DE ARBETSLÖSA OCH 1930-TALSKRISEN
       Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936
                SSD 0307

              Primärforskare
               Tomas Furth
            Historiska institutionen
            Stockholms universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i DE ARBETSLÖSA OCH 1930-TALSKRISEN - HJÄLPSÖKANDE
  ARBETSLÖSA I STOCKHOLM 1928-1936 samlades ursprungligen in av
  Tomas Furth, Historiska institutionen vid Stockholms
  universitet. Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Denna undersökning ingår som en delundersökning i
  forskningsprojektet 'Kris och krispolitik i Norden under
  mellankrigstiden' knutet till historiska institutionen i
  Stockholm.

  Stockholm valdes som undersökningsort på grund av sitt
  differentierade näringsliv och för att stadens komplexa
  näringsliv var känt sedan tidigare forskning. Tidsperioden
  1928-1936 valdes för att man därigenom kom att täcka
  högkonjunkturerna före och efter 1930-talets depression. Ett
  sytematiskt urval i två omgångar gjordes från Hjälpbyråns
  nummerregister innehållande 20 073 kort. Av de 988 personer
  som drogs saknade 666 personer arbete den sista februari 1933.
  Denna grupp utgör således undersökningens population.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Furth, T. (1979): 'De arbetslösa och 1930-talskrisen. En
  kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm
  1928-1936'. Monografier utgivna av Stockholms kommun, nr 40.
  Uppsala: Almqvist & Wiksell.
  Furth, T. (1979): 'De arbetslösa och 1930-talskrisen. En
  kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm
  1928-1936. Tabellbilaga'. Monografier utgivna av Stockholms
  kommun, nr 40. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 79  (2)AL-ÅR: HUSETS LÄGE/TYP   (3)LOC 134 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) Situation det år arbetslösheten inträdde - Husets läge
     och typ

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
      450 1.  Gathus
      77 2.  Gårdshus
      85 3.  Fristående
      22 4.  Villa/småstuga
       8 5.  Kolonistuga
       2 6.  Efterförd

      22 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0307 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 År 1930: Ålder 6 År 1930: Yrke 7 År 1930: Yrkets näringsgren 8 År 1930: Yrkets bransch 9 År 1930: Typ av arbete 10 År 1930: Inkomst 11 År 1930: Arbetslöshetshjälp 12 År 1930: Fackföreningshjälp 13 År 1930: Civilstånd 14 År 1930: Antal minderåriga barn 15 År 1930: Antal vuxna barn med arbete 16 År 1930: Antal vuxna barn utan arbete 17 År 1930: Antal vuxna med arbete 18 År 1930: Antal vuxna utan arbete 19 År 1930: Antal vuxna med arbetslöshetshjälp 20 År 1930: Övrigas arbetslöshetshjälp 21 År 1930: Övriga med fattigvård eller folkpension 22 År 1930: Övrigas fattigvård/folkpension 23 År 1930: Övrigas inkomst 24 År 1930: Hustru förvärvsarbetar 25 År 1930: Hustruns inkomst 26 År 1930: Bostadstyp 27 År 1930: Våningstyp och standard 28 År 1930: Våningstyp 29 År 1930: Bostadens standard 30 År 1930: Antal trappor 31 År 1930: Husets läge och typ 32 År 1930: Församling och taxeringsdistrikt 33 År 1930: Församling 34 År 1930: Antal minuter från bostad till arbetsplats 35 År 1930: Hyra 36 År 1930: Antal boende per rum 37 År 1930: Antal inneboende 38 År 1930: Inkomst av inneboende 39 År 1930: Utbildning 40 År 1930: Boendetäthet i hela staden 41 Kön 42 Födelseort 43 Födelseort - plats 44 Födelseort - typ 45 Inflyttningsår 46 Inflyttningsort 47 Inflyttningsort - plats 48 Inflyttningsort - typ 49 Utflyttningsår 50 Utflyttningsort 51 Utflyttningsort - plats 52 Utflyttningsort - typ 53 År arbetslösheten inträdde: Ålder 54 År arbetslösheten inträdde: Yrke 55 År arbetslösheten inträdde: Yrkets näringsgren 56 År arbetslösheten inträdde: Yrkets bransch 57 År arbetslösheten inträdde: Typ av arbete 58 År arbetslösheten inträdde: Inkomst 59 År arbetslösheten inträdde: Arbetslöshetshjälp 60 År arbetslösheten inträdde: Fackföreningshjälp 61 År arbetslösheten inträdde: Civilstånd 62 År arbetslösheten inträdde: Antal minderåriga barn 63 År arbetslösheten inträdde: Antal vuxna barn med arbete 64 År arbetslösheten inträdde: Antal vuxna barn utan arbete 65 År arbetslösheten inträdde: Antal vuxna med arbete 66 År arbetslösheten inträdde: Antal vuxna utan arbete 67 År arbetslösheten inträdde: Antal vuxna med arbetslöshetshjälp 68 År arbetslösheten inträdde: Övrigas arbetslöshetshjälp 69 År arbetslösheten inträdde: Övriga med fattigvård eller folkpension 70 År arbetslösheten inträdde: Övrigas fattigvård/folkpension 71 År arbetslösheten inträdde: Övrigas inkomst 72 År arbetslösheten inträdde: Hustru förvärvsarbetar 73 År arbetslösheten inträdde: Hustruns inkomst 74 År arbetslösheten inträdde: Bostadstyp 75 År arbetslösheten inträdde: Våningstyp och standard 76 År arbetslösheten inträdde: Våningstyp 77 År arbetslösheten inträdde: Bostadens standard 78 År arbetslösheten inträdde: Antal trappor 79 År arbetslösheten inträdde: Husets läge och typ 80 År arbetslösheten inträdde: Församling och taxeringsdistrikt 81 År arbetslösheten inträdde: Församling 82 År arbetslösheten inträdde: Antal minuter från bostad till arbetsplats 83 År arbetslösheten inträdde: Hyra 84 År arbetslösheten inträdde: Antal boende per rum 85 År arbetslösheten inträdde: Antal inneboende 86 År arbetslösheten inträdde: Inkomst av inneboende 87 År arbetslösheten inträdde: Arbetsgivare - företag 88 År arbetslösheten inträdde: Arbetsgivare - näringsgren 89 År arbetslösheten inträdde: Arbetsgivare - bransch 90 År arbetslösheten inträdde: Antal anställda 91 År arbetslösheten inträdde: Företagets ålder 92 År arbetslösheten inträdde: Fackföreningstillhörighet 93 År arbetslösheten inträdde: Fackföreningstyp 94 A-kasseunderstöd före 28.2 1933 95 Arbetslös före ansökan till arbetslöshetskommitten 96 Första ansökan till arbetslöshetskommitten 97 År 1933: Ålder 98 År 1933: Yrke 99 År 1933: Yrkets näringsgren 100 År 1933: Yrkets bransch 101 År 1933: Typ av arbete 102 År 1933: Inkomst 103 År 1933: Arbetslöshetshjälp 104 År 1933: Fackföreningshjälp 105 År 1933: Civilstånd 106 År 1933: Antal minderåriga barn 107 År 1933: Antal vuxna barn med arbete 108 År 1933: Antal vuxna barn utan arbete 109 År 1933: Antal vuxna med arbete 110 År 1933: Antal vuxna utan arbete 111 År 1933: Antal vuxna med arbetslöshetshjälp 112 År 1933: Övrigas arbetslöshetshjälp 113 År 1933: Övriga med fattigvård eller folkpension 114 År 1933: Övrigas fattigvård/folkpension 115 År 1933: Övrigas inkomst 116 År 1933: Hustru förvärvsarbetar 117 År 1933: Hustruns inkomst 118 År 1933: Bostadstyp 119 År 1933: Våningstyp och standard 120 År 1933: Våningstyp 121 År 1933: Bostadens standard 122 År 1933: Antal trappor 123 År 1933: Husets läge och typ 124 År 1933: Församling och taxeringsdistrikt 125 År 1933: Församling 126 År 1933: Antal minuter från bostad till arbetsplats 127 År 1933: Hyra 128 År 1933: Antal boende per rum 129 År 1933: Antal inneboende 130 År 1933: Inkomst av inneboende 131 Statligt reservarbete före 28.2 1933 132 Statligt reservarbete efter 28.2 1933 133 Statskommunalt reservarbete före 28.2 1993 134 Statskommunalt reservarbete efter 28.2 1993 135 Kommunalt reservarbete före 28.2 1933 136 Kommunalt reservarbete efter 28.2 1933 137 Statligt kontantunderstöd före 28.2 1993 138 Statligt kontantunderstöd efter 28.2 1993 139 Fattigvård före 28.2 1933 140 Fattigvård enligt paragraf 2 efter 28.2 1933 141 Fattigvård enligt paragraf 1 efter 28.2 1933 142 År arbetslösheten upphörde: Ålder 143 År arbetslösheten upphörde: Yrke 144 År arbetslösheten upphörde: Yrkets näringsgren 145 År arbetslösheten upphörde: Yrkets bransch 146 År arbetslösheten upphörde: Typ av arbete 147 År arbetslösheten upphörde: Inkomst 148 År arbetslösheten upphörde: Arbetslöshetshjälp 149 År arbetslösheten upphörde: Fackföreningshjälp 150 År arbetslösheten upphörde: Civilstånd 151 År arbetslösheten upphörde: Antal minderåriga barn 152 År arbetslösheten upphörde: Antal vuxna barn med arbete 153 År arbetslösheten upphörde: Antal vuxna barn utan arbete 154 År arbetslösheten upphörde: Antal vuxna med arbete 155 År arbetslösheten upphörde: Antal vuxna utan arbete 156 År arbetslösheten upphörde: Antal vuxna med arbetslöshetshjälp 157 År arbetslösheten upphörde: Övrigas arbetslöshetshjälp 158 År arbetslösheten upphörde: Övriga med fattigvård eller folkpension 159 År arbetslösheten upphörde: Övrigas fattigvård/folkpension 160 År arbetslösheten upphörde: Övrigas inkomst 161 År arbetslösheten upphörde: Hustru förvärvsarbetar 162 År arbetslösheten upphörde: Hustruns inkomst 163 År arbetslösheten upphörde: Bostadstyp 164 År arbetslösheten upphörde: Våningstyp och standard 165 År arbetslösheten upphörde: Våningstyp 166 År arbetslösheten upphörde: Bostadens standard 167 År arbetslösheten upphörde: Antal trappor 168 År arbetslösheten upphörde: Husets läge och typ 169 År arbetslösheten upphörde: Församling och taxeringsdistrikt 170 År arbetslösheten upphörde: Församling 171 År arbetslösheten upphörde: Antal minuter från bostad till arbetsplats 172 År arbetslösheten upphörde: Hyra 173 År arbetslösheten upphörde: Antal boende per rum 174 År arbetslösheten upphörde: Antal inneboende 175 År arbetslösheten upphörde: Inkomst av inneboende 176 År arbetslösheten upphörde: Arbetsgivare 177 År arbetslösheten upphörde: Arbetsgivare - näringsgren 178 År arbetslösheten upphörde: Arbetsgivare - bransch 179 År arbetslösheten upphörde: Antal anställda 180 År arbetslösheten upphörde: Företagets ålder 181 Arbetslös före 28.2 1933 182 Arbetslös efter 28.2 1933 183 Typ av arbetslöshet 184 Antal månader hjälp före 28.2 1933 185 Antal månader hjälp efter 28.2 1933 186 År 1935: Ålder 187 År 1935: Yrke 188 År 1935: Yrkets näringsgren 189 År 1935: Yrkets bransch 190 År 1935: Typ av arbete 191 År 1935: Taxerad inkomst 192 År 1935: Arbetslöshetshjälp 193 År 1935: Fackföreningshjälp 194 År 1935: Civilstånd 195 År 1935: Antal minderåriga barn 196 År 1935: Antal vuxna barn med arbete 197 År 1935: Antal vuxna barn utan arbete 198 År 1935: Antal vuxna med arbete 199 År 1935: Antal vuxna utan arbete 200 År 1935: Antal vuxna med arbetslöshetshjälp 201 År 1935: Övrigas arbetslöshetshjälp 202 År 1935: Övriga med fattigvård eller folkpension 203 År 1935: Övrigas fattigvård/folkpension 204 År 1935: Övrigas inkomst 205 År 1935: Hustru förvärvsarbetar 206 År 1935: Hustrus/sammanboendes skattepliktiga inkomst 207 År 1935: Bostadstyp 208 År 1935: Våningstyp och standard 209 År 1935: Våningstyp 210 År 1935: Bostadens standard 211 År 1935: Antal trappor 212 År 1935: Husets läge och typ 213 År 1935: Församling och taxeringsdistrikt 214 År 1935: Församling 215 År 1935: Antal minuter från bostad till arbetsplats 216 År 1935: Hyra 217 År 1935: Antal boende per rum 218 År 1935: Antal inneboende 219 År 1935: Inkomst av inneboende 220 Fylleriförseelser före arbetslösheten 221 Fylleriförseelser under arbetslösheten 222 Fylleriförseelser efter arbetslösheten 223 Anmäld till nykterhetsnämnd före arbetslösheten 224 Anmäld till nykterhetsnämnd under arbetslösheten 225 Anmäld till nykterhetsnämnd efter arbetslösheten 226 Kriminalitet före arbetslösheten 227 Kriminalitet under arbetslöshet 228 Kriminalitet efter arbetslösheten 229 Sjukdom före arbetslösheten 230 Sjukdom under arbetslösheten 231 Sjukdom efter arbetslösheten 232 Avliden efter 28.2 1933

VAR 1 SSD STUDY NR 0307              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0307


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Januari 1999
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 De arbetslösa och 1930-talskrisen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 ÅR 1930: ÅLDER Loc 12 width 2 Situation år 1930 - Ålder 15. 15 år . . 63. 63 år Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 4 3 13 16 31 26 25 28 26 24 26 29 17 27 25 20 14 19 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 17 15 13 10 12 14 11 8 8 15 9 13 22 17 7 13 12 13 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 10 11 3 6 4 4 4 2 6 8 1 2 3
VAR 6 ÅR 1930: YRKE Loc 14 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Yrke 2 005. Tjänare i husbondens kost 1 008. Tillfälliga arbetare i jordbruk, betfolk 8 010. Trädgårdspersonal 1 015. Skogsarbetare 2 051. Stenhuggare o. d. 1 052. Tegelbruksarbetare 1 053. Porslins- och kakelarbetare 1 057. Torvindustriarbetare 1 060. Guldsmeder 4 061. Ur- och instrumentmakare 4 062. Gjutare och formare 13 063. Bleck-, tunn- och takplåtslagare, grov- och pannplåtslagare 1 064. Kopparslagare 9 065. Smeder och hovslagare 4 066. Verktygsarbetare 10 067. Filare och bänkarbetare 20 068. Maskinarbetare 5 070. Elektriker 4 071. Bil- och cykelreparatörer 23 072. Hjälparbetare (hantlangare) 1 073. Verkstadsynglingar 2 074. Andra inom metall- och maskinindustri 17 079. Andra inom metall- och maskinindustri 2 080. Sågverks- o. brädgårdsarbetare 3 081. Maskin- och modellsnickare 7 082. Möbel- och finsnickare (träsnickare) 1 089. Andra inom trävaruindustri (tunnbindare, vagnmakare, korgmakare, korkarbetare m. fl.) 37 090. Jord-, betong- och schaktningsarbetare (inkl. gatu-, väg- och vattenbyggnadsarbetare) 13 091. Grundläggare, bergsprängare o. stensättare 17 092. Rörläggare, gas- och vattenledningsarbetare 7 093. Murare 51 094. Murarbetsmän och tegelbärare 28 095. Byggnadssnickare och timmermän 14 097. Måleriarbetare 2 099. Glasmästare och förgyllare 2 101. Andra inom byggnadsverksamhet 3 111. Sadelmakare och tapetserare 2 129. Andra inom textilindustri 3 130. Herrskrädderiarbetare 3 131. Kapp- och klädsömmerskor 3 135. Skomakeri- och skofabriksarbetare 3 149. Andra inom beklädnadsindustri 5 152. Bageriarbetare 1 153. Konditori- och chokladarbetare 2 154. Slakteri- och charkuteriarbetare 1 159. Konservfabriksarbetare 1 170. Såp-, tvål och ljusarbetare 2 181. Bokbinderi- o. kartongarbete 6 190. Typografer 2 191. Litografer och kemigrafer 1 192. Fotografer 5 200. Ingenjörer, ritare och verkmästare, alla slag 1 201. Maskinister 2 202. Eldare 2 203. Fabriksarbetare, ej specif. 2 204. Lagerarbetare och -biträden 2 211. Styrmän 6 212. Maskinister 6 213. Däcksmanskap 10 214. Maskinmanskap 2 215. Personal för mathållning och uppassning mm 3 220. Bokhållare, korrespondenter etc. 1 221. Maskinskrivare o. stenografer 5 222. Handels- o. försäkringsagenter 3 223. Kontorsbiträden 1 229. Andra inom kontors-, bank- och försäkringspersonal 2 230. Bokhållare, kassörskor etc. 7 231. Expediter och biträden 11 235. Handelsarbetare (lagerarbetare m. fl.) 20 236. Affärsdrängar 2 239. Andra inom butiks- och magasinspersonal 9 240. Servitörer, servitriser 3 241. Vaktmästare, städerskor m. fl. 1 243. Kallskänkor och biträden 2 245. Kockar och kokerskor 4 246. Diskerskor, köksor m. fl. 2 247. Andra inom hotell-, kafe- och restaurangrörelse (tvätterskor m. fl.) 7 252. Kuskar och åkeriarbetare 47 256. Chaufförer 8 257. Express- o. transportarbetare 6 258. Hamn- och stuveriarbetare 3 259. Andra inom landtransport 1 260. Statlig och kommunal tjänst (befattningshavare ej specif.) 3 265. Litterär verksamhet (lärare, guvernanter o. d.) 2 270. Sjukvård 1 279. Diverse personal inom handel och samfärdsel 1 282. Kokerskor och köksor 2 285. Tvätt- o. rengöringsarbeterskor 1 288. Betjänter 2 290. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 73 300. Grovarbetare (renhålln., vedhuggn., etc.) 15 302. F.d. militärer; Volontäranställning 23 999. Uppgift saknas
VAR 7 ÅR 1930: NÄRINGSGREN Loc 17 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Yrkets näringsgren 12 1. Primär 357 2. Sekundär 26 3. Sjöfart 160 4. Övriga tertiär 0 5. Husligt arbete 88 6. Övriga 23 9. Uppgift saknas
VAR 8 ÅR 1930: BRANSCH Loc 18 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Yrkets bransch 3 100. Jordbruk 9 101. Jordbruk 5 205. Jord-, sten- och glasindustri 66 206. Metall- och maskinindustri 52 207. 13 208. Trävaruindustri 169 209. Byggnadsverksamhet 2 210. 3 211. Läder, hår och gummivaruindustri 2 212. Textilindustri 9 213. Beklädnadsindustri 3 214. 9 215. Närings- och njutningsindustri 1 217. Kemisk-teknisk och belysningsindustri 2 218. Trämasse- och pappersindustri 9 219. Grafisk industri 12 220. Industri och hantverk, ej särskilt specificerat 26 321. Sjöfart och fiske 13 422. Kontors-, bank- och försäkringspersonal 42 423. Butiks- och magasinpersonal 21 424. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 71 425. Landtransport 4 426. Allmän och litterär verksamhet 3 427. Handel och samfärdsel, ej särskilt specificerad 4 428. Husligt arbete 2 429. 88 630. Arbete ej hänförligt till annan grupp 23 999. Uppgift saknas
VAR 9 ÅR 1930: TYP AV ARBETE Loc 21 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Typ av arbete 231 1. Fackutbildat 27 2. Lärling 385 3. Okvalificerat 23 9. Uppgift saknas
VAR 10 ÅR 1930: INKOMST Loc 22 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Den arbetslöses skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 74 000. Ingen inkomst 015. 150 kronor . . 877. 8 770 kronor 92 999. Uppgift saknas Kod: 0 15 31 32 60 62 65 66 68 69 70 72 74 Frek: 74 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 75 76 79 81 85 86 88 90 91 93 95 96 97 Frek: 3 2 1 2 1 1 1 5 1 3 3 2 1 Kod: 99 100 101 102 103 105 106 108 109 110 111 114 115 Frek: 1 5 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 Kod: 116 118 119 120 121 125 126 127 128 129 130 132 133 Frek: 1 1 1 11 1 3 2 4 1 1 2 3 3 Kod: 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 Kod: 150 151 152 153 155 156 158 160 161 164 166 167 168 Frek: 9 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 169 170 174 175 176 177 178 180 181 182 184 185 188 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 Kod: 190 192 194 195 196 198 199 200 201 203 204 206 208 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 11 1 1 1 1 4 Kod: 209 210 211 212 213 214 215 216 218 220 221 222 223 Frek: 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 3 Kod: 226 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 240 241 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 Kod: 242 243 245 246 247 250 253 255 256 257 258 262 264 Frek: 1 1 1 3 2 19 2 1 1 2 1 1 2 Kod: 265 267 268 271 274 275 276 277 279 282 287 288 289 Frek: 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 291 292 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 24 1 1 1 1 Kod: 305 308 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320 321 Frek: 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 4 1 1 Kod: 322 323 325 326 327 329 330 331 332 333 334 335 337 Frek: 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 338 340 342 343 345 348 350 351 352 355 358 359 360 Frek: 1 3 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 Kod: 363 364 366 367 370 372 373 374 376 377 378 380 383 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 Kod: 384 387 389 390 392 393 396 398 400 401 402 409 410 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 411 417 420 424 426 427 428 431 432 437 439 440 447 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 448 449 450 451 459 460 462 468 475 480 481 484 485 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 487 488 494 495 499 500 508 517 534 539 544 545 546 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 547 556 559 568 570 575 576 577 584 588 600 601 603 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 623 641 656 693 700 746 754 804 807 854 877 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92
VAR 11 ÅR 1930: ARBLÖSHETSHJÄLP Loc 25 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10-tal kronor 584 000. Ingen 001. 10 kronor . . 142. 1 420 kronor 14 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 Frek: 584 1 1 4 3 4 2 2 3 1 2 1 1 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 25 27 32 33 34 37 Frek: 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 40 41 42 50 54 55 67 68 71 73 84 89 91 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 104 106 114 120 131 132 140 142 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 14
VAR 12 ÅR 1930: FACKFÖRENHJÄLP Loc 28 width 2 MD=99 Situation år 1930 - Erhållen fackföreningshjälp i 10-tal kronor 654 00. Ingen 01. 10 kronor . . 83. 830 kronor 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 10 11 16 83 99 Frek: 654 1 1 1 1 1 1 6
VAR 13 ÅR 1930: CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Civilstånd 363 1. Ogift 17 2. Frånskild 14 3. Änkling/änka 236 4. Gift 22 5. Sammanboende 0 6. Omgift 7 7. Gift, ej sammanboende 7 9. Uppgift saknas
VAR 14 ÅR 1930: MINDERÅRIG BARN Loc 31 width 1 Situation år 1930 - Antal minderåriga barn, 16 år eller yngre 495 0. Inga barn 102 1. Ett barn 42 2. Två barn 17 3. Tre barn 6 4. Fyra barn 3 5. Fem barn 1 9. Nio barn
VAR 15 ÅR 1930: VUX BARN M ARB Loc 32 width 1 Situation år 1930 - Antal vuxna barn över 16 år som har arbete med en inkomst på över 600 kronor per år 630 0. Inga barn 25 1. Ett barn 8 2. Två barn 2 3. Tre barn 1 4. Fyra barn
VAR 16 ÅR 1930: VUX BARN U ARB Loc 33 width 1 Situation år 1930 - Antal vuxna barn över 16 år som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 638 0. Inga barn 20 1. Ett barn 6 2. Två barn 2 3. Tre barn
VAR 17 ÅR 1930: VUXNA M ARB Loc 34 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Antal vuxna i hushållet som har arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 425 0. Ingen 121 1. En vuxen 42 2. Två vuxna 21 3. Tre vuxna 7 4. Fyra vuxna 3 5. Fem vuxna 47 9. Uppgift saknas
VAR 18 ÅR 1930: VUXNA U ARB Loc 35 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Antal vuxna i hushållet som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 310 0. Inga 227 1. En vuxen 56 2. Två vuxna 22 3. Tre vuxna 3 4. Fyra vuxna 0 5. Fem vuxna 0 6. Sex vuxna 1 7. Sju vuxna 47 9. Uppgift saknas
VAR 19 ÅR 1930: VUX M ARBLÖSHJ Loc 36 width 1 Situation år 1930 - Antal vuxna i hushållet med arbetslöshetshjälp 657 0. Ingen 9 1. En vuxen
VAR 20 ÅR 1930: ARBLÖSHJ ÖVRIGA Loc 37 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Övriga hushållsmedlemmars summa arbetslöshetshjälp i kronor 657 000. Ingen 006. 6 kronor . . 198. 198 kronor 2 999. Uppgift saknas Kod: 0 6 13 20 33 50 198 999 Frek: 657 1 1 2 1 1 1 2
VAR 21 ÅR 1930: FATTIGV/FOLKPEN Loc 40 width 1 Situation år 1930 - Övriga hushållsmedlemmar som har fattigvård enligt paragraf 1 och/eller folkpension 632 0. Ingen 34 1. En
VAR 22 ÅR 1930: S:A FATTIGVÅRD Loc 41 width 2 MD=99 Situation år 1930 - Övriga hushållsmedlemmars fattigvård/folkpension i 10-tal kronor 632 00. Ingen 01. 10 kronor . . 91. 910 kronor 2 98. Mer än 1 000 kronor 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 4 7 10 14 15 19 24 32 34 36 42 Frek: 632 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 50 52 55 57 60 64 66 68 72 74 75 81 91 Frek: 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 98 99 Frek: 2 2
VAR 23 ÅR 1930: ÖVRIGAS INKOMST Loc 43 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Övriga hushållsmedlemmars skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 460 000. Ingen 001. 10 kronor . . 994. 9 940 kronor 3 998. Mer än 9 990 kronor 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 21 24 29 31 37 38 39 44 46 47 49 53 Frek: 460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 54 55 56 61 63 65 67 70 73 76 80 84 86 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 Kod: 87 88 90 91 93 95 96 97 98 99 100 103 104 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 105 107 109 110 113 115 120 122 129 130 131 132 135 Frek: 1 1 2 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 140 141 147 150 152 155 159 168 169 176 182 187 191 Frek: 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 195 198 200 201 203 209 215 216 221 223 225 232 233 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 235 239 240 242 246 247 250 256 257 259 264 265 267 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 272 282 285 295 298 300 301 304 309 310 315 316 318 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 324 332 334 341 345 355 364 369 370 379 383 388 390 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 395 396 400 407 420 429 445 448 452 465 472 475 476 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 481 485 500 503 528 533 540 557 558 564 572 578 586 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 596 609 619 621 631 643 650 675 677 689 711 713 717 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 726 735 746 750 760 766 786 830 834 835 843 851 884 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 925 959 994 998 999 Frek: 1 1 1 3 1
VAR 24 ÅR 1930: HUSTRU ARBETAR Loc 46 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Hustru/sammanboende förvärvsarbetar med en inkomst på minst 600 kronor per år 56 1. Ja 13 2. Deltidsarbetar 180 5. Nej 357 7. Hustru/sammanboende finns ej 60 9. Uppgift saknas
