DET NATURLIGA STEGET 1989
         förundersökning och efterundersökning
                SSD 0334

             Det naturliga steget
              i samarbete med
                 SIFO

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
            ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.)

     Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis
     gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig
     Datatjänst. Materialet i DET NATURLIGA STEGET
     1989 samlades ursprungligen in av SIFO efter en
     beställning från Det naturliga steget. Varken SSD eller
     primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
     som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan SIFO och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får DET NATURLIGA STEGET 1989
  förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning
  att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i
  alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insädas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår

  

                BAKGRUND

  SIFO genomförde denna undersökning vid två tillfällen under
  perioden februari-mars och maj-juni 1989. Frågorna ingick i
  SIFO-buss 89009/011 respektive 89023/024 och utfördes i form
  av intervju. För närmare information om SIFO- bussarnas
  uppläggning och genomförande hänvisas till SIFO.
  
  
  
  
  
  
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 3341 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 002 4 ID-nummer 5 Sifobuss 6 Födelseår 7 Födelsedag 8 Bostadstyp 9 Hushållets storlek 10 Personer 18-74 år 11 Barn under 2 år 12 Barn 2-6 år 13 Barn 7-14 år 14 Barn 15-19 år 15 Vuxna barn 16 Bil i hushållet 17 Pengar i hushållet 18 Månadens behov 19 Hushållets inkomst 20 Personlig inkomst 21 Sammanlagd inkomst i hushållet 22 Civilstånd 23 Skolutbildning 24 Högskoleexamen 25 Typ av högskoleexamen 26 Heltid eller deltidsarbete 27 Arbetssituation jämfört med för ett år sedan 28 Arbetsområde 29 Företagare eller anställd 30 Privat eller offentlig tjänst 31 Medlem i fackföreningen 32 Arbetare eller tjänsteman 33 Tid att lära sig arbetsuppgiften 34 Ansvarar för andra på arbetet 35 Antal år för att få den typen av arbete 36 Antal personer på arbetsplatsen 37 Chef över 10 eller fler personer 38 Egen företagare: Antal anställda 39 Jordbrukare: Antal traktorer 40 Ej förvärvsarbetande 41 Studerande 42 Tjänstledig, pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 43 Make förvärvsarbetar 44 Make arbetare, tjänsteman eller egen företagare 45 Make chef 46 Make egen företagare: Antal anställda 47 Make ej förvärvsarbetande 48 Make studerande 49 Make pensionär, långtidssjukskriven eller arbetslös 50 Kön 51 Medborgarskap 52 Bästa parti 53 Händelser som har oroat under det senaste året, 1 54 Händelser som har oroat under det senaste året, 2 55 Händelser som har oroat under det senaste året, 3 56 Händelser som har oroat under det senaste året, 4 57 Händelser som har oroat under det senaste året, 5 58 Händelser som har oroat under det senaste året, 6 59 Kännedom om "Det naturliga steget" 60 Kunskap om miljöfrågor 61 Oro för miljöförstöringen 62 Mening med ekologi 63 Intresse för miljöfrågor 64 Information om miljöfrågor, 1 65 Information om miljöfrågor, 2 66 Information om miljöfrågor, 3 67 Information om miljöfrågor, 4 68 Information om miljöfrågor, 5 69 Miljöförstöringen hot mot vår överlevnad 70 Orsak till miljöpromlem, 1 71 Orsak till miljöpromlem, 2 72 Orsak till miljöpromlem, 3 73 Orsak till miljöpromlem, 4 74 Orsak till miljöpromlem, 5 75 Orsak till miljöpromlem, 6 76 Orsak till miljöpromlem, 7 77 Orsak till miljöpromlem, 8 78 Orsak till miljöpromlem, 9 79 Förtroende: Politiker 80 Förtroende: Myndigheter 81 Förtroende: Miljögrupper 82 Förtroende: Universiteten 83 Förtroende: Näringslivet 84 Förtroende: Radion 85 Förtroende: TV 86 Förtroende: Tidningar 87 Förtroende: Forskarna 88 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 1 89 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 2 90 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 3 91 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 4 92 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 5 93 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 6 94 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 7 95 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 8 96 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 9 97 Egen aktivitet för att förbättra miljön, 10 98 Beredd att göra för naturens skull, 1 99 Beredd att göra för naturens skull, 2 100 Beredd att göra för naturens skull, 3 101 Beredd att göra för naturens skull, 4 102 Beredd att göra för naturens skull, 5 103 Produkt innehållande bly, 1 104 Produkt innehållande bly, 2 105 Produkt innehållande bly, 3 106 Produkt innehållande kvicksilver, 1 107 Produkt innehållande kvicksilver, 2 108 Produkt innehållande kvicksilver, 3 109 Produkt innehållande dioxiner, 1 110 Produkt innehållande dioxiner, 2 111 Produkt innehållande dioxiner, 3 112 Orsak till att Sverige är särskilt känslig för försurning 113 Skador orsakade av ozonnedbrytningen, 1 114 Skador orsakade av ozonnedbrytningen, 2 115 Andel av regnskogen som förstörts av människan 116 Drivhuseffekten 117 Tummelitenattityden 118 Accepterar milöförstöring för att behålla standard 119 Spelar ingen roll vad Sverige gör att förbättra miljön 120 Kan komma tillrätta med de flesta miljöproblem utan att sänka standarden 121 Våra barn kommer att få växa upp i en sämre miljö 122 Misstanke att en produkt skadar miljön bör medföra förbud 123 Sverige är ett föregångsland inom miområdet 124 Spelar ingen roll vad man själv gör för att förbättra miljön 125 Våra barn kommer att få problem med miljön 126 Optimistisk eller pessimistisk om möjligheterna att förbättra miljön 127 Prgrammet - Det naturliga steget - skickades hem 128 Lyssnat på programmet 129 Tittat på bilderna i häftet 130 Innehållet i programmet intressant/ointressant 131 Informationen i programmet tillförlitlig 132 Förstå programmet 133 Programmet är bra 134 Programmet ökar intresse för miljöfrågor 135 Programmet ökar kunskaper i miljöfrågor 136 Har talat om "Naturliga steget" med någon 137 Personer man talat med, 1 138 Personer man talat med, 2 139 Personer man talat med, 3 140 TV-programmet: "Världens chans" 141 Antal hushåll

