SVENSK VALUNDERSÖKNING 1988
               SSD 0227

              Primärforskare
              Sören Holmberg
              Mikael Gilljam
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1988 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg och Mikael Gilljam. Varken SSD eller
       primärforskarna bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Mikael Gilljam
  och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK
  VALUNDERSÖKNING 1988 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1988 var således den elfte riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. Cirka 200 av Statistiska centralbyråns
  intervjuare deltog i undersökningen. Ansvariga för arbetet
  inom SCB har varit Olle Johansson och Michael Nilsson.

  Valundersökningarna ingår som en del i ett större
  valforskningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen i
  Göteborg. Programmet leds av Sören Holmberg. Arbetet med
  1988 års valundersökning leddes gemensamt av Sören Holmberg
  och Mikael Gilljam. Martin Bennulf var forskningsassistent
  med ansvar för kodningsarbetet, uppläggningen av materialet
  på data, databearbetningar samt utarbetandet av den tekniska
  rapporten. övriga medarbetare inom valforskningsprogrammet
  som också deltog i undersökningen var Kent Asp, Monica
  Djerf, Peter Esaiasson, Per Hedberg, Maria Oskarson och Bo
  Särlvik. Kodningen av intervjuformulären utfördes av Fredrik
  Furtenbach, Gunilla Sjöberg och Lena Wägnerud. Sekreterare
  för forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.

  Undersökningarna har sedan valet 1960 finansierats av
  riksdagen via anslaget till valstatistiken.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen
  som var röstberättigad i riksdagsvalet 1988. Med denna
  avgränsning utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen
  1988, utländska medborgare samt personer som på grund av
  omyndigförklaring eller annat hinder ej äger rösträtt. I
  målpopulationen ingår även röstberättigade utlandssvenskar,
  men dessa ingår emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna
  sattes vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att
  personer över 80 år ej kontaktades för intervju. Det
  egentliga intervjuurvalet omfattar sålunda
  födelseårsklasserna 1908-1970.

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny
  form av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel.
  Hälften av de som var med i undersökningen 1973
  återintervjuades 1976, medan den andra urvalshälften
  ersattes med nya intervjupersoner. Denna "nya" hälft
  återintervjuades sedan vid valundersökningen 1979. Sett över
  en serie undersökningar kommer varje person att intervjuas
  två gånger. Valundersökningen 1988 kan alltså ses som steg
  två i panelen 1985-1988 och som första steget i panelen
  1988-1991. Den rullande paneluppläggningen gör det möjligt
  att studera individuella förändringar samtidigt som ett
  alltför stort bortfall, vanligt vid flerstegs
  panelundersökningar, undviks.

  Nettourvalet vid 1988 års undersökning omfattar totalt 3694
  personer och består av tre delurval, benämnda P85, T88 och
  P88.

  DELURVAL P85, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1985 års val. Delurvalet
  omfattar sammanlagt 1842 personer. De personer i delurval
  P85 som var bortfall 1985 drogs med halva
  urvalssannolikheten 1988. I datamängden har dessa personer
  därför dubblerats. Om man önskar analysera den oviktade
  datamängden kan detta göras genom att man med hjälp av
  variabel 5 filtrerar bort de dubblerade individerna.
  DELURVAL T88, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1988, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1988. Delurvalet T88 omfattar 128 personer.
  DELURVAL P88, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1956 personer.

  
  Efter vägning av 1985 års bortfall i delurval P85 utgör de
  tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt
  sannolikhetsurval av 1988 års valmanskår.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet
  personer kontaktades före valet, medan den andra halvan
  intervjuades efter valet. Fältarbetet startade den 22
  augusti och pågick till slutet av oktober. Några enstaka
  intervjuer genomfördes under november månad. De allra flesta
  intervjuerna gjordes vid hembesök hos urvalspersonerna.
  Vissa svårkontaktade och upptagna personer intervjuades per
  telefon.

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om
  hur intervjupersonerna röstat i de olika valen, om huruvida
  de följt partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i
  TV och hur de upplevde valrörelsen. Bortfallet i brevenkäten
  blev 5.4 procent av de som ställt upp för intervju före
  valet.

  Andelen intervjuade personer utgör 75.2 procent av
  nettourvalet. Den helt dominerande bortfallsanledningen är
  vägran att medge intervju. Bortfallet finns medtaget i denna
  datafil.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1988
                  Antal  Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Nettourval          3694 (3926)
  Intervjuer          2777 (2845)   75.2
  Bortfall            917 (1081)   24.8
  Därav:
  - Ej anträffad         145       3.9
  - Vägrar            637       17.3
  - Intagen för vård, sjukdom  135       3.6

  Siffrorna inom parentes gäller det vägda urvalet. Om den
  oviktade datamängden skall analyseras filtreras de
  dubblerade observationerna bort med hjälp av variabel 5. Av
  de 2 845 intervjuade personerna i den viktade datamängden
  intervjuades 1 182 före valet och 1 663 efter valet. Bland
  de personer som intervjuades efter valet återfanns 222
  stycken som ingick i förvalsurvalet, och som alltså
  egentligen skulle ha intervjuats före valet. Om för- och
  eftervalsurvalen skall jämföras, bör dessa 222 personer
  filtreras bort med hjälp av variabel 3.

  
  Det totala bortfallet 1988 blev 24.8 procent. Bortfallet är
  större än i 1982 och 1985 års valundersökningar (18.2 resp.
  22.2%), men något mindre än i 1976 års valundersökning
  (25.9%). För att minska bortfallet har man sedan
  valundersökningen 1979 tillåtit intervjuarna i
  eftervalsetappen att genomföra förkortade eller extremt
  förkortade intervjuer med personer som var ovilliga att
  ställa upp eller som hade ont om tid. I den viktade mängden
  har 126 individer intervjuats med ett förkortat formulär och
  159 individer med ett extremt förkortat formulär.

  Det förkortade formuläret innehåller svar på följande
  frågor: 5, 26A-26D, 29A-29F, 33A-33B, 41A-41H, 43A-43B,
  44A-44B, 48A-48B, 49A-49B, 50, 51, 52A-52G, 53A-53B, 54 och
  "Var bor Up?". I den extremt förkortade intervjun ställdes
  endast frågorna om röstning i 1985 och 1988 års riksdagsval,
  29A-29B och 33A-33B.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1988 samt riksdagsvalet 1985.

  I samband med urvalsdragningen överfördes vissa
  folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst vid 1986 års
  taxering. Från kommunstatistiska publikationer överfördes
  information om den intervjuades kommun: kommunens storlek
  och tätortsgrad.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören Rött blått grönt
   Gilljam, Mikael En bok om 1988 års riksdagsval.
            Valundersökningar, Rapport 12
            Stockholm: Bonniers, 1991

   Holmberg, Sören Valundersökningen 1988. Teknisk rapport
   Gilljam, Mikael Valundersökningar, Rapport 13.
   Bennulf, Martin SCB, Stockholm 1991

   Holmberg, Sören Valet 1988 (avsnitt i)
            SOS, Allmänna valen 1988. Del 3
            Stockholm 1991

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (1-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det externa bortfallet och kod
  6 (96, 996) för det interna bortfallet (uppgift saknas). Kod
  6 (96, 996) har också använts då uppgift saknas pga att
  undersökningspersonen besvarat ett förkortat frågeformulär.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 UP:s ID-nummer 2 Delurval 3 Urvalsetapp 4 Formulärversion 5 Individvägning 6 Formulärtyp 7 Intervjudatum TIDNINGSLÄSNING 8 Tidning 1 9 Tidning 2 10 Tidning 3 11 Tidning 4 12 Tidning 5 13 Tidning 1: Läsfrekvens 14 Tidning 2: Läsfrekvens 15 Tidning 3: Läsfrekvens 16 Tidning 4: Läsfrekvens 17 Tidning 5: Läsfrekvens 18 Nyheter och artiklar om politik 19 Läsmängd rikspolitik 20 Läsmängd lokalpolitik 21 Läsmängd internationell politik NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 22 Rapport: tittarfrekvens 23 Aktuellt: tittarfrekvens 24 Ekosändningar: lyssnarfrekvens 25 Intresse för politik 26 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta VIKTIGA FRÅGOR I VALRÖRELSEN 27 Viktig fråga i valet 1 28 Viktig fråga i valet 2 29 Viktig fråga i valet 3 30 Viktig fråga i valet 4 31 Viktig fråga i valet 5 32 Block som får flest röster 33 Vänsterpartiet kommunisterna minst 4 procent 34 Miljöpartiet minst 4 procent PARTIERNAS POLITIK I SAKFRÅGOR 35 Sysselsättningsfrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 36 Sysselsättningsfrågor: småparti(er) med bra politik 37 Sysselsättningsfrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 38 Sysselsättningsfrågor: småparti(er) med dålig politik 39 Miljöfrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 40 Miljöfrågor: småparti(er) med bra politik 41 Miljöfrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 42 Miljöfrågor: småparti(er) med dålig politik 43 Skattefrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 44 Skattefrågor: småparti(er) med bra politik 45 Skattefrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 46 Skattefrågor: småparti(er) med dålig politik 47 Sveriges ekonomi: riksdagsparti(er) med bra politik 48 Sveriges ekonomi: småparti(er) med bra politik 49 Sveriges ekonomi: riksdagsparti(er) med dålig politik 50 Sveriges ekonomi: småparti(er) med dålig politik 51 Energi- och kärnkraftsfrågor: riksdagsparti(er) med bra politik 52 Energi- och kärnkraftsfrågor: småparti(er) med bra politik 53 Energi- och kärnkraftsfrågor: riksdagsparti(er) med dålig politik 54 Energi- och kärnkraftsfrågor: småparti(er) med dålig politik 55 Utrikes- och säkerhetspolitik: riksdagsparti(er) med bra politik 56 Utrikes- och säkerhetspolitik: småparti(er) med bra politik 57 Utrikes- och säkerhetspolitik: riksdagsparti(er) med dålig politik 58 Utrikes- och säkerhetspolitik: småparti(er) med dålig politik 59 Social trygghet: riksdagsparti(er) med bra politik 60 Social trygghet: småparti(er) med bra politik 61 Social trygghet: riksdagsparti(er) med dålig politik 62 Social trygghet: småparti(er) med dålig politik 63 Barnomsorg: riksdagsparti(er) med bra politik 64 Barnomsorg: småparti(er) med bra politik 65 Barnomsorg: riksdagsparti(er) med dålig politik 66 Barnomsorg: småparti(er) med dålig politik 67 Rättssäkerhet: riksdagsparti(er) med bra politik 68 Rättssäkerhet: småparti(er) med bra politik 69 Rättssäkerhet: riksdagsparti(er) med dålig politik 70 Rättssäkerhet: småparti(er) med dålig politik BEDÖMNING AV PARTIER OCH PARTILEDARE 71 Centerpartiet 72 Moderata samlingspartiet 73 Vänsterpartiet kommunisterna 74 Folkpartiet 75 Socialdemokraterna 76 Miljöpartiet 77 Kristdemokratiska samhällspartiet 78 Olof Johansson 79 Carl Bildt 80 Lars Werner 81 Bengt Westerberg 82 Ingvar Carlsson 83 Thorbjörn Fälldin 84 Olof Palme 85 Gösta Bohman 86 Ingvar Carlsson: Pålitlig 87 Ingvar Carlsson: Inspirerande 88 Ingvar Carlsson: Kunnig 89 Ingvar Carlsson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 90 Olof Johansson: Pålitlig 91 Olof Johansson: Inspirerande 92 Olof Johansson: Kunnig 93 Olof Johansson: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 94 Carl Bildt: Pålitlig 95 Carl Bildt: Inspirerande 96 Carl Bildt: Kunnig 97 Carl Bildt: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 98 Lars Werner: Pålitlig 99 Lars Werner: Inspirerande 100 Lars Werner: Kunnig 101 Lars Werner: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 102 Bengt Westerberg: Pålitlig 103 Bengt Westerberg: Inspirerande 104 Bengt Westerberg: Kunnig 105 Bengt Westerberg: Vet hur vanligt folk tycker och tänker 106 Förtroende för svenska politiker 107 Förändrat förtroende för svenska politiker 108 Borgerliga partierna som regeringpartier 1976-1982 109 Socialdemokraterna som regeringsparti 1982-1988 110 Borgerliga partierna som regeringspartier 1988-1991 111 Socialdemokraterna som regeringsparti 1988-1991 ANGELÄGNA FRÅGOR 112 Minska den offentliga sektorn 113 Avskaffa löntagarfonderna 114 Minska försvarsutgifterna 115 Minska de sociala bidragen 116 Sänka skatten på höga inkomster 117 Minska u-hjälpen 118 Ta emot färre flyktingar 119 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 120 Privatisera statliga företag och affärsverk 121 Minska inkomstskillnaderna i samhället 122 Ökat ekonomiskt stöd till invandrarna 123 Privat sjukvård 124 Reklam i TV 125 Fler barndaghem 126 Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 127 Behålla kärnkraften efter år 2010 128 Medlemskap i EG KÄRNKRAFT 129 Inställning till kärnkraften 130 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 131 Åsikt om kärnkraftens användning 132 Riksdagsparti(er) för en snabbare avveckling 133 Småparti(er) för en snabbare avveckling 134 Riksdagsparti(er) för avveckling till år 2010 135 Småparti(er) för avveckling till år 2010 136 Riksdagsparti(er) emot en avveckling senast år 2010 137 Småparti(er) emot en avveckling senast år 2010 138 Inställning till slutförvaring av högaktivc avfall 139 Bestämd uppfattning i avfallsfrågan LÖNTAGARFONDER 140 Inställning till löntagarfonder 141 Bestämd uppfattning i löntagarfondfrågan BARNOMSORG 142 Inställning till barnomsorgen 143 Bestämd uppfattning i barnomsorgsfrågan 144 Riksdagsparti(er) för ett beskattningsbart vårdnadsbidrag 145 Småparti(er) för ett beskattningsbart vårdnadsbidrag 146 Riksdagsparti(er) för en utbyggd föräldraförsäkring 147 Småparti(er) för en utbyggd föräldraförsäkring ÅSIKTER 148 Statlig kontroll över näringslivet 149 Sociala reformer 150 Partierna är bara intresserade av röster 151 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker VIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR 152 Upprätthålla lag och ordning 153 Den enskildes möjlighet att påverka politiska beslut 154 Bekämpa prisstegringarna 155 Skydda yttrandefriheten SAMHÄLLSFORM 156 Mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 157 Socialistiskt samhälle 158 Samhälle med större inkomstskillnader 159 Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 160 Miljövänligt samhälle 161 Satsa på avancerad teknik SVERIGE I FRAMTIDEN 162 Miljö 163 Ekonomisk levnadsstandard 164 Jämlikhet i inkomst och levnadsförhållande 165 Individens frihet PARTIPREFERENS 166 Partianhängare 167 Partipreferens 168 Partiidentifikation 169 Närmaste parti 170 Näst bästa parti VÄNSTER-HÖGERSKALAN 171 Folkpartiets placering 172 Socialdemokraternas placering 173 Moderata samlingspartiets placering 174 Vänsterpartiet kommunisternas placering 175 Centerpartiets placering 176 Miljöpartiets placering 177 Kristdemokratiska samhällspartiets placering 178 UP:s egen placering PARTIPREFERENS OCH VALDELTAGANDE 1988 179 Avsikt att rösta 1988 180 Parti UP tänker rösta på 181 Röstade vid valet 1988 182 Partival vid riksdagsvalet 1988 183 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1988 184 Partival vid landstingsvalet 1988 185 Tidpunkt för röstbeslut 186 Parti om UP röstat AVGÖRANDE FÖR PARTIVAL 187 Viktigt för partival, 1 188 Viktigt för partival, 2 189 Viktigt för partival, 3 190 Viktigt för partival, 4 191 Viktigt för partival, 5 192 Partiets politik till fördel för UP:s yrkesgrupp 193 Bra partiledare 194 Anhängare av partiet 195 Bra politik i många frågor 196 Kompetenta personer i partiet 197 Bra politisk ideologi 198 Brukar alltid rösta på partiet 199 Sysselsättningsfrågan 200 Miljöfrågan 201 Skattefrågorna 202 Frågan om Sveriges ekonomi 203 Sociala trygghetsfrågan 204 Frågan om barnomsorg 205 Energi- och kärnkraftsfrågan 206 Ebbe Carlsson-affären VALDELTAGANDE OCH PARTIVAL 1985 207 Valdeltagande i riksdagsvalet 1985 208 Partival vid riksdagsvalet 1985 209 Center- eller KDS-lista PARTIBYTE 1988 211 Skäl till partibyte, 1 212 Skäl till partibyte, 2 213 Skäl till partibyte, 3 214 Skäl till partibyte, 4 215 Skäl till partibyte, 5 216 Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 1 217 Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 2 218 Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 3 219 Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 4 220 Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 5 221 Övervägde partibyte 222 Parti UP övervägde att rösta på 223 Orsak till olika röstning i riksdags- och kommunalval KUNSKAP OM PARTITILLHÖRIGHET 224 Parti Birgit Friggebo tillhör 225 Parti Thage G Peterson tillhör 226 Parti Karl Erik Olsson tillhör 227 Parti Lars Tobisson tillhör 228 Parti Eva Goes tillhör KUNSKAP OM AKTUELLA FRÅGOR 229 Sjukersättningens andel av lönen 230 Antal löntagarfonder 231 Arbetslöshetens storlek 232 Inflationstakten 233 Slutförvaring av högaktivt avfall från kärnkraftverken AKTIVITETER I SAMBAND MED VALET 234 Läst valbroschyr från riksdagsparti 235 Läst valbroschyr från småparti 236 Besökt riksdagspartis valmöte 237 Besökt småpartis valmöte 238 Besök av valarbetare (riksdagsparti) i hemmet 239 Besök av valarbetare (småparti) i hemmet 240 Kontakt med valarbetare (riksdagsparti) på arbetsplatsen 241 Kontakt med valarbetare (småparti) på arbetsplatsen 242 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 243 Bekant som försökt övertyga andra att rösta på visst riksdagsparti 244 Bekant som försökt övertyga andra att rösta på visst småparti TV:S VALPROGRAM 245 Partiledardebatt i TV 246 Partiledarutfrågningen med Ingvar Carlsson 247 Partiledarutfrågningen med Carl Bildt 248 Partiledarutfrågningen med Olof Johansson 249 Partiledarutfrågningen med Bengt Westerberg 250 Partiledarutfrågningen med Lars Werner 251 Partiledarutfrågningen med Alf Svensson 252 Partiledarutfrågningen med Birger Schlaug PARTIERNAS VALFRÅGOR 253 Socialdemokratisk valfråga 1 254 Socialdemokratisk valfråga 2 255 Socialdemokratisk valfråga 3 256 Socialdemokratisk valfråga 4 257 Socialdemokratisk valfråga 5 258 Folkpartistisk valfråga 1 259 Folkpartistisk valfråga 2 260 Folkpartistisk valfråga 3 261 Folkpartistisk valfråga 4 262 Folkpartistisk valfråga 5 263 Moderat valfråga 1 264 Moderat valfråga 2 265 Moderat valfråga 3 266 Moderat valfråga 4 267 Moderat valfråga 5 268 Centerpartistisk valfråga 1 269 Centerpartistisk valfråga 2 270 Centerpartistisk valfråga 3 271 Centerpartistisk valfråga 4 272 Centerpartistisk valfråga 5 273 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 1 274 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 2 275 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 3 276 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 4 277 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 5 278 Miljöpartiet - de grönas valfråga 1 279 Miljöpartiet - de grönas valfråga 2 280 Miljöpartiet - de grönas valfråga 3 281 Miljöpartiet - de grönas valfråga 4 282 Miljöpartiet - de grönas valfråga 5 YRKE OCH UTBILDNING 283 Förvärvsarbetande 284 UP tidigare förvärvsarbetande 285 UP:s yrke: socio-ekonomisk indelning 286 UP:s yrkesgrupp 287 Heltids- eller deltidsarbete 288 Näringsgren 289 UP:s självuppskattade yrkesställning 290 Statlig, kommunal eller enskild tjänst 291 UP:s tidigare yrkesställning 292 Räknar sig till viss samhällsklass 293 Självuppskattad samhällsklass 294 Annan klass 295 Arbetarklass eller medelklass 296 UP:s uppväxtort 297 UP:s familj under uppväxttiden 298 Studerar 299 Allmän grundutbildning PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL OLIKA GRUPPER 300 Jordbrukarna: riksdagsparti(er) som gynnar 301 Jordbrukarna: småparti(er) som gynnar 302 Jordbrukarna: riksdagsparti(er) som missgynnar 303 Jordbrukarna: småparti(er) som missgynnar 304 Småföretagarna: riksdagsparti(er) som gynnar 305 Småföretagarna: småparti(er) som gynnar 306 Småföretagarna: riksdagsparti(er) som missgynnar 307 Småföretagarna: småparti(er) som missgynnar 308 Storföretagarna: riksdagsparti(er) som gynnar 309 Storföretagarna: småparti(er) som gynnar 310 Storföretagarna: riksdagsparti(er) som missgynnar 311 Storföretagarna: småparti(er) som missgynnar 312 Arbetarna: riksdagsparti(er) som gynnar 313 Arbetarna: småparti(er) som gynnar 314 Arbetarna: riksdagsparti(er) som missgynnar 315 Arbetarna: småparti(er) som missgynnar 316 Tjänstemännen: riksdagsparti(er) som gynnar 317 Tjänstemännen: småparti(er) som gynnar 318 Tjänstemännen: riksdagsparti(er) som missgynnar 319 Tjänstemännen: småparti(er) som missgynnar 320 Till fördel för den egna samhällsklassen 321 Den privatekonomiska situationen nu jämförd med för 2-3 år sedan 322 Ekonomisk utveckling under de senaste åren MEDLEMSKAP I FACKLIGA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 323 Facklig organisationstillhörighet 324 Aktiv medlem i facklig organisation 325 Medlem i politiskt parti 326 Medlem i annan politisk organisation 327 Kollektiv eller individuell anslutning till socialdemokraterna 328 Aktiv medlem i politisk organisation 329 Kyrkobesöksfrekvens MAKES FÖRVÄRVSARBETE 330 Civilstånd 331 Make/maka förvärvsarbetar 332 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 333 Makes yrke: socio-ekonomisk indelning 334 Makes/makas yrke 335 Make heltids- eller deltidsarbete 336 Makes/makas näringsgren 337 Makes/makas yrkesställning 338 Make/maka: statlig, kommunal eller enskild tjänst 339 Bostadstyp 340 Hyr eller äger bostad 341 Antal hemmavarande barn under 18 år 342 Ålder hemmavarande barn 1 343 Ålder hemmavarande barn 2 344 Ålder hemmavarande barn 3 345 Hemortstyp PARTIER SOM GYNNAS/MISSGYNNAS AV TV 346 TV-utbudet gynnar/missgynnar Vänsterpartiet kommunisterna 347 TV-utbudet gynnar/missgynnar Socialdemokraterna 348 TV-utbudet gynnar/missgynnar Centerpartiet 349 TV-utbudet gynnar/missgynnar Folkpartiet 350 TV-utbudet gynnar/missgynnar Moderata samlingspartiet 351 TV-utbudet gynnar/missgynnar Miljöpartiet - de gröna 352 TV-utbudet gynnar/missgynnar Kristdemokratiska samhällspartiet OMDÖME VALRÖRELSEN 1988 353 Intressant och spännande 354 För mycket partikäbbel 355 Alltför konfliktfylld och aggressiv 356 Klara skillnader mellan partier 357 Alltför koncentrerad på partiledarna 358 Saklig och informativ 359 Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV EBBE CARLSSON-AFFÄREN 360 Förtroende för Ingvar Carlsson 361 Förtroende för Anna-Greta Leijon 362 Förtroende för riksdagens konstitutionsutskott 363 Förtroende för polisledningen 364 Förtroende för socialdemokratiska partiet 365 Förtroende för politiker i allmänhet 366 Kön 367 Födelseår 368 Åldersindelning - sju kategorier 369 Åldersindelning - tre kategorier 370 Kommunens tätortsgrad 371 Bostadsort 372 Kommunens invånarantal 1 januari 1988 373 Nettoinkomst 374 Förmögenhet VALET 1988 375 Valdeltagande i riksdagsvalet 1988 376 Valdeltagande i landstingsvalet 1988 377 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1988 378 Valdeltagande i riksdagsvalet 1985 379 Partival vid riksdagsvalet 1988 - sammanfattning 380 Partival vid landstingsvalet 1988 - sammanfattning 381 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1988 - sammanfattning 382 Partival vid riksdagsvalet 1985 - minnesdata 383 Partival vid riksdagsvalet 1985 - korrigerad sammanfattningskod 384 Röstningsavsikt - förval 385 Treårsrörlighet 386 Poströstning 1988 387 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 388 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 389 Utbildning - tre kategorier 390 Medlemskap i politiskt parti eller politisk organisation 391 Yrkesgrupper enligt den nya indelningen 392 Yrkets sektor enligt den nya indelningen 393 SSDstudie NR 0227 394 SSDupplaga/datering NR 1 395 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 V88001 ID-NUMMER              Loc 1 width 7


