FOLKRÄKNINGEN 1900

                SSD 0294

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
             Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
               November 1991

  

         Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i FOLKRÄKNINGEN 1900 samlades ursprungligen in av
  ett forskningsprojekt vid svensk samhällsvetenskaplig
  datatjänst vid Göteborgs universitet, under ledning av Lennart
  Brantgärde.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får  FOLKRÄKNINGEN 1900
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                INNEHÅLL

                              Sida

   INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

   VARIABELBESKRIVNING                   IV

   KODBOK                          1

  

                BAKGRUND

  I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991,
  erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska
  förändringsprocesser ur regionalt perspektiv",framkom behovet
  att registrera de äldre svenska folkräkningarna, som ingår i
  projektet. Uppgifterna är tidigare publicerade i offentligt
  tryck, under rubriken Sveriges Officiella Statistik, utgiven
  av SCB.

  Folkräkningarna 1900, 1910, 1920 och 1930 redovisas på
  häradsnivå och städer. Folkräkningen 1940 finns redovisad på
  församlingsnivå. Vid statistikberäkningarna indelas
  folkräkningarna i tre stora tillhörighetsgrupper:
  jordbruk-,industri- och tertiärgrupp. Dessa korresponderar
  till de separata folkräkningarna. En del förändringar mellan
  huvudgrupperna har skett inom den aktuella tidsperioden, de
  flesta dock mellan undergrupper eller yrkesklasser inom
  undergruppen.

             FOLKRÄKNINGEN 1900

  Källa: Sveriges officiella statistik.
  A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:1.
  Statistiska Centralbyrån. Underdåniga berättelser för år 1900.
  Första avdelningen.

  Registrerad fil: tabell 17. Tabellen visar folkmängden efter
  större grupper av yrken i härader och städer.
  Häradet Östra Hisings är kodad till Göteborgs stad
  Variablerna utgörs av fem huvudgrupper av yrkesgrupper, samt
  hela folkmängden.
  Uppgifterna baseras på antal yrkesutövare med
  familjemedlemmar. Sammanlagt 432 enheter, uppdelade på 315
  härader, 92 städer och 25 summarader.

  
  I.  Jordbruk m.m.

  
  II.  Industri

   A.     Sågverksrörelse
   B.     Bergverks- och bruksrörelse
   C.     Metallförädlingsindustri
   D.     Byggnadsindustri m.m.
   E.     Näringsmedelstillverkningsindustri
   F.     Beklädnadsindustri
   G.     Kemisk-teknisk industri
   H.     Litteratur- och konstindustri
   I.     Ej specificerad industri
  

  III. Handel och Samfärdsel
  

  IV.  Allmän tjänst m.m.

  V.  Obestämt yrke
  
   A.     Arbetare obestämt slag
   B.     Öfrige

  

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
   denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
   kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
   följer exemplet.

   ............................................................

   (1) VAR 11 (2) GRUPP II: INDUSTRI     (3) LOC 67 WIDTH 6
                        (4) MD =
  
  

   (6) INDUSTRI - HELA FOLKMÄNGDEN

   (7) ..........
  
   ............................................................

   (1) Variabelnummer.

   (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
   frågeställningen (max. 24 tecken).
  
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
   kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

   (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
   missing data för den aktuella variabeln.

   (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

   (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
   frågeformuläret eller liknande.

   (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

   (8) Det absoluta antalet observationer för varje
   svarskategori.

   (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

   (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0294 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Länslöpnummer 6 Läns- och häradsnummer 7 Häradets namn 8 Ej stad - Stad 9 Hela folkmängden, 31 december 1900 10 Huvudgrupp I: Jordbruk m.m., 31 december 1900 11 Huvudgrupp II: Industri, 31 december 1900 12 Huvudgrupp III: Handel och samfärdsel, 31 december 1900 13 Huvudgrupp IV: Allmän tjänst m.m., 31 december 1900 14 Huvudgrupp V: Obestämt yrke, 31 december 1900 15 Sågverksrörelse, 31 december 1900 16 Bergverks- och bruksrörelse, 31 december 1900 17 Metallförädlingsindustri, 31 december 1900 18 Byggnadsindustri m.m., 31 december 1900 19 Näringsmedelstillverkning, 31 december 1900 20 Beklädnadsindustri, 31 december 1900 21 Kemisk-teknisk industri, 31 december 1900 22 Litteratur- och konstindustri, 31 december 1900 23 Ej specificerad industri, 31 december 1900 24 Arbetare obestämt slag, 31 december 1900 25 Övriga, 31 december 1900

