STORSTOCKHOLMSUNDERSÖKNINGEN 1966
               SSD 0263

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               April 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i STORSTOCKHOLMSUNDERSÖKNINGEN 1966 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av
       Jörgen Westerståhl. Varken SSD eller
       primärforskaren bär ansvar för analyser
       och tolkningar som presenteras i denna
       (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Jörgen Westerståhl och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  STORSTOCKHOLMSUNDERSÖKNINGEN 1966 förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Den kommunala expansionen har ställt allt större krav på
  kommunernas resurser - såväl ekonomiskt som personellt. De
  ökade kraven har under 1950- och 1960-talen föranlett
  statsmakterna att vid två tillfällen radikalt omstöpa den
  kommunala indelningen. Antalet kommuner minskade från cirka
  2 500 år 1952 till 278 år 1974. Kommunerna blev större såväl
  befolkningsmässigt som geografiskt. Kommunblocksreformen
  innebar vidare ett försök att sammanföra kommunerna till
  näringsgeografiskt naturliga enheter. Detta medförde att
  tätorterna fick bilda nya kommuner tillsammans med den
  omkringliggande landsbygden. Därmed skapades en ny
  situation. Från att ha varit medlemmar i relativt homogena
  tätorts- eller landsbygdskommuner blev medborgarna i de nya
  blockkommunerna medlemmar i stora socialt och ekonomiskt
  väsentligt mer heterogena kommuner.

  När det i mitten av 1960-talet stod klart att
  kommunblocksreformen var en realitet och att kommunerna
  successivt skulle komma att sammanföras till de nya större
  enheter som kommunblocksindelningen anvisade, var det
  naturligt att många frågade sig vad som skulle komma att ske
  med den kommunala demokratin. Vilket blir utrymmet i de nya
  kommunerna för den medborgerliga aktiviteten? Kommer behovet
  av kontakt och informationsutbyte mellan förtroendemän och
  medborgare att kunna tillgodoses? Kommer den kommunala
  självstyrelsens karaktär av lekmannaförvaltning att gå
  förlorad? Frågor av detta slag föranledde under 1965 de
  statsvetenskapliga institutionerna i Sverige att gå samman
  kring ett större forskningsprogram - "Kommunal självstyrelse
  - kommunal indelning" ägnat att belysa den kommunala
  självstyrelsens villkor. Forskningsarbetet som startade 1966
  avslutades i början av 1970-talet.
  "Storstockholmsundersökningen 1966" ingår som en del i detta
  forskningsprogram.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Det allmänna syftet med undersökningen var att komplettera
  huvudundersökningen, "Kommunala valrörelser 1966", med vissa
  grundläggande uppgifter hämtade från det område, där
  folkomflyttningen varit allra starkast och där det fanns
  exempel på en befolkning som till mer än hälften bestod av
  personer inflyttade under de senaste tio åren.
  Undersökningen behandlar också det i mitten av 1960-talet
  planerade storlandstinget.

  I Storstockholmsområdet ansågs följande kommuner ingå:

  Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö,
  Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta,
  Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund,
  Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna,
  Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, österåker samt
  Stockholms stad.

  Från dessa kommuner, utom Stockholms stad som ansågs given,
  gjordes ett urval. De ovan nämnda 28 kommunerna indelades i
  8 grupper efter kommunstorlek, expansionstakt samt "svaga"
  respektive "starka" socialdemokratiska kommuner. I den mån
  det var möjligt togs också hänsyn till kommunens geografiska
  läge i förhållande till Stockholms stad. Härvid definierades
  varje kommun såsom belägen i en inre, en yttre eller en
  mellancirkel i förhållande till Stockholms stad. Vid den
  slutliga urvalsdragningen kom på så sätt en del kommuner att
  vara "givna" medan man lottade mellan de övriga. Likaså har
  givetvis båda kommunerna varit givna i de fall då endast två
  kommuner ingår i gruppen. Endast i ett fall har ett helt
  obundet urval skett.

  Individurvalet utfördes liksom kommunurvalet av statistiska
  centralbyrån. Individurvalet skedde inom var och en av de 17
  kommunerna och är representativt för den kommunen. Antalet
  urvalspersoner är 60 , utom i Stockholms stad där 240
  personer drogs. En viss kontroll för stora skevheter i köns-
  och ålderssammansättning av urvalet skedde på så sätt att
  ålder klassades i grupperna 20-24 år, 25-49 år och 50-79 år
  och befolkningssammansättningen i dessa grupper, med hänsyn
  till kön, beräknades för var och en av de ingående
  kommunerna. Man använde alltså inget riksgenomsnitt. Som
  underlag utnyttjades befolkningsstatistik för 1965. De
  personer som drogs skulle dessutom vara bosatta och
  mantalsskrivna i den aktuella urvalskommunen 1966, de skulle
  vara röstberättigade och fick inte vara födda tidigare än
  1886.

  
  Intervjuerna utfördes av statistiska centralbyrån efter
  valet hösten 1966 och i huvudsak som telefonintervju. Den
  ungefärliga genomsnittliga intervjutiden var 25 minuter.
  Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre
  ämnen:

  a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom
  storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna
  intervjupersonens inställning till sin nuvarande bosättning
  genom frågor angående hans/hennes beredvillighet att flytta.
  b) Intervjupersonens trivsel. Dessa frågor återfinns också i
  huvudundersökningen.
  c) Intervjupersonens kunskap om och inställning till
  planerna på ett storlandsting och hur detta storlandsting
  skulle komma att fungera.

  Vid analys av storstockholmsundersökningen bör man vara
  medveten om att materialet ursprungligen inte insamlats för
  att möjliggöra en deskription av storstockholmsområdet.
  Syftet var att beskriva samband mellan olika
  kommunvariabler, vilka man redan vid urvalsdragningen ansåg
  vara av betydelse. Individernas värde på de skilda
  variablerna skall betraktas som egenskaper hos kommunerna.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Larsson-Petersson, E. (1976): Storstockholmsundersökningen.