VAR 25 ÅR 1930: HUSTRUS INKOMST Loc 47 width 3 Situation år 1930 - Hustruns/sammanboendes skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 597 000. Ingen 021. 210 kronor . . 433. 4 330 kronor Kod: 0 21 29 31 38 39 44 46 47 49 53 54 55 Frek: 597 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 56 63 65 67 70 73 76 80 87 88 90 96 98 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 100 104 107 109 113 115 117 120 122 129 131 132 141 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 147 150 154 155 159 168 169 170 187 193 200 209 221 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 223 225 239 240 265 300 309 400 433 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 26 ÅR 1930: BOSTADSTYP Loc 50 width 1 MD=0 Situation år 1930 - Bostadstyp 243 1. Hyr i första hand 146 2. Inneboende 18 3. Ungkarlshärbärge eller liknande 109 4. Föräldrahem 19 5. Hos släktingar 9 6. Äger (bostadsrätt eller villa) 12 7. Bor ombord till sjöss/cirkus 25 8. KH/sanatorium, kasern, AK-arbete 1 9. Fängelse/sinnessjukhus 84 0. Uppgift saknas
VAR 27 ÅR 1930: VÅNINGTYP/STAND Loc 51 width 2 MD=99 Situation år 1930 - Våningstyp och standard 12 10. Inneboenderum/sovsal, standard ej specificerad 4 11. Inneboenderum/sovsal med centralvärme, bad/dusch och hall 6 12. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och bad/dusch 2 13. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och hall 21 14. Inneboenderum/sovsal med centralvärme 2 15. Inneboenderum/sovsal med bad och dusch 2 16. Inneboenderum/sovsal med hall 122 17. Inneboenderum(sovsal med ingendera 3 24. Ett rum med centralvärme 31 27. Ett rum med ingendera 5 32. Ett rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 7 34. Ett rum och kokvrå med centralvärme 1 35. Ett rum och kokvrå med bad och dusch 23 37. Ett rum och kokvrå med ingendera 14 41. Ett rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 13 42. Ett rum och kök med centralvärme och bad/dusch 1 43. Ett rum och kök med centralvärme och hall 21 44. Ett rum och kök med centralvärme 1 45. Ett rum och kök med bad och dusch 4 46. Ett rum och kök med hall 137 47. Ett rum och kök med ingendera 4 51. Två rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 1 52. Två rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 5 57. Två rum med ingendera 6 61. Två rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 1 62. Två rum och kök med centralvärme och bad/dusch 11 64. Två rum och kök med centralvärme 3 65. Två rum och kök med bad och dusch 67 67. Två rum och kök med ingendera 1 77. Tre rum och kokvrå med ingendera 1 82. Tre rum och kök med centralvärme och bad/dusch 1 83. Tre rum och kök med centralvärme och hall 1 84. Tre rum och kök med centralvärme 3 85. Tre rum och kök med bad och dusch 12 87. Tre rum och kök med ingendera 2 94. Fyra rum och kök eller större med centralvärme 6 97. Fyra rum och kök eller större med ingendera 109 99. Uppgift saknas
VAR 28 ÅR 1930: VÅNINGSTYP Loc 53 width 1 MD=0 Situation år 1930 - Våningstyp 171 1. Inneboenderum/sovsal 34 2. Ett rum 36 3. Ett rum och kokvrå 191 4. Ett rum och kök 10 5. Två rum och kokvrå 88 6. Två rum och kök 1 7. Tre rum och kokvrå 18 8. Tre rum och kök 8 9. Fyra rum och kök eller större 109 0. Uppgift saknas
VAR 29 ÅR 1930: BOSTADSSTANDARD Loc 54 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Bostadens standard 28 1. Centralvärme, bad/dusch och hall 27 2. Centralvärme och bad/dusch 4 3. Centralvärme och hall 66 4. Centralvärme 10 5. Bad och dusch 6 6. Hall 404 7. Ingendera 121 9. Uppgift saknas
VAR 30 ÅR 1930: ANTAL TRAPPOR Loc 55 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Antal trappor 189 0. Nedre botten 125 1. 1 trappa 75 2. 2 trappor 69 3. Tre trappor 47 4. Fyra trappor 13 5. Fem trappor 1 6. 6 trappor 147 9. Uppgift saknas
VAR 31 ÅR 1930: HUSETS LÄGE/TYP Loc 56 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Husets läge och typ 374 1. Gathus 65 2. Gårdshus 93 3. Fristående = samtliga hyreshus utanför tullarna 15 4. Villa/småstuga 6 5. Kolonistuga 17 6. Efterförd 5 7. Obefintlig 91 9. Uppgift saknas
VAR 32 ÅR 1930: FÖRSAML/TAXDIST Loc 57 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Församling och taxeringsdistrikt 27 010. Storkyrka/Nikolai 9 021. Klara 1 4 022. Klara 2 6 031. Jakob 1 4 032. Jakob 2 9 041. Johannes 1 10 042. Johannes 2 6 051. Adolf Fredrik 1 5 052. Adolf Fredrik 2 7 061. Gustav Vasa 1 3 062. Gustav Vasa 2 2 063. Gustav Vasa 3 14 071. Matteus 1 4 072. Matteus 2 8 073. Matteus 3 2 074. Matteus 4 8 075. Matteus 5 10 076. Matteus 6 4 081. Engelbrekt 1 5 082. Engelbrekt 2 12 083. Engelbrekt 3 2 091. Hedvig Eleonora 1 1 092. Hedvig Eleonora 2 1 093. Hedvig Eleonora 3 11 101. Oscar 1 4 102. Oscar 2 5 103. Oscar 3 14 111. Katarina 1 27 112. Katarina 2 4 113. Katarina 3 6 114. Katarina 4 12 115. Katarina 5 21 116. Katarina 6 13 121. Sofia 1 22 122. Sofia 2 9 131. Maria 1 32 132. Maria 2 15 141. Högalid 1 14 142. Högalid 2 26 143. Högalid 3 8 151. Kungsholmen 1 10 152. Kungsholmen 2 1 153. Kungsholmen 3 13 161. S:t Göran 1 6 162. S:t Göran 2 14 163. S:t Göran 3 5 164. S:t Göran 4 4 171. Bromma 1 2 172. Bromma 2 19 173. Bromma 3 1 180. Brännkyrka 13 181. Brännkyrka 1 29 182. Brännkyrka 2 15 183. Brännkyrka 3 21 191. Enskede 1 6 192. Enskede 2 101 999. Uppgift saknas
VAR 33 ÅR 1930: FÖRSAMLING Loc 60 width 2 MD=99 Situation år 1930 - Församling 27 01. Storkyrko/Nikolai 13 02. Klara 10 03. Jakob 19 04. Johannes 11 05. Adolf Fredrik 12 06. Gustav Vasa 46 07. Matteus 21 08. Engelbrekt 4 09. Hedvig Eleonora 20 10. Oscar 84 11. Katarina 35 12. Sofia 41 13. Maria 55 14. Högalid 19 15. Kungsholmen 38 16. S:t Göran 25 17. Bromma 58 18. Brännkyrka 27 19. Enskede 101 99. Uppgift saknas
VAR 34 ÅR 1930: TID BOST-ARBPL Loc 62 width 1 MD=9 Situation år 1930 - Antal minuter från bostaden till arbetsplatsen 115 1. Inom en cirkel med 1 km radie = 15 minuter 50 2. Mellan en cirkel med 1 km radie och 2 km radie = 30 minuter 43 3. Mellan en cirkel med 2 km radie och 3 km radie = 45 minuter 25 4. Mellan en cirkel med 3 km radie och 4 km radie = 60 minuter 73 5. Utanför en cirkel med 4 km radie = mer än 60 minuter 360 9. Uppgift saknas
VAR 35 ÅR 1930: HYRA Loc 63 width 3 MD=999 Situation år 1930 - Hyra i 10-tal kronor 42 001. Fritt 012. 120 kronor . . 340. 3 400 kronor 226 999. Uppgift saknas Kod: 1 12 13 17 18 22 24 25 28 29 30 31 33 Frek: 42 1 1 3 2 2 5 3 1 2 11 1 2 Kod: 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 1 2 12 3 1 12 1 10 3 1 3 2 2 Kod: 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 63 64 Frek: 11 7 24 6 5 3 6 3 1 4 27 5 3 Kod: 65 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 8 6 6 2 4 1 2 10 2 1 6 1 12 Kod: 83 84 85 86 87 88 90 93 95 96 97 98 100 Frek: 2 1 4 1 3 1 10 2 2 1 2 3 15 Kod: 103 104 105 108 110 113 114 115 118 120 123 125 126 Frek: 3 1 6 3 5 1 2 9 1 5 1 5 1 Kod: 128 130 133 134 135 138 140 141 145 150 160 170 175 Frek: 2 7 1 1 5 1 12 1 1 2 4 4 1 Kod: 180 185 190 200 210 220 230 270 340 999 Frek: 4 1 1 2 1 1 1 1 1 226
VAR 36 ÅR 1930: ANT BOENDE/RUM Loc 66 width 2 1 decimal places MD=99 Situation år 1930 - Antal boende per rum. Köket = rum. Faktiska värdet är kodat. 260 99. Uppgift saknas Valid-n=406 Min=0 Max=9 Mean=1.8 St.Dev=1.0
VAR 37 ÅR 1930: ANT INNEBOENDE Loc 68 width 1 Situation år 1930 - Antal inneboende 633 0. Ingen inneboende 22 1. En inneboende 9 2. Två inneboende 1 3. Tre inneboende 1 4. Fyra inneboende
VAR 38 ÅR 1930: INK INNEBOENDE Loc 69 width 2 MD=99 Situation år 1930 - Inkomst av inneboende i 10-tal kronor 632 00. Ingen inneboende 18. 180 kronor . . 60. 600 kronor 1 98. Mer än 1 000 kronor 25 99. Uppgift saknas Kod: 0 18 30 36 37 48 60 98 99 Frek: 632 1 1 1 1 3 1 1 25
VAR 39 ÅR 1930: UTBILDNING Loc 71 width 1 Utbildning enligt folkräkningen 1930 522 1. Enbart folkskola 11 2. Yrkesskola eller underbefälsskola 5 3. Ingenjörs- eller handelsinstitut 12 4. Realskola eller underofficersexamen, sjökaptensexamen 2 5. Gymnasium 1 7. Folkhögskola/borgarskola 113 9. Uppgift saknas
VAR 40 ÅR 1930: BOENDETÄTHET Loc 72 width 1 MD=9 Boendetäthet i hela staden 1930 Anm. Se Ahlman m fl: Stockholms inre differensiering, s.46, boende per har bebodd tomtyta 223 1. 2 000 - 1 001 102 2. 1 000 - 601 80 3. 600 - 201 26 4. 200 - 0 137 5. Ej boende i inre staden/eller kasern 64 6. Ej boende i Stockholm 1930 6 7. Efterförd 2 8. Obefintlig 26 9. Uppgift saknas
VAR 41 KÖN Loc 73 width 1 Kön 634 1. Man 32 2. Kvinna
VAR 42 FÖDELSEORT Loc 74 width 2 Födelseort 224 11. Region 1: Stockholm 1 12. Region 1: Städer med mer än 10 000 invånare 28 14. Region 1: Blandsocken 8 15. Region 1: Jordbrukssocken 12 20. Region 2: Övriga Uppland och Sörmland samt Närke och Västmanland 36 22. Region 2: Städer med mer än 10 000 invånare 25 23. Region 2: Småstäder och andra industriorter 38 24. Region 2: Blandsocken 72 25. Region 2: Jordbrukssocken 9 30. Region 3: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland samt Gotland 6 31. Region 3: Göteborg 23 32. Region 3: Städer med mer än 10 000 invånare 22 33. Region 3: Småstäder med mer än 10 000 invånare 36 34. Region 3: Blandsocken 24 35. Region 3: Jordbrukssocken 6 40. Region 4: Övriga Sverige 5 41. Region 4: Malmö 18 42. Region 4: Städer med mer än 10 000 invånare 25 43. Region 4: Småstäder och andra industriorter 19 44. Region 4: Blandsocken 24 45. Region 4: Jordbrukssocken 4 50. Utlandet 1 51. Utlandet: Storstäder jämförbara med Stockholm, Göteborg och Malmö
VAR 43 FÖDELSEORT - PLATS Loc 76 width 1 Födelseort - plats 261 1. Region 1: Storstockholm 183 2. Region 2: Övriga Uppland och Sörmland samt Närke och Västmanland 120 3. Region 3: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland samt Gotland 97 4. Region 4: Övriga Sverige 5 5. Utlandet
VAR 44 FÖDELSEORT-TYP Loc 77 width 1 MD=9 Födelseort - typ 236 1. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö eller liknande i annat land) 78 2. Städer med mer än 10 000 invånare 72 3. Småstäder och andra industriorter 121 4. Blandsocken 128 5. Jordbrukssocken 31 9. Uppgift saknas
VAR 45 INFLYTTNINGSÅR Loc 78 width 2 MD=55 Senaste mantalsskrivningsår i Stockholm = senaste inflyttningsår. 00. 1900 . . 34. 1934 73. 1873 . . 99. 1899 9 55. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 2 5 6 5 6 8 16 11 18 17 16 10 15 10 6 9 3 11 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 73 Frek: 6 11 9 8 16 19 24 33 23 28 40 56 64 33 21 5 1 1 Kod: 74 75 76 77 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 1 1 1 1 4 2 2 1 4 3 1 6 3 4 3 2 4 5 Kod: 95 96 97 98 99 55 Frek: 5 7 10 8 7 9
VAR 46 INFLYTTNINGSORT Loc 80 width 2 MD=99 Inflyttningsort 60 00. Född i Stockholm 28 12. Region 1: Städer med mer än 10 000 invånare 19 13. Region 1: Småstäder och andra industriorter 61 14. Region 1: Blandsocken 9 15. Region 1: Jordbrukssocken 5 20. Region 2: Övriga Uppland och Sörmland samt Närke och Västmanland 39 22. Region 2: Städer med mer än 10 000 invånare 26 23. Region 2: Småstäder och andra industriorter 31 24. Region 2: Blandsocken 57 25. Region 2: Jordbrukssocken 3 30. Region 3: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland samt Gotland 8 31. Region 3: Göteborg 29 32. Region 3: Städer med mer än 10 000 invånare 22 33. Region 3: Småstäder med mer än 10 000 invånare 23 34. Region 3: Blandsocken 10 35. Region 3: Jordbrukssocken 2 40. Region 4: Övriga Sverige 8 41. Region 4: Malmö 20 42. Region 4: Städer med mer än 10 000 invånare 15 43. Region 4: Småstäder och andra industriorter 15 44. Region 4: Blandsocken 18 45. Region 4: Jordbrukssocken 10 50. Utlandet 2 51. Utlandet: Storstäder jämförbara med Stockholm, göteborg och Malmö 146 99. Uppgift saknas
VAR 47 INFLYTTNINGSORT - PLATS Loc 82 width 1 MD=9 Inflyttningsort - plats 146 0. Född i Stockholm 117 1. Region 1: Storstockholm 158 2. Region 2: Övriga Uppland och Sörmland samt Närke och Västmanland 95 3. Region 3: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland samt Gotland 78 4. Region 4: Övriga Sverige 12 5. Utlandet 60 9. Uppgift saknas
VAR 48 INFLYTTNINGSORT-TYP Loc 83 width 1 MD=9 Inflyttningsort - typ 146 0. Född i Stockholm 18 1. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö eller liknande i annat land) 116 2. Städer med mer än 10 000 invånare 82 3. Småstäder och andra industriorter 130 4. Blandsocken 94 5. Jordbrukssocken 80 9. Uppgift saknas
VAR 49 UTFLYTTNINGSÅR Loc 84 width 1 Utflyttningsår 621 0. Ej utflyttad 12 3. 1933 14 4. 1934 15 5. 1935 4 6. 1936
VAR 50 UTFLYTTNINGSORT Loc 85 width 2 Utflyttningsort 621 00. Ej utflyttad 4 12. Region 1: Städer med mer än 10 000 invånare 12 14. Region 1: Blandsocken 1 15. Region 1: Jordbrukssocken 6 22. Region 2: Städer med mer än 10 000 invånare 3 23. Region 2: Småstäder och andra industriorter 1 25. Region 2: Jordbrukssocken 1 30. Region 3: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland samt Gotland 2 31. Region 3: Göteborg 2 32. Region 3: Städer med mer än 10 000 invånare 3 33. Region 3: Småstäder med mer än 10 000 invånare 3 34. Region 3: Blandsocken 2 42. Region 4: Städer med mer än 10 000 invånare 1 43. Region 4: Småstäder och andra industriorter 2 44. Region 4: Blandsocken 1 45. Region 4: Jordbrukssocken 1 50. Utlandet
VAR 51 IUTFLYTTNINGSORT - PLATS Loc 87 width 1 Utflyttningsort - plats 621 0. Ej utflyttad 17 1. Region 1: Storstockholm 10 2. Region 2: Övriga Uppland och Sörmland samt Närke och Västmanland 11 3. Region 3: Värmland, Dalarna, Gästrikland, Östergötland, Småland, Västergötland, Dalsland samt Gotland 6 4. Region 4: Övriga Sverige 1 5. Utlandet
VAR 52 UTFLYTTNINGSORT - TYP Loc 88 width 1 MD=9 Utflyttningsort - typ 620 0. Ej utflyttad 2 1. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö eller liknande i annat land) 14 2. Städer med mer än 10 000 invånare 7 3. Småstäder och andra industriorter 17 4. Blandsocken 3 5. Jordbrukssocken 3 9. Uppgift saknas
VAR 53 AL-ÅR: ÅLDER Loc 89 width 2 Situation det år arbetslösheten inträdde - Ålder 17. 17 år . . 64. 64 år Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 4 6 14 24 28 27 25 26 25 18 38 19 25 29 20 16 20 20 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 13 11 12 9 14 9 17 13 14 8 11 13 21 18 9 8 11 11 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 12 11 3 6 5 6 1 5 3 6 1 1
VAR 54 AL-ÅR: YRKE Loc 91 width 3 Situation det år arbetslösheten inträdde - Yrke 2 005. Tjänare i husbondens kost 1 008. Tillfälliga arbetare i jordbruk, betfolk 10 010. Trädgårdspersonal 1 025. 1 051. Stenhuggare o. d. 1 052. Tegelbruksarbetare 1 053. Porslins- och kakelarbetare 1 057. Torvindustriarbetare 1 060. Guldsmeder 4 061. Ur- och instrumentmakare 4 062. Gjutare och formare 12 063. Bleck-, tunn- och takplåtslagare, grov- och pannplåtslagare 1 064. Kopparslagare 9 065. Smeder och hovslagare 4 066. Verktygsarbetare 9 067. Filare och bänkarbetare 16 068. Maskinarbetare 5 070. Elektriker 5 071. Bil- och cykelreparatörer 20 072. Hjälparbetare (hantlangare) 1 073. Verkstadsynglingar 1 074. Andra inom metall- och maskinindustri 18 079. Andra inom metall- och maskinindustri 5 080. Sågverks- o. brädgårdsarbetare 3 081. Maskin- och modellsnickare 8 082. Möbel- och finsnickare (träsnickare) 1 089. Andra inom trävaruindustri (tunnbindare, vagnmakare, korgmakare, korkarbetare m. fl.) 45 090. Jord-, betong- och schaktningsarbetare (inkl. gatu-, väg- och vattenbyggnadsarbetare) 14 091. Grundläggare, bergsprängare o. stensättare 15 092. Rörläggare, gas- och vattenledningsarbetare 8 093. Murare 56 094. Murarbetsmän och tegelbärare 27 095. Byggnadssnickare och timmermän 15 097. Måleriarbetare 1 099. Glasmästare och förgyllare 1 101. Andra inom byggnadsverksamhet 3 111. Sadelmakare och tapetserare 1 113. Andra inom läder-, hår- och gummivaruindustri (borstbindare m. fl.) 1 123. Färgeriarbetare 2 129. Andra inom textilindustri 3 130. Herrskrädderiarbetare 3 131. Kapp- och klädsömmerskor 3 135. Skomakeri- och skofabriksarbetare 1 139. Tvätt- och strykningsarbetare 4 149. Andra inom beklädnadsindustri 5 152. Bageriarbetare 2 153. Konditori- och chokladarbetare 3 154. Slakteri- och charkuteriarbetare 1 158. Margarinfabriksarbetare 1 170. Såp-, tvål och ljusarbetare 3 181. Bokbinderi- o. kartongarbete 6 190. Typografer 2 191. Litografer och kemigrafer 2 192. Fotografer 5 200. Ingenjörer, ritare och verkmästare, alla slag 1 201. Maskinister 2 202. Eldare 1 203. Fabriksarbetare, ej specif. 3 204. Lagerarbetare och -biträden 1 211. Styrmän 6 212. Maskinister 7 213. Däcksmanskap 10 214. Maskinmanskap 2 215. Personal för mathållning och uppassning mm 2 220. Bokhållare, korrespondenter etc. 6 222. Handels- o. försäkringsagenter 3 223. Kontorsbiträden 1 229. Andra inom kontors-, bank- och försäkringspersonal 3 230. Bokhållare, kassörskor etc. 7 231. Expediter och biträden 14 235. Handelsarbetare (lagerarbetare m. fl.) 16 236. Affärsdrängar 2 239. Andra inom butiks- och magasinspersonal 11 240. Servitörer, servitriser 4 241. Vaktmästare, städerskor m. fl. 1 243. Kallskänkor och biträden 3 245. Kockar och kokerskor 4 246. Diskerskor, köksor m. fl. 3 247. Andra inom hotell-, kafe- och restaurangrörelse (tvätterskor m. fl.) 2 250. Bud (springpojkar o. -flickor) 9 252. Kuskar och åkeriarbetare 1 255. Järnvägs- o. spårvägspersonal 49 256. Chaufförer 7 257. Express- o. transportarbetare 6 258. Hamn- och stuveriarbetare 6 259. Andra inom landtransport 2 260. Statlig och kommunal tjänst (befattningshavare ej specif.) 3 265. Litterär verksamhet (lärare, guvernanter o. d.) 2 270. Sjukvård 1 271. Husmödrar o. föreståndarinnor 1 279. Diverse personal inom handel och samfärdsel 1 282. Kokerskor och köksor 1 285. Tvätt- o. rengöringsarbeterskor 2 288. Betjänter 5 290. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 65 300. Grovarbetare (renhålln., vedhuggn., etc.) 12 302. F.d. militärer; Volontäranställning
VAR 55 AL-ÅR: NÄRINGSGREN Loc 94 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Yrkets näringsgren 14 1. Jordbruk och skogshushållning 373 2. Industri och hantverk 25 3. Sjöfart och fiske 176 4. Handel, samfärdsel och allmän tjänst 1 5. Husligt arbete 77 6. Arbete ej hänförligt till annan grupp
VAR 56 AL-ÅR: BRANSCH Loc 95 width 3 Situation det år arbetslösheten inträdde - Yrkets bransch 3 100. Jordbruk 10 101. Jordbruk 1 102. Jordbruk 4 205. Jord-, sten- och glasindustri 60 206. Metall- och maskinindustri 50 207. Metall- och maskinindustri 17 208. Trävaruindustri 181 209. Byggnadsverksamhet 1 210. Andra 4 211. Läder, hår och gummivaruindustri 3 212. Textilindustri 10 213. Beklädnadsindustri 4 214. Andra (frisörer m fl) 11 215. Närings- och njutningsindustri 1 217. Kemisk-teknisk och belysningsindustri 3 218. Trämasse- och pappersindustri 10 219. Grafisk industri 12 220. Industri och hantverk, ej särskilt specificerat 1 224. Industri och hantverk, ej särskilt specificerat 1 225. 25 321. Sjöfart och fiske 1 421. Kontors-, bank- och försäkringspersonal 12 422. Kontors-, bank- och försäkringspersonal 42 423. Butiks- och magasinspersonal 25 424. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 79 425. Landtransport 5 426. Allmän och litterär verksamhet 4 427. Handel och samfärdsel, ej särskilt specificerad 4 428. Husligt arbete 4 429. Andra (passflickor m fl) 1 529. 77 630. Arbete ej hänförligt till annan grupp
VAR 57 AL-ÅR: TYP AV ARBETE Loc 98 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Typ av arbete 241 1. Fackutbildat 26 2. Lärling 398 3. Okvalificerat 1 9. Uppgift saknas
VAR 58 AL-ÅR: INKOMST Loc 99 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Den arbetslöses skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 161 000. Ingen 017. 170 kronor . . 730. 7 300 kronor 28 999. Uppgift saknas Kod: 0 17 18 19 22 27 32 39 42 44 45 46 49 Frek: 161 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 50 51 53 56 60 62 63 64 65 66 70 72 73 Frek: 1 1 1 1 1 3 5 1 3 1 6 1 1 Kod: 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 1 3 1 6 2 4 1 1 2 2 3 2 2 Kod: 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 Frek: 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 8 3 Kod: 103 104 105 106 107 108 110 112 113 114 115 116 117 Frek: 1 3 1 2 4 2 4 1 4 3 2 1 1 Kod: 118 120 121 122 123 124 126 127 128 129 130 131 133 Frek: 3 4 2 2 1 1 3 1 2 1 4 3 2 Kod: 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Frek: 2 3 1 2 4 2 2 1 2 2 4 2 1 Kod: 147 148 150 151 152 153 154 155 156 158 159 160 163 Frek: 2 2 13 3 1 2 5 1 4 1 2 3 1 Kod: 165 166 167 168 172 173 174 175 176 177 178 180 181 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 Kod: 182 183 184 187 188 190 191 192 195 197 198 200 202 Frek: 2 3 3 3 4 2 1 1 2 1 2 19 1 Kod: 204 205 206 208 209 210 212 215 216 217 218 219 220 Frek: 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 221 223 225 226 227 231 232 234 238 240 241 242 243 Frek: 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 2 3 Kod: 244 250 255 256 257 258 259 260 262 263 267 268 270 Frek: 1 12 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 Kod: 272 273 275 277 278 279 280 283 285 289 293 294 295 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 Kod: 296 297 299 300 302 303 304 309 314 315 318 320 324 Frek: 2 2 2 23 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 325 329 330 331 336 337 340 343 350 351 356 358 360 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 Kod: 363 368 369 373 375 376 382 386 388 393 400 401 409 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 420 424 429 433 450 462 463 464 492 496 538 542 549 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 554 574 641 701 730 999 Frek: 1 1 1 1 1 28
VAR 59 AL-ÅR: ARBLÖSHETSHJÄLP Loc 102 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10 tal kronor 251 000. Ingen 001. 10 kronor . . 600. 600 kronor 22 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 251 3 13 16 15 15 9 10 4 9 10 8 14 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 10 6 9 6 3 16 6 3 4 5 5 6 6 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 Frek: 1 5 6 3 4 6 4 6 5 7 3 4 1 Kod: 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 7 4 5 4 3 3 1 2 3 3 2 2 3 Kod: 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 66 67 69 Frek: 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 4 Kod: 70 71 72 73 75 77 78 80 82 83 84 85 86 Frek: 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 88 89 92 93 94 95 96 102 112 126 130 132 135 Frek: 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 145 151 154 155 161 162 165 166 174 179 185 206 600 Frek: 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 999 Frek: 22
VAR 60 AL-ÅR: FACKFÖRENHJÄLP Loc 105 width 2 MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10-tal kronor 575 00. Ingen 01. 10 kronor . . 80. 800 kronor 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 Frek: 575 4 5 4 5 3 1 2 3 3 9 5 3 Kod: 15 16 17 19 21 23 24 25 28 29 30 36 38 Frek: 5 8 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 42 45 46 55 56 60 70 80 99 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 6
VAR 61 AL-ÅR: CIVILSTÅND Loc 107 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Civilstånd 315 1. Ogift 22 2. Frånskild 16 3. Änkling/änka 264 4. Gift 44 5. Sammanboende 0 6. Omgift 4 7. Gift, ej samboende 1 9. Uppgift saknas
VAR 62 AL-ÅR: MINDERÅRIG BARN Loc 108 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal minderåriga barn, 16 år eller yngre 468 0. Inga barn 124 1. Ett barn 42 2. Två barn 20 3. Tre barn 4 4. Fyra barn 8 5. Fem barn
VAR 63 AL-ÅR: VUX BARN M ARB Loc 109 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal vuxna barn över 16 år som har arbete med en inkomst på över 600 kronor per år 630 0. Inga barn 22 1. Ett barn 11 2. Två barn 3 3. Tre barn
VAR 64 AL-ÅR: VUX BARN U ARB Loc 110 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal vuxna barn över 16 år som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 625 0. Inga barn 34 1. Ett barn 7 2. Två barn
VAR 65 AL-ÅR: VUXNA M ARB Loc 111 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal vuxna i hushållet som har arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 472 0. Ingen 130 1. En vuxen 36 2. Två vuxna 15 3. Tre vuxna 6 4. Fyra vuxna 2 5. Fem vuxna 5 9. Uppgift saknas
VAR 66 AL-ÅR: VUXNA U ARB Loc 112 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal vuxna i hushållet som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 291 0. Ingen 278 1. En vuxen 70 2. Två vuxna 20 3. Tre vuxna 2 4. Fyra vuxna 5 9. Uppgift saknas
VAR 67 AL-ÅR: VUX M ARBLÖSHJ Loc 113 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal vuxna i hushållet med arbetslöshetshjälp 623 0. Ingen 38 1. En vuxna 5 2. Två vuxna
