LOKAL LÄSVANESTUDIE
               VÄRMLAND 1987
                SSD 0300

              Primärforskare
              Lennart Weibull
     Institutionen för journalistik och masskommunikation
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i LOKAL LÄSVANESTUDIE - VÄRMLAND 1987 samlades
  ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet under
  ledning av Lennart Weibull. Varken SSD eller primärforskarna
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram vid Göteborgs
  universitet, som i första hand avser att belysa den svenska
  dagspressens situation, bland annat dess ställning på
  marknaden och dess förhållande till andra medier. För att nå
  sitt syfte genomför kollegiet årliga undersökningar om
  svenskarnas medievanor - både en allmän studie av
  medieanvändning och en studie av tidningsvanor.

  Dessutom gör Dagspresskollegiet lokala läsarundersökningar
  under förutsättning att någon lokal dagstidning är intresserad
  och kan bidraga med finansieringen. De lokala studierna ger
  möjlighet att i detalj studera dagspressens förutsättningar
  inom olika områden.

  Föreliggande studie av tidningssituationen i Värmland
  genomfördes under perioden mars-juni 1987. Den 27 mars
  skickades frågeformuläret ut till svarspersonerna. En vecka
  senare skickades en påminnelse ut till de personer som då inte
  hade besvarat enkäten. Två veckor senare skickades ett nytt
  frågeformulär ut. Efter ytterligare två veckor skickades
  ytterligare en påminnelse ut. Vid denna tidpunkt hade cirka 50
  procent av bruttourvalet besvarat formuläret. I mitten av maj
  påbörjades telefonpåminnelser och telefonintervjuer. Första
  veckan i juni gjordes de sista telefonintervjuerna.
  Undersökningspopulationen består av personer mellan 15 och 75
  år bosatta i tolv Värmlandskommuner: Filipstad, Forshaga,
  Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn,
  Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby. Urvalsramen är baserad
  på länsstyrelsens personregister. Av det ursprungliga urvalet
  om 1 600 personer har 164 definierats bort. Nettourvalet är
  därmed 1436 personer. Av dessa har 998 besvarat enkäten.
  Svarsfrekvensen är därmed 70 procent. Bortfallet på 448
  personer består av en grupp om 80 personer som uttalat sin
  svarsvägran och en grupp om 368 personer som man ej fått
  kontakt med.

  Genomförda undersökningar 1981-1992:

  Lokal läsvanestudie - Sundsvall 1981
  Lokal läsvanestudie - Jönköping 1982
  Lokal läsvanestudie - Kalmar 1984
  Lokal läsvanestudie - Stockholm 1984
  Lokal läsvanestudie - Alingsås 1984
  Lokal läsvanestudie - Södra Halland 1984
  Lokal läsvanestudie - Södermanland 1985
  Lokal läsvanestudie - Essunga, Götene och Vara 1986
  Lokal läsvanestudie - Gästrikland 1986
  Lokal läsvanestudie - Värmland 1987
  Lokal läsvanestudie - Kalmar och Öland 1988
  Lokal läsvanestudie - Sydöstra Skåne 1989
  Lokal läsvanestudie - Åstorp, Bjuv och Helsingborg 1989
  Lokal läsvanestudie - Jönköping 1989
  Lokal läsvanestudie - Gästrikland 1989
  Lokal läsvanestudie - Södra Halland 1990
  Lokal läsvanestudie - Katrineholm och Eskilstuna 1990
  Lokal läsvanestudie - Norrbotten 1992

  
               PUBLIKATIONER
  Björkqvist, K. (1988): 'Tidningsläsning i Värmland.
  Presentation av en läsarundersökning från våren 1987.'
  Arbetsrapport no. 42. Göteborg: Institutionen för
  masskommunikation, Göteborgs Universitet.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 341  (2)VAL FÖRSTASIDENYHET  39 (3)LOC 360 WIDTH 1
                        (4)MD=0 or GE 9

   (5) 66 Om dom här två nyheterna skulle stå på första
     sidan i Er lokaltidning vilken skulle Ni då välja
     att läsa först?

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      168 1.  Munkforsbo vann en miljon på lotto
      715 2.  Konsum i Munkfors rånat på 100 000 kronor
  
      606 0.  Bortfall
      111 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0300 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Intervjuform 6 Kodare 7 Födelseår 8 Lyssnar på nyheter i lokalradion 9 Ser på nyhetsprogram i TV 10 Lyssnar på TT-nyheter 11 Lyssnar på Dagens Eko 12 Ser på regionala nyheter på TV 13 Läser veckotidning 14 Läser tidskrift 15 Lyssnar på skivor/kassetter 16 Går på bio 17 Ser hyrfilm på video 18 Ser inspelat TV-program på video 19 Ser på TV: Underhållningsprogram 20 Ser på TV: Naturprogram 21 Ser på TV: Populärvetenskapliga program 22 Ser på TV: Nyhetsprogram 23 Ser på TV: Dokumentär- och samhällsprogram 24 Ser på TV: Deckare 25 Ser på TV: TV-teater 26 Ser på TV: Långfilmer 27 Ser på TV: Svenska TV-serier 28 Ser på TV: Utländska TV-serier 29 Ser på TV: Sportprogram 30 Ser på TV: Ungdomsprogram 31 Läser Nya Wermlands-Tidningen 32 Läser Värmlands Folkblad 33 Läser Nya Kristinehamns-Posten 34 Läser Karlstads-Tidningen 35 Läser Filipstads Tidning 36 Läser Storfors Tidning 37 Läser Fryksdals-bygden 38 Läser Värmlands-bygden 39 Läser Säffle-Tidningen 40 Läser Arvika Nyheter 41 Läser Dagens Nyheter 42 Läser Göteborgs-Posten 43 Läser Svenska Dagbladet 44 Läser Aftonbladet 45 Läser Expressen 46 Läser GT 47 Läser annan tidning 48 Läser annonsblad 49 Läser annonsblad - Annonsblad 1 50 Läsfrekvens annonsblad 1 51 Läser annonsblad - Annonsblad 2 52 Läsfrekvens annonsblad 2 53 Prenumererar på dagstidning 54 Påverkat val av dagstidning 55 Funderat på ytterligare prenumeration 56 Tidning man funderat att prenumerera på 57 Tidigare prenumeration på dagstidning 58 Anledning upphöra: Pengarna räckte inte 59 Anledning upphöra: Höjt prenumerationspris 60 Anledning upphöra: Får lokal information i lokalradion 61 Anledning upphöra: Räcker med lokal 1-3 dagars tidning 62 Anledning upphöra: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 63 Anledning upphöra: Ingen tid att läsa tidningen 64 Anledning upphöra: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 65 Anledning upphöra: Kan låna av bekant/granne 66 Anledning upphöra: Politisk linje passar inte 67 Anledning upphöra: Ej tillräckligt bra innehåll 68 Anledning upphöra: Innehöll för lite annonser 69 Anledning upphöra: Flyttade från orten 70 Anledning upphöra: Annat skäl 71 Funderat på att upphöra med tidningsprenumeration 72 Tidning man funderat upphöra prenumerera på 73 Prenumerationsperiod 74 Tillgång annan morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 75 Tillgång annan morgontidning: Läser på bibliotek 76 Tillgång annan morgontidning: Läser den på arbetet 77 Tillgång annan morgontidning: Har tidningen gratis 78 Tillgång annan morgontidning: Köper lösnummer 79 Tillgång annan morgontidning: Annat sätt 80 Tidning man upphört prenumerera på 81 År upphört med tidigare prenumeration 82 Prenumererat tidigare: Pengarna räckte inte 83 Prenumererat tidigare: Höjt prenumerationspris 84 Prenumererat tidigare: Får lokal information i lokalradion 85 Prenumererat tidigare: Tidningsutdelningen sköttes dåligt 86 Prenumererat tidigare: Ingen tid att läsa tidningen 87 Prenumererat tidigare: Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 88 Prenumererat tidigare: Kan låna av bekant/granne 89 Prenumererat tidigare: Politisk linje passar inte 90 Prenumererat tidigare: Ej tillräckligt bra innehåll 91 Prenumererat tidigare: Innehöll för lite annonser 92 Prenumererat tidigare: Flyttade från orten 93 Prenumererat tidigare: Annat skäl 94 Tillgång till morgontidning: Byter/lånar av granne/bekant 95 Tillgång till morgontidning: Läser på bibliotek 96 Tillgång till morgontidning: Läser på arbetet/i skolan 97 Tillgång till morgontidning: Gratis tidning 98 Tillgång till morgontidning: Köper lösnummer 99 Tillgång till morgontidning: Annat sätt 100 Tillgång till morgontidning: Har inte tillgång till morgontidning 101 Rimligt prenumerationspris för lokal morgontidning 102 Tillgång till lokal morgontidning på arbetsplats/skola 103 Söndagstidning: Läser inte någon tidning på söndag 104 Söndagstidning: Läser tidning från tidigare i veckan 105 Söndagstidning: Aftonbladet 106 Söndagstidning: Expressen 107 Söndagstidning: GT 108 Söndagstidning: Dagens Nyheter 109 Söndagstidning: Göteborgs-Posten 110 Söndagstidning: Svenska Dagbladet 111 Söndagstidning: Läser annan tidning 112 Viktig tidningsegenskap: Annonserna 113 Viktig tidningsegenskap: Politisk linje 114 Viktig tidningsegenskap: Lokala nyheter 115 Viktig tidningsegenskap: Riksnyheter 116 Viktig tidningsegenskap: Utrikesnyheter 117 Viktig tidningsegenskap: Sportsidorna 118 Viktig tidningsegenskap: Tidningspriset 119 Viktig tidningsegenskap: Sidantal 120 Viktig tidningsegenskap: Ankomsttiden 121 Viktig tidningsegenskap: Radio/TV-bilaga 122 Nyheter från Kil 123 Nyheter från Torsby 124 Nyheter från Hammarö 125 Nyheter från Munkfors 126 Nyheter från Forshaga 127 Nyheter från Grums 128 Nyheter från Sunne 129 Nyheter från Karlstad 130 Nyheter från Hagfors 131 Nyheter från Filipstad 132 Nyheter från Kristinehamn 133 Nyheter från Storfors 134 Nyheter från Säffle 135 Nyheter från Åmål 136 Nyheter från Karlskoga 137 Nyheter från Degerfors 138 Nyheter från Göteborg 139 Nyheter från Stockholm 140 Nyheter från Örebro 141 Intresse läsa i morgontidning: Sport 142 Intresse läsa i morgontidning: Familjenyheter 143 Intresse läsa i morgontidning: Insändare 144 Intresse läsa i morgontidning: Inrikesnyheter 145 Intresse läsa i morgontidning: Ekonomi/näringsliv 146 Intresse läsa i morgontidning: Politiska nyheter 147 Intresse läsa i morgontidning: Fackliga frågor 148 Intresse läsa i morgontidning: Olyckor och brott 149 Intresse läsa i morgontidning: Ledare och kommentarer 150 Intresse läsa i morgontidning: Utrikesnyheter 151 Intresse läsa i morgontidning: Kulturartiklar 152 Intresse läsa i morgontidning: Seriesida 153 Intresse läsa i morgontidning: Radio/TV-nyheter 154 Intresse läsa i morgontidning: Miljöfrågor 155 Intresse läsa i morgontidning: Allmänna lokala nyheter 156 Intresse läsa i morgontidning: Arbetsmarknaden 157 Intresse läsa i morgontidning: Organisationer och föreningar 158 Intresse läsa i morgontidning: Känt folk på orten 159 Intresse läsa i morgontidning: Kommunal politik 160 Intresse läsa i morgontidning: Arbetsplatser 161 Intresse läsa i morgontidning: Skolfrågor 162 Intresse läsa i morgontidning: Lokala affärsannonser 163 Intresse läsa i morgontidning: Veckoannonser 164 Intresse läsa i morgontidning: Småannonser 165 Intresse läsa i morgontidning: Familjeannonser 166 Intresse läsa i morgontidning: Företagsannonser 167 Huvudtidning 168 Läser i morgontidning: Ledare 169 Läser i morgontidning: Lokalsidor Karlstad 170 Läser i morgontidning: Lokalsidor Klarälvsdalen 171 Läser i morgontidning: Östra Värmland 172 Läser i morgontidning: Lokalsidor Kilsnytt 173 Läser i morgontidning: Länsnyheter 174 Läser i morgontidning: Inrikesnyheter 175 Läser i morgontidning: Utrikesnyheter 176 Läser i morgontidning: Kultursidan 177 Läser i morgontidning: Insändarsidan 178 Läser i morgontidning: Familjenyheter 179 Läser i morgontidning: Familjeannonser 180 Läser i morgontidning: Kommunalpolitik 181 Läser i morgontidning: Börssidan/Fondbörsen 182 Läser i morgontidning: Ungdomsbilagan 183 Läser i morgontidning: Ekonomi och näringsliv 184 Läser i morgontidning: Sportsidorna 185 Läser i morgontidning: Lokala affärsannonser 186 Läser i morgontidning: Småannonser 187 Läser i morgontidning: Företagsannonser 188 Läser i morgontidning: Radio-TV-sidan 189 Läser i morgontidning: Serierna 190 Läser i morgontidning: Pop/rockmusik 191 Läser i morgontidning: Tipsservice 192 Läser i morgontidning: Trav 193 Läser i morgontidning: Motor/trafik 194 Läser i morgontidning: Korsord/tävlingar 195 Läser i morgontidning: Djur/natur 196 Lästid före klockan 07.00 197 Lästid före klockan 07.00-08.00 198 Lästid före klockan 08.00-12.00 199 Lästid före klockan 12.00-17.00 200 Lästid före klockan 17.00-20.00 201 Lästid efter 20.00 202 NWT/VF: Intressanta reportage 203 NWT/VF: Aktuella nyheter 204 NWT/VF: Bra tryckkvalitet 205 NWT/VF: Sällan problem med distribution 206 NWT/VF: Bra bevakning av familjenyheter 207 NWT/VF: För få annonser 208 NWT/VF: Intressanta annonser 209 NWT/VF: Bra sportbevakning 210 NWT/VF: Lättläst 211 NWT/VF: Bra lördagsbilaga 212 NWT/VF: Sakliga nyheter 213 NWT/VF: Insatta journalister 214 NWT/VF: Bra format 215 NWT/VF: Nästa alltid tillförlitlig 216 NWT/VF: Slarvigt skrivna artiklar 217 NWT/VF: Bra bilder 218 NWT/VF: Orädd journalistik 219 NWT/VF: Bra lokalsidor 220 NWT/VF: För långa nyhetsartiklar 221 NWT/VF: För små bokstäver 222 Morgontidningens satsning på ledare 223 Morgontidningens satsning på lokalsidor Karlstad 224 Morgontidningens satsning på lokalsidor Klarälvsdalen 225 Morgontidningens satsning på lokalsidor Östra Värmland 226 Morgontidningens satsning på lokalsidor Kilsnytt 227 Morgontidningens satsning på länsnyheter 228 Morgontidningens satsning på inrikesnyheter 229 Morgontidningens satsning på utrikesnyheter 230 Morgontidningens satsning på kultursidan 231 Morgontidningens satsning på insändarsidan 232 Morgontidningens satsning på familjenyheter 233 Morgontidningens satsning på familjeannonser 234 Morgontidningens satsning på kommunalpolitik 235 Morgontidningens satsning på börssidan/fondbörsen 236 Morgontidningens satsning på ungdomsbilagan 237 Morgontidningens satsning på ekonomi och näringsliv 238 Morgontidningens satsning på sportsidorna 239 Morgontidningens satsning på lokala affärsannonser 240 Morgontidningens satsning på småannonser 241 Morgontidningens satsning på företagsannonser 242 Morgontidningens satsning på radio- och TV-sidan 243 Morgontidningens satsning på serierna 244 Morgontidningens satsning på pop/rockmusik 245 Morgontidningens satsning på tipsservice 246 Morgontidningens satsning på trav 247 Morgontidningens satsning på motor/trafik 248 Morgontidningens satsning på korsord/tävlingar 249 Morgontidningens satsning på djur/natur 250 Läser i VF: Hälja 251 Läser i VF: Ungdomsbilagan 252 Läser i VF: Näringsliv Värmland 253 Läser i VF: Sportbilagan 254 Läser i VF: Fynd-shopen 255 Läser i VF: Bilmarknaden 256 Morgontidningens satsning på bilagor 257 Typ av material i bilagor 258 Skyldighet hålla sig informerad om vad som händer i samhället 259 Många andra som följer med i nyheter och aktuella händelser 260 Viktigt vara informerad om nyheter och aktuella händelser 261 En stor del av nyheterna är inte tillräckligt viktiga för att man ska orka ägna sig åt dem 262 Tillräckligt med en lokal dagstidning i Värmland 263 Ganska billigt att prenumerera på en dagstidning 264 Felaktiga uppgifter i lokaltidningar 265 Felaktiga uppgifter i storstadsmorgonpress 266 Felaktiga uppgifter i kvällstidningar 267 Felaktiga uppgifter i TV-nyheter 268 Felaktiga uppgifter i radionyheter 269 Felaktiga uppgifter i lokalradion 270 Tillåta nyhetsbevakningen påverkas av tidningens politiska linje 271 Tidningens politiska åsikter märks på nyhetssidorna 272 Ställningstagande på nyhetsplats i kontroversiella frågor 273 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Välinformerad 274 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Oärlig 275 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Opartisk 276 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Kunnig 277 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Dåligt informerad 278 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Rättvis 279 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Ärlig 280 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Okunnig 281 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Partisk 282 Nyhetsrapporteringen i lokala tidningar: Orättvis 283 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Välinformerad 284 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Oärlig 285 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Opartisk 286 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Kunnig 287 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Dåligt informerad 288 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Rättvis 289 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Ärlig 290 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Okunnig 291 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Partisk 292 Nyhetsrapporteringen i kvällstidningar: Orättvis 293 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Välinformerad 294 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Oärlig 295 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Opartisk 296 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Kunnig 297 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Dåligt informerad 298 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Rättvis 299 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Ärlig 300 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Okunnig 301 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Partisk 302 Nyhetsrapporteringen i TV-nyheterna: Orättvis 303 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Välinformerad 304 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Oärlig 305 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Opartisk 306 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Kunnig 307 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Dåligt informerad 308 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Rättvis 309 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Ärlig 310 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Okunnig 311 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Partisk 312 Nyhetsrapporteringen i riksradionyheterna: Orättvis 313 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Välinformerad 314 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Oärlig 315 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Opartisk 316 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Kunnig 317 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Dåligt informerad 318 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Rättvis 319 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Ärlig 320 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Okunnig 321 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Partisk 322 Nyhetsrapporteringen i lokalradion: Orättvis 323 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Nya Wermlands-Tidningen 324 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Värmlands Folkblad 325 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Aftonbladet 326 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Expressen 327 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Aktuellt i TV 1 328 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Rapport i TV 2 329 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Regionala nyhetsprogram 330 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Riksradions nyhetssändningar 331 Mest tillförlitlig nyhetskälla: Lokalradion 332 Lokala morgontidningens bevakning av elitidrott 333 Lokala morgontidningens bevakning av damidrott 334 Lokal morgontidningens bevakning av ultima-idrott 335 Lokala morgontidningens bevakning av motionsidrott 336 Nyhetsartiklarnas längd i lokala morgontidning 337 Viktigt att den lokala morgontidningen har färgbilder 338 Lokaltidningens bevakning av BB-avgifterna 339 Lokaltidningens bevakning av flygplatsfrågan 340 Lokaltidningens bevakning av åldringsvården 341 Val av förstasidesnyhet 342 Viktiga värden: Behagligt liv 343 Viktiga värden: Familjetrygghet 344 Viktiga värden: Frihet 345 Viktiga värden: Frälsning 346 Viktiga värden: Inre jämvikt 347 Viktiga värden: Jämlikhet 348 Viktiga värden: Kunskap 349 Viktiga värden: Kärlek 350 Viktiga värden: Välfärd 351 Viktiga värden: Lycka 352 Viktiga värden: Självaktning 353 Viktiga värden: Självförverkligande 354 Viktiga värden: Socialt anseende 355 Viktiga värden: Spännande liv 356 Viktiga värden: Vacker värld 357 Viktiga värden: Vårt lands säkerhet 358 Viktiga värden: Vänskap 359 Viktiga värden: En värld i fred 360 Intresse - Hälsonyttig mat 361 Intresse - Bo i villa/eget hem 362 Intresse - Heminredning 363 Intresse - Modenyheter 364 Intresse - Motionera 365 Intresse - Laga mat 366 Intresse - Lyssna på popmusik 367 Intresse - Gå på teater 368 Intresse - Religion och trosfrågor 369 Intresse - Diskutera politik 370 Intresse - Handarbeta 371 Intresse - Utöva sport 372 Intresse - Skattefrågor 373 Intresse - Träffa nya människor 374 Intresse - Miljöfrågor 375 Intresse - Friluftsliv 376 Intresse - Arbetsmarknadsfrågor 377 Intresse - Gå på restaurang 378 Intresse - Familjeliv 379 Intresse - Gå ut och dansa 380 Intresse - Semestra utomlands 381 Intresse - Se på sport 382 Intresse - Läsa skönlitteratur 383 Intresse - Jobba med bilen 384 Intresse - Umgås med släkt och vänner 385 Ålder 386 Kön 387 Civilstånd 388 Bostadstyp 389 Hyr eller äger bostaden 390 Boendetid på orten 391 Tidigare bostadsort 392 Funderat på att flytta från orten 393 Utbildning 394 Subjektiv klasstillhörighet 395 Yrke 396 Offentlig eller privat sektor 397 Arbetare eller tjänsteman 398 Hel- eller deltidsarbete 399 Skiftarbete 400 Arbetsmarknadsgrupp 401 Hushållets storlek 402 Antal hushållsmedlemmar under 16 år 403 Släktingar i hemkommun 404 Hushållets årsinkomst 405 Medlem i idrottsförening 406 Medlem i politiskt parti eller liknande 407 Medlem i fackförening 408 Medlem i nykterhetsförening 409 Medlem i kristet samfund 410 Medlem i hembygdsförening 411 Medlem i annan förening 412 Intresse för politik 413 Intresse för händelser i kommunen 414 Intresse för idrott 415 Intresse för kultur 416 Intresse för livsåskådningsfrågor 417 Gårdagens aktiviteter: Var bortrest 418 Gårdagens aktiviteter: Var på arbetet 419 Gårdagens aktiviteter: Läste lokaltidning 420 Gårdagens aktiviteter: Läste bok 421 Gårdagens aktiviteter: Läste en storstadsmorgontidning 422 Gårdagens aktiviteter: Läste en kvällstidning 423 Gårdagens aktiviteter: Såg på TV 424 Gårdagens aktiviteter: Lyssnade på radion 425 Gårdagens aktiviteter: Såg på video 426 Gårdagens aktiviteter: Lyssnade på grammofon eller kassett 427 Gårdagens aktiviteter: Var på kvällskurs 428 Gårdagens aktiviteter: Låg sjuk 429 Bästa parti Moderaterna 430 Bästa parti Folkpartiet 431 Bästa parti Centerpartiet 432 Bästa parti KDS 433 Bästa parti Miljöpartiet 434 Bästa parti Socialdemokraterna 435 Bästa parti VPK 436 Bästa parti annat parti 437 Partianhängare

VAR 1 SSD STUDY NR 0300              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0300


