LOKAL LÄSVANESTUDIE
          ESSUNGA, GÖTENE OCH VARA 1986
               - Vara -
               SSD 0303

              Primärforskare
              Lennart Weibull
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              September 1992

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
             S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i LOKAL LÄSVANESTUDIE ESSUNGA, GÖTENE OCH
       VARA 1986 samlades ursprungligen in av ett
       forskningsprojekt vid statsvetenskapliga
       institutionen, Göteborgs universitet under
       ledning av Lennart Weibull. Varken SSD eller
       primärforskaren bär ansvar för analyser och
       tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Weibull och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får LOKAL LÄSVANESTUDIE
  ESSUNGA, GöTENE OCH VARA 1986 förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram vid Göteborgs
  universitet som i första hand avser att belysa den svenska
  dagspressens situation, bland annat dess ställning på
  marknaden och dess förhållande till andra medier. För att nå
  sitt syfte genomför kollegiet årliga undersökningar om
  svenskarnas medievanor - både en allmän studie av
  medieanvändning och en studie av tidningsvanor.

  Dessutom gör Dagspresskollegiet lokala läsarundersökningar
  under förutsättning att någon lokal dagstidning är
  intresserad och kan bidra med finansieringen. De lokala
  studierna ger möjlighet att i detalj studera dagspressens
  förutsättningar inom olika områden.

  Föreliggande studie av tidningssituationen i Skaraborg
  genomfördes 1986 i Essunga, Götene och Vara kommuner.
  Undersökningen genomfördes som en postenkät med en
  urvalsstorlek på 1780 personer, 1100 i Essunga och Götene
  och 680 i Vara. Bortfallet blev 347 i Essunga/Götene och 205
  i Vara, vilket ger en svarsfrekvens på 71 procent.
  Undersökningen är uppdelad på två delstudier, den ena täcker
  kommunerna Essunga och Götene och den andra Vara kommun.

  Genomförda undersökningar 1981-1990:

  Lokal läsvanestudie Sundsvall 1981
  Lokal läsvanestudie Jönköping 1982
  Lokal läsvanestudie Kalmar 1984
  Lokal läsvanestudie Stockholm 1984
  Lokal läsvanestudie Alingsås 1984
  Lokal läsvanestudie södra Halland 1984
  Lokal läsvanestudie Södermanland 1985
  Lokal läsvanestudie Essunga, Götene och Vara 1986
  Lokal läsvanestudie Gästrikland 1986
  Lokal läsvanestudie Värmland 1987
  Lokal läsvanestudie Kalmar och öland 1988
  Lokal läsvanestudie sydöstra Skåne 1989
  Lokal läsvanestudie Åstorp, Bjuv och Helsingborg 1989
  Lokal läsvanestudie Jönköping 1989
  Lokal läsvanestudie södra Halland 1990
  Lokal läsvanestudie Katrineholm och Eskilstuna 1990

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 49  (2) PRENUMERATION TIDNING 6 (3) MD=8 OR GE 9
    REF 49  (4) LOC 57 WIDTH 1        (5) NUMERIC

   (6) F.6 Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon
       dagstidning?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    688  1.  Ja
    53  5.  Nej

    12  8.  Uppgift saknas
    347  9.  Bortfall

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variabel förteckning


1 SSDstudie NR 0303 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 ID-nummer 5 Område 6 Bortfall NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 7 Nyheter i lokalradion 8 Aktuellt 9 Rapport 10 TT-nyheter 11 Dagens Eko 12 Regionala TV-nyheter TV-KONSUMTION 13 TV-tittande vardagar 14 TV-tittande veckoslut OLIKA TYPER AV TV-PROGRAM 15 Underhållningsprogram 16 Naturprogram 17 Populärvetenskapliga program 18 Nyhetsprogram 19 Dokumentär- och samhällsprogram 20 Deckare 21 TV-teater 22 Långfilmer 23 Svenska TV-serier 24 Utländska TV-serier 25 Sportprogram 26 Ungdomsprogram 27 Läsa veckotidning 28 Läsa tidskrift 29 Lyssna på skivor/kassetter 30 Gå på bio 31 Se hyrfilm på video 32 Se inspelade TV-program på video REGELBUNDEN LÄSNING AV DAGSTIDNINGAR 33 Falköpings Tidning 34 Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 35 Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 36 Skaraborgs-Bygden 37 Skaraborgaren 38 Dagens Nyheter 39 Svenska Dagbladet 40 Göteborgs-Posten 41 Arbetet 42 Expressen 43 Aftonbladet 44 GT PRENUMERATION DAGSTIDNINGAR 45 Prenumererar på dagstidning 46 Dagens Nyheter 47 Skaraborgs-Bygden 48 Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 49 Arbetet 50 Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 51 Falköpings Tidning 52 Svenska Dagbladet 53 Skaraborgaren 54 Göteborgs-Posten 55 Annan tidning 56 Funderat på att upphöra med prenumeration 57 Tidning man funderat på att upphöra med 58 Prenumerationsperiod ANLEDNING TILL ATT UPPHÖRA MED PRENUMERATION 59 Prenumererat på tidning tidigare 60 År prenumerationen upphörde 61 Pengarna räckte inte till prenumeration 62 Prenumerationspriset höjdes 63 Får lokal information i lokalradion 64 Tidningsutdelningen sköttes dåligt 65 Ingen tid att läsa tidningen 66 Tillgång till tidningen på arbetet/i skolan 67 Lånar tidningen av bekant eller granne 68 Tidningens politiska linje passade inte 69 För lite lokala nyheter 70 För lite annonser 71 Flyttat från orten 72 Tidningen kostade för mycket med hänsyn till innehållet 73 Annat skäl TILLGÅNG TILL MORGONTIDNING 74 Ingen tillgång till morgontidning 75 Byter tidning med eller lånar av granne eller bekant 76 Läser på biblioteket 77 Läser på arbetet eller i skolan 78 Gratis tidning 79 Köper lösnummer 80 Annat sätt VIKTIGA EGENSKAPER HOS MORGONTIDNING 81 Annonserna 82 Politiska linjen 83 Lokala nyheterna 84 Riksnyheterna 85 Utrikesnyheterna 86 Sportsidorna 87 Lågt prenumerationspris 88 Många sidor i tidningen 89 Får tidningen tidigt på morgonen 90 Tidningen kommer ut sex dagar/vecka 91 Annat viktigt VIKTIGT FÅ NYHETER FRÅN 92 Nyheter från Vara 93 Nyheter från Skara 94 Nyheter från Lidköping 95 Nyheter från Grästorp 96 Nyheter från Essunga 97 Nyheter från Götene 98 Nyheter från Kvänum 99 Nyheter från Falköping 100 Nyheter från Skövde 101 Nyheter från Herrljunga 102 Nyheter från Alingsås 103 Nyheter från Göteborg 104 Nyheter från Trollhättan 105 Nyheter från Vänersborg 106 Antal veckodagar en lokal morgontidning bör komma ut 107 Rimligt prenumerationspris för lokal morgontidning LÄSTID OLIKA TIDER PÅ DYGNET 108 Före klockan 7.00 109 Klockan 7.00-8.00 110 Klockan 8.00-12.00 111 Klockan 12.00-17.00 112 Klockan 17.00-20.00 113 Efter klockan 20.00 INTRESSE FÖR OLIKA TYPER AV TIDNINGSINNEHÅLL 114 Sport 115 Familjenyheter 116 Insändare 117 Inrikesnyheter 118 Ekonomi/näringsliv 119 Politiska nyheter 120 Fackliga frågor 121 Olyckor och brott 122 Ledare och kommentarer 123 Utrikesnyheter 124 Kulturartiklar 125 Seriesida 126 Radio/TV-nyheter 127 Miljöfrågor 128 Allmänna lokala nyheter 129 Arbetsmarknaden 130 Organisationer och föreningar 131 Känt folk på orten 132 Kommunalpolitik 133 Arbetsplatser 134 Skolfågor 135 Lokala affärsannonser 136 Veckoannonser från livsmedelsbutiker och varuhus 137 Småannonser 138 Familjeannonser LÄSNING AV LOKALTIDNINGENS INNEHÅLL 139 Lokal morgontidning 140 Länsnyheter 141 Familjeannonser 142 Ledare 143 Lokalsidor Vara 144 Lokalsidor Skara 145 Lokalsidor Lidköping 146 Lokalsidor Grästorp 147 Lokalsidor Essunga 148 Lokalsidor Götene 149 Lokalsidor Kvänum 150 Radio- och TV-sidan 151 Skaraborgstorget 152 Ekonomi och näringsliv 153 Insändarsidan 154 Lokala affärsannonser 155 Utrikesnyheter 156 Ungdomssidan 157 Kommunalpolitik 158 Småannonser 159 Kultursidan 160 Serierna 161 Sportsidorna 162 Inrikesnyheter 163 Familjenyheter NYHETSRAPPORTERING I OLIKA MASSMEDIER 164 Felaktiga uppgifter i lokaltidningar 165 Felaktiga uppgifter i storstadsmorgonpress 166 Felaktiga uppgifter i kvällstidningar 167 Felaktiga uppgifter i TV-nyheter 168 Felaktiga uppgifter i radionyheter 169 Välinformerad: De lokala tidningarna 170 Välinformerad: Kvällstidningarna 171 Välinformerad: Nyheterna i TV 172 Välinformerad: Nyhetssändningarna i riksradion 173 Välinformerad: Lokalradion 174 Oärlig: De lokala tidningarna 175 Oärlig: Kvällstidningarna 176 Oärlig: Nyheterna i TV 177 Oärlig: Nyhetssändningarna i riksradion 178 Oärlig: Lokalradion 179 Opartisk: De lokala tidningarna 180 Opartisk: Kvällstidningarna 181 Opartisk: Nyheterna i TV 182 Opartisk: Nyhetssändningarna i riksradion 183 Opartisk: Lokalradion 184 Kunnig: De lokala tidningarna 185 Kunnig: Kvällstidningarna 186 Kunnig: Nyheterna i TV 187 Kunnig: Nyhetssändningarna i riksradion 188 Kunnig Lokalradion 189 Dåligt informerad: De lokala tidningarna 190 Dåligt informerad: Kvällstidningarna 191 Dåligt informerad: Nyheterna i TV 192 Dåligt informerad: Nyhetssändningarna i riksradion 193 Dåligt informerad: Lokalradion 194 Rättvis: De lokala tidningarna 195 Rättvis: Kvällstidningarna 196 Rättvis: Nyheterna i TV 197 Rättvis: Nyhetssändningarna i riksradion 198 Rättvis: Lokalradion 199 Ärlig: De lokala tidningarna 200 Ärlig: Kvällstidningarna 201 Ärlig: Nyheterna i TV 202 Ärlig: Nyhetssändningarna i riksradion 203 Ärlig: Lokalradion 204 Okunnig: De lokala tidningarna 205 Okunnig: Kvällstidningarna 206 Okunnig: Nyheterna i TV 207 Okunnig: Nyhetssändningarna i riksradion 208 Okunnig: Lokalradion 209 Partisk: De lokala tidningarna 210 Partisk: Kvällstidningarna 211 Partisk: Nyheterna i TV 212 Partisk: Nyhetssändningarna i riksradion 213 Partisk: Lokalradion 214 Orättvis: De lokala tidningarna 215 Orättvis: Kvällstidningarna 216 Orättvis: Nyheterna i TV 217 Orättvis: Nyhetssändningarna i riksradion 218 Orättvis: Lokalradion VIKTIGA SAMHÄLLSMÅL 219 Hög ekonomisk tillväxttakt 220 Starkt militärt försvar 221 Ökat inflytande för den enskilde i kommunala frågor och på arbetsplatsen 222 Bevara den svenska landskapsmiljön 223 Upprätthålla lag och ordning 224 Ge enskilda större möjlighet påverka politiska beslut 225 Bekämpa prisstegringar 226 Skydda yttrandefriheten 227 Garantera en stabil ekonomi 228 Ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt 229 Bekämpa brottslighet 230 Ett samhälle där ideer och tankar betyder mer än pengar BAKGRUND 231 Ålder 232 Kön 233 Civilstånd 234 Bostad 235 Boendetid på orten 236 Född på orten 237 Make/sammanboende födelseort 238 Tidigare bostadsort 239 Funderat på att flytta från orten 240 Skolutbildning 241 Subjektiv klasstillhörighet 242 Yrke 243 Privat eller offentligt anställd 244 Yrkesgrupp 245 Arbetsplats belägen 246 Makes arbetsplats 247 Heltids- eller deltidsarbete 248 Regelbundet skiftarbete 249 Ej förvärvsarbetandes grupptillhörighet 250 Hushållets storlek 251 Antal hushållsmedlemmar under 7 år 252 Antal hushållsmedlemmar 7-16 år SLÄKT 253 Släktingar i hemkommun 254 Släkt eller vänner i Skara 255 Släkt eller vänner i Lidköping 256 Släkt eller vänner i Grästorp 257 Släkt eller vänner i Essunga 258 Släkt eller vänner i Götene 259 Släkt eller vänner i Kvänum 260 Släkt eller vänner i Falköping 261 Släkt eller vänner i Göteborg 262 Hushållets årsinkomst 263 Tillgång till bil 264 Veckoinköp MEDLEM I FÖRENING 265 Idrottsförening 266 Politiskt parti 267 Fackförening 268 Hembygdsförening 269 Miljöorganisation 270 Annan typ av förening 271 Nöjen INTRESSE 272 Intresse för politik 273 Intresse för vad som händer i kommunen 274 Intresse för idrott 275 Intresse för kultur GÅRDAGENS AKTIVITETER 276 Var bortrest 277 Var på arbetet 278 Läste lokaltidningen 279 Läste någon bok 280 Läste en storstadsmorgontidning 281 Läste en kvällstidning 282 Såg på TV 283 Lyssnade på radio 284 Såg på video 285 Lyssnade på grammofon eller kassett 286 Var på kvällskurs 287 Låg sjuk 288 Var på bio BESÖK OLIKA ORTER 289 Besöker Skara 290 Besöker Lidköping 291 Besöker Grästorp 292 Besöker Grästorp 293 Besöker Götene 294 Besöker Kvänum 295 Besöker Göteborg 296 Besöker Falköping 297 Besöker nordiska länder 298 Besöker övriga utlandet PARTISYMPATI 299 Moderaterna 300 Folkpartiet 301 Centerpartiet 302 Kristen demokratisk samling 303 Miljöpartiet 304 Socialdemokraterna 305 Vänsterpartiet kommunisterna 306 Annat parti 307 Övertygad anhängare 308 Veckodag frågeformuläret fylls i 309 Kommentar till frågeformuläret 310 Svår fråga 1 311 Svår fråga 2 312 Svår fråga 3 313 Kommentar till fler än tre frågor 314 Kodare 315 Kön 316 Civilstånd 317 Taxerad inkomst 318 Sammanräknad inkomst 319 Lantbruk 320 Villa 321 Fritidshus 322 Hyreshus

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0303              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0303


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. September 1992
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Essunga och Götene 002. Vara
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 OMRÅDE Loc 12 width 1 Område 680 1. Vara
VAR 6 BORTFALL Loc 13 width 1 Bortfall 194 0. Inget svar/svarsvägrare 6 1. Död, långvarigt sjuk, handikappad, språksvårigheter 6 2. Flyttat, bortrest 14 3. Kort telefonintervju 460 4. Svar
VAR 7 NYHETER I LOKALRADION 1 Loc 14 width 1 MD=0 or GE 8 De första frågorna gäller vilka massmedier, t ex radio, TV och dagstidningar, Ni tar del av och hur ofta Ni gör detta? F.1. Hur ofta brukar Ni titta på eller lyssna till följande typer av nyhetsprogram? (Markera de alternativ Ni tycker passar bäst in på Er själv) F.1(1). Nyheter i lokalradion 229 1. Dagligen 80 2. 5-6 ggr/vecka 51 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 43 5. Mer sällan 13 6. Aldrig 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 8 AKTUELLT I TV 1 1 Loc 15 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(2). Aktuellt i TV 1 <Se F.1 för fullständig frågetext> 119 1. Dagligen 74 2. 5-6 ggr/vecka 131 3. 3-4 ggr/vecka 85 4. 1-2 ggr/vecka 45 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 9 RAPPORT I TV 2 1 Loc 16 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(3). Rapport i TV 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> 131 1. Dagligen 92 2. 5-6 ggr/vecka 122 3. 3-4 ggr/vecka 71 4. 1-2 ggr/vecka 46 5. Mer sällan 2 6. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 10 NYHETERNA I RIKSRADION 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(4). De korta nyheterna i riksradion (TT-nyheter) <Se F.1 för fullständig frågetext> 180 1. Dagligen 65 2. 5-6 ggr/vecka 61 3. 3-4 ggr/vecka 39 4. 1-2 ggr/vecka 74 5. Mer sällan 25 6. Aldrig 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 11 DAGENS EKO 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(5). Dagens Eko i riksradion <Se F.1 för fullständig frågetext> 58 1. Dagligen 44 2. 5-6 ggr/vecka 57 3. 3-4 ggr/vecka 55 4. 1-2 ggr/vecka 133 5. Mer sällan 81 6. Aldrig 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 12 REGIONALA TV-NYHETER 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 8 F.1(6). Regionala nyheter på TV (Västnytt) <Se F.1 för fullständig frågetext> 106 1. Dagligen 67 2. 5-6 ggr/vecka 110 3. 3-4 ggr/vecka 74 4. 1-2 ggr/vecka 90 5. Mer sällan 13 6. Aldrig 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 2 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 13 TV-KONS VARDAGAR 2 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 8 F.2. Hur lång tid brukar Ni titta på TV en genomsnittlig dag? F.2(1). TV-tittande måndag-fredag 50 1. 0-30 min 135 2. 31-60 min 157 3. 61-120 min 80 4. 121-180 min 33 5. Mer än 180 min 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på helafrågan 205 9. Bortfall