VAR 1 SSD STUDY NR 3341              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 3341


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 002 Loc 6 width 3 1. Förmätningen 2. Eftermätningen
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 SIFOBUSS Loc 13 width 4 529 9023. Vecka 23 1989 526 9024. Vecka 24 1989
VAR 6 FÖDELSEÅR 1A Loc 17 width 2 MD=99 1a Vilket år är Du född och vilken dag i månaden? 1a(1) Födelseår 8 15. 1915 16 16. 2 17. 16 18. 9 19. 19 20. 13 21. 14 22. 13 23. 15 24. 14 25. 11 26. 11 27. 16 28. 15 29. 14 30. 14 31. 10 32. 11 33. 10 34. 14 35. 14 36. 17 37. 17 38. 19 39. 25 40. 18 41. 24 42. 18 43. 25 44. 26 45. 20 46. 33 47. 27 48. 36 49. 24 50. 22 51. 21 52. 12 53. 17 54. 25 55. 13 56. 14 57. 19 58. 21 59. 17 60. 15 61. 20 62. 22 63. 22 64. 22 65. 14 66. 17 67. 23 68. 16 69. 27 70. 19 71. 22 72. 20 73. 0 74. 1 75. 1975 6 99. Uppgift saknas
VAR 7 FÖDELSEDAG 1A Loc 19 width 2 MD=99 1a(2) Födelsedag <Se F.1a för fullständig frågetext> 1 01. 1:a 1 02. 1 03. 1 04. 11 13. 340 14. 1 15. 6 18. 328 19. 1 20. 5 23. 346 24. 1 25. 2 29. 29:e 10 99. Uppgift saknas
VAR 8 BOSTADSTYP 1B Loc 21 width 1 MD=9 1b Vilken typ av bostad är det här? (För hemmaboende barn markeras föräldrarnas bostad) 105 1. Insatslägenhet, bostadsrätt, andelslägenhet 321 2. Hyr lägenhet 546 3. Äger radhus, villa 34 4. Hyr radhus, villa 37 5. Äger gård på landet, jordbruksfastighet 2 6. Hyr, arrenderar jordbruksfastighet 7 7. Övriga (inneboende m fl) 3 9. Uppgift saknas
VAR 9 HUSHÅLLETS STORLEK 2A Loc 22 width 1 MD=9 2a Hur många personer är Ni sammanlagt i hushållet? (Om flera än 9, markera med 9. Inneboende räknas som 1-personshushåll) 173 1. 1 person 338 2. 2 personer 213 3. 3 personer 231 4. 4 personer 72 5. 5 personer 18 6. 6 personer 5 7. 7 personer 1 8. 8 personer 4 9. Uppgift saknas
VAR 10 PERSONER 18-74 ÅR 2B Loc 23 width 1 MD=9 2b Hur många av dessa personer är 18-74 år? 202 1. 1 person 649 2. 2 personer 138 3. 3 personer 32 4. 4 personer 5 5. 5 personer 29 9. Uppgift saknas
VAR 11 BARN UNDER 2 ÅR 3A Loc 24 width 1 3a(1) Finns det några barn som bor här som är under 2 år? 72 1. Ja 983 5. Nej
VAR 12 BARN 2-6 ÅR 3A Loc 25 width 1 3a(2) Finns det några barn som bor här som är 2-6 år? 153 1. Ja 902 5. Nej
VAR 13 BARN 7-14 ÅR 3A Loc 26 width 1 3a(3) Finns det några barn som bor här som är 7-14 år? 261 1. Ja 794 5. Nej
VAR 14 BARN 15-19 ÅR 3A Loc 27 width 1 3a(4) Finns det några barn som bor här som är 15-19 år? 243 1. Ja 812 5. Nej
VAR 15 VUXNA BARN 3B Loc 28 width 1 3b Har det funnits några barn i Ert hushåll som vuxit upp och flyttat hemifrån? 402 1. Ja 653 5. Nej
VAR 16 BIL I HUSHÅLLET 4 Loc 29 width 1 MD=9 4 Finns det i Ert hushåll någon personbil? OM "JA": En eller flera? 671 1. Ja, äger eller har tillgång till en bil 239 2. Ja, flera 139 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 17 PENGAR I HUSHÅLLET 5 Loc 30 width 4 5 Hur mycket pengar - sedan skatten är dragen - anser Du att Ni som hör till det här hushållet, tillsammans behöver i månaden för att ha vad Du själv anser vara en hygglig tillvaro? 2 0150. 1500 kr 34 0200. 2 0230. 1 0240. 7 0250. 1 0280. 14 0300. 5 0350. 15 0400. 1 0420. 8 0450. 1 0480. 32 0500. 5 0550. 61 0600. 9 0650. 1 0660. 61 0700. 10 0750. 86 0800. 8 0850. 29 0900. 1 0950. 129 1000. 32 1100. 4 1150. 61 1200. 4 1250. 19 1300. 1 1350. 34 1400. 2 1450. 110 1500. 19 1600. 6 1700. 12 1800. 18 000 kronor 4 1900. 19000 kr 224 8800. Tveksam, vet ej
VAR 18 MÅNADENS BEHOV 6 Loc 34 width 1 6 Anser Ni att Ni förra månaden hade mer än Ni behövde, mindre än Ni behövde, eller att Ni hade ungefär så mycket som Ni behövde? 155 1. Mer 632 3. Ungefär så mycket 213 5. Mindre 55 8. Tveksam, vet ej
VAR 19 INKOMST 7A Loc 35 width 1 MD=9 7a(1) Nu kommer två frågor till om inkomst, en om Din egen inkomst och en om hela hushållets inkomster. Till inkomst räknas inte bara lön, utan också pension, studiebidrag, räntor och andra inkomster. Har Du personligen någon inkomst? 948 1. Ja 62 5. Nej 39 9. Ej svar 6 9.
VAR 20 PERSONLIG INKOMST 7A Loc 36 width 2 7a(2) OM "JA": Hur stor är för närvarande Din personliga inkomst före skatt? Svara med den bokstav som motsvarar Din egen inkomst enligt det här kortet och Du kan ange inkomsten på det sätt som är lättast för Dig, antingen per år, per månad eller per vecka: 116 01. Under - 39.999 38 02. 40.000 - 49.999 61 03. 50.000 - 59.999 106 04. 60.000 - 69.999 187 05. 70.000 - 89.999 219 06. 90.000 -119.999 135 07. 120.000 -149.999 86 08. 150.000 -174.999 37 09. Mer än 175.000 70 10. Ingen inkomst
VAR 21 SAMMANLAGD INKOMST 7B Loc 38 width 2 7b Hur stor är för närvarande den sammanlagda inkomsten före skatt i hela hushållet? Räkna ihop inkomsterna för alla: make/maka, hemmavarande barn och också Din egen inkomst, barnbidrag, bostadsbidrag, pensioner, studiebidrag och allt annat. Ange (igen) antingen per år, per månad eller per vecka. 35 01. - 49.999/år 12 02. 50.000- 59.999/år 85 03. 60.000- 69.999/år 39 04. 70.000- 89.999/år 77 05. 90.000-119.999/år 112 06. 120.000-149.999/år 112 07. 150.000-174.999/år 248 08. 175.000-249.999/år 320 09. 250.000- 15 10. Ingen inkomst
VAR 22 CIVILSTÅND 8 Loc 40 width 1 MD=9 8 Är Du gift/sammanboende eller ogift, änka/änkling eller skild? 702 1. Gift/sammanboende 238 2. Ogift 40 3. Änka/änkling 67 4. Skild 8 9. Uppgift saknas
VAR 23 SKOLUTBILDNING 9A Loc 41 width 1 MD=9 9a Vilken skolutbildning har Du? Är det grundskolanivå, gymnasienivå eller högskolenivå? 432 1. Grundskola (folkskola) 424 2. Gymnasienivå 193 3. Högskolenivå, universitet 2 8. Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 24 HÖGSKOLEEXAMEN 9B Loc 42 width 1 MD=0 9b OM "HÖGSOLENIVÅ, UNIVERSITET": Har Du examen från universitet eller högskola eller inte? 147 1. Ja 40 5. Nej 868 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 TYP AV HÖGSKOLEEXAMEN 10 Loc 43 width 1 MD=0 10 OM "JA, EXAMEN" ENLIGT FRÅGA 9B: Har Du examen från handelshögskola, teknisk högskola, skogshögskola, veterinärhögskola, medicinsk fakultet eller juridisk fakultet? 56 1. Ja 90 5. Nej, ingen uppgift 909 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 HELTID ELLER DELTID 11A Loc 44 width 1 MD=9 11a Förvärvsarbetar Du på heltid eller deltid? 572 1. Ja, heltid 205 3. Ja, deltid 272 5. Nej, har inget förvärvsarbete 6 9. Ingen uppgift