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Lokal läsvanestudie - Värmland 1987
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 INTERVJUFORM Loc 13 width 1 Intervjuform 955 1. Brevenkät 39 2. Telefonintervju 606 5. Ej svar
VAR 6 KODARE 64 Loc 14 width 1 MD=0 or GE 9 64 Kodare 1. . . 4. 606 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 0 9 Frek: 249 316 208 218 606 3
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 15 width 2 Födelseår 12. 1912 . . 72. 1972 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 1 22 21 22 21 23 23 23 31 28 26 26 26 25 25 24 25 25 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 25 24 24 23 22 24 23 23 25 26 24 26 28 31 35 32 34 32 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 32 32 34 28 29 29 27 28 28 27 26 23 25 24 27 27 30 31 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 Frek: 31 32 29 27 27 29 20
VAR 8 LYSSNAR PÅ LOKALRADNYH 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 8 DE FÖRSTA FRÅGORNA GÄLLER VILKA MASSMEDIER, T EX RADIO, TV OCH DAGSTIDNINGAR, NI TAR DEL AV OCH HUR OFTA NI GÖR DETTA. 1 Hur ofta brukar Ni titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram? (Markera de alternativ Ni tycker passar bäst in på Er själv) 1(1) Nyheter i lokalradion 420 1. Dagligen 115 2. 5-6 ggr/vecka 139 3. 3-4 ggr/vecka 100 4. 1-2 ggr/vecka 109 5. Mer sällan 28 6. Aldrig 606 0. Bortfall 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 9 SER PÅ NYHETSPROG I TV 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 8 1(2) <Tittar på> Nyhetsprogram i TV <Se F.1 för fullständig frågetext> 496 1. Dagligen 184 2. 5-6 ggr/vecka 137 3. 3-4 ggr/vecka 84 4. 1-2 ggr/vecka 30 5. Mer sällan 1 6. Aldrig 606 0. Bortfall 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 10 LYSSNAR PÅ TT-NYHETER 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 8 1(3) <Lyssnar på> De korta nyheterna i riksradion (TT-nyheter) <Se F.1 för fullständig frågetext> 340 1. Dagligen 119 2. 5-6 ggr/vecka 139 3. 3-4 ggr/vecka 110 4. 1-2 ggr/vecka 147 5. Mer sällan 31 6. Aldrig 606 0. Bortfall 61 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 11 LYSSNAR PÅ DAGENS EKO 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 8 1(4) <Lyssnar på> Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 122 1. Dagligen 75 2. 5-6 ggr/vecka 130 3. 3-4 ggr/vecka 114 4. 1-2 ggr/vecka 294 5. Mer sällan 123 6. Aldrig 606 0. Bortfall 89 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 12 SER PÅ REG TV-NYHETER 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 8 1(5) <Tittar på> Regionala nyheter på TV (Tvärsnytt) <Se F.1 för fullständig frågetext> 180 1. Dagligen 122 2. 5-6 ggr/vecka 222 3. 3-4 ggr/vecka 199 4. 1-2 ggr/vecka 162 5. Mer sällan 32 6. Aldrig 606 0. Bortfall 30 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 13 LÄSA VECKOTIDNING 2 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 8 2 Hur ofta brukar Ni göra följande saker? 2(1) Läsa någon veckotidning 157 1. Flera ggr/vecka 255 2. En gång/vecka 191 3. Någon gång/månad 241 4. Mer sällan 90 5. Aldrig 606 0. Bortfall 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 14 LÄSA TIDSKRIFT 2 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 8 2(2) Läsa någon tidskrift <Se F.2 för fullständig frågetext> 251 1. Flera ggr/vecka 189 2. En gång/vecka 214 3. Någon gång/månad 178 4. Mer sällan 69 5. Aldrig 606 0. Bortfall 48 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 15 LYSSNA PÅ SKIVOR 2 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 8 2(3) Lyssna på skivor/kassetter <Se F.2 för fullständig frågetext> 426 1. Flera ggr/vecka 128 2. En gång/vecka 151 3. Någon gång/månad 139 4. Mer sällan 76 5. Aldrig 606 0. Bortfall 29 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 16 GÅ PÅ BIO 2 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 8 2(4) Gå på bio <Se F.2 för fullständig frågetext> 4 1. Flera ggr/vecka 10 2. En gång/vecka 110 3. Någon gång/månad 493 4. Mer sällan 294 5. Aldrig 606 0. Bortfall 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 17 HYRFILM PÅ VIDEO 2 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 8 2(5) Se hyrfilm på video <Se F.2 för fullständig frågetext> 14 1. Flera ggr/vecka 45 2. En gång/vecka 165 3. Någon gång/månad 251 4. Mer sällan 440 5. Aldrig 606 0. Bortfall 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 18 TV-PROGRAM PÅ VIDEO 2 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 8 2(6) Se inspelat TV-program på video <Se F.2 för fullständig frågetext> 30 1. Flera ggr/vecka 70 2. En gång/vecka 133 3. Någon gång/månad 205 4. Mer sällan 475 5. Aldrig 606 0. Bortfall 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 19 SER PÅ TV: UNDERHÅLLN 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 8 3 Hur mycket brukar Ni hinna se på av följande typer av TV-program? 3(1) Underhållningsprogram 89 1. Allt/i stort sett allt 511 2. Ganska mycket 301 3. Inte särskilt mycket 21 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 25 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 20 SER PÅ TV: NATURPROG 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 8 3(2) <Ser på TV> Naturprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 155 1. Allt/i stort sett allt 445 2. Ganska mycket 280 3. Inte särskilt mycket 53 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 14 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 21 SER PÅ TV: POPULÄRVET 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 8 3(3) <Ser på TV> Populärvetenskapliga program <Se F.3 för fullständig frågetext> 39 1. Allt/i stort sett allt 247 2. Ganska mycket 431 3. Inte särskilt mycket 173 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 57 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 22 SER PÅ TV: NYHETER 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 8 3(4) <Ser på TV> Nyhetsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 232 1. Allt/i stort sett allt 540 2. Ganska mycket 139 3. Inte särskilt mycket 14 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 22 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 23 SER PÅ TV: DOKUMENTÄR 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 8 3(5) <Ser på TV> Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 22 1. Allt/i stort sett allt 255 2. Ganska mycket 470 3. Inte särskilt mycket 150 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 50 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 24 SER PÅ TV: DECKARE 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 8 3(6) <Ser på TV> Deckare <Se F.3 för fullständig frågetext> 121 1. Allt/i stort sett allt 350 2. Ganska mycket 291 3. Inte särskilt mycket 152 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 25 SER PÅ TV: TV-TEATER 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 8 3(7) <Ser på TV> TV-teater <Se F.3 för fullständig frågetext> 49 1. Allt/i stort sett allt 244 2. Ganska mycket 440 3. Inte särskilt mycket 181 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 26 SER PÅ TV: LÅNGFILMER 3 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 8 3(8) <Ser på TV> Långfilmer <Se F.3 för fullständig frågetext> 82 1. Allt/i stort sett allt 360 2. Ganska mycket 400 3. Inte särskilt mycket 79 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 27 SER PÅ TV: SV SERIER 3 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 8 3(9) <Ser på TV> Svenska TV-serier <Se F.3 för fullständig frågetext> 113 1. Allt/i stort sett allt 385 2. Ganska mycket 324 3. Inte särskilt mycket 99 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 28 SER PÅ TV: UTL SERIER 3 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 8 3(10) <Ser på TV> Utländska TV-serier <Se F.3 för fullständig frågetext> 93 1. Allt/i stort sett allt 349 2. Ganska mycket 332 3. Inte särskilt mycket 140 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 29 SER PÅ TV: SPORT 3 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 8 3(11) <Ser på TV> Sportprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 305 1. Allt/i stort sett allt 279 2. Ganska mycket 217 3. Inte särskilt mycket 129 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 30 SER PÅ TV: UNGDOMSPROG 3 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 8 3(12) <Ser på TV> Ungdomsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 42 1. Allt/i stort sett allt 148 2. Ganska mycket 439 3. Inte särskilt mycket 276 4. Ingenting/nästan inget alls 606 0. Bortfall 42 8. Uppgift saknas på delfrågan 47 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 31 LÄSER WERMLANDS-TIDN 4 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 8 4 Läser eller tittar Ni personligen i någon eller några av följande tidningar regelbundet - i så fall hur ofta? 4(1) Nya Wermlands-Tidningen 585 1. Varje dag/6 ggr/vecka 67 2. 4-5 ggr/vecka 59 3. 2-3 ggr/vecka 44 4. 1 gång/vecka 107 5. Mer sällan 63 6. Aldrig 606 0. Bortfall 63 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 32 LÄSER VÄRML FOLKBLAD 4 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 8 4(2) <Läser> Värmlands Folkblad <Se F.4 för fullständig frågetext> 249 1. Varje dag/6 ggr/vecka 58 2. 4-5 ggr/vecka 89 3. 2-3 ggr/vecka 63 4. 1 gång/vecka 223 5. Mer sällan 195 6. Aldrig 606 0. Bortfall 111 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 33 LÄSER KRISTINEH-POSTEN 4 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 8 4(3) <Läser> Nya Kristinehamns-Posten <Se F.4 för fullständig frågetext> 9 1. Varje dag/6 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 92 3. 2-3 ggr/vecka 6 4. 1 gång/vecka 40 5. Mer sällan 650 6. Aldrig 606 0. Bortfall 189 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 34 LÄSER KARLSTADS-TIDN 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 8 4(4) <Läser> Karlstads-Tidningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 5 1. Varje dag/6 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 2 3. 2-3 ggr/vecka 38 4. 1 gång/vecka 183 5. Mer sällan 557 6. Aldrig 606 0. Bortfall 201 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 35 LÄSER FILIPSTADS TIDN 4 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 8 4(5) <Läser> Filipstads Tidning <Se F.4 för fullständig frågetext> 7 1. Varje dag/6 ggr/vecka 4 2. 4-5 ggr/vecka 43 3. 2-3 ggr/vecka 5 4. 1 gång/vecka 42 5. Mer sällan 682 6. Aldrig 606 0. Bortfall 205 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 36 LÄSER STORFORS TIDNING 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 8 4(6) <Läser> Storfors Tidning <Se F.4 för fullständig frågetext> 5 1. Varje dag/6 ggr/vecka 0 2. 4-5 ggr/vecka 6 3. 2-3 ggr/vecka 4 4. 1 gång/vecka 21 5. Mer sällan 744 6. Aldrig 606 0. Bortfall 208 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 37 LÄSER FRYKSDALS-BYGDEN 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 8 4(7) <Läser> Fryksdals-bygden <Se F.4 för fullständig frågetext> 4 1. Varje dag/6 ggr/vecka 1 2. 4-5 ggr/vecka 32 3. 2-3 ggr/vecka 12 4. 1 gång/vecka 82 5. Mer sällan 654 6. Aldrig 606 0. Bortfall 203 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 38 LÄSER VÄRMLANDS-BYGDEN 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 8 4(8) <Läser> Värmlands-bygden <Se F.4 för fullständig frågetext> 10 1. Varje dag/6 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 7 3. 2-3 ggr/vecka 44 4. 1 gång/vecka 159 5. Mer sällan 575 6. Aldrig 606 0. Bortfall 191 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 39 LÄSER SÄFFLE-TIDNINGEN 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 4(9) <Läser> Säffle-Tidningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 1. Varje dag/6 ggr/vecka 1 2. 4-5 ggr/vecka 5 3. 2-3 ggr/vecka 4 4. 1 gång/vecka 35 5. Mer sällan 733 6. Aldrig 606 0. Bortfall 209 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 40 LÄSER ARVIKA NYHETER 4 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 8 4(10) <Läser> Arvika Nyheter <Se F.4 för fullständig frågetext> 2 1. Varje dag/6 ggr/vecka 0 2. 4-5 ggr/vecka 2 3. 2-3 ggr/vecka 7 4. 1 gång/vecka 40 5. Mer sällan 721 6. Aldrig 606 0. Bortfall 216 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 41 LÄSER DAGENS NYHETER 4 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 8 4(11) <Läser> Dagens Nyheter <Se F.4 för fullständig frågetext> 37 1. Varje dag/6 ggr/vecka 9 2. 4-5 ggr/vecka 31 3. 2-3 ggr/vecka 90 4. 1 gång/vecka 228 5. Mer sällan 406 6. Aldrig 606 0. Bortfall 187 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 42 LÄSER GÖTEBORGS-POSTEN 4 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 8 4(12) <Läser> Göteborgs-Posten <Se F.4 för fullständig frågetext> 14 1. Varje dag/6 ggr/vecka 4 2. 4-5 ggr/vecka 12 3. 2-3 ggr/vecka 86 4. 1 gång/vecka 224 5. Mer sällan 447 6. Aldrig 606 0. Bortfall 200 8. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 43 LÄSER SVENSKA DAGBLAD 4 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 8 4(13) <Läser> Svenska Dagbladet <Se F.4 för fullständig frågetext> 29 1. Varje dag/6 ggr/vecka 6 2. 4-5 ggr/vecka 12 3. 2-3 ggr/vecka 30 4. 1 gång/vecka 139 5. Mer sällan 566 6. Aldrig 606 0. Bortfall 205 8. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 44 LÄSER AFTONBLADET 4 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 8 4(14) <Läser> Aftonbladet <Se F.4 för fullständig frågetext> 96 1. Varje dag/6 ggr/vecka 55 2. 4-5 ggr/vecka 106 3. 2-3 ggr/vecka 96 4. 1 gång/vecka 251 5. Mer sällan 238 6. Aldrig 606 0. Bortfall 146 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 45 LÄSER EXPRESSEN 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 8 4(15) <Läser> Expressen <Se F.4 för fullständig frågetext> 80 1. Varje dag/6 ggr/vecka 68 2. 4-5 ggr/vecka 120 3. 2-3 ggr/vecka 140 4. 1 gång/vecka 304 5. Mer sällan 145 6. Aldrig 606 0. Bortfall 131 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 46 LÄSER GT 4 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 8 4(16) <Läser> GT <Se F.4 för fullständig frågetext> 5 1. Varje dag/6 ggr/vecka 7 2. 4-5 ggr/vecka 13 3. 2-3 ggr/vecka 31 4. 1 gång/vecka 185 5. Mer sällan 536 6. Aldrig 606 0. Bortfall 211 8. Uppgift saknas på delfrågan 6 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 47 LÄSER ANNAN TIDNING 4 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 8 4(17) <Läser> Annan Tidning <Se F.4 för fullständig frågetext> 11 1. Varje dag/6 ggr/vecka 13 2. 4-5 ggr/vecka 36 3. 2-3 ggr/vecka 96 4. 1 gång/vecka 184 5. Mer sällan 408 6. Aldrig 606 0. Bortfall 239 8. Uppgift saknas på delfrågan 7 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 48 LÄSER ANNONSBLAD 5 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 5 Läser Ni regelbundet något eller några lokala annonsblad eller andra gratisutdelade tidningar? (OM JA:) Vilken eller vilka tidningar och hur ofta? 488 1. Ja 434 5. Nej 606 0. Bortfall 72 9. Uppgift saknas
VAR 49 ANNONSBLAD 1 5 Loc 58 width 2 MD= 0 or GE 99 5(1.1) <Läser lokalt annonsblad eller gratisutdelad tidning> Annonsblad 1 <Se F.5 för fullständig frågetext> 51 01. Karlstadsnytt 44 02. Forshagabladet 54 03. Klarälvsbygden 35 04. Kilsnytt 54 05. Grums-Vålbergsnytt 49 06. Kristinehamns-Storfors-aktuellt 15 07. Hammaröbladet 58 08. Torsby Klarälvsposten 21 09. Munkfors 1 10. Kyrkobladet 2 11. Malungsbladet 1 13. Sunnebladet 1 21. 606 00. Bortfall 608 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 50 LÄSFREKV ANNONSBLAD 1 5 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 5(1.2) <Läser lokalt annonsblad eller gratisutdelad tidning> Läsfrekvens annonsblad 1 <Se F.5 för fullständig frågetext> 222 1. Varje vecka 122 2. Någon eller några gånger i månaden 26 3. Mera sällan 1 4. Aldrig 606 0. Bortfall 623 9. Frågan ej tikllämplig/Uppgift saknas
VAR 51 ANNONSBLAD 2 5 Loc 61 width 2 MD= 0 5(2.1) <Läser lokalt annonsblad eller gratisutdelad tidning> Annonsblad 2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 1 01. Karlstadsnytt 1 08. Torsby Klarälvsposten 3 09. Munkfors 9 11. Malungsbladet 1 12. Töcksforsbladet 606 00. Bortfall 979 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 52 LÄSFREKV ANNONSBLAD 2 5 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 5(2.2) <Läser lokalt annonsblad eller gratisutdelad tidning> Läsfrekvens annonsblad 2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 13 1. Varje vecka 1 2. Någon eller några gånger i månaden 4 3. Mera sällan 0 4. Aldrig 606 0. Bortfall 976 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 53 PRENUMERATION 6 Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 99 HÄR FÖLJER NÅGRA SÄRSKILDA FRÅGOR OM DE DAGSTIDNINGAR NI LÄSER NU, HUR NI SKAFFAR DEM OCH LITE OM EVENTUELLA TIDNINGAR NI TIDIGARE HAFT 6 Prenumererar Ni eller någon annan i Ert hushåll på någon dagstidning? 414 01. Nya Wermlands-Tidningen 174 02. Värmlands Folkblad 27 03. Nya Kristinehamns-Posten 4 04. Karlstads-Tidningen 21 05. Filipstads Tidning 18 06. Storfors Tidning 3 07. Fryksdals-bygden 1 08. Värmlands-bygden 5 10. Nya Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter 24 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 28 13. Nya Wermlands-Tidningen och Nya Kristinehamns-Posten 19 14. Nya Wermlands-Tidningen och Karlstads-Tidningen 11 15. Nya Wermlands-Tidningen och Filipstads Tidning 1 16. Nya Wermlands-Tidningen och Storfors Tidning 20 17. Nya Wermlands-Tidningen och Fryksdals-bygden 24 18. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands-bygden 3 19. Nya Wermlands-Tidningen och Säffle-Tidningen 4 20. Värmlands Folkblad och Arvika Nyheter 14 23. Värmlands Folkblad och Nya Kristinehamns-Posten 4 24. Värmlands Folkblad och Karlstads-Tidningen 9 25. Värmlands Folkblad och Filipstads Tidning 4 26. Värmlands Folkblad och Storfors Tidning 5 27. Värmlands Folkblad och Fryksdals-bygden 16 28. Värmlands Folkblad och Värmlands-bygden 1 29. Värmlands Folkblad och Säffle-Tidningen 1 30. Nya Kristinehamns-Posten och Arvika Nyheter 1 34. Nya Kristinehamns-Posten och Karlstads-Tidningen 2 35. Nya Kristinehamns-Posten och Filipstads Tidning 1 36. Nya Kristinehamns-Posten och Storfors Tidning 1 37. Nya Kristinehamns-Posten och Fryksdals-bygden 1 38. Nya Kristinehamns-Posten och Värmlands-bygden 1 46. Karlstads-Tidningen och Storfors Tidning 4 48. Karlstads-Tidningen och Värmlands-bygden 1 56. Filipstads Tidning och Storfors Tidning 3 57. Filipstads Tidning och Fryksdals-bygden 1 67. Storfors Tidning och Fryksdals-bygden 3 68. Storfors Tidning och Värmlands-bygden 1 78. Fryksdals-bygden och Värmlands-bygden 101 95. Prenumererar inte på dagstidning 606 00. Bortfall 18 99. Uppgift saknas
VAR 54 PÅVERKAT VAL DAGSTIDN 7 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 7 (PRENUMERERAR PÅ DAGSTIDNING) När det gäller den dagstidning Ni har i Ert hushåll - vem eller vad har enligt Er uppfattning främst påverkat att det blivit just den tidningen? 466 1. Jag själv 87 2. Make/maka 1 3. Barnen 207 4. Familjetradition 4 5. Vänner och bekanta 68 6. Annan orsak 7 7. Politisk 9 8. Annonser 606 0. Bortfall 145 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 55 YTTERLIGARE PREN 8 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 8 (PRENUMERERAR PÅ DAGSTIDNING) Har Ni någon gång funderat på att prenumerera på ytterligare en morgontidning? 42 1. Ja, flera gånger 95 2. Ja, någon enstaka gång 730 5. Nej 606 0. Bortfall 127 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 56 TIDN YTTERLIGARE PREN 8 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 8(1) (FUNDERAT PÅ YTTERLIGARE PRENUMERATION) Om ja, vilken tidning <Se F.8 för fullständig frågetext> 29 01. Nya Wermlands-Tidningen 42 02. Värmlands Folkblad 1 05. Filipstads Tidning 21 07. Fryksdals-bygden 1 09. Säffle-Tidningen 6 10. Nya Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter 3 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 1 13. Nya Wermlands-Tidningen och Nya Kristinehamns-Posten 3 20. Värmlands Folkblad och Arvika Nyheter 1 29. Värmlands Folkblad och Säffle-Tidningen 1 45. Karlstads-Tidningen och Filipstads Tidning 2 46. Karlstads-Tidningen och Storfors Tidning 1 49. Karlstads-Tidningen och Säffle-Tidningen 3 56. Filipstads Tidning och Storfors Tidning 1 89. Värmlands-bygden och Säffle-Tidningen 606 00. Bortfall 878 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 57 TIDIGARE PRENUMERATION 9 Loc 70 width 2 MD= 0 or GE 99 9 (PRENUMERERAR PÅ DAGSTIDNING) Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon annan dagstidning än den eller de Ni nu prenumererar på? Bortse från säsongsmässiga uppehåll. 