SKOLUNGDOMS FÖRVÄRVSARBETE 1987
                SSD 0305

              Primärforskare
               Bo Blomquist
           Sociologiska institutionen
             Göteborgs universitet

  
        © Copyright by
        Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i SKOLUNGDOMS FÖRVÄRVSARBETE 1987 samlades
  ursprungligen in av Bo Blomquist, sociologiska institutionen
  vid Göteborgs universitet. Varken SSD eller primärforskaren
  bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  LO-distriktet i Göteborg tog i juni 1986 kontakt med
  sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Man var
  intresserad av att få utrett förekomsten av förvärvsarbete på
  fritiden och under skolloven bland gymnasieungdomar. I första
  hand skulle förhållandena i Göteborg studeras. Vid fortsatta
  kontakter utvidgades frågeställningarna till att även omfatta
  skolungdomars kunskaper om arbetsmarknadens rättigheter och
  skyldigheter samt hur olika faktorer som skolarbete, ekonomi
  och konsumtion samspelar med förekomsten av förvärvsarbete.

  I undersökningen har använts ett proportionerligt stratifierat
  urval med årskurs och linje som stratifieringsvariabler.
  Urvalet gick till så att proportionerna för varje årskurs på
  två- respektive treårigt gymnasium räknades ut. Därefter
  bestämdes proportionerna på varje enskild linje. Med detta som
  utgångspunkt gjordes ett slumpmässigt urval av linjer i varje
  årskurs på två- och treårigt gymnasium. Sannolikheten för att
  en viss linje skulle komma med stod i proportion till dess
  relativa storlek. En klass togs ut för varje gång en linje
  utpekades av slumpen. De utvalda klasserna fördelades sedan
  slumpmässigt på sammanlagt 10 olika gymnasieskolor i Göteborg
  - antalet skolor som var med begränsades av ekonomiska
  resurser och de tidsramar man hade att röra sig inom. Skolorna
  var utvalda med tanke på att uppnå en geografisk spridning av
  enkäten. I några fall kunde inte slumpmässigheten följas,
  detta pga att vissa linjer endast fanns på en eller ett fåtal
  skolor.

  Urvalet omfattar 28 klasser på 2-årigt gymnasium och 15
  klasser på 3-årigt. De olika former av speciallinjer och
  kurser som finns i gymnasieskolan har inte medtagits i
  urvalet. På 2-åriga linjer är klasstorleken oftast beräknad
  till 16 elever och på treåriga till 30.

  Undersökningen genomfördes i form av en enkät. Frågeformuläret
  konstruerades under hösten 1986 av Bo Blomquist och Mats
  Andren i samarbete med representanter för LO-distriktet i
  Göteborg. Frågeformuläret diskuterades med kollegor och
  skolpersonal samt testades i tre olika klasser innan
  fältarbetet påbörjades.

  Enkäten spreds under mars, april och maj 1987 ut i 10 olika
  gymnasieskolor i Göteborg. Sammanlagt berördes 43 olika
  klasser på två- och treårigt gymnasium.

  Frågeformuläret delades ut direkt till eleverna under
  lektionstid av undersökningsledaren - det tog ungefär en
  lektionstimma att fylla i dem. I samband med
  undersökningstillfället presenterades projektet och enkäten
  både i ett informationsbrev och muntligen. Vid detta tillfälle
  påpekades det att undersökningen var frivillig och att man
  svarade helt anonymt. Eleverna hade hela tiden möjlighet att
  ställa frågor om projektet eller om eventuella tveksamheter
  och oklarheter i frågeformuläret.

  Föräldrar till ungdomar som ej var myndiga fick några dagar
  innan undersökningstillfället ett informationsbrev där
  undersökningen presenterades.

  Frågeformuläret hade till större delen fasta svarsalternativ.
  De ifyllda frågeformulären kodades av tre olika personer; de
  frågor som hade öppna svarsalternativ kodades dock endast av
  en person - detta för att säkerställa entydigheten.

  Sammanlagt har 674 gymnasieungdomar varit med i
  undersökningen, vilket utgör ca 6% av totalpopulationen.
  Bortfallet var litet, endast ca 10 elever avstod från att
  delta i undersökningen.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Blomquist, B. (1988): 'Skolungdoms förvärvsarbete. En
  enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Göteborg'.
  Göteborg: Sociologiska institutionen.

  
             KODBOKSINFORMATION

   Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 25  (2)ARBETE HT-86   19 (3)LOC 142 WIDTH 1
                        (4)MD=0

   (6) 19 Hade du under höstterminen 1986 något arbete
     vid sidan om skolan?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      307 1.  Ja
      28 3.  Sökte, men fick inget
      331 5.  Nej

       7 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0305 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Skola 6 Linje 7 Kön 8 Födelseår 9 Födelseland 10 Förälder född utomlands 11 Bostadsform 12 Hushållets sammansättning 13 Inställning till studier 14 Tid för läxläsning 15 Funderat på att sluta skolan 16 Viktigaste anledning att sluta skolan 17 Medelbetyg 18 Planer efter gymnasiet 19 Fader arbetar 20 Faders socioekonomiska grupp 21 Faders utbildning 22 Moder arbetar 23 Moders socioekonomiska grupp 24 Moders utbildning 25 Arbete under höstterminen 1986 26 Arbetsfrekvens regelbundet arbete 27 Arbetsfrekvens oregelbundet arbete 28 Arbetar vardagar eller veckoslut 29 Vardagar: antal timmar per vecka 30 Veckoslut: antal timmar per vecka 31 Månadsinkomst 32 Typ av arbete 33 Arbetstider under höstterminen 34 Förmedlat höstterminens arbete 35 Antal arbeten under höstterminen 36 Inställning till att kombinera studier med arbete 37 Arbetets påverkan på studierna 38 Arbete under sommarlovet 1986 39 Antal veckor arbetat 8 timmar per dag 40 Antal veckor arbetat 6-7 timmar per dag 41 Antal veckor arbetat 4-5 timmar per dag 42 Antal veckor arbetat sporadiskt 43 Antal sommararbeten 44 Inkomst under sommarlovet 45 Typ av arbete under sommarlovet 46 Arbetstider under sommarlovet 47 Förmedlat sommarlovets arbete 48 Användning av under sommaren intjänade pengar 49 Arbete under senaste jullovet 50 Antal arbetade timmar vecka 51 51 Antal arbetade timmar vecka 52 52 Antal arbetade timmar vecka 1 53 Antal arbetade timmar vecka 2 54 Inkomst under jullovet 55 Arbetstider under jullovet 56 Arbete under februarilovet 1987 57 Antalet arbetstimmar under februarilovet 58 Arbete under senaste veckan 59 Skulle vilja ha ett arbete vid sidan om skolan 60 Träffat fackföreningsrepresentant 61 Initiativ till kontakt med facket 62 Anledning till kontakt med facket 63 Träffat fackföreningsrepresentant under PRAO-period 64 Information om vilken lön man har rätt till 65 Information om arbetstider 66 Information om arbetsuppgifter 67 Information om arbetslivsrätt 68 Kvällsarbete 69 Tillåtet antal arbetstimmar per dygn 70 OB-tillägg 71 Antal arbetstimmar utan rast 72 Arbetsgivarens rätt att skicka hem extra anställda 73 Rätt att återkomma efter sjukdomsperiod 74 Kunskap om skyddsombud 75 Antal sjukdagar utan läkarintyg 76 Rätt till semesterersättning 77 Anställningsbevis innehåll 78 Arbetsgivaren skyldig följa anställningsbevis 79 Tillåten årsinkomst utan att betala skatt 80 Rätt till anställningsbevis 81 Skyldighet ge kvitto på lönen 82 Arbetsgivaren måste betala skatter och sociala avgifter 83 Får pengar av föräldrar 84 Månadsbidrag från föräldrar 85 Disponerar studiebidraget själv 86 Användning studiebidrag 87 Disponibelt månadsbelopp 88 Månadsutgift: Cigaretter, tobak, snus 89 Månadsutgift: Äta ute 90 Månadsutgift: Öl, vin, sprit 91 Månadsutgift: Hårvård, klippning, smink, parfym 92 Månadsutgift: Grammofonskivor, band 93 Månadsutgift: Idrott, ridning 94 Månadsutgift: Spel 95 Månadsutgift: Bensin 96 Månadsutgift: Bio, konserter, hyra videofilm 97 Månadsutgift: Dans, disco 98 Månadsutgift: Kläder 99 Månadsutgift: Tidningar, böcker 100 Månadsutgift: Godis, chips 101 Månadsutgift: Hobbysaker 102 Månadsutgift: Annat 103 Innehav och kostnad: Stereo, bandspelare 104 Innehav och kostnad: Cykel 105 Innehav och kostnad: Moped, motorcykel 106 Innehav och kostnad: Kamera 107 Innehav och kostnad: Idrottsutrustning 108 Innehav och kostnad: Musikinstrument 109 Innehav och kostnad: Grammofonskivor 110 Innehav och kostnad: Bil 111 Innehav och kostnad: Smycken 112 Innehav och kostnad: Hemdator 113 Innehav och kostnad: Hobbysaker 114 Innehav och kostnad: Annat 115 Betalat kapitalvaror själv