VAR 14 TV-KONS VECKOSLUT 2 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 8 F.2(2). TV-tittande lördag-söndag <Se F.2 för fullständig frågetext> 16 1. 0-30 min 77 2. 31-60 min 163 3. 61-120 min 123 4. 121-180 min 75 5. Mer än 180 min 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 17 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 15 UNDERHÅLLNINGSPROGRAM 3 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 8 F.3. Hur mycket brukar Ni hinna se på av följande typer av TV-program? F.3(1). Underhållningsprogram 43 1. Allt/i stort sett allt 248 2. Ganska mycket 144 3. Inte särskilt mycket 9 4. Ingenting/nästan inget alls 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 16 NATURPROGRAM 3 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(2). Naturprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 56 1. Allt/i stort sett allt 180 2. Ganska mycket 174 3. Inte särskilt mycket 44 4. Ingenting/nästan inget alls 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 17 POPULÄRVETENSKAP 3 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(3). Populärvetenskapliga program <Se F.3 för fullständig frågetext> 11 1. Allt/i stort sett allt 50 2. Ganska mycket 192 3. Inte särskilt mycket 181 4. Ingenting/nästan inget alls 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 18 NYHETSPROGRAM 3 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(4). Nyhetsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 70 1. Allt/i stort sett allt 267 2. Ganska mycket 98 3. Inte särskilt mycket 16 4. Ingenting/nästan inget alls 10 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 19 SAMHÄLLSPROGRAM 3 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(5). Dokumentär- och samhällsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 6 1. Allt/i stort sett allt 67 2. Ganska mycket 233 3. Inte särskilt mycket 127 4. Ingenting/nästan inget alls 28 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 20 DECKARE 3 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(6). Deckare <Se F.3 för fullständig frågetext> 62 1. Allt/i stort sett allt 124 2. Ganska mycket 143 3. Inte särskilt mycket 115 4. Ingenting/nästan inget alls 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 21 TV-TEATER 3 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(7). TV-teater <Se F.3 för fullständig frågetext> 10 1. Allt/i stort sett allt 105 2. Ganska mycket 199 3. Inte särskilt mycket 126 4. Ingenting/nästan inget alls 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 22 LÅNGFILMER 3 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(8). Långfilmer <Se F.3 för fullständig frågetext> 33 1. Allt/i stort sett allt 159 2. Ganska mycket 196 3. Inte särskilt mycket 56 4. Ingenting/nästan inget alls 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 23 SVENSKA TV-SERIER 3 Loc 30 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(9). Svenska TV-serier <Se F.3 för fullständig frågetext> 47 1. Allt/i stort sett allt 184 2. Ganska mycket 163 3. Inte särskilt mycket 58 4. Ingenting/nästan inget alls 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 24 UTLÄNDSKA TV-SERIER 3 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(10). Utländska TV-serier <Se F.3 för fullständig frågetext> 32 1. Allt/i stort sett allt 155 2. Ganska mycket 181 3. Inte särskilt mycket 78 4. Ingenting/nästan inget alls 15 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 25 SPORTPROGRAM 3 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(11). Sportprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 103 1. Allt/i stort sett allt 119 2. Ganska mycket 132 3. Inte särskilt mycket 99 4. Ingenting/nästan inget alls 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 26 UNGDOMSPROGRAM 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 8 F.3(12). Ungdomsprogram <Se F.3 för fullständig frågetext> 16 1. Allt/i stort sett allt 70 2. Ganska mycket 171 3. Inte särskilt mycket 181 4. Ingenting/nästan inget alls 23 0. Uppgift saknas på delfrågan 14 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 27 LÄSER VECKOTIDNING 4 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 8 F.4. Hur ofta brukar Ni göra följande saker? F.4(1). Läser någon veckotidning 82 1. Flera ggr/vecka 150 2. En gång/vecka 79 3. Någon gång/månad 87 4. Mer sällan 57 5. Aldrig 4 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 28 LÄSER TIDSKRIFT 4 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(2). Läser någon tidskrift <Se F.4 för fullständig frågetext> 102 1. Flera ggr/vecka 95 2. En gång/vecka 87 3. Någon gång/månad 108 4. Mer sällan 49 5. Aldrig 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 29 LYSSNAR SKIVOR/KASSETT 4 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(3). Lyssnar på skivor/kassetter <Se F.4 för fullständig frågetext> 199 1. Flera ggr/vecka 45 2. En gång/vecka 63 3. Någon gång/månad 94 4. Mer sällan 49 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 30 GÅR PÅ BIO 4 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(4). Går på bio <Se F.4 för fullständig frågetext> 1 1. Flera ggr/vecka 12 2. En gång/vecka 58 3. Någon gång/månad 173 4. Mer sällan 207 5. Aldrig 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 31 SER HYRFILM PÅ VIDEO 4 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(5). Ser hyrfilm på video <Se F.4 för fullständig frågetext> 4 1. Flera ggr/vecka 11 2. En gång/vecka 61 3. Någon gång/månad 87 4. Mer sällan 287 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 32 SER INSPELAT PÅ VIDEO 4 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 8 F.4(6). Ser inspelat TV-program på video <Se F.4 för fullständig frågetext> 21 1. Flera ggr/vecka 32 2. En gång/vecka 39 3. Någon gång/månad 78 4. Mer sällan 280 5. Aldrig 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 16 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 33 FALKÖPINGS TIDNING 5 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 8 F.5. Läser eller tittar Ni i någon eller några av följande tidningar regelbundet, i så fall hur ofta? F.5(1). Falköpings Tidning (4 dgr) 1. 6-7 ggr/vecka 5 2. 4-5 ggr/vecka 6 3. 2-3 ggr/vecka 3 4. 1 gång/vecka 42 5. Mer sällan 359 6. Aldrig 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 34 NYA LIDKÖPINGSTIDN. 5 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(2). Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen (3 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> 1. 6-7 ggr/vecka 2. 4-5 ggr/vecka 217 3. 2-3 ggr/vecka 39 4. 1 gång/vecka 134 5. Mer sällan 60 6. Aldrig 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 35 SKARABORGS LÄNS TIDN. 5 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(3). Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning (6 dgr) <Se F.5 för fullständig frågetext> 329 1. 6-7 ggr/vecka 47 2. 4-5 ggr/vecka 25 3. 2-3 ggr/vecka 12 4. 1 gång/vecka 31 5. Mer sällan 22 6. Aldrig 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 36 SKARABORGS-BYGDEN 5 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(4). Skaraborgs-Bygden (1 dag) <Se F.5 för fullständig frågetext> 1. 6-7 ggr/vecka 2. 4-5 ggr/vecka 3. 2-3 ggr/vecka 44 4. 1 gång/vecka 86 5. Mer sällan 303 6. Aldrig 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 37 SKARABORGAREN 5 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(5). Skaraborgaren (1 dag) <Se F.5 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTENE 1. 6-7 ggr/vecka 2. 4-5 ggr/vecka 3. 2-3 ggr/vecka 17 4. 1 gång/vecka 40 5. Mer sällan 368 6. Aldrig 46 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 38 DAGENS NYHETER 5 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(6). Dagens Nyheter <Se F.5 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 ggr/vecka 3 2. 4-5 ggr/vecka 7 3. 2-3 ggr/vecka 5 4. 1 gång/vecka 71 5. Mer sällan 340 6. Aldrig 40 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 39 SVENSKA DAGBLADET 5 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(7). Svenska Dagbladet <Se F.5 för fullständig frågetext> 10 1. 6-7 ggr/vecka 4 2. 4-5 ggr/vecka 1 3. 2-3 ggr/vecka 3 4. 1 gång/vecka 51 5. Mer sällan 361 6. Aldrig 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 40 GÖTEBORGS-POSTEN 5 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(8). Göteborgs-Posten <Se F.5 för fullständig frågetext> 58 1. 6-7 ggr/vecka 24 2. 4-5 ggr/vecka 28 3. 2-3 ggr/vecka 71 4. 1 gång/vecka 138 5. Mer sällan 127 6. Aldrig 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 41 ARBETET 5 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(9). Arbetet <Se F.5 för fullständig frågetext> 5 1. 6-7 ggr/vecka 2 2. 4-5 ggr/vecka 3. 2-3 ggr/vecka 3 4. 1 gång/vecka 26 5. Mer sällan 392 6. Aldrig 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 42 EXPRESSEN 5 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(10). Expressen <Se F.5 för fullständig frågetext> 45 1. 6-7 ggr/vecka 28 2. 4-5 ggr/vecka 56 3. 2-3 ggr/vecka 66 4. 1 gång/vecka 167 5. Mer sällan 87 6. Aldrig 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 43 AFTONBLADET 5 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(11). Aftonbladet <Se F.5 för fullständig frågetext> 10 1. 6-7 ggr/vecka 6 2. 4-5 ggr/vecka 18 3. 2-3 ggr/vecka 11 4. 1 gång/vecka 146 5. Mer sällan 241 6. Aldrig 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 44 GT 5 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 8 F.5(12). GT <Se F.5 för fullständig frågetext> 22 1. 6-7 ggr/vecka 17 2. 4-5 ggr/vecka 60 3. 2-3 ggr/vecka 75 4. 1 gång/vecka 162 5. Mer sällan 114 6. Aldrig 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 4 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 45 PRENUMERATION TIDNING 6 Loc 52 width 1 MD=8 or GE 9 Här följer några särskilda frågor om de dagstidningar Ni läser nu, hur Ni skaffar dem och lite om eventuella tidningar Ni tidigare haft. F.6. Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon dagstidning? (Markera det eller de alternativ som gäller Ert hushåll) 431 1. Ja 38 5. Nej 6 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 46 PREN DAGENS NYHETER 6 Loc 53 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(1). Dagens Nyheter <Se F.6 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 465 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 47 PREN SKARABORGS-BYGDEN 6 Loc 54 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(2). Skaraborgs-Bygden <Se F.6 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 430 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 48 PREN NYA LIDKÖPINGSTID.6 Loc 55 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(3). Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 168 1. Markerat 300 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 49 PREN ARBETET 6 Loc 56 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(4). Arbetet <Se F.6 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 463 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 50 PREN SKARAB. LÄNS TIDN 6 Loc 57 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(5). Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 336 1. Markerat 132 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 51 PREN FALKÖPINGS TIDN 6 Loc 58 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(6). Falköpings Tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 462 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 52 PREN SVENSKA DAGBLADET 6 Loc 59 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(7). Svenska Dagbladet <Se F.6 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 460 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 53 PREN SKARABORGAREN 6 Loc 60 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(8). Skaraborgaren <Se F.6 för fullständig frågetext> 12 1. Markerat 456 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas/Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 54 PREN GÖTEBORGS-POSTEN 6 Loc 61 width 1 MD=8 or GE 9 F.6(9). Göteborgs-Posten <Se F.6 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 400 5. Ej markerat 7 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 55 PREN ANNAN TIDNING 6 Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 98 F.6(10). Annan tidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 13 01. Land 1 02. Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning 1 03. Bohuslänningen 1 04. Finska 1 05. Borås Tidning 1 06. Dagen 1 07. Skövde nyheter 1 08. Mariestads-Tidningen 448 00. Frågan ej tillämplig 7 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 56 UPPHÖRA PRENUMERERA 7 Loc 64 width 1 MD=8 or GE 9 F.7(1). Har Ni själv funderat på att upphöra med någon/några av de prenumerationer Ni nu har eller har detta diskuteras inom familjen? 326 1. Nej 72 2. Ja, någon enstaka gång 23 3. Ja, flera gånger 54 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 57 UPPHÖRA MED TIDNING 7 Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 98 F.7(2). Om ja, vilken tidning har Ni funderat på att upphöra med? 48 01. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 17 02. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 1 03. Skaraborgs-Bygden 1 04. Mariestads-Tidningen/Tidningen för Skaraborgs Län 2 05. Skaraborgaren 1 06. Borås Tidning 4 07. Göteborgs-Posten 2 08. Svenska Dagbladet 1 09. Skaraborgsbygden, Göteborgs-Posten 1 10. Skaraborgs Läns Tidning, Göteborgs-Posten 1 11. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns Tidningen, Dagens Nyheter 2 12. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning, Nya Lidköpings Tidningen/Nya Läns-Tidningen 15 13. Ja, utan namn 68 00. Frågan ej tillämplig 311 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 58 PRENUMERATIONSPERIOD 8 Loc 67 width 1 MD=8 or GE 9 F.8. Om Ni prenumererar på en dagstidning, för hur lång tid brukar Ni betala prenumerationsavgiften? 3 1. För en månad 26 2. För tre månader 67 3. För fyra månader 35 4. För varje halvår 276 5. För varje helår 2 6. Fyra månader + helår 4 7. Tre månader + 4 mån 62 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 59 PRENUMERERAT TIDIGARE 9 Loc 68 width 2 MD= 0 or GE 99 F.9. Denna fråga skall endast besvaras om Ni inte prenumererar på någon morgontidning? Har Ni eller någon i Ert hushåll tidigare prenumererat på någon morgontidning? F.9(1). Tidning man prenumererat på tidigare 6 01. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 2 02. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 1 03. Falköpings Tidning 3 04. Göteborgs-Posten 1 05. Dagens Nyheter, Västerbottens Folkblad 1 06. Sydsvenska Dagbladet 2 07. Skaraborgs Läns Tidning, Nya Lidköpings-Tidningen 1 08. Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Skaraborgs Läns Tidning 1 09. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 23 55. Nej 434 00. Frågan ej tillämplig 205 99. Bortfall