65 01. Nya Wermlands-Tidningen 100 02. Värmlands Folkblad 3 03. Nya Kristinehamns-Posten 3 04. Karlstads-Tidningen 4 05. Filipstads Tidning 25 07. Fryksdals-bygden 3 08. Värmlands-bygden 2 09. Säffle-Tidningen 11 10. Nya Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter 2 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 1 13. Nya Wermlands-Tidningen och Nya Kristinehamns-Posten 1 16. Nya Wermlands-Tidningen och Storfors Tidning 4 20. Värmlands Folkblad och Arvika Nyheter 1 28. Värmlands Folkblad och Värmlands-bygden 1 39. Nya Kristinehamns-Posten och Säffle-Tidningen 2 45. Karlstads-Tidningen och Filipstads Tidning 1 46. Karlstads-Tidningen och Storfors Tidning 1 56. Filipstads Tidning och Storfors Tidning 1 78. Fryksdals-bygden och Värmlands-bygden 1 80. Värmlands-bygden och Arvika Nyheter 38 94. Annan tidning 544 95. Ingen tidigare prenumeration 606 00. Bortfall 180 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 58 UPPH PREN: INGA PENGAR 9 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 9 (UPPHÖRT MED PRENUMERATION) Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, av vilket skäl upphörde Ni att prenumerera på denna tidning? (Markera det alternativ som bäst stämmer in på Er) 9(1) Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till fler tidningsprenumerationer än de jag/vi nu har 53 1. Markerat 230 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 711 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 59 UPPH PREN: HÖJT PRIS 9 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 9(2) <Anledning upphöra med prenumeration> Prenumerationspriset höjdes <Se F.9 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 269 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 60 UPPH PREN: LOKALRADION 9 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 9(3) <Anledning upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.9 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 273 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 61 UPPH PREN: LOK TIDNING 9 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 9(4) <Anledning upphöra med prenumeration> Det räcker med min lokala 1-3 dagars tidning <Se F.9 för fullständig frågetext> 18 1. Markerat 264 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 62 UPPH PREN: TIDNINGSUTD 9 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 9(5) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.9 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 275 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 63 UPPH PREN: INGEN TID 9 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 9(6) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade inte tid att läsa den <Se F.9 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 245 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 64 UPPH PREN: TILLG ARBET 9 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 9(7) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till den på arbetet/skolan <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 250 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 65 UPPH PREN: KAN LÅNA 9 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 9(8) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av bekant/granne <Se F.9 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 271 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 66 UPPH PREN: POL LINJE 9 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 9(9) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.9 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 244 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 67 UPPH PREN: INNEHÅLLET 9 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 9(10) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.9 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 244 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 68 UPPH PREN: LITE ANNONS 9 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 9(11) <Anledning upphöra med prenumeration> Den innehöll för lite annonser <Se F.9 för fullständig frågetext> 24 1. Markerat 258 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 69 UPPH PREN: FLYTTADE 9 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 9(12) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten <Se F.9 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 229 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 712 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 70 UPPH PREN: ANNAT SKÄL 9 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 9(13) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag/vi slutade av annat skäl <Se F.9 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 243 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 714 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 71 FUNDERAT UPPHÖRA PREN 10 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 10(1) (PRENUMERERAR PÅ DAGSTIDNING) Har Ni själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer Ni nu har eller har detta diskuterats inom familjen? 52 1. Ja, flera gånger 90 3. Ja, någon enstaka gång 723 5. Nej 606 0. Bortfall 129 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 72 TIDN FUND UPPH PREN 10 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 99 10(2) (FUNDERAT PÅ ATT UPPHÖRA MED PRENUMERATION) Om ja, vilken tidning 41 01. Nya Wermlands-Tidningen 23 02. Värmlands Folkblad 4 03. Nya Kristinehamns-Posten 3 04. Karlstads-Tidningen 6 05. Filipstads Tidning 1 06. Storfors Tidning 7 07. Fryksdals-bygden 2 10. Nya Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter 1 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 1 20. Värmlands Folkblad och Arvika Nyheter 606 00. Bortfall 905 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 73 PRENUMERATIONSPERIOD 11 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 11 (PRENUMERERAR PÅ DAGSTIDNING) Om Ni prenumererar på en dagstidning, för hur lång tid brukar Ni betala prenumerationsavgiften? 465 1. För helår 79 2. För halvår 263 3. För kvartal 17 4. För en eller två månader 606 0. Bortfall 170 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 74 ANDRA TIDN GM BYTE 12 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 12 (PRENUMERERAR PÅ DAGSTIDNING) Om Ni regelbundet (minst en gång i veckan) läser fler morgontidningar än den/de Ni prenumererar på, på vilket sätt har Ni i så fall tillgång till den/dem? 12(1) Byter med eller lånar av granne eller bekant 58 1. Markerat 475 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 461 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 75 ANDRA TIDN BIBL 12 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Tillgång annan morgontidning> Läser den på bibliotek <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 504 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 462 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 76 ANDRA TIDN PÅ ARBETET 12 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 12(3) <Tillgång annan morgontidning> Läser den på arbetet eller i skolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 276 1. Markerat 262 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 456 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 77 ANDRA TIDN GRATIS 12 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 12(4) <Tillgång annan morgontidning> Har tidningen gratis <Se F.12 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 524 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 459 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 78 ANDRA TIDN LÖSNUMMER 12 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 12(2) <Tillgång annan morgontidning> Köper lösnummer <Se F.12 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 344 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 458 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 79 ANDRA TIDN ANNAT SÄTT 12 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 12(6) <Tillgång annan morgontidning> Annat sätt <Se F.12 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 512 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 459 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 80 TIDNING TIDIGARE PREN 13 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 99 FRÅGORNA PÅ DENNA SIDA SKALL ENDAST BESVARAS OM NI INTE PRENUMERERAR PÅ NÅGON DAGSTIDNING 13(1) Denna fråga ska endast besvaras om Ni inte prenumererar på någon dagstidning. Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon dagstidning? 13(1.1) Ja, jag/vi prenumererade tidigare på ... 36 01. Nya Wermlands-Tidningen 16 02. Värmlands Folkblad 1 03. Nya Kristinehamns-Posten 1 04. Karlstads-Tidningen 1 05. Filipstads Tidning 2 07. Fryksdals-bygden 2 10. Nya Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter 2 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 1 13. Nya Wermlands-Tidningen och Nya Kristinehamns-Posten 1 15. Nya Wermlands-Tidningen och Filipstads Tidning 1 47. Karlstads-Tidningen och Fryksdals-bygden 1 89. Värmlands-bygden och Säffle-Tidningen 70 95. Ingen tidigare prenumeration 606 00. Bortfall 859 99. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 81 UPPHÖRDE PREN ÅR 13 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 13(1.2) (TIDIGARE PRENUMERATION) Slutade omkring år..... <Se F.13(1) för fullständig frågetext> 12 1. Före 1980 9 2. 1980-1982 5 3. 1983 9 4. 1984 9 5. 1985 13 6. 1986 2 7. 1987 606 0. Bortfall 935 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 82 TID PREN: INGA PENGAR 13 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 13(2) Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, varför upphörde Ni med prenumerationen? (Markera det eller de alternativ som bäst stämmer in på Er) 13(2.1) Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till en tidningsprenumeration också 20 1. Markerat 45 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 83 TID PREN: HÖJT PRIS 13 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.2) <Anledning upphöra med prenumeration> Prenumerationpriset höjdes <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 60 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 84 TID PREN: LOKALRADION 13 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.3) <Anledning upphöra med prenumeration> Får lokal information i lokalradion <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 56 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 85 TID PREN: TIDNINGSUTD 13 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.4) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 57 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 86 TID PREN: INGEN TID 13 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.5) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag hade inte tid att läsa tidningen <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 54 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 87 TID PREN: TILLG ARBET 13 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.6) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag har ändå tillgång till tidningen på arbetet/i skolan <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 20 1. Markerat 45 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 88 TID PREN: KAN LÅNA 13 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.7) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag kan låna den av en bekant eller en granne <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 56 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 89 TID PREN: POL LINJE 13 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.8) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 62 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 90 TID PREN: INNEHÅLLET 13 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.9) <Anledning upphöra med prenumeration> Tidningens innehåll var inte tillräckligt bra <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 62 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 91 TID PREN: LITE ANNONS 13 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.10) <Anledning upphöra med prenumeration> Den innehöll för lite annonser <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 63 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 92 TID PREN: FLYTTADE 13 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.11) <Anledning upphöra med prenumeration> Jag flyttade från orten, har inte börjat med någon ny tidning <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 58 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 93 TID PREN: ANNAT SKÄL 13 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 13(2.12) <Anledning upphöra med prenumeration> Annat skäl <Se F.13(2) för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 57 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 929 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 94 TILLG GENOM BYTE/LÅN 14 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 14 (PRENUMERERA INTE PÅ DAGSTIDNING) Om Ni inte prenumererar på Er lokala morgontidning, på vilket sätt har Ni i så fall vanligen tillgång till den? 14(1) Byter med eller lånar av granne eller bekant 9 1. Markerat 61 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 95 TILLG PÅ BIBLIOTEKET 14 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 14(2) <Tillgång till morgontidning> Läser den på bibliotek <Se F.14 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 62 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 96 TILLG PÅ ARBETE/SKOLA 14 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 14(3) <Tillgång till morgontidning> Läser den på arbetet eller i skolan <Se F.14 för fullständig frågetext> 33 1. Markerat 37 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 97 TILLG GRATIS TIDNING 14 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 14(4) <Tillgång till morgontidning> Har tidningen gratis <Se F.14 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 65 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 98 TILLG KÖPER LÖSNUMMER 14 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 14(5) <Tillgång till morgontidning> Köper lösnummer <Se F.14 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 48 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 99 TILLG TIDN ANNAT SÄTT 14 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 14(6) <Tillgång till morgontidning> Annat sätt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 69 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 100 EJ TILLG MORGONTIDN 14 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) <Tillgång till morgontidning> Har inte tillgång till någon lokal morgontidning <Se F.14 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 64 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 924 9. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 101 RIMLIGT PRENPRIS 15 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 15 Vad anser Ni att det är rimligt att betala för en lokal morgontidning i prenumerationspris per år? 519 1. Upp till 500 kr 199 2. 501-600 kr 81 3. 601-700 kr 56 4. 701-800 kr 21 5. 801-900 kr 10 6. 901-1000 kr 4 7. Över 1000 kr 606 0. Bortfall 104 9. Uppgift saknas
VAR 102 ARBETSPLATSTILLGÅNG 16 Loc 118 width 2 MD= 0 or GE 99 16 Har Ni tillgång till någon lokal morgontidning eller annan morgontidning på Er arbetsplats eller Er skola? 76 01. Nya Wermlands-Tidningen 68 02. Värmlands Folkblad 2 03. Nya Kristinehamns-Posten 10 04. Karlstads-Tidningen 6 05. Filipstads Tidning 1 06. Storfors Tidning 2 07. Fryksdals-bygden 178 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 3 14. Nya Wermlands-Tidningen och Karlstads-Tidningen 1 15. Nya Wermlands-Tidningen och Filipstads Tidning 2 17. Nya Wermlands-Tidningen och Fryksdals-bygden 6 18. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands-bygden 4 19. Nya Wermlands-Tidningen och Säffle-Tidningen 4 20. Värmlands Folkblad och Arvika Nyheter 1 24. Värmlands Folkblad och Karlstads-Tidningen 3 26. Värmlands Folkblad och Storfors Tidning 7 27. Värmlands Folkblad och Fryksdals-bygden 9 28. Värmlands Folkblad och Värmlands-bygden 2 29. Värmlands Folkblad och Säffle-Tidningen 1 37. Nya Kristinehamns-Posten och Fryksdals-bygden 5 38. Nya Kristinehamns-Posten och Värmlands-bygden 1 46. Karlstads-Tidningen och Storfors Tidning 1 48. Karlstads-Tidningen och Värmlands-bygden 11 56. Filipstads Tidning och Storfors Tidning 2 59. Filipstads Tidning och Säffle-Tidningen 61 68. Storfors Tidning och Värmlands-bygden 1 78. Fryksdals-bygden och Värmlands-bygden 1 79. Fryksdals-bygden och Säffle-Tidningen 2 89. Värmlands-bygden och Säffle-Tidningen 20 94. Ja, annan morgontidning, t ex Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet 359 95. Ej tillgång till morgontidning på arbete/skola 606 00. Bortfall 144 99. Uppgift saknas
VAR 103 SÖNDAG: INGEN TIDNING 17 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 17 På söndagar kommer det inte ut någon lokal morgontidning i Ert område. Väljer Ni då att: (mer än ett alternativ kan markeras) 17(1) Väljer Ni då att inte läsa någon dagstidning 216 1. Markerat 744 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 104 SÖNDAG: ÄLDRE TIDNING 17 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 17(2) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa någon tidning ni fått tidigare i veckan <Se F.17 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 884 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 105 SÖNDAG: AFTONBLADET 17 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 17(3) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Aftonbladet <Se F.17 för fullständig frågetext> 316 1. Markerat 643 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 106 SÖNDAG: EXPRESSEN 17 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 17(4) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Expressen <Se F.17 för fullständig frågetext> 357 1. Markerat 605 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 107 SÖNDAG: GT 17 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 17(5) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa GT <Se F.17 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 922 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 108 SÖNDAG: DN 17 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 17(6) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Dagens Nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 801 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 109 SÖNDAG: GP 17 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 17(7) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Göteborgs-Posten <Se F.17 för fullständig frågetext> 117 1. Markerat 842 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 110 SÖNDAG: SVD 17 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 17(8) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa Svenska Dagbladet <Se F.17 för fullständig frågetext> 45 1. Markerat 914 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 111 SÖNDAG: ANNAN TIDN 17 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 17(9) <Tidningsläsning på söndagar> Väljer Ni då att läsa annan tidning <Se F.17 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 943 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 112 VIKTIGT: ANNONSER 18 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 8 18 Hur stor betydelse för Ert val av lokal morgontidning har följande egenskaper hos tidningen? 18(1) Annonserna 165 1. Mycket viktigt 335 2. Ganska viktigt 249 3. Inte särskilt viktigt 96 4. Inte alls viktigt 12 5. Vet inte 606 0. Bortfall 109 8. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 113 VIKTIGT: POL LINJE 18 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 8 18(2) <Viktig tidningsegenskap> Den politiska linjen <Se F.18 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket viktigt 225 2. Ganska viktigt 248 3. Inte särskilt viktigt 223 4. Inte alls viktigt 16 5. Vet inte 606 0. Bortfall 130 8. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 114 VIKTIGT: LOK NYHETER 18 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 8 18(3) <Viktig tidningsegenskap> De lokala nyheterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 464 1. Mycket viktigt 399 2. Ganska viktigt 55 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 8 5. Vet inte 606 0. Bortfall 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 115 VIKTIGT: RIKSNYHETER 18 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 8 18(4) <Viktig tidningsegenskap> Riksnyheterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket viktigt 416 2. Ganska viktigt 136 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt 7 5. Vet inte 606 0. Bortfall 94 8. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 116 VIKTIGT: UTRIKESNYH 18 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 8 18(5) <Viktig tidningsegenskap> Utrikesnyheterna <Se F.18 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket viktigt 389 2. Ganska viktigt 227 3. Inte särskilt viktigt 62 4. Inte alls viktigt 6 5. Vet inte 606 0. Bortfall 111 8. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 117 VIKTIGT: SPORTSIDORNA 18 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 8 18(6) <Viktig tidningsegenskap> Sportsidorna <Se F.18 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket viktigt 265 2. Ganska viktigt 201 3. Inte särskilt viktigt 151 4. Inte alls viktigt 12 5. Vet inte 606 0. Bortfall 90 8. Uppgift saknas på delfrågan 27 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 118 VIKTIGT: TIDNINGSPRIS 18 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 8 18(7) <Viktig tidningsegenskap> Att tidningen har lågt prenumerationspris <Se F.18 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket viktigt 273 2. Ganska viktigt 217 3. Inte särskilt viktigt 104 4. Inte alls viktigt 52 5. Vet inte 606 0. Bortfall 103 8. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 119 VIKTIGT: SIDANTAL 18 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 8 18(8) <Viktig tidningsegenskap> Att tidningen har många sidor <Se F.18 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket viktigt 181 2. Ganska viktigt 368 3. Inte särskilt viktigt 208 4. Inte alls viktigt 26 5. Vet inte 606 0. Bortfall 123 8. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 120 VIKTIGT: ANKOMSTTID 18 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 8 18(9) <Viktig tidningsegenskap> Att man får tidningen tidigt på morgonen <Se F.18 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket viktigt 275 2. Ganska viktigt 112 3. Inte särskilt viktigt 70 4. Inte alls viktigt 17 5. Vet inte 606 0. Bortfall 67 8. Uppgift saknas på delfrågan 28 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 121 VIKTIGT: RADIO/TV-BIL 18 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 8 18(10) <Viktig tidningsegenskap> Att tidningen har en radio-TV-bilaga varje vecka <Se F.18 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket viktigt 218 2. Ganska viktigt 277 3. Inte särskilt viktigt 190 4. Inte alls viktigt 11 5. Vet inte 606 0. Bortfall 79 8. Uppgift saknas på delfrågan 29 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 122 NYHETER KIL 19 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 8 19 Hur viktigt anser Ni att det är att få nyheter från följande områden i den lokala morgontidning Ni läser? 