VAR 1 SSD STUDY NR 0305              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0305


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 1993
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 8 ID-nummer
VAR 5 SKOLA Loc 17 width 1 Skola 1. . . 9. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 126 110 59 117 125 47 27 10 52
VAR 6 LINJE Loc 18 width 2 Linje 02. . . 33. Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 Frek: 28 56 49 21 23 40 25 20 34 46 22 18 27 21 27 10 13 12 Kod: 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 10 10 15 13 18 28 12 20 31 13
VAR 7 KÖN 1 Loc 20 width 1 MD=9 1 Är du ... 344 1. Pojke 328 2. Flicka 1 9. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR 2 Loc 21 width 2 2 Vilket år är du född 8 66. 1966 21 67. 1967 114 68. 1968 264 69. 1969 262 70. 1970 3 71. 1971 1 72. 1972
VAR 9 FÖDELSELAND 3 Loc 23 width 1 3 Är du född i .... 614 1. Sverige 22 2. Något land inom Norden (Danmark, Norge, Finland) 37 3. Något land utanför Norden
VAR 10 FÖRÄLD FÖDD UTOMLANDS 4 Loc 24 width 1 MD=9 4 Är någon av dina föräldrar födda i något land utanför norden? 135 1. Ja 537 5. Nej 1 9. Uppgift saknas
VAR 11 BOSTADSFORM 5 Loc 25 width 1 MD=9 5 Bor du i ... 380 1. Villa, radhus eller liknande 81 2. Insatslägenhet/bostadsrättslägenhet (som man äger) 210 3. Hyreslägenhet (som man inte äger) 2 9. Uppgift saknas
VAR 12 HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING 6 Loc 26 width 2 MD=99 6 Hur bor du? 454 01. Med båda föräldrarna 106 02. Med mamma 21 03. Med pappa 6 04. Växelvis hos mamma och pappa 42 05. Med mamma och hennes nya sambo/man 4 06. Med pappa och hans nya sambo/fru 8 07. Ensam 6 08. Tillsammans med pojk/flickvän 22 09. Annat 4 99. Uppgift saknas
VAR 13 INSTÄLLNING STUDIER 7 Loc 28 width 1 MD=9 7 Hur brukar du tycka att studierna är i skolan? 49 1. Mycket intressanta 275 2. Ganska intressanta 257 3. Sådär 75 4. Ganska tråkiga 11 5. Mycket tråkiga 6 9. Uppgift saknas
VAR 14 TID LÄXLÄSNING 8 Loc 29 width 1 MD=9 8 Hur många timmar brukar du lägga ner på läxläsning per vecka? 60 1. Ingen, eller nästan ingen tid alls 116 2. Högst en timma 216 3. 1-3 timmar/vecka 187 4. 4-7 timmar/vecka 70 5. 8-12 timmar/vecka 16 6. Mer än 12 timmar/vecka 8 9. Uppgift saknas
VAR 15 SLUTA SKOLAN 9 Loc 30 width 1 MD=9 9 Har du funderat på att sluta skolan? 27 1. Flera gånger 82 2. Några gånger 237 3. Någon enstaka gång 317 4. Nej, inte alls 10 9. Uppgift saknas
VAR 16 ANLEDNING SLUTA SKOLA 10 Loc 31 width 2 MD= 0 10 Vilken är den viktigaste anledningen till att du funderat på att sluta skolan? (OBS: Här skall du kryssa för de två viktigaste svarsalternativen) 6 01. Chans att få arbete 58 02. Skoltrötthet 10 03. Tycker inte att studierna leder någon stans 10 04. Vill tjäna egna pengar 1 05. Trivs inte i skolan 0 06. Kommer inte överens med klasskamraterna 0 07. Kommer inte överens med lärarna 21 12. Chans att få arbete + Skoltrötthet 11 14. Chans att få arbete + Vill tjäna egna pengar 38 23. Skoltrötthet + Tycker inte att studierna leder någon stans 143 24. Skoltrötthet + Vill tjäna egna pengar 18 25. Skoltrötthet + Trivs inte i skolan 1 26. Skoltrötthet + Kommer inte överens med klasskamraterna 7 27. Skoltrötthet + Kommer inte överens med lärarna 3 34. Tycker inte att studierna leder någon stans + Vill tjäna egna pengar 2 35. Tycker inte att studierna leder någon stans + Trivs inte i skolan 1 36. Tycker inte att studierna leder någon stans + Kommer inte överens med klasskamraterna 4 45. Vill tjäna egna pengar + Trivs inte i skolan 1 57. Trivs inte i skolan + Kommer inte överens med lärarna 338 00. Frågan ej tillämplig
VAR 17 MEDELBETYG 11 Loc 33 width 1 MD=9 11 Vilket var ditt senaste medelbetyg? 673 9. Uppgift saknas
VAR 18 PLAN EFTER GYMNASIET 12 Loc 34 width 2 MD=99 12 Vad tänker du göra efter du slutat gymnasiet? 90 01. Söka vidare till universitet eller högskola 80 02. Söka någon annan vidareutbildning 9 03. Komplettera för att kunna söka någon utbildning 208 04. Söka arbete 37 05. Har redan skaffat arbete 22 06. Ta sabbatsår 132 07. Har inte bestämt mig än 62 77. Annat 20 88. Vet ej 13 99. Uppgift saknas
VAR 19 FADER ARBETAR 13 Loc 36 width 1 MD=9 13 Arbetar din pappa? 595 1. Heltid 17 2. Deltid 30 5. Nej, han arbetar inte 31 9. Uppgift saknas
VAR 20 FADERS SOC.EKON GRUPP 14 Loc 37 width 1 MD=9 14 Vad arbetar din pappa med? (OBS: Försök beskriv så noga som möjligt!) KODSCHEMA SAKNAS 1. . . 8. 67 9. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 71 140 74 148 107 7 57 2 67
VAR 21 FADERS UTBILDNING 15 Loc 38 width 1 MD=9 15 Vad har din pappa för utbildning? (OBS: Ange den högsta utbildningen) 132 1. Folkskola (grundskola) 40 2. Realskola/folkhögskola 64 3. Yrkesskola (2-årigt gymnasium) 51 4. Studentexamen (3-4 årigt gymnasium) 106 5. Högskole/universitetsutbildning 217 8. Vet ej 63 9. Uppgift saknas
VAR 22 MODER ARBETAR 16 Loc 39 width 1 MD=9 16 Arbetar din mamma? 365 1. Heltid 206 2. Deltid 90 5. Nej, hon arbetar inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 23 MODERS SOC.EKON GRUPP 17 Loc 40 width 1 MD=9 17 Vad arbetar din mamma med? (OBS: Försök beskriv så noga som möjligt!) 673 9. Uppgift saknas
VAR 24 MODERS UTBILDNING 18 Loc 41 width 1 MD=9 18 Vad har din mamma för utbildning? (OBS: Ange den högsta utbildningen) 123 1. Folkskola (grundskola) 103 2. Realskola/folkhögskola 69 3. Yrkesskola (2-årigt gymnasium) 48 4. Studentexamen (3-4 årigt gymnasium) 94 5. Högskole/universitetsutbildning 203 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 25 ARBETE HT-86 19 Loc 42 width 1 MD=9 19 Hade du under höstterminen 1986 något arbete vid sidan om skolan? 307 1. Ja 28 3. Sökte, men fick inget 331 5. Nej 7 9. Uppgift saknas