  Kodbok och variabellista. Göteborg: Statsvetenskapliga
  institutionen

  Westerståhl, J. (1970): Den kommunala självstyrelsen 1. Ett
  forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  Birgersson, B. O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L.
  och örtendahl, C. (1971): Den kommunala självstyrelsen 2.
  Medborgarna informeras. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 52   (2) RÖSTADE KOMVALET 1966 30    (3) MD=9
    REF 52   (4) LOC 82 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.30 Röstade Ni vid valet i år?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    804  1.  Röstade
    128  2.  Röstade inte
    100  8.  Vill inte svara

     2  0.  Ej röstberättigad

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0263 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Kommungrupp 7 Stockholms stad eller övriga kommuner 8 Födelseår 9 Födelseår klassindelat 10 Kön 11 Civilstånd FLYTTNING 12 Flyttat till kommunen 13 Inflyttningsår 14 Uppväxtlän 15 Bostadskommun före flyttning till nuvarande kommun 16 Flyttat inom Storstockholmsområdet 17 Kommuntyp inom Storstockholmsområdet 18 Antal kommuner UP bott i 19 Inställning till att flytta till annan kommun 20 Betydelse att stanna kvar i kommunen 21 Betydelse att flytta till annan kommun 22 Flyttning till plats i närheten eller till annan landsdel 23 Samhällstyp UP föredrar att flytta till POSITIVT OCH NEGATIVT I KOMMUNEN 24 Positivt i kommunen, 1 25 Positivt i kommunen, 2 26 Positivt i kommunen, 3 27 Negativt i kommunen, 1 28 Negativt i kommunen, 2 29 Negativt i kommunen, 3 STORLANDSTING 30 Räknar sig som Stockholmare 31 Resultat av samarbete mellan Storstockholmskommunerna 32 Viktig storlandstingsuppgift 33 Annan viktig storlandstingsuppgift 34 Storlandstingets betydelse för kommunalskatten 35 Inställning till Stockholms stad 36 Storlandstingets betydelse för invånarna i den egna kommunen 37 Bestämd uppfattning om konsekvenserna för egna kommunen 38 Storlandstingets betydelse för invånarna i Stockholm 39 Bestämd uppfattning om konsekvenserna för Stockholm 40 Inställning till förslaget om storlandsting 41 Bestämd uppfattning om förslaget om storlandsting 42 Parti för storlandsting KOMMUNALA FÖRTROENDEMÄN OCH TJÄNSTEMÄN 43 Kännedom ledande kommunalmän 44 Kännedom ledande kommunalmäns partitillhörighet 45 Bedömning av de ledande kommunalmännen 46 Förtroendemän - tjänstemän 47 Bestämd mening om förhållandet förtroendemän - tjänstemän 48 Kommunala uppdrag 49 Möjligt att åtaga sig kommunalt uppdrag 50 Bekant med kommunalmän 51 Intresse för nyheter om den kommunala verksamheten PARTIVAL 52 Röstade i kommunalvalet 1966 53 Partival vid kommunalvalet 1966 54 Annat parti vid kommunalfullmäktigevalet 1966 55 Partival vid landstingsvalet 1966 56 Annat parti vid landstingsvalet 1966 57 Partiidentifikation 58 Partival vid riksdagsvalet 1964 59 Annat parti vid riksdagsvalet 1966 YRKE 60 Förvärvsarbete 61 Förvärvsarbetar i hemkommunen 62 Yrke 63 Yrkesställning 64 Socialgrupp 65 Makes yrke 66 Makes socialgrupp 67 Make förvärvsarbetar i hemkommunen 68 Inkomst 69 Makes/makas inkomst 70 Sammanlagd inkomst

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0263              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0263


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. April 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer Ett femsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KOMMUN Loc 14 width 2 Kommun 52 70. Lidingö 53 71. Danderyd 56 72. Nacka 55 73. Huddinge 49 74. Stocksund 53 75. Saltsjöbaden 50 76. Sundbyberg 46 77. Solna 53 78. Österåker 54 79. Vallentuna 51 80. Västerhaninge 54 81. Upplands-Väsby 54 82. Salem 52 83. Grödinge 47 84. Vaxholm 53 85. Färingsö 202 86. Stockholms stad
VAR 6 KOMMUNGRUPP Loc 16 width 1 Kommungrupp Urvalskommunerna ordnade efter de 8 cellerna i urvalsmatrisen samt Stockholms stad 105 1. Lidingö och Danderyd 111 2. Nacka och Huddinge 102 3. Stocksund och Saltsjöbaden 96 4. Sundbyberg och Solna 107 5. Österåker och Vallentuna 105 6. Västerhaninge och Upplands-Väsby 106 7. Salem och Grödinge 100 8. Vaxholm och Färingsö 202 9. Stockholms stad
VAR 7 STHLM STAD - ÖVRIGA KOM Loc 17 width 1 Stockholms stad eller övriga kommuner 202 5. Stockholms stad 832 6. Övriga kommuner
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 De två sista siffrorna i UP:s födelseår Anm. En person född 1885 drogs av misstag i urvalet och fick kvarstå, trots att en åldersgräns på 80 år egentligen gällde. 1 85. 1885 86. 1886 . . 99. 1899 00. 1900 . . 45. 1945 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 7 14 12 10 14 15 18 15 22 17 15 31 24 19 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 13 17 13 25 26 23 24 19 16 24 29 20 16 20 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 26 25 14 23 16 20 18 24 15 21 23 30 16 22 Kod: 42 43 44 45 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Frek: 33 25 37 30 1 4 7 5 4 4 8 10 9 6 Kod: 95 96 97 98 99 Frek: 6 7 13 6 8