19(1) Kil 96 1. Mycket viktigt 218 2. Ganska viktigt 317 3. Inte särskilt viktigt 132 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 189 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 123 NYHETER TORSBY 19 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 8 19(2) <Nyheter från> Torsby <Se F.19 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket viktigt 194 2. Ganska viktigt 349 3. Inte särskilt viktigt 132 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 172 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 124 NYHETER HAMMARÖ 19 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 8 19(3) <Nyheter från> Hammarö <Se F.19 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket viktigt 227 2. Ganska viktigt 306 3. Inte särskilt viktigt 138 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 191 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 125 NYHETER MUNKFORS 19 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 8 19(4) <Nyheter från> Munkfors <Se F.19 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket viktigt 194 2. Ganska viktigt 356 3. Inte särskilt viktigt 149 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 199 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 126 NYHETER FORSHAGA 19 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 8 19(5) <Nyheter från> Forshaga <Se F.19 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket viktigt 212 2. Ganska viktigt 330 3. Inte särskilt viktigt 133 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 200 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 127 NYHETER GRUMS 19 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 8 19(6) <Nyheter från> Grums <Se F.19 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket viktigt 195 2. Ganska viktigt 338 3. Inte särskilt viktigt 140 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 197 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 128 NYHETER SUNNE 19 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 8 19(7) <Nyheter från> Sunne <Se F.19 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket viktigt 217 2. Ganska viktigt 327 3. Inte särskilt viktigt 129 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 200 8. Uppgift saknas på delfrågan 43 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 129 NYHETER KARLSTAD 19 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 8 19(8) <Nyheter från> Karlstad <Se F.19 för fullständig frågetext> 414 1. Mycket viktigt 314 2. Ganska viktigt 88 3. Inte särskilt viktigt 42 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 96 8. Uppgift saknas på delfrågan 40 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 130 NYHETER HAGFORS 19 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 8 19(9) <Nyheter från> Hagfors <Se F.19 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket viktigt 187 2. Ganska viktigt 349 3. Inte särskilt viktigt 125 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 178 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 131 NYHETER FILIPSTAD 19 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 8 19(10) <Nyheter från> Filipstad <Se F.19 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket viktigt 224 2. Ganska viktigt 332 3. Inte särskilt viktigt 119 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 180 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 132 NYHETER KRISTINEHAMN 19 Loc 149 width 1 MD=0 or GE 8 19(11) <Nyheter från> Kristinehamn <Se F.19 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket viktigt 209 2. Ganska viktigt 299 3. Inte särskilt viktigt 117 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 175 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 133 NYHETER STORFORS 19 Loc 150 width 1 MD=0 or GE 8 19(12) <Nyheter från> Storfors <Se F.19 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket viktigt 182 2. Ganska viktigt 357 3. Inte särskilt viktigt 153 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 192 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 134 NYHETER SÄFFLE 19 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 8 19(13) <Nyheter från> Säffle <Se F.19 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket viktigt 175 2. Ganska viktigt 371 3. Inte särskilt viktigt 151 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 213 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 135 NYHETER ÅMÅL 19 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 8 19(14) <Nyheter från> Åmål <Se F.19 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket viktigt 122 2. Ganska viktigt 391 3. Inte särskilt viktigt 188 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 220 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 136 NYHETER KARLSKOGA 19 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 8 19(15) <Nyheter från> Karlskoga <Se F.19 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket viktigt 171 2. Ganska viktigt 364 3. Inte särskilt viktigt 152 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 207 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 137 NYHETER DEGERFORS 19 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 8 19(16) <Nyheter från> Degerfors <Se F.19 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket viktigt 147 2. Ganska viktigt 378 3. Inte särskilt viktigt 175 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 215 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 138 NYHETER GÖTEBORG 19 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 8 19(17) <Nyheter från> Göteborg <Se F.19 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket viktigt 260 2. Ganska viktigt 262 3. Inte särskilt viktigt 133 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 198 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 139 NYHETER STOCKHOLM 19 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 8 19(18) <Nyheter från> Stockholm <Se F.19 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket viktigt 272 2. Ganska viktigt 253 3. Inte särskilt viktigt 126 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 189 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 140 NYHETER ÖREBRO 19 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 8 19(19) <Nyheter från> Örebro <Se F.19 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket viktigt 154 2. Ganska viktigt 363 3. Inte särskilt viktigt 187 4. Inte alls viktigt 606 0. Bortfall 213 8. Uppgift saknas på delfrågan 42 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 141 INTR LÄSA SPORT 20 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 8 20 Tidigare erfarenheter visar att det är skillnad på att läsa en viss typ av innehåll och att vara intresserad av det. Ange för följande typer av innehåll hur mycket Ni är INTRESSERAD av att läsa om dem i en morgontidning. 20(1) Allmänt - Sport 252 1. Allt/i stort sett allt 274 2. Ganska mycket 223 3. Inte särskilt mycket 150 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 39 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 142 INTR LÄSA FAMNYH 20 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 8 20(2) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Familjenyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 178 1. Allt/i stort sett allt 344 2. Ganska mycket 277 3. Inte särskilt mycket 99 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 40 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 143 INTR LÄSA INSÄNDARE 20 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 8 20(3) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Insändare <Se F.20 för fullständig frågetext> 165 1. Allt/i stort sett allt 369 2. Ganska mycket 279 3. Inte särskilt mycket 76 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 49 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 144 INTR LÄSA INRIKESNYH 20 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 8 20(4) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Inrikesnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 219 1. Allt/i stort sett allt 548 2. Ganska mycket 111 3. Inte särskilt mycket 21 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 39 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 145 INTR LÄSA EKONOMI 20 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 8 20(5) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Ekonomi/näringsliv <Se F.20 för fullständig frågetext> 105 1. Allt/i stort sett allt 318 2. Ganska mycket 355 3. Inte särskilt mycket 102 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 58 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 146 INTR LÄSA POL NYH 20 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 8 20(6) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Politiska nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 120 1. Allt/i stort sett allt 332 2. Ganska mycket 333 3. Inte särskilt mycket 97 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 56 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 147 INTR LÄSA FACKL 20 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 8 20(7) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Fackliga frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 49 1. Allt/i stort sett allt 201 2. Ganska mycket 437 3. Inte särskilt mycket 179 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 72 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 148 INTR LÄSA OLYCKOR 20 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 8 20(8) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Olyckor och brott <Se F.20 för fullständig frågetext> 181 1. Allt/i stort sett allt 433 2. Ganska mycket 258 3. Inte särskilt mycket 22 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 44 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 149 INTR LÄSA LEDARE 20 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 8 20(9) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Ledare och kommentarer <Se F.20 för fullständig frågetext> 129 1. Allt/i stort sett allt 236 2. Ganska mycket 366 3. Inte särskilt mycket 150 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 57 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 150 INTR LÄSA UTRNYH 20 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 8 20(10) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Utrikesnyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 155 1. Allt/i stort sett allt 442 2. Ganska mycket 234 3. Inte särskilt mycket 52 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 55 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 151 INTR LÄSA KULTUR 20 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 8 20(11) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Kulturartiklar <Se F.20 för fullständig frågetext> 60 1. Allt/i stort sett allt 216 2. Ganska mycket 410 3. Inte särskilt mycket 190 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 62 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 152 INTR LÄSA SERIER 20 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 8 20(12) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Seriesida <Se F.20 för fullständig frågetext> 105 1. Allt/i stort sett allt 204 2. Ganska mycket 291 3. Inte särskilt mycket 269 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 69 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 153 INTR LÄSA RADIO/TV 20 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 8 20(13) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Radio/TV-nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 229 1. Allt/i stort sett allt 400 2. Ganska mycket 217 3. Inte särskilt mycket 41 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 51 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 154 INTR LÄSA MILJÖ 20 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 8 20(14) <Intresse läsa i morgontidning> Allmänt - Miljöfrågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 146 1. Allt/i stort sett allt 413 2. Ganska mycket 289 3. Inte särskilt mycket 49 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 41 8. Uppgift saknas på delfrågan 56 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 155 INTR LÄSA LOK NYH 20 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 8 20(15) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Allmänna lokala nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 496 1. Allt/i stort sett allt 354 2. Ganska mycket 55 3. Inte särskilt mycket 12 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 156 INTR LÄSA ARBETSMARK 20 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 8 20(16) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Arbetsmarknaden <Se F.20 för fullständig frågetext> 180 1. Allt/i stort sett allt 363 2. Ganska mycket 253 3. Inte särskilt mycket 71 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 68 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 157 INTR LÄSA FÖRENINGAR 20 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 8 20(17) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Organisationer och föreningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 43 1. Allt/i stort sett allt 248 2. Ganska mycket 441 3. Inte särskilt mycket 129 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 74 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 158 INTR LÄSA KÄNT FOLK 20 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 8 20(18) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Känt folk på orten <Se F.20 för fullständig frågetext> 195 1. Allt/i stort sett allt 296 2. Ganska mycket 304 3. Inte särskilt mycket 86 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 54 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 159 INTR LÄSA KOM POL 20 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 8 20(19) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Kommunal politik <Se F.20 för fullständig frågetext> 146 1. Allt/i stort sett allt 355 2. Ganska mycket 284 3. Inte särskilt mycket 92 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 58 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 160 INTR LÄSA ARBPLATS 20 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 8 20(20) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Arbetsplatser <Se F.20 för fullständig frågetext> 121 1. Allt/i stort sett allt 342 2. Ganska mycket 312 3. Inte särskilt mycket 98 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 62 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 161 INTR LÄSA SKOLFRÅGOR 20 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 8 20(21) <Intresse läsa i morgontidning> Lokala nyheter - Skolfrågor <Se F.20 för fullständig frågetext> 149 1. Allt/i stort sett allt 286 2. Ganska mycket 333 3. Inte särskilt mycket 105 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 62 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 162 INTR LÄSA AFFÄRSANN 20 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 8 20(22) <Intresse läsa i morgontidning> Annonser - Lokala affärsannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 252 1. Allt/i stort sett allt 356 2. Ganska mycket 223 3. Inte särskilt mycket 57 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 47 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 163 INTR LÄSA VECKOANN 20 Loc 180 width 1 MD=0 or GE 8 20(23) <Intresse läsa i morgontidning> Annonser - Veckoannonser från livsmedelsbutiker och varuhus <Se F.20 för fullständig frågetext> 244 1. Allt/i stort sett allt 347 2. Ganska mycket 239 3. Inte särskilt mycket 78 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 27 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 164 INTR LÄSA SMÅANNONS 20 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 8 20(24) <Intresse läsa i morgontidning> Annonser - Småannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 110 1. Allt/i stort sett allt 321 2. Ganska mycket 349 3. Inte särskilt mycket 87 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 68 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 165 INTR LÄSA FAMANNONS 20 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 8 20(25) <Läser i morgontidningen> Annonser - Familjeannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 164 1. Allt/i stort sett allt 314 2. Ganska mycket 302 3. Inte särskilt mycket 113 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 42 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 166 INTR LÄSA FÖRETAGSANN 20 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 8 20(26) <Intresse läsa i morgontidning> Annonser - Företagsannonser <Se F.20 för fullständig frågetext> 68 1. Allt/i stort sett allt 255 2. Ganska mycket 387 3. Inte särskilt mycket 158 4. Nästan inget/inget alls 606 0. Bortfall 67 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 167 HUVUDTIDNING 21 Loc 184 width 2 MD= 0 or GE 99 NU KOMMER NÅGRA FRÅGOR OM HUR NI LÄSER MORGONTIDNINGAR OCH VILKA TYPER AV INNEHÅLL NI LÄSER 21 Vilken lokal morgontidning brukar Ni läsa regelbundet? Om Ni läser mer än en, ange här den tidning Ni betraktar som Er huvudtidning. 575 01. Nya Wermlands-Tidningen 222 02. Värmlands Folkblad 5 03. Nya Kristinehamns-Posten 1 04. Karlstads-Tidningen 23 05. Filipstads Tidning 2 06. Storfors Tidning 2 07. Fryksdals-bygden 33 12. Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 3 13. Nya Wermlands-Tidningen och Nya Kristinehamns-Posten 3 15. Nya Wermlands-Tidningen och Filipstads Tidning 2 17. Nya Wermlands-Tidningen och Fryksdals-bygden 4 25. Värmlands Folkblad och Filipstads Tidning 1 26. Värmlands Folkblad och Storfors Tidning 1 27. Värmlands Folkblad och Fryksdals-bygden 3 28. Värmlands Folkblad och Värmlands-bygden 1 78. Fryksdals-bygden och Värmlands-bygden 50 95. Läser ingen lokal morgontidning 606 00. Bortfall 63 99. Uppgift saknas
VAR 168 LÄSER LEDARE 22 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 8 22 Hur mycket brukar Ni normalt läsa av följande regelbundet återkommande innehåll i den lokala morgontidning Ni huvudsakligen brukar läsa. 22(1) Ledare 117 1. Allt/i stort sett allt 167 2. Ganska mycket 262 3. Inte särskilt mycket 250 4. Nästan inget 26 5. Vet ej 606 0. Bortfall 74 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 169 LÄSER LOKSID KARLSTAD 22 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 8 22(2) <Läser i morgontidning> Lokalsidor Karlstad <Se F.22 för fullständig frågetext> 176 1. Allt/i stort sett allt 341 2. Ganska mycket 181 3. Inte särskilt mycket 98 4. Nästan inget 26 5. Vet ej 606 0. Bortfall 74 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 170 LÄSER LOKSID KLARÄLVS 22 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 8 22(3) <Läser i morgontidning> Lokalsidor Klarälvsdalen <Se F.22 för fullständig frågetext> 88 1. Allt/i stort sett allt 167 2. Ganska mycket 257 3. Inte särskilt mycket 225 4. Nästan inget 44 5. Vet ej 606 0. Bortfall 115 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 171 LÄSER LOKSID Ö VÄRML 22 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 8 22(4) <Läser i morgontidning> Östra Värmland <Se F.22 för fullständig frågetext> 48 1. Allt/i stort sett allt 135 2. Ganska mycket 319 3. Inte särskilt mycket 246 4. Nästan inget 43 5. Vet ej 606 0. Bortfall 105 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 172 LÄSER LOKSID KILSNYTT 22 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 8 22(5) <Läser i morgontidning> Lokalsidor Kilsnytt <Se F.22 för fullständig frågetext> 62 1. Allt/i stort sett allt 124 2. Ganska mycket 280 3. Inte särskilt mycket 265 4. Nästan inget 39 5. Vet ej 606 0. Bortfall 126 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 173 LÄSER LÄNSNYHETER 22 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 8 22(6) <Läser i morgontidning> Länsnyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 148 1. Allt/i stort sett allt 500 2. Ganska mycket 139 3. Inte särskilt mycket 37 4. Nästan inget 11 5. Vet ej 606 0. Bortfall 61 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 174 LÄSER INRIKESNYHETER 22 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 8 22(7) <Läser i morgontidning> Inrikesnyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 162 1. Allt/i stort sett allt 489 2. Ganska mycket 149 3. Inte särskilt mycket 36 4. Nästan inget 5 5. Vet ej 606 0. Bortfall 55 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 175 LÄSER UTRIKESNYHETER 22 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 8 22(8) <Läser i morgontidning> Utrikesnyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 134 1. Allt/i stort sett allt 389 2. Ganska mycket 248 3. Inte särskilt mycket 58 4. Nästan inget 6 5. Vet ej 606 0. Bortfall 61 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 176 LÄSER KULTURSIDAN 22 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 8 22(9) <Läser i morgontidning> Kultursidan <Se F.22 för fullständig frågetext> 57 1. Allt/i stort sett allt 192 2. Ganska mycket 317 3. Inte särskilt mycket 239 4. Nästan inget 23 5. Vet ej 606 0. Bortfall 68 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 177 LÄSER INSÄNDARSIDAN 22 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 8 22(10) <Läser i morgontidning> Insändarsidan <Se F.22 för fullständig frågetext> 160 1. Allt/i stort sett allt 323 2. Ganska mycket 243 3. Inte särskilt mycket 107 4. Nästan inget 6 5. Vet ej 606 0. Bortfall 57 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 178 LÄSER FAMILJENYHETER 22 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 8 22(11) <Läser i morgontidning> Familjenyheter <Se F.22 för fullständig frågetext> 183 1. Allt/i stort sett allt 296 2. Ganska mycket 231 3. Inte särskilt mycket 131 4. Nästan inget 10 5. Vet ej 606 0. Bortfall 45 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 179 LÄSER FAMILJEANNONSER 22 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 8 22(12) <Läser i morgontidning> Familjeannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 166 1. Allt/i stort sett allt 272 2. Ganska mycket 232 3. Inte särskilt mycket 159 4. Nästan inget 14 5. Vet ej 606 0. Bortfall 53 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 180 LÄSER KOMMUNALPOLITIK 22 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 8 22(13) <Läser i morgontidning> Kommunalpolitik <Se F.22 för fullständig frågetext> 94 1. Allt/i stort sett allt 301 2. Ganska mycket 275 3. Inte särskilt mycket 147 4. Nästan inget 14 5. Vet ej 606 0. Bortfall 65 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 181 LÄSER BÖRSSIDAN 22 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 8 22(14) <Läser i morgontidning> Börssidan/Fondbörsen <Se F.22 för fullständig frågetext> 49 1. Allt/i stort sett allt 91 2. Ganska mycket 172 3. Inte särskilt mycket 442 4. Nästan inget 70 5. Vet ej 606 0. Bortfall 72 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 182 LÄSER UNGDOMSBILAGAN 22 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 8 22(15) <Läser i morgontidning> Ungdomsbilagan <Se F.22 för fullständig frågetext> 56 1. Allt/i stort sett allt 122 2. Ganska mycket 272 3. Inte särskilt mycket 326 4. Nästan inget 44 5. Vet ej 606 0. Bortfall 76 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 