VAR 27 MER/MINDRE ATT GÖRA 11 Loc 45 width 1 MD=0 11 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID": Verkar det som om man har mer att göra på Din arbetsplats nu än för tolv månader sedan eller har man mindre att göra eller ungefär lika mycket? 391 1. Mer att göra 304 3. Ungefär lika mycket 39 5. Mindre att göra 43 8. Tveksam, vet ej 278 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 ARBETSOMRÅDE 12 Loc 46 width 1 MD=0 12 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Inom vilket arbetsområde är Du huvudsakligen verksam? LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 1-7! 181 1. Industri, tillverkning 63 2. Byggnadsverksamhet 172 3. Handel, samfärdsel, bank, försäkring 133 4. Vård 72 5. Skola, utbildning 83 6. Förvaltning 19 7. Jordbruk, skogsbruk 45 8. Annat, ingen uppgift 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 13 Loc 47 width 1 MD=0 13 OM "JA, HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du egen företagare, har Du egen verksamhet eller är Du anställd? 712 1. Anställd 56 2. Egen företagare, egen verksamhet 287 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 ARBETAR PRIVAT/OFFENT 14 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 14 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Arbetar Du i privat tjänst eller offentlig tjänst (dvs för stat, landsting eller kommun)? 372 1. Privat 334 2. Offentlig 345 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ingen uppgift
VAR 31 MEDLEM I FACKFÖRENING 15 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 15 OM "ANSTÄLLD" ENLIGT FRÅGA 13: Är Du medlem i någon fackförening ansluten till LO, TCO eller SACO/SR? 55556 311 1. Ja, LO 203 2. Ja, TCO (tex HTF, SIF, SKTF) 58 3. Ja, SACO/SR (tex CF,SSR,STF) 11 4. Ja, annan 120 5. Nej 346 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Ingen uppgift
VAR 32 ARBETARE/TJÄNSTEMAN 16 Loc 50 width 1 MD=0 16 OM "NEJ" ELLER "ANNAN" (Pos 1 eller 5) ENLIGT FRÅGA 15: Är Du arbetare eller tjänsteman? 62 1. Arbetare 95 2. Tjänsteman 9 8. Vet inte vad jag skall kalla mig 889 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 LÄRA SIG JOBBET 17 Loc 51 width 1 MD=0 17 OM "LO" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "ARBETARE" ENLIGT FRÅGA 16: Hur lång tid skulle det ta för någon utan erfarenhet och utbildning att lära sig Ditt jobb? Kan vem som helst göra det efter några veckor, tar det upp till ett år av träning och kurser, upp till två år, eller tar det längre tid än två år av träning och kurser? 110 1. Några veckor 98 2. Upp till ett år 54 3. Upp till två år 95 4. Längre än två år 3 8. Tveksam, vet ej 695 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 ANSVARAR/ÖVERVAKAR 18 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 18 OM "TCO" ELLER "SACO/SR" ENLIGT FRÅGA 15 ELLER "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 16: Ansvarar Du för andra på Ditt jobb eller övervakar Du någon annans arbete på Din arbetsplats eller gör Du inget sådant? 151 1. Ja, ansvarar, övervakar 179 5. Nej, inget sådant 723 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 35 TID UTBILDA/ARBETA 19 Loc 53 width 1 MD=0 19 OM "NEJ" ENLIGT FRÅGA 18 ELLER "VET EJ" ENLIGT FRÅGA 16 ELLER 18: Hur lång tid tar det att utbilda sig och arbeta för att få ett sådant jobb som Du har? Kräver det ett år eller mindre efter skolan , två a tre år eller mer än tre år? 47 1. Ett år eller mindre 55 2. 2-3 år 79 3. Mer än tre år 874 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 PERSONER PÅ ARBETSPL 20 Loc 54 width 1 MD=0 20 OM "JA" ENLIGT FRÅGA 18: Hur många personer finns det på Din arbetsplats? Är det 20 personer eller fler eller mindre än 20 personer? 105 1. 20 eller fler 56 2. Mindre än 20 personer 894 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 CHEF ÖVER 10 PERSONER 21 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 21 OM "MER ÄN 20" ENLIGT FRÅGA 20: Är Du chef över 10 eller fler personer? 45 1. Ja 60 5. Nej 950 0. Frågan ej tillämplig 0 9. Ingen uppgift
VAR 38 ANSTÄLLDA I FÖRETAG 22 Loc 56 width 1 MD=0 22 OM "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många är vanligen anställda på Ert företag (gård, verksamhet etc)? Räkna inte medlemmar av Din familj eller Dig själv. 32 1. Ingen utom jag själv eller familjen 16 2. 1-9 anställda 3 3. 10 eller fler anställda 1004 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 ANTAL TRAKTORER 23 Loc 57 width 1 MD=0 23 OM "JORD- ELLER SKOGSBRUK" ENLIGT FRÅGA 12 OCH "EGEN FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 13: Hur många traktorer använder Ni? 1046 0. Frågan ej tillämplig 2 1. 1 traktor 3 2. 2 traktorer 1 3. 3 traktorer 0 4. 4 traktorer 1 5. 5 traktorer 1 6. 6 traktorer 0 7. 7 traktorer 1 8. Ingen traktor
VAR 40 TJÄNSTLEDIG/STUDERAN. 24 Loc 58 width 1 MD=0 24 OM "NEJ, EJ FÖRVÄRVSARBETANDE" ENLIGT FRÅGA 11A: Är Du tjänstledig, hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös eller vad? 17 1. Hemarbetande husmor/husfar 82 2. Studerande 143 3. Pensionär/sjukpensionär 11 4. Långtidssjukskriven 7 5. Arbetslös 3 6. Värnpliktig 9 7. Tjänstledig/föräldraledig 2 8. Annat, ingen uppgift 781 0. Frågan ej tillämplig
VAR 41 GYMNASIE/HÖGSKOLENIVÅ 25 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 25 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 24: Studerar Du på gymnasienivå eller högskolenivå? 52 1. Gymnasienivå/folkhögskola 15 2. Högskolenivå, universitet 977 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Ingen uppgift
VAR 42 TJÄNSTLEDIG/PENSION 26 Loc 60 width 1 MD=0 26 OM "TJÄNSTLEDIG", "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 24: Var Du tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 12 1. Hemarbetande 47 2. Arbetare 55 3. Tjänsteman 16 4. Egen företagare 0 5. Annat 925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 MAKE FÖRVÄRVSARB 27 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 27 OM "GIFT ELLER SAMMANBOENDE" ENLIGT FRÅGA 8: Förvärvsarbetar Din make/maka/sambo på heltid eller deltid? 404 1. Ja, heltid 158 3. Ja, deltid 138 5. Nej, inget förvärvsarbete 353 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ingen uppgift
VAR 44 MAKE ARB/TJM/FTG 28 Loc 62 width 1 MD=0 28 OM "HELTID" ELLER "DELTID" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 146 1. Arbetare 216 2. Tjänsteman 41 3. Egen företagare 652 0. Frågan ej tillämplig