VAR 9 FÖDELSEÅR KLASSINDELAT Loc 20 width 1 Födelseår klassindelat 92 1. 1943-1945 55 2. 1941-1942 45 3. 1939-1940 175 4. 1930-1938 219 5. 1920-1929 206 6. 1910-1919 144 7. 1900-1909 98 8. 1885-1899
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 Kön 510 1. Man 524 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 Civilstånd 377 1. Gift man 118 2. Ogift/frånskild man 15 3. Änkling 371 4. Gift kvinna 108 5. Ogift/frånskild kvinna 45 6. Änka
VAR 12 ALLTID BOTT I KOM 1 Loc 23 width 1 F.1. Har Ni alltid bott i ... (KOMMUNENS NAMN)? 174 1. Ja 860 5. Nej
VAR 13 INFLYTTNINGSÅR 2 Loc 24 width 2 MD=70 F.2. (HAR INTE ALLTID BOTT I KOMMUNEN) När flyttade Ni hit till ... (KOMMUNENS NAMN)? 91. 1891 . . 99. 1899 00. 1900 . . 66. 1966 174 70. Frågan ej tillämplig Kod: 0 2 3 10 11 12 13 14 15 16 18 Frek: 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 6 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 4 6 5 3 3 3 7 9 1 5 9 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 7 2 7 8 7 6 9 9 9 12 11 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 11 10 10 30 24 26 12 18 16 18 26 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Frek: 25 12 28 25 27 29 30 29 45 34 47 Kod: 63 64 65 66 70 91 98 Frek: 53 56 49 1 174 1 1
VAR 14 UPPVÄXTLÄN 3 Loc 26 width 2 MD= 0 or GE 99 F.3. (HAR INTE ALLTID BOTT I KOMMUNEN) Jag skulle också vilja veta i vilken eller vilka kommuner Ni tidigare bott någon längre tid/varit mantalsskriven? (KONTROLLFRÅGA:) Har Ni bott i någon ytterligare kommun en längre tid? (FÖ LJDFRÅGA:) Ungefär mellan vilka år bodde Ni där? F.3(1). Uppväxtlän 37 01. Norrbottens eller Västerbottens län 67 02. Jämtlands, Västernorrlands eller Gävleborgs län 121 03. Stockholms, Uppsala, Västmanlands eller Södermanlands län 58 04. Kopparbergs, Värmlands eller Örebro län 81 05. Gotlands, Östergötlands, Kronobergs eller Kalmar län 33 06. Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs eller Hallands län 44 07. Blekinge, Kristianstads eller Malmöhus län 42 08. Utomlands 15 09. Minns inte eller uppgift om uppväxttiden inte tillräckliga för kodning 18 98. Oidentifierbart svar 485 00. Storstockholmsområdet/Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas
VAR 15 BOSTADSKOM FÖRE FLYTTN 3 Loc 28 width 1 MD=9 F.3(2). Bostadskommun före flyttning till nuvarande kommun <Se F.3 för fullständig frågetext> 371 0. UP har alltid varit bosatt i någon av Storstockholmskommunerna eller i Stockholms stad 186 1. UP har tidigare bott endast i en eller flera landsbygdskommuner 217 2. UP har tidigare bott endast i en eller flera städer eller köpingar 172 3. UP har tidigare varit bosatt dels i landsbygdskommuner dels i städer eller/och köpingar 37 4. UP har tidigare bott i utlandet 20 8. Ofullständiga uppgifter 31 9. Uppgift saknas
VAR 16 FLYTTAT INOM S-OMRÅDET 3 Loc 29 width 2 MD= 0 or GE 99 F.3(3). Flyttat inom Storstockholmsområdet <Se F.3 för fullständig frågetext> Anm. Inre kommuner: Djursholm, Lidingö, Nacka, Solna, Stocksund och Sundbyberg. Mellankommuner: Danderyd, Huddinge, Järfälla, Saltsjöbaden och Sollentuna. Yttre kommuner: Boo, Botkyrka, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Märsta, Salem, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Västerhaninge, Värmdö, Österåker och Ö sterhaninge. 131 01. Ett steg utåt 88 02. Två steg utåt 97 03. Tre steg utåt 23 11. Ett steg inåt 15 12. Två steg inåt 7 13. Tre steg inåt 95 20. Flyttning endast i sidled 367 50. Inflyttad till Storstockholmsområdet 12 90. Ofullständiga uppgifter 178 00. Frågan ej tillämplig 21 99. Uppgift saknas
VAR 17 KOM.TYP INOM S-OMRÅDET 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(4). Kommuntyp inom Storstockholmsområdet <Se F.3 för fullständig frågetext> Anm. Grupp 1: Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Järfälla, Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Stocksund, Sundbyberg, Täby. Grupp 2: Gustavsberg, Märsta, Salem, Tyresö, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Västerhaninge, Österhaninge, Österåker. Grupp 3: Ekerö, Färingsö, Grödinge, Värmdö. 415 1. En eller flera kommuner i grupp 1 35 2. En eller flera kommuner i grupp 2 8 3. En eller flera kommuner i grupp 3 38 4. Kommuner i grupperna 1 och 2 15 5. Kommuner i grupperna 1 och 3 4 6. Kommuner i grupperna 2 och 3 10 7. Samtliga grupper av kommuner 15 8. Ofullständiga uppgifter 461 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 18 ANTAL KOM UP BOTT I 3 Loc 32 width 2 MD= 0 or GE 99 F.3(5). Antal kommuner UP bott i <Se F.3 för fullständig frågetext> 284 01. En kommun 213 02. Två kommuner 121 03. Tre kommuner 87 04. Fyra kommuner 34 05. Fem kommuner 18 06. Sex kommuner 15 07. Sju kommuner 20 08. Åtta kommuner eller UP har tidigare varit bosatt utomlands och flyttat direkt till nuvarande kommun 31 18. En eller flera kommuner utöver nuvarande men kan inte påminna sig vilka 178 00. Frågan ej tillämplig 33 99. Uppgift saknas