183 LÄSER EKONOMI 22 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 8 22(16) <Läser i morgontidning> Ekonomi och näringsliv <Se F.22 för fullständig frågetext> 73 1. Allt/i stort sett allt 219 2. Ganska mycket 288 3. Inte särskilt mycket 220 4. Nästan inget 32 5. Vet ej 606 0. Bortfall 64 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 184 LÄSER SPORTSIDORNA 22 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 8 22(17) <Läser i morgontidning> Sportsidorna <Se F.22 för fullständig frågetext> 241 1. Allt/i stort sett allt 247 2. Ganska mycket 178 3. Inte särskilt mycket 166 4. Nästan inget 19 5. Vet ej 606 0. Bortfall 45 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 185 LÄSER AFFÄRSANNONSER 22 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 8 22(18) <Läser i morgontidning> Lokala affärsannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 157 1. Allt/i stort sett allt 346 2. Ganska mycket 237 3. Inte särskilt mycket 94 4. Nästan inget 11 5. Vet ej 606 0. Bortfall 51 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 186 LÄSER SMÅANNONSER 22 Loc 204 width 1 MD=0 or GE 8 22(19) <Läser i morgontidning> Småannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 80 1. Allt/i stort sett allt 295 2. Ganska mycket 316 3. Inte särskilt mycket 134 4. Nästan inget 11 5. Vet ej 606 0. Bortfall 60 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 187 LÄSER FÖRETAGSANNONS 22 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 8 22(20) <Läser i morgontidning> Företagsannonser <Se F.22 för fullständig frågetext> 46 1. Allt/i stort sett allt 183 2. Ganska mycket 350 3. Inte särskilt mycket 207 4. Nästan inget 30 5. Vet ej 606 0. Bortfall 80 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 188 LÄSER RADIO-TV-SIDAN 22 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 8 22(21) <Läser i morgontidning> Radio-TV-sidan <Se F.22 för fullständig frågetext> 265 1. Allt/i stort sett allt 349 2. Ganska mycket 193 3. Inte särskilt mycket 46 4. Nästan inget 7 5. Vet ej 606 0. Bortfall 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 189 LÄSER SERIERNA 22 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 8 22(22) <Läser i morgontidning> Serierna <Se F.22 för fullständig frågetext> 139 1. Allt/i stort sett allt 184 2. Ganska mycket 210 3. Inte särskilt mycket 258 4. Nästan inget 41 5. Vet ej 606 0. Bortfall 64 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 190 LÄSER POP/ROCKMUSIK 22 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 8 22(23) <Läser i morgontidning> Pop/rockmusik <Se F.22 för fullständig frågetext> 94 1. Allt/i stort sett allt 105 2. Ganska mycket 174 3. Inte särskilt mycket 382 4. Nästan inget 69 5. Vet ej 606 0. Bortfall 72 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 191 LÄSER TIPSSERVICE 22 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 8 22(24) <Läser i morgontidning> Tipsservice <Se F.22 för fullständig frågetext> 99 1. Allt/i stort sett allt 161 2. Ganska mycket 185 3. Inte särskilt mycket 333 4. Nästan inget 60 5. Vet ej 606 0. Bortfall 58 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 192 LÄSER TRAV 22 Loc 210 width 1 MD=0 or GE 8 22(25) <Läser i morgontidning> Trav <Se F.22 för fullständig frågetext> 86 1. Allt/i stort sett allt 79 2. Ganska mycket 155 3. Inte särskilt mycket 441 4. Nästan inget 70 5. Vet ej 606 0. Bortfall 65 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 193 LÄSER MOTOR/TRAFIK 22 Loc 211 width 1 MD=0 or GE 8 22(26) <Läser i morgontidning> Motor/trafik <Se F.22 för fullständig frågetext> 82 1. Allt/i stort sett allt 226 2. Ganska mycket 224 3. Inte särskilt mycket 255 4. Nästan inget 45 5. Vet ej 606 0. Bortfall 64 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 194 LÄSER KORSORD 22 Loc 212 width 1 MD=0 or GE 8 22(27) <Läser i morgontidning> Korsord/tävlingar <Se F.22 för fullständig frågetext> 112 1. Allt/i stort sett allt 176 2. Ganska mycket 241 3. Inte särskilt mycket 278 4. Nästan inget 30 5. Vet ej 606 0. Bortfall 59 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 195 LÄSER DJUR/NATUR 22 Loc 213 width 1 MD=0 or GE 8 22(28) <Läser i morgontidning> Djur/natur <Se F.22 för fullständig frågetext> 134 1. Allt/i stort sett allt 362 2. Ganska mycket 245 3. Inte särskilt mycket 98 4. Nästan inget 14 5. Vet ej 606 0. Bortfall 43 8. Uppgift saknas på delfrågan 98 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 196 LÄSTID FÖRE KL 07.00 23 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 8 23 Ungefär hur lång tid brukar Ni hinna ägna åt morgontidningen en genomsnittlig dag? Ange för olika tidpunkter på dagen Er ungefärliga lästid. 23(1) Före kl 07.00 186 1. 0 min 139 2. 1-10 min 137 3. 10-20 min 45 4. 20-30 min 7 5. 30-40 min 6 6. Mer än 40 min 606 0. Bortfall 429 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 197 LÄSTID KL 07.00-08.00 23 Loc 215 width 1 MD=0 or GE 8 23(2) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 07.00-08.00 <Se F.23 för fullständig frågetext> 184 1. 0 min 118 2. 1-10 min 82 3. 10-20 min 47 4. 20-30 min 15 5. 30-40 min 12 6. Mer än 40 min 606 0. Bortfall 491 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 198 LÄSTID KL 08.00-12.00 23 Loc 216 width 1 MD=0 or GE 8 23(3) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 08.00-12.00 <Se F.23 för fullständig frågetext> 183 1. 0 min 80 2. 1-10 min 86 3. 10-20 min 54 4. 20-30 min 24 5. 30-40 min 16 6. Mer än 40 min 606 0. Bortfall 506 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 199 LÄSTID KL 12.00-17.00 23 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 8 23(4) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 12.00-17.00 <Se F.23 för fullständig frågetext> 174 1. 0 min 66 2. 1-10 min 73 3. 10-20 min 52 4. 20-30 min 11 5. 30-40 min 5 6. Mer än 40 min 606 0. Bortfall 568 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 200 LÄSTID KL 17.00-20.00 23 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 8 23(5) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Klockan 17.00-20.00 <Se F.23 för fullständig frågetext> 123 1. 0 min 121 2. 1-10 min 149 3. 10-20 min 82 4. 20-30 min 21 5. 30-40 min 9 6. Mer än 40 min 606 0. Bortfall 445 8. Uppgift saknas på delfrågan 44 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 201 LÄSTID EFTER KL 20.00 23 Loc 219 width 1 MD=0 or GE 8 23(6) <Antal minuter ägnade åt morgontidningen> Efter klockan 20.00 <Se F.23 för fullständig frågetext> 160 1. 0 min 103 2. 1-10 min 73 3. 10-20 min 35 4. 20-30 min 19 5. 30-40 min 16 6. Mer än 40 min 606 0. Bortfall 543 8. Uppgift saknas på delfrågan 45 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 202 NWT/VF INTR REPORTAGE 24 Loc 220 width 1 MD=0 or GE 8 24 När det gäller de två lokala dagstidningarna Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad skulle vi vilja veta hur Ni bedömer dem för närvarande. Vi har satt upp några omdömen. Ange för vart och ett om Ni anser att det stämmer in på Värmlands Folkblad, på Nya Wermlands-Tidningen eller på båda. 24(1) Har intressanta reportage 287 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 132 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 132 3. Stämmer på båda 203 5. Vet ej 606 0. Bortfall 133 8. Uppgift saknas på delfrågan 107 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 203 NWT/VF AKT NYHETER 24 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 8 24(2) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har aktuella nyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 350 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 126 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 188 3. Stämmer på båda 124 5. Vet ej 606 0. Bortfall 98 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 204 NWT/VF TRYCKKVALITET 24 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 8 24(3) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har bra tryckkvalitet <Se F.24 för fullständig frågetext> 303 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 153 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 136 3. Stämmer på båda 184 5. Vet ej 606 0. Bortfall 110 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 205 NWT/VF DISTRIBUTION 24 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 8 24(4) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har sällan problem med distribution <Se F.24 för fullständig frågetext> 301 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 143 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 118 3. Stämmer på båda 220 5. Vet ej 606 0. Bortfall 104 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 206 NWT/VF FAMILJENYHETER 24 Loc 224 width 1 MD=0 or GE 8 24(5) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har bra bevakning av familjenyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 247 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 110 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 98 3. Stämmer på båda 303 5. Vet ej 606 0. Bortfall 128 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 207 NWT/VF FÅ ANNONSER 24 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 8 24(6) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har för få annonser <Se F.24 för fullständig frågetext> 43 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 218 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 8 3. Stämmer på båda 354 5. Vet ej 606 0. Bortfall 263 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 208 NWT/VF INTR ANNONSER 24 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 8 24(7) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har intressanta annonser <Se F.24 för fullständig frågetext> 307 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 71 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 52 3. Stämmer på båda 264 5. Vet ej 606 0. Bortfall 192 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 209 NWT/VF BRA SPORTBEVAK 24 Loc 227 width 1 MD=0 or GE 8 24(8) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har bra sportbevakning <Se F.24 för fullständig frågetext> 257 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 165 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 128 3. Stämmer på båda 218 5. Vet ej 606 0. Bortfall 118 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 210 NWT/VF LÄTTLÄST 24 Loc 228 width 1 MD=0 or GE 8 24(9) <Stämmer på NWT och/eller VF> Är lättläst <Se F.24 för fullständig frågetext> 341 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 192 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 145 3. Stämmer på båda 111 5. Vet ej 606 0. Bortfall 97 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 211 NWT/VF BRA LÖRDAGSBIL 24 Loc 229 width 1 MD=0 or GE 8 24(10) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har bra lördagsbilaga <Se F.24 för fullständig frågetext> 391 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 126 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 60 3. Stämmer på båda 182 5. Vet ej 606 0. Bortfall 127 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 212 NWT/VF SAK NYHETER 24 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 8 24(11) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har sakliga nyheter <Se F.24 för fullständig frågetext> 237 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 127 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 93 3. Stämmer på båda 272 5. Vet ej 606 0. Bortfall 157 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 213 NWT/VF INSATTA JOURN 24 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 8 24(12) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har journalister som alltid är insatta i det de skriver om <Se F.24 för fullständig frågetext> 107 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 69 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 34 3. Stämmer på båda 470 5. Vet ej 606 0. Bortfall 206 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 214 /NWT/VF BRA FORMAT 24 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 8 24(13) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har ett bra format <Se F.24 för fullständig frågetext> 251 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 144 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 174 3. Stämmer på båda 170 5. Vet ej 606 0. Bortfall 147 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 215 NWT/VF TILLFÖRLITLIG 24 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 8 24(14) <Stämmer på NWT och eller VF> Är nästan alltid tillförlitlig <Se F.24 för fullständig frågetext> 205 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 102 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 52 3. Stämmer på båda 345 5. Vet ej 606 0. Bortfall 182 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 216 NWT/VF SLARV ARTIKLAR 24 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 8 24(15) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har ofta slarvigt skrivna artiklar <Se F.24 för fullständig frågetext> 52 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 40 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 18 3. Stämmer på båda 454 5. Vet ej 606 0. Bortfall 322 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 217 NWT/VF BRA BILDER 24 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 8 24(16) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har bra bilder <Se F.24 för fullständig frågetext> 308 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 141 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 123 3. Stämmer på båda 179 5. Vet ej 606 0. Bortfall 135 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 218 NWT/VF ORÄDD JOURN 24 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 8 24(17) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har orädd journalistik <Se F.24 för fullständig frågetext> 124 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 82 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 37 3. Stämmer på båda 418 5. Vet ej 606 0. Bortfall 225 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 219 NWT/VF BRA LOKALSIDOR 24 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 8 24(18) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har bra lokalsidor <Se F.24 för fullständig frågetext> 222 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 179 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 91 3. Stämmer på båda 217 5. Vet ej 606 0. Bortfall 177 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 220 NWT/VF LÅNGA ART 24 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 8 24(19) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har för långa nyhetsartiklar <Se F.24 för fullständig frågetext> 41 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 20 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 9 3. Stämmer på båda 477 5. Vet ej 606 0. Bortfall 339 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 221 NWT/VF SMÅ BOKSTÄVER 24 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 8 24(20) <Stämmer på NWT och/eller VF> Har för små bokstäver <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer på Nya Wermlands-Tidningen 25 2. Stämmer på Värmlands Folkblad 9 3. Stämmer på båda 452 5. Vet ej 606 0. Bortfall 366 8. Uppgift saknas på delfrågan 108 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 222 SATSNING LEDARE 25 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 8 25 Vilka av följande saker anser Ni personligen att den lokala morgontidningen Ni huvudsakligen läser borde satsa mera respektive mindre på? 25(1) Ledare 132 1. Bör satsa mer på 242 5. Bör satsa mindre på 611 0. Bortfall 366 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 223 SATSNING KARLSTAD 25 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 8 25(2) <Morgontidningens satsning på> Lokalsidor Karlstad <Se F.25 för fullständig frågetext> 313 1. Bör satsa mer på 124 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 308 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 224 SATSNING KLARÄLVSDAL 25 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 8 25(3) <Morgontidningens satsning på> Lokalsidor Klarälvsdalen <Se F.25 för fullständig frågetext> 191 1. Bör satsa mer på 181 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 373 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 225 SATSNING VÄRMLAND 25 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 8 25(4) <Morgontidningens satsning på> Lokalsidor Östra Värmland <Se F.25 för fullständig frågetext> 151 1. Bör satsa mer på 200 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 394 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 226 SATSNING KILSNYTT 25 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 8 25(5) <Morgontidningens satsning på> Lokalsidor Kilsnytt <Se F.25 för fullständig frågetext> 130 1. Bör satsa mer på 223 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 392 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 227 SATSNING LÄNSNYHETER 25 Loc 245 width 1 MD=0 or GE 8 25(6) <Morgontidningens satsning på> Länsnyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 388 1. Bör satsa mer på 57 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 300 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 228 SATSNING INRIKESNYHET 25 Loc 246 width 1 MD=0 or GE 8 25(7) <Morgontidningens satsning på> Inrikesnyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 349 1. Bör satsa mer på 66 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 330 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 229 SATSNING UTRIKESNYHET 25 Loc 247 width 1 MD=0 25(8) <Morgontidningens satsning på> Utrikesnyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 233 1. Bör satsa mer på 158 5. Bör satsa mindre på 354 8. Uppgift saknas på delfrågan 606 0. Bortfall 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 230 SATSNING KULTURSIDAN 25 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 8 25(9) <Morgontidningens satsning på> Kultursidan <Se F.25 för fullständig frågetext> 139 1. Bör satsa mer på 245 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 361 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 231 SATSNING INSÄNDARSIDA 25 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 8 25(10) <Morgontidningens satsning på> Insändarsidan <Se F.25 för fullständig frågetext> 251 1. Bör satsa mer på 134 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 360 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 232 SATSNING FAMILJENYHET 25 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 8 25(11) <Morgontidningens satsning på> Familjenyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> 213 1. Bör satsa mer på 138 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 394 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 233 SATSNING FAMILJEANN 25 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 8 25(12) <Morgontidningens satsning på> Familjeannonser <Se F.25 för fullständig frågetext> 178 1. Bör satsa mer på 157 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 410 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 234 SATSNING KOMMUNALPOL 25 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 8 25(13) <Morgontidningens satsning på> Kommunalpolitik <Se F.25 för fullständig frågetext> 209 1. Bör satsa mer på 180 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 356 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 235 SATSNING BÖRSSIDAN 25 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 8 25(14) <Morgontidningens satsning på> Börssidan/fondbörsen <Se F.25 för fullständig frågetext> 88 1. Bör satsa mer på 272 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 385 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 236 SATSNING UNGDOMSBIL 25 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 8 25(15) <Morgontidningens satsning på> Ungdomsbilagan <Se F.25 för fullständig frågetext> 225 1. Bör satsa mer på 139 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 381 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 237 SATSNING EKONOMI 25 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 8 25(16) <Morgontidningens satsning på> Ekonomi och näringsliv <Se F.25 för fullständig frågetext> 194 1. Bör satsa mer på 179 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 372 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 238 SATSNING SPORTSIDORNA 25 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 8 25(17) <Morgontidningens satsning på> Sportsidorna <Se F.25 för fullständig frågetext> 272 1. Bör satsa mer på 175 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 298 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 239 SATSNING AFFÄRSANNONS 25 Loc 257 width 1 MD=0 or GE 8 25(18) <Morgontidningens satsning på> Lokala affärsannonser <Se F.25 för fullständig frågetext> 233 1. Bör satsa mer på 131 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 381 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 240 SATSNING SMÅANNONSER 25 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 8 25(19) <Morgontidningens satsning på> Småannonser <Se F.25 för fullständig frågetext> 231 1. Bör satsa mer på 125 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 389 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 241 SATSNING FÖRETAGSANN 25 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 8 25(20) <Morgontidningens satsning på> Företagsannonser <Se F.25 för fullständig frågetext> 141 1. Bör satsa mer på 187 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 417 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 242 SATSNING RADIO-TVSIDA 25 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 8 25(21) <Morgontidningens satsning på> Radio- och TV-sidan <Se F.25 för fullständig frågetext> 226 1. Bör satsa mer på 121 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 398 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 243 SATSNING SERIERNA 25 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 8 25(22) <Morgontidningens satsning på> Serierna <Se F.25 för fullständig frågetext> 162 1. Bör satsa mer på 194 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 389 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 244 SATSNING POP/ROCK 25 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 8 25(23) <Morgontidningens satsning på> Pop/rockmusik <Se F.25 för fullständig frågetext> 171 1. Bör satsa mer på 236 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 338 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 245 SATSNING TIPSSERVICE 25 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 8 25(24) <Morgontidningens satsning på> Tipsservice <Se F.25 för fullständig frågetext> 164 1. Bör satsa mer på 210 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 371 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 246 SATSNING TRAV 25 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 8 25(25) <Morgontidningens satsning på> Trav <Se F.25 för fullständig frågetext> 124 1. Bör satsa mer på 251 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 370 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 247 SATSNING MOTOR/TRAFIK 25 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 8 25(26) <Morgontidningens satsning på> Motor/trafik <Se F.25 för fullständig frågetext> 237 1. Bör satsa mer på 171 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 337 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 248 SATSNING KORSORD 25 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 8 25(27) <Morgontidningens satsning på> Korsord/tävlingar <Se F.25 för fullständig frågetext> 218 1. Bör satsa mer på 167 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 360 8. Uppgift saknas på delfrågan 249 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 249 SATSNING DJUR/NATUR 25 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 8 25(28) <Morgontidningens satsning på> Djur/natur <Se F.25 för fullständig frågetext> 365 1. Bör satsa mer på 80 5. Bör satsa mindre på 606 0. Bortfall 298 8. Uppgift saknas på delfrågan 251 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 250 LÄSER VF: HÄLJA 26 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 8 26 Till Er som huvudsakligen brukar läsa Värmlands Folkblad: Hur mycket brukar Ni läsa av följande innehåll som förekommer I Värmlands Folkblad? 