KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN 1980
                SSD 0262

              Primärforskare
              Lars Strömberg
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN 1980 samlades
  ursprungligen in av Lars Strömberg, statsvetenskapliga
  institutionen, Göteborgs universitet. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Riksdagen beslöt i december 1978 (prop. 78/79:61, KU
  1978/79:17) att anslå ca 7 miljoner kronor till en
  vetenskaplig utvärdering av kommunindelningsreformens
  konsekvenser. Utvärderingen skulle enligt riksdagsbeslutet ske
  i enlighet med det forskningsprogram "Utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1978:5) som utarbetats av
  kommunaldemokratiska kommitten.

  Kommunaldemokratiska kommitten var en parlamentarisk kommitte
  som tillsattes hösten 1977 och omfattade 7 ledamöter och lika
  många sakkunniga. Kommitten fick i uppdrag att vara
  administrativt ansvarig för utvärderingen.

  För forskningsarbetet svarade kommunaldemokratiska
  forskningsgruppen vilken bildades under våren 1979.
  Projektansvariga var Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg,
  Lennart Brantgärde (Statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet), Janerik Gidlund (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Umeå universitet), Gunnar Wallin
  (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet),
  Håkan Magnusson, Leif Johansson (Statsvetenskapliga
  institutionen vid Lunds universitet), Gunnar Törnqvist,
  Lars-Olof Olander och Jan Widberg (Institutionen för
  kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet).

  Forskningsprogrammet var utformat mot bakgrund av den debatt
  som fördes om den kommunala självstyrelsen och den kommunala
  demokratin framförallt i samband med 1960-talets
  kommunindelningsreform. Genom de arbeten som en tidigare
  kommunalforskningsgrupp, med stöd av Riksbankens
  Jubileumsfond, utförde under åren 1966-1970 var
  förutsättningarna för en utvärdering av indelningsreformen
  goda, jämfört med vad som är vanligt när det gäller
  samhällsreformer av denna storlek.

  Undersökningarna koncentrerades på förhållandet i kommunerna.
  I större inriktning än tidigare undersökningar inriktades de
  på frågor rörande skillnader inom kommunerna, när det gäller
  möjligheterna för medborgerligt deltagande, tillgång till
  service etc. Därigenom blev det lättare att bedöma behovet av
  ytterligare reformer av kommunernas arbetsformer och
  organisation. Även förutsättningarna för och konsekvenserna av
  att i vissa fall ompröva genomförda kommunsammanläggningar,
  kunde på detta sätt belysas.

  
   Forskningsprogrammet var uppdelat i tre delprogram:

  KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK SJÄLVSTYRELSEORGANISATION

  Tre av de tillhörande delprojekten behandlade de väsentliga
  kanalerna mellan medborgarna och det kommunalpolitiska
  systemet, nämligen massmedier, partier och organisationer.
  Till massmedieprojektet lades också ett studium av
  medborgarnas information i kommunalpolitiska frågor. Det
  fjärde projektet i detta delprogram summerade den
  medborgerliga aktiviteten via de olika kanalerna men också
  direkt i förhållande till det kommunalpolitiska systemet.

  KOMMUNEN SOM FÖRVALTNINGSORGANISATION

  Delprogram II behandlade den kommunala organisationen, dvs
  själva centrum i det kommunalpolitiska systemet. Här beaktas
  krav och önskemål rörande den kommunala verksamheten och här
  fattas besluten. Huvudaktörerna är kommunalpolitiker och
  tjänstemän. Även deras relationer till medborgarna belystes
  liksom politikernas åsiktsrepresentativitet. Väsentliga
  frågeställningar gällde politikerkårens rekrytering och
  sammansättning, politikernas arbete,
  förvaltningsorganisationens utveckling och förhållandet mellan
  politiker och tjänstemän. Den centrala budgetprocessen
  specialstuderades.

  KOMMUNEN SOM SERVICEPRODUCENT OCH ENHET FÖR SAMHÄLLSPLANERING

  Delprogram III behandlade den kommunala servicen, dvs det som
  från medborgarnas synpunkt främst kommer ut av det kommunala
  systemet. Servicen studerades från tre huvudsakliga
  utgångspunkter: Hur den utvecklas och hur den varierar mellan
  kommunerna, vilka förändringar som skett med servicens
  tillgänglighet efter kommunindelningsreformen och hur
  medborgarna bedömer den service de erbjuds.

  
               KOMMUNURVALET

  Mot bakgrund av forskningsprogrammets uppläggning stod det
  tidigt klart att undersökningarna måste inriktas på studier av
  många kommuner i ett representativt urval. Till detta beslut
  bidrog de resultat som den tidigare kommunalforskningsgruppen
  kommit fram till, nämligen att variationerna mellan de svenska
  kommunerna är avsevärda i en mängd relevanta avseenden. Med
  hänsyn till att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö
  endast marginellt påverkades av indelningsreformen och att
  förhållandena i dessa kommuner i många avseenden var speciella
  och skulle kräva en stor andel av de begränsade
  forskningsresurserna för att kunna undersökas beslöts att
  storstäderna skulle uteslutas ur målpopulationen.

  En grundläggande utgångspunkt vid valet av urval var tanken
  att kommunurvalet skulle kunna användas för alla de
  undersökningar som skulle bli aktuella i forskningsprogrammet.
  Detta motiverades främst av metodiska skäl. Ett gemensamt
  kommunurval skulle öka möjligheterna att samanalysera resultat
  från olika delundersökningar. Till detta kom också en rent
  praktisk synpunkt, nämligen att en lång rad bakgrundsdata och
  annat arkivmaterial skulle kunna samutnyttjas i olika projekt,
  besök i kommunerna av forskningspersonal kunna koordineras osv

  Ett problem vid urvalskonstruktionen var att olika planerade
  projekt ställde olika krav på urvalets storlek. För vissa
  undersökningar var det önskvärt med så stort kommunurval som
  möjligt, för andra särskilt resurskrävande studier skulle
  endast ett fåtal kommuner kunna undersökas. För de studier som
  skulle kräva många kommuner för att kunna ge en representativ
  bild av kommunerna utanför storstäderna bestämdes antalet till
  50. Urvalet konstruerades så att det var möjligt att dela i
  två hälfter med 25 kommuner i varje. I ett av 25-kommunurvalen
  ingick 5 typkommuner som skulle kunna användas för mera
  intensiva studier.

  Som grundval för urvalsdragningen av de 50 kommunerna låg en
  faktoranalys av ett 30-tal olika kommunegenskaper:
  demografiska, ekonomiska och politiska bland vilka flera
  belyste utvecklingen över tid. Faktoranalysen visade att sex
  dimensioner präglade dagens kommunpopulation:
  majoritetsförhållande i kommunfullmäktige, geografiskt läge,
  invånarantal, kommuntyp (glesbygdskommuner, mindre bruksorter,
  större industriorter, kommuner med förvaltningsinslag),
  centralortsförhållanden (tvåkärniga kommuner, enkärniga med
  svag centralort, enkärniga med stark centralort, enkärniga med
  mycket stark centralort) samt tidpunkt för senaste
  kommunsammanslagning. Denna information användes för att
  indela landets 274 kommuner utanför storstäderna i 25 strata
  på ett sådant sätt att de kommuner som hamnade i respektive
  stratum var så lika varandra som möjligt. Ur vart och ett av
  dessa 25 strata valdes sedan 2 kommuner. Därigenom erhölls
  också två 25-kommunurval. Nedanstående tabell visar vilka
  kommuner som kom att ingå i urvalet.

  De fem kommuner som specialstuderades valdes i första hand med
  hänsyn till behovet av att kunna utnyttja ett inom den
  kulturgeografiska institutionen i Lund insamlat kartmaterial
  rörande transportapparaten. De valdes också med beaktande av
  intresset att få med i studien en kommun som inte berördes av
  indelningsförändringarna (Grästorp), en expansiv förortskommun
  (Kävlinge), landsbygds- och tätortskommuner av
  "standardmodell" enligt indelningsförslaget (Sjöbo och
  Lidköping) samt en större kommun (Luleå). Genom att kommunerna
  valdes från Skåne, Västergötland och Norrbotten uppnåddes en
  viss spridning över landet rent geografiskt.

  
             TJÄNSTEMANNAURVALET

  Målpopulationen begränsades till att avse kommunaltjänstemän
  på hög nivå och mellannivå som deltar i den kommunala
  beslutsprocessen från initiativ till beslut och
  verkställighet. Kommunernas personalbudgetar användes som
  urvalsram. Vilka befattningar som upptogs i urvalsramen
  bestämdes utifrån avtalstillhörighet, lönegrad och
  befattningsbenämning enligt beskrivning följande:
  Alla anställda på ABT-avtal fördes till en början till
  urvalsramen under förutsättnint att tjänsterna var placerade i
  lönegrad 15 (eller motsvarande) och däröver. Den senare
  gränsen motsvarar i stort gränsen mellan kanslister och
  assistenter av olika slag och antogs kunna diskriminera mellan
  tjänstemän med självständiga beslutsfunktioner (handläggare)
  och beredande tjänstemän respektive sådana med mer
  rutinmässiga administrativa uppgifter.
  Vidare fördes till urvalsramen endast befattningar med minst
  50% sysselsättningsgrad. Till urvalsramen fördes också
  skolledare (som ej tillhör ABT avatalet).
  Från urvalsramen avfördes ett antal befattningskategorier som
  redan från början kunde förutsättas ej vara administrativa
  till sin karaktär. Tre huvudgrupper av sådana tjänster kan
  urskiljas:
  1. 'Lärare' (musiklärare, förskollärare, fritidspedagog)
  2. 'Vårdpersonal' (hemvårdare, sjukgymnast, barnsamarit,
  skolsköterska, skolläkare, personalläkare, fotvårdare)
  3. 'Lägre teknisk personal' (brandförman, maskinist,
  vaktmästare, badmästare, hamnmästare).

  Urvalsramen gjordes medvetet vid för att undvika att 'missa'
  tjänster med administrativa uppgifter. Den på ovan nämnda sätt
  definierade urvalsramen kom i de 50 kommunerna att sammanlagt
  omfatta 6 633 tjänster fördelade på inte mindre än 484 olika
  tjänstebenämningar.

  För ytterligare beskrivning av urvalet se:
  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen" (Ds
  Kn 1982:8)

  
             ENKÄTENS GENOMFÖRANDE

  Enkätformuläret utsändes till drygt 2 000 utvalda
  befattningshavare i de 50 urvalskommunerna under perioden
  26-29 maj 1980. Vid utsändandet av formuläret bilades förutom
  ett missivbrev en kortfattad beskrivning av hela
  forskningsprogrammet samt med "portobetalt-stämplat"
  svarskuvert. Breven ställdes till en bestämd
  befattningshavare. Den 17 juni skickades första
  påminnelsebrevet. 689 godkända svar hade då inkommit. Ett
  andra påminnelsebrev utsändes efter semesterperioden, den 11
  augusti och då bilades ett nytt formulär. 1 091 godkände
  formulär var då inne. Den 19 september skickades det tredje
  påminnelsebrevet. Då hade 1 293 godkända formulär inkommit.
  Den 21 oktober påbörjades en fjärde påminnelseomgång via
  telefon. Samtidigt gjordes en sista kontroll av vakanser och
  tjänstledigheter. 1 368 godkända formulär var då inne.
  Telefonpåminnelserna avslutades den 29 oktober. Cirka 130
  tjänstemän hade då kontaktats. Vid denna påminnelseomgång
  koncentrerades insatserna på kommuner med låg svarsfrekvens
  samt på förvaltningar med få eller inga svarande. Den 7
  november hade 1 417 godkända svar inkommit. Därefter kom 8
  svar varav det sista den 15 december, dvs totalt 1 426.

  Genom meddelande från kommunerna eller kontroller av forskarna
  uppdagades 78 fall där tjänsten var vakant eller där byte av
  innehavare skedde vid tiden för utsändandet av formulär. I 35
  fall fann man att befattningshavaren ej var i tjänst
  (tjänstledig eller sjuk över lång tid).

  
               PUBLIKATIONER

  KOMMUNALDEMOKRATISKA FORSKNINGSGRUPPENS RAPPORTER:

   "Den kommunala självstyrelsen. En utvärdering av
  kommunindelningsreformen" (Ds Kn 1979:12)

  Jan Widberg, "Från socken till kommunblock. En studie av
  kommunala indelningar och indelningsreformer i Sverige" (DsKn
  1979:14)

  Lars-Olof Olander, "Förnyelse och variation i ortssystemet.
  Servicens, transportsystemets och åtkomlighetens förändring i
  några svenska kommuner mot bakgrund av indelningsreformen" (DS
  Kn 1980:6)

  Lars-Olof Olander och Jan Wiberg, "Hushållen och
  servicelandskapet. Geografiska studier av utnyttjande och
  attityder" (Ds Kn 1981:10)

  Jörgen Westerståhl och Folke Johansson, "Medborgarna och
  kommunen. Studier av medborgerlig aktivitet och representativ
  folkstyrelse" (Ds Kn 1981:12)

  Lennart Brantgärde, Iris Alfredson och Mats Sjölin,
  "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare. Studier av
  kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal
  opinionsbildning (Ds Kn 1981:13)

  Janerik Gidlund och Gullan Gidlund, "Ty riket är ditt och
  makten. De politiska partiernas roll i svenska kommuner" (DsKn
  1981:15)

  Gunnar Wallin, Henry Bäck och Merrick Tabor,
  "Kommunalpolitikerna. Rekrytering - Arbetsförhållanden -
  Funktioner" (Del 1 Ds Kn 1981:17 och del 2 Ds Kn 1981:18)

  Anders Sannerstedt, "Attityder till kommunal service" (Ds Kn
  1981:22)

  Stephan Schmidt, "De valdas val. Kommunal beslutsstruktur och
  beslutsprocess" (Ds Kn 1981:23)

  Leif Johansson, "Kommunala servicevariationer" (Ds Kn 1982:2)

  Janerik Gidlund, Jan Engberg, Ulla-Britt Hallin och Anders
  Lidström, "Folkrörelser och kommunalpolitik" (Ds Kn 1982:3)

  Sven Eriksson, "Kommunurval, väljarurval och analysansatser"
  (Ds Kn 1982:4)

  Håkan Magnusson, "Den kommunala budgetprocessen" (Ds Kn 1982:5

  Lars Strömberg och Per-Owe Norell, "Kommunalförvaltningen" (Ds
  Kn 1982:8)

  Strömberg, L. och Westerståhl, J. (red.)(1983): 'De nya
  kommunerna. En sammanfattning av den kommunaldemokratiska
  forskningsgruppens undersökningar.' Stockholm: Liber

  Strömberg, L. och Westerståhl, J. (1984): 'The New Swedish
  Communes. A Summary of Local Government Research'. Stockholm:
  Liber

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 153  (2)MINDRE ANT TJÄNSTEMÄN 30 (3)LOC 221 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 30 Skulle kommunen kunna klara den nuvarande
       verksamheten med ett mindre antal tjänstemän?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      99 1.  Ja, absolut
      371 2.  Ja, troligen
      523 3.  Nej, knappast
      282 4.  Nej, absolut inte
      12 7.  Annat svar
      129 8.  Ingen åsikt