VAR 26 ARB.FREKV REG. ARB. 20 Loc 43 width 1 MD=0 Följande frågor gäller dig som hade något arbete under höstterminen 1986. Om du inte hade något arbete går du alltså vidare till fråga 32. 20 Du som hade regelbundet (schemalagt) arbete, hur ofta arbetade du? FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 58 1. Flera gånger i veckan 90 2. Minst en gång i veckan 18 3. Någon gång var 14:e dag 10 4. Någon gång i månaden 86 5. Hade ej regelbundet arbete 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 ARB.FREKV OREG. ARB. 21 Loc 44 width 1 MD=0 21 Du som hade oregelbundet (ej schemalagt) arbete, hur ofta arbetade du? FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 21 1. Flera gånger i veckan 35 2. Minst en gång i veckan 26 3. Någon gång var 14:e dag 22 4. Någon gång i månaden 46 5. Sporadiskt, då och då 31 6. Hade regelbundet arbete 492 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ARBETSDAG 22 Loc 45 width 1 MD=0 22 Brukade du arbeta under ... FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 40 1. Vardagar 118 3. Både under vardagar och veckoslut 145 5. Veckoslut (lördag, söndag) 370 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 VARD. ANT TIM/VECKA 23 Loc 46 width 2 MD= 0 23 När du arbetade under vardagarna, hur många timmar brukade det bli per vecka? (OBS: Frågan gäller de veckor du hade arbete) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 01. 1 timme . . 40. 40 timmar 522 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 10 18 19 12 12 8 9 5 8 2 7 3 Kod: 15 16 17 19 20 22 24 25 30 33 40 0 Frek: 5 8 1 1 5 1 2 1 6 1 6 522
VAR 30 VSLUT ANT. TIM/VECKA 24 Loc 48 width 2 MD= 0 24 När du arbetade under veckosluten, hur många timmar brukade det bli per vecka? (OBS: Frågan gäller de veckor du hade arbete) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 01. 1 timme . . 60. 60 timmar 424 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 6 18 14 16 25 17 11 30 8 23 6 19 1 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 30 38 60 Frek: 6 5 16 3 8 3 6 1 1 2 2 1 1 Kod: 0 Frek: 424
VAR 31 MÅNADSINKOMST 25 Loc 50 width 4 MD= 0 25 Hur mycket pengar brukade du tjäna i månaden? (OBS: Ange det du tjänade brutto, före skatt!) Det är endast de som har regelbundna inkomster som skall fylla i alternativ 1 (Regelbundet ........ kr/månaden). Övriga fyller i alternativ 2 (Det varierade, dock minst ........... kr/månaden). FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 0100. 100 kr/mån . . 4601. 4 601 kr/mån 401 0000. Frågan ej tillämplig Valid-n=272 Min=21 Max=4601 Mean=1020.3 St.Dev=823.8
VAR 32 TYP AV ARBETE 26 Loc 54 width 2 MD= 0 Fråga 26-28 handlar om ditt arbete under höstterminen. Om du hade flera olika arbeten beskriver du det arbete du hade längst. 26 Vad arbetade du med under terminen. (OBS: Försök beskriv så noggrant som möjligt!) Vilket yrke? (t ex brevbärare, snabbköpskassörska etc.) Vilka arbetsuppgifter? FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986. KODSCHEMA SAKNAS 11. . . 97. 376 00. Frågan ej tillämplig Kod: 11 13 14 15 16 21 23 30 31 33 35 36 37 Frek: 4 1 11 6 1 10 6 1 72 1 1 1 1 Kod: 41 42 45 46 48 51 52 53 54 55 56 59 60 Frek: 1 4 2 2 1 5 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 61 65 71 73 74 80 81 82 83 84 85 86 91 Frek: 17 1 44 4 1 2 37 7 1 4 5 4 1 Kod: 93 94 96 97 0 Frek: 24 1 2 2 376
VAR 33 ARBETSTIDER UNDER HT 27 Loc 56 width 1 MD=0 27 Hur brukade dina arbetstider se ut under höstterminen? (OBS: Kryssa endast för ett alternativ!) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 135 1. De var på förhand bestämda, schemalagda 56 2. Arbetsgivaren tog kontakt när han behövde hjälp 37 3. Jag tog själv kontakt när jag ville arbeta 69 4. Det varierade 376 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ARBETSFÖRMEDLING HT 28 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 28 Hur fick du det här arbetet du hade under höstterminen? (OBS: Du skall bara kryssa för ett (det viktigaste) alternativ) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 111 1. Genom föräldrar, släkt, vänner till föräldrar 0 2. Genom arbetsförmedlingen 8 3. Svarade på annons i tidningen 66 4. Tog själv kontakt med arbetsgivare 19 5. Kamrater tipsade mig 92 6. Har arbetat på samma ställe förut 376 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 35 ANTAL ARBETE UNDER HT 29 Loc 58 width 1 MD=0 29 Hade du ett arbete under höstterminen, eller hade du flera olika? FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 244 1. Ett 47 2. Två 10 3. Tre eller fler 372 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 INSTÄLLN. STUD.+ARB. 30 Loc 59 width 2 MD= 0 30 Hur är det att ha ett arbete samtidigt som man går i skolan? (OBS: Här skall du kryssa för de två viktigaste svarsalternativen!) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 35 01. Man får egna pengar 1 02. Man får lära sig nya saker 2 03. Man får kontakt med nya människor 5 04. Man får omväxling från skolan 1 05. Det är ganska tråkiga arbeten man får 3 06. Man får väldigt lite fritid 42 12. Man får egna pengar + Man får lära sig nya saker 58 13. Man får egna pengar + Man får kontakt med nya människor 52 14. Man får egna pengar + Man får omväxling från skolan 24 15. Man får egna pengar + Det är ganska tråkiga arbeten man får 54 16. Man får egna pengar + Man får väldigt lite fritid 5 23. Man får lära sig nya saker + Man får kontakt med nya människor 3 24. Man får lära sig nya saker + Man får omväxling från skolan 2 26. Man får lära sig nya saker + Man får väldigt lite fritid 6 34. Man får kontakt med nya människor + Man får omväxling från skolan 2 35. Man får kontakt med nya människor + Det är ganska tråkiga arbeten man får 3 46. Man får omväxling från skolan + Man får väldigt lite fritid 375 00. Frågan ej tillämplig