26(1) Hälja (helgläsning) 70 1. Allt/i stort sett allt 152 2. Ganska mycket 59 3. Inte särskilt mycket 38 4. Nästan inget 28 5. Vet ej 606 0. Bortfall 21 8. Uppgift saknas på delfrågan 626 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 251 LÄSER VF: UNGD BILAGA 26 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 8 26(2) <Läser i Värmlands Folkblad> Ungdomsbilagan <Se F.26 för fullständig frågetext> 35 1. Allt/i stort sett allt 72 2. Ganska mycket 105 3. Inte särskilt mycket 92 4. Nästan inget 27 5. Vet ej 606 0. Bortfall 37 8. Uppgift saknas på delfrågan 626 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 252 LÄSER VF: NÄRINGSLIV 26 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 8 26(3) <Läser i Värmlands Folkblad> Näringsliv Värmland <Se F.26 för fullständig frågetext> 37 1. Allt/i stort sett allt 102 2. Ganska mycket 107 3. Inte särskilt mycket 59 4. Nästan inget 30 5. Vet ej 606 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 626 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 253 LÄSER VF: SPORTBILAGA 26 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 8 26(4) <Läser i Värmlands Folkblad> Sportbilagan <Se F.26 för fullständig frågetext> 120 1. Allt/i stort sett allt 64 2. Ganska mycket 64 3. Inte särskilt mycket 66 4. Nästan inget 25 5. Vet ej 606 0. Bortfall 29 8. Uppgift saknas på delfrågan 626 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 254 LÄSER VF: FYNDSHOPEN 26 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 8 26(5) <Läser i Värmlands Folkblad> Fynd-shopen <Se F.26 för fullständig frågetext> 79 1. Allt/i stort sett allt 110 2. Ganska mycket 73 3. Inte särskilt mycket 67 4. Nästan inget 23 5. Vet ej 606 0. Bortfall 16 8. Uppgift saknas på delfrågan 626 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 255 LÄSER VF: BILMARKNAD 26 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 8 26(6) <Läser i Värmlands Folkblad> Bilmarknaden <Se F.26 för fullständig frågetext> 49 1. Allt/i stort sett allt 58 2. Ganska mycket 86 3. Inte särskilt mycket 121 4. Nästan inget 26 5. Vet ej 606 0. Bortfall 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 626 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 256 MORGTIDN SATSN BILAG 27 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 27(1) Tycker Ni att den lokala morgontidning Ni huvudsakligen läser bör satsa på något slag av bilagor? 228 1. Ja 468 3. Spelar ingen roll 193 5. Nej 606 0. Bortfall 105 9. Uppgift saknas
VAR 257 TYP BILAGA 27 Loc 275 width 2 MD= 0 or GE 90 27(2) Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, vilken eller vilka av följande typer av material vill Ni ha i bilagor? 50 01. Radio-TV 49 02. Ungdomsbilaga 73 03. Tema-bilaga, ospecificerat 5 04. Tema-bilaga, resor 5 05. Tema-bilaga, ekonomi 2 06. Tema-bilaga, naturvetenskap och teknik 15 07. Tema-bilaga, natur 7 08. Tema-bilaga, sport 1 09. Tema-bilaga, rock 6 10. Tema-bilaga, miljö 1 11. Tema-bilaga, konsumentupplysning 19 12. Radio-TV + ungdomsbilaga 606 00. Bortfall 759 90. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 258 SKYLDIGHET INFORMERAD 28 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 8 HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM ER INSTÄLLNING TILL OLIKA TYPER AV MASSMEDIER SOM DAGSTIDNINGAR, RADIO OCH TV 28 Det finns många åsikter om hur människor skall förhålla sig till tidningar, radio och TV. Vi har här satt upp några av dem. 28(1) Vi har alla en skyldighet att hålla oss informerade om vad som händer i samhället 489 1. Instämmer helt 389 2. Instämmer i stort sett 22 3. I stort sett motsatt åsikt 8 4. Helt motsatt åsikt 606 0. Bortfall 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 60 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 259 ANDRA FÖLJER MED 28 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 8 28(2) Det finns så många andra som följer med i nyheter och aktuella händelser att det inte spelar så stor roll om jag gör det eller ej <Se F.28 för fullständig frågetext> 24 1. Instämmer helt 72 2. Instämmer i stort sett 337 3. I stort sett motsatt åsikt 442 4. Helt motsatt åsikt 606 0. Bortfall 60 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 260 VIKTIGT INFORMERAD 28 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 8 28(3) Det är mycket viktigt att vara informerad om nyheter och aktuella händelser <Se F.28 för fullständig frågetext> 532 1. Instämmer helt 363 2. Instämmer i stort sett 16 3. I stort sett motsatt åsikt 4 4. Helt motsatt åsikt 606 0. Bortfall 20 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 261 EJ TILLRÄCKL VIKTIGA 28 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 8 28(4) En stor del av nyheterna är inte tillräckligt viktiga för att man ska orka ägna sig åt dem <Se F.28 för fullständig frågetext> 147 1. Instämmer helt 486 2. Instämmer i stort sett 199 3. I stort sett motsatt åsikt 45 4. Helt motsatt åsikt 606 0. Bortfall 58 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 262 EN LOKAL DAGSTIDNING 28 Loc 281 width 1 MD=0 or GE 8 28(5) Egentligen skulle det vara fullt tillräckligt med en lokal dagstidning i Värmland <Se F.28 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer helt 151 2. Instämmer i stort sett 263 3. I stort sett motsatt åsikt 355 4. Helt motsatt åsikt 606 0. Bortfall 67 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 263 BILLIGT PRENUMERERA 28 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 8 28(6) Jämfört med vad man får är det ganska billigt att prenumerera på en dagstidning <Se F.28 för fullständig frågetext> 180 1. Instämmer helt 501 2. Instämmer i stort sett 121 3. I stort sett motsatt åsikt 74 4. Helt motsatt åsikt 606 0. Bortfall 59 8. Uppgift saknas på delfrågan 59 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 264 FEL I LOKALTIDNINGAR 29 Loc 283 width 1 MD=0 or GE 8 29 Anser Ni att det förekommer felaktiga eller missvisande uppgifter i massmedierna? (Markera det alternativ som Ni tycker passar bäst för varje medietyp) 29(1) Lokaltidningar 36 1. Ja, i mycket stor utsträckning 114 2. Ja, i ganska stor utsträckning 484 3. Ja, i mindre utsträckning 95 4. Nej, inte alls 152 5. Vet ej 606 0. Bortfall 34 8. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 265 FEL I STORSTADSMORGPR 29 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 8 29(2) <Felaktiga eller missvisande uppgifter> Storstadsmorgonpress <Se F.29 för fullständig frågetext> 44 1. Ja, i mycket stor utsträckning 115 2. Ja, i ganska stor utsträckning 252 3. Ja, i mindre utsträckning 43 4. Nej, inte alls 359 5. Vet ej 606 0. Bortfall 102 8. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 266 FEL I KVÄLLSTIDNINGAR 29 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 8 29(3) <Felaktiga eller missvisande uppgifter> Kvällstidningar <Se F.29 för fullständig frågetext> 171 1. Ja, i mycket stor utsträckning 302 2. Ja, i ganska stor utsträckning 236 3. Ja, i mindre utsträckning 32 4. Nej, inte alls 143 5. Vet ej 606 0. Bortfall 31 8. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 267 FEL I TV-NYHETER 29 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 8 29(4) <Felaktiga eller missvisande uppgifter> TV-nyheter <Se F.29 för fullständig frågetext> 29 1. Ja, i mycket stor utsträckning 75 2. Ja, i ganska stor utsträckning 382 3. Ja, i mindre utsträckning 227 4. Nej, inte alls 162 5. Vet ej 606 0. Bortfall 40 8. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 268 FEL I RADIONYHETER 29 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 8 29(5) <Felaktiga eller missvisande uppgifter> Radionyheter <Se F.29 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, i mycket stor utsträckning 47 2. Ja, i ganska stor utsträckning 378 3. Ja, i mindre utsträckning 236 4. Nej, inte alls 191 5. Vet ej 606 0. Bortfall 46 8. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 269 FEL I LOKALRADION 29 Loc 288 width 1 MD=0 or GE 8 29(6) <Felaktiga eller missvisande uppgifter> Lokalradion <Se F.29 för fullständig frågetext> 21 1. Ja, i mycket stor utsträckning 51 2. Ja, i ganska stor utsträckning 367 3. Ja, i mindre utsträckning 206 4. Nej, inte alls 222 5. Vet ej 606 0. Bortfall 48 8. Uppgift saknas på delfrågan 79 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 270 POL LINJE PÅVERKA NYH 30 Loc 289 width 1 MD=0 or GE 8 30 Anser Ni att dagstidningarna bör låta sin nyhetsbevakning påverkas av den politiska linje tidningen företräder på ledarplats? 113 1. Ja 670 5. Nej 139 7. Vet ej 606 0. Bortfall 1 8. Uppgift saknas på delfrågan 71 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 271 POL ÅSIKT NYHETSSIDOR 31 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 8 31 Det finns delade meningar om huruvida de åsikter som en tidning har i sina ledare märks på de vanliga nyhetssidorna. Anser Ni att den morgontidning Ni mest regelbundet läser på något sätt brukar visa sina politiska åsikter på nyhetssidorna? 48 1. Ja, i mycket hög grad 194 2. Ja, i ganska hög grad 332 3. Ja, i mindre grad 144 4. Nej, inte alls 163 5. Vet ej 35 7. Läser inte någon morgontidning regelbundet 606 0. Bortfall 4 8. Uppgift saknas på delfrågan 74 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 272 TA STÄLLN NYHETSPLATS 32 Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 32 Anser Ni att en dagstidning bör uppmärksamma och ta ställning även på nyhetsplats i kontroversiella frågor, t ex debattfrågor som rör lokala angelägenheter? 271 1. Ja, ofta 400 3. Ja, någon enstaka gång 113 5. Nej, aldrig 133 8. Vet ej 606 0. Bortfall 77 9. Uppgift saknas
VAR 273 NYH LOKTIDN VÄLINFORM 33 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 33 Vi skulle vilja veta hur Ni bedömer nyhetsrapporteringen i olika massmedier. Vi har nedan satt upp ett antal omdömen. Markera för varje omdöme vilket eller vilka medier Ni anser att omdömet stämmer in på när det gäller nyhetsrapporteringen. 33(1.1) De lokala tidningarna - Välinformerad 338 1. Markerat 480 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 274 NYH LOKTIDN OÄRLIG 33 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.2) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Oärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 22 1. Markerat 796 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 275 NYH LOKTIDN OPARTISK 33 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.3) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Opartisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 756 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 276 NYH LOKTIDN KUNNIG 33 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.4) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 253 1. Markerat 565 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 277 NYH LOKTIDN DÅL INFO 33 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.5) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Dåligt informerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 734 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 278 NYH LOKTIDN RÄTTVIS 33 Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.6) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Rättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 708 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 279 NYH LOKTIDN ÄRLIG 33 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.7) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Ärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 668 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 280 NYH LOKTIDN OKUNNIG 33 Loc 299 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.8) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Okunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 781 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 281 NYH LOKTIDN PARTISK 33 Loc 300 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.9) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Partisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 626 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 282 NYH LOKTIDN ORÄTTVIS 33 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 33(1.10) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> De lokala tidningarna - Orättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 781 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 283 NYH KVTIDN VÄLINFORM 33 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.1) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Välinformerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 204 1. Markerat 614 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 284 NYH KVTIDN OÄRLIG 33 Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.2) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Oärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 285 1. Markerat 533 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 285 NYH KVTIDN OPARTISK 33 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.3) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Opartisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 786 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 286 NYH KVTIDN KUNNIG 33 Loc 305 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.4) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 163 1. Markerat 655 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 287 NYH KVTIDN DÅL INFO 33 Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.5) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Dåligt informerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 626 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 288 NYH KVTIDN RÄTTVIS 33 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.6) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Rättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 777 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 289 NYH KVTIDN ÄRLIG 33 Loc 308 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.7) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Ärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 765 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 290 NYH KVTIDN OKUNNIG 33 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.8) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Okunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 116 1. Markerat 702 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 291 NYH KVTIDN PARTISK 33 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.9) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Partisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 244 1. Markerat 574 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 292 NYH KVTIDN ORÄTTVIS 33 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 9 33(2.10) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Kvällstidningarna - Orättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 192 1. Markerat 626 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 293 NYH TV VÄLINFORM 33 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.1) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Välinformerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 542 1. Markerat 276 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 294 NYH TV OÄRLIG 33 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.2) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Oärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 793 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 295 NYH TV OPARTISK 33 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.3) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Opartisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 239 1. Markerat 579 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 296 NYH TV KUNNIG 33 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.4) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 410 1. Markerat 408 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 176 9. Uppgift saknas
VAR 297 NYH TV DÅL INFO 33 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.5) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Dåligt informerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 789 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 174 9. Uppgift saknas
VAR 298 NYH TV RÄTTVIS 33 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.6) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Rättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 203 1. Markerat 616 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 299 NYH TV ÄRLIG 33 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.7) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Ärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 588 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 300 NYH TV OKUNNIG 33 Loc 319 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.8) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Okunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 803 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 301 NYH TV PARTISK 33 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.9) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Partisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 93 1. Markerat 726 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 302 NYH TV ORÄTTVIS 33 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 33(3.10) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyheterna i TV - Orättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 788 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 303 NYH RIKSRAD VÄLINFORM 33 Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.1) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Välinformerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 491 1. Markerat 328 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 304 NYH RIKSRAD OÄRLIG 33 Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.2) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Oärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 809 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 305 NYH RIKSRAD OPARTISK 33 Loc 324 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.3) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Opartisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 282 1. Markerat 537 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 306 NYH RIKSRAD KUNNIG 33 Loc 325 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.4) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 350 1. Markerat 469 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 307 NYH RIKSRAD DÅL INFO 33 Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.5) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Dåligt informerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 794 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 308 NYH RIKSRAD RÄTTVIS 33 Loc 327 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.6) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Rättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 222 1. Markerat 597 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 309 NYH RIKSRAD ÄRLIG 33 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.7) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Ärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 230 1. Markerat 589 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 310 NYH RIKSRAD OKUNNIG 33 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.8) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Okunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 807 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 311 NYH RIKSRAD PARTISK 33 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.9) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Partisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 792 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 312 NYH RIKSRAD ORÄTTVIS 33 Loc 331 width 1 MD=0 or GE 9 33(4.10) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Nyhetssändningarna i riksradion - Orättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 802 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 313 NYH LOKRAD VÄLINFORM 33 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.1) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Välinformerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 265 1. Markerat 554 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 314 NYH LOKRAD OÄRLIG 33 Loc 333 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.2) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Oärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 805 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 315 NYH LOKRAD OPARTISK 33 Loc 334 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.3) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Opartisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 129 1. Markerat 690 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 316 NYH LOKRAD KUNNIG 33 Loc 335 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.4) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Kunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 158 1. Markerat 661 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 317 NYH LOKRAD DÅL INFO 33 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.5) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Dåligt informerad <Se F.33 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 697 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 318 NYH LOKRAD RÄTTVIS 33 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.6) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Rättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 103 1. Markerat 716 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 319 NYH LOKRAD ÄRLIG 33 Loc 338 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.7) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Ärlig <Se F.33 för fullständig frågetext> 134 1. Markerat 685 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 320 NYH LOKRAD OKUNNIG 33 Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.8) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Okunnig <Se F.33 för fullständig frågetext> 98 1. Markerat 721 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 321 NYH LOKRAD PARTISK 33 Loc 340 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.9) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Partisk <Se F.33 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 749 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 322 NYH LOKRAD ORÄTTVIS 33 Loc 341 width 1 MD=0 or GE 9 33(5.10) <Omdöme om nyhetsrapporteringen> Lokalradion - Orättvis <Se F.33 för fullständig frågetext> 26 1. Markerat 793 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 175 9. Uppgift saknas