VAR 45 MAKE CHEF 29 Loc 63 width 1 MD=0 29 OM "TJÄNSTEMAN" ENLIGT FRÅGA 28: Är han/hon chef för 20 eller fler personer - ansvarar han/hon för några andras arbete, eller gör han/hon inget sådant? 34 1. Chef 64 3. Ansvarar för några 117 5. Inget sådant 1 8. Vet inte 839 0. Frågan ej tillämplig
VAR 46 MAKE ANTAL ANSTÄLLDA 30 Loc 64 width 1 MD=0 30 OM "FÖRETAGARE" ENLIGT FRÅGA 28: Hur många anställda har han/hon? Räkna inte familjemedlemmar. Är det - 20 1. Ingen utom familjen 12 2. 1-9 anställda 9 3. 10 eller fler anställda 0 8. Vet inte 1014 0. Frågan ej tillämplig
VAR 47 MAKE EJ FÖRVÄRVSARB 31 Loc 65 width 1 MD=0 31 OM "EJ FÖRVÄRVSARBETE" ENLIGT FRÅGA 27: Är han/hon hemarbetande, studerande, pensionär, sjukskriven, arbetslös, eller vad? 18 1. Hemarbetande husmor/husfar 17 2. Studerande 89 3. Pensionär/sjukpensionär 5 4. Långtidssjukskriven 4 5. Arbetslös 0 6. Värnpliktig 5 8. Annat, ingen uppgift 917 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 MAKE STUDERANDE 32 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 32 OM "STUDERANDE" ENLIGT FRÅGA 31: Studerar han/hon på gymnasienivå eller högskolenivå? 6 1. Gymnasienivå/folkhögskola 6 2. Högskolenivå, universitet 1041 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ingen uppgift
VAR 49 MAKE PENSIONÄR 33 Loc 67 width 1 MD=0 33 OM "PENSIONÄR", "LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN" ELLER "ARBETSLÖS" ENLIGT FRÅGA 31: Var han/hon tidigare hemarbetande eller arbetare, tjänsteman eller egen företagare? 0 0. 9 1. Hemarbetande 38 2. Arbetare 38 3. Tjänsteman 9 4. Egen företagare 961 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 KÖN 34 Loc 68 width 1 34 Kön 532 1. Man 523 2. Kvinna
VAR 51 MEDBORGARSKAP 35 Loc 69 width 1 MD=9 35 Är Du svensk medborgare? 1018 1. Ja 34 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 52 BÄSTA PARTI 36 Loc 70 width 2 MD=99 36 Bästa parti 187 01. Moderata Samlingspartiet 132 02. Folkpartiet 101 03. Centern 26 04. Kristdemokratiska Samhällspartiet 81 05. Miljöpartiet De Gröna 358 06. Socialdemokraterna 71 07. Vänsterpartiet 72 08. Blank valsedel 26 09. Ej svar, tomt kuvert 1 99. Uppgift saknas
VAR 53 OROAT SENASTE ÅRET,1 OC1 Loc 72 width 2 MD= 0 OC1 Har Du känt Dig orolig för något som händer eller har hänt under det senaste året? Vad är det i så fall som främst oroar Dig? OC1(1) Oroat senaste året, 1 393 01. Miljöförstöringen 19 02. Kärnkraften 14 03. Kärnvapenkrig 9 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 17 05. Militära kränkningar 19 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande 48 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 8 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 29 10. Egen hälsa 26 11. Anhöriga 181 55. Nej, ingen oro 292 00. Frågan ej tillämplig
VAR 54 OROAT SENASTE ÅRET,2 OC1 Loc 74 width 2 MD= 0 OC1(2) Oroat senaste året, 2 <Se F.OC1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 24 02. Kärnkraften 18 03. Kärnvapenkrig 5 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 18 05. Militära kränkningar 13 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande 28 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 19 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 9 10. Egen hälsa 19 11. Anhöriga 0 55. Nej, ingen oro 902 00. Frågan ej tillämplig
VAR 55 OROAT SENASTE ÅRET,3 OC1 Loc 76 width 2 MD= 0 OC1(3) Oroat senaste året, 3 <Se F.OC1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 3 03. Kärnvapenkrig 0 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 6 05. Militära kränkningar 1 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande 10 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 6 08. AIDS 3 09. Genmanipulation 7 10. Egen hälsa 8 11. Anhöriga 0 55. Nej, ingen oro 1011 00. Frågan ej tillämplig
VAR 56 OROAT SENASTE ÅRET,4 OC1 Loc 78 width 2 MD= 0 OC1(4) Oroat senaste året, 4 <Se F.OC1 för fullständig frågetext> 0 01. Miljöförstöringen 0 02. Kärnkraften 0 03. Kärnvapenkrig 0 04. Försvarsfrågor, Sveriges säkerhet 0 05. Militära kränkningar 1 06. Misstro/misstänksamhet mot de styrande 0 07. Brottslighet i samhället, fysiskt våld 3 08. AIDS 0 09. Genmanipulation 1 10. Egen hälsa 4 11. Anhöriga 0 55. Nej, ingen oro 1046 00. Frågan ej tillämplig
VAR 57 OROAT SENASTE ÅRET,5 OC1 Loc 80 width 1 OC1(5) Oroat senaste året, 5 <Se F.OC1 för fullständig frågetext> 648 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Invandringen 35 2. Privatekonomin 28 3. Problem inom familjen 238 4. Annat 9 6. 87 8. Tveksam, vet ej
VAR 58 OROAT SENASTE ÅRET,6 OC1 Loc 81 width 1 OC1(6) Oroat senaste året, 6 <Se F.OC1 för fullständig frågetext> 1027 . 0 1. Invandringen 1 2. Privatekonomin 2 3. Problem inom familjen 20 4. Annat 0 5. Tveksam, vet ej 3 7. 2 8.
VAR 59 KUNSK NATURLIGA STEG OC2 Loc 82 width 1 MD=9 OC2 Vet Du vad "Det naturliga steget" är för någonting? 197 1. Ett program om miljön 69 2. Det har något med miljön att göra 69 3. En miljökampanj 40 4. Annat svar 676 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 60 KUNSKAP MILJÖFRÅGOR OC3 Loc 83 width 1 MD=9 OC3 Hur mycket tycker Du att Du vet om miljöfrågor? Är det... 47 1. Det mesta 252 2. En hel del 618 3. En del 133 4. Knappast något alls 4 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 61 ORO MILJÖFÖRSTÖRING OC4 Loc 84 width 1 MD=9 OC4 Hur orolig är Du för miljöförstöringen? Är Du... 338 1. Mycket orolig 542 2. Ganska orolig 153 3. Inte särskilt orolig 18 4. Inte alls orolig 2 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 62 MENING EKOLOGI OC5 Loc 85 width 1 MD=9 OC5 Vet Du vad som menas med EKOLOGI? 309 1. Ja, det handlar om hur naturen fungerar 173 2. Ja, att allt i naturen är beroende av varandra 256 3. Ja, det är läran om växters och djurs beroende av varandra 81 4. Annat 229 8. Nej, vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 63 INTRESSE MILJÖFRÅGOR OC6 Loc 86 width 1 MD=9 OC6 Hur intresserad är Du i allmänhet av miljöfrågor? 159 1. Mycket intresserad 642 2. Ganska intresserad 226 3. Inte särskilt intresserad 20 4. Inte alls intresserad 4 8. Tveksam, vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 64 MILJÖINFORMATION,1 OC7 Loc 87 width 2 OC7 Varifrån får Du reda på vad som händer med miljön? OC7(1) Miljöinformation, 1 822 01. Dagstidningar 38 02. Veckotidningar/tidskrifter 82 03. Radio 83 04. TV 1 05. Myndigheter 4 06. Miljögrupper 2 07. Forskare 0 08. Politiker 3 09. Vänner och bekanta 15 10. Annat 5 88. Tveksam, vet ej