      587 9.  Bortfall/Uppgift saknas

   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0262 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Tjänsteställe 7 Nämnd 8 Befattningens benämning 9 Lönegrad 10 Sysselsättningsgrad 11 Chefstjänsteman 12 K-lönegrad 13 Målpopulationens storlek 14 Nämndgrupp 15 K-lönegradsgrupp 16 Byråkratistorleksgrupp 17 Nivågrupp 18 Kommunurvalsstratum 19 Kommunsuburval 20 Vikt urval 21 Vikt justerat urval 22 Vikt justerat urval + bortfall 23 Svarstid 24 Kön 25 Födelseår 26 Bor i anställningskommunen 27 Boendetid i kommunen 28 Högsta utbildning 29 Utbildningsnivå 30 Avslutningsår för högsta utbildning 31 Utbildningsort 32 Specialutbildning 33 Avslutningsår för specialutbildning 34 Kurs eller konferens i tjänsten senaste året 35 Antal kursdagar 36 Regelbunden läsning av facktidskrifter 37 Antal kommunala befattningar 38 Befattningar i antal nämnder 39 Befattningar i antal kommuner 40 Tillträdesår första kommunala befattning 41 Antal år i kommunal tjänst 42 Antal år i nuvarande kommunal befattning 43 Antal icke kommunala befattningar 44 Antal år i statlig tjänst 45 Antal år i landstingstjänst 46 Antal år i organisation eller partis tjänst 47 Antal år i privat tjänst 48 År när första icke-kommunala tjänst tillträddes 49 År när sista icke-kommunala tjänst frånträddes 50 Plats i hierarkin 51 Arbetsuppgifter: Ärenden av likartat slag 52 Arbetsuppgifter: Större utrednings- och planeringsärenden 53 Arbetsuppgifter: Arbetsledning och samordning inom förvaltningen 54 Arbetsuppgifter: Externa uppgifter 55 Arbetsuppgifter: Andra uppgifter 56 Arbetsuppgifter: Specificering av andra uppgifter 57 Bereder ärenden där besluten fattas av överordnad tjänsteman eller politiskt organ 58 Fattar beslut efter egen beredning 59 Fattar beslut efter annan tjänstemans beredning 60 Beslutsattestant för konto eller underkonto 61 Kontakter med enskilda kommuninvånare 62 Kontakter med föreningar och organisationer 63 Kontakter med kommunanställdas fackliga företrädare 64 Kontakter med enskilda tjänstemän vid andra förvaltningar 65 Kontakter med samrådsorgan på tjänstemannanivå 66 Kontakter med kommunalpolitiker i egen styrelse/nämnd 67 Kontakter med andra kommunalpolitiker 68 Kontakter med tjänstemän i andra kommuner och landstinget 69 Kontakter med kommunförbundet 70 Kontakter med tjänstemän vid statliga myndigheter 71 Kontakter med privata företag 72 Påverkar arbetet: Lagar och förordningar från staten 73 Påverkar arbetet: Kommunförbundets rekommendationer 74 Påverkar arbetet: Arbetsrättsliga eller andra avtal 75 Påverkar arbetet: Beslut utfärdade av fullmäktige eller kommunstyrelsen 76 Påverkar arbetet: Praxis på arbetsplatsen 77 Påverkar arbetet: Direktiv från överordnad tjänsteman 78 Påverkar arbetet: Direktiv från politiker 79 Påverkar arbetet: Särskilda yrkesnormer 80 Påverkar arbetet: Andra styrande faktorer 81 Berörs av förändring: Införande av ADB 82 Berörs av förändring: Införande av ADB, kommentar 1 83 Berörs av förändring: Införande av ADB, kommentar 2 84 Berörs av förändring: Ökande planering 85 Berörs av förändring: Ökande planering, kommentar 1 86 Berörs av förändring: Ökande planering, kommentar 2 87 Berörs av förändring: Ny arbetsrätt 88 Berörs av förändring: Ny arbetsrätt, kommentar 1 89 Berörs av förändring: Ny arbetsrätt, kommentar 2 90 Tillväxt och ökad specialisering ger bättre underbyggda beslut 91 Frågor som tidigare löstes informellt måste nu gå tjänstevägen 92 De flesta tjänstemän har fått mera stimulerade arbetsuppgifter 93 Växande avstånd mellan fältarbetarna och beslutsfattarna 94 Förvaltningen är mera lättillgänglig för medborgarna 95 Tillväxten i förvaltningsapparaten medför längre handläggningstider 96 Nämnd vars verksamhet berör arbetet mest 97 Flera nämnders verksamhet berör arbetet 98 Föredrar ärenden på styrelsens/nämndens sammanträden 99 Sekreterare på styrelsens/nämndens sammanträden 100 Föredrar ärenden på styrelsens/nämndens AU-sammanträden 101 Sekreterare på styrelsens/nämndens AU-sammanträden 102 Initiativ till förändringar i verksamheten 103 1980 års budget: Arbetade med kontoförslag 104 1980 års budget: Sammanställde egna förvaltningens förslag 105 1980 års budget: Föredrog förslaget i egna styrelsen/ nämnden 106 1980 års budget: Föredrog förslaget i kommunstyrelsens budgetberedning 107 1980 års budget: Granskade andra nämnders förslag 108 1980 års budget: Deltog på annat sätt 109 1980 års budget: Deltog på annat sätt, specificering 110 Deltar i annat kommunalt organs verksamhet 111 Deltar i annat kommunalt organs verksamhet, specificering 1 112 Deltar i annat kommunalt organs verksamhet, specificering 2 113 Deltagit i MBL-förhandlingar som representant för kommunen 114 Deltagit i MBL-förhandlingar som facklig företrädare 115 Utbildning eller praktisk erfarenhet viktigast för tjänsten 116 Tillfredsställelse med nuvarande arbete 117 Arbetstillfredsställelse: Anställningstrygghet 118 Arbetstillfredsställelse: Ekonomiska förmåner 119 Arbetstillfredsställelse: Arbetsuppgifternas art 120 Arbetstillfredsställelse: Möjlighet att påverka samhällsutvecklingen 121 Arbetstillfredsställelse: Relation till arbetskamrater 122 Arbetstillfredsställelse: Relation till överordnade 123 Arbetstillfredsställelse: Arbetsmiljön 124 Arbetstillfredsställelse: Meritvärde 125 Arbetstillfredsställelse: Andra faktorer 126 Byta till likvärdigt arbete: Annan kommun 127 Byta till likvärdigt arbete: Landstinget 128 Byta till likvärdigt arbete: Staten 129 Byta till likvärdigt arbete: Privat sektor 130 Byta till likvärdigt arbete: Organisationsväsendet 131 Faktorer som begränsar möjligheten att byta arbete 132 Funderar på att byta anställning 133 Begränsar handlingsutrymme: Kommunförbundets rekommendationer 134 Begränsar handlingsutrymme: Centrala löneuppgörelser 135 Begränsar handlingsutrymme: Lagar om anställningstrygghet 136 Begränsar handlingsutrymme: Speciallagstiftning och statliga rekommendationer 137 Begränsar handlingsutrymme: Lokalt sysselsättningsläge 138 Begränsar handlingsutrymme: Konjunkturerna 139 Begränsar handlingsutrymme: Befolkningsutvecklingen 140 Begränsar handlingsutrymme: Andra omständigheter 141 Politikerna granskar tjänstemännens förslag 142 Tjänstemännens förslag i linje med politikernas uppfattning 143 Politikerna saknar kunskap 144 Meningsskiljaktigheter mellan politiker och tjänstemän 145 Fackföreningar har i praktiken inget inflytande 146 Politikerna oftare initiativtagare än tjänstemännen 147 Tjänstemännen har stort inflytande genom sin expertkunskap 148 Kommunalråden de egentliga beslutsfattarna 149 Kommunalråden sysslar för mycket med administration 150 Inställning till att tjänstemän övertar politikers uppgifter 151 Inställning till att tjänstemän övertagit uppgifter från politiker, skäl 1 152 Inställning till att tjänstemän övertagit uppgifter från politiker, skäl 2 153 Kommunen klarar verksamheten med ett mindre antal tjänstemän 154 Inställning till politiseringen av den kommunala verksamheten 155 Inställning till politisering, skäl 1 156 Inställning till politisering, skäl 2 157 Öka statsbidragen till kommunerna 158 Skära ned vissa kommunala verksamhetsområden 159 Höja kommunalskatten 160 Öka avgifterna för kommunala tjänster 161 Minska reformtakten 162 Anlita konsulter och entrepenörer i ökad utsträckning 163 Annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens problem 164 Annan åtgärd att lösa kommunens ekonomiska problem, 1 165 Annan åtgärd att lösa kommunens ekonomiska problem, 2 166 Effektivare förvaltning: Förstärka kommunstyrelsens ställning 167 Effektivare förvaltning: Fler verksamheter i bolagsform 168 Effektivare förvaltning: Inrätta samordningsorgan 169 Effektivare förvaltning: Ökad användning av ramanslag 170 Effektivare förvaltning: Permanent samrådsorgan 171 Effektivare förvaltning: Förstärkt planerings- och budgeteringsorganisation 172 Effektivare förvaltning: Reducera samråd och sammanträden 173 Införa lokala organ med nämnduppgifter 174 Inrätta samrådsorgan 175 Inrätta partssammansatta organ 176 Införa kommundelsråd 177 Politikerna ska ägna sig åt prioriteringsfrågor 178 Förvaltningens uppgift att föra de svagas talan 179 Tjänstemännen bör lägga förslag i linje med politikernas åsikter 180 Förvaltningen anpassar kommunal verksamhet till samhällsförändringar 181 Fördel om ledande tjänstemän har samma uppfattning som den politiska majoriteten 182 Politiska direktiv för att starta större utredningar 183 Förvaltningen neutral i förhållande till de politiska partierna 184 Tjänstemännen har primärt ett ansvar mot den politiska ledningen 185 Politikerna sköter förhandlingar med facket 186 Kommunala verksamhetens omfattning på längre sikt 187 Kommunens insats: Tillgång på bostäder 188 Kommunens insats: Markköp och markplanering 189 Kommunens insats: Sysselsättning 190 Kommunens insats: Kollektivtrafiken 191 Kommunens insats: Vägar, gator, trafik 192 Kommunens insats: Vatten och avlopp 193 Kommunens insats: Miljövård 194 Kommunens insats: Skolor 195 Kommunens insats: Barnomsorg 196 Kommunens insats: Äldre- och handikappomsorg 197 Kommunens insats: Socialhjälp 198 Kommunens insats: Idrott och friluftsliv 199 Kommunens insats: Annan fritidsverksamhet 200 Kommunens insats: Kulturell verksamhet 201 Kommunal verksamhet: Ökade insatser, 1 202 Kommunal verksamhet: Ökade insatser, 2 203 Kommunal verksamhet: Ökade insatser, 3 204 Kommunal verksamhet: Minskade insatser, 1 205 Kommunal verksamhet: Minskade insatser, 2 206 Kommunal verksamhet: Minskade insatser, 3 207 Kommunal verksamhet: Förändrad inriktning 208 Kommunens allvarligaste problem, 1 209 Kommunens allvarligaste problem, 2 210 Kommunens allvarligaste problem, 3 211 Ökat inflytande för dem som utnyttjar servicen 212 Politikerna bör sträva efter samarbete 213 Kommunal självstyrelse anpassar servicen till lokala behov 214 Politikernas uppsåt är att skapa ett bättre samhälle 215 Ökat expertinflytande 216 Likvärdig kommunal service genom statligt tvång 217 Partierna bör ta strid för att förverkliga sina program 218 Allmänheten har ej tillräcklig kunskap 219 Offentliga uppdrag 220 Politiska uppdrag 221 Offentliga uppdrag tidigare 222 Tidigare politiska uppdrag 223 Uppväxtort 224 Faderns yrke 225 Faderns arbetsgivare 226 Moderns yrke 227 Moderns arbetsgivare 228 Medlem i konsumentorganisation 229 Medlem i idrotts- och fritidsorganisationer 230 Medlem i nykterhetsorganisationer och religiösa sammanslutningar 231 Medlem i politiska organisationer 232 Medlem i föräldraförening 233 Medlem i hyresgästförening, bostadsrättsförening 234 Medlem i villaägarförening 235 Medlem i lokal intressegrupp 236 Medlem i löntagarorganisation 237 Medlem i yrkes- och utbildningssammanslutning 238 Medlem i annan organisation 239 Önskar preliminär resultatsammanställning

VAR 1 SSD STUDY NR 0262              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0262