VAR 19 FLYTTA TILL ANNAN KOM 4 Loc 34 width 1 MD=9 F.4. Hur skulle Ni ställa Er till att flytta till en annan kommun, om Ni där fick samma slags bostad och likadana försörjningsmöjligheter, som Ni nu har? Skulle Ni ändå helst vilja stanna kvar här eller skulle Ni hellre vilja bo i någon annan kommun eller spelar det ingen roll? 545 1. Skulle helst vilja stanna kvar här 205 5. Skulle hellre vilja bo i någon annan kommun 279 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 20 BETYDELSE STANNA KVAR 5A Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.5A. (SKULLE HELST VILJA STANNA KVAR) Har det mycket stor betydelse för Er att bo kvar här eller är det inte så viktigt? 399 1. Har stor betydelse 138 5. Inte så viktigt 8 8. Vet inte 484 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 21 BETYDELSE ATT FLYTTA 5B Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B. (SKULLE HELST VILJA FLYTTA ) Skulle Ni mycket gärna vilja flytta till en annan kommun eller är det inte så viktigt? 127 1. Mycket gärna 77 5. Inte så viktigt 1 8. Vet inte 824 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 22 FLYTTNINGSPREFERENS 6 Loc 37 width 1 MD=9 F.6. Om det blev aktuellt för Er att flytta, skulle Ni då föredra att flytta till någon plats i närheten eller föredrar Ni att flytta till en annan del av landet eller spelar detta ingen större roll för Er? 489 1. Flytta till någon plats i närheten 221 3. Spelar ingen större roll 279 5. Flytta till någon annan del av landet 9 7. Vill inte flytta (koden har endast använts då inget annat svar angivits) 28 8. Vet inte 8 9. Uppgift saknas
VAR 23 PREFERENS SAMHÄLLSTYP 7 Loc 38 width 1 MD=9 F.7. Om Ni flyttade, skulle Ni då föredra att komma till ren landsbygd, till ett samhälle på landsbygden eller till en stad? (OM STAD:) Menar Ni då Stockholm, Göteborg eller Malmö eller någon annan stad? 145 1. Ren landsbygd 321 2. Samhälle på landsbygden 334 3. Annan stad än storstad 125 4. Stockholm 60 5. Göteborg eller Malmö 6 7. Vill inte flytta (koden använd endast i de fall då inget annat svar avgivits) 37 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 24 POSITIVT I KOMMUNEN 1 8A Loc 39 width 3 F.8A. Det finns ju olika skäl till att man trivs eller inte trivs. Skulle Ni kunna säga, om det finns något som Ni tycker är särskilt bra här i ... (KOMMUNENS NAMN)? F.8A(1). Positivt i kommunen, 1 Kod: 0 1 2 12 21 22 41 42 43 45 51 Frek: 82 265 37 15 6 2 3 3 1 42 1 Kod: 61 63 65 66 91 93 94 101 105 109 112 Frek: 5 17 12 1 3 1 1 1 2 1 4 Kod: 113 114 116 117 121 122 123 131 132 134 140 Frek: 9 1 2 2 3 1 7 1 7 2 2 Kod: 145 162 171 180 181 182 183 184 185 186 188 Frek: 1 7 12 4 71 3 25 16 50 6 4 Kod: 191 192 201 210 211 212 213 214 215 216 217 Frek: 82 1 24 9 11 3 4 2 5 4 1 Kod: 221 223 224 225 226 Frek: 91 3 29 2 22
VAR 25 POSITIVT I KOMMUNEN 2 8A Loc 42 width 3 F.8A(2). Positivt i kommunen, 2 <Se F.8A för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 12 21 25 32 41 42 43 45 Frek: 324 265 19 8 6 1 1 3 2 1 22 Kod: 46 61 63 65 72 83 91 92 93 96 100 Frek: 1 1 7 6 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 101 112 113 114 116 117 122 123 131 132 148 Frek: 1 1 6 1 2 3 3 8 2 4 2 Kod: 152 162 171 180 181 182 183 184 185 186 188 Frek: 2 1 11 2 34 3 8 18 24 6 1 Kod: 191 192 201 210 211 212 213 214 216 221 222 Frek: 74 4 17 11 2 5 8 4 2 48 1 Kod: 223 224 226 Frek: 5 20 15
VAR 26 POSITIVT I KOMMUNEN 3 8A Loc 45 width 3 F.8A(3). Positivt i kommunen, 3 <Se F.8A för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 12 14 21 41 42 43 45 63 Frek: 609 265 12 4 1 2 2 3 1 8 2 Kod: 65 72 91 112 113 116 117 122 123 132 148 Frek: 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 1 Kod: 162 171 174 180 181 182 183 184 185 186 191 Frek: 2 6 1 2 7 1 5 5 7 1 23 Kod: 192 201 210 211 213 214 216 221 223 224 226 Frek: 3 4 3 2 1 1 2 10 2 13 6
VAR 27 NEGATIVT I KOMMUNEN 1 8B Loc 48 width 3 F.8B. Skulle Ni vilja säga om det är något som Ni inte tycker är bra här i ... (KOMMUNENS NAMN)? F.8B(1). Negativt i kommunen, 1 Kod: 0 1 2 12 13 21 22 25 26 27 28 Frek: 53 262 22 8 5 70 3 2 1 1 1 Kod: 31 32 33 35 41 42 43 45 46 47 51 Frek: 6 1 1 1 45 50 2 77 6 10 20 Kod: 52 53 55 61 62 63 65 67 71 72 73 Frek: 8 1 1 4 1 9 3 1 20 4 7 Kod: 75 82 83 84 91 92 93 95 100 101 102 Frek: 1 2 1 1 6 2 2 1 2 1 3 Kod: 104 106 111 112 113 114 116 117 124 131 132 Frek: 3 1 16 7 13 26 5 8 1 2 3 Kod: 133 134 140 152 153 154 162 171 172 174 176 Frek: 1 3 8 8 1 2 8 16 1 1 1 Kod: 177 180 181 182 184 185 187 188 191 192 210 Frek: 2 3 18 4 64 19 2 5 26 7 3 Kod: 212 214 216 217 221 222 224 Frek: 1 2 4 6 1 1 3
