SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIER 1988
            SOM-undersökningen 1988
               SSD 0264

              Huvudansvariga
              Sören Holmberg
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Oktober 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SOM-UNDERSÖKNINGEN 1988 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg och Lennart Weibull. Varken SSD eller
       primärforskarna bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg, Lennart
  Weibull och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1988 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Våren 1986 togs initiativet till ett första försök med en
  gemensam datainsamling för statsvetenskapliga institutionen
  vid Göteborgs universitet. Institutionen har sedan länge
  kännetecknats av en empirisk inriktning hos sin forskning,
  med bland annat en lång tradition i fråga om massmedie- och
  opinionsforskning, dock utan något större samarbete mellan
  de olika forskningsprojekten. Initiativet till ett samarbete
  över projektgränserna kom från de forskningsansvariga inom
  valforskningsprogrammet respektive
  masskommunikationsforskningen, vilka båda hade ett särskilt
  intresse av att åstadkomma löpande undersökningar. En
  inbjudan till medverkan gick ut till samtliga
  forskningsprojekt inom institutionen, både masskommunikation
  och statskunskap. Det visade sig finnas ett stort intresse
  för en gemensam studie av detta slag. På grundval av det
  dokumenterade intresset formades ett undersökningsprojekt
  med namnet Samhälle Opinion Massmedia - SOM i förkortad
  form.

  SOM-undersökningen 1988 var den tredje undersökningen i
  serien. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över
  tid har det varit möjligt att få fram intressanta
  tidsserier. Sådana finns nu bl a i fråga om medieanvändning,
  politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika
  samhällsinstitutioner. Totalt deltog nio forskningsprojekt i
  SOM88.

  Från statskunskap deltog:
  - Förvaltningsforskningen (Lars Strömberg)
  - Kärnavfallsprojektet (Sören Holmberg)
  - Riksdagen och medierna (Folke Johansson)
  - Svensk säkerhetspolitik (Rutger Lindahl)
  - Valforskningsprogrammet (Sören Holmberg)

  Från Avdelningen för masskommunikation deltog:
  - Dagspresskollegiet (Lennart Weibull)
  - Internaliserad kultur (Bo Reimer)
  - Medieprojektet (Lennart Weibull)
  - Publicistisk sed (Lennart Weibull)

  
  Till detta kom två doktorandprojekt. Det ena (Jan Strid,
  masskommunikation) avsåg teatervanor och det andra (Ulf
  Bjereld, statskunskap) avsåg Israels och PLO:s agerande i
  mellanösternkrisen.

  Huvudansvariga för SOM-undersökningen 1988 är Sören Holmberg
  och Lennart Weibull. Administrativ forskningsassistent var
  Karin Björkqvist, avdelningen för masskommunikation.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  SOM-undersökningarna avser att belysa svenska folkets
  orientering i samhällsfrågor av olika slag. SOM88 är en
  riksrepresentativ undersökning och omfattar svenska
  medborgare kyrkobokförda i riket i åldersintervallet 15-75
  år. Avgränsningarna av de yngsta och äldsta grupperna har
  gjorts på grundval av både teoretiska och metodologiska
  bedömningar. Urvalet på 2 500 personer är ett obundet
  slumpmässigt urval med lika urvalssannolikhet för samtliga i
  populationen. Urvalsprincip och storlek på urvalet är
  densamma som för SOM87. Skillnaden i en jämförelse med SOM86
  ligger i att SOM87 och SOM88 endast omfattar svenska
  medborgare.

  Frågeformuläret utarbetades av de olika projekten i
  samarbete med undersökningsledningen. Formuläret kom att
  omfatta 67 frågor, vilket motsvarar 310 variabler.
  Formuläret uppdelades i sex sammanhållna block av frågor:
  massmedier, politik och samhälle, energi och kärnkraft,
  Sveriges förhållande till omvärlden, boende och intressen
  samt bakgrundsuppgifter och musikvanor.

  Frågeblocken placerades efter principen att man inleder med
  ett förhållandevis lätt frågeområde, massmedieanvändning,
  och sedan ökas svårighetsgraden med frågeområdena politik,
  energi och kärnkraft samt Sveriges förhållande till
  omvärlden. Mot slutet av formuläret återfanns enklare frågor
  om boende och intressen. Allra sist låg de enklaste frågorna
  om svarspersonernas egna förhållanden. Avslutningsvis fick
  svarspersonerna komma med egna synpunkter på undersökningen.

  Den 12 oktober 1988 skickades ett frågeformulär ut
  tillsammans med presentationsfolder, följebrev och
  svarskuvert. Fem dagar senare skickades ett vykort ut till
  samtliga personer som ingick i urvalet. Påminnelsebrev,
  samtliga innehållande frågeformulär, svarskuvert och en
  anmodan att sända in enkäten, skickades ut två veckor efter
  första utskicket till de som då inte besvarat enkäten. En
  vecka senare skickades ännu ett påminnelsebrev ut
  tillsammans med ett frågeformulär. Under perioden den 21
  november till och med den 12 december utfördes
  telefonpåminnelser. I och med detta avslutades fältarbetet.

  Svarsfrekvensen uppgick till 68.5 procent.

  

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  SOM-UNDERSÖKNINGEN 1988
                  Antal

  Bruttourval           2500
  Bortdefinierade          100
  Därav:
  - Sjukdom, institutionell vård,
   postretur och utlandsvistelse  97
  - Avliden, utvandrat,
   omyndigförklarad         3

  Nettourval            2400
  Svar               1643
  Bortfall             757

  48 enkäter inkom med identifikation borttagen och kunde
  därför inte matchas med bakgrundsvariablerna (V5-V10). Dessa
  individer förekommer därför två gånger, dels en gång med
  enbart bakgrundsvariabler, dels en gång med enkätsvaren.
  Datamängdens bortfall uppgår därigenom till 805 för
  variablerna 13-310.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören  Åttiotal
   Weibull, Lennart Svensk opinion i empirisk belysning
   (red.)      SOM-rapport 4
            Statsvetenskapliga institutionen,
            Avdelningen för masskommunikation
            Göteborgs universitet, 1989

   Björkqvist, Karin SOM-undersökningen 1988
            Metod - Frågeformulär - Kodbok
            SOM-rapport 3
            Statsvetenskapliga institutionen,
            Avdelningen för masskommunikation
            Göteborgs universitet, 1989

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 68  (2) INTRESSE FÖR POLITIK 14 (3) MD=0 OR GE 9
    REF 68  (4) LOC 86 WIDTH 1      (5) NUMERIC

   (6) F.14 Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    156  1.  Mycket intresserad
    683  2.  Ganska intresserad
    770  3.  Inte särskilt intresserad
    216  4.  Inte alls intresserad

    20  0.  Uppgift saknas
    630  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0264 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Riksområde 8 H-region 9 Län 10 Civilstånd 11 Antal påminnelser 12 Svarskod 13 Enkätens fullständighet NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 14 Lokalradionyheter 15 Aktuellt i TV 16 Rapport i TV 17 Dagens Eko i riksradion 18 Regionala nyheter i TV TIDNINGSLÄSNING 19 Läser Aftonbladet 20 Läser Expressen 21 Läser GT/Kvällsposten 22 Läser morgontidning 23 Namn på morgontidning 24 Regelbundenhet i morgontidningsläsning 25 Prenumeration på morgontidning 26 Läser hos bekant 27 Lånar av bekant 28 Läser på arbetet/i skolan 29 Läser på biblioteket 30 Köper lösnummer 31 Annat sätt 32 Lästid före klockan 8 33 Lästid 8-12 34 Lästid 12-17 35 Lästid efter klockan 17 36 Läser någon mer morgontidning BÄSTA MEDIUM FÖR OLIKA ÄMNESOMRÅDEN 37 Riksnyheter 38 Miljöfrågor 39 Nyheter om politik 40 Olyckor och brott 41 Nyheter om utlandet 42 Underhållning 43 Kultur 44 Lokala nyheter 45 Sport ETISKA REGLER I NYHETSFÖRMEDLING 46 Korrekta nyheter 47 Uppgifter om makthavare 48 Respektera personlig integritet 49 Undvik kränkande bilder 50 Alla bör få komma till tals 51 Undvik publicering av brottmisstänktas namn 52 Inga egna åsikter på nyhetsplats INSTÄLLNING TILL NAMNPUBLICERING 53 Personer omkomna i bussolycka 54 Politiker anhållen för rattfylleri 55 Person misstänkt för mord 56 Skadedrabbad villaägare 57 Misstänkt narkotikabrottsling 58 Företagsledare åtalad för falskdeklaration 59 Förälder i vårdnadstvist OMDÖME OM JOURNALISTER 60 Tar för litet hänsyn till offer för olyckor och brott 61 Skickliga på att granska makthavare 62 Vinklar ofta nyheter 63 Visar ofta gott omdöme 64 Saknar ofta respekt för privatliv 65 Skickliga på att förklara komplicerade händelser 66 Jagar ofta onödiga sensationer 67 Försöker alltid vara opartiska 68 Ofta slarviga med fakta FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER OCH GRUPPER 69 Regeringen 70 Polisen 71 Sjukvården 72 Försvaret 73 Riksdagen 74 Bankerna 75 Dagspressens journalister 76 Journalister i radio/TV 77 Fackliga organisationer 78 Grundskolan 79 Storföretagen POLITIK OCH SAMHÄLLE 80 Intresse för politik 81 Samhällsproblem 82 Viktigaste samhällsproblem, 1 83 Viktigaste samhällsproblem, 2 84 Viktigaste samhällsproblem, 3 ÅSIKT OM VISSA POLITISKA FÖRSLAG 85 Minska den offentliga sektorn 86 Minska försvarsutgifterna 87 Förbjud kemisk bekämpning 88 Behåll kärnkraft efter år 2010 89 Minska inkomstskillnaderna 90 Höj bensinskatten 91 Förbjud pornografi OMDÖME OM PARTIER OCH PARTILEDARE 92 Omdöme om regeringen 93 Placering på vänster-högerskalan 94 Centerpartiet 95 Moderata samlingspartiet 96 Vänsterpartiet kommunisterna 97 Folkpartiet 98 Socialdemokraterna 99 Miljöpartiet - de gröna 100 Kristdemokratiska samhällspartiet 101 Olof Johansson 102 Carl Bildt 103 Lars Werner 104 Bengt Westerberg 105 Ingvar Carlsson 106 Birger Schlaug 107 Alf Svensson BÄSTA PARTI 108 Vänsterpartiet kommunisterna 109 Socialdemokraterna 110 Centerpartiet 111 Folkpartiet 112 Moderata samlingspartiet 113 Kristdemokratiska samhällspartiet 114 Miljöpartiet - de gröna 115 Annat parti 116 Partiidentifikation UTFRÅGNINGARNA I KONSTITUTIONSUTSKOTTET 117 Konstitutionsutskottsutfrågningarna i TV 118 Utfrågningarna intressanta 119 Mycket partikäbbel 120 Alltför konfliktfyllda och aggressiva 121 Sakliga och informativa 122 Avslöjande 123 Viktiga för partival INSTÄLLNING TILL PRIVATISERING AV VERKSAMHETER 124 Privatisera statliga affärsverk 125 Privatisera äldreomsorgen 126 Öka antalet privatskolor 127 Förstatliga banker och försäkringsbolag 128 Mer sjukvård i privat regi 129 Föreningsdrivna fritidsanläggningar STATENS STYRNING AV KOMMUNER, NÄRINGSLIV OCH ENSKILDA 130 Mindre statligt inflytande på näringslivet 131 Staten måste reglera för att skapar trygghet för individerna 132 Öka kommunernas möjligheter att fatta egna beslut 133 Staten måste skärpa regleringen av näringslivet 134 Begränsa lagar och bestämmelser för att garantera frihet 135 Kommuner måste styras av staten för att servicen skall bli likvärdig ENERGI OCH KÄRNKRAFT 136 Åsikt om kärnkraftanvändning 137 Bestämd uppfattning om kärnkraften 138 Risk för radioaktivt utsläpp vid olycka 139 Risk för fler cancerfall 140 Risk för ökade miljöskador 141 Risk för ärftliga skador 142 Svårighet med avfallshantering 143 Risk för fler atomvapenmakter 144 Åsikt om kärnkraftavveckling till år 2010 145 Åsikt om slutförvaring 146 Bestämd uppfattning om slutförvaring 147 Åsikt om kommunalt veto 148 Förtroende för miljögrupper 149 Förtroende för kärnkraftsindustrin 150 Förtroende för regeringen 151 Förtroende för forskare 152 Förtroende för journalister 153 Förtroende för statliga myndigheter INTRESSE FÖR FRÅGOR SOM RÖR FÖRHÅLLANDET TILL OMVÄRLDEN 154 Intresse för försvarsfrågor 155 Intresse för biståndsfrågor 156 Intresse för handelsfrågor 157 Intresse för nedrustningsfrågor 158 Intresse för flyktingfrågor 159 Intresse för utrikespolitik OLIKA GRUPPERS AGERANDE I FRÅGOR SOM RÖR UTRIKESPOLITIK 160 Förtroende för regeringen 161 Förtroende för fredsrörelsen 162 Förtroende för militärledningen 163 Förtroende för näringslivet 164 Förtroende för fackliga organisationer 165 Förtroende för journalister MASSMEDIAS BEHANDLING AV U-BÅTSKRÄNKNINGAR 166 Kränkningar i den omfattning som rapporteras 167 U-båtarnas hemort 168 Massmedia överdriver allvaret i kränkningarna 169 Massmediernas behandling saklig och balanserad 170 Massmedia underskattar allvaret i kränkningarna OROANDE INFÖR FRAMTIDEN 171 Terrorism 172 Motsättningar mellan rika och fattiga länder 173 Militära rustningar 174 Befolkningsökning 175 U-båtskränkningar 176 Risken för stormaktskrig SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL OMVÄRLDEN 177 Stärkt militärt försvar 178 Förbjuda vapenexport 179 Ta emot fler flyktingar 180 Ompröva neutralitetspolitiken 181 Minska u-landsbiståndet 182 Söka EG-medlemskap PARTIERNAS BISTÅNDS-, FÖRSVARS- OCH EG-POLITIK 183 Bra politik i biståndsfrågor 184 Bra politik i försvarsfrågor 185 Bra politik i EG-frågor 186 VPK: Bra politik i biståndsfrågor 187 VPK: Bra politik i försvarsfrågor 188 VPK: Bra politik i EG-frågor 189 Centern: Bra politik i biståndsfrågor 190 Centern: Bra politik i försvarsfrågor 191 Centern: Bra politik i EG-frågor 192 Folkpartiet: Bra politik i biståndsfrågor 193 Folkpartiet: Bra politik i försvarsfrågor 194 Folkpartiet: Bra politik i EG-frågor 195 Miljöpartiet: Bra politik i biståndsfrågor 196 Miljöpartiet: Bra politik i försvarsfrågor 197 Miljöpartiet: Bra politik i EG-frågor 198 Moderaterna: Bra politik i biståndsfrågor 199 Moderaterna: Bra politik i försvarsfrågor 200 Moderaterna: Bra politik i EG-frågor 201 Socialdemokraterna: Bra politik i biståndsfrågor 202 Socialdemokraterna: Bra politik i försvarsfrågor 203 Socialdemokraterna: Bra politik i EG-frågor 204 Hot från Sovjetunionen 205 Hot från USA 206 Åsikt om Israels uppträdande i Mellanösternkrisen 207 Åsikt om PLOs uppträdande i Mellanösternkrisen BOENDE 208 Boendeområde 209 Bostad 210 Hyr eller äger bostaden MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER 211 Medlemskap i idrottsförening 212 Medlemskap i fackförening 213 Medlemskap i miljöorganisation 214 Medlemskap i företagar- eller lantbruksorganisation 215 Medlemskap i politiskt parti 216 Medlemskap i annan förening AKTIVITETER UNDER SENASTE ÅRET 217 Friluftsliv 218 Motion eller idrott 219 Lagidrott eller motion i grupp 220 Övertidsarbete 221 Extraknäck 222 Bjudit hem någon på middag 223 Gjort något extra för familjen 224 Varit på diskotek eller danslokal 225 Gått på bio 226 Restaurangbesök på kvällen 227 Gått på teater eller konsert 228 Gått på museer eller utställningar 229 Läst bok 230 Spelat instrument eller teater 231 Tecknat, målat, skrivit dagbok eller poesi 232 Diskuterat politik 233 Gått på föreläsning eller debattafton 234 Deltagit i miljö- eller fredsdemonstration 235 Besökt gudstjänst eller religiöst möte 236 Bett till Gud 237 Trädgårdsarbete 238 Snickra, måla, tapetsera hemma 239 Deltagit i studiecirklar eller kurser 240 Handlat med aktier/fondandelar 241 Handel med antikviteter eller konst 242 Sett på video 243 Läst veckotidningar 244 Spelat på tips, lotto eller V65 TEATER 245 Antal teaterbesök senaste året 246 Föredrar balett 247 Föredrar fars 248 Föredrar komedi 249 Föredrar musikal 250 Föredrar samhällsinriktad teater 251 Föredrar opera 252 Föredrar operett 253 Föredrar revy 254 Föredrar klassisk teater 255 Föredrar modern teater VIKTIGA VÄRDEN 256 En ren värld 257 Teknisk utveckling 258 Ett behagligt liv 259 Ett spännande liv 260 Självförverkligande 261 En värld i fred 262 En vacker värld 263 Jämlikhet 264 Familjetrygghet 265 Frihet 266 Lycka 267 Inre harmoni 268 Kärlek 269 Landets säkerhet 270 Ett liv fullt av njutning 271 Frälsning 272 Självaktning 273 Socialt anseende 274 Visdom 275 Rättvisa 276 Makt 277 Hälsa 278 Rikedom 279 Viktigast: Ren värld eller teknisk utveckling 280 Viktigast: Frihet eller jämlikhet 281 Viktigast: Inre harmoni eller socialt anseende BAKGRUND 282 Födelseår 283 Kön 284 Ensamstående eller samboende 285 Utbildning 286 Arbetsmarknadsgrupp 287 Yrke 288 Heltids- eller deltidsarbete 289 Subjektiv yrkesgrupp 290 Statlig, kommunal eller privat tjänst 291 Medlem i fackförening 292 Subjektiv klasstillhörighet 293 Antal familjemedlemmar 294 Antal familjemedlemmar under 16 år 295 Hushållets årsinkomst UTRUSTNING I HUSHÅLLET 296 TV-apparat 297 Extra TV-apparat 298 Text-TV 299 Video 300 Centralantenn 301 Kabel-TV 302 Hem- eller persondator 303 CD-spelare 304 Freestyle 305 Bil EKONOMISK SITUATION 306 Ekonomisk situation 307 Sveriges ekonomiska situation 308 Partival riksdagsvalet 1988 309 Synpunkt på frågeformulär 1 310 Synpunkt på frågeformulär 2