VAR 37 PÅVERKAN PÅ STUDIER 31 Loc 61 width 1 MD=0 31 Tycker du att ditt arbete påverkar dina studier? FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER HÖSTTERMINEN 1986 23 1. Mycket positivt 22 2. Ganska positivt 208 3. Det påverkar inte mina studier 42 4. Ganska negativt 4 5. Mycket negativt 374 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 ARBETE SOMMARLOVET 86 32 Loc 62 width 1 MD=9 32 Hade du något arbete under senaste sommarlovet (1986)? 507 1. Ja 20 3. Sökte, men fick inget 133 5. Nej 13 9. Uppgift saknas
VAR 39 ANT VECKOR 8 TIM/DAG 33 Loc 63 width 2 MD= 0 Följande frågor gäller dig som hade något arbete under senaste sommarlovet. Hade du inget arbete går du alltså vidare till fråga 40. 33 Hur många veckor arbetade du .... OBS: Det är viktigt att du anger antalet veckor du arbetat, inte bara kryssar för ett alternativ! 33(1) 8 timmar per dag (heltid) .... antal veckor FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE SOMMARLOVET (1986) 01. 1 vecka . . 13. 13 veckor 335 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 0 Frek: 8 10 24 39 46 89 36 48 16 18 3 1 335 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 0 Frek: 8 10 24 39 46 89 36 48 16 18 3 1 335
VAR 40 ANT VECK. 6-7 TIM/DAG 33 Loc 65 width 2 MD= 0 33(2) 6-7 timmar per dag (deltid) .... antal veckor <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE SOMMARLOVET (1986) 01. 1 vecka . . 12. 12 veckor 588 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 0 Frek: 3 4 9 14 13 9 11 10 5 6 1 588
VAR 41 ANT VECK. 4-5 TIM/DAG 33 Loc 67 width 2 MD= 0 33(3) 4-5 timmar per dag (heltid) .... antal veckor <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE SOMMARLOVET (1986) 01. 1 vecka . . 10. 10 veckor 630 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 Frek: 2 3 7 10 3 9 2 5 1 1 630
VAR 42 ANT VECKOR SPORADISK 33 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 33(4) Sporadiskt då och då .... antal veckor <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE SOMMARLOVET (1986) 01. 1 vecka . . 39. 39 veckor 624 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 4 5 6 7 10 11 20 22 24 26 27 Frek: 2 7 7 8 1 2 6 1 1 1 1 1 1 Kod: 32 34 35 36 37 38 39 0 99 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 624 2
VAR 43 ANTAL SOMMARARBETEN 34 Loc 71 width 1 MD=0 34 Hade du ett (1) arbete under sommarlovet, eller hade du flera olika? 416 1. Ett 68 2. Två 11 3. Tre, eller fler 178 0. Frågan ej tillämplig
VAR 44 INKOMST SOMMARLOV 35 Loc 72 width 5 MD=99999 35 Hur mycket pengar tjänade du sammanlagt under hela sommarlovet? (OBS: Ange det du tjänade brutto, före skatt. Det kan vara svårt att räkna ut exakt, du får försöka göra en ungefärlig uppskattning). FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE SOMMARLOVET (1986) 194 99999. Uppgift saknas Valid-n=673 Min=0 Max=42000 Mean=5293.0 St.Dev=5359.9
VAR 45 ARBETE SOMMARLOV 36 Loc 77 width 2 MD= 0 Följande frågor handlar om det arbete du hade under sommarlovet. Om du hade flera olika arbeten gäller frågorna det arbete du hade längst. 36 Vad arbetade du med under sommarlovet? (OBS: Försök beskriv så noggrant som möjligt!) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE SOMMARLOVET (1986). KODSCHEMA SAKNAS 11. . . 98. 171 00. Frågan ej tillämplig Kod: 11 13 14 15 16 21 22 23 25 26 27 30 31 Frek: 20 5 15 11 1 39 2 8 3 1 1 1 65 Kod: 32 33 36 38 41 42 45 46 47 50 51 52 53 Frek: 1 1 1 1 4 2 2 4 4 5 18 4 12 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 63 65 66 71 72 73 Frek: 28 7 2 2 10 3 37 1 4 1 53 2 6 Kod: 74 75 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 Frek: 6 1 2 37 6 2 7 6 1 1 2 3 14 Kod: 93 94 95 98 0 Frek: 22 2 1 2 171
VAR 46 ARBETSTIDER SOMMARLOV 37 Loc 79 width 1 MD=0 37 Vilka arbetstider brukade du ha? (OBS: Kryssa endast för ett alternativ!) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SOMMARLOVET 1986 425 1. De var på förhand bestämda, schemalagda 15 2. Arbetsgivaren tog kontakt när han behövde hjälp 8 3. Jag tog själv kontakt när jag ville arbeta 60 4. Det varierade 165 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 ARBETSFÖRMEDLING SLOV 38 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 38 Hur fick du det här arbetet? (OBS: Du skall bara kryssa för ett (det viktigaste) alternativ) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SOMMARLOVET 1986 245 1. Genom föräldrar, släkt, vänner till föräldrar 14 2. Genom arbetsförmedlingen 19 3. Svarade på annons i tidningen 101 4. Tog själv kontakt med arbetsgivare 31 5. Kamrater tipsade mig 98 6. Har arbetat på samma ställe förut 164 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 48 ANVÄNDNING AV PENGAR 39 Loc 81 width 2 MD= 0 39 Vad använde du pengarna du tjänat ihop under sommaren främst till? (OBS: Här skall du kryssa för de två viktigaste svarsalternativen!) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SOMMARLOVET 1986 37 01. Sparade 55 02. Till semester, resor 91 03. Använde under resten av året 46 04. Köpte olika kapitalvaror tex stereo, sportutrustning, bil odyl. 31 12. Sparade + Till semester, resor 51 13. Sparade + Använde under resten av året 31 14. Sparade + Köpte olika kapitalvaror tex stereo, sportutrustning, bil odyl. 71 23. Till semester, resor + Använde under resten av året 41 24. Till semester, resor + Köpte olika kapitalvaror tex stereo, sportutrustning, bil odyl. 49 34. Använde under resten av året + Köpte olika kapitalvaror tex stereo, sportutrustning, bil odyl. 170 00. Frågan ej tillämplig
VAR 49 ARBETE UNDER JULLOVET 40 Loc 83 width 1 MD=9 40 Hade du något arbete under senaste jullovet? 224 1. Ja 18 3. Sökte, men fick inget 417 5. Nej 14 9. Uppgift saknas