VAR 28 NEGATIVT I KOMMUNEN 2 8A Loc 51 width 3 F.8B(2). Negativt i kommunen, 2 <Se F.8B för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 6 11 12 13 21 22 25 35 Frek: 646 261 4 1 1 1 1 6 1 2 1 Kod: 41 42 45 46 47 51 52 53 61 62 63 Frek: 3 9 5 1 1 1 4 1 1 1 3 Kod: 67 71 72 75 83 91 96 101 102 111 112 Frek: 1 6 3 2 1 1 1 1 1 6 3 Kod: 113 114 116 117 131 132 134 138 152 162 164 Frek: 5 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 171 177 181 182 184 185 188 191 192 217 224 Frek: 2 1 1 4 9 4 3 4 3 1 2
VAR 29 NEGATIVT I KOMMUNEN 3 8B Loc 54 width 3 F.8B(3). Negativt i kommunen, 3 <Se F.8B för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 6 11 12 13 21 22 25 35 Frek: 646 261 4 1 1 1 1 6 1 2 1 Kod: 41 42 45 46 47 51 52 53 61 62 63 Frek: 3 9 5 1 1 1 4 1 1 1 3 Kod: 67 71 72 75 83 91 96 101 102 111 112 Frek: 1 6 3 2 1 1 1 1 1 6 3 Kod: 113 114 116 117 131 132 134 138 152 162 164 Frek: 5 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 171 177 181 182 184 185 188 191 192 217 224 Frek: 2 1 1 4 9 4 3 4 3 1 2
VAR 30 STOCKHOLMARE 9A Loc 57 width 1 MD=0 F.9A. (EJ BOSATT I STOCKHOLMS STAD) En del människor som bor i närheten av Stockholm, men inte i Stockholms stad, ser ändå på sig själva i första hand som stockholmare. Hur är det för Er del? Ser Ni på Er själv i första hand som stockholmare? 254 1. Ja, ser på sig själv som stockholmare 566 5. Nej, betraktar sig inte som stockholmare 12 8. Vet inte/vill ej svara 202 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 RESULTAT KOMMUNSAMARB 9B Loc 58 width 2 MD=99 F.9B. Som Ni kanske vet pågår sedan en tid tillbaka ett samarbete mellan de olika kommunerna i Storstockholmsområdet. Känner Ni till om det redan har blivit några praktiska resultat av det här samarbetet? (OM JA:) Vilka resultat har man nått? 121 01. Trafiken, kommunikationerna, taxorna 7 02. Högre skolväsendet 5 03. Sjukvården 29 04. Bostäder 4 12. Kombination av koderna 1 och 2 5 13. Kombination av koderna 1 och 3 18 14. Kombination av koderna 1 och 4 4 15. Andra kombinationer av koderna 1-4 60 17. Andra svar 779 55. Vet inte/Nej, ingen sådan fråga 2 99. Uppgift saknas
VAR 32 VIKT STORLANDST.UPPG 10A Loc 60 width 1 F.10A. Man planerar också att bilda ett s.k storlandsting, som skall överta och sköta en del frågor som berör alla kommuner i Storstockholmsområdet. Till de här frågorna hör bland annat sjukvården, bostadsförsörjningen och den gemensamma trafiken. Är det någon av dessa frågor, som Ni tycker är viktigare än de andra? 347 1. Sjukvården 237 2. Bostadsförsörjningen 157 3. Gemensamma trafiken 247 5. Ingen fråga viktigare än de andra 46 8. Vet inte
VAR 33 ANNAN VIKTIG S-UPPG 10B Loc 61 width 2 F.10B. Förutom de tre frågor som vi nu talat om, finns det någon annan viktig gemensam fråga, som Ni tycker att storlandstinget borde överta och sköta? 54 01. Åldringsvården, pensionärsbostäder 26 02. Barndaghem och lekskolor mm. 35 03. Idrotts-, fritids- eller ungdomsverksamhet 39 04. Skolor 13 05. Vatten och avlopp 19 06. Gator, vägar, broar, trafik mm. 1 07. Arbetsmöjligheter, omskolning 8 08. Polis, ordning, rättsväsen 8 09. Kommunala styrelsen, allmänt: skatt, planering mm. 37 10. Övriga svar 794 55. Vet inte/Nej ingen sådan fråga
VAR 34 SKATTEN ÖKA EL MINSKA 11 Loc 63 width 1 MD=9 F.11A. Vad tror Ni att ett storlandsting kommer att betyda för Er kommunalskatt, om Ni däri också räknar in landstingsskatten. Tror Ni att skatten kommer att öka eller minska eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? 459 1. Öka 247 3. Ingen skillnad 157 5. Minska 169 8. Vet inte/vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 35 INSTÄLLN TILL STHLM 11B Loc 64 width 1 MD=9 F.11B. I storlandstinget kommer alltså även representanter för Stockholms stad att vara med och besluta i en del frågor som Ert landsting eller fullmäktige i ... (KOMMUNENS NAMN) nu själva avgör. Uppfattar Ni detta som en allvarlig olägenhet eller som en viss olägenhet eller inte som någon olägenhet alls? 78 1. Allvarlig olägenhet 331 3. En viss olägenhet 458 5. Ingen olägenhet alls 166 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 36 BETYDELSE EGNA KOM 12A Loc 65 width 1 MD=9 F.12A. Vad tror Ni att ett sådant storlandsting kommer att medföra för invånarna i ... (KOMMUNENS NAMN)? Blir det på det hela taget bättre, eller blir det sämre, eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? 383 1. Bättre 308 3. Ingen skillnad 190 5. Sämre 152 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 37 STYRKA EGNA KOM 12B Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.12B. (ÅSIKT OM BETYDELSEN) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? 446 1. Bestämd mening 424 2. Mera tveksam 11 8. Vet inte 152 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 38 BETYDELSE STOCKHOLM 13A Loc 67 width 1 MD=9 F.13A. Vad tror Ni att ett sådant storlandsting kommer att medföra för invånarna i Stockholm? Blir det på det hela taget bättre, eller blir det sämre, eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? 343 1. Bättre 419 3. Ingen skillnad 80 5. Sämre 190 8. Vet inte/vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 39 STYRKA STOCKHOLM 13B Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B. (ÅSIKT OM BETYDELSEN) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? 476 1. Bestämd mening 358 2. Mera tveksam 8 8. Vet inte 190 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 40 FÖRSLAGET S-LANDSTING 19 Loc 69 width 1 MD=9 F.19A. Tycker Ni att det här förslaget om ett storlandsting är ett bra förslag, eller tycker Ni att det är bättre som det är nu, eller tycker Ni att man bör gå ännu längre och lägga samman alla kommunerna i Storstockholm till en kommun? 411 1. Bra förslag 282 3. Bättre som det är nu 147 5. Borde gå längre 185 8. Vet inte/vill inte svara 9 9. Uppgift saknas
