 97 4. Någon gång i månad 92 5. Aldrig 592 9. Bortfall
VAR 113 MÄNGD: TV5 49 Loc 125 width 1 MD=9 F.49(5). TV5 (fransk) <Se F.49 för fullständig frågetext> 2 1. Dagligen 7 2. Flera gånger i veckan 20 3. Någon gång i veckan 57 4. Någon gång i månad 273 5. Aldrig 652 9. Bortfall
VAR 114 MÄNGD: SKY CHANNEL 49 Loc 126 width 1 MD=9 F.49(6). Sky Channel (brittisk) <Se F.49 för fullständig frågetext> 47 1. Dagligen 62 2. Flera gånger i veckan 62 3. Någon gång i veckan 31 4. Någon gång i månad 173 5. Aldrig 636 9. Bortfall
VAR 115 MÄNGD: SCREEN SPORT 49 Loc 127 width 1 MD=9 F.49(7). Screen Sport (brittisk) <Se F.49 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 42 2. Flera gånger i veckan 46 3. Någon gång i veckan 46 4. Någon gång i månad 204 5. Aldrig 642 9. Bortfall
VAR 116 MÄNGD: MUSIC BOX 49 Loc 128 width 1 MD=9 F.49(8). Music Box (brittisk) <Se F.49 för fullständig frågetext> 31 1. Dagligen 33 2. Flera gånger i veckan 31 3. Någon gång i veckan 49 4. Någon gång i månad 221 5. Aldrig 646 9. Bortfall
VAR 117 MÄNGD: GORIZONT 49 Loc 129 width 1 MD=9 F.49(9). Gorizont (rysk) <Se F.49 för fullständig frågetext> 5 1. Dagligen 11 2. Fler gånger i veckan 19 3. Någon gång i veckan 60 4. Någon gång i månad 272 5. Aldrig 644 9. Bortfall
VAR 118 MÄNGD: ARD, NRD, ZDF 49 Loc 130 width 1 MD=9 F.49(10). ARD, NDR eller ZDF (västtyska) 12 1. Dagligen 17 2. Flera gånger i veckan 51 3. Någon gång i veckan 74 4. Någon gång i månad 221 5. Aldrig 636 9. Bortfall
VAR 119 MÄNGD: LUNDAKANALEN 50 Loc 131 width 1 MD=9 F.50. Det lokala TV-programmet "Lundakanalen" sänds varje måndag kl 19.30 med repris varje torsdag kl 19.30 och varje söndag kl 9.30. Hur ofta brukar Du själv se på Lundakanalen? 12 1. Varje vecka 31 2. Fler gånger i månaden 47 3. Ungefär en gång i månaden 161 4. Mer sällan 246 5. Aldrig 514 9. Bortfall
VAR 120 OMDÖME TV1 51 Loc 132 width 1 MD=9 F.51. Vad tycker Du om följande TV-kanaler? F.51(1). TV1 32 1. Mycket bra 188 2. Ganska bra 184 3. Varken bra eller dåliga 66 4. Ganska dåliga 7 5. Mycket dåliga 11 8. Vet ej 523 9. Bortfall
VAR 121 OMDÖME TV2 51 Loc 133 width 1 MD=9 F.51(2). TV2 <Se F.51 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket bra 196 2. Ganska bra 180 3. Varken bra eller dåliga 61 4. Ganska dåliga 7 5. Mycket dåliga 10 8. Vet ej 526 9. Bortfall
VAR 122 OMDÖME DANSK TV 51 Loc 134 width 1 MD=9 F.51(3). Danmarks Radios TV <Se F.51 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket bra 166 2. Ganska bra 176 3. Varken bra eller dåliga 45 4. Ganska dåliga 4 5. Mycket dåliga 30 8. Vet ej 568 9. Bortfall
VAR 123 OMDÖME KANAL 2 51 Loc 135 width 1 MD=9 F.51(4). Kanal2/Weekend TV (dansk) <Se F.51 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket bra 163 2. Ganska bra 70 3. Varken bra eller dåliga 10 4. Ganska dåliga 3 5. Mycket dåliga 97 8. Vet ej 611 9. Bortfall