VAR 50 ANTAL TIMMAR VECKA 51 41 Loc 84 width 2 MD= 0 Följande frågor gäller dig som hade något arbete under senaste jullovet. Om du inte hade något arbete går du alltså vidare till fråga 44. 41 Hur många timmar arbetade du under ... (OBS: titta på nedanstående kalender innan du besvarar frågan!) 41(1) Vecka 51 (15/12 - 21/12) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE JULLOVET 01. 1 timma . . 52. 52 timmar 532 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 2 4 5 4 9 5 4 11 3 13 5 9 1 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 28 30 Frek: 3 2 11 1 2 1 11 1 1 6 2 1 9 Kod: 32 35 40 41 42 45 47 48 49 50 52 0 Frek: 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 532
VAR 51 ANTAL TIMMAR VECKA 52 41 Loc 86 width 2 MD= 0 41(2) Vecka 52 (22/12 - 28/12) <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE JULLOVET 01. 1 timma . . 72. 72 timmar 511 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Frek: 1 4 8 3 6 3 2 14 12 1 4 1 6 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 30 Frek: 4 19 1 2 8 2 3 1 11 11 1 2 16 Kod: 32 34 35 36 40 41 50 56 72 0 Frek: 3 1 2 1 5 1 1 1 1 511
VAR 52 ANTAL TIMMAR VECKA 1 41 Loc 88 width 2 MD= 0 41(3) Vecka 1 (29/12 - 4/1) <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE JULLOVET 01. 1 timma . . 56. 56 timmar 540 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 2 4 7 5 5 9 3 10 2 7 1 2 2 Kod: 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 40 41 Frek: 5 9 10 11 1 8 3 1 1 9 4 8 1 Kod: 48 52 56 0 Frek: 1 1 1 540
VAR 53 ANTAL TIMMAR VECKA 2 41 Loc 90 width 2 MD= 0 41(4) Vecka 2 (5/1 - 11/1) <Se F.41 för fullständig frågetext> FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE JULLOVET 01. 1 timma . . 60. 60 timmar 574 00. Frågan ej tillämplig Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 1 5 4 9 4 4 6 11 5 8 2 2 1 Kod: 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 30 31 40 Frek: 1 2 7 1 1 6 1 1 8 2 2 1 2 Kod: 42 60 0 Frek: 1 1 574
VAR 54 INKOMST JULLOV 42 Loc 92 width 5 MD=99999 42 Hur mycket pengar tjänade du sammanlagt under hela jullovet? (OBS: Ange det du tjänade brutto, före skatt). FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE JULLOVET 477 99999. Uppgift saknas Valid-n=196 Min=200 Max=8300 Mean=1875.7 St.Dev=1339.5
VAR 55 ARBETSTIDER JULLOV 43 Loc 97 width 1 MD=0 43 Vilka arbetstider brukade du ha? (OBS: Kryssa endast för ett alternativ!) FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE JULLOVET 149 1. De var på förhand bestämda, schemalagda 21 2. Arbetsgivaren tog kontakt när han behövde hjälp 14 3. Jag tog själv kontakt när jag ville arbeta 35 4. Det varierade 454 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 ARBETE FEBRUARILOVET 44 Loc 98 width 1 MD=9 44 Hade du något arbete under senaste februarilovet (1987)? 166 1. Ja 15 3. Sökte, men fick inget 468 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 57 ANTAL ARB.TIM FEB.LOV 45 Loc 99 width 2 MD= 0 45 Hur många timmar arbetade du under februarilovet? FRÅGAN GÄLLER DE SOM HADE NÅGOT ARBETE UNDER SENASTE FEBRUARILOVET 02. 2 timmar . . 56. 56 timmar 516 00. Frågan ej tillämplig Kod: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 Frek: 4 4 4 7 5 2 5 1 9 1 2 3 4 Kod: 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 Frek: 5 1 6 6 1 2 1 5 6 1 1 1 9 Kod: 32 33 34 35 36 37 40 42 47 48 49 51 56 Frek: 5 3 1 2 3 2 38 1 1 1 1 1 2 Kod: 0 Frek: 516
VAR 58 ARBETE SENASTE VECKAN 46 Loc 101 width 1 MD=9 46 Har du under senaste veckan haft något arbete vid sidan om skolan? 244 1. Ja 321 5. Nej 108 9. Uppgift saknas
VAR 59 VILL HA ARBETE 47 Loc 102 width 1 MD=0 Fråga 47 gäller endast dig som inte alls har något arbete under terminen, vid sidan om skolan. 47 Om du inte har något arbete vid sidan om skolan, skulle du vilja ha ett? 153 1. Ja 79 5. Nej 90 8. Vet ej 351 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 TRÄFFAT FACKLIG REPR. 48 Loc 103 width 1 MD=0 48 Har du någon gång träffat någon fackföreningsrepresentant från någon av de arbetsplatser du arbetat på? (OBS: besvaras inte av dem som aldrig haft något arbete) 53 1. Flera gånger 45 3. En gång 497 5. Aldrig 78 0. Frågan ej tillämplig
VAR 61 INITIATIV FACKKONTAKT 49 Loc 104 width 1 MD=0 49 Om du svarat ja, vem var det som tog kontakten? 7 1. Jag själv 15 3. Det har varierat 73 5. Facket 578 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 ANLEDNING KONT FACK 50 Loc 105 width 1 MD=0 50 Vad var anledningen till att du hade kontakt med facket? (OBS: Här kan du sätta två kryss!) 86 1. Information från fackets sida 4 2. Problem eller konflikt med arbetsgivaren 2 3. Information från fackets sida + Problem eller konflikt med arbetsgivaren 581 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 KONT FACK PRAO-PERIOD 51 Loc 106 width 1 MD=9 51 Har du under någon av dina PRAO-perioder träffat någon fackföreningsrepresentant? 36 1. Flera gånger 81 3. En gång 495 5. Aldrig 61 9. Uppgift saknas
VAR 64 INFORMATION OM LÖN 52 Loc 107 width 1 MD=9 Fråga 52-55 besvaras av alla, även de som inte har något arbete. 52 Vem har gett dig mest information om vilken lön du har rätt att få när du arbetar? (OBS: Sätt ett kryss för den som gett dig mest information) 129 1. Har inte fått någon information 45 2. Lärare 212 3. Arbetsgivare 98 4. Kamrater/arbetskamrater 10 5. Fackföreningsrepresentant 125 6. Föräldrar 34 7. TV, tidningar, radio 20 9. Uppgift saknas
VAR 65 INFO OM ARBETSTIDER 53 Loc 108 width 1 MD=9 53 Vem har gett dig mest information om vilka arbetstider man får ha i din ålder? (OBS: Sätt ett kryss för den som gett dig mest information) 177 1. Har inte fått någon information 104 2. Lärare 108 3. Arbetsgivare 68 4. Kamrater/arbetskamrater 7 5. Fackföreningsrepresentant 132 6. Föräldrar 59 7. TV, tidningar, radio 18 9. Uppgift saknas