VAR 41 STYRKA STORLANDSTING 19B Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.19B. Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? 569 1. Bestämd mening 265 2. Mera tveksam 6 8. Vet inte 185 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 42 PARTI FÖR S-LANDSTING 20 Loc 71 width 1 F.20. Känner Ni till om det är något eller några partier som varit särskilt intresserade av att ett storlandsting kommer till stånd? 128 1. Socialdemokraterna 19 2. Folkpartiet 6 3. Socialdemokraterna och folkpartiet 6 4. Socialdemokraterna och annat parti eller andra partier 11 5. Folkpartiet och annat parti eller andra partier 8 6. Annat parti eller andra partier 234 7. Nej-svar samt svaret "alla" partier 622 8. Vet inte
VAR 43 LEDANDE KOM.MÄN ANTAL 23 Loc 72 width 2 F.23A. Kan Ni nämna några kommunalmän, som Ni tycker är de verkligt ledande här i ... (KOMMUNENS NAMN)? (OM JA:) Kan Ni säga vilket parti han/hon representerar? F.23A(1). Antal ledande kommunalmän 652 00. Nämner inget namn 14 10. Nämner ett namn men inget parti 159 11. Nämner ett namn och ett parti 2 20. Nämner två namn och inget parti 5 21. Nämner två namn och parti för ett av namnen 90 22. Nämner två namn och parti för båda 2 31. Nämner minst tre namn och parti för ett av namnen 110 33. Nämner minst tre namn och parti för alla tre namnen
VAR 44 LEDANDE KOM.MÄN PARTI 23 Loc 74 width 1 F.23A(2). Ledande kommunalmäns partitillhörighet <Se F.23A för fullständig frågetext> 667 0. Nämner inget namn med parti 61 1. Högerpartiet 7 2. Centerpartiet 20 3. Folkpartiet 147 4. Socialdemokraterna 1 5. Kommunisterna 3 6. Annat parti 25 7. Flera borgerliga partier 4 8. Flera socialistiska partier 99 9. Både socialistiska och borgerliga partier
VAR 45 BEDÖMNING KOM.MÄN 23B Loc 75 width 1 MD=9 F.23B. Hur tycker Ni att de ledande kommunalmännen här i ... (KOMMUNENS NAMN) på det hela taget sköter sina uppgifter? Tycker Ni att de sköter dem mycket bra eller ganska bra eller inte bra eller har Ni ingen åsikt om detta? 131 1. Mycket bra 541 3. Ganska bra 169 5. Inte bra 192 8. Ingen åsikt 1 9. Uppgift saknas
VAR 46 KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN 24A Loc 76 width 1 MD=9 F.24A. Utvecklingen i kommunerna har lett till att allt fler uppgifter, som tidigare sköttes av valda förtroendemän, nu sköts av tjänstemän. Anser Ni att denna utveckling är till nackdel eller till fördel eller tycker Ni inte att detta har någon större betydelse? 185 1. Till nackdel 288 3. Ingen större betydelse 423 5. Till fördel 133 8. Vet inte/vill inte svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 47 STYRKA KOM TJÄNSTEMÄN 24 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B. Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? 580 1. Bestämd mening 301 2. Mera tveksam 15 8. Vet inte 133 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 48 KOMMUNALA UPPDRAG 25A Loc 78 width 1 MD=9 F.25A. Har Ni eller har Ni haft något kommunalt förtroendeuppdrag här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 54 1. Ja 979 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 49 KOM UPPDRAG MÖJLIGT 25B Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.25B. (HAR EJ/HAR EJ HAFT KOMMUNALT FÖRTROENDEUPPDRAG) Om Ni blev ombedd att åta Er ett kommunalt uppdrag, skulle Ni kunna tänka Er att tacka ja? 216 1. Ja 702 5. Nej 61 8. Vet inte 54 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 50 BEKANT KOMMUNALMÄN 26 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.26. (HAR EJ/HAR EJ HAFT KOMMUNALT UPPDRAG) Är i själv bekant med någon eller några av kommunalmännen här i ... (KOMMUNENS NAMN) eller känner Ni inte någon av dem närmare? 255 1. Är bekant med flera 79 2. Är bekant med en 635 5. Känner inte någon närmare 17 8. Vet inte/vill inte svara 47 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 51 KOMMUNALA NYHETER 28 Loc 81 width 1 MD=9 F.28. Jag skulle nu vilja ställa ett par frågor om tidningsläsning. Hur intresserad är Ni av att läsa nyheter, som berör den kommunala verksamheten i Er egen kommun? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad eller inte alls intresserad? 155 1. Är inte alls intresserad 592 3. Är ganska intresserad 275 5. Är mycket intresserad 8 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 52 RÖSTADE KOMVALET 1966 30 Loc 82 width 1 MD=0 F.30. Röstade Ni vid valet i år? 804 1. Röstade 128 5. Röstade inte 100 8. Vill inte svara 2 0. Ej röstberättigad