VAR 124 OMDÖME TV5 51 Loc 136 width 1 MD=9 F.51(5). TV5 (fransk) <Se F.51 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bra 17 2. Ganska bra 63 3. Varken bra eller dåliga 18 4. Ganska dåliga 16 5. Mycket dåliga 224 8. Vet ej 672 9. Bortfall
VAR 125 OMDÖME SKY CHANNEL 51 Loc 137 width 1 MD=9 F.51(6). Sky Channel (brittisk) <Se F.51 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket bra 87 2. Ganska bra 46 3. Varken bra eller dåliga 24 4. Ganska dåliga 13 5. Mycket dåliga 146 8. Vet ej 658 9. Bortfall
VAR 126 OMDÖME SCREEN SPORT 51 Loc 138 width 1 MD=9 F.51(7). Screen Sport (brittisk) <Se F.51 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket bra 67 2. Ganska bra 54 3. Varken bra eller dåliga 17 4. Ganska dåliga 7 5. Mycket dåliga 164 8. Vet ej 665 9. Bortfall
VAR 127 OMDÖME MUSIC BOX 51 Loc 139 width 1 MD=9 F.51(8). Music Box (brittisk) <Se F.51 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket bra 53 2. Ganska bra 49 3. Varken bra eller dåliga 18 4. Ganska dåliga 19 5. Mycket dåliga 172 8. Vet ej 668 9. Bortfall
VAR 128 OMDÖME GORIZONT 51 Loc 140 width 1 MD=9 F.51(9). Gorizont (rysk) <Se F.51 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra 16 2. Ganska bra 47 3. Varken bra eller dåliga 26 4. Ganska dåliga 30 5. Mycket dåliga 222 8. Vet ej 663 9. Bortfall
VAR 129 OMDÖME ARD, NDR, ZDF 51 Loc 141 width 1 MD=9 F.51(10). ARD, NDR eller ZDF (västtyska) <Se F.51 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bra 44 2. Ganska bra 67 3. Varken bra eller dåliga 24 4. Ganska dåliga 16 5. Mycket dåliga 185 8. Vet ej 663 9. Bortfall
VAR 130 OMDÖME LUNDAKANALEN 51 Loc 142 width 1 MD=9 F.51(11). Lundakanalen (lokal) <Se F.51 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket bra 40 2. Ganska bra 74 3. Varken bra eller dåliga 51 4. Ganska dåliga 33 5. Mycket dåliga 173 8. Vet ej 633 9. Bortfall
VAR 131 LOKAL KABEL-TV-KANAL 52 Loc 143 width 1 MD=9 F.52. I en utredning om kabel-TV föreslås att en TV-kanal i varje kabelnät ställs till allmänhetens förfogande. Tycker Du att en sådan kanal behövs i Lund? 106 1. Ja 267 3. Tveksam 125 5. Nej 513 9. Bortfall
VAR 132 LOKAL-TV:SÄNDARFINANS 53 Loc 144 width 1 F.53. Det kostar naturligtvis pengar att gåra TV-program. Hur tycker Du att lokala TV-program i kabelnätet skall finansieras? F.53(1). De som sänder bör själva stå för kostnaderna 72 1. Ja 939 5. Ej markerat
VAR 133 LOKAL-TV:REKLAMFINANS 53 Loc 145 width 1 F.53(2). Man bör tillåta reklam för att få pengar till kostnaderna <Se F.53 för fullständig frågetext> 288 1. Ja 723 5. Ej markerat
VAR 134 LOKAL-TV:TITTARFINANS 53 Loc 146 width 1 F.53(3). De som vill titta på de lokala programmen bör betala en extra avgift <Se F.53 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 977 5. Ej markerat