VAR 68 AL-ÅR: ARBLÖSHJ ÖVRIGA Loc 114 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Övriga hushållsmedlemmars summa arbetslöshetshjälp i kronor 624 000. Ingen 003. 3 kronor . . 235. 235 kronor 1 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 5 6 10 11 13 14 15 16 20 23 25 Frek: 624 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 Kod: 28 29 30 34 39 40 43 44 46 59 61 63 69 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 70 81 85 95 102 113 141 198 202 235 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 69 AL-ÅR: FATTIGV/FOLKPEN Loc 117 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Övriga hushållsmedlemmar som har fattigvård enligt paragraf 1 och/eller folkpension 619 0. Ingen 46 1. En 1 2. Två
VAR 70 AL-ÅR: S:A FATTIGVÅRD Loc 118 width 2 MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Övriga hushållsmedlemmars fattigvård/folkpension i 10-tal kronor 620 00. Ingen 02. 20 kronor . . 93. 930 kronor 6 98. Över 1 000 kronor 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 10 13 16 18 19 21 24 30 31 32 45 Frek: 620 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 46 50 52 54 55 60 63 66 68 69 72 74 77 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 78 84 87 93 98 99 Frek: 2 3 1 1 6 2
VAR 71 AL-ÅR: ÖVRIGAS INKOMST Loc 120 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Övriga hushållsmedlemmars skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 452 000. Ingen 007. 70 kronor . . 997. 9 970 kronor 4 998. Mer än 9 980 kronor 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 7 15 16 19 21 22 25 26 29 32 36 39 Frek: 452 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 40 48 52 54 57 58 64 66 68 70 72 73 74 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 1 1 Kod: 75 77 78 80 82 84 85 87 90 91 93 94 95 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 Kod: 101 102 107 110 113 114 115 119 120 123 129 130 131 Frek: 2 1 4 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 Kod: 134 135 138 139 141 142 143 147 150 151 154 156 158 Frek: 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 Kod: 159 161 163 164 165 169 174 178 182 184 185 186 187 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 189 196 197 200 203 206 210 211 215 217 219 222 227 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 228 235 239 240 243 248 259 264 271 274 278 292 300 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 307 328 334 339 340 341 342 349 353 360 369 374 389 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 391 392 393 395 396 399 400 405 425 427 428 429 432 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 437 440 472 475 509 528 529 541 552 576 577 583 585 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 595 596 606 608 609 612 628 631 633 650 658 702 728 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 745 756 764 770 786 794 925 930 936 997 998 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
VAR 72 AL-ÅR: HUSTRU ARBETAR Loc 123 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Hustru/sammanboende förvärvsarbetar med en inkomst på minst 600 kronor per år 68 1. Ja 20 2. Deltidsarbetar 226 5. Nej 345 7. Hustru/sammanboende finns ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 73 AL-ÅR: HUSTRUS INKOMST Loc 124 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Hustruns/sammanboendes skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 574 000. Ingen 003. 30 kronor . . 509. 5 090 kronor 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 6 15 16 19 21 22 25 26 29 32 36 Frek: 574 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 37 39 40 48 52 54 57 58 64 66 68 70 72 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 73 75 78 84 85 87 90 91 94 95 101 107 113 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 Kod: 114 116 120 123 130 131 138 141 142 143 147 151 154 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 158 159 161 165 169 178 189 200 203 211 217 222 235 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 240 278 300 342 392 440 509 999 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 3
VAR 74 AL-ÅR: BOSTADSTYP Loc 127 width 1 MD=0 Situation det år arbetslösheten inträdde - Bostadstyp 308 1. Hyr i första hand 166 2. Inneboende 20 3. Ungkarlshärbärge eller liknande 106 4. Föräldrahem 24 5. Hos släktingar 12 6. Äger (bostadsrätt eller villa) 11 7. Bor ombord till sjöss(cirkus 10 8. KH/sanatorium, kasern, AK-arbete 0 9. Fängelse/sinnessjukhus 9 0. Uppgift saknas
VAR 75 AL-ÅR: VÅNINGTYP/STAND Loc 128 width 2 MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Våningstyp och standard 34 10. Inneboenderum/sovsal, standard ej specificerad 6 11. Inneboenderum/sovsal med centralvärme, bad/dusch och hall 3 12. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och bad/dusch 1 13. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och hall 11 14. Inneboenderum/sovsal med centralvärme 3 15. Inneboenderum/sovsal med bad och dusch 3 16. Inneboenderum/sovsal med hall 124 17. Inneboenderum (sovsal med ingendera) 1 22. Ett rum med centralvärme och bad/dusch 2 24. Ett rum med centralvärme 31 27. Ett rum med ingendera 2 30. Ett rum och kokvrå standard ej specificerad 8 32. Ett rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 16 34. Ett rum och kokvrå med centralvärme 34 37. Ett rum och kokvrå med ingendera 4 40. Ett rum och kök standard ej specificerad 11 41. Ett rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 12 42. Ett rum och kök med centralvärme och bad/dusch 6 43. Ett rum och kök med centralvärme och hall 34 44. Ett rum och kök med centralvärme 1 45. Ett rum och kök med bad och dusch 1 46. Ett rum och kök med hall 171 47. Ett rum och kök med ingendera 1 51. Två rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 2 52. Två rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 1 54. Två rum och kokvrå med centralvärme 4 57. Två rum med ingendera 1 60. Två rum och kök standard ej specificerad 5 61. Två rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 1 62. Två rum och kök med centralvärme och bad/dusch 12 64. Två rum och kök med centralvärme 2 65. Två rum och kök med bad och dusch 1 66. Två rum och kök med hall 77 67. Två rum och kök med ingendera 1 71. Tre rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 2 81. Tre rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 2 84. Tre rum och kök med centralvärme 1 85. Tre rum och kök med bad och dusch 8 87. Tre rum och kök med ingendera 1 92. Fyra rum och kök eller större med centralvärme och bad/dusch 2 94. Fyra rum och kök eller större med centralvärme 4 97. Fyra rum och kök eller större med ingendera 19 99. Uppgift saknas
VAR 76 AL-ÅR: VÅNINGSTYP Loc 130 width 1 MD=0 Situation det år arbetslösheten inträdde - Våningstyp 185 1. Inneboenderum/sovsal 34 2. Ett rum 60 3. Ett rum och kokvrå 240 4. Ett rum och kök 8 5. Två rum och kokvrå 99 6. Två rum och kök 1 7. Tre rum och kokvrå 13 8. Tre rum och kök 7 9. Fyra rum och kök eller större 19 0. Uppgift saknas
VAR 77 AL-ÅR: BOSTADSSTANDARD Loc 131 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Bostadens standard 26 1. Centralvärme, bad/dusch och hall 28 2. Centralvärme och bad/dusch 7 3. Centralvärme och hall 80 4. Centralvärme 7 5. Bad och dusch 5 6. Hall 453 7. Ingendera 60 9. Uppgift saknas
VAR 78 AL-ÅR: ANTAL TRAPPOR Loc 132 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal trappor 202 0. Nedre botten 164 1. 1 trappa 92 2. Två trappor 88 3. Tre trappor 51 4. Fyra trappor 19 5. Fem trappor 50 9. Uppgift saknas
VAR 79 AL-ÅR: HUSETS LÄGE/TYP Loc 133 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Husets läge och typ 450 1. Gathus 77 2. Gårdshus 85 3. Fristående = samtliga hyreshus utanför tullarna 22 4. Villa/småstuga 8 5. Kolonistuga 2 6. Efterförd 22 9. Uppgift saknas
VAR 80 AL-ÅR: FÖRSAML/TAXDIST Loc 134 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Församling och taxeringsdistrikt 34 010. Storkyrka/Nikolai 9 021. Klara 1 7 022. Klara 2 7 031. Jakob 1 1 032. Jakob 2 11 041. Johannes 1 16 042. Johannes 2 9 051. Adolf Fredrik 1 7 052. Adolf Fredrik 2 6 061. Gustav Vasa 1 2 062. Gustav Vasa 2 8 063. Gustav Vasa 3 9 071. Matteus 1 5 072. Matteus 2 6 073. Matteus 3 1 074. Matteus 4 5 075. Matteus 5 9 076. Matteus 6 5 081. Engelbrekt 1 5 082. Engelbrekt 2 11 083. Engelbrekt 3 1 091. Hedvig Eleonora 1 3 092. Hedvig Eleonora 2 5 093. Hedvig Eleonora 3 3 101. Oscar 1 6 102. Oscar 2 4 103. Oscar 3 25 111. Katarina 1 35 112. Katarina 2 5 113. Katarina 3 5 114. Katarina 4 20 115. Katarina 5 24 116. Katarina 6 13 121. Sofia 1 27 122. Sofia 2 16 131. Maria 1 31 132. Maria 2 21 141. Högalid 1 17 142. Högalid 2 36 143. Högalid 3 9 151. Kungsholmen 1 9 152. Kungsholmen 2 16 161. S:t Göran 1 9 162. S:t Göran 2 15 163. S:t Göran 3 9 164. S:t Göran 4 2 171. Bromma 1 4 172. Bromma 2 17 173. Bromma 3 11 181. Brännkyrka 1 32 182. Brännkyrka 2 10 183. Brännkyrka 3 26 191. Enskede 1 9 192. Enskede 2 18 999. Uppgift saknas
VAR 81 AL-ÅR: FÖRSAMLING Loc 137 width 2 MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Församling 34 01. Storkyrko/Nikolai 16 02. Klara 8 03. Jakob 27 04. Johannes 16 05. Adolf Fredrik 16 06. Gustav Vasa 35 07. Matteus 21 08. Engelbrekt 9 09. Hedvig Eleonora 13 10. Oscar 114 11. Katarina 40 12. Sofia 47 13. Maria 74 14. Högalid 18 15. Kungsholmen 49 16. S:t Göran 23 17. Bromma 53 18. Brännkyrka 35 19. Enskede 18 99. Uppgift saknas
VAR 82 AL-ÅR: TID BOST-ARBPL Loc 139 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal minuter från bostaden till arbetsplatsen 118 1. Inom en cirkel med 1 km radie = 15 minuter 77 2. Mellan en cirkel med 1 km radie och 2 km radie = 30 minuter 58 3. Mellan en cirkel med 2 km radie och 3 km radie = 45 minuter 35 4. Mellan en cirkel med 3 km radie och 4 km radie = 60 minuter 98 5. Utanför en cirkel med 4 km radie = mer än 60 minuter 280 9. Uppgift saknas
VAR 83 AL-ÅR: HYRA Loc 140 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Hyra i 10-tal kronor 30 001. Fritt 009. 90 kronor . . 400. 4 000 kronor 34 999. Uppgift saknas Kod: 1 9 17 18 20 22 23 24 25 27 30 31 33 Frek: 30 1 2 5 2 2 1 6 3 2 27 1 1 Kod: 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 1 69 2 5 5 13 1 39 3 2 10 1 3 Kod: 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 62 Frek: 28 9 15 7 3 7 8 3 2 4 2 32 1 Kod: 63 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 3 4 14 6 2 15 1 13 3 2 18 1 2 Kod: 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 6 2 12 2 2 5 4 4 2 4 2 15 2 Kod: 92 94 95 96 97 98 100 102 103 105 108 109 110 Frek: 2 2 6 2 1 1 12 1 2 5 2 1 11 Kod: 113 114 115 116 117 118 119 120 123 125 126 129 130 Frek: 1 2 13 1 1 1 1 15 1 3 3 1 10 Kod: 133 134 135 140 141 145 150 161 165 170 180 192 200 Frek: 1 1 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 Kod: 210 240 289 300 320 400 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 34
VAR 84 AL-ÅR: ANT BOENDE/RUM Loc 143 width 2 1 decimal places MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal boende per rum (köket = rum). Faktiska värdet är kodat. 83 99. Uppgift saknas Valid-n=583 Min=0.4 Max=5 Mean=1.8 St.Dev=0.8
VAR 85 AL-ÅR: ANT INNEBOENDE Loc 145 width 1 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal inneboende 601 0. Ingen inneboende 40 1. En inneboende 16 2. Två inneboende 5 3. Tre inneboende 3 4. Fyra inneboende 1 5. Fem inneboende
VAR 86 AL-ÅR: INK INNEBOENDE Loc 146 width 2 MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Inkomst av inneboende i 10-tal kronor 601 00. Ingen 18. 180 kronor . . 90. 900 kronor 4 98. Mer än 1 000 kronor 10 99. Uppgift saknas Kod: 0 18 24 30 36 38 39 42 48 50 54 60 72 Frek: 601 1 3 4 10 3 1 4 4 1 1 7 7 Kod: 75 76 84 90 98 99 Frek: 1 1 2 1 4 10
VAR 87 AL-ÅR: ARBGIV-FÖRETAG Loc 148 width 4 MD=9999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Arbetsgivare, företag 1 1102. Egentligt jordbruk: Fågelbro Gård 1 1103. Egentligt jordbruk: Hersby gård 1 1104. Egentligt jordbruk: Nygård Bro 1 1106. Egentligt jordbruk: Snäcksta Gård 1 1108. Egentligt jordbruk: Walla Gård 1 1109. Egentligt jordbruk: Östbyholms Gård 1 1111. Egentligt jordbruk: Vallstanäs Gård 1 1112. Egentligt jordbruk: Förvaltare Palmgren Björkö Väddö 1 1115. Egentligt jordbruk: Drottningholms Gård 1 1116. Egentligt jordbruk: Grimsta Gård 1 1117. Egentligt jordbruk: Norrnäs, Persson 1 1201. Skogsbruk: Domänstyrelsen 1 1203. Skogsbruk: Stjernhov, Forsmästare Hammarstrand 1 1300. Trädgårdsskötsel 1 1301. Trädgårdsskötsel: Trädgårdsmästare Albin Andersson 1 1302. Trädgårdsskötsel: Trädgårdsarkitekt J Hamilton 1 1303. Trädgårdsskötsel: AB Hässelby Plantskola 1 1306. Trädgårdsskötsel: Trädgårdsmästare Löfgren 1 1307. Trädgårdsskötsel: Trädgårdsmästare K L Nilsson 3 1308. Trädgårdsskötsel: Stockholms Stads Kyrkogårdsnämnd 1 1309. Trädgårdsskötsel: J C Krook Älvsjö 1 1313. Trädgårdsskötsel: O Sivander, Hässelby 1 1401. Djurskötsel: Tränare G Wahlberg, Ulriksdal 5 2100. Byggnadsfirmor (inkl fastighetsbolag) 1 2102. Byggnadsfirmor: Ing Erik Almskog 2 2107. Byggnadsfirmor: AB Armator Cement 2 2108. Byggnadsfirmor: Verkmästare K G Axelsson 1 2111. Byggnadsfirmor: Byggmästare W Birberg 1 2113. Byggnadsfirmor: Björkgren & Ljungberg 1 2115. Byggnadsfirmor: Byggmästare F A Blomqvist 1 2116. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman D Bolte 1 2117. Byggnadsfirmor: Ing A Broman 2 2119. Byggnadsfirmor: Carlsen & Jonsson 3 2121. Byggnadsfirmor: Byggmästare Thure Carlsson 1 2122. Byggnadsfirmor: Christianie & Nielsen Svenska AB 1 2124. Byggnadsfirmor: Byggmästare A G Daun 1 2126. Byggnadsfirmor: Fastighets AB Drott 2 2127. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman Thure Enfors 4 2128. Byggnadsfirmor: Byggmästare Olle Engkvist 1 2130. Byggnadsfirmor: Byggmästare Elof Eriksson 1 2131. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Gideon Eriksson 10 2132. Byggnadsfirmor: Fackföreningarnas Byggnadsproduktion upa 1 2133. Byggnadsfirmor: Ing John Flemström 1 2135. Byggnadsfirmor: AB Fundament 3 2136. Byggnadsfirmor: AB Granit & Betong 1 2138. Byggnadsfirmor: Civ ing Åke Grauer 1 2139. Byggnadsfirmor: Byggmästare Olof Grund 4 2140. Byggnadsfirmor: Gumpel & Bengtsson 1 2141. Byggnadsfirmor: Byggmästare Emil Gustafsson 1 2142. Byggnadsfirmor: Reinhold Gustavsson 1 2143. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Harald Göransson 1 2145. Byggnadsfirmor: Byggmästare Viktor Hansson 1 2148. Byggnadsfirmor: Ing Folke Hedman 2 2151. Byggnadsfirmor: Grundläggare J A Fritiof Johansson 1 2154. Byggnadsfirmor: KFUM i Stockholm 1 2155. Byggnadsfirmor: Byggnads AB C A Kilgren 4 2158. Byggnadsfirmor: Kindblom & Fors AB 1 2160. Byggnadsfirmor: AB Korsnäshus 1 2161. Byggnadsfirmor: Byggmästare Helmer Larsson 1 2162. Byggnadsfirmor: Byggmästare Oskar Larsson 2 2163. Byggnadsfirmor: Algot Lindgren byggnadsfirma 1 2164. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Erik Lindkvist 1 2165. Byggnadsfirmor: Byggmästare Karl Magnusson 5 2167. Byggnadsfirmor: Nya Asfalts AB 2 2168. Byggnadsfirmor: Ing Axel Olsson 2 2169. Byggnadsfirmor: Olsson & Rosenlund AB 1 2170. Byggnadsfirmor: Olsson & Skarne 1 2171. Byggnadsfirmor: Byggmästare Oscar Olofsson 2 2173. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman Oskarsson & Söderberg 1 2174. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Ivan B Persson 1 2175. Byggnadsfirmor: Byggmästare J T Petersson 1 2176. Byggnadsfirmor: AB Gottfrid Rystedts Byggnadsfirma 1 2177. Byggnadsfirmor: Ing Gunnar Rönn 3 2178. Byggnadsfirmor: Byggmästare Johan Sabel 1 2180. Byggnadsfirmor: Byggmästare K Sigrell 1 2181. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Ragnar Sjöstedt 5 2182. Byggnadsfirmor: Skånska Cementgjuteriet 1 2183. Byggnadsfirmor: Fastighets AB Stockholms Arbetarhem 2 2184. Byggnadsfirmor: Stockholms Kooperativa Bostadsförening 19 2185. Byggnadsfirmor: Stockholms Stads Gatukontor 2 2186. Byggnadsfirmor: Stockholms Stads Folkskoledirektions byggnadsavd. 1 2189. Byggnadsfirmor: Svenska Väg AB 1 2191. Byggnadsfirmor: Byggmästare Per Sällström 1 2192. Byggnadsfirmor: Tekniska Byggnadsbyrån 1 2193. Byggnadsfirmor: Byggmästare Ludvig Tengblad 5 2196. Byggnadsfirmor: Tolls Byggnads AB (Kreuger & Tolls Byggnads AB) 1 2197. Byggnadsfirmor: Wahlin & Co AB 1 2198. Byggnadsfirmor: Ing G Wahlström & byggmästare L M Torngren 2 2199. Byggnadsfirmor: Bankirfirman Westelius 1 2200. Byggnadsfirmor: Byggmästare M A Wikert 1 2201. Byggnadsfirmor: Byggmästare S A Willgren 1 2202. Byggnadsfirmor: AB Vägförbättringar 2 2203. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman Zetterberg AB 1 2204. Byggnadsfirmor: J W Åkerman 1 2205. Byggnadsfirmor: Vägentreprenör Andersson 1 2206. Byggnadsfirmor: Lagförman J Andersson 1 2207. Byggnadsfirmor: Byggmästare E O Eklund 1 2208. Byggnadsfirmor: Byggmästare Karlsson 1 2209. Byggnadsfirmor: Byggmästare C A Karlsson 1 2210. Byggnadsfirmor: Byggmästare Rudolf Karlsson 1 2211. Byggnadsfirmor: Hugo Karlsson 1 2215. Byggnadsfirmor: Byggmästare Johansson 1 2218. Byggnadsfirmor: CEL Congo Belgue 1 2219. Byggnadsfirmor: Frälsningsarmens ombyggnad, Östermalmsgatan 1 2220. Byggnadsfirmor: Bergsprängare Axel Dahlberg 1 2222. Byggnadsfirmor: Byggmästare Landqvist 1 2223. Byggnadsfirmor: Falu stad 1 2224. Byggnadsfirmor: Ing Lundin, Drottningg 58 1 2225. Byggnadsfirmor: Byggmästare Winkvist 1 2226. Byggnadsfirmor: Stockholms Arbetslöshetskommitte, arbetsavd. 1 2229. Byggnadsfirmor: K A envall, Kommendörsgatan 38 3 2299. Byggnadsfirmor: Arbetsgivaren okänd 3 2300. Entreprenörer/Installationsfirmor 1 2301. Entreprenörer/Installationsfirmor: Andals Byggnadsställningar AB 1 2303. Entreprenörer/Installationsfirmor: Beskow & Co AB 1 2304. Entreprenörer/Installationsfirmor: Rörfirman C J Björnberg 1 2305. Entreprenörer/Installationsfirmor: Centrala Rör AB 3 2306. Entreprenörer/Installationsfirmor: Clausens Gas & Vattenledningsaffär AB 1 2307. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Fahnehjälm & Co 1 2308. Entreprenörer/Installationsfirmor: Fogfria Golv Kommanditbolag 2 2309. Entreprenörer/Installationsfirmor: Gas Vatten & Värme AB 1 2310. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Hellman & Son 1 2311. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Installatör 1 2312. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB R Jurell & Co 3 2313. Entreprenörer/Installationsfirmor: Kossners Rörfirma AB 1 2315. Entreprenörer/Installationsfirmor: Lindens Rörledningsfirma 1 2316. Entreprenörer/Installationsfirmor: J M Lundholms Rörledningsfirma AB 1 2317. Entreprenörer/Installationsfirmor: Rörledningsfirman AB Montör 1 2320. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Rundqvist & Co 1 2321. Entreprenörer/Installationsfirmor: Sandholm & Co AB 3 2323. Entreprenörer/Installationsfirmor: Axel Sjögren & Co AB 1 2326. Entreprenörer/Installationsfirmor: Ringdahls El-AB Entreprenör för El-verket 1 2327. Entreprenörer/Installationsfirmor: N A Hejdersson Glasmästeri 2 2400. Måleriaffärer 1 2401. Måleriaffärer: Målarmästare J C Backlund 1 2402. Måleriaffärer: Målarmästare Emil Bäckman 1 2404. Måleriaffärer: Målerifirman Lindqvist & Svensson 1 2405. Måleriaffärer: Målarmästare J A Lundberg 1 2407. Måleriaffärer: Målarmästare Carl Sandberg 1 2410. Måleriaffärer: Målarmästare C O Svensson 1 2412. Måleriaffärer: Målarmästare Martin Åkerstedt 1 2414. Måleriaffärer: Målarmästare Persson, Ängby 26 1 2499. Måleriaffärer: Ospec. 1 2502. Arkitektkontor: Arkitekt Erik Dahl 2 3201. Jord-, sten- och glasindustri: AB Karta & Oaxen 2 3202. Jord-, sten- och glasindustri: Mälardalens Tegelbruks AB 2 3203. Jord-, sten- och glasindustri: Nya Murbruksfabriken i Stockholm AB 1 3205. Jord-, sten- och glasindustri: Ernst Österholms Mekaniska Stenhuggeri 1 3207. Jord-, sten- och glasindustri: Rörstrands Porslinsfabrik 1 3208. Jord-, sten- och glasindustri: Ing Sigfrid Pettersson 2 3209. Jord-, sten- och glasindustri: Magnesiakompaniet = Willborgs Golvmassefabrik 4 3300. Metall och maskinindustri 2 3301. Metall och maskinindustri: AGA 2 3302. Metall och maskinindustri: AG Gerhard Arehns Mekaniska Verkstad 2 3303. Metall och maskinindustri: Atlas Diesel 6 3304. Metall och maskinindustri: Bolinders Mekaniska Verkstad AB 1 3306. Metall och maskinindustri: Bultfabriken AB Hallstahammar 1 3308. Metall och maskinindustri: Vagnmakare P A Elmborg 1 3309. Metall och maskinindustri: Eriksson & Co Mek Verkstads AB 1 3310. Metall och maskinindustri: Frisells Maskinverkstad 3 3312. Metall och maskinindustri: General Motors Nordiska AB 1 3314. Metall och maskinindustri: AB Bröderna Hedlund 1 3315. Metall och maskinindustri: Knut Hellsten Mekaniska Verkstad 1 3316. Metall och maskinindustri: Bröderna Herrman Mekanisk Verkstads AB 1 3317. Metall och maskinindustri: Robin Carlssons Bilverkstad 1 3319. Metall och maskinindustri: AB Landsverk 3 3320. Metall och maskinindustri: AB De Lavals Ångturbin 1 3321. Metall och maskinindustri: AB Lindblads Veliocipedfabrik 1 3323. Metall och maskinindustri: G W Lundquist (-s Eftr.) 1 3326. Metall och maskinindustri: Ernst Nilsson & Co 1 3327. Metall och maskinindustri: Nordisk Skyltindustri 1 3328. Metall och maskinindustri: AB Primus 1 3330. Metall och maskinindustri: Schaub & Comp AB 5 3331. Metall och maskinindustri: AB Separator 1 3333. Metall och maskinindustri: Skanstulls Mekaniska Verkstad 1 3335. Metall och maskinindustri: Stockholms Verkstadsbolag 1 3336. Metall och maskinindustri: AB (Nya) Stängselfabriken 1 3339. Metall och maskinindustri: S A Svensson Mek Verkstad 1 3341. Metall och maskinindustri: Wiklunds Maskin & Veliocipedfabrik AB 1 3343. Metall och maskinindustri: Zanders Skyltfabrik 1 3344. Metall och maskinindustri: Gröndals Gjuteri AB/- Förening upa 1 3345. Metall och maskinindustri: Liljeholmens Gjuteri AB/- Förening upa 1 3361. Metall och maskinindustri: Fritz Eskilssons Kopparslageri 1 3362. Metall och maskinindustri: Wiktor Jonasson & Söner Plåtslageri 1 3364. Metall och maskinindustri: J A Liljeroths Plåtslageri 1 3365. Metall och maskinindustri: Norin & Hedlund 1 3366. Metall och maskinindustri: Ragnar Rosens Plåtslageri 1 3367. Metall och maskinindustri: Wallenius & Thubeck 1 3368. Metall och maskinindustri: Öhrström & Son AB 1 3369. Metall och maskinindustri: AB J B Schubert & Son 3 3377. Metall och maskinindustri: Stockholms Galvaniseringsfabrik 1 3378. Metall och maskinindustri: Rosanders Cykelverkstad, Luntmakarg 19 2 3380. Metall och maskinindustri: Ernst Engberg Smidesverkstad 1 3381. Metall och maskinindustri: August Holmsträms Smidesverkstad 1 3382. Metall och maskinindustri: Axel Gottfr Jansson Smidesverkstad 1 3383. Metall och maskinindustri: Karlbergs Smidesverkstad 1 3385. Metall och maskinindustri: Smides AB Bröderna Lundberg & Co 1 3386. Metall och maskinindustri: AB Svetsningsarbeten 1 3387. Metall och maskinindustri: Vara Smidesverkstad 1 3388. Metall och maskinindustri: August Quist, hovslageri 4 3391. Metall och maskinindustri: Ekensbergs Varv 3 3392. Metall och maskinindustri: Finnboda Varf 1 3401. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: ASEA 1 3403. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: El-AB Skandia 1 3404. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Elektriska Industri AB 1 3405. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: El-AB Volta 1 3406. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Elektrolux/AB Lux 2 3407. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Elevator 9 3409. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: L M Ericson 1 3410. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Jungner 2 3411. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Järhns El-AB 2 3412. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Luth & Rosen El-AB 1 3413. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Miko-Radio AB 1 3414. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Robo 1 3416. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Svenska Radio 2 3417. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Svenska Torrelement AB 2 3418. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Tudor 2 3500. Trävaruindustri 1 3502. Trävaruindustri: Aug Bernh Blomqvists Snickeri 1 3504. Trävaruindustri: C J Johanssons Snickeri 2 3505. Trävaruindustri: Landberg & Rosenkvist 1 3506. Trävaruindustri: Limhamns Träindustri AB 1 3507. Trävaruindustri: John Nilssons Snickeri 1 3508. Trävaruindustri: AB Seidel & Co 2 3509. Trävaruindustri: E Jansson, Snickeri 1 3510. Trävaruindustri: Stenkumla Såg, Gotland 1 3602. Läder-, hår- och gummiindustri: Elof Anderssons Tapetserarverkstad 1 3603. Läder-, hår- och gummiindustri: Sadelmakerifirman Valfrid Andersson 1 3604. Läder-, hår- och gummiindustri: Teodor Malmqvist Eftr 1 3701. Textilindustri: J A Stenströms Snörmakeri 1 3702. Textilindustri: Stockholms Bomullsspinnerier och Väveri AB 3 3800. Beklädnadsindustri 1 3801. Beklädnadsindustri: O Ahlgrens Syatelje 2 3802. Beklädnadsindustri: Stora Essingens Ångtvätt AB 1 3804. Beklädnadsindustri: Leja Klänningshus AB 1 3805. Beklädnadsindustri: Nordisk Kappindustri AB 1 3807. Beklädnadsindustri: Ringens Kemiska Tvätt & Färgeri 1 3808. Beklädnadsindustri: Skomakeri AB Esko 1 3809. Beklädnadsindustri: Stendahls Damskrädderi 1 3810. Beklädnadsindustri: K V Sundin, rockskräddare 1 3813. Beklädnadsindustri: AB Nordiska Tvätt & Strykinrättningar 1 3814. Beklädnadsindustri: Skräddarmästare Andersson Dalsjöfors Borås 1 3815. Beklädnadsindustri: AB Nordisk Skoindustri 1 3901. Närings- och njutningsmedelsindustri: Slakterifirman Adolfsson & Co 1 3902. Närings- och njutningsmedelsindustri: Lisa Ahlbergs Bageri Eftr 1 3903. Närings- och njutningsmedelsindustri: Astas Hembageri 1 3904. Närings- och njutningsmedelsindustri: A U Bergmans Enka 1 3905. Närings- och njutningsmedelsindustri: Cedvall & Co 1 3906. Närings- och njutningsmedelsindustri: Esters Bageri 1 3907. Närings- och njutningsmedelsindustri: Konditori Furusund 1 3908. Närings- och njutningsmedelsindustri: Hörlings Slakteriaffär 2 3909. Närings- och njutningsmedelsindustri: Bröderna Kesslers Charkuterifabrik 1 3910. Närings- och njutningsmedelsindustri: Konfektfabriken Ika 1 3912. Närings- och njutningsmedelsindustri: Kvarnen Tre Kronor 1 3913. Närings- och njutningsmedelsindustri: Melker Lindholms Bageri AB 2 3914. Närings- och njutningsmedelsindustri: Mjölkcentralen 1 3916. Närings- och njutningsmedelsindustri: Reinholds Nya Ångbageri & Konditori AB 1 3917. Närings- och njutningsmedelsindustri: Skånska Bageriet 1 3920. Närings- och njutningsmedelsindustri: Svea Bröd AB 1 3922. Närings- och njutningsmedelsindustri: Vendelsbergs Margarinfabrik 1 3923. Närings- och njutningsmedelsindustri: Johan Vestmans Bageri 1 3924. Närings- och njutningsmedelsindustri: AB Th Winborg & Co 2 3926. Närings- och njutningsmedelsindustri: Öhmanska Bageriet 1 3927. Närings- och njutningsmedelsindustri: Handels AB Percy Luck 1 3928. Närings- och njutningsmedelsindustri: Holländska Pepparkaksbageriet 1 4001. Kemisk-teknisk industri: AB Alpha 1 4003. Kemisk-teknisk industri: AB Grumme & Son 1 4004. Kemisk-teknisk industri: Henriksbergs Oljeslageri 1 4005. Kemisk-teknisk industri: De Förenade Kolsyrefabrikerna AB 1 4006. Kemisk-teknisk industri: Stockholms Benmjölsfabrik 1 4007. Kemisk-teknisk industri: Apoteksvarucentralen Vitrum AB 1 4102. Trämasse- och pappersindustri: Hertzogs Bokbinderi 1 4103. Trämasse- och pappersindustri: Kooperativa Bokbinderiet 1 4105. Trämasse- och pappersindustri: Viktor Petterssons Bokbinderi AB 1 4106. Trämasse- och pappersindustri: Gunnar Vestholms Pappersfabrik AB 1 4107. Trämasse- och pappersindustri: Granbergs Nya AB 1 4200. Grafisk industri 1 4201. Grafisk industri: Centraltryckeriet 1 4202. Grafisk industri: Martin Ivarssons Tryckeri 1 4203. Grafisk industri: Knut Lindbergs Boktryckeri AB 1 4204. Grafisk industri: J Lindholms Klichefabrik AB 1 4206. Grafisk industri: Bengt Silversparres Kemigrafiska AB 1 4208. Grafisk industri: O L Svanbäcks Tryckeri (AB) 1 4210. Grafisk industri: Svenska Tryckeri AB 2 4211. Grafisk industri: Tryckeri AB Thule 1 4212. Grafisk industri: Zettterström & Perssons Tryckeri 1 4213. Grafisk industri: Bertil Öberg Foto (AB) 3 4301. Kraft- och belysningsindustri: Stockholms Elverk 2 4302. Kraft- och belysningsindustri: Stockholms Gasverk 4 4303. Kraft- och belysningsindustri: Stockholms Vattenledningsverk 1 4401. Övrig industri: Förvaltnings AB Vesterdahl 1 5000. Sjöfart och fiske: 1 5001. Sjöfart och fiske: SÅA 1 5002. Sjöfart och fiske: Banankompaniet 1 5004. Sjöfart och fiske: Grängesbergsbolaget 1 5005. Sjöfart och fiske: Rederi AB Tirfing 4 5007. Sjöfart och fiske: Sveabolaget 1 5008. Sjöfart och fiske: Red AB Transatlantic Gbg 1 5011. Sjöfart och fiske: Rederi AB Wallonia Hälsingborg 1 5012. Sjöfart och fiske: Rederi AB Brodin J:r Sthlm 1 5013. Sjöfart och fiske: Uddeholms AB 1 5014. Sjöfart och fiske: Eskilstuna Rederi AB 1 5016. Sjöfart och fiske: Mälaren-Hjälmaren Rederi AB 1 5017. Sjöfart och fiske: Rederi AB Disa 9 5099. Sjöfart och fiske: Ej spec. 1 6104. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg 1 6105. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Turkiska Legationen 4 6200. Gross- och partihandel 1 6201. Gross- och partihandel: Amerikanska Motorimporten AB 1 6203. Gross- och partihandel: AB Andersson & Hellbergs Brädgård 1 6204. Gross- och partihandel: Edvin Asp Agenturer 1 6205. Gross- och partihandel: Rudolf Berggren 1 6210. Gross- och partihandel: Adolf Erikssons Kol och vedaffär 1 6211. Gross- och partihandel: Thure Fernqvist 1 6212. Gross- och partihandel: AB Gösta Flyborg 1 6213. Gross- och partihandel: AB August Fredlund 1 6214. Gross- och partihandel: Nils Helmer Froms Tomglasaffär 1 6215. Gross- och partihandel: AB Gestetner 1 6216. Gross- och partihandel: Erich Hendel 1 6217. Gross- och partihandel: Ivar Holmers Brädgård AB 1 6218. Gross- och partihandel: AB Fritz Häggströms Konservfabrik 1 6219. Gross- och partihandel: Jansson & Jonsson 1 6220. Gross- och partihandel: K F Johnssons Partiaffär/N Gustavssons Partiaffär 1 6221. Gross- och partihandel: Adolf Kaiser 1 6222. Gross- och partihandel: Manufakturfirman Josef Karlsson 1 6225. Gross- och partihandel: Lindbergs Skrotupplag 1 6226. Gross- och partihandel: AB Lublin & Co 1 6227. Gross- och partihandel: Michelin Gummiringar AB 1 6228. Gross- och partihandel: Morales & Co 1 6229. Gross- och partihandel: AB Nordiska Musikförlaget 1 6230. Gross- och partihandel: Nordiska Polyphon AB 1 6231. Gross- och partihandel: Otto Nyström AB 1 6232. Gross- och partihandel: Quakers Oats Comp AB 1 6236. Gross- och partihandel: AB Slöjdcentralen/AB Olaussons Slöjdaffär 1 6237. Gross- och partihandel: Svensk-Engelska Mineralolje AB 1 6238. Gross- och partihandel: Svenska Galosch Försäljnings AB 1 6240. Gross- och partihandel: Texaco Petroleum AB 1 6242. Gross- och partihandel: Uhlen & Nord 1 6243. Gross- och partihandel: Vacum Oil AB 1 6246. Gross- och partihandel: Wedin & Ramstedt AB 1 6247. Gross- och partihandel: Östman & Co 1 6255. Gross- och partihandel: Grosshandlare Thunström, Hornsg 63 1 6256. Gross- och partihandel: AB Ekmans Brädgårdar 1 6299. Gross- och partihandel: Ej spec. 1 6300. Detaljhandel 1 6301. Detaljhandel: Sture Anbiörns Slakteriaffär 1 6302. Detaljhandel: L Andreassons Möbelaffär 1 6303. Detaljhandel: AB Paul U Bergström PUB 1 6306. Detaljhandel: H W Forsbergs Kött- och Fläskaffär 1 6307. Detaljhandel: Martin Grönqvists Eftr 1 6308. Detaljhandel: C A Gustafssons Kött- och Fläskaffär 1 6309. Detaljhandel: Handlanden Oskar Johansson 1 6311. Detaljhandel: Martin Lundströms Köttaffär 1 6312. Detaljhandel: AB Mattor & Gardiner 1 6314. Detaljhandel: T Nilssons Fruktaffär 1 6315. Detaljhandel: Oscarssons Lager AB 1 6320. Detaljhandel: Svenska Ägg & Smöraffären 1 6321. Detaljhandel: Tapetkopmpaniet AB 1 6323. Detaljhandel: Östermalms Eskilstunabod (AB) 1 6324. Detaljhandel: Södra Varuhuset 1 6325. Detaljhandel: Ståhl Hötorgshallen 1 6326. Detaljhandel: Torbjörn Östermalms Saluhall 1 6329. Detaljhandel: Kolportör Hultgren 1 6331. Detaljhandel: Slaktare J Landen 1 6332. Detaljhandel: Eriksson, Lotten Kött & Fläsk, Södermannag 74 1 6398. Detaljhandel: Ej spec. 2 6400. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 1 6402. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Bellmansro Värdshus AB/AB Djurgårdsrestauranger 1 6403. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Bergs Konditori 1 6404. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Berns Salonger AB 1 6405. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: John Blomgrens Kafe 1 6408. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Centralkoffeet 1 6409. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Carlton Hotell AB 1 6412. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Erikssons Kafe & Konditori 1 6415. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Hamburger Börs 1 6416. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Hasselbacken Restaurant AB 1 6418. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Idrottsföreningen i Sigtuna 1 6419. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurang Krypin 1 6420. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurant Kungstornet AB 1 6422. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: AB Operakällaren/Operaterrassen 1 6423. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Hotell Reisen 1 6426. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Stockholms Allmänna Restaurang AB (SARA) 2 6428. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Stallmästargården Restaurant AB 1 6429. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurant Strömparterren 1 6430. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Cafe Svea 1 6431. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurant Tysta Marie 1 6434. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Bohrens Marketenteri Ängby 7 6500. Samfärdsel, ej sjöfart 2 6501. Samfärdsel, ej sjöfart: Postverket 1 6502. Samfärdsel, ej sjöfart: Telegrafverket 2 6503. Samfärdsel, ej sjöfart: Alliance Express 1 6504. Samfärdsel, ej sjöfart: Abraham Anderssons Åkeri 1 6505. Samfärdsel, ej sjöfart: Erik Anderssons Vedaffär och Expressbyrå 1 6507. Samfärdsel, ej sjöfart: Bohmans Åkeri 1 6508. Samfärdsel, ej sjöfart: Centralexpressen 1 6509. Samfärdsel, ej sjöfart: Bertil Erikssons Åkeri 1 6510. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkerifirman Gustav Eriksson 1 6512. Samfärdsel, ej sjöfart: (Nya) AB Fenix Express 1 6513. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare G Forsell 3 6514. Samfärdsel, ej sjöfart: Freys Express AB 1 6517. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare Otto Hellström 1 6518. Samfärdsel, ej sjöfart: Hyrverket Carlberg AB 1 6519. Samfärdsel, ej sjöfart: C G Janssons Åkeri 1 6520. Samfärdsel, ej sjöfart: J E Janssons Åkeri 1 6521. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare Axel Johansson 1 6522. Samfärdsel, ej sjöfart: AB Theodor Johansson 1 6524. Samfärdsel, ej sjöfart: Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön 1 6525. Samfärdsel, ej sjöfart: Express & Akeri Kamraterna 1 6526. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare Bror Karlsson 1 6527. Samfärdsel, ej sjöfart: A G Karlssons Åkeri 1 6529. Samfärdsel, ej sjöfart: Nyman & Schulz AB 1 6530. Samfärdsel, ej sjöfart: Regent Express, Andersson & Co 1 6532. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare John Sanden 1 6533. Samfärdsel, ej sjöfart: Sleipners Renhållnings AB 1 6534. Samfärdsel, ej sjöfart: Statens Järnvägar/Järnvägsstyrelsen (SJ) 8 6535. Samfärdsel, ej sjöfart: Stockholms Hamn 1 6536. Samfärdsel, ej sjöfart: Stockholm-Rimbo Järnvägs AB 6 6537. Samfärdsel, ej sjöfart: AB Stockholms Spårvägar 1 6538. Samfärdsel, ej sjöfart: Svenska Transportbyrån 1 6540. Samfärdsel, ej sjöfart: Ture Walls Åkeri 1 6541. Samfärdsel, ej sjöfart: Östermalms Hallexpress 1 6542. Samfärdsel, ej sjöfart: J A Karlsson, droskägare 1 6543. Samfärdsel, ej sjöfart: Dahlgrens Matsalar, Västerlångg 75 1 6544. Samfärdsel, ej sjöfart: K S Karlsson 1 6545. Samfärdsel, ej sjöfart: S Hjelm, droskägare 1 6546. Samfärdsel, ej sjöfart: E Seven, ölutkörare vid S:t Eriks bryggerier 1 6547. Samfärdsel, ej sjöfart: C J Karlsson, droskägare 1 6548. Samfärdsel, ej sjöfart: J H Strömvall, droskägare Enskede 1 6549. Samfärdsel, ej sjöfart: O Wallen, droskägare Eriksbergsg 1 6550. Samfärdsel, ej sjöfart: C Ahndahl, droskägare 1 6551. Samfärdsel, ej sjöfart: Bergqvist, droskägare 1 6552. Samfärdsel, ej sjöfart: Magnusson, droskägare 1 6553. Samfärdsel, ej sjöfart: Skådespelaren F Folke 1 6554. Samfärdsel, ej sjöfart: Ölutköraren Johan Johansson 1 6555. Samfärdsel, ej sjöfart: E Johansson, droskägare 1 6556. Samfärdsel, ej sjöfart: A Tillberg, droskägare Tomtebog 22 1 6557. Samfärdsel, ej sjöfart: Ivar Svensson, droskägare 3 6602. Allmän och litterär verksamhet: Kungl Flottan 3 6603. Allmän och litterär verksamhet: Ing 3 Kungl Fälttelegrafkåren 1 6604. Allmän och litterär verksamhet: KA 1, Oskar Fredriksborg 2 6605. Allmän och litterär verksamhet: K 1 Kungl Livregementet till häst 1 6606. Allmän och litterär verksamhet: Långbro Sjukhus 1 6607. Allmän och litterär verksamhet: Nationalmuseum 1 6608. Allmän och litterär verksamhet: Psykiatriska Sjukhuset 1 6609. Allmän och litterär verksamhet: Riksmuseum, Naturhistoriska 2 6610. Allmän och litterär verksamhet: Solna Sjukhem 1 6611. Allmän och litterär verksamhet: Statens Tvångsarbetsanstalt 4 6613. Allmän och litterär verksamhet: Svea Artilleriregemente 2 6614. Allmän och litterär verksamhet: Kungl Dramatiska Teaterns AB 1 6619. Allmän och litterär verksamhet: Ersta Sjukhus 1 6620. Allmän och litterär verksamhet: Sofiahemmet 1 6622. Allmän och litterär verksamhet: Biografen Lyran (SF)/Metropol Palais 1 6624. Allmän och litterär verksamhet: Harald Carlens Frisersalong 1 6625. Allmän och litterär verksamhet: Oskar Grönbergs Frisersalong 1 6627. G J Niechziols Frisersalong 1 6702. Övrig handel: Dykarfirman Emil Carlsson & Son 3 7000. Husligt arbete, ej anstalter/sjukhus 1 7001. Husligt arbete, ej anstalter/sjukhus: Örby Slott, Älvsjö 3 7099. Husligt arbete, ej anstalter/sjukhus: Ej spec. 3 8000. Diverse arbeten (Portvakter) 7 9999. Uppgift saknas
VAR 88 AL-ÅR: ARBGIV-NÄRINGSGR Loc 152 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Arbetsgivare, näringsgren 25 1. Jordbruk och skogsbruk 204 2. Byggnadsverksamhet 174 3. Industri och hantverk 33 4. Kemisk-teknisk industri 25 5. Sjöfart och fiske 188 6. Handel, samfärdsel och allmän tjänst 7 7. Husligt arbete 3 8. Övriga 7 9. Uppgift saknas
VAR 89 AL-ÅR: ARBGIV-BRANSCH Loc 153 width 2 MD=99 Situation det år arbetslösheten inträdde - Arbetsgivare, bransch 11 11. Egentligt jordbruk 2 12. Skogsbruk 11 13. Trädgårdsskötsel 1 14. 136 21. Byggnadsfirmor, inkl. byggmästare och byggnadsingenjörer 26 22. Byggnadsfirmor, inkl. byggmästare och byggnadsingenjörer 30 23. Entreprenörer, installationsfirmor 11 24. Måleriverksamhet 1 25. Arkitektkontor 11 32. Jord, sten och glasindustri 78 33. Metall och maskinindustri 28 34. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk 12 35. Trävaruindustri 3 36. Läder, hår och gummivaruindustri 2 37. Textilindustri 15 38. Beklädnadsindustri 25 39. Närings- och njutningsmedelsindustri 6 40. Kemisk-tekniskt industri 5 41. Trämasse och pappersindustri 12 42. Grafisk industri 9 43. Kraft och belysningsindustri 1 44. Övrig industri 25 50. Sjöfart och fiske 2 61. Kontor, banker och försäkringsanstalter 40 62. Gross- och partihandel 22 63. Detaljhandel 23 64. Hotell, cafe och restaurangrörelse 72 65. Samfärdsel, ej sjöfart 28 66. Allmän och kulturell verksamhet 1 67. Övriga handel mm 7 70. Husligt arbete 3 80. Övriga 7 99. Uppgift saknas
VAR 90 AL-ÅR: ANTAL ANSTÄLLDA Loc 155 width 4 MD=9999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Antal anställda 0001. En anställd . . 4025. 4 025 anställda 215 9999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 53 13 16 10 16 9 10 4 2 8 5 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 3 4 2 5 3 2 2 5 1 1 Kod: 23 24 25 26 29 30 31 32 33 35 36 Frek: 4 4 5 3 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 37 38 39 40 42 43 45 46 47 48 51 Frek: 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 Kod: 54 55 56 57 58 60 62 63 66 71 72 Frek: 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 73 74 75 78 80 83 84 85 87 89 91 Frek: 1 2 2 3 3 1 1 1 3 3 1 Kod: 99 100 102 104 105 108 109 112 113 120 124 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 Kod: 127 129 130 132 137 140 141 145 147 150 151 Frek: 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 171 186 194 199 200 210 215 219 220 228 230 Frek: 1 1 1 3 3 2 1 1 1 4 1 Kod: 237 242 250 256 259 298 300 320 325 342 350 Frek: 2 1 3 1 1 1 9 1 2 1 2 Kod: 367 383 394 400 425 450 460 489 491 500 540 Frek: 1 4 3 3 1 3 1 1 3 7 1 Kod: 562 573 584 585 600 618 630 641 646 655 677 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 700 729 735 750 800 822 840 852 871 944 975 Frek: 1 4 4 2 1 2 1 9 2 1 1 Kod: 1000 1076 1300 1400 1832 1948 2256 2268 2560 2679 2789 Frek: 4 1 4 1 1 1 3 2 1 7 7 Kod: 2896 3265 4025 9999 Frek: 2 8 4 215
VAR 91 AL-ÅR: FÖRETAGETS ÅLDER Loc 159 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Företagets ålder 263 1. Startat före 1919 110 2. Startat 1919-1930 22 3. Startat under depressionen 271 9. Uppgift saknas
VAR 92 AL-ÅR: FACKFÖRENING Loc 160 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten inträdde - Fackföreningstillhörighet LO-förbund med arbetslöshetskassa, vilka rapporteras till socialstyrelsen: 111-131 LO-förbund med arbetslöshetskassa, som ej rapporterar till socialstyrelsen: 211-214 LO-förbund utan arbetslöshetskassa som rapporterar till socialstyrelsen: 311-320 LO-förbund utan arbetslöshetskassa som ej rapporterar till socialstyrelsen: 411-419 Övriga fackföreningar: 501-811 170 000. Ej medlem i fackförening 1 100. LO-förbund, ospecificerat 2 111. Beklädnadsarbetarförbundet 5 112. Bleck- och plåtslagareförbundet 2 113. Bokbinderiarbetarförbundet 4 115. De förenade förbunden 4 116. Elektriska arbetareförbundet 4 117. Gjutareförbundet 5 119. Handelsarbetarförbundet 20 120. Kommunalarbetarförbundet 1 121. Litografförbundet 8 122. Livsmedelsarbetarförbundet 72 123. Metallindustriarbetarförbundet 7 124. Målareförbundet 3 125. Sadelmakar och tapetserarförbundet 1 126. Sko- och läderindustriarbetarförbundet 2 130. Träindustriarbetarförbundet 6 131. Typografförbundet 1 211. Frisörarbetarförbundet 6 212. Hotell- och restaurangpersonalförbundet 3 213. Skorstensfejararbetarförbundet 22 311. Byggnadsträarbetarförbundet 68 312. Grov- och fabriksarbetarförbundet 6 313. Murarförbundet 1 316. Stenindustriarbetareförbundet 1 317. Sågverksarbetarförbundet 13 318. Transportarbetarförbundet 1 320. Väg- och vattenbyggnadsarbetarförbundet 15 411. Sjöfolksförbundet 1932 och dess föregångare (konstituerades 1932 av Sjömansunionen, Eldarunionen, Sjöfarande kvinnors förening, Amerikalinjens intendenturpersonals förening, Stewardföreningen) 1 414. Järnvägsmannaförbundet 1 501. Svenska dykarföreningen 1 502. Nödhjälparbetarnas förening 1 503. Stockholms Glasmästeriarbetarfackförening 1 510. SAC 1 511. Skogsbruksfederationen 9 512. Industrifederationerna 28 513. Byggnads- och anläggningsfederationen 7 515. Transportfederationen 1 516. Övriga federationer 1 610. Tjänstemannaföreningar Daco (TAK) 1 614. Svenska maskinbefälsförbundet 1 615. Sveriges fartygsbefälsförbund 1 811. Målarmästarnas förening 157 999. Uppgift saknas
VAR 93 FACKFÖRENINGSTYP AL-ÅR Loc 163 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten inträdde - Typ av fackförening 170 0. Ej medlem i fackförening 147 1. LO-förbund med arbetslöshetskassa, vilka rapporteras till socialstyrelsen 10 2. LO-förbund med arbetslöshetskassa, som ej rapporterar till socialstyrelsen 112 3. LO-förbund utan arbetslöshetskassa, som rapporterar till socialstyrelsen 16 4. LO-förbund utan arbetslöshetskassa, som ej rapporterar till socialstyrelsen 50 5. Övriga fackföreningar 3 6. Tjänstemannafackföreningar - Dako (TAK) 0 7. Övriga tjänstemannafackföreningar 1 8. Yrkesförbund 157 9. Uppgift saknas
VAR 94 A-KASSEUNDERSTÖD FÖRE Loc 164 width 2 MD=99 Antal veckor A-kasseunderstöd från fackföreningen före 28.2.1933 483 00. 0 veckor 01. 1 vecka . . 23. 23 veckor 122 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 483 2 3 1 4 2 5 4 4 27 1 2 2 Kod: 14 15 21 23 99 Frek: 1 1 1 1 122
VAR 95 ARBETSLÖS FÖRE ANSÖKAN Loc 166 width 2 MD=99 Antal månader arbetslös före ansökan till arbetslöshetskommitten 142 00. Ingen 01. En månad . . 29. 29 månader 25 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 142 162 115 55 38 33 17 7 15 6 6 3 7 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 26 27 29 Frek: 10 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 Kod: 99 Frek: 25
VAR 96 FÖRSTA AK-ANSÖKAN Loc 168 width 2 MD=99 Första ansökan till arbetslöshetskommitten eller fattigvården 18 01. Före 1920 20 02. 1920-1922 63 03. 1923-1927 32 04. 1928 19 05. 1929 30 06. 1930 111 07. 1931 317 08. 1932 54 09. 1933 2 99. Uppgift saknas
VAR 97 ÅR 1933: ÅLDER Loc 170 width 2 Situation år 1933 - Ålder 18. 18 år . . 66. 66 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 4 3 13 17 30 25 27 27 25 24 26 29 18 25 26 20 14 20 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 18 14 13 10 12 13 12 9 8 14 10 13 22 16 7 13 12 13 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 10 11 3 6 4 4 4 2 6 8 1 2 3
VAR 98 ÅR 1933: YRKE Loc 172 width 3 Situation år 1933 - Yrke 1 005. Tjänare i husbondens kost 2 008. Tillfälliga arbetare i jordbruk, betfolk 9 010. Trädgårdspersonal 1 025. 1 051. Stenhuggare o. d. 1 052. Tegelbruksarbetare 1 053. Porslins- och kakelarbetare 1 057. Torvindustriarbetare 1 060. Guldsmeder 4 061. Ur- och instrumentmakare 5 062. Gjutare och formare 11 063. Bleck-, tunn- och takplåtslagare, grov- och pannplåtslagare 10 065. Smeder och hovslagare 4 066. Verktygsarbetare 9 067. Filare och bänkarbetare 14 068. Maskinarbetare 5 070. Elektriker 5 071. Bil- och cykelreparatörer 23 072. Hjälparbetare (hantlangare) 1 073. Verkstadsynglingar 2 074. Andra inom metall- och maskinindustri 1 076. Andra inom metall- och maskinindustri 20 079. Andra inom metall- och maskinindustri 4 080. Sågverks- o. brädgårdsarbetare 2 081. Maskin- och modellsnickare 8 082. Möbel- och finsnickare (träsnickare) 1 089. Andra inom trävaruindustri (tunnbindare, vagnmakare, korgmakare, korkarbetare m. fl.) 52 090. Jord-, betong- och schaktningsarbetare (inkl. gatu-, väg- och vattenbyggnadsarbetare) 14 091. Grundläggare, bergsprängare o. stensättare 15 092. Rörläggare, gas- och vattenledningsarbetare 8 093. Murare 56 094. Murarbetsmän och tegelbärare 27 095. Byggnadssnickare och timmermän 15 097. Måleriarbetare 1 099. Glasmästare och förgyllare 1 101. Andra inom byggnadsverksamhet 1 111. Sadelmakare och tapetserare 1 113. Andra inom läder-, hår- och gummivaruindustri (borstbindare m. fl.) 1 123. Färgeriarbetare 2 129. Andra inom textilindustri 2 130. Herrskrädderiarbetare 4 131. Kapp- och klädsömmerskor 2 135. Skomakeri- och skofabriksarbetare 2 139. Tvätt- och strykningsarbetare 4 149. Andra inom beklädnadsindustri 5 152. Bageriarbetare 2 153. Konditori- och chokladarbetare 3 154. Slakteri- och charkuteriarbetare 1 158. Margarinfabriksarbetare 1 170. Såp-, tvål och ljusarbetare 3 181. Bokbinderi- o. kartongarbete 6 190. Typografer 2 191. Litografer och kemigrafer 2 192. Fotografer 5 200. Ingenjörer, ritare och verkmästare, alla slag 2 201. Maskinister 2 202. Eldare 1 203. Fabriksarbetare, ej specif. 1 204. Lagerarbetare och -biträden 1 211. Styrmän 6 212. Maskinister 4 213. Däcksmanskap 11 214. Maskinmanskap 3 215. Personal för mathållning och uppassning mm 2 220. Bokhållare, korrespondenter etc. 7 222. Handels- o. försäkringsagenter 3 223. Kontorsbiträden 3 230. Bokhållare, kassörskor etc. 7 231. Expediter och biträden 13 235. Handelsarbetare (lagerarbetare m. fl.) 13 236. Affärsdrängar 1 239. Andra inom butiks- och magasinspersonal 10 240. Servitörer, servitriser 4 241. Vaktmästare, städerskor m. fl. 1 243. Kallskänkor och biträden 3 245. Kockar och kokerskor 4 246. Diskerskor, köksor m. fl. 4 247. Andra inom hotell-, kafe- och restaurangrörelse (tvätterskor m. fl.) 2 250. Bud (springpojkar o. -flickor) 7 252. Kuskar och åkeriarbetare 1 255. Järnvägs- o. spårvägspersonal 53 256. Chaufförer 6 257. Express- o. transportarbetare 6 258. Hamn- och stuveriarbetare 6 259. Andra inom landtransport 2 260. Statlig och kommunal tjänst (befattningshavare ej specif.) 3 265. Litterär verksamhet (lärare, guvernanter o. d.) 3 270. Sjukvård 1 279. Diverse personal inom handel och samfärdsel 1 282. Kokerskor och köksor 1 285. Tvätt- o. rengöringsarbeterskor 2 288. Betjänter 5 290. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 1 299. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 68 300. Grovarbetare (renhålln., vedhuggn., etc.) 7 302. F.d. militärer; Volontäranställning
VAR 99 ÅR 1933: NÄRINGSGREN Loc 175 width 1 Situation år 1933 - Yrkets näringsgren 13 1. Jordbruk och skogshushållning 380 2. Industri och hantverk 25 3. Sjöfart och fiske 171 4. Handel, samfärdsel och allmän tjänst 2 5. Husligt arbete 75 6. Arbete, ej hänförligt till annan grupp
VAR 100 ÅR 1933: BRANSCH Loc 176 width 3 Situation år 1933 - Yrkets bransch 3 100. Jordbruk 9 101. Jordbruk 1 102. Jordbruk 4 205. Jord-, sten- och glasindustri 58 206. Metall- och maskinindustri 57 207. Metall- och maskinindustri 15 208. Trävaruindustri 188 209. Byggnadsverksamhet 1 210. Byggnadsverksamhet 2 211. Läder, hår och gummivaruindustri 3 212. Textilindustri 10 213. Beklädnadsindustri 4 214. Beklädnadsindustri 11 215. Närings- och njutningsindustri 1 217. Kemisk-teknisk och belysningsindustri 3 218. Trämasse- och pappersindustri 10 219. Grafisk industri 11 220. Industri och hantverk, ej särskilt specificerad 1 224. Industri och hantverk, ej särskilt specificerad 1 225. Industri och hantverk, ej särskilt specificerad 25 321. Sjöfart och fiske 12 422. Kontors-, bank- och försäkringspersonal 37 423. Butiks- och magasinspersonal 25 424. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 80 425. Landtransport 5 426. Allmän och litterär verksamhet 4 427. Handel och samfärdsel, ej särskilt specificerad 4 428. Husligt arbete 4 429. Husligt arbete 2 529. Husligt arbete 75 630. Arbete ej hänförligt till annan grupp