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0264              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0264


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 MD=9 Kön 1156 1. Man 1245 2. Kvinna 47 9. Uppgift saknas
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 MD=99 Födelseår 13. 1913 . . 73. 1973 48 99. Uppgift saknas Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 22 32 26 29 29 38 29 43 38 30 33 36 36 44 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 31 25 29 35 31 33 25 30 33 27 29 36 35 37 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 37 48 46 53 44 52 54 45 59 48 46 30 45 45 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Frek: 43 39 39 47 44 42 46 42 40 49 49 55 50 39 Kod: 69 70 71 72 73 99 Frek: 40 44 41 58 40 48
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 16 width 1 MD=9 Riksområde 440 1. Stockholm, Stockholms län 412 2. Östra mellansverige, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 221 3. Småland med öarna, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 333 4. Sydsverige, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 477 5. Västsverige, Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län 247 6. Norra mellansverige, Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 119 7. Mellersta Norrland, Västernorrlands och Jämtlands län 151 8. Övre Norrland, Västerbottens och Norrbottens län 48 9. Uppgift saknas
VAR 8 H-REGION Loc 17 width 2 MD=99 H-region 428 01. Stockhoms/Södertälje A-region 748 03. Kommuner med mer än 90.000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 527 04. Kommuner med mer än 27.000 och mindre än 90.000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt mer än 3000.000 invånare inom 100 km radie från denna punkt 196 05. Kommuner med mer än 27.000 och mindre än 90.000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300.000 invånare inom 100 km radie från denna punkt 155 06. Kommuner med mindre än 27.000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum 216 08. Göteborgs A-region 130 09. Malmö/Lund/Trelleborg A-region 48 99. Uppgift saknas
VAR 9 LÄN Loc 19 width 2 MD=99 Län 440 01. Stockholms län 76 03. Uppsala län 69 04. Södermanlands län 115 05. Östergötlands län 88 06. Jönköpings län 50 07. Kronobergs län 68 08. Kalmar län 15 09. Gotlands län 41 10. Blekinge län 83 11. Kristianstads län 209 12. Malmöhus län 68 13. Hallands län 208 14. Göteborgs och Bohus län 122 15. Älvsborgs län 79 16. Skaraborgs län 79 17. Värmlands län 78 18. Örebro län 74 19. Västmanlands län 83 20. Kopparbergs län 85 21. Gävleborgs län 79 22. Västernorrlands län 40 23. Jämtlands län 71 24. Västerbottens län 80 25. Norrbottens län 48 99. Uppgift saknas
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 21 width 2 MD=99 Civilstånd 756 01. Ogift person 553 02. Gift man 18 03. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 212 04. Skild 90 05. Änka/Änkling 585 07. Gift kvinna, sammanboende med mannen 183 08. Barn under 18 år 3 09. Fosterbarn under 18 år 48 99. Uppgift saknas
VAR 11 ANTAL PÅMINNELSER Loc 23 width 1 MD=9 Antal påminnelser 23 0. Utan påminnelse 936 1. En påminnelse 195 2. Två påminnelser 210 3. Tre påminnelser 255 5. Telefonfasen 829 9. Bortfall
VAR 12 SVARSKOD Loc 24 width 1 MD=9 Svarskod 1596 1. Svarat på enkäten 804 5. Vägran/Ej avhörda 48 9. Uppgift saknas
VAR 13 ENKÄTENS FULLSTÄNDIGHET Loc 25 width 1 Enkätens fullständighet Anm. 48 enkäter inkom med identifikation borttagen och kunde därför inte matchas med bakgrundsvariablerna (V5-V10). Dessa individer förekommer därför två gånger, dels en gång med enbart bakgrundsvariabler, dels en gång med enkätsvaren. 1595 1. Fullständig enkät 48 2. Anonyma svar 805 3. Bortfall
VAR 14 LOKALRADIONYHETER 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 8 F.1. Hur ofta brukar Du titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram i radio och TV? F.1(1). Nyheter i lokalradion 583 1. Dagligen 155 2. 5-6 gånger per vecka 215 3. 3-4 gånger per vecka 178 4. 1-2 gånger per vecka 289 5. Mer sällan 109 6. Aldrig 112 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 15 AKTUELLT 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(2). Aktuellt i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 373 1. Dagligen 284 2. 5-6 gånger per vecka 434 3. 3-4 gånger per vecka 302 4. 1-2 gånger per vecka 149 5. Mer sällan 16 6. Aldrig 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 16 RAPPORT 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(3). Rapport i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 439 1. Dagligen 292 2. 5-6 gånger per vecka 419 3. 3-4 gånger per vecka 262 4. 1-2 gånger per vecka 144 5. Mer sällan 18 6. Aldrig 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 17 DAGENS EKO 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(4). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 254 1. Dagligen 139 2. 5-6 gånger per vecka 215 3. 3-4 gånger per vecka 190 4. 1-2 gånger per vecka 422 5. Mer sällan 214 6. Aldrig 207 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 18 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(5). Regionala nyheter i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 289 1. Dagligen 189 2. 5-6 gånger per vecka 316 3. 3-4 gånger per vecka 307 4. 1-2 gånger per vecka 341 5. Mer sällan 99 6. Aldrig 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 19 AFTONBLADET 2 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 8 F.2. Hur ofta brukar Du läsa följande kvällstidningar? F.2(1). Aftonbladet 121 1. 6-7 dagar per vecka 125 2. 3-5 dagar per vecka 176 3. 1-2 dagar per vecka 478 4. Mer sällan 496 5. Aldrig 237 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 20 EXPRESSEN 2 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 8 F.2(2). Expressen <Se F.2 för fullständig frågetext> 193 1. 6-7 dagar per vecka 156 2. 3-5 dagar per vecka 257 3. 1-2 dagar per vecka 528 4. Mer sällan 340 5. Aldrig 159 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 21 GT/KVÄLLSPOSTEN 2 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 8 F.2(3). GT/Kvällsposten <Se F.2 för fullständig frågetext> 58 1. 6-7 dagar per vecka 70 2. 3-5 dagar per vecka 118 3. 1-2 dagar per vecka 251 4. Mer sällan 828 5. Aldrig 308 0. Uppgift saknas på delfrågan 10 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 22 LÄSER MORGONTIDNING 3 Loc 34 width 1 MD=8 or GE 9 F.3. Vilken morgontidning brukar Du läsa regelbundet? (Med regelbundet menas här minst ett nummer per vecka. Om Du läser mer än en morgontidning - ange vilken Du betraktar som Din lokala morgontidning) 1492 1. Läser morgontidning regelbundet 141 5. Läser ingen morgontidning regelbundet 10 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 23 NAMN PÅ MORGONTIDNING 3 Loc 35 width 3 MD= 0 or GE 998 F.3(1). Morgontidning UP läser <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 201. Aftonbladet 12 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 37 203. Arbetet 2 204. Dagbladet Nya Samhället 11 205. Dala-Demokraten 6 206. Folkbladet Östgöten 7 207. Folket 3 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 1 209. Karlskoga-Kuriren 1 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 2 211. Länstidningen (Östersund) 25 212. Norrländska Socialdemokraten 8 213. Nya Norrland 2 214. Oskarshamns-Nyheterna 9 215. Piteå-Tidningen 2 216. Smålands Folkblad/Höglandet 6 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 6 218. Hälsinge-Kuriren 11 219. Värmlands Folkblad 8 220. Västerbottens Folkblad 1 221. Västerviks-Demokraten 5 224. Örebro-Kuriren 11 225. Östra Småland 3 231. Kuriren 1 233. Östgöten 1 234. Östergötlands Folkblad 13 305. Hallands Nyheter 12 307. Hudiksvalls-Tidningen 2 311. Laholms Tidning 4 313. Länstidningen Södertälje 2 317. Norra Halland/Nordhalland 22 318. Norra Skåne 7 319. Norrtelje Tidning 13 323. Skånska Dagbladet 13 325. Södermanlands Nyheter 4 327. Vimmerby Tidning 16 333. Östersunds-Posten 1 402. Arboga Tidning 8 403. Bergslagsposten 14 404. Blekinge Läns Tidning 16 405. Bohuslänningen 4 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 17 408. Eskilstuna-Kuriren 18 410. Falu-Kuriren 21 411. Gefle Dagblad 412. GT 147 414. Göteborgs-Posten 19 415. Hallands-Posten 5 417. Katrineholms-Kuriren 13 418. Kristianstadsbladet 8 421. Ljusnan 6 423. Motala Tidning 34 424. Nerikes Allehanda 17 425. Norra Västerbotten 8 426. Nya Länstidningen 3 427. Provinstidningen Dalsland 5 428. Skaraborgs-Tidningen 3 429. Smålands Dagblad 7 430. Smålands-Tidningen 4 432. Strengnes Tidning 14 433. Sundsvalls Tidning 54 434. Sydsvenska Dagbladet 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 3 438. Tranås Tidning 6 439. Trelleborgs Allehanda 35 440. Uppsala Nya Tidning 1 441. Vadstena Skänninge Tidning 29 442. Vestmanlands Läns Tidning 6 443. Vetlanda Posten 28 444. Västerbottens-Kuriren 14 445. Ystads Allehanda 10 446. Örnsköldsviks Allehanda 19 501. Barometern 25 502. Borås Tidning 8 503. Enköpings-Posten 5 504. Falköpings Tidning 3 506. Gotlands Allehanda 1 507. Haparandabladet 2 510. Mariestads-Tidning 24 512. Norrköpings Tidningar NT-ÖD 513. Nya Kristinehamns-Posten 27 514. Nya Wermlandstidningen 6 515. Oskarshamns-Tidningen 23 516. Smålandsposten 57 517. Svenska Dagbladet 1 518. Tranås-Posten 4 519. Ulricehamns Tidning 9 520. Västerviks-Tidningen 38 522. Östgöta Correspodenten 4 601. Arvika Nyheter 602. Engelholms Tidning 2 604. Gotlänningen 1 608. Landskrona-Posten 8 609. Ljungbytidningen - Älmhults Tidning 19 610. Nordvästra Skånes Tidningar 12 611. Norrbottens-Kuriren 9 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 8 613. Skaraborgs Läns Tidning 9 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 3 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 1 802. Bengtsfors-Tidningen 4 803. Borlänge Tidning 1 804. Dagen 179 805. Dagens Nyheter 7 808. Elfborgs Läns Annonsblad 2 809. Fagersta-Posten 21 812. Helsinborgs Dagblad 26 817. Jönköpings-Posten 4 818. Karlskoga Tidning 3 823. Ljusdals-Posten 1 824. Ludvika Tidning 4 826. Mora Tidning 2 831. Sala Allehanda 1 833. Sigtuna-Märsta-Posten 2 836. Säffle-Tidningen 3 838. Södra Dalarnas Tidning 8 839. Trollhättans Tidning 7 842. Värnamo Nyheter 1 852. Dagens Industri 1 891. Utländsk dagstidning 137 000. Frågan ej tillämplig 30 998. Uppgift saknas 805 999. Bortfall
VAR 24 MORGONTIDNINGSLÄSNING 4 Loc 38 width 1 MD=8 or GE 9 F.4. Om Du läser någon morgontidning regelbundet - Ungefär hur många gånger per vecka brukar Du läsa denna tidning? 514 1. 7 dagar 671 2. 6 dagar 142 3. 5 dagar 68 4. 4 dagar 62 5. 3 dagar 29 6. 2 dagar 20 7. 1 dag 137 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 25 PREN. MORGONTIDNING 5 Loc 39 width 1 MD=8 or GE 9 F.5. Prenumererar Du eller någon annan i Ditt hushåll på denna tidning? Om nej, på vilket sätt har Du då tillgång till tidningen? 1333 1. Ja 237 5. Nej 73 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 26 LÄSER HOS BEKANT 5 Loc 40 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(1). Läser hos bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 1563 5. Ej markerat 52 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 27 LÅNAR AV BEKANT 5 Loc 41 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(2). Lånar av bekant <Se F.5 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 1579 5. Ej markerat 52 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 28 LÄSER ARBETET/SKOLAN 5 Loc 42 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(3). Läser på arbetet/skolan <Se F.5 för fullständig frågetext> 126 1. Markerat 1465 5. Ej markerat 52 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 29 LÄSER PÅ BIBLIOTEK 5 Loc 43 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(4). Läser på bibliotek <Se F.5 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 1585 5. Ej markerat 52 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 30 KÖPER LÖSNUMMER 5 Loc 44 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(5). Köper lösnummer <Se F.5 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 1510 5. Ej markerat 52 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 31 LÄSER PÅ ANNAT SÄTT 5 Loc 45 width 1 MD=8 or GE 9 F.5(6). Annat sätt (ange vilket): <Se F.5 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 1557 5. Ej markerat 52 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 32 LÄSNING FÖRE KL 08.00 6 Loc 46 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6. Ungefär hur lång tid brukar Du ägna åt Din lokala morgontidning en genomsnittlig vardag? F.6(1). Före kl 08.00 110 01. 0 minuter 112 02. Ca 5 minuter 209 03. Ca 10 minuter 246 04. Ca 15 minuter 147 05. Ca 20 minuter 47 06. Ca 25 minuter 140 07. Ca 30 minuter 22 08. Ca 35 minuter 32 09. Ca 40 minuter 18 10. Ca 45 minuter 4 11. Ca 50 minuter 1 12. Ca 55 minuter 22 13. Ca 60 minuter 12 14. Över 60 minuter 423 00. Uppgift saknas på delfrågan 98 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 33 LÄSNING 08.00-12.00 6 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(2). Kl 08.00-12.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 238 01. 0 minuter 40 02. Ca 5 minuter 78 03. Ca 10 minuter 100 04. Ca 15 minuter 72 05. Ca 20 minuter 11 06. Ca 25 minuter 57 07. Ca 30 minuter 4 08. Ca 35 minuter 7 09. Ca 40 minuter 14 10. Ca 45 minuter 3 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 22 13. Ca 60 minuter 10 14. Över 60 minuter 889 00. Uppgift saknas på delfrågan 98 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 34 LÄSNING 12.00-17.00 6 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(3). Kl 12.00-17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 240 01. 0 minuter 45 02. Ca 5 minuter 65 03. Ca 10 minuter 42 04. Ca 15 minuter 45 05. Ca 20 minuter 15 06. Ca 25 minuter 32 07. Ca 30 minuter 7 08. Ca 35 minuter 4 09. Ca 40 minuter 8 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 1 13. Ca 60 minuter 1 14. Över 60 minuter 1039 00. Uppgift saknas på delfrågan 98 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 35 LÄSNING EFTER KL 17.00 6 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(4). Efter kl 17.00 <Se F.6 för fullständig frågetext> 100 01. 0 minuter 108 02. Ca 5 minuter 169 03. Ca 10 minuter 152 04. Ca 15 minuter 112 05. Ca 20 minuter 20 06. Ca 25 minuter 93 07. Ca 30 minuter 13 08. Ca 35 minuter 9 09. Ca 40 minuter 11 10. Ca 45 minuter 1 11. Ca 50 minuter 12. Ca 55 minuter 6 13. Ca 60 minuter 9 14. Över 60 minuter 742 00. Uppgift saknas på delfrågan 98 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 36 LÄSER FLER MORGONTIDN 7 Loc 54 width 1 MD=8 or GE 9 F.7. Läser Du ytterligare någon morgontidning - åtminstone tre dagar i veckan? 307 1. Ja 1257 5. Nej 79 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 37 RIKSNYHETER 8 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 8 F.8. Olika massmedier kan vara olika bra på att bevaka olika ämnesområden. Markera för vart och ett av följande ämnen vilket medium Du personligen anser vara bäst. (Sätt endast ett kryss per rad) F.8(1). Riksnyheter 612 1. Radio 652 2. TV 177 3. Morgontidning 78 4. Kvällstidning 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 38 MILJÖFRÅGOR 8 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(2). Miljöfrågor <Se F.8 för fullständig frågetext> 261 1. Radio 735 2. TV 300 3. Morgontidning 93 4. Kvällstidning 211 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 39 NYHETER OM POLITIK 8 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(3). Nyheter om politik <Se F.8 för fullständig frågetext> 246 1. Radio 774 2. TV 294 3. Morgontidning 112 4. Kvällstidning 174 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 40 OLYCKOR OCH BROTT 8 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(4). Olyckor och brott <Se F.8 för fullständig frågetext> 173 1. Radio 274 2. TV 502 3. Morgontidning 497 4. Kvällstidning 154 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 41 NYHETER OM UTLANDET 8 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(5). Nyheter om utlandet <Se F.8 för fullständig frågetext> 188 1. Radio 916 2. TV 231 3. Morgontidning 95 4. Kvällstidning 170 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 42 UNDERHÅLLNING 8 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(6). Underhållning <Se F.8 för fullständig frågetext> 156 1. Radio 930 2. TV 170 3. Morgontidning 200 4. Kvällstidning 144 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 43 KULTUR 8 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(7). Kultur <Se F.8 för fullständig frågetext> 372 1. Radio 381 2. TV 478 3. Morgontidning 111 4. Kvällstidning 258 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 44 LOKALA NYHETER 8 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(8). Lokala nyheter <Se F.8 för fullständig frågetext> 564 1. Radio 158 2. TV 773 3. Morgontidning 27 4. Kvällstidning 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 45 SPORT 8 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 8 F.8(9). Sport <Se F.8 för fullständig frågetext> 197 1. Radio 802 2. TV 257 3. Morgontidning 168 4. Kvällstidning 176 0. Uppgift saknas på delfrågan 43 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 46 ETIK KORREKTA NYHETER 9 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 8 F.9. Massmedierna i Sverige har kommit överens om att följa