VAR 53 PARTI KOMVALET 1966 31 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.31. (RÖSTADE) På vilket parti röstade Ni vid fullmäktigevalet i år? 196 1. Högerpartiet 68 2. Centerpartiet 191 3. Folkpartiet 305 4. Socialdemokraterna 31 5. Kommunsiterna 7 6. Kristen demokratisk samling 6 7. Annat parti 130 0. Frågan ej tillämplig 100 9. Uppgift saknas
VAR 54 ANNAT PARTI 1966 31 Loc 84 width 1 MD=0 F.31(1). Annat parti vid kommunalfullmäktigevalet 1966 <Se F.31 för fullständig frågetext> 1 1. Trepartisamverkan, högerpartiet + centerpartiet + folkpartiet 3 2. Mittensamverkan, centerpartiet + folkpartiet 2 3. Kommunistpartiet 36 8. UP har upgett sig rösta på parti, men finns ej antecknad som röstande i röstlängden 1 9. UP har uppgett sig ej rösta, men finns antecknad som röstande i röstlängden 991 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 PARTI LANDST.VAL 1966 32 Loc 85 width 1 MD=9 F.32. På vilket parti röstade Ni i det samtidiga landstingsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP BOSATT I STOCKHOLMS STAD 95 0. Röstade inte 160 1. Högerpartiet 61 2. Centerpartiet 158 3. Folkpartiet 245 4. Socialdemokraterna 21 5. Kommunisterna 10 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 81 8. Vill inte svara 202 9. Ej röstberättigad/Frågan ej tillämplig
VAR 56 ANNAT PARTI L-VAL 66 32 Loc 86 width 1 MD=0 F.32(1). Annat parti vid landstingsvalet 1966 <Se F.32 för fullständig frågetext> 1 1. Trepartisamverkan, högerpartiet + centerpartiet + folkpartiet 1 4. Annan kombination 24 8. UP har uppgett sig rösta på parti, men finns ej antecknad som röstande i röstlängden 1008 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 PARTIIDENTIFIKATION 33 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.33. (RÖSTADE) En del är ju starkt övertygade anhängare till sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Är Ni själv en starkt övertygad anhängare till Ert parti eller inte? 412 1. Ja, starkt övertygad 474 5. Nej, inte så starkt övertygad 29 8. Vet inte 108 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 58 PARTI RIKSDAGSVAL 64 34 Loc 88 width 1 MD=9 F.34. (FÖDD 1942 ELLER TIDIGARE) Jag skulle också be att få fråga om riksdagsvalet 1964. På vilket parti röstade Ni då? 55 0. Röstade inte 169 1. Högerpartiet 49 2. Centerpartiet 185 3. Folkpartiet 352 4. Socialdemokraterna 19 5. Kommunisterna 9 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 99 8. Vill inte svara 96 9. Frågan ej tillämplig
VAR 59 ANNAT PARTI R-VAL 66 34 Loc 89 width 1 MD=0 F.34(1). Annat parti vid riksdagsvalet 1966 <Se F.34 för fullständig frågetext> 1 1. Trepartisamverkan, högerpartiet + centerpartiet + folkpartiet 1033 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 FÖRVÄRVSARBETE 35AB Loc 90 width 1 MD=9 F.35A. Har Ni förvärvsarbete? F.35B. (OM NEJ:) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 687 1. Förvärvsarbetar 254 2. Förvärvsarbetar ej men har tidigare haft förvärvsarbete 92 5. Förvärvsarbetar ej och har inte tidigare haft förvärvsarbete 1 9. Uppgift saknas
VAR 61 ARBETE I HEMKOMMUNEN 35C Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.35C. (FÖRVÄRVSARBETAR) Arbetar Ni här i ... (KOMMUNENS NAMN) eller i någon annan kommun? (OM ANNAN KOMMUN:) Var arbetar Ni? 360 1. Arbetar i egna kommunen 211 2. Arbetar i Stockholms stad 78 3. Arbetar i annan kommun i Storstockholmsområdet 38 4. Arbetar i kommun utanför Storstockholmsområdet 346 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 62 YRKE 36 Loc 92 width 2 MD=99 F.36. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? Anm. 1) Gifta kvinnor utan eget yrke förs på makens yrkesgrupp. 2) Pensionärer har förts på tidigare yrke, studerande på blivande. SOCIALGRUPP I 4 01. Godsägare och större arrendatorer 20 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 37 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 63 04. Tjänstemän av högre grad i enskild tjänst 15 05. Fria yrken i socialgrupp I 06. Husägare m fl 4 07. Övriga inom socialgrupp I SOCIALGRUPP II 22 10. Hemmansägare o dyl 4 11. Arrendatorer och brukare 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 24 13. Hantverkare 22 14. Handlande (mindre) 34 15. Verkmästare och förmän 217 16. Kontorspersonal 31 17. Handelsbiträden m fl 65 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 25 19. Folkskollärare 6 20. Sjökaptener m fl 3 21. Högre huslig tjänst 13 22. Fria yrken i socialgrupp II 16 23. Övriga näringsidkare 8 24. Övriga inom socialgrupp II SOCIALGRUPP III 3 30. Rättare m fl 31. Torpare m fl 8 32. Övriga jordbruksarbetare 1 33. Sjömän m fl 1 34. Fiskare 1 35. Skogs- och flottningsarbetare 142 36. Andra arbetare utom industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 66 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 19 38. Lägre huslig tjänst 2 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 151 40. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 7 99. Uppgift saknas