VAR 60 SLUTADE PRENUMERERA ÅR 9 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 8 F.9(2). År prenumerationen upphörde <Se F.9 för fullständig frågetext> 1 1. Före 1977 2 2. 1977-1981 2 3. 1982 3 4. 1983 1 5. 1984 3 6. 1985 7. 1986 462 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 61 PENGARNA RÄCKTE INTE 10 Loc 71 width 1 MD=8 or GE 9 F.10. Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, varför upphörde Ni med prenumerationen? (Markera det eller de alternativ som bäst stämmer in på Er) F.10(1). Allt annat blev så dyrt att pengarna inte räckte till en tidningsprenumeration också 4 1. Markerat 16 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 62 HÖJT PREN PRIS 10 Loc 72 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(2). Prenumerationspriset höjdes <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 20 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 63 LOKAL INFO LOKALRADIO 10 Loc 73 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(3). Får lokal information i lokalradion <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 20 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 64 DÅLIGT SKÖTT UTDELN. 10 Loc 74 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(4). Tidningsutdelningen sköttes dåligt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 1. Markerat 19 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 65 INTE TID LÄSA TIDNING 10 Loc 75 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(5). Jag hade inte tid att läsa tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 18 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 66 LÄSER PÅ SKOLA/ARBETE 10 Loc 76 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(6). Jag har ändå tillgång till tidningen på arbete/i skolan <Se F.10 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 9 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 67 LÅNAR GRANNE/BEKANT 10 Loc 77 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(7). Jag kan låna den av bekant eller en granne <Se F.10 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 18 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 68 POL. LINJE PASSAR EJ 10 Loc 78 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(8). Tidningens politiska linje passade mig inte <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 20 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 69 FÖR LITE LOK NYHETER 10 Loc 79 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(9). Tidningen innehöll för lite lokala nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 20 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 70 FÖR LITE ANNONSER 10 Loc 80 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(10). Tidningen innehöll för lite annonser <Se F.10 för fullständig frågetext> 1. Markerat 20 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 71 FLYTTAT FRÅN ORTEN 10 Loc 81 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(11). Jag flyttade från orten, har inte börjat med någon ny tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 3 1. Markerat 17 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 72 KOSTNAD KONTRA INNEH 10 Loc 82 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(12). Tidningen kostade för mycket med hänsyn till innehållet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 16 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 73 ANNAT SKÄL 10 Loc 83 width 1 MD=8 or GE 9 F.10(13). Annat skäl <Se F.10 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 16 5. Ej markerat 455 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 74 EJ TILLGÅNG TILL TIDN 10 Loc 84 width 1 MD=8 or GE 9 F.11. Om Ni inte prenumererar på Er morgontidning, på vilket sätt har Ni i så fall vanligen tillgång till den? F.11(1). Har inte tillgång till någon morgontidning 1 1. Markerat 41 5. Ej markerat 433 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 75 BYTER TIDN MED GRANNE 11 Loc 85 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(2). Byter med eller lånar av granne eller bekant <Se F.11 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 35 5. Ej markerat 433 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 76 LÄSER PÅ BIBLIOTEKET 11 Loc 86 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(3). Läser den på bibliotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 1. Markerat 42 5. Ej markerat 433 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 77 LÄSER PÅ ARBETE/SKOLA 11 Loc 87 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(4). Läser den på arbetet eller i skolan <Se F.11 för fullständig frågetext> 23 1. Markerat 19 5. Ej markerat 433 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 78 GRATIS TIDNING 11 Loc 88 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(5). Har tidningen gratis <Se F.11 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 37 5. Ej markerat 434 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 79 KÖPER LÖSNUMMER 11 Loc 89 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(6). Köper lösnummer <Se F.11 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 28 5. Ej markerat 434 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 80 ANNAT SÄTT 11 Loc 90 width 1 MD=8 or GE 9 F.11(7). Annat sätt <Se F.11 för fullständig frågetext> 2 1. Markerat 39 5. Ej markerat 434 8. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 81 TIDN.VAL: ANNONSER 12 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 8 F.12. Hur stor betydelse för Ert val av lokal morgontidning har följande egenskaper hos tidningen? F.12(1). Annonserna 41 1. Mycket viktigt 145 2. Ganska viktigt 126 3. Inte särskilt viktigt 59 4. Inte alls viktigt 14 6. Vet inte 65 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 82 TIDN.VAL: POL.LINJE 12 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(2). Den politiska linjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket viktigt 64 2. Ganska viktigt 137 3. Inte särskilt viktigt 146 4. Inte alls viktigt 16 6. Vet inte 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 83 TIDN.VAL: LOK NYHET 12 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(3). De lokala nyheterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket viktigt 174 2. Ganska viktigt 26 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 1 6. Vet inte 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 84 TIDN.VAL: RIKSNYHETER 12 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(4). Riksnyheterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket viktigt 201 2. Ganska viktigt 87 3. Inte särskilt viktigt 24 4. Inte alls viktigt 3 6. Vet inte 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 85 TIDN.VAL: UTRIKESNYH 12 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(5). Utrikesnyheterna <Se F.12 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket viktigt 144 2. Ganska viktigt 135 3. Inte särskilt viktigt 49 4. Inte alls viktigt 9 6. Vet inte 59 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 86 TIDN.VAL: SPORTSIDOR 12 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(6). Sportsidorna <Se F.12 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket viktigt 95 2. Ganska viktigt 109 3. Inte särskilt viktigt 111 4. Inte alls viktigt 13 6. Vet inte 45 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 87 TIDN.VAL: LÅGT PRIS 12 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(7). Att tidningen har lågt prenumerationspris <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket viktigt 140 2. Ganska viktigt 99 3. Inte särskilt viktigt 49 4. Inte alls viktigt 25 6. Vet inte 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 88 TIDN.VAL: ANTAL SIDOR 12 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(8). Att tidningen har många sidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket viktigt 82 2. Ganska viktigt 155 3. Inte särskilt viktigt 103 4. Inte alls viktigt 14 6. Vet inte 68 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 89 TIDN.VAL: TIDIGT 12 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(9). Att man får tidningen tidigt på morgonen <Se F.12 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket viktigt 115 2. Ganska viktigt 78 3. Inte särskilt viktigt 49 4. Inte alls viktigt 15 6. Vet inte 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 90 TIDN.VAL: 6-DAGARS 12 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 8 F.12(10). Att tidningen kommer ut sex dagar/vecka <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket viktigt 145 2. Ganska viktigt 50 3. Inte särskilt viktigt 41 4. Inte alls viktigt 10 6. Vet inte 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 25 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 91 TIDN.VAL: ANNAT 12 Loc 101 width 1 MD=8 or GE 9 F.12(11). Annat viktigt <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Svar 415 5. Inget svar 28 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 92 NYHETER FRÅN VARA 13 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 8 F.13. Hur viktigt anser Ni att det är att få nyheter från följande områden i den lokala morgontidning Ni läser? F.13(1). Vara 319 1. Mycket viktigt 95 2. Ganska viktigt 19 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 31 8. Uppgift saknas på hela frågan 206 9. Bortfall
VAR 93 NYHETER FRÅN SKARA 13 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(2). Skara <Se F.13 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket viktigt 176 2. Ganska viktigt 127 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 94 NYHETER FR LIDKÖPING 13 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(3). Lidköping <Se F.13 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket viktigt 176 2. Ganska viktigt 124 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 36 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 95 NYHETER FRÅN GRÄSTORP 13 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(4). Grästorp <Se F.13 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket viktigt 124 2. Ganska viktigt 160 3. Inte särskilt viktigt 69 4. Inte alls viktigt 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 96 NYHETER FRÅN ESSUNGA 13 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(5). Essunga <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket viktigt 132 2. Ganska viktigt 150 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt 47 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 97 NYHETER FRÅN GÖTENE 13 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(6). Götene <Se F.13 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket viktigt 61 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 103 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 98 NYHETER FRÅN KVÄNUM 13 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(7). Kvänum <Se F.13 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket viktigt 143 2. Ganska viktigt 95 3. Inte särskilt viktigt 44 4. Inte alls viktigt 41 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 99 NYHETER FR FALKÖPING 13 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(8). Falköping <Se F.13 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket viktigt 42 2. Ganska viktigt 210 3. Inte särskilt viktigt 120 4. Inte alls viktigt 55 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 100 NYHETER FRÅN SKÖVDE 13 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(9). Skövde <Se F.13 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket viktigt 49 2. Ganska viktigt 209 3. Inte särskilt viktigt 116 4. Inte alls viktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 101 NYH FRÅN HERRLJUNGA 13 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(10). Herrljunga <Se F.13 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket viktigt 52 2. Ganska viktigt 185 3. Inte särskilt viktigt 135 4. Inte alls viktigt 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 102 NYHETER FRÅN ALINGSÅS 13 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(11). Alingsås <Se F.13 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket viktigt 28 2. Ganska viktigt 181 3. Inte särskilt viktigt 169 4. Inte alls viktigt 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 103 NYHETER FRÅN GÖTEBORG 13 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(12). Göteborg <Se F.13 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket viktigt 83 2. Ganska viktigt 158 3. Inte särskilt viktigt 126 4. Inte alls viktigt 53 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 104 NYH FRÅN TROLLHÄTTAN 13 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(13). Trollhättan <Se F.13 för fullständig frågetext> 9 1. Mycket viktigt 32 2. Ganska viktigt 181 3. Inte särskilt viktigt 163 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 105 NYH FRÅN VÄNERSBORG 13 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 8 F.13(14). Vänersborg <Se F.13 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket viktigt 24 2. Ganska viktigt 185 3. Inte särskilt viktigt 168 4. Inte alls viktigt 58 0. Uppgift saknas på delfrågan 32 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 106 ANTAL DAGAR/VECKA 14 Loc 116 width 1 MD=9 F.14. Hur många dagar per vecka anser Ni att en lokal morgontidning bör komma ut? 1 1. En dag i veckan 2. Två dagar i veckan 37 3. Tre dagar i veckan 11 4. Fyra dagar i veckan 26 5. Fem dagar i veckan 302 6. Sex dagar i veckan 68 7. Sju dagar i veckan 235 9. Bortfall
