FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN 1922
                SSD 0259

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
             Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Januari 1992

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN 1922 samlades ursprungligen
  in av ett forskningsprojekt vid svensk samhällsvetenskaplig
  datatjänst vid Göteborgs universitet, under ledning av Lennart
  Brantgärde. Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN 1922
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte.Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap
  publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga
  delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar             II

      Kodboksinformation                III

                  I

                INLEDNING

                BAKGRUND

   I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991
   erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska
   förändringsprocesser ur regionalt perspektiv", framkom
   behovet att registrera förbudsomröstningen 1922.

   Den rådgivande folkomröstningen om alkoholförbud, 27 augusti
   1922, är väl känd i Svensk politisk historia. Intresset för
   omröstningen har dock varit svalt, kanske mest beroende på
   att den av riksdagen tillsatta Nykterhetskommitten uppsatta
   60%-marginalen inte uppnåddes. Detta utgjorde kravet för ett
   förbud mot alkohol. Folkomröstningen lämnades utan åtgärd
   och frågan avfördes från riksdagen. Debatten hade haft sin
   storhetstid innan omröstningen och hade hängt med under lång
   tid och väckt stort intresse både i riksdagen och bland
   allmänheten.
  
   Tidigare har endast några artiklar sammanställts med
   statistiska uppgifter hämtade från folkomröstningen. Hela
   källmaterialet fanns odokumenterat på Riksarkivet. Genom
   benäget tillstånd av Landsarkivet i Göteborg fick SSD
   tillgång till materialet och registrerade uppgifterna
   sommaren 1989.

   Varje länstyrelse hade gjort en sammanställning över
   resultatet i respektive valkrets. I denna sammanställning
   fanns också antalet poströster inräknade, eftersom de endast
   finns noterade länsvis. Dessa sammanställningar har utgjort
   underlag vid registreringen.

                 II

            ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR:

  Riksdagen beslutade att särskilda röstsammanräkningar skulle
  göras för män och kvinnor, varför det finns fullständiga
  uppgifter om hur respektive kön röstat i varje enskild
  valkrets. Detta är hittills den enda omröstningen i Sverige
  där man använt detta tillvägagångssätt. Vid andra val finns
  endast opinionssiffror som är könsbaserade att tillgå.
    Hela materialet redovisas på kommunnivå, det fanns 2576
  kommuner.

  Variablerna omfattar antal röstberättigade
  män/kvinnor/totalt, röstande män/kvinnor/totalt, JA-röstande
  män/kvinnor/totalt, NEJ-röstande män/kvinnor/totalt, samt
  antal ogiltiga röster. På länsbasis finns antal poströster,
  inklusive antal ogiltiga poströster. Materialet är helt
  registrerat från länstyrelsens underlag. Fel som
  återfinns, kan alltså hänföras till dessa sammanställningar.
  Det är trots allt få fel, 299 st på 17 variabler och 3663
  (valkretsar) observationer.

  Ett identifikationsnummer har lagts till varje
  observation för att få en hanterbar datamängd. Detta
  identifikationsnummer överensstämmer med Geokod, en kodlista
  för den administrativa indelningen i Sverige. Antal enheter
  blir då i princip lika med antal församlingar vid tiden,
  2576 enheter. För att ytterligare renodla materialet har,
  en överensstämmelse gjorts med Valdataarkivet,
  SSD-studie nr 0204.

  Ytterligare information: Öhngren, Bo. Geokod. En kodlista
  för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951.
  Berglund, Sten. Svensk valdata 1911-1944.
  SSD-studie nr 0204.
  Brantgärde Lennart: Politiska förändringsprocesser ur ett
  regionalt perspektiv.

                 III

             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 14 (2) RÖSTBERÄTTIGADE MÄN    (3) MD=10000
     REF 14 (4) LOC 85 WIDTH 8      (5) NUMERIC
                        (6) 0 DEC PLACES

   (7) RÖSTBERÄTTIGADE MÄN

   (8) ......................

   Faktiska värdet är kodat. (9) Valid-n=2576 Min=0
   Max=113322  Mean=610.6 St.Dev=2715.1
   ............................................................

   (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
   identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
   datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
   referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).

   (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.
  
   (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Anger antal decimaler.

   (7) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (8) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (9) Vissa statisatiska uppgifter: antal enheter uppgifterna
   är formulerade på, minivärdet, maxivärdet, medelvärdet
   och standardavvikelsen.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0259 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Geokod enligt folkrörelsearkivet 6 Valdistrikt 7 VALGEO: Geokod för orten enl valdataarkivet 8 LANHAR: Län och häradsnummer 9 Kommunens namn 10 Antal röstberättigade 1920 11 Antal röstberättigade 1921 12 Antal röstberättigade 1922 13 Antal röstberättigade 1924 14 Antal röstberättigade män 1922 15 Antal röstberättigade kvinnor 1922 16 Antal röstberättigade totalt 1922 17 Antal röstande män 1922 18 Antal röstande kvinnor 1922 19 Antal röstande totalt 1922 20 Antal ja-röster, män 1922 21 Antal ja-röster, kvinnor 1922 22 Antal ja-röster, totalt 1922 23 Antal nej-röster, män 1922 24 Antal nej-röster, kvinnor 1922 25 Antal nej-röster, totalt 1922 26 Antal ogiltiga röster 1922 27 Lännummer = Län*antal valdistrikt