VAR 66 INFO OM ARBETSUPPG. 54 Loc 109 width 1 MD=9 54 Vem har gett dig mest information om vilka arbetsuppgifter man får ha i din ålder? (OBS: Sätt ett kryss för den som gett dig mest information) 226 1. Har inte fått någon information 83 2. Lärare 90 3. Arbetsgivare 55 4. Kamrater/arbetskamrater 5 5. Fackföreningsrepresentant 118 6. Föräldrar 72 7. TV, tidningar, radio 24 9. Uppgift saknas
VAR 67 INFO ARBETSLIVSRÄTT 55 Loc 110 width 1 MD=9 55 Tycker du att du fått tillräckligt med information om dina rättigheter i arbetslivet (dvs om löner, arbetstider, arbetsuppgifter)? 263 1. Skulle behöva betydligt mer information 285 3. Skulle behöva något mer information 108 5. Har fått tillräckligt med information 17 9. Uppgift saknas
VAR 68 KVÄLLSARBETE 56 Loc 111 width 1 MD=9 56 När får en person i din ålder senast sluta arbeta på kvällen? 71 1. 18.00 33 2. 19.00 70 3. 20.00 41 4. 21.00 109 5. 22.00 180 6. Får ha samma arbetstider som vuxna 156 8. Vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 69 KUNSK: ARB.TIM DYGN 57 Loc 112 width 1 MD=9 57 Hur många timmar får man högst arbeta per dygn om man är i din ålder? 23 1. 6 timmar 6 2. 7 timmar 300 3. 8 timmar 32 4. 9 timmar 39 5. 10 timmar 141 6. Samma som för vuxna 118 8. Vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 70 KUNSK: OB-TILLÄGG 58 Loc 113 width 1 MD=9 58 Vad är ett OB-tillägg, tillägg för? 3 1. Farligt arbete 47 2. Oregelbundna arbetstider 0 3. Att man arbetar bra 545 4. Obekväma arbetstider 2 5. Lång resväg till arbetet 60 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 71 KUNSK: ARB UTAN RAST 59 Loc 114 width 2 MD=99 59 Hur många timmar får man högst arbeta i ett sträck utan att ta rast? 01. En timme 1 14. Fjorton timmar 88 88. Vet ej 45 99. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 88 99 Frek: 6 53 97 186 109 63 5 17 2 1 1 88 45 Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 88 99 Frek: 6 53 97 186 109 63 5 17 2 1 1 88 45
VAR 72 KUNSK: ARB.GIV MINSKA 60 Loc 116 width 1 MD=9 60 Om du är extra anställd (t ex har ett sommararbete) och blivit lovad heltidsarbete under en bestämd period. Har din arbetsgivare rätt att skicka hem dig någon eller några dagar, om han för tillfället inte har någon användning för dig? 44 1. Ja 409 5. Nej 204 8. Vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 73 ÅTERKOMMA EFTER SJUK 61 Loc 117 width 1 MD=9 61 Har du som extraanställd (t ex har ett sommararbete) rätt att komma tillbaks till ditt arbete även om du varit sjuk en period? 477 1. Ja 14 5. Nej 171 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 74 SKYDDSOMBUD 62 Loc 118 width 1 MD=9 62 Vad är ett skyddsombud? 314 1. En facklig representant 161 2. Ett ombud anställt av arbetsgivaren 21 3. En statlig representant 27 4. En kommunal representant 138 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 75 SJUK UTAN LÄKARINTYG 63 Loc 119 width 2 MD=99 63 Hur många dagar har man rätt att vara sjuk utan att behöva lämna in läkarintyg till försäkringskassan? 11 00. Ingen dag 37 01. En dag 50 02. Två dagar 110 03. Tre dagar 7 04. Fyra dagar 61 05. Fem dagar 16 06. Sex dagar 90 07. Sju dagar 1 08. Åtta dagar 1 09. Nio dagar 6 10. Tio dagar 5 14. Fjorton dagar 1 15. Femton dagar 258 88. Vet ej 19 99. Uppgift saknas
VAR 76 SEMESTERERSÄTTNING 64 Loc 121 width 1 MD=9 64 Har man rätt att få semesterersättning av sin arbetsgivare om man har ett sommararbete? 435 1. Ja 83 5. Nej 144 8. Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 77 ANSTÄLLNINGSBEVIS 65 Loc 122 width 3 MD=999 65 Vad skall ett anställningsbevis innehålla? (Tre svarsalternativ är riktiga, kryssa för dem) 4 001. Vilken lön man skall ha 5 002. Vilka arbetstider man skall ha 15 003. Hur lång period man skall arbeta 0 004. Hur hög semesterersättningen skall vara 0 005. Tillåtelse att vara med i fackföreningen 0 006. Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 6 012. Vilken lön man skall ha + Vilka arbetstider man skall ha 6 013. Vilken lön man skall ha + Hur lång period man skall arbeta 1 018. Vilken lön man skall ha + Vet ej 3 023. Vilka arbetstider man skall ha + Hur lång period man skall arbeta 2 058. Tillåtelse att vara med i fackföreningen + Vet ej 297 123. Vilken lön man skall ha + Vilka arbetstider man skall ha + Hur lång period man skall arbeta 26 124. Vilken lön man skall ha + Vilka arbetstider man skall ha + Hur hög semesterersättningen skall vara 27 125. Vilken lön man skall ha + Vilka arbetstider man skall ha + Tillåtelse att vara med i fackföreningen 41 126. Vilken lön man skall ha + Vilka arbetstider man skall ha + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 3 128. Vilken lön man skall ha + Vilka arbetstider man skall ha + Vet ej 16 134. Vilken lön man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Hur hög semesterersättningen skall vara 23 135. Vilken lön man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Tillåtelse att vara med i fackföreningen 19 136. Vilken lön man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 2 138. Vilken lön man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Vet ej 1 138. Vilka arbetstider man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Vet ej 1 145. Vilken lön man skall ha + Hur hög semesterersättningen skall vara + Tillåtelse att vara med i fackföreningen 10 146. Vilken lön man skall ha + Hur hög semesterersättningen skall vara + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 1 148. Vilken lön man skall ha + Hur hög semesterersättningen skall vara + Vet ej 3 156. Vilken lön man skall ha + Tillåtelse att vara med i fackföreningen + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 