UP:s ID-nummer

  Ett sjusiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 V88002 DELURVAL REG Loc 8 width 2 Delurval Anm. Delurval P85 utgörs av personer som ingår i panelen 1985-1988, dvs personer som även kontaktades vid 1985 års valundersökning. Delurval T88, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1988. Delurval P88 utgörs av personer i panelen 1988-1991, dvs personer som även kontaktades 1991. 1842 10. Delurval P85 128 11. Delurval T88 1956 12. Delurval P88
VAR 3 V88003 URVALSETAPP REG Loc 10 width 1 Urvalsetapp 1954 1. A-etapp: avsedd att intervjuas före valet 1972 2. B-etapp: avsedd att intervjuas efter valet
VAR 4 V85004 FORMULÄR REG Loc 11 width 1 MD=9 Formulärversion 1182 1. A-formulär: intervjuad före valet 1663 2. B-formulär: intervjuad efter valet 1081 9. Bortfall
VAR 5 V88005 INDIVIDVÄGNING Loc 12 width 1 Individvägning Anm. De personer i panelurvalet 1985-1988, som var bortfall 1985, drogs med halva urvalssannolikheten 1988. I datamängden har dessa personer därför dubblerats. 3694 1. Ursprungsindivid 232 2. Vägd individ
VAR 6 V88006 FORMULÄRTYP REG Loc 13 width 1 MD=9 Formulärtyp 881 1. A-formulär: intervjuad före valet och besvarat brevenkäten 236 2. A-formulär: intervjuad före valet och besvarat brevenkäten per telefon 65 3. A-formulär: intervjuad före valet och ej besvarat brevenkäten 1364 4. B-formulär: intervjuad efter valet med fullständigt formulär 4 5. B-formulär: intervjuad efter valet med fullständigt formulär per telefon 127 6. B-formulär: intervjuad efter valet med förkortat formulär per telefon 168 7. B-formulär: intervjuad efter valet med extremt förkortat formulär per telefon 1081 9. Bortfall
VAR 7 V88007 INTERVJUDATUM Loc 14 width 4 MD=9996 or GE 9999 Intervjudatum (de två första siffrorna står för månad, de två sista för dag) 0822. 22 augusti . . 1207. 7 december 1 9996. Uppgift saknas 1081 9999. Bortfall Kod: 822 823 824 825 826 827 828 829 830 Frek: 25 37 49 63 20 2 2 81 87 Kod: 831 901 902 903 904 905 906 907 908 Frek: 63 59 34 1 4 105 111 63 83 Kod: 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Frek: 36 4 5 67 67 50 37 16 10 Kod: 919 920 921 922 923 924 925 926 927 Frek: 4 24 48 49 26 5 4 74 103 Kod: 928 929 930 1001 1002 1003 1004 1005 1006 Frek: 85 97 44 10 1 92 114 116 88 Kod: 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 Frek: 36 4 2 61 58 53 33 28 6 Kod: 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1024 1025 Frek: 6 39 22 7 19 4 1 17 5 Kod: 1026 1027 1028 1029 1031 1101 1102 1103 1104 Frek: 7 9 5 3 1 1 5 3 5 Kod: 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1114 1115 1116 Frek: 1 41 43 44 30 8 7 11 13 Kod: 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 Frek: 2 2 2 2 2 4 4 4 3 Kod: 1127 1128 1129 1205 1207 9996 9999 Frek: 2 2 1 1 3 8 1081
VAR 8 V88008 TIDNING 1 1A Loc 18 width 3 MD=996 or GE 999 F.1A. Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken eller vilka dagstidningar brukar Du läsa mera regelbundet? Med regelbundet menar jag minst en gång i veckan? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare någon nyhetstidning Du läser minst en gång i veckan? F.1A(1). (LÄSER MINST EN TIDNING) Tidning 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag 113 201. Aftonbladet 16 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 74 203. Arbetet 6 204. Dagbladet Nya Samhället 22 205. Dala-Demokraten 12 206. Folkbladet Östgöten 15 207. Folket 11 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 2 209. Karlskoga-Kuriren 2 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 24 211. Länstidningen (Östersund) 35 212. Norrländska Socialdemokraten 10 213. Nya Norrland 10 214. Oskarshamns-Nyheterna 14 215. Piteå-Tidningen 1 216. Smålands Folkblad/Höglandet 23 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 6 218. Hälsinge-Kuriren 17 219. Värmlands Folkblad 17 220. Västerbottens Folkblad 222. Västgöta-Demokraten 223. Västmanlands Folkblad 8 224. Örebro-Kuriren 8 225. Östra Småland 226. Stockholms-Tidningen 1 231. Kuriren 3 233. Östgöten 301. Blekinge-Posten 18 305. Hallands Nyheter 14 307. Hudiksvalls-Tidningen 308. Hälsinglands Tidning 2 310. Kinda-Posten 311. Laholms Tidning 312. Länsposten (örebro) 8 313. Länstidningen Södertälje 314. Länstidningen Östergötland 317. Norra Halland/Nordhalland 24 318. Norra Skåne 4 319. Norrtelje Tidning 320. Nynäshamns-Posten 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 16 323. Skånska Dagbladet 1 324. Smålandsbygdens Tidning 17 325. Södermanlands Nyheter 5 327. Vimmerby Tidning 330. Västmanlands Nyheter 1 332. Växjö-Bladet 19 333. Östersunds-Posten 2 401. Alingsås Tidning 5 402. Arboga Tidning 10 403. Bergslagsposten 19 404. Blekinge Läns Tidning 33 405. Bohuslänningen 7 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 16 408. Eskilstuna-Kuriren 125 409. Expressen 18 410. Falu-Kuriren 38 411. Gefle Dagblad 24 412. GT 165 414. Göteborgs-Posten 28 415. Hallands-Posten 7 417. Katrineholms-Kuriren 16 418. Kristianstadsbladet 21 419. Kvällsposten 420. Lerums Tidning 7 421. Ljusnan 5 423. Motala Tidning 57 424. Nerikes Allehanda 27 425. Norra Västerbotten 15 426. Nya Länstidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 9 428. Skaraborgs-Tidningen 8 429. Smålands Dagblad 11 430. Smålands-Tidningen 6 432. Strengnes Tidning 31 433. Sundsvalls Tidning 85 434. Sydsvenska Dagbladet 2 437. Sölvesborgs-Tidningen 2 438. Tranås Tidning 3 439. Trelleborgs Allehanda 49 440. Uppsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 45 442. Vestmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda Posten 39 444. Västerbottens-Kuriren 15 445. Ystads Allehanda 15 446. Örnsköldsviks Allehanda 448. Svenska Morgonbladet 454. Hudiksvalls Nyheter 25 501. Barometern 38 502. Borås Tidning 9 503. Enköpings-Posten 6 504. Falköpings Tidning 2 505. Filipstads Tidning 7 506. Gotlands Allehanda 507. Haparandabladet 509. Hjo Tidning 7 510. Mariestads-Tidning 21 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 513. Nya Kristinehamns-Posten 45 514. Nya Wermlandstidningen 5 515. Oskarshamns-Tidningen 36 516. Smålandsposten 125 517. Svenska Dagbladet 1 518. Tranås-Posten 6 519. Ulricehamns Tidning 6 520. Västerviks-Tidningen 52 522. Östgöta Correspondenten 524. Älvsborgs Nyheter 526. Smålands Allehanda 528. Aftonposten 1 534. Nordsvenska Dagbladet 7 601. Arvika Nyheter 1 602. Engelholms Tidning 3 606. Karlshamns Allehanda 10 609. Ljungbytidningen - Älmhults Tidning 36 610. Nordvästra Skånes tidningar 20 611. Norrbottens-Kuriren 19 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 12 613. Skaraborgs Läns Tidning 8 614. Västernorrlands Allehanda 615. Västgöta-Bladet 2 616. Ölandsbladet 3 617. Öresunds-Posten 4 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 5 802. Bengtsfors-Tidningen 8 803. Borlänge Tidning 3 804. Dagen 280 805. Dagens Nyheter 807. Eesti Päevaleht 5 808. Elfborgs Läns Annonsblad 3 809. Fagersta-Posten 1 811. Fryksdals-Bygden 40 812. Helsingborgs Dagblad 25 817. Jönköpings-Posten 9 818. Karlskoga Tidning 820. Kungälvs-Posten 821. Lidingö Tidning 822. Lilla Edet-Posten 5 823. Ljusdals-Posten 2 824. Ludvika Tidning 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 7 826. Mora Tidning 828. Mölndals-Posten 830. Nybro Tidning 6 831. Sala Allehanda 2 834. Strömstads Tidning 1 836. Säffle-Tidningen 3 838. Södra Dalarnas Tidning 3 839. Trollhättans Tidning 12 842. Värnamo Nyheter 843. Värnamo Tidning 844. Väsby-Nytt 845. Västerort 1 846. Kungsbacka Tidning 847. Tempus 4 852. Dagens Industri 890. Lokal annonstidning 891. Utländsk dagstidning 56 995. Läser ej tidning 294 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 9 V88009 TIDNING 2 1A Loc 21 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 854 000. Frågan ej tillämplig 292 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 207 Frek: 854 2 280 9 43 7 10 6 3 Kod: 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Frek: 4 1 6 10 6 4 2 1 3 Kod: 217 218 219 220 222 223 224 225 226 Frek: 8 5 7 11 1 1 8 9 1 Kod: 231 233 301 305 307 308 311 312 313 Frek: 2 3 1 5 1 1 1 2 2 Kod: 314 317 318 319 320 321 323 324 325 Frek: 1 2 4 5 3 1 3 1 1 Kod: 327 330 332 333 401 403 404 405 406 Frek: 4 1 3 8 6 2 2 10 2 Kod: 408 409 410 411 412 414 415 417 418 Frek: 6 433 7 3 65 48 4 3 1 Kod: 419 420 423 424 425 426 427 428 429 Frek: 82 2 3 6 3 2 2 6 1 Kod: 430 432 433 434 438 439 440 442 443 Frek: 1 1 4 31 1 3 11 9 1 Kod: 444 445 446 448 501 502 503 504 505 Frek: 5 6 2 1 8 10 4 2 3 Kod: 506 509 510 512 513 514 515 516 517 Frek: 2 2 3 5 1 12 3 5 86 Kod: 518 519 520 522 524 526 528 601 609 Frek: 3 2 1 11 1 1 1 4 4 Kod: 610 611 612 613 614 615 616 802 803 Frek: 2 12 9 6 8 1 3 1 1 Kod: 804 805 807 808 809 811 812 817 820 Frek: 6 121 1 5 1 1 9 6 3 Kod: 821 822 823 825 826 828 830 836 839 Frek: 1 1 2 1 4 2 1 3 2 Kod: 842 843 845 846 852 890 996 999 Frek: 6 1 1 2 23 1 292 1081
VAR 10 V88010 TIDNING 3 1A Loc 24 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 1982 000. Frågan ej tillämplig 292 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 207 Frek: 1982 1 125 1 11 2 2 1 1 Kod: 208 212 213 215 216 219 220 222 224 Frek: 1 1 1 1 2 6 2 1 1 Kod: 225 305 308 311 313 317 318 319 323 Frek: 2 1 1 1 2 6 1 1 3 Kod: 332 333 401 404 405 406 408 409 410 Frek: 1 2 3 2 1 2 1 162 3 Kod: 411 412 414 417 418 419 424 425 426 Frek: 1 14 15 2 1 21 1 2 3 Kod: 427 430 432 433 434 439 440 442 443 Frek: 1 1 1 3 8 1 4 1 1 Kod: 444 445 446 501 502 503 507 512 513 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 514 515 517 522 601 610 611 612 614 Frek: 2 1 23 2 1 4 1 3 1 Kod: 801 802 803 804 805 808 809 811 812 Frek: 1 2 1 2 41 1 1 1 1 Kod: 817 820 823 825 826 831 834 838 842 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 844 847 852 891 996 999 Frek: 1 1 19 1 292 1081
VAR 11 V88011 TIDNING 4 1A Loc 27 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2392 000. Frågan ej tillämplig 292 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 201 202 203 205 211 212 308 313 Frek: 2392 35 1 5 1 1 1 1 1 Kod: 325 333 404 405 406 408 409 411 412 Frek: 1 1 3 1 1 1 29 1 7 Kod: 414 419 434 442 443 454 504 506 507 Frek: 5 2 5 3 1 1 1 1 2 Kod: 509 514 517 601 611 613 805 808 818 Frek: 1 2 8 1 3 2 21 1 1 Kod: 821 824 842 852 996 999 Frek: 1 1 2 5 292 1081
VAR 12 V88012 TIDNING 5 1A Loc 30 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2510 000. Frågan ej tillämplig 292 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 201 203 209 214 217 405 409 412 Frek: 2510 5 1 1 1 1 1 10 2 Kod: 414 419 421 425 434 514 517 805 818 Frek: 1 2 1 1 2 1 5 4 1 Kod: 834 852 996 999 Frek: 1 2 292 1081
VAR 13 V88013 TIDNING 1:LÄSN 1B Loc 33 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B. Hur ofta brukar Du läsa (... TIDNING)? Du kan svara med hjälp av det här kortet. Vilket av svaren stämmer bäst in på Dig själv? F.1B(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Läsfrekvens FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1991 1. 6-7 dagar i veckan 386 2. 3-5 dagar i veckan 118 3. 1-2 dagar i veckan 107 0. Frågan ej tillämplig 243 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 14 V88014 TIDNING 2:LÄSN 1B Loc 34 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 631 1. 6-7 dagar i veckan 543 2. 3-5 dagar i veckan 525 3. 1-2 dagar i veckan 903 0. Frågan ej tillämplig 243 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 15 V88015 TIDNING 3:LÄSN 1B Loc 35 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 141 1. 6-7 dagar i veckan 191 2. 3-5 dagar i veckan 239 3. 1-2 dagar i veckan 2031 0. Frågan ej tillämplig 243 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 16 V88016 TIDNING 4:LÄSN 1B Loc 36 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 20 1. 6-7 dagar i veckan 51 2. 3-5 dagar i veckan 89 3. 1-2 dagar i veckan 2441 0. Frågan ej tillämplig 244 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 17 V88017 TIDNING 5:LÄSN 1B Loc 37 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 1. 6-7 dagar i veckan 11 2. 3-5 dagar i veckan 21 3. 1-2 dagar i veckan 2560 0. Frågan ej tillämplig 243 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 18 V88018 NYH/ART POL 2 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 6 F.2. (LÄSER TIDNING) Hur mycket brukar Du läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 146 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1269 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 703 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 372 4. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 1 5. Vet inte/vill ej svara 56 0. Frågan ej tillämplig 298 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 19 V88019 LÄSER RIKSPOL 3 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 6 F.3(1). (LÄSER OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om rikspolitik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 236 1. Läser i stort sett allt 970 2. Läser ganska mycket 1029 3. Läser inte särskilt mycket 120 4. Läser ingenting/nästan ingenting 246 0. Frågan ej tillämplig 244 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 20 V88020 LÄSER LOKALPOL 3 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 6 F.3(2). (LÄSER OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om lokalpolitik/kommunala frågor? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 425 1. Läser i stort sett allt 969 2. Läser ganska mycket 815 3. Läser inte särskilt mycket 145 4. Läser ingenting/nästan ingenting 1 5. Vet inte/vill ej svara 246 0. Frågan ej tillämplig 244 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 21 V88021 LÄSER INT POL 3 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 6 F.3(3). (LÄSER OM POLITIK) När Du läser om politik i dagstidningarna: Hur mycket brukar Du då läsa av det som handlar om politik i andra länder/utlandssidorna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 147 1. Läser i stort sett allt 627 2. Läser ganska mycket 1068 3. Läser inte särskilt mycket 511 4. Läser ingenting/nästan ingenting 246 0. Frågan ej tillämplig 246 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 22 V88022 RAPPORT 4 Loc 42 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(1). När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Du se på Rapport? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 992 1. 6-7 dagar i veckan 874 2. 3-5 dagar i veckan 395 3. 1-2 dagar i veckan 204 4. Mera sällan 66 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 312 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 23 V88023 AKTUELLT 4 Loc 43 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(2). Hur ofta brukar Du se på Aktuellt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 663 1. 6-7 dagar i veckan 1006 2. 3-5 dagar i veckan 518 3. 1-2 dagar i veckan 272 4. Mera sällan 71 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 313 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 24 V88024 EKOSÄNDNINGAR 4 Loc 44 width 1 MD=6 or GE 9 F.4(3). Hur ofta brukar Du lyssna på Morgonekot klockan 7.00 och/eller Ekot klockan 18.00 i radions program 1? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 427 1. 6-7 dagar i veckan 277 2. 3-5 dagar i veckan 161 3. 1-2 dagar i veckan 539 4. Mera sällan 1127 5. Aldrig 1 8. Vet inte/vill ej svara 313 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 25 V88025 INTRESSE POL 5 Loc 45 width 1 MD=6 or GE 9 F.5. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv? (VISA SVARSKORT) Är Du mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 227 1. Mycket intresserad 1113 2. Ganska intresserad 1142 3. Inte särskilt intresserad 180 4. Inte alls intresserad 2 8. Vet inte/vill ej svara 181 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 26 V88026 DISK POLITIK 6 Loc 46 width 1 MD=6 or GE 9 F.6. Hur ofta brukar det förekomma diskussioner om politik i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater? Brukar det förekomma: mycket ofta, ganska ofta, inte särskilt ofta eller inte alls? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 216 1. Mycket ofta 814 2. Ganska ofta 1295 3. Inte särskilt ofta 206 4. Inte alls 2 8. Vet inte/vill ej svara 312 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 27 V88027 VIKTIG FRÅGA 1 7 Loc 47 width 3 MD= 0 or GE 998 F.7. Om Du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller vilket parti Du tänker rösta på/röstade på vid riksdagsvalet den 18 september? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det ytterligare någon fråga som är/var viktig för Dig, när Du väljer/valde parti i riksdagsvalet. F.7(1). Viktig fråga i valet 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. FRÅGANS FORMULERING BEROENDE PÅ OM DEN STÄLLDES FÖRE ELLER EFTER VALET. 187 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 7 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 20 006. Momsen på livsmedel 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 2 008. Man skall kunna leva på sin lön 3 009. Indirekta skatter/punktskatter 1 010. Kommunalskattefrågor 5 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 74 020. Sveriges ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 8 022. Lönenivå, lönepolitik 023. För en expansiv ekonomisk politik 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 4 025. Prisstegringar, inflation 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 030. Offentlig sektor 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 032. Minska den offentliga sektorn 1 035. Privatiseringar 1 036. För privatiseringar 1 037. Mot privatiseringar 26 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 041. För sociala reformer, mera reformer 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 1 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 12 047. Fördelningsfrågor 58 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 32 060. Äldrevård 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 74 070. Sjukvård/sjukförsäkring 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 077. Aids-problemet 1 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 138 085. Familjepolitik/barnomsorg 12 086. Vårdnadsbidrag 1 087. För vårdnadsbidrag 088. Mot vårdnadsbidrag 8 089. Förlängd föräldraförsäkring 090. För förlängd föräldraförsäkring 091. Mot förlängd föräldraförsäkring 092. Barndaghem 1 093. För barndaghem 094. Mot barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 5 096. Sextimmars arbetsdag 13 100. Utbildningspolitik, forskning 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 1 103. Kulturfrågor 110. Fritid/idrott 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 23 120. Bostadspolitik allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 3 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 1 124. Bostadsbrist 125. Bostäder till ungdomar 2 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 1 131. Småskalighet, lokalsamhälle 6 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personlig integritet, personnummer 802 160. Miljö/miljövård/naturvård 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 1 163. Försurning, skogsdöd 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 165. Havs- och vattenföroreningar 166. Säldöd 167. Luftföroreningar 4 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsningar, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. SCAN-link 7 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 181. Våld, säkerhet på gator och torg 1 182. Ungdomsvåld på gator och torg 8 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 2 191. Bekämpa porr och prostitution 192. Abort 200. Massmedia, radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 1 201. Reklam-TV 202. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 203. Mot reklam-TV 3 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 2 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 221. Utrikespolitik 17 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 3 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 9 226. Europafrågan/EG-frågan 1 230. Internationella frågor allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 45 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 2 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 4 245. Semester 1 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 10 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 9 261. Kärnkraft 1 262. För kärnkraft 263. Mot kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 271. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 3 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 280. Medbestämmande, företagsekonomi 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 1 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 6 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 3 301. Ebbe Carlsson-affären 302. Stig Malm-affären 303. Christer Nilsson-affären 304. Miljöparti-affären 2 305. Övriga (s) affärer 306. Övriga affärer 307. Bofors, övriga vapen-affärer 308. Mygel eler korruption hos politiker 1 309. 5 310. Invandrarpolitik 1 311. För mycket stöd till invandrare 312. För lite stöd till invandrare 1 315. Flyktingfrågor 316. Vi släpper in för många flyktingar 317. Vi släpper in för få flyktingar 5 320. Övriga sakfrågor 6 330. Ideologibegrepp 331. Socialism 332. Kommunism, klasskamp, revolution 333. Liberalism, nyliberalism 334. Konservatism, traditioner, det gamla 2 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 4 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism, valfrihet 337. För kollektivism, begränsa individens egoism 338. Mer demokrati, mot diktatur 339. Vänsterpolitik 340. Högerpolitik 341. Radikalism 342. Systemskifte 343. Gröna ideer, grön ideologi 344. Rättvisa 2 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 4 360. Förtroende för partier och politiker 1 361. Partier/politiker hederliga, håller löften, kompetenta, att lita på 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 363. Makt för partier och politiker 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 380. Klassamhället (gruppreferenser) 381. "Åt dem som har skall varda givet", införa klassamhällets fördelar åt de rika 4 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 3 500. Lokala och kommunala frågor 1 505. Regeringsfrågan/partiet är starkt/enigt/handlingskraftigt 1 591. Övriga trovärdighetsfrågor/kompetenssvar 2 598. Alla frågor 12 599. Övrigt 50 888. Vet inte/vill ej svara 669 995. Ingen fråga 67 000. Röstade inte 313 998. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 28 V88028 VIKTIG FRÅGA 2 7 Loc 50 width 3 MD= 0 or GE 999 F.7(2). Viktig fråga i valet 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 27 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 1687 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 9 11 20 21 Frek: 1687 135 5 7 10 1 5 55 1 Kod: 22 25 26 30 32 40 42 43 44 Frek: 7 2 1 1 1 39 2 1 2 Kod: 47 50 51 60 70 73 75 80 85 Frek: 20 27 1 54 95 1 1 1 125 Kod: 86 89 90 95 100 110 111 120 122 Frek: 5 1 2 3 19 1 6 41 6 Kod: 123 124 125 130 140 160 164 166 170 Frek: 1 1 2 4 5 221 3 1 3 Kod: 171 180 182 190 192 210 220 221 222 Frek: 1 7 1 6 1 7 8 7 27 Kod: 226 230 231 240 245 250 260 261 270 Frek: 7 2 2 44 5 3 13 7 1 Kod: 271 272 282 290 292 295 300 306 310 Frek: 1 6 1 3 1 4 9 2 9 Kod: 311 315 316 320 330 335 336 344 360 Frek: 1 2 1 7 6 4 7 3 3 Kod: 370 371 390 441 500 599 999 Frek: 1 1 3 1 6 2 1081
VAR 29 V88029 VIKTIG FRÅGA 3 7 Loc 53 width 3 MD= 0 or GE 999 F.7(3). Viktig fråga i valet 3 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 27 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2284 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 8 9 11 Frek: 2284 57 2 1 4 7 1 1 1 Kod: 20 21 22 26 37 40 44 47 50 Frek: 31 3 5 1 1 9 1 9 12 Kod: 60 70 71 74 85 86 89 92 93 Frek: 38 39 1 2 56 3 2 1 3 Kod: 94 96 100 110 111 120 121 122 123 Frek: 1 2 16 2 3 10 1 1 1 Kod: 125 140 152 160 164 170 180 190 210 Frek: 2 3 1 79 3 4 5 2 3 Kod: 220 221 222 223 226 230 240 241 245 Frek: 4 5 14 1 1 1 23 2 1 Kod: 260 261 262 272 290 292 300 305 310 Frek: 12 11 1 4 5 1 9 1 6 Kod: 315 316 320 330 335 336 342 360 380 Frek: 5 2 5 1 1 7 1 1 1 Kod: 500 599 999 Frek: 2 3 1081
VAR 30 V88030 VIKTIG FRÅGA 4 7 Loc 56 width 3 MD= 0 or GE 999 F.7(4). Viktig fråga i valet 4 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 27 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2656 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 20 22 25 30 40 47 50 Frek: 2656 14 8 2 2 1 14 2 4 Kod: 60 70 80 85 89 92 96 100 110 Frek: 10 20 1 17 2 1 2 8 1 Kod: 111 120 125 140 160 164 170 180 190 Frek: 1 6 1 2 11 1 1 1 1 Kod: 210 220 221 222 224 240 260 261 262 Frek: 2 3 3 3 1 11 7 4 1 Kod: 263 272 290 300 310 315 320 330 336 Frek: 1 2 1 4 3 1 1 1 2 Kod: 360 390 599 999 Frek: 1 1 2 1081
VAR 31 V88031 VIKTIG FRÅGA 5 7 Loc 59 width 3 MD= 0 or GE 999 F.7(5). Viktig fråga i valet 5 <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 27 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2787 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 20 21 40 44 47 50 60 Frek: 2787 2 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 70 85 100 120 130 140 160 180 220 Frek: 4 3 4 3 2 1 6 1 2 Kod: 222 240 260 261 272 300 311 315 330 Frek: 3 2 1 7 1 3 1 1 1 Kod: 335 999 Frek: 1 1081
VAR 32 V88032 STÖRSTA BLOCKET 8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 6 F.8. Hur tror Du att det kommer att gå i årets riksdagsval? Tror Du att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna tillsammans kommer att få fler eller färre röster än de tre borgerliga partierna centerpartiet, folkpartiet och moderaterna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 812 1. S och vpk får fler röster än de tre borgerliga partierna 244 2. S och vpk får färre röster än de tre borgerliga partierna 125 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 1 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 33 V88033 VPK MINST 4% 9 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 8 F.9. Och hur tror Du att det kommer att gå för vpk och miljöpartiet i riksdagsvalet? F.9(1). Tror Du att vpk kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 764 1. Får minst fyra procent 286 5. Får mindre än fyra procent 131 6. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 34 V88034 MP MINST 4% 9 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(2). Tror Du att miljöpartiet kommer att få minst 4 procent i valet och därmed komma in i riksdagen? <Se F.9 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 857 1. Får minst fyra procent 237 5. Får mindre än fyra procent 87 6. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 35 V88035 SYSSELS:BRA-1 10A Loc 65 width 2 MD=96 or GE 99 F.10. Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Du tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. (VISA SVARSKORT) F.10A1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i sysselsättningsfrågor? - Riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 8 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 20 11. Vänsterpartiet kommunisterna 885 12. Socialdemokraterna 34 13. Centerpartiet 35 14. Folkpartiet 64 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 88 20. Vpk/S 2 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 32 24. S/C 44 25. S/Fp 12 26. S/M 3 27. C/Fp 2 28. C/M 23 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 4 30. Vpk/S/C 2 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 36. S/C/Fp 37. S/C/M 5 38. S/Fp/M 28 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 3 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 21 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 17 50. Vpk/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 61. Kommunistisk 1 62. Socialistisk 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 65. Liberal 66. Konservativ 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 69. Kristen 70. Oberoende 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 23 81. Alla (riksdags)partier 92. Kärnkraftsanhängarna 343 95. Inget parti 849 98. Vet inte/vill ej svara 296 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 36 V88036 SYSSELS:BRA-2 10A Loc 67 width 2 MD=96 or GE 99 F.10A(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i sysselsättningsfrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1329 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 13 61. Miljöpartiet - de gröna 9 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 63. Övrigt kommunistiskt parti 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 4 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp FYRA SMÅPARTIER NÄMNDA 91. Mp/Kds/Ök/Öp FYRA SMÅPARTIER NÄMNDA 343 95. Inget parti 849 98. Vet inte/vill ej svara 296 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 37 V88037 SYSSELS:DÅL-1 10A Loc 69 width 2 MD=96 or GE 99 F.10A(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 179 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 641 95. Inget parti 1206 98. Vet inte/vill ej svara 306 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 Frek: 179 52 40 21 19 248 21 1 4 Kod: 25 26 27 28 29 30 36 39 43 Frek: 1 2 1 9 39 1 1 33 3 Kod: 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 4 3 10 641 306 1206 1081
VAR 38 V88038 SYSSELS:DÅL-2 10A Loc 71 width 2 MD=96 or GE 99 F.10A(4). Finns det enligt Din mening något eller några partier som har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 470 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 641 95. Inget parti 1206 98. Vet inte/vill ej svara 306 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 470 211 5 6 641 306 1206 1081
VAR 39 V88039 MILJÖ:BRA-1 10B Loc 73 width 2 MD=96 or GE 99 F.10B(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i miljöfrågor? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 642 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 239 95. Inget parti 438 98. Vet inte/vill ej svara 296 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 642 74 220 494 57 42 16 73 1 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 33 Frek: 59 11 5 18 4 8 18 1 3 Kod: 36 38 39 40 43 50 61 62 73 Frek: 9 3 7 7 13 18 1 1 1 Kod: 81 95 96 98 99 Frek: 66 239 296 438 1081
VAR 40 V88040 MILJÖ:BRA-2 10B Loc 75 width 2 MD=96 or GE 99 F.10B(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i miljöfrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 620 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 239 95. Inget parti 438 98. Vet inte/vill ej svara 296 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 72 95 96 98 Frek: 620 1205 15 1 29 2 239 296 438 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 41 V88041 MILJÖ:DÅLIG-1 10B Loc 77 width 2 MD=96 or GE 99 F.10B(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i miljöfrågor? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 60 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 698 95. Inget parti 941 98. Vet inte/vill ej svara 301 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 Frek: 60 16 110 20 18 498 6 3 2 Kod: 24 26 28 29 31 37 38 39 40 Frek: 3 34 6 44 1 2 20 9 1 Kod: 41 42 43 44 50 81 95 96 98 Frek: 2 1 5 3 22 19 698 301 941 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 42 V88042 MILJÖ:DÅLIG-2 10B Loc 79 width 2 MD=96 or GE 99 F.10B(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i miljöfrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 816 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 698 95. Inget parti 941 98. Vet inte/vill ej svara 301 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 816 69 16 4 698 301 941 1081
VAR 43 V88043 SKATT:BRA-1 10C Loc 81 width 2 MD=96 or GE 99 F.10C(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i skattefrågor? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 25 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 338 95. Inget parti 741 98. Vet inte/vill ej svara 293 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 25 73 500 79 138 310 64 12 3 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 25 28 12 14 13 91 6 2 Kod: 36 38 39 43 50 62 73 81 95 Frek: 3 3 57 4 4 1 1 4 338 Kod: 96 98 99 Frek: 293 741 1081
VAR 44 V88044 SKATT:BRA-2 10C Loc 83 width 2 MD=96 or GE 99 F.10C(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i skattefrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1414 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 338 95. Inget parti 741 98. Vet inte/vill ej svara 293 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 1414 21 32 2 4 338 293 741 1081
VAR 45 V88045 SKATT:DÅLIG-1 10C Loc 85 width 2 MD=96 or GE 99 F.10C(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i skattefrågor? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 81 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 279 95. Inget parti 917 98. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 23 Frek: 81 133 260 7 145 333 98 1 3 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 33 35 Frek: 3 11 3 4 145 7 2 1 1 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 50 67 Frek: 1 4 46 2 1 1 6 10 1 Kod: 73 81 95 96 98 99 Frek: 2 30 279 307 917 1081