VAR 65 MILJÖINFORMATION,2 OC7 Loc 89 width 2 MD= 0 OC7(2) Miljöinformation, 2 <Se F.OC7 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 98 02. Veckotidningar/tidskrifter 393 03. Radio 376 04. TV 0 05. Myndigheter 5 06. Miljögrupper 1 07. Forskare 2 08. Politiker 7 09. Vänner och bekanta 28 10. Annat 2 88. Tveksam, vet ej 6 88. 137 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 MILJÖINFORMATION,3 OC7 Loc 91 width 2 MD= 0 OC7(3) Miljöinformation, 3 <Se F.OC7 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 0 02. Veckotidningar/tidskrifter 60 03. Radio 401 04. TV 1 05. Myndigheter 11 06. Miljögrupper 2 07. Forskare 1 08. Politiker 26 09. Vänner och bekanta 34 10. Annat 5 88. Tveksam, vet ej 514 00. Frågan ej tillämplig
VAR 67 MILJÖINFORMATION,4 OC7 Loc 93 width 2 MD= 0 OC7(4) Miljöinformation, 4 <Se F.OC7 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 0 02. Veckotidningar/tidskrifter 0 03. Radio 57 04. TV 1 05. Myndigheter 12 06. Miljögrupper 5 07. Forskare 5 08. Politiker 22 09. Vänner och bekanta 31 10. Annat 5 88. Tveksam, vet ej 917 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 MILJÖINFORMATION,5 OC7 Loc 95 width 2 MD= 0 OC7(5) Miljöinformation, 5 <Se F.OC7 för fullständig frågetext> 0 01. Dagstidningar 0 02. Veckotidningar/tidskrifter 0 03. Radio 0 04. TV 2 05. Myndigheter 4 06. Miljögrupper 1 07. Forskare 1 08. Politiker 2 09. Vänner och bekanta 8 10. Annat 2 88. Tveksam, vet ej 1035 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 MILJÖFÖRSTÖRING HOT 0C8 Loc 97 width 1 MD=9 OC8 Anser Du att miljöförstöringen är så allvarlig att den hotar vår överlevnad eller anser Du inte det? 725 1. Ja, så allvarlig att den hotar vår överlevnad 278 5. Nej, inte så allvarlig att den hotar vår överlevnad 51 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 70 ORSAK MILJÖPROBLEM,1 OC9 Loc 98 width 2 MD=99 OC9 Varifrån får Du reda på vad som händer med miljön? OC9(1) Orsak till miljöproblem, 1 854 01. Industriutsläpp från andra länder 74 02. Industriutsläpp i Sverige 49 03. Avgaser från personbilar 5 04. Avgaser från dieselfordon 4 05. Nedskräpning från hushållen 8 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 20 07. Kärnkraften 10 08. Kolanvändning 0 09. Jordbruket 14 10. Kemikalieanvändningen 3 11. Skogsdöden 6 12. Ozonförtunningen 8 99. Uppgift saknas
VAR 71 ORSAK MILJÖPROBLEM,2 OC9 Loc 100 width 2 MD= 0 OC9(2) Orsak till miljöproblem, 2 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 433 02. Industriutsläpp i Sverige 172 03. Avgaser från personbilar 47 04. Avgaser från dieselfordon 16 05. Nedskräpning från hushållen 50 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 55 07. Kärnkraften 59 08. Kolanvändning 11 09. Jordbruket 76 10. Kemikalieanvändningen 24 11. Skogsdöden 73 12. Ozonförtunningen 39 00. Frågan ej tillämplig
VAR 72 ORSAK MILJÖPROBLEM,3 OC9 Loc 102 width 2 MD= 0 OC9(3) Orsak till miljöproblem, 3 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 0 02. Industriutsläpp i Sverige 146 03. Avgaser från personbilar 62 04. Avgaser från dieselfordon 30 05. Nedskräpning från hushållen 62 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 66 07. Kärnkraften 86 08. Kolanvändning 28 09. Jordbruket 158 10. Kemikalieanvändningen 36 11. Skogsdöden 193 12. Ozonförtunningen 188 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 ORSAK MILJÖPROBLEM,4 OC9 Loc 104 width 2 MD= 0 OC9(4) Orsak till miljöproblem, 4 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 0 02. Industriutsläpp i Sverige 0 03. Avgaser från personbilar 30 04. Avgaser från dieselfordon 10 05. Nedskräpning från hushållen 25 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 29 07. Kärnkraften 41 08. Kolanvändning 22 09. Jordbruket 139 10. Kemikalieanvändningen 17 11. Skogsdöden 175 12. Ozonförtunningen 567 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 ORSAK MILJÖPROBLEM,5 OC9 Loc 106 width 2 MD= 0 OC9(5) Orsak till miljöproblem, 5 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 01. Industriutsläpp från andra länder 0 02. Industriutsläpp i Sverige 0 03. Avgaser från personbilar 0 04. Avgaser från dieselfordon 3 05. Nedskräpning från hushållen 2 06. Utsläpp från sopförbränningsanläggningar 3 07. Kärnkraften 11 08. Kolanvändning 2 09. Jordbruket 40 10. Kemikalieanvändningen 9 11. Skogsdöden 57 12. Ozonförtunningen 928 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 ORSAK MILJÖPROBLEM,6 OC9 Loc 108 width 2 MD= 0 OC9(6) Orsak till miljöproblem, 6 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 126 01. Växthuseffekten 329 02. Skövling av regnskogarna 88 03. Havsdöd 168 04. Miljögifter i naturen 112 05. Giftbesprutning av grödor 32 06. Kalhuggning av skog 0 07. Utbyggnad av älvarna 9 08. Naturresursförbrukning 6 88. Tveksam, vet ej 185 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 ORSAK MILJÖPROBLEM,7 OC9 Loc 110 width 1 MD=0 OC9(7) Orsak till miljöproblem, 7 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 1. Växthuseffekten 57 2. Skövling av regnskogarna 56 3. Havsdöd 132 4. Miljögifter i naturen 90 5. Giftbesprutning av grödor 55 6. Kalhuggning av skog 3 7. Utbyggnad av älvarna 45 8. Naturresursförbrukning 617 0. Frågan ej tillämplig
VAR 77 ORSAK MILJÖPROBLEM,8 OC9 Loc 111 width 1 MD=0 OC9(8) Orsak till miljöproblem, 8 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 1. Växthuseffekten 0 2. Skövling av regnskogarna 13 3. Havsdöd 23 4. Miljögifter i naturen 20 5. Giftbesprutning av grödor 19 6. Kalhuggning av skog 1 7. Utbyggnad av älvarna 17 8. Naturresursförbrukning 962 0. Frågan ej tillämplig
VAR 78 ORSAK MILJÖPROBLEM,9 OC9 Loc 112 width 1 MD=0 OC9(9) Orsak till miljöproblem, 9 <Se F.OC9 för fullständig frågetext> 0 1. Växthuseffekten 0 2. Skövling av regnskogarna 0 3. Havsdöd 2 4. Miljögifter i naturen 1 5. Giftbesprutning av grödor 1 6. Kalhuggning av skog 2 7. Utbyggnad av älvarna 3 8. Naturresursförbrukning 1046 0. Frågan ej tillämplig
VAR 79 FÖRTRO: POLITIKER OC10 Loc 113 width 1 OC10 Hur stort förtroende har Du i miljöfrågor för följande grupper? Är det mycket stort, ganska stort, inte särskilt stort eller inte alls stort för.. OC10a Politiker 14 1. Mycket stort förtroende 209 2. Ganska stort förtroende 660 3. Inte särskilt stort förtroende 155 4. Inte alls stort förtroende 17 8. Tveksam, vet ej