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Kommunala tjänstemän 1980
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN Loc 15 width 2 Kommun 58 01. Upplands-Väsby 55 02. Tyresö 75 03. Nacka 42 04. Tierp 131 05. Uppsala 39 06. Enköping 29 07. Vingåker 43 08. Katrineholm 23 09. Valdemarsvik 32 10. Gnosjö 44 11. Eksjö 51 12. Tranås 35 13. Ljungby 23 14. Torsås 56 15. Kalmar 30 16. Borgholm 23 17. Östra Göinge 22 18. Örkelljunga 32 19. Bromölla 30 20. Staffanstorp 40 21. Kävlinge 24 22. Sjöbo 50 23. Trelleborg 75 24. Halmstad 43 25. Partille 27 26. Munkedal 39 27. Lysekil 23 28. Tranemo 29 29. Bengtsfors 50 30. Vänersborg 14 31. Grästorp 24 32. Töreboda 46 33. Lidköping 31 34. Kil 40 35. Kumla 22 36. Surahammar 39 37. Hallstahammar 120 38. Västerås 31 39. Säter 38 40. Avesta 47 41. Bollnäs 26 42. Ånge 34 43. Berg 29 44. Härjedalen 22 45. Robertsfors 15 46. Sorsele 25 47. Överkalix 27 48. Kalix 39 49. Gällivare 61 50. Luleå
VAR 6 TJÄNSTESTÄLLE Loc 17 width 3 Tjänsteställe Bas- och programindelningskod. Koden anpassad till Kommunförbundets program och delprogramkod för 1:a och 2:a position; 3:e position och ibland i vissa fall 2:a positionen är unika för varje kommun - alla kommuner har ej helt gått över till Kommunförbundets koder. Koderna inskrivna i personalbudgetarna. Budgetering i utveckling, utgiven av Kommunförbundet 1977. 003. . . 977. Kod: 3 6 12 20 26 30 31 32 33 40 41 42 43 Frek: 2 1 1 21 1 43 229 4 21 44 17 50 1 Kod: 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 57 60 Frek: 3 3 7 1 1 15 64 10 43 5 8 4 30 Kod: 61 62 64 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 5 3 1 2 1 17 66 15 18 2 5 1 3 Kod: 81 82 90 92 93 140 141 170 171 191 197 200 201 Frek: 4 1 1 1 3 4 1 4 3 1 2 17 3 Kod: 202 210 281 287 288 290 300 301 303 310 315 320 330 Frek: 1 3 1 1 1 1 5 3 3 13 2 2 2 Kod: 360 410 411 420 421 422 424 426 428 430 431 434 436 Frek: 3 6 1 45 16 5 1 2 1 11 2 1 2 Kod: 440 442 444 448 450 451 452 454 460 461 462 463 465 Frek: 3 6 2 1 1 5 1 1 38 83 15 3 1 Kod: 466 470 471 473 478 487 491 500 501 510 520 521 524 Frek: 1 15 5 1 1 1 1 4 1 2 16 1 1 Kod: 528 530 531 536 540 600 601 602 610 613 614 618 620 Frek: 2 2 1 1 6 34 43 4 3 1 1 1 3 Kod: 621 622 623 624 625 626 627 628 629 631 632 633 634 Frek: 12 3 1 1 7 9 16 5 2 4 7 3 1 Kod: 635 636 637 638 640 641 642 644 645 650 651 653 658 Frek: 6 51 1 1 20 57 1 2 3 6 6 1 1 Kod: 660 661 662 664 666 670 691 700 701 702 703 704 705 Frek: 1 2 1 1 1 1 21 82 24 51 9 3 6 Kod: 720 721 722 724 725 726 728 729 736 740 745 750 759 Frek: 7 5 1 34 5 1 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 770 771 772 776 782 798 800 801 803 810 811 812 813 Frek: 7 23 2 1 1 1 7 1 2 30 28 1 2 Kod: 822 880 881 882 900 902 903 904 905 906 907 924 933 Frek: 1 34 22 4 6 14 39 1 6 1 5 1 1 Kod: 934 949 970 974 977 Frek: 1 1 3 1 3
VAR 7 NÄMND Loc 20 width 2 Nämnd 313 00. Kommunstyrelse 4 01. Invandrarnämnd och motsvarande (även internationell nämnd Uppsala) 8 02. Konsumentnämnd 0 03. Överförmyndarenämnd 3 04. Inköpsnämnd 41 06. Personalnämnd och motsvarande 127 07. Byggnadsnämnd 3 08. Måltidsnämnd 233 09. Kommunstyrelse, teknisk förvaltning 2 14. Näringspolitisk nämnd 44 20. Fastighetsnämnd 1 23. Bostadsförmedlingsnämnd 1 24. Styrelse för renhållning och lantegendomar (Uppsala) 6 26. CBK 33 30. Gatunämnd eller vägnämnd 7 31. Hamnstyrelse eller motsvarande 1 34. Lokaltrafikstyrelse 17 40. Kultur- och fritidsnämnd 1 41. Parkstyrelse 105 42. Fritidsnämnd 1 44. Griftegårdsnämnd (Tranås) 154 46. Kulturnämnd 14 47. Biblioteksnämnd 8 50. Energiverksstyrelse 68 51. Teknisk nämnd 11 52. Elverksstyrelse 5 54. Industriverksstyrelse (Uppsala) 345 60. Skolstyrelse 308 70. Social centralnämnd 9 72. Förskolenämnd (Västerås) 91 80. Hälsovårdsnämnd 1 82. Naturvårdsnämnd 38 88. Brandstyrelse
VAR 8 BEFATTNINGENS BENÄMNING Loc 22 width 4 Befattningens benämning Kodad enligt Kommunal befattningskod 1 mars 1979, utgiven av Kommunförbundet 2 0001. Stadsdirektör 6 0003. Drätselchef 3 0004. Kommunaldir 1 0007. Förvaltningsdir 1 0020. Statssekr 1 0027. Kommunrådssekr 1 0060. Statsjurist 44 0063. Kanslichef 8 0090. Sekreterare 2 0091. Informsekreter 24 0092. Kommunsekr 1 0093. Informationsass 1 0212. Jurist AN 1 0312. Förhandchef BI 1 0401. Orgchef 2 0410. Utredningschef 1 0411. Utredningsledare 13 0412. Utredningssekr 1 0421. Utredare 2 0451. Orgkonsulent 1 0480. Utredningsass 2 0600. Statistikchef 1 0630. Aktuarie 1 0701. ADB-chef 1 0705. Servicechef 1 0715. Projektledare 43 0800. Brandchef 14 0811. Brandchef vice 1 0821. Brandinspektör 2 0825. Brandingenjör 8 0903. Konsumentsekr 2 0905. Näringslivschef 1 1170. Hemvårdsass fö 17 1181. Hemvårdsass 5 1184. Hemvårdsinsp 7 1300. Psykolog 19 1302. Skolpsykolog 1 1311. Skolpsykolog bi 25 1706. Hälsovårdschef 10 1720. Hälsovinsp fö 45 1750. Hälsovårdsinsp 1 1760. Bostadsinspekt 1 1775. Hälsovårdsass 1 1782. Hälsovårdsbitr 31 2000. Skoldirektör 2 2010. Skoldirektör bi 1 2020. Skoldirektör fö bi 2 2038. SSA-sekreterare 37 2039. Syokonsulent 1 2049. AV-tekniker 1 2050. Utbildningskons 1 2055. Skolkonsulent 1 2058. Förskolekons 1 2065. Utbildningsass 86 2070. Rektor 1 2081. Rektor bi 23 2174. Musikledare 1 2200. Bibchef/Länsbibliotek 25 2211. Bibliotekschef 1 2212. Länsbibliotekare 15 2213. Bibchef/Kulturchef 40 2220. Bibliotek fö 65 2230. Bibliotekarie 2 2240. Bibliotekch bi 1 2252. Skolbibliot fö 5 2253. Skolbibliotekarie 1 2265. Kulturintendent 1 2270. Taltidsredaktör 1 2275. Taltredakt bi 1 2282. Biblioteksass 1 2300. Museichef 1 2302. Stadsarkivarie 1 2361. Arkivtjänsteman 1 2400. Fritidsdirektör 24 2403. Fritidschef 6 2410. Intendent 20 2412. Fritidsint 1 2416. Turistint 7 2421. Kulturchef 2 2431. Intendent bi 1 2433. Enhetschef 8 2450. Fritidskons 4 2457. Fritidsgkons 1 2460. Idrottsass 15 2461. Fritidsass 1 2463. Turistassist 1 2472. Idrottsplatsfst 1 2477. Hallförest 7 2483. Kultursekr 1 2491. Kulturassistent 2 2521. Gårdsförest 10 2522. Fritidsgförest 4 2523. Fritidshemsfst 1 2527. Områdesförest (fritidsg) 1 2531. Administratör 1 2576. Uthyrare 1 2600. Badförest 2 3001. Socialdir 46 3002. Socialchef 2 3050. Socialchef bi 3 3060. Distriktschef (socialförv) 21 3090. Avdelningschef 36 3092. Socialinsp 2 3094. Socialsekr 2 3181. Socialinsp bi 1 3200. Byråförest 2 3240. Familjerättsass 39 3300. Socialass 6 3303. Kurator 54 3304. Skolkurator 2 3336. Fältassistent 2 3378. Invandrarkons 1 3393. Invandrarass 1 3432. Barntillsinsp 2 3434. Barntillsynsass 6 3437. Barnomsorgsinsp 4 3439. Barnomsorgsass 3 3465. Fritidspedagog 35 3600. Daghemsförest 1 4000. Hamndirektör 6 4001. Hamnchef 1 4010. Hamnkapten 1 4220. Trafikinsp 3 4600. Förrådsmästare 1 4601. Förrådsförest 1 4632. Förrådsförvalt 1 4636. Materialförv 19 5000. Gatuchef 17 5001. Byggnadschef 7 5005. Stadsingenjör 8 5006. Kommunaling 1 5007. Gatudirektör 3 5010. Planchef 1 5015. Byggledare 21 5021. Stadsarkitekt 1 5024. Stadsplaneark 2 5026. Stadsbyggnchef 3 5040. Teknisk chef 2 5044. Energiverkschef 9 5046. Elverkschef 4 5047. Elverksförest 3 5054. Driftschef 1 5064. Byggnadsledare 4 5065. Exploateringschef 1 5070. Chefsingenjör 2 5072. Överingenjör 4 5083. Planeringschef 1 5085. Projektchef 1 5100. Gatuchef bi 1 5101. Byggnadschef bi 3 5102. Arbetschef 1 5110. Stadsingenjör bi 4 5111. Kommunalingenjör bi 1 5120. Stadsarkitekt bi 3 5170. Planarkitekt 2 5175. Arkitekt 1 5176. Landskapsarkitekt 2 5200. Ingenjör fö 1 5220. Stadspling fö 2 5224. Mätningsing fö 10 5260. Byråingenjör 2 5261. Utredningsing 6 5262. Projekting 6 5263. Planeringsing 1 5268. Entreprenadsing 2 5280. Trädgårdsing 1 5285. Parkingenjör 10 5292. Mätningsing 1 5293. Kartingenjör 10 5300. Gatuingenjör 9 5301. Arbetsingenjör 2 5320. Stadsplaneing 6 5321. Planingenjör 3 5330. Planerare 10 5340. Byggnadsing 19 5344. Fastighetsing 4 5346. Markingenjör 1 5352. Serviceing 1 5354. VVS-ingenjör 1 5366. VA-ingenjör 1 5370. Värmeverksingenjör 9 5400. Driftingenjör 1 5405. Driftledare 1 5420. Distributingenjör 1 5450. Installingenjör 1 5471. Kontrollingenjör 1 5480. Granskningsingenjör 1 5491. Trafikingenjör 2 5550. Låneingenjör 2 5581. Projekting bi 4 5590. Skyddsingenjör 47 5622. Ingenjör 1 5630. Energisparrådg 1 5660. Gatuing bi 1 5730. Ingenjör bi 1 5737. Planeringsass 2 6000. Byggnadsinsp fö 37 6030. Byggnadsinsp 1 6040. Distriktsinsp 1 6051. Parkeringsinsp 4 6061. VVS-inspektör 1 6064. Fastighetsinsp 1 6067. VA-inspektör 1 6230. Drifttekn fö 22 6241. Mätningstekn 1 6250. Stadsplanetekn 2 6251. Plantekniker 1 6260. Gatutekniker 3 6280. Byggnadstekn 3 6282. Fastighetstekn 1 6291. Vattentekniker 1 6292. Planeringstekn 43 6300. Tekniker 1 6301. VVS-tekniker 1 6309. Eltekniker 1 6310. Skyddstekniker 1 6314. Drifttekniker 1 6321. Kommunaltekniker 1 6325. Radiotekniker 4 7000. Stadsträdgmst 1 7020. Naturvårdskons 1 7022. Trädgårdstekn 4 7030. Parkchef 1 7055. Miljövårdsass 2 7058. Miljövårdstekn 1 7065. Naturvårdare 1 7100. Fastighetsdir 19 7101. Fastighetschef 1 7110. Fastighetsch bi 3 7120. Byggnadsint 2 7140. Fastighförvalt 1 7190. Kyrkogårdsfst 1 7203. Labtekniker 1 7250. Konsulent 1 7310. Besiktnman fö 3 7320. Byggnadskontr 1 7330. Transportkontr 2 7340. Kontrollant 3 7360. Besiktningsman 1 7472. Kopieringsfst 1 8022. Skolmåltidsass 1 8024. Kostkonsulent 34 8040. Föreståndare 21 8041. Åldhemsförest 1 8047. Internatsförest 13 8050. Ekonomiförest 2 8100. Skolmåltidsfst 6 8240. Städinspektör 4 9000. Direktör 1 9001. Kanslidirektör 3 9002. Ekonomidir 21 9003. Ekonomichef 1 9005. Personaldir 1 9006. Planeringsdir 1 9009. Administr chef 1 9010. Byråchef 2 9020. Byråinspektör 3 9031. Skolsekr 11 9032. Planeringssekr 1 9036. Kanslisekr 1 9061. Utredningsman 2 9071. Informationsch 1 9080. Reklamtecknare 15 9101. Drätselkamrer 1 9102. Kommunalkamrer 4 9105. Förvaltnchef 2 9106. Förvaltnch bi 1 9110. Budgetchef 2 9111. Budgetkamrer 2 9113. Budgetsekr 1 9114. Fondkamrer 9 9120. Kamrer 4 9122. Redovisnkamrer 2 9123. Budgetass 13 9131. Skolkamrer 9 9133. Socialkamrer 9 9135. Fastighetskamr 1 9140. Kontorschef 1 9141. Kontorsförest 6 9142. Inköpschef 16 9148. Personalchef 1 9162. Avlöningsfst 2 9163. Lönekamrer 19 9164. Personalsekr 1 9165. Perssekr/avdch 4 9181. Personalkons 1 9201. Utställnförest 1 9203. Arkivförest 4 9205. Inköpare 8 9261. Drätselass 21 9262. Kommunassistent 17 9263. Kamrersass 1 9270. Byråassistent 1 9273. Bostadsass 17 9281. Löneassistent 22 9282. Personalass 1 9285. Debiteringsass 2 9287. Låneassistent 20 9302. Skolassistent 1 9304. Kansliassistent 1 9305. Administr assistent 32 9306. Assistent 4 9310. Fastighetsass 1 9320. Förrådsass 2 9321. Inköpsass 1 9323. Redovisningsass 1 9370. Bokhållare 1 9461. Drätselkassör
VAR 9 LÖNEGRAD Loc 26 width 2 Lönegrad 12. . . 57. Kod: 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 61 65 108 127 93 347 72 93 169 136 78 71 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 61 74 36 34 26 21 39 24 15 26 13 15 7 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 12 2 14 14 17 17 40 15 22 10 13 8 2 Kod: 53 54 55 57 Frek: 2 1 1 1
VAR 10 SYSSELSÄTTNINGSGRAD Loc 28 width 3 Sysselsättningsgrad 050. 50% . . 100. 100% Kod: 50 55 58 60 67 70 75 80 88 90 100 Frek: 125 1 2 4 1 1 22 1 1 1 1844 Kod: 50 55 58 60 67 70 75 80 88 90 100 Frek: 125 1 2 4 1 1 22 1 1 1 1844
VAR 11 CHEFSTJÄNSTEMAN Loc 31 width 1 Chefstjänsteman 598 1. Chefstjänsteman 1405 5. Ej chefstjänsteman
VAR 12 K-LÖNEGRAD Loc 32 width 2 K-lönegrad 15. . . 57. Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 61 65 108 127 93 286 72 83 142 116 76 71 61 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 74 37 34 26 21 39 24 15 26 13 15 7 12 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 2 14 75 17 17 50 15 49 10 33 8 4 2 Kod: 54 55 57 Frek: 1 1 1
VAR 13 MÅLPOPULATIONENS STORLEK Loc 34 width 3 Målpopulationens storlek 018. . . 892. Kod: 18 27 28 30 35 38 39 40 41 43 45 46 50 Frek: 29 23 69 24 27 30 90 62 32 34 45 23 24 Kod: 52 56 62 65 66 77 81 84 86 89 91 108 121 Frek: 23 26 27 29 30 39 39 40 40 86 51 35 38 Kod: 130 132 133 135 148 151 156 201 238 296 348 373 465 Frek: 39 43 39 90 50 46 50 55 58 56 61 75 75 Kod: 857 892 Frek: 120 131
VAR 14 NÄMNDGRUPP Loc 37 width 1 Nämndgrupp 546 1. Kommunstyrelsen 345 2. Skolstyrelsen 317 3. Social centralnämnd 443 4. Tekniska nämnder 352 5. Övriga nämnder
VAR 15 K-LÖNEGRADSGRUPP Loc 38 width 1 K-lönegradsgrupp 740 1. Under K-lönegrad 21 1263 2. K-lönegrad 21 eller högre
VAR 16 BYRÅKRATISTORLEKSGRUPP Loc 39 width 1 Byråkratistorleksgrupp 420 1. Färre än 45 tjänstemän 522 2. 45-99 tjänstemän 543 3. 100-249 tjänstemän 518 4. 250 tjänstemän eller flera
VAR 17 NIVÅGRUPP Loc 40 width 1 Nivågrupp 688 1. Under K-lönegrad 21 716 2. K-lönegrad 21 eller högre 599 3. Chefstjänstemän
VAR 18 KOMMUNURVALSSTRATUM Loc 41 width 2 Kommunurvalsstratum 01. . . 25. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 181 55 65 61 97 64 65 83 71 73 130 206 106 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 81 46 37 69 67 46 54 58 90 60 92 46
VAR 19 KOMMUNSUBURVAL Loc 43 width 1 Kommunsuburval 940 1. Fullmäktige- och nämndundersökningens kommunurval 1063 2. Övriga
VAR 20 VIKT URVAL Loc 44 width 4 Vikt urval Valid-n=2003 Min=100 Max=2220 Mean=331.2 St.Dev=390.6
VAR 21 VIKT JUSTERAT URVAL Loc 48 width 4 Vikt justerat urval Valid-n=2003 Min=0 Max=2766 Mean=249.6 St.Dev=342.9
VAR 22 VIKT JUST URVAL+BORTFALL Loc 52 width 4 Vikt justerat urval + bortfall Valid-n=2003 Min=0 Max=3330 Mean=311.4 St.Dev=508.9
VAR 23 SVARSTID Loc 56 width 1 Svarstid 719 1. Före första påminnelsen 13/6 372 2. Före andra påminnelsen 12/8 204 3. Före tredje påminnelsen 22/9 131 4. Efter tredje påminnelsen 35 7. Tjänstledig 79 8. Befattningen vakant 463 9. Ej svar
VAR 24 KÖN Loc 57 width 1 MD=9 Kön 389 1. Kvinna 1037 2. Man 577 9. Bortfall
VAR 25 FÖDELSEÅR Loc 58 width 2 MD=99 Födelseår 14. 1914 . . 58. 1958 595 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 1 6 13 7 21 18 24 31 31 23 26 30 43 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 26 33 30 39 25 41 32 43 43 37 48 47 35 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 29 51 54 59 50 52 50 62 43 50 34 36 19 Kod: 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 23 17 13 7 5 1 595
VAR 26 BOR I ANSTÄLLNINGSKOM 2 Loc 60 width 1 MD=9 2 Bor Ni i anställningskommunen? 1210 1. Ja, och har bott i kommunen i sammanlagt ... år 46 3. Nej, men har tidigare bott i kommunen i ... år 169 5. Nej, och har aldrig tidigare bott i den nuvarande anställningskommunen 578 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 27 BOENDETID I KOMMUNEN 2 Loc 61 width 2 MD=99 2(1) Boendetid i kommunen <Se F.2 för fullständig frågetext> 206 00. Har aldrig bott i kommunen eller bott i kommunen mindre än 1 år 01. 1 år . . 66. 66 år 591 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 206 48 61 66 41 54 56 35 26 41 49 37 48 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 37 29 43 34 23 21 13 42 14 31 19 14 27 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 20 10 12 12 27 17 9 15 10 19 9 4 8 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 Frek: 6 16 1 7 1 4 10 6 6 9 11 6 8 Kod: 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 99 Frek: 1 3 4 3 10 1 2 5 2 2 1 591
VAR 28 HÖGSTA UTBILDNING 3 Loc 63 width 3 MD=999 3 Vilken utbildning har Ni? 3(1) Högsta utbildning De tre första positionerna i den femställiga SUN-koden i Svensk utbildningsnomenklatur, Del 2 Alfabetisk version MIS 1979:7, SCB 21 011. Folkskolutbildning 3 020. Grundskolutbildning 21 023. Realskolutbildning 4 024. Folkhögskoleutbildning, högst 2-årig 1 030. 2-årig social linje i gymnasieskolan och fackskolutbildning, social linje 2 031. Normalskolkompetens (flickskolutbildning) 7 034. Folkhögskolutbildning, 1-, 2- eller 3-årig som ger högst kompetens motsv 2-årig gymnasieskola, Utbildning efter 1965 bygger vanligen på grundskola 1 038. Allmän grundutbildning, annan hithörande högst 2-årig utbildning 5 040. 3-årigt gymnasium och gymnasieskola inkl äldre 4-årigt gymnasium 1 044. 3-årig folkhögskolutbildning eller motsv som ger universitetsbehörighet enl tidigare än 1977 års högskoleförordning 1 099. Ospecificerad allmän utbildning 1 123. 3 153. Musikutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2 år 1 156. Humanistiskt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2 år 4 162. Bild- och formkonstnärlig utbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 163. Musikutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 19 164. Bibliotekarieutbildning 2 166. Linjeutbildning inom kultur och information, fil kand utbildning med humanistisk inriktning och motsvarande 3 171. Tonsättar- och dirigentutbildning 3 233. Gymnastik- och idrottsinstruktörsutbildning 1 238. Pedagogisk utbildning, annan högst 2-årig hithörande utbildning 1 245. 1 251. Slöjdlärarutbildning 3 253. Gymnastik- och idrottslärarutbildning 69 254. Förskollärarutbildning och fritidspedagogutbildning samt fritidsledarutbildning, ungdomsledarutbildning och hemspråkslärarutbildning 1 259. Pedagogisk utbildning, annan och ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning 3 260. Lågstadielärarutbildning (inkl småskollärarutbildning) för vanlig undervisning 49 261. Mellanstadielärarutbildning (inkl folkskollärarutbildning) för vanlig undervisning 7 262. Musikpedagogisk utbildning 1 264. Barnavårdslärar-, hushållslärar-, teckningslärar- och textillärarutbildning samt tekn mag 5 265. Utbildning av lärare i läroämnen: Vidareutbildning av folkskollärare m fl till ämneslärare (för grundskolans högstadium) 3 267. Ämneslärarlinjerna samt avslutande praktisk pedagogisk utbildning om 40 poäng för studerande som har fil kand examen eller grundläggande ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning 29 330. Tvärutbildning inom handel och kontor 1 331. Språk- och skrivinriktad utbildning 5 334. Utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete 3 336. Förvaltningsutbildning, gymnasial utbildning högst 2-årig 5 337. Ekonomisk linje vid fackskolan och gymnasieskolan samt motsvarande 2 342. Utbildning för inköps- och försäljningsarbete 1 346. Förvaltningsutbildning, gymnasial utbildning längre än 2 år 22 347. Handelsgymnasieutbildning, 3-årig ekonomisk linje vid gymnasiet och gymnasieskolan samt motsv 2 351. Sekreterarutbildning baserad på gymnasieskola exkl civilsekreterarutbildning 1 352. Kommersiellt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 2 353. Utbildning i informationsbehandling 26 355. Förvaltningsutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 17 356. Samhälls- och beteendevetenskapligt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 19 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 1 360. Journalistutbildning (akademikerlinjen) 9 362. Ekonomutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 238 363. Socionomutbildning samt annan linjeutbildning med förvaltnings- och beteendevetenskaplig utbildning 26 364. Juristutbildning 10 365. Pol mag utbildning och motsv 8 366. Linjeutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, fil kand eller motsv 8 368. Enstaka kurser med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning omfattande 81-119 poäng samt påbyggnadskurser och vissa andra kurser och utbildningar som ger en sammanlagd eftergymnasial utbildningstid längre än två år 2 373. Förvaltning, handel och kontor samt ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, fil lic utbildning 1 377. Förvaltning, handel och kontor samt ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, fil doktorsexamen och ekon doktorsexamen enl nya systemet 12 378. Psykologutbildning enl nya systemet fr o m 1972/73 (2-årig utbildning efter grundexamen) 1 399. Förvaltning, handel och kontor samt ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, ospecificerad utbildning 1 431. Industriell civil verksutbildning, gymnasial utbildning högst 2-årig 1 433. Teknisk civil verksutbildning, gymnasial utbildning högst 2-årig 4 434. Gymnasieskol- och yrkesskolutbildning för industri och hantverk 15 435. Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, praktisk/teknisk utbildning (yrkesteoretisk utbildning), gymnasial utbildning högst 2-årig 15 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsv 9 437. 2-årig teknisk linje i gymnasieskolan, fackskolutbildning, teknisk linje 4 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk, gymnasial utbildning längre än 2 år 9 445. Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, praktisk/teknisk utbildning, gymnasial utbildning längre än 2 år 66 446. Ingenjörsutbildning/högre fackkurs vid tekniskt institut, teknisk aftonskola, fackingenjör (Hermods-NKI) och motsvarande 111 447. Gymnasieskola och gymnasium tekn linje, tekn gymnutb enl äldre stadga inkl tekn fackskola vid fd högre tekn läroverk, specialkurs vid tekn gymn, särsk tekn kurs för studenter och högre fackingenjör samt utb vid Bergsskolan i Filipstad 34 452. Naturvetenskaplig civil verksutbildning, eftergymnasial utbildning 5 455. Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, praktisk/teknisk utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 2 456. Naturvetenskapligt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 9 457. 4-årig teknisk linje i gymnasieskolan och gymnasium, teknisk linje, 4-årig utbildning 2 459. Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning,, ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning 1 461. Högre teknisk-industriell utbildning 2 462. Linjeutb med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande 1 463. Teknisk civil verksutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 66 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, mejeri- och lantbruksingenjörsutbildning 1 466. Linjeutbildning med naturvetenskaplig inriktning, fil kand eller motsvarande 1 475. Tekn doktorsexamen enl nya systemet fr o m 1969 1 499. Ospecificerad utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning 4 551. Sjökaptens-, sjöingenjörs- och lotsutbildning 2 630. Utbildning av biträdespersonal i hälso-, sjuk- och åldringsvård samt av personal i social hem- och familjevård 3 631. Undersköterskeutbildning (motsv) 2 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 1 634. Utbildning inom barna- och ungdomsvård 3 650. Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning fr o m 1968/69 12 652. Utbildning för social service, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 1 656. Med odont och vet med kand utbildning samt kurser inom medicin, hälso- och sjukvård 1 663. Farm kand utbildning och receptarieutbildning 5 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk 3 742. Trädgårdsförmansutbildning, gymnasial utbildning längre än 2 år 2 751. Lantmästarutbildning, eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 5 752. Trädgårdsteknikerutbildning, eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 1 754. Skogsteknikerutbildning, eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 1 759. Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, ospecificerad högst 2-årig eftergymnasial utbildning 3 762. Hortonomutbildning inkl landskapsarkitektutbildning 1 830. Brandförsvarsutbildning (utan föregående yrkesutbildning), gymnasial utbildning högst 2-årig 1 833. Utbildning för privathushåll, gymnasial utbildning högst 2-årig 2 834. Utbildning för storhushåll inkl restaurangkök, gymnasial utbildning högst 2-årig 1 836. Utbildning för hygien och skönhetsvård, gymnasial utbildning högst 2-årig 21 840. Brandförsvarsutbildning jämte föregående yrkesutbildning inkl brandmästarutbildning, gymnasial utbildning längre än 2 år 14 850. Brandingenjörsutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 3 851. Polisutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 1 856. Vidareutbildning för kompaniofficerare 8 857. Utbildning i kost- och näringsekonomi, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 6 861. Regementsofficersutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 863. Högre vidareutbildning för regementsofficerare 1 930. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, fackskoleutbildning 1 934. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, yrkesskolutbildning eller gymnasieskolutbildning, ospec. 1 938. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, annan gymnasial utbildning högst 2-årig 3 940. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, 3-årig gymnasieskola och 3-årigt gymnasium 1 950. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 13 956. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, studier vid universitet och högskola utan examen 2 958. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, annan eftergymnasial utbildning högst 2-årig 158 966. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, fil kand utbildning (motsv) 44 967. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, fil mag utbildning 3 968. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, annan eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 969. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, ospecificerad eftergymnasial utbildning längre än 2 år 3 973. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, fil lic utbildning 5 990. Utbildning ospecificerad till inriktning och nivå 598 999. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 29 UTBILDNINGSNIVÅ 3 Loc 66 width 1 MD=9 3(2) Utbildningsnivå <Se F.3 för fullständig frågetext> Den andra positionerna i den femställiga SUN-koden i Svensk utbildningsnomenklatur, Del 2 Alfabetisk version MIS 1979:7, SCB 21 1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 29 2. Förgymnasial utbildning 9 (10) år (motsvarande) 124 3. Gymnasial utbildning, högst 2-årig 249 4. Gymnasial utbildning, längre än 2 år 268 5. Eftergymnasial utbildning, högst 2-årig 684 6. Eftergymnasial utbildning, längre än 2 år 22 7. Forskarutbildning 606 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 30 AVSLUTNINGSÅR UTBILDN 3 Loc 67 width 2 MD=99 3(3) Avslutningsår för högsta utbildning <Se F.3 för fullständig frågetext> 33. 1933 . . 80. 1980 626 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 1 1 4 1 3 3 1 5 12 7 17 14 15 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 13 22 21 19 24 20 27 16 25 26 30 21 28 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 32 31 27 36 34 33 49 41 48 55 64 62 64 Kod: 72 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 59 60 55 62 45 48 45 29 22 626
VAR 31 UTBILDNINGSORT 3 Loc 69 width 1 MD=9 3(4) Utbildningsort, högsta utbildning <Se F.3 för fullständig frågetext> 283 1. Stockholm (St. Sköndal) 109 2. Uppsala, Ultuna 134 3. Göteborg 167 4. Lund/ Malmö 55 5. Umeå 508 6. Annan ort 31 7. Kombinationer av 1-6 716 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 32 SPECIALUTBILDNING 3 Loc 70 width 3 MD= 0 3(5) Specialutbildning (fler än en utbildning eller examen nämnd) <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 024. Folkhögskoleutbildning, högst 2-årig 1 143. Musikutbildning, gymnasial utbildning längre än 2 år 1 154. Teologisk utbildning 2 162. Bild- och formkonstnärlig utbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 163. Musikutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 80 164. Bibliotekarieutbildning 1 168. Enstaka kurser med humanistisk inriktning omfattande 81-119 poäng 1 251. Slöjdlärarutbildning 4 254. Förskollärarutbildning och fritidspedagogutbildning samt fritidsledarutbildning, ungdomsledarutbildning och hemspråkslärarutbildning 2 260. Lågstadielärarutbildning (inkl småskollärarutbildning) för vanlig undervisning 7 261. Mellanstadielärarutbildning (inkl folkskollärarutbildning) för vanlig undervisning 3 262. Musikpedagogisk utbildning 4 263. Utbildning för specialundervisning mm 1 264. Barnavårdslärar-, hushållslärar-, teckningslärar- och textillärarutbildning samt tekn mag 9 265. Utbildning av lärare i läroämnen: Vidareutbildning av folkskollärare m fl till ämneslärare (för grundskolans högstadium) 2 266. Utbildning för lärare i läroämnen: Adjunktsutbildning för folkskollärare m fl (för grundskolans högstadium) 9 267. Ämneslärarlinjerna samt avslutande praktisk pedagogisk utbildning om 40 poäng för studerande som har fil kand examen eller grundläggande ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning 3 268. Annan utbildning för ämnesundervisning än ämneslärar- eller adjunktsutbildning 4 330. Tvärutbildning inom handel och kontor 1 336. Förvaltningsutbildning, gymnasial utbildning högst 2-årig 2 337. Ekonomisk linje vid fackskolan och gymnasieskolan samt motsvarande 1 347. Handelsgymnasieutbildning, 3-årig ekonomisk linje vid gymnasiet och gymnasieskolan samt motsv 2 355. Förvaltningsutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 9 356. Samhälls- och beteendevetenskapligt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 1 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 1 358. Annan högst 2-årig eftergymnasial utbildning inom förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskap och beteendevetenskap 1 362. Ekonomutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 10 363. Socionomutbildning samt annan linjeutbildning med förvaltnings- och beteendevetenskaplig utbildning 3 364. Juristutbildning 10 368. Enstaka kurser med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning omfattande 81-119 poäng samt påbyggnadskurser och vissa andra kurser och utbildningar som ger en sammanlagd eftergymnasial utbildningstid längre än två år 2 378. Psykologutbildning enl nya systemet fr o m 1972/73 (2-årig utbildning efter grundexamen) 3 434. Gymnasieskol- och yrkesskolutbildning för industri och hantverk 4 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsv 1 442. Naturvetenskaplig civil verksutbildning 7 446. Ingenjörsutbildning/högre fackkurs vid tekniskt institut, teknisk aftonskola, fackingenjör (Hermods-NKI) och motsvarande 8 447. Gymnasieskola och gymnasium tekn linje, tekn gymnutb enl äldre stadga inkl tekn fackskola vid fd högre tekn läroverk, specialkurs vid tekn gymn, särsk tekn kurs för studenter och högre fackingenjör samt utb vid Bergsskolan i Filipstad 8 452. Naturvetenskaplig civil verksutbildning, eftergymnasial utbildning 1 455. Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, praktisk/teknisk utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 1 456. Naturvetenskapligt inriktad utbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 2 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, mejeri- och lantbruksingenjörsutbildning 3 551. Sjökaptens-, sjöingenjörs- och lotsutbildning 1 631. Undersköterskeutbildning (motsv) 1 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 1 634. Utbildning inom barna- och ungdomsvård 1 638. Utbildning för vårdyrken, annan högst 2-årig gymnasial utbildning 1 651. Sjuksköterskeutbildning med spec utbildning/vidareutbildning 2 665. Mentalhygienisk utbildning, psykoterapiutbildning 1 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk 1 732. Grundläggande och specialinriktad utbildning för trädgård 1 733. Grundläggande och specialinriktad utbildning för skogsbruk 1 762. Hortonomutbildning inkl landskapsarkitektutbildning 1 830. Brandförsvarsutbildning (utan föregående yrkesutbildning), gymnasial utbildning högst 2-årig 1 836. Utbildning för hygien och skönhetsvård, gymnasial utbildning högst 2-årig 2 840. Brandförsvarsutbildning jämte föregående yrkesutbildning inkl brandmästarutbildning, gymnasial utbildning längre än 2 år 2 843. Plutonofficersutbildning (ej spec teknisk) 1 844. Plutonofficersutbildning (teknisk) 1 850. Brandingenjörsutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 4 851. Polisutbildning, eftergymnasial utbildning högst 2-årig 2 861. Regementsofficersutbildning, eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 956. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, studier vid universitet och högskola utan examen 3 966. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, fil kand utbildning (motsv) 3 967. Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, fil mag utbildning 2 990. Utbildning ospecificerad till inriktning och nivå 1751 000. Frågan ej tillämplig
VAR 33 AVSLUTN. ÅR SPECIBILDN 3 Loc 73 width 2 MD= 0 3(6) Avslutningsår för specialutbildning <Se F.3 för fullständig frågetext> 35. 1935 . . 80. 1980 1755 00. Frågan ej tillämplig Kod: 35 42 43 44 46 47 48 49 51 52 53 Frek: 1 2 2 1 1 2 4 2 3 1 3 Kod: 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 4 8 6 2 4 8 8 7 8 11 11 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Frek: 5 7 12 6 11 8 17 12 11 14 15 Kod: 77 78 79 80 0 Frek: 13 10 6 2 1755
VAR 34 DELTAGIT KURS I TJÄNST 4 Loc 75 width 1 MD=9 4 Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs eller konferens i tjänsten? 288 0. Nej 458 1. Ja, en 290 2. Ja, två 149 3. Ja, tre 103 4. Ja, fyra 24 5. Ja, fem 9 6. Ja, sex 6 7. Ja, sju eller fler 83 8. Annat svar 593 9. Uppgift saknas
VAR 35 ANTAL KURSDAGAR 4 Loc 76 width 2 MD=99 4(1) Totalt antal kursdagar <Se F.4 för fullständig frågetext> 291 00. Ej deltagit i kurs 01. 1 . . 98. 98 650 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 291 72 154 176 111 125 78 63 61 23 55 16 28 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 15 14 14 5 5 3 3 11 3 2 3 3 7 Kod: 26 27 31 32 35 40 48 63 98 99 Frek: 1 3 2 1 1 1 1 1 1 650
VAR 36 LÄSER FACKTIDSKRIFTER 5 Loc 78 width 1 MD=9 5 Brukar Ni regelbundet läsa någon eller några facktidskrifter som Ni anser särskilt betydelsefulla för ert arbete? 231 0. Nej 236 1. En 260 2. Två 200 3. Tre 104 4. Fyra 62 5. Fem 18 6. Sex 28 7. Sju eller fler 273 8. Annat svar 591 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 37 ANTAL KOM. BEFATTN. 6 Loc 79 width 2 MD=99 6 Vilka befattningar (inkl. den nuvarande) har Ni haft i primärkommunal tjänst omfattande minst sex månader (studiepraktik medräknas ej)? I vilka nämnder (styrelser, företag), kommuner och under vilken tid innehade Ni dessa befattningar? 6(1) Antal kommunala befattningar 01. En kommunal befattning . . 12. Tolv kommunala befattningar 672 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 Frek: 299 340 295 195 99 55 27 11 5 2 2 1 672
VAR 38 BEFATTN ANTAL NÄMNDER 6 Loc 81 width 1 MD=9 6(2) Befattningar i antal nämnder <Se F.6 för fullständig frågetext> 844 1. En nämnd 300 2. Två nämnder 55 3. Tre nämnder 8 4. Fyra nämnder 2 5. Fem nämnder 794 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 39 BEFATTN ANTAL KOMMUNER 6 Loc 82 width 1 MD=9 6(3) Befattningar i antal kommuner <Se F.6 för fullständig frågetext> 1. En kommun . . 8. Åtta kommuner 688 9. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 621 394 170 85 30 7 5 3 688
VAR 40 ÅR FÖRSTA KOM BEFATTN 6 Loc 83 width 2 MD=99 6(4) Tillträdesår första kommunala befattning <Se F.6 för fullständig frågetext> 36. 1936 . . 80. 1980 703 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 2 1 2 2 4 5 7 10 10 10 10 19 16 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 24 20 18 22 19 29 27 18 23 30 31 35 29 Kod: 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 26 30 55 50 57 54 66 67 70 62 37 57 44 Kod: 76 77 78 79 80 99 Frek: 51 56 44 37 14 703
VAR 41 ANTAL ÅR I KOM TJÄNST 6 Loc 85 width 2 MD=99 6(5) Sammanlagt antal år i kommunal tjänst <Se F.6 för fullständig frågetext> 17 00. Mindre än ett år 01. 1 år . . 44. 44 år 722 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 17 39 48 61 54 51 65 40 64 70 70 68 53 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 52 50 47 33 28 25 27 28 28 23 22 25 21 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 15 19 18 21 17 12 14 11 8 9 8 7 5 Kod: 39 40 41 43 44 99 Frek: 2 1 2 1 2 722
VAR 42 ÅR NUVARANDE BEFATTN. 6 Loc 87 width 2 MD=99 6(6) Antal år i nuvarande kommunal befattning <Se F.6 för fullständig frågetext> 95 00. Mindre än ett år 01. 1 år . . 36. 36 år 742 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 95 196 147 127 102 89 107 44 52 66 37 34 24 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 23 18 16 16 9 4 6 6 3 6 7 7 4 Kod: 26 27 29 32 34 36 99 Frek: 4 4 5 1 1 1 742
VAR 43 ANT ICKE-KOM BEFATTN 7 Loc 89 width 2 MD=99 7 Har Ni haft någon anställning omfattande minst sex månader hos annan arbetsgivare än primärkommun och i så fall under vilken tid? 7(1) Antal icke kommunala befattningar 01. En befattning . . 25. 25 befattningar 1167 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 12 25 99 Frek: 406 221 97 70 23 8 3 6 1 1 1167 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 12 25 99 Frek: 406 221 97 70 23 8 3 6 1 1 1167
VAR 44 ANT ÅR I STATL TJÄNST 7 Loc 91 width 2 MD=99 7(2) Sammanlagt antal år i statlig tjänst <Se F.7 för fullständig frågetext> 20 00. Mindre än 1 år 01. 1 år . . 34. 34 år 1664 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 20 56 60 41 33 33 17 11 11 6 10 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 25 Frek: 4 4 5 3 7 2 3 3 1 1 2 Kod: 28 29 30 32 34 99 Frek: 1 2 1 1 1 1664
VAR 45 ÅR LANDSTINGSTJÄNST 7 Loc 93 width 2 MD=99 7(3) Sammanlagt antal år i landstingstjänst <Se F.7 för fullständig frågetext> 9 00. Mindre än 1 år 01. Ett år . . 20. 20 år 1905 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Frek: 9 27 19 10 7 4 4 1 5 4 3 Kod: 12 13 14 16 20 99 Frek: 1 1 1 1 1 1905
VAR 46 ÅR ORGANISATION/PARTI 7 Loc 95 width 2 MD=99 7(4) Sammanlagt antal år i organisation eller partis tjänst <Se F.7 för fullständig frågetext> 5 00. Mindre än 1 år 01. Ett år . . 26. 26 år 1904 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Frek: 5 21 20 15 10 6 4 4 2 4 2 Kod: 12 13 14 26 99 Frek: 2 2 1 1 1904
VAR 47 ÅR PRIVAT TJÄNST 7 Loc 97 width 2 MD=99 7(5) Sammanlagt antal år i privat tjänst <Se F.7 för fullständig frågetext> 21 00. Mindre än 1 år 01. Ett år . . 41. 41 år 1505 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 21 81 47 45 37 43 34 21 23 27 19 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 18 7 12 6 14 7 6 4 3 1 5 Kod: 22 23 24 25 26 27 29 30 31 38 41 Frek: 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 99 Frek: 1505
VAR 48 ÅR 1:A ICKE-KOM TJÄNST 7 Loc 99 width 2 MD=99 7(6) År när första icke-kommunala tjänst tillträddes <Se F.7 för fullständig frågetext> 30. 1930 . . 79. 1979 1180 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 Frek: 1 1 3 5 8 5 4 4 10 10 9 Kod: 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 12 18 13 15 22 15 21 19 18 21 18 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 24 22 17 17 34 23 28 26 28 25 24 Kod: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Frek: 33 25 21 25 24 30 22 21 33 27 16 Kod: 76 77 78 79 99 Frek: 10 9 4 3 1180
VAR 49 SISTA ÅR ICKE-KOM TJÄN 7 Loc 101 width 2 MD=99 7(7) År när sista icke-kommunala tjänst frånträddes <Se F.7 för fullständig frågetext> 36. 1936 . . 80. 1980 1187 99. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 36 37 41 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 1 1 2 1 3 2 10 6 10 5 11 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 9 4 15 10 10 14 15 15 15 19 18 Kod: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 25 20 30 42 21 41 35 35 39 29 39 Kod: 73 74 75 76 77 78 79 80 99 Frek: 24 43 37 34 44 39 26 17 1187
VAR 50 PLATS I HIERARKIN 8 Loc 103 width 1 MD=9 8 Inför vilken instans i "beslutshierarkin" är Ni närmast ansvarig/vem är Ni närmast underställd? 489 1. Nämnd eller styrelse 474 2. Förvaltningschef 258 3. Lägre chef än förvaltningschef 196 7. Annat svar 586 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 51 LIKARTADE ÄRENDEN 9 Loc 104 width 3 MD=999 9 Kommunaltjänstemän kan ha en mängd varierande arbetsuppgifter. Försök att ange hur stor del av Ert arbete som ägnas var och en av nedanstående typer av uppgifter. 9A Ärenden av likartat slag och som ofta återkommer 002. 2 procent . . 100. 100 procent 761 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 2 5 10 15 18 20 24 25 30 35 37 40 44 Frek: 2 29 128 54 1 118 1 78 123 14 1 106 1 Kod: 45 50 53 55 60 65 66 70 75 78 80 82 85 Frek: 15 180 1 10 100 13 1 55 34 1 57 1 17 Kod: 87 90 92 93 95 97 98 99 100 999 Frek: 1 35 1 1 13 1 4 1 44 761
VAR 52 PLANERINGSÄRENDEN 9 Loc 107 width 3 MD=999 9B <Andel av arbetsuppgifter> Ärenden som återkommer med längre mellanrum eller är av engångskaraktär (större utrednings- och planeringsärenden) <Se F.9 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 808 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 20 Frek: 4 5 3 2 118 1 4 1 333 1 1 81 238 Kod: 25 30 35 40 45 48 50 55 60 65 70 75 80 Frek: 101 98 19 60 4 1 58 1 23 1 8 10 11 Kod: 85 90 95 100 999 Frek: 1 4 1 2 808
VAR 53 ARBETSLEDN, SAMORDNING 9 Loc 110 width 3 MD=999 9C <Andel av arbetsuppgifter> Arbetsledning och samordning inom förvaltningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 973 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 8 10 15 18 20 23 24 25 Frek: 3 10 3 1 83 2 183 64 1 178 1 1 88 Kod: 28 30 35 37 38 40 45 50 55 60 65 70 75 Frek: 1 119 11 1 1 71 8 116 2 33 2 11 8 Kod: 80 89 90 95 98 100 999 Frek: 11 2 8 1 1 5 973
VAR 54 EXTERNA UPPGIFTER 9 Loc 113 width 3 MD=999 9D <Andel av arbetsuppgifter> Externa uppgifter (information, förhandlingar etc.) <Se F.9 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 080. 80 procent 938 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 15 20 21 25 Frek: 8 14 8 2 195 1 2 1 377 90 193 1 61 Kod: 30 35 40 50 60 65 70 75 80 999 Frek: 53 5 19 25 5 1 1 2 1 938
VAR 55 ANDRA UPPGIFTER 9 Loc 116 width 3 MD=999 9E <Andel av arbetsuppgifter> Andra uppgifter <Se F.9 för fullständig frågetext> 001. 1 procent . . 100. 100 procent 1567 999. Bortfall/Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 10 15 20 23 24 Frek: 1 1 1 2 68 1 111 45 61 1 1 Kod: 25 30 34 35 40 45 50 55 59 60 65 Frek: 31 28 1 9 15 2 17 2 1 6 1 Kod: 70 75 80 85 90 95 98 100 999 Frek: 2 4 7 1 1 1 1 13 1567
VAR 56 ANDRA ARBETSUPPG SPEC 9 Loc 119 width 1 MD=9 9E(1) Specificering av andra arbetsuppgifter <Se F.9 för fullständig frågetext> 45 1. Motsvarar V51, 'ärenden av likartat slag' 22 2. Motsvarar V52, 'ärenden som återkommer med längre mellanrum' 21 3. Motsvarar V53, 'arbetsledning och samordning' 65 4. Motsvarar V54, 'externa uppgifter' 8 5. Fackliga uppgifter 49 6. Deltagande i sammanträden 85 7. Andra ej ärendeinriktade arbetsuppgifter (undervisning, behandl. arbete, kurativa uppdrag, praktiskt biblioteksarbete, praktiskt arbete etc. ) 31 8. Annat svar 1677 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 57 BEREDER FÖR ANNAN 10 Loc 120 width 1 MD=9 10 Bereder Ni någon typ av ärenden där besluten sedan fattas av överordnad förvaltningstjänsteman eller politiskt organ? 701 1. Ja, flera typer av ärenden 202 2. Ja, en typ av ärenden 286 3. Ja, ej specificerad 206 5. Nej 608 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 58 BESLUT EGEN BEREDNING 11 Loc 121 width 1 MD=9 11 Fattar Ni i formell mening beslut (t.ex. enl. författning eller på delegation) i någon typ av ärenden? 11(1) Efter egen beredning (utredning) 469 1. Ja, flera typer av ärenden 197 2. Ja, en typ av ärenden 152 3. Ja, ej specifikation 524 5. Nej 661 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 59 BESLUT ANNANS BEREDN. 11 Loc 122 width 1 MD=9 11(2) <Fattar beslut> Efter beredning (utredning) av annan tjänsteman <Se F.11 för fullständig frågetext> 187 1. Ja, flera typer av ärenden 72 2. Ja, en typ av ärenden 70 3. Ja, ej specifikation 514 5. Nej 1160 9. Frågan ej tillämplig