VAR 101 ÅR 1933: TYP AV ARBETE Loc 179 width 1 Situation år 1933 - Typ av arbete 240 1. Fackutbildat 26 2. Lärling 400 3. Okvalificerat
VAR 102 ÅR 1933: INKOMST Loc 180 width 3 MD=999 Situation år 1933 - Den arbetslöses skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 461 000. Ingen inkomst 007. 70 kronor . . 400. 4 000 kronor 35 999. Uppgift saknas Kod: 0 7 10 19 21 27 30 32 34 38 41 44 46 Frek: 461 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 47 50 52 53 56 58 59 60 61 62 63 65 66 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 68 70 71 72 73 74 75 77 79 80 81 82 83 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 1 3 Kod: 84 86 87 88 90 91 93 94 95 97 98 100 101 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 Kod: 102 105 107 110 112 113 114 117 119 120 121 122 124 Frek: 3 1 3 5 1 1 1 1 1 3 1 1 2 Kod: 127 128 130 134 135 136 138 139 141 142 146 148 149 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 150 151 155 159 160 162 164 170 172 176 178 179 180 Frek: 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 Kod: 183 189 193 198 200 209 210 216 218 225 230 232 237 Frek: 1 2 2 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 241 249 250 257 275 285 289 300 314 400 999 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 35
VAR 103 ÅR 1933: ARBLÖSHETSHJÄLP Loc 183 width 3 MD=999 Situation år 1933 - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10-tal kronor 38 000. Ingen 001. 10 kronor . . 282. 2 820 kronor 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 38 1 2 2 2 10 4 4 2 8 8 7 4 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 6 8 5 3 6 10 4 8 9 9 7 7 10 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 Frek: 7 2 5 3 3 5 5 4 7 12 4 8 6 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 5 4 5 7 6 6 2 3 7 2 5 3 4 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 3 6 5 6 5 4 3 9 6 4 8 4 6 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 Frek: 3 13 5 3 5 3 1 3 3 5 5 10 7 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 Frek: 9 1 4 1 1 2 4 3 4 3 3 7 4 Kod: 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 109 110 Frek: 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 4 3 Kod: 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 Frek: 3 3 5 1 1 2 3 1 1 1 1 5 2 Kod: 125 126 127 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 Frek: 4 2 1 2 5 1 2 1 2 4 1 1 2 Kod: 141 142 143 146 147 148 150 151 153 154 155 156 157 Frek: 3 3 2 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 Kod: 158 159 160 161 162 163 166 167 171 172 173 174 175 Frek: 1 2 1 1 3 1 4 1 1 2 3 1 2 Kod: 176 177 179 180 187 189 190 191 192 196 197 198 200 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 203 204 206 207 210 213 218 219 220 223 226 233 248 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 249 261 279 282 999 Frek: 1 1 1 1 4
VAR 104 ÅR 1933: FACKFÖRENHJÄLP Loc 186 width 2 MD=99 Situation år 1933 - Erhållen fackföreningshjälp i 10-tal kronor 517 00. Ingen 01. 10 kronor . . 92. 920 kronor 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 517 9 7 4 5 5 3 4 3 1 8 1 4 Kod: 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 Frek: 3 6 2 4 1 2 2 1 1 2 2 3 1 Kod: 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 45 46 Frek: 5 1 8 1 3 1 1 1 1 5 3 1 4 Kod: 47 49 50 55 56 57 59 60 61 62 63 66 68 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 Kod: 71 72 73 74 80 88 92 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 4
VAR 105 ÅR 1933: CIVILSTÅND Loc 188 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Civilstånd 295 1. Ogift 24 2. Frånskild 15 3. Änkling/änka 286 4. Gift 40 5. Sammanboende 0 6. Omgift 5 7. Gift, ej sammanboende 1 9. Uppgift saknas
VAR 106 ÅR 1933: MINDERÅRIG BARN Loc 189 width 1 Situation år 1933 - Antal minderåriga barn, 16 år eller yngre 451 0. Inga barn 135 1. Ett barn 49 2. Två barn 18 3. Tre barn 8 4. Fyra barn 4 5. Fem barn 1 6. Sex barn
VAR 107 ÅR 1933: VUX BARN M ARB Loc 190 width 1 Situation år 1933 - Antal vuxna barn över 16 år, som har arbete med en inkomst på över 600 kronor per år 621 0. Inga barn 29 1. Ett barn 15 2. Två barn 1 3. Tre barn
VAR 108 ÅR 1933: VUX BARN U ARB Loc 191 width 1 Situation år 1933 - Antal vuxna barn över 16 år som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 627 0. Inga barn 30 1. Ett barn 7 2. Två barn 2 3. Tre barn
VAR 109 ÅR 1933: VUXNA M ARB Loc 192 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Antal vuxna i hushållet som har arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 502 0. Ingen 120 1. En vuxen 34 2. Två vuxna 6 3. Tre vuxna 2 4. Fyra vuxna 2 9. Uppgift saknas
VAR 110 ÅR 1933: VUXNA U ARB Loc 193 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Antal vuxna i hushållet som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 271 0. Ingen 294 1. En vuxen 65 2. Två vuxna 28 3. Tre vuxna 4 4. Fyra vuxna 1 5. Fem vuxna 1 6. Sex vuxna 2 9. Uppgift saknas
VAR 111 ÅR 1933: VUX M ARBLÖSHJ Loc 194 width 1 Situation år 1933 - Antal vuxna i hushållet med arbetslöshetshjälp 599 0. Ingen 56 1. En vuxen 10 2. Två vuxna 1 3. Tre vuxna
VAR 112 ÅR 1933: ARBLÖSHJ ÖVRIGA Loc 195 width 3 Situation år 1933 - Övriga hushållsmedlemmars summa arbetslöshetshjälp i kronor 599 000. Ingen 004. 4 kronor . . 217. 217 kronor Kod: 0 4 5 7 9 10 11 13 14 15 19 20 21 Frek: 599 1 1 2 1 4 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 22 23 25 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 Frek: 2 2 4 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 40 42 46 48 54 58 63 65 66 72 73 89 93 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 94 100 113 120 123 152 202 217 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2
VAR 113 ÅR 1933: FATTIGV/FOLKPEN Loc 198 width 1 Situation år 1933 - Övriga hushållsmedlemmar som har fattigvård enligt paragraf 1 och/eller folkpension 600 0. Ingen 64 1. En 2 2. Två
VAR 114 ÅR 1933: S:A FATTIGVÅRD Loc 199 width 2 MD=99 Situation år 1933 - Övriga hushållsmedlemmars fattigvård/folkpension i 10-tal kronor 600 00. Ingen 02. 20 kronor . . 96. 960 kronor 7 98. Mer än 1 000 kronor 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 8 9 10 13 16 19 20 21 22 Frek: 600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 24 26 28 29 31 32 33 35 36 37 45 47 48 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 50 53 60 61 62 63 64 68 70 71 72 73 74 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 Kod: 75 77 78 82 89 90 91 96 98 99 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 7 3
VAR 115 ÅR 1933: ÖVRIGAS INKOMST Loc 201 width 3 MD=999 Situation år 1933 - Övriga hushållsmedlemmars skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 478 000. Ingen 017. 170 kronor . . 928. 9 280 kronor 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 17 18 19 20 22 23 24 25 26 29 30 36 Frek: 478 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 Kod: 39 40 41 47 48 60 61 64 66 72 74 75 76 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 78 79 84 85 86 87 90 92 93 96 98 99 100 Frek: 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 Kod: 101 102 103 105 107 108 112 113 115 120 122 126 130 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 135 137 141 142 144 146 147 150 151 152 153 156 160 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 161 163 164 165 170 171 172 175 176 179 180 184 185 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 186 187 191 193 195 198 199 200 202 206 210 213 215 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 219 220 228 231 232 233 239 241 250 253 255 258 264 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 271 273 274 286 288 295 305 313 318 322 325 347 352 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 376 377 379 382 386 400 409 410 420 430 431 439 446 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 451 465 489 493 495 514 519 574 614 642 643 651 660 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 670 855 891 903 928 999 Frek: 1 1 1 1 1 4
VAR 116 ÅR 1933: HUSTRU ARBETAR Loc 204 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Hustru/sammanboende förvärvsarbetar med en inkomst på minst 600 kronor per år 52 1. Ja 26 2. Deltidsarbetar 246 5. Nej 337 7. Hustru/sammanboende finns ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 117 ÅR 1933: HUSTRUS INKOMST Loc 205 width 3 MD=999 Situation år 1933 - Hustruns/sammanboendes skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 585 000. Ingen 001. 10 kronor . . 313. 3 130 kronor 2 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 17 18 19 20 22 23 24 25 26 29 30 Frek: 585 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 36 39 40 41 45 47 48 60 61 66 67 72 78 Frek: 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 79 84 86 87 90 92 96 102 105 108 113 120 124 Frek: 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 Kod: 130 137 142 144 146 147 150 151 152 153 156 160 161 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 165 171 176 179 180 195 200 210 213 221 231 253 300 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 313 999 Frek: 1 2
VAR 118 ÅR 1933: BOSTADSTYP Loc 208 width 1 MD=0 Situation år 1933 - Bostadstyp 339 1. Hyr i första hand 165 2. Inneboende 10 3. Ungkarlshärbärge eller liknande 97 4. Föräldrahem 21 5. Hos släktingar 13 6. Äger (bostadsrätt eller villa) 6 7. Bor ombord till sjöss/cirkus 8 8. KH/sanatorium, kasern, AK-arbete 2 9. Fängelse/sinnessjukhus 5 0. Uppgift saknas
VAR 119 ÅR 1933: VÅNINGTYP/STAND Loc 209 width 2 MD=99 Situation år 1933 - Våningstyp och standard 27 10. Inneboenderum/sovsal, standard ej specificerad 5 11. Inneboenderum/sovsal med centralvärme, bad/dusch och hall 7 12. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och bad/dusch 6 14. Inneboenderum/sovsal med centralvärme 5 15. Inneboenderum/sovsal med bad och dusch 1 16. Inneboenderum/sovsal med hall 119 17. Inneboenderum/sovsal med ingendera 3 24. Ett rum med centralvärme 31 27. Ett rum med ingendera 3 30. Ett rum och kokvrå, standard ej specificerad 10 32. Ett rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 1 33. Ett rum och kokvrå med centralvärme och hall 17 34. Ett rum och kokvrå med centralvärme 1 35. Ett rum och kokvrå med bad och dusch 35 37. Ett rum och kokvrå med ingendera 2 40. Ett rum och kök, standard ej specificerad 9 41. Ett rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 9 42. Ett rum och kök med centralvärme och bad/dusch 5 43. Ett rum och kök med centralvärme och hall 48 44. Ett rum och kök med centralvärme 2 46. Ett rum och kök med med hall 181 47. Ett rum och kök med ingendera 3 51. Två rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 3 52. Två rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 4 54. Två rum och kokvrå med centralvärme 5 57. Två rum och kokvrå med ingendera 6 61. Två rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 1 62. Två rum och kök med centralvärme och bad/dusch 2 63. Ttvå rum och kök med centralvärme och hall 14 64. Två rum och kök med centralvärme 2 66. Två rum och kök med hall 67 67. Två rum och kök med ingendera 1 71. Tre rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 1 77. Tre rum och kokvrå med ingendera 2 81. Tre rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 1 83. Tre rum och kök med centralvärme och hall 1 85. Tre rum och kök med bad och dusch 8 87. Tre rum och kök med ingendera 1 91. Fyra rum och kök eller större med centralvärme, bad/dusch och hall 3 97. Fyra rum och kök eller större med ingendera 14 99. Uppgift saknas
VAR 120 ÅR 1933: VÅNINGSTYP Loc 211 width 1 MD=0 Situation år 1933 - Våningstyp 170 1. Inneboenderum/sovsal 34 2. Ett rum 67 3. Ett rum och kokvrå 256 4. Ett rum och kök 15 5. Två rum och kokvrå 92 6. Två rum och kök 2 7. Tre rum och kokvrå 12 8. Tre rum och kök 4 9. Fyra rum och kök eller större 14 0. Uppgift saknas
VAR 121 ÅR 1933: BOSTADSSTANDARD Loc 212 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Bostadens standard 27 1. Centralvärme, bad/dusch och hall 30 2. Centralvärme och bad/dusch 9 3. Centralvärme och hall 92 4. Centralvärme 7 5. Bad och dusch 5 6. Hall 450 7. Ingendera 46 9. Uppgift saknas
VAR 122 ÅR 1933: ANTAL TRAPPOR Loc 213 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Antal trappor 198 0. Nedre botten 1. 1 trappa . . 6. 6 trappor 45 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 Frek: 198 157 106 83 55 21 1 45
VAR 123 ÅR 1933: HUSETS LÄGE/TYP Loc 214 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Husets läge och typ 444 1. Gathus 89 2. Gårdshus 93 3. Fristående = samtliga hyreshus utanför tullarna 19 4. Villa/småstuga 7 5. Kolonistuga 2 6. Efterförd 12 9. Uppgift saknas
VAR 124 ÅR 1933: FÖRSAML/TAXDIST Loc 215 width 3 MD=999 Situation år 1933 - Församling och taxeringsdistrikt 39 010. Storkyrka/Nikolai 6 021. Klara 1 4 022. Klara 2 3 031. Jakob 1 1 032. Jakob 2 10 041. Johannes 1 13 042. Johannes 2 6 051. Adolf Fredrik 1 8 052. Adolf Fredrik 2 11 061. Gustav Vasa 1 7 062. Gustav Vasa 2 3 063. Gustad Vasa 3 11 071. Matteus 1 4 072. Matteus 2 7 073. Matteus 3 1 074. Matteus 4 9 075. Matteus 5 7 076. Matteus 6 6 081. Engelbrekt 1 4 082. Engelbrekt 2 10 083. Engelbrekt 3 2 091. Hedvig Eleonora 1 6 092. Hedvig Eleonora 2 5 093. Hedvig Eleonora 3 6 101. Oscar 1 5 102. Oscar 2 2 103. Oscar 3 21 111. Katarina 1 38 112. Katarina 2 13 113. Katarina 3 6 114. Katarina 4 15 115. Katarina 5 25 116. Katarina 6 9 121. Sofia 1 26 122. Sofia 2 16 131. Maria 1 35 132. Maria 2 26 141. Högalid 1 17 142. Högalid 2 23 143. Högalid 3 6 151. Kungsholmen 1 11 152. Kungsholmen 2 1 153. Kungsholmen 3 19 161. S:t Göran 1 11 162. S:t Göran 2 16 163. S:t Göran 3 14 164. S:t Göran 4 1 171. Bromma 1 4 172. Bromma 2 19 173. Bromma 3 14 181. Brännkyrka 1 27 182. Brännkyrka 2 10 183. Brännkyrka 3 24 191. Enskede 1 10 192. Enskede 2 13 999. Uppgift saknas
VAR 125 ÅR 1933: FÖRSAMLING Loc 218 width 2 MD=99 Situation år 1933 - Församling 39 01. Storkyrko/Nikolai 10 02. Klara 4 03. Jakob 23 04. Johannes 14 05. Adolf Fredrik 21 06. Gustav Vasa 39 07. Matteus 20 08. Engelbrekt 13 09. Hedvig Eleonora 13 10. Oscar 118 11. Katarina 35 12. Sofia 51 13. Maria 66 14. Högalid 18 15. Kungsholmen 60 16. S:t Göran 24 17. Bromma 51 18. Brännkyrka 34 19. Enskede 13 99. Uppgift saknas
VAR 126 ÅR 1933: TID BOST-ARBPL Loc 220 width 1 MD=9 Situation år 1933 - Antal minuter från bostaden till arbetsplatsen 57 1. Inom en cirkel med 1 km radie = 15 minuter 25 2. Mellan en cirkel med 1 km radie och 2 km radie = 30 minuter 20 3. Mellan en cirkel med 2 km radie och 3 km radie = 45 minuter 17 4. Mellan en cirkel med 3 km radie och 4 km radie = 60 minuter 32 5. Utanför en cirkel med 4 km radie = mer än 60 minuter 515 9. Uppgift saknas
VAR 127 ÅR 1933: HYRA Loc 221 width 3 MD=999 Situation år 1933 - Hyra i 10-tal kronor 27 001. Fritt 009. 90 kronor . . 881. 8 810 kronor 19 999. Uppgift saknas Kod: 1 9 12 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 27 1 2 2 6 1 1 1 1 5 5 1 4 Kod: 28 30 32 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 1 34 1 4 2 85 3 4 9 2 27 4 1 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 8 1 1 20 11 13 4 3 1 7 6 3 3 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 Frek: 7 2 44 2 2 3 3 15 4 5 1 19 1 Kod: 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 Frek: 14 4 2 18 1 4 3 10 4 2 9 5 6 Kod: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 Frek: 2 5 2 20 1 2 2 2 6 3 1 2 12 Kod: 102 103 104 105 108 109 110 114 115 116 117 118 120 Frek: 1 1 1 11 1 1 13 2 9 1 1 1 10 Kod: 121 123 125 126 130 135 139 140 145 150 158 160 165 Frek: 1 1 3 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 Kod: 180 190 210 240 280 600 881 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 19
VAR 128 ÅR 1933: ANT BOENDE/RUM Loc 224 width 2 1 decimal places MD=99 Situation år 1933 - Antal boende per rum. Köket = rum. Faktiska värdet är kodat. 42 99. Uppgift saknas Valid-n=624 Min=0.3 Max=5.5 Mean=1.8 St.Dev=0.7
VAR 129 ÅR 1933: ANT INNEBOENDE Loc 226 width 1 Situation år 1933 - Antal inneboende 610 0. Ingen inneboende 37 1. En inneboende 13 2. Två inneboende 6 3. Tre inneboende
VAR 130 ÅR 1933: INK INNEBOENDE Loc 227 width 2 MD=99 Situation år 1933 - Inkomst av inneboende i 10-tal kronor 611 00. Ingen inneboende 18. 180 kronor . . 84. 840 kronor 4 98. Mer än 1 000 kronor 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 18 24 25 30 33 36 37 38 42 48 50 54 Frek: 611 1 4 1 6 1 5 1 1 4 4 1 3 Kod: 60 72 75 78 84 98 99 Frek: 4 5 1 2 1 4 6
VAR 131 STATL RESERVARB FÖRE Loc 229 width 2 Antal månader statligt reservarbete (s) före 28.2 1933 627 00. Inget statligt reservarbete 01. 1 månad . . 44. 44 månader Kod: 0 1 2 3 4 6 7 8 10 11 14 15 22 Frek: 627 6 3 3 7 2 2 2 2 1 1 2 2 Kod: 24 25 27 30 31 44 Frek: 1 1 1 1 1 1
VAR 132 STATL RESERVARB EFTER Loc 231 width 2 Antal månader statligt reservarbete (s) efter 28.2 1933 590 00. Inget statligt reservarbete 01. 1 månad . . 27. 27 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 Frek: 590 8 11 8 3 5 8 7 3 3 4 3 1 Kod: 16 17 18 20 21 22 27 Frek: 1 2 2 2 2 1 2
VAR 133 STATSKOM RESERVARB FÖRE Loc 233 width 2 MD=99 Antal månader statskommunalt reservarbete (sk) före 28.2 1993 622 00. Inget statskommunalt reservarbete 01. 1 månad . . 22. 22 månader 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 622 3 2 5 6 5 1 5 3 5 1 1 3 Kod: 14 17 22 99 Frek: 1 1 1 1
VAR 134 STATSKOM RESERVARB EFTER Loc 235 width 2 MD=99 Antal månader statskommunalt reservarbete (sk) efter 28.2 1993 562 00. Inget statskommunalt reservarbete 01. 1 månad . . 36. 36 månader 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 562 6 10 6 10 12 6 9 4 4 4 4 3 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 5 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 Kod: 36 99 Frek: 1 1
VAR 135 KOM RESERVARB FÖRE Loc 237 width 2 MD=99 Antal månader kommunalt reservarbete (k) före 28.2 1993 594 00. Inget kommunalt reservarbete 02. 2 månader . . 15. 15 månader 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 99 Frek: 594 21 12 4 6 15 6 1 2 1 2 1 1 Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 99 Frek: 594 21 12 4 6 15 6 1 2 1 2 1 1
VAR 136 KOM RESERVARB EFTER Loc 239 width 2 MD=99 Antal månader kommunalt reservarbete (k) efter 28.2 1993 632 00. Inget kommunalt reservarbete 01. 1 månad . . 07. 7 månader 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 7 99 Frek: 632 2 13 7 7 1 3 1
VAR 137 STATL KONTUNDERSTÖD FÖRE Loc 241 width 2 Antal månader statligt kontantunderstöd före 28.2 1993 495 00. Inget statligt kontantunderstöd 01. 1 månad . . 22. 22 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 495 46 28 13 30 8 7 5 1 1 6 6 4 Kod: 13 14 15 16 22 Frek: 9 1 3 2 1
VAR 138 STAT KONTUNDERSTÖD EFTER Loc 243 width 2 Antal månader statligt kontantunderstöd efter 28.2 1993 223 00. Inget statligt kontantunderstöd 01. 1 månad . . 39. 39 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 223 31 45 30 31 24 16 23 18 21 18 12 18 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 29 17 21 8 8 11 10 6 6 5 5 6 4 Kod: 26 27 28 29 30 31 35 39 Frek: 5 5 1 2 2 2 2 1
VAR 139 FATTIGVÅRD FÖRE Loc 245 width 2 Antal månader fattigvård före 28.2 1993 115 00. Ingen fattigvård 01. 1 månad . . 60. 60 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 115 89 92 81 59 31 35 19 20 22 18 15 17 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 26 28 29 Frek: 8 8 6 4 3 4 3 2 2 5 1 1 1 Kod: 30 33 35 40 60 Frek: 1 1 1 1 1
VAR 140 FATTIGVÅRD PAR 2 EFTER Loc 247 width 2 Antal månader fattigvård enligt paragraf 2 efter 28.2 1993 98 00. Ingen fattigvård enligt paragraf 2 01. 1 månad . . 40. 40 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 98 66 90 54 57 48 32 44 36 18 16 15 18 6 10 6 5 4 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 Frek: 6 6 3 5 2 2 1 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 40 Frek: 1
VAR 141 FATTIGVÅRD PAR 1 EFTER Loc 249 width 2 Antal månader fattigvård enligt paragraf 1 efter 28.2 1993 615 00. Ingen fattigvård enligt paragraf 2 01. 1 månad . . 45. 45 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 Frek: 615 2 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2 1 Kod: 15 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 Kod: 36 37 38 42 44 45 Frek: 2 1 2 1 1 2
VAR 142 ARB-ÅR: ÅLDER Loc 251 width 2 MD= 0 Situation det år arbetslösheten upphörde - Ålder 18. 18 år . . 65. 65 år 111 00. Ej tillämplig Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 2 2 6 9 22 24 24 25 27 18 24 27 19 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 21 22 15 19 19 11 16 13 11 6 3 14 9 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 14 8 1 6 16 17 8 6 9 12 14 10 2 Kod: 57 58 59 60 61 63 64 65 0 Frek: 4 4 2 2 5 3 2 2 111
VAR 143 ARB-ÅR: YRKE Loc 253 width 3 MD= 0 Situation det år arbetslösheten upphörde - Yrke 1 005. Tjänare i husbondens kost 12 010. Trädgårdspersonal 1 011. Andra inom jordbruk (torpare m. fl.) 1 015. Skogsarbetare 1 025. 2 051. Stenhuggare o. d. 1 052. Tegelbruksarbetare 1 060. Guldsmeder 1 061. Ur- och instrumentmakare 3 062. Gjutare och formare 9 063. Bleck-, tunn- och takplåtslagare, grov- och pannplåtslagare 8 065. Smeder och hovslagare 4 066. Verktygsarbetare 5 067. Filare och bänkarbetare 12 068. Maskinarbetare 4 070. Elektriker 3 071. Bil- och cykelreparatörer 16 072. Hjälparbetare (hantlangare) 2 073. Verkstadsynglingar 4 074. Andra inom metall- och maskinindustri 3 076. Andra inom metall- och maskinindustri 14 079. Andra inom metall- och maskinindustri 2 080. Sågverks- o. brädgårdsarbetare 2 081. Maskin- och modellsnickare 7 082. Möbel- och finsnickare (träsnickare) 1 083. Träsvarvare 37 090. Jord-, betong- och schaktningsarbetare (inkl. gatu-, väg- och vattenbyggnadsarbetare) 9 091. Grundläggare, bergsprängare o. stensättare 17 092. Rörläggare, gas- och vattenledningsarbetare 8 093. Murare 54 094. Murarbetsmän och tegelbärare 24 095. Byggnadssnickare och timmermän 19 097. Måleriarbetare 1 099. Glasmästare och förgyllare 1 102. Andra inom byggnadsverksamhet 1 111. Sadelmakare och tapetserare 1 123. Färgeriarbetare 2 129. Andra inom textilindustri 1 130. Herrskrädderiarbetare 4 131. Kapp- och klädsömmerskor 1 135. Skomakeri- och skofabriksarbetare 2 139. Tvätt- och strykningsarbetare 3 149. Andra inom beklädnadsindustri 3 152. Bageriarbetare 3 154. Slakteri- och charkuteriarbetare 1 158. Margarinfabriksarbetare 1 173. Andra inom kemisk-teknisk och belysningsindustri (gödningsfabriksarbetare, laboranter m. fl.) 3 181. Bokbinderi- o. kartongarbete 5 190. Typografer 1 191. Litografer och kemigrafer 2 192. Fotografer 6 200. Ingenjörer, ritare och verkmästare, alla slag 2 201. Maskinister 1 202. Eldare 1 203. Fabriksarbetare, ej specif. 1 211. Styrmän 6 212. Maskinister 4 213. Däcksmanskap 10 214. Maskinmanskap 3 215. Personal för mathållning och uppassning mm 1 220. Bokhållare, korrespondenter etc. 11 222. Handels- o. försäkringsagenter 4 223. Kontorsbiträden 2 224. Vaktmästare 1 230. Bokhållare, kassörskor etc. 4 231. Expediter och biträden 11 235. Handelsarbetare (lagerarbetare m. fl.) 6 236. Affärsdrängar 1 237. Andra inom butiks- och magasinspersonal 2 239. Andra inom butiks- och magasinspersonal 7 240. Servitörer, servitriser 2 241. Vaktmästare, städerskor m. fl. 1 243. Kallskänkor och biträden 2 245. Kockar och kokerskor 4 246. Diskerskor, köksor m. fl. 1 247. Andra inom hotell-, kafe- och restaurangrörelse (tvätterskor m. fl.) 4 250. Bud (springpojkar o. -flickor) 6 252. Kuskar och åkeriarbetare 0 255. Järnvägs- o. spårvägspersonal 49 256. Chaufförer 5 257. Express- o. transportarbetare 6 258. Hamn- och stuveriarbetare 3 259. Andra inom landtransport 2 260. Statlig och kommunal tjänst (befattningshavare ej specif.) 3 261. 2 262. 3 265. Litterär verksamhet (lärare, guvernanter o. d.) 1 266. 2 270. Sjukvård 1 271. Husmödrar o. föreståndarinnor 1 279. Diverse personal inom handel och samfärdsel 4 285. Tvätt- o. rengöringsarbeterskor 2 288. Betjänter 4 290. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 2 299. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 36 300. Grovarbetare (renhålln., vedhuggn., etc.) 1 302. F.d. militärer; Volontäranställning 111 000. Ej tillämplig
VAR 144 ARB-ÅR: NÄRINGSGREN Loc 256 width 1 MD=0 Situation det år arbetslösheten upphörde - Yrkets näringsgren 16 1. Jordbruk och skogshushållning 318 2. Industri och hantverk 24 3. Sjöfart och fiske 157 4. Handel, samfärdsel och allmän tjänst 3 5. Husligt arbete 37 6. Arbete, ej hänförligt till annan grupp 111 0. Ej tillämplig