VAR 80 FÖRTRO: MYNDIGHETER OC10 Loc 114 width 1 OC10b Myndigheter <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stort förtroende 268 2. Ganska stort förtroende 633 3. Inte särskilt stort förtroende 119 4. Inte alls stort förtroende 24 8. Tveksam, vet ej
VAR 81 FÖRTRO:MILJÖGRUPPER OC10 Loc 115 width 1 OC10c Miljögrupper <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket stort förtroende 567 2. Ganska stort förtroende 199 3. Inte särskilt stort förtroende 53 4. Inte alls stort förtroende 23 8. Tveksam, vet ej
VAR 82 FÖRTRO: UNIVERSITET OC10 Loc 116 width 1 OC10d Universiteten <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket stort förtroende 518 2. Ganska stort förtroende 188 3. Inte särskilt stort förtroende 44 4. Inte alls stort förtroende 168 8. Tveksam, vet ej
VAR 83 FÖRTRO: NÄRINGSLIV OC10 Loc 117 width 1 MD=9 OC10e Näringslivet <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket stort förtroende 232 2. Ganska stort förtroende 493 3. Inte särskilt stort förtroende 251 4. Inte alls stort förtroende 51 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 84 FÖRTRO: RADIO OC10 Loc 118 width 1 MD=9 OC10f Radion <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket stort förtroende 555 2. Ganska stort förtroende 319 3. Inte särskilt stort förtroende 51 4. Inte alls stort förtroende 66 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 85 FÖRTRO: TV OC10 Loc 119 width 1 MD=9 OC10g TV <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket stort förtroende 584 2. Ganska stort förtroende 324 3. Inte särskilt stort förtroende 39 4. Inte alls stort förtroende 43 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 86 FÖRTRO: TIDNINGAR OC10 Loc 120 width 1 MD=9 OC10h Tidningar <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket stort förtroende 522 2. Ganska stort förtroende 386 3. Inte särskilt stort förtroende 51 4. Inte alls stort förtroende 46 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 87 FÖRTRO: FORSKARE OC10 Loc 121 width 1 MD=9 OC10i Forskarna <Se F.OC10 för fullständig frågetext> 401 1. Mycket stort förtroende 539 2. Ganska stort förtroende 71 3. Inte särskilt stort förtroende 11 4. Inte alls stort förtroende 31 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 88 EGEN MEDVERKAN,1 OC11 Loc 122 width 2 OC11 Skulle Du kunna tänka Dig något av följande för att medverka till att vi får en bättre miljö? OC11(1) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 1 415 01. Tala med dem Du känner om miljön 89 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 205 03. Ge pengar till någon miljögrupp 106 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 30 05. Gå med i en aktionsgrupp 15 06. Skriva insändare i tidningarna 24 07. Tala med Din politiker 58 08. Skriva på protestlistor 6 09. Demonstrera 8 10. Gå med i ett parti 84 55. Inte göra något av detta 14 88. Tveksam, vet ej 1 99. Uppgift saknas
VAR 89 EGEN MEDVERKAN,2 OC11 Loc 124 width 2 MD= 0 OC11(2) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 2 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 117 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 153 03. Ge pengar till någon miljögrupp 120 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 68 05. Gå med i en aktionsgrupp 41 06. Skriva insändare i tidningarna 54 07. Tala med Din politiker 136 08. Skriva på protestlistor 27 09. Demonstrera 12 10. Gå med i ett parti 327 00. Frågan ej tillämplig
VAR 90 EGEN MEDVERKAN,3 OC11 Loc 126 width 2 MD= 0 OC11(3) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 3 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 71 03. Ge pengar till någon miljögrupp 42 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 42 05. Gå med i en aktionsgrupp 30 06. Skriva insändare i tidningarna 60 07. Tala med Din politiker 137 08. Skriva på protestlistor 36 09. Demonstrera 19 10. Gå med i ett parti 618 00. Frågan ej tillämplig
VAR 91 EGEN MEDVERKAN,4 OC11 Loc 128 width 2 MD= 0 OC11(4) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 4 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 47 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 9 05. Gå med i en aktionsgrupp 10 06. Skriva insändare i tidningarna 20 07. Tala med Din politiker 71 08. Skriva på protestlistor 35 09. Demonstrera 13 10. Gå med i ett parti 850 00. Frågan ej tillämplig
VAR 92 EGEN MEDVERKAN,5 OC11 Loc 130 width 2 MD= 0 OC11(5) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 5 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 29 05. Gå med i en aktionsgrupp 4 06. Skriva insändare i tidningarna 7 07. Tala med Din politiker 23 08. Skriva på protestlistor 26 09. Demonstrera 13 10. Gå med i ett parti 953 00. Frågan ej tillämplig
VAR 93 EGEN MEDVERKAN,6 OC11 Loc 132 width 2 MD= 0 OC11(6) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 6 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 19 06. Skriva insändare i tidningarna 6 07. Tala med Din politiker 8 08. Skriva på protestlistor 6 09. Demonstrera 7 10. Gå med i ett parti 1009 00. Frågan ej tillämplig
VAR 94 EGEN MEDVERKAN,7 OC11 Loc 134 width 2 MD= 0 OC11(7) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 7 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 17 07. Tala med Din politiker 5 08. Skriva på protestlistor 5 09. Demonstrera 0 10. Gå med i ett parti 1028 00. Frågan ej tillämplig
VAR 95 EGEN MEDVERKAN,8 OC11 Loc 136 width 2 MD= 0 OC11(8) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 8 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 0 07. Tala med Din politiker 17 08. Skriva på protestlistor 4 09. Demonstrera 1 10. Gå med i ett parti 1033 00. Frågan ej tillämplig
VAR 96 EGEN MEDVERKAN,9 OC11 Loc 138 width 2 MD= 0 OC11(9) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 9 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 0 07. Tala med Din politiker 0 08. Skriva på protestlistor 17 09. Demonstrera 2 10. Gå med i ett parti 1036 00. Frågan ej tillämplig
VAR 97 EGEN MEDVERKAN,10 OC11 Loc 140 width 2 MD= 0 OC11(10) Egen aktivitet för att förbättra miljön, 10 <Se F.OC11 för fullständig frågetext> 0 01. Tala med dem Du känner om miljön 0 02. Bära ett märke för att visa vad Du tycker 0 03. Ge pengar till någon miljögrupp 0 04. Deltaga i en studiecirkel om miljöfrågor 0 05. Gå med i en aktionsgrupp 0 06. Skriva insändare i tidningarna 0 07. Tala med Din politiker 0 08. Skriva på protestlistor 0 09. Demonstrera 10 10. Gå med i ett parti 1045 00. Frågan ej tillämplig