VAR 60 BESLUTSATTESTANT 12 Loc 123 width 1 MD=9 12 Är ni beslutsattestant för konto eller underkonto? 606 1. Ja, flera konton eller underkonton 89 2. Ja, ett konto eller flera underkonton 199 3. Ja, ej specifikation 505 5. Nej 604 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 61 KONT ENSKILDA KOMINV 13 Loc 124 width 1 MD=9 13 Hur ofta har Ni i Ert arbete kontakt med nedanstående grupper och enskilda? 13A Enskilda kommuninvånare 830 1. Dagligen 350 2. Någon gång per vecka 121 3. Någon gång per månad 78 4. Någon gång per år 26 5. Aldrig 598 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 62 KONT FÖRENINGAR, ORG 13 Loc 125 width 1 MD=9 13B <Kontakter med> Föreningar och organisationer i kommunen <Se F.13 för fullständig frågetext> 99 1. Dagligen 373 2. Någon gång per vecka 524 3. Någon gång per månad 326 4. Någon gång per år 63 5. Aldrig 618 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 63 KONT FACKL FÖRETRÄD 13 Loc 126 width 1 MD=9 13C <Kontakter med> Kommunanställdas fackliga företrädare <Se F.13 för fullständig frågetext> 122 1. Dagligen 416 2. Någon gång per vecka 430 3. Någon gång per månad 326 4. Någon gång per år 90 5. Aldrig 619 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 64 KONT TJM ANDRA FÖRV 13 Loc 127 width 1 MD=9 13D <Kontakter med> Enskilda tjänstemän vid andra förvaltningar i kommunen <Se F.13 för fullständig frågetext> 761 1. Dagligen 423 2. Någon gång per vecka 171 3. Någon gång per månad 44 4. Någon gång per år 10 5. Aldrig 594 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 65 KONT SAMRÅDSORGAN 13 Loc 128 width 1 MD=9 13E <Kontakter med> Samrådsorgan på tjänstemannanivå i kommunen <Se F.13 för fullständig frågetext> 39 1. Dagligen 307 2. Någon gång per vecka 520 3. Någon gång per månad 278 4. Någon gång per år 215 5. Aldrig 644 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 66 KONT KOMPOL EG NÄMND 13 Loc 129 width 1 MD=9 13F <Kontakter med> Kommunalpolitiker i egen styrelse/nämnd <Se F.13 för fullständig frågetext> 207 1. Dagligen 519 2. Någon gång per vecka 346 3. Någon gång per månad 217 4. Någon gång per år 104 5. Aldrig 610 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 67 KONT ANDRA KOMPOL 13 Loc 130 width 1 MD=9 13G <Kontakter med> Andra kommunalpolitiker <Se F.13 för fullständig frågetext> 44 1. Dagligen 298 2. Någon gång per vecka 409 3. Någon gång per månad 388 4. Någon gång per år 241 5. Aldrig 623 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 68 KONT TJM ANDRA KOM 13 Loc 131 width 1 MD=9 13H <Kontakter med> Tjänstemän i andra kommuner och landstinget <Se F.13 för fullständig frågetext> 18 1. Dagligen 232 2. Någon gång per vecka 608 3. Någon gång per månad 487 4. Någon gång per år 59 5. Aldrig 599 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 69 KONT KOMMUNFÖRBUNDET 13 Loc 132 width 1 MD=9 13I <Kontakter med> Kommunförbundet <Se F.13 för fullständig frågetext> 0 1. Dagligen 31 2. Någon gång per vecka 279 3. Någon gång per månad 655 4. Någon gång per år 423 5. Aldrig 615 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 70 KONT TJM STATL MYND 13 Loc 133 width 1 MD=9 13J <Kontakter med> Tjänstemän vid statliga myndigheter <Se F.13 för fullständig frågetext> 15 1. Dagligen 212 2. Någon gång per vecka 463 3. Någon gång per månad 532 4. Någon gång per år 175 5. Aldrig 606 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 71 KONT PRIVATA FÖRETAG 13 Loc 134 width 1 MD=9 13K <Kontakter med> Privata företag <Se F.13 för fullständig frågetext> 113 1. Dagligen 281 2. Någon gång per vecka 387 3. Någon gång per månad 427 4. Någon gång per år 188 5. Aldrig 607 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 72 LAGAR O FÖRORDNINGAR 14 Loc 135 width 1 MD=9 14 I vilken utsträckning påverkar eller styr nedanstående faktorer Ert sätt att lösa dagliga arbetsuppgifter? Nedanstående faktorer påverkar mitt arbete i ... 14A Lagar och förordningar eller anvisningar från staten 588 1. Mycket stor utsträckning 415 2. Ganska stor utsträckning 299 3. Liten utsträckning 84 4. Ingen utsträckning 617 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 73 KOMFÖRB REKOMMENDAT 14 Loc 136 width 1 MD=9 14B <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Kommunförbundets rekommendationer <Se F.14 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket stor utsträckning 538 2. Ganska stor utsträckning 534 3. Liten utsträckning 138 4. Ingen utsträckning 624 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 74 ARBETSRÄTTSLIGA AVTAL 14 Loc 137 width 1 MD=9 14C <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Arbetsrättsliga eller andra avtal <Se F.14 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket stor utsträckning 446 2. Ganska stor utsträckning 410 3. Liten utsträckning 162 4. Ingen utsträckning 646 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 75 BESLUT AV KS/KF 14 Loc 138 width 1 MD=9 14D <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Beslut eller anvisningar utfärdade av fullmäktige eller kommunstyrelsen (t.ex. reglementen och taxor) <Se F.14 för fullständig frågetext> 463 1. Mycket stor utsträckning 434 2. Ganska stor utsträckning 385 3. Liten utsträckning 98 4. Ingen utsträckning 623 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 76 ARBETSPLATSPRAXIS 14 Loc 139 width 1 MD=9 14E <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Praxis på arbetsplatsen <Se F.14 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket stor utsträckning 726 2. Ganska stor utsträckning 285 3. Liten utsträckning 55 4. Ingen utsträckning 636 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 77 DIREKTIV ÖVERORDN TJM 14 Loc 140 width 1 MD=9 14F <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Direktiv eller anvisningar från överordnad tjänsteman <Se F.14 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket stor utsträckning 276 2. Ganska stor utsträckning 579 3. Liten utsträckning 360 4. Ingen utsträckning 684 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 78 DIREKTIV POLITIKER 14 Loc 141 width 1 MD=9 14G <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Direktiv eller anvisningar från kommunal nämnd eller politiker i nämnden <Se F.14 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket stor utsträckning 500 2. Ganska stor utsträckning 519 3. Liten utsträckning 100 4. Ingen utsträckning 626 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 79 SÄRSKILDA YRKESNORMER 14 Loc 142 width 1 MD=9 14H <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Särskilda normer förenade med yrke eller utbildning <Se F.14 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket stor utsträckning 427 2. Ganska stor utsträckning 382 3. Liten utsträckning 178 4. Ingen utsträckning 714 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 80 ANDRA FAKT PÅVERK ARB 14 Loc 143 width 1 14I <Påverkar sättet att lösa dagliga arbetsuppgifter> Andra faktorer <Se F.14 för fullständig frågetext> 134 1. En eller flera andra faktorer nämnda 1869 9. Ingen ytterligare faktor nämnd
VAR 81 FÖRÄNDRING ADB 15 Loc 144 width 1 MD=9 15 Under det senaste årtiondet har en lång rad förändringar inträffat i den kommunala förvaltningen, t.ex. införandet av ADB, ökade planeringsinslag och ny lagstiftning på arbetsrättens område. I vilken utsträckning berörs Ni i Ert dagliga arbete av dessa förändringar? Nedanstående förändringar påverkar mitt arbete ... 15A Införandet av ADB 170 1. I mycket stor utsträckning 264 2. I ganska stor utsträckning 613 3. I liten utsträckning 300 4. Inte alls 656 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 82 FÖRÄNDRING ADB, 1 15 Loc 145 width 1 MD=0 15A(1) <Berörs av förändring> Införande av ADB, kommentar 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 46 1. Förenklar dagliga arbetet (underlättar, tar bort monotont arbete, rationellt, tidsvinst etc.) 17 2. Ger bättre beslut eller beslutsunderlag (bättre information, mer kvalificerad beredning etc.) 5 3. Annan positiv kommentar 24 4. Ökad arbetsbelastning (mycket tid) 13 5. Försvårar dagliga arbetet (pappersexercis, formalism etc., spilltid, ineffektivt) 20 6. Försvårar eller försämrar beslutsfattandet (omständligare handläggning, beslut tar längre tid, "sammanträdande" 0 7. Facket för stor makt 9 8. Annan negativ kommentar 173 9. Annat svar. Varken positivt eller negativt påstående (t ex andra typer av konstaterande om verkligheten: mer planering, fler inblandade, ny roll, krav på utbildning etc) 1696 0. Frågan ej tillämplig
VAR 83 FÖRÄNDRING ADB, 2 15 Loc 146 width 1 MD=0 15A(2) <Berörs av förändring> Införande av ADB, kommentar 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 6 1. Förenklar dagliga arbetet (underlättar, tar bort monotont arbete, rationellt, tidsvinst etc.) 6 2. Ger bättre beslut eller beslutsunderlag (bättre information, mer kvalificerad beredning etc.) 5 3. Annan positiv kommentar 6 4. Ökad arbetsbelastning (mycket tid) 2 5. Försvårar dagliga arbetet (pappersexercis, formalism etc., spilltid, ineffektivt) 6 6. Försvårar eller försämrar beslutsfattandet (omständligare handläggning, beslut tar längre tid, "sammanträdande" 0 7. Facket för stor makt 10 8. Annan negativ kommentar 10 9. Annat svar. Varken positivt eller negativt påstående (t ex andra typer av konstaterande om verkligheten: mer planering, fler inblandade, ny roll, krav på utbildning etc) 1952 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 ÖKANDE PLANERING 15 Loc 147 width 1 MD=9 15B <Berörs av förändring> Ökande planering <Se F.15 för fullständig frågetext> 255 1. I mycket stor utsträckning 547 2. I ganska stor utsträckning 425 3. I liten utsträckning 142 4. Inte alls 634 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 85 ÖKANDE PLANERING, 1 15 Loc 148 width 1 MD=0 15B(1) <Berörs av förändring> Ökande planering, kommentar 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 5 1. Förenklar dagliga arbetet (underlättar, tar bort monotont arbete, rationellt, tidsvinst etc.) 6 2. Ger bättre beslut eller beslutsunderlag (bättre information, mer kvalificerad beredning etc.) 17 3. Annan positiv kommentar 129 4. Ökad arbetsbelastning (mycket tid) 30 5. Försvårar dagliga arbetet (pappersexercis, formalism etc., spilltid, ineffektivt) 73 6. Försvårar eller försämrar beslutsfattandet (omständligare handläggning, beslut tar längre tid, "sammanträdande" 0 7. Facket för stor makt 9 8. Annan negativ kommentar 275 9. Annat svar. Varken positivt eller negativt påstående (t ex andra typer av konstaterande om verkligheten: mer planering, fler inblandade, ny roll, krav på utbildning etc) 1459 0. Frågan ej tillämplig
VAR 86 ÖKANDE PLANERING, 2 15 Loc 149 width 1 MD=0 15B(2) <Berörs av förändring> Ökande planering, kommentar 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 2 1. Förenklar dagliga arbetet (underlättar, tar bort monotont arbete, rationellt, tidsvinst etc.) 0 2. Ger bättre beslut eller beslutsunderlag (bättre information, mer kvalificerad beredning etc.) 10 3. Annan positiv kommentar 14 4. Ökad arbetsbelastning (mycket tid) 6 5. Försvårar dagliga arbetet (pappersexercis, formalism etc., spilltid, ineffektivt) 28 6. Försvårar eller försämrar beslutsfattandet (omständligare handläggning, beslut tar längre tid, "sammanträdande" 0 7. Facket för stor makt 8 8. Annan negativ kommentar 34 9. Annat svar. Varken positivt eller negativt påstående (t ex andra typer av konstaterande om verkligheten: mer planering, fler inblandade, ny roll, krav på utbildning etc) 1901 0. Frågan ej tillämplig
VAR 87 NY ARBETSRÄTT 15 Loc 150 width 1 MD=9 15C <Berörs av förändring> Ny arbetsrätt (MBL) <Se F.15 för fullständig frågetext> 244 1. I mycket stor utsträckning 414 2. I ganska stor utsträckning 564 3. I liten utsträckning 167 4. Inte alls 614 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 88 NY ARBETSRÄTT, 1 15 Loc 151 width 1 MD=0 15C(1) <Berörs av förändring> Ny arbetsrätt, kommentar 1 <Se F.15 för fullständig frågetext> 2 1. Förenklar dagliga arbetet (underlättar, tar bort monotont arbete, rationellt, tidsvinst etc.) 1 2. Ger bättre beslut eller beslutsunderlag (bättre information, mer kvalificerad beredning etc.) 12 3. Annan positiv kommentar 101 4. Ökad arbetsbelastning (mycket tid) 47 5. Försvårar dagliga arbetet (pappersexercis, formalism etc., spilltid, ineffektivt) 122 6. Försvårar eller försämrar beslutsfattandet (omständligare handläggning, beslut tar längre tid, "sammanträdande" 3 7. Facket för stor makt 11 8. Annan negativ kommentar 183 9. Annat svar. Varken positivt eller negativt påstående (t ex andra typer av konstaterande om verkligheten: mer planering, fler inblandade, ny roll, krav på utbildning etc) 1521 0. Frågan ej tillämplig
VAR 89 NY ARBETSRÄTT, 2 15 Loc 152 width 1 MD=0 15C(2) <Berörs av förändring> Ny arbetsrätt, kommentar 2 <Se F.15 för fullständig frågetext> 2 1. Förenklar dagliga arbetet (underlättar, tar bort monotont arbete, rationellt, tidsvinst etc.) 2 2. Ger bättre beslut eller beslutsunderlag (bättre information, mer kvalificerad beredning etc.) 10 3. Annan positiv kommentar 16 4. Ökad arbetsbelastning (mycket tid) 18 5. Försvårar dagliga arbetet (pappersexercis, formalism etc., spilltid, ineffektivt) 28 6. Försvårar eller försämrar beslutsfattandet (omständligare handläggning, beslut tar längre tid, "sammanträdande" 0 7. Facket för stor makt 17 8. Annan negativ kommentar 25 9. Annat svar. Varken positivt eller negativt påstående (t ex andra typer av konstaterande om verkligheten: mer planering, fler inblandade, ny roll, krav på utbildning etc) 1885 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 BÄTTRE UNDERB BESLUT 16 Loc 153 width 1 MD=9 16 Den kommunala förvaltningen har under det senaste årtiondet expanderat kraftigt i nästan alla kommuner. Med tillväxten har ofta följt förändringar i organisation och arbetsrutiner. Hur väl stämmer de förhållanden som beskrivs nedan med Era erfarenheter? 16A Med tillväxt och ökad specialisering har följt bättre underbyggda beslut 125 1. Instämmer helt 719 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 166 4. I stort sett motsatt uppfattning 39 5. Helt motsatt uppfattning 6 7. Annat svar 281 8. Ingen uppfattning/saknar erfarenhet 661 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 91 MÅSTE GÅ TJÄNSTEVÄGEN 16 Loc 154 width 1 MD=9 16B Frågor som tidigare kunde lösas informellt måste idag gå tjänstevägen <Se F.16 för fullständig frågetext> 274 1. Instämmer helt 684 2. Instämmer i stort sett 4 3. Svar mittemellan 2 och 4 154 4. I stort sett motsatt uppfattning 25 5. Helt motsatt uppfattning 3 7. Annat svar 205 8. Ingen uppfattning/saknar erfarenhet 654 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 92 MER STIMUL ARBETSUPPG 16 Loc 155 width 1 MD=9 16C De flesta tjänstemän har fått mera stimulerade arbetsuppgifter <Se F.16 för fullständig frågetext> 40 1. Instämmer helt 376 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 429 4. I stort sett motsatt uppfattning 87 5. Helt motsatt uppfattning 5 7. Annat svar 380 8. Ingen uppfattning/saknar erfarenhet 680 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 93 AVSTÅND TILL FÄLTET 16 Loc 156 width 1 MD=9 16D Avståndet mellan dem som arbetar ute på "fältet" och beslutsfattarna har växt <Se F.16 för fullständig frågetext> 304 1. Instämmer helt 547 2. Instämmer i stort sett 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 252 4. I stort sett motsatt uppfattning 56 5. Helt motsatt uppfattning 3 7. Annat svar 182 8. Ingen uppfattning/saknar erfarenhet 657 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 94 FÖRVALTN MER LÄTTILLG 16 Loc 157 width 1 MD=9 16E Förvaltningen är idag mera lättillgänglig för medborgarna än tidigare <Se F.16 för fullständig frågetext> 102 1. Instämmer helt 388 2. Instämmer i stort sett 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 421 4. I stort sett motsatt uppfattning 214 5. Helt motsatt uppfattning 3 7. Annat svar 216 8. Ingen uppfattning/saknar erfarenhet 657 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 95 LÄNGRE HANDLÄGGN.TID 16 Loc 158 width 1 MD=9 16F Tillväxten i förvaltningsapparaten har medfört längre handläggningstider <Se F.16 för fullständig frågetext> 419 1. Instämmer helt 554 2. Instämmer i stort sett 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 173 4. I stort sett motsatt uppfattning 34 5. Helt motsatt uppfattning 5 7. Annat svar 167 8. Ingen uppfattning/saknar erfarenhet 650 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 96 NÄMND SOM BERÖR ARB. 17 Loc 159 width 2 MD=99 17 Vilken kommunal nämnds eller styrelses verksamhet berörs Ni mest av i Ert arbete? 344 00. Kommunstyrelse 2 01. Invandrarnämnd och motsvarande (även internationell nämnd Uppsala) 6 02. Konsumentnämnd 4 04. Inköpsnämnd 32 06. Personalnämnd och motsvarande 124 07. Byggnadsnämnd 5 08. Måltidsnämnd 13 09. Kommunstyrelse, teknisk förvaltning 2 14. Näringspolitisk nämnd 34 20. Fastighetsnämnd 1 24. Styrelse för renhållning och lantegendomar (Uppsala) 8 26. CBK 31 30. Gatunämnd eller vägnämnd 5 31. Hamnstyrelse eller motsvarande 1 34. Lokaltrafikstyrelse 1 39. Trafiknämnd eller motsvarande 7 40. Kultur- och fritidsnämnd 4 41. Parkstyrelse 82 42. Fritidsnämnd 1 44. Griftegårdsnämnd (Tranås) 100 46. Kulturnämnd 16 47. Biblioteksnämnd 1 49. Tvättstugestyrelse 7 50. Energiverksstyrelse 43 51. Teknisk nämnd 2 52. Elverksstyrelse 1 54. Industriverksstyrelse (Uppsala) 225 60. Skolstyrelse 210 70. Social centralnämnd 9 72. Förskolenämnd (Västerås) 56 80. Hälsovårdsnämnd 29 88. Brandstyrelse 2 90. Konsultbolag 2 91. Industristiftelse eller -bolag 1 95. El-, energi- eller värmecentralsbolag 592 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 97 FLERA NÄMND BERÖR ARB 17 Loc 161 width 1 17(1) Flera nämnders verksamhet berör arbetet <Se F.17 för fullständig frågetext> 154 1. Två eller flera nämnder 1849 5. Ej flera nämnder
VAR 98 FÖREDRAGANDE SAMMANTR 18 Loc 162 width 1 MD=9 18 I vilken utsträckning deltar Ni i styrelsen/nämndens sammanträden? 18A Föredrar ärenden på sammanträden 398 1. Alltid 148 2. Oftast 402 3. Ibland 449 4. Aldrig 606 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 99 SEKRETERARE SAMMANTR 18 Loc 163 width 1 MD=9 18B <Styrelsens/nämndens sammanträden> Är sekreterare på sammanträden <Se F.18 för fullständig frågetext> 288 1. Alltid 15 2. Oftast 179 3. Ibland 778 4. Aldrig 743 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 100 FÖREDRAG AU-SAMMANTR 19 Loc 164 width 1 MD=9 19 I vilken utsträckning deltar Ni i sammanträden med styrelsen/nämndens arbetsutskott eller annat beredningsorgan? 19A Föredrar ärenden på sammanträden 372 1. Alltid 157 2. Oftast 357 3. Ibland 410 4. Aldrig 104 7. AU eller annat beredningsorgan saknas 603 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 101 SEKR AU-SAMMANTRÄDE 19 Loc 165 width 1 MD=9 19B <Styrelsens/nämndens AU eller annat beredningsorgan> Är sekreterare på sammanträden <Se F.19 för fullständig frågetext> 220 1. Alltid 19 2. Oftast 164 3. Ibland 723 4. Aldrig 90 7. AU eller annat beredningsorgan saknas 787 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 102 FÖRÄNDRINGSINITIATIV 20 Loc 166 width 1 MD=9 20 Har Ni under de senaste 12 månaderna väckt förslag till förändringar i styrelsens/nämndens och dess underlydande förvaltningars verksamhet, t.ex. med avseende på verksamhetens omfattning, inriktning, organisation eller arbetsformer? 111 1. Ja, beträffande omfattning eller inriktning 327 2. Ja, beträffande organisation eller arbetsformer 105 3. Både 1 och 2 764 5. Nej 87 7. Annat svar 609 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 103 BUDG80: KONTOFÖRSLAG 21 Loc 167 width 1 MD=9 21 Deltog Ni under 1979 i arbetet med 1980 års budget och i så fall på vilket sätt? 21A Arbetade med förslag för konto(n) eller underkonto(n) 656 1. Ja 531 5. Nej 816 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 104 BUDG80: SAMMANSTÄLLN 21 Loc 168 width 1 MD=9 21B <Arbetet med 1980 års budget> Sammanställde egna förvaltningens förslag <Se F.21 för fullständig frågetext> 534 1. Ja 612 5. Nej 857 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 105 BUDG80: FÖREDRAGNING 21 Loc 169 width 1 MD=9 21C <Arbetet med 1980 års budget> Föredrog förslaget i egna styrelsen/nämnden <Se F.21 för fullständig frågetext> 467 1. Ja 655 5. Nej 881 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 106 BUDG80: FÖREDROG I KS 21 Loc 170 width 1 MD=9 21D <Arbetet med 1980 års budget> Föredrog förslaget i kommunstyrelsens budgetberedning <Se F.21 för fullständig frågetext> 326 1. Ja 774 5. Nej 903 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 107 BUDG80: GRANSKNING 21 Loc 171 width 1 MD=9 21E <Arbetet med 1980 års budget> Granskade andra nämnders förslag <Se F.21 för fullständig frågetext> 135 1. Ja 921 5. Nej 947 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 108 BUDG80: ANNAT DELTAG 21 Loc 172 width 1 MD=9 21F <Arbetet med 1980 års budget> Tog på annat sätt del i budgetarbetet <Se F.21 för fullständig frågetext> 312 1. Ja 376 5. Nej 1315 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 109 BUDG80: ANNAT SPEC 21 Loc 173 width 1 MD=9 21F(1) <Arbetet med 1980 års budget> Tog på annat sätt del i budgetarbetet, specificering <Se F.21 för fullständig frågetext> 49 1. Facklig representant, personalrepresentant 4 2. Förtroendevald 3 3. Representant för förening eller annan intressegrupp 66 4. Sekreterare i budgetberedning, med budgetbilagor, personalbudget eller på annat sätt på ekonomisk förvaltning 27 5. Blev informerad, deltog i diskussion, lämnade synpunkter 111 6. Inkom med äskande, förslag, räknade på kostnader etc. 65 7. Annat svar 1678 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 110 DELTAR I ANNAT ORGAN 22 Loc 174 width 1 MD=9 22 Deltar Ni som tjänsteman i något annat kommunalt organs verksamhet (annan styrelse/nämnd, kommitte, råd eller partssammansatt organ) 677 0. Nej 342 1. Ett organ 170 2. Två organ 79 3. Tre organ 18 4. Fyra organ 16 5. Fem organ 2 6. Sex organ 1 7. Sju organ eller flera 106 8. Annat svar 592 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 111 DELT I AN ORG SPEC 1 22 Loc 175 width 2 MD=99 22(1) Deltar som tjänsteman i något annat kommunalt organs verksamhet, specificering 1 <Se F.22 för fullständig frågetext> 105 00. Kommunstyrelse 2 02. Konsumentnämnd 1 04. Inköpsnämnd 1 05. Besvärsnämnd 8 06. Personalnämnd och motsvarande 57 07. Byggnadsnämnd 1 10. Arbetslöshetsnämnd 3 11. 