DET NATURLIGA STEGET 1989
         förundersökning och efterundersökning
                SSD 0334

             Det naturliga steget
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
              Skanstorget 18
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i DET NATURLIGA STEGET
     1989 samlades ursprungligen in av SIFO efter en
     beställning från Det naturliga steget. Varken SSD eller
     primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
     som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får DET NATURLIGA STEGET 1989
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insädas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning vid två tillfällen under
  perioden februari-mars och maj-juni 1989. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 89009/011 respektive 89023/024 och utfördes i form
  av intervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0334 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sifobuss 6 Födelseår 7 Födelsedag 8 Bostadstyp 9 Hushållets storlek 10 Personer 18-74 år 11 Barn under 2 år 12 Barn 2-6 år 13 Barn 7-14 år 14 Barn 15-19 år 15 Vuxna barn 16 Bil i hushållet 17 Pengar i hushållet 18 Månadens behov 19 Hushållets inkomst 20 Personlig inkomst 21 Sammanlagd inkomst i hushållet 22 Civilstånd 23 Skolutbildning 24 Högskoleexamen 25 Typ av högskoleexamen 26 Heltid eller deltidsarbete 27 Arbetssituation jämfört med för ett år sedan 28 Arbetsområde 29 Företagare eller anställd 30 Privat eller offentlig tjänst 31 Medlem i fackföreningen 32 Arbetare eller tjänsteman 33 Tid att lära sig arbetsuppgiften 34 Ansvarar för andra på arbetet 35 Antal år för att få den typen av arbete 36 Antal personer på arbetsplatsen 37 Chef över 10 eller fler personer 38 Egen företagare: Antal anställda 39 Jordbrukare: Antal traktorer 40 Ej förvärvsarbetande 41 Studerande 42 Tjänstledig, pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 43 Make förvärvsarbetar 44 Make arbetare, tjänsteman eller egen företagare 45 Make chef 46 Make egen företagare: Antal anställda 47 Make ej förvärvsarbetande 48 Make studerande 49 Make pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 50 Kön 51 Medborgarskap 52 Bästa parti 53 Händelser som har oroat under det senaste året, 1 54 Händelser som har oroat under det senaste året, 2 55 Händelser som har oroat under det senaste året, 3 56 Händelser som har oroat under det senaste året, 4 57 Händelser som har oroat under det senaste året, 5 58 Händelser som har oroat under det senaste året, 6 59 Händelser som har oroat under det senaste året, 7 60 Händelser som har oroat under det senaste året, 8 61 Händelser som har oroat under det senaste året, 9 62 Händelser som har oroat under det senaste året, 10 63 Händelser som har oroat under det senaste året, 11 64 Kunskap om miljöfrågor 65 Oro för miljöförstöringen 66 Vad menas med ekologi 67 Intresse för miljöfrågor 68 Information om miljöfrågor, 1 69 Information om miljöfrågor, 2 70 Information om miljöfrågor, 3 71 Information om miljöfrågor, 4 72 Information om miljöfrågor, 5 73 Miljöförändring under 10 år 74 Miljöförstöringen hotar vår överlevnad 75 Orsak till miljöproblem, 1 76 Orsak till miljöproblem, 2 77 Orsak till miljöproblem, 3 78 Orsak till miljöproblem, 4 79 Orsak till miljöproblem, 5 80 Orsak till miljöproblem, 6 81 Orsak till miljöproblem, 7 82 Orolig: Industriutsläpp från andra länder 83 Orolig: Industriutsläpp i Sverige 84 Orolig: Avgaser från personbilar 85 Orolig: Avgaser från dieselfordon 86 Orolig: Nedskräpning från hushållen 87 Orolig: Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 88 Orolig: Kärnkraften 89 Orolig: Kolanvändning 90 Orolig: Jordbruket 91 Orolig: Kemikalieanvändning 92 Orolig: Skogsdöden 93 Orolig: Ozonförtunningen 94 Orolig: Växthuseffekten 95 Orolig: Skövling av regnskogarna 96 Orolig: Havsdöd 97 Orolig: Miljögifter i naturen 98 Orolig: Giftbesprutning av grödor 99 Orolig: Kalhuggning av skog 100 Orolig: Utbyggnad av älvarna 101 Orolig: Naturresursförbrukning 102 Förtroende: Politiker 103 Förtroende: Myndigheter 104 Förtroende: Miljögrupper 105 Förtroende: Universitet 106 Förtroende: Näringslivet 107 Förtroende: Radion 108 Förtroende: TV 109 Förtroende: Tidningar 110 Förtroende: Forskarna 111 Gjort något för att förbättra miljön 112 Gjort något för att förbättra arbetsmiljön 113 Aktivitet för att förbättra miljön, 1 114 Aktivitet för att förbättra miljön, 2 115 Aktivitet för att förbättra miljön, 3 116 Aktivitet för att förbättra miljön, 4 117 Aktivitet för att förbättra miljön, 5 118 Aktivitet för att förbättra miljön, 6 119 Aktivitet för att förbättra miljön, 7 120 Aktivitet för att förbättra miljön, 8 121 Aktivitet för att förbättra miljön, 9 122 Aktivitet för att förbättra miljön, 10 123 Beredd att göra för naturens skull, 1 124 Beredd att göra för naturens skull, 2 125 Beredd att göra för naturens skull, 3 126 Beredd att göra för naturens skull, 4 127 Beredd att göra för naturens skull, 5 128 Beredd att göra för naturens skull, 6 129 Beredd att göra för naturens skull, 7 130 Medlem av eller stöder miljögrupp 131 Kan tänka sig gå med i miljögrupp 132 Produkt innehållande bly, 1 133 Produkt innehållande bly, 2 134 Produkt innehållande bly, 3 135 Produkt innehållande bly, 4 136 Produkt innehållande kvicksilver, 1 137 Produkt innehållande kvicksilver, 2 138 Produkt innehållande kvicksilver, 3 139 Produkt innehållande kvicksilver, 4 140 Produkt innehållande dioxiner, 1 141 Produkt innehållande dioxiner, 2 142 Produkt innehållande dioxiner, 3 143 Farliga ämnen kvar i naturen även när vi slutat använda dem 144 Orsak till att Sverige är särskilt känslig för försurning 145 Skador orsakade av ozonnedbrytningen 146 Andel av regnskogen som förstörs av människan 147 Värmeutstrålningen 148 Utsläppen i luft, vatten och mark 149 Industrin har teknik och kunskap för att minska sin miljöförstöring 150 Accepterar miljöförstöring för att behålla standard 151 Spelar ingen roll vad Sverige gör för att förbättra miljön 152 Kan komma tillrätta med de flesta miljöproblem utan att sänka standarden 153 Våra barn kommer att få växa upp i en sämre miljö 154 Misstanke att en produkt skadar miljön bör medföra förbud 155 Sverige är ett föregångsland inom miljöområdet 156 Spelar ingen roll vad man själv gör för att förbättra miljön 157 Optimistisk eller pessimistisk om möjligheterna att förbättra miljön 158 Antal hushåll

VAR 1 SSD STUDY NR 0334              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0334


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 1. Förmätningen 2. Eftermätningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 SIFOBUSS Loc 13 width 4 567 9009. Vecka 9 1990 571 9011. Vecka 11 1990
VAR 6 FÖDELSEÅR 1A Loc 17 width 2 MD=99 1a Vilket år är Du född och vilken dag i månaden? 1a(1) Födelseår 3 10. 1910 26 15. 6 16. 16 17. 16 18. 15 19. 14 20. 18 21. 16 22. 19 23. 16 24. 15 25. 16 26. 14 27. 22 28. 17 29. 12 30. 10 31. 14 32. 11 33. 16 34. 15 35. 17 36. 24 37. 26 38. 17 39. 17 40. 18 41. 24 42. 24 43. 27 44. 31 45. 33 46. 24 47. 36 48. 25 49. 24 50. 22 51. 27 52. 18 53. 18 54. 23 55. 18 56. 22 57. 21 58. 15 59. 15 60. 21 61. 17 62. 19 63. 18 64. 19 65. 27 66. 17 67. 13 68. 14 69. 17 70. 28 71. 13 72. 18 73. 1973 4 99. Uppgift saknas