VAR 323 TILLFÖRL: NWT 34 Loc 342 width 1 MD=0 or GE 9 34 Genom olika nyhetskanaler får Ni reda på att det fattas ett viktigt riksdagsbeslut, t ex en fabriksnedläggelse som troligen kommer att få viktiga ekonomiska konsekvenser för Er hembygd. Vilken av följande nyhetskällor bedömer Ni skulle ge den mest tillförlitliga informationen i ett sådant fall? 34(1) Nya Wermlands-Tidningen 394 1. Markerat 507 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 324 TILLFÖRL: VF 34 Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 34(2) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Värmlands Folkblad <Se F.34 för fullständig frågetext> 289 1. Markerat 612 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 325 TILLFÖRL: AFTONBL 34 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 34(3) <Mest tillförlitligt nyhetskälla> Aftonbladet <Se F.34 för fullständig frågetext> 53 1. Markerat 848 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 326 TILLFÖRL: EXPRESSEN 34 Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 34(4) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Expressen <Se F.34 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 860 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 327 TILLFÖRL: AKTUELLT 34 Loc 346 width 1 MD=0 or GE 9 34(5) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Aktuellt i TV 1 <Se F.34 för fullständig frågetext> 276 1. Markerat 625 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 328 TILLFÖRL: RAPPORT 34 Loc 347 width 1 MD=0 or GE 9 34(6) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Rapport i TV 2 <Se F.34 för fullständig frågetext> 223 1. Markerat 678 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 329 TILLFÖRL: REG NYHETER 34 Loc 348 width 1 MD=0 or GE 9 34(7) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Regionala nyhetsprogram (tvärsnytt) <Se F.34 för fullständig frågetext> 379 1. Markerat 523 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 92 9. Uppgift saknas
VAR 330 TILLFÖRL: RIKSRAD NYH 34 Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 34(8) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Riksradions nyhetssändningar <Se F.34 för fullständig frågetext> 251 1. Markerat 650 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 331 TILLFÖRL: LOKALRADION 34 Loc 350 width 1 MD=0 or GE 9 34(9) <Mest tillförlitlig nyhetskälla> Lokalradion <Se F.34 för fullständig frågetext> 405 1. Markerat 496 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 332 BEVAKNING ELITIDROTT 35 Loc 351 width 1 MD=0 or GE 8 35 Hur anser Ni att den lokala morgontidning som Ni huvudsakligen läser bevakar olika idrotter? 35(1) Elitidrott 157 1. För mycket 601 3. Lagom 83 5. För lite 606 0. Bortfall 10 8. Uppgift saknas på delfrågan 143 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 333 BEVAKNING DAMIDROTT 35 Loc 352 width 1 MD=0 or GE 8 35(2) <Lokala morgontidningens bevakning av> Damidrott <Se F.35 för fullständig frågetext> 62 1. För mycket 444 3. Lagom 322 5. För lite 606 0. Bortfall 23 8. Uppgift saknas på delfrågan 143 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 334 BEVAKN ULTIMA-IDROTT 35 Loc 353 width 1 MD=0 or GE 8 35(3) <Lokal morgontidningens bevakning av> Ultima-idrott (idrott på lägre nivåer) <Se F.35 för fullständig frågetext> 76 1. För mycket 461 3. Lagom 272 5. För lite 606 0. Bortfall 42 8. Uppgift saknas på delfrågan 143 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 335 BEVAKN MOTIONSIDROTT 35 Loc 354 width 1 MD=0 or GE 8 35(4) <Lokala morgontidningens bevakningar av> Motionsidrott <Se F.35 för fullständig frågetext> 76 1. För mycket 537 3. Lagom 202 5. För lite 606 0. Bortfall 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 143 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 336 ÅSIKT ARTIKELLÄNGDS 36 Loc 355 width 1 MD=0 or GE 9 36 Anser Ni att nyhetsartiklarna i Er lokala morgontidning i regel är för korta eller för långa? 30 1. För långa 793 3. Lagom 66 5. För korta 606 0. Bortfall 105 9. Uppgift saknas
VAR 337 VIKTIGT FÄRGBILDER 37 Loc 356 width 1 MD=0 or GE 9 37 Hur viktigt anser Ni att det är att Er lokala morgontidning har färgbilder? 67 1. Mycket viktigt 217 2. Ganska viktigt 407 3. Inte särskilt viktigt 198 4. Inte alls viktigt 22 5. Vet ej 606 0. Bortfall 83 9. Uppgift saknas
VAR 338 BEVAKN BB-AVGIFTER 38 Loc 357 width 1 MD=0 or GE 8 38 Vad anser Ni om den lokala nyhetsbevakning? Här nedan har vi räknat upp tre lokala frågor som har varit aktuella under det senaste halvåret. Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer in på Er lokala morgontidnings bevakning av denna fråga. 38(1) Viktig lokal fråga - BB-avgifterna 131 1. Mycket bra bevakning 431 2. Ganska bra bevakning 103 3. Inte särskilt bra bevakning 16 4. Inte alls bra bevakning 193 7. Ej läst om frågan 606 0. Bortfall 21 8. Uppgift saknas på delfrågan 99 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 339 BEVAKN FLYGPLATSFRÅGA 38 Loc 358 width 1 MD=0 or GE 8 38(2) <Den lokala morgontidningens bevakning av> Viktig lokal fråga - Flygplatsfrågan <Se F.38 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket bra bevakning 434 2. Ganska bra bevakning 115 3. Inte särskilt bra bevakning 19 4. Inte alls bra bevakning 148 7. Ej läst om frågan 606 0. Bortfall 32 8. Uppgift saknas på delfrågan 99 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 340 BEVAKN ÅLDRINGSVÅRD 38 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 8 38(3) <Den lokala morgontidningens bevakning av> Viktig lokal fråga - Åldringsvården <Se F.38 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket bra bevakning 360 2. Ganska bra bevakning 210 3. Inte särskilt bra bevakning 37 4. Inte alls bra bevakning 183 7. Ej läst om frågan 606 0. Bortfall 7 8. Uppgift saknas på delfrågan 99 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 341 VAL FÖRSTASIDESNYHET 39 Loc 360 width 1 MD=0 or GE 9 39 Om dom här två nyheterna skulle stå på första sidan i Er lokaltidning vilken skulle Ni då välja att läsa först. 168 1. Munkforsbo vann en miljon på lotto 715 2. Konsum i Munkfors rånat på 100 000 kronor 606 0. Bortfall 111 9. Uppgift saknas
VAR 342 VIKTIGT BEHAGLIGT LIV 40 Loc 361 width 1 MD=0 or GE 8 40 Hur viktiga är följande värden för Er? Använd rutorna för att ange hur viktiga Ni anser de olika värdena vara. Markera plus-siffror om Ni anser det viktigt. Ju viktigare ett värde är, desto högre plus-siffror markerar Ni. Markera minus-siffror om Ni anser värdet oviktigt. Nollpunkten på skalan markeras om Ni varken anser värdet vara viktigt eller oviktigt. 40(1) Ett behagligt liv 5 1. -3 Inte alls viktigt 2 2. -2 5 3. -3 49 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 103 5. +1 145 6. +2 591 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 343 VIKTIGT FAM TRYGGHET 40 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 8 40(2) <Viktiga värden> Familjetrygghet <Se F.40 för fullständig frågetext> 2 1. -3 Inte alls viktigt 1 2. -2 3 3. -3 13 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 32 5. +1 96 6. +2 767 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 12 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 344 VIKTIGT FRIHET 40 Loc 363 width 1 MD=0 or GE 8 40(3) <Viktiga värden> Frihet <Se F.40 för fullständig frågetext> 3 1. -3 Inte alls viktigt 2 2. -2 1 3. -3 13 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 45 5. +1 92 6. +2 754 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 16 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 345 VIKTIGT FRÄLSNING 40 Loc 364 width 1 MD=0 or GE 8 40(4) <Viktiga värden> Frälsning <Se F.40 för fullständig frågetext> 316 1. -3 Inte alls viktigt 31 2. -2 36 3. -3 332 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 58 5. +1 29 6. +2 78 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 45 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 346 VIKTIGT INRE JÄMVIKT 40 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 8 40(5) <Viktiga värden> Inre jämvikt <Se F.40 för fullständig frågetext> 8 1. -3 Inte alls viktigt 2 2. -2 4 3. -3 84 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 90 5. +1 161 6. +2 538 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 38 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 347 VIKTIGT JÄMLIKHET 40 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 8 40(6) <Viktiga värden> Jämlikhet <Se F.40 för fullständig frågetext> 11 1. -3 Inte alls viktigt 7 2. -2 4 3. -3 104 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 148 5. +1 201 6. +2 427 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 24 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 348 VIKTIGT KUNSKAP 40 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 8 40(7) <Viktiga värden> Kunskap <Se F.40 för fullständig frågetext> 2 1. -3 Inte alls viktigt 0 2. -2 4 3. -3 17 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 86 5. +1 245 6. +2 556 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 349 VIKTIGT KÄRLEK 40 Loc 368 width 1 MD=0 or GE 8 40(8) <Viktiga värden> Kärlek <Se F.40 för fullständig frågetext> 3 1. -3 Inte alls viktigt 3 2. -2 2 3. -3 18 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 49 5. +1 147 6. +2 686 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 350 VIKTIGT VÄLFÄRD 40 Loc 369 width 1 MD=0 or GE 8 40(9) <Viktiga värden> Ett liv i välfärd <Se F.40 för fullständig frågetext> 16 1. -3 Inte alls viktigt 9 2. -2 30 3. -3 176 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 250 5. +1 196 6. +2 219 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 30 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 351 VIKTIGT LYCKA 40 Loc 370 width 1 MD=0 or GE 8 40(10) <Viktiga värden> Lycka <Se F.40 för fullständig frågetext> 3 1. -3 Inte alls viktigt 0 2. -2 2 3. -3 28 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 72 5. +1 175 6. +2 617 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 29 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 352 VIKTIGT SJÄLVAKTNING 40 Loc 371 width 1 MD=0 or GE 8 40(11) <Viktiga värden> Självaktning <Se F.40 för fullständig frågetext> 5 1. -3 Inte alls viktigt 1 2. -2 2 3. -3 75 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 141 5. +1 225 6. +2 434 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 42 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 353 VIKTIGT SJÄLVFÖRVERKL 40 Loc 372 width 1 MD=0 or GE 8 40(12) <Viktiga värden> Självförverkligande <Se F.40 för fullständig frågetext> 8 1. -3 Inte alls viktigt 4 2. -2 8 3. -3 121 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 193 5. +1 246 6. +2 293 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 53 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 354 VIKTIGT SOC ANSEENDE 40 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 8 40(13) <Viktiga värden> Socialt anseende <Se F.40 för fullständig frågetext> 25 1. -3 Inte alls viktigt 14 2. -2 37 3. -3 240 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 214 5. +1 185 6. +2 168 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 43 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 355 VIKTIGT SPÄNNANDE LIV 40 Loc 374 width 1 MD=0 or GE 8 40(14) <Viktiga värden> Ett spännande liv <Se F.40 för fullständig frågetext> 25 1. -3 Inte alls viktigt 10 2. -2 33 3. -3 248 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 227 5. +1 187 6. +2 159 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 36 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 356 VIKTIGT VACKER VÄRLD 40 Loc 375 width 1 MD=0 or GE 8 40(15) <Viktiga värden> En vacker värld <Se F.40 för fullständig frågetext> 5 1. -3 Inte alls viktigt 1 2. -2 5 3. -3 91 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 124 5. +1 189 6. +2 478 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 33 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 357 VIKTIGT LAND SÄKERHET 40 Loc 376 width 1 MD=0 or GE 8 40(16) <Viktiga värden> Vårt lands säkerhet <Se F.40 för fullständig frågetext> 7 1. -3 Inte alls viktigt 1 2. -2 5 3. -3 39 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 51 5. +1 89 6. +2 718 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 358 VIKTIGT VÄNSKAP 40 Loc 377 width 1 MD=0 or GE 8 40(17) <Viktiga värden> Vänskap <Se F.40 för fullständig frågetext> 2 1. -3 Inte alls viktigt 0 2. -2 0 3. -3 3 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 27 5. +1 114 6. +2 770 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 69 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 359 VIKTIGT VÄRLD I FRED 40 Loc 378 width 1 MD=0 or GE 8 40(18) <Viktiga värden> En värld i fred <Se F.40 för fullständig frågetext> 2 1. -3 Inte alls viktigt 0 2. -2 0 3. -3 7 4. 0 Varken viktigt eller oviktigt 9 5. +1 22 6. +2 877 7. +3 Mycket viktigt 606 0. Bortfall 9 8. Uppgift saknas på delfrågan 68 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 360 INTR HÄLSONYTTIG MAT 41 Loc 379 width 1 MD=0 or GE 8 41 Hur stort är ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter? Använd rutorna för att ange hur intressanta Ni anser de olika ämnena och aktiviteterna vara. Markera plus-siffror om Ni anser det vara intressant. Ju intressantare Ni anser något vara desto högre plus-siffror markerar Ni. Markera minus-siffror om Ni anser ämnet eller aktiviteten vara ointressant. Nollpunkten på skalan markeras om Ni anser något vara varken intressant eller ointressant. 41(1) Hälsonyttig mat 38 1. -3 Ointresserad 15 2. -2 21 3. -1 132 4. 0 Varken eller 218 5. +1 196 6. +2 293 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 16 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 361 INTR VILLA/EGET HEM 41 Loc 380 width 1 MD=0 or GE 8 41(2) <Intresse> Bo i villa/eget hem <Se F.41 för fullständig frågetext> 22 1. -3 Ointresserad 5 2. -2 8 3. -1 116 4. 0 Varken eller 170 5. +1 192 6. +2 398 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 19 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 362 INTR HEMINREDNING 41 Loc 381 width 1 MD=0 or GE 8 41(3) <Intresse> Heminredning <Se F.41 för fullständig frågetext> 22 1. -3 Ointresserad 19 2. -2 22 3. -1 149 4. 0 Varken eller 261 5. +1 228 6. +2 201 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 363 INTR MODENYHETER 41 Loc 382 width 1 MD=0 or GE 8 41(4) <Intresse> Modenyheter <Se F.41 för fullständig frågetext> 104 1. -3 Ointresserad 53 2. -2 54 3. -1 232 4. 0 Varken eller 207 5. +1 145 6. +2 110 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 24 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 364 INTR MOTIONERA 41 Loc 383 width 1 MD=0 or GE 8 41(5) <Intresse> Motionera <Se F.41 för fullständig frågetext> 30 1. -3 Ointresserad 11 2. -2 24 3. -1 133 4. 0 Varken eller 211 5. +1 279 6. +2 230 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 12 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 365 INTR LAGA MAT 41 Loc 384 width 1 MD=0 or GE 8 41(6) <Intresse> Laga mat <Se F.41 för fullständig frågetext> 36 1. -3 Ointresserad 19 2. -2 42 3. -1 145 4. 0 Varken eller 222 5. +1 206 6. +2 245 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 14 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 366 INTR LYSSNA POPMUSIK 41 Loc 385 width 1 MD=0 or GE 8 41(7) <Intresse> Lyssna på popmusik <Se F.41 för fullständig frågetext> 242 1. -3 Ointresserad 42 2. -2 64 3. -1 203 4. 0 Varken eller 126 5. +1 103 6. +2 125 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 24 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 367 INTR GÅ PÅ TEATER 41 Loc 386 width 1 MD=0 or GE 8 41(8) <Intresse> Gå på teater <Se F.41 för fullständig frågetext> 150 1. -3 Ointresserad 57 2. -2 88 3. -1 258 4. 0 Varken eller 194 5. +1 85 6. +2 67 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 30 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 368 INTR REL/TROSFRÅGOR 41 Loc 387 width 1 MD=0 or GE 8 41(9) <Intresse> Religion och trosfrågor <Se F.41 för fullständig frågetext> 272 1. -3 Ointresserad 80 2. -2 67 3. -1 262 4. 0 Varken eller 105 5. +1 55 6. +2 62 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 369 INTR DISK POLITIK 41 Loc 388 width 1 MD=0 or GE 8 41(10) <Intresse> Diskutera politik <Se F.41 för fullständig frågetext> 171 1. -3 Ointresserad 57 2. -2 68 3. -1 228 4. 0 Varken eller 209 5. +1 110 6. +2 65 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 21 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 370 INTR HANDARBETA 41 Loc 389 width 1 MD=0 or GE 8 41(11) <Intresse> Handarbeta <Se F.41 för fullständig frågetext> 221 1. -3 Ointresserad 45 2. -2 41 3. -1 151 4. 0 Varken eller 138 5. +1 107 6. +2 209 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 371 INTR UTÖVA SPORT 41 Loc 390 width 1 MD=0 or GE 8 41(12) <Intresse> Utöva sport <Se F.41 för fullständig frågetext> 88 1. -3 Ointresserad 30 2. -2 41 3. -1 192 4. 0 Varken eller 224 5. +1 167 6. +2 163 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 24 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 372 INTR SKATTEFRÅGOR 41 Loc 391 width 1 MD=0 or GE 8 41(13) <Intresse> Skattefrågor <Se F.41 för fullständig frågetext> 89 1. -3 Ointresserad 36 2. -2 60 3. -1 197 4. 0 Varken eller 253 5. +1 154 6. +2 115 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 26 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 373 INTR TRÄFFA MÄNNISKOR 41 Loc 392 width 1 MD=0 or GE 8 41(14) <Intresse> Träffa nya människor <Se F.41 för fullständig frågetext> 10 1. -3 Ointresserad 8 2. -2 16 3. -1 113 4. 0 Varken eller 265 5. +1 257 6. +2 245 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 16 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 374 INTR MILJÖFRÅGOR 41 Loc 393 width 1 MD=0 or GE 8 41(15) <Intresse> Miljöfrågor <Se F.41 för fullständig frågetext> 20 1. -3 Ointresserad 14 2. -2 16 3. -1 102 4. 0 Varken eller 205 5. +1 255 6. +2 301 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 375 INTR FRILUFTSLIV 41 Loc 394 width 1 MD=0 or GE 8 41(16) <Intresse> Friluftsliv <Se F.41 för fullständig frågetext> 15 1. -3 Ointresserad 6 2. -2 14 3. -1 97 4. 0 Varken eller 187 5. +1 282 6. +2 311 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 376 INTR ARBETSMARKNAD 41 Loc 395 width 1 MD=0 or GE 8 41(17) <Intresse> Arbetsmarknadsfrågor <Se F.41 för fullständig frågetext> 48 1. -3 Ointresserad 33 2. -2 37 3. -1 223 4. 0 Varken eller 261 5. +1 203 6. +2 100 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 25 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 377 INTR GÅ PÅ RESTAURANG 41 Loc 396 width 1 MD=0 or GE 8 41(18) <Intresse> Gå på restaurang <Se F.41 för fullständig frågetext> 94 1. -3 Ointresserad 48 2. -2 47 3. -1 274 4. 0 Varken eller 239 5. +1 129 6. +2 82 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 378 INTR FAMILJELIV 41 Loc 397 width 1 MD=0 or GE 8 41(19) <Intresse> Familjeliv <Se F.41 för fullständig frågetext> 4 1. -3 Ointresserad 2 2. -2 10 3. -1 52 4. 0 Varken eller 128 5. +1 211 6. +2 505 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 17 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 379 INTR GÅ UT OCH DANSA 41 Loc 398 width 1 MD=0 or GE 8 41(20) <Intresse> Gå ut och dansa <Se F.41 för fullständig frågetext> 126 1. -3 Ointresserad 44 2. -2 40 3. -1 215 4. 0 Varken eller 183 5. +1 156 6. +2 151 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 15 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 380 INTR UTLANDSSEMESTER 41 Loc 399 width 1 MD=0 or GE 8 41(21) <Intresse> Semestra utomlands <Se F.41 för fullständig frågetext> 91 1. -3 Ointresserad 18 2. -2 39 3. -1 202 4. 0 Varken eller 190 5. +1 140 6. +2 231 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 18 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 381 INTR SE PÅ SPORT 41 Loc 400 width 1 MD=0 or GE 8 41(22) <Intresse> Se på sport <Se F.41 för fullständig frågetext> 104 1. -3 Ointresserad 31 2. -2 30 3. -1 130 4. 0 Varken eller 172 5. +1 182 6. +2 269 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 11 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 382 INTR SKÖNLITTERATUR 41 Loc 401 width 1 MD=0 or GE 8 41(23) <Intresse> Läsa skönlitteratur <Se F.41 för fullständig frågetext> 86 1. -3 Ointresserad 37 2. -2 49 3. -1 174 4. 0 Varken eller 198 5. +1 178 6. +2 180 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 27 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 383 INTR JOBBA MED BILEN 41 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 8 41(24) <Intresse> Jobba med bilen <Se F.41 för fullständig frågetext> 210 1. -3 Ointresserad 50 2. -2 57 3. -1 237 4. 0 Varken eller 175 5. +1 87 6. +2 74 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 40 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 384 INTR UMGÅS SLÄKT/VÄN 41 Loc 403 width 1 MD=0 or GE 8 41(25) <Intresse> Umgås med släkt och vänner <Se F.41 för fullständig frågetext> 9 1. -3 Ointresserad 6 2. -2 12 3. -1 85 4. 0 Varken eller 177 5. +1 299 6. +2 331 7. +3 Intresserad 606 0. Bortfall 11 8. Uppgift saknas på delfrågan 64 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 385 ÅLDER 42 Loc 404 width 2 MD= 0 or GE 99 TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM ER SJÄLV. NÄR MAN SAMMANSTÄLLER RESULTATET AV SÅDANA HÄR UNDERSÖKNINGAR I TABELLER BRUKAR MAN DELA UPP SVAREN I OLIKA GRUPPER. FÖR ATT KUNNA GÖRA DETTA BEHÖVER VI ERA SVAR PÅ DESSA AVSLUTANDE FRÅGOR 42 Hur gammal är Ni? 14. 14 år . . 74. 74 år 606 00. Bortfall 9 99. Uppgift saknas Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 4 19 21 18 19 16 12 13 15 14 6 23 12 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 15 11 12 19 15 13 28 15 16 21 16 17 25 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 23 14 14 22 15 25 15 15 24 16 20 11 14 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 23 15 18 12 15 12 18 13 12 16 18 23 18 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 0 99 Frek: 20 12 17 16 18 10 13 18 5 606 9