1 158. Vilken lön man skall ha + Tillåtelse att vara med i fackföreningen + Vet ej 4 234. Vilka arbetstider man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Hur hög semesterersättningen skall vara 13 235. Vilka arbetstider man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Tillåtelse att vara med i fackföreningen 10 236. Vilka arbetstider man skall ha + Hur lång period man skall arbeta + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 2 256. Vilka arbetstider man skall ha + Tillåtelse att vara med i fackföreningen + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 1 345. Hur lång period man skall arbeta + Hur hög semesterersättningen skall vara + Tillåtelse att vara med i fackföreningen 3 356. Hur lång period man skall arbeta + Tillåtelse att vara med i fackföreningen + Hur hög ersättning man skall ha om man är sjuk 115 888. Vet ej 12 999. Uppgift saknas
VAR 78 FÖLJA ANSTÄLLN.BEVIS 66 Loc 125 width 1 MD=9 66 Måste en arbetsgivare följa vad som står i ett anställningsbevis? 554 1. Ja 16 5. Nej 94 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 79 ÅRSINKOMST UTAN SKATT 67 Loc 126 width 5 MD=99999 67 Hur många kronor får man tjäna på ett år innan men behöver betala skatt? 16 99999. Uppgift saknas Valid-n=673 Min=0 Max=90000 Mean=18085.9 St.Dev=26503.4
VAR 80 RÄTT TILL ANST.BEVIS 68 Loc 131 width 1 MD=9 68 Har man rätt till anställningsbevis/intyg av sin arbetsgivare, även om man enbart är sommaranställd? 505 1. Ja 13 5. Nej 146 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 81 KVITTO PÅ LÖN 69 Loc 132 width 1 MD=9 69 Måste en arbetsgivare ge dig ett kvitto på den lön han betalar ut till dig? 526 1. Ja 27 5. Nej 110 8. Vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 82 SKATTER O SOC.AVG 70 Loc 133 width 1 MD=9 70 Är en arbetsgivare skyldig att betala skatter och sociala avgifter för en person som enbart är anställd t ex under sommaren? 353 1. Ja 78 5. Nej 230 8. Vet ej 12 9. Uppgift saknas
VAR 83 PENGAR AV FÖRÄLDRAR 71 Loc 134 width 1 MD=9 71 Brukar du få pengar av dina föräldrar? 91 1. Månadspeng 17 2. Veckopeng 325 3. Pengar vid behov 103 4. Månadspeng eller veckopeng + pengar vid behov 120 5. Nej 17 9. Uppgift saknas
VAR 84 BIDRAG FRÅN FÖRÄLDR 72 Loc 135 width 1 MD=9 72 Hur mycket pengar brukar du få av dina föräldrar per månad? (OBS: Räkna inte med studiebidraget!) 24 1. Under 50 kr 86 2. Mellan 50 och 100 kr 107 3. Mellan 101 och 150 kr 101 4. Mellan 151 och 200 kr 88 5. Mellan 201 och 300 kr 111 6. Över 300 kr 156 9. Uppgift saknas
VAR 85 STUDIEBIDRAGET 73 Loc 136 width 1 MD=9 73 Brukar du själv få studiebidraget? 479 1. Ja 53 3. Ja, fast beloppet varierar något från månad till månad 117 5. Nej 24 9. Uppgift saknas
VAR 86 ANVÄNDNING STUDIEBIDR 74 Loc 137 width 1 MD=9 74 (DISPONERAR STUDIEBIDRAGET) Hur får du använda studiebidraget? 443 1. Helt och hållet som jag själv vill 87 3. Får råd från föräldrarna hur jag skall använda pengarna 6 5. Mina föräldrar bestämmer hur pengarna skall användas 137 9. Uppgift saknas
VAR 87 DISP. MÅNADSBELOPP 75 Loc 138 width 4 MD=9999 75 I denna fråga skall du räkna ihop: - De pengar du eventuellt tjänar själv - De pengar du får från dina föräldrar/släktingar - De eventuella pengar du får i studiebidrag Hur mycket pengar beräknar du att du har att göra av med i månaden? (Försök räkna ut på ett ungefär!) 50 9999. Uppgift saknas Valid-n=673 Min=0 Max=5400 Mean=841.5 St.Dev=740.5
VAR 88 UTGIFT: TOBAK 76 Loc 142 width 1 MD=9 I följande fråga skall du räkna ut hur mycket du konsumerar på en månad. Du skall sätta ett kryss i rutan på varje rad. Om du t ex äter korv eller hamburgare för 25 kr i månaden sätter du ett kryss i rutan under siffrorna 21-40 kr. Det kan givetvis vara svårt att räkna ut exakt, du får försöka göra en ungefärlig uppskattning. 76 Hur mycket kostar dig följande saker på en månad? 76(1) Cigaretter, tobak, snus 434 0. Inget 31 1. 1-20 kr 47 2. 21-50 kr 51 3. 51-100 kr 54 4. 101-200 kr 21 5. 201-300 kr 13 6. Över 300 kr 22 9. Uppgift saknas
VAR 89 UTGIFT: ÄTA UTE 76 Loc 143 width 1 MD=9 76(2) Äta ute (gatukök, restaurang etc.) <Se F.76 för fullständig frågetext> 65 0. Inget 76 1. 1-20 kr 168 2. 21-50 kr 188 3. 51-100 kr 119 4. 101-200 kr 27 5. 201-300 kr 10 6. Över 300 kr 20 9. Uppgift saknas
VAR 90 UTGIFT: ÖL/VIN/SPRIT 76 Loc 144 width 1 MD=9 76(3) Öl, vin, sprit <Se F.76 för fullständig frågetext> 233 0. Inget 36 1. 1-20 kr 71 2. 21-50 kr 142 3. 51-100 kr 107 4. 101-200 kr 39 5. 201-300 kr 21 6. Över 300 kr 24 9. Uppgift saknas
VAR 91 UTGIFT: HÅRVÅRD MM 76 Loc 145 width 1 MD=9 76(4) Hårvård, klippning, smink, parfym <Se F.76 för fullständig frågetext> 141 0. Inget 97 1. 1-20 kr 164 2. 21-50 kr 156 3. 51-100 kr 75 4. 101-200 kr 8 5. 201-300 kr 3 6. Över 300 kr 29 9. Uppgift saknas
VAR 92 UTGIFT: SKIVOR, BAND 76 Loc 146 width 1 MD=9 76(5) Grammofonskivor, band etc. <Se F.76 för fullständig frågetext> 173 0. Inget 108 1. 1-20 kr 125 2. 21-50 kr 169 3. 51-100 kr 50 4. 101-200 kr 10 5. 201-300 kr 9 6. Över 300 kr 29 9. Uppgift saknas
VAR 93 UTGIFT: IDROTT 76 Loc 147 width 1 MD=9 76(6) Idrott, ridning (avgifter etc.) <Se F.76 för fullständig frågetext> 343 0. Inget 87 1. 1-20 kr 66 2. 21-50 kr 61 3. 51-100 kr 48 4. 101-200 kr 12 5. 201-300 kr 20 6. Över 300 kr 36 9. Uppgift saknas
VAR 94 UTGIFT: SPEL 76 Loc 148 width 1 MD=9 76(7) Spel t.ex flipper, biljard, bingo <Se F.76 för fullständig frågetext> 454 0. Inget 92 1. 1-20 kr 49 2. 21-50 kr 27 3. 51-100 kr 16 4. 101-200 kr 4 5. 201-300 kr 3 6. Över 300 kr 28 9. Uppgift saknas
VAR 95 UTGIFT: BENSIN 76 Loc 149 width 1 MD=9 76(8) Bensin (för bil, moped etc.) <Se F.76 för fullständig frågetext> 518 0. Inget 15 1. 1-20 kr 24 2. 21-50 kr 32 3. 51-100 kr 22 4. 101-200 kr 7 5. 201-300 kr 18 6. Över 300 kr 37 9. Uppgift saknas