VAR 7 FÖDELSEDAG 1A Loc 19 width 2 MD=99 1a(2) Födelsedag <Se F.1a för fullständig frågetext> 1 06. 6:e 1 07. 2 09. 1 12. 11 13. 362 14. 2 15. 1 17. 13 18. 373 19. 1 21. 7 23. 350 24. 1 25. 1 29. 29:e 11 99. Uppgift saknas
VAR 8 BOSTADSTYP 1B Loc 21 width 1 MD=9 1b Vilken typ av bostad är det här? (För hemmaboende barn markeras föräldrarnas bostad) 150 1. Insatslägenhet, bostadsrätt, andelslägenhet 338 2. Hyr lägenhet 578 3. Äger radhus, villa 24 4. Hyr radhus, villa 31 5. Äger gård på landet, jordbruksfastighet 4 6. Hyr, arrenderar jordbruksfastighet 12 7. Övriga (inneboende m fl) 1 9. Uppgift saknas
VAR 9 HUSHÅLLETS STORLEK 2A Loc 22 width 1 MD=9 2a Hur många personer är Ni sammanlagt i hushållet? (Om flera än 9, markera med 9. Inneboende räknas som 1-personshushåll) 211 1. 1 person 401 2. 2 personer 222 3. 3 personer 211 4. 4 personer 70 5. 5 personer 18 6. 6 personer 3 7. 7 personer 2 9. Uppgift saknas
VAR 10 PERSONER 18-74 ÅR 2B Loc 23 width 1 MD=9 2b Hur många av dessa personer är 18-74 år? 244 1. 1 person 717 2. 2 personer 133 3. 3 personer 23 4. 4 personer 2 5. 5 personer 19 9. Uppgift saknas
VAR 11 BARN UNDER 2 ÅR 3A Loc 24 width 1 3a(1) Finns det några barn som bor här som är under 2 år? 81 1. Ja 1057 5. Nej
VAR 12 BARN 2-6 ÅR 3A Loc 25 width 1 3a(2) Finns det några barn som bor här som är 2-6 år? 141 1. Ja 997 5. Nej
VAR 13 BARN 7-14 ÅR 3A Loc 26 width 1 3a(3) Finns det några barn som bor här som är 7-14 år? 246 1. Ja 892 5. Nej
VAR 14 BARN 15-19 ÅR 3A Loc 27 width 1 3a(4) Finns det några barn som bor här som är 15-19 år? 226 1. Ja 912 5. Nej
VAR 15 VUXNA BARN 3B Loc 28 width 1 3b Har det funnits några barn i Ert hushåll som vuxit upp och flyttat hemifrån? 462 1. Ja 676 5. Nej
VAR 16 BIL I HUSHÅLLET 4 Loc 29 width 1 MD=9 4 Finns det i Ert hushåll någon personbil? OM "JA": En eller flera? 710 1. Ja, äger eller har tillgång till en bil 262 2. Ja, flera 161 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 17 PENGAR I HUSHÅLLET 5 Loc 30 width 4 5 Hur mycket pengar - sedan skatten är dragen - anser Du att Ni som hör till det här hushållet, tillsammans behöver i månaden för att ha vad Du själv anser vara en hygglig tillvaro? 1 0080. 800 kronor 1 0100. 1 0110. 1 0120. 20 0200. 7 0250. 8 0300. 4 0350. 25 0400. 8 0450. 55 0500. 2 0530. 13 0550. 1 0560. 2 0570. 84 0600. 16 0650. 1 0665. 1 0670. 65 0700. 8 0750. 84 0800. 8 0850. 49 0900. 5 0950. 132 1000. 2 1050. 31 1100. 4 1150. 71 1200. 4 1250. 30 1300. 1 1350. 36 1400. 75 1500. 13 1600. 7 1700. 12 1800. 18 000 kronor 250 8888. Tveksam, vet ej
VAR 18 MÅNADENS BEHOV 6 Loc 34 width 1 6 Anser Ni att Ni förra månaden hade mer än Ni behövde, mindre än Ni behövde, eller att Ni hade ungefär så mycket som Ni behövde? 208 1. Mer 655 3. Ungefär så mycket 227 5. Mindre 48 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 INKOMST 7A Loc 35 width 1 MD=9 7a(1) Nu kommer två frågor till om inkomst, en om Din egen inkomst och en om hela hushållets inkomster. Till inkomst räknas inte bara lön, utan också pension, studiebidrag, räntor och andra inkomster. Har Du personligen någon inkomst? 1050 1. Ja 46 5. Nej 42 9. Ej svar
VAR 20 PERSONLIG INKOMST 7A Loc 36 width 2 7a(2) OM "JA": Hur stor är för närvarande Din personliga inkomst före skatt? Svara med den bokstav som motsvarar Din egen inkomst enligt det här kortet och Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka: 136 01. Under - 39.999 48 02. 40.000 - 49.999 60 03. 50.000 - 59.999 98 04. 60.000 - 69.999 238 05. 70.000 - 89.999 246 06. 90.000 -119.999 132 07. 120.000 -149.999 92 08. 150.000 -174.999 31 09. Mer än 175.000 57 10. Ingen inkomst
VAR 21 SAMMANLAGD INKOMST 7B Loc 38 width 2 MD=99 7b Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? Räkna ihop inkomsterna för alla: make/maka, hemmavarande barn och också Din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Ange (igen) antingen per år, per månad eller per vecka. 30 01. - 49.999/år - 4.249/må - 949/v 16 02. 50.000- 59.999/år 4.250- 4.999/må 950-1.149/v 73 03. 60.000- 69.999/år 5.000- 5.749/må 1.150-1.349/v 44 04. 70.000- 89.999/år 5.750- 7.499/må 1.350-1.749/v 118 05. 90.000-119.999/år 7.500- 9.999/må 1.750-2.299/v 121 06. 120.000-149.999/år 10.000-12.499/må 2.300-2.899/v 112 07. 150.000-174.999/år 12.500-14.599/må 2.900-3.499/v 290 08. 175.000-249.999/år 14.600-20.799/må 3.500-4.999/v 321 09. 250.000- /år 20.800- /må 5.000- /v 13 99. Uppgift saknas
VAR 22 CIVILSTÅND 8 Loc 40 width 1 MD=9 8 Är Du gift/sammanboende eller ogift, änka/änkling eller skild? 752 1. Gift/sammanboende 260 2. Ogift 47 3. Änka/änkling 76 4. Skild 3 9. Uppgift saknas
VAR 23 SKOLUTBILDNING 9A Loc 41 width 1 MD=9 9a Vilken skolutbildning har Du? Är det grundskolanivå, gymnasienivå eller högskolenivå? 494 1. Grundskola (folkskola) 419 2. Gymnasienivå 223 3. Högskolenivå, universitet 1 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 24 HÖGSKOLEEXAMEN 9B Loc 42 width 1 MD=0 9b OM "HÖGSOLENIVÅ, UNIVERSITET": Har Du examen från universitet eller högskola eller inte? 176 1. Ja 39 5. Nej 923 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TYP AV HÖGSKOLEEXAMEN 10 Loc 43 width 1 MD=0 10 OM "JA, EXAMEN" ENLIGT FRÅGA 9B: Har Du examen från handelshögskola, teknisk högskola, skogshögskola, veterinärhögskola, medicinsk fakultet eller juridisk fakultet? 76 1. Ja 98 5. Nej, ingen uppgift 964 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 HELTID ELLER DELTID 11A Loc 44 width 1 MD=9 11a Förvärvsarbetar Du på heltid eller deltid? 587 1. Ja, heltid 219 3. Ja, deltid 325 5. Nej, har inget förvärvsarbete 7 9. Ingen uppgift
VAR 27 MER/MINDRE ATT GÖRA 11 Loc 45 width 1 MD=0 11 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID": Verkar det som om man har mer att göra på Din arbetsplats nu än för tolv månader sedan eller har man mindre att göra eller ungefär lika mycket? 353 1. Mer att göra 355 3. Ungefär lika mycket 44 5. Mindre att göra 52 8. Tveksam, vet ej 334 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ARBETSOMRÅDE 12 Loc 46 width 1 MD=0 12 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Inom vilket arbetsområde är Du huvudsakligen verksam? LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 1-7! 190 1. Industri, tillverkning 73 2. Byggnadsverksamhet 170 3. Handel, samfärdsel, bank, försäkring 146 4. Vård 75 5. Skola, utbildning 80 6. Förvaltning 12 7. Jordbruk, skogsbruk 56 8. Annat, ingen uppgift 336 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 13 Loc 47 width 1 MD=0 13 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du egen företagare, har Du egen verksamhet eller är Du anställd? 709 1. Anställd 87 2. Egen företagare, egen verksamhet 342 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 ARBETAR PRIVAT/OFFENT 14 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 14 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Arbetar Du i privat tjänst eller offentlig tjänst (dvs för stat, landsting eller kommun)? 371 1. Privat 335 2. Offentlig 430 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ingen uppgift