vissa s k etiska regler i sin nyhetsbevakning. Nedan finns några sådana regler uppräknade. Vi vill att Du för lokal morgonpress respektive radio och TV anger vilka av dessa Du personligen anser vara viktigast. (MARKERA ENDAST DE TRE VIKTIGASTE FÖR VARJE MEDIUM) F.9(1). Att man ger korrekta nyheter 158 1. Lokal morgonpress 328 2. Radio och TV 948 3. Lokal morgonpress och radio och TV 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 47 ETIK UPPG. MAKTHAVARE 9 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(2). Att man för fram alla viktiga uppgifter om makthavare även om dessa uppgifter kan påverka makthavarens privatliv negativt <Se F.9 för fullständig frågetext> 122 1. Lokal morgonpress 213 2. Radio och TV 116 3. Lokal morgonpress och radio och TV 1110 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 48 ETIK PERS INTEGRITET 9 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(3). Att man respekterar människors personliga integritet <Se F.9 för fullständig frågetext> 252 1. Lokal morgonpress 255 2. Radio och TV 665 3. Lokal morgonpress och radio och TV 389 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 49 ETIK KRÄNKANDE BILDER 9 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(4). Att man undviker att använda bilder som kan vara kränkande för den som är med på bilden <Se F.9 för fullständig frågetext> 217 1. Lokal morgonpress 229 2. Radio och TV 224 3. Lokal morgonpress och radio och TV 891 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 50 ETIK ALLA ÅSIKTER 9 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(5). Att man låter alla parter komma till tals i kontroversiella samhällsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 161 1. Lokal morgonpress 341 2. Radio och TV 463 3. Lokal morgonpress och radio och TV 596 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 51 ETIK NAMNPUBLICERING 9 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(6). Att man undviker att ange namn på människor som är misstänkta för brott eller som drabbats av brott <Se F.9 för fullständig frågetext> 252 1. Lokal morgonpress 174 2. Radio och TV 256 3. Lokal morgonpress och radio och TV 879 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 52 ETIK PUBL EGNA ÅSIKTER 9 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(7). Att man undviker att föra fram sina egna åsikter på nyhetsplats <Se F.9 för fullständig frågetext> 147 1. Lokal morgonpress 209 2. Radio och TV 207 3. Lokal morgonpress och radio och TV 998 0. Uppgift saknas på delfrågan 82 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 53 NAMN PERS BUSSOLYCKA 10 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 8 F.10. När dagspressen skriver om brott, olyckor och människors personliga förhållanden riskerar man ibland att kränka eller skada de berörda personerna och deras anhöriga. Men å andra sidan kan händelsen ha ett så stort allmänt intresse att den ändå bör publiceras. Hur anser Du personligen att tidningarna bör behandla namnet på berörda personer i följande tänkbara nyhetshändelser? F.10(1). Namn på barn och vuxna som omkommit i en bussolycka 330 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 1160 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 27 5. Nyheten skall inte redovisas alls 62 6. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 54 NAMN FULL POLITIKER 10 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 8 F.10(2). Namn på en politiker som anhållits pga rattfylleri <Se F.10 för fullständig frågetext> 817 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 566 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 137 5. Nyheten skall inte redovisas alls 53 6. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 55 NAMN MORDMISSTÄNKT 10 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 8 F.10(3). Namn på en person som anhållits som misstänkt för mord <Se F.10 för fullständig frågetext> 245 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 1219 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 53 5. Nyheten skall inte redovisas alls 41 6. Vet ej 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 56 NAMN PÅ VILLAÄGARE 10 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 8 F.10(4). Namn på en villaägare som drabbats av skadegörelse <Se F.10 för fullständig frågetext> 351 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 831 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 233 5. Nyheten skall inte redovisas alls 124 6. Vet ej 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 57 NAMN NARKOTIKAMISST. 10 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 8 F.10(5). Namn på en person som anhållits som misstänkt för narkotikabrott <Se F.10 för fullständig frågetext> 501 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 978 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 54 5. Nyheten skall inte redovisas alls 34 6. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 58 NAMN FÖRETAGSLEDARE 10 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 8 F.10(6). Namn på en företagsledare som är åtalad för falskdeklaration <Se F.10 för fullständig frågetext> 553 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 719 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 194 5. Nyheten skall inte redovisas alls 98 6. Vet ej 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 59 NAMN VÅRDNADSTVIST 10 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 8 F.10(7). Namn på en förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist <Se F.10 för fullständig frågetext> 127 1. Nyheten med namn skall redovisas utan inskränkningar 656 3. Nyheten skall redovisas men utan att namn nämns 667 5. Nyheten skall inte redovisas alls 121 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 60 JOURN HÄNSYN OFFER 11 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 8 F.11. Under de senaste åren har det framförts en rad olika åsikter om hur nyhetsförmedlingen i press, radio och TV fungerar. Det har ofta handlat om hur journalister sköter sitt jobb. Nedan har vi räknat upp ett antal påståenden från debatten. Hur väl anser Du att påståendena stämmer med Din bedömning av hur svenska journalister sköter sitt jobb? F.11(1). Journalister tar för litet hänsyn till offer för olyckor och brott 420 1. Stämmer helt 843 2. Stämmer delvis 155 3. Stämmer knappast 33 4. Stämmer inte alls 99 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 61 JOURN VS MAKTHAVARE 11 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(2). Journalister är skickliga på att granska makthavare <Se F.11 för fullständig frågetext> 412 1. Stämmer helt 768 2. Stämmer delvis 203 3. Stämmer knappast 47 4. Stämmer inte alls 108 6. Vet ej 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 62 JOURN VINKLAR NYHETER 11 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(3). Journalister vinklar ofta nyheter efter egna åsikter <Se F.11 för fullständig frågetext> 403 1. Stämmer helt 798 2. Stämmer delvis 164 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer inte alls 138 6. Vet ej 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 63 JOURN GOTT OMDÖME 11 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(4). Journalister visar gott omdöme i behandlingen av viktiga nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 152 1. Stämmer helt 869 2. Stämmer delvis 298 3. Stämmer knappast 59 4. Stämmer inte alls 148 6. Vet ej 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 64 JOURN SAKNAR RESPEKT 11 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(5). Journalister saknar respekt för människors privatliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 561 1. Stämmer helt 704 2. Stämmer delvis 186 3. Stämmer knappast 35 4. Stämmer inte alls 63 6. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 65 JOURN KOMPL. HÄNDELS. 11 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(6). Journalister är skickliga i att förklara komplicerade händelser <Se F.11 för fullständig frågetext> 204 1. Stämmer helt 755 2. Stämmer delvis 333 3. Stämmer knappast 90 4. Stämmer inte alls 139 6. Vet ej 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 66 SENSATIONSJOURN. 11 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(7). Journalister jagar ofta onödiga sensationer <Se F.11 för fullständig frågetext> 795 1. Stämmer helt 554 2. Stämmer delvis 73 3. Stämmer knappast 26 4. Stämmer inte alls 94 6. Vet ej 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 67 OPARTISK JOURNALISM 11 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(8). Journalister försöker alltid att vara opartiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Stämmer helt 519 2. Stämmer delvis 594 3. Stämmer knappast 205 4. Stämmer inte alls 159 6. Vet ej 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 68 JOURN SLARVIGA FAKTA 11 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 8 F.11(9). Journalister är ofta slarviga med fakta <Se F.11 för fullständig frågetext> 251 1. Stämmer helt 830 2. Stämmer delvis 244 3. Stämmer knappast 69 4. Stämmer inte alls 154 6. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 60 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 69 FÖRTROENDE REGERINGEN 12 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 8 F.12. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? F.12(1). Regeringen 166 1. Mycket stort förtroende 542 2. Ganska stort förtroende 539 3. Varken stort eller litet förtroende 228 4. Ganska litet förtroende 107 5. Mycket litet förtroende 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 70 FÖRTROENDE POLISEN 12 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(2). Polisen <Se F.12 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket stort förtroende 722 2. Ganska stort förtroende 446 3. Varken stort eller litet förtroende 161 4. Ganska litet förtroende 69 5. Mycket litet förtroende 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 71 FÖRTROENDE SJUKVÅRDEN 12 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(3). Sjukvården <Se F.12 för fullständig frågetext> 412 1. Mycket stort förtroende 746 2. Ganska stort förtroende 255 3. Varken stort eller litet förtroende 123 4. Ganska litet förtroende 45 5. Mycket litet förtroende 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 72 FÖRTROENDE FÖRSVARET 12 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(4). Försvaret <Se F.12 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket stort förtroende 466 2. Ganska stort förtroende 559 3. Varken stort eller litet förtroende 257 4. Ganska litet förtroende 136 5. Mycket litet förtroende 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 73 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(5). Riksdagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket stort förtroende 609 2. Ganska stort förtroende 578 3. Varken stort eller litet förtroende 163 4. Ganska litet förtroende 59 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 74 FÖRTROENDE BANKERNA 12 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(6). Bankerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket stort förtroende 688 2. Ganska stort förtroende 479 3. Varken stort eller litet förtroende 107 4. Ganska litet förtroende 34 5. Mycket litet förtroende 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 75 FÖRTROENDE DAGSPRESS 12 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(7). Dagspressens journalister <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket stort förtroende 363 2. Ganska stort förtroende 809 3. Varken stort eller litet förtroende 287 4. Ganska litet förtroende 80 5. Mycket litet förtroende 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 76 FÖRTROENDE RADIO/TV 12 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(8). Journalister i radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket stort förtroende 563 2. Ganska stort förtroende 702 3. Varken stort eller litet förtroende 185 4. Ganska litet förtroende 50 5. Mycket litet förtroende 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 77 FÖRTROENDE FACKET 12 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(9). De fackliga organisationerna <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket stort förtroende 341 2. Ganska stort förtroende 575 3. Varken stort eller litet förtroende 358 4. Ganska litet förtroende 223 5. Mycket litet förtroende 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 78 FÖRTROENDE GRUNDSKOLA 12 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(10). Grundskolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket stort förtroende 571 2. Ganska stort förtroende 527 3. Varken stort eller litet förtroende 270 4. Ganska litet förtroende 70 5. Mycket litet förtroende 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 79 FÖRTROENDE STORFÖRET. 12 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(11). Storföretagen <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket stort förtroende 380 2. Ganska stort förtroende 708 3. Varken stort eller litet förtroende 259 4. Ganska litet förtroende 140 5. Mycket litet förtroende 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 41 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 80 INTRESSE FÖR POLITIK 13 Loc 98 width 1 MD=8 or GE 9 F.13. Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 161 1. Mycket intresserad 668 2. Ganska intresserad 665 3. Inte särskilt intresserad 129 4. Inte alls intresserad 20 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 81 SAMHÄLLSPROBLEM 14 Loc 99 width 1 MD=9 F.14. Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem. 1428 1. Svar på frågan 215 5. Svar saknas 805 9. Bortfall
VAR 82 SAMHÄLLSPROBLEM 1 14 Loc 100 width 3 MD=998 or GE 999 F.14(1). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 1 <Se F.14 för fullständig frågetext> 36 001. Skatter, arbetsgivaravgifter 5 002. Lägre skatter 1 003. Högre skatter för de rika 3 004. (För) marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 2 006. Momsen på livsmedel 1 007. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul, bekämpa spekulationsvinster 1 008. Man skall kunna leva på sin lön 009. Indirekta skatter/punktskatter 010. Kommunalskattefrågor 011. Skatteavdragsfrågor (dock ej bostadsavdrag se kod 121) 39 020. Sveriges ekonomi 3 021. Valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån, prisstegringar, inflation, frihandel, fri konkurrens 4 022. Lönenivå, lönepolitik 023. För en expansiv ekonomisk politik 024. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara för att minska budgetunderskottet 025. Prisstegringar, inflation 026. Privatekonomi, den egna ekonomin 2 030. Offentlig sektor 1 031. Bevara/minska ej den offentliga sektorn 032. Minska den offentliga sektorn 035. Privatiseringar 1 036. För privatiseringar 037. Mot privatiseringar 6 040. Socialpolitik/trygghetsfrågor 041. För sociala reformer, mera reformer 3 042. Mot sociala reformer, minska bidragen 043. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige", mot välfärdssamhället 044. Välfärdssamhället, bevara välfärdssamhället, bevara tryggheten 045. Socialt ansvar 046. "Socialt ansvar utan socialism" 12 047. Fördelningsfrågor 3 050. Pensioner - pensionärsfrågor 051. För högre pensioner, stöd till pensionärer 052. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 26 060. Äldrevård 061. För mer och bättre åldringsvård 062. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 063. Eget rum för långtidssjuka 064. Färdtjänst 107 070. Sjukvård/sjukvårdsförsäkring 071. För mer resurser till sjukvård 072. Mot mer resurser till sjukvård 073. Sjukersättningen/karensdagar 074. För privat sjukvård/privatisera sjukvården 075. Mot privat sjukvård 076. Fritidspraktiserande läkare, Dagmar, fler läkare i Norrland 1 077. Aids-problemet 64 080. Alkohol/narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, Spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, förbjud av narkotika, inför motbok och eller registering 27 085. Familjepolitik/barnomsorg 086. Vårdnadsbidrag 2 087. För vårdnadsbidrag 088. Mot vårdnadsbidrag 1 089. Förlängd föräldraförsäkring 090. För förlängd föräldraförsäkring 091. Mot förlängd föräldraförsäkring 092. Barndaghem 1 093. För barndaghem 094. Mot barndaghem 095. Barnfamiljernas ekonomi 2 096. Sextimmars arbetsdag 20 100. Utbildningspolitik, forskning 4 101. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 102. Avskaffa betygen i skolan 2 103. Kulturfrågor 1 110. Fritid/idrott 10 111. Ungdomens framtid och problem 9 120. Bostadspolitik, allmänt 121. Begränsa avdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 122. Låt villaägarna behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 1 123. Hyreskostnadsfrågor, bostadsbidrag 17 124. Bostadsbrist 4 125. Bostäder till ungdomar 2 130. Decentralisering/lokaliseringspolitik/ regionalpolitik/Land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlasspolitiken 131. Småskalighet, lokalsamhälle 6 140. Jordbrukspolitik 141. Mer stöd till jordbruket, bönderna 142. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 143. Livsmedelssubventioner 144. Bättre kvalitet på maten 1 150. Byråkrati,- för mycket byråkrati, blankettkrångel, 2 151. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 152. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 153. Personlig integritet, personnummer 727 160. Miljö/miljövård/naturvård 2 161. Kemiska bekämpningsmedel; skogs- och jordbruk 162. Trafik, bilism, avgasföroreningar och blyfri bensin 2 163. Försurning, skogsdöd 164. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 2 165. Havs- och vattenföroreningar 166. Säldöd 3 167. Luftföroreningar 3 170. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 171. SCAN-link 52 180. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet 6 181. Säkerhet på gator och torg 1 182. Ungdomsvåld på gator och torg 4 190. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, andliga värden och kvinnoprästfrågan 191. Bekämpa porr och prostitution 192. Abort 200. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, programpolitik, presstöd 201. Reklam-TV 202. För reklam-TV, för att bryta TV-monopolet 203. Mot reklam-TV 8 210. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 220. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 1 221. Utrikespolitik 42 222. Försvarspolitik/försvarsutgifter 223. Vapenexport 224. U-hjälp 225. U-båtskränkningar 19 226. Europafrågan/EG-frågan 230. Internationella frågor, allmänt 231. Rasåtskillnad, apartheid, Sydafrika 30 240. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 1 241. Bekämpa ungdomsarbetslösheten 242. Robotisering/datorisering i arbetslivet 245. Semester 250. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 13 260. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 9 261. Kärnkraft 3 262. För kärnkraft 263. Mot kärnkraft 264. Kärnkraftens avfallsfråga 270. Statligt inflytande över privata företag/socialiseringsfrågan 1 271. Mera statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 272. Mindre statligt inflytande över näringslivet, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 280. Medbestämmande, företagsdemokrati 281. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 282. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 290. Löntagarfonder 291. För (kollektiva) löntagarfonder 292. Mot (kollektiva) löntagarfonder 293. Aktiesparfonder 1 295. Jämställdhet mellan män och kvinnor, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 8 300. Rättsamhället - rättsäkerhet 301. Ebbe Carlsson-affären 302. Stig Malm-affären 303. Christer Nilsson-affären 304. Mijöparti-affärer 305. (S) affärer övr. 306. Övriga affärer 307. Bofors-vapen 309. 12 310. Invandrarpolitik 311. För mycket stöd till invandrare 4 312. För lite stöd till invandrare 5 315. Flyktingfrågor 6 316. Vi släpper in för många flyktingar 317. Vi släpper in för få flyktingar 320. Övriga sakfrågor 330. Ideologibegrepp 331. Socialism 332. Kommunism, klasskamp, revolution 333. Liberalism, nyliberalism 334. Konservatism, traditioner, det gamla 6 335. Jämlikhet, utjämning, solidaritet 5 336. Mer utrymme för individen, mot kollektivism, valfrihet 1 337. För kollektivism, begränsa individens egoism 2 338. Mer demokrati, mot diktatur 339. Vänsterpolitik 340. Högerpolitik 341. Radikalism 342. Systemskifte 343. Gröna ideer, grön ideologi 1 344. Rättvisa 350. Partipolitik (allmänna omdömen om partier) 3 360. Förtroende för partier och politiker 361. Partier, politiker hederliga, håller löften, kompetenta att lita på 2 362. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 1 370. Partiledare 371. Övriga personfrågor 1 380. Klasssamhället (gruppreferenser) 381. "Åt den som har skall varda givet", införa klasssamhällets fördelar åt de rika 390. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 500. Lokala och kommunala frågor 505. Regeringsfrågan/partiet är starkt/enigt/handlingskraftigt 591. Övriga taktiska svar 598. Alla frågor 2 599. Övrigt 220 998. Uppgift saknas 805 999. Bortfall
VAR 83 SAMHÄLLSPROBLEM 2 14 Loc 103 width 3 MD= 0 or GE 998 F.14(2). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 82 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 166 000. Frågan ej tillämplig 220 998. Uppgift saknas 805 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 9 20 21 22 25 Frek: 166 33 8 3 1 4 2 46 5 6 2 Kod: 26 30 32 36 40 41 42 45 47 50 60 Frek: 2 3 4 1 19 1 2 1 11 9 59 Kod: 70 77 80 85 86 87 94 95 96 99 100 Frek: 158 6 88 56 1 3 1 1 1 1 58 Kod: 101 103 111 120 123 124 125 130 140 144 150 Frek: 1 2 10 20 2 24 1 9 7 3 7 Kod: 151 160 162 163 164 165 170 180 181 182 190 Frek: 1 168 1 3 8 4 6 84 2 1 4 Kod: 192 200 210 220 221 222 225 226 230 240 241 Frek: 2 3 13 2 1 53 3 14 1 46 3 Kod: 260 261 262 290 295 300 305 307 310 312 315 Frek: 32 19 4 3 2 19 1 1 30 3 12 Kod: 316 317 335 336 337 344 380 390 500 599 998 Frek: 8 1 6 1 1 1 1 2 1 4 220 Kod: 999 Frek: 805
VAR 84 SAMHÄLLSPROBLEM 3 14 Loc 106 width 3 MD= 0 or GE 998 F.14(3). Viktigaste fråga eller samhällsproblem, 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 82 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 001. Skatter, arbetsgivaravgifter . . 599. Övrigt 414 000. Frågan ej tillämplig 220 998. Uppgift saknas 805 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 7 8 20 21 22 25 30 Frek: 414 42 10 1 1 1 34 5 10 7 4 Kod: 32 36 40 42 44 47 50 51 60 70 77 Frek: 4 1 17 4 2 8 10 1 63 81 11 Kod: 80 85 87 90 93 96 100 101 103 110 111 Frek: 33 44 2 2 1 2 54 1 8 4 10 Kod: 120 123 124 125 130 140 142 144 150 151 160 Frek: 21 2 15 2 7 4 1 1 3 2 108 Kod: 161 162 163 164 170 180 181 182 190 192 193 Frek: 1 1 1 7 11 72 2 2 7 1 1 Kod: 200 210 221 222 224 225 226 230 240 241 260 Frek: 1 9 5 40 1 1 17 1 28 1 17 Kod: 261 263 264 272 295 300 305 310 311 312 315 Frek: 5 2 1 4 2 20 1 20 1 9 12 Kod: 316 317 320 335 336 337 338 339 344 350 355 Frek: 5 1 3 5 3 2 3 1 2 1 1 Kod: 360 362 500 599 998 999 Frek: 3 4 2 25 220 805
VAR 85 MINSKA OFFENTL SEKTOR 15 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 8 F.15. Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? F.15(1). Minska den offentliga sektorn 331 1. Mycket bra förslag 303 2. Ganska bra förslag 352 3. Varken bra eller dåligt förslag 264 4. Ganska dåligt förslag 256 5. Mycket dåligt förslag 98 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 86 MINSKA FÖRSVARSUTG. 15 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 8 F.15(2). Minska försvarsutgifterna <Se F.15 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket bra förslag 265 2. Ganska bra förslag 357 3. Varken bra eller dåligt förslag 353 4. Ganska dåligt förslag 342 5. Mycket dåligt förslag 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 87 FÖRBUD KEM BEKÄMPNING 15 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 8 F.15(3). Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket <Se F.15 för fullständig frågetext> 928 1. Mycket bra förslag 370 2. Ganska bra förslag 186 3. Varken bra eller dåligt förslag 70 4. Ganska dåligt förslag 30 5. Mycket dåligt förslag 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 88 KÄRNKRAFT EFTER 2010 15 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 8 F.15(4). Behålla kärnkraften även efter år 2010 <Se F.15 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket bra förslag 264 2. Ganska bra förslag 339 3. Varken bra eller dåligt förslag 232 4. Ganska dåligt förslag 367 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 89 MINSKA INKOMSTSKILLN. 15 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 8 F.15(5). Minska inkomstskillnaderna i samhället <Se F.15 för fullständig frågetext> 594 1. Mycket bra förslag 383 2. Ganska bra förslag 351 3. Varken bra eller dåligt förslag 169 4. Ganska dåligt förslag 67 5. Mycket dåligt förslag 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 90 HÖJ BENSINSKATTEN 15 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 8 F.15(6). Höja bensinskatten kraftigt för att förbättra miljön <Se F.15 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket bra förslag 245 2. Ganska bra förslag 411 3. Varken bra eller dåligt förslag 392 4. Ganska dåligt förslag 390 5. Mycket dåligt förslag 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 91 FÖRBJUD PORNOGRAFI 15 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(7). Förbjuda alla former av pornografi <Se F.15 för fullständig frågetext> 730 1. Mycket bra förslag 233 2. Ganska bra förslag 354 3. Varken bra eller dåligt förslag 158 4. Ganska dåligt förslag 103 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 92 ÅSIKT OM REGERINGEN 16 Loc 116 width 1 MD=8 or GE 9 F.16. Hur tycker Du regeringen sköter sin uppgift? 126 1. Mycket bra 673 2. Ganska bra 545 3. Varken bra eller dåligt 199 4. Ganska dåligt 60 5. Mycket dåligt 40 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 93 VÄNSTER-HÖGERSKALAN 17 Loc 117 width 1 MD=8 or GE 9 F.17. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala? 187 1. Klart till vänster 373 2. Något till vänster 519 3. Varken till vänster eller till höger 343 4. Något till höger 131 5. Klart till höger 90 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 94 OMDÖME CENTERPARTIET 18 Loc 118 width 2 MD=97 or GE 98 F.18. Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar de politiska partierna. Var skulle Du personligen vilja placera de olika partierna på nedanstående skala? F.18(1). Centerpartiet 58 -5. Ogillar starkt 28 -4. 78 -3. 65 -2. 101 -1. 500 00. Varken gillar eller ogillar 174 01. 178 02. 174 03. 77 04. 66 05. Gillar starkt 52 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 95 OMDÖME MODERATERNA 18 Loc 120 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(2). Moderata samlingspartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 430 -5. Ogillar starkt 96 -4. 80 -3. 79 -2. 48 -1. 251 00. Varken gillar eller ogillar 86 01. 113 02. 134 03. 104 04. 74 05. Gillar starkt 56 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 96 OMDÖME VPK 18 Loc 122 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(3). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 367 -5. Ogillar starkt 115 -4. 107 -3. 82 -2. 78 -1. 325 00. Varken gillar eller ogillar 106 01. 111 02. 99 03. 56 04. 39 05. Gillar starkt 66 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 97 OMDÖME FOLKPARTIET 18 Loc 124 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(4). Folkpartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 -5. Ogillar starkt 78 -4. 83 -3. 90 -2. 98 -1. 390 00. Varken gillar eller ogillar 140 01. 163 02. 140 03. 98 04. 68 05. Gillar starkt 73 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 98 OMDÖME SOCIALDEMOKRAT 18 Loc 126 width 2 MD=97 or GE 98 F.18A(5). Socialdemokraterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 116 -5. Ogillar starkt 64 -4. 111 -3. 79 -2. 79 -1. 235 00. Varken gillar eller ogillar 97 01. 116 02. 185 03. 190 04. 225 05. Gillar starkt 54 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 99 OMDÖME MILJÖPARTIET 18 Loc 128 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(6). Miljöpartiet - de gröna <Se F.18 för fullständig frågetext> 173 -5. Ogillar starkt 53 -4. 96 -3. 54 -2. 62 -1. 393 00. Varken gillar eller ogillar 186 01. 165 02. 130 03. 89 04. 91 05. Gillar starkt 59 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 100 OMDÖME KDS 18 Loc 130 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(7). KDS - Kristdemokratiska samhällspartiet <Se F.18 för fullständig frågetext> 258 -5. Ogillar starkt 73 -4. 104 -3. 69 -2. 59 -1. 553 00. Varken gillar eller ogillar 109 01. 82 02. 79 03. 44 04. 52 05. Gillar starkt 69 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 101 OMDÖME OLOF JOHANSSON 18 Loc 132 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(8). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Olof Johansson <Se F.18 för fullständig frågetext> 55 -5. Ogillar starkt 26 -4. 60 -3. 79 -2. 90 -1. 407 00. Varken gillar eller ogillar 200 01. 189 02. 194 03. 113 04. 70 05. Gillar starkt 68 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 102 OMDÖME CARL BILDT 18 Loc 134 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(9). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Carl Bildt <Se F.18 för fullständig frågetext> 474 -5. Ogillar starkt 75 -4. 78 -3. 80 -2. 52 -1. 255 00. Varken gillar eller ogillar 89 01. 114 02. 113 03. 102 04. 60 05. Gillar starkt 59 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 103 OMDÖME LARS WERNER 18 Loc 136 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(10). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Lars Werner <Se F.18 för fullständig frågetext> 153 -5. Ogillar starkt 64 -4. 76 -3. 70 -2. 83 -1. 341 00. Varken gillar eller ogillar 190 01. 155 02. 157 03. 107 04. 85 05. Gillar starkt 70 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 104 OMDÖME B WESTERBERG 18 Loc 138 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(11). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Bengt Westerberg <Se F.18 för fullständig frågetext> 164 -5. Ogillar starkt 56 -4. 68 -3. 78 -2. 94 -1. 308 00. Varken gillar eller ogillar 163 01. 205 02. 148 03. 116 04. 77 05. Gillar starkt 74 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 105 OMDÖME INGV. CARLSSON 18 Loc 140 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(12). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Ingvar Carlsson <Se F.18 för fullständig frågetext> 97 -5. Ogillar starkt 53 -4. 50 -3. 72 -2. 58 -1. 268 00. Varken gillar eller ogillar 126 01. 162 02. 169 03. 194 04. 255 05. Gillar starkt 47 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 106 OMDÖME BIRGER SCHLAUG 18 Loc 142 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(13). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Birger Schlaug <Se F.18 för fullständig frågetext> 200 -5. Ogillar starkt 61 -4. 92 -3. 69 -2. 82 -1. 554 00. Varken gillar eller ogillar 154 01. 110 02. 80 03. 35 04. 34 05. Gillar starkt 80 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 107 OMDÖME ALF SVENSSON 18 Loc 144 width 2 MD=97 or GE 98 F.18(14). Om Du skulle använda samma skala för partiledarna, var skulle Du placera Alf Svensson <Se F.18 för fullständig frågetext> 206 -5. Ogillar starkt 66 -4. 86 -3. 72 -2. 78 -1. 501 00. Varken gillar eller ogillar 132 01. 121 02. 92 03. 63 04. 69 05. Gillar starkt 65 97. Uppgift saknas på delfrågan 92 98. Uppgift saknas på hela frågan 805 99. Bortfall
VAR 108 BÄSTA PARTI: VPK 19 Loc 146 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(I). Vilket parti tycker Du bäst om idag? F.19(1). Vänsterpartiet kommunisterna 76 1. Markerat 1443 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 109 BÄSTA PARTI: SOC.DEM 19 Loc 147 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(2). Socialdemokraterna <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 666 1. Markerat 853 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 110 BÄSTA PARTI: CENTERN 19 Loc 148 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(3). Centerpartiet <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 160 1. Markerat 1359 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 111 BÄSTA PARTI: FOLKP. 19 Loc 149 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(4). Folkpartiet <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 193 1. Markerat 1326 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 112 BÄSTA PARTI: MODERAT 19 Loc 150 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(5). Moderata samlingspartiet <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 237 1. Markerat 1282 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 113 BÄSTA PARTI: KDS 19 Loc 151 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(6). Kristdemokratiska samhällspartiet (KDS) <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 55 1. Markerat 1464 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 114 BÄSTA PARTI: MILJÖP. 19 Loc 152 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(7). Miljöpartiet - de gröna <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 142 1. Markerat 1377 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 115 BÄSTA PARTI: ANNAT 19 Loc 153 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(8). Annat parti <Se F.19(I) för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 1487 5. Ej markerat 124 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 116 PARTIIDENTIFIKATION 19 Loc 154 width 1 MD=8 or GE 9 F.19(II). Anser Du Dig vara en övertygad anhängare av detta parti? 418 1. Ja, mycket övertygad 671 3. Ja, något övertygad 404 5. Nej 150 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 117 TV:S KU-UTFRÅGNINGAR 20 Loc 155 width 1 MD=8 or GE 9 F.20(I). Konstitutionsutskottet i riksdagen har numera öppna utfrågningar med olika personer för att skaffa sig underlag för sin bedömning av regeringens agerande. Den senaste av dessa utfrågningar rörde Anna-Greta Leijons åtgärder i den s k Ebbe Carlsson-affären. Hur mycket såg Du av TV:s sändningar och reportage från denna utfrågning? 