VAR 46 V88046 SKATT:DÅLIG-2 10C Loc 87 width 2 MD=96 or GE 99 F.10C(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i skattefrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1196 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 279 95. Inget parti 917 98. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 1196 132 5 9 279 307 917 1081
VAR 47 V88047 EKON:BRA-1 10D Loc 89 width 2 MD=96 or GE 99 F.10D(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Riksdagspartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG FRÅGETEXT SE VARIABEL 35 9 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 187 95. Inget parti 934 98. Vet inte/vill ej svara 292 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 24 Frek: 9 13 865 22 59 174 28 1 12 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 36 38 Frek: 43 36 1 3 66 6 2 1 13 Kod: 39 40 43 50 81 95 96 98 99 Frek: 44 1 13 7 13 187 292 934 1081
VAR 48 V88048 EKON:BRA-2 10D Loc 91 width 2 MD=96 or GE 99 F.10D(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1404 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 187 95. Inget parti 934 98. Vet inte/vill ej svara 292 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 1404 12 12 2 2 187 292 934 1081
VAR 49 V88049 EKON:DÅLIG-1 10D Loc 93 width 2 MD=96 or GE 99 F.10D(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 194 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 375 95. Inget parti 1264 98. Vet inte/vill ej svara 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 Frek: 194 166 98 13 20 173 55 2 2 Kod: 26 27 28 29 38 39 40 42 43 Frek: 1 4 3 54 1 82 1 10 3 Kod: 50 61 67 73 81 95 96 98 99 Frek: 3 1 1 3 8 375 308 1264 1081
VAR 50 V88050 EKON:DÅLIG-2 10D Loc 95 width 2 MD=96 or GE 99 F.10D(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör Sveriges ekonomi? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 600 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 375 95. Inget parti 1264 98. Vet inte/vill ej svara 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 600 282 5 11 375 308 1264 1081
VAR 51 V88051 ENERGI:BRA-1 10E Loc 97 width 2 MD=96 or GE 99 F.10E(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? - Riksdagspartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG FRÅGETEXT SE VARIABEL 35 109 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 211 95. Inget parti 704 98. Vet inte/vill ej svara 292 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 24 Frek: 109 49 314 417 50 339 13 82 55 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 36 37 Frek: 18 34 21 8 54 24 1 8 2 Kod: 38 39 40 44 62 81 95 96 98 Frek: 14 17 3 1 1 4 211 292 704 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 52 V88052 ENERGI:BRA-2 10E Loc 99 width 2 MD=96 or GE 99 F.10E(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1291 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 211 95. Inget parti 704 98. Vet inte/vill ej svara 292 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 1291 326 10 1 10 211 292 704 1081
VAR 53 V88053 ENERGI:DÅLIG-1 10 Loc 101 width 2 MD=96 or GE 99 F.10E(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i energi- och kärnkraftsfrågor? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 159 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 331 95. Inget parti 1067 98. Vet inte/vill ej svara 306 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 24 Frek: 159 48 107 154 11 364 16 42 19 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 33 34 Frek: 3 35 7 2 47 18 1 2 1 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 1 4 1 29 10 20 1 2 4 Kod: 44 50 73 81 95 96 98 99 Frek: 7 4 2 20 331 306 1067 1081
VAR 54 V88054 ENERGI:DÅLIG-2 10 Loc 103 width 2 MD=96 or GE 99 F.10E(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i energi- och kärnkraftsfrågor? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 823 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 331 95. Inget parti 1067 98. Vet inte/vill ej svara 306 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 65 71 72 95 96 98 Frek: 823 295 10 1 9 3 331 306 1067 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 55 V88055 UTRIKES:BRA-1 10F Loc 105 width 2 MD=96 or GE 99 F.10F(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 6 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 301 95. Inget parti 1127 98. Vet inte/vill ej svara 293 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 24 Frek: 6 6 481 4 38 321 11 2 12 Kod: 25 26 27 28 29 31 36 38 39 Frek: 14 32 3 5 43 2 24 7 40 Kod: 40 41 43 50 81 95 96 98 99 Frek: 13 1 26 8 25 301 293 1127 1081
VAR 56 V88056 UTRIKES:BRA-2 10F Loc 107 width 2 MD=96 or GE 99 F.10F(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1100 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 301 95. Inget parti 1127 98. Vet inte/vill ej svara 293 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 1100 9 7 1 7 301 293 1127 1081
VAR 57 V88057 UTRIKES:DÅLIG1 10 Loc 109 width 2 MD=96 or GE 99 F.10F(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 42 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 447 95. Inget parti 1365 98. Vet inte/vill ej svara 303 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 42 154 188 10 12 191 50 2 2 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 15 1 2 2 1 1 13 1 3 Kod: 38 39 40 42 43 50 62 73 81 Frek: 1 11 4 2 2 5 1 1 13 Kod: 95 96 98 99 Frek: 447 303 1365 1081
VAR 58 V88058 UTRIKES:DÅLIG2 10 Loc 111 width 2 MD=96 or GE 99 F.10F(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor om svensk utrikes- och säkerhetspolitik? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 632 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 447 95. Inget parti 1365 98. Vet inte/vill ej svara 303 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 65 71 95 96 98 99 Frek: 632 88 3 1 6 447 303 1365 1081
VAR 59 V88059 SOCIAL:BRA-1 10G Loc 113 width 2 MD=96 or GE 99 F.10G(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör social trygghet? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 22 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 169 95. Inget parti 533 98. Vet inte/vill ej svara 291 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 22 29 1027 48 143 64 141 3 2 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 33 Frek: 54 101 6 18 2 25 14 7 1 Kod: 36 37 38 39 40 43 50 62 73 Frek: 34 5 4 34 8 15 13 1 1 Kod: 81 95 96 98 99 Frek: 30 169 291 533 1081
VAR 60 V88060 SOCIAL:BRA-2 10G Loc 115 width 2 MD=96 or GE 99 F.10G(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör social trygghet? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1782 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 169 95. Inget parti 533 98. Vet inte/vill ej svara 291 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 1782 18 49 1 2 169 291 533 1081
VAR 61 V88061 SOCIAL:DÅLIG-1 10 Loc 117 width 2 MD=96 or GE 99 F.10G(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör social trygghet? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 39 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 594 95. Inget parti 965 98. Vet inte/vill ej svara 309 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 26 Frek: 39 21 87 8 45 545 20 6 5 Kod: 28 29 34 35 37 38 39 40 42 Frek: 3 99 2 1 1 1 66 2 4 Kod: 43 50 67 73 81 95 96 98 99 Frek: 2 5 1 2 12 594 309 965 1081
VAR 62 V88062 SOCIAL:DÅLIG-2 10 Loc 119 width 2 MD=96 or GE 99 F.10G(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör social trygghet? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 899 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 594 95. Inget parti 965 98. Vet inte/vill ej svara 309 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 65 71 95 96 98 99 Frek: 899 65 7 1 5 594 309 965 1081
VAR 63 V88063 BARN:BRA-1 10H Loc 121 width 2 MD=96 or GE 99 F.10H(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör barnomsorg? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 60 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 195 95. Inget parti 875 98. Vet inte/vill ej svara 292 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 60 29 526 121 169 124 74 3 5 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 33 Frek: 26 50 8 39 5 53 3 7 1 Kod: 36 37 38 39 40 43 44 50 62 Frek: 9 1 4 108 6 14 3 10 4 Kod: 73 81 95 96 98 99 Frek: 2 19 195 292 875 1081
VAR 64 V88064 BARN:BRA-2 10H Loc 123 width 2 MD=96 or GE 99 F.10H(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör barnomsorg? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 1345 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 195 95. Inget parti 875 98. Vet inte/vill ej svara 292 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 1345 32 96 2 8 195 292 875 1081
VAR 65 V88065 BARN:DÅLIG-1 10H Loc 125 width 2 MD=96 or GE 99 F.10H(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör barnomsorg? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 25 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 545 95. Inget parti 1282 98. Vet inte/vill ej svara 310 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 24 Frek: 25 23 204 18 18 175 81 2 1 Kod: 26 27 28 29 32 34 38 39 40 Frek: 3 2 7 50 3 1 2 65 2 Kod: 42 43 50 73 81 83 95 96 98 Frek: 3 3 5 2 12 1 545 310 1282 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 66 V88066 BARN:DÅLIG-2 10H Loc 127 width 2 MD=96 or GE 99 F.10H(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör barnomsorg? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 657 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 545 95. Inget parti 1282 98. Vet inte/vill ej svara 310 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 657 33 6 12 545 310 1282 1081
VAR 67 V88067 RÄTT:BRA-1 10I Loc 129 width 2 MD=96 or GE 99 F.10I(1). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör rättssäkerhet? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 5 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 352 95. Inget parti 1319 98. Vet inte/vill ej svara 294 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 5 15 195 11 35 398 11 1 2 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 31 32 Frek: 3 4 9 18 9 7 48 1 1 Kod: 35 36 39 40 42 43 50 81 95 Frek: 2 4 62 1 1 7 11 19 352 Kod: 96 98 99 Frek: 294 1319 1081
VAR 68 V88068 RÄTT:BRA-2 10I Loc 131 width 2 MD=96 or GE 99 F.10I(2). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en bra politik i frågor som rör rättssäkerhet? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 864 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 352 95. Inget parti 1319 98. Vet inte/vill ej svara 294 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 71 95 96 98 99 Frek: 864 4 8 2 2 352 294 1319 1081
VAR 69 V88069 RÄTT:DÅLIG-1 10I Loc 133 width 2 MD=96 or GE 99 F.10I(3). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör rättssäkerhet? - Riksdagspartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 35 19 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 509 95. Inget parti 1485 98. Vet inte/vill ej svara 304 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 23 Frek: 19 49 316 7 7 42 44 2 1 Kod: 24 25 26 29 30 36 38 39 40 Frek: 3 3 1 7 2 4 1 11 3 Kod: 42 43 50 81 95 96 98 99 Frek: 1 2 5 17 509 304 1485 1081
VAR 70 V88070 RÄTT:DÅLIG-2 10I Loc 135 width 2 MD=96 or GE 99 F.10I(4). Är det något eller några partier som enligt Din mening har en dålig politik i frågor som rör rättssäkerhet? - Småpartier <Se F.10 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 36 506 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 509 95. nget parti 1485 98. Vet inte/vill ej svara 304 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 95 96 98 99 Frek: 506 30 3 8 509 304 1485 1081
VAR 71 V88071 PLAC SKALA: C 11A Loc 137 width 2 MD=96 or GE 99 F.11. På det här kortet finns ett slags skala. (VISA SVARSKORT) Jag skulle vilja att Du använde den för att ange hur mycket Du gillar eller ogillar de olika partierna. Du använder plussiffror om Du gillar ett parti. Ju mer Du gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Du. Minussiffrorna använder Du för partier Du ogillar.Ju mer Du ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Du. Nollpunkten på skalan markerar att Du varken gillar eller ogillar ett parti. F.11A(1). Var skulle Du vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 31 -5. Ogillar starkt 35 -4. 95 -3. 146 -2. 101 -1. 677 00. Varken gillar eller ogillar 338 01. 460 02. 376 03. 132 04. 79 05. Gillar starkt 59 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 72 V88072 PLAC SKALA: M 11A Loc 139 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(2). Var skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 397 -5. Ogillar starkt 166 -4. 222 -3. 173 -2. 152 -1. 358 00. Varken gillar eller ogillar 208 01. 253 02. 233 03. 200 04. 105 05. Gillar starkt 62 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 73 V88073 PLAC SKALA:VPK 11 Loc 141 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(3). Var skulle Du vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 384 -5. Ogillar starkt 176 -4. 210 -3. 194 -2. 186 -1. 492 00. Varken gillar eller ogillar 261 01. 248 02. 175 03. 102 04. 38 05. Gillar starkt 63 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 74 V88074 PLAC SKALA:FP 11A Loc 143 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(4). Var skulle Du vilja placera folkpartiet? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 88 -5. Ogillar starkt 81 -4. 118 -3. 161 -2. 160 -1. 481 00. Varken gillar eller ogillar 345 01. 432 02. 350 03. 177 04. 71 05. Gillar starkt 65 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 75 V88075 PLAC SKALA: S 11A Loc 145 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(5). Var skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 72 -5. Ogillar starkt 79 -4. 117 -3. 116 -2. 130 -1. 313 00. Varken gillar eller ogillar 225 01. 271 02. 401 03. 340 04. 417 05. Gillar starkt 48 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 76 V88076 PLAC SKALA:MP 11A Loc 147 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(6). Var skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 188 -5. Ogillar starkt 67 -4. 118 -3. 107 -2. 147 -1. 663 00. Varken gillar eller ogillar 353 01. 308 02. 234 03. 157 04. 89 05. Gillar starkt 98 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 77 V88077 PLAC SKALA:KDS 11 Loc 149 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(7). Var skulle Du vilja placera Kds - kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 234 -5. Ogillar starkt 96 -4. 128 -3. 152 -2. 171 -1. 987 00. Varken gillar eller ogillar 255 01. 174 02. 118 03. 65 04. 42 05. Gillar starkt 107 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 78 V88078 PLAC:JOHANSSON 11 Loc 151 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(1). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Olof Johansson? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 33 -5. Ogillar starkt 35 -4. 84 -3. 108 -2. 90 -1. 609 00. Varken gillar eller ogillar 361 01. 441 02. 396 03. 203 04. 74 05. Gillar starkt 94 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 79 V88079 PLAC:BILDT 11B Loc 153 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(2). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Carl Bildt? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 425 -5. Ogillar starkt 173 -4. 194 -3. 174 -2. 183 -1. 351 00. Varken gillar eller ogillar 261 01. 263 02. 231 03. 117 04. 83 05. Gillar starkt 74 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 80 V88080 PLAC:WERNER 11B Loc 155 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(3). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Lars Werner? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 107 -5. Ogillar starkt 67 -4. 126 -3. 113 -2. 144 -1. 512 00. Varken gillar eller ogillar 432 01. 402 02. 313 03. 172 04. 68 05. Gillar starkt 73 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 81 V88081 PLAC:WESTERBERG Loc 157 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(4). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Bengt Westerberg? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 80 -5. Ogillar starkt 52 -4. 107 -3. 128 -2. 115 -1. 420 00. Varken gillar eller ogillar 326 01. 462 02. 401 03. 262 04. 108 05. Gillar starkt 68 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 82 V88082 PLAC:CARLSSON 11B Loc 159 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(5). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Du placera Ingvar Carlsson? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 77 -5. Ogillar starkt 52 -4. 58 -3. 81 -2. 116 -1. 335 00. Varken gillar eller ogillar 267 01. 347 02. 436 03. 344 04. 362 05. Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 83 V88083 PLAC:FÄLLDIN 11C Loc 161 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(1). Om Du skulle använda samma skala för några före detta partiledare, var skulle Du placera Thorbjörn Fälldin? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 76 -5. Ogillar starkt 49 -4. 125 -3. 137 -2. 144 -1. 583 00. Varken gillar eller ogillar 314 01. 421 02. 313 03. 182 04. 100 05. Gillar starkt 85 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 84 V88084 PLAC:PALME 11C Loc 163 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(2). Om Du skulle använda samma skala för några före detta partiledare, var skulle Du placera Olof Palme? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 114 -5. Ogillar starkt 51 -4. 100 -3. 118 -2. 127 -1. 225 00. Varken gillar eller ogillar 184 01. 269 02. 326 03. 341 04. 620 05. Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 85 V88085 PLAC:BOHMAN 11C Loc 165 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(3). Om Du skulle använda samma skala för några före detta partiledare, var skulle Du placera Gösta Bohman? <Se F.11 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 212 -5. Ogillar starkt 110 -4. 122 -3. 152 -2. 148 -1. 444 00. Varken gillar eller ogillar 321 01. 321 02. 291 03. 174 04. 141 05. Gillar starkt 93 88. Vet inte/vill ej svara 316 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 86 V88086 IC: PÅLITLIG 12 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 6 F.12. Vi fortsätter med partiledarna. Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord och uttryck som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos partiledarna. Jag skulle vilja att Du talar om hur bra Du tycker att vart och ett av dem stämmer. Vi börjar med Ingvar Carlsson. (VISA SVARSKORT) F.12A(1). INGVAR CARLSSON: Pålitlig FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 205 1. Stämmer mycket bra 587 2. Stämmer ganska bra 276 3. Stämmer ganska dåligt 70 4. Stämmer mycket dåligt 36 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 8 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 87 V88087 IC: INSPIRERAR 12 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 6 F.12A(2). INGVAR CARLSSON: Inspirerande <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 93 1. Stämmer mycket bra 361 2. Stämmer ganska bra 490 3. Stämmer ganska dåligt 170 4. Stämmer mycket dåligt 65 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 88 V88088 IC: KUNNIG 12 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 6 F.12A(3). INGVAR CARLSSON: Kunnig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 409 1. Stämmer mycket bra 654 2. Stämmer ganska bra 48 3. Stämmer ganska dåligt 14 4. Stämmer mycket dåligt 50 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 7 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 89 V88089 IC: FOLKLIG 12 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 6 F.12A(4). INGVAR CARLSSON: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 183 1. Stämmer mycket bra 588 2. Stämmer ganska bra 257 3. Stämmer ganska dåligt 50 4. Stämmer mycket dåligt 101 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 90 V88090 OJ: PÅLITLIG 12 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 6 F.12B(1). OLOF JOHANSSON: Pålitlig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 121 1. Stämmer mycket bra 655 2. Stämmer ganska bra 216 3. Stämmer ganska dåligt 22 4. Stämmer mycket dåligt 157 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 11 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 91 V88091 OJ: INSPIRERAR 12 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 6 F.12B(2). OLOF JOHANSSON: Inspirerande <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 21 1. Stämmer mycket bra 248 2. Stämmer ganska bra 590 3. Stämmer ganska dåligt 181 4. Stämmer mycket dåligt 137 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 5 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 92 V88092 OJ: KUNNIG 12 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 6 F.12B(3). OLOF JOHANSSON: Kunnig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 100 1. Stämmer mycket bra 702 2. Stämmer ganska bra 198 3. Stämmer ganska dåligt 9 4. Stämmer mycket dåligt 162 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 11 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 93 V88093 OJ: FOLKLIG 12 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 6 F.12B(4). OLOF JOHANSSON: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 72 1. Stämmer mycket bra 578 2. Stämmer ganska bra 276 3. Stämmer ganska dåligt 52 4. Stämmer mycket dåligt 199 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 5 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 94 V88094 CB: PÅLITLIG 12 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 6 F.12C(1). CARL BILDT: Pålitlig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 109 1. Stämmer mycket bra 410 2. Stämmer ganska bra 373 3. Stämmer ganska dåligt 172 4. Stämmer mycket dåligt 109 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 95 V8895 CB: INSPIRERAR 12 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 6 F.12C(2). CARL BILDT: Inspirerande <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 56 1. Stämmer mycket bra 267 2. Stämmer ganska bra 498 3. Stämmer ganska dåligt 261 4. Stämmer mycket dåligt 96 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 96 V8896 CB: KUNNIG 12 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 6 F.12C(3). CARL BILDT: Kunnig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 305 1. Stämmer mycket bra 598 2. Stämmer ganska bra 133 3. Stämmer ganska dåligt 39 4. Stämmer mycket dåligt 97 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 97 V8897 CB: FOLKLIG 12 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 6 F.12C(4). CARL BILDT: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 25 1. Stämmer mycket bra 233 2. Stämmer ganska bra 477 3. Stämmer ganska dåligt 306 4. Stämmer mycket dåligt 138 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 98 V8898 LW: PÅLITLIG 12 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 6 F.12D(1). LARS WERNER: Pålitlig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 144 1. Stämmer mycket bra 621 2. Stämmer ganska bra 235 3. Stämmer ganska dåligt 64 4. Stämmer mycket dåligt 108 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 99 V8899 LW: INSPIRERAR 12 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 6 F.12D(2). LARS WERNER: Inspirerande <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 57 1. Stämmer mycket bra 448 2. Stämmer ganska bra 436 3. Stämmer ganska dåligt 132 4. Stämmer mycket dåligt 105 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 100 V88100 LW: KUNNIG 12 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 6 F.12D(3). LARS WERNER: Kunnig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 111 1. Stämmer mycket bra 742 2. Stämmer ganska bra 189 3. Stämmer ganska dåligt 25 4. Stämmer mycket dåligt 105 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 10 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 101 V88101 LW: FOLKLIG 12 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 6 F.12D(4). LARS WERNER: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 199 1. Stämmer mycket bra 575 2. Stämmer ganska bra 219 3. Stämmer ganska dåligt 55 4. Stämmer mycket dåligt 130 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 102 V88102 BW: PÅLITLIG 12 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 6 F.12E(1). BENGT WESTERBERG: Pålitlig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 197 1. Stämmer mycket bra 620 2. Stämmer ganska bra 236 3. Stämmer ganska dåligt 35 4. Stämmer mycket dåligt 85 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 103 V88103 BW: INSPIRERAR 12 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 6 F.12E(2). BENGT WESTERBERG: Inspirerande <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 187 1. Stämmer mycket bra 572 2. Stämmer ganska bra 265 3. Stämmer ganska dåligt 62 4. Stämmer mycket dåligt 92 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 4 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 104 V88104 BW: KUNNIG 12 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 6 F.12E(3). BENGT WESTERBERG: Kunnig <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 247 1. Stämmer mycket bra 719 2. Stämmer ganska bra 104 3. Stämmer ganska dåligt 11 4. Stämmer mycket dåligt 92 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 9 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 105 V88105 BW: FOLKLIG 12 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 6 F.12E(4). BENGT WESTERBERG: Vet hur vanligt folk tycker och tänker <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 84 1. Stämmer mycket bra 571 2. Stämmer ganska bra 313 3. Stämmer ganska dåligt 71 4. Stämmer mycket dåligt 140 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 3 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 106 V88106 FÖRTROENDE 13A Loc 187 width 1 MD=6 or GE 9 F.13A. Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 68 1. Mycket stort förtroende 1030 2. Ganska stor förtroende 1112 3. Ganska litet förtroende 283 4. Mycket litet förtroende 35 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 107 V88107 FÖRÄNDR FÖRTR 13B Loc 188 width 1 MD=6 or GE 9 F.13B. Har Ditt förtroende för svenska politiker ökat, förblivit oförändrat eller minskat under de senaste två tre åren? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 62 1. Förtroendet har ökat 978 3. Förtroendet är oförändrat 1450 5. Förtroendet har minskat 38 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 108 V88108 BORG REG 76-82 14 Loc 189 width 2 MD=90 or GE 96 F.14A. Jag skulle vilja att Du använde en liknande skala för att ange hur Du tycker de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan 1976 och 1982 och hur socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan 1982. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. (VISA SVARSKORT) F.14A(1). Hur tycker Du de borgerliga partierna skötte sig som regeringspartier mellan 1976 och 1982? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 122 -5. Dåligt 88 -4. 128 -3. 96 -2. 70 -1. 226 00. Varken bra eller dåligt 71 01. 123 02. 96 03. 30 04. 13 05. Bra 117 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 109 V88109 S REG 1982-88 14A Loc 191 width 2 MD=90 or GE 96 F.14A(2). Hur tycker Du socialdemokraterna har skött sig som regeringsparti sedan 1982? <Se F.14A för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 20 -5. Dåligt 13 -4. 35 -3. 56 -2. 71 -1. 189 00. Varken bra eller dåligt 135 01. 217 02. 190 03. 129 04. 90 05. Bra 35 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 110 V88110 BORG REG 88-91 14 Loc 193 width 2 MD=90 or GE 96 F.14B. Om Du ser framåt och använder samma skala. F.14B(1). Hur tror Du de borgerliga partierna kommer att sköta sig som regeringspartier under de närmaste tre åren om de vinner valet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 77 -5. Dåligt 50 -4. 102 -3. 73 -2. 62 -1. 186 00. Varken bra eller dåligt 137 01. 177 02. 144 03. 77 04. 30 05. Bra 65 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 111 V88111 S REG 1988-91 14B Loc 195 width 2 MD=90 or GE 96 F.14B(2). Hur tror Du socialdemokraterna kommer att sköta sig som regeringsparti under de närmaste tre åren om de vinner valet? <Se F.14B för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 21 -5. Dåligt 14 -4. 28 -3. 55 -2. 46 -1. 197 00. Varken bra eller dåligt 172 01. 186 02. 221 03. 113 04. 80 05. Bra 47 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 112 V88112 OFF SEKTOR 15A Loc 197 width 1 MD=6 or GE 9 F.15. Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Du säga om det är: (VISA SVARSKORT) Om Du använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Din åsikt om förslaget att: F.15A. Minska den offentliga sektorn. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 356 1. Mycket bra förslag 565 2. Ganska bra förslag 436 3. Varken bra eller dåligt förslag 611 4. Ganska dåligt förslag 414 5. Mycket dåligt förslag 146 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 113 V88113 LÖNTAGARFOND 15B Loc 198 width 1 MD=6 or GE 9 F.15B. Avskaffa löntagarfonderna. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 752 1. Mycket bra förslag 433 2. Ganska bra förslag 446 3. Varken bra eller dåligt förslag 382 4. Ganska dåligt förslag 254 5. Mycket dåligt förslag 261 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 114 V88114 FÖRSVARSUTG 15C Loc 199 width 1 MD=6 or GE 9 F.15C. Minska försvarsutgifterna. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 264 1. Mycket bra förslag 431 2. Ganska bra förslag 486 3. Varken bra eller dåligt förslag 772 4. Ganska dåligt förslag 482 5. Mycket dåligt förslag 93 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 115 V88115 MINSKA BIDRAG 15D Loc 200 width 1 MD=6 or GE 9 F.15D. Minska de sociala bidragen. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 252 1. Mycket bra förslag 606 2. Ganska bra förslag 553 3. Varken bra eller dåligt förslag 678 4. Ganska dåligt förslag 348 5. Mycket dåligt förslag 91 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 116 V88116 SÄNKA SKATTEN 15E Loc 201 width 1 MD=6 or GE 9 F.15E. Sänka skatten på höga inkomster. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 268 1. Mycket bra förslag 451 2. Ganska bra förslag 343 3. Varken bra eller dåligt förslag 631 4. Ganska dåligt förslag 748 5. Mycket dåligt förslag 87 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 117 V88117 MINSKA U-HJÄLP 15 Loc 202 width 1 MD=6 or GE 9 F.15F. Minska u-hjälpen. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 103 1. Mycket bra förslag 258 2. Ganska bra förslag 538 3. Varken bra eller dåligt förslag 871 4. Ganska dåligt förslag 681 5. Mycket dåligt förslag 77 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 118 VU88118 FLYKTINGAR 15G Loc 203 width 1 MD=6 or GE 9 F.15G. Ta emot färre flyktingar i Sverige. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 336 1. Mycket bra förslag 529 2. Ganska bra förslag 573 3. Varken bra eller dåligt förslag 572 4. Ganska dåligt förslag 429 5. Mycket dåligt förslag 89 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 119 V88119 PRIVATBILISM 15H Loc 204 width 1 MD=6 or GE 9 F.15H. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 597 1. Mycket bra förslag 915 2. Ganska bra förslag 368 3. Varken bra eller dåligt förslag 369 4. Ganska dåligt förslag 210 5. Mycket dåligt förslag 69 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 120 V88120 PRIVATISERA 15I Loc 205 width 1 MD=6 or GE 9 F.15I. Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 285 1. Mycket bra förslag 657 2. Ganska bra förslag 560 3. Varken bra eller dåligt förslag 483 4. Ganska dåligt förslag 348 5. Mycket dåligt förslag 195 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 121 V88121 INKOMSTSKILLN 15J Loc 206 width 1 MD=6 or GE 9 F.15J. Minska inkomstskillnaderna i samhället. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 612 1. Mycket bra förslag 842 2. Ganska bra förslag 489 3. Varken bra eller dålig förslag 361 4. Ganska dåligt förslag 110 5. Mycket dåligt förslag 113 8. Vet inte/vill ej svara 318 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 122 V88122 INVANDRARSTÖD 15K Loc 207 width 1 MD=6 or GE 9 F.15K. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 95 1. Mycket bra förslag 437 2. Ganska bra förslag 694 3. Varken bra eller dåligt förslag 745 4. Ganska dåligt förslag 430 5. Mycket dåligt förslag 127 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 123 V88123 PRIV SJUKVÅRD 15L Loc 208 width 1 MD=6 or GE 9 F.15L. Bedriva mer av sjukvården i privat regi. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 395 1. Mycket bra förslag 809 2. Ganska bra förslag 442 3. Varken bra eller dåligt förslag 507 4. Ganska dåligt förslag 292 5. Mycket dåligt förslag 83 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 124 V88124 REKLAM-TV 15M Loc 209 width 1 MD=6 or GE 9 F.15M. Tillåta reklam i svensk TV. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 762 1. Mycket bra förslag 783 2. Ganska bra förslag 343 3. Varken bra eller dåligt förslag 278 4. Ganska dåligt förslag 291 5. Mycket dåligt förslag 71 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 125 V88125 FLER DAGHEM 15N Loc 210 width 1 MD=6 or GE 9 F.15N. Bygga fler barndaghem. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 749 1. Mycket bra förslag 853 2. Ganska bra förslag 383 3. Varken bra eller dåligt förslag 254 4. Ganska dåligt förslag 115 5. Mycket dåligt förslag 174 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 126 V88126 6-TIM ARBDAG 15O Loc 211 width 1 MD=6 or GE 9 F.15O. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 683 1. Mycket bra förslag 665 2. Ganska bra förslag 416 3. Varken bra eller dåligt förslag 444 4. Ganska dåligt förslag 220 5. Mycket dåligt förslag 99 8. Vet inte/vill ej svara 318 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 127 V88127 BEHÅLL KKRAFT 15P Loc 212 width 1 MD=6 or GE 9 F.15P. Behålla kärnkraften, även efter år 2010. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 381 1. Mycket bra förslag 483 2. Ganska bra förslag 407 3. Varken bra eller dåligt förslag 464 4. Ganska dåligt förslag 640 5. Mycket dåligt förslag 153 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 128 V88128 MEDLEMSKAP EG 15Q Loc 213 width 1 MD=6 or GE 9 F.15Q. Ansöka om svenskt medlemskap i den Europeiska Gemenskapen EG. <Se F.15 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 426 1. Mycket bra förslag 606 2. Ganska bra förslag 571 3. Varken bra eller dåligt förslag 290 4. Ganska dåligt förslag 196 5. Mycket dåligt förslag 440 8. Vet inte/vill ej svara 316 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 129 V88129 ÅSIKT KÄRNKR 16A Loc 214 width 1 MD=6 or GE 9 F.16A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 992 1. I huvudsak för kärnkraften 436 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1071 5. I huvudsak emot kärnkraften 30 8. Vet inte/vill ej svara 316 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 130 V88130 KÄRNKR:STYRKA 16B Loc 215 width 1 MD=0 or GE 6 F.16B. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1533 1. Bestämd uppfattning 519 2. Mera tveksam 5 5. Vet inte/vill ej svara 466 0. Frågan ej tillämplig 322 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 131 V88131 ÅSIKT AVVECKL 17A Loc 216 width 1 MD=6 or GE 9 F.17A. 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 119 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 388 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 687 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 518 4. Avveckla kärnkraften, men inte så snabbt som till år 2010 516 5. Använda kärnkraften, och inte avveckla den 254 7. Ingen bestämd åsikt i frågan 45 8. Vet inte/vill ej svara 318 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 132 V88132 FÖR AVVECKL-1 17B Loc 217 width 2 MD=96 or GE 99 F.17B. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för avveckling av kärkraften snabbare än till år 2010? F.17B(1). För avveckling snabbare än till år 2010 - riksdagspartier FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 287 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 97 11. Vänsterpartiet kommunisterna 55 12. Socialdemokraterna 859 13. Centerpartiet 15 14. Folkpartiet 9 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 14 20. Vpk/S 402 21. Vpk/C 3 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 68 24. S/C 2 25. S/Fp 26. S/M 34 27. C/Fp 5 28. C/M 4 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 59 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 7 33. Vpk/C/Fp 2 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 11 36. S/C/Fp 37. S/C/M 38. S/Fp/M 11 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 13 40. Vpk/S/C/Fp 2 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 2 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 61. Kommunistisk 1 62. Socialistisk 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 65. Liberal 66. Konservativ 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 69. Kristen 70. Oberoende 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 4 81. Alla (riksdags)partier 82. De demokratiska partierna 83. Inga partier 1 95. Annat parti 559 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 133 V88133 FÖR AVVECKL-2 17B Loc 219 width 2 MD=96 or GE 99 F.17B(2). För avveckling snabbare än till år 2010 - småpartier <Se F.17B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 637 00. Endast rikspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 1266 61. Miljöpartiet - de gröna 6 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 63. Övrigt kommunistiskt parti 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 57 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/ÖP 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp FYRA SMÅPARTIER NÄMNDA 91. Mp/Kds/Ök/Öp 1 95. Annat parti 559 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 134 V88134 FÖR 2010-1 17C Loc 221 width 2 MD=96 or GE 99 F.17C. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för avveckling av kärnkraften till år 2010? F.17C(1). För kärnkraftsavveckling till år 2010 - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 24 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 6 95. Annat parti 731 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 24 9 747 93 113 43 49 15 5 Kod: 24 25 26 27 29 30 31 32 33 Frek: 71 344 27 17 33 28 36 2 4 Kod: 35 36 37 38 39 40 42 43 44 Frek: 2 31 4 18 5 28 1 6 8 Kod: 50 81 83 95 96 98 99 Frek: 8 15 3 6 319 731 1081
VAR 135 V88135 FÖR 2010-2 17C Loc 223 width 2 MD=96 or GE 99 F.17C(2). För kärnkraftsavveckling till år 2010 - småpartier <Se F.17C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 133 1675 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 6 95. Annat parti 730 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 88 95 96 98 99 Frek: 1675 75 22 17 1 6 319 730 1081
VAR 136 V88136 EMOT 2010-1 17D Loc 225 width 2 MD=96 or GE 99 F.17D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning emot att avveckla kärnkraften till år 2010? F.17D(1). Emot kärnkraftsavveckling till år 2010 - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 5 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 42 95. Annat parti 845 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 23 Frek: 5 9 69 7 3 1309 6 2 4 Kod: 25 26 28 29 38 39 43 44 50 Frek: 10 31 2 150 10 4 3 2 1 Kod: 73 83 95 96 98 99 Frek: 1 11 42 319 845 1081
VAR 137 V88137 EMOT 2010-2 17D Loc 227 width 2 MD=96 or GE 99 F.17D(2). Emot kärnkraftsavveckling till år 2010 - småpartier <Se F.17D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 133 1629 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 42 95. Annat parti 845 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 95 96 98 99 Frek: 1629 3 6 1 42 319 845 1081
VAR 138 V88138 ÅSIKT AVFALL 18A Loc 229 width 1 MD=6 or GE 9 F.18A. Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraftverken, dvs det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vilken är Din inställning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 996 1. En gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 931 2. Slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 525 3. Ingen bestämd uppfattning i frågan 76 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 139 V88139 STYRKA:AVFALL 18B Loc 230 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B. (ÅSIKT I AVFALLSFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1313 1. Bestämd uppfattning 594 2. Mera tveksam 17 5. Vet inte/vill ej svara 604 0. Frågan ej tillämplig 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 140 V88140 ÅSIKT FONDER 19A Loc 231 width 1 MD=6 or GE 9 F.19A. Det finns olika uppfattningar om huruvida vi skall ha kollektiva löntagarfonder i Sverige. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak för eller emot kollektiva löntagarfonder, eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 439 1. I huvudsak för kollektiva löntagarfonder 848 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1117 5. I huvudsak emot kollektiva löntagarfonder 124 8. Vet inte/vill ej svara 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 141 V88141 FONDER:STYRKA 19B Loc 232 width 1 MD=0 or GE 6 F.19B. (ÅSIKT I LÖNTAGARFONDFRÅGAN) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1255 1. Bestämd uppfattning 291 2. Mera tveksam 3 5. Vet inte/vill ej svara 974 0. Frågan ej tillämplig 322 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 142 V88142 ÅSIKT BARNOMS 20A Loc 233 width 1 MD=6 or GE 9 F.20A. Inför årets val har det lagts fram olika förslag när det gäller den framtida barnomsorgen. Ett förslag är att införa ett beskattningsbart vårdnadsbidrag på 15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och 7 år. Ett annat förslag är att bygga ut föräldraförsäkringen så att rätten att stanna hemma med betalning motsvarande sjukersättningen utökas från nuvarande 9 månader till 18 månader samt att alla barn mellan 18 månader och 7 år ges möjlighet till kommunal barnomsorg. Är Du i huvudsak för något av de två nämnda förslagen eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 606 1. I huvudsak för att införa beskattningsbart vårdnadsbidrag på 15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och 7 år 1178 2. I huvudsak för att bygga ut föräldraförsäkringen så att rätten att stanna hemma med betalning motsvarande sjukersättningen utökas från nuvarande 9 månader till 18 månader samt att alla barn mellan 18 månader och 7 år ges möjlighet till kommunal barnomsorg 658 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 87 8. Vet inte/vill ej svara 316 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 143 V88143 BARNOMS:STYRKA 20 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 6 F.20B. (ÅSIKT) Har Du en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1378 1. Bestämd uppfattning 401 2. Mera tveksam 10 5. Vet inte/vill ej svara 739 0. Frågan ej tillämplig 317 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 144 V88144 VÅRDNADSBIDR1 20C Loc 235 width 2 MD=96 or GE 99 F.20C. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att införa ett beskattningsbart vårdnadsbidrag på 15 000 kronor per år för alla barn mellan 1 och 7 år? F.20C(1). För vårdnadsbidrag - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 19 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 1046 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 19 7 54 248 285 102 1 2 1 Kod: 23 24 25 27 28 29 34 38 39 Frek: 1 3 6 147 11 129 1 2 426 Kod: 42 44 50 73 81 96 98 99 Frek: 1 1 1 30 2 319 1046 1081
VAR 145 V88145 VÅRDNADSBIDR2 20C Loc 237 width 2 MD=96 or GE 99 F.20C(2). För vårdnadsbidrag - småpartier <Se F.20C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 133 1373 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 1046 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 71 96 98 99 Frek: 1373 19 81 7 319 1046 1081
VAR 146 V88146 FÖRÄLDRAFÖRS1 20D Loc 239 width 2 MD=96 or GE 99 F.20D. Vilket eller vilka partier är enligt Din uppfattning för att bygga ut föräldraförsäkringen från 9 månader till 18 månader samt att ge alla barn mellan 18 månader och 7 år möjlighet till kommunal barnomsorg? F.20D(1). För utbyggd föräldraförsäkring - riksdagspartier FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 132 8 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 982 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 8 6 1149 15 31 11 270 1 5 Kod: 24 25 26 27 29 31 32 36 38 Frek: 4 12 3 2 9 1 1 4 3 Kod: 39 44 50 73 96 98 99 Frek: 6 1 1 1 319 982 1081
VAR 147 V88147 FÖRÄLDRAFÖRS2 20D Loc 241 width 2 MD=96 or GE 99 F.20D(2). För utbyggd föräldraförsäkring - småpartier <Se F.20D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 133 1522 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 91. Mp/Kds/Ök/Öp 982 98. Vet inte/vill ej svara 319 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 96 98 99 Frek: 1522 16 6 319 982 1081
VAR 148 V88148 STATLIG KONTR 21A Loc 243 width 1 MD=6 or GE 9 F.21. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT) Jag läser upp en åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. F.21A. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 534 1. Instämmer helt 1089 2. Instämmer i stort sett 452 3. I stort sett motsatt åsikt 140 4. Helt motsatta åsikt 316 8. Vet inte/vill ej svara 314 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 149 V88149 SOC REFORMER 21B Loc 244 width 1 MD=6 or GE 9 F.21B. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.21 för fullständig frågetext> FÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 556 1. Instämmer helt 981 2. Instämmer i stort sett 538 3. I stort sett motsatt åsikt 221 4. Helt motsatt åsikt 233 8. Vet inte/vill ej svara 316 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 150 V88150 ENDAST RÖSTER 22A Loc 245 width 1 MD=6 or GE 9 F.22. Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Dig välja ett av svaren på kortet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Du med åsikten eller tycker Du den är felaktig? F.22A. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 564 1. Instämmer helt 1080 2. Instämmer stort sett 627 3. I stort sett motsatt åsikt 151 4. Helt motsatt åsikt 109 8. Vet inte/vill ej svara 314 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 151 V88151 RD-MÄN HÄNSYN 22B Loc 246 width 1 MD=6 or GE 9 F.22B. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 528 1. Instämmer helt 1119 2. Instämmer i stort sett 626 3. I stort sett motsatt åsikt 143 4. Helt motsatt åsikt 115 8. Vet inte/vill ej svara 314 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 152 V88152 LAG O ORDNING 23 Loc 247 width 1 MD=0 or GE 6 F.23. Nu kommer en fråga om hur Du anser att vårt samhälle bör utvecklas under de närmaste åren. På det här kortet har jag en lista med olika målsättningar som många anser att vi i vårt samhälle bör arbeta för. Jag skulle vilja höra vilken av målsättningarna Du anser är viktigast? (VISA SVARSKORT) (FORTSÄTTNINGSFRÅGOR:) Vilken målsättning är enligt Din mening den näst viktigaste? Och vilken målsättning är den minst viktiga? F.23(1). Upprätthålla lag och ordning FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 505 1. Viktigaste målsättningen 292 2. Näst viktigaste målsättningen 229 3. Näst minst viktiga målsättning 98 4. Minst viktig målsättning 56 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 153 V88153 PÅVERKA BESLUT 23 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 6 F.23(2). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 311 1. Viktigaste målsättningen 269 2. Näst viktigaste målsättningen 279 3. Näst minst viktiga målsättning 238 4. Minst viktig målsättning 83 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 154 V88154 PRISSTEGRINGAR 23 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 6 F.23(3). Bekämpa prisstegringarna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 189 1. Viktigaste målsättningen 283 2. Näst viktigaste målsättningen 250 3. Näst minst viktiga målsättning 370 4. Minst viktig målsättning 88 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 155 V88155 YTTRANDEFRIHET 23 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 6 F.23(4). Skydda yttrandefriheten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 143 1. Viktigaste målsättningen 292 2. Näst viktigaste målsättningen 290 3. Näst minst viktiga målsättning 343 4. Minst viktig målsättning 112 5. Vet inte/vill ej svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 2 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 156 V88156 MARKNADSEKON 24A Loc 251 width 2 MD=96 or GE 99 F.24. På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del männinskor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om förslagen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt. (VISA SVARSKORT) F.24A. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 114 00. Mycket dåligt förslag 62 01. 110 02. 126 03. 112 04. 472 05. Varken bra eller dåligt förslag 257 06. 339 07. 349 08. 109 09. 385 10. Mycket bra förslag 93 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 157 V88157 SOCIALISM 24B Loc 253 width 2 MD=96 or GE 99 F.24B. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett socialistiskt samhälle <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 633 00. Mycket dåligt förslag 156 01. 211 02. 211 03. 168 04. 481 05. Varken bra eller dåligt förslag 132 06. 151 07. 152 08. 42 09. 112 10. Mycket bra förslag 79 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 158 V88158 INKOMSTSKILLN 24C Loc 255 width 2 MD=96 or GE 99 F.24C. Satsa på ett samhälle med större inkomstskillnad mellan människor <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1098 00. Mycket dåligt förslag 238 01. 276 02. 185 03. 107 04. 364 05. Varken bra eller dåligt förslag 61 06. 61 07. 51 08. 5 09. 16 10. Mycket bra förslag 66 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 159 V88159 EKON TILLVÄXT 24D Loc 257 width 2 MD=96 or GE 99 F.24D. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhällle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet. <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 48 00. Mycket dåligt förslag 37 01. 61 02. 86 03. 91 04. 466 05. Varken bra eller dåligt förslag 286 06. 383 07. 388 08. 130 09. 422 10. Mycket bra förslag 130 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 160 V88160 MILJÖVÄNLIGT 24E Loc 259 width 2 MD=96 or GE 99 F.24E. Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 66 00. Mycket dåligt förslag 36 01. 96 02. 112 03. 106 04. 523 05. Varken bra eller dåligt förslag 254 06. 309 07. 374 08. 160 09. 408 10. Mycket bra förslag 84 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 161 V88161 TEKNIKSAMHÄLLE 24 Loc 261 width 2 MD=96 or GE 99 F.24F. Vad anser Du om förslaget att satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv. <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORAT FORMULÄR 228 00. Mycket dåligt förslag 105 01. 179 02. 204 03. 175 04. 493 05. Varken bra eller dåligt förslag 201 06. 275 07. 250 08. 82 09. 228 10. Mycket bra förslag 108 88. Vet inte/vill ej svara 317 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 162 V88162 FRAMTID:MILJÖ 25A Loc 263 width 1 MD=0 or GE 8 F.25. Om Du ser tio femton år framåt i tiden, hur tror Du då att Sverige kommer att förändras när det gäller sådana saker som miljö, levnadsstandard, jämlikhet och frihet? F.25A. Jag börjar med att fråga om miljön. Tror Du att miljön i Sverige kommer att förbättras, försämras eller kommer den att vara ungefär som idag? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 751 1. Förbättras 259 3. Ungefär som idag 307 5. Försämras 34 6. Vet inte/vill ej svara 1182 0. Frågan ej tillämplig 312 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 163 V88163 FRAMTID:EKON 25B Loc 264 width 1 MD=0 or GE 8 F.25B. Och hur tror Du att den genomsnittliga ekonomiska levnadsstandaren i Sverige kommer att förändras? Kommer den att förbättras, försämras eller kommer den att vara ungefär som idag? <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 272 1. Förbättras 729 3. Ungefär som idag 302 5. Försämras 49 6. Vet inte/vill ej svara 1182 0. Frågan ej tillämplig 311 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 164 V88164 FRAMTID:JÄML 25C Loc 265 width 1 MD=0 or GE 8 F.25C. Och hur tror Du att jämlikheten när det gäller människors inkomster och levnadsförhållanden i Sverige kommer att förändras? Kommer den att öka, minska eller kommer den att vara ungefär som idag? <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 322 1. Öka 805 3. Ungefär som idag 172 5. Minska 53 6. Vet inte/vill ej svara 1182 0. Frågan ej tillämplig 311 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 165 V88165 FRAMTID:FRIH 25D Loc 266 width 1 MD=0 or GE 8 F.25D. Och hur tror Du att det Svenska samhället kommer att förändras när det gäller de enskilda individernas frihet? Kommer individernas frihet att öka, minska eller kommer den att vara ungefär som idag? <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 218 1. Öka 800 3. Ungefär som idag 255 5. Minska 79 6. Vet inte/vill ej svara 1182 0. Frågan ej tillämplig 311 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 166 V88166 PARTIANHÄNGARE 26 Loc 267 width 1 MD=6 or GE 9 F.26A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Du själv betrakta Dig som t ex folkpartist, socialdemokrat, moderat, centerpartist, vpk-are, miljöpartist eller kds-are? Eller har Du inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1371 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 91 3. Vet inte/tveksam 1199 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av ett bestämt parti 12 8. Vet inte/vill ej svara 172 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 167 V88167 PARTIPREFERENS 26 Loc 268 width 2 MD= 0 or GE 96 F.26B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Du bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 36 09. Miljöpartiet - de gröna 49 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 14. Socialistiska partiet 772 22. Socialdemokraterna 141 33. Centerpartiet 110 44. Folkpartiet 212 55. Moderata samlingspartiet 26 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 22 88. Vet inte/vill ej svara 1302 00. Frågan ej tillämplig 173 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 168 V88168 PARTIIDENT 26C Loc 270 width 1 MD=0 or GE 8 F.26C. (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Du själv till de starkt övertygade anhängarna av Ditt parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 738 1. Ja, starkt övertygad 602 5. Nej, inte starkt övertygad 5 6. Vet inte/vill ej svara 1324 0. Frågan ej tillämplig 176 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 169 V88169 NÄRMASTE PARTI 26 Loc 271 width 2 MD= 0 or GE 96 F.26D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Du ändå tycker Dig stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 85 09. Miljöpartiet - de gröna 42 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 1 17. Övrigt kommunistiskt parti 345 22. Socialdemokraterna 1 23. S + något kommunistiskt parti 1 25. S+Fp 119 33. Centerpartiet 170 44. Folkpartiet 1 47. Vpk+Fp 153 55. Moderata samlingspartiet 34 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 6 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även borgerliga partier eller borgerligt parti 2 82. Skånepartiet 341 88. Vet inte/vill ej svara; även: Nej, inget parti 1371 00. Frågan ej tillämplig 172 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 170 V88170 ANDRA PARTI 27 Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 96 F.27. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Du näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 213 09. Miljöpartiet - de gröna 318 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 232 22. Socialdemokraterna 407 33. Centerpartiet 1 35. Vpk+C 542 44. Folkpartiet 191 55. Moderata samlingspartiet 54 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även borgerliga partier eller borgerligt parti 1 72. Fp+C samt mittenpartierna och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 77. M+Fp 1 79. C+Mp 346 88. Vet inte/vill ej svara; även: Nej, inget parti nämnt 362 00. Frågan ej tillämplig 173 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 171 V88171 VH-SKALA: FP 28A Loc 275 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja att Du placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Du tycker att ett parti står desto lägre siffra väljer Du. Och ju mer till höger Du tycker att ett parti står desto högre siffra väljer Du? F.28A(1). Vi börjar med folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera folkpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 00. Långt till vänster 4 01. 15 02. 40 03. 77 04. 378 05. Varken vänster eller höger 457 06. 702 07. 487 08. 147 09. 83 10. Långt till höger 143 88. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 172 V88172 VH-SKALA: S 28A Loc 277 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A(2). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera socialdemokraterna? <Se F.28A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 130 00. Långt till vänster 185 01. 457 02. 694 03. 530 04. 264 05. Varken vänster eller höger 85 06. 42 07. 17 08. 5 09. 15 10. Långt till höger 114 88. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 173 V88173 VH-SKALA: M 28A Loc 279 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A(3). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.28A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 00. Långt till vänster 5 01. 11 02. 13 03. 23 04. 43 05. Varken vänster eller höger 61 06. 148 07. 439 08. 505 09. 1155 10. Långt till höger 131 88. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 174 V88174 VH-SKALA: VPK 28A Loc 281 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A(4). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.28A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 895 00. Långt till vänster 686 01. 472 02. 206 03. 77 04. 52 05. Varken vänster eller höger 6 06. 5 07. 6 08. 1 09. 10. Långt till höger 132 88. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 175 V88175 VH-SKALA: C 28A Loc 283 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A(5). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera centerpartiet? <Se F.28A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 6 00. Långt till vänster 5 01. 18 02. 43 03. 106 04. 691 05. Varken vänster eller höger 844 06. 470 07. 159 08. 33 09. 17 10. Långt till höger 145 88. Vet inte/vill ej svara 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 176 V88176 VH-SKALA: MP 28A Loc 285 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A(6). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera miljöpartiet - de gröna <Se F.28A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 45 00. Långt till vänster 61 01. 103 02. 192 03. 365 04. 1138 05. Varken till vänster eller höger 109 06. 56 07. 33 08. 15 09. 9 10. Långt till höger 411 88. Vet inte/vill ej svara 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 177 V88177 VH-SKALA:KDS 28A Loc 287 width 2 MD=96 or GE 99 F.28A(7). Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera kds - kristdemokratiska samhällspartiet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 44 00. Långt till vänster 22 01. 55 02. 72 03. 108 04. 710 05. Varken vänster eller höger 581 06. 337 07. 171 08. 59 09. 38 10. Långt till höger 338 88. Vet inte/vill ej svara 310 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 178 V88178 VH-SKALA: UP 28B Loc 289 width 2 MD=96 or GE 99 F.28B. Var någonstans på skalan skulle Du vilja placera Dig själv? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 65 00. Långt till vänster 69 01. 179 02. 263 03. 261 04. 730 05. Varken vänster eller höger 272 06. 267 07. 188 08. 73 09. 58 10. Långt till höger 113 88. Vet inte/vill ej svara 307 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 179 V88179 TÄNKER RÖSTA 29A Loc 291 width 1 MD=0 or GE 8 F.I:29A. Tänker Du rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN AVSER RIKSDAGSVALET. 1095 1. Ja 52 3. Kanske/vet inte 30 5. Nej 1 6. Vägrar svara 1663 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 180 V88180 PARTI (FÖRE) 29B Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:29B. (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Du rösta på i riksdagsvalet? (TVEKSAM ELLER TÄNKER INTE RÖSTA) Om Du skulle rösta, vilket parti skulle Du i så fall rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 74 09. Miljöpartiet - de gröna 30 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 389 22. Socialdemokraterna 85 33. Centerpartiet 113 44. Folkpartiet 135 55. Moderata samlingspartiet 19 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även borgerliga partier eller borgerligt parti 1 77. M+Fp 37 87. Vägrar svara 289 88. Har inte bestämt sig/vet inte 7 89. Tänker rösta blankt 1 90. Tänker inte rösta 1663 00. Frågan ej tillämplig 1081 99. Bortfall
VAR 181 V88181 RÖSTADE 1988 29A Loc 294 width 1 MD=0 or GE 6 F.29A/BF:4. Röstade Du vid årets val? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 1709 1. Ja 18 3. Ja, men inte i alla valen 166 5. Nej, röstade inte i något av valen 882 0. Frågan ej tillämplig 5 6. Uppgift saknas 65 8. Enkäten ej besvarad 1081 9. Bortfall
VAR 182 V88182 PARTI 1988R 29B Loc 295 width 2 MD=96 or GE 98 F.29B/BF:1. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 145 09. Miljöpartiet - de gröna 129 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 1104 22. Socialdemokraterna 284 33. Centerpartiet 280 44. Folkpartiet 398 55. Moderata samlingspartiet 69 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 82. Skånepartiet 1 86. Framstegspartiet 6 87. Annat parti 106 88. Vägrar svara 39 89. Röstade blankt 210 90. Röstade inte 7 96. Uppgift saknas 65 98. Enkäten ej besvarad 1081 99. Bortfall
VAR 183 V88183 PARTI 1988K 29C Loc 297 width 2 MD=96 or GE 98 F.29C/BF:2. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Du på i valet till kommunfullmäktige? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 155 09. Miljöpartiet - de gröna 120 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 2 17. Övrigt kommunistiskt parti 976 22. Socialdemokraterna 306 33. Centerpartiet 254 44. Folkpartiet 386 55. Moderata samlingspartiet 72 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination; även: borgerlig valsedelbeteckning för M+C+Fp i kommunalval 29 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 82. Skånepartiet 1 86. Framstegspartiet 4 87. Annat parti 69 88. Vägrar svara 35 89. Röstade blankt 241 90. Röstade inte 125 96. Uppgift saknas 65 98. Enkäten ej besvarad 1081 99. Bortfall
VAR 184 V88184 PARTI 1988L 29D Loc 299 width 2 MD=98 or GE 99 F.29D/BF:3. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Du på i landstingsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP I GÖTEBORG, MALMÖ ELLER PÅ GOTLAND (HAR EJ LANDSTING). UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET 105 09. Miljöpartiet - de gröna 101 11. Vänsterpartiet kommunisterna 946 22. Socialdemokraterna 274 33. Centerpartiet 275 44. Folkpartiet 344 55. Moderata samlingspartiet 70 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 2 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 86. Framstegspartiet 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp, dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföra sig till någon av ovanstående koder 31 88. Röstade blankt 391 89. Röstade inte 65 90. Enkäten ej besvarad 58 91. Vägrar svara 1081 98. Bortfall 181 99. Uppgift saknas
VAR 185 V88185 TID F BESLUT 29E Loc 301 width 1 MD=0 or GE 6 F.29E/BF:4. (RÖSTADE) När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Du sedan länge hur Du skulle rösta? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET 510 1. Under sista veckan före valet 459 2. Tidigare under hösten eller sommaren 1429 3. Visste sedan länge hur jag skulle rösta 45 4. Röstade inte 8 5. Vet inte/vill ej svara 161 0. Frågan ej tillämplig 168 6. Uppgift saknas 65 8. Enkäten ej besvarad 1081 9. Bortfall
VAR 186 V88186 MÖJLIGT PARTI 29F Loc 302 width 2 MD=96 or GE 97 F.29F. (RÖSTADE INTE I NÅGOT VAL) Vilket parti skulle Du ha röstat på, om Du hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Du skulle röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. FRÅGAN GÄLLER RIKSDAGSVALET 6 09. Miljöpartiet - de gröna 4 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 38 22. Socialdemokraterna 6 33. Centerpartiet 12 44. Folkpartiet 9 55. Moderata samlingspartiet 2 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: borgerliga partier eller borgerligt parti 1 72. Röstadea blankt 41 73. Vet inte/vill ej svara 1081 96. Bortfall 1358 97. Frågan ej tillämplig 184 98. Uppgift saknas 1182 99. Frågan ej tillämplig