VAR 31 MEDLEM I FACKFÖRENING 15 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 15 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 55556 306 1. Ja, LO 234 2. Ja, TCO (tex HTF, SIF, SKTF) 58 3. Ja, SACO/SR (tex CF,SSR,STF) 7 4. Ja, annan 96 5. Nej 433 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ingen uppgift
VAR 32 ARBETARE/TJÄNSTEMAN 16 Loc 50 width 1 MD=0 16 OM "NEJ" ELLER "ANNAN" (Pos 1 eller 5) ENLIGT FRÅGA 15: Är Du arbetare eller tjänsteman? 59 1. Arbetare 86 2. Tjänsteman 7 8. Vet inte vad jag skall kalla mig 986 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄRA SIG JOBBET 17 Loc 51 width 1 MD=0 17 OM "LO" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "ARBETARE" ENLIGT FRÅGA 16: Hur lång tid skulle det ta för någon utan erfarenhet och utbildning att lära sig Ditt jobb? Kan vem som helst göra det efter några veckor, tar det upp till ett år av träning och kurser, upp till två år, eller tar det längre tid än två år av träning och kurser? 99 1. Några veckor 113 2. Upp till ett år 43 3. Upp till två år 81 4. Längre än två år 3 8. Tveksam, vet ej 799 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ANSVARAR/ÖVERVAKAR 18 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 18 OM "TCO" ELLER "SACO/SR" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 16: Ansvarar Du för andra på Ditt jobb eller övervakar Du någon annans arbete på Din arbetsplats eller gör Du inget sådant? 155 1. Ja, ansvarar, övervakar 184 5. Nej, inget sådant 797 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 35 TID UTBILDA/ARBETA 19 Loc 53 width 1 MD=0 19 OM "NEJ" ENLIGT FRÅGA 18 ELLER "VET EJ" ENLIGT FRÅGA 16 ELLER 18: Hur lång tid tar det att utbilda sig och arbeta för att få ett sådant jobb som Du har? Kräver det ett år eller mindre efter skolan , två a tre år eller mer än tre år? 68 1. Ett år eller mindre 54 2. 2-3 år 64 3. Mer än tre år 952 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 PERSONER PÅ ARBETSPL 20 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 20 OM "JA" ENLIGT FRÅGA 18: Hur många personer finns det på Din arbetsplats? Är det 20 personer eller fler eller mindre än 20 personer? 116 1. 20 eller fler 48 2. Mindre än 20 personer 973 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 37 CHEF ÖVER 10 PERSONER 21 Loc 55 width 1 MD=0 21 OM "MER ÄN 20" ENLIGT FRÅGA 20: Är Du chef över 10 eller fler personer? 45 1. Ja 71 5. Nej 1022 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 ANSTÄLLDA I FÖRETAG 22 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 22 OM "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många är vanligen anställda på Ert företag (gård, verksamhet etc)? Räkna inte medlemmar av Din familj eller Dig själv. 37 1. Ingen utom jag själv eller familjen 32 2. 1-9 anställda 11 3. 10 eller fler anställda 1057 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ingen uppgift
VAR 39 ANTAL TRAKTORER 23 Loc 57 width 1 MD=0 23 OM "JORD- ELLER SKOGSBRUK" ENLIGT FRÅGA 12 OCH "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många traktorer använder Ni? 0 1. 1 traktor 4 2. 2 traktorer 3 3. 3 traktorer 0 4. 4 traktorer 0 5. 5 traktorer 0 6. 6 traktorer 1 7. 7 traktorer 1130 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 TJÄNSTLEDIG/STUDERAN. 24 Loc 58 width 1 MD=0 24 OM "NEJ, EJ FÖRVÄRVSARBETANDE" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du tjänstledig, hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös eller vad? 21 1. Hemarbetande husmor/husfar 92 2. Studerande 175 3. Pensionär/sjukpensionär 10 4. Långtidssjukskriven 7 5. Arbetslös 2 6. Värnpliktig 7 7. Tjänstledig/föräldraledig 1 8. Annat, ingen uppgift 823 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 GYMNASIE/HÖGSKOLENIVÅ 25 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 25 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 24: Studerar Du på gymnasienivå eller högskolenivå? 60 1. Gymnasienivå/folkhögskola 18 2. Högskolenivå, universitet 1054 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Ingen uppgift
VAR 42 TJÄNSTLEDIG/PENSION 26 Loc 60 width 1 MD=0 26 OM "TJÄNSTLEDIG", "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 24: Var Du tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 9 1. Hemarbetande 70 2. Arbetare 76 3. Tjänsteman 14 4. Egen företagare 0 5. Annat 969 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKE FÖRVÄRVSARB 27 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 27 OM "GIFT ELLER SAMMANBOENDE" ENLIGT FRÅGA 8: Förvärvsarbetar Din make/maka/sambo på heltid eller deltid? 440 1. Ja, heltid 130 3. Ja, deltid 181 5. Nej, inget förvärvsarbete 384 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Ingen uppgift
VAR 44 MAKE ARB/TJM/FTG 28 Loc 62 width 1 MD=0 28 OM "HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 169 1. Arbetare 212 2. Tjänsteman 66 3. Egen företagare 691 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 MAKE CHEF 29 Loc 63 width 1 MD=0 29 OM "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 28: Är han/hon chef för 20 eller fler personer - ansvarar han/hon för några andras arbete, eller gör han/hon inget sådant? 26 1. Chef 61 3. Ansvarar för några 117 5. Inget sådant 3 8. Vet inte 931 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 MAKE ANTAL ANSTÄLLDA 30 Loc 64 width 1 MD=0 30 OM "FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 28: Hur många anställda har han/hon? Räkna inte familjemedlemmar. Är det - 38 1. Ingen utom familjen 23 2. 1-9 anställda 2 3. 10 eller fler anställda 1 8. Vet inte 1074 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MAKE EJ FÖRVÄRVSARB 31 Loc 65 width 1 MD=0 31 OM "EJ FÖRVÄRVSARBETE" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös, eller vad? 18 1. Hemarbetande husmor/husfar 14 2. Studerande 118 3. Pensionär/sjukpensionär 13 4. Långtidssjukskriven 3 5. Arbetslös 3 6. Värnpliktig 0 7. Tjänstledig/föräldraledig 11 8. Annat, ingen uppgift 958 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 MAKE STUDERANDE 32 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 32 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 31: Studerar han/hon på gymnasienivå eller högskolenivå? 7 1. Gymnasienivå/folkhögskola 6 2. Högskolenivå, universitet 1121 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ingen uppgift
VAR 49 MAKE PENSIONÄR 33 Loc 67 width 1 MD=0 33 OM "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 31: Var han/hon tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 13 1. Hemarbetande 42 2. Arbetare 40 3. Tjänsteman 12 4. Egen företagare 1031 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 KÖN 34 Loc 68 width 1 MD=9 34 Kön 565 1. Man 572 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 51 MEDBORGARSKAP 35 Loc 69 width 1 MD=9 35 Är Du svensk medborgare? 1085 1. Ja 50 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 52 BÄSTA PARTI 36 Loc 70 width 2 MD=99 36 Bästa parti 218 01. Moderata Samlingspartiet 142 02. Folkpartiet 112 03. Centern 26 04. Kristdemokratiska Samhällspartiet 71 05. Miljöpartiet De Gröna 421 06. Socialdemokraterna 54 07. Vänsterpartiet 67 08. Blank valsedel 25 09. Ej svar, tomt kuvert 2 99. Uppgift saknas