102 1. Allt/i stort sett allt 481 2. Ganska mycket 539 3. Inte särskilt mycket 439 4. Nästan inget 39 6. Kommer ej ihåg 43 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 118 UTFRÅGN. INTRESSANTA 20 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(II). Hur skulle Du vilja beteckna utfrågningarna i konstitutionsutskottet? F.20(1). Intressanta och spännande 451 1. Stämmer 687 5. Stämmer ej 297 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 119 UTFRÅGN. PARTIKÄBBEL 20 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(2). För mycket partikäbbel <Se F.20(II) för fullständig frågetext> 1060 1. Stämmer 239 5. Stämmer ej 136 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 120 UTFRÅGN. AGGRESSIVA 20 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(3). Alltför konfliktfyllda och aggressiva <Se F.20(II) för fullständig frågetext> 649 1. Stämmer 490 5. Stämmer ej 296 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 121 UTFRÅGN. INFORMATIVA 20 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(4). Sakliga och informativa <Se F.20(II) för fullständig frågetext> 315 1. Stämmer 775 5. Stämmer ej 345 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 122 UTFRÅGN. AVSLÖJANDE 20 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(5). Avslöjande <Se F.20(II) för fullständig frågetext> 556 1. Stämmer 552 5. Stämmer ej 327 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 123 UTFRÅGN. PARTIVAL 20 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(6). Viktiga för mitt partival <Se F.20(II) för fullständig frågetext> 157 1. Stämmer 976 5. Stämmer ej 302 0. Uppgift saknas på delfrågan 208 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 124 PRIVATISERA STAT VERK 21 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 8 F.21. På senare år har förts en debatt om i vilken utsträckning olika verksamheter bör skötas av stat och kommun eller av privata företag, föreningar eller enskilda. Hur ställer Du Dig till följande förslag? Sätt ett kryss i den ruta som bäst överensstämmer med Din uppfattning. F.21(1). Överföra statliga affärsverk, t ex Televerket i privata händer 232 1. Mycket bra förslag 333 2. Ganska bra förslag 333 3. Varken bra eller dåligt förslag 325 4. Ganska dåligt förslag 324 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 125 PRIVAT ÄLDREOMSORG 21 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(2). Låta privata företag svara för äldreomsorg <Se F.21 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket bra förslag 287 2. Ganska bra förslag 348 3. Varken bra eller dåligt förslag 365 4. Ganska dåligt förslag 424 5. Mycket dåligt förslag 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 126 FLERA PRIVATSKOLOR 21 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(3). Öka antalet privatskolor <Se F.21 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket bra förslag 311 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 338 4. Ganska dåligt förslag 345 5. Mycket dåligt förslag 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 127 SAMHÄLLSÄGDA BANKER 21 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(4). Överföra banker och försäkringsbolag i samhällets ägo <Se F.21 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket bra förslag 224 2. Ganska bra förslag 427 3. Varken bra eller dåligt förslag 378 4. Ganska dåligt förslag 415 5. Mycket dåligt förslag 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 128 MER PRIVAT SJUKVÅRD 21 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(5). Bedriva mer av sjukvården i privat regi <Se F.21 för fullständig frågetext> 255 1. Mycket bra förslag 482 2. Ganska bra förslag 289 3. Varken bra eller dåligt förslag 256 4. Ganska dåligt förslag 274 5. Mycket dåligt förslag 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 129 FÖRENING FRITIDSANL 21 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 8 F.21(6). Låta föreningar svara för driften av fritidsanläggningar <Se F.21 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket bra förslag 665 2. Ganska bra förslag 351 3. Varken bra eller dåligt förslag 129 4. Ganska dåligt förslag 68 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 68 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 130 STAT OCH NÄRINGSLIV 22 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 8 F.22. I samhällsdebatten diskuteras idag ofta hur statens lagar och bestämmelser styr kommuner, näringsliv och enskilda. Nedan finns några förslag om hur omfattande statens styrning bör vara. Vad anser Du om vart och ett av följande förslag? F.22(1). Det statliga inflytandet över det privata näringslivet måste minska för att öka företagens effektivitet 317 1. Mycket bra förslag 459 2. Ganska bra förslag 411 3. Varken bra eller dåligt förslag 214 4. Ganska dåligt förslag 87 5. Mycket dåligt förslag 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 131 STATEN SKAPA TRYGGHET 22 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(2). I dagens samhälle måste staten ingripa och reglera för att skapa trygghet för individerna <Se F.22 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket bra förslag 456 2. Ganska bra förslag 479 3. Varken bra eller dåligt förslag 250 4. Ganska dåligt förslag 112 5. Mycket dåligt förslag 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 132 KOMMUNER EGNA BESLUT 22 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(3). Kommunerna bör få möjligheter att fatta egna beslut utan att i detalj styras av staten <Se F.22 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket bra förslag 791 2. Ganska bra förslag 206 3. Varken bra eller dåligt förslag 54 4. Ganska dåligt förslag 15 5. Mycket dåligt förslag 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 133 STAT VS NÄRINGSLIV 22 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(4). Staten måste skärpa regleringen av det privata näringslivet för att skydda hälsa och miljö <Se F.22 för fullständig frågetext> 519 1. Mycket bra förslag 539 2. Ganska bra förslag 269 3. Varken bra eller dåligt förslag 109 4. Ganska dåligt förslag 63 5. Mycket dåligt förslag 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 134 BEGRÄNSNING AV LAGAR 22 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(5). Lagar och bestämmelser måste begränsas för att garantera människorna ökad frihet <Se F.22 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket bra förslag 518 2. Ganska bra förslag 392 3. Varken bra eller dåligt förslag 182 4. Ganska dåligt förslag 64 5. Mycket dåligt förslag 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 135 STATEN STYR KOMMUNER 22 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(6). Det är nödvändigt att kommunerna styrs av statliga regler för att servicen skall bli likvärdig i hela landet <Se F.22 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket bra förslag 404 2. Ganska bra förslag 481 3. Varken bra eller dåligt förslag 276 4. Ganska dåligt förslag 100 5. Mycket dåligt förslag 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 136 KÄRNKRAFTANVÄNDNING 23 Loc 174 width 1 MD=8 or GE 9 F.23(1). År 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Efter folkomröstningen beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Vad är Din åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 105 1. Stoppa kärnkraften omedelbart 251 2. Avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010 343 3. Avveckla kärnkraften till år 2010 387 4. Avveckla kärnkraften men inte så snabbt som till år 2010 333 5. Använd kärnkraften, avveckla den inte 175 6. Har ingen bestämd åsikt i frågan 49 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 137 KÄRNKRAFT: STYRKA 23 Loc 175 width 1 MD=8 or GE 9 F.23(2). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 985 1. Bestämd uppfattning 563 2. Mera tveksam 95 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 138 RISK RADIOAKT UTSLÄPP 24 Loc 176 width 2 MD=98 or GE 99 F.24. Vad anser Du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? F.24(1). Hur stor är risken för en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sverige 28 00. Mycket liten risk 356 01. 227 02. 259 03. 102 04. 224 05. 63 06. 69 07. 88 08. 27 09. 115 10. Mycket stor risk 85 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 139 RISK CANCERFALL 24 Loc 178 width 2 MD=98 or GE 99 F.24(2). Hur stor är risken för fler cancerfall och andra sjukdomar om vi använder kärnkraften <Se F.24 för fullständig frågetext> 44 00. Mycket liten risk 338 01. 242 02. 188 03. 96 04. 183 05. 63 06. 99 07. 90 08. 49 09. 166 10. Mycket stor risk 85 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 140 RISK MILJÖSKADOR 24 Loc 180 width 2 MD=98 or GE 99 F.24(3). Hur stor är risken för att kärnkraften ger ökade miljöskador på mark, luft och vatten <Se F.24 för fullständig frågetext> 39 00. Mycket liten risk 409 01. 239 02. 173 03. 87 04. 143 05. 44 06. 75 07. 79 08. 42 09. 228 10. Mycket stor risk 85 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 141 RISK ÄRFTLIGA SKADOR 24 Loc 182 width 2 MD=98 or GE 99 F.24(4). Hur stor är risken för att kärnkraften ger upphov till ärftliga skador på kommande generationer <Se F.24 för fullständig frågetext> 60 00. Mycket liten risk 333 01. 223 02. 182 03. 78 04. 151 05. 75 06. 68 07. 108 08. 61 09. 219 10. Mycket stor risk 85 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 142 RISK AVFALLSHANTERING 24 Loc 184 width 2 MD=98 or GE 99 F.24(5). Hur stor är risken för att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt <Se F.24 för fullständig frågetext> 38 00. Mycket liten risk 189 01. 146 02. 155 03. 87 04. 167 05. 73 06. 74 07. 131 08. 109 09. 389 10. Mycket stor risk 85 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 143 RISK FLER ATOMVAPEN 24 Loc 186 width 2 MD=98 or GE 99 F.24(6). Hur stor är risken för att kärnkraften leder till att alltfler länder skaffar sig atomvapen <Se F.24 för fullständig frågetext> 46 00. Mycket liten risk 202 01. 121 02. 126 03. 83 04. 183 05. 80 06. 93 07. 144 08. 83 09. 397 10. Mycket stor risk 85 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 144 KÄRNKRAFT BORTA 2010 25 Loc 188 width 1 MD=8 or GE 9 F.25. Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad i Sverige år 2010? 53 1. Ja, absolut 388 2. Ja, troligen 1055 3. Nej, troligen inte 101 4. Nej, absolut inte 46 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 145 ÅSIKT SLUTFÖRVARING 26 Loc 189 width 1 MD=8 or GE 9 F.26(1). Det finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften, dvs det mest farliga avfallet. En del anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det. Vad anser Du? 606 1. Vi skall en gång för alla slutförvara det högaktiva avfallet så att det inte går att komma åt i framtiden 550 2. Vi skall slutförvara det högaktiva avfallet så att framtidens människor kan övervaka och komma åt det 412 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 75 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 146 SLUTFÖRVARING: STYRKA 26 Loc 190 width 1 MD=8 or GE 9 F.26(2). Har Du en bestämd uppfattning i denna fråga eller är Du mera tveksam? 716 1. Bestämd uppfattning 684 2. Mera tveksam 243 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 147 ÅSIKT KOMMUNALT VETO 27 Loc 191 width 1 MD=8 or GE 9 F.27. Riksdagen har bestämt att kärnkraftens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sverige som bedöms vara säker och lämplig. Tycker Du att den kommun som väljs som slutförvaringsplats skall ha rätt att säga nej, s k kommunalt veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan? 837 1. Ja, kommunalt veto skall finnas i avfallsfrågan 279 2. Nej, kommunalt veto skall inte finnas i avfallsfrågan 454 3. Har ingen bestämd åsikt i frågan 73 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 148 ENERGIINF: MILJÖGRUPP 28 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 8 F.28. Hur stort förtroende har Du för följande grupper när det gäller information om energi och kärnkraft? F.28(1). Miljögrupper 321 1. Mycket stort 640 2. Ganska stort 426 3. Ganska litet 130 4. Mycket litet 107 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 149 ENERGIINF: KKRAFTIND. 28 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 8 F.28(2). Kärnkraftsindustrin <Se F.28 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket stort 584 2. Ganska stort 563 3. Ganska litet 222 4. Mycket litet 131 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 150 ENERGIINF: REGERINGEN 28 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 8 F.28(3). Regeringen <Se F.28 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket stort 634 2. Ganska stort 642 3. Ganska litet 124 4. Mycket litet 123 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 151 ENERGIINF: FORSKARE 28 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 8 F.28(4). Forskare <Se F.28 för fullständig frågetext> 508 1. Mycket stort 824 2. Ganska stort 155 3. Ganska litet 23 4. Mycket litet 114 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 152 ENERGIINF: JOURNALIST 28 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 8 F.28(5). Journalister <Se F.28 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket stort 377 2. Ganska stort 737 3. Ganska litet 336 4. Mycket litet 142 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 153 ENERGIINF: STATL MYND 28 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 8 F.28(6). Statliga myndigheter <Se F.28 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket stort 605 2. Ganska stort 668 3. Ganska litet 172 4. Mycket litet 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 154 INTRESSE FÖRSVARSPOL 29 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(1). Hur intresserad är Du av försvarsfrågor? 188 1. Mycket intresserad 593 2. Ganska intresserad 663 3. Inte särskilt intresserad 131 4. Inte alls intresserad 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 155 INTRESSE BISTÅNDSPOL 29 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(2). Hur intresserad är Du av biståndsfrågor? 129 1. Mycket intresserad 562 2. Ganska intresserad 705 3. Inte särskilt intresserad 169 4. Inte alls intresserad 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 156 INTRESSE HANDELSPOL 29 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(3). Hur intresserad är Du av handelsfrågor? 149 1. Mycket intresserad 594 2. Ganska intresserad 698 3. Inte särskilt intresserad 124 4. Inte alls intresserad 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 157 INTRESSE NEDRUSTNING 29 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(4). Hur intresserad är Du av nedrustningsfrågor? 316 1. Mycket intresserad 674 2. Ganska intresserad 465 3. Inte särskilt intresserad 114 4. Inte alls intresserad 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 158 INTRESSE FLYKTINGPOL 29 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(5). Hur intresserad är Du av flyktingfrågor? 243 1. Mycket intresserad 645 2. Ganska intresserad 538 3. Inte särskilt intresserad 150 4. Inte alls intresserad 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 159 INTRESSE UTRIKESPOL 29 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 8 F.29(6). Hur intresserad är Du av utrikespolitik? 241 1. Mycket intresserad 626 2. Ganska intresserad 565 3. Inte särskilt intresserad 136 4. Inte alls intresserad 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 48 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 160 UTRIKESPOL: REGERING 30 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 8 F.30. Hur stort är Ditt förtroende för nedanstående grupper i frågor som rör Sveriges utrikespolitik? F.30(1). Regeringen 231 1. Mycket stort förtroende 648 2. Ganska stort förtroende 496 3. Varken stort eller litet förtroende 110 4. Ganska litet förtroende 36 5. Mycket litet förtroende 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 161 UTRIKESPOL: FREDSRÖR. 30 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(2). Fredsrörelsen <Se F.30 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket stort förtroende 466 2. Ganska stort förtroende 586 3. Varken stort eller litet förtroende 184 4. Ganska litet förtroende 93 5. Mycket litet förtroende 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 162 UTRIKESPOL: MILITÄREN 30 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(3). Militärledningen <Se F.30 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket stort förtroende 434 2. Ganska stort förtroende 673 3. Varken stort eller litet förtroende 205 4. Ganska litet förtroende 102 5. Mycket litet förtroende 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 163 UTRIKESPOL: NÄRINGSL. 30 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(4). Näringslivet <Se F.30 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket stort förtroende 459 2. Ganska stort förtroende 688 3. Varken stort eller litet förtroende 192 4. Ganska litet förtroende 53 5. Mycket litet förtroende 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 164 UTRIKESPOL: FACKET 30 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(5). De fackliga organisationerna <Se F.30 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket stort förtroende 229 2. Ganska stort förtroende 739 3. Varken stort eller litet förtroende 339 4. Ganska litet förtroende 147 5. Mycket litet förtroende 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 165 UTRIKESPOL: JOURN. 30 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 8 F.30(6). Journalisterna <Se F.30 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket stort förtroende 255 2. Ganska stort förtroende 758 3. Varken stort eller litet förtroende 309 4. Ganska litet förtroende 153 5. Mycket litet förtroende 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 109 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 166 ÅSIKT UBÅTSRAPPORTER 31 Loc 210 width 1 MD=8 or GE 9 F.31. Tror Du att utländska u-båtar kränker våra gränser i den omfattning som massmedierna rapporterar? 