VAR 107 PRENUMERATIONSPRIS 15 Loc 117 width 1 MD=8 or GE 9 F.15. Vad anser Ni att det är rimligt att betala för en lokal morgontidning i prenumerationspris per år? 123 1. Upp till 300 kr 137 2. 301-400 kr 102 3. 401-500 kr 56 4. 501-600 kr 9 5. 601-700 kr 4 6. Mer än 700 kr 44 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 108 LÄSTID FÖRE KL 7.00 16 Loc 118 width 1 MD=8 or GE 9 F.16. Nu kommer några frågor om hur Ni läser morgontidningar och vilka typer av innehåll Ni läser. Hur lång tid brukar Ni ägna åt morgontidningen en genomsnittlig vardag? Ange för olika tidpunkter på dagen Er ungefärliga lästid. F.16(1). Före klockan 7.00 338 0. 0 min 52 1. 1-10 min 43 2. 11-20 min 12 3. 21-30 min 4 4. 31-40 min 5. Mer än 40 min 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 109 LÄSTID KL 7.00-8.00 16 Loc 119 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(2). Klockan 7.00-8.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 363 0. 0 min 37 1. 1-10 min 29 2. 11-20 min 12 3. 21-30 min 4 4. 31-40 min 4 5. Mer än 40 min 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 110 LÄSTID KL 8.00-12.00 16 Loc 120 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(3). Klockan 8.00-12.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 257 0. 0 min 60 1. 1-10 min 67 2. 11-20 min 37 3. 21-30 min 17 4. 31-40 min 11 5. Mer än 40 min 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 111 LÄSTID KL 12.00-17.00 16 Loc 121 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(4). Klockan 12.00-17.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 306 0. 0 min 60 1. 1-10 min 43 2. 11-20 min 29 3. 21-30 min 6 4. 31-40 min 5 5. Mer än 40 min 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 112 LÄSTID 17.00-20.00 16 Loc 122 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(5). Klockan 17.00-20.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 209 0. 0 min 89 1. 1-10 min 76 2. 11-20 min 47 3. 21-30 min 15 4. 31-40 min 13 5. Mer än 40 min 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 113 LÄSTID EFTER 20.00 16 Loc 123 width 1 MD=8 or GE 9 F.16(6). Efter klockan 20.00 <Se F.16 för fullständig frågetext> 318 0. 0 min 68 1. 1-10 min 23 2. 11-20 min 26 3. 21-30 min 11 4. 31-40 min 3 5. Mer än 40 min 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 114 LÄSINTRESSE SPORT 17 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 8 F.17. Tidigare erfarenheter visar att det är skillnad på att läsa en viss typ av innehåll och att vara intresserad av det. Ange för följande typer av innehåll hur mycket Ni är intresserad av att läsa om dem i en morgontidning. F.17(1). Sport 75 1. Allt/i stort sett allt 113 2. Ganska mycket 138 3. Inte särskilt mycket 100 4. Nästan inget/inget alls 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 115 LÄSINTRESSE FAM NYHET 17 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(2). Familjenyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 100 1. Allt/i stort sett allt 170 2. Ganska mycket 127 3. Inte särskilt mycket 39 4. Nästan inget/inget alls 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 116 LÄSINTRESSE INSÄNDARE 17 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(3). Insändare <Se F.17 för fullständig frågetext> 53 1. Allt/i stort sett allt 146 2. Ganska mycket 189 3. Inte särskilt mycket 44 4. Nästan inget/inget alls 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 117 LÄSINTRESSE INRIKNYH 17 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(4). Inrikesnyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 57 1. Allt/i stort sett allt 241 2. Ganska mycket 105 3. Inte särskilt mycket 19 4. Nästan inget/inget alls 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 118 LÄSINTRESSE EKONOMI 17 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(5). Ekonomi/näringsliv <Se F.17 för fullständig frågetext> 30 1. Allt/i stort sett allt 116 2. Ganska mycket 217 3. Inte särskilt mycket 57 4. Nästan inget/inget alls 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 119 LÄSINTRESSE POLITIK 17 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(6). Politiska nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 30 1. Allt/i stort sett allt 110 2. Ganska mycket 213 3. Inte särskilt mycket 76 4. Nästan inget/inget alls 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 120 LÄSINTRESSE FACKLIGT 17 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(7). Fackliga frågor <Se F.17 för fullständig frågetext> 11 1. Allt/i stort sett allt 49 2. Ganska mycket 199 3. Inte särskilt mycket 159 4. Nästan inget/inget alls 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 121 LÄSINTRESSE OLYCKOR 17 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(8). Olyckor och brott <Se F.17 för fullständig frågetext> 63 1. Allt/i stort sett allt 249 2. Ganska mycket 111 3. Inte särskilt mycket 12 4. Nästan inget/inget alls 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 122 LÄSINTRESSE LEDARE 17 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(9). Ledare och kommentarer <Se F.17 för fullständig frågetext> 41 1. Allt/i stort sett allt 96 2. Ganska mycket 198 3. Inte särskilt mycket 93 4. Nästan inget/inget alls 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 123 LÄSINTRESSE UTRIKES 17 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(10). Utrikesnyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 40 1. Allt/i stort sett allt 161 2. Ganska mycket 169 3. Inte särskilt mycket 54 4. Nästan inget/inget alls 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 124 LÄSINTRESSE KULTUR 17 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(11). Kulturartiklar <Se F.17 för fullständig frågetext> 19 1. Allt/i stort sett allt 74 2. Ganska mycket 187 3. Inte särskilt mycket 141 4. Nästan inget/inget alls 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 125 LÄSINTRESSE SERIESIDA 17 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(12). Seriesida <Se F.17 för fullständig frågetext> 58 1. Allt/i stort sett allt 98 2. Ganska mycket 131 3. Inte särskilt mycket 132 4. Nästan inget/inget alls 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 126 LÄSINTRESSE RADIO/TV 17 Loc 136 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(13). Radio/TV-nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 120 1. Allt/i stort sett allt 222 2. Ganska mycket 75 3. Inte särskilt mycket 18 4. Nästan inget/inget alls 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 127 LÄSINTRESSE MILJÖ 17 Loc 137 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(14). Miljöfrågor <Se F.17 för fullständig frågetext> 39 1. Allt/i stort sett allt 144 2. Ganska mycket 206 3. Inte särskilt mycket 42 4. Nästan inget/inget alls 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 128 LÄSINTRESSE LOKALT 17 Loc 138 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(15). Allmänna lokala nyheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 227 1. Allt/i stort sett allt 176 2. Ganska mycket 31 3. Inte särskilt mycket 7 4. Nästan inget/inget alls 12 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 129 LÄSINTRESSE ARB MARKN 17 Loc 139 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(16). Arbetsmarknaden <Se F.17 för fullständig frågetext> 47 1. Allt/i stort sett allt 144 2. Ganska mycket 169 3. Inte särskilt mycket 55 4. Nästan inget/inget alls 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 130 LÄSINTRESSE ORG/FÖREN.17 Loc 140 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(17). Organisationer och föreningar <Se F.17 för fullständig frågetext> 20 1. Allt/i stort sett allt 97 2. Ganska mycket 220 3. Inte särskilt mycket 77 4. Nästan inget/inget alls 39 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 131 LÄSINTRESSE KÄNT FOLK 17 Loc 141 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(18). Känt folk på orten <Se F.17 för fullständig frågetext> 97 1. Allt/i stort sett allt 190 2. Ganska mycket 120 3. Inte särskilt mycket 27 4. Nästan inget/inget alls 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 132 LÄSINTRESSE KOMMUNALT 17 Loc 142 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(19). Kommunalpolitik <Se F.17 för fullständig frågetext> 41 1. Allt/i stort sett allt 148 2. Ganska mycket 168 3. Inte särskilt mycket 66 4. Nästan inget/inget alls 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 133 LÄSINTRESSE ARB.PLATS 17 Loc 143 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(20). Arbetsplatser <Se F.17 för fullständig frågetext> 34 1. Allt/i stort sett allt 112 2. Ganska mycket 193 3. Inte särskilt mycket 79 4. Nästan inget/inget alls 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 134 LÄSINTRESSE SKOLA 17 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(21). Skolfrågor <Se F.17 för fullständig frågetext> 49 1. Allt/i stort sett allt 114 2. Ganska mycket 176 3. Inte särskilt mycket 80 4. Nästan inget/inget alls 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 135 LÄSINTRESSE ANNONSER 17 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(22). Lokala affärsannonser <Se F.17 för fullständig frågetext> 101 1. Allt/i stort sett allt 154 2. Ganska mycket 122 3. Inte särskilt mycket 51 4. Nästan inget/inget alls 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 136 LÄSINTRESSE VECKOANN 17 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(23). Veckoannonser från livsmedelsbutiker och varuhus <Se F.17 för fullständig frågetext> 104 1. Allt/i stort sett allt 128 2. Ganska mycket 142 3. Inte särskilt mycket 58 4. Nästan inget/inget alls 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 137 LÄSINTRESSE SMÅANNONS 17 Loc 147 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(24). Småannonser <Se F.17 för fullständig frågetext> 48 1. Allt/i stort sett allt 180 2. Ganska mycket 163 3. Inte särskilt mycket 38 4. Nästan inget/inget alls 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 138 LÄSINTRESSE FAM ANNON 17 Loc 148 width 1 MD=0 or GE 8 F.17(25). Familjeannonser <Se F.17 för fullständig frågetext> 97 1. Allt/i stort sett allt 168 2. Ganska mycket 115 3. Inte särskilt mycket 55 4. Nästan inget/inget alls 18 0. Uppgift saknas på delfrågan 22 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 139 LOKAL MORGONTIDNING 18 Loc 149 width 2 MD=98 or GE 99 F.18. Vilken lokal morgontidning brukar Ni läsa regelbundet? Om Ni läser mer än en, ange här den tidning Ni betraktar som Er huvudtidning. 9 01. Jag läser ingen lokal morgontidning 82 02. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen 289 03. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning 57 04. Nya Lidköpings-Tidningen, Skaraborgs Läns Tidning 1 05. Skaraborgaren 1 06. Alingsås Tidning/Elfsborgs Läns Tidning 1 07. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen, Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning, Falköpings Tidning 1 08. Nya Lidköpings-Tidningen/Nya Läns-Tidningen, Bohuslänningen 1 09. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning, Falköpings Tidning 1 10. Skövde Nyheter 1 11. Skaraborgs Läns Tidning/Skara Tidning, Mariestads-Tidningen 31 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 140 LÄSNING LÄNSNYHETER 19 Loc 151 width 1 MD=0 or GE 8 F.19. Hur mycket brukar Ni normalt läsa av följande regelbundet återkommande innehåll i Er lokala tidning? F.19(1). Länsnyheter 94 1. Allt/i sort sett allt 226 2. Ganska mycket 80 3. Inte särskilt mycket 17 4. Nästan inget 4 6. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 141 LÄSNING FAMILJEANNONS 19 Loc 152 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(2). Familjeannonser <Se F.19 för fullständig frågetext> 128 1. Allt i stort sett allt 139 2. Ganska mycket 101 3. Inte särskilt mycket 53 4. Nästan inget 4 6. Vet ej 20 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 142 LÄSNING LEDARE 19 Loc 153 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(3). Ledare <Se F.19 för fullständig frågetext> 30 1. Allt/i stort sett allt 76 2. Ganska mycket 141 3. Inte särskilt mycket 139 4. Nästan inget 10 6. Vet ej 49 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 143 LÄSN LOKALT VARA 19 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(4). Lokalsidor Vara <Se F.19 för fullständig frågetext> 244 1. Allt/i stort sett allt 153 2. Ganska mycket 28 3. Inte särskilt mycket 15 4. Nästan inget 6. Vet ej 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 144 LÄSN LOKALT SKARA 19 Loc 155 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(5). Lokalsidor Skara <Se F.19 för fullständig frågetext> 34 1. Allt/i stort sett allt 99 2. Ganska mycket 178 3. Inte särskilt mycket 92 4. Nästan inget 7 6. Vet ej 35 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 145 LÄSN LOKALT LIDKÖPING 19 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(6). Lokalsidor Lidköping <Se F.19 för fullständig frågetext> 30 1. Allt/i stort sett allt 100 2. Ganska mycket 177 3. Inte särskilt mycket 97 4. Nästan inget 7 6. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 146 LÄSN LOKALT GRÄSTORP 19 Loc 157 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(7). Lokalsidor Grästorp <Se F.19 för fullständig frågetext> 24 1. Allt/i stort sett allt 83 2. Ganska mycket 165 3. Inte särskilt mycket 130 4. Nästan inget 11 6. Vet ej 32 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 147 LÄSN LOKALT ESSUNGA 19 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(8). Lokalsidor Essunga <Se F.19 för fullständig frågetext> 29 1. Allt/i stort sett allt 112 2. Ganska mycket 140 3. Inte särskilt mycket 119 4. Nästan inget 11 6. Vet ej 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 148 LÄSN LOKALT GÖTENE 19 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(9). Lokalsidor Götene <Se F.19 för fullständig frågetext> 15 1. Allt/i stort sett allt 28 2. Ganska mycket 170 3. Inte särskilt mycket 177 4. Nästan inget 12 6. Vet ej 43 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 149 LÄSN LOKALT KVÄNUM 19 Loc 160 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(10). Lokalsidor Kvänum <Se F.19 för fullständig frågetext> 98 1. Allt/i stort sett allt 132 2. Ganska mycket 104 3. Inte särskilt mycket 74 4. Nästan inget 8 6. Vet ej 29 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 150 LÄSNING RADIO/TV 19 Loc 161 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(11). Radio- och TV-sidan 116 1. Allt/i stort sett allt 193 2. Ganska mycket 80 3. Inte särskilt mycket 28 4. Nästan inget 4 6. Vet ej 24 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 151 LÄSN SKARABORGSTORGET 19 Loc 162 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(12). Skaraborgstorget (fyndannonser) <Se F.19 för fullständig frågetext> 80 1. Allt/i stort sett allt 132 2. Ganska mycket 119 3. Inte särskilt mycket 88 4. Nästan inget 7 6. Vet ej 19 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 152 LÄSNING EKONOMI 19 Loc 163 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(13). Ekonomi och näringsliv <Se F.19 för fullständig frågetext> 20 1. Allt/i stort sett allt 86 2. Ganska mycket 177 3. Inte särskilt mycket 118 4. Nästan inget 11 6. Vet ej 33 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 153 LÄSNING INSÄNDARSIDAN 19 Loc 164 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(14). Insändarsidan <Se F.19 för fullständig frågetext> 54 1. Allt/i stort sett allt 127 2. Ganska mycket 147 3. Inte särskilt mycket 78 4. Nästan inget 12 6. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 154 LÄSN LOK AFFÄRSANNONS 19 Loc 165 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(15). Lokala affärsannonser <Se F.19 för fullständig frågetext> 72 1. Allt/i stort sett allt 151 2. Ganska mycket 121 3. Inte särskilt mycket 63 4. Nästan inget 7 6. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 155 LÄSNING UTRIKESNYH 19 Loc 166 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(16). Utrikesnyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 32 1. Allt/i stort sett allt 139 2. Ganska mycket 166 3. Inte särskilt mycket 72 4. Nästan inget 6 6. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 156 LÄSNING UNGDOMSSIDAN 19 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(17). Ungdomssidan <Se F.19 för fullständig frågetext> 21 1. Allt/i stort sett allt 70 2. Ganska mycket 147 3. Inte särskilt mycket 146 4. Nästan inget 24 6. Vet ej 37 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 157 LÄSNING KOMMUNALPOL 19 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(18). Kommunalpolitik 30 1. Allt/i stort sett allt 126 2. Ganska mycket 157 3. Inte särskilt mycket 97 4. Nästan inget 8 6. Vet ej 27 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 158 LÄSNING SMÅANNONSER 19 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(19). Småannonser <Se F.19 för fullständig frågetext> 40 1. Allt/i stort sett allt 123 2. Ganska mycket 164 3. Inte särskilt mycket 77 4. Nästan inget 11 6. Vet ej 30 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 159 LÄSNING KULTURSIDAN 19 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(20). Kultursidan <Se F.19 för fullständig frågetext> 14 1. Allt/i stort sett allt 67 2. Ganska mycket 151 3. Inte särskilt mycket 159 4. Nästan inget 19 6. Vet ej 35 0. Upppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 160 LÄSNING SERIERNA 19 Loc 171 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(21). Serierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 54 1. Allt/i stort sett allt 94 2. Ganska mycket 102 3. Inte särskilt mycket 136 4. Nästan inget 28 6. Vet ej 31 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 161 LÄSNING SPORTSIDORNA 19 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(22). Sportsidorna <Se F.19 för fullständig frågetext> 86 1. Allt/i stort sett allt 92 2. Ganska mycket 110 3. Inte särskilt mycket 113 4. Nästan inget 18 6. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 162 LÄSNING INRIKESNYH 19 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(23). Inrikesnyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 54 1. Allt/i stort sett allt 200 2. Ganska mycket 123 3. Inte särskilt mycket 35 4. Nästan inget 7 6. Vet ej 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 163 LÄSNING FAMILJENYH 19 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 8 F.19(24). Familjenyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 119 1. Allt/i stort sett allt 159 2. Ganska mycket 94 3. Inte särskilt mycket 55 4. Nästan inget 5 6. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 164 FEL I LOKALTIDNINGAR 20 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 8 Här följer några frågor om Er inställning till olika typer av massmedier som dagstidningar, radio och TV. F.20. Anser Ni att det förekommer felaktiga eller missvisande uppgifter i massmedia? (Markera det alternativ som Ni tycker passar bäst för varje medietyp) F.20(1). Lokaltidningar 23 1. Ja, i mycket stor utsträckning 59 2. Ja, i ganska stor utsträckning 265 3. Ja, i mindre utsträckning 35 4. Nej, inte alls 50 6. Vet ej 8 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 165 FEL I STORSTADPRESS 20 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(2). Storstadsmorgonpress <Se F.20 för fullständig frågetext> 20 1. Ja, i mycket stor utsträckning 76 2. Ja, i ganska stor utsträckning 109 3. Ja, i mindre utsträckning 22 4. Nej, inte alls 175 6. Vet ej 38 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 166 FEL I KVÄLLSTIDNINGAR 20 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(3). Kvällstidningar <Se F.20 för fullständig frågetext> 61 1. Ja, i mycket stor utsträckning 150 2. Ja, i ganska stor utsträckning 95 3. Ja, i mindre utsträckning 18 4. Nej, inte alls 91 6. Vet ej 25 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 167 FEL I TV-NYHETER 20 Loc 178 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(4). TV-nyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 12 1. Ja, i mycket stor utsträckning 39 2. Ja, i ganska stor utsträckning 182 3. Ja, i mindre utsträckning 115 4. Nej, inte alls 79 6. Vet ej 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 168 FEL I RADIONYHETER 20 Loc 179 width 1 MD=0 or GE 8 F.20(5). Radionyheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 7 1. Ja, i mycket stor utsträckning 25 2. Ja, i ganska stor utsträckning 179 3. Ja, i mindre utsträckning 116 4. Nej, inte alls 97 6. Vet ej 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 35 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 169 VÄLINFO: LOKAL TIDN 21 Loc 180 width 1 MD=8 or GE 9 F.21. Vi skulle vilja veta hur Ni bedömer nyhetsrapporteringen i olika massmedier. Vi har nedan satt upp ett antal omdömen. Markera för varje omdöme vilket eller vilka medier Ni anser att omdömet stämmer in på när det gäller nyhetsrapporteringen. F.21(1). Välinformerad - De lokala tidningarna 154 1. Markerat 235 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 170 VÄLINFO: KVÄLLSTIDN 21 Loc 181 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(2). Välinformerad - Kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 309 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknass 205 9. Bortfall
VAR 171 VÄLINFO: TV-NYHETER 21 Loc 182 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(3). Välinfomerad - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 271 1. Markerat 118 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 172 VÄLINFO: RADIONYHETER 21 Loc 183 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(4). Välinformerad - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 231 1. Markerat 158 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 173 VÄLINFO: LOKALRADIO 21 Loc 184 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(5). Välinformerad - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 150 1. Markerat 239 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 174 OÄRLIG: LOKALTIDN 21 Loc 185 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(6). Oärlig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 381 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 175 OÄRLIG: KVÄLLSTIDN 21 Loc 186 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(7). Oärlig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 122 1. Markerat 267 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 176 OÄRLIG: TV-NYHETER 21 Loc 187 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(8). Oärlig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 378 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 177 OÄRLIG: RADIONYHETER 21 Loc 188 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(9). Oärlig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. Markerat 384 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 178 OÄRLIG: LOKALRADIO 21 Loc 189 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(10). Oärlig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 382 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 179 OPARTISK: LOKALTIDN 21 Loc 190 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(11). Opartisk - De lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 27 1. Markerat 362 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 180 OPARTISK: KVÄLLSTIDN 21 Loc 191 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(12). Opartisk - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 364 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 181 OPARTISK: TV-NYHETER 21 Loc 192 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(13). Opartisk - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 309 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 182 OPARTISK: RIKSRADION 21 Loc 193 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(14). Opartisk - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 94 1. Markerat 295 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 183 OPARTISK: LOKALRADION 21 Loc 194 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(15). Opartisk - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 350 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 184 KUNNIG: LOKALA TIDN 21 Loc 195 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(16). Kunnig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 318 5. Ej markerat 85 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 185 KUNNIG: KVÄLLSTIDN 21 Loc 196 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(17). Kunnig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 63 1. Markerat 327 5. Ej markerat 85 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 186 KUNNIG: TV-NYHETERNA 21 Loc 197 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(18). Kunnig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 171 1. Markerat 219 5. Ej markerat 85 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 187 KUNNIG: RIKSRADION 21 Loc 198 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(19). Kunnig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 145 1. Markerat 245 5. Ej markerat 85 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 188 KUNNIG: LOKALRADION 21 Loc 199 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(20). Kunnig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 67 1. Markerat 322 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 189 DÅLIGT INFO: LOK TIDN 21 Loc 200 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(21). Dåligt informerad de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 327 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 190 DÅLIGT INFO: KVÄLLST 21 Loc 201 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(22). Dåligt informerad - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 300 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 191 DÅLIGT INFO: TV-NYHET 21 Loc 202 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(23). Dåligt informerad - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 9 1. Markerat 380 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 192 DÅLIGT INFO: RIKSRAD 21 Loc 203 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(24). Dåligt informerad - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 381 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 193 DÅLIGT INFO: LOKALRAD 21 Loc 204 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(25). Dåligt informerad - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 341 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 194 RÄTTVIS: LOKALA TIDN 21 Loc 205 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(26). Rättvis - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 44 1. Markerat 345 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 195 RÄTTVIS: KVÄLLSTIDN 21 Loc 206 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(27). Rättvis - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 375 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 196 RÄTTVIS: TV-NYHETER 21 Loc 207 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(28). Rättvis - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 85 1. Markerat 304 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 197 RÄTTVIS: RIKSRADION 21 Loc 208 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(29). Rättvis - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 96 1. Markerat 293 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 