VAR 1 SSD STUDY NR 0294              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0294


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 LANLOP Loc 14 width 4 Länslöpnummer Valid-n=432 Min=100 Max=2599 Mean=1387.7 St.Dev=706.8
VAR 6 LANHAR Loc 18 width 4 Läns- och häradsnummer Valid-n=432 Min=100 Max=2599 Mean=1389.7 St.Dev=708.7
VAR 7 HÄRADSNAMN Loc 22 width 32 alphabetic Häradets namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 STAD Loc 54 width 1 Läns- och häradsnummer 339 0. Ej stad 93 1. Stad Valid-n=432 Min=0 Max=1 Mean=0.2 St.Dev=0.4
VAR 9 HELA FOLKMÄNGDEN Loc 55 width 6 Hela folkmängden, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=568 Max=409304 Mean=23779.8 St.Dev=51709.9
VAR 10 GRUPP I: JORDBRUK MM Loc 61 width 6 Huvudgrupp I: Jordbruk m.m., 31 december 1900 Valid-n=432 Min=5 Max=165387 Mean=11011.8 St.Dev=23219.6
VAR 11 GRUPP II: INDUSTRI Loc 67 width 6 Huvudgrupp II: Industri, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=128707 Mean=5601.4 St.Dev=14186.8
VAR 12 GRUPP III: HANDEL MM Loc 73 width 5 Huvudgrupp III: Handel och samfärdsel, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=8 Max=65005 Mean=1917.3 St.Dev=6361.2
VAR 13 GRUPP IV: ALLMÄN TJÄNST Loc 78 width 5 Huvudgrupp IV: Allmän tjänst m.m., 31 december 1900 Valid-n=432 Min=33 Max=35554 Mean=1260.6 St.Dev=3444.6
VAR 14 GRUPP V: OBESTÄMT YRKE Loc 83 width 5 Huvudgrupp V: Obestämt yrke, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=56 Max=86806 Mean=3988.6 St.Dev=9845.5
VAR 15 SÅGVERKSRÖRELSE Loc 88 width 5 Sågverksrörelse, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=36388 Mean=694.3 St.Dev=2665.4
VAR 16 BERGVERKS O BRUKSRÖRELSE Loc 93 width 5 Bergverks- och bruksrörelse, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=21183 Mean=738.6 St.Dev=2160.0
VAR 17 METALLFÖRÄDLINGSINDUSTRI Loc 98 width 5 Metallförädlingsindustri, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=22291 Mean=734.0 St.Dev=2271.7
VAR 18 BYGGNADSINDUSTRI MM Loc 103 width 5 Byggnadsindustri m.m., 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=36228 Mean=1181.2 St.Dev=3495.3
VAR 19 NÄRINGMEDELSTILLVERKNING Loc 108 width 5 Näringsmedelstillverkning, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=16829 Mean=418.6 St.Dev=1266.1
VAR 20 BEKLÄDNADSINDUSTRI Loc 113 width 5 Beklädnadsindustri, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=25629 Mean=1116.0 St.Dev=2963.3
VAR 21 KEMISK-TEKNISK INDUSTRI Loc 118 width 4 Kemisk-teknisk industri, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=6893 Mean=240.4 St.Dev=738.7
VAR 22 LITTERATUR- O KONSTIND Loc 122 width 4 Litteratur- och konstindustri, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=8187 Mean=127.6 St.Dev=612.9
VAR 23 OSPECIFICERAD INDUSTRI Loc 126 width 5 Ej specificerad industri, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=13775 Mean=350.7 St.Dev=1290.8
VAR 24 ARBETARE OBESTÄMT SLAG Loc 131 width 5 Arbetare obestämt slag, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=0 Max=32341 Mean=1114.6 St.Dev=3283.7
VAR 25 ÖVRIGA Loc 136 width 5 Övriga, 31 december 1900 Valid-n=432 Min=56 Max=54465 Mean=2874.1 St.Dev=6724.2