VAR 53 OROAT SENASTE ÅRET,1 OA1 Loc 72 width 2 MD= 0 OA1 Har Du känt Dig orolig för något som händer eller har hänt under det senaste året? Vad är det i så fall som främst oroar Dig? OA1(1) Oroat senaste året, 1 419 01. Miljöförstöringen 36 02. Kärnkraften 14 03. Kärnvapenkrig 10 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 13 05. Militära kränkningar 10 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 43 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 8 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 39 10. Egen hälsa 37 11. Anhöriga 263 55. Nej ingen oro 246 00. Frågan ej tillämplig
VAR 54 OROAT SENASTE ÅRET,2 OA1 Loc 74 width 2 MD= 0 OA1(2) Oroat senaste året, 2 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 1 01. Miljöförstöringen 58 02. Kärnkraften 24 03. Kärnvapenkrig 5 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 15 05. Militära kränkningar 12 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 60 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 19 08. AIDS 2 09. Genmanipulation 17 10. Egen hälsa 28 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro 897 00. Frågan ej tillämplig
VAR 55 OROAT SENASTE ÅRET,3 OA1 Loc 76 width 2 MD= 0 OA1(3) Oroat senaste året, 3 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 12 03. Kärnvapenkrig 1 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 8 05. Militära kränkningar 4 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 16 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 12 08. AIDS 1 09. Genmanipulation 9 10. Egen hälsa 8 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro 1067 00. Frågan ej tillämplig
VAR 56 OROAT SENASTE ÅRET,4 OA1 Loc 78 width 2 MD= 0 OA1(4) Oroat senaste året, 4 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 0 03. Kärnvapenkrig 3 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 1 05. Militära kränkningar 1 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 6 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 8 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 1 10. Egen hälsa 4 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro 1114 00. Frågan ej tillämplig
VAR 57 OROAT SENASTE ÅRET,5 OA1 Loc 80 width 2 OA1(5) Oroat senaste året, 5 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 1129 00. Frågan ej tillämplig 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 0 03. Kärnvapenkrig 0 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 2 05. Militära kränkningar 1 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 2 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 1 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 3 10. Egen hälsa 0 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro
VAR 58 OROAT SENASTE ÅRET,6 OA1 Loc 82 width 2 MD= 0 OA1(6) Oroat senaste året, 6 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 0 03. Kärnvapenkrig 0 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 0 05. Militära kränkningar 0 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 3 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 2 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 0 10. Egen hälsa 3 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro 1130 00. Frågan ej tillämplig
VAR 59 OROAT SENASTE ÅRET,7 OA1 Loc 84 width 2 MD= 0 OA1(7) Oroat senaste året, 7 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 0 03. Kärnvapenkrig 0 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 0 05. Militära kränkningar 0 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 0 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 3 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 0 10. Egen hälsa 0 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro 1135 00. Frågan ej tillämplig
VAR 60 OROAT SENASTE ÅRET,8 OA1 Loc 86 width 2 MD= 0 OA1(8) Oroat senaste året, 8 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 0 03. Kärnvapenkrig 0 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 0 05. Militära kränkningar 0 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande, politiska "affärer" 0 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 0 08. AIDS 1 09. Genmanipulation 2 10. Egen hälsa 0 11. Anhöriga 0 55. Nej ingen oro 1135 00. Frågan ej tillämplig
VAR 61 OROAT SENASTE ÅRET,9 OA1 Loc 88 width 1 MD=0 OA1(9) Oroat senaste året, 9 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 23 1. Invandringen 34 2. Privatekonomin 30 3. Problem inom familjen 311 4. Annat 57 8. Tveksam, vet ej 683 0. Frågan ej tillämplig
VAR 62 OROAT SENASTE ÅR,10 OA1 Loc 89 width 1 MD=0 OA1(10) Oroat senaste året, 10 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 1. Invandringen 2 2. Privatekonomin 3 3. Problem inom familjen 13 4. Annat 0 8. Tveksam, vet ej 1120 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 OROAT SENASTE ÅR,11 OA1 Loc 90 width 1 MD=0 OA1(11) Oroat senaste året, 11 <Se F.OA1 för fullständig frågetext> 0 1. Invandringen 0 2. Privatekonomin 0 3. Problem inom familjen 3 4. Annat 1 8. Tveksam, vet ej 1134 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 KUNSKAP MILJÖFRÅGOR OA2 Loc 91 width 1 MD=9 OA2 Hur mycket tycker Du att Du vet om miljöfrågor? Är det... 48 1. Det mesta 296 2. En hel del 648 3. En del 137 4. Knappast något alls 6 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 65 ORO MILJÖFÖRSTÖRING OA3 Loc 92 width 1 MD=9 OA3 Hur orolig är Du för miljöförstöringen? Är Du... 346 1. Mycket orolig 589 2. Ganska orolig 169 3. Inte särskilt orolig 27 4. Inte alls orolig 6 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 66 MENING EKOLOGI OA4 Loc 93 width 2 MD= 9 OA4 Ved Du vad som menas med EKOLOGI? 314 01. Ja, det handlar om hur naturen fungerar 172 02. Ja, att allt i naturen är beroende av varandra 255 03. Ja, det är läran om växters och djurs beroende av varandra och av omgivningen 2 04. Ja, det handlar om hur naturen fungerar + Ja, att allt i naturen är beroende av varandra 4 05. Ja, det handlar om hur naturen fungerar + Ja, det är läran om växters och djurs beroende av varandra och av omgivningen 4 06. Ja, att allt i naturen är beroende av varandra + Ja, det är läran om växters och djurs beroende av varandra och av omgivningen 1 07. Ja, det handlar om hur naturen fungerar + Annat 113 08. Annat 266 88. Nej, vet inte 7 09. Uppgift saknas
VAR 67 INTRESSE MILJÖFRÅGOR OA5 Loc 95 width 1 MD=9 OA5 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 180 1. Mycket intresserad 691 2. Ganska intresserad 239 3. Inte särskilt intresserad 22 4. Inte alls intresserad 3 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 68 MILJÖINFORMATION,1 OA6 Loc 96 width 2 MD=99 OA6 Varifrån får Du reda på vad som händer med miljön? OA6(1) Miljöinformation, 1 936 01. Dagstidningar 20 02. Veckotidningar/tidskrifter 68 03. Radio 87 04. TV 2 05. Myndigheter 6 06. Miljögrupper 0 07. Forskare 0 08. Politiker 2 09. Vänner och bekanta 12 10. Annat 3 88. Tveksam, vet ej 2 99. Uppgift saknas