1 12. Handels- och sjöfartsnämnd 1 14. Näringspolitisk nämnd 10 20. Fastighetsnämnd 1 22. Skogsallmänningsnämnd 17 26. CBK 1 30. Gatunämnd eller vägnämnd 4 31. Hamnstyrelse eller motsvarande 14 39. Trafiknämnd eller motsvarande 7 42. Fritidsnämnd 8 46. Kulturnämnd 10 51. Teknisk nämnd 1 53. Värmecentralsstyrelse 16 60. Skolstyrelse 19 70. Social centralnämnd 4 80. Hälsovårdsnämnd 3 91. Industristiftelse eller -bolag 4 92. Allmännyttigt bostadsföretag 1 95. El-, energi- eller värmecentralsbolag 1703 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 112 DELT I AN ORG SPEC 2 22 Loc 177 width 2 MD=99 22(2) Deltar som tjänsteman i något annat kommunalt organs verksamhet, specificering 2 <Se F.22 för fullständig frågetext> 12 00. Kommunstyrelse 1 06. Personalnämnd och motsvarande 16 07. Byggnadsnämnd 1 11. 1 14. Näringspolitisk nämnd 4 20. Fastighetsnämnd 9 26. CBK 1 31. Hamnstyrelse eller motsvarande 5 39. Trafiknämnd eller motsvarande 2 42. Fritidsnämnd 1 46. Kulturnämnd 2 51. Teknisk nämnd 7 60. Skolstyrelse 10 70. Social centralnämnd 3 80. Hälsovårdsnämnd 1 82. Naturvårdsnämnd 2 91. Industristiftelse eller -bolag 2 92. Allmännyttigt bostadsföretag 1923 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 113 MBL-FÖRHANDL KOM REPR 23 Loc 179 width 1 MD=9 23 I vilken utsträckning har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i förhandlingar enligt medbestämmandelagen? 23(1) Som representant för kommunen 504 1. Vid flera tillfällen 250 3. Vid något enstaka tillfälle 559 5. Aldrig 690 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 114 MBL-FÖRHANDL FACKREPR 23 Loc 180 width 1 MD=9 23(2) <Deltagit i förhandlingar enligt medbestämmandelagen> Som facklig företrädare <Se F.23 för fullständig frågetext> 151 1. Vid flera tillfällen 153 3. Vid något enstaka tillfälle 689 5. Aldrig 1010 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 115 UTBILDN-ERFARENHET 24 Loc 181 width 1 MD=9 24 Hur ser Ni på värdet av utbildning i jämförelse med värdet av praktisk erfarenhet för den typ av tjänst Ni innehar? Välj det alternativ som passar bäst. 62 1. Praktisk erfarenhet är långt viktigare än formell utbildning 595 2. Utbildning är till god hjälp men kan inte uppväga praktisk erfarenhet 593 3. Praktisk erfarenhet är till nytta men kan inte ersätta utbildning 83 4. God utbildning är det helt avgörande kravet för en tjänst som min 8 5. 1+2 43 6. 2+3 11 7. 3+4 19 8. Annat svar 589 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 116 TILLFREDSSTÄLLD ARB 25 Loc 182 width 1 MD=9 25A Hur tillfredsställd är Ni med Ert nuvarande arbete? 590 1. Mycket 689 2. Ganska 115 3. Inte särskilt 21 4. Inte alls 588 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 117 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 25 Loc 183 width 1 MD=9 25B Inverkar nedanstående faktorer positivt eller negativt på Er bedömning av tillfredsställelsen i arbetet? Nedanstående faktors inverkan är ... 25BA Anställningstrygghet 600 1. Mycket positiv 533 2. Ganska positiv 265 3. Varken positiv eller negativ 9 4. Ganska negativ 5 5. Mycket negativ 591 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 118 EKONOMISKA FÖRMÅNER 25 Loc 184 width 1 MD=9 25BB <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Ekonomiska förmåner <Se F.25B för fullständig frågetext> 110 1. Mycket positiv 500 2. Ganska positiv 491 3. Varken positiv eller negativ 210 4. Ganska negativ 92 5. Mycket negativ 600 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 119 ARBETSUPPGIFTERNA 25 Loc 185 width 1 MD=9 25BC <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Arbetsuppgifternas art <Se F.25B för fullständig frågetext> 712 1. Mycket positiv 580 2. Ganska positiv 60 3. Varken positiv eller negativ 49 4. Ganska negativ 11 5. Mycket negativ 591 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 120 PÅVERKA SAMHÄLLSUTV 25 Loc 186 width 1 MD=9 25BD <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Möjligheten att påverka samhällsutvecklingen <Se F.25B för fullständig frågetext> 244 1. Mycket positiv 478 2. Ganska positiv 515 3. Varken positiv eller negativ 92 4. Ganska negativ 49 5. Mycket negativ 625 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 121 RELATION ARBETSKAMR 25 Loc 187 width 1 MD=9 25BE <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Relationer till arbetskamrater <Se F.25B för fullständig frågetext> 804 1. Mycket positiv 499 2. Ganska positiv 87 3. Varken positiv eller negativ 19 4. Ganska negativ 3 5. Mycket negativ 591 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 122 RELATION ÖVERORDNAD 25 Loc 188 width 1 MD=9 25BF <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Relationer till överordnade <Se F.25B för fullständig frågetext> 511 1. Mycket positiv 550 2. Ganska positiv 215 3. Varken positiv eller negativ 59 4. Ganska negativ 18 5. Mycket negativ 650 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 123 ARBETSMILJÖN 25 Loc 189 width 1 MD=9 25BG <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Arbetsmiljön <Se F.25B för fullständig frågetext> 395 1. Mycket positiv 665 2. Ganska positiv 222 3. Varken positiv eller negativ 95 4. Ganska negativ 26 5. Mycket negativ 600 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 124 MERITVÄRDE 25 Loc 190 width 1 MD=9 25BH <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Meritvärde <Se F.25B för fullständig frågetext> 112 1. Mycket positiv 410 2. Ganska positiv 702 3. Varken positiv eller negativ 57 4. Ganska negativ 16 5. Mycket negativ 706 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 125 AN INVERKAN ARBTILLFR 25 Loc 191 width 1 25BI <Inverkan på arbetstillfredsställelse> Annat <Se F.25B för fullständig frågetext> 134 1. Andra positiva eller negativa faktorer nämnda 1869 5. Ingen annan faktor nämnd
VAR 126 BYTA ARB: ANNAN KOM 26 Loc 192 width 1 MD=9 26A Hur bedömer Ni Era möjligheter vara att byta till ett, vad gäller förmåner, ungefär jämförbart arbete på arbetsmarknaden i övrigt? 26AA Byte till annan kommun 408 1. Mycket goda 649 2. Goda 222 3. Mindre goda 100 4. Utsiktslösa 624 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 127 BYTA ARB: LANDSTINGET 26 Loc 193 width 1 MD=9 26AB <Möjlighet byta till likvärdigt arbete> Byte till landstinget <Se F.26A för fullständig frågetext> 86 1. Mycket goda 452 2. Goda 531 3. Mindre goda 250 4. Utsiktslösa 684 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 128 BYTA ARB: STATEN 26 Loc 194 width 1 MD=9 26AC <Möjlighet byta till likvärdigt arbete> Byte till staten <Se F.26A för fullständig frågetext> 79 1. Mycket goda 477 2. Goda 563 3. Mindre goda 204 4. Utsiktslösa 680 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 129 BYTA ARB: PRIV SEKTOR 26 Loc 195 width 1 MD=9 26AD <Möjlighet byta till likvärdigt arbete> Byte till privat sektor <Se F.26A för fullständig frågetext> 71 1. Mycket goda 315 2. Goda 604 3. Mindre goda 340 4. Utsiktslösa 673 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 130 BYTA ARB: ORGVÄSENDET 26 Loc 196 width 1 MD=9 26AE <Möjlighet byta till likvärdigt arbete> Byte till organisationsväsendet <Se F.26A för fullständig frågetext> 42 1. Mycket goda 273 2. Goda 590 3. Mindre goda 358 4. Utsiktslösa 740 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 131 BEGRÄNSN BYTE ARBETE 26 Loc 197 width 1 MD=9 26B Vilken eller vilka faktorer begränsar Era möjligheter att byta arbete? 221 1. Arbetsmarknadsbegränsningar (även spec. utbildning) 50 2. Utbildning (otillräckligt utbildad) 512 3. Ålder eller andra personliga skäl (boendeförhållanden, familjen) 9 4. 1+2 55 5. 1+3 44 6. 2+3 4 7. 1+2+3 313 8. Annat svar (vilja, erfarenhet, brist på praktik) 795 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 132 TÄNKER BYTA ANSTÄLLN 26 Loc 198 width 1 MD=9 26C Funderar Ni på att byta anställning under den närmaste tiden? 221 1. Ja 1070 5. Nej 122 7. Annat svar 590 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 133 BEGR: KOMFÖRB REKOM 27 Loc 199 width 1 MD=9 27 Kommunernas beslutsfattande påverkas av olika yttre omständigheter, som begränsar handlingsmöjligheterna. I vilken utsträckning anser Ni att nedanstående faktorer begränsar handlingsutrymmet i Er styrelse/nämnd? 27A Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av Kommunförbundets rekommendationer 103 1. I mycket stor utsträckning 376 2. I ganska stor utsträckning 555 3. I liten utsträckning 118 4. Ingen utsträckning 173 8. Ingen åsikt 678 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 134 BEGR: CENTR LÖNEUPPG 27 Loc 200 width 1 MD=9 27B Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av centrala löneuppgörelser <Se F.27 för fullständig frågetext> 295 1. I mycket stor utsträckning 328 2. I ganska stor utsträckning 346 3. I liten utsträckning 180 4. Ingen utsträckning 170 8. Ingen åsikt 684 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 135 BEGR: LAS 27 Loc 201 width 1 MD=9 27C Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av lagar om anställningstrygghet <Se F.27 för fullständig frågetext> 283 1. I mycket stor utsträckning 379 2. I ganska stor utsträckning 372 3. I liten utsträckning 152 4. Ingen utsträckning 139 8. Ingen åsikt 678 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 136 BEGR: STATL REKOM 27 Loc 202 width 1 MD=9 27D Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av speciallagstiftning och statliga rekommendationer <Se F.27 för fullständig frågetext> 346 1. I mycket stor utsträckning 466 2. I ganska stor utsträckning 252 3. I liten utsträckning 101 4. Ingen utsträckning 151 8. Ingen åsikt 687 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 137 BEGR: LOK SYSSELSÄTTN 27 Loc 203 width 1 MD=9 27E Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av det lokala sysselsättningsläget <Se F.27 för fullständig frågetext> 122 1. I mycket stor utsträckning 340 2. I ganska stor utsträckning 443 3. I liten utsträckning 244 4. Ingen utsträckning 167 8. Ingen åsikt 687 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 138 BEGR: KONJUNKTURERNA 27 Loc 204 width 1 MD=9 27F Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av konjunkturerna <Se F.27 för fullständig frågetext> 218 1. I mycket stor utsträckning 438 2. I ganska stor utsträckning 383 3. I liten utsträckning 128 4. Ingen utsträckning 153 8. Ingen åsikt 683 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 139 BEGR: BEFOLKNINGSUTV 27 Loc 205 width 1 MD=9 27G Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av befolkningsutvecklingen <Se F.27 för fullständig frågetext> 196 1. I mycket stor utsträckning 518 2. I ganska stor utsträckning 326 3. I liten utsträckning 124 4. Ingen utsträckning 147 8. Ingen åsikt 692 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 140 BEGR: ANDRA OMSTÄNDIG 27 Loc 206 width 1 27H Handlingsutrymmet för styrelsen/nämnden begränsas av andra omständigheter <Se F.27 för fullständig frågetext> 113 1. En eller flera omständigheter nämnda 1890 5. Inga fler omständigheter nämnda
VAR 141 POLITIKER GRANSKARE 28 Loc 207 width 1 MD=9 28 Nedan finns ett antal påståenden om politikers, tjänstemäns och fackföreningars roll i beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svarsalternativ som bäst passar in på Era erfarenheter. 28A Politikernas roll i beslutsfattandet begränsas oftast till att granska tjänstemännens förslag 143 1. Instämmer helt 691 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 316 4. I stort sett motsatt åsikt 105 5. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 104 8. Ingen åsikt 636 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 142 FÖRSLAG ENL POL UPPF 28 Loc 208 width 1 MD=9 28B Tjänstemännen framlägger så gott som alltid förslag som ligger i linje med politikernas uppfattning 42 1. Instämmer helt 658 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 381 4. I stort sett motsatt åsikt 106 5. Helt motsatt åsikt 4 7. Annat svar 171 8. Ingen åsikt 635 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 143 POL SAKNAR KUNSKAP 28 Loc 209 width 1 MD=9 28C Politikerna saknar många gånger den kunskap som fordras för att sätta sig in i styrelsens/nämndens ärenden 357 1. Instämmer helt 655 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 231 4. I stort sett motsatt åsikt 40 5. Helt motsatt åsikt 4 7. Annat svar 89 8. Ingen åsikt 621 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 144 MENINGSSKILJAKTIGHET 28 Loc 210 width 1 MD=9 28D Meningsskiljaktigheter mellan politiker och tjänstemän förekommer så gott som aldrig i styrelsens/nämnden 95 1. Instämmer helt 611 2. Instämmer i stort sett 11 3. Svar mittemellan 2 och 4 398 4. I stort sett motsatt åsikt 109 5. Helt motsatt åsikt 3 7. Annat svar 149 8. Ingen åsikt 627 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 145 FACKET EJ INFLYTANDE 28 Loc 211 width 1 MD=9 28E De kommunanställdas fackföreningar har i praktiken inget inflytande på styrelsens/nämndens beslut 171 1. Instämmer helt 541 2. Instämmer i stort sett 8 3. Svar mittemellan 2 och 4 408 4. I stort sett motsatt åsikt 107 5. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 139 8. Ingen åsikt 627 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 146 POL TAR INITIATIV 28 Loc 212 width 1 MD=9 28F Politikerna tar oftare än tjänstemännen initiativ till förändringar i styrelsens/nämndens verksamhet 40 1. Instämmer helt 172 2. Instämmer i stort sett 4 3. Svar mittemellan 2 och 4 566 4. I stort sett motsatt åsikt 342 5. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 247 8. Ingen åsikt 630 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 147 TJM STORT INFLYTANDE 28 Loc 213 width 1 MD=9 28G Tjänstemännen har genom sin expertkunskap stort inflytande på styrelsens/nämndens beslut 345 1. Instämmer helt 834 2. Instämmer i stort sett 3 3. Svar mittemellan 2 och 4 91 4. I stort sett motsatt åsikt 22 5. Helt motsatt åsikt 82 8. Ingen åsikt 626 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 148 KOMRÅD BESLUTSFATTARE 28 Loc 214 width 1 MD=9 28H Kommunalråden blir med tiden de egentliga beslutsfattarna i kommunen 232 1. Instämmer helt 520 2. Instämmer i stort sett 7 3. Svar mittemellan 2 och 4 220 4. I stort sett motsatt åsikt 58 5. Helt motsatt åsikt 3 7. Annat svar 332 8. Ingen åsikt 631 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 149 KOMRÅD ADMINISTRERAR 28 Loc 215 width 1 MD=9 28I Kommunalråden sysslar för mycket med administrativa uppgifter som tjänstemännen kunde klara 162 1. Instämmer helt 295 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 269 4. I stort sett motsatt åsikt 78 5. Helt motsatt åsikt 5 7. Annat svar 551 8. Ingen åsikt 637 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 150 TJM ÖVERTAG POL UPPG 29 Loc 216 width 1 MD=9 29 Sett i ett längre perspektiv har utvecklingen i kommunerna lett till att allt fler uppgifter som tidigare sköttes av politiker nu sköts av tjänstemän. Anser Ni att denna utveckling är till fördel eller nackdel? 835 1. Fördelarna överväger 338 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 89 5. Nackdelarna överväger 25 7. Annat svar 716 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 151 INST TJM POL UPPG, 1 29 Loc 217 width 2 MD=99 29(1) Vilka är skälen för Er bedömning i denna fråga? (1) <Se F.29 för fullständig frågetext> 98 01. Ökad rättssäkerhet 86 02. Effektivitetsvinst 311 03. Ökad kunskap 110 04. Naturlig arbetsfördelning 48 05. Annan positiv kommentar 37 06. Tjänstemannavälde 27 07. Politikernas roll som representanter för väljarna försvåras 38 08. Annan negativ kommentar 64 09. Annat svar, varken positivt eller negativt 1184 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 152 INST TJM POL UPPG, 2 29 Loc 219 width 2 MD=99 29(2) Vilka är skälen för Er bedömning i denna fråga? (1) <Se F.29 för fullständig frågetext> 66 01. Ökad rättssäkerhet 32 02. Effektivitetsvinst 28 03. Ökad kunskap 25 04. Naturlig arbetsfördelning 28 05. Annan positiv kommentar 19 06. Tjänstemannavälde 26 07. Politikernas roll som representanter för väljarna försvåras 44 08. Annan negativ kommentar 49 09. Annat svar, varken positivt eller negativt 1686 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 153 MINDRE ANT TJÄNSTEMÄN 30 Loc 221 width 1 MD=9 30 Skulle kommunen kunna klara den nuvarande verksamheten med ett mindre antal tjänstemän? 99 1. Ja, absolut 371 2. Ja, troligen 523 3. Nej, knappast 282 4. Nej, absolut inte 12 7. Annat svar 129 8. Ingen åsikt 587 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 154 INSTÄLLN POLITISERING 31 Loc 222 width 1 MD=9 31 På senare år har de politiska inslagen i den kommunala verksamheten ökat t.ex. genom det kommunala partistödet och genom att de flesta kommuner inrättat kommunalrådsposter. Anser Ni att detta varit till övervägande fördel eller nackdel? 582 1. Fördelar överväger 410 3. Fördelar och nackdelar väger ungefär lika 165 5. Nackdelar överväger 4 7. Annat svar 842 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 155 POLITISERING SKÄL 1 31 Loc 223 width 2 MD=99 31(1) Vilka är skälen för Er bedömning i denna fråga? (1) <Se F.31 för fullständig frågetext> 52 11. Underlättar för tjänstemän (kontakt politiker-tjänstemän förbättras, råd från politiker) 37 12. Politiseringen av godo (partiorganisationen arbetar bättre, insyn från parti/partier, klarare politiska skiljelinjer, upplysning och opinionsbildning, större politiskt engagemang, mer tid för politik, bevaka målen, styrning, viljeinriktning) 31 13. Effektivitetsvinster: gäller beslutsprocessen (samordning, snabbare beslut, bättre planering, politiker "greppa" i tidigt skede, lättare nå ansvarig) 73 14. Ökad demokr: politikerna som representant för medb (mot tj.mannavälde, kontr av tj.män, jämvikt, kom.inv. bättre inflytande o insyn, ökad kontakt, lyssna, aktivera folk, behålla pol.s möjligheter att styra, ansvaret stort, granskas av allmänh) 117 15. Politikerna får tid, finns tillgängliga (kan delta, enstaka politiker får insyn, kan kontinuerligt följa arbetet, möjlighet att få information direkt från förvaltning och nämnder) 42 16. Politikerna blir kunnigare, experter (insatta, bättre utbildade) 44 18. Annat positivt argument (bättre beslut, förutsättningarna för politikerna behövde förbättras, intresse, engagemang, lön till förtroendemän, total bild av kommunens verksamhet) 16 21. Tar tjänstemannauppgifter (fungerar/agerar som tjänstemän, lägger sig i, trasslar till, detaljfrågor) 38 22. Politisering av ondo (ej anledning politisera, ej saklig grund, politik-ej kunskap, sakskäl i bakgrund) 17 23. Minskad effektivitet: beslutsprocessen (byråkratisering, ökade krav på utredning, tungrott, fler sammanträden, lojalitetskonflikter, splittring, bristande kontinuitet, alla bestämma) 36 24. Maktkoncentration (pampvälde, inom ett parti, omöjligt få gehör, tappar verklighetsförankring, ej kommit till kommuninv. till del, minskad demokrati) 9 25. Onödig kostnad (dyrt etc.) 2 26. Gynnar majoritetspartiet (mindre tid för oppositionen, -bra för vissa partier-ej för andra) 33 28. Annat negativt argument 70 77. Annat svar, varken positivt el. negativt 1386 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 156 POLITISERING SKÄL 2 31 Loc 225 width 2 MD=99 31(2) Vilka är skälen för Er bedömning i denna fråga? (2) <Se F.31 för fullständig frågetext> 8 11. Underlättar för tjänstemän (kontakt politiker-tjänstemän förbättras, råd från politiker) 11 12. Politiseringen av godo (partiorganisationen arbetar bättre, insyn från parti/partier, klarare politiska skiljelinjer, upplysning och opinionsbildning, större politiskt engagemang, mer tid för politik, bevaka målen, styrning, viljeinriktning) 11 13. Effektivitetsvinster: gäller beslutsprocessen (samordning, snabbare beslut, bättre planering, politiker "greppa" i tidigt skede, lättare nå ansvarig) 14 14. Ökad demokr: politikerna som representant för medb (mot tj.mannavälde, kontr av tj.män, jämvikt, kom.inv. bättre inflytande o insyn, ökad kontakt, lyssna, aktivera folk, behålla pol.s möjligheter att styra, ansvaret stort, granskas av allmänh) 26 15. Politikerna får tid, finns tillgängliga (kan delta, enstaka politiker får insyn, kan kontinuerligt följa arbetet, möjlighet att få information direkt