VAR 96 UTGIFT: FILM, KONSERT 76 Loc 150 width 1 MD=9 76(9) Bio, konserter, hyra videofilm <Se F.76 för fullständig frågetext> 38 0. Inget 47 1. 1-20 kr 187 2. 21-50 kr 226 3. 51-100 kr 121 4. 101-200 kr 26 5. 201-300 kr 8 6. Över 300 kr 20 9. Uppgift saknas
VAR 97 UTGIFT: DANS, DISCO 76 Loc 151 width 1 MD=9 76(10) Dans, disco <Se F.76 för fullständig frågetext> 202 0. Inget 33 1. 1-20 kr 102 2. 21-50 kr 162 3. 51-100 kr 110 4. 101-200 kr 33 5. 201-300 kr 10 6. Över 300 kr 21 9. Uppgift saknas
VAR 98 UTGIFT: KLÄDER 76 Loc 152 width 1 MD=9 76(11) Kläder <Se F.76 för fullständig frågetext> 80 0. Inget 10 1. 1-20 kr 27 2. 21-50 kr 88 3. 51-100 kr 147 4. 101-200 kr 141 5. 201-300 kr 146 6. Över 300 kr 34 9. Uppgift saknas
VAR 99 UTGIFT: TIDN., BÖCKER 76 Loc 153 width 1 MD=9 76(12) Tidningar, böcker <Se F.76 för fullständig frågetext> 214 0. Inget 202 1. 1-20 kr 155 2. 21-50 kr 56 3. 51-100 kr 13 4. 101-200 kr 1 5. 201-300 kr 0 6. Över 300 kr 32 9. Uppgift saknas
VAR 100 UTGIFT: GODIS 76 Loc 154 width 1 MD=9 76(13) Godis, chips etc. <Se F.76 för fullständig frågetext> 79 0. Inget 176 1. 1-20 kr 211 2. 21-50 kr 128 3. 51-100 kr 44 4. 101-200 kr 11 5. 201-300 kr 3 6. Över 300 kr 21 9. Uppgift saknas
VAR 101 UTGIFT: HOBBYSAKER 76 Loc 155 width 1 MD=9 76(14) Hobbysaker <Se F.76 för fullständig frågetext> 362 0. Inget 65 1. 1-20 kr 78 2. 21-50 kr 73 3. 51-100 kr 25 4. 101-200 kr 9 5. 201-300 kr 21 6. Över 300 kr 40 9. Uppgift saknas
VAR 102 UTGIFT: ANNAT 76 Loc 156 width 1 MD=9 76(15) Annat <Se F.76 för fullständig frågetext> 13 0. Inget 1 1. 1-20 kr 1 2. 21-50 kr 4 3. 51-100 kr 2 4. 101-200 kr 1 5. 201-300 kr 2 6. Över 300 kr 649 9. Uppgift saknas
VAR 103 ÄGER: STEREO, BANDSP. 77 Loc 157 width 1 MD=9 I följande fråga skall du försöka räkna ut hur många av de uppräknade sakerna du har och hur mycket de ungefär är värda. Om du t.ex har en stereo som är värd ca 5000 kr sätter du ett kryss i rutan under 4001-7000 kr. OBS: Du skall inte räkna med sådant som ni äger gemensamt i familjen, utan bara saker som är dina egna. 77 Vilka av följande saker har du och hur mycket har de kostat i inköp? 77(1) Stereo, bandspelare 48 0. Har ej 41 1. Under 500 kr 118 2. 501-1000 kr 137 3. 1001-2000 kr 153 4. 2001-4000 kr 78 5. 4001-7000 kr 25 6. 7001-11000 kr 10 7. Över 11000 kr 63 9. Uppgift saknas
VAR 104 ÄGER: CYKEL 77 Loc 158 width 1 MD=9 77(2) Cykel <Se F.77 för fullständig frågetext> 95 0. Har ej 58 1. Under 500 kr 128 2. 501-1000 kr 244 3. 1001-2000 kr 105 4. 2001-4000 kr 6 5. 4001-7000 kr 3 6. 7001-11000 kr 0 7. Över 11000 kr 34 9. Uppgift saknas
VAR 105 ÄGER: MOPED, MC 77 Loc 159 width 1 MD=9 77(3) Moped, motorcykel <Se F.77 för fullständig frågetext> 503 0. Har ej 10 1. Under 500 kr 20 2. 501-1000 kr 31 3. 1001-2000 kr 26 4. 2001-4000 kr 13 5. 4001-7000 kr 8 6. 7001-11000 kr 11 7. Över 11000 kr 51 9. Uppgift saknas
VAR 106 ÄGER: KAMERA 77 Loc 160 width 1 MD=9 77(4) Kamera <Se F.77 för fullständig frågetext> 228 0. Har ej 239 1. Under 500 kr 120 2. 501-1000 kr 41 3. 1001-2000 kr 14 4. 2001-4000 kr 3 5. 4001-7000 kr 0 6. 7001-11000 kr 1 7. Över 11000 kr 27 9. Uppgift saknas
VAR 107 ÄGER: IDROTTSUTRUSTN. 77 Loc 161 width 1 MD=9 77(5) Idrottsutrustning <Se F.77 för fullständig frågetext> 173 0. Har ej 189 1. Under 500 kr 129 2. 501-1000 kr 54 3. 1001-2000 kr 49 4. 2001-4000 kr 29 5. 4001-7000 kr 13 6. 7001-11000 kr 11 7. Över 11000 kr 26 9. Uppgift saknas
VAR 108 ÄGER: INSTRUMENT 77 Loc 162 width 1 MD=9 77(6) Musikinstrument <Se F.77 för fullständig frågetext> 413 0. Har ej 58 1. Under 500 kr 31 2. 501-1000 kr 25 3. 1001-2000 kr 29 4. 2001-4000 kr 33 5. 4001-7000 kr 18 6. 7001-11000 kr 26 7. Över 11000 kr 40 9. Uppgift saknas
VAR 109 ÄGER: GRAMMOFONSKIVOR 77 Loc 163 width 1 MD=9 77(7) Grammofonskivor <Se F.77 för fullständig frågetext> 52 0. Har ej 225 1. Under 500 kr 154 2. 501-1000 kr 102 3. 1001-2000 kr 69 4. 2001-4000 kr 28 5. 4001-7000 kr 9 6. 7001-11000 kr 8 7. Över 11000 kr 26 9. Uppgift saknas
VAR 110 ÄGER: BIL 77 Loc 164 width 1 MD=9 77(8) Bil <Se F.77 för fullständig frågetext> 581 0. Har ej 4 1. Under 500 kr 1 2. 501-1000 kr 7 3. 1001-2000 kr 6 4. 2001-4000 kr 10 5. 4001-7000 kr 8 6. 7001-11000 kr 14 7. Över 11000 kr 42 9. Uppgift saknas
VAR 111 ÄGER: SMYCKEN 77 Loc 165 width 1 MD=9 77(9) Smycken etc. <Se F.77 för fullständig frågetext> 157 0. Har ej 166 1. Under 500 kr 101 2. 501-1000 kr 81 3. 1001-2000 kr 64 4. 2001-4000 kr 37 5. 4001-7000 kr 12 6. 7001-11000 kr 13 7. Över 11000 kr 42 9. Uppgift saknas
VAR 112 ÄGER: HEMDATOR 77 Loc 166 width 1 MD=9 77(10) Hemdator <Se F.77 för fullständig frågetext> 538 0. Har ej 4 1. Under 500 kr 9 2. 501-1000 kr 18 3. 1001-2000 kr 33 4. 2001-4000 kr 16 5. 4001-7000 kr 5 6. 7001-11000 kr 8 7. Över 11000 kr 42 9. Uppgift saknas
VAR 113 ÄGER: HOBBYSAKER 77 Loc 167 width 1 MD=9 77(11) Hobbysaker <Se F.77 för fullständig frågetext> 260 0. Har ej 136 1. Under 500 kr 81 2. 501-1000 kr 47 3. 1001-2000 kr 39 4. 2001-4000 kr 23 5. 4001-7000 kr 14 6. 7001-11000 kr 15 7. Över 11000 kr 58 9. Uppgift saknas
VAR 114 ÄGER: ANNAT 77 Loc 168 width 1 MD=9 77(12) Annat <Se F.77 för fullständig frågetext> 8 0. Har ej 2 1. Under 500 kr 1 2. 501-1000 kr 2 3. 1001-2000 kr 2 4. 2001-4000 kr 1 5. 4001-7000 kr 4 6. 7001-11000 kr 2 7. Över 11000 kr 651 9. Uppgift saknas
VAR 115 BETALAR KAPITALVAROR 78 Loc 169 width 1 MD=9 78 Har du betalat dessa saker själv eller har du fått hjälp av någon? 169 1. Jag har köpt det mesta för de pengar jag tjänat själv 198 3. Jag har köpt ungefär hälften för de pengar jag tjänat själv 241 5. Det mesta jag äger har jag fått från mina föräldrar eller släkten 65 9. Uppgift saknas