VAR 187 V88187 PARTIVAL SKÄL1 30 Loc 304 width 3 MD= 0 or GE 996 F.30. Du säger att Du röstade på (...PARTI) vid årets riksdagsval. Vilka var de viktigaste skälen till att Du röstade på (...PARTI)? F.30(1). Viktigt för partival, 1 122 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 8 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 4 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 7 006. Momsen på livsmedel 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 2 008. Man skall kunna leva på sin lön 009. Indirekta skatter/punktskatter 010. Kommunalskattefrågor 1 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 63 020. Sveriges ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegningar, infalation, frihandel 3 022. Lönenivå 023. För en expansiv ekonomisk politik 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 1 025. Prisstegningar, inflation 026. Privatekonomi 1 030. Offentliga sektor 3 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 1 032. Minska den offentliga sektorn 7 035. Privatisering 1 036. För privatiseringar 3 037. Mot privatiseringar 62 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 041. För sociala reformer, mera reformer 2 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och ("bidrags Sverige"), mot välfärdssamhället 8 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 045. Socialt ansvar 4 046. "Socialt ansvar utan socialism" 16 047. Fördelningspolitik 18 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 9 060. Äldrevård 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 17 070. Sjukvård/sjukförsäkring 1 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 077. Aids-problemet 1 080. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 82 085. Familjepolitik/barnomsorg 7 086. Vårdnadsbidrag 087. För vårdnadsbidrag 088. Mot vårdnadsbidrag 9 089. Förlängd föräldraförsäkring 1 090. För förlängd föräldraförsäkring 091. Mot förlängd föräldraförsäkring 092. Barndaghem 093. För barndaghem 094. Mot barndaghem 1 095. Barnfamiljernas ekonomi 2 096. Sextimmars arbetsdag 15 100. Utbildningspolitik, forskning 1 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 103. Kulturfrågor 110. Fritid/idrott 1 111. Ungdomens framtid och problem 5 120. Bostadspolitik 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 122. Låt villaägarnabehålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 124. Bostadsbrist 1 125. Bostadsbrist - ungdomar 10 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik, Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 15 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelsubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 1 150. Byråkrati- för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personligt integritet, personnummer 235 160. Miljö/miljövård/naturvård 161. Kemiska bekämpningamedel i skogs- och jordbruk 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 1 163. Försurning, skogsdöd 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 165. Havs- och vattenföroreningar 166. Säldöd 167. Luftföroreningar 3 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivttrafik 171. SCAN-link 4 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 181. Säkerhet på gator och torg 182. Ungdomsvåld på gator och torg 20 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 2 191. Bekämpa porr och prostitution 1 192. Abort 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, pressstöd 201. Reklam-TV 202. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 203. Mot reklam-TV 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 221. Utrikespolitik 28 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 3 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 5 226. Europafrågan/EG-frågan 1 230. Internationella frågor, allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 52 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 1 245. Semester 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 5 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 10 261. Kärnkraft 1 262. För kärnkraft 3 263. Mot kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringfrågan 2 271. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer staliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 23 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 4 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 4 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 1 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 11 300. Rättsamhället/rättssäkerhet 2 301. Ebbe Carlsson-affären 302. Stig Malm-affären 303. Christer Nilsson-affären 304. Miljöparti-affärer 305. Socialdemokratiska affärer 1 306. Övriga affärer 307. Bofors- eller vapenaffärer 4 310. Invandrarpolitik 311. För mycket stöd till invandrare 312. För lite stöd till invandrare 1 315. Flyktingfrågor 316. Vi släpper in för många flyktingar 317. Vi släpper in för få flyktingar 2 320. Övriga sakfrågor 38 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 8 331. Socialism 14 333. Kommunism, klasskamp, revolution 19 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 28 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism - valfrihet 3 343. Gröna ideer, grön ideologi 5 344. Rättvisa 98 401. Partiets politik är bra för arbetarna/arbetarklassen/de lågavlönade 10 402. Partiets politik är bra för jordbrukarna 1 411. Partiets politik är bra för löntagarna/de anställda/arbetare och tjänstemän 3 412. Partiets politik är bra för pensionärerna 14 441. Övriga klass- och gruppreferenser 38 451. Jag känner mig som anhängare av partiet/är lojal mot partiet/känner mig som sosse/folkpartist/moderat osv. 99 453. Jag har alltid/i många år/röstat på partiet/röstar på partiet av gammal vana 1 491. Övriga partiidentifikationssvar 2 500. Lokala och kommunala frågor 5 501. Partiet har kompetenta/kunniga politiker 27 502. Partiet är trovärdigt/håller löften/hederligt/ej taktiskt 10 503. Partiet tillhör inte etablissemanget/ny politikertyp/ej proffspolitiker/ gräsrotspolitiker/nytt parti 2 504. Partiet lyssnar på folks åsikter/vet hur vanligt folk tänker/demokratisk förankring 85 505. Regeringfrågan/partiet är starkt/enigt/handlingskraftigt 2 506. Ger klara besked/visste vad de stod för/upplever förväntningar (Nådde ut med sitt budskap) 15 551. Partiet riskerade att hamna under 4-procentspärren och åka ur riksdagen (ej bästa parti) 1 552. Jag trodde inte att mitt bästa parti (kds) skulle komma in i riksdagen 9 591. Övriga taktiska svar 1 598. Alla frågor 1 599. Övrigt 33 601. Partiet har en bra partiledare/bättre än övriga partiledare 1 602. Partiet har en bättre partiledare än annan (andra) namngivna partiledare från annat parti 2 603. Partiet har en bra annan namngiven politiker 1 605. Kjell-Olof Feldt 1 641. Övriga personreferenser 179 651. Partiets hela politik är bra 21 652. Partiprogrammet är bra 2 653. Partiet riskerade att hamna utanför riksdagen (bästa parti) 16 661. Påverkan från någon i familjen 9 671. Partiets politik gynnar mig/min familj/ekonomiskt 140 691. Övrigt 175 888. Vet inte/vill ej svara 2 995. Nej, inget skäl viktigt 475 000. Frågan ej tillämplig 300 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 188 V88188 PARTIVAL SKÄL2 30 Loc 307 width 3 MD= 0 or GE 999 F.30(2). Viktigt för partival, 2 <Se F.30 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 1968 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 8 11 20 Frek: 1968 58 10 2 7 1 3 1 46 Kod: 21 22 25 26 30 32 35 36 37 Frek: 2 3 1 1 1 2 1 5 1 Kod: 40 42 44 47 50 60 70 71 74 Frek: 26 1 7 12 10 13 35 1 1 Kod: 75 85 86 87 89 90 95 96 100 Frek: 1 75 3 1 1 1 1 4 6 Kod: 101 103 111 120 122 123 130 131 140 Frek: 1 2 1 8 1 1 9 1 5 Kod: 150 160 162 163 165 170 180 190 191 Frek: 2 71 1 1 2 3 6 9 1 Kod: 192 201 210 220 221 222 224 226 240 Frek: 1 1 3 5 2 22 2 6 31 Kod: 245 260 261 263 271 272 290 291 292 Frek: 9 6 13 2 2 20 6 1 2 Kod: 295 300 305 306 310 317 320 330 333 Frek: 4 9 1 1 3 1 2 5 3 Kod: 335 336 338 343 344 401 402 412 441 Frek: 10 29 1 2 3 12 4 1 5 Kod: 451 452 453 491 500 501 502 503 505 Frek: 8 1 20 1 2 3 8 13 15 Kod: 506 551 553 591 601 605 651 653 654 Frek: 3 3 1 3 20 2 28 2 1 Kod: 661 662 671 691 999 Frek: 12 2 2 28 1081
VAR 189 V88189 PARTIVAL SKÄL3 30 Loc 310 width 3 MD= 0 or GE 999 F.30(3). Viktigt för partival, 3 <Se F.30 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 2420 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 8 11 20 21 Frek: 2420 26 2 1 3 3 1 14 1 Kod: 22 30 31 32 35 36 37 40 41 Frek: 3 1 1 2 3 2 1 18 1 Kod: 42 43 44 47 50 60 70 74 80 Frek: 2 1 1 6 3 8 16 3 1 Kod: 85 86 96 100 110 111 130 140 144 Frek: 35 3 2 5 2 1 7 2 1 Kod: 150 160 161 165 167 170 180 190 191 Frek: 3 38 1 1 1 4 3 3 1 Kod: 220 221 222 224 226 230 240 245 250 Frek: 8 1 23 3 4 1 14 3 1 Kod: 260 261 262 270 272 290 292 295 300 Frek: 3 6 1 1 4 1 2 1 7 Kod: 301 310 315 320 330 331 333 335 336 Frek: 1 4 2 2 4 1 1 5 12 Kod: 360 401 402 404 441 453 501 502 503 Frek: 1 4 1 1 3 3 2 4 1 Kod: 504 505 506 601 603 651 652 653 661 Frek: 3 10 1 6 1 7 1 1 2 Kod: 662 671 691 999 Frek: 1 1 18 1081
VAR 190 V88190 PARTIVAL SKÄL4 30 Loc 313 width 3 MD= 0 or GE 999 F.30(4). Viktigt för partival, 4 <Se F.30 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 2714 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 3 4 6 20 21 22 31 Frek: 2714 5 1 1 1 2 2 1 2 Kod: 32 35 40 42 47 60 70 74 80 Frek: 2 1 6 1 2 3 5 2 1 Kod: 85 86 93 100 101 103 111 140 160 Frek: 10 3 1 1 2 1 1 2 13 Kod: 161 180 190 192 201 210 220 221 222 Frek: 1 6 1 1 1 1 2 5 5 Kod: 226 240 245 260 261 263 272 290 292 Frek: 2 4 1 1 2 1 5 2 1 Kod: 295 310 320 330 335 336 502 505 601 Frek: 2 1 1 1 2 1 2 2 1 Kod: 603 641 651 691 999 Frek: 1 1 1 1 1081
VAR 191 V88191 PARTIVAL SKÄL5 30 Loc 316 width 3 MD= 0 or GE 999 F.30(5). Viktigt för partival, 5 <Se F.30 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 187 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 2810 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 8 20 31 40 70 100 103 Frek: 2810 1 1 2 1 2 2 2 1 Kod: 120 160 180 190 220 221 222 226 261 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 262 272 292 310 336 451 502 505 651 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 671 999 Frek: 1 1081
VAR 192 V88192 PARTIPOLITIK 31A Loc 319 width 1 MD=0 or GE 6 F.31. Du säger att Du röstade på/tänker rösta på (...PARTI, se fråga 29B) vid årets riksdagsval. Hur viktiga är/var följande skäl för Ditt val av parti? För varje skäl jag läser upp, kan Du säga om det är/var: (VISA SVARSKORT) F.31A. Partiets politik brukar vara till fördel för den yrkesgruppen jag tillhör FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 436 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 689 2. Ganska viktigt skäl 517 3. Inte särskilt viktigt skäl 348 4. Inte alls viktigt skäl 74 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 193 V88193 PARTILEDARE 31B Loc 320 width 1 MD=0 or GE 6 F.31B. Partiet har en bra partiledare <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 479 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 909 2. Ganska viktigt skäl 471 3. Inte särskilt viktigt skäl 163 4. Inte alls viktigt skäl 42 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 194 V88194 ANHÄNGARE 31C Loc 321 width 1 MD=0 or GE 6 F.31C. Jag känner mig som anhängare av partiet <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 425 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 625 2. Ganska viktigt skäl 600 3. Inte särskilt viktigt skäl 373 4. Inte alla viktigt skäl 41 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 195 V88195 BRA POLITIK 31D Loc 322 width 1 MD=0 or GE 6 F.31D. Partiet har en bra politik i många av de frågor som debatterats under den senaste tiden <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 680 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 1113 2. Ganska viktigt skäl 160 3. Inte särskilt viktigt skäl 35 4. Inte alls viktigt skäl 76 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 196 V88196 KOMPETENS 31E Loc 323 width 1 MD=0 or GE 6 F.31E. Partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politik <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 603 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 950 2. Ganska viktigt skäl 298 3. Inte särskilt viktigt skäl 75 4. Inte alls viktigt skäl 138 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 197 V88197 BRA IDEOLOGI 31F Loc 324 width 1 MD=0 or GE 6 F.31F. Partiet har en bra politisk ideologi <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 828 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 946 2. Ganska viktigt skäl 145 3. Inte särskilt viktigt skäl 42 4. Inte alls viktigt skäl 103 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 198 V88198 RÖSTAR PARTI 31G Loc 325 width 1 MD=0 or GE 6 F.31G. Jag brukar alltid rösta på partiet <Se F.31 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 546 1. Ett av de absolut viktigaste skälen 375 2. Ganska viktigt skäl 382 3. Inte särskilt viktigt skäl 655 4. Inte alls viktigt skäl 77 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 301 6. Uppgift saknas 29 7. Har ej röstat före 1988 års val 1081 9. Bortfall
VAR 199 V88199 SYSSELSÄTTNING 32 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 6 F.32. Jag skall nu läsa upp ett antal politiska sakfrågor. Kan Du för var och en av dem säga hur viktig den var för Ditt val av parti vid riksdagsvalet den 18 september. Jag börar med sysselsättningsfrågan. F.32A. Hur viktig var sysselsättningsfrågan för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 596 1. En av de absolut viktigaste frågorna 892 2. Ganska viktig fråga 402 3. Inte särskilt viktig fråga 100 4. Inte alls viktig fråga 81 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 200 V88200 MILJÖFRÅGA 32 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 6 F.32B. Hur viktig var miljöfrågan för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 884 1. En av de absolut viktigaste frågorna 908 2. Ganska viktig fråga 183 3. Inte särskilt viktig fråga 32 4. Inte alls viktig fråga 64 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 201 V88201 SKATTEFRÅGA 32 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 6 F.32C. Hur viktiga var skattefrågorna för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 670 1. En av de absolut viktigaste frågorna 995 2. Ganska viktig fråga 280 3. Inte särskilt viktig fråga 48 4. Inte alls viktig fråga 78 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 202 V88202 SVERIGES EKON 32D Loc 329 width 1 MD=0 or GE 6 F.32D. Hur viktig var frågan om Sveriges ekonomi för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 668 1. En av de absolut viktigaste frågorna 1004 2. Ganska viktig fråga 241 3. Inte särskilt viktig fråga 61 4. Inte alls viktig fråga 97 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 203 V88203 SOC TRYGGHET 32E Loc 330 width 1 MD=0 or GE 6 F.32E. Hur viktig var sociala trygghetsfrågan för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 779 1. En av de absolut viktigaste frågorna 944 2. Ganska viktig fråga 247 3. Inte särskilt viktig fråga 44 4. Inte alls viktig fråga 57 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 204 V88204 BARNOMSORG 32F Loc 331 width 1 MD=0 or GE 6 F.32F. Hur viktig var frågan om barnomsorg för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 565 1. En av de absolut viktigaste frågorna 812 2. Ganska viktig fråga 384 3. Inte särskilt viktig fråga 189 4. Inte alls viktig fråga 121 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 205 V88205 ENERGIFRÅGAN 32G Loc 332 width 1 MD=0 or GE 6 F.32G. Hur viktig var energi- och kärnkraftsfrågan för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 586 1. En av de absolut viktigaste frågorna 936 2. Ganska viktig fråga 361 3. Inte särskilt viktig fråga 95 4. Inte alls viktig fråga 93 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 294 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 206 V88206 EBBE CARLSSON 32H Loc 333 width 1 MD=0 or GE 6 F.32H. Hur viktig var den s k Ebbe Carlsson affären för Ditt val av parti vid årets riksdagsval? <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 80 1. En av de absolut viktigaste frågorna 198 2. Ganska viktig fråga 421 3. Inte särskilt viktig fråga 1256 4. Inte alls viktig fråga 115 5. Vet inte/vill ej svara 480 0. Frågan ej tillämplig 295 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 207 V88207 RÖSTADE 1985R 33A Loc 334 width 1 MD=0 or GE 8 F.33A. (FÖDD FÖRE 16 SEPTEMBER 1967) Röstade Du vid riksdagsvalet 1985? 2562 1. Ja 6 3. Minns inte säkert, men troligen 104 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 2 6. Vet inte/vill ej svara 135 0. Frågan ej tillämplig/UP ej röstberättigad 1985 36 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 208 V88208 PARTI 1985R 33B Loc 335 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33B. (RÖSTADE 1985) Vilket parti röstade Du på vid valet 1985? 54 09. Miljöpartiet - de gröna 116 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 1131 22. Socialdemokraterna 274 33. Centerpartiet 331 44. Folkpartiet 448 55. Moderata samlingspartiet 32 66. Kristdemokratiska samlhällspartiet 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: borgerliga partier eller borgerligt parti 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp, dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 156 88. Vet inte/vill ej svara 23 89. Röstade blankt 241 00. Frågan ej tillämplig 36 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 209 V88209 C-/KDS-LISTA 33B Loc 337 width 1 MD=0 or GE 6 F.33B(1). (RÖSTADE PÅ CENTERN/CENTERPARTIET) Röstade Du på en centerpartilista eller på en kds-lista? <Se F.33B för fullständig frågetext> 219 1. Centerpartilista 11 2. Kds-lista 5 3. Blandad (saxad) lista 19 5. Vet inte/vill ej svara 2566 0. Frågan ej tillämplig 25 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 211 V88211 ORSAK PBYTE 1 34B Loc 338 width 3 MD= 0 or GE 996 F.34B. (PARTIBYTARE) I årets riksdagsval röstade Du på (...PARTI). För tre år sedan, i riksdagsvalet 1985, röstade Du på (...PARTI). Vad var det som fick Dig att rösta annorlunda i år jämfört med 1985? (TILLÄGGSFRÅGA:) Var det något mer som fick Dig att rösta annorlunda i år? F.34B(1). Orsak till partibyte, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 16 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 1 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 006. Momsen på livsmedel 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottlighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 008. Man skall kunna leva på sin lön 009. Indirekta skatter/punktskatter 010. Kommunalskattefeågor 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 2 020. Sveriges ekonomi 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegningar, inflation, fri handel 022. Lönenivå, lönepolitik 023. För en expansiv ekonomisk politik 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 025. Prisstegningar, inflation 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 030. Offentlig sektor 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 032. Minska den offentliga sektorn 035. Privatiseringar 036. För privatiseringar 1 037. Mot privatiseringar 1 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 041. För sociala reformer, mera reformer 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 047. Fördelningspolitik 1 050. Pensioner - pensionärsfrågor 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 060. Äldrevård 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 070. Sjukvård/sjukförsäkring 071. För mer resurser till sjukvården 072. Mot mer resurser till sjukvården 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 077. Aids-problemet 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser , bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och/eller registrering 081. Tobak, rökning 5 085. Familjepolitik/barnomsorg 086. Vårdnadsbidrag 087. För vårdnadsbidrag 088. Mot vårdnadsbidrag 1 089. Förlängd föräldraförsäkring 090. För förlängd föräldraförsäkring 091. Mot förlängd föräldraförsäkring 092. Barndaghem 093. För barndaghem 094. Mot barndaghem 095. Barnfamiljernas ekonomi 096. Sextimmars arbetsdag 1 100. Utbildningspolitik, forskning 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 103. Kulturfrågor 110. Fritid/idrott 111. Ungdomens framtid och problem 1 120. Bostadspolitik, allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 124. Bostadsbrist 125. Bostadsbrist - ungdomar 130. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik, land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personlig integritet, personnummer 41 160. Miljö/miljövård/naturvård 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 163. Försurning, skogsdöd 164. Mot gifter i jobbet 165. Havs- och vattenföroreningar 166. Säldöd 167. Luftföroreningar 1 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsing, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. SCAN-link 1 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 181. Säkerhet på gator och torg 182. Ungdomsvåld på gator och torg 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 191. Bekämpa porr och prostitution 192. Abort 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. Reklam-TV 202. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 203. Mot reklam-TV 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 221. Utrikespolitik 1 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 226. Europafrågan/EG-frågan 230. Internationella frågor, allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 2 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 245. Semester 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 1 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 261. Kärnkraft 262. För kärnkraft 263. Mot kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 271. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism, och marknadsekonomi 1 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 2 300. Rättsamhället/rättsäkerhet 1 301. Ebbe Carlsson-affären 302. Stig Malm-affären 303. Christer Nilsson-affären 304. Miljöparti-affärer 1 305. Socialdemokratiska affärer 3 306. Övriga affärer 307. Bofors- eller vapenaffärer 310. Invandrarpolitik 311. För mycket stöd till invandrare 312. För lite stöd till invandrare 315. Flyktingfrågor 316. Vi släpper in för många flyktingar 317. Vi släpper in för få flyktingar 2 320. Övriga sakfrågor 330. Ideologibegrepp (allmänt, övrigt) 1 331. Socialism 332. Kommunism, klasskamp, revolution 333. Liberalism, nyliberalism 334. Konservatism, traditioner, det gamla 1 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 337. För kollektivism, begränsa individens egoism 338. Mer demokrati, mot diktatur 339. Vänsterpolitik 340. Högerpolitik 341. Radikalism 342. Systemskifte 343. Gröna ideer, grön ideologi 344. Rättvisa 401. Partiets politik är bra för arbetarna/arbetarklassen/de lågavlönade 402. Partiets politik är bra för jordbrukarna 403. Partiets politik är bra för medlklassen/tjänstemännen/akademikerna 404. Partiets politik är bra för företagarna/småföretagarna/arbetsgivarna 411. Partiets politik är bra för löntagarna/de anställda/arbetare och tjänstemän 412. Partiets politik är bra för pensionärerna 2 441. Övriga klass- och gruppreferenser 451. Jag känner mig som anhängare av partiet/är lojal mot partiet/känner mig som sosse/folkpartist/moderat osv. 452. Jag är medlem av partiet 453. Jag har alltid/i många år röstat på partiet/röstar på partiet av gammal vana 491. Övriga partiidentifikationssvar 501. Partiet har kompetenta/kunniga politiker 2 502. Partiet är trovärdigt/håller löften/hederligt/ej taktiskt 4 503. Partiet tillhör inte etablissemanget, ny politikertyp, ej proffspolitiker, gräsrotspolitiker 504. Partiet lyssnar på folks åsikter/vet hur vanligt folk tänker/demokratisk förankning 10 505. Regeringsfrågan/partiet är starkt/enigt/handlingskraftigt 7 506. Ger klar besked/visste vad de stod för/upplever förväntningar 1 541. Övriga trovärdihets/kompetenssvar 7 551. Partiet riskerade att hamna under 4-procentspärren och åka ur riksdagen (ej bästa parti) 1 552. Jag trodde inte att mitt bästa parti (kds) skulle komma in i riksdagen 1 553. Jag trodde inte att mitt bästa parti (mp) skulle komma in i riksdagen 554. Jag trodde inte att mitt bästa parti (vpk) skulle komma in i riksdagen 555. Jag trodde inte att mitt bästa parti (övrigt) skulle komma in i riksdagen 6 591. Övriga taktiska svar 5 592. Taktikröstade 1985 13 601. Partiet har en bra partiledare/bättre än övriga partiledare 2 602. Partiet har en bättre partiledare än annan (andra) namngivna partiledare 603. Partiet har en bra annan namngiven politiker 604. Olof Palme 605. Kjell-Olof Feldt 1 641. Övriga personreferenser 5 651. Partiets hela politik är bra 1 652. Partiprogrammet är bra 653. Partiet riskerade att hamna utanför riksdagen 654. Partiets politiska framtoning, image 1 661. Påverkan från någon i familjen 2 662. Påverkan från vänner och bekanta 663. Påverkan från arbetskamrater 664. Påverkan från massmedia 669. Påverkan, övrigt 671. Partiets politik gynnar mig/min familj ekonomiskt (explicit egenintresse) 23 691. Övrigt 17 888. Vet inte/vill ej svara 2346 000. Frågan ej tillämplig 298 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 212 V88212 ORSAK PBYTE 2 34B Loc 341 width 3 MD=997 or GE 998 F.34B(2). Orsak till partibyte, 2 <Se F.34B för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 1081 997. Bortfall 1611 998. Frågan ej tillämplig 1182 999. Frågan ej tillämplig, tillhör förvalsundersökningen Kod: 1 20 40 50 85 160 191 222 226 Frek: 3 1 2 2 2 5 2 1 1 Kod: 261 300 305 306 330 335 339 340 343 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 404 451 501 502 503 505 506 541 551 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 601 602 651 654 691 997 998 999 Frek: 5 2 1 1 2 1081 1611 1182
VAR 213 V88213 ORSAK PBYTE 3 34B Loc 344 width 3 MD=997 or GE 998 F.34B(3). Orsak till partibyte, 3 <Se F.34B för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 1081 997. Bortfall 1653 998. Frågan ej tillämplig 1182 999. Frågan ej tillämplig, tillhör förvalsundersökningen Kod: 40 47 122 160 451 506 691 997 998 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1081 1653 Kod: 999 Frek: 1182
VAR 214 V88214 ORSAK PBYTE 4 34B Loc 347 width 3 MD=997 or GE 998 F.34B(4). Orsak till partibyte, 4 <Se F.34B för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 1081 997. Bortfall 1661 998. Frågan ej tillämplig 1182 999. Frågan ej tillämplig, tillhör förvalsundersökningen Kod: 85 300 997 998 999 Frek: 1 1 1081 1661 1182
VAR 215 V88215 ORSAK PBYTE 5 34B Loc 350 width 3 MD= 0 or GE 999 F.34B(5). Orsak till partibyte, 5 <Se F.34B för fullständig frågetext> 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 691. Övrigt 2845 000. Frågan ej tillämplig, tillhör förvalsundersökningen; Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 999 Frek: 2845 1081
VAR 216 V88216 PARTI NÄMNT 1 34B Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B(6). Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 1 <Se F.34B för fullständig frågetext> För varje motivering till partibyte i fråga 34B kodades huruvida orsaken låg hos partiet man bytte ifrån eller det man bytte 41 1. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 74 3. Inget parti omnämnt som skäl 56 5. Partiet som UP byter från omnämnt som skäl 2674 0. Frågan ej tillämplig 1081 9. Bortfall
VAR 217 V88217 PARTI NÄMNT 2 34B Loc 354 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B(7). Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 2 <Se F.34B för fullständig frågetext> 18 1. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 18 3. Inget parti omnämnt som skäl 16 5. Partiet som UP byter från omnämnt som skäl 2793 0. Frågan ej tillämplig 1081 9. Bortfall
VAR 218 V88218 PARTI NÄMNT 3 34B Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B(8). Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 3 <Se F.34B för fullständig frågetext> 2 1. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 7 3. Inget parti omnämnt som skäl 1 5. Partiet som UP byter från omnämnt som skäl 2835 0. Frågan ej tillämplig 1081 9. Bortfall
VAR 219 V88219 PARTI NÄMNT 4 34B Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B(9). Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 4 <Se F.34B för fullständig frågetext> 1. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 3. Inget parti omnämnt som skäl 2 5. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 2843 0. Frågan ej tillämplig 1081 9. Bortfall
VAR 220 V88220 PARTI NÄMNT 5 34B Loc 357 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B(10). Parti UP byter från/till omnämnt som skäl, 5 <Se F.34B för fullständig frågetext> 1. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 3. Inget parti omnämnt som skäl 5. Partiet som UP byter till omnämnt som skäl 2845 0. Frågan ej tillämplig 1081 9. Bortfall
VAR 221 V88221 ÖVERVÄGDE BYTE 34 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 8 F.34C. (Ej PARTIBYTARE) Du säger att Du röstade på (...Parti) både i 1985 och 1988 års riksdagsval. Övervägde Du någon gång under perioden mallan valen att rösta på något annat parti, att rösta blankt eller att inte rösta alls i riksdagsvalet 1988? 198 1. Ja, övervägde att rösta på annat parti 39 2. Ja, övervägde att rösta blankt 36 3. Ja, övervägde att inte rösta 614 5. Nej, övervägde inte att rösta på annat parti, att rösta blankt eller att icke-rösta 10 6. Vet inte/vill ej svara 1647 0. Frågan ej tillämplig 301 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 222 V88222 ÖVERVÄGT PARTI 34 Loc 359 width 2 MD=90 or GE 96 F.34D. (EJ PARTIBYTARE, MEN ÖVERVÄGDE RÖSTA ANNORLUNDA) Vilket eller vilka partier övervägde Du att rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 4 09. Miljöpartiet 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 22. Socialdemokraterna 2 33. Centerpartiet 12 44. Folkpartiet 1 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 14 88. Vet inte/vill ej svara 2515 90. Frågan ej tillämplig 294 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 223 V88223 ORSAK RÖSTDELN 35 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 6 F.35. (OLIKA RÖSTNING I RIKSDAGS- OCH KOMMUNALVAL) De flesta väljare brukar rösta på samma parti i riksdags- och kommunfullmäktigevalen. I årets val valde Du att rösta på olika partier. Vad var det som fick Dig att rösta olika i de båda valen? (TILLÄGGSFRÅGA:) Var det något mer som fick Dig att rösta på olika partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 164 1. UP angav minst ett skäl 11 5. Vet inte/vill ej svara 2641 0. Frågan ej tillämplig 29 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 224 V88224 B FRIGGEBO 36 Loc 362 width 2 MD=96 or GE 99 F.36. Här är en lista med namn på olika personer. Kan Du tala om vilket parti som var och en av dem tillhör? (VISA SVARSKORT) F.36(1). Jag börjar med Birgit Friggebo. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 09. Miljöpartiet - de gröna 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 154 22. Socialdemokraterna 110 33. Centerpartiet 1808 44. Folkpartiet 38 55. Moderata samlingspartiet 1 77. M+Fp 415 88. Vet inte/vill ej svara 314 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 225 V88225 THAGE PETERSON 36 Loc 364 width 2 MD=96 or GE 99 F.36(2). Thage G Peterson <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 09. Miljöpartiet - de gröna 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1898 22. Socialdemokraterna 26 33. Centerpartiet 9 44. Folkpartiet 10 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 585 88. Vet inte/vill ej svara 314 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 226 V88226 K E OLSSON 36 Loc 366 width 2 MD=96 or GE 99 F.36(3). Karl Erik Olsson <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 12 11. Vänsterpartiet kommunisterna 67 22. Socialdemokraterna 976 33. Centerpartiet 210 44. Folkpartiet 18 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 1244 88. Vet inte/vill ej svara 315 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 227 V88227 LARS TOBISSON 36 Loc 368 width 2 MD=96 or GE 99 F.36(4). Lars Tobisson <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 09. Miljöpartiet - de gröna 10 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 15. Partikombinationer av Vpk, Apk, Kpml-r, Skp, Sp; även: Kfml samt kommunisterna utan ytterligare specifikation 93 22. Socialdemokraterna 44 33. Centerpartiet 39 44. Folkpartiet 1529 55. Moderata samlingspartiet 1 57. Högerpartiet 2 66. Kristdemokratiska samhällspartiet 809 88. Vet inte/vill ej svara 315 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 228 V88228 EVA GOES 36 Loc 370 width 2 MD=96 or GE 99 F.36(5). Eva Goes <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1758 09. Miljöpartiet - de gröna 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna 8 22. Socialdemokraterna 11 33. Centerpartiet 9 44. Folkpartiet 23 55. Moderata samlingspartiet 690 88. Vet inte/vill ej svara 314 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 229 V88229 SJUKERSÄTTNING 37 Loc 372 width 1 MD=6 or GE 9 F.37. På det här kortet finns några påståenden. Kan Du för vart och ett av dem säga om det är riktigt eller felaktigt. Är Du osäker på svaret kan Du säga att Du inte känner till om påståendet är riktigt eller felaktigt. (VISA SVARSKORT) F.37A. Sjukersättningen från försäkringskassan är idag för de flesta inkomsttagare 90 procent av lönen. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2086 1. Riktigt påstående 138 5. Felaktig påstående 306 8. Vet inte/vill ej svara 315 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 230 V88230 ANTAL FONDER 37B Loc 373 width 1 MD=6 or GE 9 F.37B. Det finns en löntagarfond i varje län. <Se F.37 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 361 1. Riktigt påstående 1147 5. Felaktigt påstående 1021 8. Vet inte/vill ej svara 316 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 231 V88231 ARBETSLÖSHET 37C Loc 374 width 1 MD=6 or GE 9 F.37C. Den öppna arbetslösheten i Sverige är idag mindre än 5 procent. <Se F.37 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1487 1. Riktigt påstående 481 5. Felaktigt påstående 562 8. Vet inte/vill ej svara 315 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 232 V88232 INFLATIONSTAKT 37 Loc 375 width 1 MD=6 or GE 9 F.37D. Prisökningarna (inflationen) har hittills under 1985 varit över 9 procent. <Se F.37 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 481 1. Riktigt påstående 1410 5. Felaktigt påstående 639 8. Vet inte/vill ej svara 315 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 233 V88233 SLUTFÖRVARING 37E Loc 376 width 1 MD=6 or GE 9 F.37E. Riksdagen har bestämt att det högaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras utomlands <Se F.37 för fullständig frågetext> 319 1. Riktigt påstående 1323 5. Felaktigt påstående 888 8. Vet inte/vill ej svara 315 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 234 V88234 VALBROSCHYR-1 38A Loc 377 width 2 MD=90 or GE 96 F.38A. Jag skulle vilja ställa några frågor om på vilket sätt Du kom i kontakt med de politiska partierna i årets valrörelse. Inför årets val, läste Du någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.38A(1). Valbroschyr - riksdagspartier FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 19 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 8 11. Vänsterpartiet kommunisterna 61 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 16 14. Folkpartiet 18 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 10 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/FP 1 23. Vpk/M 14 24. S/C 13 25. S/Fp 17 26. S/M 4 27. C/Fp 5 28. C/M 6 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 4 31. Vpk/S/Fp 4 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 2 35. Vpk/Fp/M 18 36. S/C/Fp 12 37. S/C/M 16 38. S/Fp/M 9 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 7 40. Vpk/S/C/Fp 5 41. Vpk/S/C/M 3 42. Vpk/C/Fp/M 57 43. S/C/Fp/M 4 44. Vpk/S/M/Fp FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 91 50. Vpk/S/C/Fp/M 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 157 81. Alla (riksdags)partier 115 85. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 641 86. Nej 6 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 235 V88235 VALBROSCHYR-2 38A Loc 379 width 2 MD=90 or GE 96 F.38A(2). Valbroschyr - småpartier <Se F.38A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 406 00. Endast rikspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 112 61. Miljöpartiet - de gröna 25 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 5 63. Övrigt kommunistiskt parti 1 64. Övrigt riksparti 5 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 36 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 3 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. MP/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp 115 85. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 641 86. Nej 6 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 236 V88236 VALMÖTE-1 38B Loc 381 width 2 MD=90 or GE 96 F.38B. Inför årets val, var Du på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.38B(1). Valmöte eller annat arrangemang - riksdagsparti FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 234 3 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 4 85. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1226 86. Nej 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 24 25 Frek: 3 6 55 8 7 8 2 2 3 Kod: 26 31 32 38 40 41 43 50 81 Frek: 5 1 2 2 1 1 4 7 8 Kod: 85 86 90 96 99 Frek: 4 1226 1182 308 1081