585 1. Nej, oftare 538 3. Ja, i ungefär den omfattningen 431 5. Nej, mera sällan 40 6. Jag tror inte att det förekommer u-båtskränkningar 49 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 167 U-BÅTARNAS HEMORT 32 Loc 211 width 1 MD=8 or GE 9 F.32. Om Du anser att det förekommer u-båtskränkningar, varifrån tror Du att de kommer? 542 1. Från öst (Warszawapakten) 902 3. Både från öst och väst 22 5. Från väst (NATO) 48 7. Annat svar 129 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 168 MASSM ÖVERDRIFT U-BÅT 33 Loc 212 width 1 MD=8 or GE 9 F.33. Hur skulle Du vilja beteckna massmediernas behandling av u-båtskränkningarna? F.33(1). Överdriver allvaret i kränkningarna 501 1. Markerat 995 5. Ej markerat 147 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 169 MASSM SAKLIG U-BÅT 33 Loc 213 width 1 MD=8 or GE 9 F.33(2). Är sakliga och balanserade <Se F.33 för fullständig frågetext> 495 1. Markerat 1001 5. Ej markerat 147 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 170 MASSM UNDERSKATT UBÅT 33 Loc 214 width 1 MD=8 or GE 9 F.33(3). Underskattar allvaret i kränkningarna <Se F.33 för fullständig frågetext> 504 1. Markerat 992 5. Ej markerat 147 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 171 HOT TERRORISM 34 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 8 F.34. Om Du ser till läget i världen idag, vad upplever Du själv som mest oroande inför framtiden? F.34(1). Terrorismen 816 1. Mycket oroande 557 2. Ganska oroande 181 3. Inte särskilt oroande 17 4. Inte alls oroande 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 172 HOT KONFL RIK-FATTIG 34 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 8 F.34(2). Motsättningarna mellan rika och fattiga länder <Se F.34 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket oroande 725 2. Ganska oroande 413 3. Inte särskilt oroande 16 4. Inte alls oroande 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 173 HOT MILITÄR RUSTNING 34 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 8 F.34(3). De militära rustningarna <Se F.34 för fullständig frågetext> 722 1. Mycket oroande 567 2. Ganska oroande 238 3. Inte särskilt oroande 16 4. Inte alls oroande 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 174 HOT BEFOLKNINGSÖKNING 34 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 8 F.34(4). Befolkningsökningen <Se F.34 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket oroande 585 2. Ganska oroande 455 3. Inte särskilt oroande 45 4. Inte alls oroande 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 175 HOT UBÅTSKRÄNKNINGAR 34 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 8 F.34(5). U-båtskränkningarna <Se F.34 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket oroande 566 2. Ganska oroande 559 3. Inte särskilt oroande 145 4. Inte alls oroande 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 176 HOT STORMAKTSKRIG 34 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 8 F.34(6). Risken för ett stormaktskrig <Se F.34 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket oroande 421 2. Ganska oroande 668 3. Inte särskilt oroande 102 4. Inte alls oroande 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 45 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 177 STÄRKT FÖRSVAR 35 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 8 F.35. Hur ställer du Dig till följande förslag? F.35(1). Sverige bör satsa ökade resurser på att stärka det militära försvaret 355 1. Mycket bra förslag 372 2. Ganska bra förslag 477 3. Varken bra eller dåligt förslag 216 4. Ganska dåligt förslag 159 5. Mycket dåligt förslag 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 178 FÖRBJUDA VAPENEXPORT 35 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(2). Sverige bör införa totalförbud mot export av vapen <Se F.35 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket bra förslag 254 2. Ganska bra förslag 390 3. Varken bra eller dåligt förslag 332 4. Ganska dåligt förslag 248 5. Mycket dåligt förslag 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 179 FLER FLYKTINGAR 35 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(3). Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder <Se F.35 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket bra förslag 281 2. Ganska bra förslag 544 3. Varken bra eller dåligt förslag 305 4. Ganska dåligt förslag 303 5. Mycket dåligt förslag 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 180 OMPRÖVA NEUTRALITETEN 35 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(4). Om det militära läget i vår närhet blir mer hotfullt bör Sverige ompröva den nuvarande neutralitetspolitiken <Se F.35 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket bra förslag 231 2. Ganska bra förslag 401 3. Varken bra eller dåligt förslag 333 4. Ganska dåligt förslag 464 5. Mycket dåligt förslag 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 181 MINSKA U-LANDSBISTÅND 35 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(5). Sverige bör minska biståndet till u-länderna <Se F.35 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket bra förslag 153 2. Ganska bra förslag 477 3. Varken bra eller dåligt förslag 441 4. Ganska dåligt förslag 400 5. Mycket dåligt förslag 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 182 SÖKA EG-MEDLEMSKAP 35 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 8 F.35(6). Sverige bör ansöka om medlemskap i de Europeiska Gemenskaperna (EG), även om det betyder minskad politisk självständighet <Se F.35 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket bra förslag 296 2. Ganska bra förslag 520 3. Varken bra eller dåligt förslag 282 4. Ganska dåligt förslag 240 5. Mycket dåligt förslag 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 40 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 183 BRA BISTÅNDSPOLITIK 36 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 8 F.36. Vilket eller vilka partier har enligt Din åsikt en bra politik inom följande områden? Sätt kryss i tillämpliga rutor. F.36(1). Biståndsfrågor Anm. Endast de som angett ETT parti 134 1. VPK 140 2. Centern 251 3. Folkpartiet 30 4. Miljöpartiet 159 5. Moderaterna 476 6. Socialdemokraterna 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 394 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 184 BRA FÖRSVARSPOLITIK 36 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 8 F.36(2). Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> Anm. Endast de som agett ETT parti 88 1. VPK 125 2. Centern 121 3. Folkpartiet 49 4. Miljöpartiet 391 5. Moderaterna 426 6. Socialdemokraterna 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 394 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 185 BRA EG-POLITIK 36 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 8 F.36(3). EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> Anm. Endast de som angett ETT parti 74 1. VPK 111 2. Centern 163 3. Folkpartiet 27 4. Miljöpartiet 280 5. Moderaterna 493 6. Socialdemokraterna 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 394 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 186 VPK: BRA BISTÅNDSPOL 36 Loc 230 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(4). Vänsterpartiet kommunisterna: Biståndsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 1125 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 187 VPK: BRA FÖRSVARSPOL 36 Loc 231 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(5). Vänsterpartiet kommunisterna: Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 86 1. Markerat 1163 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 188 VPK: BRA EG-POLITIK 36 Loc 232 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(6). Vänsterpartiet kommunisterna: EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 74 1. Markerat 1175 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 189 C: BRA BISTÅNDSPOL 36 Loc 233 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(7). Centern: Biståndsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 162 1. Markerat 1087 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 190 C: BRA FÖRSVARSPOL 36 Loc 234 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(8). Centern: Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 128 1. Markerat 1121 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 191 C: BRA EG-POLITIK 36 Loc 235 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(9). Centern: EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 114 1. Markerat 1135 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 192 FP: BRA BISTÅNDSPOL 36 Loc 236 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(10). Folkpartiet: Biståndsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 325 1. Markerat 924 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 193 FP: BRA FÖRSVARSPOL 36 Loc 237 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(11). Folkpartiet: Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 1099 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 194 FP: BRA EG-POLITIK 36 Loc 238 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(12). Folkpartiet: EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 180 1. Markerat 1069 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 195 MP: BRA BISTÅNDSPOL 36 Loc 239 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(13). Miljöpartiet: Biståndsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 56 1. Markerat 1193 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 196 MP: BRA FÖRSVARSPOL 36 Loc 240 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(14). Miljöpartiet: Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 64 1. Markerat 1185 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 197 MP: BRA EG-POLITIK 36 Loc 241 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(15). Miljöpartiet: EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 1204 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 198 M: BRA BISTÅNDSPOL 36 Loc 242 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(16). Moderaterna: Biståndsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 182 1. Markerat 1067 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 199 M: BRA FÖRSVARSPOL 36 Loc 243 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(17). Moderaterna: Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 430 1. Markerat 819 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 200 M: BRA EG-POLITIK 36 Loc 244 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(18). Moderaterna: EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 326 1. Markerat 923 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 201 S: BRA BISTÅNDSPOL 36 Loc 245 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(19). Socialdemokraterna: Biståndsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 601 1. Markerat 648 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 202 S: BRA FÖRSVARSPOL 36 Loc 246 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(20). Socialdemokraterna: Försvarsfrågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 490 1. Markerat 759 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 203 S: BRA EG-POLITIK 36 Loc 247 width 1 MD=8 or GE 9 F.36(21). Socialdemokraterna: EG-frågor <Se F.36 för fullständig frågetext> 542 1. Markerat 707 5. Ej markerat 394 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 204 HOT FRÅN SOVJET 37 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 8 F.37. När det gäller Sovjets och USAs förhållande till Sverige, i vilken utsträckning anser Du att Sverige för närvarande är utsatt för ett hot från dessa länder? F.37(1). Sovjetunionen 234 1. Utgör ett hot mot Sverige 429 2. Ovänligt men inget direkt hot 697 3. Ingen ovänskap 152 4. Vänskapligt 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 120 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 205 HOT FRÅN USA 37 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 8 F.37(2). USA <Se F.37 för fullständig frågetext> 36 1. Utgör ett hot mot Sverige 132 2. Ovänligt men inget direkt hot 903 3. Ingen ovänskap 410 4. Vänskapligt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 120 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 206 ÅSIKT OM ISRAEL 38 Loc 250 width 1 MD=8 or GE 9 F.38. Gillar eller ogillar Du Israels uppträdande i Mellanösternkrisen? 22 1. Gillar helt 132 2. Gillar delvis 646 3. Ogillar delvis 623 4. Ogillar helt 220 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 207 ÅSIKT OM PLO 39 Loc 251 width 1 MD=8 or GE 9 F.39. Gillar eller ogillar Du den palestinska organisationen PLO:s uppträdande i Mellanösternkrisen? 33 1. Gillar helt 186 2. Gillar delvis 663 3. Ogillar delvis 516 4. Ogillar helt 245 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 208 BOENDEOMRÅDE 40 Loc 252 width 1 MD=8 or GE 9 F.40. Hur vill Du karaktärisera det område Du bor i? 318 1. Ren landsbygd 570 2. Mindre tätort 728 3. Stad eller större tätort 27 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 209 BOSTAD 41 Loc 253 width 1 MD=8 or GE 9 F.41. Hur bor Du för närvarande? 255 1. På lantgård eller i ensamliggande villa på landsbygden 753 2. I villa eller radhus i småhusområde 610 3. I lägenhet i flerfamiljshus 25 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 210 HYR ELLER ÄGER BOSTAD 42 Loc 254 width 1 MD=8 or GE 9 F.42. Hyr eller äger någon i Ditt hushåll Din nuvarande bostad? 500 1. Hyr bostaden 1080 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 63 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 211 MEDLEM IDROTTSFÖREN 43 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 8 F.43. Ange nedan i vilken/vilka föreningar Du är medlem samt hur aktiv Du är i dessa föreningar? F.43(1). Idrotts- eller friluftsförening 387 1. Medlem 55 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 111 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 850 0. Uppgift saknas på delfrågan 240 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 212 MEDLEM FACKFÖRENING 43 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 8 F.43(2). Fackförening <Se F.43 för fullständig frågetext> 744 1. Medlem 95 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 74 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 490 0. Uppgift saknas på delfrågan 240 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 213 MEDLEM MILJÖORG 43 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 8 F.43(3). Miljöorganisation <Se F.43 för fullständig frågetext> 128 1. Medlem 2 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 7 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1266 0. Uppgift saknas på delfrågan 240 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 214 MEDLEM FÖRETAGARFÖREN 43 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 8 F.43(4). Företagar- eller lantbruksorganisation <Se F.43 för fullständig frågetext> 86 1. Medlem 9 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 6 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1302 0. Uppgift saknas på delfrågan 240 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 215 MEDLEM POL PARTI 43 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 8 F.43(5). Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund) <Se F.43 för fullständig frågetext> 141 1. Medlem 24 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 42 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 1196 0. Uppgift saknas på delfrågan 240 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 216 MEDLEM ANNAN FÖRENING 43 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 8 F.43(6). Annan förening <Se F.43 för fullständig frågetext> 449 1. Medlem 98 2. Medlem och har varit på möte under senaste halvåret 133 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 723 0. Uppgift saknas på delfrågan 240 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 217 IDKAT FRILUFTSLIV 44 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 8 F.44. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna utövat följande aktiviteter? F.44(1). Idkat friluftsliv (skog, hav eller sjö) 112 1. Ingen gång 171 2. Någon gång under året 115 3. Någon gång i halvåret 172 4. Någon gång i kvartalet 419 5. Någon gång i månaden 367 6. Någon gång i veckan 203 7. Flera gånger i veckan 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 218 MOTION ELLER IDROTT 44 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(2). Sysslat med individuell motion eller idrott <Se F.44 för fullständig frågetext> 306 1. Ingen gång 155 2. Någon gång under året 61 3. Någon gång i halvåret 94 4. Någon gång i kvartalet 236 5. Någon gång i månaden 406 6. Någon gång i veckan 268 7. Flera gånger i veckan 100 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 219 MOTION I GRUPP 44 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(3). Sysslat med lagidrott eller motion i grupp <Se F.44 för fullständig frågetext> 866 1. Ingen gång 94 2. Någon gång under året 47 3. Någon gång i halvåret 50 4. Någon gång i kvartalet 119 5. Någon gång i månaden 209 6. Någon gång i veckan 121 7. Flera gånger i veckan 120 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 220 ÖVERTIDSARBETE 44 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(4). Arbetat övertid <Se F.44 för fullständig frågetext> 480 1. Ingen gång 151 2. Någon gång under året 72 3. Någon gång i halvåret 96 4. Någon gång i kvartalet 276 5. Någon gång i månaden 199 6. Någon gång i veckan 222 7. Flera gånger i veckan 130 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 221 EXTRAKNÄCK 44 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(5). Extraknäckt <Se F.44 för fullständig frågetext> 1032 1. Ingen gång 111 2. Någon gång under året 59 3. Någon gång i halvåret 70 4. Någon gång i kvartalet 90 5. Någon gång i månaden 53 6. Någon gång i veckan 55 7. Flera gånger i veckan 156 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 222 MIDDAGSBJUDNING 44 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(6). Bjudit hem någon på middag <Se F.44 för fullständig frågetext> 137 1. Ingen gång 188 2. Någon gång under året 146 3. Någon gång i halvåret 430 4. Någon gång i kvartalet 583 5. Någon gång i månaden 88 6. Någon gång i veckan 13 7. Flera gånger i veckan 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 223 EXTRA FÖR FAMILJEN 44 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(7). Gjort något extra för familjen <Se F.44 för fullständig frågetext> 111 1. Ingen gång 164 2. Någon gång under året 109 3. Någon gång i halvåret 222 4. Någon gång i kvartalet 486 5. Någon gång i månaden 292 6. Någon gång i veckan 115 7. Flera gånger i veckan 127 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 224 DISKOTEK ELLER DANS 44 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(8). Varit på diskotek eller danslokal <Se F.44 för fullständig frågetext> 609 1. Ingen gång 199 2. Någon gång under året 162 3. Någon gång i halvåret 204 4. Någon gång i kvartalet 269 5. Någon gång i månaden 86 6. Någon gång i veckan 12 7. Flera gånger i veckan 85 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 225 GÅTT PÅ BIO 44 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(9). Gått på bio <Se F.44 för fullständig frågetext> 622 1. Ingen gång 264 2. Någon gång under året 192 3. Någon gång i halvåret 225 4. Någon gång i kvartalet 192 5. Någon gång i månaden 27 6. Någon gång i veckan 8 7. Flera gånger i veckan 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 226 GÅTT PÅ RESTAURANG 44 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(10). Gått på restaurang på kvällen <Se F.44 för fullständig frågetext> 447 1. Ingen gång 301 2. Någon gång under året 247 3. Någon gång i halvåret 281 4. Någon gång i kvartalet 228 5. Någon gång i månaden 28 6. Någon gång i veckan 6 7. Flera gånger i veckan 88 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 227 GÅTT PÅ TEATER 44 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(11). Gått på teater eller konsert <Se F.44 för fullständig frågetext> 684 1. Ingen gång 388 2. Någon gång under året 219 3. Någon gång i halvåret 172 4. Någon gång i kvartalet 76 5. Någon gång i månaden 7 6. Någon gång i veckan 2 7. Flera gånger i veckan 78 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 228 GÅTT PÅ MUSEER 44 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(12). Gått på museer eller utställningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 528 1. Ingen gång 460 2. Någon gång under året 260 3. Någon gång i halvåret 180 4. Någon gång i kvartalet 97 5. Någon gång i månaden 8 6. Någon gång i veckan 2 7. Flera gånger i veckan 91 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 229 LÄST BOK 44 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(13). Läst någon bok <Se F.44 för fullständig frågetext> 187 1. Ingen gång 235 2. Någon gång under året 152 3. Någon gång i halvåret 193 4. Någon gång i kvartalet 330 5. Någon gång i månaden 188 6. Någon gång i veckan 271 7. Flera gånger i veckan 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 230 SPELA MUSIK, TEATER 44 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(14). Spelat musikinstrument eller teater <Se F.44 för fullständig frågetext> 1159 1. Ingen gång 80 2. Någon gång under året 33 3. Någon gång i halvåret 27 4. Någon gång i kvartalet 71 5. Någon gång i månaden 71 6. Någon gång i veckan 88 7. Flera gånger i veckan 97 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 231 TECKNA, MÅLA, SKRIVA 44 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(15). Tecknat, målat, skrivit poesi eller dagbok <Se F.44 för fullständig frågetext> 978 1. Ingen gång 104 2. Någon gång under året 42 3. Någon gång i halvåret 49 4. Någon gång i kvartalet 92 5. Någon gång i månaden 100 6. Någon gång i veckan 160 7. Flera gånger i veckan 101 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 232 DISKUTERAT POLITIK 44 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(16). Diskuterat politik <Se F.44 för fullständig frågetext> 296 1. Ingen gång 277 2. Någon gång under året 141 3. Någon gång i halvåret 153 4. Någon gång i kvartalet 331 5. Någon gång i månaden 222 6. Någon gång i veckan 125 7. Flera gånger i veckan 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 233 FÖRELÄSNING, DEBATT 44 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(17). Gått på föreläsning eller debattafton <Se F.44 för fullständig frågetext> 1003 1. Ingen gång 193 2. Någon gång under året 107 3. Någon gång i halvåret 110 4. Någon gång i kvartalet 72 5. Någon gång i månaden 27 6. Någon gång i veckan 19 7. Flera gånger i veckan 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 234 DEMONSTRATION 44 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(18). Deltagit i miljö- eller fredsdemonstration <Se F.44 för fullständig frågetext> 1445 1. Ingen gång 56 2. Någon gång under året 17 3. Någon gång i halvåret 7 4. Någon gång i kvartalet 2 5. Någon gång i månaden 6. Någon gång i veckan 3 7. Flera gånger i veckan 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 235 BEDÖKT GUDSTJÄNST 44 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(19). Besökt gudstjänst eller religiöst möte <Se F.44 för fullständig frågetext> 809 1. Ingen gång 349 2. Någon gång under året 136 3. Någon gång i halvåret 89 4. Någon gång i kvartalet 90 5. Någon gång i månaden 61 6. Någon gång i veckan 24 7. Flera gånger i veckan 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 236 BETT TILL GUD 44 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(20). Bett till Gud <Se F.44 för fullständig frågetext> 818 1. Ingen gång 204 2. Någon gång under året 48 3. Någon gång i halvåret 51 4. Någon gång i kvartalet 99 5. Någon gång i månaden 82 6. Någon gång i veckan 228 7. Flera gånger i veckan 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 237 TRÄDGÅRDSARBETE 44 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(21). Sysslat med trädgårdsarbete <Se F.44 för fullständig frågetext> 253 1. Ingen gång 132 2. Någon gång under året 120 3. Någon gång i halvåret 128 4. Någon gång i kvartalet 316 5. Någon gång i månaden 379 6. Någon gång i veckan 248 7. Flera gånger i veckan 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 238 SNICKRA, MÅLA HEMMA 44 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(22). Snickrat, tapetserat eller målat hemma <Se F.44 för fullständig frågetext> 529 1. Ingen gång 360 2. Någon gång under året 204 3. Någon gång i halvåret 184 4. Någon gång i kvartalet 169 5. Någon gång i månaden 78 6. Någon gång i veckan 32 7. Flera gånger i veckan 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 239 STUDIECIRKLAR, KURSER 44 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(23). Deltagit i studiecirklar eller kurser <Se F.44 för fullständig frågetext> 857 1. Ingen gång 187 2. Någon gång under året 89 3. Någon gång i halvåret 73 4. Någon gång i kvartalet 113 5. Någon gång i månaden 171 6. Någon gång i veckan 46 7. Flera gånger i veckan 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 240 HANDLAT MED AKTIER 44 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(24). Köpt eller sålt aktier/fondandelar <Se F.44 för fullständig frågetext> 1183 1. Ingen gång 187 2. Någon gång under året 57 3. Någon gång i halvåret 43 4. Någon gång i kvartalet 48 5. Någon gång i månaden 2 6. Någon gång i veckan 7 7. Flera gånger i veckan 99 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 241 KÖPT ANTIKVITER 44 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(25). Köpt eller sålt antikviteter eller konst <Se F.44 för fullständig frågetext> 1350 1. Ingen gång 102 2. Någon gång under året 37 3. Någon gång i halvåret 16 4. Någon gång i kvartalet 12 5. Någon gång i månaden 6. Någon gång i veckan 5 7. Flera gånger i veckan 104 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 242 SETT PÅ VIDEO 44 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(26). Sett på video <Se F.44 för fullständig frågetext> 416 1. Ingen gång 190 2. Någon gång under året 115 3. Någon gång i halvåret 131 4. Någon gång i kvartalet 348 5. Någon gång i månaden 233 6. Någon gång i veckan 110 7. Flera gånger i veckan 83 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 243 LÄST VECKOTIDNING 44 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(27). Läst veckotidningar <Se F.44 för fullständig frågetext> 111 1. Ingen gång 165 2. Någon gång under året 100 3. Någon gång i halvåret 160 4. Någon gång i kvartalet 388 5. Någon gång i månaden 474 6. Någon gång i veckan 181 7. Flera gånger i veckan 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 244 SPELAT PÅ TIPS, LOTTO 44 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 8 F.44(28). Spelat på tips, lotto eller V65 <Se F.44 för fullständig frågetext> 386 1. Ingen gång 179 2. Någon gång under året 103 3. Någon gång i halvåret 139 4. Någon gång i kvartalet 222 5. Någon gång i månaden 502 6. Någon gång i veckan 64 7. Flera gånger i veckan 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 245 FREKVENS TEATERBESÖK 45 Loc 289 width 1 MD=8 or GE 9 F.45. Hur ofta har Du varit på teater under de senaste tolv månaderna? 12 1. Mer än tio gånger 43 2. Minst sex gånger 198 3. Minst tre gånger 482 4. Minst en gång 888 5. Ingen gång 20 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 246 TEATERFORM: BALETT 46 Loc 290 width 1 MD=8 or GE 9 F.46. Vilken form av teater föredrar Du? (Markera högst tre alternativ) F.46(1). Balett 88 1. Markerat 1422 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 247 TEATERFORM: FARS 46 Loc 291 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(2). Fars <Se F.46 för fullständig frågetext> 350 1. Markerat 1160 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 248 TEATERFORM: KOMEDI 46 Loc 292 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(3). Komedi <Se F.46 för fullständig frågetext> 886 1. Markerat 624 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 249 TEATERFORM: MUSIKAL 46 Loc 293 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(4). Musikal <Se F.46 för fullständig frågetext> 670 1. Markerat 840 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 250 TEATERFORM: SAMHÄLLS 46 Loc 294 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(5). Samhällsinriktad teater <Se F.46 för fullständig frågetext> 147 1. Markerat 1363 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 251 TEATERFORM: OPERA 46 Loc 295 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(6). Opera <Se F.46 för fullständig frågetext> 121 1. Markerat 1389 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 252 TEATERFORM: OPERETT 46 Loc 296 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(7). Operett <Se F.46 för fullständig frågetext> 300 1. Markerat 1210 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 253 TEATERFORM: REVY 46 Loc 297 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(8). Revy <Se F.46 för fullständig frågetext> 785 1. Markerat 725 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 254 TEATERFORM: KLASSIKER 46 Loc 298 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(9). Klassisk teater <Se F.46 för fullständig frågetext> 249 1. Markerat 1261 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 255 TEATERFORM: MODERN 46 Loc 299 width 1 MD=8 or GE 9 F.46(10). Modern teater <Se F.46 för fullständig frågetext> 143 1. Markerat 1367 5. Ej markerat 133 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 256 EN REN VÄRLD 47 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 8 F.47. Hur viktiga tycker Du att följande saker är för Dig? F.47(1). En ren värld 1301 1. Mycket viktigt 292 2. Ganska viktigt 16 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 5. Inte alls viktigt 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 257 TEKNISK UTVECKLING 47 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(2). Teknisk utveckling <Se F.47 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket viktigt 832 2. Ganska viktigt 263 3. Varken viktigt eller oviktigt 102 4. Inte särskilt viktigt 14 5. Inte alls viktigt 67 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 258 ETT BEHAGLIGT LIV 47 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(3). Ett behagligt liv <Se F.47 för fullständig frågetext> 843 1. Mycket viktigt 526 2. Ganska viktigt 156 3. Varken viktigt eller oviktigt 40 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 259 ETT SPÄNNANDE LIV 47 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(4). Ett spännande liv <Se F.47 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket viktigt 535 2. Ganska viktigt 468 3. Varken viktigt eller oviktigt 175 4. Inte särskilt viktigt 52 5. Inte alls viktigt 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 260 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 47 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(5). Självförverkligande <Se F.47 för fullständig frågetext> 428 1. Mycket viktigt 644 2. Ganska viktigt 332 3. Varken viktigt eller oviktigt 70 4. Inte särskilt viktigt 26 5. Inte alls viktigt 125 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 261 EN VÄRLD I FRED 47 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(6). En värld i fred <Se F.47 för fullständig frågetext> 1431 1. Mycket viktigt 157 2. Ganska viktigt 11 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 262 EN VACKER VÄRLD 47 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(7). En vacker värld <Se F.47 för fullständig frågetext> 921 1. Mycket viktigt 478 2. Ganska viktigt 140 3. Varken viktigt eller oviktigt 16 4. Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 63 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 263 JÄMLIKHET 47 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(8). Jämlikhet <Se F.47 för fullständig frågetext> 774 1. Mycket viktigt 559 2. Ganska viktigt 200 3. Varken viktigt eller oviktigt 43 4. Inte särskilt viktigt 8 5. Inte alls viktigt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 264 FAMILJETRYGGHET 47 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(9). Familjetrygghet <Se F.47 för fullständig frågetext> 1294 1. Mycket viktigt 264 2. Ganska viktigt 29 3. Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 265 FRIHET 47 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(10). Frihet <Se F.47 för fullständig frågetext> 1334 1. Mycket viktigt 227 2. Ganska viktigt 24 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 5. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 266 LYCKA 47 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(11). Lycka <Se F.47 för fullständig frågetext> 1095 1. Mycket viktigt 398 2. Ganska viktigt 65 3. Varken viktigt eller oviktigt 16 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 50 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 267 INRE HARMONI 47 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(12). Inre harmoni <Se F.47 för fullständig frågetext> 1217 1. Mycket viktigt 335 2. Ganska viktigt 28 3. Varken viktigt eller oviktigt 2 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 42 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 268 KÄRLEK 47 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(13). Kärlek <Se F.47 för fullständig frågetext> 1213 1. Mycket viktigt 325 2. Ganska viktigt 42 3. Varken viktigt eller oviktigt 3 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 269 LANDETS SÄKERHET 47 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(14). Landets säkerhet <Se F.47 för fullständig frågetext> 1099 1. Mycket viktigt 391 2. Ganska viktigt 84 3. Varken viktigt eller oviktigt 12 4. Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 270 LIV FULLT AV NJUTNING 47 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(15). Ett liv fullt av njutning <Se F.47 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket viktigt 406 2. Ganska viktigt 470 3. Varken viktigt eller oviktigt 215 4. Inte särskilt viktigt 103 5. Inte alls viktigt 66 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 271 FRÄLSNING 47 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(16). Frälsning <Se F.47 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket viktigt 143 2. Ganska viktigt 461 3. Varken viktigt eller oviktigt 311 4. Inte särskilt viktigt 487 5. Inte alls viktigt 84 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 272 SJÄLVAKTNING 47 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(17). Självaktning <Se F.47 för fullständig frågetext> 681 1. Mycket viktigt 594 2. Ganska viktigt 205 3. Varken viktigt eller oviktigt 39 4. Inte särskilt viktigt 16 5. Inte alls viktigt 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 273 SOCIALT ANSEENDE 47 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(18). Socialt anseende <Se F.47 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket viktigt 530 2. Ganska viktigt 528 3. Varken viktigt eller oviktigt 176 4. Inte särskilt viktigt 74 5. Inte alls viktigt 80 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 274 VISDOM 47 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(19). Visdom <Se F.47 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket viktigt 684 2. Ganska viktigt 314 3. Varken viktigt eller oviktigt 59 4. Inte särskilt viktigt 10 5. Inte alls viktigt 86 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 275 RÄTTVISA 47 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(20). Rättvisa <Se F.47 för fullständig frågetext> 1238 1. Mycket viktigt 310 2. Ganska viktigt 28 3. Varken viktigt eller oviktigt 4 4. Inte särskilt viktigt 1 5. Inte alls viktigt 44 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 276 MAKT 47 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(21). Makt <Se F.47 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket viktigt 184 2. Ganska viktigt 593 3. Varken viktigt eller oviktigt 397 4. Inte särskilt viktigt 300 5. Inte alls viktigt 76 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 277 HÄLSA 47 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(22). Hälsa <Se F.47 för fullständig frågetext> 1471 1. Mycket viktigt 128 2. Ganska viktigt 7 3. Varken viktigt eller oviktigt 1 4. Inte särskilt viktigt 5. Inte alls viktigt 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 278 RIKEDOM 47 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(23). Rikedom <Se F.47 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket viktigt 422 2. Ganska viktigt 580 3. Varken viktigt eller oviktigt 317 4. Inte särskilt viktigt 135 5. Inte alls viktigt 51 0. Uppgift saknas på delfrågan 18 8. Uppgift saknas på hela frågan 805 9. Bortfall