VAR 135 LOKAL-TV:SKATTEFINANS 53 Loc 147 width 1 F.53(4). De lokala programmen bör finansieras via kommunalskatten <Se F.53 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 977 5. Ej markerat
VAR 136 EMOT LOKAL-TV-KANAL 53 Loc 148 width 1 F.53(5). Vill inte ha någon sådan TV-kanal <Se F.53 för fullständig frågetext> 101 1. Ja 910 5. Ej markerat
VAR 137 BETALA LOKALA PROGRAM 54 Loc 149 width 1 MD=9 F.54. Hur mycket skulle Du vara beredd att betala per månad för att åven efter 1985 få ett lokalt program som Lundakanalen i kabelnätet? 390 1. Inget alls, 0 kronor 64 2. 10 kronor 29 3. 20 kronor 9 4. 30 kronor 1 5. 40 kronor 6 6. 50 kronor 3 7. Mer än 50 kronor 509 9. Bortfall
VAR 138 INSTÄLLNING KABEL-TV 55 Loc 150 width 1 MD=9 F.55. Tycker Du att det är bra eller dåligt att man inför kabel-TV på fler ställen i Sverige? 139 1. Mycket bra 131 2. Ganska bra 187 3. Varken bra eller dåligt 16 4. Ganska dåligt 26 5. Mycket dåligt 512 9. Bortfall
VAR 139 REKLAM FÖRE NYHETER 56 Loc 151 width 1 MD=9 F.56. Om reklam förekom regelbundet före nyhetsprogrammen i svensk TV, tror Du att Du då skulle tycka att reklaminslagen var störande eller inte? 54 1. Ja, mycket störande 47 2. Ja, ganska störande 205 3. Ja, inte särskilt störande 196 4. Nej, inte alls störande 509 9. Bortfall
VAR 140 REKLAM MELLAN PROGRAM 57 Loc 152 width 1 MD=9 F.57. Ett par av de TV-företag i Europa som sänder reklam i TV, t ex ITV i England och Radio-Television Luxembourg, har reklam både mellan och inne i TV-programmen. Tror Du att Du själv skulle finna en sådan brytning av TV-programmen störande eller inte? 191 1. Ja, mycket störande 151 2. Ja, ganska störande 98 3. Nej, inte särskilt störande 59 4. Nej, inte alls störande 512 9. Bortfall
VAR 141 KÖN 58 Loc 153 width 1 MD=9 F.58. Är Du man eller kvinna? 249 1. Man 267 2. Kvinna 495 9. Bortfall
VAR 142 ÅLDER 59 Loc 154 width 2 MD=99 F.59. Hur gammal är Du? 16. 16 år . . 72. 72 år 504 99. Bortfall Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 2 2 2 6 3 5 2 4 12 9 13 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 16 12 8 15 13 16 21 18 20 16 15 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 17 14 20 11 14 13 10 14 6 6 6 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 8 7 6 7 8 6 6 2 6 6 5 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 8 2 6 3 8 10 7 5 7 7 4 Kod: 71 72 99 Frek: 5 7 504
VAR 143 HUSHÅLLSSTORLEK 60 Loc 156 width 1 MD=9 F.60. Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!) 95 1. En person 175 2. Två personer 91 3. Tre personer 113 4. Fyra personer 34 5. Fem personer 4 6. Sex personer 499 9. Bortfall
VAR 144 ANT BARN I HUSHÅLLET 61 Loc 157 width 1 MD=0 F.61. Hur många barn ingår i Ditt hushåll? (Räkna som barn alla som inte har fyllt 18 år!) 77 1. Ett barn 107 2. Två barn 31 3. Tre barn 3 4. Fyra barn 793 0. Inget barn/Bortfall
VAR 145 SVARSSTATUS 62 Loc 158 width 1 Svarsstatus Kod: 1 5 6 7 8 Frek: 526 21 2 3 459