från förvaltning och nämnder) 9 16. Politikerna blir kunnigare, experter (insatta, bättre utbildade) 19 18. Annat positivt argument (bättre beslut, förutsättningarna för politikerna behövde förbättras, intresse, engagemang, lön till förtroendemän, total bild av kommunens verksamhet) 21 21. Tar tjänstemannauppgifter (fungerar/agerar som tjänstemän, lägger sig i, trasslar till, detaljfrågor) 8 22. Politisering av ondo (ej anledning politisera, ej saklig grund, politik-ej kunskap, sakskäl i bakgrund) 12 23. Minskad effektivitet: beslutsprocessen (byråkratisering, ökade krav på utredning, tungrott, fler sammanträden, lojalitetskonflikter, splittring, bristande kontinuitet, alla bestämma) 18 24. Maktkoncentration (pampvälde, inom ett parti, omöjligt få gehör, tappar verklighetsförankring, ej kommit till kommuninv. till del, minskad demokrati) 4 25. Onödig kostnad (dyrt etc.) 0 26. Gynnar majoritetspartiet (mindre tid för oppositionen, -bra för vissa partier-ej för andra) 31 28. Annat negativt argument 25 77. Annat svar, varken positivt el. negativt 1786 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 157 ÖKA STATSBIDRAG KOM 32 Loc 227 width 1 MD=9 32 De flesta kommuner har idag ekonomiska problem. Vilka åtgärder anser Ni behöver vidtagas för att lösa dessa? Nedan finns ett antal sådana åtgärder uppräknade. Ange för var och en av dem hur lämplig Ni anser den vara. 32A Öka statsbidragen till kommunerna 203 1. Mycket lämpligt 457 2. Lämpligt 0 3. Svar mittemellan 2 och 4 397 4. Olämpligt 81 5. Mycket olämpligt 2 7. Annat svar 182 8. Ingen åsikt 681 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 158 SKÄRA NED VERKSAMHET 32 Loc 228 width 1 MD=9 32B <Åtgärder för att lösa kommunernas ekonomiska problem> Skära ned vissa kommunala verksamhetsområden <Se F.32 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket lämpligt 644 2. Lämpligt 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 307 4. Olämpligt 89 5. Mycket olämpligt 1 7. Annat svar 117 8. Ingen åsikt 661 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 159 HÖJA KOMMUNALSKATTEN 32 Loc 229 width 1 MD=9 32C <Åtgärder för att lösa kommunernas ekonomiska problem> Höja kommunalskatten <Se F.32 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket lämpligt 190 2. Lämpligt 0 3. Svar mittemellan 2 och 4 739 4. Olämpligt 285 5. Mycket olämpligt 87 8. Ingen åsikt 670 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 160 ÖKA KOM AVGIFTER 32 Loc 230 width 1 MD=9 32D <Åtgärder för att lösa kommunernas ekonomiska problem> Avgiftsbelägga eller öka avgifterna för kommunala tjänster <Se F.32 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket lämpligt 643 2. Lämpligt 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 353 4. Olämpligt 121 5. Mycket olämpligt 2 7. Annat svar 87 8. Ingen åsikt 662 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 161 MINSKA REFORMTAKTEN 32 Loc 231 width 1 MD=9 32E <Åtgärder för att lösa kommunernas ekonomiska problem> Minska reformtakten <Se F.32 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket lämpligt 653 2. Lämpligt 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 219 4. Olämpligt 66 5. Mycket olämpligt 1 7. Annat svar 107 8. Ingen åsikt 653 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 162 ANLITA KONSULTER 32 Loc 232 width 1 MD=9 32F <Åtgärder för att lösa kommunernas ekonomiska problem> Anlita konsulter och entreprenörer i ökad utsträckning <Se F.32 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket lämpligt 296 2. Lämpligt 3 3. Svar mittemellan 2 och 4 490 4. Olämpligt 230 5. Mycket olämpligt 6 7. Annat svar 265 8. Ingen åsikt 663 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 163 ANNAN LÖSN KOM EKON 32 Loc 233 width 1 32G <Åtgärder för att lösa kommunernas ekonomiska problem> Annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens ekonomiska problem <Se F.32 för fullständig frågetext> 338 1. En eller flera andra lämpliga åtgärder nämnda 1665 5. Ingen åtgärd nämnd
VAR 164 ANNAN LÖSN KOM EKON 1 32 Loc 234 width 1 MD=0 32G(1) Annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens ekonomiska problem, 1 <Se F.32 för fullständig frågetext> 7 1. Medborgarna känna ansvar, få dem förstå problemen 20 2. Minska statens pålagor (bättre skatteutjämning, staten betala sina reformer, rationalisera statlig verksamhet) 9 3. Öka sysselsättningen (stödja företagsamhet, öka skatteunderlaget, offensiv politik) 20 4. Förändra skattesystemet (rättvisare skatt, progressiv kommunalskatt, låt fritidsboende betala skatt) 18 5. Minska eller effektivisera tjänstemannakåren eller byråkratin 116 6. Administrativa förändringar inom kommunen (bättre budgetsystem, planering, samordning, ramtänkande, delegering, nytt redovisningssystem, bättre resultatuppföljning, utvärdering, omprövning, förnyelsebudgetering, rationalisera, förenkla rutiner, effektiv 35 7. Återhållsamhet (anställningsstopp, minska antalet anställda, rätta mun efter matsäcken, minska slöseri) 10 8. Bättre politisk ledning 87 9. Annat svar 1681 0. Frågan ej tillämplig
VAR 165 ANNAN LÖSN KOM EKON 2 32 Loc 235 width 1 MD=0 32G(2) Annan lämplig åtgärd för att lösa kommunens ekonomiska problem, 2 <Se F.32 för fullständig frågetext> 2 1. Medborgarna känna ansvar, få dem förstå problemen 5 2. Minska statens pålagor (bättre skatteutjämning, staten betala sina reformer, rationalisera statlig verksamhet) 0 3. Öka sysselsättningen (stödja företagsamhet, öka skatteunderlaget, offensiv politik) 1 4. Förändra skattesystemet (rättvisare skatt, progressiv kommunalskatt, låt fritidsboende betala skatt) 4 5. Minska eller effektivisera tjänstemannakåren eller byråkratin 9 6. Administrativa förändringar inom kommunen (bättre budgetsystem, planering, samordning, ramtänkande, delegering, nytt redovisningssystem, bättre resultatuppföljning, utvärdering, omprövning, förnyelsebudgetering, rationalisera, förenkla rutiner, effektiv 6 7. Återhållsamhet (anställningsstopp, minska antalet anställda, rätta mun efter matsäcken, minska slöseri) 4 8. Bättre politisk ledning 22 9. Annat svar 1950 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 EFF FÖRV: FÖRSTÄRK KS 33 Loc 236 width 1 MD=9 33 Tror Ni att den kommunala organisationen och beslutsprocesserna i den kommunala förvaltningen skulle kunna göras effektivare i Er kommun? Nedan finns uppräknat ett antal förslag som ibland har diskuterats. Vill Ni, för vart och ett av dessa ange hur lämpligt Ni anser förslaget vara? 33A Förstärka kommunstyrelsens ställning i förhållande till nämnder och styrelser 73 1. Mycket lämpligt 227 2. Lämpligt 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 577 4. Olämpligt 141 5. Mycket olämpligt 316 8. Ingen åsikt 668 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 167 EFF FÖRV: FLER BOLAG 33 Loc 237 width 1 MD=9 33B <Effektivare förvaltning> Överföra fler verksamheter i bolagsform <Se F.33 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket lämpligt 248 2. Lämpligt 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 433 4. Olämpligt 131 5. Mycket olämpligt 480 8. Ingen åsikt 668 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 168 EFF FÖRV: SAMORDN ORG 33 Loc 238 width 1 MD=9 33C <Effektivare förvaltning> Inrätta samordningsorgan mellan olika nämnder med närliggande verksamhetsområden <Se F.33 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket lämplig 753 2. Lämplig 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 154 4. Olämplig 25 5. Mycket olämplig 1 7. Annat svar 150 8. Ingen åsikt 658 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 169 EFF FÖRV: RAMANSLAG 33 Loc 239 width 1 MD=9 33D <Effektivare förvaltning> Ge de enskilda kommunala nämnderna större frihet genom ökad användning av ramanslag <Se F.33 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket lämplig 683 2. Lämplig 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 111 4. Olämplig 12 5. Mycket olämplig 1 7. Annat svar 180 8. Ingen åsikt 653 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 170 EFF FÖRV: PERM SAMRÅD 33 Loc 240 width 1 MD=9 33E <Effektivare förvaltning> Förstärka den centrala administrativa ledningen i kommunen genom att låta kommunens ledande tjänsteman och förvaltningscheferna bilda ett permanent samrådsorgan <Se F.33 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket lämplig 569 2. Lämplig 4 3. Svar mittemellan 2 och 4 238 4. Olämplig 50 5. Mycket olämplig 3 7. Annat svar 296 8. Ingen åsikt 667 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 171 EFF FÖRV: FÖR PLANORG 33 Loc 241 width 1 MD=9 33F <Effektivare förvaltning> Förstärka kommunens planerings- och budgeteringsorganisation <Se F.33 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket lämplig 592 2. Lämplig 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 181 4. Olämplig 23 5. Mycket olämplig 2 7. Annat svar 351 8. Ingen åsikt 677 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 172 EFF FÖRV: MIN SAMMANT 33 Loc 242 width 1 MD=9 33G <Effektivare förvaltning> Reducera samråd och sammanträden till ett minimum <Se F.33 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket lämplig 345 2. Lämplig 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 516 4. Olämplig 141 5. Mycket olämplig 8 7. Annat svar 180 8. Ingen åsikt 664 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 173 INFÖRA LOKALA ORGAN 34 Loc 243 width 1 MD=9 34 På senare tid har man diskuterat möjligheterna att ge fler människor och nya grupper tillfälle att delta i den kommunala beslutsprocessen. Nedan finns några sådana förslag uppräknade. Ange för vart och ett av dessa hur lämpligt Ni anser förslaget vara för Er kommun? 34A Införa (ev öka antalet) lokala organ med nämnduppgifter (institutionsstyrelser, distriktsnämnder) 74 1. Mycket lämpligt 264 2. Lämpligt 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 547 4. Olämpligt 173 5. Mycket olämpligt 1 7. Annat svar 284 8. Ingen åsikt 659 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 174 INRÄTTA SAMRÅDSORGAN 34 Loc 244 width 1 MD=9 34B <Ge fler tillfälle delta i den kommunala beslutsprocessen> Inrätta (ev öka antalet) samrådsorgan mellan kommunen och olika intressegrupper och föreningar (handikappade, pensionärer, invandrare, elever, föräldrar m.fl.) <Se F.34 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket lämpligt 646 2. Lämpligt 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 315 4. Olämpligt 52 5. Mycket olämpligt 3 7. Annat svar 201 8. Ingen åsikt 659 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 175 INRÄTTA PARTSSAM. ORG 34 Loc 245 width 1 MD=9 34C <Ge fler tillfälle delta i den kommunala beslutsprocessen> Inrätta partssammansatta organ med företrädare för det lokala facket och nämnderna <Se F.34 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket lämpligt 392 2. Lämpligt 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 399 4. Olämpligt 125 5. Mycket olämpligt 1 7. Annat svar 342 8. Ingen åsikt 666 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 176 INFÖRA KOMMUNDELSRÅD 34 Loc 246 width 1 MD=9 34D <Ge fler tillfälle delta i den kommunala beslutsprocessen> Införa (ev öka antalet) kommundelsråd <Se F.34 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket lämpligt 228 2. Lämpligt 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 504 4. Olämpligt 185 5. Mycket olämpligt 1 7. Annat svar 364 8. Ingen åsikt 663 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 177 POL PRIORITERINGSFR 35 Loc 247 width 1 MD=9 35 Nedan finns ett antal påståenden som direkt eller indirekt berör hur förvaltningens (tjänstemännens) roll bör vara i det kommunala beslutsfattandet. Välj vid varje påstående det svar som ligger närmast Er egen uppfattning. 35A Det är politikernas uppgift att ägna sig åt stora viktiga prioriteringsfrågor och inte åt rutinärenden. 1106 1. Instämmer helt 252 2. Instämmer i stort sett 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 18 4. I stort sett motsatt åsikt 5 5. Helt motsatt åsikt 15 8. Ingen åsikt 606 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 178 FÖRV FÖRETRÄDA SVAGA 35 Loc 248 width 1 MD=9 35B Vissa grupper i samhället är så svaga att det är förvaltningens uppgift att föra deras talan <Se F.35 för fullständig frågetext> 314 1. Instämmer helt 679 2. Instämmer i stort sett 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 138 4. I stort sett motsatt åsikt 62 5. Helt motsatt åsikt 177 8. Ingen åsikt 632 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 179 TJM FÖRSLAG ENL POL 35 Loc 249 width 1 MD=9 35C Tjänstemännen bör sätta sig in i den politiska ledningens åsikter och lägga förslag i linje med dessa <Se F.35 för fullständig frågetext> 51 1. Instämmer helt 331 2. Instämmer i stort sett 7 3. Svar mittemellan 2 och 4 507 4. I stort sett motsatt åsikt 365 5. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 109 8. Ingen åsikt 631 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 180 FÖRV PÅDRIVANDE KRAFT 35 Loc 250 width 1 MD=9 35D Förvaltningen skall vara en pådrivande kraft när det gäller att anpassa den kommunala verksamheten till förändringarna i samhället <Se F.35 för fullständig frågetext> 483 1. Instämmer helt 732 2. Instämmer i stort sett 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 67 4. I stort sett motsatt åsikt 15 5. Helt motsatt åsikt 76 8. Ingen åsikt 628 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 181 MAJ POL UPPFATTNING 35 Loc 251 width 1 MD=9 35E Det är en fördel om de ledande tjänstemännen har samma politiska uppfattning som majoriteten i de politiska organen <Se F.35 för fullständig frågetext> 45 1. Instämmer helt 197 2. Instämmer i stort sett 4 3. Svar mittemellan 2 och 4 387 4. I stort sett motsatt åsikt 401 5. Helt motsatt åsikt 12 7. Annat svar 325 8. Ingen åsikt 632 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 182 POL DIREKTIV UTREDN 35 Loc 252 width 1 MD=9 35F Förvaltningen bör inte starta större utredningar utan politiska direktiv <Se F.35 för fullständig frågetext> 400 1. Instämmer helt 607 2. Instämmer i stort sett 5 3. Svar mittemellan 2 och 4 178 4. I stort sett motsatt åsikt 75 5. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 108 8. Ingen åsikt 629 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 183 NEUTRAL FÖRVALTNING 35 Loc 253 width 1 MD=9 35G Förvaltningen skall vara neutral i förhållande till de politiska partierna och enbart grunda sina utredningar på sin expertkunskap <Se F.35 för fullständig frågetext> 854 1. Instämmer helt 417 2. Instämmer i stort sett 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 56 4. I stort sett motsatt åsikt 16 5. Helt motsatt åsikt 3 7. Annat svar 40 8. Ingen åsikt 616 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 184 ANSVAR MOT POL LEDN 35 Loc 254 width 1 MD=9 35H Tjänstemännen har primärt ett ansvar mot den politiska ledningen och först i andra hand mot den verksamhet man bedriver och dem som berörs av den <Se F.35 för fullständig frågetext> 68 1. Instämmer helt 255 2. Instämmer i stort sett 7 3. Svar mittemellan 2 och 4 508 4. I stort sett motsatt åsikt 404 5. Helt motsatt åsikt 6 7. Annat svar 117 8. Ingen åsikt 638 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 185 FÖRHANDL POL-FACK 35 Loc 255 width 1 MD=9 35I Primära förhandlingar med facket bör skötas av politiker och inte av tjänstemän <Se F.35 för fullständig frågetext> 144 1. Instämmer helt 316 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 340 4. I stort sett motsatt åsikt 275 5. Helt motsatt åsikt 5 7. Annat svar 280 8. Ingen åsikt 637 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 186 KOM. VERKS. OMFATTN 36 Loc 256 width 1 MD=9 36 Vad är Er åsikt om omfattningen av den totala kommunala verksamheten i Er kommun sett på lite längre sikt? 67 1. Den bör utökas avsevärt 388 2. Den bör utökas något 558 3. Den bör vara på nuvarande nivå 224 4. Den bör minskas något 30 5. Den bör minskas avsevärt 18 7. Annat svar 104 8. Ingen åsikt 614 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 187 KOM INSATS: BOSTÄDER 37 Loc 257 width 1 MD=9 37A Här nedan anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill Ni för var och en av dessa uppgifter ange om Ni tycker att det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. 37AA Tillgången på bostäder 589 1. Angeläget göra mera 636 3. Bra som det är 84 5. Kan minskas 76 8. Ingen åsikt 618 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 188 KOM INSATS: MARKPLAN 37 Loc 258 width 1 MD=9 37AB <Kommunens insats> Markköp och markplanering <Se F.37A för fullständig frågetext> 544 1. Angeläget göra mera 538 3. Bra som det är 1 4. 78 5. Kan minskas 216 8. Ingen åsikt 626 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 189 KOM INSATS: SYSSELS 37 Loc 259 width 1 MD=9 37AC <Kommunens insats> Möjligheterna att få arbete <Se F.37A för fullständig frågetext> 1107 1. Angeläget göra mera 221 3. Bra som det är 8 5. Kan minskas 61 8. Ingen åsikt 606 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 190 KOM INSATS: KOLL.TRAF 37 Loc 260 width 1 MD=9 37AD <Kommunens insats> Kollektivtrafiken <Se F.37A för fullständig frågetext> 764 1. Angeläget göra mera 517 3. Bra som det är 18 5. Kan minskas 90 8. Ingen åsikt 614 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 191 KOM INSATS: TRAFIK 37 Loc 261 width 1 MD=9 37AE <Kommunens insats> Vägar, gator och trafik <Se F.37A för fullständig frågetext> 309 1. Angeläget göra mera 851 3. Bra som det är 116 5. Kan minskas 111 8. Ingen åsikt 616 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 192 KOM INSATS: VA 37 Loc 262 width 1 MD=9 37AF <Kommunens insats> Vatten och avlopp <Se F.37A för fullständig frågetext> 256 1. Angeläget göra mera 879 3. Bra som det är 28 5. Kan minskas 227 8. Ingen åsikt 613 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 193 KOM INSATS: MILJÖVÅRD 37 Loc 263 width 1 MD=9 37AG <Kommunens insats> Miljövård <Se F.37A för fullständig frågetext> 681 1. Angeläget göra mera 575 3. Bra som det är 20 5. Kan minskas 118 8. Ingen åsikt 609 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 194 KOM INSATS: SKOLOR 37 Loc 264 width 1 MD=9 37AH <Kommunens insats> Skolor <Se F.37A för fullständig frågetext> 407 1. Angeläget göra mera 828 3. Bra som det är 53 5. Kan minskas 104 8. Ingen åsikt 611 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 195 KOM INSATS: BARNOMS 37 Loc 265 width 1 MD=9 37AI <Kommunens insats> Barnomsorg <Se F.37A för fullständig frågetext> 532 1. Angeläget göra mera 596 3. Bra som det är 153 5. Kan minskas 112 8. Ingen åsikt 610 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 196 KOM INSATS: ÄLDREOMS 37 Loc 266 width 1 MD=9 37AJ <Kommunens insats> Äldre- och handikappomsorg <Se F.37A för fullständig frågetext> 624 1. Angeläget göra mera 592 3. Bra som det är 17 5. Kan minskas 158 8. Ingen åsikt 612 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 197 KOM INSATS: SOC.HJÄLP 37 Loc 267 width 1 MD=9 37AK <Kommunens insats> Socialhjälp <Se F.37A för fullständig frågetext> 155 1. Angeläget göra mera 735 3. Bra som det är 261 5. Kan minskas 230 8. Ingen åsikt 622 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 198 KOM INSATS: IDROTT 37 Loc 268 width 1 MD=9 37AL <Kommunens insats> Stöd åt idrott och friluftsliv <Se F.37A för fullständig frågetext> 276 1. Angeläget göra mera 740 3. Bra som det är 258 5. Kan minskas 118 8. Ingen åsikt 611 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 199 KOM INSATS: FRITID 37 Loc 269 width 1 MD=9 37AM <Kommunens insats> Stöd åt annan fritidsverksamhet <Se F.37A för fullständig frågetext> 394 1. Angeläget göra mera 633 3. Bra som det är 209 5. Kan minskas 153 8. Ingen åsikt 614 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 200 KOM INSATS: KULTUR 37 Loc 270 width 1 MD=9 37AN <Kommunens insats> Bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.37A för fullständig frågetext> 523 1. Angeläget göra mera 691 3. Bra som det är 98 5. Kan minskas 84 8. Ingen åsikt 607 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 201 ÖKAD KOM INSATS 1 37 Loc 271 width 2 MD=99 37B(1) På vilket av de i fråga 37A uppräknade eller andra kommunala verksamhetsområden anser Ni det mest angeläget att öka insatserna? 