VAR 279 REN VÄRLD VS TEKNIK 48 Loc 323 width 1 MD=8 or GE 9 F.48. Markera med ett kryss vilken av följande två saker som är viktigast för Dig 1480 1. En ren värld 118 5. Teknisk utveckling 45 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 280 FRIHET VS JÄMLIKHET 49 Loc 324 width 1 MD=8 or GE 9 F.49. Markera med ett kryss vilken av följande två saker som är viktigast för Dig 1272 1. Frihet 325 5. Jämlikhet 46 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 281 HARMONI VS ANSEENDE 50 Loc 325 width 1 MD=8 or GE 9 F.50. Markera med ett kryss vilken av följande två saker som är viktigast för Dig 1521 1. Inre harmoni 79 5. Socialt anseende 43 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 282 FÖDELSEÅR 51 Loc 326 width 2 MD=98 or GE 99 F.51. Vilket år är Du född? 13. 1913 . . 73. 1973 16 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 15 23 15 26 18 27 17 30 28 15 19 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 22 20 27 27 17 20 22 20 22 20 21 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 24 21 16 26 25 24 28 35 27 35 34 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 39 35 37 39 35 36 23 28 29 34 30 Kod: 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 24 22 31 25 31 29 25 30 27 33 39 Kod: 68 69 70 71 72 73 98 99 Frek: 24 21 32 35 46 22 16 805
VAR 283 KÖN 52 Loc 328 width 1 MD=8 or GE 9 F.52. Är Du man eller kvinna? 771 1. Man 860 2. Kvinna 12 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 284 ENSAMSTÅENDE/SAMBO 53 Loc 329 width 1 MD=8 or GE 9 F.53. Är Du? 511 1. Ensamstående 1088 2. Samboende/gift 44 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 285 UTBILDNING 54 Loc 330 width 2 MD=98 or GE 99 F.54. Vilken skolutbildning har Du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Du anser stämma bäst in på Dig. Om Du ännu inte avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i. 376 01. Folkskola 9 02. Enhetsskola 136 03. Grundskola 152 04. Yrkesskola 194 05. Tvåårigt gymnasium 69 06. Fackskola 147 07. Minst treårigt gymnasium 116 08. Flickskola/realexamen 69 09. Folkhögskola 68 10. Studentexamen 286 11. Högskola/universitet 21 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 286 ARBETSMARKNADSGRUPP 55 Loc 332 width 2 MD=98 or GE 99 F.55. Vilken av de här grupperna tillhör Du för närvarande? 1029 01. Förvärvsarbetande 7 02. Har beredskapsarbete 6 03. Genomgår arbetsmarknadsutbildning 33 04. Arbetslös 225 05. Ålderspensionär 75 06. Förtidspensionär 58 07. Hemarbetande 182 08. Studerande 28 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 287 YRKE 56 Loc 334 width 3 MD=998 or GE 999 F.56. Vilket yrke har/hade Du? NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 7 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 1 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 16 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 73 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 9 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker eller dylikt) 1 021. Företagare med apoteksrörelse 2 022. Hälso- och sjukvårsarbete: övriga företagare 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 34 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 61 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjuvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 62 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefsskap för undervisningsanstalt eller enhet 10 035. Ämneslärare med akademiskt eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 65 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 5 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom yrkesområdet 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 12 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 5 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 12 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 10 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare 4 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 10 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 2 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 3 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: adminsitrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 161. Övrig förvaltning: yrke på högre nivå 4 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 12 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 20 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 8 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte tillhör annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 13 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 6 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 212. Bokförings- och kassaarbete: Företagare 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 10 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 73 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt allmänt kontorsarbete 10 228. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: yrke på lägre nivå än kod 227 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 26 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 7 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare, bilförsäljare, demonstratör 7 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 2 324. Affärsbiträden m fl: försäljningsinköpsarbete som chef för större enhet/avdelning 1 325. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 11 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 3 327. Bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 62 328. Biträdesarbete i affär 1 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps- och marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 9 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 5 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 48 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 3 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 4 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 4 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 10 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 1 445. Skogsarbete: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk 4 448. Skogsarbete: manuellt arbete 3 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 5 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 22 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 644. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 11 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 21 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 1 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 14 718. Textil- och söämnadsarbete: manuellt arbete 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 5 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 10 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 13 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 71 748. Verkstade- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 4 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 15 758. Elektroarbete: manuellt arbete 2 762. Träarbete: företagare med mindre företag 2 766. Träarbete: förman/arbetsledare 20 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 9 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 5 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 3 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 18 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 6 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 11 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 5 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 23 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 9 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 3 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 15 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 1 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 5 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 14 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: förman/arbetsledare 1 917. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: brandman 3 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 7 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 2 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik-/flygvärdinna, barnsköterska 27 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 39 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 4 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare, även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 4 947. Fotograf 15 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 3 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 40 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 5 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 6 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Underofficerare (kompaniofficerare) INDIVIDER MED OBEFINTLIG ELLER OKLASSIFICERBAR YRKESBETECKNING, HEMARBETANDE 8 994. Mindre företagare (ospecificerad inriktning, färre än 10 anställda) 28 995. Hemarbetande 6 996. Studerande 99 997. Oklassificerbar uppgift 84 998. Uppgift saknas 805 999. Bortfall
VAR 288 HELTIDS-/DELTIDSARB 57 Loc 337 width 1 MD=8 or GE 9 F.57. Arbetar/arbetade Du hel- eller deltid? 1082 1. Heltid 388 2. Deltid 173 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 289 SUBJEKTIV YRKESGRUPP 58 Loc 338 width 2 MD=98 or GE 99 F.58. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till? 410 01. Tjänsteman 198 02. Tjänsteman med arbetsledande funktion 31 03. Tjänsteman med företagsledande funktion 567 04. Arbetare 87 05. Arbetare med arbetsledande funktion 17 06. Egenanställd arbetare 44 07. Jordbrukare: ingen anställd 8 08. Jordbrukare: en eller flera anställda 51 09. Företagare: ingen anställd 34 10. Företagare: 1-9 anställda 6 11. Företagare: 10 eller fler anställda 190 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 290 STATLIG/PRIVAT TJÄNST 59 Loc 340 width 1 MD=8 or GE 9 F.59. Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst? 258 1. Statlig 399 2. Kommunal (även landstingskommunal) 806 3. Privat 180 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 291 MEDLEM FACKFÖRENING 60 Loc 341 width 1 MD=8 or GE 9 F.60. Är Du medlem i någon fackförening? 541 1. Ja, LO-förbund 321 2. Ja, TCO-förbund 118 3. Ja, SACO/SR-förbund 541 4. Nej 122 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 292 KLASSTILLHÖRIGHET 61 Loc 342 width 1 MD=8 or GE 9 F.61. Om Du skulle beskriva Din familj (den familj/det hushåll Du för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Du då att den tillhör? 747 1. Arbetarfamilj 83 2. Jordbrukarfamilj 427 3. Tjänstemannafamilj 180 4. Högre tjänstemanna/akademikerfamilj 130 5. Egen företagare 76 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 293 ANT FAMILJEMEDLEMMAR 62 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.62(1). Hur många personer ingår det i Ditt hushåll (räkna med Dig själv) 1. En person . . 8. Åtta personer 29 0. Uppgift saknas 806 9. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 29 235 559 304 375 107 27 4 2 806
VAR 294 ANT FAM.MEDL <16 ÅR 62 Loc 344 width 1 MD=8 or GE 9 F.62(2). Hur många av dem är under 16 år? 1007 0. Ingen person 1. En person . . 6. Sex personer 29 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 1007 288 240 63 13 2 1 29 805
VAR 295 HUSHÅLLSINKOMST 63 Loc 345 width 2 MD=98 or GE 99 F.63. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 84 01. 60 000 eller mindre 120 02. 61 000 - 90 000 215 03. 91 000 - 120 000 186 04. 121 000 - 150 000 173 05. 151 000 - 180 000 180 06. 181 000 - 210 000 177 07. 211 000 - 240 000 148 08. 241 000 - 270 000 274 09. Över 270 000 86 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 296 UTRUSTN. TV-APPARAT 64 Loc 347 width 1 MD=8 or GE 9 F.64. Vilken av följande utrustning har Du för närvarande tillgång till i Ditt hushåll? F.64(1). TV-apparat 1527 1. Markerat 92 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 297 UTRUSTN. EXTRA TV 64 Loc 348 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(2). Extra TV-apparat <Se F.64 för fullständig frågetext> 694 1. Markerat 925 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 298 UTRUSTN. TEXT-TV 64 Loc 349 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(3). Text-TV <Se F.64 för fullständig frågetext> 521 1. Markerat 1098 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 299 UTRUSTN. VIDEO 64 Loc 350 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(4. Video <Se F.64 för fullständig frågetext> 688 1. Markerat 931 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 300 UTRUSTN CENTRALANTENN 64 Loc 351 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(5). Centralantenn <Se F.64 för fullständig frågetext> 589 1. Markerat 1030 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 301 UTRUSTN. KABEL-TV 64 Loc 352 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(6). Kabel-TV med satellitsändningar <Se F.64 för fullständig frågetext> 184 1. Markerat 1435 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 302 UTRUSTN. PERSONDATOR 64 Loc 353 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(7). Hem- eller persondator <Se F.64 för fullständig frågetext> 234 1. Markerat 1385 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 303 UTRUSTN. CD-SPELARE 64 Loc 354 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(8). Compact Disc (CD-spelare) <Se F.64 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 1469 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 304 UTRUSTN. FREESTYLE 64 Loc 355 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(9). Freestyle/Walkman <Se F.64 för fullständig frågetext> 644 1. Markerat 975 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 305 UTRUSTN. BIL 64 Loc 356 width 1 MD=8 or GE 9 F.64(10). Bil <Se F.64 för fullständig frågetext> 1247 1. Markerat 372 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 306 EKONOMISK SITUATION 65 Loc 357 width 1 MD=8 or GE 9 F.65. Om Du jämför Din ekonomiska situation med vad den var för ett år sedan, har den: 450 1. Förbättrats 846 3. Förblivit ungefär densamma 301 5. Försämrats 46 8. Uppgift saknas 805 9. Bortfall
VAR 307 SVERIGES EK SITUATION 66 Loc 358 width 1 MD=8 or GE 9 F.66. Hur har enligt Din mening den svenska ekonomin förändrats under det senaste året ? Har den: 498 1. Förbättrats 796 3. Förblivit ungefär densamma 270 5. Försämrats 805 8. Bortfall 79 9. Uppgift saknas
VAR 308 RÖST RIKSDAGSVAL 1988 67 Loc 359 width 2 MD=98 or GE 99 F.67. Vilket parti röstade Du på i riksdagsvalet 1988? 73 01. Vänsterpartiet kommunisterna 583 02. Socialdemokraterna 149 03. Centerpartiet 171 04. Folkpartiet 211 05. Moderata samlingspartiet 35 06. Kristdemokratiska samhällspartiet (KDS) 91 07. Miljöpartiet - de gröna 3 08. Annat parti 33 09. Röstade blankt 96 10. Röstade ej 81 55. Ej röstberättigad 1988 117 98. Uppgift saknas 805 99. Bortfall
VAR 309 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 1 Loc 361 width 1 MD=9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit lång tid för Dig att svara på alla frågorna. Du kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Dina synpunkter på formulärets och frågornas utformning. Jag tyckte inte att det var några större problem att svara 911 1. Markerat 732 5. Ej markerat 805 9. Bortfall
VAR 310 SYNPUNKT FRÅGEFORMULÄR 2 Loc 362 width 1 MD=9 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på. 372 1. Markerat 1271 5. Ej markerat 805 9. Bortfall