VAR 145 ARB-ÅR: BRANSCH Loc 257 width 3 MD= 0 Situation det år arbetslösheten upphörde - Yrkets bransch 1 100. Jordbruk 14 101. Jordbruk 1 102. 3 205. Jord-, sten- och glasindustri 43 206. Metall- och maskinindustri 46 207. 12 208. Trävaruindustri 169 209. Byggnadsverksamhet 1 210. 1 211. Läder, hår och gummivaruindustri 3 212. Textilindustri 8 213. Beklädnadsindustri 3 214. 7 215. Närings- och njutningsindustri 1 217. Kemisk-teknisk och belysningsindustri 3 218. Trämasse- och pappersindustri 8 219. Grafisk industri 10 220. Industri och hantverk, ej särsiklt specificerat 24 321. Sjöfart och fiske 18 422. Kontors-, bank- och försäkringspersonal 25 423. Butiks- och magasinspersonal 17 424. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 73 425. Landtransport 11 426. Allmän och litterär verksamhet 4 427. Handel och samfärdsel, ej särskilt specificerad 5 428. Husligt arbete 4 429. 1 528. 2 529. 37 630. Arbete ej hänförligt till annan grupp 111 000. Ej tillämplig
VAR 146 ARB-ÅR: TYP AV ARBETE Loc 260 width 1 MD=0 Situation det år arbetslösheten upphörde - Typ av arbete 207 1. Fackutbildat 20 2. Lärling 328 3. Okvalificerat 111 0. Ej tillämplig
VAR 147 ARB-ÅR: INKOMST Loc 261 width 3 MD=990 or GE 999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Den arbetslöses skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 98 000. Ingen 003. 30 kronor . . 920. 9 200 kronor 111 990. Ej tillämplig 28 999. Uppgift saknas Kod: 0 3 7 8 9 11 15 18 19 20 21 26 27 Frek: 98 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 30 32 33 34 36 38 41 43 44 45 46 47 48 Frek: 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 4 2 2 Kod: 49 50 51 52 53 55 56 57 59 60 62 63 64 Frek: 2 3 1 2 2 3 4 1 2 7 2 1 1 Kod: 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 79 Frek: 3 3 1 1 5 3 1 4 1 2 2 4 6 Kod: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 Frek: 5 2 3 3 3 1 2 3 4 1 1 4 4 Kod: 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 Frek: 3 4 2 2 3 8 3 5 3 1 1 1 4 Kod: 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 Frek: 1 2 6 1 1 1 3 1 2 1 4 5 2 Kod: 122 123 124 125 127 128 130 131 132 134 135 136 137 Frek: 2 1 2 1 4 1 3 1 3 1 4 6 1 Kod: 138 139 140 141 142 146 148 149 150 151 154 155 156 Frek: 3 2 1 5 1 1 2 2 8 3 2 2 3 Kod: 159 160 162 163 164 166 169 170 172 173 176 177 178 Frek: 2 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 2 Kod: 179 180 183 184 185 188 189 193 195 196 197 198 200 Frek: 2 5 3 1 1 1 6 5 1 2 1 3 13 Kod: 201 202 204 205 209 210 213 214 215 216 217 218 222 Frek: 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 224 225 227 228 229 230 232 235 237 238 239 240 241 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 242 244 245 247 249 250 252 257 261 263 267 271 275 Frek: 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 278 285 289 292 296 298 300 302 303 309 314 315 320 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 328 357 363 379 400 427 494 547 684 920 990 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 28
VAR 148 ARB-ÅR: ARBLÖSHETSHJÄLP Loc 264 width 3 MD=997 or GE 999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10 tal kronor 86 000. Ingen 002. 20 kronor . . 748. 7 480 kronor 111 997. Ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 86 3 5 1 8 5 5 5 10 11 7 5 6 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 8 9 7 8 7 7 7 13 10 9 8 8 3 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 3 7 2 4 7 6 2 7 8 2 7 8 4 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 6 6 5 3 3 3 6 4 3 1 4 2 4 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 3 8 3 3 7 4 3 2 3 2 2 1 4 Kod: 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 3 4 2 2 1 4 3 2 1 6 4 1 3 Kod: 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 Frek: 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 1 1 Kod: 95 96 97 98 99 100 101 102 103 106 107 108 109 Frek: 3 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 3 Kod: 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 122 123 125 Frek: 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 126 128 131 133 134 138 140 142 148 149 150 153 174 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 187 190 197 748 997 999 Frek: 1 1 1 1 111 4
VAR 149 ARB-ÅR: FACKFÖRENHJÄLP Loc 267 width 2 MD=97 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10-tal kronor 489 00. Ingen 01. 10 kronor . . 90. 900 kronor 111 97. Ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 Frek: 489 3 2 4 5 1 2 3 2 5 1 2 3 Kod: 16 17 18 21 22 24 25 26 28 33 35 36 41 Frek: 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 46 55 57 59 66 68 73 90 97 99 Frek: 2 1 2 1 1 3 1 1 111 2
VAR 150 ARB-ÅR: CIVILSTÅND Loc 269 width 1 MD=0 Situation det år arbetslösheten upphörde - Civilstånd 230 1. Ogift 24 2. Frånskild 12 3. Änkling/änka 251 4. Gift 33 5. Sammanboende 0 6. Omgift 5 7. Gift, ej samboende 111 0. Ej tillämplig
VAR 151 ARB-ÅR: MINDERÅRIG BARN Loc 270 width 1 MD GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal minderåriga barn, 16 år eller yngre 372 0. Inga barn 118 1. Ett barn 43 2. Två barn 15 3. Tre barn 3 4. Fyra barn 4 5. Fem barn 111 9. Ej tillämplig
VAR 152 ARB-ÅR: VUX BARN M ARB Loc 271 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal vuxna barn över 16 år som har arbete med en inkomst på över 600 kronor per år 518 0. Inga barn 27 1. Ett barn 9 2. Två barn 1 3. Tre barn 111 9. Ej tillämplig
VAR 153 ARB-ÅR: VUX BARN U ARB Loc 272 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal vuxna barn över 16 år som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 523 0. Inga barn 27 1. Ett barn 4 2. Två barn 1 3. Tre barn 111 9. Ej tillämplig
VAR 154 ARB-ÅR: VUXNA M ARB Loc 273 width 1 MD=8 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal vuxna i hushållet som har arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 399 0. Ingen 109 1. En vuxen 34 2. Två vuxna 7 3. Tre vuxna 2 4. Fyra vuxna 111 8. Ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 155 ARB-ÅR: VUXNA U ARB Loc 274 width 1 MD=8 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal vuxna i hushållet som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 225 0. Ingen 251 1. En vuxen 55 2. Två vuxna 18 3. Tre vuxna 1 4. Fyra vuxna 1 6. Sex vuxna 111 8. Ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 156 ARB-ÅR : VUX M ARBLÖSHJ Loc 275 width 1 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal vuxna i hushållet med arbetslöshetshjälp 623 0. Ingen 38 1. En vuxna 5 2. Två vuxna
VAR 157 ARB-ÅR: ARBLÖSHJ ÖVRIGA Loc 276 width 3 MD=999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Övriga hushållsmedlemmars summa arbetslöshetshjälp i kronor 511 000. Ingen 005. 5 kronor . . 152. 152 kronor 111 999. Ej tillämplig Kod: 0 5 9 10 11 15 20 21 22 23 25 28 29 Frek: 511 1 2 3 3 2 4 1 2 1 2 1 1 Kod: 31 33 34 36 37 40 41 49 56 58 65 72 85 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 89 100 109 113 152 999 Frek: 1 1 1 1 1 111
VAR 158 ARB-ÅR: FATTIGV/FOLKPEN Loc 279 width 1 MD=9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Övriga hushållsmedlemmar som har fattigvård enligt paragraf 1 och/eller folkpension 504 0. Ingen 50 1. En 1 2. Två 111 9. Ej tillämplig
VAR 159 ARB-ÅR: S:A FATTIGVÅRD Loc 280 width 2 MD=97 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Övriga hushållsmedlemmars fattigvård/folkpension i 10-tal kronor 505 00. Ingen 03. 30 kronor . . 96. 960 kronor 7 98. Över 1 000 kronor 111 97. Ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 7 13 15 16 17 19 20 21 24 28 31 Frek: 505 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 36 46 48 49 58 60 62 66 68 69 71 72 73 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 74 75 76 77 78 80 82 85 96 98 97 99 Frek: 3 2 2 1 1 1 1 1 1 7 111 2
VAR 160 ARB-ÅR: ÖVRIGAS INKOMST Loc 282 width 3 MD=997 or GE 999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Övriga hushållsmedlemmars skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 384 000. Ingen 016. 160 kronor . . 928. 9 280 kronor 111 997. Ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 16 17 19 20 26 29 30 31 36 39 40 41 Frek: 384 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 44 45 47 48 49 54 61 66 68 69 72 75 76 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 Kod: 78 79 80 85 90 92 93 94 96 97 99 103 104 Frek: 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 105 107 108 109 120 122 128 130 132 135 136 137 141 Frek: 1 1 2 1 4 2 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 142 146 150 151 152 153 154 158 160 165 168 170 171 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 172 175 176 182 185 187 190 191 196 199 206 210 212 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 215 218 220 226 231 238 240 241 242 252 254 258 264 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 266 271 274 276 280 295 306 318 319 320 323 328 330 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 349 352 381 385 400 403 410 412 413 423 427 429 450 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 465 487 493 494 495 514 515 516 567 620 643 853 855 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 928 997 999 Frek: 1 111 3
VAR 161 ARB-ÅR: HUSTRU ARBETAR Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Hustru/sammanboende förvärvsarbetar 59 1. Ja 21 2. Deltidsarbetar 204 5. Nej 266 7. Hustru/sammanboende finns ej 111 0. Ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 162 ARB-ÅR: HUSTRUS INKOMST Loc 286 width 3 MD=997 or GE 999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Hustruns/sammanboendes skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 473 000. Ingen 016. 160 kronor . . 328. 3 280 kronor 111 997. Ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas Kod: 0 16 17 19 20 26 29 30 31 36 39 40 41 Frek: 473 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 44 45 47 49 54 61 66 68 69 72 75 76 79 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 84 90 92 94 96 97 99 105 108 110 120 122 128 Frek: 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 130 132 136 137 142 150 151 152 153 160 165 168 172 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 175 176 210 212 215 220 221 231 241 242 255 266 300 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 319 328 997 999 Frek: 1 1 111 2
VAR 163 ARB-ÅR: BOSTADSTYP Loc 289 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Bostadstyp 293 01. Hyr i första hand 134 02. Inneboende 6 03. Ungkarlshärbärge eller liknande 76 04. Föräldrahem 16 05. Hos släktingar 7 06. Äger (bostadsrätt eller villa) 7 07. Bor ombord till sjöss(cirkus 9 08. KH/sanatorium, kasern, AK-arbete 0 09. Fängelse/sinnessjukhus 111 00. Ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 164 ARB-ÅR: VÅNINGTYP/STAND Loc 291 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Våningstyp och standard 18 10. Inneboenderum/sovsal, standard ej specificerad 4 11. Inneboenderum/sovsal med centralvärme, bad/dusch och hall 4 12. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och bad/dusch 9 14. Inneboenderum/sovsal med centralvärme 4 15. Inneboenderum/sovsal med bad och dusch 99 17. Inneboenderum (sovsal med ingendera) 1 22. Ett rum med centralvärme och bad/dusch 3 24. Ett rum med centralvärme 17 27. Ett rum med ingendera 2 30. Ett rum och kokvrå, standard ej specificerad 7 31. Ett rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 14 32. Ett rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 14 34. Ett rum och kokvrå med centralvärme 1 35. Ett rum och kokvrå med bad och dusch 22 37. Ett rum och kokvrå med ingendera 11 41. Ett rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 9 42. Ett rum och kök med centralvärme och bad/dusch 6 43. Ett rum och kök med centralvärme och hall 30 44. Ett rum och kök med centralvärme 2 46. Med hall 149 47. Ett rum och kök med ingendera 2 51. Två rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 3 52. Två rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 1 54. Två rum och kokvrå med centralvärme 3 57. Två rum med ingendera 5 61. Två rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 5 62. Två rum och kök med centralvärme och bad/dusch 11 64. Två rum och kök med centralvärme 1 66. Två rum och kök med hall 65 67. Två rum och kök med ingendera 1 71. Tre rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 1 75. Tre rum och kokvrå med bad och dusch 1 77. Tre rum och kokvrå med ingendera 1 81. Tre rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 1 84. Tre rum och kök med centralvärme 1 85. Tre rum och kök med bad och dusch 6 87. Tre rum och kök med ingendera 1 91. Fyra rum och kök eller större med centralvärme, bad/dusch och hall 1 92. Fyra rum och kök eller större med centralvärme och bad/dusch 3 97. Fyra rum och kök eller större med ingendera 111 00. Ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas
VAR 165 ARB-ÅR: VÅNINGSTYP Loc 293 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Våningstyp 138 01. Inneboenderum/sovsal 21 02. Ett rum 60 03. Ett rum och kokvrå 207 04. Ett rum och kök 9 05. Två rum och kokvrå 87 06. Två rum och kök 3 07. Tre rum och kokvrå 9 08. Tre rum och kök 5 09. Fyra rum och kök eller större 111 00. Ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas
VAR 166 ARB-ÅR: BOSTADSSTANDARD Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Bostadens standard 32 1. Centralvärme, bad/dusch och hall 37 2. Centralvärme och bad/dusch 6 3. Centralvärme och hall 69 4. Centralvärme 7 5. Bad och dusch 3 6. Hall 365 7. Ingendera 112 0. Ej tillämplig 35 9. Uppgift saknas
VAR 167 ARB-ÅR: ANTAL TRAPPOR Loc 296 width 1 MD=8 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal trappor 173 0. Nedre botten 1. 1 trappa . . 5. 5 trappor 111 8. Ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 8 9 Frek: 173 128 83 76 50 13 111 32
VAR 168 ARB-ÅR: HUSETS LÄGE/TYP Loc 297 width 1 MD=0 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Husets läge och typ 373 1. Gathus 70 2. Gårdshus 74 3. Fristående = samtliga hyreshus utanför tullarna 18 4. Villa/småstuga 3 5. Kolonistuga 3 6. Efterförd 111 0. Ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 169 ARB-ÅR : FÖRSAML/TAXDIST Loc 298 width 3 MD= 0 or GE 999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Församling och taxeringsdistrikt 28 010. Storkyrko/Nikolai 5 021. Klara 1 4 022. Klara 2 4 031. Jakob 1 1 032. Jakob 2 8 041. Johannes 1 8 042. Johannes 2 6 051. Adolf Fredrik 1 6 052. Adolf Fredrik 2 14 061. Gustav Vasa 1 2 062. Gustav Vasa 2 2 063. Gustad Vasa 3 9 071. Matteus 1 1 072. Matteus 2 8 073. Matteus 3 1 074. Matteus 4 8 075. Matteus 5 3 076. Matteus 6 3 081. Engelbrekt 1 3 082. Engelbrekt 2 12 083. Engelbrekt 3 3 091. Hedvig Eleonora 1 3 092. Hedvig Eleonora 2 5 093. Hedvig Eleonora 3 5 101. Oscar 1 4 102. Oscar 2 4 103. Oscar 3 16 111. Katarina 1 32 112. Katarina 2 12 113. Katarina 3 3 114. Katarina 4 11 115. Katarina 5 18 116. Katarina 6 4 121. Sofia 1 21 122. Sofia 2 18 131. Maria 1 26 132. Maria 2 21 141. Högalid 1 17 142. Högalid 2 25 143. Högalid 3 6 151. Kungsholmen 1 13 152. Kungsholmen 2 1 153. Kungsholmen 3 12 161. S:t Göran 1 11 162. S:t Göran 2 11 163. S:t Gören 3 12 164. S:t Göran 4 1 171. Bromma 1 2 172. Bromma 2 17 173. Bromma 3 4 181. Brännkyrka 1 25 182. Brännkyrka 2 11 183. Brännkyrka 3 23 191. Enskede 1 7 192. Enskede 2 111 000. Ej tillämplig 15 999. Uppgift saknas
VAR 170 ARB-ÅR: FÖRSAMLING Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Församling 28 01. Storkyrko/Nikolai 9 02. Klara 5 03. Jakob 16 04. Johannes 12 05. Adolf Fredrik 18 06. Gustav Vasa 30 07. Matteus 18 08. Engelbrekt 11 09. Hedvig Eleonora 13 10. Oscar 92 11. Katarina 25 12. Sofia 44 13. Maria 63 14. Högalid 20 15. Kungsholmen 46 16. S:t Göran 20 17. Bromma 40 18. Brännkyrka 30 19. Enskede 111 00. Ej tillämplig 15 99. Uppgift saknas
VAR 171 ARB-ÅR: TID BOST-ARBPL Loc 303 width 1 MD=0 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal minuter från bostaden till arbetsplatsen 92 1. Inom en cirkel med 1 km radie = 15 minuter 59 2. Mellan en cirkel med 1 km radie och 2 km radie = 30 minuter 40 3. Mellan en cirkel med 2 km radie och 3 km radie = 45 minuter 25 4. Mellan en cirkel med 3 km radie och 4 km radie = 60 minuter 73 5. Utanför en cirkel med 4 km radie = mer än 60 minuter 114 0. Ej tillämplig 263 9. Uppgift saknas
VAR 172 ARB-ÅR: HYRA Loc 304 width 3 MD= 0 or GE 999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Hyra i 10-tal kronor 23 001. Fritt 009. 90 kronor . . 600. 6 000 kronor 111 000. Ej tillämplig 38 999. Uppgift saknas Kod: 1 9 17 18 20 23 24 25 27 28 30 33 35 Frek: 23 1 1 9 2 1 5 2 2 2 26 2 3 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 49 1 4 2 7 2 15 2 1 6 1 1 16 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 Frek: 10 11 2 3 4 5 11 3 2 8 32 2 2 Kod: 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Frek: 1 10 7 1 1 16 2 12 3 4 16 1 3 Kod: 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 6 1 12 3 5 4 10 1 2 4 1 18 2 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 100 101 103 105 108 109 Frek: 2 1 1 3 5 1 3 14 2 3 6 3 1 Kod: 110 114 115 117 118 120 121 125 126 129 130 139 140 Frek: 6 2 2 1 2 5 1 3 1 1 3 1 4 Kod: 145 149 150 158 165 170 210 240 280 300 499 501 600 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 0 999 Frek: 111 38
VAR 173 ARB-ÅR: ANT BOENDE/RUM Loc 307 width 2 1 decimal places MD= 0 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal boende per rum (köket = rum). Faktiska värdet är kodat. 111 00. Ej tillämplig 59 99. Uppgift saknas Valid-n=496 Min=0.1 Max=9 Mean=1.8 St.Dev=0.9
VAR 174 ARB-ÅR: ANT INNEBOENDE Loc 309 width 1 MD=8 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal inneboende 512 0. Ingen inneboende 27 1. En inneboende 10 2. Två inneboende 5 3. Tre inneboende 111 8. Ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 175 ARB-ÅR: INK INNEBOENDE Loc 310 width 2 MD=98 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Inkomst av inneboende i 10-tal kronor 514 00. Ingen 24. 240 kronor . . 84. 840 kronor 2 95. Mer än 1 000 kronor 111 98. Ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas Kod: 0 24 30 33 36 38 40 42 48 53 54 60 72 Frek: 514 1 3 1 5 1 1 3 2 1 3 3 2 Kod: 78 84 95 98 99 Frek: 1 1 2 111 11
VAR 176 ARB-ÅR: ARBGIV-FÖRETAG Loc 312 width 4 MD= 0 or GE 9999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Arbetsgivare, företag 1 1100. Egentligt jordbruk 1 1101. Egentligt jordbruk. Finsta Säteri 1 1103. Egentligt jordbruk: Hersby gård 1 1105. Egentligt jordbruk: Näslunda Gård 1 1107. Egentligt jordbruk: Tyresö Gård 1 1108. Egentligt jordbruk: Walla Gård 1 1110. Egentligt jordbruk: Strängnäs 1 1113. Egentligt jordbruk: Göransson i Foghyttan 1 1114. Egentligt jordbruk: Dröpsta Gård Hallingsberg 1 1118. Egentligt jordbruk: Lövsta Gård, Kungsängen 3 1199. Egentligt jordbruk: Ej spec. 1 1202. Skogsbruk: Skrubba 1 1304. Trädgårdsskötsel: Jansson & Hallström Trädgårdsbyrå 1 1305. Trädgårdsskötsel: A Lindgrens Trädgård 3 1308. Trädgårdsskötsel: Stockholms Stads Kyrkogårdsnämnd 1 1310. Trädgårdsskötsel: Birger Lundvist, Åkerhielmsv. 21, Ulvsunda 1 1311. Trädgårdsskötsel: Finska Torp Säter 1 1312. Trädgårdsskötsel: Sture Böhmen, Eriksbergsg 1 1314. Trädgårdsskötsel: von Ahlefeld, Munka-Ljungby 1 1315. Trädgårdsskötsel: Fru Trolle, Sågatorp, Saltsjö-Duvnäs 1 1399. Trädgårdsskötsel: Ej spec. 1 1400. Djurskötsel 1 2000. 9 2100. Byggnadsfirmor (inkl fastighetsbolag) 1 2101. Byggnadsfirmor: Adlings Byggnadsbyrå 1 2103. Byggnadsfirmor: Ing Gustav Andersson 1 2104. Byggnadsfirmor: Byggmästare Andersson & Bergman 1 2105. Byggnadsfirmor: Arbetarbostadsfonden 2 2107. Byggnadsfirmor: AB Armator Cement 1 2109. Byggnadsfirmor: Byggnadsing O Berggren 1 2112. Byggnadsfirmor: Gösta Björks Byggnadsbyrå 1 2114. Byggnadsfirmor: Ing H Björkman 1 2118. Byggnadsfirmor: AB Byggnadsarbeten 1 2120. Byggnadsfirmor: Carlsson & Löfgren 1 2121. Byggnadsfirmor: Byggmästare Thure Carlsson 1 2123. Byggnadsfirmor: Byggnads AB Contraktor 1 2125. Byggnadsfirmor: Byggmästare Diös 1 2127. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman Thure Enfors 5 2128. Byggnadsfirmor: Byggmästare Olle Engkvist 1 2129. Byggnadsfirmor: Byggmästare Englund 2 2131. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Gideon Eriksson 6 2132. Byggnadsfirmor: Fackföreningarnas Byggnadsproduktion upa 1 2134. Byggnadsfirmor: Byggmästare Nils Forslund 1 2136. Byggnadsfirmor: AB Granit & Betong 1 2137. Byggnadsfirmor: Byggmästere Jonas Granström 1 2138. Byggnadsfirmor: Civ ing Åke Grauer 1 2139. Byggnadsfirmor: Byggmästare Olof Grund 1 2140. Byggnadsfirmor: Gumpel & Bengtsson 1 2144. Byggnadsfirmor: Alsing Hagander 2 2146. Byggnadsfirmor: Ing K G haraldsson 1 2147. Byggnadsfirmor: Byggnadsing J Hedbom 1 2150. Byggnadsfirmor: Byggnadsing H W Isberg 2 2151. Byggnadsfirmor: Grundläggare J A Fritiof Johansson 1 2152. Byggnadsfirmor: Verkmästare Oskar Karlsson 1 2155. Byggnadsfirmor: Byggnads AB C A Kilgren 2 2157. Byggnadsfirmor: Byggnadsing John Kindblom 1 2159. Byggnadsfirmor: AB Fors & Son 1 2163. Byggnadsfirmor: Algot Lindgren byggnadsfirma 1 2166. Byggnadsfirmor: Nilsson & Hansson 1 2167. Byggnadsfirmor: Nya Asfalts AB 1 2168. Byggnadsfirmor: Ing Axel Olsson 1 2172. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman E Oskarsson AB 1 2175. Byggnadsfirmor: Byggmästare J T Petersson 1 2176. Byggnadsfirmor: AB Gottfrid Rystedts Byggnadsfirma 1 2177. Byggnadsfirmor: Ing Gunnar Rönn 5 2178. Byggnadsfirmor: Byggmästare Johan Sabel 1 2179. Byggnadsfirmor: AB Senator 1 2182. Byggnadsfirmor: Skånska Cementgjuteriet 2 2184. Byggnadsfirmor: Stockholms Kooperativa Bostadsförening 2 2185. Byggnadsfirmor: Stockholms Stads Gatukontor 2 2186. Byggnadsfirmor: Stockholms Stads Folkskoledirektions byggnadsavd. 1 2187. Byggnadsfirmor: Stockholms Stads Idrottsstyrelse 1 2188. Byggnadsfirmor: Stockholms Stads Småstugebyrå 2 2189. Byggnadsfirmor: Svenska Väg AB 2 2190. Byggnadsfirmor: Byggmästare K Svensson 1 2191. Byggnadsfirmor: Byggmästare Per Sällström 1 2192. Byggnadsfirmor: Tekniska Byggnadsbyrån 1 2194. Byggnadsfirmor: Byggnads & Fastighets AB Carl Thunberg 1 2195. Byggnadsfirmor: Byggmästare Alfred Thunell 1 2197. Byggnadsfirmor: Wahlin & Co AB 2 2198. Byggnadsfirmor: Ing G Wahlström & byggmästare L M Torngren 10 2199. Byggnadsfirmor: Bankirfirman Westelius 2 2203. Byggnadsfirmor: Byggnadsfirman Zetterberg AB 1 2205. Byggnadsfirmor: Vägentreprenör Andersson 1 2212. Byggnadsfirmor: Lenta Industri 1 2214. Byggnadsfirmor: Murarmästare Gustav Pettersson 1 2216. Byggnadsfirmor: Svenskt Specialmaterial 1 2217. Byggnadsfirmor: Entreprenör (väg) Söderkvist, Norrtälje 1 2221. Byggnadsfirmor: Fernström 1 2226. Byggnadsfirmor: Stockholms Arbetslöshetskommitte, arbetsavd. 1 2227. Byggnadsfirmor: Yngve Möller, Bolinders fabrikstomt 1 2228. Byggnadsfirmor: Birger Lundgren, timmerman, Heleneborgsg 34 1 2230. Byggnadsfirmor: Byggnadsing Britz 1 2232. Byggnadsfirmor: Ing Thunström, Blasieholmsg 7 1 2233. Byggnadsfirmor: Byggn fören Samarbetet upa 1 2299. Byggnadsfirmor: Arbetsgivaren okänd 2 2300. Entreprenörer/Installationsfirmor 1 2302. Entreprenörer/Installationsfirmor: F.a Christian Berner 1 2306. Entreprenörer/Installationsfirmor: Clausens Gas & Vattenledningsaffär AB 1 2309. Entreprenörer/Installationsfirmor: Gas Vatten & Värme AB 1 2310. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Hellman & Son 1 2314. Entreprenörer/Installationsfirmor: A W Lindberg Rörfirma 1 2315. Entreprenörer/Installationsfirmor: Lindens Rörledningsfirma 1 2317. Entreprenörer/Installationsfirmor: Rörledningsfirman AB Montör 1 2319. Entreprenörer/Installationsfirmor: Alfred Norrhagens Rörlednings AB 2 2320. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Rundqvist & Co 1 2321. Entreprenörer/Installationsfirmor: Sandholm & Co AB 1 2322. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Sel 2 2324. Entreprenörer/Installationsfirmor: Rörlednings AB Svea 1 2325. Entreprenörer/Installationsfirmor: Vasabolaget 1 2328. Entreprenörer/Installationsfirmor: Gunnar Bergström, Ekenhjelmsg 1 2329. Entreprenörer/Installationsfirmor: C O Carlsson, glasmästeri, Drottningg 15, Eskilstuna 1 2330. Entreprenörer/Installationsfirmor: J L Johansson & Co, Birger Jarlsg 108 1 2331. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Sanitet, M Samuelsgatan 34 1 2332. Entreprenörer/Installationsfirmor: J S Andersson, Roslagsg 68 1 2333. Entreprenörer/Installationsfirmor: AB Sanitas, Valling 14 1 2399. Entreprenörer/Installationsfirmor: Ospec. 6 2400. Måleriaffärer 1 2403. Måleriaffärer: Målarmästare Wilhelm Hoffmeister 1 2406. Måleriaffärer: Målarmästare Ivan Pettersson 1 2407. Måleriaffärer: Målarmästare Carl Sandberg 1 2408. Måleriaffärer: Målarmästare M L Schultze 1 2409. Måleriaffärer: Målarmästare Nils Sjöholm 1 2411. Måleriaffärer: Målarmästare A R Wahlman 1 2413. Måleriaffärer: Målarmästare Eskil Karlsson 1 2415. Måleriaffärer: Målarmästare Målarmästare Valdemar Nilsson 1 2499. Måleriaffärer: Ospec. 