198 RÄTTVIS: LOKALRADIO 21 Loc 209 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(30). Rättvis - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 47 1. Markerat 342 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 199 ÄRLIG: LOKALA TIDNING 21 Loc 210 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(31). Ärlig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 48 1. Markerat 341 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 200 ÄRLIG: KVÄLLSTIDNING 21 Loc 211 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(32). Ärlig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 14 1. Markerat 375 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 201 ÄRLIG: TV-NYHETERNA 21 Loc 212 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(33). Ärlig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 305 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 202 ÄRLIG: RIKSRADION 21 Loc 213 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(34). Ärlig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 91 1. Markerat 298 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 203 ÄRLIG: LOKALRADION 21 Loc 214 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(35). Ärlig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 62 1. Markerat 327 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 204 OKUNNIG: LOK TIDNING 21 Loc 215 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(36). Okunnig - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 38 1. Markerat 351 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 205 OKUNNIG: KVÄLLSTIDN 21 Loc 216 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(37). Okunnig - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 39 1. Markerat 350 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 206 OKUNNIG: TV-NYHETERNA 21 Loc 217 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(38). Okunnig - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 385 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 207 OKUNNIG: RIKSRADION 21 Loc 218 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(39). Okunnig - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 383 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 208 OKUNNIG: LOKALRADION 21 Loc 219 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(40). Okunnig - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 349 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 209 PARTISK: LOK TIDNING 21 Loc 220 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(41). Partisk - de lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 68 1. Markerat 321 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 210 PARTISK: KVÄLLSTIDN 21 Loc 221 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(42). Partisk - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 110 1. Markerat 279 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 211 PARTISK: TV-NYHETER 21 Loc 222 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(43). Partisk - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 35 1. Markerat 354 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 212 PARTISK: RIKSRADION 21 Loc 223 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(44). Partisk - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 17 1. Markerat 372 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 213 PARTISK: LOKALRADION 21 Loc 224 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(45). Partisk - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 34 1. Markerat 355 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 214 ORÄTTVIS:LOK TIDNING 21 Loc 225 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(46). Orättvis - De lokala tidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 364 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 215 ORÄTTVIS: KVÄLLSTIDN 21 Loc 226 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(47). Orättvis - kvällstidningarna <Se F.21 för fullständig frågetext> 75 1. Markerat 314 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 216 ORÄTTVIS: TV NYHETER 21 Loc 227 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(48). Orättvis - nyheterna i TV <Se F.21 för fullständig frågetext> 10 1. Markerat 379 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 217 ORÄTTVIS: RIKSRADION 21 Loc 228 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(49). Orättvis - nyhetssändningarna i riksradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 4 1. Markerat 385 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 218 ORÄTTVIS: LOKALRADION 21 Loc 229 width 1 MD=8 or GE 9 F.21(50). Orättvis - lokalradion <Se F.21 för fullständig frågetext> 11 1. Markerat 378 5. Ej markerat 86 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 219 HÖG EKON TILLVÄXTTAKT 22 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 8 F.22. Hur viktiga anser Ni följande samhällsmål vara för de kommande tio åren? Använd skalorna för att ange hur viktiga Ni anser de olika samhällsmålen vara. Markera plus-siffror im Ni anser målet viktigt. Ju viktigare ett mål är, desto högre plus-siffror markerar Ni. Markera minus-siffror Om Ni anser målet oviktigt. Nollpunkten på skalan markeras om Ni varken anser målet vara viktigt eller oviktigt. F.22(1). Sträva efter en hög ekonomisk tillväxttakt 8 1. -3 (Inte alls viktigt) 2 2. -2 11 3. -1 55 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 90 5. +1 98 6. +2 146 7. +3 (Mycket viktigt) 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 220 STARKT FÖRSVAR 22 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(2). Satsa på ett starkt militärt försvar <Se F.22 för fullständig frågetext> 38 1. -3 (Inte alls viktigt) 15 2. -2 21 3. -1 75 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 100 5. +1 89 6. +2 84 7. +3 (Mycket viktigt) 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 221 ÖKAT INFLYTANDE 22 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(30. Öka den enskildes inflytande i kommunala frågor och på arbetsplatser <Se F.22 för fullständig frågetext> 10 1. -3 (Inte alls viktigt) 5 2. -2 12 3. -1 56 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 101 5. +1 97 6. +2 142 7. +3 (Mycket viktigt) 13 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 222 BEVARA LANDSKAPSMILJÖ 22 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(4). Satsa mer resurser på att bevara den svenska landskapsmiljön <Se F.22 för fullständig frågetext> 1 1. -3 (Inte alls viktigt) 3 2. -2 1 3. -1 37 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 56 5. +1 92 6. +2 237 7. +3 (Mycket viktigt) 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 223 LAG OCH ORDNING 22 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(5). Upprätthålla lag och ordning <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 1 2. -2 2 3. -1 21 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 42 5. +1 80 6. +2 283 7. +3 (Mycket viktigt) 5 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 224 PÅVERKA POL BESLUT 22 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(6). Ge enskilda människor större möjligheter att påverka politiska beslut <Se F.22 för fullständig frågetext> 6 1. -3 (Inte alls viktigt) 3 2. -2 7 3. -1 52 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 81 5. +1 99 6. +2 179 7. +3 (Mycket viktigt) 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 225 BEKÄMPA PRISSTEGRING 22 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(7). Bekämpa prisstegringarna <Se F.22 för fullständig frågetext> 4 1. -3 (Inte alls viktigt) 2. -2 6 3. -1 13 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 48 5. +1 77 6. +2 285 7. +3 (Mycket viktigt) 3 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 226 SKYDDA YTTRANDEFRIHET 22 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(8). Skydda yttrandefriheten <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 2 2. -2 4 3. -1 19 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 48 5. +1 67 6. +2 287 7. +3 (Mycket viktigt) 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 227 STABIL EKONOMI 22 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(9). Garantera en stabil ekonomi <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 2. -2 2 3. -1 11 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 48 5. +1 84 6. +2 279 7. +3 (Mycket viktigt) 11 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 204 9. Bortfall
VAR 228 MÄNSKLIGT SAMHÄLLE 22 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(10). Utveckla ett samhälle som är mindre opersonligt och mer mänskligt <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 3 2. -2 1 3. -1 21 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 42 5. +1 81 6. +2 278 7. +3 (Mycket viktigt) 9 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 204 9. Bortfall
VAR 229 BEKÄMPA BROTTSLIGHET 22 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(11). Bekämpa brottslighet <Se F.22 för fullständig frågetext> 2 1. -3 (Inte alls viktigt) 2 2. -2 2 3. -1 7 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 30 5. +1 56 6. +2 337 7. +3 (Mycket viktigt) 1 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 204 9. Bortfall
VAR 230 IDEER OCH TANKAR 22 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 8 F.22(12). Utveckla ett samhälle där våra ideer och tankar betyder mer än pengar <Se F.22 för fullständig frågetext> 3 1. -3 (Inte alls viktigt) 3 2. -2 8 3. -1 53 4. 0 (Varken viktigt eller oviktigt) 67 5. +1 100 6. +2 188 7. +3 (Mycket viktigt) 14 0. Uppgift saknas på delfrågan 39 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 231 ÅLDER 23 Loc 242 width 2 MD=98 or GE 99 F.23. Hur gammal är Ni? 15. 15 år . . 79. 79 år 1 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 8 9 13 7 5 11 11 4 8 7 6 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 10 8 6 6 7 9 11 4 9 9 7 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 12 7 10 12 9 10 8 7 9 7 8 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 6 7 6 6 6 7 7 9 5 8 6 Kod: 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Frek: 7 9 8 8 7 8 10 11 9 9 3 Kod: 70 71 72 73 74 75 79 98 99 Frek: 11 6 6 5 5 4 1 1 205
VAR 232 KÖN 24 Loc 244 width 1 MD=8 or GE 9 F.24. Är Ni ... 243 1. Man 230 2. Kvinna 2 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 233 CIVILSTÅND 25 Loc 245 width 1 MD=8 or GE 9 F.25. Är Ni... 144 1. Ensamstående 323 2. Sammanboende/gift 8 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 234 BOENDE 26 Loc 246 width 1 MD=8 or GE 9 F.26. Hur bor Ni? 60 1. I hyreshus/flerfamiljshus 395 2. I radhus/villa/lantgård 5 3. Annat 2 4. Föräldrar 13 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 235 BOENDETID 27 Loc 247 width 1 MD=8 or GE 9 F.27. Hur länge har Ni bott på orten? 370 1. Har bott här mer än 10 år 39 2. Har bott här 6-10 år 49 3. Har bott här 1-5 år 13 4. Har bott här mindre än 1 år 4 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 236 FÖDD PÅ ORTEN 28 Loc 248 width 1 MD=8 or GE 9 F.28(1). Är Ni född på orten? 225 1. Ja 246 5. Nej 4 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 237 MAKES FÖDELSEORT 28 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.28(2). Är Er make/maka eller sammanboende född på orten? 157 1. Ja 176 5. Nej 142 0. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 238 TIDIGARE BOSTADSORT 29 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 8 F.29. Om Ni bott på orten mindre än fem år, var bodde Ni innan Ni flyttade hit? 61 1. Inom samma kommun 19 2. I annan kommun inom länet 27 3. I annan kommun utom länet 9 0. Frågan ej tillämplig 359 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 239 FUNDERAT ATT FLYTTA 30 Loc 251 width 1 MD=8 or GE 9 F.30. Har Ni funderat på att flytta från orten? 23 1. Ja, ofta 159 3. Ja, någon gång 262 5. Nej, aldrig 31 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 240 SKOLUTBILDNING 31 Loc 252 width 2 MD=98 or GE 99 F.31. Vilken skolutbildning har Ni? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ Ni anser stämmer bäst in på Er själv. Om Ni ännu inte avslutat Er utbildning, markera då den typ av skola Ni just nu går i. 185 01. Folkskola 1 02. Enhetskola 35 03. Grundskola 54 04. Yrkesskola 48 05. Tvåårigt gymnasium 12 06. Fackskola 33 07. Minst treårigt gymnasium 26 08. Flickskola/Realexamen 32 09. Folkhögskola 12 10. Studentexamen 28 11. Högskola/Universitet 9 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 241 FAMILJESTATUS 32 Loc 254 width 1 MD=8 or GE 9 F.32. Om Ni skulle beskriva Er familj (den familj/det hushåll Ni för närvarande tillhör) vilken av nedanstående kategorier anser Ni då att den tillhör? 183 1. Arbetarfamilj 105 2. Jordbrukarfamilj 73 3. Tjänstemannafamilj 12 4. Högre tjänstemannafamilj/akademiker 58 5. Egen företagare 44 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 242 YRKE 33 Loc 255 width 3 MD=998 or GE 999 F.33. Vilket yrke har Ni? (Om Ni är pensionär eller arbetslös ange i så fall det senaste yrket Ni hade) F.33(1). Yrke NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 2 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 2 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 6 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 7 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 3 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 3 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 12 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 19 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 032. Innehavare av bilskola 3 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 6 036. Klasslärare och övriga lärare 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesytövning 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 066. Socialvårdtjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 1 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete inom yrkesområdet 1 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete inom yrkesområdet som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete inom yrkesgruppen som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utbildning 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 7 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 1 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 1 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 2 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion vid kontor; förrådsman 25 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete: 6 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman KOMMERSIELLT ARBETE 1 311. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag 10 312. Parti- och detaljhandelsföretag: företagare/företagsledare med mindre företag 1 327. Bokhandelsmedhjälpare 12 328. Biträdesarbete i affär 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 50 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs-, och trädgårdsledning: manuellt arbete 6 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 448. Skogsarbete: manuellt arbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 3 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 7 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 2 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 5 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare 1 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 4 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 48 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 758. Elektroarbete: manuellt arbete 8 768. Träarbete: manuellt arbete 4 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 4 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 3 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 6 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 2 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Husligt arbete, portierarbete: portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 9 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 16 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 4 942. övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare 7 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 6 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 978. Annan serveringspersonal 37 992. Studerande 19 995. Hemarbetande 5 997. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 45 998. Uppgift saknas 205 999. Bortfall
VAR 243 PRIV/OFF ANSTÄLLD 33 Loc 258 width 1 MD=8 or GE 9 F.33(2). Privat eller offentligt anställd <Se F.33 för fullständig frågetext> 68 1. Offentlig 218 2. Icke offentlig 3. Organisation 188 8. Uppgift saknas 206 9. Bortfall
VAR 244 YRKESGRUPP 33 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 F.33(3). Yrkesgrupp <Se F.33 för fullständig frågetext> 217 1. Arbetare 112 2. Tjänsteman 19 3. Hemarbetande 41 4. Jordbrukare 36 5. Studerande 50 0. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 245 ARBETSPLATSENS LÄGE 34 Loc 260 width 2 MD=98 or GE 99 F.34. Var är Er arbetsplats belägen? 98 01. Förvärvsarbetar inte 215 02. Vara eller dess närhet 19 03. Skara eller dess närhet 9 04. Lidköping eller dess närhet 1 05. Stockholm 20 06. Kvänum 1 07. Öttum 9 08. Vedum 2 09. Villaberg 1 10. Edsvära 1 11. Arentorp 1 12. Partille 5 13. Resande, arbetsplats varierar 2 14. Larv 1 15. Kvänum, Larv 1 16. St Levene 4 17. Jung 1 18. Vara, Lidköping 1 19. Gunnebäck, St Levene, Vara 4 20. Trollhättan 2 21. Tråvad 2 22. Herrljunga 1 23. Essunga 6 24. Göteborg 3 25. Falköping 2 26. Alingsås 1 27. Sundbyberg 1 28. Vara, Skara, Lidköping 2 29. Grästorp 1 30. Vara, Vedum 58 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 246 MAKES ARBETSPLATS 35 Loc 262 width 2 MD= 0 or GE 99 F.35. Var är Er makas/makes arbetsplats belägen? 59 01. Förvärvsarbetar inte 169 02. Vara eller dess närhet 8 03. Skara eller dess närhet 11 04. Lidköping eller dess närhet 2 05. Stockholm 3 06. Kvänum 1 07. Öttum 2 08. Vedum 2 09. Villaberg 1 10. Edsvära 1 11. Arentorp 2 12. Partille 3 13. Resande, arbetsplats varierar 1 14. Larv 1 15. Kvänum, Larv 10 16. St Levene 1 17. Jung 1 18. Vara, Lidköping 1 19. Gunnebäck, St Levene, Vara 1 20. Trollhättan 1 21. Tråvad 2 22. Herrljunga 1 23. Essunga 3 24. Göteborg 3 25. Falköping 1 26. Alingsås 1 27. Sundbyberg 1 28. Vara, Skara, Lidköping 1 29. Grästorp 1 30. Vara, Vedum 1 31. 179 00. Frågan ej tillämplig 205 99. Bortfall
VAR 247 HELTID ELLER DELTID 36 Loc 264 width 1 MD=8 or GE 9 F.36. Hur lång tid omfattar Ert förvärvsarbete? 98 1. Har inget förvärvsarbete 19 2. Arbetar mindre än halvtid 43 3. Arbetar ungefär halvtid 29 4. Arbetar mer än halvtid men inte heltid 215 5. Arbetar heltid 71 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 248 SKIFTARBETE 37 Loc 265 width 1 MD=8 or GE 9 F.37. Har Ni regelbundet skiftarbete, dvs. arbetar på obekväm arbetstid minst en gång per vecka? 70 1. Ja 298 5. Nej 107 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 249 FÖRVÄRVSARBETAR INTE 38 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.38. Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, är Ni då: 78 1. Pensionär 31 2. Hemarbetande 4 3. Arbetslös, söker arbete 40 4. Studerande 3 5. Sjukskriven 3 6. Pensionär + annan sysselsättning, deltid 1 7. Arbetsfri, uppsägningstid, ungdomsuppföljning 11 8. Barnledig, tjänsteledig, värnplikt 304 0. Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 250 HUSHÅLLETS STORLEK 39 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(1). Hur många personer ingår i Ert hushåll? (Räkna med Er själv) 48 1. 1 person 150 2. 2 personer 91 3. 3 personer 105 4. 4 personer 40 5. 5 personer 13 6. 6 personer 3 7. 7 personer 2 8. 8 personer eller fler 23 0. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 251 PERSONER UNDER 7 ÅR 39 Loc 268 width 1 MD=8 or GE 9 F.39(2). Hur många av dem är under 7 år? 377 0. Ingen 56 1. 1 person 16 2. 2 personer 4 3. 3 personer 22 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 252 PERSONER 7-16 ÄR 39 Loc 269 width 1 MD=8 or GE 9 F.39(3). Hur många av dem är 7-16 år? 312 0. Ingen 83 1. 1 person 44 2. 2 personer 11 3. 3 personer 2 4. 4 personer 1 5. 5 personer 22 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 253 SLÄKTINGAR I HEMKOM 40 Loc 270 width 1 MD=8 or GE 9 F.40. Har Ni några släktingar i Er hemkommun? 161 1. Ja, de flesta 217 3. Ja, några 80 5. Nej, inga 17 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 254 SLÄKT/VÄNNER SKARA 41 Loc 271 width 1 MD=0 or GE 8 F.41. Har Ni släkt och/eller nära vänner i någon av följande orter? F.41(1). Skara 32 1. Ja, många 189 3. Ja, några 154 5. Nej, inga 81 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 255 SLÄKT/VÄNNER LIDKÖP 41 Loc 272 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(2). Lidköping <Se F.41 för fullständig frågetext> 37 1. Ja, många 197 3. Ja, några 152 5. Nej, inga 70 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 256 SLÄKT/VÄNNER GRÄSTORP 41 Loc 273 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(3). Grästorp <Se F.41 för fullständig frågetext> 17 1. Ja, många 117 3. Ja, några 227 5. Nej, inga 95 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan/Frågan ej tillämplig 205 9. Bortfall
VAR 257 SLÄKT/VÄNNER ESSUNGA 41 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(4). Essunga <Se F.41 för fullständig frågetext> 23 1. Ja, många 102 3. Ja, några 231 5. Nej, inga 100 0. Uppgifter saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 258 SLÄKT/VÄNNER GÖTENE 41 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(5). Götene <Se F.41 för fullständig frågetext> 11 1. Ja, många 79 3. Ja, några 261 5. Nej, inga 105 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 259 SLÄKT/VÄNNER KVÄNUM 41 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(6). Kvänum <Se F.41 för fullständig frågetext> 59 1. Ja, många 111 3. Ja, några 196 5. Nej, inga 90 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 260 SLÄKT/VÄNNER FALKÖP 41 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(7). Falköping <Se F.41 för fullständig frågetext> 13 1. Ja, många 101 3. Ja, några 246 5. Nej, inga 96 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 261 SLÄKT/VÄNNER GÖTEBORG 41 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 8 F.41(8). Göteborg <Se F.41 för fullständig frågetext> 50 1. Ja, många 214 3. Ja, några 135 5. Nej, inga 57 0. Uppgift saknas på delfrågan 19 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 262 ÅRSINKOMST 42 Loc 279 width 2 MD=98 or GE 99 F.42. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga årsinkomsten i ert hushåll före skatt. (Pension och studiemedel skall också räknas in i den ungefärliga årsinkomsten) 59 01. Under 60.000 81 02. 60.000-90.000 80 03. 90.000-120.000 52 04. 120.000-150.000 62 05. 150.000-180.000 39 06. 180.000-210.000 24 07. 210.000-240.000 22 08. Över 240.000 56 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 263 TILLGÅNG TILL BIL 43 Loc 281 width 1 MD=8 or GE 9 F.43. Har Ni tillgång till bil i ert hushåll? 277 1. Ja, en bil 137 2. Ja, två bilar 35 5. Nej, ingen bil 26 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 264 PLATS FÖR VECKOINKÖP 44 Loc 282 width 2 MD=98 or GE 99 F.44. Om Ni gör större veckoinköp av dagligvaror, var gör Ni dessa? 92 01. Gör inga större veckoinköp av dagligvaror 210 02. Vara 11 03. Skara 3 04. Lidköping 16 05. Kvänum 23 06. Vedum 6 07. Öttum 3 08. Herrljunga 1 09. Slädene 4 10. Vara, Skara, Lidköping 2 11. Nossebro 7 12. Vedum, Vara 3 13. Skara, Kvänum 6 14. Larv 2 15. Larv, Vedum 3 16. Öttum 3 17. Vara, Kvänum 2 18. Grästorp 1 19. Ängabo, Larv, Vedum 9 20. Vara, Skara 3 21. Floby 1 22. Ängabo 4 23. Helsås 4 24. Edsvära 5 25. St Levene 1 26. Vara, Grästorp 1 27. Villaberg 1 28. Arentorp 1 29. Håkantorp 1 30. Flakeberg 3 31. Vara, Lidköping 2 32. Vara, Levene 1 33. Lidköping, Alingsås 3 34. Längum 1 35. Tumleberg 2 36. Falköping 1 37. Skara, Lidköping 1 38. Vedum, Herrljunga 1 39. Vara, Helsingör 31 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 265 IDROTTSFÖRENING 45 Loc 284 width 1 MD=8 or GE 9 F.45. Är Ni medlem i någon förening och i så fall hur aktiv är Ni i den eller de föreningar Ni är med i? F.45(1). Idrottsförening 85 1. Medlem 19 2. Medlem och har varit på möte under sista halvåret 31 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 308 5. Ej medlem 32 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 266 POLITISKT PARTI 45 Loc 285 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(2). Politiskt parti eller liknande <Se F.45 för fullständig frågetext> 43 1. Medlem 17 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 18 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 365 5. Ej medlem 32 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 267 FACKFÖRENING 45 Loc 286 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(3). Fackförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 107 1. Medlem 19 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 17 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 300 5. Ej medlem 32 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 268 HEMBYGDSFÖRENING 45 Loc 287 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(4). Hembygdsförening <Se F.45 för fullständig frågetext> 26 1. Medlem 7 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 8 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 402 5. Ej medlem 32 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 269 MILJÖORGANISATION 45 Loc 288 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(5). Miljöorganisation <Se F.45 för fullständig frågetext> 7 1. Medlem 2 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 434 5. Ej medlem 32 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 270 ANNAN TYP AV FÖRENING 45 Loc 289 width 1 MD=8 or GE 9 F.45(6). Annan typ av förening <Se F.45 för fullständig frågetext> 73 1. Medlem 32 2. Medlem och varit på möte under sista halvåret 63 3. Medlem och har någon typ av uppdrag 275 5. Ej medlem 32 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 271 PLATS FÖR NÖJEN 46 Loc 290 width 2 MD=98 or GE 99 F.46. Var brukar Ni gå på teater, konserter, bio, dans eller liknande nöjen? 231 01. Går sällan ut på detta slag av nöjen 44 02. Vara 7 03. Skara 17 04. Lidköping 9 05. Vara, Skara 18 06. Göteborg 6 07. Lidköping, Göteborg 08. Falköping 2 09. Skara, Lidköping, Falköping 10 10. Vara, Göteborg 1 11. Främmestad 1 12. Vara, Skara, Lidköping, Främmestad 1 13. Vara, Lidköping, Götene 3 14. Lidköping, Skövde 12 15. Skara, Lidköping 2 16. Alingsås, Göteborg 3 17. Stockholm 18. Vara, Göteborg, Skövde, Mariestad 18 19. Vara, Skara, Lidköping 9 20. Vara, Lidköping 1 21. Skövde, Göteborg, Stockholm 3 22. Vara, Skara, Lidköping, Skövde 2 23. Främmestad, Vara 1 24. Götene 1 25. Vara, Göteborg, Stockholm 1 26. Lidköping, Trollhättan, Göteborg, Vänersborg 1 27. Vara, Norrköping 1 28. Vara, Skara 2 29. Vara, Skara, Lidköping, Göteborg 1 30. Vedum 1 31. Alingsås 1 32. Skövde, Uddevalla 1 33. Jung 1 34. Vänersborg 2 35. Vara, Lidköping, Göteborg 2 36. Vara, Vedum 2 37. Vara, Göteborg, Skövde 1 38. Vara, Skara, Lidköping, Borås 1 39. Vara, Lidköping, Alingsås 1 40. Skara, Stockholm, Göteborg 1 41. Vara, Stockholm 1 42. Göteborg, Trollhättan, Smögen, Lysekil, Strömstad 1 43. Skara, Skövde 1 44. Vara, Lysekil 1 45. Skara, Lysekil, Råglanna 1 46. Vara, Skara, Lidköping, Falköping 1 47. Vara, Trollhättan 1 48. Vara, Lidköping, Skövde 1 49. Vara, Lidköping, Göteborg, Skövde 3 50. Vara, Skövde 1 51. Råglanna, Trollhättan 2 52. Vara, Skara, Lidköping, Nossebro, Trollhättan 1 53. Stockholm, Göteborg, Trollhättan 1 54. Herrljunga 1 55. Vara, Skara, Lidköping, Göteborg, Skövde 1 56. Stockholm, Göteborg 1 57. Vara, Skara, Lidköping, Barna-Åsaka 1 58. Lidköping, Götene 1 59. Skara, Göteborg 1 60. Skövde 31 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall
VAR 272 INTRESSE POLITIK 47 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 8 F.47. Hur intresserad är Ni personligen av följande saker? F.47(1). Politik 35 1. Mycket intresserad 127 2. Ganska intresserad 191 3. Inte särskilt intresserad 81 4. Inte alls intresserad 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 273 INTRESSE KOMMUNEN 47 Loc 293 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(2). Det som händer i kommunen <Se F.47 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket intresserad 275 2. Ganska intresserad 70 3. Inte särskilt intresserad 11 4. Inte alls intresserad 7 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 274 INTRESSE IDROTT 47 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(3). Idrott <Se F.47 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket intresserad 109 2. Ganska intresserad 139 3. Inte särskilt intresserad 86 4. Inte alls intresserad 17 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 275 INTRESSE KULTUR 47 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 8 F.47(4). Kultur <Se F.47 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket intresserad 98 2. Ganska intresserad 197 3. Inte särskilt intresserad 109 4. Inte alls intresserad 21 0. Uppgift saknas på delfrågan 24 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 276 I GÅR: VAR BORTREST 48 Loc 296 width 1 MD=8 or GE 9 F.48. Vilka av följande saker gjorde Ni igår? (Markera det eller de alternativ som gäller Er?) F.48(1). Var bortrest 86 1. Markerat 365 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 277 IGÅR: VAR PÅ ARBETET 48 Loc 297 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(2). Var på arbetet <Se F.48 för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 261 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 278 IGÅR: LÄSTE LOKALTIDN 48 Loc 298 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(3). Läste lokaltidningen <Se F.48 för fullständig frågetext> 333 1. Markerat 118 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 279 IGÅR: LÄSTE BOK 48 Loc 299 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(4). Läste någon bok <Se F.48 för fullständig frågetext> 83 1. Markerat 368 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 280 IGÅR: LÄSTE MORG.TIDN 48 Loc 300 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(5). Läste en storstadsmorgontidning <Se F.48 för fullständig frågetext> 81 1. Markerat 370 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 281 IGÅR: LÄSTE KVÄLLSTID 48 Loc 301 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(6). Läste en kvällstidning <Se F.48 för fullständig frågetext> 137 1. Markerat 314 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 282 IGÅR: SÅG PÅ TV 48 Loc 302 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(7). Såg på TV <Se F.48 för fullständig frågetext> 363 1. Markerat 88 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 283 IGÅR: LYSSN PÅ RADIO 48 Loc 303 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(8). Lyssnade på radio <Se F.48 för fullständig frågetext> 312 1. Markerat 139 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 284 IGÅR: SÅG PÅ VIDEO 48 Loc 304 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(9). Såg på video <Se F.48 för fullständig frågetext> 32 1. Markerat 419 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 285 IGÅR: LYSSNADE MUSIK 48 Loc 305 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(10). Lyssnade på grammofon eller kassett <Se F.48 för fullständig frågetext> 149 1. Markerat 302 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 286 IGÅR: KVÄLLSKURS 48 Loc 306 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(11). Var på kvällskurs <Se F.48 för fullständig frågetext> 25 1. Markerat 426 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 287 IGÅR: LÅG SJUK 48 Loc 307 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(12). Låg sjuk <Se F.48 för fullständig frågetext> 15 1. Markerat 436 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 288 IGÅR: VAR PÅ BIO 48 Loc 308 width 1 MD=8 or GE 9 F.48(13). Var på bio <Se F.48 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 445 5. Ej markerat 24 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 289 BESÖK SKARA 49 Loc 309 width 1 MD=0 or GE 8 F.49. Hur ofta brukar Ni besöka någon/några av följande orter? (Gäller ej förvärvsarbete på orten) F.49(1). Skara 15 1. Aldrig 220 2. Minst någon gång/år 109 3. Minst någon gång/månad 49 4. Minst ett par gånger/månad 35 5. Minst någon gång/vecka 26 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 290 BESÖK LIDKÖPING 49 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(2). Lidköping <Se F.49 för fullständig frågetext> 20 1. Aldrig 231 2. Minst någon gång/år 110 3. Minst någon gång/månad 47 4. Minst ett par gånger/månad 24 5. Minst någon gång/vecka 22 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 291 BESÖK GRÄSTORP 49 Loc 311 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(3). Grästorp <Se F.49 för fullständig frågetext> 116 1. Aldrig 202 2. Minst någon gång/år 45 3. Minst någon gång/månad 25 4. Minst ett par gånger/månad 10 5. Minst någon gång/vecka 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 292 BESÖK GRÄSTORP 49 Loc 312 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(4). Grästorp <Se F.49 för fullständig frågetext> 148 1. Aldrig 170 2. Minst någon gång/år 44 3. Minst någon gång/månad 18 4. Minst ett par gånger/månad 12 5. Minst någon gång/vecka 62 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 293 BESÖK GÖTENE 49 Loc 313 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(5). Götene <Se F.49 för fullständig frågetext> 222 1. Aldrig 135 2. Minst någon gång/år 21 3. Minst någon gång/månad 3 4. Minst ett par gånger/månad 2 5. Minst någon gång/vecka 71 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 294 BESÖK KVÄNUM 49 Loc 314 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(6). Kvänum <Se F.49 för fullständig frågetext> 86 1. Aldrig 162 2. Minst någon gång/år 44 3. Minst någon gång/månad 37 4. Minst ett par gånger/månad 53 5. Minst någon gång/vecka 72 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 295 BESÖK GÖTEBORG 49 Loc 315 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(7). Göteborg 47 1. Aldrig 305 2. Minst någon gång/år 48 3. Minst någon gång/månad 10 4. Minst ett par gånger/månad 10 5. Minst någon gång/vecka 34 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 296 BESÖK FALKÖPING 49 Loc 316 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(8). Falköping <Se F.49 för fullständig frågetext> 102 1. Aldrig 238 2. Minst någon gång/år 42 3. Minst någon gång/månad 12 4. Minst ett par gånger/månad 4 5. Minst någon gång/vecka 56 0. Uppgift saknas på delfrågan 21 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 297 BESÖK NORDISKT LÄND 50 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 8 F.50. Hur ofta brukar Ni besöka Danmark, Norge, Finland eller övriga utlandet? F.50(1). Danmark, Norge eller Finland 172 1. Aldrig 222 2. Minst någon gång/år 25 3. Minst någon gång/månad 6 4. Minst ett par gånger/månad 5 5. Minst någon gång/vecka 16 0. Uppgift saknas på delfrågan 29 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 298 BESÖK ÖVR UTLAND 50 Loc 318 width 1 MD=0 or GE 8 F.50(2). Övriga utlandet <Se F.50 för fullständig frågetext> 266 1. Aldrig 119 2. Minst någon gång/år 8 3. Minst någon gång/månad 2 4. Minst ett par gånger/månad 2 5. Minst någon gång/vecka 48 0. Uppgift saknas på delfrågan 30 8. Uppgift saknas på hela frågan 205 9. Bortfall
VAR 299 MODERATERNA 51 Loc 319 width 1 MD=8 or GE 9 F.51. Vilket parti tycker Ni i allmänhet bäst om? F.51(1). Moderaterna 114 1. Markerat 281 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 300 FOLKPARTIET 51 Loc 320 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(2). Folkpartiet <Se F.51 för fullständig frågetext> 82 1. Markerat 313 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 301 CENTERPARTIET 51 Loc 321 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(3). Centerpartiet <Se F.51 för fullständig frågetext> 70 1. Markerat 325 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 302 KDS 51 Loc 322 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(4). KDS <Se F.51 för fullständig frågetext> 7 1. Markerat 388 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 303 MILJÖPARTIET 51 Loc 323 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(5). Miljöpartiet <Se F.51 för fullständig frågetext> 13 1. Markerat 382 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 304 SOCIALDEMOKRATERNA 51 Loc 324 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(6). Socialdemokraterna <Se F.51 för fullständig frågetext> 118 1. Markerat 277 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 305 VPK 51 Loc 325 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(7). VPK <Se F.51 för fullständig frågetext> 6 1. Markerat 389 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 306 ANNAT PARTI 51 Loc 326 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(8). Annat parti <Se F.51 för fullständig frågetext> 16 1. Markerat 379 5. Ej markerat 80 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 307 ÖVERTYGAD ANHÄNGARE 51 Loc 327 width 1 MD=8 or GE 9 F.51(9). Anser Ni Er vara en övertygad anhägare av detta parti? <Se F.51 för fullständig frågetext> 96 1. Ja, mycket övertygad 181 3. Ja, något övertygad 120 5. Nej 78 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 308 VECKODAG 52 Loc 328 width 1 MD=8 or GE 9 F.52. Vilken veckodag fyller Ni i detta formulär? 9 0. Två dagar eller mer 62 1. Måndag 48 2. Tisdag 25 3. Onsdag 36 4. Torsdag 129 5. Fredag 67 6. Lördag 76 7. Söndag 23 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 309 KOMMENTAR TILL FORMULÄR Loc 329 width 1 MD=8 or GE 9 Vi är medvetna om att det kan ha tagit tid för er att svara på alla de här frågorna. Ni kanske också har tyckt att några av dem har varit besvärliga att svara på. Vi är därför tacksamma för att få Era synpunkter på formulärets och frågornas utformning. 244 0. Inga problem 32 1. Problem 7 2. Positiv kommentar 33 3. Negativ kommentar angående frågor 3 4. Negativ kommentar angående syfte 2 5. Negativ kommentar angående anonymitet 26 6. Övrig kommentar 128 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 310 SVÅR FRÅGA 1 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 98 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på 01. Fråga 1 . . 52. Fråga 52 346 00. Frågan ej tillämplig 13 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall Kod: 0 2 3 5 9 12 15 17 19 20 21 Frek: 346 2 2 1 4 1 1 1 2 16 61 Kod: 22 32 42 47 49 50 51 98 99 Frek: 12 1 1 1 1 4 5 13 205
VAR 311 SVÅR FRÅGA 2 Loc 332 width 2 MD= 0 or GE 98 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på 01. Fråga 1 . . 52. Fråga 52 348 00. Frågan ej tillämplig 81 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall Kod: 0 4 10 12 13 19 20 21 22 42 49 Frek: 348 1 3 1 1 1 3 17 12 2 1 Kod: 50 51 98 99 Frek: 3 1 81 205
VAR 312 SVÅR FRÅGA 3 Loc 334 width 2 MD= 0 or GE 98 Jag tycker att frågorna nummer ... var svåra att svara på 01. Fråga 1 . . 52. Fråga 52 348 00. Frågan ej tillämplig 105 98. Uppgift saknas 205 99. Bortfall Kod: 0 11 14 19 21 22 32 43 51 52 98 Frek: 348 3 1 1 4 8 1 1 2 1 105 Kod: 99 Frek: 205
VAR 313 KOMMENTAR FLERA FRÅGOR Loc 336 width 1 MD=0 or GE 8 Kommentar till fler än tre frågor 6 1. Fler än tre svåra frågor 2. Alla frågor svåra 350 0. Frågan ej tillämplig 119 8. Uppgift saknas 205 9. Bortfall
VAR 314 KODARE Loc 337 width 1 MD=9 Kodare 373 1. A 102 2. B 3. C 205 9. Bortfall
VAR 315 KÖN SPAR Loc 338 width 1 Kön 358 1. Man 322 2. Kvinna
VAR 316 CIVILSTÅND SPAR Loc 339 width 1 Civilstånd 191 1. Ogift person 183 2. Gift man 3 3. Gift kvinna, ej sammanboende med mannen 31 4. Skild 32 5. Änka/änkling 187 7. Gift kvinna, sammanboende med mannen 53 8. Barn under 18 år
VAR 317 TAXERAD INKOMST SPAR Loc 340 width 3 MD=999 Taxerad inkomst i tusental kronor 82 000. Ingen inkomst 001. 1 000 kronor . . 287. 287 000 kronor 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Frek: 82 4 2 4 4 4 4 3 5 1 6 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 2 5 2 4 3 2 6 7 7 7 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 7 14 5 5 4 7 4 4 5 6 6 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 9 11 7 10 10 9 4 6 9 9 3 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 6 9 8 4 5 6 4 5 7 4 3 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 10 12 6 6 9 5 4 11 5 5 12 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 13 7 5 9 6 5 4 9 8 7 5 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 4 8 8 5 1 6 2 4 5 5 5 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 1 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 Kod: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Frek: 3 2 3 2 1 3 1 2 3 4 1 Kod: 112 116 118 119 120 123 125 128 130 131 132 Frek: 1 2 3 1 1 4 2 2 1 1 1 Kod: 137 139 142 150 151 155 156 190 214 234 287 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
VAR 318 SAMMANRÄKN INKOMST SPAR Loc 343 width 3 MD=999 Sammanräknad inkomst i tusental kronor 81 000. Ingen 001. 1 000 kronor . . 328. 328 000 kronor 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 81 4 2 3 3 2 4 4 3 1 1 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Frek: 3 2 4 8 2 4 5 4 4 6 7 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 6 16 6 5 3 8 4 2 5 5 7 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 7 9 8 5 8 13 8 1 5 11 4 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 7 6 9 7 3 6 6 2 5 2 5 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 5 7 4 6 8 4 4 5 5 8 12 Kod: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 8 7 3 12 7 4 5 9 9 4 7 Kod: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Frek: 4 3 3 8 10 9 8 6 4 6 7 Kod: 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Frek: 3 4 2 5 4 4 3 2 3 1 4 Kod: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 Frek: 3 5 3 2 1 2 3 3 4 1 2 Kod: 112 113 117 118 119 120 121 123 124 125 126 Frek: 3 1 3 3 1 2 1 2 1 2 1 Kod: 127 128 129 130 131 132 141 142 143 152 153 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 155 182 190 196 228 234 262 328 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1
VAR 319 LANTBRUK SPAR Loc 346 width 1 MD=9 Lantbruk 149 1. Lantbruk 530 5. Ej lantbruk 1 9. Uppgift saknas
VAR 320 VILLA SPAR Loc 347 width 1 Villa 322 1. Villa 358 5. Ej villa
VAR 321 FRITIDSHUS SPAR Loc 348 width 1 MD=9 Fritidshus 53 1. Fritidshus 626 5. Ej fritidshus 1 9. Uppgift saknas
VAR 322 HYRESHUS SPAR Loc 349 width 1 MD=9 Hyreshus 12 1. Hyreshus 667 5. Ej hyreshus 1 9. Uppgift saknas