VAR 63 YRKESSTÄLLNING 36 Loc 94 width 1 MD=0 F.36(1). Yrkesställning <Se F.36 för fullständig frågetext> Anm. Pensionärer förs på tidigare yrkesställning 21 1. Företagare inom jordbruk med binäringar 9 3. Arbetare inom jordbruk med binäringar 60 4. Företagare inom övriga näringsgrenar 441 5. Förvaltningspersonal inom övriga näringsgrenar 255 6. Arbetarpersonal inom övriga näringar 197 7. Hustrur utan yrke 21 8. Änkor utan yrke 18 9. Övriga utan yrke 12 0. Uppgift saknas
VAR 64 SOCIALGRUPP 36 Loc 95 width 2 MD=99 F.36(2). Socialgrupp <Se F.36 för fullständig frågetext> Anm. Denna variabel grundar sig på uppgifter i de tidigare yrkesvariablerna. Märk att fria yrkesutövare i socialgrupp I räknas som företagare, medan fria yrkesutövare i socialgrupp II räknas till tjänstemän. SOCIALGRUPP I 40 01. Företagare, företagsledare m fl 96 02. Tjänstemän 4 03. Övriga SOCIALGRUPP II 28 04. Jordbrukare 60 05. Hantverkare, fabrikörer, köpmän mm 395 06. Tjänstemän, verkmästare, affärsbiträden 8 07. Övriga SOCIALGRUPP III 156 08. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 173 09. Övriga arbetare 67 10. Stats- och kommunaltjänstemän 7 99. Uppgift saknas
VAR 65 MAKES YRKE 36 Loc 97 width 2 MD= 0 F.37A. (GIFTA KVINNOR) Vilket yrke har/hade Er man? F.37A(1). Makes yrke SOCIALGRUPP I 1 01. Godsägare och större arrendatorer 2 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 5 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 19 04. Tjänstemän av högre grad i enskild tjänst 3 05. Fria yrken i socialgrupp I 06. Husägare m fl 1 07. Övriga inom socialgrupp I SOCIALGRUPP II 1 10. Hemmansägare o dyl 11. Arrendatorer och brukare 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 3 13. Hantverkare 4 14. Handlande (mindre) 4 15. Verkmästare och förmän 33 16. Kontorspersonal 4 17. Handelsbiträden m fl 9 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 2 19. Folkskollärare 1 20. Sjökaptener m fl 21. Högre huslig tjänst 2 22. Fria yrken i socialgrupp II 5 23. Övriga näringsidkare 1 24. Övriga inom socialgrupp II 1 30. Rättare m fl 31. Torpare m fl 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän m fl 34. Fiskare 35. Skogs- och flottningsarbetare 24 36. Andra arbetare utom industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 8 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 29 40. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 872 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 MAKES SOCIALGRUPP 37A Loc 99 width 2 MD=99 F.37A(2). Makes socialgrupp <Se F.37A för fullständig frågetext> SOCIALGRUPP I 44 01. Företagare, företagsledare m fl 109 02. Tjänstemän 4 03. Övriga SOCIALGRUPP II 28 04. Jordbrukare 68 05. Hantverkare, fabrikörer, köpmän 360 06. Tjänstemän, verkmästare, affärsbiträden 8 07. Övriga SOCIALGRUPP III 183 08. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 169 09. Övriga arbetare 54 10. Stats- och kommunaltjänstemän 7 99. Uppgift saknas
VAR 67 MAKE ARBETE I HEMKOM 37B Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B. (MAKE FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade han i ... (KOMMUNENS NAMN) eller i någon annan kommun? (OM ANNAN KOMMUN:) Var arbetar/arbetade han? 184 1. Egna kommunen 134 2. Stockholms stad 43 3. Annan kommun i Storstockholmsområdet 32 4. Kommun utanför Storstockholmsområdet 639 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 68 INKOMST Loc 102 width 2 MD=99 Inkomstuppgift enligt 1966 års taxering 27 00. Ingen inkomst (ej gift kvinna) 55 01. 1 - 2 999 kronor 206 02. 3 000 - 9 999 kronor 120 03. 10 000 - 14 999 kronor 125 04. 15 000 - 19 999 kronor 208 05. 20 000 - 29 999 kronor 69 06. 30 000 - 39 999 kronor 27 07. 40 000 - 49 999 kronor 36 08. 50 000 kronor eller mera 146 55. Gift kvinna utan egen inkomst 15 99. Uppgift saknas
VAR 69 MAKES/MAKAS INKOMST Loc 104 width 2 MD=99 Makes/makas inkomst 173 00. Ingen inkomst 49 01. 1 - 2 999 kronor 97 02. 3 000 - 9 999 kronor 60 03. 10 000 - 14 999 kronor 83 04. 15 000 - 19 999 kronor 159 05. 20 000 - 29 999 kronor 54 06. 30 000 - 39 999 kronor 19 07. 40 000 - 49 999 kronor 39 08. 50 000 kronor eller mera 285 55. UP är ej gift/UP är gift men ej samtaxerad (änkor och nygifta utan anteckning om makens inkomst) 16 99. Uppgift saknas
VAR 70 SAMMANLAGD INKOMST Loc 106 width 2 MD=99 UP och makes/makas sammanlagda inkomst 10 00. Ingen inkomst 1 01. 1 - 2 999 kronor 37 02. 3 000 - 9 999 kronor 39 03. 10 000 - 14 999 kronor 64 04. 15 000 - 19 999 kronor 225 05. 20 000 - 29 999 kronor 165 06. 30 000 - 39 999 kronor 90 07. 40 000 - 49 999 kronor 101 08. 50 000 kronor eller mera 286 55. UP är ej gift/UP är gift men ej samtaxerad (änkor och nygifta utan anteckning om makens inkomst) 16 99. Uppgift saknas