VAR 69 MILJÖINFORMATION,2 OA6 Loc 98 width 2 MD= 0 OA6(2) Miljöinformation, 2 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 87 02. Veckotidningar/tidskrifter 414 03. Radio 442 04. TV 1 05. Myndigheter 13 06. Miljögrupper 3 07. Forskare 0 08. Politiker 8 09. Vänner och bekanta 28 10. Annat 142 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 MILJÖINFORMATION,3 OA6 Loc 100 width 2 MD= 0 OA6(3) Miljöinformation, 3 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 0 02. Veckotidningar/tidskrifter 51 03. Radio 420 04. TV 1 05. Myndigheter 15 06. Miljögrupper 7 07. Forskare 5 08. Politiker 28 09. Vänner och bekanta 44 10. Annat 567 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 MILJÖINFORMATION,4 OA6 Loc 102 width 2 MD= 0 OA6(4) Miljöinformation, 4 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 0 02. Veckotidningar/tidskrifter 0 03. Radio 49 04. TV 6 05. Myndigheter 12 06. Miljögrupper 12 07. Forskare 5 08. Politiker 25 09. Vänner och bekanta 43 10. Annat 986 00. Frågan ej tillämplig
VAR 72 MILJÖINFORMATION,5 OA6 Loc 104 width 2 MD= 0 OA6(5) Miljöinformation, 5 <Se F.OA6 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 0 02. Veckotidningar/tidskrifter 0 03. Radio 0 04. TV 0 05. Myndigheter 6 06. Miljögrupper 3 07. Forskare 1 08. Politiker 5 09. Vänner och bekanta 7 10. Annat 1116 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 MILJÖFÖRÄNDRING 10ÅR OA7 Loc 106 width 1 MD=9 OA7 Om Du jämför med för 10 år sedan, tror Du att miljön i Sverige har blivit bättre, sämre eller inte förändrats? 86 1. Bättre 90 3. Inte förändrats 926 5. Sämre 34 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 74 MILJÖFÖRSTÖRING HOT 0A8 Loc 107 width 1 MD=9 OA8 Anser Du att miljöförstöringen är så allvarlig att den hotar vår överlevnad eller anser Du inte det? 729 1. Ja, så allvarlig att den hotar vår överlevnad 354 5. Nej, inte så allvarlig att den hotar vår överlevnad 53 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 75 ORSAK MILJÖPROBLEM,1 OA9 Loc 108 width 2 MD=99 OA9 Vad av följande tror Du är de viktigaste orsakerna till miljöproblemen? Du får nämna högst fem saker. OA9(1) Orsak miljöproblem, 1 865 01. Industriutsläpp från andra länder 141 02. Industriutsläpp i Sverige 43 03. Avgaser från personbilar 3 04. Avgaser från dieselfordon 9 05. Nedskräpning från hushållen 13 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 17 07. Kärnkraften 13 08. Kolanvändning 1 09. Jordbruket 16 10. Kemikalieanvändningen 2 11. Skogsdöden 6 12. Ozonförtunningen 9 99. Uppgift saknas
VAR 76 ORSAK MILJÖPROBLEM,2 OA9 Loc 110 width 2 MD= 0 OA9(2) Orsak miljöproblem, 2 <Se F.OA9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 494 02. Industriutsläpp i Sverige 205 03. Avgaser från personbilar 42 04. Avgaser från dieselfordon 17 05. Nedskräpning från hushållen 55 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 59 07. Kärnkraften 64 08. Kolanvändning 22 09. Jordbruket 77 10. Kemikalieanvändningen 24 11. Skogsdöden 49 12. Ozonförtunningen 30 00. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ORSAK MILJÖPROBLEM,3 OA9 Loc 112 width 2 MD= 0 OA9(3) Orsak miljöproblem, 3 <Se F.OA9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 0 02. Industriutsläpp i Sverige 191 03. Avgaser från personbilar 70 04. Avgaser från dieselfordon 31 05. Nedskräpning från hushållen 79 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 74 07. Kärnkraften 78 08. Kolanvändning 49 09. Jordbruket 193 10. Kemikalieanvändningen 41 11. Skogsdöden 154 12. Ozonförtunningen 178 00. Frågan ej tillämplig
VAR 78 ORSAK MILJÖPROBLEM,4 OA9 Loc 114 width 2 MD= 0 OA9(4) Orsak miljöproblem, 4 <Se F.OA9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 0 02. Industriutsläpp i Sverige 0 03. Avgaser från personbilar 47 04. Avgaser från dieselfordon 16 05. Nedskräpning från hushållen 28 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 30 07. Kärnkraften 46 08. Kolanvändning 39 09. Jordbruket 145 10. Kemikalieanvändningen 32 11. Skogsdöden 202 12. Ozonförtunningen 553 00. Frågan ej tillämplig
VAR 79 ORSAK MILJÖPROBLEM,5 OA9 Loc 116 width 1 MD=0 OA9(5) Orsak miljöproblem, 5 <Se F.OA9 för fullständig frågetext> 77 1. Växthuseffekten 397 2. Skövling av regnskogarna 117 3. Havsdöd 178 4. Miljögifter i naturen 100 5. Giftbesprutning av grödor 30 6. Kalhuggning av skog 2 7. Utbyggnad av älvarna 12 8. Naturresursförbrukning 4 9. Tveksam, vet ej 221 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 ORSAK MILJÖPROBLEM,6 OA9 Loc 117 width 1 MD=0 OA9(6) Orsak miljöproblem, 6 <Se F.OA9 för fullständig frågetext> 0 1. Växthuseffekten 42 2. Skövling av regnskogarna 93 3. Havsdöd 107 4. Miljögifter i naturen 123 5. Giftbesprutning av grödor 66 6. Kalhuggning av skog 3 7. Utbyggnad av älvarna 27 8. Naturresursförbrukning 0 9. Tveksam, vet ej 677 0. Frågan ej tillämplig
VAR 81 ORSAK MILJÖPROBLEM,7 OA9 Loc 118 width 1 MD=0 OA9(7) Orsak miljöproblem, 7 <Se F.OA9 för fullständig frågetext> 0 1. Växthuseffekten 0 2. Skövling av regnskogarna 11 3. Havsdöd 22 4. Miljögifter i naturen 31 5. Giftbesprutning av grödor 17 6. Kalhuggning av skog 5 7. Utbyggnad av älvarna 20 8. Naturresursförbrukning 0 9. Tveksam, vet ej 1032 0. Frågan ej tillämplig
VAR 82 INT INDUSTRIUTSLÄPP OA10 Loc 119 width 1 MD=9 OA10 Jag vill veta hur orolig Du är för följande miljöproblem? Är Du mycket orolig, ganska orolig, inte särskilt orolig eller inte alls orolig för... OA10a Industriutsläpp från andra länder 397 1. Mycket orolig 628 2. Ganska orolig 99 3. Inte särskilt orolig 7 4. Inte alls orolig 5 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 83 SVE INDUSTRIUTSLÄPP OA10 Loc 120 width 1 MD=9 OA10b Industriutsläpp i Sverige <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 269 1. Mycket orolig 617 2. Ganska orolig 225 3. Inte särskilt orolig 15 4. Inte alls orolig 5 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 84 BILAVGASER 0A10 Loc 121 width 1 MD=9 OA10c Avgaser från personbilar <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket orolig 505 2. Ganska orolig 369 3. Inte särskilt orolig 55 4. Inte alls orolig 11 8. Tveksam, vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 85 DIESELAVGASER OA10 Loc 122 width 1 MD=9 OA10d Avgaser från dieselfordon <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 11 . Uppgift saknas 367 3. Inte särskilt orolig 45 4. Inte alls orolig 57 5. Tveksam, vet ej 163 8. Mycket orolig 495 9. Ganska orolig