VAR 237 V88237 VALMÖTE-2 38B Loc 383 width 2 MD=90 or GE 96 F.38B(2). Valmöte eller annat arrangemang - småparti <Se F.38B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 235 110 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 84. Kds/Ök/Öp 4 85. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1226 86. Nej 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 65 71 75 83 85 86 Frek: 110 7 4 1 1 1 1 4 1226 Kod: 90 96 99 Frek: 1182 308 1081
VAR 238 V88238 VALARB HEM-1 38C Loc 385 width 2 MD=90 or GE 96 F.38C. Inför årets val, hade Du personligt besök i hemmet från något parti? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? F.38C(1). Personligt besök i hemmet - riksdagsparti FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 234 2 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 1322 86. Nej 1 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 86 88 90 Frek: 2 1 21 1 1 6 1322 1 1182 Kod: 96 99 Frek: 308 1081
VAR 239 V88239 VALARB HEM-2 38C Loc 387 width 2 MD=90 or GE 96 F.38C(2). Personligt besök i hemmet - småparti <Se F.38C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 235 30 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 84. Kds/Ök/Öp 1322 86. Nej 1 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 62 86 88 90 96 99 Frek: 30 2 1322 1 1182 308 1081
VAR 240 V88240 VALARB ARB-1 38D Loc 389 width 2 MD=90 or GE 96 F.38D. Inför årets val, var Du i personlig kontakt med någon valarbetare på Din arbetsplats? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? F.38D(1). Personlig kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - riksdagsparti FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 234 6 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 8 85. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1018 86. Nej 243 87. Förvärvsarbetar inte 1 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 309 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 24 26 29 36 Frek: 6 57 4 1 5 2 1 1 1 Kod: 37 38 44 50 81 85 86 87 88 Frek: 1 1 1 2 1 8 1018 243 1 Kod: 90 96 99 Frek: 1182 309 1081
VAR 241 V88241 VALARB ARB-2 38D Loc 391 width 2 MD=90 or GE 96 F.38D(2). Personlig kontakt med valarbetare på arbetsplatsen - småparti <Se F.38D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODEBSKRIVNING SE VARIABEL 235 73 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 84. Kds/Ök/Öp 8 85. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1018 86. Nej 243 87. Förvärvsarbetar inte 1 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 309 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 65 76 85 86 87 Frek: 73 5 2 2 1 1 8 1018 243 Kod: 88 90 96 99 Frek: 1 1182 309 1081
VAR 242 V88242 ÖVERTYGA OMGIV 38 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 6 F.38E. Inför årets val, försökte Du övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 151 1. Ja 1203 5. Nej 1182 0. Frågan ej tillämplig 309 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 243 V88243 BEK ÖVERTYGA-1 38 Loc 394 width 2 MD=90 or GE 96 F.38F. Har Du någon i Din närmaste omgivning - i Din familj, bland Dina vänner och arbetskamrater - som aktivt försökte övertyga andra om att rösta på ett visst parti i årets val? (OM JA:) På vilket eller vilka partier? F.38F(1). Någon i omgivningen som aktivt försökt övertyga andra rösta på riksdagsparti. FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 234 31 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 1119 86. Nej 17 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 24 25 Frek: 31 11 79 14 9 41 4 2 6 Kod: 26 28 29 32 33 36 37 39 62 Frek: 7 2 4 2 1 1 1 1 1 Kod: 81 86 88 90 96 99 Frek: 2 1119 17 1182 308 1081
VAR 244 V88244 BEK ÖVERTYGA-2 38 Loc 396 width 2 MD=90 or GE 96 F.38F(2). Någon i omgivningen som aktivt försökt övertyga andra att rösta på småparti. <Se F.38F för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 235 172 00. Endast rikspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 84. Kds/Ök/Öp 1119 86. Nej 17 88. Vet inte/vill ej svara 1182 90. Frågan ej tillämplig 308 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 64 65 86 88 90 Frek: 172 33 7 4 1 2 1119 17 1182 Kod: 96 99 Frek: 308 1081
VAR 245 V88245 PARTILEDARDEB 39A Loc 398 width 1 MD=0 or GE 8 F.39A/BF:5. I vilken utsträckning hade Du tillfälle att se på de program som TV sände inför valet i år? Såg Du den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 18 september? (VISA SVARSKORT) UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 517 1. Ja, såg hela partiledardebatten 1054 2. Ja, såg delar av partiledardebatten 890 5. Nej, såg inte partiledardebatten 5 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 314 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 246 V88246 TV: CARLSSON 39B Loc 399 width 1 MD=0 or GE 8 F.39B/BF:6. TV sände inför årets val utfrågningar av partiledarna. F.39B(1). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Ingvar Carlsson? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1075 1. Ja, såg hela partidebatten 1350 5. Nej, såg inte partiledardebatten 34 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 321 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 247 V88247 TV: BILDT 39B Loc 400 width 1 MD=0 or GE 8 F.39B(2). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Carl Bildt? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄR EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1088 1. Ja 1330 5. Nej 41 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 321 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 248 V88248 TV: JOHANSSON 39B Loc 401 width 1 MD=0 or GE 8 F.39B(3). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Olof Johansson? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1038 1. Ja 1382 5. Nej 37 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 323 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 249 V88249 TV:WESTERBERG 39B Loc 402 width 1 MD=0 or GE 8 F.39B(4). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Bengt Westerberg? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1118 1. Ja 1304 5. Nej 36 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 322 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 250 V88250 TV: WERNER 39B Loc 403 width 1 MD=0 or GE 8 F.39B(5). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Lars Werner? UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVFORMULÄRET EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1013 1. Ja 1407 5. Nej 38 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 322 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 251 V88251 TV: SVENSSON 39B Loc 404 width 1 MD=0 or GE 7 F.39B(6). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Alf Svensson? 683 1. Ja 1504 5. Nej 39 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 236 7. Frågan ej ställd i enkätens telefonvariant 318 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 252 V88252 TV: SCHLAUG 39B Loc 405 width 1 MD=0 or GE 7 F.39B(7). Hade Du tillfälle att se utfrågningen av Birger Schlaug? 598 1. Ja 1580 5. Nej 44 6. Vet inte/vill ej svara 65 0. Enkäten ej besvarad 236 7. Frågan ej ställd i enkätens telefonvariant 322 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 253 V88253 VALFRÅGA S 1 40 Loc 406 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40. Inför årets val tog partierna upp saker som de tyckte var viktiga. Kan Du säga vilka saker som (...PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Du nämna något ytterligare som (...PARTI) lade vikt vid? F.40A(1). Socialdemokratisk valfråga, 1 FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 83 001. Skatter/arbetsgivaravgifter 6 002. Lägre skatter 003. Högre skatter för de rika 11 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 006. Momsen på livsmedel 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 008. Man skall kunna leva på sin lön 1 009. Indirekta skatter/punktskatter 010. Kommunalskattefrågor 1 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 40 020. Sveriges ekonomi 1 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 022. Lönenivå, lönepolitik 023. För en expansiv ekonomisk politik 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 025. Prisstegringar, inflation 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 030. Offentlig sektor 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 032. Minska den offentliga sektorn 035. Privatiseringar 036. För privatiseringar 037. Mot privatiseringar 39 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 1 041. För sociala reformer, mera reformer 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 2 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 5 047. Fördelningsfrågor 11 050. Pensioner - pensionärsfrågor 1 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 8 060. Äldrevård 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 13 070. Sjukvård/sjukförsäkring 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 077. Aids-problemet 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud bruk av narkotika, inför motbok och eller registrering 081. Tobak, rökning 111 085. Familjepolitik/barnomsorg 2 086. Vårdnadsbidrag 087. För vårdnadsbidrag 088. Mot vårdnadsbidrag 51 089. Förlängd föräldraförsäkring 16 090. För förlängd föräldraförsäkring 091. Mot förlängd föräldraförsäkring 092. Barndaghem 1 093. För barndaghem 094. Mot barndaghem 095. Barnfamiljernas ekonomi 6 096. Sextimmars arbetsdag 1 100. Utbildningspolitik, forskning 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 103. Kulturfrågor 110. Fritid/idrott 111. Ungdomens framtid och problem, även barnens framtid och problem 3 120. Bostadspolitik allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 1 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 124. Bostadsbrist 125. Bostäder till ungdomar 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/regionalpoli tik. Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 150. Byråkrati - för mycket byråkrati, blankettkrångel, korporativism 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personlig integritet, personnummer 165 160. Miljö/miljövård/naturvård 161. Kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 163. Försurning, skogsdöd 5 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 165. Havs- och vattenföroreningar 1 166. Säldöd 167. Luftföroreningar 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsningar, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. SCAN-link 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 181. Våld, säkerhet på gator och torg 182. Ungdomsvåld på gator och torg 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 191. Bekämpa porr och prostitution 192. Abort 193. Genmanipulation (påverkan på människors arvsanlag) 200. Massmedia, radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. Reklam-TV 202. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 203. Mot reklam-TV 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 221. Utrikespolitik 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 1 226. Europafrågan/EG-frågan 230. Internationella frågor allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 124 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 26 245. Semester 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 1 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 3 261. Kärnkraft 262. För kärnkraft 263. Mot kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 271. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 275. Näringsliv, företag 280. Medbestämmande, företagsekonomi 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 300. Rättssamhället, rättssäkerhet 301. Ebbe Carlsson-affären 302. Stig Malm-affären 303. Christer Nilsson-affären 1 304. Miljöparti-affären 2 305. Övriga socialdemokratiska affärer 306. Övriga affärer 307. Bofors, övriga vapen-affärer 308. Mygel eler korruption hos politiker 1 310. Invandrarpolitik 311. För mycket stöd till invandrare 312. För lite stöd till invandrare 315. Flyktingfrågor 316. Vi släpper in för många flyktingar 317. Vi släpper in för få flyktingar 320. Övriga sakfrågor 330. Ideologibegrepp 1 331. Socialism 332. Kommunism, klasskamp, revolution 333. Liberalism, nyliberalism 334. Konservatism, traditioner, det gamla 3 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism, valfrihet 1 337. För kollektivism, begränsa individens egoism 338. Mer demokrati, mot diktatur 339. Vänsterpolitik 340. Högerpolitik 341. Radikalism 342. Systemskifte 343. Gröna ideer, grön ideologi 2 344. Rättvisa 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 360. Förtroende för partier och politiker 361. Partier/politiker hederliga, håller löften, kompetenta, att lita på 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 363. Makt för partier och politiker 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 380. Klassamhället (gruppreferenser) 381. "Åt dem som har skall varda givet", införa klassamhällets fördelar åt de rika 12 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 500. Lokala och kommunala frågor 598. Alla frågor 22 599. Övrigt 564 888. Vet inte/vill ej svara 1182 000. Frågan ej tillämplig 312 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 254 V88254 VALFRÅGA S 2 40 Loc 409 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40A(2). Socialdemokratisk valfråga 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2418 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 10 20 21 22 Frek: 2418 40 2 12 1 1 29 5 1 Kod: 31 40 41 44 47 50 60 70 85 Frek: 1 20 2 1 2 12 6 18 83 Kod: 86 89 90 92 93 96 100 120 160 Frek: 3 18 4 1 4 4 1 3 58 Kod: 164 240 245 261 263 295 300 301 335 Frek: 6 60 7 3 1 1 2 1 4 Kod: 344 390 500 599 999 Frek: 2 4 1 3 1081
VAR 255 V88255 VALFRÅGA S 3 40 Loc 412 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40A(3). Socialdemokratisk valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2683 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 20 21 31 40 44 Frek: 2683 18 4 3 10 1 1 5 1 Kod: 47 50 60 70 85 89 90 96 100 Frek: 3 4 11 6 27 6 3 1 1 Kod: 123 160 164 166 221 222 240 245 261 Frek: 1 29 1 1 1 1 9 6 2 Kod: 335 390 999 Frek: 2 4 1081
VAR 256 V88256 VALFRÅGA S 4 40 Loc 415 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40A(4). Socialdemokratisk valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2793 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 20 21 31 40 50 60 70 Frek: 2793 5 5 1 1 3 2 1 1 Kod: 85 89 96 120 160 210 220 221 226 Frek: 7 5 2 3 7 1 1 1 1 Kod: 240 245 263 300 310 999 Frek: 1 1 1 1 1 1081
VAR 257 V88257 VALFRÅGA S 5 40 Loc 418 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40A(5). Socialdemokratisk valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2837 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 2 47 70 89 160 164 245 261 Frek: 2837 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 999 Frek: 1081
VAR 258 V88258 VALFRÅGA FP 1 40 Loc 421 width 3 MD=900 or GE 996 F.40B(1). Folkpartistisk valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 573 888. Vet inte/vill ej svara 1182 900. Frågan ej tillämplig 312 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 1 2 4 20 22 23 35 40 47 Frek: 243 15 63 10 3 1 4 31 1 Kod: 50 60 61 63 70 73 74 85 86 Frek: 4 44 1 23 31 1 4 113 65 Kod: 87 89 93 120 123 160 166 222 224 Frek: 2 6 1 3 3 72 1 1 1 Kod: 240 261 290 292 310 335 336 370 390 Frek: 6 2 2 2 1 3 7 1 1 Kod: 599 888 900 996 999 Frek: 6 573 1182 312 1081
VAR 259 V88259 VALFRÅGA FP 2 40 Loc 424 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40B(2). Folkpartistisk valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2512 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 20 30 32 36 Frek: 2512 63 8 19 4 5 1 2 1 Kod: 40 41 47 50 60 61 63 70 74 Frek: 23 1 1 3 28 1 10 21 4 Kod: 85 86 87 89 92 96 100 125 150 Frek: 46 33 1 4 2 1 1 2 1 Kod: 160 170 224 240 260 261 272 290 295 Frek: 29 1 2 1 1 1 3 1 1 Kod: 300 305 310 336 390 599 999 Frek: 1 1 1 1 1 2 1081
VAR 260 V88260 VALFRÅGA FP 3 40 Loc 427 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40B(3). Folkpartistisk valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2743 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 20 35 40 50 60 Frek: 2743 12 2 2 4 2 6 1 9 Kod: 63 70 73 74 85 86 92 103 123 Frek: 1 9 2 2 18 5 1 1 1 Kod: 160 222 224 240 292 300 301 315 999 Frek: 14 1 2 1 2 1 1 2 1081
VAR 261 V88261 VALFRÅGA FP 4 40 Loc 430 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40B(4). Folkpartistisk valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2818 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 4 6 35 40 60 63 70 Frek: 2818 2 2 1 1 2 5 1 1 Kod: 85 86 221 222 224 290 305 310 336 Frek: 2 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 999 Frek: 1081
VAR 262 V88262 VALFRÅGA FP 5 40 Loc 433 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40B(5). Folkpartistisk valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2843 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 85 292 999 Frek: 2843 1 1 1081
VAR 263 V88263 VALFRÅGA M 1 40 Loc 436 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40C(1). Moderat valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 628 888. Vet inte/vill ej svara 1182 000. Frågan ej tillämplig 311 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 20 22 23 32 35 Frek: 1182 224 42 56 18 2 1 2 21 Kod: 36 40 50 70 73 74 85 86 87 Frek: 2 1 1 4 1 8 27 23 1 Kod: 89 95 100 160 180 201 220 221 222 Frek: 1 1 1 50 5 1 3 2 124 Kod: 226 240 241 260 261 262 263 272 290 Frek: 27 8 1 1 4 3 1 5 3 Kod: 292 300 301 335 336 381 390 599 888 Frek: 8 11 5 1 15 2 2 5 628 Kod: 996 999 Frek: 311 1081
VAR 264 V88264 VALFRÅGA M 2 40 Loc 439 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40C(2). Moderat valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2495 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 10 20 22 23 26 Frek: 2495 63 15 18 1 9 3 1 1 Kod: 30 32 35 36 40 42 50 60 70 Frek: 1 1 14 3 1 1 1 2 4 Kod: 73 74 85 86 89 100 120 160 180 Frek: 2 11 16 7 1 7 2 24 5 Kod: 220 222 226 230 240 260 261 262 272 Frek: 5 59 17 1 3 5 4 2 5 Kod: 290 292 300 301 305 336 390 599 999 Frek: 3 3 11 1 5 5 4 3 1081
VAR 265 V88265 VALFRÅGA M 3 40 Loc 442 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40C(3). Moderat valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2712 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 10 20 21 22 32 Frek: 2712 10 3 4 1 6 1 1 2 Kod: 35 70 73 74 85 86 92 100 160 Frek: 8 2 2 8 10 3 1 3 6 Kod: 180 220 222 223 224 226 240 260 261 Frek: 3 2 17 1 1 11 1 2 3 Kod: 270 272 292 300 301 305 330 336 390 Frek: 1 3 3 4 1 2 1 5 1 Kod: 999 Frek: 1081
VAR 266 V88266 VALFRÅGA M 4 40 Loc 445 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40C(4). Moderat valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2805 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 20 30 32 35 42 70 Frek: 2805 1 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 85 86 160 180 221 222 226 290 292 Frek: 3 2 2 2 2 7 1 2 6 Kod: 336 999 Frek: 3 1081
VAR 267 V88267 VALFRÅGA M 5 40 Loc 448 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40C(5). Moderat valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2838 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 32 74 85 222 336 381 999 Frek: 2838 1 1 1 2 1 1 1081
VAR 268 V88268 VALFRÅGA C 1 40 Loc 451 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40D(1). Centerpartistisk valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 632 888. Vet inte/vill ej svara 1182 000. Frågan ej tillämplig 312 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 9 10 20 35 Frek: 1182 54 2 6 45 5 1 3 1 Kod: 36 40 47 50 60 70 85 86 89 Frek: 1 2 7 5 3 3 58 62 2 Kod: 111 130 140 141 160 170 222 240 260 Frek: 1 2 12 1 378 1 1 2 9 Kod: 261 263 292 310 315 316 335 336 370 Frek: 19 8 2 6 5 1 1 1 1 Kod: 500 599 888 996 999 Frek: 1 7 632 312 1081
VAR 269 V88269 VALFRÅGA C 2 40 Loc 454 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40D(2). Centerpartistisk valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2493 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 9 10 20 30 Frek: 2493 52 4 4 25 10 1 5 1 Kod: 35 36 40 47 50 60 70 85 86 Frek: 2 1 5 4 1 1 3 61 30 Kod: 89 96 100 120 130 140 160 226 240 Frek: 1 1 2 2 8 4 70 3 1 Kod: 260 261 263 310 315 390 500 599 999 Frek: 8 21 10 1 3 2 1 4 1081
VAR 270 V88270 VALFRÅGA C 3 40 Loc 457 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40D(3). Centerpartistisk valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2742 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 9 20 40 47 Frek: 2742 16 1 1 19 1 1 1 2 Kod: 60 70 85 86 89 130 140 160 240 Frek: 1 1 12 8 3 2 4 20 5 Kod: 261 263 290 370 390 999 Frek: 1 1 1 1 1 1081
VAR 271 V88271 VALFRÅGA C 4 40 Loc 460 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40D(4). Centerpartistisk valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2820 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 6 9 40 47 70 85 120 Frek: 2820 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 130 160 170 221 260 263 292 310 390 Frek: 4 4 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 599 999 Frek: 1 1081
VAR 272 V88272 VALFRÅGA C 5 40 Loc 463 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40D(5). Centerpartistisk valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2842 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 60 222 320 999 Frek: 2842 1 1 1 1081
VAR 273 V88273 VALFRÅGA VPK 1 40 Loc 466 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40E(1). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 722 888. Vet inte/vill ej svara 1182 000. Frågan ej tillämplig 313 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 7 9 11 Frek: 1182 41 2 6 3 202 1 31 1 Kod: 20 22 31 37 40 47 50 60 70 Frek: 3 1 1 4 6 29 2 2 3 Kod: 80 85 89 96 100 103 120 124 125 Frek: 1 15 2 4 1 2 3 1 1 Kod: 160 164 170 221 222 240 261 263 295 Frek: 177 7 2 1 4 22 6 8 1 Kod: 300 331 335 344 380 599 888 996 999 Frek: 1 6 13 2 3 7 722 313 1081
VAR 274 V88274 VALFRÅGA VPK 2 40 Loc 469 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40E(2). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2576 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 3 4 5 6 7 9 20 Frek: 2576 32 6 1 1 37 1 10 8 Kod: 22 31 40 44 47 50 60 70 85 Frek: 4 1 4 2 26 2 1 4 11 Kod: 96 103 120 121 160 164 170 210 222 Frek: 8 2 2 1 46 9 1 2 8 Kod: 240 245 260 261 263 271 281 310 315 Frek: 16 2 1 8 2 1 1 2 1 Kod: 335 380 999 Frek: 3 2 1081
VAR 275 V88275 VALFRÅGA VPK 3 40 Loc 472 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40E(3). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2759 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 6 9 22 37 40 41 47 Frek: 2759 5 8 1 3 2 1 1 9 Kod: 50 60 70 85 96 124 160 164 170 Frek: 1 3 1 11 3 1 13 3 1 Kod: 210 222 230 240 245 261 310 331 335 Frek: 1 3 1 4 2 2 1 1 3 Kod: 380 999 Frek: 1 1081
VAR 276 V88276 VALFRÅGA VPK 4 40 Loc 475 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40E(4). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2825 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 6 22 47 70 85 89 96 120 Frek: 2825 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 160 210 221 226 240 260 295 599 999 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 1081
VAR 277 V88277 VALFRÅGA VPK 5 40 Loc 478 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40E(5). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2840 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 47 50 103 160 222 999 Frek: 2840 1 1 1 1 1 1081
VAR 278 V88278 VALFRÅGA MP 1 40 Loc 481 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40F(1). Miljöpartiet - de grönas valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 280 888. Vet inte/vill ej svara 1182 000. Frågan ej tillämplig 312 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 9 20 85 96 100 140 160 Frek: 1182 1 4 2 2 2 1 1 1002 Kod: 161 162 165 166 167 170 210 260 261 Frek: 2 8 2 3 4 1 1 3 5 Kod: 263 320 343 599 888 996 999 Frek: 14 1 5 7 280 312 1081
VAR 279 V88279 VALFRÅGA MP 2 40 Loc 484 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40F(2). Miljöpartiet - de grönas valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2702 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 6 9 11 20 40 47 85 Frek: 2702 6 1 4 1 7 1 1 6 Kod: 96 100 103 130 131 144 160 161 162 Frek: 12 2 1 1 1 1 11 2 16 Kod: 163 164 165 166 167 170 210 240 260 Frek: 1 2 6 1 1 2 1 3 9 Kod: 261 263 292 320 335 343 350 599 999 Frek: 15 8 1 1 1 15 1 1 1081
VAR 280 V88280 VALFRÅGA MP 3 40 Loc 487 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40F(3). Miljöpartiet - de grönas valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2813 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 1 9 20 85 96 131 140 144 Frek: 2813 2 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 160 161 162 170 240 260 261 263 320 Frek: 2 1 3 2 1 4 2 1 1 Kod: 343 999 Frek: 3 1081
VAR 281 V88281 VALFRÅGA MP 4 40 Loc 490 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40F(4). Miljöpartiet - de grönas valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2841 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 20 167 171 221 999 Frek: 2841 1 1 1 1 1081
VAR 282 V88282 VALFRÅGA MP 5 40 Loc 493 width 3 MD= 0 or GE 999 F.40F(5). Miljöpartiet - de grönas valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 253 001. Skatter/arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 2845 000. Frågan ej tillämplig 1081 999. Bortfall Kod: 0 999 Frek: 2845 1081