1 2501. Arkitektkontor: Arkitekt Ivar Callmander 1 2502. Arkitektkontor: Arkitekt Erik Dahl 1 2503. Arkitektkontor: Arkitekt Hjalmar Eriksson, Västmanag 77 2 3201. Jord-, sten- och glasindustri: AB Karta & Oaxen 2 3202. Jord-, sten- och glasindustri: Mälardalens Tegelbruks AB 1 3203. Jord-, sten- och glasindustri: Nya Murbruksfabriken i Stockholm AB 1 3204. Jord-, sten- och glasindustri: Stockholms Marmorsliperi 1 3206. Jord-, sten- och glasindustri: Bovo & Son 1 3208. Jord-, sten- och glasindustri: Ing Sigfrid Pettersson 4 3300. Metall och maskinindustri 1 3302. Metall och maskinindustri: AG Gerhard Arehns Mekaniska Verkstad 2 3303. Metall och maskinindustri: Atlas Diesel 1 3305. Metall och maskinindustri: Bolinders Fabriks AB 2 3306. Metall och maskinindustri: Bultfabriken AB Hallstahammar 1 3307. Metall och maskinindustri: Ecks Fabriker 1 3308. Metall och maskinindustri: Vagnmakare P A Elmborg 1 3311. Metall och maskinindustri: AB Fundator Gjuteri 6 3312. Metall och maskinindustri: General Motors Nordiska AB 1 3313. Metall och maskinindustri: Hasselgrens Verkstäder 1 3318. Metall och maskinindustri: Köpings Mekaniska Verkstad 1 3320. Metall och maskinindustri: AB De Lavals Ångturbin 1 3322. Metall och maskinindustri: Ing G Lundholms Mek Verkstad 1 3324. Metall och maskinindustri: Mekaniska Verkstaden National 1 3325. Metall och maskinindustri: Motala Verkstäder 1 3326. Metall och maskinindustri: Ernst Nilsson & Co 1 3327. Metall och maskinindustri: Nordisk Skyltindustri 1 3328. Metall och maskinindustri: AB Primus 1 3329. Metall och maskinindustri: Rickes Rostfria Industri AB 1 3330. Metall och maskinindustri: Schaub & Comp AB 2 3331. Metall och maskinindustri: AB Separator 2 3332. Metall och maskinindustri: AB Singer 3 3334. Metall och maskinindustri: AB Stille Verner 1 3336. Metall och maskinindustri: AB (Nya) Stängselfabriken 1 3337. Metall och maskinindustri: Firma Stålfjäder 1 3338. Metall och maskinindustri: Sunnekranz Mek Verkstad 1 3339. Metall och maskinindustri: S A Svensson Mek Verkstad 1 3340. Metall och maskinindustri: Söderkvist & Co 1 3341. Metall och maskinindustri: Wiklunds Maskin & Veliocipedfabrik AB 1 3342. Metall och maskinindustri: Västerbrons Verkstads AB 1 3346. Metall och maskinindustri: Bolinder-Munktell, Eskilstuna 1 3347. Metall och maskinindustri: J Holmströms maskinaffär AB, Luntmakarg 14 1 3348. Metall och maskinindustri: AB Nomy 1 3367. Metall och maskinindustri: Wallenius & Thubeck 1 3370. Metall och maskinindustri: E O Johansson, Rånövägen 5, Åkeshov 2 3375. Metall och maskinindustri: Förnicklingsfabriken MePe 2 3376. Metall och maskinindustri: Holger Stjärntoffts Tennfabrik 1 3377. Metall och maskinindustri: Stockholms Galvaniseringsfabrik 2 3380. Metall och maskinindustri: Ernst Engberg Smidesverkstad 1 3382. Metall och maskinindustri: Axel Gottfr Jansson Smidesverkstad 1 3384. Metall och maskinindustri: F Karlsson & Co 1 3390. Metall och maskinindustri: AB Bil & Varv 5 3391. Metall och maskinindustri: Ekensbergs Varv 1 3395. Metall och maskinindustri: Hallbergs Guldsmeds AB 1 3396. Metall och maskinindustri: John Arthur Persson, guldsmed 3 3399. Metall och maskinindustri: Ej närmare spec. 1 3401. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: ASEA 1 3402. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: El-AB K B Freed 2 3406. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Elektrolux/AB Lux 1 3408. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: El Svetsnings AB 1 3409. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: L M Ericson 1 3411. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Järhns El-AB 2 3412. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Luth & Rosen El-AB 1 3413. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Miko-Radio AB 1 3414. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Robo 1 3415. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Siemens Elbyrå AB 2 3416. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Svenska Radio 1 3417. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: Svenska Torrelement AB 1 3419. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk: AB Liljeholmens Kabelfabrik 2 3500. Trävaruindustri 1 3501. Trävaruindustri: Karl Wilhelm Backe "Billiga Möbler" 1 3503. Trävaruindustri: John Fors Snickeri 2 3506. Trävaruindustri: Limhamns Träindustri AB 2 3509. Trävaruindustri: E Jansson, Snickeri 1 3606. Läder-, hår- och gummiindustri: Svenska Fjäder & Dunindustri AB 1 3607. Läder-, hår- och gummiindustri: A Mårtensson, Tunnelg 17, Martin Albert 1 3701. Textilindustri: J A Stenströms Snörmakeri 1 3702. Textilindustri: Stockholms Bomullsspinnerier och Väveri AB 3 3800. Beklädnadsindustri 1 3801. Beklädnadsindustri: O Ahlgrens Syatelje 1 3803. Beklädnadsindustri: Fridas Tvätt 1 3804. Beklädnadsindustri: Leja Klänningshus AB 1 3807. Beklädnadsindustri: Ringens Kemiska Tvätt & Färgeri 1 3811. Beklädnadsindustri: Svenska Yrkeskläder 1 3812. Beklädnadsindustri: AB Hjalmar Söderbergs Fabriker 1 3813. Beklädnadsindustri: AB Nordiska Tvätt & Strykinrättningar 1 3816. Beklädnadsindustri: Skomakare S Karlsson, Hornsg 38 1 3906. Närings- och njutningsmedelsindustri: Esters Bageri 1 3911. Närings- och njutningsmedelsindustri: Konsums Charkuterifabrik 1 3912. Närings- och njutningsmedelsindustri: Kvarnen Tre Kronor 1 3913. Närings- och njutningsmedelsindustri: Melker Lindholms Bageri AB 1 3914. Närings- och njutningsmedelsindustri: Mjölkcentralen 1 3915. Närings- och njutningsmedelsindustri: Phils Bryggerier 1 3918. Närings- och njutningsmedelsindustri: Stockholms Kexfabrik AB 1 3920. Närings- och njutningsmedelsindustri: Svea Bröd AB 1 3921. Närings- och njutningsmedelsindustri: Vanadisbageriet 1 3922. Närings- och njutningsmedelsindustri: Vendelsbergs Margarinfabrik 1 3925. Närings- och njutningsmedelsindustri: Bröderna Wingqvist Bageri 1 3927. Närings- och njutningsmedelsindustri: Handels AB Percy Luck 1 3929. Närings- och njutningsmedelsindustri: AB Herman Westbecks Matvaruaffär, Bondeg 30 1 4002. Kemisk-teknisk industri: J C E Gernant 1 4005. Kemisk-teknisk industri: De Förenade Kolsyrefabrikerna AB 1 4006. Kemisk-teknisk industri: Stockholms Benmjölsfabrik 1 4008. Kemisk-teknisk industri: Kling & Bernhard 1 4009. Kemisk-teknisk industri: AB H Dufvas Kem.-Tekn. Fabrik, B Jarlsg 120 1 4101. Trämasse- och pappersindustri: J A Hedberg & Co AB 1 4103. Trämasse- och pappersindustri: Kooperativa Bokbinderiet 1 4104. Trämasse- och pappersindustri: Kåbergs Tapetfabrik 1 4107. Trämasse- och pappersindustri: Granbergs Nya AB 1 4108. Trämasse- och pappersindustri: Adlers Kartongfabrik AB, G Wallgren, Stallarholmen 2 4200. Grafisk industri 1 4205. Grafisk industri: AB Isak Marcus Tryckeri 1 4207. Grafisk industri: Statens Reproduktionsanstalt 1 4209. Grafisk industri: Svenska Dagbladet 1 4211. Grafisk industri: Tryckeri AB Thule 1 4214. Grafisk industri: Tryckeri AB Thule 1 4215. Grafisk industri: Tryckeri AB Fylgia 1 4216. Grafisk industri: Uno Anderssons Tryckeri, Hudiksvallsg 6 1 4299. Grafisk industri: Ej spec. 2 4301. Kraft- och belysningsindustri: Stockholms Elverk 3 5000. Sjöfart och fiske: 2 5001. Sjöfart och fiske: SÅA 1 5003. Sjöfart och fiske: Rederi AB Roslagen 1 5006. Sjöfart och fiske: Skeppare Görander 5 5007. Sjöfart och fiske: Sveabolaget 1 5009. Sjöfart och fiske: Svenska Amerika-Mexico Linjen 2 5010. Sjöfart och fiske: Svenska Amerikalinjen 1 5011. Sjöfart och fiske: Rederi AB Wallonia Hälsingborg 1 5012. Sjöfart och fiske: Rederi AB Brodin J:r Sthlm 1 5015. Sjöfart och fiske: Svenska Hamburg Linjen 1 5016. Sjöfart och fiske: Mälaren-Hjälmaren Rederi AB 1 5019. Sjöfart och fiske: Rederi AB Kjell 1 5050. Sjöfart och fiske: Fiskare Frankenberg, Vantholmen, Svartsjölandet 7 5099. Sjöfart och fiske: Ej spec. 1 6101. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Livförsäkringsaktiebolaget Framtiden 1 6103. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Hemmets Journal AB 1 6104. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg 1 6106. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Nordiska Samfundet 1 6107. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: AB Tipstjänst 1 6108. Kontors-, bank- och försäkringsverksamhet: Försäkrings AB Hansa 9 6200. Gross- och partihandel 1 6202. Gross- och partihandel: Hildur Anderssons Skrotaffär 1 6203. Gross- och partihandel: AB Andersson & Hellbergs Brädgård 1 6206. Gross- och partihandel: Bollnäs Konsumtionsförening 1 6207. Gross- och partihandel: Cervin & Co AB 1 6208. Gross- och partihandel: AB K Ekesjöö Brädgård 1 6209. Gross- och partihandel: AB Elliot & Co 1 6223. Gross- och partihandel: Karlssons Partiaffär 1 6224. Gross- och partihandel: AB Kol & Koks 1 6228. Gross- och partihandel: Morales & Co 1 6233. Gross- och partihandel: Rosander & Börjesson 1 6234. Gross- och partihandel: Ernst Ryberg AB 1 6235. Gross- och partihandel: Skandinaviska Träimport AB 1 6237. Gross- och partihandel: Svensk-Engelska Mineralolje AB 1 6239. Gross- och partihandel: AB Tengborg & Co 1 6240. Gross- och partihandel: Texaco Petroleum AB 1 6241. Gross- och partihandel: Tipsällskapet Manchester Toto Ltd Agentur 1 6244. Gross- och partihandel: AB Wahlen & Block 1 6245. Gross- och partihandel: C J Walls Sågeri & Trävaru AB 2 6248. Gross- och partihandel: Klarahallen, ej spec. 1 6249. Gross- och partihandel: Grosshandlare Wickert, E Dahlbergsg 9 1 6250. Gross- och partihandel: Stockholms Toilettskåps-Affär AB, Katrineberg 24 1 6251. Gross- och partihandel: ABC-Material (A Rydberg) Birger Jarlsg 71 1 6252. Gross- och partihandel: Solberg & Samuelsson, Erstag 9 1 6253. Gross- och partihandel: Riks-Radio AB, Adolf Fredriks Kyrkog 6 1 6254. Gross- och partihandel: Svenska BP 2 6300. Detaljhandel 1 6303. Detaljhandel: AB Paul U Bergström PUB 1 6305. Detaljhandel: Enhetsprisaktiebolaget EPA 1 6310. Detaljhandel: Reinhold Larssons Charkuteriaffär 1 6314. Detaljhandel: T Nilssons Fruktaffär 1 6316. Detaljhandel: AB Rundradio 1 6317. Detaljhandel: Rydbergs Eftr 1 6319. Detaljhandel: Ströms Livsmedel 1 6322. Detaljhandel: Möbelfirman Thoren & Brunzell 1 6327. Detaljhandel: Apotekare Martin Gerner, Frejg 62 1 6330. Detaljhandel: O A Nilsson Möbler, Sveavägen 74 1 6333. Detaljhandel: Hummelgrens Cigarraffär Fridhemsg 38 1 6400. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 1 6401. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Hotell Astoria 1 6406. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Blå Porten Restaurant AB 1 6407. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurant Broadway 1 6410. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Dalarö Hotell 1 6411. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Djurgårdsbrunns Värdshus 1 6413. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurang Gobiten 2 6414. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Gröna Lunds Tivoli AB/Nöjesfältet 1 6416. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Hasselbacken Restaurant AB 2 6417. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Restaurant AB Hästskobaren 1 6421. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Linanäs Pensionat 1 6424. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Cafe Rosenbad 1 6425. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Salle de Paris 1 6427. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Sportpalatsets Restaurant AB 1 6432. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Utö Hotell & Restaurant AB 1 6433. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Kafe Östergök 1 6435. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: H Skön, G:a Brogatan (Konditori Intim) 1 6436. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse: Ester Carlssons Cafe, Hornsg 76 5 6500. Samfärdsel, ej sjöfart 3 6501. Samfärdsel, ej sjöfart: Postverket 1 6502. Samfärdsel, ej sjöfart: Telegrafverket 1 6506. Samfärdsel, ej sjöfart: J G Bloms Åkeri 1 6507. Samfärdsel, ej sjöfart: Bohmans Åkeri 1 6508. Samfärdsel, ej sjöfart: Centralexpressen 1 6511. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare Simon Eriksson 1 6512. Samfärdsel, ej sjöfart: (Nya) AB Fenix Express 1 6515. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare C E Gustafsson 1 6516. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare Nils Gustavsson 1 6519. Samfärdsel, ej sjöfart: C G Janssons Åkeri 1 6521. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare Axel Johansson 1 6523. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkaren Johansson 1 6528. Samfärdsel, ej sjöfart: K E Malms Åkeri 2 6530. Samfärdsel, ej sjöfart: Regent Express, Andersson & Co 1 6531. Samfärdsel, ej sjöfart: Risings Åkeri 1 6532. Samfärdsel, ej sjöfart: Åkare John Sanden 1 6533. Samfärdsel, ej sjöfart: Sleipners Renhållnings AB 1 6534. Samfärdsel, ej sjöfart: Statens Järnvägar/Järnvägsstyrelsen (SJ) 6 6535. Samfärdsel, ej sjöfart: Stockholms Hamn 5 6537. Samfärdsel, ej sjöfart: AB Stockholms Spårvägar 1 6539. Samfärdsel, ej sjöfart: Söders Cykelbud 1 6548. Samfärdsel, ej sjöfart: J H Strömvall, droskägare Enskede 1 6556. Samfärdsel, ej sjöfart: A Tillberg, droskägare Tomtebog 22 1 6558. Samfärdsel, ej sjöfart: A F Ahlström, Högalidsg 48A 1 6559. Samfärdsel, ej sjöfart: Elis Sandvall, droskägare, Hantverkarg 35 1 6560. Samfärdsel, ej sjöfart: Carl Adolfssons Expressbyrå 1 6561. Samfärdsel, ej sjöfart: V H Söderbergs Stadsbudsexp., Götg. 3 1 6562. Samfärdsel, ej sjöfart: Ander Andersson, åkare, Sveavägen 29 3 6599. Samfärdsel, ej sjöfart: Ej spec. 2 6600. Allmän och litterär verksamhet 1 6601. Allmän och litterär verksamhet: Beckomberga Sjukhus 1 6602. Allmän och litterär verksamhet: Kungl Flottan 1 6604. Allmän och litterär verksamhet: KA 1, Oskar Fredriksborg 1 6608. Allmän och litterär verksamhet: Psykiatriska Sjukhuset 1 6610. Allmän och litterär verksamhet: Solna Sjukhem 1 6612. Allmän och litterär verksamhet: Stockholms Arbetslöshetskommittee, expeditionen 1 6615. Allmän och litterär verksamhet: Tekniska Museet 1 6616. Allmän och litterär verksamhet: Överståthållarämbetet ÖÄ 2 6618. Allmän och litterär verksamhet: Stockholms Stads Folkskolestyrelse 1 6621. Allmän och litterär verksamhet: Vanföreanstalten 1 6623. Allmän och litterär verksamhet: Södra Teatern 1 6626. Allmän och litterär verksamhet: Ragnar Johanssons Frisersalong 1 6628. Allmän och litterär verksamhet: Biografen Hansa, Mälartorget 13 1 6629. Allmän och litterär verksamhet: Gustavssons Frisersalong, Blecktornsg 19 1 6701. Övrig handel: Nattvaktsfirman Allvakt 1 6702. Övrig handel: Dykarfirman Emil Carlsson & Son 1 6703. Övrig handel: Kristinebergs båtklubb 5 7000. Husligt arbete, ej anstalter/sjukhus 3 7099. Husligt arbete, ej anstalter/sjukhus: Ej spec. 2 8000. Diverse arbeten (Portvakter) 111 0000. Ej tillämplig 40 9999. Uppgift saknas
VAR 177 ARB-ÅR: ARBGIV-NÄRINGSGR Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Arbetsgivare, näringsgren 26 1. Jordbruk och skogsbruk 158 2. Byggnadsverksamhet 129 3. Industri och hantverk 22 4. Kemisk-teknisk industri 28 5. Sjöfart och fiske 142 6. Handel, samfärdsel och allmän tjänst 8 7. Husligt arbete 2 8. Övriga 111 0. Ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 178 ARB-ÅR: ARBGIV-BRANSCH Loc 317 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation det år arbetslösheten upphörde - Arbetsgivare, bransch 13 11. Egentligt jordbruk 1 12. Skogsbruk 11 13. Trägårdsskötsel 1 14. 1 20. Byggnadsverksamhet 100 21. Byggnadsfirmor, inkl. byggmästare 15 22. Byggnadsingenjörer 24 23. Entreprenörer, installationsfirmor 15 24. Måleriverksamhet 3 25. Arkitektkontor 8 32. Jord, sten och glasindustri 69 33. Metall och maskinindustri 16 34. Metall och maskinindustri, spec elektromekanisk 8 35. Trävaruindustri 2 36. Läder, hår och gummivaruindustri 2 37. Textilindustri 11 38. Beklädnadsindustri 13 39. Närings- och njutningsmedelsindustri 5 40. Kemisk-tekniskt industri 5 41. Träämasse och pappersindustri 10 42. Grafisk industri 2 43. Kraft och belysningsindustri 28 50. Sjöfart och fiske 6 61. Kontor, banker och försäkringsanstalter 35 62. Gross- och partihandel 13 63. Detaljhandel 20 64. Hotell, cafe och restaurangrörelse 48 65. Samfärdsel, ej sjöfart 17 66. Allmän och kulturell verksamhet 3 67. Övriga handel mm 8 70. Husligt arbete 2 80. Övriga 111 00. Ej tillämplig 40 99. Uppgift saknas
VAR 179 ARB-ÅR: ANTAL ANSTÄLLDA Loc 319 width 4 MD= 0 or GE 9999 Situation det år arbetslösheten upphörde - Antal anställda 0001. En anställd . . 3970. 3 970 anställda 111 0000. Ej tillämplig 244 9999. Uppgift saknas Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 61 13 9 8 2 2 2 8 8 4 4 Kod: 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 Frek: 1 1 1 5 3 5 2 3 1 1 3 Kod: 27 28 29 30 31 35 37 39 40 42 43 Frek: 3 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 44 45 47 50 51 52 59 60 68 70 72 Frek: 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 73 74 75 78 79 80 83 85 92 94 99 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 Kod: 100 101 105 106 108 110 111 112 115 124 125 Frek: 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 127 134 135 139 143 146 150 168 172 173 200 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 8 Kod: 212 224 225 230 250 252 265 275 297 300 317 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 Kod: 330 344 363 375 400 422 425 444 450 452 480 Frek: 1 1 1 1 5 5 2 2 1 1 1 Kod: 482 500 519 539 550 600 617 628 677 688 700 Frek: 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 Kod: 735 750 800 829 844 900 911 930 975 1000 1948 Frek: 1 4 2 1 2 2 1 1 3 2 1 Kod: 2268 2555 3970 0 9999 Frek: 1 1 5 111 244
VAR 180 ARB-ÅR: FÖRETAGETS ÅLDER Loc 323 width 1 MD=0 or GE 9 Situation det år arbetslösheten upphörde - Nytt eller gammalt företag 154 1. Startat före 1919 68 2. Startat 1919-1930 47 3. Startat under depressionen 8 4. Startat efter 1934 (ej al-år) 111 0. Ej tillämplig 278 9. Uppgift saknas
VAR 181 ARBETSLÖS FÖRE 28.2 1933 Loc 324 width 2 Antal månader arbetslös före 28.2 1933 9 00. Ingen månad 01. 1 månad . . 62. 62 månader Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 9 31 42 42 63 66 59 24 22 17 22 12 19 14 21 16 23 21 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 19 15 5 6 10 1 3 9 7 4 5 8 4 2 1 5 3 3 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 49 58 61 62 Frek: 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 15
VAR 182 ARBETSLÖS EFT 28.2 1933 Loc 326 width 2 MD=99 Antal månader arbetslös efter 28.2 1933 13 00. 0 månader 01. 1 månad . . 46. 46 månader 31 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 13 37 45 39 28 30 18 16 10 3 8 8 9 19 22 26 24 22 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 12 10 8 7 6 8 6 7 10 11 8 7 4 3 2 2 5 1 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 99 Frek: 3 5 10 12 5 3 1 3 1 98 31
VAR 183 TYP AV ARBETSLÖSHET Loc 328 width 2 Typ av arbetslöshet 6 10. Periodiskt arbetslös före 28.2.1933 - Uppgift saknas efter 28.2.1933 173 12. Periodiskt arbetslös före 28.2.1933 - Periodiskt arbetslös efter 28.2.1933 9 15. Periodiskt arbetslös före 28.2.1933 - Fick arbete (ej period.arb.) före januari 1935 81 16. Periodiskt arbetslös före 28.2.1933 - Förblev arbetslös (22 mån) efter 28.2.1933 11 17. Periodiskt arbetslös före 28.2.1933 - Fick arbete, men åter arbetslös efter januari 1935 8 30. Kristidsarbetslös före 28.2.1933 - Uppgift saknas efter 28.2.1933 21 32. Kristidsarbetslös före 28.2.1933 - Periodiskt arbetslös efter 28.2.1933 138 35. Kristidsarbetslös före 28.2.1933 - Fick arbete (ej periodiskt) före januari 1935 97 36. Kristidsarbetslös före 28.2.1933 - Förblev arbetslös (22 mån) efter 28.2.1933 56 37. Kristidsarbetslös före 28.2.1933 - Fick arbete, men åter arbetslös efter januari 1935 3 42. Permanent arbetslös före 28.2.1933 - Periodiskt arbetslös efter 28.2.1933 4 45. Permanent arbetslös före 28.2.1933 - Fick arbete (ej period. arb.) före januari 1935 50 46. Permanent arbetslös före 28.2.1933 - Förblev arbetslös (22 mån) efter 28.2.1933 9 47. Permanent arbetslös före 28.2.1933 - Fick arbete, men åter arbetslös efter januari 1935
VAR 184 HJÄLP FÖRE 28.2 1933 Loc 330 width 2 MD=99 Antal månader hjälp totalt före 28.2 1933 83 00. 0 månader 01. 1 månad . . 49. 49 månader 1 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 83 79 82 72 68 30 27 17 20 21 21 19 18 18 12 13 11 7 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 37 38 Frek: 2 4 3 4 3 1 3 5 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 Kod: 40 42 44 49 99 Frek: 2 1 1 1 1
VAR 185 HJÄLP EFTER 28.2 1933 Loc 332 width 2 MD=99 Antal månader hjälp totalt efter 28.2 1933 50 00. 0 månader 01. 1 månad . . 46. 46 månader 2 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 50 51 68 37 38 22 20 14 15 15 15 12 8 23 13 38 22 20 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 12 8 6 8 10 2 5 3 8 10 6 5 2 3 5 4 6 4 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 99 Frek: 4 4 4 11 4 5 5 1 7 8 23 2
VAR 186 ÅR 1935: ÅLDER Loc 334 width 2 MD= 0 Situation år 1935 - Ålder 20. 20 år . . 68. 68 år 5 00. Ej tillämplig Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 4 3 13 16 31 25 26 27 26 24 26 29 18 25 26 20 13 19 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 18 14 13 10 12 13 12 9 8 14 9 13 22 17 6 13 12 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 0 Frek: 10 10 2 5 5 4 4 2 5 9 1 2 3 5
VAR 187 ÅR 1935: YRKE Loc 336 width 3 MD= 0 or GE 999 Situation år 1935 - Yrke 1 005. Tjänare i husbondens kost 9 010. Trädgårdspersonal 1 011. Andra inom jordbruk (torpare m. fl.) 1 015. Skogsarbetare 1 025. 1 051. Stenhuggare o. d. 1 052. Tegelbruksarbetare 1 053. Porslins- och kakelarbetare 1 056. Kalk- och kritbruksarbetare 1 057. Torvindustriarbetare 1 060. Guldsmeder 4 061. Ur- och instrumentmakare 3 062. Gjutare och formare 12 063. Bleck-, tunn- och takplåtslagare, grov- och pannplåtslagare 1 064. Kopparslagare 10 065. Smeder och hovslagare 4 066. Verktygsarbetare 10 067. Filare och bänkarbetare 15 068. Maskinarbetare 1 069. Maskinuppsättare (montörer) 5 070. Elektriker 3 071. Bil- och cykelreparatörer 15 072. Hjälparbetare (hantlangare) 2 073. Verkstadsynglingar 7 074. Andra inom metall- och maskinindustri 3 076. Andra inom metall- och maskinindustri 15 079. Andra inom metall- och maskinindustri 1 081. Maskin- och modellsnickare 7 082. Möbel- och finsnickare (träsnickare) 47 090. Jord-, betong- och schaktningsarbetare (inkl. gatu-, väg- och vattenbyggnadsarbetare) 14 091. Grundläggare, bergsprängare o. stensättare 17 092. Rörläggare, gas- och vattenledningsarbetare 9 093. Murare 50 094. Murarbetsmän och tegelbärare 26 095. Byggnadssnickare och timmermän 18 097. Måleriarbetare 1 099. Glasmästare och förgyllare 1 102. Andra inom byggnadsverksamhet 2 111. Sadelmakare och tapetserare 1 123. Färgeriarbetare 2 129. Andra inom textilindustri 2 130. Herrskrädderiarbetare 3 131. Kapp- och klädsömmerskor 1 135. Skomakeri- och skofabriksarbetare 1 139. Tvätt- och strykningsarbetare 4 149. Andra inom beklädnadsindustri 2 152. Bageriarbetare 4 154. Slakteri- och charkuteriarbetare 1 173. Andra inom kemisk-teknisk och belysningsindustri (gödningsfabriksarbetare, laboranter m. fl.) 2 181. Bokbinderi- o. kartongarbete 6 190. Typografer 1 191. Litografer och kemigrafer 3 192. Fotografer 7 200. Ingenjörer, ritare och verkmästare, alla slag 2 201. Maskinister 2 202. Eldare 1 211. Styrmän 5 212. Maskinister 4 213. Däcksmanskap 9 214. Maskinmanskap 3 215. Personal för mathållning och uppassning mm 1 218. Andra inom sjöfart och fiske 2 220. Bokhållare, korrespondenter etc. 11 222. Handels- o. försäkringsagenter 4 223. Kontorsbiträden 5 224. Vaktmästare 4 230. Bokhållare, kassörskor etc. 6 231. Expediter och biträden 13 235. Handelsarbetare (lagerarbetare m. fl.) 9 236. Affärsdrängar 1 237. Andra inom butiks- och magasinspersonal 1 239. Andra inom butiks- och magasinspersonal 11 240. Servitörer, servitriser 2 241. Vaktmästare, städerskor m. fl. 2 243. Kallskänkor och biträden 1 245. Kockar och kokerskor 4 246. Diskerskor, köksor m. fl. 1 247. Andra inom hotell-, kafe- och restaurangrörelse (tvätterskor m. fl.) 2 250. Bud (springpojkar o. -flickor) 1 251. Varuutkörare 7 252. Kuskar och åkeriarbetare 49 256. Chaufförer 6 257. Express- o. transportarbetare 8 258. Hamn- och stuveriarbetare 5 259. Andra inom landtransport 1 260. Statlig och kommunal tjänst (befattningshavare ej specif.) 4 261. 4 265. Litterär verksamhet (lärare, guvernanter o. d.) 1 266. 3 270. Sjukvård 3 279. Diverse personal inom handel och samfärdsel 1 282. Kokerskor och köksor 2 285. Tvätt- o. rengöringsarbeterskor 1 288. Betjänter 5 290. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 1 299. Andra inom husligt arbete (passflickor m. fl.) 68 300. Grovarbetare (renhålln., vedhuggn., etc.) 1 820. 5 000. Ej tillämplig 22 999. Uppgift saknas