VAR 86 NEDSKRÄPN HUSHÅLL OA10 Loc 123 width 1 MD=9 OA10e Nedskräpning från hushållen <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket orolig 495 2. Ganska orolig 367 3. Inte särskilt orolig 45 4. Inte alls orolig 57 8. Tveksam, vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 87 UTSLÄPP SOPFÖRBRÄNN OA10 Loc 124 width 1 MD=9 OA10f Utsläpp från sopförbränningsanläggningar <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket orolig 521 2. Ganska orolig 328 3. Inte särskilt orolig 49 4. Inte alls orolig 45 8. Tveksam, vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 88 KÄRNKRAFTEN OA10 Loc 125 width 1 MD=9 OA10g Kärnkraften <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 289 1. Mycket orolig 264 2. Ganska orolig 336 3. Inte särskilt orolig 210 4. Inte alls orolig 28 8. Tveksam, vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 89 KOLANVÄNDNING OA10 Loc 126 width 1 MD=9 OA10h Kolanvändning <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket orolig 486 2. Ganska orolig 296 3. Inte särskilt orolig 44 4. Inte alls orolig 76 8. Tveksam, vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 90 JORDBRUKET OA10 Loc 127 width 1 MD=9 OA10i Jordbruket <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket orolig 442 2. Ganska orolig 419 3. Inte särskilt orolig 135 4. Inte alls orolig 30 8. Tveksam, vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 91 KEMIKALIEANVÄNDNING OA10 Loc 128 width 1 MD=9 OA10j Kemikalieanvändning <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket orolig 611 2. Ganska orolig 123 3. Inte särskilt orolig 17 4. Inte alls orolig 28 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 92 SKOGSDÖDEN OA10 Loc 129 width 1 MD=9 OA10k Skogsdöden <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket orolig 510 2. Ganska orolig 136 3. Inte särskilt orolig 26 4. Inte alls orolig 20 8. Tveksam, vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 93 OZONFÖRTUNNINGEN OA10 Loc 130 width 1 MD=9 OA10l Ozonförtunningen <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 623 1. Mycket orolig 339 2. Ganska orolig 110 3. Inte särskilt orolig 22 4. Inte alls orolig 35 8. Tveksam, vet ej 9 9. Uppgift saknas
VAR 94 VÄXTHUSEFFEKTEN OA10 Loc 131 width 1 MD=9 OA10m Växthuseffekten <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket orolig 402 2. Ganska orolig 273 3. Inte särskilt orolig 55 4. Inte alls orolig 129 8. Tveksam, vet ej 14 9. Uppgift saknas
VAR 95 SKÖVLING REGNSKOGAR OA10 Loc 132 width 1 MD=9 OA10n Skövling av regnskogarna <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 569 1. Mycket orolig 395 2. Ganska orolig 115 3. Inte särskilt orolig 16 4. Inte alls orolig 30 8. Tveksam, vet ej 13 9. Uppgift saknas
VAR 96 HAVSDÖD OA10 Loc 133 width 1 MD=9 OA10o Havsdöd <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 526 1. Mycket orolig 451 2. Ganska orolig 122 3. Inte särskilt orolig 10 4. Inte alls orolig 18 8. Tveksam, vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 97 MILJÖGIFT I NATUREN OA10 Loc 134 width 1 MD=9 OA10p Miljögifter i naturen <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 449 1. Mycket orolig 544 2. Ganska orolig 118 3. Inte särskilt orolig 6 4. Inte alls orolig 14 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 98 GIFTBESPRUTNING OA10 Loc 135 width 1 MD=9 OA10q Giftbesprutning av grödor <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 390 1. Mycket orolig 516 2. Ganska orolig 194 3. Inte särskilt orolig 13 4. Inte alls orolig 8 8. Tveksam, vet ej 17 9. Uppgift saknas
VAR 99 KALHUGGNING AV SKOG OA10 Loc 136 width 1 OA10r Kalhuggning av skog <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket orolig 480 2. Ganska orolig 324 3. Inte särskilt orolig 60 4. Inte alls orolig 23 8. Tveksam, vet ej 16 9. Uppgift saknas
VAR 100 ÄLVUTBYGGNAD OA10 Loc 137 width 1 MD=9 OA10s Utbyggnad av älvarna <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket orolig 234 2. Ganska orolig 507 3. Inte särskilt orolig 238 4. Inte alls orolig 55 8. Tveksam, vet ej 15 9. Uppgift saknas
VAR 101 NATURRESURSFÖRBRUKN OA10 Loc 138 width 1 MD=9 OA10t Naturresursförbrukning <Se F.OA10 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket orolig 429 2. Ganska orolig 362 3. Inte särskilt orolig 81 4. Inte alls orolig 73 8. Tveksam, vet ej 10 9. Uppgift saknas
VAR 102 FÖRTRO: POLITIKER OA11 Loc 139 width 1 MD=9 OA11 Hur stort förtroende har Du i miljöfrågor för följande grupper? Är det mycket stort, ganska stort, inte särskilt stort eller inte alls stort för... OA11a Politiker 16 1. Mycket stort förtroende 244 2. Ganska stort förtroende 692 3. Inte särskilt stort förtroende 167 4. Inte alls stort förtroende 18 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 103 FÖRTRO: MYNDIGHETER OA11 Loc 140 width 1 MD=9 OA11b Myndigheter <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stort förtroende 310 2. Ganska stort förtroende 652 3. Inte särskilt stort förtroende 124 4. Inte alls stort förtroende 35 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 104 FÖRTRO:MILJÖGRUPPER OA11 Loc 141 width 1 MD=9 OA11c Miljögrupper <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket stort förtroende 589 2. Ganska stort förtroende 235 3. Inte särskilt stort förtroende 51 4. Inte alls stort förtroende 22 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 105 FÖRTRO: UNIVERSITET OA11 Loc 142 width 1 MD=9 OA11d Universitet <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket stort förtroende 565 2. Ganska stort förtroende 212 3. Inte särskilt stort förtroende 33 4. Inte alls stort förtroende 148 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 106 FÖRTRO: NÄRINGSLIV OA11 Loc 143 width 1 MD=9 OA11e Näringslivet <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stort förtroende 248 2. Ganska stort förtroende 572 3. Inte särskilt stort förtroende 233 4. Inte alls stort förtroende 55 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 107 FÖRTRO: RADIO OA11 Loc 144 width 1 MD=9 OA11f Radion <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket stort förtroende 557 2. Ganska stort förtroende 373 3. Inte särskilt stort förtroende 75 4. Inte alls stort förtroende 72 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 108 FÖRTRO: TV OA11 Loc 145 width 1 MD=9 OA11g TV <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket stort förtroende 582 2. Ganska stort förtroende 360 3. Inte särskilt stort förtroende 71 4. Inte alls stort förtroende 49 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 109 FÖRTRO: TIDNINGAR OA11 Loc 146 width 1 MD=9 OA11h Tidningar <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket stort förtroende 540 2. Ganska stort förtroende 426 3. Inte särskilt stort förtroende 78 4. Inte alls stort förtroende 45 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 110 FÖRTRO: FORSKARE OA11 Loc 147 width 1 MD=9 OA11i Forskarna <Se F.OA11 för fullständig frågetext> 446 1. Mycket stort förtroende 563 2. Ganska stort förtroende 77 3. Inte särskilt stort förtroende 16 4. Inte alls stort förtroende 34 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 111 FÖRBÄTTRA MILJÖN OA12 Loc 148 width 1 MD=9 OA12 Har Du gjort något under det senaste året för att förbättra miljön? 567 1. Ja 512 5. Nej 41 8. Tveksam, vet ej 18 9. Uppgift saknas
VAR 112 FÖRBÄTTRA ARB.MILJÖ OA13 Loc 149 width 1 MD=9 OA13 Har Du på Din arbetsplats gjort eller föreslagit något för att förbättra miljön? 291 1. Ja 738 5. Nej 47 8. Tveksam, vet ej 62 9. Uppgift saknas
VAR 113 EGEN MEDVERKAN,1 OA14 Loc 150 width 2 MD=99 OA14 Skulle Du kunna tänka Dig något av följande för att medverka till att vi får en bättre miljö? OA14(1) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 1 527 01. Tala med dem Du känner om miljön 118 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 171 03. Ge pengar till någon miljögrupp 52 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 31 05. Gå med i en aktionsgrupp 20 06. Skriva insändare i tidningarna 18 07. Tala med Din politiker 64 08. Skriva på protestlistor 4 09. Demonstrera 2 10. Gå med i ett parti 90 55. Inte göra något av detta 40 88. Tveksam, vet ej 1 99. Uppgift saknas