37B(1.1) Kommunalt verksamhetsområde där insatserna bör ökas, 1 153 11. Tillgången på bostäder (bostadsbyggandet etc) 66 12. Markköp och markplanering 418 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 53 14. Kollektivtrafiken 9 15. Vägar, gator, trafik 15 16. Vatten och avlopp 62 17. Miljövård 52 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 126 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 86 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 3 21. Socialhjälp (individomsorg) 30 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 17 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 66 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 2 31. Administration (byråkratin, antalet tjänstemän) 2 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 8 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 9 34. Fritidsverksamhet 16 77. Annat svar 810 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 202 ÖKAD KOM INSATS 2 37 Loc 273 width 2 MD=99 37B(1.2) Kommunalt verksamhetsområde där insatserna bör ökas, 2 <Se F.37B(1) för fullständig frågetext> 28 11. Tillgången på bostäder (bostadsbyggandet etc) 29 12. Markköp och markplanering 73 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 23 14. Kollektivtrafiken 9 15. Vägar, gator, trafik 7 16. Vatten och avlopp 21 17. Miljövård 13 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 35 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 44 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 3 21. Socialhjälp (individomsorg) 9 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 18 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 18 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 0 31. Administration (byråkratin, antalet tjänstemän) 1 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 2 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 3 34. Fritidsverksamhet 12 77. Annat svar 1655 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 203 ÖKAD KOM INSATS 3 37 Loc 275 width 2 MD=99 37B(1.3) Kommunalt verksamhetsområde där insatserna bör ökas, 3 <Se F.37B(1) för fullständig frågetext> 6 11. Tillgången på bostäder (bostadsbyggandet etc) 2 12. Markköp och markplanering 22 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 9 14. Kollektivtrafiken 3 15. Vägar, gator, trafik 3 16. Vatten och avlopp 15 17. Miljövård 6 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 10 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 17 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 3 21. Socialhjälp (individomsorg) 3 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 9 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 14 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 0 31. Administration (byråkratin, antalet tjänstemän) 1 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 2 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 1 34. Fritidsverksamhet 1 77. Annat svar 1876 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 204 MINSKAD KOM INSATS 1 37 Loc 277 width 2 MD=99 37B(2) På vilket av de i fråga 37A uppräknade eller andra kommunala verksamhetsområden anser Ni det mest angeläget att minska insatserna? 37B(2.1) Kommunalt verksamhetsområde där insatserna bör minskas, 1 25 11. Tillgången på bostäder (bostadsbyggandet etc) 29 12. Markköp och markplanering 1 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 4 14. Kollektivtrafiken 62 15. Vägar, gator, trafik 8 16. Vatten och avlopp 2 17. Miljövård 22 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 54 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 4 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 113 21. Socialhjälp (individomsorg) 113 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 27 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 30 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 1 31. Administration (byråkratin, antalet tjänstemän) 5 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 4 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 24 34. Fritidsverksamhet 21 77. Annat svar 1454 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 205 MINSKAD KOM INSATS 2 37 Loc 279 width 2 MD=99 37B(2.2) Kommunalt verksamhetsområde där insatserna bör minskas, 2 <Se F.37B(2) för fullständig frågetext> 1 11. Tillgången på bostäder (bostadsbyggandet etc) 1 12. Markköp och markplanering 0 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 1 14. Kollektivtrafiken 6 15. Vägar, gator, trafik 4 16. Vatten och avlopp 0 17. Miljövård 6 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 3 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 2 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 5 21. Socialhjälp (individomsorg) 3 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 12 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 4 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 1 31. Administration (byråkratin, antalet tjänstemän) 0 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 2 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 5 34. Fritidsverksamhet 3 77. Annat svar 1944 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 206 MINSKAD KOM INSATS 3 37 Loc 281 width 2 MD=99 37B(2.3) Kommunalt verksamhetsområde där insatserna bör minskas, 3 <Se F.37B(2) för fullständig frågetext> 0 11. Tillgången på bostäder (bostadsbyggandet etc) 0 12. Markköp och markplanering 0 13. Möjligheterna att få arbete (arbetsplatser, industrisatsning, näringslivet) 0 14. Kollektivtrafiken 0 15. Vägar, gator, trafik 0 16. Vatten och avlopp 0 17. Miljövård 1 18. Skolor (skolbyggnader, yrkesutbildning) 2 19. Barnomsorg (daghem, förskolor, familjedaghem) 0 20. Äldre- och handikappomsorg (långvård etc.) 2 21. Socialhjälp (individomsorg) 2 22. Stöd åt idrott och friluftsliv (anläggningar, föreningar) 0 23. Stöd åt annan fritidsverksamhet 2 24. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 0 31. Administration (byråkratin, antalet tjänstemän) 0 32. Tekniska sidan (även fastighetsunderhåll etc.), energi 1 33. Sociala sidan (invandrarfrågor, nykterhetsvård) 0 34. Fritidsverksamhet 0 77. Annat svar 1993 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 207 FÖRÄND INRIKTN VERKS 37 Loc 283 width 1 37B(3) På vilket av de i fråga 37A uppräknade eller andra kommunala verksamhetsområden anser Ni det mest angeläget att eljest förändra inriktningen av verksamheten? 208 1. Svar 1795 5. Ej svar
VAR 208 KOM ALLVARL PROBLEM 1 38 Loc 284 width 2 MD=99 38 Vilket är enligt Er mening det allvarligaste problem kommunen står inför idag? 38(1) Kommunens allvarligaste problem, 1 262 10. Sysselsättning, brist på arbetstillfällen, krisbranscher 73 11. Ungdomsarbetslöshet 4 12. Brist på arbetskraft 69 13. Befolkningsutveckling, utflyttning, åldersstruktur 3 14. Arbetslöshet för andra kategorier (äldre, kvinnor, handikappade) 5 15. Snabb befolkningstillväxt 319 20. Ekonomin, ekonomiska problem, dåligt skatteunderlag, nolltillväxt 47 21. Inflation, prisökningar, kostnadsökningar, lönekostnader 41 22. Undvika skattehöjningar, hålla skatte- och servicenivå 44 23. Hålla igen kommunala sektorn, spara, anpassa efter resurser, standarden för hög 33 30. Bostadsbrist och bostadsproblem, kostnaden för bostäder 4 31. Tomma bostäder 3 32. Bostadsmiljön 7 40. Allmänna sociala problem, utslagning (våld) 9 41. Drog- och alkoholmissbruk (exkl. ungdomens) 15 42. Ungdomens sociala problem (inkl. ungdomens drog- och alkoholproblem) 2 43. Invandrarproblem 13 50. Miljöproblem 52 60. Dålig service (allmänt eller på specifika områden t. ex. brist på daghemsplatser, ålderdomshem, kollektivtrafik, bibehålla service) 1 61. Geografisk servicefördelning i kommunen (satsar bara på vissa delar eller centralort) 9 70. Energifrågan 17 80. Dålig politisk ledning, orealistiska vallöften, ser mer till parti än medborgarna 6 81. Demokrati (för få människor i politiken) 0 82. MBL, facket för stor makt 41 83. Byråkratin, dålig planering, ineffektivitet 8 84. Statlig styrning 2 85. Marknadsekonomiska strukturen styr (SAF), kommunen utan makt 13 90. Vägar till mänskligare samhälle, satsa på livskvalite, ökat personligt ansvarstagande, solidaritet 87 98. Övrigt (krav från medborgarna bl. a.) 814 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 209 KOM ALLVARL PROBLEM 2 38 Loc 286 width 2 MD=99 38(2) Kommunens allvarligaste problem, 2 <Se F.38 för fullständig frågetext> 71 10. Sysselsättning, brist på arbetstillfällen, krisbranscher 39 11. Ungdomsarbetslöshet 1 12. Brist på arbetskraft 28 13. Befolkningsutveckling, utflyttning, åldersstruktur 8 14. Arbetslöshet för andra kategorier (äldre, kvinnor, handikappade) 0 15. Snabb befolkningstillväxt 68 20. Ekonomin, ekonomiska problem, dåligt skatteunderlag, nolltillväxt 12 21. Inflation, prisökningar, kostnadsökningar, lönekostnader 21 22. Undvika skattehöjningar, hålla skatte- och servicenivå 14 23. Hålla igen kommunala sektorn, spara, anpassa efter resurser, standarden för hög 14 30. Bostadsbrist och bostadsproblem, kostnaden för bostäder 2 31. Tomma bostäder 0 32. Bostadsmiljön 13 40. Allmänna sociala problem, utslagning (våld) 17 41. Drog- och alkoholmissbruk (exkl. ungdomens) 16 42. Ungdomens sociala problem (inkl. ungdomens drog- och alkoholproblem) 1 43. Invandrarproblem 7 50. Miljöproblem 38 60. Dålig service (allmänt eller på specifika områden t. ex. brist på daghemsplatser, ålderdomshem, kollektivtrafik, bibehålla service) 0 61. Geografisk servicefördelning i kommunen (satsar bara på vissa delar eller centralort) 3 70. Energifrågan 16 80. Dålig politisk ledning, orealistiska vallöften, ser mer till parti än medborgarna 6 81. Demokrati (för få människor i politiken) 2 82. MBL, facket för stor makt 22 83. Byråkratin, dålig planering, ineffektivitet 9 84. Statlig styrning 2 85. Marknadsekonomiska strukturen styr (SAF), kommunen utan makt 7 90. Vägar till mänskligare samhälle, satsa på livskvalite, ökat personligt ansvarstagande, solidaritet 71 98. Övrigt (krav från medborgarna bl. a.) 1495 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 210 KOM ALLVARL PROBLEM 3 38 Loc 288 width 2 MD=99 38(3) Kommunens allvarligaste problem, 3 <Se F.38 för fullständig frågetext> 12 10. Sysselsättning, brist på arbetstillfällen, krisbranscher 9 11. Ungdomsarbetslöshet 1 12. Brist på arbetskraft 8 13. Befolkningsutveckling, utflyttning, åldersstruktur 4 14. Arbetslöshet för andra kategorier (äldre, kvinnor, handikappade) 11 20. Ekonomin, ekonomiska problem, dåligt skatteunderlag, nolltillväxt 4 21. Inflation, prisökningar, kostnadsökningar, lönekostnader 7 22. Undvika skattehöjningar, hålla skatte- och servicenivå 4 23. Hålla igen kommunala sektorn, spara, anpassa efter resurser, standarden för hög 2 30. Bostadsbrist och bostadsproblem, kostnaden för bostäder 0 31. Tomma bostäder 0 32. Bostadsmiljön 6 40. Allmänna sociala problem, utslagning (våld) 7 41. Drog- och alkoholmissbruk (exkl. ungdomens) 9 42. Ungdomens sociala problem (inkl. ungdomens drog- och alkoholproblem) 1 43. Invandrarproblem 4 50. Miljöproblem 9 60. Dålig service (allmänt eller på specifika områden t. ex. brist på daghemsplatser, ålderdomshem, kollektivtrafik, bibehålla service) 2 70. Energifrågan 2 80. Dålig politisk ledning, orealistiska vallöften, ser mer till parti än medborgarna 2 81. Demokrati (för få människor i politiken) 3 83. Byråkratin, dålig planering, ineffektivitet 2 84. Statlig styrning 4 90. Vägar till mänskligare samhälle, satsa på livskvalite, ökat personligt ansvarstagande, solidaritet 32 98. Övrigt (krav från medborgarna bl. a.) 1858 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 211 KLIENTINFLYTANDE 39 Loc 290 width 1 MD=9 39 Nedan följer ett antal påståenden som rör kommunalpolitiken. Var vänlig kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast Er egen uppfattning. 39A De som utnyttjar kommunernas service borde få mera att säga till om när det gäller servicens utformning 209 1. Instämmer helt 766 2. Instämmer i stort sett 0 3. Svar mittemellan 2 och 4 189 4. I stort sett motsatt åsikt 26 5. Helt motsatt åsikt 155 8. Ingen åsikt 658 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 212 POLITISKT SAMARBETE 39 Loc 291 width 1 MD=9 39B Politikerna bör söka samarbete även i frågor där de står långt ifrån varandra <Se F.39 för fullständig frågetext> 442 1. Instämmer helt 657 2. Instämmer i stort sett 0 3. Svar mittemellan 2 och 4 141 4. I stort sett motsatt åsikt 23 5. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 100 8. Ingen åsikt 639 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 213 KOM SJÄLVSTYRELSE 39 Loc 292 width 1 MD=9 39C Genom kommunal självstyrelse kan servicen bäst anpassas till lokala behov <Se F.39 för fullständig frågetext> 373 1. Instämmer helt 750 2. Instämmer i stort sett 3 3. Svar mittemellan 2 och 4 62 4. I stort sett motsatt åsikt 15 5. Helt motsatt åsikt 143 8. Ingen åsikt 657 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 214 SKAPA BÄTTRE SAMHÄLLE 39 Loc 293 width 1 MD=9 39D Så gott som alla som ger sig in i politiken gör det med uppsåtet att skapa ett bättre samhälle <Se F.39 för fullständig frågetext> 114 1. Instämmer helt 659 2. Instämmer i stort sett 4 3. Svar mittemellan 2 och 4 240 4. I stort sett motsatt åsikt 85 5. Helt motsatt åsikt 8 7. Annat svar 248 8. Ingen åsikt 645 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 215 ÖKAT EXPERTINFLYTANDE 39 Loc 294 width 1 MD=9 39E Den kommunala verksamheten har blivit så komplex att specialister och experter bör ges ökat inflytande på besluten <Se F.39 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer helt 500 2. Instämmer i stort sett 6 3. Svar mittemellan 2 och 4 468 4. I stort sett motsatt åsikt 87 5. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 164 8. Ingen åsikt 654 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 216 LIKVÄRDIG KOM SERVICE 39 Loc 295 width 1 MD=9 39F Staten bör tvinga kommunerna att skapa likvärdig service <Se F.39 för fullständig frågetext> 141 1. Instämmer helt 379 2. Instämmer i stort sett 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 456 4. I stort sett motsatt åsikt 180 5. Helt motsatt åsikt 1 7. Annat svar 199 8. Ingen åsikt 646 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 217 FÖRVERKL PARTIPROGRAM 39 Loc 296 width 1 MD=9 39G Partierna bör ta strid för att försöka förverkliga sina program <Se F.39 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer helt 382 2. Instämmer i stort sett 2 3. Svar mittemellan 2 och 4 370 4. I stort sett motsatt åsikt 162 5. Helt motsatt åsikt 2 7. Annat svar 245 8. Ingen åsikt 654 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 218 EJ TILLRÄCKL KUNSKAP 39 Loc 297 width 1 MD=9 39H Folk i allmänhet har inte tillräcklig kunskap för att vara med och bestämma i kommunen <Se F.39 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer helt 460 2. Instämmer i stort sett 1 3. Svar mittemellan 2 och 4 407 4. I stort sett motsatt åsikt 172 5. Helt motsatt åsikt 129 8. Ingen åsikt 641 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 219 OFFENTLIG UPPDRAG 40 Loc 298 width 1 MD=9 40 Har Ni för närvarande några offentliga uppdrag (inkl kommunala förtroendeuppdrag)? 1157 0. Nej 128 1. Ett offentligt uppdrag 54 2. Två offentliga uppdrag 36 3. Tre offentliga uppdrag 8 4. Fyra offentliga uppdrag 4 5. Fem offentliga uppdrag 4 6. Sex offentliga uppdrag 3 7. Sju eller flera offentliga uppdrag 11 8. Annat svar 598 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 220 POLITISKA UPPDRAG 40 Loc 299 width 1 40(1) Politiska uppdrag <Se F.40 för fullständig frågetext> 105 1. Något av uppdragen är "politiskt" 1898 5. Ej svar eller ej politiskt uppdrag
VAR 221 TIDIGARE OFF UPPDRAG 41 Loc 300 width 1 MD=9 41 Har Ni tidigare haft några sådana uppdrag? 1109 0. Nej, inga offentliga uppdrag 124 1. Ett offentligt uppdrag 62 2. Två offentliga uppdrag 28 3. Tre offentliga uppdrag 17 4. Fyra offentliga uppdrag 6 5. Fem offentliga uppdrag 6 6. Sex offentliga uppdrag 4 7. Sju eller flera offentliga uppdrag 29 8. Annat svar 618 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 222 TIDIGARE POL. UPPDR 41 Loc 301 width 1 41(1) Tidigare politiska uppdrag <Se F.41 för fullständig frågetext> 147 1. Något av uppdragen var "politiskt" 1856 5. Ej svar eller ej politiskt uppdrag
VAR 223 UPPVÄXTORT 42 Loc 302 width 1 MD=9 42 Var tillbringade Ni huvuddelen av Er uppväxt? 421 1. Ren landsbygd 309 2. Samhälle 465 3. Stad (men ej storstad) 149 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 11 5. Utlandet 60 7. Annat svar, kombinationer av 1-5 588 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 224 FADERNS YRKE 43 Loc 303 width 2 MD=99 43 Vilket yrke hade Era föräldrar under Er uppväxttid? 43(1) Faderns yrke 2 01. Godsägare och större arrendatorer 21 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 38 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 83 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 19 05. Fria yrken i socialgrupp I 1 06. Husägare m fl 226 10. Hemmansägare o.d 2 11. Arrendator och brukare 1 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 76 13. Hantverkare 60 14. Handlande (mindre) 56 15. Verkmästare och förmän 96 16. Kontorspersonal 11 17. Handelsbiträden m fl 79 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 35 19. Folkskollärare 4 20. Sjökaptener m fl 18 22. Fria yrken i socialgrupp II 24 23. Övriga näringsidkare 4 30. Övriga i socialgrupp II 3 31. Torpare m fl 8 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjömän m fl 2 34. Fiskare 27 35. Skogs- och flottningsarbetare 309 36. Andra arbetare 65 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 1 40. Ej möjligt att socialgruppsbestämma 730 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 225 FADERNS ARBETSGIVARE 43 Loc 305 width 1 MD=9 43(2) Faderns arbetsgivare <Se F.43 för fullständig frågetext> 506 1. Anställd i privat tjänst 345 2. Anställd i offentlig tjänst 418 3. Egen företagare 7 4. 1+2 29 5. 1+3 10 6. 2+3 688 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 226 MODERNS YRKE 43 Loc 306 width 2 MD=99 43(3) Moderns yrke <Se F.43 för fullständig frågetext> 1 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 7 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 18 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 6 05. Fria yrken i socialgrupp I 74 10. Hemmansägare o.d 13 13. Hantverkare 17 14. Handlande (mindre) 45 16. Kontorspersonal 43 17. Handelsbiträden m fl 62 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 49 19. Folkskollärare 1 21. Högre huslig tjänst 10 22. Fria yrken i socialgrupp II 5 23. Övriga näringsidkare 2 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän m fl 1 35. Skogs- och flottningsarbetare 68 36. Andra arbetare 23 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 11 38. Lägre huslig tjänst 735 98. Hemmafru 811 99. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 227 MODERNS ARBETSGIVARE 43 Loc 308 width 1 MD=9 43(3) Moderns arbetsgivare <Se F.43 för fullständig frågetext> 180 1. Anställd i privat tjänst 173 2. Anställd i offentlig tjänst 191 3. Egen företagare 2 4. 1+2 5 5. 1+3 2 6. 2+3 1450 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 228 MEDLEM KONSUMENTORG 44 Loc 309 width 1 MD=9 44 Är Ni för närvarande medlem i någon/några av nedanstående typer av organisationer och föreningar och innehar Ni i så fall förtroendeuppdrag inom dessa? 44A Konsumentorganisation (t.ex. Konsum, OK) 28 1. Förtroendeuppdrag 828 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 475 5. Ej medlem 672 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 229 MEDLEM FRITIDSORG 44 Loc 310 width 1 MD=9 44B <Medlem i> Idrotts- och fritidsorganisationer <Se F.44 för fullständig frågetext> 276 1. Förtroendeuppdrag 483 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 560 5. Ej medlem 684 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 230 MEDLEM NYKTER/REL ORG 44 Loc 311 width 1 MD=9 44C <Medlem i> Nykterhetsorganisationer, religiösa sammanslutningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 58 1. Förtroendeuppdrag 85 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 1096 5. Ej medlem 764 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 231 MEDLEM POLITISKA ORG 44 Loc 312 width 1 MD=9 44D <Medlem i> Politiska organisationer (parti, ungdomsförbund, kvinnoförbund etc.) <Se F.44 för fullständig frågetext> 121 1. Förtroendeuppdrag 233 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 938 5. Ej medlem 711 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 232 MEDLEM FÖRÄLDRAFÖREN 44 Loc 313 width 1 MD=9 44E <Medlem i> Föräldraförening <Se F.44 för fullständig frågetext> 78 1. Förtroendeuppdrag 300 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 895 5. Ej medlem 730 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 233 MEDLEM HYRESGÄSTFÖREN 44 Loc 314 width 1 MD=9 44F <Medlem i> Hyresgästförening, bostadsrättsförening <Se F.44 för fullständig frågetext> 36 1. Förtroendeuppdrag 178 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 1033 5. Ej medlem 756 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 234 MEDLEM VILLAÄGARFÖREN 44 Loc 315 width 1 MD=9 44G <Medlem i> Villaägarförening <Se F.44 för fullständig frågetext> 46 1. Förtroendeuppdrag 212 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 1000 5. Ej medlem 745 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 235 MEDLEM LOK INTRESSEGR 44 Loc 316 width 1 MD=9 44H <Medlem i> Lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal aktionsgrupp eller liknande <Se F.44 för fullständig frågetext> 41 1. Förtroendeuppdrag 105 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 1075 5. Ej medlem 782 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 236 MEDLEM LÖNTAGARORG 44 Loc 317 width 1 MD=9 44I <Medlem i> Löntagarorganisation <Se F.44 för fullständig frågetext> 299 1. Förtroendeuppdrag 865 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 185 5. Ej medlem 654 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 237 MEDLEM YRKESSAMMANSL 44 Loc 318 width 1 MD=9 44J <Medlem i> Yrkes- eller utbildningssammanslutning <Se F.44 för fullständig frågetext> 79 1. Förtroendeuppdrag 360 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 487 5. Ej medlem 1077 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 238 MEDLEM ANNAN ORG 44 Loc 319 width 1 MD=9 44K <Medlem i> Annan organisation <Se F.44 för fullständig frågetext> 118 1. Förtroendeuppdrag 134 2. Medlem, ej förtroendeuppdrag 250 5. Ej medlem 1501 9. Bortfall/Uppgift saknas
VAR 239 RESULTATSAMMANSTÄLLNING Loc 320 width 1 Om ni önskar en preliminär resultatsammanställning ange adress nedan 855 1. Adress angiven 1148 5. Adress ej angiven