0295.hkb
    to variable list 

  

  

  

  

          BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 1891-1900
                SSD 0295

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
             Göteborgs Universitet

  
  

  

        © Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR ÅR 1891-1900 samlades
  ursprungligen in vid svensk samhällsvetenskaplig datatjänst,
  Göteborgs universitet. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991,
  erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska
  förändrings processer ur regionalt perspektiv", framkom
  behovet att registrera de äldre svenska folkräkningar, som
  ingår i projektet. Uppgifterna är tidigare publicerade i
  offentligt tryck, under rubriken Sveriges Officiella
  Statistik, utgiven av SCB.

  Den nu aktuella tabellen redovisas på församlingsnivå,
  summarader för härader samt för städer.

  Folkräkningarna 1900, 1910, 1920 och 1930 redovisas på
  häradsnivå och städer. Folkräkningen 1940 finns redovisad på
  församlingsnivå. Vid statistikberäkningarna indelas
  folkräkningarna i tre stora tillhörighetsgrupper: jordbruk-,
  industri- och tertiärgrupp. Dessa korresponderar till de
  separata folkräkningarna. En del förändringar mellan
  huvudgrupperna har skett mellan folkräkningarna, de flesta
  dock mellan undergrupper eller yrkesklasser inom undergruppen.

  
          BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 1891-1900
  

  Källa: Sveriges Officiella Statistik. A. Befolkningsstatistik.
  Ny följdXLII:4. Statistiska Centralbyråns underdåniga
  berättelser för år 1900. Fjärde avdelningen.:
  Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang:
  Dödlighets- och lifslängdstabeller för årtiondet 1891-1900.
  Registrerad fil : Tabell 5. Medelfolkmängd, vigde, födde och
  döde samt emigranter och immigranter i socknar och städer,
  åren 1891-1900. Tabellen visar folkmängden efter olika
  demografiska uppgifter i härader och städer. Häradet Östra
  Hisings är kodad till Göteborgs stad.

  Variablerna utgörs av: Stad eller landsbygd, medelfolkmängd
  1891-1900, vigda par 1891-1900, levande födda 1891-1900, därav
  oäkta födda 1891-1900, döda 1891-1900, emigranter 1891-1900,
  immigranter 1891-1900.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variable list


1 SSD Study NR 0295 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Geografisk kod 6 Läns- och häradsnummer 7 Kommunnamn 8 Medelfolkmängd 1891-1900 9 Vigda par 1891-1900 10 Levande födda 1891-1900 11 Därav oäkta födda 1891-1900 12 Döda 1891-1900 13 Emigranter 1891-1900 14 Immigranter 1891-1900
VAR 1 SSD STUDY NR 0295 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0295
VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Mars 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 GEOKOD Loc 13 width 7 Geografisk kod: De två första siffrorna motsvarar länsnummer , siffrorna 3-4 motsvarar häradsnummer och siffrorna 5-7 motsvarar kommunnummer Valid-n=2528 Min=100080 Max=2.52008e+06 Mean=1229304.5 St.Dev=595902.6
VAR 6 LANHAR Loc 20 width 4 Läns- och häradsnummer Valid-n=2528 Min=100 Max=2532 Mean=1230.4 St.Dev=597.4
VAR 7 KOMMUNNAMN Loc 24 width 30 alphabetic Kommunens namn Detta är en alfabetisk variabel.
VAR 8 MEDELFOLKMÄNGD 1891-1900 Loc 54 width 6 Medelfolkmängd 1891-1900 Valid-n=2528 Min=2 Max=256892 Mean=1944.3 St.Dev=6044.9
VAR 9 VIGDA PAR 1891-1900 Loc 60 width 5 Vigda par 1891-1900 Valid-n=2528 Min=0 Max=20511 Mean=115.5 St.Dev=468.6
VAR 10 LEVANDE FÖDDA 1891-1900 Loc 65 width 5 Levande födda 1891-1900 Valid-n=2528 Min=0 Max=68303 Mean=528.1 St.Dev=1666.0
VAR 11 DÄRAV OÄKTA FÖDDA 91-00 Loc 70 width 5 Därav oäkta födda 1891-1900 Valid-n=2528 Min=0 Max=19739 Mean=56.9 St.Dev=419.2
VAR 12 DÖDA 1891-1900 Loc 75 width 5 Döda 1891-1900 Valid-n=2528 Min=0 Max=47239 Mean=317.2 St.Dev=1088.1
VAR 13 EMIGRANTER 1891-1900 Loc 80 width 5 Emigranter 1891-1900 Valid-n=2528 Min=0 Max=16168 Mean=97.2 St.Dev=393.8
VAR 14 IMMIGRANTER 1891-1900 Loc 85 width 4 Immigranter 1891-1900 Valid-n=2528 Min=0 Max=5388 Mean=30.5 St.Dev=149.0