VAR 114 EGEN MEDVERKAN,2 OA14 Loc 152 width 2 MD= 0 OA14(2) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 2 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 175 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 191 03. Ge pengar till någon miljögrupp 124 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 30 05. Gå med i en aktionsgrupp 26 06. Skriva insändare i tidningarna 52 07. Tala med Din politiker 127 08. Skriva på protestlistor 9 09. Demonstrera 2 10. Gå med i ett parti 402 00. Frågan ej tillämplig
VAR 115 EGEN MEDVERKAN,3 OA14 Loc 154 width 2 MD= 0 OA14(3) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 3 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 112 03. Ge pengar till någon miljögrupp 71 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 36 05. Gå med i en aktionsgrupp 38 06. Skriva insändare i tidningarna 38 07. Tala med Din politiker 144 08. Skriva på protestlistor 45 09. Demonstrera 10 10. Gå med i ett parti 644 00. Frågan ej tillämplig
VAR 116 EGEN MEDVERKAN,4 OA14 Loc 156 width 2 MD= 0 OA14(4) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 4 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 47 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 20 05. Gå med i en aktionsgrupp 19 06. Skriva insändare i tidningarna 33 07. Tala med Din politiker 89 08. Skriva på protestlistor 36 09. Demonstrera 10 10. Gå med i ett parti 884 00. Frågan ej tillämplig
VAR 117 EGEN MEDVERKAN,5 OA14 Loc 158 width 2 MD= 0 OA14(5) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 5 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 25 05. Gå med i en aktionsgrupp 4 06. Skriva insändare i tidningarna 11 07. Tala med Din politiker 53 08. Skriva på protestlistor 34 09. Demonstrera 8 10. Gå med i ett parti 1003 00. Frågan ej tillämplig
VAR 118 EGEN MEDVERKAN,6 OA14 Loc 160 width 2 MD= 0 OA14(6) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 6 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 19 06. Skriva insändare i tidningarna 4 07. Tala med Din politiker 13 08. Skriva på protestlistor 27 09. Demonstrera 4 10. Gå med i ett parti 1071 00. Frågan ej tillämplig
VAR 119 EGEN MEDVERKAN,7 OA14 Loc 162 width 2 MD= 0 OA14(7) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 7 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 18 07. Tala med Din politiker 5 08. Skriva på protestlistor 6 09. Demonstrera 6 10. Gå med i ett parti 1103 00. Frågan ej tillämplig
VAR 120 EGEN MEDVERKAN,8 OA14 Loc 164 width 2 MD= 0 OA14(8) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 8 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 0 07. Tala med Din politiker 17 08. Skriva på protestlistor 5 09. Demonstrera 4 10. Gå med i ett parti 1112 00. Frågan ej tillämplig
VAR 121 EGEN MEDVERKAN,9 OA14 Loc 166 width 2 MD= 0 OA14(9) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 9 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 0 07. Tala med Din politiker 0 08. Skriva på protestlistor 17 09. Demonstrera 4 10. Gå med i ett parti 1117 00. Frågan ej tillämplig
VAR 122 EGEN MEDVERKAN,10 OA14 Loc 168 width 2 MD= 0 OA14(10) Tänkbara egna aktiviteter för att förbättra miljön, 10 <Se F.OA14 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 0 07. Tala med Din politiker 0 08. Skriva på protestlistor 0 09. Demonstrera 9 10. Gå med i ett parti 1129 00. Frågan ej tillämplig
VAR 123 BEREDD GÖRA MILJÖ,1 OA15 Loc 170 width 1 MD=9 OA15 Är Du beredd att göra något av följande för naturens skull? OA15(1) Beredd att göra för naturens skull, 1 958 1. Sortera de egna soporna 88 2. Betala mer för miljövänliga produkter 26 3. Sänka inomhustemperaturen 28 4. Låta bli bilen i stan 6 5. Leva dyrare för naturens skull 8 6. Inte göra något av detta 0 7. Annat 22 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 124 BEREDD GÖRA MILJÖ,2 OA15 Loc 171 width 1 MD=0 OA15(2) Beredd att göra för naturens skull, 2 <Se F.OA15 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 683 2. Betala mer för miljövänliga produkter 122 3. Sänka inomhustemperaturen 119 4. Låta bli bilen i stan 44 5. Leva dyrare för naturens skull 0 6. Inte göra något av detta 2 7. Annat 2 8. Tveksam, vet ej 166 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 BEREDD GÖRA MILJÖ,3 OA15 Loc 172 width 1 MD=0 OA15(3) Beredd att göra för naturens skull, 3 <Se F.OA15 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 327 3. Sänka inomhustemperaturen 220 4. Låta bli bilen i stan 105 5. Leva dyrare för naturens skull 2 6. Inte göra något av detta 1 7. Annat 483 0. Frågan ej tillämplig
VAR 126 BEREDD GÖRA MILJÖ,4 OA15 Loc 173 width 1 MD=0 OA15(4) Beredd att göra för naturens skull, 4 <Se F.OA15 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 0 3. Sänka inomhustemperaturen 214 4. Låta bli bilen i stan 119 5. Leva dyrare för naturens skull 1 6. Inte göra något av detta 3 7. Annat 801 0. Frågan ej tillämplig
VAR 127 BEREDD GÖRA MILJÖ,5 OA15 Loc 174 width 1 MD=0 OA15(5) Beredd att göra för naturens skull, 5 <Se F.OA15 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 0 3. Sänka inomhustemperaturen 0 4. Låta bli bilen i stan 171 5. Leva dyrare för naturens skull 3 6. Inte göra något av detta 2 7. Annat 962 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 BEREDD GÖRA MILJÖ,6 OA15 Loc 175 width 1 MD=0 OA15(6) Beredd att göra för naturens skull, 6 <Se F.OA15 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 0 3. Sänka inomhustemperaturen 0 4. Låta bli bilen i stan 0 5. Leva dyrare för naturens skull 8 6. Inte göra något av detta 3 7. Annat 1127 0. Frågan ej tillämplig
VAR 129 BEREDD GÖRA MILJÖ,7 OA15 Loc 176 width 1 MD=0 OA15(7) Beredd att göra för naturens skull, 7 <Se F.OA15 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 0 3. Sänka inomhustemperaturen 0 4. Låta bli bilen i stan 0 5. Leva dyrare för naturens skull 0 6. Inte göra något av detta 4 7. Annat 1134 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 STÖD TILL MILJÖGR OA16 Loc 177 width 1 MD=9 OA16 Är Du själv med eller ger pengar till någon miljögrupp? 237 1. Ja 897 5. Nej 1 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 131 GÅ MED I MILJÖGRUPP OA17 Loc 178 width 1 MD=9 OA17 Skulle Du kunna tänka Dig att gå med i någon miljögrupp? 405 1. Ja 487 5. Nej 88 8. Tveksam, vet ej 158 9. Uppgift saknas
VAR 132 BLYPRODUKTER,1 OA18 Loc 179 width 1 OA18 I vilka produkter tror Du att BLY ingår? Svarsalternativen får inte lämnas! Fler svar kan förekomma! OA18(1) Blyprodukt, 1 384 1. Batterier 540 2. Bensin 2 3. Blyhagel 57 4. Annat svar 155 8. Tveksam, vet ej