VAR 188 ÅR 1935: NÄRINGSGREN Loc 339 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Yrkets näringsgren 14 1. Primär 351 2. Sekundär 23 3. Sjöfart 180 4. Övriga tertiär 3 5. Husligt arbete 68 6. Övriga 5 0. Ej tillämplig 22 9. Uppgift saknas
VAR 189 ÅR 1935: BRANSCH Loc 340 width 3 MD= 0 or GE 999 Situation år 1935 - Yrkets bransch 1 100. Jordbruk 11 101. Jordbruk 1 102. 1 182. 5 205. Jord-, sten- och glasindustri 61 206. Metall- och maskinindustri 50 207. 8 208. Trävaruindustri 182 209. Byggnadsverksamhet 1 210. 2 211. Läder, hår och gummivaruindustri 3 212. Textilindustri 7 213. Beklädnadsindustri 4 214. 6 215. Närings- och njutningsindustri 1 217. Kemisk-teknisk och belysningsindustri 2 218. Trämasse- och pappersindustri 10 219. Grafisk industri 9 220. Industri och hantverk, ej särskilt specificerat 23 321. Sjöfart och fiske 2 420. 22 422. Kontors-, bank- och försäkringspersonal 34 423. Butiks- och magasinspersonal 21 424. Hotell-, kafe- och restaurangrörelse 78 425. Landtransport 10 426. Allmän och litterär verksamhet 6 427. Handel och samfärdsel, ej särskilt specificerad 3 428. Husligt arbete 4 429. 1 528. 2 529. 68 630. Arbete ej hänförligt till annan grupp 5 000. Ej tillämplig 22 999. Uppgift saknas
VAR 190 ÅR 1935: TYP AV ARBETE Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Typ av arbete 247 1. Fackutbildat 11 2. Lärling 380 3. Okvalificerat 5 0. Ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 191 ÅR 1935: TAXERAD INKOMST Loc 344 width 3 MD=900 or GE 999 Situation år 1935 - Taxerad inkomst 211 000. Ingen inkomst 012. 120 kronor . . 743. 7 430 kronor 5 900. Ej tillämplig 47 999. Uppgift saknas Kod: 0 12 18 26 27 29 30 38 44 46 48 50 54 Frek: 211 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 Kod: 56 57 60 61 63 64 65 67 68 70 71 72 73 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 Kod: 74 75 76 77 79 80 81 82 84 86 88 91 93 Frek: 2 1 1 3 1 4 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 94 96 97 99 100 102 103 106 108 109 110 116 117 Frek: 1 1 1 2 6 1 1 4 1 1 2 1 1 Kod: 120 123 124 127 128 130 131 132 136 138 139 141 142 Frek: 8 1 1 2 1 2 1 1 6 2 1 2 2 Kod: 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Frek: 1 1 1 1 3 1 7 2 1 2 1 2 2 Kod: 157 159 160 161 163 164 166 167 170 171 172 173 174 Frek: 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 176 177 178 179 180 182 183 184 185 189 190 191 192 Frek: 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 193 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Frek: 3 1 2 2 3 1 9 4 2 2 1 2 3 Kod: 208 210 212 213 214 216 217 218 220 222 223 225 227 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 Kod: 228 229 230 235 236 238 241 242 243 244 245 246 247 Frek: 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 Kod: 248 250 252 253 255 257 258 259 260 261 262 264 265 Frek: 3 5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 Kod: 267 268 269 270 274 275 278 279 280 282 284 285 287 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 Kod: 288 290 291 292 293 295 298 299 300 301 303 304 307 Frek: 1 1 2 1 1 2 2 1 5 1 2 1 1 Kod: 308 309 311 314 315 316 318 319 320 323 324 327 329 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 331 332 333 339 340 341 342 344 345 346 349 350 351 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 353 355 356 357 359 361 362 369 370 374 379 380 382 Frek: 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 385 387 394 396 399 400 404 405 408 410 415 417 427 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 430 432 433 441 442 446 449 460 461 480 488 500 515 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 520 521 540 542 564 587 598 614 645 743 900 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 47
VAR 192 ÅR 1935: ARBLÖSHETSHJÄLP Loc 347 width 3 MD=900 or GE 999 Situation år 1935 - Erhållen arbetslöshetshjälp i 10-tal kronor 352 000. Ingen 001. 10 kronor . . 361. 3 610 kronor 5 900. Ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 352 6 4 4 5 4 3 5 3 4 7 4 3 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 1 4 3 4 4 6 7 2 4 3 2 2 2 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 2 1 3 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 52 53 Frek: 3 2 2 6 1 2 1 1 3 4 3 2 2 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 67 68 Frek: 1 2 6 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 Kod: 69 70 71 72 73 74 78 80 81 82 83 84 86 Frek: 2 1 2 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 Kod: 87 90 91 92 94 95 96 98 100 106 109 110 112 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 Kod: 114 116 118 119 120 122 124 125 126 127 128 129 132 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 Kod: 134 135 136 137 140 141 142 143 146 147 148 149 150 Frek: 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 151 152 155 158 161 167 172 173 174 179 182 183 186 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 187 189 190 192 194 197 201 202 208 210 213 214 216 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 219 226 228 230 235 236 237 256 259 263 265 280 361 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 900 999 Frek: 5 4
VAR 193 ÅR 1935: FACKFÖRENHJÄLP Loc 350 width 3 MD=900 or GE 999 Situation år 1935 - Erhållen fackföreningshjälp i 10-tal kronor 641 000. Ingen 004. 40 kronor . . 105. 1 050 kronor 5 900. Ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas Kod: 0 4 5 8 10 11 12 14 17 50 74 85 90 Frek: 641 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 105 900 999 Frek: 1 5 2
VAR 194 ÅR 1935: CIVILSTÅND Loc 353 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Civilstånd 243 1. Ogift 24 2. Frånskild 16 3. Änkling/änka 324 4. Gift 31 5. Sammanboende 0 6. Omgift 6 7. Gift, ej sammanboende 5 0. Ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 195 ÅR 1935: MINDERÅRIG BARN Loc 354 width 1 MD GE 9 Situation år 1935 - Antal minderåriga barn, 16 år eller yngre 453 0. Inga barn 133 1. Ett barn 49 2. Två barn 18 3. Tre barn 2 4. Fyra barn 5 5. Fem barn 1 6. Sex barn 5 9. Ej tillämplig
VAR 196 ÅR 1935: VUX BARN M ARB Loc 355 width 1 MD=9 Situation år 1935 - Antal vuxna barn över 16 år, som har arbete med en inkomst på över 600 kronor per år 617 0. Inga barn 27 1. Ett barn 14 2. Två barn 3 3. Tre barn 5 9. Ej tillämplig
VAR 197 ÅR 1935: VUX BARN U ARB Loc 356 width 1 MD=9 Situation år 1935 - Antal vuxna barn över 16 år som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 628 0. Inga barn 30 1. Ett barn 3 2. Två barn 5 9. Ej tillämplig
VAR 198 ÅR 1935: VUXNA M ARBETE Loc 357 width 1 MD=8 or GE 9 Situation år 1935 - Antal vuxna i hushållet med arbete inkomst på minst 600 kronor per år 454 0. Ingen 127 1. En vuxen 42 2. Två vuxna 10 3. Tre vuxna 1 4. Fyra vuxna 5 8. Ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 199 VUXNA UTAN ARBETE 1935 Loc 358 width 1 MD=8 or GE 9 Situation år 1935 - Antal vuxna i hushållet utan arbete med inkomst mindre än 600 kronor per år 288 0. Inga 293 1. En vuxen 47 2. Två vuxna 5 3. Tre vuxna 1 4. Fyra vuxna 5 8. Ej tillämplig 27 9. Uppgift saknas
VAR 200 ÅR 1935: VUX M ARBLÖSHJ Loc 359 width 1 MD=9 Situation år 1935 - Antal vuxna i hushållet som saknar arbete med en inkomst på minst 600 kronor per år 642 0. Ingen 17 1. En vuxen 1 2. Två vuxna 1 5. Fem vuxna 5 9. Ej tillämplig
VAR 201 ÅR 1935: ARBLÖSHJ ÖVRIGA Loc 360 width 3 MD GE 999 Situation år 1935 - Övriga hushållsmedlemmars summa arbetslöshetshjälp i kronor 641 000. Ingen 001. 10 kronor . . 136. 1 360 kronor 5 999. Ej tillämplig Kod: 0 1 3 7 9 10 15 19 20 22 24 37 42 Frek: 641 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 52 68 72 85 99 100 136 999 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 5
VAR 202 ÅR 1935: FATTIGV/FOLKPEN Loc 363 width 1 MD=9 Situation år 1935 - Övriga hushållsmedlemmar som har fattigvård enligt paragraf 1 och/eller folkpension 617 0. Ingen 42 1. En 2 2. Två 5 9. Ej tillämplig
VAR 203 ÅR 1935: S:A FATTIGVÅRD Loc 364 width 2 MD=99 Situation år 1935 - Övriga hushållsmedlemmars fattigvård/folkpension i 10-tal kronor 616 00. Ingen 06. 60 kronor . . 97. 970 kronor 6 98. Mer än 1 000 kronor 5 99. Ej tillämplig Kod: 0 6 9 11 16 18 20 22 30 33 36 37 42 Frek: 616 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 43 45 46 47 54 58 60 62 66 72 75 76 77 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 Kod: 80 83 85 90 95 97 98 99 Frek: 2 1 1 1 1 1 6 5
VAR 204 ÅR 1935: ÖVRIGAS INKOMST Loc 366 width 3 MD=997 or GE 999 Situation år 1935 - Övriga hushållsmedlemmars skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 457 000. Ingen 004. 40 kronor . . 870. 8 700 kronor 1 998. Mer än 9 800 kronor 5 997. Ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas Kod: 0 4 14 19 20 21 23 24 28 36 39 40 41 Frek: 457 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 42 50 51 54 55 56 60 62 63 64 66 68 71 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 72 75 76 77 78 79 80 84 85 88 90 92 93 Frek: 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 95 99 101 102 103 106 107 109 110 112 113 116 119 Frek: 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 120 121 126 128 131 132 143 147 149 150 152 154 156 Frek: 6 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 Kod: 157 158 159 160 163 164 165 167 170 171 172 173 175 Frek: 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 177 180 181 184 185 188 190 193 195 196 197 198 199 Frek: 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 202 206 212 215 216 218 222 223 228 233 238 241 242 Frek: 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 243 246 264 267 274 278 280 286 287 289 295 300 304 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 307 314 318 321 324 327 343 347 349 361 376 378 381 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 397 403 412 413 416 427 431 459 462 478 487 493 496 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 514 516 523 528 541 542 552 586 620 636 652 744 820 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 870 998 997 999 Frek: 1 1 5 3
VAR 205 ÅR 1935: HUSTRU ARBETAR Loc 369 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Hustru/sammanboende förvärvsarbetar med en inkomst på minst 600 kronor per år 83 1. Ja 27 2. Deltidsarbetar 238 5. Nej 279 7. Hustru/sammanboende finns ej 5 0. Ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 206 ÅR 1935: HUSTRUS INKOMST Loc 370 width 3 MD=900 or GE 999 Situation år 1935 - Hustruns/sammanboendes skattepliktiga inkomst i 10-tal kronor 550 000. Ingen 014. 140 kronor . . 401. 4 010 kronor 5 900. Ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas Kod: 0 14 19 20 21 23 24 25 26 28 30 36 39 Frek: 550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 40 41 42 50 51 54 55 56 60 62 63 64 65 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 68 75 76 77 78 81 84 85 88 90 91 92 93 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 95 99 101 102 103 106 107 109 110 112 116 119 120 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 121 126 128 131 132 143 149 150 152 154 156 157 159 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 160 163 164 165 167 170 171 172 175 180 184 185 190 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 193 194 195 196 197 200 203 212 215 223 242 327 347 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 401 900 999 Frek: 1 5 2
VAR 207 ÅR 1935: BOSTADSTYP Loc 373 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation år 1935 - Bostadstyp 373 01. Hyr i första hand 115 02. Inneboende 15 03. Ungkarlshärbärge eller liknande 67 04. Föräldrahem 16 05. Hos släktingar 7 06. Äger (bostadsrätt eller villa) 7 07. Bor ombord till sjöss/cirkus 15 08. KH/sanatorium, kasern, AK-arbete 5 09. Fängelse/sinnessjukhus 5 00. Ej tillämplig 41 99. Uppgift saknas
VAR 208 1935: VÅNINGTYP/STAND Loc 375 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation år 1935 - Våningstyp och standard 15 10. Inneboenderum/sovsal, standard ej specificerad 9 11. Inneboenderum/sovsal med centralvärme, bad/dusch och hall 1 12. Inneboenderum/sovsal med centralvärme och bad/dusch 16 14. Inneboenderum/sovsal med centralvärme 4 15. Inneboenderum/sovsal med bad och dusch 92 17. Inneboenderum(sovsal med ingendera 1 22. Ett rum med centralvärme och bad/dusch 3 24. Ett rum med centralvärme 19 27. Ett rum med ingendera 4 31. Ett rum och kokvrå med centralvärme, bad/dusch och hall 13 32. Ett rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 1 33. Ett rum och kokvrå med centralvärme och hall 12 34. Ett rum och kokvrå med centralvärme 2 35. Ett rum och kokvrå med bad och dusch 31 37. Ett rum och kokvrå med ingendera 1 40. Ett rum och kök med centralvärme, standard ej specificerad 14 41. Ett rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 14 42. Ett rum och kök med centralvärme och bad/dusch 7 43. Ett rum och kök med centralvärme och hall 30 44. Ett rum och kök med centralvärme 1 45. Ett rum och kök med bad och dusch 5 46. Ett rum och kök med hall 189 47. Ett rum och kök med ingendera 3 52. Två rum och kokvrå med centralvärme och bad/dusch 1 53. Två rum och kokvrå med centralvärme och hall 3 54. Två rum och kokvrå med centralvärme 5 57. Två rum med ingendera 5 61. Två rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 3 62. Två rum och kök med centralvärme och bad/dusch 2 63. Två rum och kök med centralvärme och hall 10 64. Två rum och kök med centralvärme 3 66. Två rum och kök med hall 65 67. Två rum och kök med ingendera 2 81. Tre rum och kök med centralvärme, bad/dusch och hall 1 84. Tre rum och kök med centralvärme 1 85. Tre rum och kök med bad och dusch 9 87. Tre rum och kök med ingendera 1 91. Fyra rum och kök eller större med centralvärme, bad/dusch och hall 2 92. Fyra rum och kök eller större med centralvärme och bad/dusch 2 97. Fyra rum och kök eller större med ingendera 5 00. Ej tillämplig 59 99. Uppgift saknas
VAR 209 ÅR 1935: VÅNINGSTYP Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation år 1935 - Våningstyp 137 01. Inneboenderum/sovsal 23 02. Ett rum 63 03. Ett rum och kokvrå 261 04. Ett rum och kök 12 05. Två rum och kokvrå 88 06. Två rum och kök 0 07. Tre rum och kokvrå 13 08. Tre rum och kök 5 09. Fyra rum och kök eller större 5 00. Ej tillämplig 59 99. Uppgift saknas
VAR 210 ÅR 1935: BOSTADSSTANDARD Loc 379 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Bostadens standard 35 1. Centralvärme, bad/dusch och hall 37 2. Centralvärme och bad/dusch 11 3. Centralvärme och hall 76 4. Centralvärme 8 5. Bad och dusch 8 6. Hall 412 7. Ingendera 5 0. Ej tillämplig 74 9. Uppgift saknas
VAR 211 ÅR 1935: ANTAL TRAPPOR Loc 380 width 1 MD=8 or GE 9 Situation år 1935 - Antal trappor 186 0. Nedre botten 1. 1 trappa . . 5. 5 trappor 5 8. Ej tillämplig 97 9. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 8 9 Frek: 186 146 84 72 63 13 5 97
VAR 212 ÅR 1935: HUSETS LÄGE/TYP Loc 381 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Husets läge och typ 427 1. Gathus 78 2. Gårdshus 82 3. Fristående = samtliga hyreshus utanför tullarna 10 4. Villa/småstuga 4 5. Kolonistuga 13 6. Efterförd 5 0. Ej tillämplig 47 9. Uppgift saknas
VAR 213 ÅR 1935: FÖRSAML/TAXDIST Loc 382 width 3 MD=999 Situation år 1935 - Församling och taxeringsdistrikt 5 000. Ej tillämplig 36 010. Storkyrko/Nikolai 5 021. Klara 1 4 022. Klara 2 6 031. Jakob 1 1 032. Jakob 2 6 041. Johannes 1 14 042. Johannes 2 6 051. Adolf Fredrik 1 5 052. Adolf Fredrik 2 9 061. Gustav Vasa 1 5 062. Gustav Vasa 2 3 063. Gustav Vasa 3 10 071. Matteus 1 4 072. Matteus 2 9 073. Matteus 3 3 074. Matteus 4 7 075. Matteus 5 7 076. Matteus 6 5 081. Engelbrekt 1 5 082. Engelbrekt 2 11 083. Engelbrekt 3 5 091. Hedvig Eleonora 1 2 092. Hedvig Eleonora 2 3 093. Hedvig Eleonora 3 6 101. Oscar 1 2 102. Oscar 2 5 103. Oscar 3 11 111. Katarina 1 29 112. Katarina 2 6 113. Katarina 3 10 114. Katarina 4 16 115. Katarina 5 19 116. Katarina 6 11 121. Sofia 1 27 122. Sofia 2 18 131. Maria 1 44 132. Maria 2 17 141. Högalid 1 16 142. Högalid 2 37 143. Högalid 3 7 151. Kungsholmen 1 9 152. Kungsholmen 2 3 153. Kungsholmen 3 15 161. S:t Göran 1 10 162. S:t Göran 2 14 163. S:t Göran 3 10 164. S:t Göran 4 1 171. Bromma 1 5 172. Bromma 2 20 173. Bromma 3 1 180. Brännkyrka 6 181. Brännkyrka 1 25 182. Brännkyrka 2 9 183. Brännkyrka 3 20 191. Enskede 1 6 192. Enskede 2 55 999. Uppgift saknas
VAR 214 ÅR 1935: FÖRSAMLING Loc 385 width 2 MD= 0 or GE 99 Situation år 1935 - Församling 36 01. Storkyrko/Nikolai 9 02. Klara 7 03. Jakob 20 04. Johannes 11 05. Adolf Fredrik 17 06. Gustav Vasa 40 07. Matteus 21 08. Engelbrekt 10 09. Hedvig Eleonora 13 10. Oscar 91 11. Katarina 38 12. Sofia 62 13. Maria 70 14. Högalid 19 15. Kungsholmen 49 16. S:t Göran 26 17. Bromma 41 18. Brännkyrka 26 19. Enskede 5 00. Ej tillämplig 55 99. Uppgift saknas
VAR 215 ÅR 1935: TID BOST-ARBPL Loc 387 width 1 MD=0 or GE 9 Situation år 1935 - Antal minuter från bostaden till arbetsplatsen 83 1. Inom en cirkel med 1 km radie = 15 minuter 52 2. Mellan en cirkel med 1 km radie och 2 km radie = 30 minuter 27 3. Mellan en cirkel med 2 km radie och 3 km radie = 45 minuter 19 4. Mellan en cirkel med 3 km radie och 4 km radie = 60 minuter 44 5. Utanför en cirkel med 4 km radie = mer än 60 minuter 12 0. Ej tillämplig 429 9. Uppgift saknas
VAR 216 ÅR 1935: HYRA Loc 388 width 3 MD= 0 or GE 999 Situation år 1935 - Hyra i 10-tal kronor 36 001. Fritt 009. 90 kronor . . 300. 3 000 kronor 5 000. Ej tillämplig 104 999. Uppgift saknas Kod: 1 9 18 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 Frek: 36 1 6 2 1 1 8 2 2 4 1 25 2 Kod: 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 Frek: 1 4 3 27 1 3 1 10 1 11 1 7 2 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 1 19 11 16 1 2 4 5 17 3 2 5 3 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 Frek: 29 1 3 2 4 15 5 6 2 24 3 13 7 Kod: 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 Frek: 5 10 3 5 5 21 1 1 5 2 11 2 1 Kod: 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 100 101 102 Frek: 3 1 22 1 1 4 6 6 2 5 14 1 3 Kod: 103 105 106 108 110 114 115 117 120 125 126 129 130 Frek: 3 6 1 5 9 1 1 1 2 4 1 1 2 Kod: 135 140 144 149 150 170 180 190 230 250 300 0 999 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 104 Kod: 135 140 144 149 150 170 180 190 230 250 300 0 999 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 104
VAR 217 ÅR 1935: ANT BOENDE/RUM Loc 391 width 2 1 decimal places MD= 0 or GE 99 Situation år 1935 - Antal boende per rum. Köket = rum. Faktiska värdet är kodat. 5 00. Ej tillämplig 142 99. Uppgift saknas Valid-n=519 Min=0.3 Max=6 Mean=1.7 St.Dev=0.7
VAR 218 ÅR 1935: ANT INNEBOENDE Loc 393 width 1 MD=9 Situation år 1935 - Antal inneboende 626 0. Ingen inneboende 21 1. En inneboende 12 2. Två inneboende 1 3. Tre inneboende 1 5. Fem inneboende 5 9. Ej tillämplig
VAR 219 ÅR 1935: INK INNEBOENDE Loc 394 width 2 MD=97 or GE 99 Situation år 1935 - Inkomst av inneboende i 10-tal kronor 626 00. Ingen inneboende 12. 120 kronor . . 78. 780 kronor 1 98. Mer än 1 000 kronor 5 97. Ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas Kod: 0 12 15 18 21 24 30 33 36 40 42 50 60 Frek: 626 2 2 1 1 2 4 1 3 1 1 1 3 Kod: 78 98 97 99 Frek: 1 1 5 11
VAR 220 FYLLERIFÖRSEELSER FÖRE Loc 396 width 2 MD=99 Antal fylleriförseelser före arbetslösheten 472 00. Inga fylleriförseelser före arbetslösheten 01. En förseelse före arbetslösheten . . 57. 57 förseelser före arbetslösheten 4 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 472 76 34 22 13 8 3 4 2 2 5 2 2 Kod: 13 19 20 21 24 25 29 30 31 36 44 49 53 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 55 57 99 Frek: 1 1 4
VAR 221 FYLLERIFÖRSEELSER UNDER Loc 398 width 2 MD=99 Antal fylleriförseelser under arbetslösheten 588 00. Inga fylleriförseelser under arbetslösheten 01. En förseelse under arbetslösheten . . 60. 60 förseelser under arbetslösheten 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 18 Frek: 588 42 13 8 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 60 99 Frek: 1 3
VAR 222 FYLLERIFÖRSEELSER EFTER Loc 400 width 2 MD=99 Antal fylleriförseelser efter arbetslösheten 424 00. Inga fylleriförseelser efter arbetslösheten 01. En förseelse efter arbetslösheten . . 10. 10 förseelser efter arbetslösheten 222 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 7 10 99 Frek: 424 10 4 4 1 1 222
VAR 223 NYKTERHETSNÄMND FÖRE Loc 402 width 1 MD=9 Anmäld till nykterhetsnämnd före arbetslösheten - Åtgärd 636 1. Ej anmäld 7 2. Varnad 8 3. Övervakning 2 4. Frivillig intagning på alkoholistanstalt 8 5. Tvångsintagning på alkoholistanstalt 0 6. Engångsfall/avförd 4 7. Okänt vilken åtgärd/ej anträffad 1 9. Uppgift saknas
VAR 224 NYKTERHETSNÄMN UNDER Loc 403 width 1 MD=9 Anmäld till nykterhetsnämnden under arbetslösheten - Åtgärd 643 1. Ej anmäld 4 2. Varnad 8 3. Övervakning 0 4. Frivillig intagning på alkoholistanstalt 3 5. Tvångsintagning på alkoholistanstalt 0 6. Engångsfall/avförd 6 7. Okänt vilken åtgärd/ej anträffad 2 9. Uppgift saknas
VAR 225 NYKTERHETSNÄMND EFTER Loc 404 width 1 MD=9 Anmäld till nykterhetsnämnden efter arbetslösheten - Åtgärd 549 1. Ej anmäld 0 2. Varnad 7 3. Övervakning 1 4. Frivillig intagning på alkoholistanstalt 1 5. Tvångsintagning på alkoholistanstalt 1 6. Engångsfall/avförd 1 7. Okänt vilken åtgärd/ej anträffad 106 9. Uppgift saknas
VAR 226 KRIM FÖRE ARBETSLÖSHET Loc 405 width 2 MD=99 Kriminalitet före arbetslösheten 544 10. Ej kriminell 3 20. Bötfälld, ej närmare specificerat 1 21. Snatteri 9 22. Langning av sprit 22 23. Smuggling/olaga innehav av sprit 7 24. Förargelseväckande beteende 1 25. Missfirmelse av tjänsteman 9 26. Våldsamt motstånd 4 28. Misshandel/hemfridsbrott 7 29. Rattfylleri 6 30. Hembränning 5 32. Ohörsamhet mot trafikpolis 2 33. Våldsamt framförande, vållande till annans död 1 35. 11 51. 1: a resan stöld 3 52. 2: a resan stöld 1 54. 4:e resan stöld 1 55. 5:e resan stöld 4 56. Lösdriveri, intagen på tvångsarbetsanstalt inkl. varning 2 57. Misshandel 14 58. Stöld + lösdriveri + misshandel 4 59. Förfalskning/förskingring 1 60. Smuggling av sprit 1 61. Mordbrand 1 64. Skyddshem 2 99. Uppgift saknas
VAR 227 KRIM UNDER ARBETSLÖSHET Loc 407 width 2 MD=99 Kriminalitet under arbetslösheten 611 10. Ej kriminell 4 22. Langning av sprit 6 23. Smuggling/olaga innehav av sprit 9 24. Förargelseväckande beteende 7 26. Våldsamt motstånd 1 28. Misshandel/hemfridsbrott 1 29. Rattfylleri 1 30. Hembränning 1 31. Fv-bedrägeri 4 51. 1: a resan stöld 1 52. 2: a resan stöld 2 53. 3: e resan stöld 2 54. 4:e resan stöld 1 56. Lösdriveri, intagen på tvångsarbetsanstalt inkl. varning 3 57. Misshandel 5 59. Förfalskning/förskingring 1 60. Smuggling av sprit 1 62. Sedlighetsbrott 2 63. Avtj böter 3 99. Uppgift saknas
VAR 228 KRIM EFTER ARBETSLÖSHET Loc 409 width 2 MD=99 Kriminalitet efter arbetslösheten 441 10. Ej kriminell 1 22. Langning av sprit 1 23. Smuggling/olaga innehav av sprit 1 24. Förargelseväckande beteende 1 29. Rattfylleri 1 31. Fv-bedrägeri 1 53. 3:e resan stöld 2 55. 5:e resan stöld 1 57. Misshandel 1 58. Stöld + lösdriveri + misshandel 215 99. Uppgift saknas
VAR 229 SJUKDOM FÖRE ARBLÖSHET Loc 411 width 2 MD=99 Sjukdom före arbetslösheten 638 10. Frisk 1 11. Sviter av tbc, men arbetsför 4 21. Nevros/nervklen 1 22. Sinnessjukdom 1 24. Efterbliven, något 1 31. Mag- och tarmsjukdomar 1 32. Hjärtsjukdomar/hypertonia 1 33. Tbc 2 37. Ledgångsreumatism/ischias 1 39. Klen, varbildning 1 41. Benfraktur av allvarlig karaktär 1 42. Synskadad, ej helt blind 1 43. Malaria 1 44. Syfilis 2 48. Döv 9 99. Uppgift saknas
VAR 230 SJUKDOM UNDER ARBLÖSHET Loc 413 width 2 MD=99 Sjukdom under arbetslösheten 558 10. Frisk 1 11. Sviter av tbc, men arbetsför 19 21. Nevros/nervklen 4 22. Sinnessjukdom 1 23. Epilepsi 1 24. Efterbliven, något 1 30. Somatiska sjukdomar 22 31. Mag- och tarmsjukdomar 5 32. Hjärtsjukdomar/hypertonia 7 33. Tbc 1 34. Kräfta 2 35. Invaliditet efter olycksfall, barnförlamning 5 36. Åldersförändringar 14 37. Ledgångsreumatism/ischias 2 38. Eksem 5 39. Klen, varbildning 5 40. Lungsjukdomar, ej tbc 4 41. Benfraktur av allvarlig karaktär 2 42. Synskadad, ej helt blind 1 48. Döv 6 99. Uppgift saknas
VAR 231 SJUKDOM EFTER ARBLÖSHET Loc 415 width 2 MD=99 Sjukdom efter arbetslösheten 355 10. Frisk 1 11. Sviter av tbc, men arbetsför 11 21. Nevros/nervklen 2 22. Sinnessjukdom 9 31. Mag- och tarmsjukdomar 3 32. Hjärtsjukdomar/hypertonia 3 33. Tbc 3 35. Invaliditet efter olycksfall, barnförlamning 2 36. Åldersförändringar 6 37. Ledgångsreumatism/ischias 3 38. Eksem 1 39. Klen, varbildning 1 41. Benfraktur av allvarlig karaktär 1 42. Synskadad, ej helt blind 1 45. Blodbrist 1 46. Bältros 1 48. Döv 262 99. Uppgift saknas
VAR 232 AVLIDEN EFTER 28.2 1933 Loc 417 width 1 MD=9 Avliden efter 28.2 1933 3 3. 1933 0 4. 1934 1 5. 1935 6 6. 1936 283 7. 1937-1977 (03-31) 373 9. Uppgift saknas