VAR 98 BEREDD GÖRA,1 OC12 Loc 142 width 1 OC12 Är Du beredd att göra något av följande för naturens skull? OC12(1) Beredd att göra för naturens skull, 1 898 1. Sortera de egna soporna 96 2. Betala mer för miljövänliga produkter 17 3. Sänka inomhustemperaturen 18 4. Låta bli bilen i stan 5 5. Leva dyrare för naturens skull 11 6. Inte göra något av detta 4 7. Annat 6 8. Tveksam, vet ej
VAR 99 BEREDD GÖRA,2 OC12 Loc 143 width 1 MD=0 OC12(2) Beredd att göra för naturens skull, 2 <Se F.OC12 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 594 2. Betala mer för miljövänliga produkter 122 3. Sänka inomhustemperaturen 128 4. Låta bli bilen i stan 24 5. Leva dyrare för naturens skull 0 6. Inte göra något av detta 5 7. Annat 2 8. Tveksam, vet ej 180 0. Frågan ej tillämplig
VAR 100 BEREDD GÖRA,3 OC12 Loc 144 width 1 MD=0 OC12(3) Beredd att göra för naturens skull, 3 <Se F.OC12 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 273 3. Sänka inomhustemperaturen 213 4. Låta bli bilen i stan 73 5. Leva dyrare för naturens skull 0 6. Inte göra något av detta 5 7. Annat 491 0. Frågan ej tillämplig
VAR 101 BEREDD GÖRA,4 OC12 Loc 145 width 1 MD=0 OC12(4) Beredd att göra för naturens skull, 4 <Se F.OC12 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 0 3. Sänka inomhustemperaturen 176 4. Låta bli bilen i stan 90 5. Leva dyrare för naturens skull 1 6. Inte göra något av detta 2 7. Annat 786 0. Frågan ej tillämplig
VAR 102 BEREDD GÖRA,5 OC12 Loc 146 width 1 MD=0 OC12(5) Beredd att göra för naturens skull, 5 <Se F.OC12 för fullständig frågetext> 0 1. Sortera de egna soporna 0 2. Betala mer för miljövänliga produkter 0 3. Sänka inomhustemperaturen 0 4. Låta bli bilen i stan 122 5. Leva dyrare för naturens skull 0 6. Inte göra något av detta 8 7. Annat 925 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 BLYPRODUKT,1 OC13 Loc 147 width 1 OC13 I vilka produkter tror Du att BLY ingår? OC13(1) Blyprodukt, 1 347 1. Batterier 498 2. Bensin 8 3. Blyhagel 72 4. Annat svar 130 8. Tveksam, vet ej
VAR 104 BLYPRODUKT,2 OC13 Loc 148 width 1 MD=0 OC13(2) Blyprodukt, 2 <Se F.OC13 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 245 2. Bensin 18 3. Blyhagel 157 4. Annat svar 1 8. Tveksam, vet ej 634 0. Frågan ej tillämplig
VAR 105 BLYPRODUKT,3 OC13 Loc 149 width 1 MD=0 OC13(3) Blyprodukt, 3 <Se F.OC13 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 0 2. Bensin 32 3. Blyhagel 56 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 967 0. Frågan ej tillämplig
VAR 106 KVICKSILVER,1 OC14 Loc 150 width 1 OC14 I vilka produkter tror Du att KVICKSILVER ingår? OC14(1) Kvicksilverprodukt, 1 442 1. Batterier 74 2. Bekämpningsmedel 303 3. Termometrar 114 4. Annat svar 121 8. Tveksam, vet ej 1 8.
VAR 107 KVICKSILVER,2 OC14 Loc 151 width 1 MD=0 OC14(2) Kvicksilverprodukt, 2 <Se F.OC14 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 54 2. Bekämpningsmedel 289 3. Termometrar 138 4. Annat svar 2 8. Tveksam, vet ej 572 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 KVICKSILVER,3 OC14 Loc 152 width 1 MD=0 OC14(3) Kvicksilverprodukt, 3 <Se F.OC14 för fullständig frågetext> 0 1. Batterier 0 2. Bekämpningsmedel 38 3. Termometrar 61 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 956 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 DIOXINER,1 OC15 Loc 153 width 1 OC15 Varifrån tror Du DIOXINER främst kommer? OC15(1) Dioxiner, 1 168 1. Pappersindustri 235 2. Sopförbränning 25 3. Stålverk och gjuterier 268 4. Annat svar 358 8. Tveksam, vet ej 1 8.
VAR 110 DIOXINER,2 OC15 Loc 154 width 1 MD=0 OC15(2) Dioxiner, 2 <Se F.OC15 för fullständig frågetext> 0 1. Pappersindustri 49 2. Sopförbränning 28 3. Stålverk och gjuterier 72 4. Annat svar 1 8. Tveksam, vet ej 905 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 DIOXINER,3 OC15 Loc 155 width 1 MD=0 OC15(3) Dioxiner, 3 <Se F.OC15 för fullständig frågetext> 0 1. Pappersindustri 0 2. Sopförbränning 11 3. Stålverk och gjuterier 8 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 1036 0. Frågan ej tillämplig
VAR 112 FÖRSURNINGEN OC16 Loc 156 width 1 MD=9 OC16 Nedfallet av svavel och kväveoxider leder till försurning av mark och vatten. En del länder, däribland Sverige, är särskilt känsliga för försurningen. Vet Du varför? 243 1. Marken är kalkfattig 280 2. Annat svar 530 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 113 OZONNEDBRYTNING,1 OC17 Loc 157 width 1 MD=9 OC17 Ozonnedbrytningen leder till att det ultraviolette ljuset från solen ökar. Vilka skador kan detta leda till? OC17(1) Skador orsakade av ozonnedbrytningen, 1 755 1. Hudcancer 25 2. Skador på djurlivet 178 3. Annat svar 95 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 114 OZONNEDBRYTNING,2 OC17 Loc 158 width 1 MD=0 OC17(2) Skador orsakade av ozonnedbrytningen, 2 <Se F.OC17 för fullständig frågetext> 0 1. Hudcancer 64 2. Skador på djurlivet 133 3. Annat svar 3 8. Tveksam, vet ej 855 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 REGNSKOGAR OC18 Loc 159 width 1 OC18 Hur stor del av jordens totala regnskogar trorDu att människan har förstört? 529 1. Mer än hälften 357 2. Annat svar 169 8. Tveksam, vet ej
VAR 116 DRIVHUSEFFEKTEN OC19 Loc 160 width 1 MD=9 OC19 Bilavgaser och förbränning av olja och kol får till följd att det bildas en skärm av gaser - koldioxid - runt jorden. Denna skärm hindrar värmeutstrålningen från jorden. Vet Du vad man brukar kalla denna företeelse? 539 1. Ja, drivhuseffekten eller växthuseffekten 46 3. Annat svar 234 5. Nej 230 8. Tveksam, vet ej 6 9. Uppgift saknas
VAR 117 TUMMELITENATTITYDEN OC20 Loc 161 width 1 MD=9 OC20 Vet Du vad tummelitenattityden innebär? 92 1. Ja, att man avstår från att agera miljövänligt eftersom ens egen insats betyder så lite för miljön 17 2. Ja, att man avstår från att agera miljövänligt eftersom ingen annan gör det 42 3. Annat svar 897 8. Tveksam, vet ej 7 9. Uppgift saknas