VAR 133 BLYPRODUKTER,2 OA18 Loc 180 width 1 MD=0 OA18(2) Blyprodukt, 2 <Se F.OA18 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 262 2. Bensin 29 3. Blyhagel 133 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 714 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 BLYPRODUKTER,3 OA18 Loc 181 width 1 MD=0 OA18(3) Blyprodukt, 3 <Se F.OA18 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 0 2. Bensin 34 3. Blyhagel 46 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 1058 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 BLYPRODUKTER,4 OA18 Loc 182 width 1 MD=0 OA18(4) Blyprodukt, 4 <Se F.OA18 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 0 2. Bensin 0 3. Blyhagel 2 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 1136 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 KVICKSILVERPROD,1 OA19 Loc 183 width 1 OA19 I vilka produkter tror Du att KVICKSILVER ingår? OA19(1) Kvicksilverprodukt, 1 536 1. Batterier 64 2. Bekämpningsmedel 212 3. Termometrar 128 4. Annat svar 198 8. Tveksam, vet ej
VAR 137 KVICKSILVERPROD,2 OA19 Loc 184 width 1 MD=0 OA19(2) Kvicksilverprodukt, 2 <Se F.OA19 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 50 2. Bekämpningsmedel 400 4. Annat svar 1 8. Tveksam, vet ej 687 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 KVICKSILVERPROD,3 OA19 Loc 185 width 1 MD=0 OA19(3) Kvicksilverprodukt, 3 <Se F.OA19 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 0 2. Bekämpningsmedel 35 3. Termometrar 44 4. Annat svar 1059 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 KVICKSILVERPROD,4 OA19 Loc 186 width 1 MD=0 OA19(4) Kvicksilverprodukt, 4 <Se F.OA19 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 0 2. Bekämpningsmedel 0 3. Termometrar 4 4. Annat svar 1134 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 DIOXINER,1 OA20 Loc 187 width 1 MD=9 OA20 Varifrån tror Du DIOXINER främst kommer? OA20(1) Dioxiner, 1 191 1. Pappersindustri 251 2. Sopförbränning 22 3. Stålverk och gjuterier 263 4. Annat svar 409 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 141 DIOXINER,2 OA20 Loc 188 width 1 MD=0 OA20(2) Dioxiner, 2 <Se F.OA20 för fullständig frågetext> 0 1. Pappersindustri 56 2. Sopförbränning 23 3. Stålverk och gjuterier 60 4. Annat svar 999 0. Frågan ej tillämplig
VAR 142 DIOXINER,3 OA20 Loc 189 width 1 MD=0 OA20(3) Dioxiner, 3 <Se F.OA20 för fullständig frågetext> 0 1. Pappersindustri 0 2. Sopförbränning 12 3. Stålverk och gjuterier 8 4. Annat svar 1118 0. Frågan ej tillämplig
VAR 143 KVAR I NATUREN OA21 Loc 190 width 1 MD=9 OA21 Mängden kadmium, bly och kvicksilver ökar i naturen så länge vi använder dessa ämnen. Sedan finns de kvar i naturen trots att vi slutar använda dem. Vet Du varför de finns kvar även när vi slutar använda dem? 797 1. Ämnena/grundämnena bryts inte ner 68 2. Annat svar 2 3. Ämnena/grundämnena bryts inte ner + annat svar 268 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 144 FÖRSURNINGEN OA22 Loc 191 width 1 MD=9 OA22 Nedfallet av svavel och kväveoxider leder till försurning av mark och vatten. En del länder, däribland Sverige, är särskilt känsliga för försurningen. Vet Du varför? 260 1. Marken är kalkfattig 317 2. Annat svar 1 3. Marken är kalkfattig + annat svar 554 8. Tveksam, vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 145 OZONNEDBRYTNINGEN OA23 Loc 192 width 1 MD=9 OA23 Ozonnedbrytningen leder till att det ultravioletta ljuset från solen ökar. Vilka skador kan detta leda till? 688 1. Hudcancer 11 2. Skador på djurlivet 153 3. Annat svar 4 4. Hudcancer + skador på djurlivet + annat svar 66 5. Hudcancer + skador på djurlivet 87 6. Hudcancer + annat svar 9 7. Skador på djurlivet + annat svar 118 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 146 FÖRSTÖRD REGNSKOG OA24 Loc 193 width 1 MD=9 OA24 Hur stor del av jordens totala regnskogar tror Du att människan har förstört? 527 1. Mer än hälften 385 2. Annat svar 224 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 147 VÄRMEUTSTRÅLNINGEN OA25 Loc 194 width 1 MD=9 OA25 Bilavgaser och förbränning av olja och kol får till följd att det bildas en skärm av gaser - koldioxid - runt jorden. Denna skärm hindrar värmeutstrålningen från jorden. Ved Du vad man brukar kalla denna företeelse? 580 1. Ja, drivhuseffekten eller växthuseffekten 42 3. Annat svar 280 5. Nej 232 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 148 UTSLÄPPEN I LUFT OA26 Loc 195 width 1 MD=9 OA26 Tror Du att utsläppen i luft, vatten eller mark från industrin kommer att öka, minska eller vara oförändrade under de närmaste fem-sex åren? 370 1. Öka 342 3. Vara oförändrade 400 5. Minska 24 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 149 MINSKA MILJÖFÖRSTÖR OA27 Loc 196 width 1 MD=9 OA27 Tror Du att industrin har teknik och kunskap för att kunna minska sin miljöförstöring eller tror Du inte det? 1007 1. Ja, har teknik och kunskap 10 3. Annat 94 5. Nej, har inte teknik och kunskap 25 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 150 ACCEPT MILJÖFÖRST OA28 Loc 197 width 1 MD=9 OA28 Vilka av följande påståenden anser Du stämmer och vilka anser Du inte stämmer OA28 För att behålla min materiella levnadsstandard är jag villig att acceptera dagens miljöförstöring. Stämmer det... 14 1. Helt och hållet 77 2. Ganska bra 305 3. Ganska dåligt 710 4. Inte alls 29 8. Tveksam, vet ej 3 9. Uppgift saknas
VAR 151 FÖRBÄTTRA MILJÖN OA29 Loc 198 width 1 OA29 Det spelar inte någon större roll vad vi här i Sverige gör för att förbättra miljön eftersom den mesta miljöförstöringen ändå kommer från andra länder. Stämmer det... <Se F.OA28 för fullständig frågetext> 62 1. Helt och hållet 250 2. Ganska bra 365 3. Ganska dåligt 445 4. Inte alls 16 8. Tveksam, vet ej
VAR 152 KOMMA TILLRÄTTA OA30 Loc 199 width 1 OA30 Vi kan komma tillrätta med de flesta miljöproblem utan att behöva sänka vår materiella levnadsstandard. Stämmer det... <Se F.OA28 för fullständig frågetext> 79 1. Helt och hållet 392 2. Ganska bra 406 3. Ganska dåligt 214 4. Inte alls 47 8. Tveksam, vet ej
VAR 153 SÄMRE MILJÖ OA31 Loc 200 width 1 OA31 Det finns risk att våra barn kommer att få växa upp i en sämre miljö än föräldragenerationen. Stämmer det... <Se F.OA28 för fullständig frågetext> 413 1. Helt och hållet 595 2. Ganska bra 77 3. Ganska dåligt 35 4. Inte alls 18 8. Tveksam, vet ej
VAR 154 SKADAR MILJÖN OA32 Loc 201 width 1 OA32 Man måste kunna förbjuda nya produkter även om man inte kan bevisa att de skadar miljön utan enbart misstänker det. Stämmer det... <Se F.OA28 för fullständig frågetext> 414 1. Helt och hållet 419 2. Ganska bra 166 3. Ganska dåligt 71 4. Inte alls 68 8. Tveksam, vet ej
VAR 155 FÖREGÅNGSLAND OA33 Loc 202 width 1 OA33 Sverige är ett föregångsland inom miljöområdet. Stämmer det... <Se F.OA28 för fullständig frågetext> 171 1. Helt och hållet 649 2. Ganska bra 200 3. Ganska dåligt 43 4. Inte alls 75 8. Tveksam, vet ej
VAR 156 FÖRBÄTTRA MILJÖN OA34 Loc 203 width 1 OA34 Det spelar ingen roll vad man själv gör för att förbättra miljön. Stämmer det... <Se F.OA28 för fullständig frågetext> 30 1. Helt och hållet 96 2. Ganska bra 338 3. Ganska dåligt 647 4. Inte alls 27 8. Tveksam, vet ej
VAR 157 OPTIMIST/PESSIMIST OA35 Loc 204 width 1 MD=9 OA35 Är Du på det hela taget optimistisk eller pessimistisk om möjligheterna att förbättra miljön under de närmaste fem åren? 812 1. Optimistisk 243 5. Pessimistisk 79 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 158 ANTAL HUSHÅLL Loc 205 width 1 1092 1. Hushåll 46 2. Dubbletter