VAR 1 SSD STUDY NR 0259              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0259


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 GEOKOD Loc 13 width 7 Geokod enligt folkrörelsearkivet Valid-n=2576 Min=100080 Max=2.52108e+06 Mean=1223456.9 St.Dev=594674.5
VAR 6 VALDISTRIKT Loc 20 width 20 alphabetic Valdistrikt Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 7 VALGEO Loc 40 width 7 VALGEO: Geokod för orten enl valdataarkivet Valid-n=2576 Min=100080 Max=2.52108e+06 Mean=1223599.8 St.Dev=594678.3
VAR 8 LANHAR Loc 47 width 4 LANHAR: Län och häradsnummer Valid-n=2576 Min=0 Max=2532 Mean=1195.1 St.Dev=612.5
VAR 9 KOMMUNENS NAMN Loc 51 width 8 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 10 RÖSTBERÄTTIGADE 1920 Loc 59 width 6 Antal röstberättigade 1920 Valid-n=2576 Min=0 Max=38163 Mean=446.8 St.Dev=1162.6
VAR 11 RÖSTBERÄTTIGADE 1921 Loc 65 width 6 Antal röstberättigade 1921 Valid-n=2576 Min=0 Max=263510 Mean=1242.9 St.Dev=6037.1
VAR 12 RÖSTBERÄTTIGADE 1922 Loc 71 width 8 Antal röstberättigade 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=268304 Mean=1280.6 St.Dev=6276.2
VAR 13 RÖSTBERÄTTIGADE 1924 Loc 79 width 6 Antal röstberättigade 1924 Valid-n=2576 Min=0 Max=276952 Mean=1292.9 St.Dev=6417.4
VAR 14 RÖSTBERÄTTIGADE MÄN Loc 85 width 8 Antal röstberättigade män 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=113322 Mean=610.6 St.Dev=2715.1
VAR 15 RÖSTBERÄTTIGADE KVINNOR Loc 93 width 8 Antal röstberättigade kvinnor 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=154982 Mean=670.0 St.Dev=3565.8
VAR 16 RÖSTBERÄTTIGADE TOTALT Loc 101 width 8 Antal röstberättigade totalt 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=268304 Mean=1280.3 St.Dev=6276.3
VAR 17 RÖSTANDE MÄN Loc 109 width 8 Antal röstande män 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=76388 Mean=380.1 St.Dev=1783.2
VAR 18 RÖSTANDE KVINNOR Loc 117 width 8 Antal röstande kvinnor 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=85670 Mean=323.4 St.Dev=1929.2
VAR 19 RÖSTANDE TOTALT Loc 125 width 8 Antal röstande totalt 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=162058 Mean=703.5 St.Dev=3709.8
VAR 20 ANTAL JA-RÖSTER, MÄN Loc 133 width 8 Antal ja-röster, män 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=7852 Mean=155.8 St.Dev=329.7
VAR 21 ANTAL JA-RÖSTER, KVINNOR Loc 141 width 8 Antal ja-röster, kvinnor 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=14244 Mean=189.0 St.Dev=495.8
VAR 22 ANTAL JA-RÖSTER, TOTALT Loc 149 width 8 Antal ja-röster, totalt 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=21910 Mean=344.7 St.Dev=820.4
VAR 23 ANTAL NEJ-RÖSTER, MÄN Loc 157 width 8 Antal nej-röster, män 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=68641 Mean=222.9 St.Dev=1536.9
VAR 24 NEJ-RÖSTER, KVINNOR Loc 165 width 8 Antal nej-röster, kvinnor 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=71313 Mean=133.6 St.Dev=1525.6
VAR 25 ANTAL NEJ-RÖSTER, TOTALT Loc 173 width 8 Antal nej-röster, totalt 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=139954 Mean=356.5 St.Dev=3057.6
VAR 26 ANTAL OGILTIGA RÖSTER Loc 181 width 8 Antal ogiltiga röster 1922 Valid-n=2576 Min=0 Max=410 Mean=2.4 St.Dev=10.1
VAR 27 LANNUMMER Loc 189 width 3 002. 2 . . 420. 420 55 999. Uppgift saknas Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 101 83 95 135 133 77 101 93 33 140 246 83 75 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 Frek: 214 277 52 50 61 29 28 39 39 13 14 5 18 Kod: 30 32 33 34 36 38 39 40 42 44 45 46 48 Frek: 13 8 1 23 12 7 2 19 14 15 1 12 5 Kod: 50 51 54 56 57 60 63 66 68 69 70 72 75 Frek: 2 11 4 2 1 11 7 10 3 6 1 5 4 Kod: 78 80 84 85 88 90 92 96 100 102 105 108 110 Frek: 1 4 7 2 7 2 2 5 6 2 4 2 2 Kod: 114 115 119 120 122 125 132 140 144 150 154 160 168 Frek: 1 1 1 5 1 2 2 2 3 2 1 2 2 Kod: 175 180 189 192 200 216 225 264 360 420 999 Frek: 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 55