VAR 386 KÖN 43 Loc 406 width 1 MD=0 or GE 9 43 Är Ni ... 497 1. Man 489 2. Kvinna 606 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 387 CIVILSTÅND 44 Loc 407 width 1 MD=0 or GE 9 44 Är Ni ... 279 1. Ensamstående 685 2. Sammanboende/gift 606 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 388 BOSTADSTYP 45 Loc 408 width 1 MD=0 or GE 9 45 Hur bor Ni för närvarande? 201 1. På lantgård eller i ensamliggande villa på landsbygden 486 2. I villa eller radhus i småhusområde 296 3. I lägenhet i flerfamiljshus 606 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 389 HYR/ÄGER BOSTADEN 46 Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 46 Hyr eller äger Ni eller någon i Ert hushåll Er nuvarande bostad? 243 1. Hyr bostaden 710 2. Äger bostaden (även bostadsrätt, insatslägenhet) 606 0. Bortfall 41 9. Uppgift saknas
VAR 390 BOENDETID PÅ ORTEN 47 Loc 410 width 1 MD=0 or GE 9 47 Hur länge har Ni bott på orten? 702 1. Har bott här mer än 10 år 102 2. Har bott här 6-10 år 107 3. Har bott här 1-5 år 34 4. Har bott här mindre än 1 år 606 0. Bortfall 49 9. Uppgift saknas
VAR 391 TIDIGARE BOSTADSORT 48 Loc 411 width 1 MD=0 or GE 8 48 Om Ni bott på orten mindre än fem år, var bodde Ni innan Ni flyttade hit? 93 1. Inom samma kommun 56 2. Annan kommun i Värmland 31 3. Övriga Sverige 3 4. Annat land 606 0. Bortfall 810 8. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 392 FLYTTA FRÅN ORTEN 49 Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 49 Har Ni funderat på att flytta från orten? 68 1. Ja, ofta 377 2. Ja, någon gång 482 3. Nej, aldrig 606 0. Bortfall 67 9. Uppgift saknas
VAR 393 UTBILDNING 50 Loc 413 width 2 MD= 0 or GE 99 50 Vilken skolutbildning har Ni? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Ni anser stämmer bäst in på Er själv. Om Ni ännu inte avslutat Er utbildning, markera då den typ av skola Ni just nu går i. 262 01. Folkskola 6 02. Enhetskola 93 03. Grundskola 125 04. Yrkesskola 104 05. Tvåårigt gymnasium 65 06. Fackskola 59 07. Minst treårigt gymnasium 67 08. Flickskola/Realexamen 37 09. Folkhögskola 29 10. Studentexamen 128 11. Högskola/Universitet 606 00. Bortfall 19 99. Uppgift saknas
VAR 394 SUBJ KLASSTILLHÖRIGH 51 Loc 415 width 1 MD=0 or GE 9 51 Om Ni skulle beskriva Er familj (den familj/det hushåll Ni för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Ni då att den tillhör? 477 1. Arbetarfamilj 51 2. Jordbrukarfamilj 264 3. Tjänstemannafamilj 80 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 81 5. Egen företagare 606 0. Bortfall 41 9. Uppgift saknas
VAR 395 YRKE 52 Loc 416 width 3 MD= 0 or GE 999 52 Vilket yrke har Ni? (Om Ni är pensionär eller arbetslös ange i så fall det senaste yrke Ni hade) 52(1) Yrke 1 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: Företagare/företagsledare 6 014. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 26 015. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 20 016. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 4 017. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 18 026. Hälso- och sjukvårdsarbete: "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 32 027. Hälso- och sjukvårdsarbete: Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 38 028. Hälso- och sjukvårdsarbete: Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Pedagogiskt arbete: Innehavare av bilskola 7 035. Pedagogiskt arbete: Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 30 036. Pedagogiskt arbete: Klasslärare och övriga lärare 2 043. Litterärt och konstnärligt arbete: Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 045. Litterärt och konstnärligt arbete: Övriga 1 047. Litterärt och konstnärligt arbete: Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete 1 052. Biologiskt arbete: Kvalificerat arbete - forskning, rådgivning, vård 2 061. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Företagare med kvalificerat arbete 4 064. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Kvalificerat arbete såsom chef för enhet eller avdelning 1 065. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Övriga med kvalificerat arbete 3 066. Medicinskt och psykologiskt arbete, socialvårdsarbete: Socialvårdstjänstemän ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalmän m fl: Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 1 076. Personalmän m fl: Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: Företagare med kvalificerad kompetens 1 082. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: Revisionsarbete 3 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: Övriga med kvalificerat arbete 2 086. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt visst juridiskt arbete: Programmerare 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: Övriga med kvalificerat arbete 1 114. Religiöst arbete: Biskop, prost, kyrkoherde 1 115. Religiöst arbete: Övriga präster i statskyrkan 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: Företagare 2 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 2 134. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: kvalificerat arbete inom yrkesgruppen såsom chef för enhet/avdelning 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: Övrigt arbete som fodrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 5 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete som erfordrar tex viss teknisk utbildning (på teknikernivå) eller motsvarande 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete inom yrkesgruppen 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning(byrå) inom myndighet 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 6 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 5 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 14 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 3 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 5 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 7 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer 1 212. Bokförings- och kassaarbete: Företagare inom dessa yrkesområden hit föres: innehavare av maskinskrivningsbyrå 8 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 39 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 14 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 7 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 238. 1 299. 14 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 3 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 28 328. Biträdesarbete i affär 1 335. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 337. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 4 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 6 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivån närmast under kategori 4; även reklamkonsulent 1 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär 17 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 4 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 7 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare inom lantbruk, skogsbruk, djuruppfödning, fiske 8 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 2 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 10 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 508. Gruv- och stenbrytningsarbete: manuellt arbete 8 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 4 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 638. Däcksmanskap 1 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman arbetsledare 9 647. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport- kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete 6 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete 6 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 8 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 60 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 8 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 7 768. Träarbete: manuellt arbete 11 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 1 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 1 786. Mureri- och betongarbete: förman/arbetsledare 6 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 10 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 4 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 825. 11 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 11 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 10 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete 1 918. Civilt bevaknings- och skyddsarbete: övrig bevakningspersonal 1 922. Husligt arbete, portierarbete: företagare med mindre företag 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 13 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 30 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 3 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 947. Övrigt servicearbete: fotograf 12 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar: kvalificerat polisbefälsarbete 6 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 4 967. Hemsystrar, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 15 968. Hemsystrar, åldringsvårdarinna 2 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal, även barbiträde 1 984. Militärt arbete: officerare med befattning som överste eller högre befattning 5 985. Militärt arbete: övriga officerare (befattning under överste) 1 988. Militärt arbete: övrig militär personal 1 995. Hemarbetande 606 000. Bortfall 225 999. Uppgift saknas
VAR 396 OFF/PRIV SEKTOR 52 Loc 419 width 1 MD=0 or GE 9 52(2) Offentlig eller privat sektor <Se F.52 för fullständig frågetext> 246 1. Offentlig 402 2. Privat 2 3. Organisation 606 0. Bortfall 344 9. Uppgift saknas
VAR 397 ARBETARE/TJÄNSTEMAN 52 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 9 52(3) Ställning <Se F.52 för fullständig frågetext> 359 1. Arbetare 380 2. Tjänsteman 13 3. Hemmafru 17 4. Bonde 15 5. Studerande 606 0. Bortfall 210 9. Uppgift saknas
VAR 398 HEL- ELLER DELTIDSARB 53 Loc 421 width 1 MD=0 or GE 9 53 Hur lång tid omfattar Ert förvärvsarbete? 466 1. Arbetar heltid 98 2. Arbetar mer än halvtid, men inte heltid 61 3. Arbetar ungefär halvtid 28 4. Arbetar mindre än halvtid 186 5. Har inget förvärvsarbete 606 0. Bortfall 155 9. Uppgift saknas
VAR 399 SKIFTARBETE 54 Loc 422 width 1 MD=0 or GE 9 54 Har Ni regelbundet skiftarbete, dvs arbetar på obekväm arbetstid minst en gång per vecka? 185 1. Ja 587 5. Nej 606 0. Bortfall 222 9. Uppgift saknas
VAR 400 ARBETSMARKNADSGRUPP 55 Loc 423 width 1 MD=0 or GE 9 55 Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, är Ni då: 192 1. Pensionär 22 2. Hemarbetande 14 3. Arbetslös, söker arbete 101 4. Studerande 20 5. Annat alternativ 606 0. Bortfall 645 9. Uppgift saknas
VAR 401 HUSHÅLLETS STORLEK 56 Loc 424 width 1 MD=0 or GE 9 56(1) Hur många personer ingår i Ert hushåll? (Räkna med Er sjäv) 140 1. 1 person 345 2. 2 personer 187 3. 3 personer 231 4. 4 personer 57 5. 5 personer 9 6. 6 personer 5 7. 7 personer 3 8. 8 personer 606 0. Bortfall 17 9. Uppgift saknas
VAR 402 HUSHMEDL UNDER 16 ÅR 56 Loc 425 width 1 MD=8 or GE 9 56(2) Hur många av dem är under 16 år? 605 0. Ingen 172 1. 1 person 156 2. 2 personer 26 3. 3 personer 7 4. 4 personer 2 5. 5 personer 2 6. 6 personer 606 8. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 403 SLÄKTINGAR I HEMKOM 57 Loc 426 width 1 MD=0 or GE 9 57 Har Ni några släktingar i Er hemkommun? 307 1. Ja, de flesta 390 3. Ja, några 239 5. Nej, inga 606 0. Bortfall 58 9. Uppgift saknas
VAR 404 HUSHÅLLETS ÅRSINKOMST 58 Loc 427 width 1 MD=0 or GE 9 58 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga årsinkomsten i Ert hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 69 1. Mindre än 60 000 103 2. 61 000 - 90 000 141 3. 91 000 - 120 000 115 4. 121 000 - 150 000 124 5. 151 000 - 180 000 137 6. 181 000 - 210 000 96 7. 211 000 - 240 000 105 8. Mer än 241 000 606 0. Bortfall 104 9. Uppgift saknas
VAR 405 MEDL IDROTTSFÖRENING 59 Loc 428 width 1 MD=0 or GE 9 59 Är Ni medlem i någon förening och i så fall hur aktiv är Ni i den eller de föreningar Ni är medlem i? 59(1) Idrottsförening 83 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 38 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 162 3. Medlem 647 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 406 MEDL POLITISKT PARTI 59 Loc 429 width 1 MD=0 or GE 9 59(2) <Medlem> Politiskt parti eller liknande <Se F.59 för fullständig frågetext> 42 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 18 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 59 3. Medlem 811 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 407 MEDL FACKFÖRENING 59 Loc 430 width 1 MD=0 or GE 9 59(3) <Medlem> Fackförening <Se F.59 för fullständig frågetext> 66 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 52 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 299 3. Medlem 513 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 408 MEDL NYKTERHETSFÖREN 59 Loc 431 width 1 MD=0 or GE 9 59(4) <Medlem> Nykterhetsförening <Se F.59 för fullständig frågetext> 8 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 8 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 31 3. Medlem 883 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 409 MEDL KRISTET SAMFUND 59 Loc 432 width 1 MD=0 or GE 9 59(5) <Medlem> Kristet samfund <Se F.59 för fullständig frågetext> 24 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 12 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 14 3. Medlem 880 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 410 MEDL HEMBYGDSFÖRENING 59 Loc 433 width 1 MD=0 or GE 9 59(6) <Medlem> Hembygdsförening <Se F.59 för fullständig frågetext> 16 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 13 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 73 3. Medlem 828 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 64 9. Uppgift saknas
VAR 411 MEDL ANNAN FÖRENING 59 Loc 434 width 1 MD=0 or GE 9 59(7) <Medlem> Annan typ av förening <Se F.59 för fullständig frågetext> 108 1. Medlem och har någon typ av uppdrag 55 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 113 3. Medlem 656 5. Ej medlem 606 0. Bortfall 62 9. Uppgift saknas
VAR 412 INTRESSE POLITIK 60 Loc 435 width 1 MD=0 or GE 8 60 Hur pass intresserad är Ni av följande saker? 60(1) Politik 107 1. Mycket intresserad 339 2. Ganska intresserad 344 3. Inte särskilt intresserad 106 4. Inte alls intresserad 606 0. Bortfall 32 8. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 413 INTRESSE KOM HÄNDELSE 60 Loc 436 width 1 MD=0 or GE 8 60(2) <Intresse> Det som händer i kommunen <Se F.60 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket intresserad 584 2. Ganska intresserad 75 3. Inte särskilt intresserad 12 4. Inte alls intresserad 606 0. Bortfall 11 8. Uppgift saknas på delfrågan 65 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 414 INTRESSE IDROTT 60 Loc 437 width 1 MD=0 or GE 8 60(3) <Intresse> Idrott <Se F.60 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket intresserad 271 2. Ganska intresserad 222 3. Inte särskilt intresserad 112 4. Inte alls intresserad 606 0. Bortfall 28 8. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 415 INTRESSE KULTUR 60 Loc 438 width 1 MD=0 or GE 8 60(4) <Intresse> Kultur <Se F.60 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket intresserad 303 2. Ganska intresserad 366 3. Inte särskilt intresserad 124 4. Inte alls intresserad 606 0. Bortfall 42 8. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 416 INTRESSE LIVSÅSKÅDN 60 Loc 439 width 1 MD=0 or GE 8 60(5) <Intresse> Livsåskådningsfrågor <Se F.60 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket intresserad 283 2. Ganska intresserad 373 3. Inte särskilt intresserad 121 4. Inte alls intresserad 606 0. Bortfall 40 8. Uppgift saknas på delfrågan 66 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 417 IGÅR: VAR BORTREST 61 Loc 440 width 1 MD=0 or GE 9 61 Vilka av följande saker gjorde Ni i går? (Markera det eller de alternativ som gäller Er) 61(1) Var bortrest 150 1. Markerat 774 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 418 IGÅR: VAR PÅ ARBETET 61 Loc 441 width 1 MD=0 or GE 9 61(2) <Gjorde i går> Var på arbetet <Se F.61 för fullständig frågetext> 349 1. Markerat 576 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 69 9. Uppgift saknas
VAR 419 IGÅR: LÄSTE LOKALTIDN 61 Loc 442 width 1 MD=0 or GE 9 61(3) <Gjorde i går> Läste lokaltidningen <Se F.61 för fullständig frågetext> 532 1. Markerat 392 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 420 IGÅR: LÄSTE BOK 61 Loc 443 width 1 MD=0 or GE 9 61(4) <Gjorde i går> Läste någon bok <Se F.61 för fullständig frågetext> 256 1. Markerat 669 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 69 9. Uppgift saknas
VAR 421 IGÅR: LÄSTE MORGONTID 61 Loc 444 width 1 MD=0 or GE 9 61(5) <Gjorde i går> Läste en storstadsmorgontidning <Se F.61 för fullständig frågetext> 124 1. Markerat 800 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 422 IGÅR: LÄSTE KVÄLLSTID 61 Loc 445 width 1 MD=0 or GE 9 61(6) <Gjorde i går> Läste en kvällstidning <Se F.61 för fullständig frågetext> 330 1. Markerat 595 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 69 9. Uppgift saknas
VAR 423 IGÅR: SÅG PÅ TV 61 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 9 61(7) <Gjorde i går> Såg på TV <Se F.61 för fullständig frågetext> 737 1. Markerat 188 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 69 9. Uppgift saknas
VAR 424 IGÅR: LYSSNADE RADIO 61 Loc 447 width 1 MD=0 or GE 9 61(8) <Gjorde i går> Lyssnade på radion <Se F.61 för fullständig frågetext> 620 1. Markerat 305 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 69 9. Uppgift saknas
VAR 425 IGÅR: SÅG PÅ VIDEO 61 Loc 448 width 1 MD=0 or GE 9 61(9) <Gjorde i går> Såg på video <Se F.61 för fullständig frågetext> 65 1. Markerat 859 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 426 IGÅR: LYSSN KASSETT 61 Loc 449 width 1 MD=0 or GE 9 61(10) <Gjorde i går> Lyssnade på grammofon eller kassett <Se F.61 för fullständig frågetext> 256 1. Markerat 668 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 427 IGÅR: KVÄLLSKURS 61 Loc 450 width 1 MD=0 or GE 9 61(11) <Gjorde i går> Var på kvällskurs <Se F.61 för fullständig frågetext> 31 1. Markerat 893 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 428 IGÅR: LÅG SJUK 61 Loc 451 width 1 MD=0 or GE 9 61(12) <Gjorde i går> Låg sjuk <Se F.61 för fullständig frågetext> 42 1. Markerat 882 5. Ej markerat 606 0. Bortfall 70 9. Uppgift saknas
VAR 429 BÄSTA PARTI MODERATER 62 Loc 452 width 1 MD=0 or GE 9 62 Vilket parti tycker Ni allmänhet bäst om? 62(1) Moderaterna 158 1. Markerat 690 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 146 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 430 BÄSTA PARTI FOLKPARTI 62 Loc 453 width 1 MD=0 or GE 9 62(2) <Bästa parti> Folkpartiet <Se F.62 för fullständig frågetext> 132 1. Markerat 715 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 431 BÄSTA PARTI CENTER 62 Loc 454 width 1 MD=0 or GE 9 62(3) <Bästa parti> Centerpartiet <Se F.62 för fullständig frågetext> 95 1. Markerat 752 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 432 BÄSTA PARTI KDS 62 Loc 455 width 1 MD=0 or GE 9 62(4) <Bästa parti> KDS <Se F.62 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 834 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 433 BÄSTA PARTI MILJÖP 62 Loc 456 width 1 MD=0 or GE 9 62(5) <Bästa parti> Miljöpartiet <Se F.62 för fullständig frågetext> 59 1. Markerat 788 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 434 BÄSTA PARTI SOCIALDEM 62 Loc 457 width 1 MD=0 or GE 9 62(6) <Bästa parti> Socialdemokraterna <Se F.62 för fullständig frågetext> 416 1. Markerat 431 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 435 BÄSTA PARTI VPK 62 Loc 458 width 1 MD=0 or GE 9 62(7) <Bästa parti> VPK <Se F.62 för fullständig frågetext> 28 1. Markerat 819 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 436 BÄSTA PARTI ANNAT 62 Loc 459 width 1 MD=0 or GE 9 62(8) <Bästa parti> Annat parti <Se F.62 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 832 5. Ej markerat 606 0. Uppgift saknas på delfrågan 147 9. Uppgift saknas på hela frågan
VAR 437 PARTIANHÄNGARE 63 Loc 460 width 1 MD=0 or GE 9 63 Anser Ni Er vara en övertygad anhängare av detta parti? 261 1. Ja, mycket övertygad 331 3. Ja, något övertygad 252 5. Nej 606 0. Bortfall 150 9. Uppgift saknas