VAR 283 V88283 FÖRVÄRVSARB 41A Loc 496 width 1 MD=0 or GE 9 F.41A. Till sist några frågor om Dig själv. Jag skulle vilja börja med några frågor om sysselsättning och förvärvsarbete. Vilken av grupperna på det här kortet tillhör Du? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1917 1. Förvärvsarbete 5 2. Har beredskapsarbete 11 3. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 31 4. Arbetslös 447 5. Ålderspensionär 79 6. Förtidspensionär 44 7. Hemarbetande 137 8. Studerande 174 0. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 284 V88284 FD FÖRVÄRVSARB 41 Loc 497 width 1 MD=0 or GE 6 F.41B. (FÖRVÄRVSARBETAR INTE/STUDERAR) Har Du tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 650 1. Ja 100 5. Nej 1923 0. Frågan ej tillämplig 172 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 285 V88285 YRKE SEI 41C Loc 498 width 2 MD= 0 or GE 96 F.41C. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Du? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Du huvudsakligen med? F.41C(1). UP:s yrke, socio-ekonomisk indelning FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Anm. För en utförlig beskrivning av den socio-ekonomiska indelningen se SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4 180 11. Ej facklärda, varuproducerande arbetare 639 12. Ej facklärda, tjänsteproducerande arbetare 224 21. Facklärda, varuproducerande arbetare 131 22. Facklärda, tjänsteproducerande arbetare 138 33. Lägre tjänstemän I 317 34. Lägre tjänstemän II, utan underställda 59 35. Lägre tjänstemän II, med underställda 8 36. Lägre tjänstemän II, uppgift om underställda saknas 246 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 86 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 23 46. Tjänstemän på mellannivå, uppgift om underställda saknas 155 54. Högre tjänstemän, utan underställda 68 55. Högre tjänstemän, med underställda 8 56. Högre tjänstemän, uppgift om underställda saknas 3 57. Ledande befattningar 9 60. Fria yrkesutövare med akademiyrken 93 76. Ensamföretagare 84 77. Mindre företagare 17 78. Större företagare 2 79. Företagare, uppgift om antal anställda saknas 3 86. Mindre lantbrukare 1 87. Större lantbrukare 70 89. Lantbrukare, uppgift om areal saknas 1 90. Vet inte/vill ej svara 104 00. Frågan ej tillämplig 176 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 286 V88286 YRKESGRUPP 41C Loc 500 width 3 MD= 0 or GE 996 F.41C(2). Yrkesgrupp <Se F.41C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 8 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 10 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 96 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 46 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 7 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 4 025. Kvalificerat farmakologist, hälsovårdsinspekterande arbete 39 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 91 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 109 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 5 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 56 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 86 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 6 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 052. Biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Biologiskt arbete: arbete på teknikernivå närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 12 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 27 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 9 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 6 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 3 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 28 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 8 086. Programmerare 3 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 092. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 6 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 9 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chet för enhet/avdelning 9 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande 2 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen ADMINISTRATIVT ARBETE 8 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 8 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 5 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 17 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 24 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 6 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 11 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 19 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 26 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 11 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 15 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 130 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete: 1 232. Annat kontorsarbete företagare 13 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 18 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 56 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 2 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 316. Parti- och detaljhandelsföretagare arbetsledning som förman eller motsvarande 6 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 1 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings-, inköps- eller marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 324 (ofta med civilekonomutbildning); även reklamkonsulent 15 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 20 327. Affärbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 104 328. Biträdesarbete i affär 1 331. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 334. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsförings- eller reklamavdelning 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 9 337. Bokhandelmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 7 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 17 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 5 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 74 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 2 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat lantbruks-/ skogsbefälsarbete 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 22 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 3 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 4 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 7 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 15 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 51 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däcksmanskap 4 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 22 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 35 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 7 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 2 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 4 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 5 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 10 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 31 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 6 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 16 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 17 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 142 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 9 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 32 758. Elektroarbete: manuellt arbete 11 762. Träarbete: företagare med mindre företag 5 766. Träarbete: förman/arbetsledare 58 768. Träarbete: manuellt arbete 8 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 14 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 11 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 6 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 48 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 20 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 3 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 35 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 4 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 2 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 7 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 4 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 61 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 14 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 3 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 5 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 36 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 2 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 8 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 3 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 5 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 56 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 4 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 72 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 14 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 5 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 3 947. Fotograf 28 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 8 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 6 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 5 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 75 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 17 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 2 984. Officerare med befattning som överste eller högre befattning 11 985. Övriga officerare (befattning under överste) 5 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 987. Underbefäl (plutonofficerare) 1 990. Vet inte/vill ej svara 104 000. Frågan ej tillämplig 178 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 287 V88287 ARBETSTID 41D Loc 503 width 1 MD=0 or GE 6 F.41D. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2008 1. Heltid 557 2. Deltid 106 0. Frågan ej tillämplig 174 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 288 V88288 NÄRINGSGREN 41E Loc 504 width 3 MD= 0 or GE 996 F.41E. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid Din arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens näringsgrensindelning se bilaga 11 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 87 001. Jordbruk, jakt 31 002. Skogsbruk 2 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 1 011. Kolbrytning 2 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 12 013. Malmbrytning 1 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 45 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 46 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 69 023. Trävarutillverkning 50 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 32 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 42 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 027. Petroleumraffinering 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen utom metaller 032. Metallframställning 233 033. Verkstadsvarutillverkning 44 034. Tillverkning av elektriska produkter 12 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 2 039. Annan tillverkning EL-,GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 7 041. El-, gas- och värmeförsörjning 3 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 180 051. Byggnadsverksamhet 1 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 7 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 65 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel och varuförmedling med transportmedel, bränsle och drivmedel 181 063. Detaljhandel 23 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 42 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 74 071. Samfärdsel 31 072. Personbiltransport, lastbils- och annan vägtransport 13 073. Sjötransport 9 074. Luftfart 46 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 41 081. Bank- och annan finansverksamhet 12 082. Försäkringsverksamhet 111 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 2 084. Drivande av datacentral 8 085. Teknisk uppdragsverksamhet 9 086. Bevakningsverksamhet 110 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 49 088. Försvarsverksamhet 6 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENLIGT FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 159 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 20 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologist forskning- och utvecklingsverksamhet 473 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 21 094. Intresseorganisationer 7 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 1 096. Politiska organisationer 32 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl OFFENLIGT FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 62 888. Vet inte/vill ej svara 104 000. Frågan ej tillämplig 222 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 289 V88289 SJÄLVUPP STAT 41F Loc 507 width 2 MD= 0 or GE 96 F.41F. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Du hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 608 01. Tjänsteman 379 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 53 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 1101 04. Arbetare 139 05. Arbetare med arbetsledande funktion 12 06. Egenanställd arbetare 58 07. Jordbrukare: ingen anställd 15 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 87 09. Företagare: ingen anställd 88 10. Företagare: 1-9 anställda 19 11. Företagare: 10 eller fler anställda 8 88. Vet inte/vill ej svara 104 00. Frågan ej tillämplig 174 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 290 V88290 OFF/PRIV 41G Loc 509 width 1 MD=0 or GE 8 F.41G. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 319 1. Statlig 661 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1582 3. Enskild 3 5. Vet inte/vill ej svara 104 0. Frågan ej tillämplig 176 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 291 V88291 TIDIGARE STAT 41H Loc 510 width 1 MD=0 or GE 8 F.41H. Har Du någon gång bytt yrke så att Du tidigare under någon längre tid hört till någon annan av de här yrkesgrupperna? Med längre tid menar jag då minst 1 år. (TILLÄGGSFRÅGA OM UP SVARAR JA) Vilken av yrkesgrupperna tillhörde Du? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 184 1. Tjänsteman 398 2. Arbetare 42 3. Jordbrukare 99 4. Företagare 1828 5. Nej, har inte bytt yrkesgrupp 3 6. Vet inte/vill ej svara 104 0. Frågan ej tillämplig 187 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 292 V88292 TILLHÖR KLASS 42A Loc 511 width 1 MD=6 or GE 9 F.42A. Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp som Du brukar räkna Dig till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1117 1. Ja 1157 5. Nej 27 7. Vägrar svara 233 8. Vet inte 311 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 293 V88293 SAMHÄLLSKLASS 42B Loc 512 width 1 MD=0 or GE 8 F.42B. (RÄKNAR SIG TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Du då på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 576 1. Arbetarklass 430 2. Medelklass 105 4. Annan klass 11 5. Vet inte/vill ej svara 5 6. Vägrar svara 1412 0. Frågan ej tillämplig 306 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 294 V88294 ANNAN KLASS 42B Loc 513 width 2 MD= 0 or GE 96 F.42B(1). Annan klass <Se F.42B för fullständig frågetext> 8 01. Arbetare, jobbare, arbetaregruppen 7 02. Underklass, låglönegruppen, de sämst ställda, småfolket, löntagarna, de anställda 29 03. Lägre medelklass, högre medelklass, mellangrupp, medelinkomsttagare, tjänstemän, akademiker 18 04. Överklass, högre samhällsklass, de bäst ställda, höginkomsttagare, välbärgade 4 05. Företagare, småföretagare, arbetsgivare, 14 06. Jordbrukare, bönder, landsbygdsbefolkning, glesbygdsbefolkning 11 07. Medelsvensson 3 08. Studerande 1 09. Pensionärer 1 10. Kulturarbetare 1 11. Hantverkare 7 88. Vet inte 7 89. Vägrar svara 2483 00. Frågan ej tillämplig 251 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 295 V88295 ARBKL-MEDELKL 42C Loc 515 width 1 MD=0 or GE 6 F.42C. (EJ UPPGETT KLASS) Man talar ibland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Du att Du skulle kunna räknas till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 465 1. Arbetarklass 581 2. Medelklass 209 3. Ingen av dessa 207 4. Vet inte 50 5. Vägrar svara 1028 0. Frågan ej tillämplig 305 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 296 V88296 UPPVÄXTORT 43A Loc 516 width 1 MD=6 or GE 9 F.43A. När Du växte upp, bodde Du då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 929 1. Ren landsbygd 631 2. Samhälle på landsbygden 713 3. Stad, men ej storstad 391 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 181 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 297 V88297 UP:S FAMILJ 43B Loc 517 width 1 MD=6 or GE 9 F.43B. Om Du skulle beskriva Din familj under Din uppväxt, vilken av följande kategorier anser Du då stämmer bäst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1367 1. Arbetarfamilj 433 2. Tjänstemannafamilj 165 3. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 447 4. Jordbrukarfamilj 231 5. Företagarfamilj 25 8. Vet inte/vill ej svara 177 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 298 V88298 STUDERAR 44A Loc 518 width 1 MD=6 or GE 9 F.44A. Bedriver Du för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? (OM JA:) Studerar Du på heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 164 1. Ja, heltid 122 2. Ja, deltid 2384 5. Nej, bedriver ingen form av studier 175 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 299 V88299 ALLM GRUNDUTB 44B Loc 519 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B. Vilken skolutbildning har Du genomgått?/Vilken skolutbildning genomgår Du nu? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Du någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 664 1. Folkskolenivå: enbart 6- eller 7-årig folkskola (äldre skolformen) 253 2. Grundskolenivå: 8- eller 9-årig grundskols, enhetsskola, kommunal mellanskola 266 3. Yrkesskolenivå: yrkes- eller lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsutbildning 170 4. Realskolenivå: realskola, flickskola, folkhögskola etc. 518 5. Gymnasienivå: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 292 6. Studentnivå: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 505 7. Universitetsnivå: universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 1 8. Vet inte/vill ej svara 176 0. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 300 V88300 JORDBR: POS-1 45A Loc 520 width 2 MD=90 or GE 96 F.45A. Anser Du att det finns något parti eller några partier som för en politik som särskilt gynnar jordbrukarna? F.45A(1). Riksdagsparti(er) som gynnar jordbrukarna FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B 3 00. Endast småpartier nämnda ETT RIKSDAGSPARTI NÄMNT 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 11 12. Socialdemokraterna 917 13. Centerpartiet 3 14. Folkpartiet 5 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 20. Vpk/S 2 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 17 24. S/C 25. S/Fp 1 26. S/M 3 27. C/Fp 19 28. C/M 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 36. S/C/Fp 37. S/C/M 38. S/Fp/M 1 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerligt, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 4 86. Alla partier 81 87. Nej, inget parti 110 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 301 V88301 JORDBR: POS-2 45A Loc 522 width 2 MD=90 or GE 96 F.45A(2). Småparti(er) som gynnar jordbrukarna <Se F.45A för fullständig frågetext> 964 00. Endast riksdagspartier nämnda ETT SMÅPARTI NÄMNT 19 61. Miljöpartiet - de gröna 1 62. Kristdemokratiska samhällspartiet 63. Övrigt kommunistiskt parti 64. Övrigt riksparti 65. Övriga partier, ej riks TVÅ SMÅPARTIER NÄMNDA 71. Mp/Kds 72. Mp/Ök 73. Mp/Öp 74. Kds/Ök 75. Kds/Öp 76. Ök/Öp TRE SMÅPARTIER NÄMNDA 81. Mp/Kds/Ök 82. Mp/Kds/Öp 83. Mp/Ök/Öp 84. Kds/Ök/Öp FYRA SMÅPARTIER NÄMNDA 85. Mp/Kds/Ök/Öp 4 86. Alla partier 81 87. Nej, inget parti 110 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 302 V88302 JORDBR: NEG-1 45B Loc 524 width 2 MD=90 or GE 96 F.45B. Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? F.45B(1). Riksdagsparti(er) som missgynnar jordbrukarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 20 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 7 86. Alla partier 497 87. Nej, inget parti 393 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 23 Frek: 20 28 128 1 12 46 25 1 2 Kod: 25 26 29 32 38 44 86 87 88 Frek: 1 6 6 1 1 3 7 497 393 Kod: 90 96 99 Frek: 1663 4 1081
VAR 303 V88303 JORDBR: NEG-2 45B Loc 526 width 2 MD=90 or GE 96 F.45B(2). Småparti(er) som missgynnar jordbrukarna <Se F.45B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 260 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 7 86. Alla partier 497 87. Nej, inget parti 393 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 71 86 87 88 90 96 99 Frek: 260 20 1 7 497 393 1663 4 1081
VAR 304 V88304 SMÅFTG: POS-1 45C Loc 528 width 2 MD=90 or GE 96 F.45C. Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? F.45C(1). Riksdagsparti(er) som gynnar småföretagarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 2 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 3 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 25 86. Alla partier 83 87. Nej, inget parti 234 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 24 Frek: 2 3 62 54 153 220 2 1 7 Kod: 25 26 27 28 29 30 36 38 39 Frek: 10 2 37 10 131 2 11 9 107 Kod: 43 73 86 87 88 90 96 99 Frek: 11 3 25 83 234 1663 3 1081
VAR 305 V88305 SMÅFTG: POS-2 45C Loc 530 width 2 MD=90 or GE 96 F.45C(2). Småparti(er) som gynnar småföretagarna <Se F.45C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 827 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 25 86. Alla partier 83 87. Nej, inget parti 234 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 86 87 88 90 96 99 Frek: 827 2 8 25 83 234 1663 3 1081
VAR 306 V88306 SMÅFTG: NEG-1 45D Loc 532 width 2 MD=90 or GE 96 F.45D. Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? F.45D(1). Riksdagsparti(er) som missgynnar småföretagarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 2 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 7 86. Alla partier 322 87. Nej, inget parti 316 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 15 20 21 23 24 Frek: 2 169 179 1 50 117 1 1 1 Kod: 26 29 32 39 86 87 88 90 96 Frek: 6 2 1 3 7 322 316 1663 4 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 307 V88307 SMÅFTG: NEG-2 45D Loc 534 width 2 MD=90 or GE 96 F.45D(2). Småparti(er) som missgynnar småföretagarna <Se F.45D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 530 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 7 86. Alla partier 322 87. Nej, inget parti 316 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 86 87 88 90 96 99 Frek: 530 3 7 322 316 1663 4 1081
VAR 308 V88308 STORFTG:POS-1 45E Loc 536 width 2 MD=90 or GE 96 F.45E. Är det något eller några partier som gynnar storföretagarna? F.45E(1). Riksdagsparti(er) som gynnar storföretagarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 1 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 24 86. Alla partier 52 87. Nej, inget parti 211 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 12 14 15 20 25 26 28 29 32 Frek: 88 8 593 6 2 62 2 70 1 Kod: 38 39 43 73 86 87 88 90 96 Frek: 12 26 21 1 24 52 211 1663 3 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 309 V88309 STORFTG:POS-2 45E Loc 538 width 2 MD=90 or GE 96 F.45E(2). Småparti(er) som gynnar storföretagarna <Se F.45E för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 892 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 24 86. Alla partier 52 87. Nej, inget parti 211 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 86 87 88 90 96 99 Frek: 892 24 52 211 1663 3 1081
VAR 310 V88310 STORFTG:NEG-1 45F Loc 540 width 2 MD=90 or GE 96 F.45F. Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? F.45F(1). Riksdagsparti(er) som missgynnar storföretagarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 15 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 86. Alla partier 247 87. Nej, inget parti 313 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 24 Frek: 15 423 62 3 3 9 93 5 1 Kod: 27 39 40 87 88 90 96 99 Frek: 1 1 1 247 313 1663 5 1081
VAR 311 V88311 STORFTG:NEG-2 45F Loc 542 width 2 MD=90 or GE 96 F.45F(2). Småparti(er) som missgynnar storföretagarna <Se F.45F för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 577 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 86. Alla partier 247 87. Nej, inget parti 313 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 5 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 63 87 88 90 96 99 Frek: 577 37 1 2 247 313 1663 5 1081
VAR 312 V88312 ARB: POS-1 45G Loc 544 width 2 MD=90 or GE 96 F.45G. Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? F.45G(1). Riksdagsparti(er) som gynnar arbetarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 33 86. Alla partier 80 87. Nej, inget parti 101 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 21 24 25 Frek: 67 387 3 6 3 418 1 12 7 Kod: 26 27 29 30 31 32 36 37 38 Frek: 1 1 3 18 10 1 6 1 1 Kod: 39 40 43 50 86 87 88 90 96 Frek: 9 5 1 3 33 80 101 1663 4 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 313 V88313 ARB: POS-2 45G Loc 546 width 2 MD=90 or GE 96 F.45G(2). Småparti(er) som gynnar arbetarna <Se F.45G för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 958 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 33 86. Alla partier 80 87. Nej, inget parti 101 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 86 87 88 90 96 99 Frek: 958 3 3 33 80 101 1663 4 1081
VAR 314 V88314 ARB: NEG-1 45H Loc 548 width 2 MD=90 or GE 96 F.45H. Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? F.45H(1). Riksdagsparti(er) som missgynnar arbetarna FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 7 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 9 86. Alla partier 469 87. Nej, inget parti 236 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 28 Frek: 7 3 8 1 5 339 5 1 2 Kod: 29 39 42 43 86 87 88 90 96 Frek: 65 25 1 3 9 469 236 1663 3 Kod: 99 Frek: 1081
VAR 315 V88315 ARB: NEG-2 45H Loc 550 width 2 MD=90 or GE 96 F.45H(2). Småparti(er) som missgynnar arbetarna <Se F.45H för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 450 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 9 86. Alla partier 468 87. Nej, inget parti 236 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 65 71 86 87 88 90 Frek: 450 11 3 1 1 9 468 236 1663 Kod: 96 99 Frek: 3 1081
VAR 316 V88316 TJM: POS-1 45I Loc 552 width 2 MD=90 or GE 96 F.45I. Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? F.45I(1). Riksdagsparti(er) som gynnar tjänstemännen FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 43 86. Alla partier 242 87. Nej, inget parti 335 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 24 25 26 Frek: 4 63 1 160 137 5 1 16 4 Kod: 27 28 29 36 38 39 43 86 87 Frek: 2 3 85 5 17 43 12 43 242 Kod: 88 90 96 99 Frek: 335 1663 4 1081
VAR 317 V88317 TJM: POS-2 45I Loc 554 width 2 MD=90 or GE 96 F.45I(2). Småparti(er) som gynnar tjänstemännen <Se F.45I för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 556 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 43 86. Alla partier 242 87. Nej, inget parti 335 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 62 86 87 88 90 96 99 Frek: 556 1 1 43 242 335 1663 4 1081
VAR 318 V88318 TJM: NEG-1 45J Loc 556 width 2 MD=90 or GE 96 F.45J. Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? F.45J(1). Riksdagsparti(er) som missgynnar FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 300 7 00. Endast småpartier nämnda 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 50. Vpk/S/C/Fp/M 73. Borgerliga, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 86. Alla partier 541 87. Nej, inget parti 440 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 15 20 23 24 27 Frek: 7 105 26 7 13 27 1 1 2 Kod: 28 30 39 40 43 86 87 88 90 Frek: 1 1 4 1 1 1 541 440 1663 Kod: 96 99 Frek: 3 1081
VAR 319 V88319 TJM: NEG-2 45J Loc 558 width 2 MD=90 or GE 96 F.45J(2). Småparti(er) som missgynnar <Se F.45J för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 301 191 00. Endast riksdagspartier nämnda 61. Miljöpartiet - de gröna . . 85. Mp/Kds/Ök/Öp 1 86. Alla partier 539 87. Nej, inget parti 440 88. Vet inte/vill ej svara 1663 90. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 61 86 87 88 90 96 99 Frek: 191 8 1 539 440 1663 3 1081
VAR 320 V88320 FÖRD EG KLASS 46 Loc 560 width 1 MD=6 or GE 9 F.46. Anser Du att den politik som förts här i landet under senare år varit till fördel eller till nackdel för dem som tillhör samma grupp i samhället som Du? (OM UP ÄR TVEKSAM:) Anser Du att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? 1053 1. Till fördel 695 3. Varken till fördel eller nackdel 527 5. Till nackdel 259 8. Vet inte/vill ej svara 311 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 321 V88321 EKON FÖRBÄTTR 47A Loc 561 width 1 MD=6 or GE 9 F.47A. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för två tre år sedan, har den förbättras, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 908 1. Förbättras 1029 3. Förblivit ungefär den samma 550 5. Försämrats 46 8. Vet inte/vill ej svara 312 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 322 V88322 EKON 2-3 ÅR 47B Loc 562 width 1 MD=6 or GE 9 F.47B. Hur har enligt Din uppfattning den svenska ekonomin förändrats under de två tre senaste åren? Har den förbättras, förblivit ungefär densamma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1496 1. Förbättras 518 3. Förblivit ungefär den samma 310 5. Försämrats 208 8. Vet inte/vill ej svara 313 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 323 V88323 FACKLIG ORG 48A Loc 563 width 3 MD=996 or GE 999 F.48A. Är Du medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är Du medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1 081. Svensk pilotförening LO-ANSLUTNA FÖRBUND 2 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 9 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 4 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 76 103. Byggnadsarbetareförbundet 17 104. Elektrikerförbundet 38 105. Fabriksarbetareförbundet 10 106. Fastighetsanställdas förbund 3 107. Frisörarbetarförbundet 11 108. Försäkringsanställdas förbund 6 109. Grafiska fackförbundet 4 110. Gruvindustriarbetareförbundet 74 111. Handelsanställdas förbund 18 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 264 113. Kommunalarbetareförbundet 3 114. Lantarbetareförbundet 13 115. Livsmedelsarbetareförbundet 169 116. Metallindustriarbetarförbundet 117. Musikerförbundet 5 118. Målareförbundet 20 119. Pappersindustriarbetareförbundet 3 120. Sjöfolksförbundet 6 121. Skogsarbetareförbundet 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 92 123. Statsanställdas förbund 30 124. Transportarbetareförbundet 37 125. Träindustriarbetareförbundet 5 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) även "syndikalisterna", "lokal samorganisation", "LS" eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 16 200. TCO, utan uppgift om förbund 1 201. Apotekstjänstemannaförbundet 43 202. Arbetsledareförbundet 25 203. Bankmannaförbundet 55 204. Facklärarförbundet 2 205. Fartygsbefälsföreningen 2 206. Folkhögskolans lärarförening 2 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 4 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 45 209. Handelstjänstemannaförbundet 32 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 164 211. Industritjänstemannaförbundet 8 212. Journalistförbundet 95 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 1 214. Kompaniofficersförbundet 1 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet 37 216. Lärarförbundet 217. Maskinbefälsförbundet 218. Plutonofficersförbundet 10 219. Polisförbundet 1 220. Posttjänstemännens förening 40 221. Statstjänstemannaförbundet 2 222. Teaterförbundet 2 223. Tullmannaförbundet 2 224. Tulltjänstemannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 28 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 2 302. Arkitektförbundet 4 303. Civilekonomernas riksförbund 4 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur 305. Föreningen Sveriges fögderichefer 4 306. Ingenjörsförbundet 12 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 2 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 24 309. Lärarnas riksförbund 310. Reservofficerarnas centralorganisation 2 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 3 312. Skolledarförbundet 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund 6 314. Svenska officersförbundet 1 315. Svenska prästförbundet 20 316. Sveriges civilingenjörsförbund 1 317. Sveriges farmaceutförbund 1 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 2 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 5 320. Sveriges läkarförbund 1 321. Sveriges naturvetareförbund 3 322. Sveriges psykologförbund 8 323. Sveriges socionomers riksförbund 1 324. Sveriges tandläkarförbund 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund 1 326. Sveriges veterinärförbund 3 327. Universitetslärarförbundet 4 328. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter 7 329. Svenska kyrkans personalförbund 50 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) exkl organisationer som kan hänföras tiil koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 14 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 42 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 3 777. Annan organisation 2 888. Vet inte/vill ej svara 899 995. Nej 176 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 324 V88324 AKTIV I FACK 48B Loc 566 width 1 MD=0 or GE 8 F.48B. (TILLHÖR ORGANISATION) Är Du en aktiv medlem av (... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 434 1. Ja, aktiv 1327 5. Nej, inte aktiv 2 6. Vet inte/vill ej svara 1075 0. Frågan ej tillämplig 7 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 325 V88325 PARTIMEDLEM 49A Loc 567 width 2 MD=96 or GE 99 F.49A. Är Du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA:) Vilket parti eller vilken politisk organisation är Du medlem i? F.49A(1). Politiskt parti FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 7 10. Miljöpartiet - de gröna 8 11. Vänsterpartiet kommunisterna 117 12. Socialdemokraterna 68 13. Centerpartiet 13 14. Folkpartiet 56 15. Moderata samlingspartiet 12 16. Kristdemokratiska samhällspartiet 3 17. Annat kommunistiskt parti FÖR SOCIALDEMOKRATER 24 81. Kollektivt ansluten 27 83. Enskilt och kollektivt ansluten 7 88. Vet inte/vill ej svara 2327 95. Nej 176 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 326 V88326 MEDL POL ORG 49A Loc 569 width 2 MD=96 or GE 99 F.49A(2). Annan politisk organisation <Se F.49A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR POLITISKA KVINNOFÖRBUND 21. Svenska kvinnors vänsterförbund 6 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 11 23. Centers kvinnoförbynd 24. Folkpartiets kvinnoförbund 25. Moderata kvinnoförbund 27. Grupp 8 28. Fredrika Bremerförbundet 1 29. Annat kvinnoförbund POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER 31. Kommunistiska ungdomsförbundet 4 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 3 33. Centerns ungdomsförbund 34. Folkpartiets ungdomsförbund 2 35. Moderata ungdomsförbundet 37. Röd ungdom 38. Moderat skolungdom 1 39. Annat ungdomsförbund STUDENTORGANISATIONER 41. Kommunistisk studentorganisation 42. Socialdemokratisk studentorganisation 43. Centerpartistisk studentorganisation 2 44. Folkpartisk studentorganisation 1 45. Moderat studentorganisation 46. KDS:s studentorganisation 1 47. Annan studentorganisation ÖVRIGA 1 50. Religiösa organisationer 1 60. Nykterhetsorganisationer 1 70. Övriga organisationer 1 71. Folkkampanjen mot kärnkraft 1 72. Greenpeace 7 88. Vet inte/vill ej svara 2625 95. Nej 176 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 327 V88327 S-ANSLUTNING 49A Loc 571 width 1 MD=0 or GE 6 F.49A(3). (SOCIALDEMOKRATER:) är Du individuellt eller kollektivt ansluten till partiet? <Se F.49A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 71 1. Kollektivt ansluten 71 2. Individuellt ansluten 5 3. Ansluten både individuellt och kollektivt 3 4. Vet inte/vill ej svara 2680 0. Frågan ej tillämplig 15 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 328 V88328 AKTIV I PARTI 49B Loc 572 width 1 MD=0 or GE 8 F.49B. Är Du aktiv medlem av (...PARTI/ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 132 1. Ja, aktiv 212 5. Nej, inte aktiv 1 6. Vet inte/vill ej svara 2495 0. Frågan ej tillämplig 5 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 329 V88329 KYRKOBESÖK 50 Loc 573 width 1 MD=6 or GE 9 F.50. Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i statskyrkan eller i någon frikyrka? Du kan svara med hjälp av alternativen på det här kortet. (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Som gudstjänst räknas också t ex radio - och TV-gudstjänst och sjukhusandakt. 250 1. Minst en gång i månaden 640 2. Några gånger om året 1004 3. Mera sällan 774 4. Aldrig 6 8. Vet inte/vill ej svara 171 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 330 V88330 CIVILSTÅND 51 Loc 574 width 1 MD=6 or GE 9 F.51. När det gäller Ditt civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Din situation? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1875 1. Gift eller sammanboende 113 2. Änka/änkling 685 3. Ogift/frånskild 172 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 331 V88331 MA:FÖRVÄRVSARB 52 Loc 575 width 2 MD= 0 or GE 96 F.52A. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör/tillhörde Din make/maka/sammanboende? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1457 01. Förvärvsarbete 1 02. Har beredskapsarbete 3 03. Genogår arbetsmarknadsutbildning 22 04. Arbetslös 289 05. Ålderspensionär 57 06. Förtidspensionär 98 07. Hemarbetande 50 08. Studerande 688 00. Frågan ej tillämplig 180 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 332 V88332 MA:FD FÖRVÄRVS 52 Loc 577 width 1 MD=0 or GE 6 F.52B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 449 1. Ja 70 5. Nej 2146 0. Frågan ej tillämplig 180 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 333 V88333 MAKES YRKE SEI 52 Loc 578 width 2 MD= 0 or GE 96 F.52C. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har/hade Din make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? F.52C(1). Makes yrke, socio-ekonomisk indelning FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens socio-ekonomiska indelning se bilaga 8 i Holmberg-Gilljam-Oskarson: Valundersökning 1985. Teknisk rapport. 102 11. Ej facklärda, varuproducerande arbetare 470 12. Ej facklärda, tjänsteproducerande arbetare 171 21. Facklärda, varuproducerande arbetare 92 22. Facklärda, tjänsteproducerande arbetare 110 33. Lägre tjänstemän I 236 34. Lägre tjänstemän II, utan underställda 47 35. Lägre tjänstemän II, med underställda 15 36. Lägre tjänstemän II, uppgift om underställda saknas 152 44. Tjänstemän på mellannivå, utan underställda 79 45. Tjänstemän på mellannivå, med underställda 12 46. Tjänstemän på mellannivå, uppgift om underställda saknas 115 54. Högre tjänstemän, utan underställda 57 55. Högre tjänstemän, med underställda 11 56. Högre tjänstemän, uppgift om underställda saknas 2 57. Ledande befattningar 2 60. Fria yrkesutövare med akademikeryrken 74 76. Ensamföretagare 62 77. Mindre företagare 22 78. Större företagare 1 79. Företagare, uppgift om antal anställda saknas 2 86. Mindre lantbrukare 62 89. Lantbrukare, uppgift om areal saknas 3 90. Vet inte/vill ej svara 758 00. Frågan ej tillämplig 188 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 334 V88334 MAKES YRKE 52C Loc 580 width 3 MD= 0 or GE 996 F.52C(2). Makes/makas yrke <Se F.52C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 7 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 2 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 60 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 65 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 8 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 5 025. Kvalificerat farmakologist, hälsovårdsinspekterande arbete 40 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 60 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 86 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 032. Innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 48 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 65 036. Klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt/konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 051. Biologiskt arbete: företagare med kvalificerad biologisk utbildning 1 052. Biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 17 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 21 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 5 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 7 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 8 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 3 086. Programmerare 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 115. Övriga präster i statskyrkan 4 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chet för enhet/avdelning 9 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen ADMINISTRATIVT ARBETE 4 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 18 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 10 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 7 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 12 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 22 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 11 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 118 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete: 9 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 12 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 2 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 49 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 3 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 8 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 14 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 72 328. Biträdesarbete i affär 3 337. Bokhandelmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 20 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 7 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 66 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat lantbruks-/ skogsbefälsarbete 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 4 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 12 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk 6 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 4 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 12 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 37 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däcksmanskap 1 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 24 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 31 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 4 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 5 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete förman/arbetsledare 12 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 736. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 3 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 15 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 6 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 74 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 4 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 32 768. Träarbete: manuellt arbete 7 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 14 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 11 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 39 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 25 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 3 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 18 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 4 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 4 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 38 848. Maskin- och motorskötsel: Manuellt arbete 9 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafisk arbete: företagare med mindre företag 13 868. Grafisk arbete: manuellt arbete 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 26 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 914. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: chef för enhet eller större avdelning 2 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 6 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 3 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 49 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 42 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 9 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 26 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 6 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 8 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 69 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 984. Officerare med befattning som överste eller högre befattning 10 985. Övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 990. Vet inte/vill ej svara 758 000. Frågan ej tillämplig 188 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 335 V88335 MAKE HELTID 52D Loc 583 width 1 MD=0 or GE 6 F.52D. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade han/hon heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1443 1. Heltid 461 2. Deltid 758 0. Frågan ej tillämplig 183 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 336 V88336 MA:NÄRINGSGREN 52 Loc 584 width 3 MD= 0 or GE 996 F.52E. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid hans/hennes arbetsplats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 75 001. Jordbruk, jakt 16 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 011. Kolbrytning 2 012. Råpetroleum- och naturgasutvinning 7 013. Malmbrytning 1 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 55 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 29 022. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 34 023. Trävarutillverkning 32 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 30 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 24 026. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 027. Petroleumraffinering 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen utom metaller 032. Metallframställning 149 033. Verkstadsvarutillverkning 23 034. Tillverkning av elektriska produkter 6 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 5 039. Annan tillverkning EL-,GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 7 041. El-, gas- och värmeförsörjning 4 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 112 051. Byggnadsverksamhet 2 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 4 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 43 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel och varuförmedling med transportmedel, bränsle och drivmedel 139 063. Detaljhandel 15 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 37 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 45 071. Samfärdsel 33 072. Personbiltransport, lastbils- och annan vägtransport 12 073. Sjötransport 6 074. Luftfart 45 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 35 081. Bank- och annan finansverksamhet 15 082. Försäkringsverksamhet 58 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 1 084. Drivande av datacentral 6 085. Teknisk uppdragsverksamhet 2 086. Bevakningsverksamhet 93 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 28 088. Försvarsverksamhet 8 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENLIGT FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 129 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 16 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologist forskning- och utvecklingsverksamhet 382 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 26 094. Intresseorganisationer 6 095. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer 096. Politiska organisationer 27 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 53 888. Vet inte/vill ej svara 758 000. Frågan ej tillämplig 206 996. Uppgift saknas 1081 999. Bortfall
VAR 337 V88337 MA:YRKESST 52F Loc 587 width 2 MD= 0 or GE 96 F.52F. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna som Din make/maka/sammanboende hör/hörde till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 487 01. Tjänsteman 279 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 23 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 788 04. Arbetare 84 05. Arbetare med arbetsledande funktion 9 06. Egenanställd arbetare 51 07. Jordbrukare: ingen anställd 12 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 71 09. Företagare: ingen anställd 62 10. Företagare: 1-9 anställda 24 11. Företagare: 10 eller fler anställda 9 88. Vet inte/vill ej svara 758 00. Frågan ej tillämplig 188 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 338 V88338 MA: OFF/PRIV 52G Loc 589 width 1 MD=0 or GE 6 F.52G. (MAKA/MAKE FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Din make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 246 1. Statlig 546 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1106 3. Enskild 2 5. Vet inte/vill ej svara 758 0. Frågan ej tillämplig 187 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 339 V88339 BOSTADSTYP 53A Loc 590 width 1 MD=6 or GE 9 F.53A. UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 384 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1230 2. Villa eller radhus i småhusområde 293 3. Lägenhet i flerfamiljshus i höghusområde 764 4. Lägenhet i flerfamiljshus (ej höghusområde) 174 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 340 V88340 HYR/ÄGER BOST 53B Loc 591 width 1 MD=6 or GE 9 F.53B. Hyr eller äger Du Din nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1022 1. Hyr bostaden 1649 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 1 8. Vet inte/vill ej svara 173 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 341 V88341 ANT BARN 18 ÅR 54 Loc 592 width 1 MD=6 or GE 9 F.54. Har Du några hemmavarande barn under 18 år? (OM JA:) Hur många? Hur gammalt är barnet?/Hur gamla är barnen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 340 1. Ett barn 402 2. Två barn 125 3. Tre barn 31 4. Fyra barn eller fler 1768 5. Nej, inga hemmavarande barn 179 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 342 V88342 ÅLDER 1:A BARN 54 Loc 593 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54(1). (MINST ETT HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 1 <Se F.54 för fullständig frågetext> Anm. I variablerna 333-335 anges de tre yngsta barnens ålder avrundat uppåt till hela år. 01. Ett år . . 18. Arton år 1771 00. Frågan ej tillämplig 180 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1771 102 86 48 52 47 35 42 48 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 56 52 33 37 45 37 52 54 65 Kod: 18 96 99 Frek: 3 180 1081
VAR 343 V88343 ÅLDER 2:A BARN 54 Loc 595 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54(2). (MINST TVÅ HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.54 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 333 01. Ett år . . 18. Arton år 2109 00. Frågan ej tillämplig 176 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2109 37 29 39 35 36 41 31 44 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 26 30 37 44 28 36 28 23 15 Kod: 18 96 99 Frek: 1 176 1081
VAR 344 V88344 ÅLDER 3:E BARN 54 Loc 597 width 2 MD= 0 or GE 96 F.54(3). (MINST TRE HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.54 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 333 01. Ett år . . 18. Arton år 2511 00. Frågan ej tillämplig 174 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2511 27 10 6 12 6 11 6 10 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 7 12 5 4 12 6 10 8 6 Kod: 18 96 99 Frek: 2 174 1081
VAR 345 V88345 HEMORTSTYP Loc 599 width 1 MD=6 or GE 9 Var bor UP? INTERVJUARENS NOTERINGAR EFTER AVSLUTAD INTERVJU 418 1. Ren landsbygd 658 2. Mindre tätort 1504 3. Stad eller större tätort 265 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 346 V88346 TV GYNNAR VPK BF7 Loc 600 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7. Tycker Du att det samlade programutbudet i TV inför valet gynnade eller missgynnade något eller några av partierna? F.BF:7(1). Vänsterpartiet kommunisterna FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 67 1. Har gynnats 620 3. Har varken gynnats eller missgynnats 44 5. Har missgynnats 135 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 251 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 347 V88347 TV GYNNAR S BF7 Loc 601 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(2). Socialdemokraterna <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 156 1. Har gynnats 576 3. Har varken gynnats eller missgynnats 43 5. Har missgynnats 129 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 213 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 348 V88348 TV GYNNAR C BF7 Loc 602 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(3). Centerpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 73 1. Har gynnats 622 3. Har varken gynnats eller missgynnats 35 5. Har missgynnats 132 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 255 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 349 V88349 TV GYNNAR FP BF7 Loc 603 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(4). Folkpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 63 1. Har gynnats 600 3. Har varken gynnats eller missgynnats 76 5. Har missgynnats 133 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 245 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 350 V88350 TV GYNNAR M BF7 Loc 604 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(5). Moderata samlingspartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 61 1. Har gynnats 620 3. Har varken gynnats eller missgynnats 47 5. Har missgynnats 131 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 258 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 351 V88351 TV GYNNAR MP BF7 Loc 605 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(6). Miljöpartiet - de gröna <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 183 1. Har gynnats 426 3. Har varken gynnats eller missgynnats 136 5. Har missgynnats 135 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 237 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 352 V88352 TV GYNNAR KDS BF7 Loc 606 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:7(7). Kds - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. 61 1. Har gynnats 460 3. Har varken gynnats eller missgynnats 215 5. Har missgynnats 132 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 249 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 353 V88353 VALRÖRELSE 1 BF8 Loc 607 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8. Hur skulle Du vilja beteckna årets valrörelse? F.BF:8(1). Intressant och spännande FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄT EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 86 1. Ja 759 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 354 V88354 VALRÖRELSE 2 BF8 Loc 608 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(2). För mycket parti-käbbel <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 557 1. Ja 288 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 355 V88355 VALRÖRELSE 3 BF8 Loc 609 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(3). Alltför konfliktfylld och aggressiv <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 225 1. Ja 620 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 356 V88356 VALRÖRELSE 4 BF8 Loc 610 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(4). Klara skillnader mellan partier <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄT EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 151 1. Ja 694 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 357 V88357 VALRÖRELSE 5 BF8 Loc 611 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(5). Alltför koncentrerad på partiledarna <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 231 1. Ja 614 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 358 V88358 VALRÖRELSE 6 BF8 Loc 612 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(6). Saklig och informativ <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 24 1. Ja 821 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 359 V88359 VALRÖRELSE 7 BF8 Loc 613 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:8(7). Svårbegriplig valdebatt i press, radio och TV <Se F.BF:8 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN EFTER VALET. FRÅGAN EJ STÄLLD I TELEFONDELEN AV ENKÄTEN. 151 1. Ja 694 5. Nej 5 6. Vet inte/vägrar svara 1964 0. Frågan ej tillämplig 31 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 360 V88360 FÖRTROENDE IC BF9 Loc 614 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:9. Har Ditt förtroende för följande personer och grupper ökat, förblivit oförändrat eller minskat som en följd av den s.k. Ebbe Carlsson-affären? F.BF:9(1). Ingvar Carlsson 91 1. Förtroendet har ökat 609 3. Förtroendet har förblivit oförändrat 352 5. Förtroendet har minskat 11 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 54 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 361 V88361 FÖRTR A-G L BF9 Loc 615 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:9(2). Anna-Greta Leijon <Se F.BF:9 för fullständig frågetext> 20 1. Förtroendet har ökat 407 3. Förtroendet har förblivit oförändrat 605 5. Förtroendet har minskat 25 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 60 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 362 V88362 FÖRTROENDE KU BF9 Loc 616 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:9(3). Riksdagens konstitutionsutskott <Se F.BF:9 för fullständig frågetext> 56 1. Förtroendet har ökat 530 3. Förtroendet har förblivit oförändrat 358 5. Förtroendet har minskat 57 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 116 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 363 V88363 FÖRTR POLISEN BF9 Loc 617 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:9(4). Polisledningen <Se F.BF:9 för fullständig frågetext> 4 1. Förtroendet har ökat 376 3. Förtroendet har förblivit oförändrat 629 5. Förtroendet har minskat 35 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 73 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 364 V88364 FÖRTROENDE S BF9 Loc 618 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:9(5). Socialdemokratiska partiet <Se F.BF:9 för fullständig frågetext> 48 1. Förtroendet har ökat 574 3. Förtroendet har förblivit oförändrat 392 5. Förtroendet har minskat 24 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 79 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 365 V88365 FÖRTR POL BF9 Loc 619 width 1 MD=0 or GE 8 F.BF:9(6). Politiker i allmänhet <Se F.BF:9 för fullständig frågetext> 8 1. Förtroendet har ökat 540 3. Förtroendet har förblivit oförändrat 464 5. Förtroendet har minskat 23 6. Vet inte/vill ej svara 1728 0. Frågan ej tillämplig 82 8. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 366 V88366 KÖN REG Loc 620 width 1 Kön 1952 1. Man 1974 2. Kvinna
VAR 367 V88367 FÖDELSEÅR REG Loc 621 width 2 De två sista siffrorna i födelseåret 08. 1908 . . 70. 1970 Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 8 37 40 46 45 41 47 52 56 50 49 45 62 57 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 66 63 71 63 57 59 57 48 62 47 52 56 50 62 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 59 58 48 59 50 70 79 74 94 80 83 77 94 92 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 71 81 84 72 66 56 74 48 79 48 65 67 78 75 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 Frek: 70 80 81 82 60 80 44
VAR 368 V88368 ÅLDER 7-GRUPP REG Loc 623 width 1 Åldersindelning - sju kategorier Variabeln baseras på V10 204 1. 18-21 år (förstagångsväljare) 705 2. 21-30 år 738 3. 31-40 år 714 4. 41-50 år 551 5. 51-60 år 592 6. 61-70 år 422 7. 71-80 år
VAR 369 V88369 ÅLDER 3-GRUPP REG Loc 624 width 1 Åldersindelning - tre kategorier Variabeln baseras på V10 909 1. 18-30 år 2003 2. 31-60 år 1014 3. 61-80 år
VAR 370 V88370 KOM:TÄTORTSGR REG Loc 625 width 1 Kommunens tätortsgrad Tätortsgraden anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1985 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorten. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. 106 1. 29.0 - 49.9 624 2. 50.0 - 69.9 1708 3. 70.0 - 89.9 1151 4. 90.0 - 99.9 337 5. Enbart tätortsbefolkning
VAR 371 V88371 BOSTADSORT REG Loc 626 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadsort: fyrställig Variabeln omfattar endast intervjuade och bygger på intervjuarnas klassificering i V348 (1-3) av var de intervjuade bodde. Kategori 4 är konstruerad med hjälp av registeruppgifter. 418 1. Ren landsbygd 658 2. Mindre tätort 1166 3. Stad eller tätort 338 4. Om 3 och boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö 265 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 372 V88372 INVÅNARANTAL 1988 Loc 627 width 1 Kommunens invånarantal 1 januari 1988 233 1. - 9 9999 1093 2. 10 000 - 29 999 661 3. 30 000 - 49 999 603 4. 50 000 - 74 999 717 5. 75 000 - 199 999 619 6. 200 000 -
VAR 373 V88373 INKOMST REG Loc 628 width 1 Sammanräknad nettoinkomst vid 1986 års raxering. Antal kronor 645 1. - 39 999 1052 2. 40 000 - 79 999 634 3. 80 000 - 99 999 880 4. 100 000 - 129 999 715 5. 130 000 -
VAR 374 V88374 FÖRMÖGENHET REG Loc 629 width 1 Statligt taxerad förmögenhet vid 1986 års taxering. Antal kronor 1645 1. Ingen förmögenhet 538 2. - 39 999 648 3. 40 000 - 99 999 549 4. 100 000 - 199 999 546 5. 200 000 -
VAR 375 V88375 VALDELTAG 1988R Loc 630 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1988 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3387 1. Röstade 537 5. Röstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 376 V88376 VALDELTAG 1988L Loc 631 width 1 MD=9 Valdeltagande i landstingsvalet 1988 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3071 1. Röstade 853 5. Röstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 377 V88377 VALDELTAG 1988K Loc 632 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1988 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3373 1. Röstade 551 5. Röstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 378 V88378 VALDELTAG 1985R Loc 633 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1985 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3305 1. Röstade 292 5. Röstade ej 231 0. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad 1985) 98 9. Uppgift saknas
VAR 379 V88379 PARTI 1988R SMFTN Loc 634 width 2 Partival vid riksdagsvalet 1988 - sammanfattning Anm. Bygger på V182 och V375 129 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1093 02. Socialdemokraterna 284 03. Centerpartiet 288 04. Folkpartiet 401 05. Moderata samlingspartiet 70 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 143 07. Miljöpartiet - de gröna 9 08. Övriga partier 34 09. Röstade blankt 537 10. Röstade inte 936 11. Röstade, men uppgift om parti saknas 2 12. Uppgift saknas om valdeltagande och vägrar ange parti
VAR 380 V88380 PARTI 1988L SMFTN Loc 636 width 2 MD= 0 Partival vid landstingsvalet 1988 - sammanfattning Anm. Bygger på V184 och V376 98 01. Vänsterpartiet kommunisterna 909 02. Socialdemokraterna 268 03. Centerpartiet 270 04. Folkpartiet 334 05. Moderata samlingspartiet 70 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 104 07. Miljöpartiet - de gröna 4 08. Övriga partier 28 10. Röstade blankt 983 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 509 55. Röstade inte 349 00. Frågan ej tillämplig (bor i GÖteborg, Malmö eller på Gotland)
VAR 381 V88381 PARTI 1988K SMFTN Loc 638 width 2 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1988 - sammanfattning Anm. Bygger på V183 och V377 116 01. Vänsterpartiet kommunisterna 955 02. Socialdemokraterna 299 03. Centerpartiet 252 04. Folkpartiet 380 05. Moderata samlingspartiet 71 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 151 07. Miljöpartiet - de gröna 41 08. Övriga partier 32 10. Röstade blankt 1078 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 551 55. Röstade inte
VAR 382 V88382 PARTI 1985R MINNE Loc 640 width 2 MD= 0 or GE 99 Partival vid riksdagsvalet 1985: Sammanfattningskod Anm. Minnesdata vid intervjutillfället 1988: Bygger på V207, V208, V209, V378. 113 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1088 02. Socialdemokraterna 272 03. Centerpartiet 327 04. Folkpartiet 442 05. Moderata samlingspartiet 30 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 52 07. Miljöpartiet - de gröna 3 08. Övriga partier 21 10. Röstade blankt 1014 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 292 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1985 232 00. Ej röstberättigad 1985 40 99. Uppgift saknas
VAR 383 V88383 PARTI 1985R SMFTN Loc 642 width 2 MD= 0 or GE 99 Partival vid riksdagsvalet 1985: korrigerad sammanfattningskod Korrigerad för uppgift lämnad 1985 av de som intervjuades även 1985. Bygger på V207, V208, V209, V378 och uppgifter från 1985 126 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1216 02. Socialdemokraterna 288 03. Centerpartiet 384 04. Folkpartiet 507 05. Moderata samlingspartiet 40 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 57 07. Miljöpartiet - de gröna 3 08. Övriga partier 25 10. Röstade blankt 719 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 295 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1985 232 00. Ej röstberättigad 1985 34 99. Uppgift saknas
VAR 384 VU88384 RÖSTNINGSAVSIKT Loc 644 width 2 MD= 0 or GE 99 Röstningsavsikt - förval Anm. Avser endast dem som intervjuades i förvalsundersökningen. Bygger på V179 och V180. Även V388 (partiidentifikationens riktning) för intervjupersoner utan uppgift om röstningsavsikt. 33 01. Vänsterpartiet kommunisterna 460 02. Socialdemokraterna 107 03. Centerpartiet 140 04. Folkpartiet 174 05. Moderata samlingspartiet 19 06. Kristdemokratiska samhällspartiet 87 07. Miljöpartiet - de gröna 3 08. Övriga partier 7 10. Tänker rösta blankt 11 55. Tänker inte rösta 141 88. Vet inte/vill ej svara 1663 00. Frågan ej tillämplig 1081 99. Bortfall
VAR 385 V88385 TREÅRSRÖRLIGHET Loc 646 width 1 MD=0 or GE 9 Avser endast intervjuade personer med värden 1-8 på V379, V383 och V384. Variabeln är också korrigerad för V185 (tidpunkt för beslut). För detaljer, se vidare "Väljare och Val i Sverige" sid 102-103. 648 1. Stabila 30 2. Vacklande 89 3. Mellanvalsbytare 86 4. Valrörelsebytare 1992 0. Frågan ej tillämplig 1081 9. Bortfall
VAR 386 V88386 POSTRÖSTNING 1988 Loc 647 width 1 MD=9 Poströstning 1988 - Sammanfattningskod. Bygger på uppgifter från röstlängden. 1143 1. Poströstade 2781 5. Poströstade ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 387 V88387 PI - STYRKA SMFTN Loc 648 width 1 MD=6 or GE 9 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning Anm. Bygger på V166-V169 738 1. Stark partiidentifikation 633 2. Svag partiidentifikation 952 3. Enbart partipreferens 350 4. Ingen partipreferens 172 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 388 V88388 PI RIKTNING SMFTN Loc 649 width 2 MD=96 or GE 99 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning Anm. Bygger på V166-V169 91 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1117 02. Socialdemokraterna 260 03. Centerpartiet 280 04. Folkpartiet 365 05. Moderata samlingspartiet 60 06. Kristdemokratiska samlingspartiet 121 07. Miljöpartiet - de gröna 6 08. Övriga partier 372 55. Ingen riktning 173 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 389 VU88389 UTBILDNING 3KAT Loc 651 width 1 MD=6 or GE 9 Utbildning - tre kategorier Anm. Bygger på V299 1183 1. Fackskola/yrkesskola/grundskola 688 2. Realskola/2-årig gymnasieskola 797 3. 3-årig gymnasieskola/universitet 1 8. Vet inte/vill ej svara 176 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 390 VU88390 POL PARTI/ORG. Loc 652 width 1 MD=6 or GE 9 Medlemskap i politiskt parti eller politisk organisation: Sammanfattningskod Anm. Bygger på V325 och V326 349 1. Ja, är medlem i politiskt parti eller politisk organisation 2313 5. Nej, är varken med i politiskt parti eller politisk organisation 7 8. Vet inte/vill ej svara 176 6. Uppgift saknas 1081 9. Bortfall
VAR 391 V88391 YRKESGR (NYA) Loc 653 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Bennulf: Valundersökningen 1988. Teknisk rapport. 414 01. Industriarbetare 662 02. Övriga arbetare 278 03. Lägre tjänstemän 536 04. Tjänstemän i mellanställning 348 05. Högre tjänstemän och storföretagare 203 06. Småföretagare 89 07. Jordbrukare 140 08. Studerande 4 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 1 88. Vet inte/vill ej svara 170 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 392 V88392 YRKESSEKTOR (NYA) Loc 655 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkets sektor (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam-Bennulf: Valundersökningen 1988. Teknisk rapport. 139 01. Jordbruk 757 02. Produktion: tillverkning etc. 717 03. Cirkulation: handel, samfärdsel etc. 530 04. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc. 387 05. Förvaltning 140 06. Studerande 4 10. Har ej kunnat föras till yrkessektor 1 88. Vet inte/vill ej svara 170 96. Uppgift saknas 1081 99. Bortfall
VAR 393 SSDSTUDIE NR 0227 Loc 657 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0227
VAR 394 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 661 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1991
VAR 395 DELSTUDIE NR 001 Loc 662 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.