VAR 118 ACCEPT MILJÖFÖRST OC21 Loc 162 width 1 MD=9 OC21 Vilka av följande påståenden anser Du stämmer och vilka anser Du inte stämmer: 10 1. Helt och hållet 68 2. Ganska bra 245 3. Ganska dåligt 692 4. Inte alls 35 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 119 FÖRBÄTTRA MILJÖN OC22 Loc 163 width 1 MD=9 OC22 Det spelar inte någon större roll vad vi här i Sverige gör för a förbättra miljön eftersom den mesta miljöförstöringen ändå kommer från andra länder. Stämmer det... 52 1. Helt och hållet 171 2. Ganska bra 299 3. Ganska dåligt 515 4. Inte alls 13 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 120 KOMMA TILLRÄTTA OC23 Loc 164 width 1 OC23 Vi kan komma tillrätta med de flesta miljöproblem utan att behöva sänka vår materiella levnadsstandard. Stämmer det... 51 1. Helt och hållet 332 2. Ganska bra 349 3. Ganska dåligt 275 4. Inte alls 48 8. Tveksam, vet ej
VAR 121 BARNEN SÄMRE MILJÖ OC24 Loc 165 width 1 MD=9 OC24 Det finns risk att våra barn kommer att få växa upp i en sämre miljö än föräldragenerationen. Stämmer det... 483 1. Helt och hållet 488 2. Ganska bra 49 3. Ganska dåligt 24 4. Inte alls 10 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 122 SKADAR MILJÖN OC25 Loc 166 width 1 OC25 Man måste kunna förbjuda nya produkter även om man inte kan bevisa att de skadar miljön utan enbart misstänker det. Stämmer det... 387 1. Helt och hållet 388 2. Ganska bra 161 3. Ganska dåligt 74 4. Inte alls 45 8. Tveksam, vet ej
VAR 123 FÖREGÅNGSLAND OC26 Loc 167 width 1 OC"6 Sverige är ett föregågångsland inom miljöområdet. Stämmer det... 178 1. Helt och hållet 614 2. Ganska bra 166 3. Ganska dåligt 39 4. Inte alls 58 8. Tveksam, vet ej
VAR 124 FÖRBÄTTRA MILJÖN OC27 Loc 168 width 1 MD=9 OC27 Det spelar ingen roll vad man själv gör för att förbättra miljön. Stämmer det... 27 1. Helt och hållet 72 2. Ganska bra 269 3. Ganska dåligt 668 4. Inte alls 17 8. Tveksam, vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 125 BARNENS MILJÖ OC28 Loc 169 width 1 MD=9 OC28 Tror Du att våra barn kommer att få större eller mindre problem med miljön än vi eller kommer det inte att vara någon skillnad? 869 1. Större 119 3. Ingen skillnad 40 5. Mindre 26 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 OPTIMIST/PESSIMIST OC29 Loc 170 width 1 MD=9 OC29 Är Du på det hela taget optimistisk eller pessimistisk om möjligheterna att förbättra miljön under de närmaste fem åren? 629 1. Optimistisk 343 5. Pessimistisk 82 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 127 KASSETT MED PROGRAM OC30 Loc 171 width 1 MD=9 OC30 För några månader sedan skickades ett kassettband och ett häfte med bilder hem till Dig. Programmet hette "Det naturliga steget" och handlade om miljön. Har Du fått hem programmet? 892 1. Ja 133 5. Nej 29 8. Tveksam, vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 128 LYSSNAT PROGRAMMET OC31 Loc 172 width 1 MD=9 OC31 (OM FÅTT HEM PROGRAMMET ENLIGT OC30:) Har Du lyssnat på hela programmet, en del av programmet eller har Du inte alls lyssnat på programmet? 196 1. Ja, hela 238 3. Ja, en del 467 5. Nej, inte alls 1 8. Tveksam, vet ej 153 9. Uppgift saknas
VAR 129 TITTAT PÅ BILDERNA OC32 Loc 173 width 1 MD=0 OC32 OM FÅTT HEM PROGRAMMET ENLIGT OC30: Har Du tittat på bilderna i häftet? 634 1. Ja 254 5. Nej 12 8. Tveksam, vet ej 155 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 OMDÖME PROGRAMMET OC33 Loc 174 width 1 MD=0 OC33 OM "JA, HELA" ELLER "JA, EN DEL" ENLIGT OC31 OCH OC32: Tycker Du att innehållet i programmet var mycket intressant, ganska intressant, ganska ointressant eller inte alls intressant? 147 1. Mycket intressant 392 2. Ganska intressant 41 3. Ganska ointressant 2 4. Inte alls intressant 79 8. Tveksam, vet ej 394 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 TILLFÖRLITLIG INFO OC 34 Loc 175 width 1 MD=0 OC34 OM "JA,HELA" ELLER "JA, EN DEL ENLIGT OC31 OCH OC32: Tycker Du att informationen Du fått i programmet är mycket tillförlitlig, ganska tillförlitlig eller inte alls tillförlitlig? 152 1. Mycket tillförlitlig 375 2. Ganska tillförlitlig 8 3. Ganska otillförlitlig 1 4. Inte alls tillförlitlig 108 8. Tveksam, vet ej 411 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 FÖRSTÅ PROGRAMMET OC35 Loc 176 width 1 MD=0 OC35 OM "JA,HELA" ELLER "JA, EN DEL ENLIGT OC31 OCH OC32: Tycker Du att programmet som helhet var mycket lätt att förstå, ganska lätt att förstå, ganska svårt att förstå eller mycket svårt att förstå? 220 1. Mcket lätt att förstå 292 2. Ganska lätt att förstå 26 3. Ganska svår att förstå 4 4. Mycket svår att förstå 98 8. Tveksam, vet ej 415 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 OMDÖME PROGRAMMET OC36 Loc 177 width 1 MD=0 OC36 OM "JA,HELA" ELLER "JA, EN DEL ENLIGT OC31 OCH OC32: Tycker Du att programmet som helhet var mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 155 1. Mycket bra 360 2. Ganska bra 18 3. Ganska dålig 3 4. Mycket dåligt 102 8. Tveksam, vet ej 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 ÖKAT MILJÖINTRESSE OC37 Loc 178 width 1 MD=0 OC37 OM "JA,HELA" ELLER "JA, EN DEL ENLIGT OC31 OCH OC32: Har programmet ökat ditt intresse för miljöfrågor? 33 1. Ja, mycket 149 3. Ja, ganska mycket 392 5. Nej 63 8. Tveksam, vet ej 418 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 ÖKAD MILJÖKUNSKAP OC38 Loc 179 width 1 MD=0 OC38 OM "JA,HELA" ELLER "JA, EN DEL ENLIGT OC31 OCH OC32: Har programmet ökat Dina kunskaper i miljöfrågor? 28 1. Ja, mycket 247 3. Ja, ganska mycket 227 5. Nej 93 8. Tveksam, vet ej 460 0. Frågan ej tillämplig
VAR 136 TALAT OM PROGRAMMET OC39 Loc 180 width 1 MD=9 OC39 Har Du talat om "Naturliga steget" med någon? 334 1. Ja 674 5. Nej 13 8. Tveksam, vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 137 TALAT MED, 1 OC40 Loc 181 width 1 MD=0 OC40 OM TALAT MED NÅGON ENLIGT OC39: Med vem? OC40(1) Personer man talat med, 1 196 1. Familjen 82 2. Vänner och bekanta 52 3. Arbetskamrater 11 4. Annat svar 9 8. Tveksam, vet ej 705 0. Frågan ej tillämplig
VAR 138 TALAT MED, 2 OC40 Loc 182 width 1 MD=0 OC40(2) Personer man talat med, 2 <Se F.OC40 för fullständig frågetext> 0 1. Familjen 56 2. Vänner och bekanta 46 3. Arbetskamrater 3 4. Annat svar 1 8. Tveksam, vet ej 949 0. Frågan ej tillämplig
VAR 139 TALAT MED, 3 OC40 Loc 183 width 1 MD=0 OC40(3) Personer man talat med, 3 <Se F.OC40 för fullständig frågetext> 0 1. Familjen 0 2. Vänner och bekanta 24 3. Arbetskamrater 3 4. Annat svar 0 8. Tveksam, vet ej 1028 0. Frågan ej tillämplig
VAR 140 SÅG VÄRLDENS CHANS OC41 Loc 184 width 1 MD=9 OC41 Såg Du programmet "Världens chans"? 59 1. Ja, hela 69 3. Ja, en del 853 5. Nej 69 8. Tveksam, vet ej 5 9. Uppgift saknas
VAR 141 ANTAL HUSHÅLL Loc 185 width 1 0 1. 310 1. 314 1. 366 1. 3 1. 20 1. Hushåll 42 2. Dubbletter